EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nødpas

Nødpas

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 96/409/CSFP om indførelse af et nødpas

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE AFGØRELSE?

  • Den indfører en standardmodel for et nødpas, som kan udstedes i tilfælde, hvor et rejsedokument for en borger i EU mistes, tilintetgøres eller er midlertidigt utilgængeligt.
  • Den giver mulighed for at udstede nødpas til borgere i EU til en enkeltrejse tilbage til det EU-land, de stammer fra, det land, hvor de har fast bopæl, eller undtagelsesvist til et andet bestemmelsessted (i eller uden for EU).

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Afgørelsen finder ikke anvendelse på pas, der er udløbet; den er specifikt begrænset til tilfælde, hvor rejsedokumenter er bortkommet, stjålet eller tilintetgjort eller er midlertidigt utilgængelige.

Udstedelse af nødpas

EU-landes ambassader eller konsulater udsteder nødpas på følgende betingelser:

  • ansøgeren er en statsborger fra en af EU's medlemsstater, hvis pas eller anden rejselegitimation er bortkommet, stjålet eller tilintetgjort eller er midlertidigt utilgængelig
  • ansøgeren er i et land, hvor det EU-land, som den pågældende stammer fra, ikke har en tilgængelig ambassade eller et tilgængeligt konsulat, der er i stand til at udstede rejselegitimation, eller hvor EU-landet ikke er repræsenteret på anden måde
  • der er indhentet tilladelse fra myndighederne i ansøgerens hjemstat.

Personer, der ansøger om nødpas, skal sende en ansøgningsblanket sammen med bekræftede fotokopier af tilgængelig dokumentation vedrørende identitet og nationalitet til en myndighed udpeget af ansøgerens hjemstat.

Gebyrer

Det EU-land, der udsteder nødpasset, afkræver ansøgeren det samme gebyr, som den normalt pålægger i forbindelse med udstedelse af nødpas. En ansøger, der ikke er i stand til at dække andre lokale udgifter, forsynes eventuelt med midler eller på anden måde i overensstemmelse med hjemstatens instrukser i overensstemmelse med afgørelse 95/553/EF (som ophæves af direktiv (EU) 2015/637 pr. 1. maj 2018).

Gyldighedstid

For at sikre at borgere kan vende tilbage til et bestemt sted, skal nødpasset være gyldigt i lidt længere tid end det tidsrum, der mindst kræves for at gennemføre den pågældende rejse. Ved beregningen af denne periode tages der hensyn til nødvendige overnatninger eller eventuelle skift under transporten.

Sikkerhedsforanstaltninger

Bilag III til afgørelsen omhandler sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med nødpas. Disse omfatter aspekter som for eksempel den type papir og det nummereringssystem, der skal anvendes, samt hvor den udstedende myndigheds stempel anbringes.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Afgørelse 96/409/FUSP truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet af 25. juni 1996 om indførelse af et nødpas (EFT L 168 af 6.7.1996, s. 4-11)

Efterfølgende ændringer til afgørelse 96/409/FUSP er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Afgørelse 95/553/EF truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 19. december 1995 om de diplomatiske og konsulære repræsentationers beskyttelse af Den Europæiske Unions borgere (EFT L 314 af 28.12.1995, s. 73-76)

Rådets direktiv (EU) 2015/637 af 20. april 2015 om koordinations- og samarbejdsforanstaltninger for at lette konsulær beskyttelse af ikkerepræsenterede unionsborgere i tredjelande og om ophævelse af afgørelse 95/553/EF (EUT L 106 af 24.4.2015, s. 1-13)

seneste ajourføring 23.08.2016

Top