EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Equal

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Equal

Sigtet med EF-initiativet Equal er at fremme det tværnationale samarbejde om en ny praksis i bekæmpelsen af forskelsbehandling og uligheder af enhver art på arbejdsmarkedet og støtte den sociale og erhvervsmæssige integration af asylansøgere.

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse til medlemsstaterne af 14. april 2000 om retningslinjer for EF-initiativet Equal vedrørende tværnationalt samarbejde til fremme af en ny praksis i bekæmpelsen af forskelsbehandling og uligheder af enhver art i forbindelse med arbejdsmarkedet [C(2000)853 - De Europæiske Fællesskabers Tidende C 127 af 5.5.2000].

RESUMÉ

Den stigende gensidige afhængighed mellem medlemsstaternes økonomier har ført til, at der i Amsterdam-traktaten er blevet indføjet et nyt afsnit om beskæftigelsen (Afsnit VIII). Dette afsnit indeholder bestemmelser om, at der skal udarbejdes en europæisk beskæftigelsesstrategi (esdeenfr) og årligt vedtages retningslinjer (2001 (esdeenfr)) , som medlemsstaterne opfordres til at tage højde for i deres nationale politikker.

Retningslinjerne for beskæftigelsen er blevet indarbejdet i medlemsstaternes nationale handlingsplaner (NAP) (DE, EN, FR). De hviler på fire søjler:

 • egnethed på arbejdsmarkedet
 • iværksætterkultur
 • tilpasningsevne
 • lige muligheder.

På EU-plan er man ligeledes ved at udvikle en integreret strategi til bekæmpelse af social udstødelse og forskelsbehandling, især på grund af køn, seksuel orientering, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap eller alder. Der findes politikker og programmer () på området, navnlig i henhold til artikel 13 (bekæmpelse af forskelsbehandling) og 137 i traktaten (fremme af social integration). EF-initiativet Equal bidrager også til gennemførelsen af denne strategi ved at koncentrere sin indsats om arbejdsmarkedet.

På grundlag af de erfaringer, man har gjort med programmerne ADAPT og Employment (esdeenfr), der blev gennemført i perioden 1994-1999, ønsker Europa-Kommissionen at fortsætte. For perioden 2000-2006 bibeholder den derfor Equal blandt de fire nye EF-initiativer ((Interreg III, Leader+, Urban II), der blev indført i grundforordning (EF) nr. 1260/1999 om generelle bestemmelser for strukturfondene.

GENERELLE PRINCIPPER

Medlemsstaterne og Kommissionen samfinansierer EF-initiativet Equal. Kun Den Europæiske Socialfond (ESF) bidrager til EF-finansieringen af Equal, der er på 3,274 mia. EUR over 7 år. Bestemmelserne i grundforordningen for strukturfondene er gældende for iværksættelsen af Equal, herunder navnlig dem om ændring af satsen for fællesskabsfinansiering alt efter interventionernes geografiske situation.

EF-initiativet Equal adskiller sig fra programmerne for strukturfondenes Mål nr. 1, Mål nr. 2 og Mål nr. 3. Det udgør nemlig et permanent forsøgslaboratorium for udvikling og formidling af nye fremgangsmåder for gennemførelse af beskæftigelsespolitikker, der bekæmper forskelsbehandling og uligheder af enhver art, herunder dem, som asylansøgere er udsat for. På sigt formidles de nyskabende løsninger, der har vist sig at være effektive, til de politiske og administrative myndigheder, som er ansvarlige for at indarbejde dem (mainstream) i de vigtigste interventioner, der modtager støtte fra strukturfondene.

Den enkelte medlemsstat forelægger Kommissionen et fællesskabsinitiativprogram, hvori den fremlægger sin strategi og fremgangsmåderne for gennemførelsen af Equal. De interventioner, der finansieres som led i fællesskabsinitiativprogrammerne, opdeles tematisk og gennemføres via geografiske eller sektorbestemte udviklingspartnerskaber (UP'er). Det tværnationale samarbejde, der bidrager til Equal's europæiske merværdi, er velegnet til udveksling af erfaring og god praksis. Endvidere udgør innovation en integrerende del af fællesskabsinitiativet. Den kan vedrøre processerne (forbedring af de eksisterende fremgangsmåder, nye metoder, nye værktøjer), de ønskede mål (målsætninger om nye, lovende kvalifikationer og nye beskæftigelsesmuligheder) eller sammenhængen (nye administrative eller politiske strukturer, nyskabende interventionssystemer).

Tematisk indfaldsvinkel

Medlemsstaterne udarbejder deres strategi for Equal på specifikke temaområder, som er fastlagt under de 4 søjler i retningslinjerne for beskæftigelsen (og på temaområdet "asylansøgere"). Det drejer sig om følgende temaområder, der kan tages op til revision hvert andet år alt efter udviklingen på arbejdsmarkedet:

 • Søjle 1: egnethed på arbejdsmarkedeta) lette adgang eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet for dem, som har vanskeligt ved at blive integreret eller reintegreret på arbejdsmarkedetb) bekæmpe racisme og fremmedhad på arbejdsmarkedet.
 • Søjle 2: iværksætterkulturc) gøre det muligt for alle at etablere nye virksomheder ved at stille alle de redskaber til rådighed, som er nødvendige for at oprette en virksomhed og for at kunne identificere nye muligheder for at skabe beskæftigelse i by- og landområderd) styrke den tredje sektor, især samfundsnyttige tjenesteydelser, med særligt henblik på at forbedre jobkvaliteten.
 • Søjle 3: tilpasningsevnee) fremme livslang uddannelse og integrationsfremmende arbejdsmetoder, som tilskynder til ansættelse og varigt arbejde for personer, der lider under forskelsbehandling og uligheder i forbindelse med arbejdsmarkedetf) støtte virksomheders og ansattes tilpasningsevne til ændringer inden for økonomien samt anvendelse af ny informationsteknologi.
 • Søjle 4: ligestilling mellem kvinder og mændg) forlige familie- og arbejdsliv, reintegrere mænd og kvinder, som har forladt arbejdsmarkedet, ved at skabe mere effektive og fleksible former for arbejdstilrettelæggelse og for hjælpeordningerh) reducere kønsskævhed og støtte afskaffelse af kønsbestemt arbejdsopdeling.
 • Søjle 5: hjælpe asylansøgere med at blive integreret (alt efter asylansøgerens officielle status - et yderst komplekst spørgsmål, der behandles meget forskelligt af medlemsstaterne - kan hjælpen ydes i form af nye metoder til at lette adgangen til arbejdsmarkedet eller bestå i et tilbud om en erhvervsuddannelse til asylansøgere, som får afslag på deres ansøgning, inden deres udvisning af landet).

Ud fra den nationale sammenhæng, der ligger til grund for fastlæggelsen af de prioriterede aktioner, vælger medlemsstaterne, bortset fra under særlige omstændigheder, mindst et aktionsområde i hver søjle. Fremme af lige muligheder for kvinder og mænd er en integrerende del af alle de valgte temaområder, ud over de specifikke aktioner under søjle 4.

Ud fra fænomenets nationale omfang planlægger medlemsstaterne et minimum af foranstaltninger til fordel for asylansøgere. De kan opdeles i tre kategorier: 1) asylansøgere, hvis ansøgning er under behandling i medlemsstaten; 2) asylansøgere, der har fået asyl under et humanitært genbosættelses- eller evakueringsprogram, eller som er omfattet af en midlertidig beskyttelsesordning; 3) asylansøgere, der ikke har flygtningestatus, men som er omfattet af en anden form for beskyttelse (supplerende eller subsidiær beskyttelse), idet deres individuelle situation gør det umuligt for dem at vende tilbage til deres hjemland. Asylansøgernes situation i EU er vanskelig. De er enten forbudt adgang til arbejdsmarkedet, eller også er adgangen forbundet med meget restriktive bestemmelser. Således kan målrettede aktioner til fordel for asylansøgere iværksættes i form af sektorbestemte UP'er (dvs. nationale udviklingspartnerskabsprojekter, der involverer alle berørte parter, til støtte for integrering af disse personer) eller geografiske UP'er (i et område, hvor der findes et stort antal asylansøgere). Aktioner til fordel for asylansøgere udgør det 9. temaområde under Equal-initiativet, hvori UP'er kan iværksætte deres aktioner.

Partnerskab

Partnerskabet er en væsentlig faktor i forbindelse med iværksættelsen af EF-initiativet Equal. Udviklingspartnerskaberne (UP'erne) er modtagere af den finansielle støtte og samler alle interesserede aktører med relevant kompetence: nationale, regionale og lokale offentlige myndigheder; territoriale administrative enheder; den offentlige arbejdsformidling; ikke-statslige organisationer (ngo'er); erhvervslivet, navnlig små og mellemstore virksomheder (SMV'er); arbejdsmarkedets parter. Alle disse aktører samarbejder med henblik på at udarbejde en strategi for intervention på hvert enkelt af ovennævnte temaområder. Sammen fastlægger og beslutter de (empowerment-princippet) fælles målsætninger og finder nyskabende løsninger til bekæmpelse af uligheder og forskelsbehandling.

Medlemsstaterne fastlægger, hvilken type partnerskab der er mest velegnet ud fra den nationale situation, blandt to forskellige muligheder:

 • geografisk partnerskab, der samler relevante aktører inden for et givet geografisk område
 • sektorbestemt udviklingspartnerskab, der omfatter en særlig økonomisk sektor eller industrigren og ligeledes kan vedrøre en specifik målgruppe.

Da ESF er den eneste EF-fond, der yder støtte til UP'er, kan der ydes støtte til støtteberettigede aktioner i forbindelse med de andre strukturfonde (EFRU, EUGFL, Garantisektionen, FIUF), hvis de overholder traktatens bestemmelser, navnlig hvad angår statsstøtte.

AKTIONER, SOM FINANSIERES

For hvert af temainterventionsområderne støtter EF-initiativet Equal 4 forskellige typer aktioner:

 • Aktion 1: oprettelse af udviklingspartnerskaber og deres tværnationale samarbejdeAktion 1 må ikke overstige 6 måneder og har til formål at fremme oprettelse af varige og effektive UP'er og sikre, at deres tværnationale samarbejde har en reel merværdi.Det er den vigtigste etape i udvælgelsen af Equal-projekter. UP-initiativtagerne forelægger medlemsstaten en ansøgning i forbindelse med temainterventionsområdet og det geografiske/sektorbestemte partnerskabssamarbejde, der skal indeholde: en liste over partnere, som skal deltage, med angivelse af deres beslutningskapacitet og deres rolle i den administrative og finansielle forvaltning af de planlagte interventioner; en analyse af problemet; partnerskabets mål; et arbejdsprogram for aktion 1 og den form for aktiviteter, man har til hensigt at gennemføre under aktion 2; forventningerne til det tværnationale samarbejde.Når aktion 1 afsluttes, skal UP'et være i stand til at fremlægge en fælles strategi i form af en rigtig udviklingspartnerskabsaftale, der som minimum skal indeholde: en forudgående vurdering af situationen i forbindelse med udstødelse og forskelsbehandling inden for det valgte temaområde og det geografiske/sektorbestemte partnerskabssamarbejde; et arbejdsprogram og et realistisk budget; en præcis beskrivelse af den enkelte partners rolle (styring, beslutningskapacitet, forvaltning, administration, finansiering); en metode til løbende evaluering (indsamling og analyse af oplysninger på grundlag af indikatorer); formelt tilsagn om at deltage i aktion 3; en strategi for integrering af kønsaspektet.For så vidt angår tværnationalt samarbejde, skal UP'erne finde mindst en partner fra en anden medlemsstat, der deltager i Equal-initiativet. I særligt begrundede tilfælde kan denne form for samarbejde også udvides til lignende projekter i tredjelande, som er støtteberettigede i forbindelse med programmerne Phare, Tacis og Meda.
 • Aktion 2: Gennemførelse af udviklingspartnerskabernes arbejdsprogrammerFor at modtage støtte til gennemførelse af aktion 2 skal hvert UP indsende en udviklingspartnerskabsaftale og en tværnational samarbejdsaftale, som opfylder kriterierne under aktion 1. Disse to dokumenter skal opfylde følgende betingelser: åbenhed (til rådighed værende nødvendig medfinansiering, bemyndigelse til at forvalte offentlige midler, accept af, at de opnåede resultater er offentligt eje); repræsentativitet; vilje og evne til at deltage i tværnationale samarbejdsaktiviteter (forventet merværdi, formidling af resultaterne inden for nationale og europæiske net).Aktion 2's arbejdsprogram og budget dækker en indledende periode på 2 til 3 år med mulighed for forlængelse.
 • Aktion 3: Tematisk netværkssamarbejde, formidling af god praksis og indvirkning på den nationale politikDet er obligatorisk for alle UP'er at deltage i denne aktion, der støtter netværkssamarbejde, formidling og mainstreamingaktiviter. UP'erne arbejder enten alene eller i grupper på grundlag af deres ekspertise.Medlemsstaterne skal træffe foranstaltninger, som fremmer både horisontale mainstreamingaktiviteter (gennem organisationer, som er aktive inden for et lignende område) og vertikale (politik på regionalt og nationalt plan, herunder de nationale handlingsplaner for beskæftigelsen og strukturfondene).Disse foranstaltninger sigter på at klarlægge de faktorer, som fører til uligheder og forskelsbehandling, følge og analysere UP'ernes faktiske og potentielle indvirkning på målgrupperne og de prioriterede områder i de nationale handlingsplaner. Desuden skal de identificere og vurdere de faktorer, som fører til god praksis, og som formidles efter afslutningen af aktion 1.
 • Aktion 4: Teknisk bistandTeknisk bistand anvendes til at: lette søgning efter partnere og konsolidering af partnerskaber i forbindelse med tværnationalt samarbejde (aktion 1); indsamle, udarbejde og formidle erfaring og resultater, herunder UP'ernes årsrapporter (aktion 2); støtte det tematiske netværksarbejde, formidlingsaktiviteterne og oprettelsen af mekanismer, der skal sikre politisk indvirkning (aktion 3); oprette netværkssamarbejde på europæisk plan og sikre udveksling af alle relevante oplysninger med de andre medlemsstater og Kommissionen.Der kan ligeledes ydes teknisk bistand i forbindelse med overvågning, kontrol og evaluering af aktiviteter både i medlemsstaterne og på europæisk plan.Budgettet for teknisk bistand må ikke overstige 8 % af ESF's bidrag til det enkelte EF-initiativprogram, og bistanden ydes af personer, der udvælges i fuld åbenhed nationalt.

UDBREDELSE OG EVALUERING PÅ EUROPÆISK PLAN

Medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og Kommissionen samarbejder om at udnytte potentialet for indvirkning af god praksis i forbindelse med Equal på den europæiske beskæftigelsesstrategi. På EU-plan sørger Kommissionen for, at EF-initiativets indflydelse vurderes gennem tre former for aktioner:

 • tematiske undersøgelser på EU-planFor hvert temaområde i Equal-initiativet organiserer Kommissionen en række "tematiske undersøgelser" sammen med grupper af UP'er. Resultaterne offentliggøres og anvendes som bidrag til politikevalueringer, som finder sted inden for rammerne af den europæiske beskæftigelsesstrategi og de EF-programmer, der gennemføres i henhold til artikel 13 (bekæmpelse af forskelsbehandling) og 137 (fremme af social integration) i traktaten.Kandidatlandene får adgang til drøftelserne og resultaterne.
 • periodisk vurdering af Equal's merværdi i forhold til de nationale handlingsplaner for beskæftigelsenKommissionen opretter en database over bedste praksis under Equal på grundlag af aktiviteterne under aktion 3 og de data og oplysninger, der er blevet indsamlet hos UP'erne.Strukturfondenes overvågningsudvalg for mål 1, 2 og 3 får adgang til disse oplysninger.
 • organisation af diskussionsfora på EU-planHvert år organiseres et diskussionsforum i samarbejde med den eksisterende ngo-platform på EU-plan for at fremme diskussioner med og tilbagemelding fra de berørte organisationer. Endvidere arrangerer Kommissionen møder omkring mere specifikke emneområder, f.eks overførsel af god praksis til kandidatlandenes politikker.Beskæftigelsesudvalget og ESF-udvalget holdes løbende orienteret om afviklingen af Equal.

Endvidere udfører eksterne firmaer, der udvælges på grundlag af udbud, hvis samlede beløb ikke må overstige 2 % af ESF's samlede bidrag, særopgaver, som bidrager til gennemførelsen af Equal og kan modtage EF-bistand på 100 % af deres samlede udgifter.

EU-INITIATIVPROGRAMMER

Medlemsstaterne forelægger, i henhold til det programmeringsprincip, der er fastlagt i grundforordningen om strukturfondene, og på grundlag af den vejledende finansielle fordeling per medlemsstat, Kommissionen et forslag til EU-initiativprogram med henblik på gennemførelse af Equal inden for en frist på 4 måneder efter offentliggørelsen af denne meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Hvert EU-initiativprogram skal udformes som et enhedsprogrammeringsdokument og indeholde en detaljeret beskrivelse af følgende elementer: den aktuelle situation angående forskelsbehandling og uligheder på arbejdsmarkedet; en forudgående vurdering af den forventede indvirkning på den socio-økonomiske situation lokalt og på sektorplan; en iværksættelsesstrategi baseret på valget af prioriterede områder (suppleret med en særlig indsats til fordel for asylansøgere) og informationsaktiviteter; komplementariteten imellem denne strategi og den nationale handlingsplan, regionale og lokale beskæftigelsespagter og andre EF-programmer; aktioner og metoder til fremme af ligebehandling mellem kvinder og mænd; et sammendrag af erfaringerne fra de tidligere ADAPT- og Beskæftigelses-initiativer; de foranstaltninger, der er truffet med henblik på den tekniske bistand, som forventes at være nødvendig i forbindelse med iværksættelse af EU-initiativprogrammet; en vejledende finansieringsplan, der angiver den planlagte fordeling af de økonomiske midler fra ESF og den anslåede offentlige og private støtte; processer for høring af alle partnere i beslutningsprocessen; bestemmelser om overvågning, kontrol og evaluering af gennemførelsen af Equal (indkaldelse af forslag, kontrakter med de endelige støttemodtagere, integrering i politikkerne eller mainstreaming, overvågningudvalgets sammensætning, indsamling af de oplysninger og indikatorer, der er nødvendige for at foretage en løbende evaluering).

Efter en forhandlingsperiode på 5 måneder godkender Kommissionen det enkelte EU-initiativprogram med en beslutning om tildeling af støtte fra ESF. Alle EU-initiativprogrammer suppleres derefter med et programtillæg.

Yderligere oplysninger om strukturfondene findes på EQUAL- netstedet hos Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Arbejdsmarkedsforhold.

TILHØRENDE RETSAKTER

Forslag til Rådets forordning om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden [KOM(2004) 492 endelig] (forelagt den 14. juli 2004).

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling [KOM(2004) 495 endelig] (forelagt den 14. juli 2004).

Akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union - Bilag II: Liste omhandlet i artikel 20 i tiltrædelsesakten - 15. Regionalpolitik og samordning af strukturinstrumenterne.

Det er i denne akt fastsat, at der ydes et beløb på 223 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger vedrørende Equal til de ti nye medlemsstater mellem den 1. maj 2004 og den 31. december 2006.

Kommissionens meddelelse om retningslinjer for anden runde af EF-initiativet Equal [KOM(2003) 840 af 30.12.2003].

Kommissionens beslutning C/2000/1221 af 12.05.2000 om fastsættelse af vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger under fællesskabsinitiativet Equal for perioden 2000-2006.

BESLUTNINGER OM GODKENDELSE AF EU-initiativprogrammer:- Beslutning C/2001/31 af 8.3.2001 (Danmark)- Beslutning C/2001/33 af 8.3.2001 (Frankrig)- Beslutning C/2001/34 af 9.3.2001 (Grækenland)- Beslutning C/2001/35 af 8.3.2001 (Det Forenede Kongerige)- Beslutning C/2001/36 af 22.3.2001 (Spanien)- Beslutning C/2001/37 af 9.3.2001 (Sverige)- Beslutning C/2001/40 af 26.3.2001 (Belgien (fransk- og tysktalende del)- Beslutning C/2001/41 af 16.3.2001 (Finland)- Beslutning C/2001/42 af 22.3.2001 (Luxembourg)- Beslutning C/2001/43 af 26.3.2001 (Italien)- Beslutning C/2001/579 af 30.3.2001 (Nederlandene)- Beslutning C/2001/580 af 29.3.2001 (Portugal)- Beslutning C/2001/581 af 30.3.2001 (Belgien (flamsktalende del)- Beslutning C/2001/582 af 18.4.2001 (Tyskland)- Beslutning C/2001/585 af 2.5.2001 (Østrig)- Beslutning C/2001/586 af 2.5.2001 (Nordirland)- Beslutning C/2001/588 af 22.5.2001 (Irland)

Udtalelse fra Regionsudvalget [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 156 af 6.6.2000]

Beslutning - C(2000) 1382 [ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende]Den 24. maj 2000 vedtog Kommissionen beslutningen om tildeling af midler fra Den Europæiske Socialfond til finansiering af en række aktioner i form af et globaltilskud i henhold til bestemmelserne om ESF's fællesskabsbistand (bestemmelserne i artikel 6, stk. 1, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1784/99 af 12. juli 1999.

Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om retningslinjer for anden runde af EF-initiativet Equal vedrørende tværnationalt samarbejde til fremme af en ny praksis i bekæmpelsen af forskelsbehandling og uligheder af enhver art i forbindelse med arbejdsmarkedet - "Fri bevægelighed for gode idéer" [KOM(2003) 840 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Kommissionen gør i meddelelsen status over de første resultater af Equal. Den fremhæver de lovende metoder, der allerede nu kan bidrage til, at der udvikles nye midler til bekæmpelse af forskelsbehandling og uligheder på arbejdsmarkedet, og den fastsætter betingelserne for anden runde, der indledes i 2004 med deltagelse af de ti tiltrædelseslande.

Principperne for og opbygningen af anden runde er de samme som i første runde. Den tematiske tilgang bibeholdes altså. Fremme af ligestillingen mellem mænd og kvinder er altid en integreret del af alle temaområder og gennemføres i øvrigt ved hjælp af særlige aktioner.

Kommissionen har planer om den 1. januar 2005 at åbne et vindue for tværnationalt samarbejde, som indebærer, at alle udviklingspartnerskaber, der udvælges af medlemsstaterne, offentliggøres i Den Fælles Database for Equal (ECDB). På denne måde får alle udviklingspartnerskaber lige mulighed for at finde tværnationale partnere.

Kommissionen vil desuden forelægge henstillinger om at opnå større effektivitet i Equal, især ved at forenkle den administrative gennemførelse.

Seneste ajourføring: 01.08.2005

Top