Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Aggressiv skatteplanlægning

Aggressiv skatteplanlægning

Kommissionen foreslår måder, hvorpå der kan tages højde for juridiske spidsfindigheder og smuthuller, som nogle virksomheder udnytter til at undgå at betale deres rimelige andel af skatten.

RETSAKT

Kommissionens henstilling 2012/772/EU om aggressiv skatteplanlægning.

RESUMÉ

At tackle aggressiv skatteplanlægning er et aspekt af en detaljeret og kompleks handlingsplan fra Kommissionen, der har til formål at bekæmpe skatteunddragelse og skattesvig.

Handlingsplanen opstiller praktiske måder til at forbedre administrativt samarbejde mellem EU-landene, bekæmpe misbrug og dobbelt ikke-beskatning og tackle spørgsmål vedrørende skattely og skatterelaterede lovovertrædelser.

I øjeblikket kan nogle skatteydere bruge komplekse, til tider kunstige, arrangementer til at flytte deres skattegrundlag til andre jurisdiktioner i eller uden for Den Europæiske Union. Ved at gøre dette udnytter de uoverensstemmelser mellem de nationale lovgivninger til at sørge for, at visse indtægter forbliver ubeskattede overalt eller til at udnytte forskelle i skattesatser. Dette problem kaldes aggressiv skatteplanlægning.

Det centrale problem er, at stadig mere sofistikeret skatteplanlægning flytter skattepligtige overskud til lande med skattesystemer, der er mere fordelagtige for skatteyderen. Denne praksis reducerer skattebetalingen gennem ordninger, der overholder lovens bogstav, men krænker dens ånd - juridiske smuthuller.

Aggressiv skatteplanlægning antager mange former, og dens konsekvenser omfatter dobbelte fradrag (f.eks. fradrages samme tab både i kildelandet og i bopælslandet) og dobbelt ikke-beskatning (f.eks. indkomst, som ikke beskattes i det land, hvor den er optjent, og er fritaget i bopælslandet).

Kommissionen opfordrer derfor EU-landene til at sikre, at overenskomster om dobbeltbeskatning indgået med andre lande i EU og lande uden for EU indeholder bestemmelser, der er beregnet på at løse en specifikt identificeret type dobbelt ikke-beskatning.

Den anbefaler også brugen af en fælles generel regel om bekæmpelse af misbrug med henblik på at bidrage til at sikre sammenhæng og effektivitet på et område, hvor praksis varierer betydeligt mellem EU-landene.

Der er mange andre forslag på dette område. For eksempel er det konstateret, at det nuværende momssystem er sårbart over for svig. Kommissionen har derfor besluttet at oprette et EU-momsforum. Her kan repræsentanter for erhvervslivet og skattemyndighederne udveksle synspunkter om de praktiske aspekter af den momsadministration, der finder anvendelse på transaktioner mellem EU-landene. De kan også identificere og diskutere god praksis, der kan hjælpe med at gøre det mere ligetil at styre momssystemet og nedbringe omkostningerne til overholdelse og samtidig sikre momsprovenuet.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelsesfrist i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens henstilling 2012/772/EU

-

-

Den Europæiske Unions Tidende C 338 af 12.12.2012

CITEREDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: En handlingsplan for at styrke bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse (COM(2012)722 final - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende).

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater (COM(2013)814 final - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende).

Moder- og datterselskabsdirektivet (direktiv 2011/96/EU) blev oprindeligt udformet med henblik på at forhindre, at selskaber inden for samme koncern i forskellige EU-lande blev beskattet to gange af den samme indkomst (dobbeltbeskatning). Nogle selskaber har imidlertid udnyttet bestemmelser i direktivet og uoverensstemmelser mellem nationale skatteregler til at undgå at blive beskattet i nogen EU-lande overhovedet (dobbelt ikke-beskatning).

Den foreslåede ændring vil stramme op på direktivet, således at nærmere bestemte skatteplanlægningsarrangementer (hybride lånearrangementer) ikke kan drage fordel af skattefritagelser. Ifølge forslaget skal en hybrid lånebetaling, hvis den er fradragsberettiget i det EU-land, hvor datterselskabet har hjemsted, beskattes af det EU-land, hvor moderselskabet er etableret. Dette vil forhindre selskaber med afdelinger i mere end ét EU-land i at planlægge betalinger mellem afdelinger i forskellige lande for at opnå dobbelt ikke-beskatning.

Seneste ajourføring: 21.02.2014

Top