EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Program for miljø- og klimaindsats (LIFE) (2014-2020)

Denne forordning opretter femte version af LIFE-programmet, der er EU's vigtigste finansieringsinstrument inden for miljø- og klimapolitik. Det fokuserer på konkrete miljø- og klimapolitiske prioriteter samt indsatsområder.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1293/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 614/2007.

RESUMÉ

Formålet med LIFE-programmet for miljø og klimaindsats (LIFE) for perioden 2014-2020 er at bidrage til bæredygtig udvikling og opfylde målsætningerne og målene i Europa 2020-strategien, der er Unionens syvende miljøhandlingsprogram, og andre EU-initiativer inden for miljø og klimaforandring.

Programmet opretter to delprogrammer (miljø- og klimaforanstaltninger). Det indfører også integrerede projekter, der dækker et stort område, og som starter på regionalt plan eller i flere byer. Deres formål er at gennemføre miljø- og klimapolitikken ved at anvende planer og strategier, der er baseret på EU-lovgivningen, og integrere politikkerne yderligere i andre politikområder. Intentionen er at mobilisere supplerende midler, navnlig EU-midler, til dette formål.

En anden nyhed er to innovative finansielle instrumenter til finansiering af projekter via lån og egenkapital: PF4EE (privat finansiering af energieffektivitet) og NCFF (finansieringsfacilitet med naturkapital), der er medfinansieret af Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) som en forsøgsordning.

Overordnet set skal mindst 81 % af LIFE-ressourcerne bruges på projekter.

LIFE's vigtigste mål omfatter:

  • at optræde som katalysator for ændringer i beslutningstagningsprocessen inden for miljø- og klimaforanstaltninger
  • at fremme gennemførelse og integration af miljø- og klimamål i andre politikker og EU-landes praksis
  • forbedret forvaltning
  • at oprette en konkret forbindelse til EU's prioriteter: ressourceeffektivitet, biodiversitetstab og klimatilpasning og modvirkning af klimaændringer.

Delprogrammet for miljø (der står for 75 % af budgettet) har tre prioriterede indsatsområder:

  • miljø og ressourceeffektivitet
  • natur og biodiversitet (55 % af budgettet til aktivitetsstøtte under delprogrammet for miljø)
  • miljøforvaltning og -information.

Disse prioriterede indsatsområder dækker syv tematiske prioriteter: natur og biodiversitet, vand, herunder det marine miljø, affald, ressourceeffektivitet, herunder jord og skove, og en grøn kredsløbsøkonomi, miljø og sundhed, herunder kemikalier og støj, luftkvalitet og emissioner, herunder bymiljø, samt information og forvaltning.

Delprogrammet for klimaindsats (der står for 25 % af budgettet) har tre prioriterede områder:

  • modvirkning (bidrager til reduktion af drivhusgasemissionerne)
  • tilpasning (støtter indsatser, der kan øge modstandsdygtigheden mod klimaændringer)
  • LIFE klimaforvaltning og -information (f.eks. større bevidsthed omkring klimarelaterede problemer).

Nationale tildelinger

I løbet af det første flerårige arbejdsprogram (2014-2017) gælder de nationale tildelinger kun for »konventionelle« projekter (dvs. bedste praksis, demonstrationsprojekter, pilotprojekter eller information, bevidsthed og formidlingsprojekter) samt NCFF under delprogrammet for miljø. Fra 2018 sker udvælgelsen af disse projekter udelukkende på grundlag af fortjeneste.

Det territoriale anvendelsesområde

Tredjelande kan deltage i LIFE på baggrund af en konkret aftale med Kommissionen. Programaktiviteter uden for EU kan lade sig gøre på visse betingelser, som for eksempel samarbejde med internationale organer.

LIFE-programmet 2014-2020 har et samlet budget på næsten 3 456,7 mio. EUR.

Flere oplysninger:

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Miljøs websted på LIFE og præsentationen.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesfrist i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 1293/2013

1.1.2014

-

EUT L 347 af 20.12.2013

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/203/EU af 19. marts 2014 om vedtagelsen af det flerårige arbejdsprogram for LIFE 2014-2017. (Den Europæiske Unions Tidende L 116 af 17.4.2014).

seneste ajourføring 16.06.2014

Top