EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1920/2006 vedrørende Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den ændrer og ophæver forordning (EØF) nr. 302/93, som oprindeligt oprettede Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA).

Forordningen udvider centrets rolle, så den omfatter overvågning af nye tendenser inden for narkotika, navnlig blandingsbrug (hvor ulovlige stoffer indtages sammen med lovlige stoffer eller medicin).

Forordningen blev ændret ved forordning (EU) 2017/2101 med hensyn til udveksling af informationer om nye psykoaktive stoffer* (NPS’er), og et system for tidlig varsling og en risikovurderingsprocedure.

HOVEDPUNKTER

Centret:

 • forsyner EU’s institutioner og EU-landene med objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger om narkotika og narkotikamisbrug
 • giver beslutningstagere de oplysninger, de har brug for, for at udarbejde lovgivning og strategier om narkotika på et oplyst grundlag
 • forsyner fagfolk og aktører med:
  • eksempler på bedste praksis
  • oplysninger om nye forskningsområder inden for narkotika og konsekvenserne af narkotikamisbrug.

Hovedformålene er at:

 • indsamle og analysere eksisterende oplysninger om narkotika og narkotikamisbrug i EU og de deltagende ikke-EU-lande
 • sammenligne oplysninger for at hjælpe med at evaluere nationale narkotikapolitikker og narkotikapolitikker på EU-plan
 • formidle data og oplysninger om narkotikasituationen, herunder oplysninger om nye tendenser
 • samarbejde med EU-agenturer såsom Europol og Eurojust eller særorganisationer under De Forenede Nationer såsom FN’s Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse og med ikke-EU-lande
 • dele oplysninger om nye psykoaktive stoffer, understøtte systemet for tidlig varsling og foretage risikovurderinger af de nye stoffer.

Prioriterede områder

Centeret har fokus på:

 • overvågning af narkotikasituationen og nye tendenser, især dem, der vedrører blandingsbrug
 • overvågning af de foranstaltninger, der iværksættes for at afhjælpe narkotikarelaterede problemer og fremme af gensidig udveksling af bedste praksis blandt EU-landene
 • opretholdelse af et system for tidlig varsling og vurdering af risiciene ved nye psykoaktive stoffer
 • udvikling af redskaber for at hjælpe Europa-Kommissionen og EU-landene med at overvåge og evaluere deres respektive narkotikapolitikker.

Reitox-nettet

For at nå den primære opgave om at levere velfunderede og sammenlignelige oplysninger om narkotika har EMCDDA udviklet et værktøj til at indsamle nationale oplysninger på en harmoniseret måde ved hjælp af Reitox-nettet.

Reitox forbinder nationale narkotikainformationssystemer og er den primære metode, som EMCDDA benytter til at udveksle data og oplysninger om metoder vedrørende narkotika og narkotikamisbrug i EU.

De oplysninger, der indsamles via Reitox-nettet, bruges også til at:

 • overvåge gennemførelsen af EU’s narkotikahandlingsplan, der gennemfører EU’s narkotikastrategi
 • hjælpe med at udarbejde henstillinger til passende nationale svar på organisering af aktiviteter til behandling, forebyggelse og skadesreduktion.

Nettet består af ét kontaktpunkt for hvert deltagende EU-land, der deltager i EMCDDA, og et kontaktpunkt for Kommissionen.

Styrket overvågning og risikovurderingsprocedure

I henhold til forordning (EU) 2017/2101 skal EU-lande sikre, at deres nationale kontaktpunkter og Europols nationale enheder forelægger centeret de oplysninger, der indsamles om NPS.

I tæt samarbejde med Europol indsamler, sammenholder, analyserer og vurderer EMCDDA disse oplysninger og videresender dem hurtigt til de nationale kontaktpunkter, Europols nationale enheder og Kommissionen. Det sikrer, at alle modtager oplysningerne så hurtigt som muligt med henblik på tidlig varsling og giver samtidig centeret mulighed for at udarbejde den første rapport om et NPS, hvis man er bekymret for, at stoffet kan udgøre en sundhedsrisiko eller social trussel på EU-plan.

Senest to uger efter at have modtaget den første rapport kan Kommissionen anmode centeret om at vurdere den potentielle risiko ved det pågældende NPS og udarbejde en risikovurderingsrapport. Centeret skal indsende risikovurderingsrapporten senest seks uger efter at have modtaget Kommissionens anmodning. Med udgangspunkt i risikovurderingsproceduren beslutter Kommissionen, hvorvidt det pågældende NPS skal medtages i definitionen af »narkotika« i overensstemmelse med proceduren i henhold til Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIAStrafbare handlinger og straffene herfor — ulovlig narkotikahandel.

Struktur og funktionsmåde

Centret, der blev etableret i 1993 i Lissabon i Portugal og er et af EU’s decentraliserede agenturer, som består af en bestyrelse, der bistås af:

 • et budgetudvalg
 • et forretningsudvalg og
 • et videnskabeligt udvalg, der kommer med udtalelser om ethvert videnskabeligt aspekt af centerets aktiviteter.

Centeret opretholder tæt kontakt med Reitox-nettets nationale kontaktpunkter og med andre partnerorganisationer. Centeret udfører sine opgaver i henhold til en strategi, der definerer hovedformålene med dets arbejde for en specifik periode. Strategien, der gælder frem til 2025, og programmet for 2018-2020 søger begge at bidrage til et mere sikkert og sundt Europa. Programmet har fokus på:

 • vurdering og forbedring af de eksisterende instrumenter til overvågning af narkotika (suppleret af øget brug af innovative tilgange til at identificere, spore og overvåge nye tendenser)
 • løbende gennemførelse af forordning (EU) 2017/2101 om NPS
 • forbedring af format og indhold i den årlige europæiske narkotikarapport og
 • udgivelse af den kommende udgave af Den fælles EMCDDA-Europol-rapport om EU’s narkotikamarked (2019) og Sundhedsmæssige og sociale reaktioner på narkotika: en europæisk vejledning (2020).

Centret øger desuden støtten til det europæiske skoleundersøgelsesprojekt om alkohol og euforiserende stoffer og har i løbet af den næste 3-års periode planer om at:

 • gennemføre et nyt rammeprogram for udvikling af Reitox og et nyt rammeprogram for internationalt samarbejde i EMCDDA-regi
 • øge samarbejdet med prioriterede ikke-EU-lande ved at gennemføre Kommissionsfinansierede projekter vedrørende teknisk bistand til kandidatlande og potentielle kandidatlande (IPA 6- og IPA 7-projekter) og til nabolande (EU4-projekt om overvågning af narkotika) for at opnå en bedre forståelse af den globale dimension af narkotikaproblematikken.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 16. januar 2007. Forordning (EF) 1920/2006 reviderede og erstattede forordning (EØS) nr. 302/93 (og efterfølgende ændringer).

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Psykoaktivt stof: et stof, der i sin rene form eller i en præparation, ikke er omfattet af De Forenede Nationers enkeltkonvention af 1961 angående narkotiske midler som ændret ved protokollen af 1972, og ikke er omfattet af De Forenede Nationers konvention af 1971 om psykotrope stoffer, men som kan udgøre en sammenlignelig sundhedsrisiko eller social trussel som de stoffer, der er opført på listerne i disse konventioner. Stoffer, der ved indtagelse påvirker en persons mentale processer.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1920/2006 af 12. december 2006 vedrørende Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (omarbejdning) (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 1-13).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1920/2006 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENT

Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA af 25. oktober 2004 om fastsættelse af mindsteregler for gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor (EUT L 335 af 11.11.2004, s. 8-11).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 11.01.2019

Top