EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU’s flerårige budget (2014-2020)

EU’s flerårige budget (2014-2020)

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 — EU’s flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Det fastsætter de maksimale årlige beløb, der kan bruges på EU’s forskellige politikområder i perioden 2014-2020.

HOVEDPUNKTER

EU vedtog i december 2013 den syvårige plan for perioden 2014-2020. Den flerårige finansielle ramme (FFR) beløber sig til 960 mia. EUR i forpligtelser (juridisk bindende tilsagn om at yde finansiering, forudsat at givne betingelser er opfyldt) og 908,4 mia. EUR i betalinger (faktiske overførsler til støttemodtagere) i løbet af den syvårige periode, udtrykt i faste priser for året 2011.

FFR-forordningen fastlægger lofter (maksimale beløb) for hvert af EU’s udgiftsområder i perioden. Disse skal overholdes, når EU’s årlige budget aftales.

FFR for 2014-2020 er inddelt i følgende udgiftsområder:

  • Udgiftsområde 1 — Intelligent og inklusiv vækst: 450,763 mia. EUR (heraf 325,149 mia. EUR til økonomisk, social og territorial samhørighed).
  • Udgiftsområde 2 — Bæredygtig vækst: naturressourcer: 373,179 mia. EUR.
  • Udgiftsområde 3 — Sikkerhed og medborgerskab: 15,686 mia. EUR.
  • Udgiftsområde 4 — Et globalt Europa: 58,704 mia. EUR.
  • Udgiftsområde 5 — Administration: 61,629 mia. EUR.

piechart

Et af de centrale fokusområder i FFR for 2014-2020 er vækst og beskæftigelse. Under udgiftsområde 1a: »Konkurrenceevne« er forøget med 37 % sammenlignet med den forrige FFR for 2007-2013, hvilket afspejler vigtigheden af denne politiske prioritet. Den nye FFR er dog mindre end sine forgængere, idet mange EU-lande har budgetmæssige udfordringer på hjemmefronten.

FFR-forordningen giver også mulighed for at anvende særlige instrumenter, som EU kan bruge til at reagere på bestemte uforudsete omstændigheder. Den indeholder også mulighed for at tillade finansiering af tydeligt identificerede udgifter, som ikke kan finansieres inden for rammerne af lofterne for et eller flere udgiftsområder, især:

Der blev også indgået en interinstitutionel aftale om budgetdisciplin, budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen. Formålet med denne aftale er at rationalisere den årlige budgetprocedure og supplere FFR-forordningen.

Omfordeling af ubrugte forpligtelser fra 2014

FFR fastlægger, at der ved vedtagelse af programmer med delt forvaltning for struktur- og investeringsfondene, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden samt Fonden for Intern Sikkerhed efter den 1. januar 2014 skal foretages en revision af FFR for at omfordele de beløb, der ikke blev brugt i 2014, til de efterfølgende år.

Derfor er FFR-forordningen blevet revideret for at give mulighed for at overføre de ubrugte forpligtelser fra 2014: 16,5 mia. EUR til 2015, 4,5 mia. EUR til 2016 og 0,1 mia. EUR til 2017. Årsagen var den sene vedtagelse af 300 af de 645 EU-programmer på områder, der er dækket af ovennævnte EU-fonde.

Revisionen af EU’s FFR ændrer ikke de samlede udgiftslofter og indebærer ikke ekstra penge.

Revision

FFR skulle revideres senest i 2016 for at give Europa-Parlamentet (valgt i 2014), Rådet og Kommissionen (udnævnt i 2014) mulighed for at revurdere prioriteterne for de resterende år i rammen. Denne vurdering blev gennemført i lyset af den daværende økonomiske situation samt de nyeste makroøkonomiske prognoser.

Efter midtvejsevalueringen blev forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 ændret af forordning (EU, Euratom) 2017/1123 i 2017. Den reviderede FFR øger de ressourcer, der er øremærket til EU’s vigtigste prioriteter, med 6,01 mia. EUR for årene 2017-2020 som følger:

  • 2,08 mia. EUR til styrkelse af vækst og jobskabelse gennem programmer som for eksempel ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (+ 1,2 mia. EUR), Horisont 2020 (+ 200 mio. EUR) og Erasmus+ (+ 100 mio. EUR)
  • 2,55 mia. EUR til håndtering af migration, forbedring af sikkerheden og styrkelse af den ydre grænsekontrol
  • 1,39 mia. EUR til tackling af de grundlæggende årsager til migration.

Hvert år foretager Kommissionen tekniske justeringer af FFR inden budgetproceduren for det efterfølgende år i overensstemmelse med bevægelserne i EU’s bruttonationalindkomst og priser. Resultaterne af denne justering for 2018 blev første gang meddelt Europa-Parlamentet og Rådet i maj 2017. Disse resultater blev dog efterfølgende revideret for at tage højde for ændringen af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 i 2017 og blev meddelt Europa-Parlamentet og Rådet i september 2017.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2014.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884-891).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Teknisk justering af den finansielle ramme for 2018 på grundlag af udviklingen i BNI (ENS 2010) (artikel 6 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020) ajourfører og erstatter meddelelse COM(2017)220 final (COM(2017) 473 final af 15.9.2017).

Interinstitutionel aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1-11).

seneste ajourføring 29.11.2017

Top