EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0443

Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027

COM/2020/443 final

Bruxelles, den 28.5.2020

COM(2020) 443 final

2018/0166(APP)

Ændret forslag til

RÅDETS FORORDNING

om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

1.1Et ambitiøst og innovativt EU-budget for Europas genopretning

EU har handlet hurtigt for at levere en koordineret og kraftfuld kollektiv reaktion på de sociale og økonomiske konsekvenser af krisen inden for rammerne af den nuværende flerårige finansielle ramme, som udløber i 2020. Reaktionen supplerer de diskretionære økonomiske og finansielle foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet.

Coronaviruspandemien har ramt alle dele af Europa og verden. Der hersker en usædvanlig grad af usikkerhed om omfanget af dens socio-økonomiske virkning. Det er allerede på dette stadium sikkert, at den medfører hidtil usete og akutte udfordringer for medlemsstaternes finansielle og økonomiske systemer. Ifølge Kommissionens forårsprognose 2020 vil euroområdets økonomi skrumpe med helt op til 7,75 % i 2020, og økonomien i EU forventes at skrumpe med 7,5 % i 2020. Vækstfremskrivningerne for EU og euroområdet er blevet justeret nedad med omkring 9 procentpoint i forhold til den økonomiske prognose fra efteråret 2019. Det chok, der har ramt EU's økonomi, er symmetrisk, idet pandemien har ramt alle medlemsstaterne, men faldene i produktionen i 2020 er meget forskellige. Forårets prognose er overskygget af større usikkerhed og risici end normalt på grund af antagelser om udviklingen i coronaviruspandemien og de dertil knyttede inddæmningsforanstaltninger. Dette overordnede billede bekræftes af den dybdegående behovsvurdering 1 .

For at Unionen kan komme stærkere ud af denne krise af hidtil uset omfang, skal reaktionen være hurtig, ambitiøs og koordineret. Omfanget af udfordringerne og den indbyrdes forbindelse mellem Europas økonomier betyder, at ingen medlemsstat kan klare opgaven alene. Derfor skal et kraftfuldt og moderniseret EU-budget udgøre kernen i Europas genopretningsplan.

Kommissionen har i sin meddelelse "EU-budgettet som drivkraft bag genopretningsplanen for Europa" 2 fremsat en omfattende plan for Europas genopretning, som er forankret i solidaritet og inspireret af Unionens delte principper og værdier. Det primære redskab vil være det langsigtede EU-budget, som styrkes af den finansiering, der er godkendt ved afgørelsen om egne indtægter 3 , til fordel for EU-genopretningsinstrumentet.

Tilsammen vil disse forslag gøre det muligt at udnytte EU-budgettets fulde potentiale til at mobilisere investeringer og fremskynde finansiel støtte og investeringer i genopretningens første afgørende år, hvilket vil bane vejen for en retfærdig og inklusiv omstilling til en grøn og digital fremtid, der støtter EU's strategiske autonomi på lang sigt og gør den modstandsdygtig over for fremtidige chok.

Det foreslåede EU-genopretningsinstrument 4 er en ekstraordinær krisemekanisme, med hvilken der gennemføres foranstaltninger til at sikre genopretning og modstandsdygtighed. Til det formål kanaliserer EU-genopretningsinstrumentet finansiering til centrale EU-programmer i en begrænset periode med fokus på hastende investeringsbehov, der opstår som følge af krisen. Det vil være et stærkt udtryk for den solidaritet, som holder Unionen sammen. Det vil være midlertidigt, målrettet og tilstrækkeligt slagkraftigt til at håndtere de forestående udfordringer. Ressourcerne vil, på grundlag af en midlertidig og ekstraordinær bemyndigelse til at låne i henhold til afgørelsen om egne indtægter, blive skaffet ved at optage lån på kapitalmarkederne eller hos finansielle institutioner. De lånte midler vil supplere de bevillinger, der er godkendt i Unionens budget, og ligger således uden for udgiftslofterne for den flerårige finansielle ramme. De vil fremgå tydeligt i budgettet, således at deres midlertidige og ekstraordinære art afspejles, og der tilvejebringes fuld gennemsigtighed.

De grundlæggende elementer i Kommissionens forslag til et moderne og fleksibelt langsigtet budget, der er tæt knyttet til Unionens prioriteter, er stadig fuldt ud gyldige. Kommissionen står ved disse forslag, som nu skal styrkes og tilpasses til at drive Europas genopretning fremad gennem nye instrumenter til formålet og en styrkelse af de programmer, som er mest kritiske for genopretningen.

Det er af afgørende betydning hurtigt at skabe resultater, når det drejer sig om afgørelsen om egne indtægter, EU-genopretningsinstrumentet og den nye langsigtede ramme. En aftale om den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 er af afgørende betydning for at give erhvervsdrivende, regioner, SMV'er, landbrugere, forskere og andre modtagere af EU-midler det finansielle skub og den tillid, der er nødvendig for at støtte langsigtede investeringer. Det vil skabe de bedste betingelser for en rettidig aftale, hvis der bygges videre på de betydelige fremskridt, som Europa-Parlamentet og Rådet allerede har gjort.

Coronaviruspandemiens økonomiske virkning viser desuden, hvor vigtigt det er at sikre, at Unionen har finanspolitisk råderum i tilfælde af økonomiske chok, som fører til et brat og pludseligt fald i bruttonationalindkomsten. For at bevare en tilstrækkelig stor margen under lofterne i afgørelsen om egne indtægter til, at Unionen kan dække alle sine finansielle forpligtelser og eventualforpligtelser, som forfalder til betaling i et givet år, selv i tilfælde af den mest ugunstige økonomiske udvikling, foreslår Kommissionen også permanent at hæve lofterne i afgørelsen om egne indtægter for forpligtelser og betalinger til henholdsvis 1,46 % og 1,40 % af Unionens bruttonationalindkomst. Desuden er en yderligere ekstraordinær og midlertidig forhøjelse af lofterne i afgørelsen om egne indtægter nødvendig for at gøre det muligt at optage lån under EU-genopretningsinstrumentet.

1.2.Nødvendige ændringer af udkastet til FFR-forordning og udkastet til interinstitutionel aftale

Den omfattende genopretningspakke kræver en styrkelse og justeringer af Kommissionens forslag fra maj 2018 til den flerårig ramme for 2021-2027, så den omfatter nye faciliteter og programmer rettet mod de mest presserende genopretningsbehov, en væsentlig styrkelse af andre programmer, der er afgørende for reaktionen, og større fleksibilitet.

Udgiftslofterne i den flerårige finansielle ramme for 2021-2027, som fastsat i bilaget til Kommissionens forslag til udkastet til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 5 , skal justeres for at afspejle de fremskridt, der er gjort i forhandlingerne, og for at yde finansiering til nye initiativer, styrkede prioriteter, som er kommet til at spille en større rollei forbindelse med den aktuelle krise, og fælles udfordringer, hvis omfang i marken for nylig er øget 6 .

For så vidt angår de lån til genopretningsplanen, der er godkendt under afgørelsen om egne indtægter, og som optages under EU-genopretningsinstrumentet, er de bevillinger, der er nødvendige for at dække potentielle kuponbetalinger i perioden 2021-2027, forenelige med Kommissionens forslag til den flerårige finansielle ramme, særlig udgiftsområde 2 — "Samhørighed og værdier" (undtagen "Økonomisk, social og territorial samhørighed"). De bevillinger, der er nødvendige for at dække kuponbetalinger og indfrielser på forfaldsdatoen, skal stilles til rådighed i fremtidige flerårige finansielle rammer.

Med disse målrettede justeringer vil Unionen have en langsigtet finansiel ramme, som er bedre tilpasset dens prioriteter og ambitioner og skræddersyet til at opbygge Unionens modstandsdygtighed og strategiske autonomi på mellemlang og lang sigt.

Der er også behov for justeringer af udkastet til FFR-forordning og udkastet til interinstitutionel aftale om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning 7 . Disse justeringer vil give større fleksibilitet i gennemførelsen, hvilket afspejler behovet for nye bestemmelser, som kan aktiveres i krisesituationer. Med justeringerne integreres innovationer som f.eks. Fonden for Retfærdig Omstilling, og der gives gennemsigtige oplysninger fra budgetmyndigheden om gennemførelsen af EU-genopretningsinstrumentet.

Kommissionen justerer også sine forslag til de fremtidige samhørighedspolitikprogrammer, bl.a. for at yde stærkere støtte til kriserelaterede investeringer, give mulighed for større fleksibilitet til overførsler mellem fonde og mellem kategorier af regioner og indføre nye bestemmelser, som kan aktiveres i krisesituationer. For at sikre passende støtte til de medlemsstater og regioner, som har de største behov, vil Kommissionens reviderede forslag også omfatte en revision af de nationale samhørighedsbevillinger, idet der tages hensyn til de seneste statistikker, med opjusteringer, der ikke overstiger et øget samlet niveau på 10 mia. EUR (i 2018-priser). Dette vil kræve tilsvarende justeringer af udgiftslofterne for FFR for årene 2025-2027.

Erfaringerne fra de seneste uger har vist, at i tilfælde af en pludselig og omfattende krise som covid-19-pandemien, kræves det, at Unionen reagerer i løbet af få dage. Unionen skal levere hurtig, fleksibel og direkte støtte på grundlag af solidaritetsprincippet for at håndtere de alvorlige konsekvenser for folkesundheden, der følger af udbruddet i Unionen, og støtte indsatsen og kapaciteten i de medlemsstater og regioner, der er hårdest ramt.

Disse begivenheder viser desuden, at bestemmelser om fleksibilitet, og navnlig de særlige instrumenter, er en afgørende og uundværlig naturlig følge af den forudsigelighed og stabilitet, som den flerårige ramme giver. Det bekræfter også, at den fleksible opbygning, som Kommissionen foreslog i 2018 for det langsigtede budget for perioden 2021-2027, er fuldt ud relevant og begrundet.

I 2018 foreslog Kommissionen at udvide anvendelsesområdet for nødhjælpsreserven for at gøre det muligt at aktivere den i forbindelse med krisesituationer inden for Unionen. Kommissionen foreslår at øge det maksimale årlige beløb, der er til rådighed under dette instrument, som har ændret betegnelse til solidaritets- og nødhjælpsreserven, til 3 mia. EUR (i 2018-priser), så der kan mobiliseres nødfinansiering i et omfang, der er tilstrækkeligt til at håndtere uforudsete udfordringer. Den øgede reserve vil være i stand til hurtigt at styrke Unionens indsats, når der er behov for det, gennem EU-instrumenter, som stiller sådanne krisemekanismer til rådighed, f.eks. nødhjælpsinstrumentet, men også programmet for humanitær bistand, RescEU, sundhedsprogrammet, programmet for det indre marked (med dets veterinære og plantesundhedsmæssige hasteforanstaltninger) eller Asyl- og Migrationsfonden.

Som et led i reaktionen på covid-19-krisen vedtog Europa-Parlamentet og Rådet den 31. marts 2020 forordning (EU) 2020/461 8 , hvorved anvendelsesområdet for Den Europæiske Unions Solidaritetsfond blev udvidet, så fonden kan gribe ind over for større folkesundhedskriser. Kommissionen foreslår således at øge dette særlige instruments maksimale årlige beløb til 1 mia. EUR (i 2018-priser).

Endelig foreslår Kommissionen at øge det maksimale årlige beløb, der er tilgængeligt under Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen til 386 mio. EUR (2018-priser), så det står mål med den sandsynlige forøgelse i antallet af ansøgninger grundet covid-19-krisens økonomiske og sociale virkninger.

2.JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET

De foreslåede ændringer af betragtninger og artikler i Kommissionens forslag af 2. maj 2018 er fastsat i vedlagte ændrede forslag. Alle øvrige betragtninger og bestemmelser forbliver uændrede fra Kommissionens oprindelige forslag COM(2018) 322 og COM(2018) 323.

I dette afsnit redegøres der desuden for ændringerne af udkastet til interinstitutionel aftale, som præsenteres i dokumentet COM(2020) 444 9 .

2.1.Artikel 2 og betragtning 3 i udkastet til forordning

Da forslaget til forordning om den flerårige finansielle ramme blev fremsat i maj 2018, var revisionen af finansforordningen allerede genstand for en politisk aftale, men færdiggørelsen af teksten og vedtagelsesprocessen var stadig i gang. Henvisninger til finansforordningen og dens bestemmelser i FFR-forordningen var foreløbigt angivet i skarpe parenteser.

Med ændringerne fastsættes kun tilpasningen af henvisninger til finansforordningen som vedtaget i juli 2018 10 .

2.2.Artikel 6 og betragtning 8 i udkastet til forordning

Med ændringen fastsættes den revision af de nationale samhørighedsbevillinger, som vil finde sted i 2024, under hensyntagen til de seneste statistikker. Revisionen vil kun føre til opjusteringer for et samlet beløb på højst 10 mia. EUR (i 2018-priser). Resultatet af revisionen vil kræve tilsvarende justeringer af udgiftslofterne i FFR for årene 2025-2027 i den flerårige finansielle ramme.

2.3. Artikel 8 i udkastet til forordning

Med ændringerne tilføjes Fonden for Retfærdig Omstilling til programmerne under delt forvaltning, for hvilke det muligvis bliver nødvendigt at omprogrammere forpligtelsesbevillingerne for 2021, og for hvilke en tilsvarende justering af lofterne i den flerårige finansielle ramme bør finde anvendelse i årene 2022-2025.

2.4.Artikel 9 i udkastet til forordning 

Med ændringen fastsættes en forøgelse af det maksimale årlige beløb til rådighed under Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen til 386 mio. EUR (i 2018-priser).

2.5.Artikel 10 i udkastet til forordning

Med ændringen fastsættes en forøgelse af EU's Solidaritetsfonds maksimale årlige beløb til 1 000 mio. EUR (i 2018-priser).

2.6.Artikel 11, artikel 13 og betragtning 7 i udkastet til forordning, og punkt 11 i udkastet til den interinstitutionelle aftale

Med ændringen fastsættes ændringen af det særlige instruments betegnelse til "Solidaritets- og nødhjælpsreserven" og en forøgelse af det maksimale årlige beløb til 3 000 mio. EUR (i 2018-priser).

2.7.Bilaget til udkastet til forordning

Tabellen i bilaget til udkastet til forordning erstattes af en ny tabel i bilaget til dette ændrede forslag.

2.8. Punkt 15a i udkastet til den interinstitutionelle aftale

Med denne ændring indsættes et nyt stykke i den interinstitutionelle aftale, i henhold til hvilket Kommissionen hvert år vil forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en årsberetning om EU-genopretningsinstrumentet. Beretningen vil indeholde oplysninger om aktiver og passiver, der er opstået i forbindelse med lånoptagelses- og långivningstransaktioner, der udføres under instrumentet, om det samlede omfang af det provenu, som er blevet overført til EU-programmer i de foregående år, og om, hvordan disse beløb har bidraget til at nå målene med de relevante programmer.

2018/0166 (APP)

Ændret forslag til

RÅDETS FORORDNING

om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027

I Kommissionens forslag COM(2018) 322 foretages følgende ændringer:

(1)Følgende indsættes som betragtning 1a):

"1a) Den økonomiske virkning af covid-19-krisen kræver, at Unionen stiller en langsigtet finansiel ramme til rådighed, som skal bane vejen for en retfærdig og inklusiv omstilling til en grøn og digital fremtid, som støtter Unionens langsigtede strategiske autonomi og gør den mere modstandsdygtig over for fremtidige chok."

(2)Betragtning 3) affattes således:

"3) Hvis det er nødvendigt at anvende en garanti, der er stillet via Unionens almindelige budget, for finansiel bistand til medlemsstaterne, der er godkendt i henhold til artikel 220, stk.1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 11 ("finansforordningen"), mobiliseres de nødvendige beløb ud over lofterne for forpligtelses- og betalingsbevillinger i FFR'en under overholdelse af loftet for egne indtægter."

(3)Betragtning 7) affattes således:

"7) Følgende særlige instrumenter er nødvendige for at sætte Unionen i stand til at reagere på nærmere beskrevne uforudsete omstændigheder eller muliggøre finansieringen af nøje fastlagte udgifter, som ikke kan finansieres inden for de disponible lofter for et eller flere udgiftsområder som fastsat i FFR'en med henblik på en problemfri afvikling af budgetproceduren: Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, solidaritets- og nødhjælpsreserven, den samlede margen for forpligtelser (EU-reserven), fleksibilitetsinstrumentet og margenen til uforudsete udgifter. Solidaritets- og nødhjælpsreserven har ikke til formål at afbøde konsekvenserne af markedsrelaterede kriser, der påvirker landbrugsproduktionen eller -distributionen. Der bør fastsættes specifikke bestemmelser, som giver mulighed for at opføre forpligtelsesbevillinger og tilsvarende betalingsbevillinger på budgettet ud over lofterne i FFR'en, når det er nødvendigt at anvende særlige instrumenter."

(4)I betragtning 8) tilføjes følgende punktum:

"For at sikre tilstrækkelig støtte til alle medlemsstater i kølvandet på covid-19-krisen, bør der kun være mulighed for justeringer opad."

(5)Artikel 2, stk. 3, affattes således:

"3. Hvis det er nødvendigt at anvende en garanti for finansiel bistand til medlemsstaterne, der er godkendt i henhold til artikel 220, stk.1, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 ("finansforordningen"), mobiliseres de nødvendige beløb ud over de lofter, der er fastsat i FFR'en."

(6)I artikel 6 foretages følgende ændringer:

(a)Stk. 1, andet punktum, affattes således:

"Den tilpasser disse samlede tildelinger opad, hvis der er en kumulativ afvigelse på mere end +5 %."

(b)Stk. 3 affattes således:

"3. Den samlede nettovirkning af de justeringer, der er omhandlet i stk. 2, må ikke overstige 10 mia. EUR (i 2018-priser)."

(7)Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8    
Justering som følge af nye regler eller programmer under delt forvaltning

Hvis der efter den 1. januar 2021 vedtages nye regler eller programmer under delt forvaltning vedrørende strukturfondene, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet til grænseforvaltning og visumpolitik under fonden for integreret grænseforvaltning, overføres de tildelinger, der ikke anvendes i 2021, til årene 2022-2025 i lige store trancher, og de tilsvarende FFR-lofter justeres i henhold hertil."

(8)Artikel 9, stk. 1, affattes således:

"1. Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, hvis målsætninger og anvendelsesområde er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) XXXX/XX 12 ], må ikke overstige et årligt beløb på 386 mio. EUR (i 2018-priser)."

(9)Artikel 10, stk. 1, første punktum, affattes således:

"Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, hvis målsætninger og anvendelsesområde er fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 13 , må ikke overstige et årligt beløb på 1 000 mio. EUR (i 2018-priser)."

(10)Artikel 11 affattes således:

"Artikel 11    
Solidaritets- og nødhjælpsreserven

1. Solidaritets- og nødhjælpsreserven kan anvendes til hurtigt at reagere på specifikke behov for nødhjælp inden for Unionen eller i tredjelande som følge af begivenheder, der ikke kunne forudses, da budgettet blev opstillet, navnlig til nødberedskab og støtte til operationer i forbindelse med naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer, humanitære kriser, trusler i stor skala mod den offentlige sundhed samt dyre- og plantesundheden, men også, hvis omstændighederne kræver det, i situationer, hvor migrationsstrømmene medfører et særligt stort pres ved Unionens ydre grænser.

2. Det årlige beløb, der indgår i solidaritets- og nødhjælpsreserven, fastsættes til 3 000 mio. EUR (i 2018-priser) og kan i overensstemmelse med finansforordningen anvendes frem til år n+1. Solidaritets- og nødhjælpsreserven opføres på Unionens almindelige budget som en hensættelse. Den del af det årlige beløb, der stammer fra det foregående år, anvendes først. Den del af det årlige beløb fra år n, der ikke anvendes i år n+1, bortfalder.

Inden den 1. oktober hvert år skal mindst en fjerdedel af det årlige beløb for år n stadig være til rådighed til dækning af behov, der måtte opstå inden årets udgang.

Der må ikke anvendes mere end halvdelen af det beløb, der er til rådighed før den 30. september hvert år, på henholdsvis interne og eksterne operationer.

Pr. 1. oktober kan den resterende del af det beløb, der er til rådighed, anvendes til enten interne eller eksterne operationer med henblik på at dække behov, der måtte opstå inden årets udgang."

(11)Artikel 13, stk. 1, litra c), affattes således:

"c) et beløb svarende til den del af det årlige beløb til solidaritets- og nødhjælpsreserven, der er bortfaldet i det foregående år i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2."

(12)Bilaget erstattes af bilaget til nærværende ændrede forslag.

(1)    SWD(2020) 98.
(2)    Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "EU-budgettet som drivkraft bag genopretningsplanen for Europa" (COM(2020) 442 af 27. maj 2020).
(3)    COM(2020) 445 — Ændret forslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter.
(4)    COM(2020) 441 — Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et EU-genopretningsinstrument til støtte for genopretningen efter covid-19-pandemien.
(5)    Kommissionens forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027, COM(2018) 322 final/2, procedure 2018/0166(APP).
(6)    Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "EU-budgettet som drivkraft bag genopretningsplanen for Europa" (COM(2020) 442 af 27. maj 2020).
(7)    Forslag til Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (COM/2018/323 final af 2. maj 2018, procedure 2018/2070(ACI)).
(8)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/461 af 30. marts 2020 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 med henblik på at yde finansiel bistand til medlemsstater og til lande, der forhandler om tiltrædelse af Unionen, som er alvorligt berørt af en større folkesundhedskrise (EUT L 99 af 31.3.2020).
(9)    Ændret forslag til Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (COM(2020) 444).
(10)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018).
(11)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).
(12)    EUT L af , s. .
(13)    Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3).
Top

Bruxelles, den 28.5.2020

COM(2020) 443 final

BILAG

til ændret forslag til

RÅDETS FORORDNING

om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027


BILAG

Tabellen i bilaget til Kommissionens forslag COM(2018) 322 1 affattes således:

Den flerårige finansielle ramme (EU-27)

(mio. EUR i 2018-priser)

Forpligtelsesbevillinger

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

I alt 
2021-2027

1. Det indre marked, innovation og det digitale område

20 547

20 526

20 420

19 856

19 741

19 869

19 697

140 656

2. Samhørighed og værdier

48 746

50 067

51 442

53 462

54 903

56 833

59 007

374 460

2a. Økonomisk, social og territorial samhørighed

44 430

44 961

45 491

46 119

46 751

47 384

48 045

323 181

2b. Investeringer i konkurrenceevne, mennesker og værdier

4 316

5 106

5 951

7 343

8 152

9 449

10 962

51 279

3. Naturressourcer og miljø

55 272

52 280

51 571

50 716

49 827

49 059

48 307

357 032

Heraf: markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger

38 571

38 026

37 528

36 919

36 319

35 730

35 154

258 247

4. Migration og grænseforvaltning

3 097

3 751

4 381

4 543

5 112

5 090

5 148

31 122

5. Modstandsdygtighed, sikkerhed og forsvar

2 222

2 285

2 332

2 414

3 131

3 370

3 669

19 423

6. Naboområder og verden

15 245

15 051

14 857

14 665

14 471

14 280

14 136

102 705

7. Europæisk offentlig forvaltning

10 247

10 376

10 562

10 721

10 767

10 908

11 021

74 602

Heraf: institutionernes administrationsudgifter

7 978

8 050

8 178

8 280

8 259

8 339

8 396

57 480

FORPLIGTELSESBEVILLINGER I ALT

155 376

154 336

155 565

156 377

157 952

159 409

160 985

1 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BETALINGSBEVILLINGER I ALT

156 047

157 169

158 063

158 063

158 062

158 063

158 062

1 103 529

(1)    Kommissionens forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 (COM/2018/322 final/2 - 2018/0166 (APP))
Top