EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Det Europæiske År for Lige Muligheder for Alle – Mod et retfærdigt samfund – 2007

Formålet med at have et europæisk år for lige muligheder for alle er at øge befolkningens bevidsthed om fordelene ved et retfærdigt og solidarisk samfund. Der opfordres til gennemførelse af oplysningskampagner, som har til formål at bidrage til at ændre diskriminatoriske holdninger og adfærd og at oplyse befolkningen om dens rettigheder og pligter i henhold til lovgivningen. Året skal ses som led i en tværfaglig indfaldsvinkel til bekæmpelse af forskelsbehandling, som skal gøre det muligt at sikre korrekt og ensartet anvendelse af EF-lovrammerne over hele Europa, fremhæve de vigtigste principper og vinde offentlighedens aktive støtte til lovgivningen om ligestilling og bekæmpelse af forskelsbehandling.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 771/2006/EC af 17. maj 2006 om det europæiske år for lige muligheder for alle (2007) – mod et retfærdigt samfund.

RESUMÉ

På trods af de fremskridt, der hidtil er gjort på EU-plan for at fjerne forskelsbehandling og fremme lige muligheder, er der stadig meget, der kan forbedres. Selv den mest omhyggeligt udformede lovgivning vil være utilstrækkelig, hvis der ikke er tilstrækkelig politisk vilje til at udmønte lovgivningen i langsigtede foranstaltninger, og hvis ikke hele befolkningen bakker op herom.

Det Europæiske År for Lige Muligheder for Alle vil give mulighed for at fremme et samfund præget af større samhørighed. Det vil blive forsøgt at øge kendskabet til den omfattende EU-lovgivning inden for ligestilling og ikke-forskelsbehandling og at mobilisere alle med henblik på at fremme EU's nye rammestrategi for ikke-forskelsbehandling og lige muligheder for alle, også efter 2007.

SPECIFIKKE MÅL

Bedre kendskab til retten til ligestilling og ikke-forskelsbehandling

Der er behov for at øge befolkningens kendskab til EU-lovgivningen inden for ligestilling og ikke-forskelsbehandling, som er nogle af EU's fælles værdier og principper. I det europæiske år vil fokus være på at oplyse den brede befolkning om, at alle uanset køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder og seksuel orientering er berettiget til ligebehandling.

Fremme af debatten om midler til forøgelse af deltagelsen i samfundslivet

Der bør gennemføres debatter og dialoger som et middel til i højere grad at få grupper, der udsættes for diskrimination, til at deltage og opnå lige deltagelse for mænd og kvinder.

Fremme og værdsættelse af forskelligartethed

Inden for rammerne af det europæiske år vil det blive tilstræbt at øge kendskabet til, at alle uanset køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder og seksuel orientering kan bidrage positivt til samfundet som helhed.

Fremme af et samfund præget af mere samhørighed

I det europæiske år vil det – navnlig blandt unge – blive tilstræbt at øge kendskabet til betydningen af at fremme gode relationer mellem forskellige samfundsgrupper samt at udrydde stereotyper, fordomme og vold.

FORANSTALTNINGERNES INDHOLD, BUDGET OG UDVÆLGELSE AF ANSØGNINGER OM TILSKUD

Foranstaltningerne, både på fællesskabsplan og på nationalt plan, har til formål at opfylde ovennævnte fire mål og omfatter:

  • møder og arrangementer (bl.a. indledende og afsluttende møde, det første årlige ligestillingstopmøde)
  • oplysnings- og reklamekampagner (logo, slogans, konkurrencer osv.)
  • rundspørger og undersøgelser på fællesskabsplan og på nationalt plan.

Det forventede budget for det europæiske år 2007 for perioden fra 1. januar 2006 til 31. december 2007 er på 15 mio. EUR, hvoraf 6 mio. EUR er for perioden indtil den 31. december 2006.

Foranstaltninger af EF-dækkende karakter kan støttes med op til 80 % eller give anledning til indkøbskontrakter, der finansieres over EU's almindelige budget. Foranstaltninger af lokal, regional eller national karakter kan samfinansieres over EU's almindelige budget med op til 50 % af de samlede omkostninger.

GENNEMFØRELSE

Kommissionen vil sikre, at de foranstaltninger, der er fastsat på fællesskabsplan, er forenelige med og supplerer andre relevante foranstaltninger på fællesskabsplan (strukturfondene, udvikling af landdistrikterne, uddannelse, borgerskab, grundlæggende rettigheder) og på nationalt og regionalt plan.

Partnerskaber med deltagerlandene

Det europæiske år er åbent for deltagelse af medlemsstaterne, EFTA/EØS-landene, de kandidatlande, der er omfattet af en førtiltrædelsesstrategi, lande fra det vestlige Balkan i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i deres respektive aftaler, og partnerlande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik (ENP).

Hver enkelt medlemsstat opretter eller udpeger et nationalt gennemførelsesorgan, som er ansvarligt for dens deltagelse i det europæiske år, for fastlæggelsen af den nationale strategi og prioritering samt for udvælgelsen af de enkelte foranstaltninger, der indstilles til fællesskabsstøtte.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 771/2006/EF

20.6.2006

-

EUT L 146 af 31.5.2006

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 19. juni 2009 – Gennemførelse, resultater og generel evaluering af det europæiske år for lige muligheder for alle 2007 [ KOM(2009) 269 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Det europæiske år for lige muligheder for alle 2007 har været en succes både i den praktiske og finansielle gennemførelse af målsætningerne. De deltagende lande har gennemført i alt 434 foranstaltninger, der resulterede i ca. 1.600 arrangementer, kampagner, publikationer, etc. Foranstaltningerne har opfyldt hovedprincipperne for implementering, nemlig decentraliseret gennemførelse og lige høj grad af bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling. Den tværgående strategi har styrket samarbejdet mellem de relevante nationale, regionale og lokale myndigheder og omfattet civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter. Derudover er der lagt større vægt på mangeartet forskelsbehandling og integration af kønsaspektet i alle aktiviteter end nogensinde tidligere.

På EU-plan blev året gennemført på flere områder. Der blev oprettet et rådgivende udvalg med deltagelse af nøgleaktører, “europæisk forsamling for lige muligheder for alle” blev organiseret som et forum til fremme af dialog med civilsamfundet, tre Eurobarometer undersøgelser blev gennemført, og der blev gennemført oplysnings- og pr-kampagner i hele EU.

Den vigtigste faktor for det europæiske års succes var den politiske vilje på alle niveauer. Medlemsstaterne afsatte betydelige ressourcer til den praktiske gennemførelse, og mange af foranstaltningerne, der er igangsat i det europæiske år, videreføres eller gentages. For første gang har medlemsstaterne også fokuseret på særlige former for forskelsbehandling, eksempelvis på grund af alder, race, etnisk oprindelse eller seksuel orientering. Der blev udformet nationale strategier for de identificerede områder, og det medførte også et styrket samarbejde med civilsamfundet.

På EU-plan har det europæiske år medført vedtagelsen af Rådets resolution om opfølgning og en række foranstaltninger fra Kommissionen som f.eks. forslag til direktiv om ligebehandling, en meddelelse om ikke-forskelsbehandling og lige muligheder, en afgørelse om at oprette en mellemstatslig ekspertgruppe for ikke-forskelsbehandling, og Kommissionens arbejdspapir om EU-instrumenter og –politikker med henblik på at forbedre romaernes integration. Kommissionen vil fortsat udarbejde foranstaltninger mod forskelsbehandling, særligt gennem flere undersøgelser af situationen i EU, indgreb mod overtrædelse af rettigheder og ved at udpege nye løsninger, særligt til integration af romaerne.

Seneste ajourføring: 04.12.2009

Top