EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU’s krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat for fjerkræ og fjerkræprodukter fra tredjelande, områder og zoner

EU’s krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat for fjerkræ og fjerkræprodukter fra tredjelande, områder og zoner

 

RESUMÉ AF:

Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 – Liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Den har til formål at sikre, at fjerkræ og fjerkræprodukter fra tredjelande, der importeres til og sendes i transit gennem EU, opfylder de samme standarder som de produkter, der er produeret indenfor EU.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

 • Forordningen fastsætter krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat ved import til og transit, herunder oplagring under transit, gennem EU af følgende varer:
  • fjerkræ, rugeæg, daggamle kyllinger og specifikt patogenfrie æg
  • kød, hakket kød af fjerkræ, herunder vildtlevende fjervildt, æg og ægprodukter.
 • Den fastlægge en liste over tredjelande, områder og zoner, hvorfra varerne kan importeres til EU.
 • Den glæder ikke for fjerkræ til udstillinger, skuer eller konkurrencer.

Ordningerne omfatter en række elementer, herunder:

 • generel import og transit såsom
  • krav til veterinærcertifikat
  • undersøgelses-, prøveudtagnings- og testprocedurer samt
  • krav vedrørende indberetning af sygdomme
 • dyresundhedsstatus i oprindelsesland, -områder og -zoner med hensyn til fjerkræsygdomme — dette omfatter
  • betingelserne for at et af disse områder anerkendes som fri for aviær influenza
  • krav til overvågningsprogrammer for aviær influenza
  • betingelserne for at et af disse områder kan betragtet som fri for Newcastle disease (en virussygdom, der påvirker fjerkræ)
  • krav til vaccination
 • særlige betingelser for import — herunder for:
  • importen af fjerkræ, rugeæg og daggamle kyllinger
  • importen af specifikt patogenfrie æg
  • transporten af fjerkræ og daggamle kyllinger
 • særlige betingelser for transit — omfatter undtagelser for transit af visse fjerkræprodukter gennem Letland, Litauen, Polen og Kroatien.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2009.

BAGGRUND

HOVEDDOKUMENT

Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1-94).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 798/2008 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1-142).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1-208).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 139/2013 af 7. januar 2013 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Unionen samt karantænebetingelser herfor (EUT L 47, af 20.2.2013, s. 1-17).

Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (kodificeret udgave) (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74-113).

Se den konsoliderede udgave.

Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11-20).

Se den konsoliderede udgave.

Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9-30).

Se den konsoliderede udgave.

Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56-68).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 21.06.2019

Top