EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Regler for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter

This summary has been archived and will not be updated. See 'Offentlige kontrakter — fastlæggelse af klare grundlæggende regler' for an updated information about the subject.

Regler for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter

Formålet med denne lov er at sikre et åbent marked for offentlige indkøb samt en korrekt anvendelse af reglerne for tildeling af offentlige vareindkøbskontrakter, tjenesteydelseskontrakter og bygge- og anlægskontrakter.

RESUMÉ

Direktiv 2004/18/EF fastsætter EU-regler for indgåelse af kontrakter om offentlige bygge- og anlæg, vareindkøb og tjenesteydelser. Den har til formål at sikre, at den offentlige kontraktprocedure er rimelig og åben for tilbudsgivere i hele EU.

Anvendelsesområde

Loven dækker de fleste offentlige kontrakter udover for forsyninger (vand, transport, energi samt posttjenester), telekommunikation, koncessionskontrakter om tjenesteydelser (såsom drift af en eksisterende parkeringsplads) og bestemte forsvars- og sikkerheds kontrakter.

Fire typer procedurer

 • offentlig: enhver part kan afgive et tilbud
 • begrænset: enhver part kan ansøge om at deltage, og den ordregivende myndighed beslutter, hvilke parter, der opfordres til at afgive et bud
 • med forhandling: når ordregivende myndigheder direkte forhandler kontraktens vilkår
 • i tilfælde af særligt komplekse kontrakter, hvor den ordregivende enhed diskuterer krav og løsninger med de kandidater, der har fået adgang til at deltage i proceduren (kaldet »konkurrencepræget dialog«).

Gennemsigtighed

Dette sikres ved bekendtgørelser om offentlige kontrakter i Den Europæiske Unions Tidende og TED-databasen, såvel som på nationalt niveau. Alle bekendtgørelser skal indeholde identiske oplysninger for ikke at favorisere nogen tilbudsgiver. De indeholder oplysninger såsom:

 • frist for afgivelse af tilbud
 • tilbuddets sprog
 • tildelingskriterier og deres relative vægtning
 • attester/dokumenter, der skal ledsage tilbuddet, til vurdering af kandidatens evne til at gennemføre en kontrakt.

Kontrakttildeling

Kontrakter tildeles på baggrund af:

 • det økonomisk mest fordelagtige tilbud (på grundlag af kriterier som kvalitet, pris, teknisk værdi, kundeservice) eller
 • den laveste pris

Tærskelværdier

Alle offentlige kontrakter over en given tærskelværdi er omfattet. Tærskelværdier beregnes hvert andet år.

Fra 1. januar 2014 er de vigtigste tærskelværdier for udbudskontrakter for offentlige bygge- og anlægsarbejder, offentligt vareindkøb og offentlige tjenesteydelser, som ændret ved forordning (EU) nr. 1336/2013, som følger:

Centrale offentlige myndigheder

 • bygge- og anlægskontrakter, koncessionskontrakter om bygge- og anlægsarbejder, bygge- og anlægskontrakter med tilskud: 5 186 000 EUR
 • alle projektkonkurrencer (for eksempel til arkitekttegninger), alle tjenesteydelseskontrakter, hvortil de ordregivende myndigheder yder et tilskud, og alle tjenesteydelseskontrakter for tjenesteydelser, der er omfattet af bilag IIA (undtagen tjenester inden for forskning og udvikling og visse teletjenester): 134 000 EUR
 • tjenesteydelseskontrakter for tjenester, der er omfattet af bilag IIB og for tjenester inden for forskning og udvikling og visse teletjenester og: 207 000 EUR
 • alle vareindkøbskontrakter, der tildeles af en central offentlig myndighed, derikke operererforsvarsområdet: 134 000 EUR

Vareindkøbskontrakter, der tildeles af en central offentlig myndighed, deroperererforsvarsområdet: (i) for de varer, der er omfattet af bilag V: 134 000 EUR, (ii) for andre varer: 207 000 EUR.

Lokale ordregivende myndigheder

 • bygge- og anlægskontrakter, koncessionskontrakter om bygge- og anlægsarbejder, bygge- og anlægskontrakter med tilskud: 5 186 000 EUR
 • alle tjenesteydelseskontrakter, alle projektkonkurrencer, tjenesteydelseskontrakter med tilskud, alle vareindkøbskontrakter: 207 000 EUR.

Direktiv 2004/18/EF gælder indtil 18.4.2016, den dato hvor et nyt direktiv, (direktiv 2014/24/EU), der erstatter det, træder i kraft.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (EUT L 134, 30.4.2004, s. 114–240)

De ændringer og rettelser, som følger af direktiv 2004/18/EF, er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (EUT L 134, 30.4.2004, s. 1–113)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EFaf 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65–242)

seneste ajourføring 30.09.2015

Top