Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0079

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET vedrørende den tillæggelse af beføjelser, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2, artikel 15, stk. 2, 3, 6 og 7, og artikel 45, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik

COM/2018/079 final

Bruxelles, den 26.2.2018

COM(2018) 79 final

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

vedrørende den tillæggelse af beføjelser, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2, artikel 15, stk. 2, 3, 6 og 7, og artikel 45, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik


1. Indledning

Forordning (EU) nr. 1380/2013 1 som ændret ved forordning (EU) 2017/2092 2 ("forordningen om den fælles fiskeripolitik") omfatter a) bevarelse af havets biologiske ressourcer og forvaltning af fiskeri og af de flåder, der udnytter sådanne ressourcer, og b) for så vidt angår markedsforanstaltninger og finansielle foranstaltninger til støtte for den fælles fiskeripolitiks gennemførelse: biologiske ferskvandsressourcer, akvakultur og forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter.

Med henblik på at opfylde målene i forordning (EU) nr. 1380/2013, navnlig med det formål at sikre, at fiskeri- og akvakulturaktiviteterne er miljømæssigt bæredygtige på langt sigt, tillægges Kommissionen, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, beføjelse til at vedtage retsakter for så vidt angår de bevarelsesforanstaltninger, der ledsager visse af medlemsstaternes miljømæssige forpligtelser, gennemførelsen af landingsforpligtelsen og fastsættelsen af detaljerede regler for de rådgivende råds virkemåde, dvs. de aktørorganisationer, som er oprettet for at give Kommissionen og medlemsstaterne anbefalinger og oplysninger om emner, der vedrører forvaltningen af fiskeri og de socioøkonomiske og bevarelsesmæssige aspekter af fiskeri og akvakultur.

I Artikel 46 i forordningen om den fælles fiskeripolitik fastsættes betingelserne for Kommissionens beføjelse til at vedtage delegerede retsakter.

2. Retsgrundlag

Denne rapport forelægges i medfør af artikel 46, stk. 2, i forordningen om den fælles fiskeripolitik. I henhold til denne bestemmelse tillægges Kommissionen beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, stk. 2, artikel 15, stk. 2, 3, 6 og 7, og artikel 45, stk. 4, for en periode på fem år fra den 29. december 2013. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende de tillagte beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Tillæggelsen af beføjelser forlænges automatisk for perioder af fem års varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse i henhold til artikel 46 i forordningen om den fælles fiskeripolitik.

Ved forordningen om den fælles fiskeripolitik tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter for så vidt angår:

a) de bevarelsesforanstaltninger, der er nødvendige med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i henhold til EU's miljølovgivning (artikel 11, stk. 2, i forordningen om den fælles fiskeripolitik)

b) gennemførelsen af EU's internationale forpligtelser i EU-retten, herunder især undtagelser fra landingsforpligtelsen (artikel 15, stk. 2, i forordningen om den fælles fiskeripolitik)

c) udvidelsen af anvendelsen af landingsforpligtelsen til andre arter end de i artikel 15, stk. 1 opførte, hvis en fælles henstilling med henblik herpå er forelagt Kommissionen (artikel 15, stk. 3, i forordningen om den fælles fiskeripolitik)

d) fastlæggelsen af specifikke planer for udsmid, der bl.a. indeholder de minimis-undtagelser og undtagelser begrundet i høj overlevelsesrate fra landeforpligtelsen, på midlertidig basis og for en indledende periode på højst tre år, der kan fornys for en yderligere periode på maksimalt tre år, hvis der ikke er vedtaget en flerårig plan eller en forvaltningsplan for det pågældende fiskeri (artikel 15, stk. 6, i forordningen om den fælles fiskeripolitik)

e) fastsættelsen af de minimis-undtagelser fra landingsforpligtelsen, der ikke overstiger 5 % af de samlede årlige fangster af alle arter, som er underlagt landingsforpligtelsen, jf. artikel 15, stk. 1, hvis der ikke er vedtaget foranstaltninger med henblik på at præcisere de minimis-undtagelsen i enten en flerårig plan efter eller i en specifik plan for udsmid (artikel 15, stk. 7, i forordningen om den fælles fiskeripolitik), og

f) fastsættelsen af detaljerede regler for de rådgivende råds virkemåde (artikel 45, stk. 4, i forordningen om den fælles fiskeripolitik).

Delegerede retsakter med et lignende indhold, der er vedtaget på grundlag af andre forordninger end den fælles fiskeripolitik, er ikke omfattet af denne rapport. Dette gælder navnlig for de delegerede retsakter, der indeholder foranstaltninger til gennemførelse af landingsforpligtelsen, og som er vedtaget på grundlag af artikel 7 i forordning (EU) 2016/1139 ("den flerårige plan for Østersøen") 3 . Kommissionen vil udarbejde en rapport vedrørende de beføjelser, som den er tillagt ved den flerårige plan for Østersøen og i henhold til de deri opstillede betingelser.

3. Udøvelse af de delegerede beføjelser

3.1. Proceduremæssige aspekter

Udøvelsen af de delegerede beføjelser, som Kommissionen er tillagt ved artikel 11, stk. 2, og artikel 15, stk. 3 og 6, i forordningen om den fælles fiskeripolitik, er omfattet af regionalisering, dvs. at medlemsstater med en direkte forvaltningsmæssig interesse, der berøres af disse foranstaltninger, kan blive enige om at forelægge fælles henstillinger med sigte på at nå målene i de relevante EU-bevarelsesforanstaltninger eller de specifikke planer for udsmid. Medlemsstaterne skal ved udarbejdelsen af fælles henstillinger vedrørende Kommissionens delegerede retsakter, der er omfattet af regionalisering, høre det eller de relevante rådgivende råd. Hvis medlemsstaterne ikke kan nå til enighed om fælles henstillinger, eller hvis de fælles henstillinger ikke anses for at være i overensstemmelse med målene og de kvantificerbare mål i bevarelsesforanstaltningerne, kan Kommissionen ikke udøve de tillagte beføjelser, men den kan i henhold til traktaten forelægge et forslag til passende foranstaltninger.

Samtlige udkast til delegerede retsakter på grundlag af artikel 11, stk. 2, og artikel 15, stk. 3, 6 og 7, i forordningen om den fælles fiskeripolitik, er blevet forelagt Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF), der er nedsat ved Kommissionens beslutning 2005/629/EF 4 , med henblik på at tage højde for den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning.

Udkastene til delegerede retsakter om fastsættelse af detaljerede regler for de rådgivende råds virkemåde er blevet forelagt alle de rådgivende råd, der på nuværende tidspunkt er operationelle, med henblik på at tage højde for de rådgivende råds synspunkter. De er også blevet drøftet på de regelmæssige koordinationsmøder, der finder sted mellem Kommissionen og alle de rådgivende råd.

Endelig er samtlige udkast til delegerede retsakter på grundlag af de beføjelser, der er fastlagt i forordningen om den fælles fiskeripolitik, blevet forelagt ekspertgruppen for fiskeri og akvakultur, som er nedsat med henblik på at sikre passende høring af eksperter i forbindelse med udarbejdelsen af delegerede retsakter. Europa-Parlamentet er systematisk blevet indbudt til at deltage i denne ekspertgruppes møder, men dets deltagelse har indtil videre været begrænset. De dokumenter, der er relevante for høringerne, blev sendt samtidig til Europa-Parlamentet og Rådet som fastsat i den fælles forståelse om delegerede retsakter. Efter vedtagelsen af samtlige delegerede retsakter blev Europa-Parlamentet og Rådet underrettet derom. Hidtil har hverken Europa-Parlamentet eller Rådet gjort indsigelse mod nogen af de delegerede retsakter, der er vedtaget af Kommissionen i henhold til forordningen om den fælles fiskeripolitik, inden den frist på to måneder, som er omhandlet i artikel 46, stk. 5, i nævnte forordning. Europa-Parlamentet har dog i visse tilfælde anmodet om en forlængelse af fristen for en yderligere periode på 2 måneder.

3.2. Liste over delegerede retsakter, der er vedtaget i medfør af forordningen om den fælles fiskeripolitik

Listen over alle delegerede retsakter, der blev vedtaget af Kommissionen efter ikrafttrædelsen af forordningen om den fælles fiskeripolitik, findes nedenfor. Disse delegerede retsakter er klassificeret efter retlig status (gældende, under revision, ophævet eller udløbet). Listen blev ajourført og afspejler status den 1. december 2017.

3.2.1. Gældende delegerede retsakter

a) I medfør af artikel 11, stk. 2, i forordningen om den fælles fiskeripolitik

- Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/117 af 5. september 2016 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Østersøen og om ophævelse af delegeret forordning (EU) 2015/1778 5

- Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/118 af 5. september 2016 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen 6

- Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1180 af 24. februar 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/118 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen 7

- Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1181 af 2. marts 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/117 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Østersøen og om ophævelse af delegeret forordning (EU) 2015/1778 8 .

b) I medfør af artikel 15, stk. 2, i forordningen om den fælles fiskeripolitik

- Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/98 af 18. november 2014 om gennemførelse af Unionens internationale forpligtelser som omhandlet i artikel 15, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 i henhold til den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet og konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav 9

- Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/171 af 20. november 2015 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/98 om gennemførelse af Unionens internationale forpligtelser som omhandlet i artikel 15, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 i henhold til den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet og konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav 10

- Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1352 af 18. april 2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/98 om gennemførelse af Unionens internationale forpligtelser som omhandlet i artikel 15, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 i henhold til den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet og konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav 11 .

c) I medfør af artikel 15, stk. 3, i forordningen om den fælles fiskeripolitik

- Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1392/2014af 20. oktober 2014 om fastsættelse af en udsmidsplan for fiskeri efter visse små pelagiske arter i Middelhavet 12 (udløbsdato: 31. december 2017)

- Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1393/2014 af 20. oktober 2014 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter pelagiske arter i de nordvestlige farvande 13  (udløbsdato: 31. december 2017)

- Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1394/2014 af 20. oktober 2014 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse pelagiske fiskerier i de sydvestlige farvande 14  (udløbsdato: 31. december 2017)

- Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1395/2014 af 20. oktober 2014 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter små pelagiske arter og fiskeri til industriformål i Nordsøen 15  (udløbsdato: 31. december 2017)

- Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1396/2014 af 20. oktober 2014 om fastsættelse af en udsmidsplan for Østersøen 16  (udløbsdato: 31. december 2017)

- Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/2250 af 4. oktober 2016 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i Nordsøen og i EU-farvande i ICES-afsnit IIa 17  (udløbsdato: 31. december 2018)

- Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/2374 af 12. oktober 2016 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i de sydvestlige farvande 18  (udløbsdato: 31. december 2018)

- Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/2375 af 12. oktober 2016 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i de nordvestlige farvande 19  (udløbsdato: 31. december 2018)

- Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/2376 af 13. oktober 2016 om fastsættelse af en udsmidsplan for venusmuslinger (Venus spp.) i de italienske territorialfarvande 20  (udløbsdato: 31. december 2019)

- Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/2377 af 14. oktober 2016 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1394/2014 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse pelagiske fiskerier i de sydvestlige farvande 21

- Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/86 af 20. oktober 2016 om fastsættelse af en udsmidsplan for fiskeri efter visse demersale arter i Middelhavet 22  (udløbsdato: 31. december 2019)

- Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/87 af 20. oktober 2016 om fastsættelse af en udsmidsplan for fiskeri efter pighvar i Sortehavet 23  (udløbsdato: 31. december 2019)

- Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1393 af 24. maj 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1395/2014 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter små pelagiske arter og fiskeri til industriformål i Nordsøen 24  (udløbsdato: 31. december 2017)

- Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2167 af 5. juli 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/2374 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i de sydvestlige farvande 25 (udløbsdato: 31. december 2018).

d) I medfør af artikel 15, stk. 7, i forordningen om den fælles fiskeripolitik

Endnu ingen

e) I medfør af artikel 45, stk. 4, i forordningen om den fælles fiskeripolitik

- Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/242 af 9. oktober 2014 om detaljerede regler for arbejdet i de rådgivende råd, der oprettes inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik 26

- Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1575 af 23. juni 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/242 om detaljerede regler for arbejdet i de rådgivende råd, der oprettes inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik 27 .

3.2.2. Delegerede retsakter, der er vedtaget af Kommissionen, men endnu ikke er trådt i kraft (under revision)

a) I medfør af artikel 11, stk. 2, i forordningen om den fælles fiskeripolitik

Ingen

b) I medfør af artikel 15, stk. 2, i forordningen om den fælles fiskeripolitik

- Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/... om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/98 om gennemførelse af Unionens internationale forpligtelser som omhandlet i artikel 15, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 i henhold til den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet for så vidt angår bestanden af sværdfisk i Middelhavet, vedtaget den 30.11.2017.

c) I medfør af artikel 15, stk. 3, i forordningen om den fælles fiskeripolitik

- Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/... om fastsættelse af en udsmidsplan for fiskeriet efter visse demersale arter i Nordsøen og i EU-farvande i ICES-afsnit IIa for 2018, vedtaget den 20.10.2017

- Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/... om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i de sydvestlige farvande, vedtaget den 20.10.2017

- Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/... om fastsættelse af en udsmidsplan for fiskeriet efter visse demersale arter og dybhavsarter i de nordvestlige farvande for 2018

- Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/... om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/86 om fastsættelse af en udsmidsplan for fiskeri efter visse demersale arter i Middelhavet, vedtaget den 23.10.2017

- Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/... om fastlæggelse af en udsmidsplan for laks i Østersøen, vedtaget den 23.10.2017

- Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/... om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1394/2014 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse pelagiske fiskerier i de sydvestlige farvande, vedtaget den 21.11.2017

- Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/... om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1395/2014 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter små pelagiske arter og fiskeri til industriformål i Nordsøen, vedtaget den 23.11.2017

- Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/... om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1393/2014 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter pelagiske arter i de nordvestlige farvande, vedtaget den 24.11.2017.

d) I medfør af artikel 15, stk. 7, i forordningen om den fælles fiskeripolitik

- Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/... om fastsættelse af en de minimis-undtagelse til landingsforpligtelsen for visse små pelagiske arter i Middelhavet, vedtaget den 23.11.2017.

e) I medfør af artikel 45, stk. 4, i forordningen om den fælles fiskeripolitik

Ingen

3.2.3. Delegerede retsakter, der er ophævet eller udløbet.

a) I medfør af artikel 11, stk. 2, i forordningen om den fælles fiskeripolitik

- Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1778 af 25. juni 2015 om fastlæggelse af fiskerirelaterede bevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af revområder i farvande inden for Danmarks højhedsområde i Østersøen og Kattegat 28 , som ophævet ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1181

b) I medfør af artikel 15, stk. 2, i forordningen om den fælles fiskeripolitik

Ingen

c) I medfør af artikel 15, stk. 3, i forordningen om den fælles fiskeripolitik

- Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2438 af 12. oktober 2015 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i de nordvestlige farvande 29 , som ophævet ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 fra den 1. januar 2017

- Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2439 af 12. oktober 2015 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i de sydvestlige farvande 30 , som ophævet ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/2374 fra den 1. januar 2017

- Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2440 af 22. oktober 2015 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i Nordsøen og i EU-farvande i ICES-afsnit IIa 31 , der udløb den 31.december 2016.

d) I medfør af artikel 15, stk. 7, i forordningen om den fælles fiskeripolitik

Ingen

e) I medfør af artikel 45, stk. 4, i forordningen om den fælles fiskeripolitik

Ingen

4. Konklusion

Kommissionen mener at have udøvet sine delegerede beføjelser inden for de rammer, som den er tillagt ved forordning (EU) nr. 1380/2013.

Tillæggelsen af beføjelser i medfør af artikel 11, stk. 2, artikel 15, stk. 2, 3, 6 og 7, og artikel 45, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 bør forlænges i overensstemmelse med artikel 46, stk. 2, i nævnte forordning med henblik på at bidrage til opfyldelsen af de deri fastsatte mål.

Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at tage rapporten til efterretning.

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2092 af 15. november 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik (EFT L 302, s. 1).

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 af 6. juli 2016 om en flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 (EUT L 191 af 15.7.2016, s. 1).

(4)

Kommissionens afgørelse nr. 2005/629/EF af 26. august 2005 om oprettelse af en videnskabelig, teknisk og økonomisk komité for fiskeri (EUT L 225 af 31.8.2005, s. 18).

(5)

EUT L 19 af 25.1.20017, s. 1.

(6)

EUT L 19 af 25.1.20017, s. 19.

(7)

EUT L 171 af 4.7.20017, s. 1.

(8)

EUT L 171 af 4.7.20017, s. 30.

(9)

EUT L 16 af 23.1.2015, s. 23.

(10)

EUT L 33 af 10.2.2016, s. 1.

(11)

EUT L 190 af 21.7.20017, s. 1.

(12)

EUT L 370 af 30.12.2014, s. 21.

(13)

EUT L 370 af 30.12.2014, s. 25.

(14)

EUT L 370 af 30.12.2014, s. 31.

(15)

EUT L 370 af 30.12.2014, s. 35.

(16)

EUT L 370 af 30.12.2014, s. 40.

(17)

EUT L 340 af 15.12.2016, s. 2.

(18)

EUT L 352 af 23.12.2016, s. 33.

(19)

EUT L 352 af 23.12.2016, s. 39.

(20)

EUT L 352 af 23.12.2016, s. 48.

(21)

EUT L 352 af 23.12.2016, s. 50.

(22)

EUT L 14 af 18.1.20017, s. 4.

(23)

EUT L 14 af 18.1.20017, s. 9.

(24)

EUT L 197 af 28.7.20017, s. 1.

(25)

EUT L 306 af 22.11.20017, s. 2.

(26)

EUT L 41 af 17.2.2015, s.1.

(27)

EUT L 239 af 19.9.20017, s. 1.

(28)

EUT L 259 af 6.10.2015, s. 5.

(29)

EUT L 336 af 23.12.2015, s. 29.

(30)

EUT L 336 af 23.12.2015, s. 36.

(31)

EUT L 336 af 23.12.2015, s. 42.

Top