EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1972_I_1969(I)_DA_TOC

De Europæiske Fællesskabers
Tidende
I
1969(I)

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

DA

 

I - 1969(I)

   

Dansk udgave

 

Specialudgave

   

Original reference
Year EFT Nr. Side
  INHOLD  
 
   

Meddelelse til læseren

1

 
1969 L 003 0001
 

31969R0018

 

Rådets forordning (EØF) nr. 18/69 af 20. december 1968 om supplering af forordning nr. 171/67/EØF med bestemmelser om forudfastsættelse af restitutionen ved udførsel af olivenolie

3

 
1969 L 003 0002
 

31969R0019

 

Rådets forordning (EØF) nr. 19/69 af 20. december 1968 om forudfastsættelsen af importafgifterne på olivenolie

5

 
1969 L 013 0013
 

31969R0095

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 95/69 af 17. januar 1969 om gennemførelse af forordning (EØF) nr 1619/68 om handelsnormer for æg

6

 
1969 L 014 0001
 

31969R0097

 

Rådets forordning (EØF) nr. 97/69 af 16. januar 1969 om de nødvendige foranstaltninger for ensartet anvendelse af den fælles toldtarifs nomenklatur

10

 
1969 L 014 0002
 

31969R0098

 

Rådets forordning (EØF) nr. 98/69 af 16. januar 1969 om fastsættelse af de almindelige regler for afsætningen af det af interventionsorganerne opkøbte frosne oksekød

12

 
1969 L 014 0009
 

31969R0103

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 103/69 af 20. januar 1969 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende overførelse af en del af sukkerproduktionen til det følgende sukkerproduktionsår

14

 
1969 L 020 0001
 

31969R0142

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 142/69 af 25. januar 1969 om visse for kvotaordningens anvendelse nødvendige gennemførelsesbestemmelser inden for sukkersektoren

16

 
1969 L 020 0006
 

31969R0144

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 144/69 af 25. januar 1969 om tillæg til forordning (EØF) nr. 103/69 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende overførelse af en del af sukkerproduktionen til det følgende sukker-produktionsår

20

 
1969 L 022 0002
 

31969R0153

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 153/69 af 27. januar 1969 om de nærmere regler for anvendelse af forudfastsættelsen af importafgiften på olivenolie

21

 
1969 L 026 0028
 

31969R0196

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 196/69 af 31. januar 1969 om ændring af bilagene til forordningerne (EØF) nr. 1053/68 og nr. 1054/68 særlig for så vidt angår Esromost

23

 
1969 L 028 0001
 

31969R0210

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 210/69 af 31. januar 1969 om medlemsstaternes og Kommissionens gensidige meddelelser inden for sektoren mælk og mejeriprodukter

25

 
1969 L 028 0010
 

31969R0216

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 216/69 af 4. februar 1969 om de nærmere regler for afsætningen af det af interventionsorganerne købte frosne oksekød

28

 
1969 L 029 0001
 

31969R0204

 

Rådets forordning (EØF) nr. 204/69 af 28. januar 1969 om fastsættelse af almindelige regler for ydelse af eksportrestitutioner og om fastlæggelse af kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

32

 
1969 L 042 0002
 

31969R0297

 

Rådets forordning (EØF) nr. 297/69 af 18. februar 1969 om ændring af forordning (EØF) nr. 750/68 med henblik på udvidelse af systemet til udligning af lageromkostninger for sukker til også at omfatte visse siruper

41

 
1969 L 043 0001
 

31969R0302

 

Rådets forordning (EØF) nr. 302/69 af 18. februar 1969 om ændring af og tillæg til visse bestemmelser i forordning (EØF) nr. 1052/68 om ordningen om indførsel og udførsel af produkter der er forrarbejdet på grundlag af korn og ris

42

 
1969 L 048 0001
 

31969L0060

 

69/60/EØF: Rådets direktiv af 18. februar 1969 om ændring af Rådets direktiv af 14. juni 1966 om handel med såsæd

44

 
1969 L 048 0004
 

31969L0061

 

Rådets direktiv 69/61/EØF af 18. februar 1969 om ændring af Rådets direktiv af 14. juni 1966 om handel med bederøfrø

47

 
1969 L 048 0007
 

31969L0062

 

Rådets direktiv 69/62/EØF af 18. februar 1969 om ændring af Rådets direktiv af 14. juni 1966 om handel med læggekartofler

50

 
1969 L 048 0008
 

31969L0063

 

69/63/EØF: Rådets direkiv af 18. februar 1969 om ændring af Rådets direktiv af 14. juni 1966 om handel med foderplantefrø

52

 
1969 L 048 0012
 

31969L0064

 

Rådets direktiv 69/64/EØF af 18. februar 1969 om ændring af Rådets direktiv af 14. juni 1966 om handelen med forstligt formeringsmateriale

56

 
1969 L 051 0034
 

31969R0390

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 390/69 af 28. februar 1969 om ændring af Kommissionens forordning (EØF) nr. 1173/68 om den særlige importordning for visse kategorier af ungkvæg og kalve

57

 
1969 L 052 0001
 

31969R0375

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 375/69 af 27. februar 1969 om angivelse af oplysninger vedrørende varers toldværdi

58

 
1969 L 053 0001
 

31969R0358

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 358/69 af 26. februar 1969 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for offentliggørelse af transportpriser og -vilkår, som afviger fra de offentliggjorte tariffer, i henhold til artikel 9 i Rådets forordning (EØF) nr. 1174/68 af 30. juli 1968 om indførelse af et margintarifsystem for varetransport ad landevej mellem medlemsstaterne

61

 
1969 L 053 0010
 

31969R0405

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 405/69 af 3. marts 1969 om ændring af forordning nr. 158/67/EØF om fastsættelse af udligningskoefficienterne for visse arter af korn

64

 
1969 L 054 0009
 

31969R0412

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 412/69 af 4. marts 1969 om ændring af forordningerne (EØF) nr. 1096/68, 1098/68 og 1100/68 med henblik på hensyntagen til særlige tilfælde, som kan indtræde ved udførsel af visse mejeriprodukter

67

 
1969 L 058 0001
 

31969L0073

 

Rådets direktiv 69/73/EØF af 4. marts 1969 om harmonisering af lovgivning om aktiv forædling

69

 
1969 L 058 0007
 

31969L0074

 

Rådets direktiv 69/74/EØF af 4. marts 1969 om harmonisering af lovgivning om toldoplag

75

 
1969 L 058 0011
 

31969L0075

 

Rådets direktiv 69/75/EØF af 4. marts 1969 om harmonisering af lovgivning om frizoner

79

 
1969 L 058 0014
 

31969L0076

 

Rådets direktiv 69/76/EØF af 4. marts 1969 om harmonisering af lovgivning om henstand med betaling af told, afgifter med tilsvarende virkning og landbrugsimportafgifter

82

 
1969 L 059 0001
 

31969R0441

 

Rådets forordning (EØF) nr. 441/69 af 4. marts 1969 om supplerende hovedregler for ydelse af eksportrestitutioner til de produkter, for hvilke der gælder en ordning med en enhedspris, og som udføres i uforandret stand eller i form af visse varer, som ikke henhører under traktatens bilag II

84

 
1969 L 059 0008
 

31969L0077

 

Rådets direktiv 69/77/EØF af 4. marts 1969 om ændring af rådsdirektiv af 7. juli 1964 om de nærmere overgangsforanstaltninger for selvstændig erhvervsvirksomhed inden for de be- og forarbejdende erhverv under CITI-hovedgrupperne 23-40 (industri og håndværk)

90

 
1969 L 061 0001
 

31969R0448

 

Rådets forordning (EØF) nr. 448/69 af 11. marts 1969 om ændring af forordning (EØF) nr. 315/68 om fastsættelse af kvalitetsnormer for blomsterløg og -knolde

92

 
1969 L 061 0002
 

31969R0449

 

Rådets forordning (EØF) nr. 449/69 af 11. marts 1969 om refusion af de af medlemsstaterne ydede tilskud til organisationerne af frugt- og grønsagsavlere

93

 
1969 L 064 0001
 

31969R0455

 

Rådets forordning nr. 455/69/EØF af 11. marts 1969 om ændring af bilag I til forordning nr. 865/68/EØF med hensyn til saft af frugt og grønsager under toldposition 20.07 B

95

 
1969 L 067 0006
 

31969R0495

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 495/69 af 18. marts 1969 om tarifering af varer under pos. 18.06 D II c) og 21.07 F VII i den fælles toldtarif

99

 
1969 L 067 0007
 

31969R0496

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 496/69 af 18. marts 1969 om tarifering af varer under pos. 21.07 F VIII og IX i den fælles toldtarif

100

 
1969 L 068 0004
 

31969L0082

 

Rådets direktiv 69/82/EØF af 13. marts 1969 om gennemførelse af etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser for selvstændig virksomhed med hensyn til efterforskning og udvinding af olie og naturgas (ex hovedgruppe 13 CITI)

101

 
1969 L 069 0001
 

31969R0499

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 499/69 af 17. marts 1969 om ændring af forordning nr. 1041/67/EØF om de nærmere regler for anvendelse af eksportrestitutioner for de produkter, for hvilke der gælder en ordning med fællespriser

104

 
1969 L 074 0001
 

31969R0549

 

Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 549/69 af 25. marts 1969 om fastsættelse af de grupper af De europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte, på hvilke bestemmelserne i artikel 12, artikel 13, stk. 2, og artikel 14 i protokollen vedrørende Fællesskabernes privilegier og immuniteter skal finde anvendelse

108

 
1969 L 074 0002
 

31969R0550

 

Rådets forordning (EURATOM) nr. 550/69 af 25. marts 1969 om ændring af reglerne om vederlag og social sikring for ansatte ved anlæg under Det fælles Atomforskningscenter, der gør tjeneste i Belgien

110

 
1969 L 074 0003
 

31969R0551

 

Rådets forordning (EØF) nr. 551/69 af 25. marts 1969 om ændring af forordning (EØF) nr. 204/69 om fastsættelse af de almindelige regler for ydelse af eksportrestitutioner og om fastlæggelse af kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet for så vidt angår visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

111

 
1969 L 075 0024
 

31969R0574

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 574/69 af 27. marts 1969 om ændring af forordning (EØF) nr. 1105/68 med hensyn til ydelse af støtte for skummetmælk til foderbrug, som er genstand for en national denatureringsmetode eller en administrativ kontrol

113

 
1969 L 077 0001
 

31969R0542

 

Rådets forordning (EØF) nr. 542/69 af 18. marts 1969 om ordning for fællesskabsforsendelse

114

 
1969 L 077 0049
 

31969R0543

 

Rådets forordning (EØF) nr. 543/69 af 25. marts 1969 om harmonisering af visse bestemmelser på det sociale område inden for landevejstransport

158

 
1969 L 079 0001
 

31969R0582

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 582/69 af 26. marts 1969 om oprindelsescertifikatet og ansøgningen herom

169

 
1969 L 083 0015
 

31969R0641

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 641/69 af 3. april 1969 om bestemmelse af oprindelsen af visse varer fremstillet af æg

175

 
1969 L 083 0016
 

31969R0642

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 642/69 af 3. april 1969 om ændring af forordning (EØF) nr. 1025/68 om fastsættelse af koefficienterne til beregning af afgiften for oksekød, undtagen frosset oksekød

176

 
1969 L 083 0017
 

31969R0643

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 643/69 af 3. april 1969 om ændring af forordning (EØF) nr. 1072/68 vedrørende koefficienten til beregning af afgift for delstykker uden ben, "andre", af frosset oksekød

177

 
1969 L 086 0009
 

31969R0663

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 663/69 af 9. april 1969 om rubricering af varer i positionen 15.13 i den fælles toldtarif

178

 
1969 L 088 0009
 

31969D0100

 

69/100/EØF: Kommissionens beslutning af 18. marts 1969 vedrørende udpegelsen af de veterinære sagkyndige, som kan få til opgave at udarbejde udtalelser vedrørende slagterier og opskæringsvirksomheder

179

 
1969 L 090 0012
 

31969R0685

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 685/69 af 14. april 1969 om gennemførelsesbestemmelser for interventioner på markedet for smør og fløde

182

 
1969 L 096 0001
 

31969R0729

 

Rådets forordning (EØF) nr. 729/69 af 22. april 1969 om ændring af artiklerne 7 og 8 i forordning (EØF) nr. 766/68 om fastsættelse af almindelige regler for ydelse af eksportrestitutioner for sukker

188

 
1969 L 096 0002
 

31969R0730

 

Rådets forordning (EØF) nr. 730/69 af 22. april 1969 om begyndelsestidspunktet for anvendelse af de i forordning (EØF) nr. 1619/68 om handelsnormer for æg fastsatte regler

190

 
1969 L 096 0013
 

31969R0737

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 737/69 af 21. april 1969 om tillæg til forordning nr. 633/67/EØF om forudfastsættelse af eksportrestitution for korn

191

 
1969 L 098 0002
 

31969R0750

 

Rådets forordning (EØF) nr. 750/69 af 22. april 1969 om ændring af forordning (EØF) nr. 985/68 om fastsættelse af de almindelige regler for interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde

192

 
1969 L 100 0008
 

31969R0768

 

Rådets forordning (EØF) nr. 768/69 af 22. april 1969 om fastsættelse af standardkvaliteter for blød hvede, rug, byg, majs og hård hvede

193

 
1969 L 107 0001
 

31969R0831

 

Rådets forordning (EØF) nr. 831/69 af 2. maj 1969 om ændring af forordning nr. 120/67/EØF om den fælles markedsordning for korn

199

 
1969 L 111 0026
 

31969R0863

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 863/69 af 8. maj 1969 om ændring af forordning (EØF) nr. 1024/68 med hensyn til beregning af importprisen for kalve

201

 
1969 L 114 0009
 

31969R0878

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 878/69 af 12. maj 1969 om ændring af forordning (EØF) nr. 837/68 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende den variable importafgift inden for sukkersektoren

203

 
1969 L 114 0011
 

31969R0880

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 880/69 af 12. maj 1969 om ændring af forordningerne (EØF) nr. 198/69, 507/69 og 685/69 om interventioner på markedet for smør og fløde

204

 
1969 L 115 0011
 

31969R0891

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 891/69 af 13. maj 1969 om fastsættelse af eet ligevægtsforhold med henblik på produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes til fremstilling af lævulose

206

 
1969 L 116 0003
 

31969R0897

 

Rådets forordning (EØF) nr. 897/69 af 13. maj 1969 om de almindelige regler i tilfælde af en væsentlig prisstigning inden for svinekødssektoren

207

 
1969 L 117 0007
 

31969D0141

 

69/141/EURATOM: Rådets beslutning af 12. maj 1969 om godkendelse af en ændring i vedtægterne for Fællesforetagendet "Kernkraftwerk Obrigheim GmbH"

209

 
1969 L 118 0001
 

31969R0911

 

Rådets forordning (EØF) nr. 911/69 af 13. maj 1969 om foranstaltninger til lettelse af afsætningen af sukker, produceret i de franske oversøiske departementer

211

 
1969 L 120 0006
 

31969R0927

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 927/69 af 20. maj 1969 om ændring af forordning (EØF) nr. 95/69 med hensyn til den nederlandske påskrift på visse store ægpakninger

213

 
1969 L 124 0020
 

31969R0955

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 955/69 af 23. maj 1969 om tarifering af varer under pos. 74.19 i den fælles toldtarif

214

 
1969 L 127 0012
 

31969R0972

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 972/69 af 28. maj 1969 om ændring af forordning (EØF) nr. 190/68 vedrørende denatureringsprocessen for raps- og rybsfrø

215

 
1969 L 130 0004
 

31969R0990

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 990/69 af 28. maj 1969 om ikke-fastsættelse af tillægsafgifter for østrigske ægprodukter

216

 
1969 L 133 0006
 

31969L0169

 

Rådets direktiv 69/169/EØF af 28. maj 1969 om harmonisering af lovgivning om fritagelse for omsætningsafgifter og punktafgifter ved indførsel i den internationale rejsetrafik

218

 
1969 L 139 0013
 

31969R1064

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1064/69 af 10. juni 1969 om ændring af forordning (EØF) nr. 685/69 om gennemførelsesbestemmelser for interventioner på markedet for smør og fløde

221

 
1969 L 140 0015
 

31969R1087

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1087/69 af 11. juni 1969 om de meddelelser, der inden for sukkersektoren skal gives af medlemsstaterne

222

 
1969 L 141 0001
 

31969R1059

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1059/69 af 28. maj 1969 om fastsættelse af en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter

225

 
1969 L 141 0007
 

31969R1060

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1060/69 af 28. maj 1969 om fastsættelse af mængderne af de basisprodukter, der anses som medgået til fremstilling af varer, der henhører under forordning (EØF) nr. 1059/69

230

 
1969 L 141 0024
 

31969R1061

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1061/69 af 6. juni 1969 om fastsættelse af analysemetoderne ved anvendelse af forordning (EØF) nr. 1059/69 om handelsordning for visse af landbrugsprodukter fremstillede varer

244

 
1969 L 141 0031
 

31969R1062

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1062/69 af 6. juni 1069 om fastsættelse af de betingelser, som skal være opfyldt for de certifikater, hvis fremlæggelse er en betingelse for henførsel af tilberedte produkter betegnet "oste-fondue" til underposition 21.07 E i den fælles toldtarif

250

 
1969 L 141 0034
 

31969R1063

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1063/69 af 6. juni 1969 om opstilling af en liste over organer, der udsteder de attester, der nævnes i Kommissionens forordning (EØF) nr 1062/69

253

 
1969 L 155 0006
 

31969R1205

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1205/69 af 26. juni 1969 om ændring af forordning nr. 131/67/EØF for så vidt angår reglerne for afledning af interventionspriserne og for fastsættelse af bestemte handelscentre for korn

255

 
1969 L 155 0013
 

31969R1211

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1211/69 af 26. juni 1969 om ændring af forordningerne (EØF) nr. 971/68, 985/68 og 1014/68 om opstilling af en fortegnelse over oplagringssteder for Grana-Padano- og Parmigiano-Reggiano-ost, smør og skummetmælkspulver

256

 
1969 L 156 0001
 

31969R1191

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 af 26. juni 1969 om medlemsstaternes fremgangsmåde med hensyn til de med begrebet offentlig tjeneste forbundne forpligtelser inden for sektoren for transporter med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje

258

 
1969 L 156 0008
 

31969R1192

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 af 26. juni 1969 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber

264

 
1969 L 157 0001
 

31969R1194

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1194/69 af 26. juni 1969 om tilføjelse af en supplerende kvalitetsklasse til de fælles kvalitetsnormer for visse frugter og grønsager

275

 
1969 L 161 0009
 

31969R1273

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1273/69 af 2. juli 1969 om ændring af forordningerne (EØF) nr. 662/69 og nr. 685/69 vedrørende interventioner på markedet for smør og fløde

282

Top