EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0255

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Den Europæiske Union skal indtage i de relevante udvalg under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om forslag til ændringer af FN-regulativ nr. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 og 145, om forslag til ændringer af globale tekniske forskrifter nr. 15 og 19, om forslag til ændring af den fælles resolution M.R.2, om forslag til et nyt FN-regulativ og om forslag til (ændringer af) tilladelser til at udvikle globale tekniske forskrifter

COM/2019/255 final

Bruxelles, den 5.6.2019

COM(2019) 255 final

2019/0124(NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om den holdning, Den Europæiske Union skal indtage i de relevante udvalg under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om forslag til ændringer af FN-regulativ nr. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 og 145, om forslag til ændringer af globale tekniske forskrifter nr. 15 og 19, om forslag til ændring af den fælles resolution M.R.2, om forslag til et nyt FN-regulativ og om forslag til (ændringer af) tilladelser til at udvikle globale tekniske forskrifter


BEGRUNDELSE

1.FORSLAGETS GENSTAND

Dette forslag vedrører afgørelsen om fastsættelse af den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i de relevante udvalg under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa til den påtænkte vedtagelse af en megaafgørelse.

2.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) udarbejder harmoniserede krav på internationalt plan, der har til formål at fjerne tekniske hindringer for samhandelen med motorkøretøjer mellem de kontraherende parter i overenskomsten af 1958 som revideret og at sikre, at sådanne køretøjer har et højt sikkerheds- og miljøbeskyttelsesniveau.

Ved Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997 tiltrådte Unionen overenskomsten under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter ("Overenskomst af 1958 som revideret"), og ved Rådets afgørelse 2000/125/EF af 31. januar 2000 tiltrådte Unionen aftalen om etablering af globale tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, der kan monteres og/eller anvendes på hjulkøretøjer ("parallelaftalen").

Der afholdes møder i Verdensforummet for Harmonisering af Køretøjsforskrifter (FN/ECE WP.29) tre gange i løbet af hvert kalenderår, nemlig i marts, juni og november. På hvert møde vedtages nye FN-regulativer, nye globale tekniske FN-forskrifter (FN-GTR) og/eller ændringer af eksisterende FN-regulativer eller globale tekniske FN-forskrifter for at tage hensyn til den tekniske udvikling. Forud for hvert WP.29-møde vedtages disse ændringer af én af de seks arbejdsgrupper under WP.29.

Derefter stemmes der på et WP.29-møde om vedtagelsen af ændringer, supplementer og korrigenda, forudsat at der er beslutningsdygtighed, og at der er kvalificeret flertal blandt de kontraherende parter. EU er kontraherende part i to overenskomster (overenskomsten af 1958 og overenskomsten af 1998) under WP.29. Hver gang udarbejdes der en rådsafgørelse, en såkaldt "megaafgørelse", med en liste over regulativer, ændringer, supplementer og korrigenda, som bemyndiger Kommissionen til på hvert WP.29-møde at stemme på Unionens vegne.

Denne rådsafgørelse fastlægger Unionens holdning ved afstemningen om de regulativer, ændringer, supplementer og korrigenda, der skal forelægges til afstemning på WP.29-mødet i juni 2019, som afholdes fra den 24. til den 28. juni 2019.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Dette forslag supplerer og er i fuld overensstemmelse med EU's politik for det indre marked med hensyn til bilindustrien.

WP.29-systemet styrker den internationale harmonisering af standarder for køretøjer. Overenskomsten af 1958 spiller en central rolle for opnåelsen af dette mål, eftersom fabrikanterne i EU kan følge fælles regulativer om typegodkendelse, vel vidende at produktet vil blive anerkendt af de kontraherende parter som værende i overensstemmelse med deres nationale lovgivning. Denne ordning har f.eks. gjort det muligt at ophæve over 50 EU-direktiver ved forordning (EF) nr. 661/2009 om den generelle sikkerhed af motorkøretøjer og erstatte disse med de tilsvarende regulativer, der er udarbejdet i henhold til overenskomsten af 1958.

Der blev benyttet en lignende fremgangsmåde ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, hvorved medlemsstaternes godkendelsessystemer blev udskiftet med en EU-godkendelsesprocedure, og der blev fastlagt en harmoniseret ramme med administrative bestemmelser og generelle tekniske forskrifter for alle nye køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder. Med nævnte direktiv blev FN-regulativer indarbejdet i EU-typegodkendelsessystemet, enten som krav ved typegodkendelse eller som alternativer til EU-lovgivningen. Siden vedtagelsen af nævnte direktiv er FN-regulativer i stigende grad blevet indarbejdet i EU-lovgivningen i forbindelse med EU-typegodkendelser.

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

WP.29-systemet er knyttet til EU's politik vedrørende konkurrenceevne, som dette initiativ har en positiv indvirkning på. Dette forslag er også i overensstemmelse med EU's klimapolitik, transportpolitik og energipolitik, som inddrages behørigt i processen for udarbejdelse og vedtagelse af de FN-regulativer, der henhører under overenskomsten af 1958.

3.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for dette forslag er artikel 114 sammenholdt med artikel 218, stk. 9, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Nærhedsprincippet

Det er kun Unionen, der kan stemme for internationale forskrifter som f.eks. forslag til FN-regulativer, ændringsforslag til FN-regulativer og udkast til globale tekniske forskrifter og deres indarbejdelse i EU-systemet i forbindelse med typegodkendelse af motorkøretøjer. Dette forhindrer ikke alene opsplitning af det indre marked, men sikrer også ens miljø- og sikkerhedsstandarder i hele Unionen. Det giver også økonomiske stordriftsfordele: Der kan fremstilles produkter til hele EU-markedet og endda det internationale marked, i stedet for at disse skal tilpasses for at opnå national typegodkendelse i hver enkelt medlemsstat.

Forslaget er derfor i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Proportionalitetsprincippet

Denne rådsafgørelse bemyndiger Kommissionen til at stemme på vegne af Unionen og er i henhold til artikel 5, stk. 1, i Rådets afgørelse 97/836/EF det proportionale instrument til at definere en fælles EU-holdning i FN/ECE med henblik på at stemme om de arbejdsdokumenter, der er på WP.29-mødets dagsorden. Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, fordi det ikke går videre end nødvendigt for at nå målene om at sikre et velfungerende indre marked og garantere en høj grad af offentlig sikkerhed og beskyttelse.

Valg af retsakt

I henhold til artikel 218, stk. 9, i TEUF kræves der en rådsafgørelse for at fastlægge, hvilke holdninger der skal indtages på Unionens vegne i et organ nedsat ved en international aftale.

4.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

Ikke relevant.

Høringer af interesserede parter

Ikke relevant.

Indhentning og brug af ekspertbistand

Ekstern ekspertbistand er ikke relevant i forbindelse med dette forslag. Det vil imidlertid blive behandlet af det tekniske udvalg for motorkøretøjer.

Konsekvensanalyse

Dette forslag kan ikke være genstand for en konsekvensanalyse, da det ikke er af lovmæssig karakter, og der ikke er tilgængelige eller mulige alternative politiske valgmuligheder.

Målrettet regulering og forenkling

Med hensyn til den administrative byrde vil initiativet ikke få nogen følger, da ændringens henvisninger, der er knyttet som bilag til megaafgørelsen, ikke vil føre til nye indberetningsforpligtelser eller andre administrative forpligtelser for virksomhederne, herunder SMV'er. Tværtimod er det en målsætning at mindske den administrative byrde, idet anvendelsen af verdensomspændende krav giver fabrikanterne mulighed for at fremlægge dokumentation for typegodkendelse af systemer og komponenter ikke kun i EU, men også på eksportmarkederne, fra kontraherende parter i overenskomsten af 1958 uden for EU.

Forslaget har en yderst positiv indvirkning på bilindustriens konkurrenceevne i EU og den internationale handel. Det er anerkendt, at EU's handelspartneres accept af internationalt harmoniserede forskrifter for motorkøretøjer er den bedste måde at eliminere ikke-toldmæssige handelshindringer på og åbne eller udvide markedsadgangen for EU's bilindustri.

Grundlæggende rettigheder

Forslaget har ingen konsekvenser for beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder.

5.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Dette initiativ har ingen virkninger for budgettet.

6.ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

Ikke relevant.

Forklarende dokumenter (for direktiver)

Ikke relevant

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

I forslaget præciseres Unionens holdning ved afstemningen om

forslag til ændringer af FN-regulativ nr. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 og 145

forslag til ændringer af globale tekniske forskrifter nr. 15 og 19

forslag til ændring af den fælles resolution M.R.2

forslag til ét nyt FN-regulativ samt

forslag til tre (ændringer af) tilladelser til at udvikle globale tekniske forskrifter.

2019/0124 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om den holdning, Den Europæiske Union skal indtage i de relevante udvalg under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om forslag til ændringer af FN-regulativ nr. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 og 145, om forslag til ændringer af globale tekniske forskrifter nr. 15 og 19, om forslag til ændring af den fælles resolution M.R.2, om forslag til et nyt FN-regulativ og om forslag til (ændringer af) tilladelser til at udvikle globale tekniske forskrifter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114 sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

ud fra følgende betragtninger:

(1)Ved Rådets afgørelse 97/836/EF 1 tiltrådte Unionen overenskomsten under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter ("Overenskomst af 1958 som revideret"). Overenskomsten af 1958 som revideret trådte i kraft den 24. marts 1998.

(2)Ved Rådets afgørelse 2000/125/EF 2 tiltrådte Unionen aftalen om etablering af globale tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, der kan monteres og/eller anvendes på hjulkøretøjer ("parallelaftalen"). Parallelaftalen trådte i kraft den 15. februar 2000.

(3)I henhold til artikel 1 i overenskomsten af 1958 som revideret og artikel 6 i parallelaftalen, kan det administrative udvalg for overenskomsten af 1958 som revideret og det administrative udvalg for parallelaftalen ("de relevante udvalg under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa"), hvis det er relevant, vedtage forslag til ændringer af FN-regulativer nr. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 og 145, forslag til ændringer af globale tekniske forskrifter nr. 15 og 19, forslag til ændring af den fælles resolution M.R.2, forslag til et nyt FN-regulativ og forslag til (ændringer af) tilladelser til at udvikle globale tekniske forskrifter ("megaafgørelse").

(4)På det 178. møde i Verdensforummet, der finder sted mellem den 24. og den 28. juni 2019, skal de relevante udvalg under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa vedtage en megaafgørelse om de administrative bestemmelser og ensartede tekniske forskrifter for godkendelse af og globale tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, der kan monteres og/eller anvendes på hjulkøretøjer.

(5)Det er hensigtsmæssigt at fastlægge den holdning, som på Unionens vegne skal indtages i de relevante udvalg under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa, til vedtagelsen af FN-regulativer, da FN-regulativerne vil blive bindende for Unionen og vil kunne få afgørende indflydelse på indholdet af EU-lovgivningen inden for typegodkendelse af køretøjer.

(6)Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF 3 blev medlemsstaternes godkendelsessystemer udskiftet med en EU-godkendelsesprocedure, og der blev fastlagt en harmoniseret ramme med administrative bestemmelser og generelle tekniske forskrifter for alle nye køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder. Ved nævnte direktiv blev regulativer vedtaget i medfør af overenskomsten af 1958 som revideret ("FN-regulativer") indarbejdet i EU-typegodkendelsessystemet, enten som krav ved typegodkendelse eller som alternativer til EU-lovgivningen. Siden vedtagelsen af direktiv 2007/46/EF er FN-regulativer i stigende grad blevet indarbejdet i EU-lovgivningen.

(7)Under hensyntagen til den opnåede erfaring og den tekniske udvikling er det nødvendigt at foretage en supplering af kravene til visse dele og karakteristika, der er omfattet af FN-regulativ nr.17, 24, 30, 44, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139 og 140, og at ændre global teknisk FN-forskrift nr. 15 og 19. Desuden er det nødvendigt at korrigere visse bestemmelser i FN-regulativ nr. 14, 51, 83, 129 og 145 samt i global teknisk FN-forskrift nr. 15. Endelig er det nødvendigt at vedtage nye krav vedrørende det avancerede nødbremsesystem.

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som på Unionens vegne skal indtages i administrationsudvalget for overenskomsten af 1958 som revideret og i det administrative udvalg for parallelaftalen på det 178. møde i Verdensforummet, som afholdes mellem den 24. og den 28. juni 2019, er at stemme for de forslag, der er opført i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Kommissionen.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

   På Rådets vegne

   Formand

(1)    Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter ("Overenskomst af 1958 som revideret") ( EFT L 346 af 17.12.1997, s. 78).
(2)    Rådets afgørelse 2000/125/EF af 31. januar 2000 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af aftalen om etablering af globale tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, der kan monteres og/eller anvendes på hjulkøretøjer ("parallelaftalen") (EFT L 35 af 10.2.2000, s. 12).
(3)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1).
Top

Bruxelles, den 5.6.2019

COM(2019) 255 final

BILAG

til

Forslag til Rådets afgørelse

om den holdning, Den Europæiske Union skal indtage i de relevante udvalg under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om forslag til ændringer af FN-regulativ nr. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 og 145, om forslag til ændringer af globale tekniske forskrifter nr. 15 og 19, om forslag til ændring af den fælles resolution M.R.2, om forslag til et nyt FN-regulativ og om forslag til (ændringer af) tilladelser til at udvikle globale tekniske forskrifter


BILAG

Regulativ nr.

Punkt på dagsordenen, titel

Dokumentreference 1

14

Forslag til korrigendum 1 til supplement 6 til ændringsserie 07 til FN-regulativ nr. 14 (forankringer til sikkerhedsseler)

ECE/TRANS/WP.29/2019/56

17

Forslag til supplement 1 til ændringsserie 09 til FN-regulativ nr. 17 (styrken af sæder)

ECE/TRANS/WP.29/2019/35

24

Forslag til supplement 5 til ændringsserie 03 til FN-regulativ nr. 24 (synlige forurenende stoffer, måling af effekten af motorer med kompressionstænding (Røgudvikling fra dieselmotor))

ECE/TRANS/WP.29/2019/41

30

Forslag til supplement 21 til ændringsserie 02 til FN-regulativ nr. 30 (dæk til personbiler og påhængskøretøjer dertil)

ECE/TRANS/WP.29/2019/50

44

Forslag til supplement 16 til ændringsserie 04 til FN-regulativ nr. 44 (barnefastholdelsesanordninger)

ECE/TRANS/WP.29/2019/36

51

Forslag til korrigendum til supplement 4 til ændringsserie 03 til FN-regulativ nr. 51 (støj fra køretøjer i klasse M og N)

ECE/TRANS/WP.29/2019/51

64

Forslag til supplement 1 til ændringsserie 03 til FN-regulativ nr. 64 (reserveenhed til midlertidig anvendelse, sikkerhedsdæk)

ECE/TRANS/WP.29/2019/52

75

Forslag til supplement 18 til den oprindelige ændringsserie til FN-regulativ nr. 75 (dæk til motorcykler/knallerter)

ECE/TRANS/WP.29/2019/53

78

Forslag til supplement 1 til ændringsserie 04 til FN-regulativ nr. 78 (bremsesystemer på motorcykler)

ECE/TRANS/WP.29/2019/46

79

Forslag til supplement 1 til ændringsserie 03 til FN-regulativ nr. 79 (styreapparat)

ECE/TRANS/WP.29/2019/73

83

Forslag til supplement 13 til ændringsserie 06 til FN-regulativ nr. 83 (emissioner fra køretøjer i klasse M1 og N1)

ECE/TRANS/WP.29/2019/42

83

Forslag til supplement 9 til ændringsserie 07 til FN-regulativ nr. 83 (emissioner fra køretøjer i klasse M1 og N1)

ECE/TRANS/WP.29/2019/43

83

Forslag til korrigendum 1 til supplement 8 til ændringsserie 07 til FN-regulativ nr. 83 (emissioner fra køretøjer i klasse M1 og N1)

ECE/TRANS/WP.29/2019/60

85

Forslag til supplement 9 til FN-regulativ nr. 85 (måling af nettoeffekt og effekt over 30 minutter)

ECE/TRANS/WP.29/2019/44

90

Forslag til supplement 5 til ændringsserie 02 til FN-regulativ nr. 90 (udskiftningsbremsedele)

ECE/TRANS/WP.29/2019/47

115

Forslag til supplement 8 til FN-regulativ nr. 115 (eftermonterede brændstofsystemer (LPG og CNG))

ECE/TRANS/WP.29/2019/45

117

Forslag til supplement 10 til ændringsserie 02 til FN-regulativ nr. 117 (dæk, rullemodstand, rullestøj og vejgreb på vådt underlag)

ECE/TRANS/WP.29/2019/54

129

Forslag til supplement 9 til den oprindelige ændringsserie til FN-regulativ nr. 129 (forbedrede barnefastholdelsesanordninger)

ECE/TRANS/WP.29/2019/37

129

Forslag til supplement 6 til ændringsserie 01 til FN-regulativ nr. 129 (forbedrede barnefastholdelsesanordninger)

ECE/TRANS/WP.29/2019/38

129

Forslag til supplement 5 til ændringsserie 02 til FN-regulativ nr. 129 (forbedrede barnefastholdelsesanordninger)

ECE/TRANS/WP.29/2019/39

129

Forslag til supplement 2 til ændringsserie 03 til FN-regulativ nr. 129 (forbedrede barnefastholdelsesanordninger)

ECE/TRANS/WP.29/2019/40

129

Forslag til korrigendum 3 til den oprindelige udgave af FN-regulativ nr. 129 (forbedrede barnefastholdelsesanordninger)

ECE/TRANS/WP.29/2019/58

129

Forslag til korrigendum 1 til ændringsserie 03 til FN-regulativ nr. 129 (forbedrede barnefastholdelsesanordninger)

ECE/TRANS/WP.29/2019/59

138

Forslag til supplement 1 til ændringsserie 01 til FN-regulativ nr. 138 (støjsvage køretøjer til vejtransport)

ECE/TRANS/WP.29/2019/55

139

Forslag til supplement 2 til FN-regulativ nr. 139 bremseassistentsystemer (BAS)

ECE/TRANS/WP.29/2019/48

140

Forslag til supplement 3 til FN-regulativ nr. 140 elektroniske stabilitetskontrolsystemer (ESC)

ECE/TRANS/WP.29/2019/49

145

Forslag til korrigendum 1 til den oprindelige udgave af FN-regulativ nr. 145 (ISOFIX-forankringssystemer, ISOFIX-topstropforankring og i-Size-siddepladser)

ECE/TRANS/WP.29/2019/57

Nyt FN-regulativ

Forslag til et nyt FN-regulativ om ensartede forskrifter for godkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår det avancerede nødbremsesystem (AEBS) for køretøjer i klasse M1 og N1

ECE/TRANS/WP.29/2019/61

GTR nr.

Punkt på dagsordenen, titel

Dokumentreference

15

Forslag til ændring 5 til FN-GTR nr. 15 (globalt harmoniserede prøvningsprocedurer for lette køretøjer - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures (WLTP))

ECE/TRANS/WP.29/2019/62

15

Forslag til korrigendum til FN-GTR nr. 15 (globalt harmoniserede prøvningsprocedurer for lette køretøjer - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures (WLTP)) Kun den franske tekst

Forslag til korrigendum til ændring 1 til FN-GTR nr. 15 (globalt harmoniserede prøvningsprocedurer for lette køretøjer - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures (WLTP)) Kun den franske tekst

Forslag til korrigendum til ændring 2 til FN-GTR nr. 15 (globalt harmoniserede prøvningsprocedurer for lette køretøjer - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures (WLTP)) Kun den franske tekst

Forslag til korrigendum til ændring 3 til FN-GTR nr. 15 (globalt harmoniserede prøvningsprocedurer for lette køretøjer - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures (WLTP)) Kun den franske tekst

Forslag til korrigendum til ændring 4 til FN-GTR nr. 15 (globalt harmoniserede prøvningsprocedurer for lette køretøjer - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures (WLTP)) Kun den franske tekst

ECE/TRANS/WP.29/2019/66

ECE/TRANS/WP.29/2019/67

ECE/TRANS/WP.29/2019/68

ECE/TRANS/WP.29/2019/69

ECE/TRANS/WP.29/2019/70

19

Forslag til ændring 2 til FN-GTR nr. 19 (fordampningsemissionsprøvningsprocedurer for de globalt harmoniserede prøvningsprocedurer for lette køretøjer - Evaporative Test emission procedures for the Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures (WLTP))

ECE/TRANS/WP.29/2019/64

 

Fælles resolution nr.

Punkt på dagsordenen, titel

Dokumentreference

M.R.2

Forslag til ændring 1 til den fælles resolution nr. 2, der indeholder definitioner vedrørende køretøjers fremdriftssystemer

ECE/TRANS/WP.29/2019/71

Diverse

Punkt på dagsordenen, titel

Dokumentreference

Revideret tilladelse til at udvikle ændring nr. 2 til global teknisk FN-forskrift nr. 16 (dæk)

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/48/Rev.1

Forslag til ændringer af tilladelsen til at udvikle FN-GTR om globale emissioner ved faktisk kørsel

ECE/TRANS/WP.29/2019/72

Tilladelse til at udvikle en ny FN-GTR om bestemmelse af elektriske køretøjers effekt

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/53

(1)    Alle de dokumenter, der henvises til i tabellen, er tilgængelige på: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2018.html
Top