EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Regler for direkte EU-betalinger til landbrugere

Regler for direkte EU-betalinger til landbrugere

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 1307/2013 — regler for direkte betalinger til landbrugere under EU’s fælles landbrugspolitik

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Den fastlægger reglerne for direkte betalinger til landbrugere under EU’s fælles landbrugspolitik. Disse betalinger ydes på betingelse af, at landbrugerne opfylder strenge bestemmelser om menneskers og dyrs sundhed og helbred, plantesundhed og miljøet — kendt som krydsoverensstemmelse.

Denne forordning ophæver forordning (EF) nr. 73/2009, som indeholdt de tidligere bestemmelser om direkte betalinger til landbrugere, og som er blevet ændret som følge af reformen af den fælles landbrugspolitik i 2013. Den ophæver også forordning (EF) nr. 637/2008 vedrørende bomuldssektoren.

I december 2017 vedtog EU forordning (EU) 2017/2393, som ændrer forordning (EU) nr. 1307/2013, samt andre retsakter vedrørende den fælles landbrugspolitik (forordning (EU) nr. 1305/2013 om oprettelse af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, (EU) nr. 1306/2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af bestemmelserne for EU’s landbrugspolitik, (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsmarkeder i EU og (EU) nr. 652/2014 om forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd.

HOVEDPUNKTER

Direkte betalinger til landbrugere betales via støtteordninger i hvert EU-land.

EU-landene skal afsætte en vis del af deres tildelte midler under den fælles landbrugspolitik til obligatoriske støtteordninger:

 • standardbetalinger per hektar — for at fordele støtten mere retfærdigt skal alle EU-lande bevæge sig mod en mere ensartet hektarstøtte fra 2015 (en »grundbetalingsordning«)
 • grønne betalinger per hektar — skal ydes til landbrugere for at følge metoder, der er til gavn for klimaet og miljøet (30 % af den nationale fordeling af midler)
 • betaling per hektar til unge landbrugere — til landbrugere, der ikke er ældre end 40 år, og som for første gang etablerer sig som driftsleder for sin landbrugsbedrift i op til fem år før ansøgning om støtte. Denne betaling kan ydes i op til fem år.

Der er også nogle frivillige støtteordninger. EU-landene kan vælge at:

 • støtte mindre landbrug ved at betale et højere beløb for de første hektarer (»omfordelingsbetaling«)
 • bevilge yderligere betalinger til områder med naturlige begrænsninger
 • bevilge begrænsede beløb til produktionsrelateret støtte (»koblet støtte« — betalinger i forbindelse med bestemte afgrøder eller typer af husdyr) for at hjælpe landbrugssektorer i deres hjemland, som er i vanskeligheder
 • tilbyde en forenklet ordning for små landbrugere — en årlig betaling på op til 1 250 EUR.

Den 1. januar 2018 trådte de nye bestemmelser i forordning (EU) 2017/2393 i kraft, herunder følgende:

 • Kun aktive landbrugere (dvs. dem, hvis landbrugsaktiviteter ikke er ubetydelige) kunne tildeles direkte støtte. I nogle EU-lande blev administrationen imidlertid for byrdefuld. Især ansøgere, der driver lufthavne, jernbanevirksomhed, vandværker, ejendomsmæglerselskaber samt permanente sports- og fritidsanlæg, blev anset for inaktive, medmindre de kunne dokumentere andet. Anvendelsen er nu blevet frivillig for EU-landene.
 • Nogle aspekter i bestemmelserne, der finder anvendelse på grønne betalinger, er blevet forenklet, navnlig vedrørende krav om afgrødediversificering.
 • En udvidelse af definitionen af permanente græsarealer:
  • EU-landene kan beslutte at medtage visse buske eller træer, der producerer dyrefoder på permanente græsarealer, hvor hele området eller en del af det er domineret af græs eller andet grøntfoder.
  • De kan overveje arealer, som ikke er pløjet eller anvendt til vekseldrift i mindst fem år, som kriterium for klassifikation som permanent græsareal.
 • Det er nu nemmere for unge landbrugere at få adgang til alle fem år med betalinger.
 • EU-landenes ansvar med hensyn til den produktionsbegrænsende karakter af koblet støtte er præciseret.
 • Typerne af områder af miljømæssig interesse (miljømæssige fokusområder) er udvidet til at dække områder, hvor der dyrkes plantevarianter såsom elefantgræs og skålplante, samt braklagte arealer til planter, som er gavnlige for bestøvende insekter.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Forordning (EU) nr. 1307/2013 trådte i kraft den 1. januar 2015. Bestemmelserne, der blev indført med forordning (EU) 2017/2393, trådte i kraft den 1. januar 2018.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608-670).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 1307/2013 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487-548).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549-607).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671-854).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1310/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af overgangsforanstaltninger vedrørende støtte til landdistriktsudvikling fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2014 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1308/2013 med hensyn til deres anvendelse i 2014 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 865-883).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 15.06.2018

Top