EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder: Daphne-programmet

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder: Daphne-programmet

Programmet tager sigte på at indføre en række midler til at sikre et højt beskyttelsesniveau for børns, unges og kvinders fysiske og mentale sundhed mod vold (herunder seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse) ved hjælp af forebyggelse og bistand til ofrene, så man undgår, at de på ny udsættes for vold. Programmet udløb i slutningen af 2003 og er blevet erstattet af programmet Daphne II.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 293/2000/EF af 24. januar 2000 om vedtagelse af et EF-handlingsprogram (Daphne-programmet) om forebyggende foranstaltninger til bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder (2000-2003) [Den Europæiske Unions Tidende L 34 af 9.2.2000].

RESUMÉ

Afgørelsen gør rede for problemet med den vold, som børn, unge og kvinder kan blive ofre for. I forbindelse med beskrivelsen af de alvorlige følger af disse overgreb opererer teksten med Verdenssundhedsorganisationens definition af begrebet "sundhed", dvs. en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke blot fravær af sygdom eller svageligheder.

At der er brug for en samordnet verdensomspændende indsats for at forsvare menneskerettighederne og afskaffe vold har længe været erkendt på forskellige niveauer og på forskellige måder.

Der er gennemført en række foranstaltninger på dette område, såsom konventionen fra 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, konventionen af 1989 om barnets rettigheder, handlingsplanen fra konferencen i Beijing i 1995, deklarationen fra Stockholm fra 1996 og handlingsplanen fra konferencen i Beijing i 1995, deklarationen fra Stockholm fra 1996 og handlingsplanen fra den første verdenskonference om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn i kommercielt øjemed.

Daphne-programmet af fire års varighed (2000-2003) havde også til formål at informere om emnet vold mod børn, unge og kvinder, samtidig med at det skal yde en væsentlig, supplerende støtte til de allerede bestående programmer. Selv om den nationale indsats via de mange projekter er af grundlæggende betydning for disse initiativers succes, vil programmets fællesskabsdimension kunne tilføre disse en vis merværdi.

Dette program er det første skridt på vejen mod et europæisk samarbejde mellem de forskellige ikke-statslige og frivillige organisationer, der spiller en afgørende rolle i bekæmpelsen af vold mod børn, unge og kvinder. Disse organisationer varetager hyppigt de opgaver, som de offentlige myndigheder ikke har ressourcer eller kompetence til at tage sig af. Daphne-programmet medvirker til at de ikke-statslige organisationers erfaringer, idéer og programmer udbredes i hele EU og formidles til ligesindede organisationer i andre medlemsstater.

De foranstaltninger, som NGO'erne har foreslået inden for programmets rammer, drejede sig dels om etablering og styrkelse af de europæiske netværk, dels gennemførelse af nyskabende forsøgsprojekter, hvis resultater vil kunne udnyttes af andre medlemsstater og regioner, og som dermed vil kunne give en merværdi på europæisk plan. Daphne-programmet vil bl.a. åbne mulighed for at fremme og stimulere udbredelsen af god praksis. Det er ud fra dette perspektiv, at Den Europæiske Union regner med at kunne spille en vigtig rolle, samtidig med at den i vid udstrækning respekterer nærhedsprincippet.

Der har været arrangeret oplysningskampagner med henblik på at bevidstgøre den brede offentlighed om voldens personlige og sociale skadevirkninger for ofrene, familierne, samfundsgrupperne og samfundet i almindelighed.

De ikke-statslige organisationers foranstaltninger tilsigtede en forbedring og udvikling af følgende foranstaltninger:

  • informationsudveksling, koordinering og samarbejde (mellem de ikke-statslige og frivillige organisationer i de forskellige medlemsstater og mellem de ikke-statslige organisationer og de offentlige myndigheder, herunder retshåndhævende instanser og sociale forvaltninger)
  • oplysningsindsats over for offentligheden og formidling af de mest hensigtsmæssige metoder gennem pilotprojekter og forskningsprogrammer.

Som led i førtiltrædelsesstrategien for ansøgerlandene i Central- og Østeuropa og bestræbelserne på at styrke menneskerettighederne var Daphne-programmet også åbent for deltagelse af disse lande tillige med EØS-landene, Cypern, Malta og Tyrkiet, på grundlag af særlige bestemmelser.

Ved gennemførelsen af programmet blev Kommissionen bistået af et rådgivende udvalg, bestående af repræsentanter for medlemsstaterne, og med Kommissionens repræsentant som formand.

Desuden har Kommissionen truffet de nødvendige foranstaltninger til at sikre tilsyn med og løbende evaluering af programmet. I den forbindelse forelagde Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet i løbet af programmets andet år.

Budgettet for Daphne-programmet, der dækkede perioden fra 1. januar 2000 til 31. december 2003, var fastsat til 20 mio. EUR.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning nr. 293/2000/ef

9.2.2000-31.12.2003

-

EUT L 34 af 9.2.2000

TILHØRENDE DOKUMENTER

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om Daphne-programmet (2002-2003) [KOM(2002) 169 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

I henhold til artikel 9 i afgørelse nr. 293/2000/EF om vedtagelse af Daphne-programmet for perioden 2000-2003 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en midtvejsrapport.

Denne rapport skal indeholde en beskrivelse af, hvordan arbejdet med programmet skrider frem samt en syntese af de vigtigste resultater i forbindelse hermed. Kommissionen glæder sig over den succes, programmet har haft i de seneste to år. I 2000 og 2001 blev 73 nye projekter finansieret gennem Daphne-programmet. Det beviser, at programmet ved at finansiere foranstaltninger til bekæmpelse af alle former for vold (vold i hjemmet, mod kvinder, mod etniske mindretal, mod handicappede ...) opfylder nogle dybtliggende behov i civilsamfundet.

Hvad angår de projekter, der finansieres over programmet, kan der af evalueringsrapporten udledes følgende tendenser:

  • hvad angår de forskellige aktivitetsområder, ligger seksuel vold af enhver art klart i spidsen for de projekter, der finansieres over programmet. Herefter følger vold i hjemmet samt internet og vold mod børn
  • de fleste projekter vedrører forebyggelse og beskyttelse mod vold, men andre vigtige mål såsom lovgivningsmæssige foranstaltninger, behandling af ofre og behandling af forbrydere er også med
  • hvad angår de metoder og de midler, der benyttes, er oprettelsen af netværk det vigtigste instrument, og herefter følger udbredelsen af god praksis, tilvejebringelse af udstyr, opmærksomhedskampagner og uddannelse.

I henhold til rapporten har de berørte organer draget klar fordel af deres deltagelse i de europæiske partnerskaber gennem Daphne-programmet, det være sig gennem den lære, de har draget rent indholdsmæssigt, gennem styrkelsen af deres evne til at koordinere og forvalte og ganske enkelt gennem forbedringen af deres image. Gennem Daphne-programmet er det lykkedes at fortsætte mobiliseringen af NGO-området på alle niveauer og derigennem at skabe en lang række partnerskaber og forbindelser, der bidrager til gennemførelsen af mere konsekvente europæiske politikker til bekæmpelse af vold.

I øvrigt blev Daphne-programmet på den anden verdenskongres mod seksuel udnyttelse af børn i kommercielt øjemed, der blev afholdt i Yokohama i december 2001, anerkendt af det internationale samfund som et vigtigt instrument til bekæmpelse af vold.

Seneste ajourføring: 16.08.2007

Top