EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0037

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Kommissionens arbejdsprogram for 2020 En mere ambitiøs Union

COM/2020/37 final

Bruxelles, den 29.1.2020

COM(2020) 37 final

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Kommissionens arbejdsprogram for 2020
En mere ambitiøs Union


1.En mere ambitiøs Union

Ved sidste års valg til Europa-Parlamentet lod et rekordhøjt antal europæiske borgere deres stemme høre. De gav Europas institutioner og ledere den klare opgave at tackle vores generations udfordringer med mod og beslutsomhed. De forventer, at EU leverer resultater, hvor det betyder mest. Europa-Kommissionen er fast besluttet på at løse denne opgave. På at opbygge en mere ambitiøs Union.

I løbet af det næste år og det kommende årti har EU en enestående mulighed for at føre an i omstillingen til et retfærdigt, klimaneutralt, digitalt Europa. Den økologiske og den digitale omstilling vil påvirke os alle: hvert land, hver region, hver person. Den vil gå på tværs af alle dele af vores samfund og økonomi. Men hvis den skal blive en succes, skal den være retfærdig og inklusiv for alle. Den Europæiske Union kan kun fuldt ud gribe de muligheder, som denne dobbelte omstilling giver, hvis vi udnytter alle vores stærke sider og vores diversitet. I den forbindelse skal vi fortsat kæmpe for lighed, værne om vores værdier og forsvare retsstaten.

Dette er drivkraften bag den nye Kommissions første årlige arbejdsprogram. Heri fastlægges de vigtigste initiativer, som Kommissionen har til hensigt at iværksætte det første år, herunder forpligtelserne for de første 100 dage. Arbejdsprogrammet er koncentreret om de seks overordnede ambitioner, der er fastlagt i kommissionsformand Ursula von der Leyens politiske retningslinjer. Det afspejler også Europa-Parlamentets hovedprioriteter og Det Europæiske Råds strategiske dagsorden for 2019-2024.

Der er masser af plads til optimisme og stolthed. Efter år med krisestyring kan Europa nu se fremad igen. I dette arbejdsprogram udstikkes rammerne for vejen fremad, så vi kan finde løsninger på problemer, der tidligere har splittet os.

Det er på en stadig mere ustabil baggrund, at vi starter vores arbejde. Ulmende spændinger, økonomisk usikkerhed, eksploderende konflikter og skiftende geopolitiske forhold er med til at forme den nuværende globale verdensorden. Den usikkerhed, der er i verden omkring os, er ikke begrænset til andre dele af verden, den præger også vores eget kontinent. Behovet for en stærk og forenet europæisk union, der trækker på alle sine diplomatiske, økonomiske og politiske aktiver, er endnu tydeligere og vigtigere end nogensinde. Dette er afspejlet i denne geopolitiske Kommissions arbejdsprogram. Alle planlagte tiltag og initiativer vil have stærk fokus på foranstaltninger udadtil.

Hvis Europa skal indfri borgernes høje forventninger og det ambitionsniveau, som vi selv har fastsat, har vi brug for tilstrækkelige ressourcer. EU har brug for et nyt langsigtet budget, der på samme tid er fleksibelt og skræddersyet til vores prioriteter og udfordringer. De forslag, som Kommissionen allerede har fremlagt, er et godt grundlag for at nå dette, og vi vil tilpasse dem, hvor det er nødvendigt, for at kunne nå vores ambitioner. Kommissionen er parat til at støtte Europa-Parlamentet og Rådet, således at vi har et afbalanceret og ambitiøst langsigtet budget klar den 1. januar 2021. Dette vil gøre det muligt for vores investerings- og udgiftsprogrammer at være klare og operative fra dag ét.

Der vil også være hidtil usete udfordringer forude. Vi skal forhandle en ny partnerskabsaftale med Det Forenede Kongerige, der vil forblive en partner, allieret og ven uden for EU. Vi er parate til at gøre dette til et partnerskab, der strækker sig længere end handel og er af hidtil uset omfang. Vi bør ikke undervurdere denne opgave. Kommissionen vil, som det var tilfældet under forhandlingerne af udtrædelsesaftalen, sikre størst mulig gennemsigtighed i hele forhandlingsprocessen over for de andre EU-institutioner, medlemsstater og offentligheden.

Når vi tager fat på at opfylde målene på vores ambitiøse dagsorden, vil vores rettesnor være De Forenede Nationers 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling. I denne ånd vil vi sætte FN's mål for bæredygtig udvikling i centrum for vores politiske beslutningstagen. De bliver vejledende for vores arbejde på tværs af alle sektorer, både i vores interne og eksterne foranstaltninger og vil vise vores engagement i bæredygtig udvikling hjemme og ude. Som led i denne indsats vil vi omlægge det europæiske semester ved at integrere målene for bæredygtig udvikling og fremlægge vores tilgang til den generelle forvaltning og gennemførelse af målene.

Tiltagene i dette arbejdsprogram skal gennemføres af institutionerne i fællesskab. Som beskrevet i de politiske retningslinjer er Kommissionen fast besluttet på at opbygge et særligt forhold til Europa-Parlamentet og som en del af dette støtte Parlamentets initiativret.

Endelig trækker dette arbejdsprogram på en nødvendig og stadig mere fremtrædende brug af strategisk fremsynethed. Dette afspejler behovet for bedre indsigt i de langsigtede tendenser og større ændringer, som former vores liv og fremtidens arbejde, ændrer vores økonomiers, miljøs og samfunds sammensætning og påvirker globale magtstrukturer og vores strategiske uafhængighed.

Ved bedre at forstå og forudse, hvad der ligger forude, kan vi udforme og gennemføre politikker, der hjælper Europa med at være på forkant med udviklingen. Vi skal f.eks. forberede os på den indvirkning, som en længere forventet levetid og global befolkningsvækst vil have på tilgængeligheden af naturressourcer eller på migrationsstrømme, pensioner og sundhedspleje. Samtidig skal vi fokusere på den demografiske tilbagegang, der berører en stor del af EU, bl.a. affolkningen af landdistrikter.

Der er mange flere eksempler, som viser, hvor vigtigt det er at udstyre os selv med den bedst mulige viden om nye risici og muligheder samt drivkræfterne bag og de indbyrdes sammenhænge mellem disse. En strategisk fremsynethed vil bidrage til en mere pragmatisk, langsigtet tilgang til at sikre vores globale lederskab og til at lede vores politikker i de kommende år.

De vigtigste initiativer, der er anført nedenfor og i bilaget til dette arbejdsprogram, er udtryk for, hvad vi ønsker at opnå. Det er ikke en udtømmende eller endelig liste, og initiativerne er, for at lette læsningen, inddelt i seks overordnede ambitioner. Hvor et initiativ er opført ændrer ikke ansvarsfordelingen i de opgavebeskrivelser, som formand Ursula von der Leyen har sendt til hvert medlem af kollegiet. Der vil opstå flere udfordringer og muligheder i løbet af året, og Kommissionen vil være klar til at handle hurtigt.

2.Resultater, der skal nås inden for de seks overordnede ambitioner 

2.1.En europæisk grøn pagt

Den mest presserende udfordring, det mest presserende ansvar og den mest presserende mulighed for Europa er at værne om jordens og menneskers sundhed. Det er vor tids vigtigste opgave. Stigningen i den globale temperatur, udtømningen af naturressourcerne og det fortsatte tab af biodiversitet sammen med et stigende antal skovbrande, oversvømmelser og andre naturkatastrofer undergraver vores sikkerhed og velstand.

Den europæiske grønne pagt er vores svar herpå. Den vil bringe os frem mod klimaneutralitet i 2050 og samtidig have fokus på tilpasning. Den vil bidrage til at beskytte og bevare biodiversiteten, naturarven og havene, der giver EU så megen velstand. Og den vil gøre dette ved at gøre vores økonomi og industri mere innovativ, ressourceeffektiv, cirkulær og konkurrencedygtig Den europæiske grønne pagt er vores nye vækststrategi. Den vil bidrage til at skabe job og gøre Europa mere konkurrencedygtig på global plan. Vores nye industristrategi vil være afgørende for, at dette bliver til virkelighed, som en katalysator for både den økologiske og den digitale omstilling.

Den europæiske grønne pagt udstikker en køreplan med politikker og tiltag med henblik på at opfylde de gennemgribende ændringer, som vi har brug for i alle sektorer. Mange af dem vil blive gennemført i det første år af Kommissionens mandatperiode og udgør en større del af dette arbejdsprogram.

I centrum af dette er den første europæiske klimalovgivning med et bindende klimaneutralitetsmål for 2050. På grundlag af en omfattende konsekvensanalyse og vores analyser af de nationale energi- og klimaplaner vil Kommissionen foreslå et nyt EU-mål for reduktion af drivhusgasemissionerne senest i 2030. Og samtidig med at Den Europæiske Union fastsætter sine egne ambitiøse mål, vil den også fortsætte med at føre internationale forhandlinger med henblik på at øge ambitionerne for de lande, der har de største emissioner, forud for FN's klimakonference i 2020 i Glasgow.

I den europæiske grønne pagt er der forslag om tiltag i hele vores økonomi. I denne ånd vil Kommissionen foreslå en strategi for intelligent sektorintegration og en renovationsbølge. Som en del af bestræbelserne på at fremme en bæredygtig blå økonomi vil Kommissionen også foreslå en ny tilgang til udnyttelse af Europas potentiale for vedvarende offshoreenergi. Dette vil give borgerne adgang til ren energi til en overkommelig pris og bidrage til sikker energiforsyning. Kommissionen vil også foreslå en overordnet strategi for bæredygtig og intelligent mobilitet for at modernisere og gøre vores transportsektor grønnere.

Denne omstilling vil også medføre en ændring i vores måde at anvende, producere og forbruge ting på. Den nye handlingsplan for cirkulær økonomi vil bidrage til at omdanne vores produktions- og forbrugssystem med henblik på at nedbringe miljøaftryk og CO2-fodaftryk.

Den europæiske grønne pagt handler også om at gøre noget ved det alarmerende tab af biodiversitet og sunde økosystemer, som truer robustheden i vores natur, velfærd og økonomi. Derfor vil Kommissionen fremlægge en ny EU-biodiversitetsstrategi for 2030, der skal sikre, at vi kan bevare og beskytte det naturlige miljø, som vi alle holder af. En "jord til bord"-strategi for hele fødekæden vil støtte vores landbrugere i at forsyne de europæiske borgere med næringsrige og sikre fødevarer af høj kvalitet og til overkommelige priser på en mere bæredygtig måde.

Europas høje ambitionsniveau og den gennemgribende omstilling, som vi skal i gang med, skal finansieres på en hensigtsmæssig måde. Det næste langsigtede EU-budget bliver afgørende for, at der investeres dér, hvor det er mest nødvendigt, og at der tiltrækkes de private og offentlige investeringer, som Europa har brug for. I begyndelsen af dette år foreslog Kommissionen en investeringsplan for den grønne pagt, der skal udløse mindst 1 billion EUR til bæredygtige investeringer i løbet af det næste årti. InvestEU-garantien vil støtte dette ved at nedbringe risiciene for private midler. Med henblik på at sikre, at princippet om bæredygtige investeringer integreres i hele vores finansielle system, vil en ny strategi for bæredygtig finansiering tage sigte på at omdirigere private kapitalstrømme til grønne investeringer. Det bliver også vigtigt at forankre en kultur af bæredygtig virksomhedsledelse i den private sektor.

Omstillingen til et klimaneutralt kontinent vil kun finde sted, hvis den er retfærdig og rimelig for alle. Ingen må lades i stikken. Visse dele af Europa og den europæiske økonomi vil være nødt til at gøre en større omstillingsindsats end de fleste. Den Europæiske Union skal støtte medlemsstaterne med de målrettede investeringer, der er brug for til denne omstilling. Mekanismen for retfærdig omstilling og den ledsagende fond for retfærdig omstilling, der blev foreslået i starten af 2020, vil støtte de meste berørte regioner og sektorer. Dette vil hjælpe dem med at modernisere og diversificere deres økonomier og afbøde de sociale og økonomiske omkostninger ved omstillingen.

Det er et fælles ansvar at bevare vores klima og miljø. Vi har alle en pligt til at handle, og europæerne har udvist en stærk vilje til at være en del af denne forandring. Den europæiske klimapagt vil bringe alle disse bestræbelser sammen og involvere regioner, lokalsamfund, civilsamfund, skoler, erhvervslivet og borgerne.

2.2.Et Europa, klar til den digitale tidsalder

Den digitale omstilling har allerede en betydelig indvirkning på ethvert aspekt i vores liv og karriere. Den giver nye muligheder for at skabe kontakt, kommunikere, løse samfundsmæssige problemer og drive forretning. Den Europæiske Union har alle forudsætningerne for at få det bedste ud af omstillingen og blive en digital leder over hele linjen. Vi skal være i spidsen med hensyn til fremtidig teknologi med det største potentiale, samtidig med at vi sikrer, at den europæiske tilgang er menneskelig, etisk og værdibaseret.

En ny europæisk datastrategi vil sætte os i stand til at få mest muligt ud af den enorme værdi, der ligger i ikke-personoplysninger som et evigt voksende og genanvendeligt aktiv i den digitale økonomi. Kommissionen vil også fremlægge en hvidbog om kunstig intelligens for at støtte udvikling og udbredelse heraf samt sikre, at de europæiske værdier og grundlæggende rettigheder respekteres fuldt ud. Gennem optimal udnyttelse af kunstig intelligens vil vi kunne finde nye løsninger på gamle problemer og hermed reducere den tid, som vi har brug for til at udføre en lang række opgaver. Vi vil dog være nødt til at skabe et tillidsvækkende system, der sikrer, at kunstig intelligens udvikles inden for klart definerede etiske grænser.

En ny retsakt om digitale tjenester vil styrke det indre marked for digitale tjenester og hjælpe mindre virksomheder ved at skabe den juridiske klarhed og de lige konkurrencevilkår, de har brug for. Beskyttelse af borgerne og deres rettigheder, ikke mindst ytringsfriheden, vil være i centrum af vores bestræbelser.

Digitalisering og cybersikkerhed er to sider af samme sag. Med henblik på yderligere at styrke generel cybersikkerhed i EU vil Kommissionen revidere direktivet om net- og informationssikkerhedssystemer. Vi vil også fremlægge initiativer med henblik på at gøre digital finans mere robust over for cyberangreb, herunder et forslag om kryptoaktiver.

Det vil kræve en forbedring af vores industrielle og innovative kapacitet, hvis vi vil styrke EU's digitale lederskab og strategiske uafhængighed. Til dette formål vil Kommissionen foreslå en omfattende ny industristrategi for Europa, der støtter den økologiske og den digitale omstilling og fastholder fair konkurrence. Denne strategi vil blive understøttet af en særlig SMV-strategi, der skal gøre det lettere for små og mellemstore virksomheder at drive virksomhed, opskalere og udvide. Der skal især fokuseres på mediesektoren og den audiovisuelle sektor.

Det er afgørende at få markederne til at fungere bedre for forbrugere, virksomheder og samfundet med henblik på at gøre EU klar til den digitale tidsalder. Vi kan kun høste fordelene ved vores enestående indre marked, hvis reglerne overholdes i praksis. Kommissionen vil derfor rapportere om hindringerne for det indre marked og forslå en handlingsplan for håndhævelse i det indre marked for at sikre bedre gennemførelse og håndhævelse. Vi har også brug for fair konkurrence og lige konkurrencevilkår på det globale marked. I en hvidbog om et instrument om udenlandske subsidier vil der blive gjort overvejelser om nye værktøjer til at håndtere de konkurrenceforvridende virkninger af udenlandske subsidier i det indre marked. Dette vil bidrage til at bane vejen for et lovforslag i 2021.

De tjenester, der stilles til rådighed via onlineplatforme, har åbnet nye muligheder for arbejdstagerne, såsom fleksibel arbejdstid. Der er dog en stigende usikkerhed med hensyn til en række spørgsmål om arbejde for onlineplatforme. Disse omfatter beskæftigelsesstatus, arbejdsforhold, adgang til social sikring og adgang til repræsentation og kollektive forhandlinger. Vi vil derfor til næste år foreslå måder, hvorpå arbejdsforholdene for platformsarbejdere kan forbedres.

Investering i digitale færdigheder er afgørende for, at vi kan tackle en voksende kløft inden for færdigheder og ændrede arbejdsmønstre såvel som genvinde europæisk kontrol over og ejerskab til nøgleteknologier. Sammen med forbedrede digitale færdigheder vil dette være drivkraft for den ajourførte handlingsplan for digital uddannelse. En meddelelse om fremtidig forskning og innovation og det europæiske forskningsrum vil undersøge, hvordan vi bedre kan sammenlægge vores ressourcer og uddybe vores forsknings-, innovations- og videnkapacitet.

2.3.En økonomi, der tjener alle

Den europæiske økonomi vokser nu for syvende år i træk og ventes at fortsætte med at vokse i år og næste år. Beskæftigelsen er rekordhøj og arbejdsløsheden på sit lavest registrerede niveau siden århundredeskiftet. Arbejdsløsheden og fattigdomsniveauet er dog for højt i visse medlemsstater. Der er fortsat uligheder, og regionale forskelle inden for landegrænserne er vokset. Med skyer i horisonten, navnlig knyttet til en global økonomisk afmatning, ligger der betydelige udfordringer forude.

Europa har en enestående social markedsøkonomi, der gør det muligt for os at kombinere social retfærdighed, bæredygtighed og økonomisk vækst. Dette er en drivkraft for vores bæredygtighedskonkurrenceevne. Det bliver vigtigere end nogensinde at bringe det sociale aspekt og markedsaspektet sammen, når vi går i gang med vores dobbelte omstilling. I sin meddelelse om et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling iværksatte Kommissionen en dialog- og høringsproces med henblik på at bane vejen for en handlingsplan for gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder.

Samtidig vil Kommissionen fremlægge et retligt instrument for rimelige mindstelønninger til arbejdstagere i EU i samråd med arbejdsmarkedets parter og alle relevante interessenter. Dette instrument skal respektere nationale traditioner og kollektive forhandlinger. Et forslag om en europæisk arbejdsløshedsgenforsikringsordning vil tage sigte på at støtte dem, der har arbejde, og beskytte dem, der har mistet deres job på grund af udefra kommende chock, navnlig ved at støtte deres omskoling.

En ny europæisk børnegaranti, der skal fremlægges til næste år, vil blive et vigtigt værktøj i bekæmpelsen af fattigdom og sikre, at børn har adgang til basale ydelser. Kommissionen vil styrke ungdomsgarantien med henblik på at hjælpe de unge med at få den faglige uddannelse, den erhvervsuddannelse og de jobmuligheder, som de har brug for.

Siden den seneste finanskrise har vi gjort markante fremskridt for at styrke den fælles valuta og gøre Europas Økonomiske og Monetære Union mere robust. Der er dog stadig behov for at træffe nogle vigtige foranstaltninger. Kommissionen vil revidere rammen for økonomisk styring og udarbejde en oversigt over, hvordan de finanspolitiske regler har fungeret de seneste år. Revisionen vil medføre en bred høring af medlemsstaterne og andre interessenter med henblik på at undersøge forskellige måder at forbedre EU's ramme for økonomisk styring på.

Kommissionen vil fortsat overvåge gennemførelsen af Bulgariens og Kroatiens politiske forpligtelser med henblik på deres tiltræden af valutakursmekanismen, som er et kritisk skridt frem mod indførelsen af euroen i disse lande.

Handlingsplanen for etablering af en kapitalmarkedsunion vil tage sigte på en bedre integration af nationale kapitalmarkeder og på at sikre lige adgang til investerings- og finansieringsmuligheder for borgere og virksomheder i hele EU, herunder gennem et initiativ om at styrke beskyttelsen af EU-interne investeringer. Dette arbejde vil sammen med fuldførelsen af bankunionen blive endnu vigtigere efter Det Forenede Kongeriges udtræden og er et vigtigt værktøj til at styrke euroens internationale rolle.

For at sikre EU's finansielle systems integritet og nedbringe risikoen for instabilitet vil en ny handlingsplan om bekæmpelse af hvidvask af penge søge at forbedre tilsynsordningerne og håndhævelsen af reglerne.

Teknologisk forandring og globalisering har ført til nye forretningsmodeller. Dette skaber mange nye muligheder, men det betyder også, at de internationale regler for selskabsbeskatning skal kunne holde trit. Kommissionen vil fremlægge en meddelelse om erhvervsbeskatning i det 21. århundrede med fokus på skatteaspekter, der er relevante på det indre marked. Dette vil blive suppleret med en handlingsplan til bekæmpelse af skatteunddragelse og gøre beskatning simpel og let.

Kommissionen vil vedtage en handlingsplan om toldunionen, der har fokus på tre søjler: beskyttelse af grænserne, fremme af overholdelse af reglerne og forbedring af forvaltningen af toldunionen. Kommissionen vil også vedtage et lovforslag om en kvikskranke på toldområdet med henblik på at styrke beskyttelsen af grænserne og forenkle de administrative procedurer for virksomhederne.

2.4.Et stærkere Europa i verden

Det regelbaserede multilaterale system har spillet en afgørende rolle i indsatsen for at opretholde fred og stabilitet siden Anden Verdenskrigs afslutning. På trods af, at der de senere år er blevet sat spørgsmålstegn ved dette system i en hidtil uset grad, vil Europa altid være fast besluttet på at opretholde, ajourføre og forbedre den regelbaserede verdensorden, således at den passer til verden i dag. Samtidig er Europa nødt til at være mere geopolitisk orienteret, mere forenet og mere effektiv i sin måde at tænke og handle på. Europa bliver nødt til at investere i alliancer og koalitioner for at fremme europæiske værdier, fremme og beskytte Europas interesser gennem åben og fair handel og styrke forbindelserne mellem de interne og eksterne politikker.

Europæisk diplomati vil fortsat spille en vigtig rolle på alle kontinenter og bidrage til, at vi kan samarbejde med vores partnere både inden for bilaterale og multilaterale rammer. Kommissionen vil spille sin rolle fuldt ud, bl.a. ved at føre forhandlinger om aftaler inden for sine beføjelser og mandater.

Et stærkere Europa i verden betyder, at vi skal arbejde tæt sammen med vores naboer og partnere. Kommissionen og den højtstående repræsentant vil i denne ånd udarbejde en ny omfattende strategi sammen med Afrika med henblik på at fremme de økonomiske forbindelser, skabe job på begge kontinenter og udvide partnerskabet generelt. Sideløbende hermed vil Kommissionen bestræbe sig på at få afsluttet forhandlingerne om en ny partnerskabsaftale mellem EU og landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet til erstatning for Cotonouaftalen, som udløber i slutningen af februar 2020.

Hvad angår det mere umiddelbare naboskab er Den Europæiske Union fast besluttet på at udbygge partnerskabet med Vestbalkanlandene — en region, som den har meget til fælles med. Det har stor strategisk betydning både for Unionen og regionen selv, at der er et troværdigt tiltrædelsesperspektiv. Dette vil blive bekræftet på ny i Kommissionens bidrag til det topmøde, EU og Vestbalkanlandene skal afholde i Zagreb i maj 2020. Kommissionen vil fortsat slå til lyd for, at der indledes tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien. Samtidig vil den forsøge at holde gang i processen ved at foreslå måder, hvorpå tiltrædelsesprocessen kan forbedres, bl.a. forslag om udvidelsesmetoden og en stærkere investeringsramme.

Europa har etableret et stærkt partnerskab med sin østlige naboer ved at skabe et fælles område med demokrati, velstand, stabilitet og øget samarbejde. I et ønske om at fastholde og styrke dynamikken i disse vigtige forbindelser vil der blive fremsat et forslag om et nyt Østpartnerskab efter 2020, som indeholder en ny række langsigtede politiske mål.

Den Europæiske Union er af den overbevisning, at fri, fair og åben handel kun fungerer, hvis Verdenshandelsorganisationen (WTO) forbliver stærk og effektiv. Kommissionen agter at gå foran i de internationale bestræbelser på at omstrukturere WTO i samarbejde med dens partnere. Vi vil på det kraftigste opfordre til, at der indføres regler, som er retfærdige og effektive, som kan håndhæves, og som skaber lige vilkår for alle handelspartnere. Kommissionen vil derfor efter næste WTO-ministerkonference i juni 2020 iværksætte et bredt initiativ om en reform af WTO med henblik på at nå frem til en vidtrækkende aftale.

Vi vil også holde fast i en regelbaseret verdensorden gennem en meddelelse om styrkelse af Europas økonomiske og finansielle suverænitet. Dette initiativ skal baseres på euroens styrkede rolle på internationalt plan. Vejen vil også blive banet for en stærkere sanktionsmekanisme næste år, således at det sikres, at Europa er bedre rustet over for tredjelandes ekstraterritoriale sanktioner, og at EU's sanktioner håndhæves ordentligt.

Kommissionen vil arbejde tæt sammen med Rådet om en handlingsplan om menneskerettigheder og demokrati, som skal sætte fokus på den ledende rolle, EU spiller i fastlæggelsen af standarder om menneskerettigheder og overholdelsen af humanitær folkeret. Kommissionen vil også fremlægge en handlingsplan om ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders indflydelse i eksterne forbindelser.

2.5.Fremme af vores europæiske levevis

Den europæiske levevis bygger på værdier som solidaritet, lighed og retfærdighed. Det handler om at føle sig tryg og sikker og om at hjælpe de mest sårbare i vores samfund og fremme inklusion. Det handler om at finde fælles løsninger på fælles problemer og om at udstyre folk med de nødvendige færdigheder og investere i deres sundhed og trivsel. Det handler om at skabe stærkere, mere robuste europæiske samfund og større samhørighed.

Den Europæiske Union spiller en vigtig rolle i indsatsen for at få europæerne til at tage vare på deres helbred. Vi ønsker, at Europa skal at gå forrest i kampen mod kræft. Kommissionen vil fremlægge en kræfthandlingsplan for Europa, som skal hjælpe medlemsstaterne i deres indsats for at forbedre forebyggelsen og behandlingen af kræft. Kommissionen vil også lancere en lægemiddelstrategi for Europa for fortsat at sikre, at lægemidler både er af ordentlig kvalitet og sikre, og for at styrke sektorens globale konkurrenceevne. Europa skal også sikre, at alle patienter kan nyde godt af innovation, og samtidig holde stand over for presset fra stigende lægemiddeludgifter.

Den europæiske levevis handler også om at fremme færdigheder, uddannelse og inklusion. Derved får mennesker de værktøjer og den viden, der skal til, for at de kan opleve fremgang og deltage fuldt ud i den dobbelte omstilling. Kommissionen er fast besluttet på at gøre det europæiske uddannelsesområde til en realitet senest i 2025. Dette forudsætter en tilgang, der dækker alle aldre, fra tidlig barndom til sen voksenalder. Vi vil fremlægge en ny dagsorden for færdigheder i Europa, som skal bidrage til at kortlægge og afhjælpe manglende færdigheder og fremme omskoling. Vi vil også fremlægge en handlingsplan om integration og inklusion for at sikre, at de mest sårbare i samfundet beskyttes.

At føle sig sikker og tryg er helt basalt og afgørende for europæerne. Intet kan være vigtigere for vores levevis end at beskytte vores børn. Det er i denne ånd, at Kommissionen vil lægge en EU-strategi for en mere effektiv bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn.

I de senere år er der opstået mere komplekse sikkerhedstrusler, som går på tværs af grænser og sektorer, og som understreger behovet for et tættere samarbejde om sikkerhed på alle niveauer. Kommissionen vil fremlægge en ny EU-strategi for sikkerhedsunionen for at beskrive de områder, hvor Unionen kan skabe merværdi og hjælpe medlemsstaterne med at garantere sikkerheden — lige fra bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet til forebyggelse og opdagelse af hybride trusler, cybersikkerhed og bedre beskyttelse af vigtig infrastruktur. Kommissionen vil også styrke Europols mandat for at styrke det operationelle politisamarbejde. 

Siden den europæiske dagsorden for migration blev fastlagt i 2015, har EU har gjort store fremskridt med arbejdet vedrørende migration og grænser. Der er dog behov for at få sat ekstra skub i tingene og starte på en frisk, og Kommissionen vil derfor fremsætte forslag om en ny pagt om migration og asyl. Der bliver tale om en helhedsorienteret tilgang, hvor man anerkender, at de interne og eksterne aspekter af migration er uløseligt forbundet. Reformen af den fælles europæiske asylpolitik vil fortsat udgøre en væsentlig del af denne brede tilgang. Kommissionen vil udarbejde et mere robust, humant og effektivt migrations- og asylsystem, som også understøtter tilliden til Schengenområdet med fri bevægelighed.

2.6.Nyt skub i det europæiske demokrati

Opretholdelsen af et stærkt og levende demokrati i Europa er et spørgsmål om legitimitet og tillid. Demokrati er en kerneværdi i Unionen sammen med grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet. Det europæiske demokrati står dog over for mange udfordringer både udefra og indefra.

Kommissionen vil derfor fremlægge en europæisk handlingsplan for demokrati, som skal bidrage til at styrke demokratiet og tackle risikoen for ekstern indblanding i europæiske valg. Målet vil være at imødegå desinformation og hele tiden være i stand til at tackle nye former for trusler og manipulation samt at støtte frie og uafhængige medier.

Borgere, EU-institutioner, nationale, regionale og lokale politikere vil sammen kunne indgå i en debat i konferencen om Europas fremtid og dermed bidrage til at styrke vores demokrati yderligere. Kommissionen har i januar fremlagt sine ideer til konferencen for sammen med Europa-Parlamentet og Rådet hurtigst muligt at få fastlagt, hvad konferencen skal handle om, hvilket format den skal have, og hvad målsætningerne skal være.

En af styrkerne ved vores demokrati er vores vilje til at værne om rettigheder og retsstatsprincippet. Det kræver en konstant indsats at holde dem i hævd. Kommissionen vil som led i den nye retsstatsmekanisme udarbejde sin første årsrapport om retsstatsprincippet, som omfatter alle medlemsstaterne. Dette vil bidrage til at styrke Europas retsstatskultur i EU. Kommissionen vil også fremlægge en ny strategi for gennemførelsen af chartret om grundlæggende rettigheder med fokus på oplysning på nationalt niveau.

Lighed er en kerneværdi i Den Europæiske Union og en drivkraft bag økonomisk vækst og social velfærd. Kommissionen vil forelægge en ligestillingsstrategi for at tackle de vigtigste udfordringer, som kvinder står overfor i dag, herunder kønsbaseret vold, økonomisk uafhængighed og adgang til arbejdsmarkedet. Der vil også blive fremsat forslag om løngennemsigtighed.

Kommissionen vil også træffe foranstaltninger til at fremme ligestilling og bedre inklusion af romaer. En særlig strategi skal bidrage til at sikre lighed for LGBTI-personer i hele EU. Der skal altid lægges særlig vægt på at beskytte de mest sårbare personer. Kommissionen vil fremlægge en EU-strategi for ofres rettigheder.

Som led i bestræbelserne på at skabe større klarhed over de demografiske ændringer vil Kommissionen fremlægge en rapport om konsekvenserne af de demografiske ændringer, således at det bliver lettere at træffe de nødvendige forholdsregler. Der vil i rapporten blive set på, hvordan nye demografiske realiteter påvirker alt fra social- og regionalpolitik til sundhed, finansiering, digital konnektivitet, færdigheder og integration. Kommissionen vil også foreslå en langsigtet vision for landdistrikter og en grønbog om aldring.

Kommissionens nye forbrugerdagsorden vil tilpasse forbrugerbeskyttelsen til nutidens forhold, navnlig med hensyn til grænseoverskridende transaktioner og onlinetransaktioner. Forbrugerne vil dermed kunne træffe velunderbyggede valg og spille en aktiv rolle i den økologiske og den digitale omstilling.

3.Gennemgang af de initiativer, der er foreslået under tidligere mandater, men som endnu ikke er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet

Kommissionen ønsker at sikre, at den kan koncentrere sin indsats om at nå de vigtigste mål, der er sat for mandatperioden. Den har derfor nøje gennemgået alle de forslag, der allerede er fremsat, men som endnu ikke er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet, for at vurdere, om de bør fastholdes, ændres eller trækkes tilbage 1 . Kommissionen har i sin vurdering undersøgt, om de udestående forslag stemmer overens med dens overordnede mål, om de stadig er egnede til at afhjælpe de aktuelle problemer og fuldt ud kan gennemføres, samt om der er udsigt til, at de vil blive vedtaget inden for den nærmeste fremtid. Vi har også omhyggeligt overvejet de synspunkter, som Parlamentet og Rådet har givet udtryk for.

Kommissionen er på baggrund af en indgående analyse af de lovgivningsforslag, som afventer Parlamentets og Rådets godkendelse, nået frem til den konklusion, at 32 af dem bør trækkes tilbage.

Kommissionen er stadig fuldt ud opsat på at nå de mål, der ligger til grund for de mange forslag, som det foreslås at trække tilbage. En forudsætning for at gøre fremskridt med disse forslag er dog at træde et skridt tilbage og overveje, hvordan målene med dem nås mest effektivt.

Bilag IV indeholder en oversigt over, hvilke forslag Kommissionen agter at trække tilbage, samt en begrundelse herfor.

Kommissionen vil drøfte den foreslåede liste med Europa-Parlamentet og Rådet, inden den begynder at trække forslag tilbage. Af de resterende udestående forslag har Kommissionen påpeget, hvilke lovgivningsinitiativer der bør have høj prioritet i lovgivningsprocessen i 2020, og de fremgår af bilag III.

4.Bedre regulering, politikudformning og gennemførelse og håndhævelse af EU-retten

Kommissionen har fremlagt en ambitiøs dagsorden, der går ud på at investere i mennesker, planeten og økonomien i partnerskab med andre EU-institutioner, medlemsstaterne, regioner og civilsamfundsaktører. Bedre regulering vil fortsat være et centralt aspekt af politikudformningen. Den nye Kommission er stærkt opsat på at udforme og gennemføre politikker, der kan give konkrete resultater i praksis og gøre livet lettere for borgerne og virksomhederne. Som led i det tilsagn, der blev givet i den europæiske grønne pagt, vil alle initiativer leve op til et grønt løfte om "ikke at gøre skade".

Kommissionen vil som led i den konstante indsats for at forbedre politikudformningen udarbejde sin første fremsynsrapport. Den vil påpege overordnede udviklingstendenser og deres potentielle politiske konsekvenser. Dette vil bidrage til at skabe offentlig debat om langsigtede strategiske spørgsmål og give anbefalinger, som vil hjælpe os til bedre at opfylde de mål, vi i Europa har sat os. Kommissionen vil fremlægge en meddelelse om bedre regulering. Kommissionen vil bestræbe sig på at få bedre dokumentation fra evalueringer, indarbejde fremsyn i sine reguleringsværktøjer, anvende et "aktivt nærhedsprincip" og foretage mere effektive høringer af borgerne.

Kommissionen vil også udvikle et nyt instrument baseret på princippet om "én ind, én ud", som skal sikre, at nye administrative byrder opvejes af, at borgere og virksomheder — navnlig SMV'er — slipper for tilsvarende administrative udgifter på EU-plan inden for samme politikområde. Denne tilgang vil ikke sænke vores sociale og økologiske standarder eller blive anvendt rent mekanisk. Den har til formål at sikre, at EU-lovgivningen gavner de endelige brugere uden at pålægge borgere og virksomheder, især SMV'er, unødige byrder. For at opnå dette er vi nødt til at udarbejde EU-lovgivning ud fra et brugerperspektiv og konsekvent anvende princippet om, at der som udgangspunkt skal søges en digital løsning.

Forenkling og en nedbringelse af administrative byrder forudsætter, at der er et tæt samarbejde med de to lovgivere, medlemsstaterne, regioner og lokale myndigheder. Kommissionen vil etablere platformen "fit-for-future" i overensstemmelse med sit løfte om at skabe flest mulige fordele for virksomheder og borgere og samtidig undgå unødige administrative byrder. Platformen skal samle den ekspertise, der ligger hos nationale forvaltninger, regioner, arbejdsmarkedets parter, SMV'er og NGO'er, der beskæftiger sig med forbruger-, sundheds- og miljøspørgsmål mm. Der vil via platformen blive set på muligheder for forenkling, nedbringelse af administrative byrder og digitalisering, og det vil blive kontrolleret, om lovgivningen også er egnet på længere sigt (fit-for-future).

Enhver form for lovgivning er kun formålstjenstlig, hvis den gennemføres ensartet. Det er i denne ånd, at Kommissionen fortsat vil følge gennemførelsen og anvendelsen af gældende lovgivning nøje. Den vil gå i dialog med medlemsstaterne for at forstå problemerne bedre, finde løsninger og i sidste ende spare tid og skatteydernes penge i processen. I de tilfælde, hvor en dialog ikke fører til noget, vil Kommissionen ikke tøve med at træffe effektive håndhævelsesforanstaltninger, hvis det er nødvendigt.

5.Konklusion

Arbejdsprogrammet og det første år i mandatperioden konkretiserer visionen og sætter kursen og tempoet for de næste fem år. De første 100 dage er vigtige, da de tjener som en hensigtserklæring til europæerne om, at deres Union vil leve op til de ambitioner og opfordringer, der blev tilkendegivet ved sidste års valg.

Hvert eneste initiativ i arbejdsprogrammet handler, når alt kommer til alt, om at tjene borgerne i Europa. Om at gøre livet lettere og sundere, gøre samfundene mere rimelige og retfærdige, skabe flere og mere tilgængelige muligheder og gøre økonomierne mere moderne og bedre rustet til videre mål. Initiativerne kan dog kun tjene Unionen på denne måde, hvis EU-medlemsstaterne og EU-institutionerne arbejder sammen om at få forslagene gjort til lovgivning og dernæst omsat til konkrete resultater. Kommissionen er fast besluttet på at arbejde sammen med både Europa-Parlamentet og Rådet om dette.

Når Kommissionen skal gennemføre sit arbejdsprogram, vil den også lægge særlig vægt på at forklare, hvad dens arbejde består i, og tage hensyn til borgernes synspunkter, bl.a. via konferencen om Europas fremtid. Dette løfte bliver sammen med arbejdet vedrørende fremsyn et vigtigt aspekt, når vi skal fastlægge kommende prioriteter, politikker og arbejdsprogrammer.

Ved at trække på alle de styrker, Europa har, ved at styrke forbindelsen mellem borgerne og dem, der tjener dem, og ved at sikre, at vores institutioner arbejder sammen, kan vi i fællesskab udnytte de muligheder, der venter, i de næste fem år og videre frem. Vi må styrke vores ambitioner på hjemmefronten, så vi kan føre an i verden.

(1)    I overensstemmelse med artikel 39 i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen, hvori det hedder "Kommissionen indleder en ny mandatperiode med at gennemgå alle udestående forslag med henblik på enten at bekræfte dem politisk eller trække dem tilbage under behørig hensyntagen til de synspunkter, Parlamentet har udtrykt" (EUT L 304 af 20.11.2010). Den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning fra 2016 indeholder også bestemmelser om tilbagetrækning af udestående forslag (EUT L 123 af 12.5.2016).
Top

Bruxelles, den 29.1.2020

COM(2020) 37 final

BILAG

til

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Kommissionens arbejdsprogram for 2020


En mere ambitiøs Union


Bilag I: Nye initiativer 1

Nr.

Politisk målsætning

Initiativ

En europæisk grøn pagt

1.

Den europæiske grønne pagt

Meddelelse om den europæiske grønne pagt (ikkelovgivning, 4. kvartal 2019)
Den europæiske klimalov, der stadfæster 2050-målsætningen om klimaneutralitet (lovgivning, artikel 192, stk. 1, i TEUF, 1. kvartal 2020)
Den europæiske klimapagt (ikkelovgivning, 3. kvartal 2020)

2.

Finansiering af en bæredygtig omstilling

Den europæiske grønne pagts investeringsplan (ikkelovgivning, 1. kvartal 2020)
Fonden for Retfærdig Omstilling (lovgivning, artikel 175 i TEUF, 1. kvartal 2020)
En ny strategi for bæredygtig finansiering (ikkelovgivning, 3. kvartal 2020)

Revision af direktivet om ikkefinansiel rapportering (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 4. kvartal 2020)

3.

Kommissionens bidrag til COP26 i Glasgow

2030-Klimaplanen (ikkelovgivning, inkl. konsekvensanalyse, 3. kvartal 2020)
Ny EU-strategi for tilpasning til klimaændringer (ikkelovgivning, 4. kvartal 2020)

Ny EU-skovstrategi ( ikkelovgivning, 4. kvartal 2020)

4.

Bæredygtige fødevaresystemer

"Fra jord til bord"-strategi (ikkelovgivning, 1. kvartal 2020)

5.

Dekarbonisering af energi

Strategi for intelligent sektorintegration (ikke lovgivning, 2. kvartal 2020)

Renoveringsbølge (ikkelovgivning, 3. kvartal 2020)

Vedvarende offshoreenergi (ikkelovgivning, 4. kvartal 2020)

6.

Bæredygtig produktion og bæredygtigt forbrug

Ny handlingsplan for den cirkulære økonomi (ikkelovgivning, 1. kvartal 2020)

Styrkelse af forbrugerne i forbindelse med den grønne omstilling (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 4. kvartal 2020)

7.

Beskyttelse af vores miljø

EU's biodiversitetsstrategi for 2030 (ikkelovgivning, 1. kvartal 2020) 

Det 8. miljøhandlingsprogram (lovgivning, artikel 192, stk. 3, i TEUF, 2. kvartal 2020)
Kemikaliestrategi for bæredygtighed
(ikkelovgivning, 3. kvartal 2020)

8.

Bæredygtig og intelligent mobilitet

Strategi for bæredygtig og intelligent mobilitet (ikke lovgivning, 4. kvartal 2020)

ReFuelEU Aviation - bæredygtigt flybrændstof (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 100, stk. 2, i TEUF og/eller artikel 192, stk. 1, i TEUF, 4. kvartal 2020)

FuelEU Maritime - et grønt europæisk havområde (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 100, stk. 2, i TEUF, og/eller artikel 192, stk. 1, i TEUF, 4. kvartal 2020)

Et Europa klar til den digitale tidsalder.

9..

Europa klar til den digitale tidsalder

En strategi for Europa - klar til den digitale tidsalder (ikkelovgivning, 1. kvartal 2020) 

Handlingsplan for digital uddannelse (ajourføring) (ikkelovgivning, 2. kvartal 2020)

10.

En europæisk tilgang til kunstig intelligens

Hvidbog om kunstig intelligens (ikkelovgivning, 1. kvartal 2020)

Europæisk strategi for data (ikkelovgivning, 1. kvartal 2020)

Opfølgning på hvidbog om kunstig intelligens, herunder om sikkerhed, ansvar, grundlæggende rettigheder og data (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 4. kvartal 2020)

11.

Digitale tjenester

Retsakt om digitale tjenester (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 4. kvartal 2020)

12.

Øget cybersikkerhed

Revision af direktivet om sikkerhed i net- og informationssystemer (NIS-direktivet) (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 4. kvartal 2020)

13.

Det digitale område for forbrugere

Universalopladere til mobiltelefoner og lignende udstyr (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 3. kvartal 2020)

Revision af roamingforordningen (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 4. kvartal 2020)

14..

En ny industristrategi for Europa

Industristrategi ( ikkelovgivning, 1. kvartal 2020)

Rapport om hindringer for det indre marked (ikkelovgivning, 1. kvartal 2020) 

Handlingsplan for håndhævelse af det indre marked (ikkelovgivning, 1. kvartal 2020)

SMV-strategi (ikkelovgivning, 1. kvartal 2020)

Hvidbog om et instrument for udenlandske subsidier (ikkelovgivning, 2. kvartal 2020)

15.

Luftfartstjenstepakken

Revision af lufthavnsafgifter (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 100, stk. 2, i TEUF, 4. kvartal 2020) Revision af udøvelse af luftfartstjenester (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 100, stk. 2, i TEUF, 4. kvartal 2020)

16.

Hen imod et europæisk forskningsrum

Meddelelse om fremtidig forskning og innovation og det europæiske forskningsrum (ikkelovgivning, 2. kvartal 2020) 

Meddelelse om Horisont Europas forsknings- og innovationsmissioner (ikkelovgivning, 4. kvartal 2020)

17.

Digital finansiering

Handlingsplan for FinTech, herunder en strategi om et integreret EU-marked for betalinger (ikkelovgivning, 3. kvartal 2020)
Forslag om kryptoaktiver (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114, i TEUF, 3. kvartal 2020)

Lov om tværsektorielle finansielle tjenester i forbindelse med operationel og cyberrobusthed (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114, i TEUF, 3. kvartal 2020)

En økonomi, der tjener alle

18.

Et socialt Europa

Et stærk socialt Europa for retfærdig omstilling (ikkelovgivning, 1. kvartal 2020)
Rimelige mindstelønninger for arbejdstagere i EU (artikel 153, stk. 1, litra b), artikel 153, stk. 2, og artikel 154, i TEUF, 1.-3. kvartal 2020)
Styrkelse af ungdomsgarantien (ikkelovgivning, 2. kvartal 2020)
Europæisk arbejdsløshedsgenforsikring (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, 4. kvartal 2020)

19.

Økonomisk styring

Revision af rammen for økonomisk styring (ikkelovgivning, 1. kvartal 2020)

20.

Udbygning af kapitalmarkedsunionen

Handlingsplan for kapitalmarkedsunionen (ikkelovgivning, 3. kvartal 2020)

Revision af reguleringsrammen for investeringsselskaber og markedsoperatører (MiFIDII og MiFIR), herunder oprettelsen af EU-konsolideret handelsinformation (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 53, stk. 1, og artikel 114, stk. 1, i TEUF, 3. kvartal 2020)

Revision af benchmarkforordningen (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114, stk. 1, i TEUF, 3. kvartal 2020)

21.

Fuldførelse af bankunionen

Handlingsplan for bekæmpelse af hvidvask af penge (ikkelovgivning, 1. kvartal 2020)

Revision af kapitalkravsforordningen (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF (CRR) og artikel 53 i TEUF (CRD), 2. kvartal 2020)

22.

Effektiv beskatning

Erhvervsbeskatning for det 21. århundrede (ikkelovgivning, 2. kvartal 2020) 

Handlingsplan for bekæmpelse af skatteundragelse og for en forenkling af beskatning (lovgivning og ikkelovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 113 og artikel 115 i TEUF, 2. kvartal 2020)

23.

Toldunionspakke

Handlingsplan om toldunionen (ikkelovgivning, 2. kvartal 2020)

Forslag om EU's kvikskranke (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 33 og 114 i TEUF, 3. kvartal 2020)

Et stærkere Europa i verden

24.

Internationalt samarbejde

Undertegnelse og indgåelse af aftalen mellem EU og landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (lovgivning, artikel 217 og 218 i TEUF, 3. kvartal 2020)

25.

Økonomisk suverænitet

Styrkelse af Europas økonomiske og finansielle suverænitet (ikke lovgivning, 3. kvartal 2020)

26.

Strategi for Afrika

Frem mod en omfattende strategi for samarbejdet med Afrika (ikkelovgivning, 1. kvartal 2020)

27.

Udvidelse

Fremme af tiltrædelsesprocessen – et troværdigt EU-perspektiv for Vestbalkan (ikkelovgivning, 1. kvartal 2020)

Intensivering af vores engagement på Vestbalkan – Kommissionens bidrag til topmødet mellem EU og Vestbalkan (ikkelovgivning, 2. kvartal 2020)

28.

Det Østlige Partnerskab

Det Østlige Partnerskab efter 2020 (ikkelovgivning, 1. kvartal 2020)

29.

Menneskerettigheder, demokrati og ligestilling mellem kønnene

Handlingsplan om menneskerettigheder og demokrati (2020-2024) (lovgivning og ikkelovgivning , 1. kvartal 2020)
EU's handlingsplan om ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders indflydelse i eksterne relationer for 2021-2025
(ikkelovgivning, 4. kvartal 2020)

30.

Reformen af WTO

WTO-reforminitiativ (ikkelovgivning, 4. kvartal 2020)

Fremme af vores europæiske levevis

31.

Fremme af færdigheder, uddannelse og inklusion

Ny dagsorden for færdigheder i Europa (ikkelovgivning, 1. kvartal 2020)
Indførelsen af et europæisk uddannelsesområde (ikkelovgivning, 3. kvartal 2020)

Handlingsplan om integration og inklusion (ikkelovgivning, 4. kvartal 2020)

32.

En ny pagt om migration og asyl

En ny pagt om migration og asyl og ledsagende lovforslag (ikkelovgivning og lovgivning, artikel 78 og 79 i TEUF, 1. kvartal 2020)

33.

Fremme af Europas sikkerhed

En ny strategi for sikkerhedsunionen (ikkelovgivning, 2. kvartal 2020)

Styrkelse af Europols mandat (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 88 i TEUF, 4. kvartal 2020)
Forslag om supplerende tiltag om beskyttelse af kritisk infrastruktur (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, 4. kvartal 2020)

En ny EU-strategi for bekæmpelse af menneskehandel (ikkelovgivning, 4. kvartal 2020)

EU-strategi for en mere effektiv bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn (ikkelovgivning, 2. kvartal 2020)

34.

Sundhedsbeskyttelse

Kræfthandlingsplan for Europa (ikkelovgivning, 4. kvartal 2020)
En lægemiddelstrategi for Europa (ikkelovgivning, 4. kvartal 2020)

Nyt skub i det europæiske demokrati

35.

Forbrugerdagsorden

En ny forbrugerdagsorden (ikkelovgivning, 4. kvartal 2020)

36.

Håndtering af den demografiske udviklings konsekvenser

Rapport om den demografiske udviklings konsekvenser (ikkelovgivning, 1. kvartal 2020)
Grønbog om det aldrende samfund
(ikkelovgivning, 4. kvartal 2020)

37.

Ligestilling og ikkediskriminerende initiativer

Europæisk strategi for ligestilling (ikkelovgivning, 1. kvartal 2020), efterfulgt af obligatoriske løngennemsigtighedstiltag (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 157 i TEUF, 4. kvartal 2020)
LGBTI-ligestillingsstrategi (ikkelovgivning, 4. kvartal 2020)
Strategier for en EU-ramme om lighed og inklusion for romaer efter 2020 (ikkelovgivning, 4. kvartal 2020)

38.

Demokrati

Den europæiske handlingsplan for demokrati (ikkelovgivning og lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 224 og 114 i TEUF, 4. kvartal 2020)

39.

Europas fremtid

Udformning af konferencen om Europas fremtid (ikkelovgivning, 1. kvartal 2020)

40.

Retsstatsprincippet

Årsrapport om retsstatsprincippet 2020 (ikkelovgivning, 3. kvartal 2020)

41.

Grundlæggende rettigheder

Ny strategi for gennemførelsen af chartret om grundlæggende rettigheder (ikkelovgivning, 4. kvartal 2020)
EU-strategi for ofres rettigheder (ikkelovgivning, 2. kvartal 2020)

Rapport om anvendelsen af persondataforordningen (GDPR) (ikkelovgivning, 2. kvartal 2020)
Tilpasning af relevante EU-håndhævelsesbestemmelser med hensyn til beskyttelse af personoplysninger (ikkelovgivning, 2. kvartal 2020)

42.

Bedre regulering

Meddelelse om bedre regulering (ikkelovgivning, 2. kvartal 2020)

43.

Fremsyn

Årlig fremsynsrapport for 2020 (ikke lovgivning, 2. kvartal 2020)Bilag II: Refitinitiativer 2

Nr.

Titel

Forenklingsmålsætning/potentiale (kort redegørelse for REFIT-målet om revisioner og forenklingspotentialet for evalueringer og kvalitetskontroller)

En europæisk grøn pagt

1.

Evaluering af EU's handelsnormer (omfattet af forordningen om den fælles markedsordning og deraf fælles markedsforordning og deraf afledt ret og "morgenmadsdirektiverne")

Evalueringen af handelsnormerne vil bidrage til at vurdere sammenhængen mellem de forskellige retsakter samt til at identificere muligheder for forenkling. Resultaterne af evalueringen kan danne grundlag for overvejelserne om behovet for lovgivningsmæssige ændringer i forbindelse med handelsnormer.

2.

Evaluering af geografiske betegnelser og garanterede traditionelle specialiteter, der er beskyttet i EU

Evalueringen af de geografiske betegnelser og garanterede traditionelle specialiteter vil bidrage til at vurdere sammenhængen mellem den retlige rammes forskellige retsakter for EU's kvalitetsordninger og vil give mulighed for at overveje behovet for at forbedre den (modernisering, forenkling og strømlining). Resultaterne heraf kan danne grundlag for overvejelserne om behovet for lovgivningsmæssige ændringer i forbindelse med EU's kvalitetsordninger.

3.

Revision af retningslinjerne for visse statsstøtteforanstaltninger som led i ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner efter 2020

Medlemsstaterne kan kompensere visse elintensive forbrugere for en del af de høje elektricitetsomkostninger, som EU's emissionshandelssystem medfører. Målet med en sådan kompensation er at formindske risikoen for kulstofslækage, som indtræder, når emissionsomkostningerne forårsager flytning fra EU til tredjelande uden lignende begrænsninger. De allerede eksisterende regler for kompensation vil blive revideret med henblik på at sikre, at de er tilpasset det nye emissionshandelssystem for perioden 2021-2030. (ikkelovgivning, inkl. konsekvensanalyse, 4. kvartal 2020)

4.

Revision af forordningen om de transeuropæiske energinet (TEN-E)

Dette initiativ vil sikre, at TEN-E-forordningen fuldt ud er i overensstemmelse med den europæiske grønne pagt og EU's langsigtede dekarboniseringsmål, samtidig med at det bidrager til sektor- og markedsintegration, forsyningssikkerhed og konkurrence. (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 170-171 i TEUF, 4. kvartal 2020)

5.

Evaluering af direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS)

I evalueringen af RoHS-direktivet vurderes dets effektivitet og virkning med hensyn til proceduren for vedtagelse af begrænsninger af stoffer og indrømmelser af undtagelser fra begrænsningerne. Sammenhængen og relevans for anden EU-lovgivning vil også blive vurderet, især i lyset af evalueringerne af REACH-direktivet og direktivet om miljøvenligt design.

6.

Evaluering af direktiv 2000/53/EU om udrangerede køretøjer

I evalueringen af direktivet om udrangerede køretøjer vurderes effektivitet, virkning, sammenhæng med anden lovgivning og relevans i lyset af de bredere politiske mål om cirkulær økonomi, plastic, ressourceeffektivitet, råvarer, osv.

7.

Evaluering af direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner (IED)

I evalueringen af IED-direktivet vurderes effektivitet, virkning, EU-merværdi, sammenhæng med anden lovgivning og relevans med henblik på at håndtere vigtige landbrugsindustrielle kilder til luft-, vand- og jordforurening.

8.

Kvalitetskontrol af EU-regler for bekæmpelse af ulovlig skovhugst (EU's tømmerforordning, forordning (EU) nr. 995/2010 og EU's FLEGT-forordning (EF) nr. 2173/200)

I kvalitetskontrollen vurderes effektivitet, virkning, sammenhæng, relevans og EU-merværdi ved begge forordninger med henblik på bekæmpelsen af ulovlig skovhugst globalt. De indhøstede erfaringer fra kvalitetskontrollen vil være nyttige til vurderingen af foranstaltninger på efterspørgselssiden for andre råvarer.

9.

Revision af EU's batteridirektiv

Som konkluderet i batteridirektivets evaluerings/gennemførelsesrapporter bør revisionen tager sigte på bedre at tage hensyn til den cirkulære økonomi, forbedre bæredygtighed og holde trit med den teknologiske udvikling. Dette er også fastsat i den strategiske handlingsplan for batterier. Som opfølgning på rapportkonklusionerne om direktivet vil initiativet ændre direktivet, eller der vil blive udarbejdet et forslag om en ny forordning, der ophæver direktivet, for navnlig at omfatte kravene om bortskaffelse og bæredygtighed. (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, 4. kvartal 2020)

10.

Kvalitetskontrol af den relevante EU-lovgivning om hormonforstyrrende stoffer

Hormonforstyrrende stoffer er stoffer, der ændrer hormonsystemets funktion og har en negativ indvirkning på menneskers eller dyrs sundhed. En række EU-foranstaltninger regulerer disse stoffer. I kvalitetskontrollen vurderes, om disse foranstaltninger opfylder den generelle målsætning om at beskytte menneskers sundhed og miljøet. Deri vurderes sammenhæng, effektivitet, virkning, relevans og EU-merværdi ved EU-lovgivningen med vægt på sammenhæng på hele kemikalielovgivningsområdet.

11.

Revision af forordning om handelsnormer, der finder anvendelse på fiskevarer og akvakulturprodukter i EU

Revisionen vil forenkle den retlige struktur: en EU-forordning vil erstatte de tre forordninger, der i øjeblikket dækker akvakulturprodukter, gennemsigtighed og forbrugeroplysning. (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 43 i TEUF, den fælles fiskeripolitik, 4. kvartal 2020)

12.

Evaluering af forordning (EU) nr. 913/2010 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport
(forordningen om godstogskorridorer)

Øget jernbanegodstransport er et vigtigt element i EU's politik om at reducere CO2-emissionerne fra transport, men der er problemer i denne forbindelse. Forordningen om godstogskorridorer tager sigte på at forbedre samarbejde og koordinering langs en række korridorer med særlige muligheder for at udvikle international jernbanegodstransport.
Forordning (EU) nr. 913/2010 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport trådte i kraft i 2010, og der blev oprettet ni godstogskorridorer med yderligere tilføjelse af to korridorer til senere. Målet med denne evaluering er at give en fuldstændig oversigt over gennemførelsen af denne forordning såvel som en vurdering af dens virkninger. Det vil være nyttigt at fastlægge hvilke yderligere tiltag, der er behov for på EU-plan for at fremme jernbanegodstransport.

13.

Evaluering af direktiv 2009/128/EF om bæredygtigt brug af pesticider

I denne evaluering ses der bl.a. på de fremskridt, som direktivet har medført med hensyn til at mindske afhængigheden af pesticider og fremme brugen af lavrisikostoffer og ikke-kemiske alternativer til pesticider. Muligheder for forenkling vil også blive taget i betragtning, f.eks. vedrørende reglerne om kontrol af pesticidudbringningsudstyr og nye officielle kontrolregler.

14.

Evaluering af EU's strategi for dyrevelfærd (2012-2015)

I denne evaluering ses der på i hvor stort omfang, at EU's strategi for dyrevelfærd har bidraget til at forenkle EU's dyrevelfærdsramme, og på de resterende muligheder for forenkling under hensyntagen til udviklingen af behovene på dette område.

15.

Evaluering af godkendelse af plantebeskyttelsesmidler og maksimalgrænseværdier for pesticidrester

Evalueringen dækker gennemførelsen og anvendelsen af forordning (EF) nr. 1107/2009 om plantebeskyttelsesmidler og forordning (EF) nr. 396/2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i alle medlemsstater siden deres ikrafttræden i henholdsvis juni 2011 og september 2008. Den foreslår muligheder for at øge fremme af gennemførelsen af forordninger med henblik på at forenkle eller styrke den nuværende lovgivningsmæssige ramme, f.eks. at håndtere forsinkelser og øge gennemsigtighed, forbedre zonesystemet for godkendelse og gensidig anerkendelse af godkendelser, fremme bæredygtig plantebeskyttelse, lavrisikoløsninger og effektiv risikobegrænsning såvel som at øge sammenhæng og konsekvens mellem forordningerne og anden EU-lovgivning.

I evalueringen ses der også på de spørgsmål, der blev rejst i Refitplatformens udtalelse XI.10.a om stoffer, der bruges til flere formål/stoffer fra flere kilder – chlorat, vedtaget den 7.6.2017 og i Refitplatformens udtalelse XI.22.a om registrering af plantebeskyttelsesprodukter – vedtaget den 14.3.2019.

16.

Evaluering af forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer med hensyn til ernæringsprofiler og sundhedsanprisninger af planter og plantebestanddele og af de overordnede lovgivningsmæssige rammer for anvendelse af sådanne i fødevarer

I denne evaluering ses der på det spørgsmål, der blev rejst i Refitplatformens udtalelse XI.11.a-b om fastsættelse af ernæringsprofiler. I evalueringen vurderes virkningerne af den nuværende situation (hvor der ikke eksisterer nogen ernæringsprofiler på EU-plan). Den så på, hvorvidt ernæringsprofiler stadig lever op til deres formål, er berettigede og adækvate til at sikre formålet med anprisningsforordningen. Resultaterne af denne evaluering forventes også at håndtere de spørgsmål, der blev rejst i direktivet om traditionelle plantelægemidler af virksomheder, som omfattet af Refitplatformens udtalelse XI.6.a-b .

17.

Evaluering af materialer bestemt til kontakt med fødevarer

I denne evaluering kontrolleres alle aspekter af den nuværende EU-lovgivning om materiale bestemt til kontakt med fødevarer, herunder overensstemmelseserklæringens effektivitet, som der i øjeblikket kræves for specifikke tiltag på EU-plan. På grundlag af denne evaluering vil Kommissionen overveje om, der er behov for yderligere tiltag på EU-plan, herunder hensyn til forskellige spørgsmål, der blev rejst i Refitplatformens udtalelse XI.1a , som anbefaler et fælles europæisk krav om en overensstemmelseserklæring for alle former for materiale bestemt til kontakt med fødevarer.

18.

Evaluering af direktiv 2005/44/EF om harmoniserede flodinformationstjenester (RIS) på de indre vandveje i Fællesskabet

Flodinformationstjenester (RIS) anvender oplysninger og kommunikationsteknologi (ikt) til at støtte vandvejstransportens sikkerhed, effektivitet og miljøvenlighed. RIS-direktivet fastsætter en ramme for minimumskrav og tekniske specifikationer til anvendelsen og gennemførelsen af RIS med henblik på at sikre harmonisering, interoperabilitet og grænseoverskridende kompabilitet mellem medlemsstaternes RIS-systemer for vandveje i klasse IV eller højere. I evalueringen ses der på direktivets gennemførelse og på sektorens seneste organisatoriske og tekniske udvikling, især af digitale teknologier. Der vurderes også potentielle områder for forenkling i den proces, hvorigennem ajourføring til de tekniske specifikationer i henhold til direktivet udformes.

Et Europa klar til den digitale tidsalder.

19.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af forordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (eIDAS-forordningen)

Kommissionen skal rapportere om anvendelsen af forordning (EU) nr. 910/2014 til Europa-Parlamentet og Rådet inden den 1. juli 2020 som krævet i artikel 49 i nævnte forordning. I rapporten vurderes det i hvor stort omfang, at eIDAS-rammen fortsat lever op til sit formål og giver de tilsigtede resultater og virkninger og kan identificere mulige yderligere tiltag til forbedring af de lovgivningsmæssige resultater. Kommissionen vil gennemføre en evaluering i overensstemmelse med retningslinjerne for bedre regulering og også involvere offentligheden samt foretage en målrettet interessenthøring.

20.

Revision af direktivet om reduktion af bredbåndsomkostningerne (direktiv 2014/61/EU)

Revisionen tager sigte på at reducere en unødvendig og omkostningstung administrativ byrde, som kan hindre eller sinke udrulningen af nettet betydeligt. Den tager sigte på at forbedre den nuværende foranstaltning yderligere ved at forenkle tilladelser og procedurer yderligere eller gøre anlægsarbejder mere fleksible ved at forbedre koordineringen med andre infrastrukturer (veje, energi osv.). Dette kan være en vigtig mulighed for at indføre ny lovgivning, der kan mindske den samlede administrative byrde i sektoren.

21.

Revision af forordningen om det indre marked og grænseoverskridende e-handel (geoblokering)

Kommissionen rapporterer om evalueringen af denne forordning til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg inden den 23. marts 2020 som krævet i artikel 9 i forordning (EU) 2018/302. Kommissionen tager hensyn til de samlede virkninger af forordningen på det indre marked og grænseoverskridende e-handel, herunder især mulige yderligere administrative og økonomiske byrder for de erhvervsdrivende, som skyldes, at der findes forskellige gældende forbrugeraftaleretlige systemer.

22.

Revision af Kommissionens henstilling om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital opbevaring (2011/711/EU)

I den løbende evaluering vurderes et af de vigtigste politiske instrumenter om digitalisering, onlineadgang og digital bevaring af kulturarvsmateriale med det mål at samle interessenters synspunkter om en mulig ajourføring for bedre at afspejle offentlighedens aktuelle behov og øge potentialet for Europas kulturarv til fordel for borgerne.
Revisionen vil se på disse aspekter i overensstemmelse med de nuværende teknologiske tendenser og sektorens behov.

23.

Kvalitetskontrol af moderniseringspakken for 2012, retningslinjerne for jernbaner og kortsigtet eksportkreditforsikring

På grund af statsstøttemoderniseringen er 96 % af de nye gennemførte støtteforanstaltninger i dag på de nationale myndigheders hænder. Dette muliggør hurtigere gennemførelse i medlemsstaterne, og at fokus på statsstøtte er mere "stor i store sager og lille i små sager". Den igangværende kvalitetskontrol søger bl.a. at vurdere i hvor høj grad, at den nuværende ordning har bidraget til at opnå en reduktion af den administrative byrde, og om der er yderligere muligheder for at strømline og forenkle statsstøttereglerne.

24.

Evaluering af den vertikale gruppefritagelsesforordning

Den løbende evaluering af den vertikale gruppefritagelsesforordning og retningslinjerne for vertikale begrænsninger søger navnlig at vurdere i hvor høj grad, den nuværende ordning har nået sit mål om at sørge for "safe harbour" for vertikale aftaler, der alt i alt øger effektiviteten, og dermed skaber juridisk klarhed og mindsker interessenternes efterlevelsesomkostninger. Dette omfatter identifikation af de områder, hvorpå den gældende ordning ikke på rette vis afspejler den nye markedsudvikling såvel som mulige huller, der har medført juridisk usikkerhed, inkonsistens i håndhævelsen af de vertikale bestemmelser i forskellige EU-medlemsstater og derfor øgede efterlevelsesomkostninger for interessenterne.

25.

Evaluering af procedure- og kompetencemæssige aspekter af EU's fusionskontrol

I den løbende evaluering er der fokus på forenkling og bekæmpelse af bureaukrati om nødvendigt, strømlining af henvisningssystemet og andre forbedringer af teknisk karakter. Endvidere søger evalueringen i lyset af de seneste drøftelser om effektiviteten af de rent omsætningsbaserede tærskler i EU's fusionsforordning også at vurdere, om disse dækker alle transaktioner, som kan have en virkning på det indre marked.

26.

Målrettet ændring af den generelle gruppefritagelsesforordning i forbindelse med EU's finansieringsprogrammer

Kommissionen tager sigte på at ændre den generelle gruppefritagelsesforordning på en målrettet måde med henblik på at ledsage den næste flerårige finansielle ramme. Forslaget vil sikre, at national finansiering fra medlemsstaternes midler eller fra ESI-fondene, der forvaltes på national plan og centralt forvaltet EU-finansiering kan kombineres problemfrit på følgende områder: i finansielle produkter, der støttes af InvestEU-fonden. FUI-projekter med kvalitetsmærket "Seal of Excellence" under H2020 eller Horisont Europa, såvel som samfinansierede projekter og samarbejdsaktioner under H2020 eller Horisont Europa og projekter inden for det europæiske territoriale samarbejde. (3. kvartal 2020)

27.

Gruppefritagelsesforordningen (undtagelse fra artikel 101 i TEUF, for visse typer af samarbejdsaftaler mellem containerskibsoperatører)

Forlængelsen af den nuværende gruppefritagelsesforordning i endnu fire år vil fortsat forenkle analysen af gruppens efterlevelse af konkurrencereglerne, begrænse afhængighed af ekstern rådgivning og mindske retsafgifterne. ( 2. kvartal 2020)

28.

Evaluering af lavspændingsdirektiv 2014/35/EU

Lavspændingsdirektivet sikrer, at elektrisk udstyr inden for visse spændingsgrænser sikrer et højt niveau for beskyttelse af de europæiske borgere og fuldt ud drager nytte af det indre marked. Det har været anvendt siden den 20. april 2016. Formålet med denne evaluering er at vurdere, om direktivet stadig lever op til sit formål med hensyn til effektivitet, virkning, relevans, sammenhæng og EU-merværdi. På grundlag af konklusionerne vedrørende direktivets resultater vil Kommissionen vurdere, hvilke skridt der dernæst er nødvendige for at forbedre direktivets resultater.

29.

Evaluering af direktiv 97/67/EF om posttjenester

Postsektoren gennemgår betydelige forandringer på grund af digitaliseringen. Direktivet om posttjenester (97/67/EF) er fra 1997 og blev revideret i 2002 og 2008. Rapporten om anvendelsen af direktivet vil blive ledsaget af en evaluering med henblik på at vurdere, om direktivet stadig lever op til sit formål og er fremtidssikker.

30.

Evaluering af "SMV-definitionen"

Dette initiativs anvendelsesområde er Kommissionens henstilling om definitionen på mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF). Heri fastsættes kriterierne for, om en virksomhed er en SMV (dvs. samlet personale, omsætning/samlet balance og uafhængighed), og har været anvendt siden 1.1.2005, hvor den erstattede henstilling 96/280/EF. Da der henvises til henstillingen i mere end 100 retsakter, som dækker en bred vifte af EU-politikker såsom statsstøtte, vil en erstatning herfor også skulle håndtere disse henvisninger.

31.

Revision af direktiv 2006/42/EF om maskiner

Formålet med initiativet er:
i) at håndtere de risici, der følger af de nye teknologier, samtidig med at der gives mulighed for teknisk fremskridt

ii) at forenkle dokumentationskravene ved at give tilladelse til digitale formater, for hermed at mindske den administrative byrde for erhvervsdrivende med en supplerende positiv virkning på de miljømæssige omkostninger

iii) at forbedre den juridiske klarhed af nogle af de vigtigste begreber og definitioner i direktivets nuværende tekst

iv) at sikre sammenhæng med andre direktiver og forordninger for produkter og forbedre håndhævelsen af lovgivningen gennem tilpasning til den nye lovgivningsmæssige ramme

v) at mindske omkostningerne i forbindelse med gennemførelsen ved at konvertere direktivet til en forordning.

(lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 4. kvartal 2020)

32.

Evaluering af EU-lovgivningen om designbeskyttelse

Formålet med evalueringen er at analyse i hvor høj grad, den nuværende EU-lovgivning om designbeskyttelse har nået sine mål, hvad angår effektivitet, virkning, relevans, sammenhæng og EU-merværdi, og den skal give klare angivelser af i hvor høj grad, lovgivningen fortsat lever op til sit formål. Evalueringen skal identificere mulighederne for at strømline registreringsprocedurerne med henblik på at lette den simple indførelse af designbeskyttelse i EU med potentiel reduktion af omkostninger og administrative byrder til fordel for virksomheder, designere og SMV'er.

33.

Evaluering af direktiv 2006/126/EF om kørekort

I den efterfølgende evaluering vurderes, hvor godt direktivet har fungeret med hensyn til forbedring af trafiksikkerhed, lettelse af den frie bevægelighed og reduktion af risikoen for svig. Den vil også undersøge de tekniske fremskridt, dvs. med hensyn til køretøjer og digitalisering (digitale kørekort).

En økonomi, der tjener alle

34.

Ensartede afrundingsregler (opfølgning på rapporten om den seneste udvikling for så vidt angår euromønter, COM(2018) 787 final/2)

Evaluering af brugen af 1- og 2-eurocentmønter og muligheden for at indføre fælles afrundingsregler. Der vil med et eventuelt forslag blive indført fælles afrundingsregler for at tackle de udfordringer, der er i forbindelse med brugen af 1- og 2-eurocentmønter (lovgivning, inkl. konsenkvensanalyse, artikel 133 i TEUF, 4. kvartal 2020)

35.

Kvalitetskontrol af EU-lovgivningen om offentlig virksomhedsrapportering

Formålet med kvalitetskontrollen er at vurdere, om EU-lovgivningen om regelmæssig offentlig virksomhedsrapportering fortsat opfylder interessenters behov for oplysninger om virksomheders aktiviteter, resultater, risici og konsekvenser.

36.

Evaluering af lovgivning om handel med narkotikaprækursorer

Der vil blive foretaget en evaluering af forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005 om narkotikaprækursorer i lyset af deres formål, som er at få indført et system til overvågning og kontrol af handelen med prækursorer for at forhindre, at de dirigeres uden om den lovlige forsyningskæde og anvendes til ulovlig produktion af narkotika. Udover disse to forordninger vil evalueringen omfatte de tilhørende retsakter, delegeret forordning (EU) 2015/1011 og gennemførelsesforordning (EU) 2015/1013.

37.

Evaluering af forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand i toldanliggender

Forordning (EF) nr. 515/97 sikrer korrekt anvendelse af toldlovgivningen. Der er kommet nye ting til, siden forordning (EF) nr. 515/97 blev revideret i 2015 (såsom en ny databeskyttelsesordning og nye risici for svig). I evalueringen vil der blive set på, hvordan forordning (EF) nr. 515/97 fungerer generelt, bl.a. ved hjælp af målrettet høring.

Et stærkere Europa i verden

38.

Evaluering af handelssøjlen i seks af EU's associeringsaftaler med Euro-Middelhavslandene (Tunesien, Marokko, Egypten, Jordan, Algeriet og Libanon)

Denne evaluering vil måske vise muligheder for at strømline procedurerne med deraf følgende mulighed for at reducere omkostninger og den administrative byrde samt forenkle processerne. Endvidere kan disse potentielle fordele måske komme til gavn i forbindelse med en senere genforhandling af aftalen eller forhandlinger om aftaler med andre lande.

39.

Evaluering af gennemførelsen af den økonomisk partnerskabsaftale Cariforum-EU

Denne evaluering vil måske vise muligheder for at strømline procedurerne med deraf følgende mulighed for at reducere omkostninger og den administrative byrde samt forenkle processerne. Endvidere kan disse potentielle fordele måske komme til gavn i forbindelse med en senere genforhandling af aftalen eller forhandlinger om aftaler med andre lande.

40.

Torturfri handel

Evaluering af Rådets forordning (EU) 2019/125 ("torturbekæmpelsesforordningen") om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.
Ifølge forordningens artikel 32 skal Kommissionen evaluere forordningens gennemførelse senest den 31. juli 2020 og derefter hvert femte år. På grundlag af en evalueringsrapport, som skal vedtages senest i juli 2020, afgør Kommissionen, om der skal fremsættes forslag om ændring af forordningen. Med forbehold af resultatet af evalueringen og idet det naturligvis sikres, at relevante varer forbliver omfattet af effektive restriktioner, kunne det overvejes, om visse områder kan forenkles, f.eks. spørgsmål om rapporteringskrav eller udveksling af oplysninger.

Fremme af vores europæiske levevis

41.

Evaluering af forordning (EF) nr. 1901/2006 om lægemidler til pædiatrisk brug og forordning (EF) nr. 141/2000 om lægemidler til sjældne sygdomme

Denne evaluering vil give nyttig input til EU's kommende lægemiddelstrategi. På grundlag af den foreliggende dokumentation vil der i evalueringen blive set på styrker og svagheder ved de to forordninger, både sammen og hver for sig. Der ses i evalueringen bl.a. på produkter, der imødekommer udækkede medicinske behov, og på, hvordan incitamenterne i den gældende lovgivning har virket.

Nyt skub i det europæiske demokrati

42.

Kommissionens forslag om revision af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

Der vil i den igangværende evaluering af direktivet blive set på, hvilke fremskridt der er gjort, samt på omkostninger og fordele. Der vil også blive set på, om direktivets oprindelige mål og værktøjer svarer til de aktuelle behov, på overvågning af, hvordan direktivet fungerer sammen med anden lovgivning, og på, om EU-interventionen har været en fordel. Afhængigt af evalueringens resultatet vil revisionen sikre bedre forbrugeroplysning og forståelse af forbrugerkredit, idet digitaliseringen af leveringen af sådanne produkter tages i betragtning. Formålet er at yde forbrugerne bedre beskyttelse mod uansvarlig lånepraksis, især den der spredes online. (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 4. kvartal 2020)

43.

Kommissionens forslag om revision af direktiv 2002/65/EF om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne

I den aktuelle evaluering vil der blive set på, om de oprindelige mål er nået, hvordan direktivet fungerer med hensyn til cost-benefit, reduktion af administrative byrder og forenkling, og hvordan direktivet fungerer sammen med anden lovgivning på områder som finansielle detailtjenesteydelser, forbrugerbeskyttelse og databeskyttelse. Analysen vil vise, om værktøjerne i direktivet svarer til de oprindelige og aktuelle behov, og direktivets EU-merværdi. Afhængigt af evalueringens resultatet vil revisionen sikre bedre forståelse af finansielle detailprodukter, idet digitaliseringen af leveringen af sådanne produkter tages i betragtning. Formålet er at yde forbrugerne bedre beskyttelse mod uansvarlig lånepraksis, især den der spredes online. (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 4. kvartal 2020)

44.

Revision af direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed
(forordning, retsgrundlag artikel 114 i TEUF)

Initiativet skal løse sikkerhedsproblemer ved produkter, der omstår som følge af nye teknologier, se på behovet for konkrete tiltag om olinesalg, ajourføre de generelle relevante retsregler om produktsikkerhed og i lyset af den nye forordning (EU) 2019/1020 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse afhjælpe den aktuelle kløft mellem harmoniserede og ikkeharmoniserede produkter for så vidt angår markedsovervågning. Revisionen vil også gøre produkttilbagekaldelse og dækningen af nye produktsikkerhedsrisici mere effektiv. Den bør styrke medlemsstaternes håndhævelsesbeføjelser, især i forbindelse med importkontrol. (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 4. kvartal 2020)Bilag III Prioriterede udestående lovgivningsforslag 3

Nr.

Fuld titel

Reference

En europæisk grøn pagt

1.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2015/757 for at tage passende hensyn til det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug 

COM(2019) 38 final
2019/0017 (COD)

4.2.2019

2.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1005/2008 og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår fiskerikontrol

COM(2018) 368 final
2018/0193 (COD)

30.5.2018

3.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forenkling af foranstaltninger til fremme af gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet

COM(2018) 277 final
2018/0138 (COD)

17.5.2018

4.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer

COM(2017) 275 final
2017/0114 (COD)

31.5.2017

5.

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 866/2004 om en ordning i henhold til artikel 2 i protokol nr. 10 til tiltrædelsesakten for så vidt angår varer omfattet af kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

COM(2015) 380 final
2015/0165 (NLE)

28.7.2015

6.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område

COM(2015) 177 final
2015/0093 (COD)

22.4.2015

7.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af InvestEU-programmet

COM(2018) 439 final
2018/0229 (COD)

8.6.2018

8.

Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af programmet for nuklear dekommissionering af Ignalina-atomkraftværket i Litauen (Ignalina-programmet) og om ophævelse af Rådets forordning (EU) nr. 1369/2013

COM(2018) 466 final
2018/0251 (NLE)

13.6.2018

9.

Forslag til RÅDETS FORORDNING om oprettelse af et særskilt finansielt program til dekommissionering af nukleare anlæg og håndtering af radioaktivt affald og om ophævelse af Rådets forordning (Euratom) nr. 1368/2013

COM(2018) 467 final
2018/0252 (NLE)

13.6.2018

10.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/198/Euratom om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det

COM(2018) 445 final
2018/0235 (NLE)

7.6.2018

11.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/2013

COM(2018) 385 final
2018/0209 (COD)

1.6.2018

12.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014

COM(2018) 390 final
2018/0210 (COD) 12.6.2018

13.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013

COM(2018) 393 final
2018/0217 (COD)

1.6.2018

14.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, (EU) nr. 251/2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter, (EU) nr. 228/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og (EU) nr. 229/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav.

COM(2018) 394 final
2018/0218 (COD)

23.4.2018

15.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013

COM(2018) 392 final
2018/0216 (COD)

1.6.2018

16.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om overgangsbestemmelser vedrørende støtte ydet via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår midler og deres anvendelse i 2021

COM(2019) 581 final
2019/0254 (COD)

31.10.2019

Et Europa klar til den digitale tidsalder

17.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (omarbejdning) 

COM(2017) 548 final
2017/0237 (COD)

27.9.2017

18.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og forordning (EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar ved luftbefordring af passagerer og deres bagage

COM(2013) 130 final
2013/0072 (COD)

13.3.2013

19.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum (omarbejdning)

COM(2013) 410 final
2013/0186 (COD)

11.6.2013

20.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles regler for tildeling af slots i Den Europæiske Unions lufthavne

KOM(2011) 827 endelig
2011/0391 (COD)

1.12.2011

21.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/1/EF om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej

COM(2017) 282 final
2017/0113 (COD)

31.5.2017

22.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1073/2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel

COM(2017) 647 final
2017/0288 (COD)

8.11.2017

23.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstillinger og ophævelse af direktiv 2000/84/EF

COM(2018) 639 final
2018/0332 (COD)

12.9.2018

24.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer

COM(2019) 208 final
2019/0101 (COD)

14.6.2019

25.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med elektroniske kommunikation og om ophævelse af direktiv 2002/58/EF (forordning om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation)

COM(2017) 10 final
2017/0003 (COD)

10.1.2017

26.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre — Europa-Kommissionens bidrag til mødet mellem lederne i Salzburg, den 19.-20. september 2018

COM(2018) 630 final
2018/0328 (COD)

12.9.2019

27.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om de retlige og operationelle rammer for det europæiske e-tjenesteydelseskort indført ved forordning ... [ESC Regulation]

COM(2016) 823 final
2016/0402 (COD)

10.1.2017

28.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af et europæisk e-tjenesteydelseskort og dertil knyttede administrative faciliteter

COM(2016) 824 final
2016/0403 (COD)

10.1.2017

29.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014

COM(2018) 438 final
2018/0228 (COD)

7.6.2018

30.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 og (EU) 2017/826

COM(2018) 441 final
2018/0231 (COD)

7.6.2018

31.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation

COM(2018) 436 final
2018/0225 (COD)

7.6.2018

32.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling

COM(2018) 435 final
2018/0224 (COD)

7.6.2018

33.

Forslag til RÅDETS FORORDNING om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskabs forsknings- og uddannelsesprogram for perioden 2021-2025, som komplementerer Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation

COM(2018) 437 final
2018/0226 (NLE)

7.6.2018

34.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027

COM(2018) 434 final
2018/0227 (COD)

8.6.2018

35.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond

COM(2018) 476 final
2018/0254 (COD)

13.6.2018

36.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013, (EU) nr. 377/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU

COM(2018) 447 final
2018/0236 (COD)

8.6.2018

En økonomi, der tjener alle

37.

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om bestemmelser til styrkelse af den finanspolitiske ansvarlighed og den mellemfristede budgetmæssige udvikling i medlemsstaterne 

COM(2017) 824 final
2017/0335 (CNS)

6.12.2017

38.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 806/2014 med henblik på oprettelsen af en europæisk indskudsforsikringsordning

COM(2015) 586 final
2015/0270 (COD)

24.11.2015

39.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer

COM(2018) 339 final
2018/0171 (COD)

24.5.2018

40.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om kreditservicevirksomheder, kreditkøbere og realisering af sikkerhedsstillelse

COM(2018) 135 final
2018/0063 (COD)

14.3.2018

41.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer

COM(2016) 198 final
2016/0107 (COD)

13.4.2016

42.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365

COM(2016) 856 final
2016/0365 (COD)

28.11.2016

43.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om foranstaltninger til gradvis indførelse af en samlet repræsentation for euroområdet i Den Internationale Valutafond

COM(2015) 603 final
2015/0250 (NLE)

21.10.2015

44.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en forvaltningsramme for budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne for euroområdet

COM(2019) 354 final
2019/0161 (COD)

24.7.2019

45.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 (Tekst af relevans for EØS og for Schweiz)

COM(2016) 815 final
2016/0397 (COD)

14.12.2016

46.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse nr. 573/2014/EU om øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger

COM(2019) 620 final
2019/0188 (COD)

11.9.2019

47.

Forslag til RÅDETS FORORDNING om oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond

COM(2017) 827 final
2017/0333 (APP)

7.12.2017

48.

Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en facilitet for finansiel støtte til medlemsstater, der ikke har euroen som valuta

COM(2012) 336 final
2012/0164 (APP)

22.6.2012

49.

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag

COM(2016) 683 final
2016/0336 (CNS)

26.10.2016

50.

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om et fælles selskabsskattegrundlag

COM(2016) 685 final
2016/0337 (CNS)

26.10.2016

51.

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner

COM(2013) 71 final
2013/0045 (CNS)

14.2.2013

52.

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/83/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer

COM(2018) 334 final
2018/0173 (CNS)

25.5.2018

53.

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår indførelsen af de detaljerede tekniske foranstaltninger for den konkrete anvendelse af det endelige momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne

COM(2018) 329 final
2018/0164 (CNS)

25.5.2018

54.

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår satser for merværdiafgiften

COM(2018) 20 final
2018/0005 (CNS)

18.1.2018

55.

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer for så vidt angår visse bestemmelser om afgifter på køretøjer

COM(2017) 276 final
2017/0115 (CNS)

31.5.2017

56.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af det europæiske reformstøtteprogram

COM(2018) 391 final
2018/0213 (COD)

31.5.2018

57.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af en europæisk investeringsstabiliseringsfunktion

COM(2018) 387 final
2018/0212 (COD)

31.5.2018

58.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse

COM(2018) 336 final 2018/0168 (COD) 24.5.2018

59.

Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027

COM(2018) 322 final
2018/0132 (APP)

2.5.2018

60.

Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

COM(2018) 327 final
2018/0132 (APP)

2.5.2018

61.

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften

COM(2018) 328 final
2018/0133 (NLE)

3.5.2018

62.

Forslag til RÅDETS FORORDNING om metoderne og proceduren for overdragelse af de egne indtægter baseret på det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag, på Den Europæiske Unions emissionshandelssystem og på plastemballageaffald, der ikke er genanvendt, og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav

COM(2018) 326 final
2018/0131 (NLE)

3.5.2018

63.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

COM(2018) 325 final
2018/0135 (CNS)

3.5.2018

64.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri for perioden 2021-2027 (Pericles IV-programmet)

COM(2018) 369 final
2018/0194 (COD)

31.5.2018

65.

Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af anvendelsen af forordning (EU) nr..../2018 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles IV-programmet) i perioden 2021-2027 til også at omfatte de medlemsstater, der ikke deltager i euroen

COM(2018) 371 final
2018/0219 (APP)

31.5.2018

66.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)

COM(2018) 382 final
2018/0206 (COD)

30.5.2018

67.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

COM(2018) 380 final
2018/0202 (COD)

30.5.2018

68.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet

COM(2018) 442 final
2018/0232 (COD)

8.6.2018

69.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet

COM(2018) 443 final
2018/0233 (COD)

8.6.2018

70.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning

COM(2018) 474 final
2018/0258 (COD)

13.6.2018

71.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa

COM(2018) 375 final
2018/0196 (COD)

29.5.2018

72.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden

COM(2018) 372 final
2018/0197 (COD)

29.5.2018

73.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng

COM(2018) 373 final
2018/0198 (COD)

29.5.2018

74.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter

COM(2018) 374 final
2018/0199 (COD)

29.5.2018

75.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023

COM(2018) 614 final
2018/0322 (COD)

7.9.2018

Et stærkere Europa i verden

76.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en EU-ordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning)

COM(2016) 616 final
2016/0295 (COD)

28.9.2016

77.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om adgangen for tredjelandes varer og tjenesteydelser til Unionens indre marked for offentlige indkøb og procedurer for støtte til forhandlingerne om adgang for Unionens varer og tjenesteydelser til tredjelandes markeder for offentlige indkøb

COM(2012) 124 final
2012/0060 (COD)

21.3.2012

78.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 654/2014 om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler

COM(2019) 623 final
2019/0273 (COD)

12.12.2019

79.

Forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, med støtte fra Europa-Kommissionen, til Rådet med henblik på Rådets afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet

9736/18
13.6.2018

80.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III)

COM(2018) 465 final
2018/0247 (COD)

14.6.2018

81.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde

COM(2018) 460 final
2018/0243 (COD)

14.6.2018

82.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelser mellem Den Europæiske Union på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side ("associeringsafgørelsen")

COM(2018) 461 final
2018/0244 (CNS)

14.6.2018

83.

Forslag til RÅDETS FORORDNING om oprettelse af et europæisk instrument for nuklear sikkerhed, der supplerer instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde på grundlag af Euratomtraktaten

COM(2018) 462 final
2018/0245 (NLE)

14.6.2018

84.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme

COM(2019) 125 final
2019/0070 (COD)

7.3.2019

Fremme af vores europæiske levevis

85.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af OLAF's undersøgelser 

COM(2018) 338 final
2018/0170 (COD)

24.5.2018

86.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 for så vidt angår etablering af en kontrolansvarlig for processuelle garantier

COM(2014) 340 final
2014/0173 (COD)

11.6.2014

87.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medicinsk teknologivurdering og om ændring af direktiv 2011/24/EU

COM(2018) 51 final
2018/0018 (COD)

1.2.2018

88.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (omarbejdning) — Et bidrag fra Europa-Kommissionen til mødet mellem lederne i Salzburg den 19.-20. september 2018

COM(2018) 634 final
2018/0329 (COD)

12.9.2018

89.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold — Et bidrag fra Europa-Kommissionen til ledernes møde i Salzburg den 19.-20. september 2018

COM(2018) 640 final
2018/0331 (COD)

12.9.2018

90.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA

COM(2018) 302 final
2018/0152 (COD)

17.5.2018

91.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af betingelserne for adgang til andre EU-informationssystemer med henblik på ETIAS og om ændring af forordning (EU) 2018/1240, forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EU) 2017/2226 og forordning (EU) 2018/1861

COM(2019) 4 final
2019/0002 (COD)

7.1.2019

92.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Tyrkiet)

COM(2016) 279 final
2016/0141 (COD) 4.5.2016

93.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo*)

COM(2016) 277 final
2016/0139 (COD)

4.5.2016

94.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår reglerne for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser

COM(2017) 571 final
2017/0245 (COD)

28.9.2017

95.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Den Europæiske Unions Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010

COM(2016) 271 final
2016/0131 (COD)

4.5.2016


COM(2018) 633 final

12.9.2018

96.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af [forordning (EU) Nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne], identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse (omarbejdning)

COM(2016) 272 final
2016/0132 (COD)

4.5.2016

97.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning)

COM(2016) 270 final
2016/0133 (COD)

4.5.2016

98.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (omarbejdning)

COM(2016) 465 final
2016/0222 (COD)

13.7.2016

99.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse og om ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding

COM(2016) 466 final
2016/0223 (COD)

13.7.2016

100.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles procedure for international beskyttelse i EU og om ophævelse af direktiv 2013/32/EU

COM(2016) 467 final
2016/0224 (COD)

13.7.2016

101.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en EU-genbosætningsramme og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

COM(2016) 468 final
2016/0225 (COD)

13.7.2016

102.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på beskæftigelse af højt kvalificerede arbejdstagere

COM(2016) 378 final 2016/0176 (COD) 7.6.2016

103.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013

COM(2018) 367 final
2018/0191 (COD)

30.5.2018

104.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (omarbejdning)

COM(2019) 331 final
2019/0151 (COD)

11.7.2019

105.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om den strategiske innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for 2021-2027: Styrke Europas innovationstalent og -kapacitet

COM(2019) 330 final
2019/0152 (COD)

11.7.2019

106.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af EU-programmet for bekæmpelse af svig

COM(2018) 386 final
2018/0211 (COD)

30.5.2018

107.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Fonden for Intern Sikkerhed

COM(2018) 472 final
2018/0250 (COD)

13.6.2018

108.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Asyl- og Migrationsfonden

COM(2018) 471 final
2018/0248 (COD)

13.6.2018

109.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning

COM(2018) 473 final
2018/0249 (COD) 13.6.2018

110.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af [forordningen om Det Europæiske Solidaritetskorps] og forordning (EU) nr. 375/2014

COM(2018) 440 final
2018/0230 (COD)

11.6.2018

111.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1295/2013

COM(2018) 366 final
2018/0190 (COD)

30.5.2018

Et nyt skub i det europæiske demokrati

112.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

COM(2016) 798 final
2016/0399 (COD)

14.12.2016

113.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger

COM(2012) 614 final
2012/0299 (COD)

14.11.2012

114.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

COM(2016) 799 final
2016/0400 B(COD)

14.12.2016

115.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser og om ophævelse af direktiv 2009/22/EF

COM(2018) 184 final
2018/0089 (COD)

12.4.2018

116.

Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering

KOM(2008) 426 endelig
2008/0140 (CNS)

2.7.2008

117.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser

COM(2017) 85 final
2017/0035 (COD)

14.2.2017

118.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af betingelserne for at tilgå andre EU-informationssystemer og om ændring af forordning (EU) 2018/1862 og forordning (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]

COM(2019) 3 final
2019/0001 (COD)

7.1.2019

119.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om, hvilken lovgivning der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer

COM(2018) 96 final
2018/0044 (COD)

12.3.2016

120.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om harmoniserede regler for udpegning af retlige repræsentanter med henblik på indsamling af bevismateriale i straffesager

COM(2018) 226 final
2018/0107 (COD) 18.4.2018

121.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om europæiske editions- og sikringskendelser om elektronisk bevismateriale i straffesager

COM(2018) 225 final
2018/0108 (COD) 18.4.2018

122.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter)

COM(2018) 379 final
2018/0204 (COD)

31.5.2018

123.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område

COM(2018) 378 final
2018/0203 (COD) 31.5.2018

124.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet

COM(2018) 324 final
2018/0136 (COD)

3.5.2018

125.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier

COM(2018) 383 final
2018/0207 (COD)

30.5.2018

126.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af programmet for retlige anliggender

COM(2018) 384 final
2018/0208 (COD)

30.5.2018
Bilag IV: Tilbagetrækning 4

Nr.

Reference

Titel

Begrundelse for tilbagetrækningen

En europæisk grøn pagt

1.

COM(2017) 826 final

2017/0336 (COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne

Forældet: forslaget vedrører budgetperioden 2014-2020 og er nu ikke længere nødvendigt.

2.

COM(2017) 97 final
2017/0043 (COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande

Der er ikke udsigt til, at der kan opnås enighed om forslaget: forslagets anvendelsesområde er delvis blevet dækket af internationale aftaler, og flere af de foreslåede ændringer forvansker forslaget på en sådan måde, at det ikke er muligt at nå de tilstræbte mål.

3.

COM(2014) 265 final
2014/0138 (COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forbud mod fiskeri med drivgarn, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 812/2004, (EF) nr. 2187/2005 og (EF) nr. 1967/2006 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97

Forældet: flere elementer er blevet overtaget af den nye forordning om tekniske foranstaltninger (forordning (EU) 2019/1241 om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af marine økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger). Desuden har Europa-Parlamentet og Rådet ikke gjort fremskridt med behandlingen af forslaget i flere år.

4.

COM(2012) 332 final
2012/0162 (COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 om oprettelse af en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

Forældet: andre forslag (bl.a. Kommissionens forslag til en ny forordning om fiskerikontrol (COM (2018) 368), som enten er vedtaget eller til forhandling, har i mellemtiden dækket hovedelementerne i dette forslag.

5.

COM(2012) 413 final
2012/0201 (COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1100/2007 om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål

Forældet: ålebestanden har udviklet sig siden 2012. Andre forordninger, bl.a. forordninger om fiskerimuligheder, der fastsætter de samlede tilladte fangstmængder og kvoter, har i mellemtiden dækket hovedelementerne i dette forslag.

6.

COM(2012) 432 final
2012/0208 (COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer

Forældet: flere elementer er blevet overtaget af den nye forordning om tekniske foranstaltninger (forordning (EU) 2019/1241 om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af marine økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger).

7.

KOM(2011) 470 endelig
2011/0206 (COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en flerårig plan for laksebestanden i Østersøen og for fiskeriet efter denne bestand

Forældet: i mellemtiden er der vedtaget en samlet flerårig plan for Østersøen (forordning (EU) 2016/1139 om en flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande).

8.

KOM(2011) 479 endelig
2011/0218 (COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet

Forældet: andre forordninger har i mellemtiden dækket hovedelementerne i dette forslag, bl.a. Rådets forordning (EU) 2019/1022 om en flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav, og om ændring af forordning (EU) nr. 508/2014.

9.

COM(2013) 892 final
2013/0433 (COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om kloning af kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien, der holdes og reproduceres til landbrugsformål

Der er ikke udsigt til, at der kan opnås enighed om forslaget: Europa-Parlament og Rådet har ikke gjort fremskridt siden 2015, og det er usandsynligt, at der vil ske yderligere fremskridt.

10.

COM(2013) 893 final
2013/0434 (APP)

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om markedsføring af fødevarer fra dyrekloner

Der er ikke udsigt til, at der kan opnås enighed om forslaget: Europa-Parlament og Rådet har ikke gjort fremskridt siden 2015, og det er usandsynligt, at der vil ske yderligere fremskridt.

11.

COM(2017) 648 final
2017/0290 (COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/106/EØF om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne

Der er ikke udsigt til, at der kan opnås enighed om forslaget: flere af de foreslåede ændringer forvansker forslaget på en sådan måde, at det ikke er muligt at nå de tilstræbte mål. Desuden er det som led i den europæiske grønne pagt nødvendigt at øge bæredygtige transportformers andel af den samlede transport; dette kræver øget støtte til multimodale løsninger, og det nuværende forslag er derfor ikke tilstrækkeligt.

12.

COM(2013) 20 final
2013/0011 (NLE)

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgivelse på vegne af Den Europæiske Union af ansøgninger om tilføjelse af nye indgange i bilag VIII eller IX til Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald og bortskaffelse heraf

Forældet: forslaget blev ikke vedtaget forud for det møde, som det var udarbejdet til.

13.

COM(2018) 731 final
2018/0379 (NLE)

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på den Europæiske Unions vegne ved det 38. møde i det stående udvalg under konventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder med henblik på ændringer af bilag II og III

Forældet: forslaget blev ikke vedtaget forud for det møde, som det var udarbejdet til.

14.

COM(2019) 494 final
2019/0241 (NLE)

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på den Europæiske Unions vegne ved det 39. møde i det stående udvalg under konventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder med henblik på ændringer af konventionens bilag II og III

Forældet: forslaget blev ikke vedtaget forud for det møde, som det var udarbejdet til.

15.

KOM(2009) 585 endelig
26.10.2009

Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af Det Europæiske Fællesskabs holdning til forslagene om ændring af bilag II og III til protokollen om særligt beskyttede områder og den biologiske mangfoldighed i Middelhavet (SPA/BD-protokollen) til konventionen om beskyttelse af havmiljø og kystområder i Middelhavet (Barcelona-konventionen) på de kontraherende parters sekstende møde

Forældet: forslaget blev ikke vedtaget forud for det møde, som det var udarbejdet til.

Et Europa klar til den digitale tidsalder

16.

COM(2017) 257 final
2017/0087 (COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af betingelserne og proceduren for, hvordan Kommissionen kan anmode virksomheder og sammenslutninger af virksomheder om oplysninger i forbindelse med det indre marked og relaterede områder

Der er ikke udsigt til, at der kan opnås enighed om forslaget: drøftelserne i Rådet har været suspenderet siden marts 2018.

17.

COM(2014) 28 final
2014/0012 (COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og forordning (EF) nr. 595/2009 for så vidt angår nedbringelse af forurenende emissioner fra vejkøretøjer

Forældet: det meste af indholdet er dækket af andre forslag, der i mellemtiden er vedtaget (bl.a. bestemmelserne om reparations- og vedligeholdelsesinformationer, der er tilpasset ved forordning (EF) nr. 2018/858) eller under behandling (udestående forslag COM (2019) 208). Visse andre aspekter forventes at blive behandlet mere indgående i et nyt forslag om Euro 7-emissionsnormer.

18.

COM(2013) 75 final
2013/0048 (COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om markedsovervågning af produkter og om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 1999/5/EF, 2000/9/EF, 2000/14/EF, 2001/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2006/95/EF, 2007/23/EF, 2008/57/EF, 2009/48/EF, 2009/105/EF, 2009/142/EF, 2011/65/EU, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011, (EF) nr. 764/2008 og (EF) nr. 765/2008

Forældet: vedtagelsen af forordningen om markedsovervågning og produktoverensstemmelse (forordning (EU) 2019/1020) har gjort forslaget overflødigt.

En økonomi, der tjener alle

19.

COM(2013) 342 final
2013/0181 (COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fremlæggelse af statistikker med henblik på proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer og om statistikkernes kvalitet

Forældet: målene for kvalitetssikring af statistikker er i vid udstrækning blevet opfyldt gennem aftalememorandummet mellem Eurostat og Den Europæiske Centralbanks Generaldirektorat for Statistik om kvalitetssikring af de statistikker, der ligger til grund for proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (2016). Kvalitetssikring af statistikker til brug i proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer er et led i den igangværende revision af rammen for økonomisk styring.

20.

COM(2013) 884 final
2013/0432 (COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner

Der er ikke udsigt til, at der kan opnås enighed om forslaget: det vil blive erstattet af et nyt initiativ, der har til formål at styrke håndhævelsen af toldbestemmelserne, i forbindelse med den handlingsplan for toldunionen, der er omhandlet i bilag 1 til dette arbejdsprogram.

Et stærkere Europa i verden

21.

KOM(2009) 65-2 endelig
2009/0019 (APP)

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Korea

Forældet: dette forslag er blevet erstattet af et nyt forslag til Rådets afgørelse (COM (2019) 92).

22.

COM(2013) 243 final
2013/0129 (NLE)

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning til visse resolutioner, som skal til afstemning inden for rammerne af Den Internationale Vinorganisation (OIV)

Forældet: forslaget blev ikke vedtaget forud for det møde, som det var udarbejdet til.

23.

COM(2015) 18 final
2015/0011 (NLE)

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg vedrørende ændring af Det Blandede EØS-Udvalgs forretningsorden (Kroatiens tiltrædelse)

Forældet: det materielle indhold af dette forslag er dækket af Rådets afgørelse (EU) 2018/4 af 18. december 2017 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg vedrørende ændring af Det Blandede EØS-Udvalgs forretningsorden.

24.

COM(2015) 48 final
2015/0027 (COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse mod virkningerne af den eksterritoriale anvendelse af lovgivning vedtaget af et tredjeland og af foranstaltninger, som er baseret herpå eller er en følge heraf (omarbejdning)

Der er ikke udsigt til, at der kan opnås enighed om forslaget: forslaget vil blive erstattet af et nyt initiativ vedrørende en styrket sanktionsmekanisme som omhandlet i bilag 1 til dette arbejdsprogram.

25.

JOIN(2016) 37 final
2016/0241 (NLE)

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og Malaysias regering om partnerskab og udvikling

Forældet: forslaget blev i 2018 erstattet af et revideret forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen som en blandet aftale (ikke kun en EU-aftale) og om midlertidig anvendelse (JOIN(2018) 20).

26.

JOIN(2016) 38
2016/0243 (NLE)

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og Malaysias regering om partnerskab og udvikling

Forældet: som følge af det reviderede forslag om undertegnelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen (JOIN(2018) 20).

27.

COM(2017) 668 final
2017/0301(NLE)

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på Verdenshandelsorganisationens Ministerkonference for så vidt angår offentlig oplagring af hensyn til fødevaresikring, handelsforvridende national støtte, herunder til bomuld, eksportrestriktioner inden for landbruget, fiskeristøtte, national regulering af tjenesteydelsesområdet, og SMV'er/gennemsigtighed af lovgivningsmæssige foranstaltninger for handel med varer

Forældet: dette forslag blev overhalet af udviklingen, dvs. det var ikke nødvendigt, da man ikke nåede til enighed på den 11. ministerkonference i WTO om de planlagte beslutninger vedrørende Dohaudviklingsdagsordenen.

28.

JOIN(2018) 20 final
2018/0269 (NLE)

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Malaysias regering på den anden side om partnerskab og samarbejde

Forældet: forslaget indeholder bestemmelser om midlertidig anvendelse, som ikke længere er relevante.

29.

COM(2019) 56 final
2019/0028 (NLE)

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på den 14. generalforsamling i Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer (OTIF), for så vidt angår valget af generalsekretæren for OTIF for perioden 8. april 2019-31. december 2021

Forældet: forslaget blev ikke vedtaget forud for det møde, som det var udarbejdet til.

Et nyt skub i det europæiske demokrati

30.

KOM(2011) 635 endelig
2011/0284 (COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov

Forældet: dette forslag blev erstattet af to andre forslag vedrørende aftaler om i) levering af digitalt indhold og ii) onlinesalg og andre former for fjernsalg af varer), som er blevet vedtaget i mellemtiden (direktiv (EU) 2019/770 og direktiv (EU) 2019/771).

31.

KOM(2008) 229 endelig
2008/0090 (COD)


KOM(2011) 137 endelig

2011/0073(COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter/Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter

Der er ikke udsigt til, at der kan opnås enighed om forslaget: Europa-Parlament og Rådet har ikke gjort fremskridt med nogen af forslagene siden 2011. Forslagene er i mellemtiden i det store hele blevet forældede.

32.

COM(2013) 78 final
2013/0049 (COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forbrugerproduktsikkerhed og om ophævelse af Rådets direktiv 87/357/EØF og direktiv 2001/95/EF

Der er ikke udsigt til, at der kan opnås enighed om forslaget, og forslaget er forældet: dette forslag er delvis blevet erstattet af "varepakken", som førte til vedtagelsen af forordning (EU) 2019/1020 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse. Kommissionen vil forelægge et nyt forslag som bebudet i Refit, bilag II.Bilag V: Forventede ophævelser

Nr.

Politikområde

Titel

Begrundelse for ophævelsen

1.

Transport

Rådets forordning (EØF) nr. 1108/70 af 4. juni 1970 om indførelse af bogføring af de udgifter, der er forbundet med infrastrukturerne for transporter med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje

Forordning (EØF) nr. 1108/70 indeholder bestemmelser om indsamling af oplysninger om infrastrukturudgifter til jernbaner, veje og indre vandveje samt om indsamling af statistiske oplysninger om brugen af den tilsvarende infrastruktur. Ifølge forordningen skal medlemsstaterne regelmæssigt indberette oplysninger om infrastrukturinvesteringer til Kommissionen. Efter næsten 50 år er der kun fire medlemsstater, der fortsat indberetter disse oplysninger til Kommissionen. I mellemtiden er definitionerne og indholdet af forordningen, blevet forældet, idet der nu er andre datakilder til rådighed: nogle af horisontal karakter, f.eks. Det Internationale Transportforums udgiftsdata og TEN-Tec, og andre af mere sektorspecifik karakter såsom ordningen for overvågning af jernbanemarkedet.

2.

Beskatning

Rådets forordning (EØF) nr. 1797/86 af 9. juni 1986 om afskaffelse af visse postale fortoldningsgebyrer

Denne forordning præciserer, hvordan forbuddet mod told og afgifter med tilsvarende virkning anvendes på postforsendelser inden for EU. Selv om det materielle indhold stadig er gyldigt, er forordningen ikke længere nødvendig, da forbuddet følger direkte af traktaten.

(1)    Dette bilag indeholder, så vidt det er muligt, nærmere oplysninger om initiativerne i Kommissionens arbejdsprogram i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning. Oplysningerne er angivet i parentes ved hvert initiativ og er kun vejledende, idet der kan ske ændringer under det forberedende arbejde, navnlig i lyset af resultatet af konsekvensanalyserne.
(2)    Dette bilag indeholder en oversigt over de vigtigste revisioner, evalueringer og kvalitetskontroltiltag, Kommissionen vil gennemføre, herunder evalueringstiltag til opfølgning af Refitplatformens udtalelser. De vil blive afsluttet ved udgangen af 2020.
(3)    Forslag vedrørende den flerårige finansielle ramme (FFR) er fremhævet med gråt
(4)    Fortegnelsen indeholder de lovgivningsforslag, der er under behandling, og som Kommissionen agter at trække tilbage inden for seks måneder (senest i juli 2020).
Top