EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Forretningsorden for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

This summary has been archived and will not be updated. See 'Forretningsorden for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse' for an updated information about the subject.

Forretningsorden for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Siden 2004 er Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse vokset fra et lille organ bestående af to medlemmer og et sekretariat til et organ med mere end 50 ansatte. Organet blev omstruktureret i 2010, og vedtagelsen af den nye forretningsorden i 2012 markerede, at det nu er veletableret i EU.

DOKUMENT

Afgørelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse nr. 2013/504/EU af 17. December 2012 om vedtagelse af den tilsynsførendes forretningsorden.

RESUMÉ

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) er en uafhængig kontrolmyndighed, der sikrer, at personlige oplysninger og retten til privatlivets fred respekteres af Den Europæiske Unions (EU) institutioner og organer. Kontrolmyndighedens beføjelser er fastlagt i forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Fællesskabets institutioner og organer og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Organets rolle kan inddeles i tre kategorier:

  • Overvågning: Garantere, at EU’s institutioner og organer behandler EU-ansattes og andres personlige oplysninger i henhold til lovgivningen. De dataansvarlige skal respektere deres forpligtelser, det vil for eksempel sige, at personlige oplysninger kun må behandles til det særlige og legitime formål, som de er indhentet til. Den registrerede (den person, hvis oplysninger behandles) har rettigheder, der kan håndhæves retsligt, som for eksempel retten til at blive underrettet og til at rette oplysninger. Alle EU-institutioner/-organer skal have en intern databeskyttelsesansvarlig. EDPS undersøger desuden klager, der indgives af fysiske personer, der mener, at en EU-institution eller et EU-organ har krænket deres rettigheder vedrørende personlige oplysninger.
  • Høring: EDPS rådgiver Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen med hensyn til, hvordan nye lovforslag og andre forhold, der vedrører borgernes privatliv, påvirker databeskyttelsen. EDPS overvåger revisionen af det lovgivningsmæssige grundlag for databeskyttelse tæt.
  • Samarbejde: EDPS samarbejder med andre tilsynsmyndigheder om at fremme en ensartet tilgang til spørgsmål vedrørende databeskyttelse i hele Europa. Den centrale samarbejdsplatform med nationale tilsynsmyndigheder er artikel 29-gruppen.

EDPS vedtog forretningsordenen i 2012. Den gentager mange af de principper, der fremgår af forordning (EF) nr. 45/2001, og fastlægger desuden detaljerede regler for de interne beslutningsprocedurer, de tilsynsførendes roller samt bestyrelsen, sekretariatets struktur og arbejde, organets planlægning, den interne administration, åbenhed og gennemsigtighed.

Baggrund

Siden EDPS blev oprettet i 2004 er der sket mange forandringer på de retlige, økonomiske og teknologiske områder. Lissabontraktaten bekræftede, at databeskyttelse er et generelt princip inden for EU-lovgivningen, og flere afgørelser fra Den Europæiske Unions Domstol har understreget betydningen af databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred som en integreret del af EU’s beslutningstagning.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2013/504/EU

18.12.2012

-

EUT L 273 af 15.10.2013

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger [EUTL 8 af 12.1.2001].

Seneste ajourføring: 27.06.2014

Top