EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_07_015_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
07.Транспортна политика
TOM 15

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

07.   Транспортна политика

TOM 015

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2005

L 091

5

 

 

32005R0546

 

 

 

Регламент (ЕО) № 546/2005 на Комисията от 8 април 2005 година за адаптиране на Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно разпределянето на кодовете на отчитащите се държави и за изменение на Регламент (ЕО) № 1358/2003 на Комисията относно актуализиране списъка с летища на Общността (1)

3

2005

L 106

17

 

 

32005L0030

 

 

 

Директива 2005/30/ЕО на Комисията от 22 април 2005 година за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес на Директиви 97/24/ЕО и 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства (1)

8

2005

L 131

24

 

 

32005R0781

 

 

 

Регламент (ЕО) № 781/2005 на Комисията от 24 май 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 622/2003 за определяне на мерки за прилагане на общи основни стандарти за сигурност на въздухоплаването (1)

23

2005

L 143

9

 

 

32005R0857

 

 

 

Регламент (ЕО) № 857/2005 на Комисията от 6 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 622/2003 за определяне на мерки за прилагане на общи основни стандарти относно сигурността на въздухоплаването (1)

25

2005

L 148

25

 

 

32005R0884

 

 

 

Регламент (ЕО) № 884/2005 на Комисията от 10 юни 2005 година за определяне на процедурите за извършване на инспекции на Комисията в областта на морската сигурност (1)

27

2005

L 195

15

 

 

32005L0047

 

 

 

Директива 2005/47/ЕО на Съвета от 18 юли 2005 година относно Споразумението между Общността на европейските железници (CER) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) относно определени аспекти на условията на труд на мобилните работници, които участват в интероперативни трансгранични съобщения в железопътния сектор

32

2005

L 195

18

 

 

42005A0727(01)

 

 

 

Споразумение между Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Общността на европейските железници (CER) за определени аспекти на условията на труд на мобилните работници, които участват в интероперативни трансгранични съобщения

35

2005

L 255

152

 

 

32005L0044

 

 

 

Директива 2005/44/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) относно вътрешните водни пътища на Общността

39

2005

L 293

23

 

 

32005D0777

 

 

 

Решение на Комисията от 13 октомври 2005 година за изменение на Решение 2005/180/ЕО за упълномощаване на държавите-членки да приемат определени дерогации съгласно Директива 96/49/ЕО на Съвета относно железопътния превоз на опасни товари (нотифицирано под номер C(2005) 3555) (само текстът на английски език е автентичен) (1)

47

2005

L 310

28

 

 

32005L0065

 

 

 

Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година за повишаване на сигурността на пристанищата (1)

50

2005

L 328

62

 

 

32005D0903

 

 

 

Решение на Комисията от 13 декември 2005 година за изменение на Решение 2005/263/ЕО за упълномощаване на държавите-членки да приемат определени дерогации съгласно Директива 94/55/ЕО по отношение на автомобилния превоз на опасни товари (нотифицирано под номер C(2005) 3565) (само текстовете на английски, литовски и шведски език са автентични) (1)

62

2005

L 335

13

 

 

32005R2096

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2096/2005 на Комисията от 20 декември 2005 година за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги (1)

68

2005

L 342

20

 

 

32005R2150

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2150/2005 на Комисията от 23 декември 2005 година за установяване на общи правила за гъвкаво използване на въздушното пространство (1)

86

2005

L 344

15

 

 

32005R2111

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 година за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО (1)

92

2006

L 011

4

 

 

32006R0065

 

 

 

Регламент (ЕО) № 65/2006 на Комисията от 13 януари 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 622/2003 за определяне на мерки за прилагане на общи основни правила относно сигурността на въздухоплаването (1)

100

2006

L 033

18

 

 

32006D0167

 

 

 

Решение № 167/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 година относно дейностите на трети страни в областта на превоза на товари (кодифицирана версия)

102

2006

L 033

82

 

 

32006L0001

 

 

 

Директива 2006/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 година относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари (кодифицирана версия) (1)

106

2006

L 040

3

 

 

32006R0240

 

 

 

Регламент (ЕО) № 240/2006 на Комисията от 10 февруари 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 622/2003 за определяне на мерки за прилагане на общи основни стандарти относно сигурността на въздухоплаването (1)

110

2006

L 064

1

 

 

32006R0336

 

 

 

Регламент (ЕО) № 336/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 година за прилагане на Международния кодекс за управление на безопасността в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3051/95 на Съвета (1)

112

2006

L 082

15

 

 

22006A0321(01)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и правителството на Канада относно обработката на предварителна информация за пътниците и записи на данни с имената на пътниците

148

2006

L 084

8

 

 

32006R0473

 

 

 

Регламент (ЕО) № 473/2006 на Комисията от 22 март 2006 година за установяване на правила за прилагане на списъка на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета (1)

154

2006

L 084

14

 

 

32006R0474

 

 

 

Регламент (ЕО) № 474/2006 на Комисията от 22 март 2006 година за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета (1)

160

2006

L 091

49

 

 

32006D0253

 

 

 

Решение на Комисията от 6 септември 2005 година относно адекватната защита на личните данни, съдържащи се в досиетата на пътници на самолети и трансферирани на Агенцията на канадските гранични служби (нотифицирано под номер С(2005) 3248) (1)

175

2006

L 102

35

 

 

32006L0022

 

 

 

Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета (1)

187

2006

L 114

22

 

 

32006L0023

 

 

 

Директива 2006/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 година относно лиценза на ръководителите на полети в Общността (1)

196

2006

L 122

16

 

 

32006R0706

 

 

 

Регламент (ЕО) № 706/2006 на Комисията от 8 май 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1702/2003 относно периода, през който държавите-членки могат да издават разрешителни с ограничен срок (1)

212

2006

L 122

17

 

 

32006R0707

 

 

 

Регламент (ЕО) № 707/2006 на Комисията от 8 май 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2042/2003 относно разрешителните с ограничен срок и приложения I и III (1)

213

2006

L 128

3

 

 

32006R0730

 

 

 

Регламент (ЕО) № 730/2006 на Комисията от 11 май 2006 година за класифициране на въздушното пространство и достъпа на полети, осъществявани според правилата за визуални полети, над полетно ниво 195 (1)

215

2006

L 129

10

 

 

32006R0736

 

 

 

Регламент (EC) № 736/2006 на Комисията от 16 май 2006 година относно работните методи на Европейската агенция за авиационна безопасност за провеждане на стандартизационни инспекции (1)

217

2006

L 134

16

 

 

32006R0768

 

 

 

Регламент (ЕО) № 768/2006 на Комисията от 19 май 2006 година за прилагане на Директива 2004/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на събирането и обмена на информация за безопасността на въздухоплавателните средства, използващи летища на Общността, и управлението на информационната система (1)

223

2006

L 137

3

 

 

32006R0779

 

 

 

Регламент (ЕО) № 779/2006 на Комисията от 24 май 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 488/2005 относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност (1)

226

2006

L 150

4

 

 

32006R0831

 

 

 

Регламент (ЕО) № 831/2006 на Комисията от 2 юни 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 622/2003 за определяне на мерки за прилагане на общи основни стандарти относно сигурността на въздухоплаването (1)

232

2006

L 157

8

 

 

32006L0038

 

 

 

Директива 2006/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури

234

2006

L 158

3

 

 

32006R0851

 

 

 

Регламент (ЕО) № 851/2006 на Комисията от 9 юни 2006 година за определяне съдържанието на различните позиции в счетоводните форми, указани в приложение I към Регламент (ЕИО) № 1108/70 на Съвета (кодифицирана версия) (1)

250

2006

L 186

27

 

 

32006R1032

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1032/2006 на Комисията от 6 юли 2006 година за определяне на изискванията за автоматичните системи за обмен на полетна информация за целите на нотифицирането, координирането и трансфера на полети между единиците за контрол на въздушното движение (1)

257

2006

L 186

46

 

 

32006R1033

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1033/2006 на Комисията от 4 юли 2006 година за определяне на изискванията за процедурите за полетни планове в предполетната фаза за единното европейско небе (1)

277

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top