Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 1305/2013 — støtte til udvikling af landdistrikterne

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Denne forordning:

 • fastlægger, hvordan Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) har til formål at udvikle landbrugssektoren i perioden 2014-2020, så den bliver:
  • mere geografisk og miljømæssigt afbalanceret og klimavenlig
  • modstandsdygtig, konkurrencedygtig og innovativ
 • fastlægger reglerne, der regulerer EU's støtte til udvikling af landdistrikterne, der er finansieret af ELFUL
 • forklarer ELFUL's målsætninger og hvordan den arbejder.

HOVEDPUNKTER

Målsætninger

ELFUL sigter mod at:

 • forbedre landbrugets konkurrenceevne
 • sikre, at naturressourcer forvaltes bæredygtigt, og at foranstaltninger til håndtering af klimaforandringer gennemføres effektivt
 • sikre, at ressourcer i landdistrikterne over hele EU modtager støtte til udvikling, hvilket omfatter at skabe nye jobs og beskytte de eksisterende.

Prioriteter

EU støtter foranstaltninger, der opfylder 6prioriterede målsætninger:

 • 1.

  øget vidensoverførsel og innovation

 • 2.

  en mere konkurrencedygtig landbrugssektor og bæredygtig forvaltning af skove

 • 3.

  bedre organisation af fødevarekæder, herunder behandling, afsætning og risikostyring

 • 4.

  genoprettede, bevarede og styrkede økosystemer

 • 5.

  forbedret ressourceeffektivitet og en smidig overgang til lavemissionsøkonomi

 • 6.

  øget social inkludering, mindre fattigdom og bedre økonomisk udvikling i landdistrikterne.

EU-landene og -regionerne kan også fokusere på spørgsmål, der er særligt vigtige for deres område, såsom

 • unge landbrugere
 • små bedrifter
 • bjergområder
 • kvinder i landdistrikterne
 • modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer og biodiversitet
 • korte forsyningskæder (dvs. den rækkefølge af processer, der er involveret i produktion og distribution af landbrugsvarer).

Budget

 • Budgettet for ELFUL blev fastsat til 99,3 mia. EUR i 2015. Mindst 30 % af budgettet skal bruges til foranstaltninger til at beskytte miljøet og bekæmpe klimaforandringer, og 5 % er afsat til udvikling af lokale strategier.
 • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/791 reviderer fordelingen af støtte i budgettet til landdistriktsprogrammerne (bilag I i forordning (EU) nr. 1305/2013).

Gennemførelse

Forordningen kræver, at politikken for udvikling af landdistrikter er i overensstemmelse med andre politikker på området. Der er udarbejdet regler på EU-plan og indgået aftaler mellem EU-landene for at sikre, at EU-finansiering bruges effektivt, og for at minimere overlapninger og uoverensstemmelser.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2014.

BAGGRUND

ELFUL er én af to fonde, der giver penge til gennemførelsen af EU’s fælles landbrugspolitik. Den støtter målsætningerne i Europa 2020-strategien ved at opfordre til udvikling af landdistrikterne i hele EU og fungerer parallelt med andre initiativer på dette område for at sikre en effektiv brug af EU’s midler.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487/548)

Efterfølgende ændringer til forordning (EU) nr. 1305/2013 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320-469)

Se den konsoliderede version

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 807/2014 af 11. marts 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om indførelse af overgangsbestemmelser (EUT L 227 af 31.7.2014, s. 1-17)

Se den konsoliderede version

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 227 af 31.7.2014, s. 18-68)

Se den konsoliderede version

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse (EUT L 227 af 31.7.2014, s. 69-124)

Se den konsoliderede version

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/791 af 27. april 2015 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (EUT L 127 af 22.5.2015, s. 1-4)

seneste ajourføring 31.08.2016

Top