EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0272

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af [forordning (EU) Nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne] , identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold  og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse (omarbejdning)

COM/2016/0272 final - 2016/0132 (COD)

Bruxelles, den 4.5.2016

COM(2016) 272 final

2016/0132(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af [forordning (EU) Nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne] , identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold  og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse (omarbejdning)


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Eurodac blev oprettet ved forordning (EF) nr. 2725/2000 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublinkonventionen 1 . Rådet og Europa-Parlamentet vedtog et første forslag om omarbejdning med henblik på ændring af Eurodacforordningen i juni 2013 2 , som forbedrede den måde, hvorpå Eurodac fungerede, og fastlagde betingelser for retshåndhævende myndigheders adgang til basen på strenge betingelser med henblik på forebyggelse, opdagelse og efterforskning af alvorlige lovovertrædelser og terrorhandlinger.

Siden Eurodacs oprettelse har systemet tjent sit formål, idet det har leveret bevis i form af fingeraftryk som en hjælp til at fastlægge, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for at behandle en asylansøgning, der er indgivet i EU. Dets primære formål har altid været at tjene gennemførelsen af forordning (EU) nr. 604/2013 3 ("Dublinforordningen"), og til sammen udgør disse to retsakter, hvad der i daglig tale kaldes "Dublinsystemet".

Da migrations- og flygtningekrisen eskalerede i 2015, blev nogle medlemsstater overvældede af opgaven med at skulle optage fingeraftryk af alle de personer, der ankom irregulært ved EU's ydre grænser, og som rejste gennem EU til deres foretrukne destination. Nogle medlemsstater kunne derfor ikke opfylde deres forpligtelse til at optage fingeraftryk i henhold til den gældende Eurodacforordning. Det fremgår af Kommissionens meddelelse af 13. maj 2015 om "En europæisk dagsorden for migration" 4 , at "Medlemsstaterne bør også fuldt ud gennemføre reglerne om at tage migranters fingeraftryk ved grænserne". Det fik Kommissionen til at yde vejledning med henblik på at fremme en systematisk optagelse af fingeraftryk under fuld overholdelse af grundlæggende rettigheder og understøttet af praktisk samarbejde og udveksling af bedste praksis i maj 2015. 5 Derudover overvejede Kommissionen også at anvende andre biometriske identifikatorer i forbindelse med Eurodac, bl.a. ansigtsgenkendelse og indsamling af digitale fotos, for at løse nogle af de problemer, visse medlemsstater havde med at optage fingeraftryk til Eurodac.

I samme periode begyndte de medlemsstater, som ikke har ydre grænser, at se et stigende behov for at kunne lagre og sammenligne oplysninger om irregulære migranter, som opholdt sig ulovligt på deres område, især hvis disse ikke søgte asyl. Der er derfor tusindvis af migranter, som ikke er registrerede i Europa, heriblandt tusinde af uledsagede mindreårige, hvilket fremmer en situation med uautoriserede sekundære og efterfølgende bevægelser og personer med ulovligt ophold i EU. Det blev klart, at der måtte gøres noget drastisk for at tackle den irregulære migration, der opstod dels inden for EU, dels til EU.

Kommissionens forslag om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger om tredjelandsstatsborgere, der passerer EU's ydre grænser, og som har erhvervet et visum til et kortvarigt ophold med henblik på indrejse i EU, vil give medlemsstaterne mulighed for at opdage tredjelandsstatsborgere, som har opholdt sig ulovligt, selv om de indrejste lovligt i EU. 6 Der findes dog ikke et tilsvarende system til at identificere tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, som rejste ulovligt ind i EU ved de ydre grænser, og det aktuelle Eurodacsystem – som er den ideelle base, hvor disse oplysninger kunne registreres – kan kun vise, om der er indgivet en asylansøgning i mere end en medlemsstat i EU.

Den 6. april 2016 anførte Kommissionen i sin meddelelse "om en reform af det fælles europæiske asylsystem og om fremme af lovlige migrationsveje til Europa" 7 , at den mente, at det havde høj prioritet at ændre Dublinforordningen og at oprette et holdbart og fair system til at fastslå, hvilken medlemsstat der skulle være ansvarlig for asylansøgere, idet man skulle sikre en høj grad af solidaritet og en rimelig fordeling af ansvaret mellem medlemsstaterne ved at foreslå en korrigerende fordelingsmekanisme. I den forbindelse mente Kommissionen, at Eurodac bør styrkes for at afspejle ændringerne af Dublinmekanismen og for at sikre, at det fortsat kan levere det bevis i form af fingeraftryk, der er en forudsætning for dets virke. Det blev også overvejet, om Eurodac kunne bidrage til bekæmpelsen af irregulær migration ved at lagre fingeraftryksoplysninger for alle kategorier og gøre det muligt at foretage sammenligninger med alle lagrede oplysninger til dette formål.

Dette forslag ændrer derfor den aktuelle Eurodacforordning (EU) nr. 603/2013 og udvider dens anvendelsesområde med henblik på at identificere tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold og tredjelandsstatsborgere, som er indrejst ulovligt i Den Europæiske Union ved de ydre grænser, idet disse oplysninger kan hjælpe medlemsstaterne, når der skal udstedes nye papirer til en tredjelandsstatsborger med henblik på tilbagesendelse.

Det ville gøre EU's tilbagesendelsespolitik mere effektiv, hvis man kunne fremme identifikationen af tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer med ulovligt ophold ved hjælp af biometri, især i forbindelse med irregulære migranter, som benytter vildledning for at undgå at blive identificeret og forpurre udstedelsen af nye papirer. Hvis der foreligger oplysninger om tredjelandelandsstatsborgere uden identifikation eller lovlig grund til at opholde sig i EU, som får optaget fingeraftryk i en medlemsstat, vil det fremskynde procedurerne for identifikation og udstedelse af nye papirer til tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, som pågribes og får optaget fingeraftryk i en anden medlemsstat; dette vil igen bidrage til at reducere varigheden af de nødvendige tilbagesendelses- og tilbagetagelsesprocedurer, herunder den periode, hvori irregulære migranter kan underkastes administrativ frihedsberøvelse, mens de afventer udsendelse, og til at bekæmpe identitetssvig. Det ville give mulighed for at identificere irregulære migranters transitland og dermed fremme disse landes tilbagetagelse af de pågældende personer. De nationale myndigheder ville, hvis der forelå oplysninger om irregulære migranters bevægelser inden for EU, kunne foretage en mere præcis individuel vurdering af de irregulære migranters situation, f.eks. af risikoen for, at de måske vil forsvinde i løbet af tilbagesendelses- og tilbagetagelsesprocedurerne.

Der ankom et usædvanligt højt antal flygtninge og migrantbørn i Europa i 2015, og det har været meget vanskeligt for medlemsstaterne at få nøjagtige tal over antallet af uledsagede børn og børn, der er blevet adskilt fra deres familie, idet de formelle registreringsprocedure i visse medlemsstater ikke altid giver mulighed for at identificere dem, når de passerer grænser. Den fortsatte migrations- og flygtningekrise har rejst alvorlige spørgsmål blandt medlemmer af Europa-Parlamentet, ikke-statslige organisationer, internationale organisationer og medlemsstater om, hvordan uledsagede børn sikres og beskyttes. Beskyttelse af børn og savnede børn fra et tredjeland er blevet et særligt problem i forbindelse med krisen i EU. 8  

Hidtil har Eurodac været benyttet til at registrere fingeraftryk fra mindreårige på 14 år og derover, hvilket gør det muligt at identificere en uledsaget mindreårig, når der er indgivet en asylansøgning i EU. I betragtning af at der tilsyneladende er en stigning i antallet af børn under denne alder, der smugles til EU og inden for EU, ser der ud til at være et større behov for at registrere biometriske oplysninger i Eurodac fra en lavere alder, således at disse personer lettere kan identificeres, samt at undersøge, om sådanne oplysninger kan bidrage til at etablere familieforbindelser eller forbindelser til en værge i en anden medlemsstat.

Mange medlemsstater indsamler biometriske oplysninger fra en lavere alder end 14 år til brug for udstedelsen af visum, pas, biometriske opholdstilladelser og almindelige immigrationskontrol. Det foreslås derfor også, at optagelsen af fingeraftryk til Eurodac ændres til seks års alderen – den alder, hvor fingeraftryk af børn ifølge forskningen kan genkendes med tilstrækkelig nøjagtighed.

Det er også nødvendigt at lagre oplysninger om tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold og tredjelandsstatsborgere, der pågribes ved ulovlig indrejse i EU ved de ydre grænser, i længere tid, end hvad der er tilladt i dag. En lagringsperiode på 18 måneder er maksimum i henhold til den gældende forordning for personer, der pågribes ved de ydre grænser, og der lagres ingen oplysninger om personer, som konstateres at opholde sig ulovligt i en medlemsstat. Det skyldes, at den aktuelle Eurodacforordning ikke skal lagre oplysninger om irregulære migranter længere, end hvad der er nødvendigt for at fastslå, hvad der er det første indrejseland ifølge Dublinforordningen, hvis der er indgivet en asylansøgning i en anden medlemsstat. Da anvendelsesområdet for Eurodac udvides, er det nødvendigt at lagre disse oplysninger i længere tid, således at sekundære bevægelser kan følges inden for EU, især hvis en irregulær migrant forsøger at gøre alt for at forblive uopdaget. En periode på fem år skønnes at være passende til formålet, og datalagringsperioden bringes derved i overensstemmelse med andre EU-databaser på området retlige og indre anliggender (RIA) samt med den periode, i hvilken en irregulær migrant kan pålægges indrejseforbud i henhold til tilbagesendelsesdirektivet. 9

Forslaget betyder også, at oplysninger om en irregulær migrants identitet kan udveksles med et tredjeland, alene hvis det er nødvendigt at udveksle oplysningerne med henblik på tilbagesendelse. Oprindelseslandets tilbagetagelse og den fornyede udstedelse af papirer til irregulære tredjelandsstatsborgere indebærer udveksling af oplysninger med myndighederne i det pågældende lande, når der skal fremskaffes et rejsedokument. Dette forslag giver mulighed for udveksling af oplysninger på dette grundlag og i overensstemmelse med reglerne om databeskyttelse. Der indføres et strengt forbud mod at udveksle oplysninger om det forhold, at der er indgivet en asylansøgning i EU, som kunne bringe en afvist asylansøgers sikkerhed i fare og føre til en krænkelse af vedkommendes grundlæggende rettigheder.

Det foreslås også, at medlemsstaterne indsamler yderligere biometriske oplysninger – et ansigtsbillede – og andre personoplysninger og lagrer disse i det centrale system for at reducere behovet for yderligere kommunikationsinfrastruktur mellem medlemsstaterne til at udveksle oplysninger om irregulære migranter, som ikke har ansøgt om asyl. Indsamlingen af ansigtsbilleder vil være en forløber for indførelsen af software til ansigtsgenkendelse i fremtiden og bringe Eurodac i overensstemmelse med andre systemer såsom ind- og udrejsesystemet. eu-LISA bør først foretage en undersøgelse af software til ansigtsgenkendelse, hvor nøjagtigheden og pålideligheden vurderes, inden denne software tilføjes til det centrale system.

I Kommissionens meddelelse om stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed 10 understreges behovet for at forbedre informationssystemernes interoperabilitet som et mål på lang sigt, hvilket Det Europæiske Råd og Rådet også har konstateret. Det foreslås i meddelelsen at nedsætte en ekspertgruppe om informationssystemer og interoperabilitet, som skal se på de retlige og operationelle aspekter af mulighederne for at sikre interoperabilitet mellem informationssystemerne om grænser og sikkerhed. Det aktuelle forslag er i overensstemmelse med målene i meddelelsen, da det indretter Eurodac på en måde, der muliggør interoperabilitet med andre informationssystemer, hvor dette er nødvendigt og rimeligt. Til dette formål og med støtte fra ekspertgruppen om informationssystemer og interoperabilitet vil Kommissionen vurdere, om det er nødvendigt og rimeligt at skabe interoperabilitet med Schengeninformationssystemet (SIS) og visuminformationssystemet (VIS). I den forbindelse og i overensstemmelse med meddelelsen vil Kommissionen desuden undersøge, om der er behov for at revidere regelsættet for adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse.

Forslaget tillader fortsat adgang til det centrale system med henblik på retshåndhævelse og vil nu give retshåndhævende myndigheder og Europol adgang til alle oplysninger, der er lagret i systemet, og til på et tidspunkt at foretage søgninger på grundlag af et ansigtsbillede.

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Forslaget hænger nøje sammen med og supplerer Unionens politik på andre områder, bl.a.:

(a)Det fælles europæiske asylsystem, idet det sikrer en effektiv gennemførelse af Dublinforordningen ved at anvende bevis i form af fingeraftryk som hjælp til at fastslå, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for en asylansøgning.

(b)En effektiv EU-tilbagesendelsespolitik, som skal bidrage til og forbedre EU's system til at sende irregulære immigranter tilbage. Dette er vigtigt for at bevare befolkningens tillid til EU's asylsystem og opbakning til at hjælpe personer med behov for international beskyttelse. Hvis der skal sendes flere irregulære migranter tilbage, bør det gå hånd i hånd med EU's fornyede bestræbelser på at beskytte dem, der har brug det.

(c)Intern sikkerhed, som det blev understreget i den europæiske dagsorden om sikkerhed 11 , med henblik på at beskytte, opdage, efterforske og retsforfølge alvorlig lovovertrædelser og terrorhandlinger ved at give retshåndhævende myndigheder og Europol mulighed for at behandle personoplysninger om personer, der mistænkes for at være involveret i terrorhandlinger eller alvorlige lovovertrædelser.

(d)Europæiske grænse- og kystvagthold med hensyn til muligheden for at optage fingeraftryks- og ansigtsbilledeoplysninger af asylansøgere og irregulære migranter til Eurodac på vegne af en medlemsstat med henblik på effektiv kontrol ved de ydre grænser.

(e)Databeskyttelse for så vidt som dette forslag skal sikre, at de grundlæggende rettigheder til respekt for privatlivets fred, som gælder personer, hvis personoplysninger behandles i Eurodac, beskyttes.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for det foreliggende forslag til omarbejdning er artikel 78, stk. 2, litra e), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde hvad angår kriterierne for og mekanismerne til at fastslå, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for at behandle en ansøgning om asyl eller international beskyttelse, og denne artikel i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde svarer til retsgrundlaget for det oprindelige forslag (artikel 63, stk. 1, litra a), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab). Derudover bygger det på artikel 79, stk. 2, litra c), for så vidt angår elementerne til at identificere en irregulær tredjelandsstatsborger eller statsløs person i forbindelse med illegal immigration og ulovligt ophold, herunder udsendelse og hjemsendelse af personer uden tilladelse, på artikel 87, stk. 2, litra a), for så vidt angår de elementer, der vedrører indsamling, lagring, behandling, analyse og udveksling af relevante oplysninger til retshåndhævelsesformål, og på artikel 88, stk. 2, litra a), for så vidt angår Europols arbejdsområder og opgaver, herunder indsamling, lagring, behandling, analyse og udveksling af oplysninger.

Variabel geometri

Forordning (EU) nr. 603/2013 er bindende for Det Forenede Kongerige og Irland, da de på grundlag af ovennævnte protokol har meddelt deres ønske om at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af den forordning.

I henhold til protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling kan disse medlemsstater beslutte af deltage i vedtagelse af forslaget. Den mulighed har de også efter vedtagelsen af forslaget.

Ifølge protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i Rådets vedtagelse af foranstaltninger, der foreslås i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (bortset fra "foranstaltninger, der udpeger de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af medlemsstaternes ydre grænser, eller foranstaltninger vedrørende en ensartet udformning af visa"). Danmark deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Da Danmark imidlertid anvender den nuværende Eurodacforordning som følge af en international aftale 12 , som Danmark indgik med EU i 2006, skal Danmark i overensstemmelse med aftalens artikel 3 meddele Kommissionen, hvorvidt landet ønsker at gennemføre indholdet af den ændrede forordning.

Forslagets virkning for medlemsstater, der ikke er medlemmer af EU, men er associeret med Dublinsystemet

Sideløbende med, at flere stater, der ikke er medlemmer af EU, er blevet associeret med Schengenreglerne, har Fællesskabet indgået eller er i færd med at indgå flere aftaler, hvorved disse lande også tilknyttes Dublin-/Eurodacreglerne:

aftalen om Islands og Norges associering indgået i 2001 13

aftalen om Schweiz' associering indgået den 28. februar 2008 14

protokollen om Liechtensteins associering indgået den 18. juni 2011 15 .

For at skabe rettigheder og forpligtelser mellem Danmark – der som nævnt ovenfor er associeret med Dublin-/Eurodacreglerne i form af en international aftale – og de associerede lande nævnt ovenfor, er der indgået to andre instrumenter mellem Fællesskabet og de associerede lande. 16

I overensstemmelse med ovennævnte tre aftaler accepterer de associerede lande Dublin-/Eurodacreglerne og deres videreudvikling uden undtagelse. De deltager ikke i vedtagelsen af nogen retsakter, der ændrer eller bygger på Dublinreglerne (dvs. heller ikke nærværende forslag), men giver inden for en given frist Kommissionen meddelelse om deres beslutning om, hvorvidt de efterkommer indholdet af sådanne retsakter, når de er vedtaget af Rådet og Europa-Parlamentet. I fald Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein ikke ønsker at efterkomme en retsakt, der ændrer eller bygger på Dublin-/Eurodacreglerne, finder den såkaldte guillotineklausul anvendelse, og de respektive aftaler opsiges, medmindre det blandede udvalg, der er oprettet som følge af aftalerne, træffer anden afgørelse med enstemmighed.

Anvendelsesområdet for de ovenfor nævnte associeringsaftaler med Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein samt parallelaftalen med Danmark omfatter ikke adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse. Når forslaget til omarbejdning af forordningen er vedtaget, er det derfor nødvendigt at sikre, at der undertegnes og indgås supplerende aftaler med disse associerede lande, hvis de ønsker at deltage.

Ifølge det aktuelle forslag må der først foretages sammenligning af fingeraftryksoplysninger ved hjælp af Eurodac, når sammenligninger med medlemsstaternes nationale fingeraftryksdatabaser og andre medlemsstaters elektroniske databaser har givet negative resultater, jf. Rådets afgørelse 2008/615/RIA (Prümaftalerne). Denne regel betyder, at hvis en medlemsstat ikke har gennemført nævnte rådsafgørelse og ikke kan foretage en kontrol i henhold til Prümaftalen, kan den heller ikke foretage kontrol i Eurodac med henblik på retshåndhævelse. Det samme gælder associerede lande, som ikke har gennemført eller som ikke deltager i Prümaftalen, og som derfor heller ikke kan foretage en sådan kontrol i Eurodac.

Nærhedsprincippet

Det foreslåede initiativ udgør en videreudvikling af Dublinforordningen og EU's migrationspolitik og skal sikre, at fælles regler for optagelse af fingeraftryk og ansigtsbillede af irregulære tredjelandsstatsborgere til Eurodac anvendes på samme måde i alle medlemsstater. Det giver Den Europæiske Union et middel til at få oplysninger om, hvor mange tredjelandsstatsborgere der rejser ind i EU irregulært og søger om asyl, hvilket er en forudsætning for at udforme en bæredygtig og evidensbaseret politik på området migration og visum. Det giver også retshåndhævende myndigheder adgang til Eurodac, hvilket er en hurtig, præcis, sikker og omkostningseffektiv måde at identificere tredjelandsstatsborgere på, som mistænkes for terrorisme eller en alvorlig lovovertrædelse, eller som er ofre herfor.

Forslaget hjælper også medlemsstaterne med at identificere tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold og tredjelandsstatsborgere, som er indrejst ulovligt i Den Europæiske Union ved de ydre grænser, idet disse oplysninger kan hjælpe medlemsstaterne, når der skal udstedes nye papirer til en tredjelandsstatsborger med henblik på tilbagesendelse.

Da problemerne vedrørende asyl og beskyttelse af flygtninge går på tværs af grænserne, er EU godt placeret til at foreslå løsninger på spørgsmål som ovennævnte samt problemer i tilknytning til Eurodacforordningen inden for rammerne af det fælles europæiske asylsystem.

Det er også nødvendigt at ændre Eurodacforordningen for at tilføje endnu et formål med systemet, nemlig at tillade adgang til oplysninger med henblik på at kontrollere illegal migration til EU og irregulære migranters sekundære bevægelser inden for EU. Dette mål kan ikke i tilstrækkelig grad nås af medlemsstaterne hver for sig.

Proportionalitet

EU-traktatens artikel 5 fastsætter, at Unionen kun handler i det omfang, det er nødvendigt for at nå traktatens mål. Den form, der er valgt til denne EU-foranstaltning, skal gøre det muligt at nå forslagets mål og sikre en så effektiv gennemførelse som muligt.

Forslaget, hvis tilblivelse af styret af principperne om indbygget beskyttelse af privatlivets fred står i rimeligt forhold til retten til beskyttelse af personoplysninger, da det ikke kræver indsamling og lagring af flere oplysninger i længere tid, end hvad der er strengt nødvendigt, for at systemet kan fungere og opfylde formålet. Derudover vil alle garantier og mekanismer, som er nødvendige for en effektiv beskyttelse af de rejsendes grundlæggende rettigheder, især beskyttelsen af deres privatliv og personoplysninger, blive sikret og gennemført.

Der er ikke behov for yderligere procedurer og harmonisering på EU-plan, for at systemet kan fungere; den påtænkte foranstaltning er derfor rimelig, da den ikke går videre, end hvad der er nødvendigt på EU-plan for at opfylde de fastlagte mål.

Valg af retsakt

Den foreslåede omarbejdning vil også tage form af en forordning. Det aktuelle forslag vil bygge på og udvide et eksisterende centraliseret system, gennem hvilket medlemsstaterne samarbejder med hinanden, hvilket kræver en fælles struktur og fælles driftsregler. Det fastsætter endvidere regler for adgangen til systemet, herunder med henblik på retshåndhævelse, som er ens for alle medlemsstater. Følgelig er det kun en forordning, der kan benyttes som retsakt.

3.HØRING AF INTERESSEDE PARTER

Kommissionen har bygget udarbejdelsen af forslaget på de drøftelser, der regelmæssigt har fundet sted i Det Europæiske Råd, ministerrådet og Europa-Parlamentet af, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for at tackle migrationskrisen, navnlig reformen af Dublinforordningen, som Eurodac knytter sig uadskilleligt til. Kommissionen har også set på medlemsstaternes behov, som blev tydelige under flygtninge- og migrationskrisen.

Der blev især i Rådets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 25.-26. juni 2015 opfordret til at styrke forvaltningen af Unionens ydre grænser for bedre at kunne dæmme op for den stigende strøm af ulovlig migration. 17 På et senere møde blandt stats- og regeringscheferne i oktober 2015 konkluderede Det Europæisk Råd, at medlemsstaterne burde fremskynde gennemførelsen af direktivet om tilbagesendelse og sikre, at alle, der ankommer til hotspottene, identificeres, registreres og får optaget fingeraftryk og samtidig sikre omfordelinger og tilbagesendelser. 18 I marts 2016 gentog Det Europæiske Råde, at der også ville blive set på, hvordan EU's migrationspolitik, bl.a. Dublinforordningen, skulle se ud fremover. 19

Kommissionen har også uformelt hørt Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om de nye elementer i forslaget, som er omfattet af det nye regelsæt om databeskyttelse.

Grundlæggende rettigheder

Den foreslåede forordning har indvirkning på de grundlæggende rettigheder, især på retten til menneskelig værdighed (artikel 1 i EU-chartret om grundlæggende rettigheder), forbuddet mod slaveri og tvangsarbejde (chartrets artikel 5), retten til frihed og sikkerhed (chartrets artikel 6), respekt for privatliv og familieliv (chartrets artikel 7), beskyttelse af personoplysninger (chartrets artikel 8), asylret (chartrets artikel 18) og beskyttelse i tilfælde af udsendelse, udvisning og udlevering (chartrets artikel 19), retten til ikke-forskelsbehandling (chartrets artikel 21), børns rettigheder (chartrets artikel 24) og retten til effektive retsmidler (chartrets artikel 47).

Forbuddet mod slaveri og tvangsarbejde samt retten til frihed og sikkerhed påvirkes positivt af gennemførelsen af Eurodac. En bedre og mere nøjagtig identifikation (ved brug af biometriske oplysninger) af tredjelandsstatsborgere, der passerer EU's ydre grænser, gør det nemmere at opdage svig, menneskesmugling (især når der er tale om mindreårige) og grænseoverskridende kriminalitet og bidrager dermed til bekæmpelsen af menneskehandel og menneskesmugling. Den bidrager også til at forbedre sikkerheden for de borgere, der opholder sig på EU's område.

Forslaget bidrager også positivt til beskyttelsen af børns rettigheder og til respekten for retten til familieliv. Mange ansøgere om international beskyttelse og tredjelandsstatsborgere, der rejser ulovligt ind i Den Europæiske Union, rejser med familiemedlemmer og i mange tilfælde med meget små børn. Hvis disse børn kan identificeres ved hjælp af fingeraftryk og ansigtsbilleder, vil det fremme identificeringen af børn, der er blevet adskilt fra deres familie, da det giver en medlemsstat mulighed for at følge op på en undersøgelse, hvor en sammenligning af fingeraftryk viser, at de har opholdt sig i en anden medlemsstat. Det vil også styrke beskyttelsen af uledsagede mindreårige, som ikke altid formelt søger international beskyttelse, og som forsvinder fra institutioner eller sociale tjenester, som skal varetage deres forsorg.

Forpligtelsen til at optage fingeraftryk skal gennemføres i fuld respekt for retten til menneskelig værdighed og børns rettigheder. Forslaget bekræfter medlemsstaternes forpligtelse til at sikre, at proceduren for optagelse af fingeraftryk og et ansigtsbillede fastlægges og anvendes efter den pågældende medlemsstats nationale praksis og i overensstemmelse med de beskyttelsesforanstaltninger, der er fastlagt i Den Europæiske Unions charter for grundlæggende rettigheder, i konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og i FN-konventionen om barnets rettigheder. Sanktioner forbundet med tilsidesættelse af forpligtelsen til at efterleve proceduren for optagelse af fingeraftryk skal være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Det fremgår specifikt af forslaget, at frihedsberøvelse kun må benyttes i den forbindelse som sidste udvej, hvis det er nødvendigt for at fastlægge eller kontrollere en tredjelandsstatsborgers identitet. Hvad angår børn bør optagelsens af mindreåriges, navnlig mindre børns, fingeraftryk ske på en børnevenlig måde. Der er også relevante bestemmelser, som sikrer, at et barn ikke gøres til genstand for administrative sanktioner, hvis der er en berettiget årsag til, at det ikke vil have optaget fingeraftryk eller ansigtsbillede, og som fastslår, at myndighederne i en medlemsstat skal sikre, at barnet henvises til de nationale myndigheder med ansvar for børns beskyttelse, hvis de nærer mistanke om, at der kan være problemer med barnets beskyttelse som følge af, at det har nægtet at få optaget fingeraftryk, eller hvis et barn har beskadigede fingerspidser eller hænder.

Gennemførelsen af forslaget berører ikke de rettigheder, der gælder ansøgere om international beskyttelse og personer, som nyder international beskyttelse, især med hensyn til forbuddet mod at overføre personoplysninger til tredjelande i tilfælde af udsendelse, udvisning og udlevering.

Som anført i chartrets artikel 52, stk. 1, skal enhver begrænsning i retten til beskyttelse af personoplysninger være passende for at opfylde målet og må ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at nå det. Ifølge artikel 8, stk. 2, i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention anerkendes det også, at en offentlig myndigheds indgreb i en persons ret til privatliv kan anses for at være nødvendigt af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller for at forebygge forbrydelse, hvilket er tilfældet i dette forslag. Med forslaget gives adgang til Eurodac med henblik på forebyggelse, opdagelse og efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige lovovertrædelser med henblik på at identificere tredjelandsstatsborgere, der passerer de ydre grænser, og få adgang til oplysninger om de rejser, de tidligere har foretaget. Garantierne, hvad angår personoplysninger, omfatter også retten til at få indsigt i og til at berigtige eller slette oplysninger. Begrænsningen af den periode, hvori oplysningerne må lagres, som er omhandlet i begrundelsens punkt 1, bidrager også til, at beskyttelsen af personoplysninger respekteres som en grundlæggende rettighed.

Med forslaget gives adgang til Eurodac med henblik på forebyggelse, opdagelse og efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige lovovertrædelser med henblik på at identificere tredjelandsstatsborgere, der passerer de ydre grænser, og få adgang til oplysninger om deres bevægelser inden for EU. Udpegede retshåndhævende myndigheder kan endvidere kun få adgang til oplysninger i Eurodac, hvis der er rimelig grund til at formode, at adgangen vil bidrage væsentligt til at forebygge, opdage eller efterforske den pågældende lovovertrædelse. Sådanne anmodninger kontrolleres af en udpeget retshåndhævende myndighed for at sikre, at de strenge betingelser for at anmode om adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse er opfyldt.

Endvidere fastlægger forslaget også strenge sikkerhedsforanstaltninger for at garantere de behandlede personoplysningers sikkerhed, og det indeholder bestemmelser om uafhængige offentlige datatilsynsmyndigheders tilsyn med behandlingen af oplysninger og dokumentation af alle de søgninger, der foretages. Forslaget fastslår også, at behandlingen af alle personoplysninger, som foretages af retshåndhævende myndigheder i Eurodac, når oplysningerne er trukket ud, er genstand for det nye direktiv om databeskyttelse hvad angår behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, opdage eller retsforfølge straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner, som ophæver Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA. Forslaget fastsætter strenge regler for adgang til Eurodac og de nødvendige garantier. Det indeholder også bestemmelser om personers ret til få indsigt i og berigtige og slette oplysninger og genopretter især retten til retlig prøvelse, og om offentlige uafhængige myndigheders tilsyn med behandlingen. Forslaget er derfor fuldt ud i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, især hvad angår retten til beskyttelse af personoplysninger, og også med artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som garanterer alle retten til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører dem.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Forslaget medfører en teknisk ændring af Eurodacs centrale system for at give mulighed for at foretage sammenligninger af alle tre kategorier af oplysninger og lagre alle tre kategorier af oplysninger. Yderligere funktioner, såsom lagring af personoplysninger sammen med et ansigtsbillede, kræver flere ændringer af det centrale system.

Finansieringsoversigten til dette forslag afspejler denne ændring.

De anslåede omkostninger på 29,872 mio. EUR omfatter udgifter til det centrale systems tekniske opgradering og øgede lagerplads og kapacitet. De omfatter også it-relaterede tjenester, software og hardware og vil dække opgradering og tilpasning, således at der kan søges på alle kategorier af oplysninger til både asyl- og migrationsformål. De afspejler også udgifter til det ekstra personale, som eu-LISA får brug for.

5.ANDRE FORHOLD

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

- Udvidelse af Eurodacs anvendelsesområde med henblik på tilbagesendelser (artikel 1, stk. 1, litra b)): Anvendelsesområdet for den nye Eurodacforordning er blevet udvidet til at omfatte muligheden for medlemsstaterne til at lagre og søge oplysninger vedrørende tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, som ikke søger om international beskyttelse, således at de kan identificeres med henblik på tilbagesendelse og tilbagetagelse. Et nyt retsgrundlag, artikel 79, stk. 2, litra c), er blevet tilføjet til formålet. Eurodac bliver således en database, der tjener et bredere immigrationsformål, og som ikke længere kun skal sikre en effektiv gennemførelse af Dublin III-forordningen, selv om det stadig forbliver et vigtigt aspekt. I dag sammenligner Eurodac kun oplysninger om fingeraftryk, som er taget af irregulære migranter og ansøgere om international beskyttelse med asyloplysninger, fordi det er en asyldatabase. Der foretages ingen sammenligninger mellem oplysninger om fingeraftryk, der er taget af migranter ved de ydre grænser, og oplysninger om fingeraftryk, der er taget af tredjelandsstatsborgere der opholder sig ulovligt på en medlemsstats område.

Ved at udvide Eurodacs anvendelsesområde kan de kompetente myndigheder i en medlemsstat videregive og sammenligne oplysninger om de tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, der ikke søger om asyl, og som måske bevæger sig rundt i Den Europæiske Union uden at blive opdaget. De oplysninger, der fås ved et hit, kan måske dernæst hjælpe de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, når de skal identificere tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold på deres område med henblik på tilbagesendelse. De kan også tjene som værdifuldt bevis i forbindelse med udstedelse af nye papirer og tilbagetagelser.

- Sikring af Dublinprocedurens forrang (artikel 15, stk. 4, og artikel 16, stk. 5): Der er indsat en bestemmelse, som skal sikre, at såfremt et hit på et fingeraftryk viser, at der er indgivet en asylansøgning i Den Europæiske Union, skal den medlemsstat, der har foretaget søgningen sikre, at det automatisk er Dublinproceduren, der følges for den pågældende person, og ikke en tilbagesendelsesprocedure. Dette skal garantere, at såfremt der opnås flere hits fra det centrale system vedrørende samme person, er den medlemsstat, der konsulterede Eurodac ikke i tvivl om, hvad der er den korrekte procedure at følge, og at ingen ansøger om international beskyttelse sendes tilbage til sit oprindelsesland i strid med non refoulement-princippet. Det er grunden til at begrebet "hierarki af hits" er indført.

- Forpligtelse til at optage fingeraftryk og ansigtsbillede (artikel2): Forslaget præciserer en klar forpligtelse for medlemsstaterne til at optage og videregive fingeraftryk og et ansigtsbillede af alle tre kategorier af personer, og sikrer, at medlemsstaterne pålægger ansøgere om international beskyttelse og tredjelandsstatsborgere og statsløse personer pligten til at lade disse optage, samt at de underrettes om denne pligt. Forpligtelsen til at optage fingeraftryk har altid eksisteret, jf. artikel 29, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 603/2013, og blev meddelt den registrerede ved hjælp af en oplysende folder. Artiklen giver også medlemsstaterne mulighed for at indføre sanktioner i overensstemmelse med national ret over for de personer, som nægter at lade et ansigtsbillede optage eller at efterleve proceduren for optagelse af fingeraftryk, idet der, hvor det er relevant, henvises til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene om gennemførelse af Eurodacforordningen, som beskriver den bedste fremgangsmåde for, hvordan medlemsstaterne kan optage fingeraftryk. 20 Der er dog fastsat nye bestemmelser, som skal sikre, at optagelsen af mindreåriges, især mindre børns, fingeraftryk og ansigtsbillede, skal se på en børnevenlig måde. Disse bestemmelser sikrer også, at en mindreårig ikke gøres til genstand for administrative sanktioner, hvis der er en god grund til, at det ikke vil have optaget fingeraftryk eller ansigtsbillede, og fastslår, at myndighederne i en medlemsstat skal sikre, at barnet henvises til de nationale myndigheder med ansvar for børns beskyttelse, hvis de nærer mistanke om, at der kan være problemer med barnets beskyttelse som følge af, at det har nægtet at få optaget fingeraftryk, eller hvis et barn har beskadigede fingerspidser eller hænder.

- Lagring af de registreredes personoplysninger (artikel 12, 13 og 14): Eurodac har altid kun indeholdt fingeraftryksoplysninger, og hidtil har der ikke været lagret andre personoplysninger om den registrerede end vedkommendes køn. I det nye forslag foreslås det at lagre personoplysninger om den registrerede, såsom navn(e), alder, fødselsdato, nationalitet, identitetspapirer og et ansigtsbillede. Lagringen af personoplysninger vil give immigrations- og asylmyndigheder mulighed for at identificere en person uden at skulle anmode om disse oplysninger direkte fra en anden medlemsstat. Personoplysninger om en person kan kun hentes fra det centrale system på grundlag af et hit eller ingen hit. Dette skal sikre retten til adgang til disse oplysninger, dvs. at hvis der ikke er nogen fingeraftryk eller noget ansigtsbillede, der passer, kan der ikke opnås personoplysninger.

Med henblik på Dublinforordningen er det nødvendigt at ajourføre nye oplysninger i Eurodac vedrørende den medlemsstat, der bliver ansvarlig for at behandle en asylansøgning, når en ansøger omfordeles til en anden medlemsstat. Dette vil vise, hvilken medlemsstat der er ansvarlig ifølge den omarbejdede Dublinforordning, hvis en ansøger forsvinder eller søger asyl i en anden medlemsstat efter en fordelingsprocedure og et hit på fingeraftryk.

- Biometriske identifikatorer (artikel 2, 15 og 16): Den nuværende Eurodacforordning tillader kun sammenligning af fingeraftryksoplysninger. I 2015 blev det i den europæiske dagsorden for migration foreslået at tilføje andre biometriske identifikatorer til Eurodac for at gøre det lidt lettere for medlemsstaterne, når de står over for problemer med beskadigede fingerspidser og manglende efterlevelse af proceduren for optagelse af fingeraftryk. 21 Dette forslag stiller krav til medlemsstaterne om at optage et ansigtsbillede af den registrerede til videregivelse til den centrale system og omfatter bestemmelser om at foretage en sammenligning af fingeraftryks- og ansigtsbilledeoplysninger sammen og ansigtsbilleder særskilt på bestemte betingelser. Indførelsen af ansigtsbilleder i den centrale system nu vil lægge grunden til, at der i systemet kan foretages søgninger ved hjælp af software til ansigtsgenkendelse i fremtiden.

Medlemsstaterne vil fortsat optage aftryk af flade og rullede fingre af alle ti fingre, og dette vil nu gælde personer med ulovligt ophold i en medlemsstat, fordi der er behov for samme sæt fingeraftryk, hvis alle tre kategorier skal kunne sammenlignes nøjagtigt.

- Sammenligning og videregivelse af kategorier af oplysninger (artikel 15 og 16): Hvor der i henhold til forordning (EU) nr. 603/2013 kun blev lagret to kategorier af fingeraftryk, og der kun kunne søges om sammenligninger af fingeraftryksoplysninger for ansøgere om international beskyttelse, vil der nu blive lagret fingeraftryks- og ansigtsbilledeoplysninger for alle tre kategorier af oplysninger, og de vil kunne sammenlignes med hinanden. Dette vil give immigrationsmyndighederne i en medlemsstat mulighed for at vurdere, om en tredjelandsstatsborger med ulovligt ophold i en medlemsstat har søgt om asyl eller er rejst ulovligt ind i EU ved de ydre grænser. Det vil desuden gøre det muligt for medlemsstaterne at kontrollere, om en person, der pågribes, mens vedkommende passerer en ydre grænse ulovligt, tidligere har opholdt sig ulovligt i en anden medlemsstat. Udvidede søgemulighederne giver mulighed for at følge et mønster i irregulære og sekundære bevægelser gennem Den Europæiske Union og kan føre til en identifikation af den pågældende person i mangel på gyldige identitetspapirer.

- Nedsættelse af aldersgrænsen for optagelse af fingeraftryk til seks år (artikel 10, 13 og 14): Aldersgrænsen for at optage fingeraftryk har hidtil være 14 år Den undersøgelse, der er foretaget af Kommissionens Fælles Forskningscenter om genkendelse af børns fingeraftryk ("Fingerprint Recognition for Children") 22  tyder på, at fingeraftryk, der optages af børn i seksårsalderen, kan anvendes til automatiske sammenligninger i f.eks. Eurodac, hvis der udvises tilstrækkelig omhu med at opnå billeder af god kvalitet.

I mange medlemsstater optages der faktisk fingeraftryk af børn, der er yngre end seks år, til nationale formål som f.eks. til udstedelse af et pas eller en biometrisk opholdstilladelse.

Mange ansøgere om international beskyttelse og tredjelandsstatsborgere, der rejser ulovligt ind i Den Europæiske Union, rejser med familiemedlemmer og i mange tilfælde med meget små børn. Hvis disse børn kan identificeres ved hjælp af fingeraftryk og ansigtsbilleder, vil det fremme identificeringen af børn, der er blevet adskilt fra deres familie, da det giver en medlemsstat mulighed for at følge op på en undersøgelse, hvor en sammenligning af fingeraftryk viser, at de har opholdt sig i en anden medlemsstat. Det vil også styrke beskyttelsen af uledsagede mindreårige, som ikke altid formelt søger international beskyttelse, og som forsvinder fra institutioner eller sociale tjenester, som skal varetage deres forsorg. På de nuværende juridiske og tekniske vilkår er det ikke muligt at fastslå deres identitet. Eurodacsystemet kunne derfor benyttes til at registrere børn fra tredjelande, når man finder dem i EU uden papirer, således at man kan holde øje med dem og forhindre, at de ender i en situation, hvor de udnyttes.

- Lagring af oplysninger (artikel 17): Den periode på ti år, hvori der kan lagres oplysninger om ansøgere om international beskyttelse, forbliver uændret. Dette skal sikre, at medlemsstaterne kan følge sekundære bevægelser inden for Den Europæiske Union efter indrømmelse af international beskyttelse, hvor den pågældende person ikke har tilladelse til at tage bopæl i en anden medlemsstat. Da personer, som er indrømmet international beskyttelse, bliver omfattet af den omarbejdede Dublinforordning, kan disse oplysninger nu anvendes til at sende flygtninge eller personer med subsidiær beskyttelse tilbage til den medlemsstat, som indrømmede denne beskyttelse.

Fingeraftryksoplysninger om tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, som ikke søger om asyl, vil blive opbevaret i fem år. Det skyldes, at Eurodac ikke længere kun er en database over asylansøgere, og at det er nødvendigt at opbevare oplysningerne længere, for at sikre at illegal immigration og sekundære bevægelser i og til EU kan overvåges ordentligt. Lagringsperioden er tilpasset den periode, hvori en person højst må pålægges indrejseforbud til migrationsformål, jf. artikel 11 i tilbagesendelsesdirektivet 2008/115/EF, perioden for lagring af visumoplysninger (artikel 23 i visumforordningen), og den foreslåede periode for lagring af oplysninger i ind- og udrejsesystemet (artikel 31).

- Sletning af oplysninger før tiden (artikel 18): Sletning af oplysninger før tiden forbliver uændret for ansøgere om international beskyttelse og irregulære tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som er indrømmet statsborgerskab. Oplysninger om disse personer, som lagres i det centrale system, vil blive slettet før tiden, hvis der opnås statsborgerskab i en medlemsstat, fordi de dermed ikke længere er omfattet af Eurodacs anvendelsesområde.

Oplysninger vedrørende tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer med ulovligt ophold, som har fået opholdstilladelse, eller som har forladt Den Europæiske Unions område, vil ikke længere blive slettet før tiden. Det er nødvendigt at lagre disse oplysninger i fald en opholdstilladelse, som normalt kun indrømmes for en afgrænset periode, ikke længere er gyldig, og personen bliver for længe, eller i fald en tredjelandsstatsborger med ulovligt ophold, som var vendt tilbage til et tredjeland, skulle forsøge at rejse ulovligt ind i EU igen.

- Mærkning af oplysninger for tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (artikel 19, stk. 4 og 5): Ifølge den aktuelle Eurodacforordning slettes oplysninger om en tredjelandsstatsborger med ulovligt ophold, som ikke søger om asyl i Den Europæiske Union, før tiden, når der opnås en opholdstilladelse. Med forslaget foreslås det, at disse oplysninger mærkes i stedet for at blive slettet før tiden, således at når en medlemsstat foretager en søgning i Eurodac, som fører til et hit i det centrale system, kan den straks konstatere, at tredjelandsstatsborgeren med ulovligt ophold har fået opholdstilladelse af en anden medlemsstat. Der kan så ifølge artikel 6, stk. 2, i direktivet om tilbagesendelse være mulighed for at sende personen tilbage til den medlemsstat, der udstedte opholdstilladelsen.

Oplysninger om ansøgere om international beskyttelse blokeres efter tre år, når der er tale om at anvende dem til retshåndhævelsesformål; oplysninger vedrørende tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, som ikke søger om international beskyttelse, og som har fået en midlertidig opholdstilladelse, blokeres dog ikke og kan anvendes til retshåndhævelsesformål. Dette skal sikre, at der stadig kan søges i oplysningerne, hvis en opholdstilladelse udløber, før perioden for lagring af oplysninger på fem år udløber. Oplysninger vedrørende asylansøgere vil fortsat blive behandlet anderledes, fordi asylansøgere som personer under international beskyttelse har større sandsynlighed for at få fornyet deres opholdstilladelse eller for at opnå en tilladelse til et længerevarende ophold.

- Videregivelse af oplysninger fra Eurodac til tredjelande (artikel 38): Det er ifølge den gældende forordning strengt forbudt at videregive oplysninger til et tredjeland, en international organisation eller en privat enhed. Udvidelsen af Eurodacs anvendelsesområde, således at en medlemsstat kan anvende oplysninger fra Eurodac til at identificere en tredjelandsstatsborger med ulovligt ophold og udstede nye papirer til vedkommende med henblik på tilbagesendelse og tilbagetagelse, indebærer nødvendigvis, at der under visse betingelser videregives oplysninger til en tredjeland – alene med henblik på berettiget tilbagesendelse. Der er derfor indsat en bestemmelse, som giver mulighed for at videregive oplysninger til tredjelande med henblik på tilbagesendelse, og som fastlægger meget strenge betingelser for videregivelsen af disse oplysninger. Det er også strengt forbudt at give et tredjeland, som ikke er part i Dublinforordningen, adgang til Eurodacbasen eller at lade en medlemsstat kontrollere oplysninger på vegne af et tredjeland. Ved tilføjelsen af denne bestemmelse om videregivelse af oplysninger til tredjelande afstemmes Eurodac med andre databaser, såsom VIS og ind- og udrejsesystemet, for hvilke der gælder lignende bestemmelser om videregivelse af oplysninger med henblik på tilbagesendelse.

- Adgang for retshåndhævende myndigheder og Europol (artikel 20, stk. 3): Der er foretaget mindre ændringer af bestemmelserne om adgang med henblik på retshåndhævelse for at sikre, at der kan foretages sammenligninger med alle tre kategorier af oplysninger i det centrale system, når der foretages en søgning med henblik på retshåndhævelse, og for at muliggøre en søgning på grundlag af et ansigtsbillede i fremtiden.

-Tilladelse til, at den europæiske grænse- og kystvagt og medlemsstaternes eksperter i EASO kan optage fingeraftryk (artikel 10, stk. 3, og artikel 13, stk. 7): Forslaget tillader, at Det Europæiske Agentur for Grænse[- og Kyst]bevogtning og medlemsstaternes asyleksperter, som udsendes til en medlemsstat under ledelse af EASO, efter en medlemsstats beslutning kan optage fingeraftryk og videregive fingeraftryk til Eurodac på vegne af en medlemsstat. Forslaget begrænser disse opgaver til områder, hvor både agenturets og kontorets beføjelser tillader dem at udføre opgaven (dvs. af personer, der rejser ulovligt ind ved de ydre grænser, og af asylansøgere).

- Statistiske oplysninger (artikel 9): For at gøre skabe større åbenhed om oplysningerne i Eurodac er der foretaget ændringer af, hvilken type statistiske oplysninger der offentliggøres, og af hyppigheden hvormed de offentliggøres af eu-LISA. Der er indsat nye bestemmelser, som gør det muligt at videregive statistiske oplysninger fra Eurodac til de relevante organer på området retlige og indre anliggender til analyse- og forskningsformål. Statistiske oplysninger, som eu-LISA udarbejder til disse formål, må ikke indeholde navne, personers fødselsdatoer eller andre personoplysninger, som kan identificere de registrerede personer. Der er også foretaget ændringer, således at Kommissionen på anmodning kan indhente statistiske oplysninger fra eu-LISA ad hoc.

- Det centrale systems arkitektur og operationelle forvaltning (artikel 4 og 5): Der er foretaget ændringer af kommunikationsinfrastrukturen, som betyder, at det centrale system kan gøre brug af EuroDomain, hvilket vil give væsentlige stordriftsfordele. Den operationelle forvaltning af DubliNet som en eksisterende særskilt kommunikationsinfrastruktur med henblik på Dublinforordningen er også blevet indarbejdet i den nye systemarkitektur og vil sikre, at både den finansielle og operationelle forvaltning overgår til eu-LISA, som i øjeblikket kun er ansvarlig for den operationelle forvaltning via et særskilt aftalememorandum med Kommissionen (GD HOME).

- Oplysning om forkerte hits (artikel 26, stk. 6): Medlemsstaterne skal nu blot underrette eu-LISA om, at de har modtaget et forkert hit fra det centrale system og give eu-LISA oplysningerne om det pågældende hit, således at forbindelsen til det forkerte resultat kan fjernes fra databasen. I fremtiden vil eu-LISA udarbejde statistikker over antallet af indberettigede forkerte hits, og Kommissionen skal således ikke længere underrettes direkte om et forkert hit.

- Brugen af reelle personoplysninger til test (artikel 5, stk. 1): Hvad angår test af Eurodacs centrale system har eu-LISA hidtil skulle benytte fiktive oplysninger til testmiljøet og til at teste ny teknologi, hvilket ikke har givet nyttige testresultater på grund af de anvendte oplysninger. Med forslaget bliver der mulighed for at anvende reelle personoplysninger, når det centrale system skal testes med henblik på diagnosticering og reparation samt brug af ny teknologi og nye teknikker på strenge betingelser, og under forudsætning af at de oplysninger, der anvendes, er anonymiserede til testformål og ikke kan anvendes til at identificere personer.

ê 603/2013 (tilpasset)

2016/0132 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af [forordning (EU) Nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne] Ö, identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold  Õ og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (omarbejdning)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 78, stk. 2, litra e), Ö , artikel 79, stk. 2, litra c), Õ artikel 87, stk. 2, litra a) og artikel 88, stk. 2, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

ê 603/2013 betragtning 1 (tilpasset)

(1)Der bør foretages en række væsentlige ændringer af Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 af 11. december 2000 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublinkonventionen 23  og af Rådets forordning (EF) nr. 407/2002 af 28. februar 2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2725/2000 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublinkonventionen 24  Ö Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) No 603/2013 25  Õ . Ö Forordningen Õ Forordningerne bør af klarhedshensyn omarbejdes.

ê 603/2013 betragtning 2

(2)En fælles asylpolitik, herunder et fælles europæisk asylsystem, er en grundlæggende del af Den Europæiske Unions målsætning om gradvis at indføre et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er åbent for personer, der på grund af omstændighederne søger international beskyttelse i Unionen.

ê 603/2013 betragtning 3 (tilpasset)

(3)Det Europæiske Råd vedtog på sit møde den 4. november 2004 Haagprogrammet, som fastsætter de mål, der skal realiseres på området frihed, sikkerhed og retfærdighed i perioden 2005-2010. Den europæiske pagt om indvandring og asyl vedtaget af Det Europæiske Råd på dets møde den 15. og 16. oktober 2008 opfordrede til at fuldføre gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem ved at indføre en ensartet asylprocedure med fælles garantier og vedtage en ensartet status både for flygtninge og for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse.

ê 603/2013 betragtning 4 (tilpasset)

(4)Med henblik på anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning Nr. […/…] 26 ] af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs 27 , er det nødvendigt at fastslå identiteten af personer, der søger om international beskyttelse, og identiteten af personer, der pågribes i forbindelse med ulovlig passage af Unionens ydre grænser. Med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. […/…],særlig artikel[..] og [..]), er det ligeledes ønskeligt, at hver medlemsstat kan kontrollere, om en tredjelandsstatsborger eller statsløs, der opholder sig ulovligt på dens område, har søgt om international beskyttelse i en anden medlemsstat.

ê 603/2013 betragtning 5 (tilpasset)

ð ny

(5)Fingeraftryk  ð Biometri ï  er et vigtigt element, når de pågældendes nøjagtige identitet skal fastslås. Det er nødvendigt at oprette et system til sammenligning af deres fingeraftryks-oplysninger ð og ansigtsbilledeoplysninger ï .

ê 603/2013 betragtning 6

ð ny

(6)Til det formål er det nødvendigt at oprette et system benævnt "Eurodac", som består af et centralt system, som skal drive en central elektronisk database med fingeraftryks-oplysninger ð og ansigtsbilledeoplysninger ï , samt de elektroniske midler til videregivelse mellem medlemsstaterne og det centrale system, herefter benævnt "kommunikationsinfrastrukturen".

ò ny

(7)Med henblik på anvendelsen og implementeringen af forordning (EU) nr. […/…] er det også nødvendigt at sikre, at der er en særskilt sikker kommunikationsinfrastruktur, som medlemsstaternes myndigheder med ansvar for asyl kan anvende til at udveksle oplysninger om ansøgere om international beskyttelse. Dette sikre middel til elektronisk videregivelse skal gå under navnet "DubliNet" og bør forvaltes og drives af eu-LISA.

ê 603/2013 betragtning 7 (tilpasset)

(8)I Haagprogrammet blev der opfordret til, at adgangen til eksisterende registreringssystemer i Unionen forbedres. Herudover blev der i Stockholmprogrammet opfordret til, at der iværksættes en målrettet dataindsamling og udvikling af informationsudvekslingen og redskaberne hertil, som skal styres af behovene for retshåndhævelse.

ò ny

(9)I 2015 gjorde flygtninge- og migrationskrisen det helt klar, hvilke problemer visse medlemsstater havde med at optage fingeraftryk af tredjelandsstatsborgere eller statsløse med ulovligt ophold, som forsøgte at undgå procedurerne til fastlæggelse af, hvilken medlemsstat der var ansvarlig for at behandle en ansøgning om international beskyttelse. Det fremgår af Kommissionens meddelelse af 13. maj 2015 "En europæisk dagsorden for migration" 28 , "Medlemsstaterne bør også fuldt ud gennemføre reglerne om at tage migranters fingeraftryk ved grænserne ", og det blev desuden foreslået, at "Kommissionen vil også undersøge, hvordan flere biometriske identifikatorer kan anvendes ved hjælp af Eurodac-systemet (som f.eks. at anvende ansigtsidentifikation gennem digitale fotos)".

(10)For at hjælpe medlemsstaterne med at løse problemer vedrørende manglende efterlevelse af fingeraftryksproceduren gør denne forordning det også muligt som en sidste udvej at sammenligne et ansigtsbillede uden fingeraftryk i situationer, hvor det er umuligt at optage tredjelandsstatsborgerens eller den statløse persons fingeraftryk, fordi vedkommendes fingerspidser er beskadigede, hvad enten det er med vilje eller ej, eller fordi de er amputerede. Medlemsstaterne bør udtømme alle muligheder for at sikre, at der kan optages fingeraftryk af den registrerede, før der foretages en sammenligning alene på grundlag af et ansigtsbillede, i de tilfælde hvor de anførte grunde til manglende efterlevelse ikke vedrører den tilstand, den pågældende persons fingerspidser er i. Hvis der anvendes ansigtsbilleder i kombination med fingeraftryksoplysninger, kan antallet af registrerede fingeraftryk reduceres, samtidig med at samme resultat med hensyn til identifikationens nøjagtighed kan opnås.

(11)Tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere uden ret til ophold i Unionen i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder, som er generelle principper i EU-retten og i folkeretten, herunder beskyttelse af flygtninge og menneskerettighedsforpligtelser, og i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2008/115/EF 29 , er en væsentlig del af de omfattende bestræbelser på at tackle migration, især på at mindske og forhindre irregulær migration. Det er nødvendigt at forbedre Unionens system til at sende tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold tilbage, hvis offentligheden fortsat skal have tillid til Unionens migrations- og asylsystem, og det bør gå hånd i hånd med bestræbelser på at beskytte dem, der har behov for beskyttelse.

(12)De nationale myndigheder i medlemsstaterne har vanskeligt ved at identificere tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, som benytter vildledende midler for at undgå at blive identificeret og for at forpurre procedurerne til fremskaffelse af nye papirer med henblik på deres tilbagesendelse og tilbagetagelse. Det er derfor vigtigt, at oplysninger om tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, som opholder sig ulovligt i EU, indsamles og videregives til Eurodac og sammenlignes med de oplysninger, der er indsamlet og videregivet med henblik på at fastslå identiteten af de ansøgere, der søger om international beskyttelse, og de tredjelandsstatsborgere, der pågribes i forbindelse med ulovlig passage af Unionens ydre grænser, således at det bliver lettere at identificere dem og sikre deres tilbagesendelse og tilbagetagelse og mindske identitetssvig. Dette bør også bidrage til at afkorte de administrative procedurer, der er nødvendige for at sikre tilbagesendelse og tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, herunder den periode, hvori de kan frihedsberøves administrativt i afventning af udsendelse. Det bør også gøre det muligt at identificere transittredjelande, hvortil tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold kan tilbagetages.

(13)Rådet godkendte i sine konklusioner af 8. oktober 2015 om tilbagesendelsespolitikkens fremtid Kommissionens initiativ om at undersøge muligheden for at udvide anvendelsesområdet for og formålet med Eurodacforordningen, således at dataene kan anvendes med henblik på tilbagesendelse 30 . Medlemsstaterne bør have de nødvendige redskaber til rådighed til at kunne opdage illegal migration til og sekundære bevægelser af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold i Unionen. Oplysningerne i Eurodac bør derfor på de betingelser, der er fastsat i denne forordning, være til rådighed for medlemsstaternes udpegede myndigheder med henblik på sammenligninger.

(14)I Kommissionens meddelelse om stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed 31 understreges behovet for at forbedre informationssystemernes interoperabilitet på lang sigt, hvilket Det Europæiske Råd og Rådet også har peget på. I meddelelsen foreslås det at nedsætte en ekspertgruppe om informationssystemer og interoperabilitet, som skal se på de retlige og tekniske muligheder for at opnå interoperabilitet for informationssystemer for grænser og sikkerhed. Gruppen bør vurdere, om det er nødvendigt og hensigtsmæssigt at sikre interoperabilitet mellem Schengeninformationssystemet (SIS) og Visuminformationssystemet (VIS), og undersøge om det er nødvendigt at revidere de relevante retsregler for adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse.

ê 603/2013 betragtning 8

(15)I forbindelse med bekæmpelsen af terrorhandlinger og andre alvorlige lovovertrædelser er det af afgørende betydning, at de retshåndhævende myndigheder råder over så fuldstændige og ajourførte oplysninger som muligt, for at de kan udføre deres arbejde. Oplysningerne i Eurodac er nødvendige for at kunne forebygge, opdage eller efterforske terrorhandlinger som omhandlet i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme 32 eller andre alvorlige lovovertrædelser som omhandlet i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne 33 . Oplysningerne i Eurodac bør derfor på de betingelser, der er fastsat i denne forordning, være til rådighed for medlemsstaternes udpegede myndigheder og Den Europæiske Politienhed (Europol) med henblik på sammenligninger.

ê 603/2013 betragtning 9

(16)De beføjelser, der gives retshåndhævende myndigheder til adgang til Eurodac, bør ikke berøre den ret, som en ansøger om international beskyttelse har til at få sin ansøgning behandlet rettidigt i overensstemmelse med den relevante lovgivning. Endvidere bør enhver efterfølgende opfølgning efter et "hit" i Eurodac heller ikke berøre denne ret.

ê 603/2013 betragtning 10

(17)Kommissionen anførte i sin meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet af 24. november 2005 om øget effektivitet, kompatibilitet og synergi blandt europæiske databaser inden for retlige og indre anliggender, at myndigheder, der er ansvarlige for national sikkerhed, kunne få adgang til Eurodac i nærmere afgrænsede tilfælde, hvor der er begrundet mistanke om, at gerningsmanden til en terrorhandling eller en anden alvorlig lovovertrædelse har søgt international beskyttelse. I meddelelsen fastslog Kommissionen også, at det af hensyn til proportionalitetsprincippet kræves, at der med henblik på sådanne formål kun kan søges i Eurodac, når der foreligger et tungtvejende hensyn til den offentlige sikkerhed, dvs. hvis den forbryder eller terrorist, der skal identificeres, har begået en så forkastelig handling, at det kan retfærdiggøres at søge i en database, hvor der registreres personer med ren straffeattest, og den konkluderede, at tærsklen for, hvornår myndigheder med ansvar for intern sikkerhed kan foretage søgninger i Eurodac, derfor altid skal være væsentligt højere end tærsklen for søgning i kriminalregistre over forbrydere.

ê 603/2013 betragtning 11

(18)Desuden spiller Europol en nøglerolle i samarbejdet mellem medlemsstaternes myndigheder vedrørende efterforskning af kriminalitet på tværs af grænserne til støtte for kriminalitetsforebyggelse, analyser og efterforskning på EU-plan. Europol bør derfor også have adgang til Eurodac inden for rammerne af sine opgaver i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af den europæiske politienhed (Europol) 34 .

ê 603/2013 betragtning 12

(19)Europol bør kun kunne fremsætte anmodninger om sammenligning med Eurodacoplysninger i særlige tilfælde, under særlige omstændigheder og på strenge betingelser.

ê 603/2013 betragtning 13

ð ny

(20)Eftersom Eurodac oprindeligt blev oprettet for at lette anvendelsen af Dublin-konventionen, vil det, hvis der gives adgang til Eurodac med henblik på at forebygge, opdage eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige lovovertrædelser, udgøre en ændring i forhold til det oprindelige formål med Eurodac, og en sådan ændring griber ind i den grundlæggende ret til privatlivets fred, for så vidt angår de personer, hvis personoplysninger behandles i Eurodac. ð I henhold til kravene i artikel 52, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ï  skal Eet sådant indgreb skal ske i henhold til loven, og loven skal være formuleret tilstrækkeligt præcist til, at borgerne kan indrette deres adfærd herefter, og skal beskytte den enkelte mod vilkårlighed og med tilstrækkelig klarhed angive omfanget af det skøn, der indrømmes de kompetente myndigheder, og bestemme, hvordan skønnet skal udøves. Ethvert indgreb skal i et demokratisk samfund anses for nødvendigt for at beskytte en lovlig og forholdsmæssig ð reelt at opfylde et mål af almen ï  interesse, og indgrebet skal stå i rimeligt forhold til det lovlige formål, der forfølges med det.

ê 603/2013 betragtning 14

(21)Det oprindelige formål med oprettelsen af Eurodac omfattede ikke muligheden for at anmode om sammenligning af oplysninger med databasen på grundlag af et latent fingeraftryk, som er det spor af fingeraftryk, der kan findes på et gerningssted, men muligheden herfor er dog af afgørende betydning inden for politisamarbejde. Muligheden for at sammenligne et latent fingeraftryk med de fingeraftryksoplysninger, der er lagret i Eurodac, vil i tilfælde, hvor der er rimelige grunde til at tro, at gerningsmanden eller offeret falder ind under en af de af denne forordning omfattede kategorier, give de myndigheder, medlemsstaterne har udpeget, et særdeles værdifuldt redskab til at forebygge, opdage eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige lovovertrædelser, for eksempel når de eneste beviser, der findes på et gerningssted, er latente fingeraftryk.

ê 603/2013 betragtning 15

(22)I denne forordning fastsættes desuden betingelserne for, hvilke anmodninger om sammenligning af fingeraftryksoplysninger med Eurodacoplysninger med henblik på at forebygge, opdage eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige lovovertrædelser der bør tillades, og de nødvendige garantier, der skal sikre beskyttelsen af den grundlæggende ret til privatlivets fred, for så vidt angår de personer, hvis personoplysninger behandles i Eurodac. Disse strenge betingelser afspejler det forhold, at der i Eurodacs database registreres fingeraftryksoplysninger om personer, der ikke formodes at have begået en terrorhandling eller en anden alvorlig lovovertrædelse.

ê 603/2013 betragtning 16 (tilpasset)

(23)For at sikre lige behandling af alle ansøgere og personer, der nyder international beskyttelse, samt sikre sammenhæng med gældende EU-ret vedrørende asyl, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 13. december 2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse 35 og for forordning (EU) No […/…]604/2013, er det hensigtsmæssigt at udvide Ö omfatter Õ anvendelsesområdet for nærværende forordning til også at omfatte ansøgere om subsidiær beskyttelse og personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse.

ê 603/2013 betragtning 17

ð ny

(24)Det er også nødvendigt at pålægge medlemsstaterne straks at optage og videregive fingeraftryksoplysninger om alle ansøgere om international beskyttelse samt af alle tredjelandsstatsborgere eller statsløse, der pågribes i forbindelse med ulovlig passage af en medlemsstats ydre grænse ð eller opholder sig ulovligt i en medlemsstat ï , hvis de er fyldt 14 ð seks ï år.

ò ny

(25)Med henblik på at styrke beskyttelsen af uledsagede mindreårige, som ikke har anmodet om international beskyttelse, og de børn, som er blevet adskilt fra deres familie, er det også nødvendigt at optage fingeraftryk og et ansigtsbillede, som kan lagres i det centrale system som hjælp til at fastlægge et barns identitet og hjælpe medlemsstaten med at spore en eventuel familie eller forbindelser, det måtte have med en anden medlemsstat. Fastlæggelsen af familiebånd er vigtig for at kunne genoprette familiens enhed og skal være tæt knyttet til fastlæggelsen af barnets tarv og i sidste ende af en varig løsning.

(26)Barnets tarv bør være et primært hensyn for medlemsstaterne, når de anvender denne forordning. Hvis den anmodende medlemsstat konstaterer, at Eurodacoplysninger vedrører et barn, må disse oplysninger kun anvendes med henblik på retshåndhævelse af den anmodende medlemsstat i overensstemmelse med den pågældende stats gældende lov vedrørende mindreårige og i overensstemmelse med forpligtelsen til at lade hensynet til barnets tarv komme i første række.

ê 603/2013 betragtning 18 (tilpasset)

ð ny

(27)Det er nødvendigt at fastsætte præcise regler for videregivelsen af disse fingeraftryks-oplysninger ð og ansigtsbilledeoplysninger ï  til det centrale system, registreringen af disse fingeraftryks-oplysninger ð og ansigtsbilledoplysninger ï og andre relevante Ö personoplysninger Õ oplysninger i det centrale system, opbevaring lagring af oplysningerne, sammenligning af oplysningerne med andre fingeraftryks-oplysninger ð og ansigtsbilledeoplysninger ï , videregivelse af resultaterne af sammenligningen og mærkning og sletning af de registrerede oplysninger. Disse regler kan være forskellige for, og bør være specielt tilpasset til, de enkelte kategorier af tredjelandsstatsborgere eller statsløse.

ê 603/2013 betragtning 19 (tilpasset)

ð ny

(28)Medlemsstaterne bør sikre, at fingeraftryks-oplysninger ð og ansigtsbilledeoplysninger ï  videregives i en kvalitet, der er egnet til sammenligning i det elektroniske fingeraftryks-genkendelelsessystem ð og ansigtsgenkendelsessystem ï . Alle myndigheder med adgangsret til Eurodac bør investere i tilstrækkelig uddannelse og i det nødvendige teknologiske udstyr. Myndigheder med adgangsret til Eurodac bør informere Det Europæiske Agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed Ö ("eu-LISA") Õ , der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 (10) 36 , ("agenturet") om særlige vanskeligheder, som de støder på med hensyn til oplysningernes kvalitet, således at disse vanskeligheder kan blive løst.

ê 603/2013 betragtning 20

ð ny

(29)Det forhold, at det midlertidigt eller permanent er umuligt at optage og/eller videregive fingeraftryks-oplysninger ð og ansigtsbilledeoplysninger ï  , f.eks. fordi oplysningernes kvalitet er utilstrækkelig til en hensigtsmæssig sammenligning, på grund af tekniske problemer eller årsager knyttet til beskyttelse af sundheden, eller fordi den registrerede er uegnet eller ude af stand til at få optaget fingeraftryk  ð eller ansigtsbillede ï   på grund af omstændigheder, som den pågældende ikke selv er herre over, bør dette ikke få negative følger for undersøgelsen eller afgørelsen om den pågældende persons ansøgning om international beskyttelse.

ò ny

(30)Medlemsstaterne bør henvise til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene om gennemførelse af Eurodacforordningen med hensyn til forpligtelsen til at optage fingeraftryk, som blev vedtaget af Rådet den 20. juli 2015 37 , og som beskriver bedste praksis, når det gælder optagelse af fingeraftryk af irregulære tredjelandsstatsborgere. Hvis loven i en medlemsstat som en sidste udvej giver mulighed for at optage fingeraftryk ved anvendelse af magt eller tvang, skal sådanne foranstaltninger være fuldt ud i overensstemmelse med EU's charter om grundlæggende rettigheder. Tredjelandsstatsborgere, som anses for at være sårbare personer, og mindreårige bør ikke tvinges til at give deres fingeraftryk eller ansigtsbillede, undtagen i behørigt begrundede tilfælde, som er tilladte ifølge national lovgivning.

ê 603/2013 betragtning 21 (tilpasset)

ð ny

(31)Når der opnås hit i Eurodac, bør de kontrolleres af en uddannet fingeraftryksekspert for at sikre en præcis ansvarsfastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 604/2013 ð , en nøjagtig identifikation af tredjelandsstatsborgeren og eller den statsløse person ï  og en nøjagtig identifikation af den mistænkte for en forbrydelse eller offeret for en forbrydelse, hvis oplysninger kan være lagret i Eurodac. ð Hits fra Eurodac, som bygger på ansigtsbilleder, bør også kontrolleres, hvis der hersker tvivl om, hvorvidt resultatet vedrører samme person. ï 

ê 603/2013 betragtning 22 (tilpasset)

ð ny

(32)Tredjelandsstatsborgere eller statsløse, der har søgt om international beskyttelse i én medlemsstat, kan i mange år have mulighed for ð forsøge ï  at søge om international beskyttelse i en anden medlemsstat. Den periode, som det centrale system højst bør opbevare lagre fingeraftryks-oplysningerne ð og ansigtsbilledeoplysningerne ï i, bør derfor være af betydelig varighed. Da de fleste tredjelandsstatsborgere og statsløse, som har opholdt sig i Unionen i adskillige år, vil have opnået fast status eller endog statsborgerskab i en medlemsstat inden for denne periode, bør en periode på ti år for lagring af fingeraftryks-oplysninger ð og ansigtsbilledeoplysinger ï anses for rimelig.

ò ny

(33)Med henblik på effektivt at kunne forhindre og overvåge de uautoriserede bevægelser, som tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer uden ret til ophold i Unionen foretager, og træffe de nødvendige foranstaltninger til effektivt at kunne håndhæve tilbagesendelse og tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere i overensstemmelse med direktiv 2008/115/EF 38 og retten til beskyttelse af personoplysninger, bør en periode på fem år anses for nødvendig til at lagre fingeraftryks- og ansigtsbilledeoplysninger.

ê 603/2013 betragtning 23

ð ny

(34)Lagringsperioden bør være kortere i visse situationer, hvor der ikke er behov for at opbevare lagre fingeraftryks-oplysningerne ð og ansigtsbilledeoplysningerne og alle andre personoplysninger ï  så længe. Fingeraftryks-oplysningerne ð og ansigstbilledeoplysningerne og alle andre personoplysninger, som tilhører en tredjelandsstatsborger ï  bør slettes øjeblikkeligt, når en tredjelandsstatsborger eller statsløs opnår statsborgerskab i en medlemsstat.

ê 603/2013 betragtning 24

ð ny

(35)Det er hensigtsmæssigt at lagre oplysningerne vedrørende de personer, der oprindeligt fik registreret deres fingeraftryk ð og ansigtsbillede ï  i Eurodac ved indgivelse af deres ansøgning om international beskyttelse, og som har opnået international beskyttelse i en medlemsstat, så oplysninger, der registreres ved indgivelse af en ansøgning om international beskyttelse, kan sammenlignes med dem.

ê 603/2013 betragtning 25 (tilpasset)

(36)Agenturet Ö eu-LISA Õ har fået pålagt Kommissionens opgaver vedrørende den operationelle drift af Eurodac i henhold til nærværende forordning og visse opgaver vedrørende kommunikationsinfrastrukturen fra det tidspunkt, hvor agenturet Ö eu-LISA Õ indledte sin virksomhed den 1. december 2012. Agenturet bør påtage sig de opgaver, det får pålagt i henhold til nærværende forordning, og de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 1077/2011 bør følgelig ændres. Desuden bør Europol have observatørstatus på agenturets Ö eu-LISAs Õ bestyrelsesmøder, når et spørgsmål vedrørende anvendelsen af nærværende forordning om adgang til søgning i Eurodac for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, opdagelse eller efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige lovovertrædelser er på dagsordenen. Europol bør kunne udpege en repræsentant til Ö eu-LISAs Õ agenturets rådgivende gruppe vedrørende Eurodac.

ê 603/2013 betragtning 26

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union (vedtægten for tjenestemænd) og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Unionen ("ansættelsesvilkårene") fastsat ved Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 39  (samlet benævnt "vedtægten"), bør finde anvendelse på alt personale i agenturet, som arbejder med forhold, der vedrører nærværende forordning.

ê 603/2013 betragtning 27 (tilpasset)

(37)Det er nødvendigt helt klart at fastlægge det ansvar, der påhviler henholdsvis Kommissionen og Ö eu-LISA Õ agenturet for så vidt angår det centrale system og kommunikationsinfrastrukturen og medlemsstaterne for så vidt angår databehandling og datasikkerhed samt adgang til og berigtigelse af de registrerede oplysninger.

ê 603/2013 betragtning 28

(38)Det er nødvendigt at udpege de kompetente myndigheder i medlemsstaterne samt det nationale adgangspunkt, hvorigennem anmodninger om sammenligning med Eurodacoplysninger indgives, og at føre en liste over de operative enheder inden for de udpegede myndigheder, som er bemyndigede til at anmode om en sådan sammenligning særligt med henblik på forebyggelse, opdagelse eller efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige lovovertrædelser.

ê 603/2013 betragtning 29

(39)Anmodninger om sammenligning med data, der er lagret i det centrale system, bør indgives af de operative enheder inden for de udpegede myndigheder til de nationale adgangspunkter via kontrolmyndigheden og bør være begrundede. De operative enheder inden for de udpegede myndigheder, som er bemyndigede til at anmode om sammenligninger med Eurodacoplysninger, bør ikke fungere som kontrolmyndighed. Kontrolmyndighederne bør handle uafhængigt af de udpegede myndigheder og bør have ansvar for, på en uafhængig måde, at sikre, at de betingelser for at få adgang, der er fastsat i denne forordning, fuldt ud er opfyldt. Kontrolmyndighederne bør derefter videresende anmodningen om sammenligning, uden at fremsende grundene hertil, via det nationale adgangspunkt til det centrale system, efter at de har kontrolleret, at alle betingelser for at få adgang er opfyldt. I ekstraordinære tilfælde af hastende karakter, hvor det er nødvendigt tidligt at få adgang til oplysninger for at reagere på en specifik og reel trussel i forbindelse med terrorhandlinger eller andre alvorlige lovovertrædelser, bør kontrolmyndigheden behandle anmodningen omgående og først foretage kontrollen bagefter.

ê 603/2013 betragtning 30

(40)Den udpegede myndighed og kontrolmyndigheden kan tilhøre samme organisation, hvis dette er tilladt i henhold til national lovgivning, men kontrolmyndigheden bør handle uafhængigt, når den udfører sine opgaver i henhold til denne forordning.

ê 603/2013 betragtning 31

(41)For at beskytte personoplysninger og udelukke systematiske sammenligninger, som bør være forbudt, bør behandlingen af Eurodacoplysninger kun finde sted i særlige tilfælde, og når det er nødvendigt med henblik på at forebygge, opdage eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige lovovertrædelser. Et sådant særligt tilfælde foreligger navnlig, når anmodningen om sammenligning angår en nærmere bestemt konkret situation eller en nærmere bestemt konkret fare, som har forbindelse til en terrorhandling eller en anden alvorlig lovovertrædelse, eller angår nærmere angivne personer, som, der er vægtige grunde til at antage, vil begå eller har begået en sådan lovovertrædelse. Et sådant særligt tilfælde foreligger også, når anmodningen om sammenligning angår en person, der har været offer for en terrorhandling eller en anden alvorlig lovovertrædelse. De udpegede myndigheder og Europol bør således kun anmode om at foretage sammenligninger med Eurodac, når de har rimelig grund til at tro, at en sådan sammenligning vil kunne tilvejebringe oplysninger, der i væsentlig grad vil kunne hjælpe dem med at forebygge, opdage eller efterforske en terrorhandling eller en anden alvorlig lovovertrædelse.

ê 603/2013 betragtning 32

(42)Endvidere bør der kun gives adgang på betingelse af, at sammenligning med medlemsstatens fingeraftryksdatabaser og de elektroniske fingeraftryksidentifikationssystemer i alle øvrige medlemsstater, jf. Rådets afgørelse af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet 40 , har givet negative resultater. Den betingelse forudsætter, at den anmodende medlemsstat foretager sammenligninger med alle øvrige medlemsstaters elektroniske fingeraftryksidentifikationssystemer, jf. afgørelse 2008/615/RIA, som er teknisk tilgængelige, medmindre den pågældende medlemsstat kan godtgøre, at der er rimelige grunde til at antage, at det ikke vil føre til identifikation af den registrerede. Der foreligger navnlig sådanne rimelige grunde, når den konkrete sag ikke har nogen operationel eller efterforskningsmæssig forbindelse til en given medlemsstat. Den betingelse forudsætter forudgående retlig og teknisk gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA af den anmodende medlemsstat for så vidt angår fingeraftryksoplysninger, da det ikke bør være tilladt at foretage kontrolchecks i Eurodac med henblik på retshåndhævelse, hvis de ovennævnte foranstaltninger ikke først er truffet.

ê 603/2013 betragtning 33

(43)Forud for søgningen i Eurodac, bør de udpegede myndigheder også, hvis betingelserne for en sammenligning er opfyldt, konsultere visuminformationssystemet, jf. Rådets afgørelse 2008/633/RIA af 23. juni 2008 om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger 41 .

ê 603/2013 betragtning 34

(44)Med henblik på at opnå en effektiv sammenligning og udveksling af personoplysninger bør medlemsstaterne fuldt ud gennemføre og anvende de eksisterende internationale aftaler og den allerede gældende EU-lovgivning vedrørende udveksling af personoplysninger, navnlig afgørelse 2008/615/RIA.

ê 603/2013 betragtning 35

Medlemsstaterne bør først og fremmest tage hensyn til barnets tarv ved anvendelsen af denne forordning. Hvis den anmodende medlemsstat fastslår, at Eurodacoplysninger vedrører en mindreårig, kan den anmodende medlemsstat kun anvende disse oplysninger i henhold til landets lovgivning vedrørende mindreårige og pligten til først og fremmest at tage hensyn til, hvad der er i barnets tarv.

ê 603/2013 betragtning 36

(45)Unionens ansvar uden for kontraktforhold i forbindelse med anvendelsen af Eurodacsystemet vil være underlagt de relevante bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Det er dog nødvendigt at fastsætte specifikke regler for medlemsstaternes ansvar uden for kontraktforhold i forbindelse med anvendelsen af systemet.

ê 603/2013 betragtning 37 (tilpasset)

ð ny

(46)Målet for denne forordning, nemlig at der oprettes et system til sammenligning af fingeraftryks-oplysninger ð og ansigtsbilledeoplysninger ï  til støtte for gennemførelsen af Unionens asyl-politik Ö og migrationspolitik Õ kan ifølge sagens natur ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

ê 603/2013 betragtning 38 (tilpasset)

ð ny

(47)[Europa-Parlamentets og Rådets direktiv [2016/…/…] af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger 42 ] bør finde anvendelse på medlemsstaternes behandling af personoplysninger i medfør af nærværende forordning, medmindre denne behandling foretages af medlemsstaternes Ö kompetente Õ udpegede myndigheder eller kontrolmyndigheder med henblik på at forebygge, Ö efterforske, Õ opdage og efterforske  ð retsforfølge ï   terrorhandlinger eller andre alvorlige lovovertrædelser  ð , herunder for at beskytte mod og forebygge trusler mod den offentlige sikkerhed ï .

ê 603/2013 betragtning 39 (tilpasset)

ð ny

(48)Ö De nationale bestemmelser, der vedtages i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv [2016/… /EU] [af … 2016] om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med de kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, opdage eller retsforfølge straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger, finder anvendelse på Õ Bbehandling af personoplysinger foretaget af medlemsstaternes Ö kompetente Õ myndigheder med henblik på at forebygge, Ö efterforske, Õ opdage og efterforske ð retsforfølge ï   terrorhandlinger og andre alvorlige lovovertrædelser i medfør af denne forordning bør være omfattet af databeskyttelsesstandarder i henhold til national lovgivning, som er i overensstemmelse med Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. november 2008 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager 43 .

ê 603/2013 betragtning 40 (tilpasset)

ð ny

(49)Principperne ð Reglerne ï   i forordning direktiv [2016/…/..] 95/46/EC om beskyttelse af fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, særlig retten til Ö beskyttelse af personoplysninger Õ privatlivets fred, i forbindelse med behandling af personoplsyninger bør ð specificeres, hvad angår ansvaret for behandling af oplysningerne, beskyttelsen af den registreredes rettigheder og tilsynet med databeskyttelsen ï   suppleres eller præciseres, navnlig for så vidt angår visse sektorer.

ê 603/2013 betragtning 41

ð ny

(50)Videregivelse af personoplysninger, som en medlemsstat eller Europol i henhold til nærværende forordning får fra det centrale system, til tredjelande, internationale organisationer og private enheder i eller uden for Unionen bør forbydes for at sikre retten til asyl og for at beskytte ansøgere om international beskyttelse mod at få deres oplysninger videregivet til et tredjeland. Dette indebærer, at medlemsstaterne ikke bør videregive oplysninger fra det centrale system vedrørende: ð navn(e), fødselsdato, nationalitet, ï   oprindelsesmedlemsstaten/oprindelsesmedlemsstaterne ð eller den ansvarsovertagende medlemsstat, identitetsoplysninger eller rejsedokument ï , stedet og datoen for ansøgningen om international beskyttelse, det referencenummer, som oprindelsesmedlemsstaten bruger, datoen for optagelse af fingeraftrykkene og den dato, hvor medlemsstaten/ medlemsstaterne videregav oplysningerne til Eurodac, operatørens brugernavn og alle oplysninger vedrørende enhver overførsel af oplysninger i henhold til [forordning (EU) nr. 604/2013]. Dette forbud bør ikke berøre medlemsstaternes ret til at videregive sådanne oplysninger til tredjelande, som [forordning (EU) nr. 604/2013] finder anvendelse på, [ ð i henhold til forordning (EU) nr. […/2016] og de nationale regler, der vedtages i henhold til direktiv [2016/…/EU] ï ], for derved at sikre, at medlemsstaterne har mulighed for at samarbejde med disse tredjelande med henblik på nærværende forordning.

ò ny

(51)I enkeltstående sager kan oplysninger fra det centrale system videreformidles til et tredjeland for at hjælpe med at identificere en tredjelandsstatsborger i forbindelse med vedkommendes tilbagesendelse. Videreformidling af personoplysninger skal være underlagt strenge betingelser. Hvis sådanne oplysninger videreformidles, må der ikke gives oplysninger om, hvorvidt en tredjelandsstatsborger har indgivet anmodning om international beskyttelse, såfremt det land, som den pågældende person tages tilbage til, også er den pågældendes oprindelsesland eller et andet tredjeland, hvortil vedkommende tages tilbage. Al videregivelse af oplysninger til et tredjeland med henblik på identifikation af en tredjelandsstatsborger skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel V i forordning (EU) nr. […2016].

ê 603/2013 betragtning 42

(52)Nationale tilsynsmyndigheder bør kontrollere lovligheden af medlemsstaternes behandling af personoplysninger, og den fælles kontrolinstans, der er oprettet ved afgørelse 2009/371/RIA, bør kontrollere lovligheden af Europols databehandling.

ê 603/2013 betragtning 43

(53)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger 44 , særlig artikel 21 og 22 vedrørende fortrolighed og behandlingssikkerhed, finder anvendelse på den behandling af personoplysninger, som Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer foretager i medfør af nærværende forordning. Visse punkter bør dog præciseres, hvad angår ansvaret for behandlingen af oplysninger og tilsynet med databeskyttelsen i betragtning af, at databeskyttelse er af central betydning for, at Eurodac kan fungere hensigtsmæssigt, og at datasikkerhed, høj teknisk kvalitet og lovligheden af søgninger er af afgørende betydning for at sikre, at Eurodac fungerer problemfrit og korrekt, og for at lette anvendelsen af [forordning (EU) nr. 604/2013].

ê 603/2013 betragtning 44 (tilpasset)

ð ny

(54)Den registrerede bør ð især ï underrettes om formålet med at behandle vedkommendes oplysninger inden for Eurodac, herunder en beskrivelse af målene i forordning (EU) […/…] nr. 604/2013, og om den brug, som retshåndhævende myndigheder kan gøre af vedkommendes oplysninger.

ê 603/2013 betragtning 45

(55)Det er hensigtsmæssigt, at de nationale tilsynsmyndigheder kontrollerer, at medlemsstaternes behandling af personoplysninger er lovlig, mens Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, jf. forordning (EF) nr. 45/2001, bør kontrollere Unionens institutioners, organers, kontorers og agenturers aktiviteter, hvad angår behandlingen af personoplysninger i medfør af nærværende forordning.

ò ny

(56)Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i forordnng (EF) nr. 45/2001 og afgav udtalelse den […]

ê 603/2013 betragtning 46

(57)Medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen bør sikre, at de nationale og europæiske tilsynsmyndigheder kan overvåge brugen af og adgangen til Eurodacoplysningerne i tilstrækkelig grad.

ê 603/2013 betragtning 47 (tilpasset)

(58)Eurodacs virke bør overvåges og evalueres med jævne mellemrum, og det bør, som anført i Kommissionens vurdering af denne forordnings overensstemmelse med Den Europæiske Unions chartret om grundlæggende rettigheder ("charteret"), bl.a. vurderes, hvorvidt adgang med henblik på retshåndhævelse har medført en indirekte forskelsbehandling af ansøgere om international beskyttelse. Agenturet Ö eu-LISA Õ bør en gang om året forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om det centrale systems virksomhed.

ê 603/2013 betragtning 48

ð ny

(59)Medlemsstaterne bør indføre en sanktionsordning, der er effektiv, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning, for at sanktionere ð ulovlig ï  behandling af oplysninger, der er registreret i det centrale system, i modstrid med Eurodacs formål.

ê 603/2013 betragtning 49

(60)Det er nødvendigt, at medlemsstaterne oplyses om situationen med hensyn til særlige asylprocedurer for at lette en hensigtsmæssig anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013.

ê 603/2013 betragtning 50

(61)Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. charteret anerkender. Denne forordning søger således især at sikre, at beskyttelsen af personoplysninger og retten til at søge international beskyttelse og til at fremme anvendelsen af charterets artikel 8 og 18. Denne forordning bør derfor anvendes i overensstemmelse hermed.

ê 603/2013 betragtning 51

(62)I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til TEU og til TEUF, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som derfor ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

ê 603/2013 betragtning 52 (tilpasset)

I medfør af artikel 3 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til TEU og til TEUF, har Det Forenede Kongerige meddelt, at landet ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning.

ê 603/2013 betragtning 53 (tilpasset)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til TEU og til TEUF, og med forbehold af artikel 4 i samme protokol, deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

ò ny

(63)[I medfør af artikel 3 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har disse medlemsstater meddelt, at de ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning] ELLER

(64)[I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbehold af artikel 4 i samme protokol, deltager disse medlemsstater ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige og Irland.] ELLER

(65)[I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbehold af artikel 4 i samme protokol, deltager Det Forenede Kongerige ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(66)I medfør af artikel 3 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Irland (ved skrivelse af ...) meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning.] ELLER

(67)[I medfør af artikel 3 i protokol 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Det Forenede Kongerige (ved skrivelse af ..,) meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning.

(68)I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbehold af artikel 4 i samme protokol, deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.]

ê 603/2013 betragtning 54 (tilpasset)

(69)Denne forordnings geografiske anvendelsesområde bør begrænses, således at det svarer til det geografiske anvendelsesområde for forordning (EU) nr. […/…] 604/2013

ê 603/2013 (tilpasset)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formålet med "Eurodac"

1. Der oprettes et system, benævnt "Eurodac", hvis formål er at:

(a) lette fastsættelsen af, hvilken medlemsstat der i henhold til forordning (EU) nr. […/…] 604/2013 er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der indgives af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en medlemsstat, samt på anden måde lette anvendelsen af forordning (EU) nr. […/…] 604/2013 på de betingelser, der er fastsat i nærværende forordning.

ò ny

(b)bistå med kontrollen af illegal immigration til og sekundære bevægelser inden for Unionen og med identifikationen af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold med henblik på at fastlægge, hvilke hensigtsmæssige forranstaltninger medlemsstaterne skal træffe, herunder udsendelse og tilbagesendelse af personer med ulovligt ophold.

ê 603/2013 (tilpasset)

ð ny

2. (c)I denne forordning fastsættes endvidere fastsætte betingelserne for, at medlemsstaternes udpegede myndigheder og Den Europæiske Politienhed (Europol) kan anmode om at sammenligne fingeraftryks-oplysninger  ð og ansigtsbilledeoplysninger ï  med de oplysninger, der er lagret i det centrale system med henblik på retshåndhævelse ð for at forebygge, afsløre og efterforske terrorhandlinger og andre alvorlige lovovertrædelser ï .

32. Med forbehold af oprindelsesmedlemsstatens behandling af oplysninger, som er bestemt til Eurodac, i databaser, som er oprettet i henhold til dennes nationale lovgivning, må fingeraftryksoplysninger og andre personoplysninger kun behandles i Eurodac til de formål, der er fastsat i denne forording og i [artikel 34, stk. 1, i forordning (EU) nr. 604/2013].

ò ny

Artikel 2

Forpligtelse til at optage fingeraftryk og et ansigtsbillede

1.    Medlemsstaterne er forpligtede til at optage fingeraftryk og ansigtsbillede af de personer, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, artikel 13, stk. 1, og artikel 14, stk. 1, med henblik på artikel 1, stk. 1, litra a) og b), og skal pålægge den registrerede pligt til at lade sine fingeraftryk og sit ansigtsbillede optage og skal underrette vedkommende herom efter artikel 30.

2.    Optagelsen af fingeraftryk og ansigtsbillede af mindreårige fra seksårsalderen skal foretages på en børnevenlig måde af personale, der er uddannet specifikt til at optage mindreåriges fingeraftryk og ansigtsbillede. Den mindreårige underrettes på en måde, der tager hensyn til vedkommendes alder, ved hjælp af brochurer og/eller infografik og/eller en demonstration, der specifikt er udformet til at forklare mindreårige proceduren for optagelse af fingeraftryk og ansigtsbilleder, og den mindreårige skal ledsages af en ansvarlig voksen, værge eller repræsentant, når vedkommendes fingeraftryk og ansigtsbillede optages. Medlemsstaterne skal til enhver tid respektere den mindreåriges værdighed og fysiske integritet under fingeraftryksproceduren og optagelsen af ansigtsbilledet.

3.    Medlemsstaterne kan indføre administrative sanktioner i overensstemmelse med national lovgivning for manglende efterlevelse af proceduren for optagelse af fingeraftryk og ansigstbilleder i henhold stk. 1. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning. I den forbindelse bør frihedsberøvelse kun anvendes som en sidste udvej for at at fastlægge eller kontrollere en tredjelandsstatsborgers identitet.

4.    Med forbehold af stk. 3 må myndighederne i den pågældende medlemsstat, i tilfælde hvor det ikke er muligt at optage fingeraftryk eller ansigtsbillede af en tredjelandsstatsborger, fordi vedkommende anses at være en sårbar person, eller af en mindreårig, fordi tilstanden af den pågældendes fingerspidser eller ansigt ikke muliggør det, ikke anvende sanktioner for at tvinge den pågældende person til at få optaget fingeraftryk eller et ansigtsbillede. En medlemsstat kan på ny forsøge at optage fingeraftryk eller ansigtsbillede af en mindreårig eller en sårbar person, som nægter at opfylde pligten, såfremt grunden til ikke at opfylde pligten ikke vedrører fingerspidsernes eller ansigtets tilstand eller vedkommendes helbred, og hvor det er behørigt berettiget at forsøge igen. Hvis en mindreårig, navnlig en uledsaget mindreårig eller en mindreårig, der er adskilt fra familien, nægter at lade sine fingeraftryk eller sit ansigtsbillede optage, og der er rimelig grund til at tro, at vedkommendes beskyttelse er i fare, skal den mindreårige henvises til de nationale myndigheder, der varetager børns rettigheder, og/eller den nationale henvisningsmekanisme.

ê 603/2013

ð ny

5. Proceduren for optagelse af fingeraftryk ð og et ansigtsbillede ï fastlægges og anvendes efter den pågældende medlemsstats nationale praksis og i overensstemmelse med de beskyttelsesforanstaltninger, der er fastlagt i charteret, i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og i De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder.

Artikel 2 3

Definitioner

1. I denne forordning forstås ved:

a) "ansøger om international beskyttelse": en tredjelandsstatsborger eller en statsløs, der har indgivet en ansøgning om international beskyttelse som defineret i artikel 2, litra h), i direktiv 2011/95/EU, og som der endnu ikke er truffet endelig afgørelse om

b) "oprindelsesmedlemsstat":

i) med hensyn til en person, som er omfattet af artikel 9 10, stk. 1, den medlemsstat, der videregiver personoplysningerne til det centrale system og modtager resultaterne af sammenligningen

ii) med hensyn til en person, som er omfattet af artikel 14 13, stk. 1, den medlemsstat, der videregiver personoplysninger til det centrale system  ð og modtager resultaterne af sammenligningen ï 

iii) den medlemsstat, der videregiver personoplysningerne til det centrale system og modtager resultaterne af sammenligningen

ò ny

c)"tredjelandsstatsborger": en person, som ikke er unionsborger i henhold til traktatens artikel 20, stk. 1, og som ikke er statsborger i en stat, som deltager i denne forordning i kraft af en aftale med Den Europæiske Union

ò ny

d)"ulovligt ophold": tilstedeværelsen på en medlemsstats område af en tredjelandsstatsborger, som ikke opfylder eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse som fastlagt i artikel 5 i Schengengrænsekodeksen eller andre betingelser for indrejse, ophold eller bopæl i den pågældende medlemsstat

ê 603/2013 (tilpasset)

ð ny

 ce) "en person, der har fået international beskyttelse": en tredjelandsstatsborger eller statsløs, der er anerkendt som berettiget til international beskyttelse som defineret i artikel 2, litra a), i direktiv 2011/95/EU

df) "hit": det centrale systems konstatering af, at der ved sammenligning på et eller flere punkter er overensstemmelse mellem de fingeraftryksoplysninger, der er registreret i den centrale elektroniske database, og de fingeraftryk, som en medlemsstat har videregivet vedrørende en person, idet medlemsstaterne dog er forpligtet til i medfør af artikel 25 26, stk. 4, omgående at kontrollere resultaterne af sammenligningen.

eg) "det nationale adgangspunkt": det udpegede nationale system, der kommunikerer med det centrale system

fh)"Agentur" Ö "eu-LISA" Õ : dDet Ö Europæiske Õ aAgentur Ö for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed Õ , der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1077/2011

gi) "Europol": Den Europæiske Politienhed, der blev oprettet ved afgørelse 2009/371/RIA

hj) "Eurodacoplysninger": alle oplysninger, der er lagret i det centrale system i overensstemmelse med artikel 11 12, og artikel 14 13, stk. 2,  ð og artikel 14, stk. 2 ï  

ik) "retshåndhævelse": forebyggelse, opdagelse eller efterforskning af terrorhandlinger eller af andre alvorlige lovovertrædelser

jl) "terrorhandlinger": lovovertrædelser i henhold til national ret, der svarer til eller må ligestilles med dem, der er nævnt i artikel 1-4 i rammeafgørelse 2002/475/RIA

km) "alvorlige lovovertrædelser": de former for kriminalitet, der svarer til eller må ligestilles med de lovovertrædelser, der nævnes i artikel 2, stk. 2, i rammeafgørelse 2002/584/RIA, hvis de i henhold til national ret kan straffes med frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tre år

ln) "fingeraftryksoplysninger": fingeraftryksoplysninger om ð aftryk af flade og rullede fingre af ï  samtlige ð ti fingre, hvis de findes, ï  eller i det mindste af pegefingeren, og hvis denne mangler, aftryk af samtlige andre fingre, eller latente fingeraftryk.

ò ny

o) "ansigtsbillede": digitale billeder af ansigtet med en tilstrækkelig opløsning og af en tilstrækkelig kvalitet til, at de kan anvendes til automatisk biomtrisk sammenligning.

ê 603/2013 (tilpasset)

ð ny

2. De udtryk, der er defineret i artikel [..]2 i direktiv [2016/…/EU] 95/46/EF , anvendes i den samme betydning i nærværende forordning, i det omfang personoplysninger behandles af medlemsstaternes myndigheder med henblik på de i nærværende forordnings artikel 1, stk. 1, litra a), omhandlede formål.

3. Medmindre andet er fastsat, anvendes de udtryk, der er defineret i artikel [..]2 i forordning (EU) nr. […/…] 604/2013 , i den samme betydning i nærværende forordning.

4. De udtryk, der er defineret i artikel […] 2 i direktiv [2016/…/EU]rammeafgørelse 2008/977/RIA , anvendes i den samme betydning i nærværende forordning, i den udstrækning personoplysninger behandles af medlemsstaternes Ö kompetente Õ myndigheder med henblik på de i nærværende forordnings artikel 1(2), stk. 1, litra c) , omhandlede formål.

Artikel 3 4

Systemarkitektur og grundlæggende principper

1. Eurodac omfatter:

a) en central elektronisk database ("det centrale system") med fingeraftryksoplysninger, der omfatter:

i) en central enhed

ii) en beredskabsplan og et beredskabssystem

b) en kommunikationsinfrastruktur mellem det centrale system og medlemsstaterne, der sikrer et krypteret virtuelt netværk forbeholdt ð en sikker og krypteret kommunikationskanal til ï  Eurodacoplysninger ("kommunikationsinfrastrukturen ").

ò ny

2. Eurodackommunikationsinfrastrukturen vil benytte det eksisterende net "Secure Trans European Services for Telematics between Administrations" (TESTA). Der etableres et særskilt virtuelt privat net til Eurodac på grundlag af det eksisterende private virtuelle net TESTA for at sikre den logiske adskillelse af Eurodacoplysninger fra andre oplysninger.

ê 603/2013

23. Hver medlemsstat har ét nationalt adgangspunkt.

34. Det centrale systems behandling af oplysninger om personer, der er omfattet af artikel 9 10, stk. 1, 14 artikel 13, stk. 1, og artikel 17 14, stk. 1, sker på oprindelsesmedlemsstatens vegne og på de betingelser, der er fastsat i denne forordning, og adskilles ved brug af hensigtsmæssige tekniske midler.

45. De regler, der gælder for Eurodac, finder ligeledes anvendelse på de operationer, som medlemsstaterne foretager fra videregivelsen af oplysninger til det centrale system, indtil der gøres brug af resultaterne af sammenligningen.

ê 603/2013 (tilpasset)

Artikel 4 5

Operationel forvaltning

1. Agenturet Ö eu-LISA Õ er ansvarligt for den operationelle forvaltning af Eurodac.

Den operationelle forvaltning af Eurodac omfatter alle de opgaver, der er nødvendige for, at Eurodac kan fungere 24 timer i døgnet alle ugens syv dage i henhold til denne forordning, herunder den vedligeholdelse og tekniske udvikling, der er nødvendig for at sikre, at systemet fungerer på et driftsmæssigt tilfredsstillende niveau, særlig hvad angår den tid, der kræves til søgninger i det centrale system. Der udarbejdes en beredskabsplan og et beredskabssystem, som tager højde for systemets vedligeholdelsesbehov og uforudsete driftsudfald, herunder beredskabsforanstaltningers indvirkning på databeskyttelse og datasikkerhed.

Agenturet Ö 2. eu-LISA Õ sikrer på grundlag af en cost-benefit-analyse i samarbejde med medlemsstaterne, at de bedste disponible og sikreste teknologier og teknikker, på grundlag af en cost-benefit-analyse, til enhver tid anvendes til det centrale system.

ò ny

2. Eu-LISA skal kunne benytte reelle personoplysninger fra Eurodacproduktionssystemet til testformål i følgende tilfælde:

a) til diagnosticering og reparation, når der opdages fejl i det centrale system, og

b) til test af nye teknologier og nye teknikker, som er relevante for at forbedre det centrale systems resultater eller transmissionen af oplysninger til det.

I sådanne tilfælde skal sikkerhedsforanstaltninger, adgangskontrol og logningsaktiviteter i testmiljøet svare til dem, der gælder Eurodacproduktionssystemet. Rigtige personoplysninger, der benyttes til testning, skal gøres anonyme på en sådan måde, at den registrerede ikke længere kan identificeres.

ê 603/2013 (tilpasset)

23. Agenturet Ö eu-LISA Õ er ansvarligt for følgende opgaver i forbindelse med kommunikationsinfrastrukturen:

a) tilsyn

b) sikkerhed

c) koordinering af forbindelserne mellem medlemsstaterne og udbyderen.

34. Kommissionen er ud over de i stk. 32 nævnte opgaver ansvarlig for alle opgaver i forbindelse med kommunikationsinfrastrukturen, særlig:

a) budgetgennemførelsen

b) anskaffelse og fornyelse

c) kontraktforhold.

ò ny

5.    En særskilt sikker elektronisk transmissionskanal mellem medlemsstaternes myndigheder, der er kendt som kommunikationsnettet "DubliNet", og som er oprettet i henhold til [artikel 18 i forordning (EF) nr. 1560/2003] med henblik på artikel 32, 33 og 46 i forordning (EU) nr. […/…], skal ligeledes drives og forvaltes af eu-LISA.

ê 603/2013 (tilpasset)

ð ny

46. Agenturet Ö eu-LISA Õ anvender relevante regler for tavshedspligt eller tilsvarende fortrolighedskrav i forbindelse med alt personale, der skal arbejde med Eurodacoplysninger, jf. dog artikel 17 i vedtægten. Denne pligt består fortsat, når de pågældende medarbejdere er fratrådt deres stilling, eller deres aktiviteter er ophørt.

Artikel 5 6

Myndigheder udpeget af medlemsstaterne med henblik på retshåndhævelse

1. Til de i artikel 1, stk. 2, 1, litra c), fastsatte formål udpeger medlemsstaterne de myndigheder, der har tilladelse til at anmode om sammenligning med Eurodacoplysninger i henhold til denne forordning. De udpegede myndigheder er de myndigheder i medlemsstaterne, der er ansvarlige for at forebygge, opdage eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige lovovertrædelser. Udpegede myndigheder omfatter ikke agenturer eller enheder, der udelukkende er ansvarlige for efterretningsvirksomhed vedrørende national sikkerhed.

2. Hver medlemsstat fører en liste over de udpegede myndigheder.

3. Hver medlemsstat fører en liste over de operative enheder inden for de udpegede myndigheder, der har tilladelse til at anmode om sammenligninger med Eurodacoplysninger gennem det nationale adgangspunkt.

Artikel 6 7

Medlemsstaternes kontrolmyndigheder med henblik på retshåndhævelse

1. Til de i artikel 1, stk. 2 1, litra c), fastsatte formål udpeger hver medlemsstat én national myndighed eller en enhed under en sådan myndighed til kontrolmyndighed. Kontrolmyndighederne er de myndigheder i medlemsstaterne, der er ansvarlige for at forebygge, opdage eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige lovovertrædelser.

Den udpegede myndighed og kontrolmyndigheden kan tilhøre samme organisation, hvis dette er tilladt i henhold til national lovgivning, men kontrolmyndigheden handler uafhængigt, når den udfører sine opgaver i henhold til denne forordning. Kontrolmyndigheden er adskilt fra de i artikel 5 6, stk. 3, omhandlede operative enheder og modtager ikke instrukser fra dem med hensyn til udfaldet af kontrollen.

Medlemsstaterne kan udpege mere end én kontrolmyndighed for at tilgodese deres organisatoriske og administrative strukturer i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige eller retlige krav.

2. Kontrolmyndighederne sikrer, at betingelserne for at anmode om sammenligninger af fingeraftryk med Eurodacoplysninger er opfyldt.

Kun hertil bemyndiget personale i kontrolmyndigheden har tilladelse til at modtage og videresende en anmodning om adgang til Eurodac i overensstemmelse med artikel 19 20.

Det er kun kontrolmyndigheden, der har tilladelse til at videresende anmodninger om sammenligninger af fingeraftryk ð og ansigtsbilleder ï til det nationale kontaktpunkt.

Artikel 7 8

Europol

1. Til de i artikel 1, stk. 21, litra c), fastsatte formål udpeger Europol en specialiseret enhed med hertil bemyndigede Europolembedsmænd, der skal fungere som dens kontrolmyndighed, som handler uafhængigt af den i nærværende artikel stk. 2 nævnte udpegede myndighed, når den udfører sine opgaver i henhold til denne forordning, og som ikke modtager instrukser fra den udpegede myndighed med hensyn til udfaldet af kontrollen. Enheden sikrer, at betingelserne for at anmode om sammenligninger af fingeraftryk ð og ansigtsbilleder ï  med Eurodacoplysninger er opfyldt. Europol udpeger i samråd med en medlemsstat det nationale adgangspunkt i den pågældende medlemsstat til at indsende Europols anmodninger om sammenligning af fingeraftryks-oplysninger  ð og ansigtsbilledeoplysninger ï  til det centrale system.

2. Til de i artikel 1, stk. 2 1, litra c), fastsatte formål udpeger Europol en operativ enhed, der har tilladelse til at anmode om sammenligninger med Eurodacoplysninger gennem dets udpegede nationale adgangspunkt. Den udpegede myndighed er en operativ enhed under Europol, som er kompetent til at indsamle, lagre, behandle, analysere og udveksle oplysninger for at støtte og styrke medlemsstaternes indsats for at forebygge, opdage eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige lovovertrædelser, der ligger inden for Europols mandat.

Artikel 8 9

Statistiske oplysninger

1. Agenturet Ö eu-LISA Õ udarbejder hver hvert  ð måned ï  kvartal en statistik over det centrale systems arbejde med angivelse af navnlig:

a) antallet af videregivne datasæt om vedrørende personer, der er omhandlet i omfattet af artikel 9 10, stk. 1, artikel 14 13, stk. 1, og artikel 17 14, stk.1

b) antallet af hits med hensyn til ansøgere om international beskyttelse Ö personer, der er omhandlet i omfattet af artikel 10, stk.1, og Õ der som Ö på et senere tidspunkt Õ har indgivet en ansøgning om international beskyttelse i en anden medlemsstat  ð , og som er blevet pågrebet i forbindelse med ulovlig passage af en ydre grænse og konstateret at opholde sig ulovligt i en medlemsstat ï  

c) antallet af hits med hensyn til personer, der er omhandlet i omfattet af artikel 14 13, stk. 1, og som på et senere tidspunkt har indgivet en ansøgning om international beskyttelse ð , og som er blevet pågrebet i forbindelse med ulovlig passage af en ydre grænse og konstateret at opholde sig ulovligt i en medlemsstat ï 

d) antallet af hits med hensyn til personer, der er omhandlet i omfattet af artikel 17 14, stk.1, og som på et tidligere tidspunkt har indgivet en ansøgning om international beskyttelse i en anden medlemsstat ð , og som er blevet pågrebet i forbindelse med ulovlig passage af en ydre grænse og konstateret at opholde sig ulovligt i en medlemsstat ï 

e) antallet af fingeraftryksoplysninger, som det centrale system mere end en gang har måttet anmode om at få udleveret fra oprindelsesmedlemsstaten, fordi de fingeraftryksoplysninger, der oprindeligt blev videregivet, ikke egnede sig til en sammenligning i det elektroniske fingeraftryksgenkendelsessystem

f) antallet af mærkede, umærkede, blokerede og ublokerede datasæt i overensstemmelse med artikel 18 19, stk. 1, og artikel (3)  ð 17, stk. 2, 3 og 4 ï 

g) antallet af hits, der har været for de i artikel 18 19, stk. 1  ð og 4, ï  omhandlede personer i henhold til denne artikels litra b)  ð, c) ï  og d)

h) antallet af anmodninger og hits, der er omhandlet i omfattet af artikel 20 21, stk.1

i) antallet af anmodninger og hits, der er omhandlet i omfattet af artikel 21 22, stk.1).

ò ny

j) antallet af anmodninger, der er fremsat for de i artikel 31 omhandlede personer

h) antallet af hits, der er modtaget fra det centrale system, som omhandlet i artikel 26, stk. 6.

ê 603/2013 (tilpasset)

ð ny

2. ð De månedlige statistikker over de personer, der er omhandlet i stk. 1, litra a)-h), skal offentliggøres og stilles til rådighed for offentligheden hver måned. ï Ved udgangen af hvert år ð offentliggøres ï  Ö de årlige Õ statistikker ð over de personer, der er omhandlet i stk. 1, litra a)-h) ï  ð af eu-LISA og stilles til rådighed for offentlighedenï  opstilles der en statistik, der sammenfatter de kvartalsvise statistikker for det pågældende år med angivelse af, hvor mange hits der har været for de personer, der er nævnt i henholdsvis litra b), c) og d) i stk. 1. Statistikkerne skal indeholde særskilte oplysninger for hver medlemsstat. Resultaterne offentliggøres.

ò ny

3. På Kommissionens anmodning forsyner eu-LISA den med statistikker om specifikke aspekter til forsknings- og analyseformål, uden at enkeltpersoner kan identificeres, og giver mulighed for at udarbejde regelmæssige statistikker i henhold til stk. 1. Disse statistikker skal deles med andre agenturer på området retlige og indre anliggender, hvis de er relevante for gennemførelsen af deres opgaver.

ê 603/2013 (tilpasset)

ð ny

KAPITEL II

ANSØGERE OM INTERNATIONAL BESKYTTELSE

Artikel 9 10

Indsamling, Ö og Õ videregivelse og sammenligning af fingeraftryk Ö fingeraftryks- og ansigtsbilledeoplysninger Õ

1. Medlemsstaterne optager omgående fingeraftryk af samtlige fingre ð og et ansigtsbillede ï  af alle ansøgere om international beskyttelse, der er fyldt 14   ð seks ï   år, og videregiver snarest muligt og senest 72 timer efter, at vedkommendes ansøgning om international beskyttelse som defineret i artikel [21, stk. 2,] i forordning (EU) nr. 604/2013, er indgivet, disse sammen med de i artikel 11 12, litra b)-g)  ð c)-n) ï , i nærværende forordning omhandlede oplysninger til det centrale system.

Manglende overholdelse af tidsfristen på 72 timer fritager ikke medlemsstaterne for deres pligt til at optage og videresende fingeraftrykkene til det centrale system. Når fingerspidsernes tilstand ikke gør det muligt at optage fingeraftryk af en kvalitet, der kan bruges til hensigtsmæssig sammenligning i medfør af artikel 25 26, optager oprindelsesmedlemsstaten på ny ansøgerens fingeraftryk og sender dem igen snarest muligt og senest 48 timer efter vellykket fingeraftryksoptagelse.

2. Når det ikke er muligt at optage fingeraftryk  ð og ansigtsbillede ï for af en ansøger om international beskyttelse på grund af foranstaltninger truffet af hensyn til ansøgerens helbred eller til beskyttelsen af folkesundheden, optager og videresender medlemsstaterne som en undtagelse fra stk. 1 disse fingeraftrykkene  ð og ansigtsbilledet ï  snarest muligt og senest 48 timer efter, at disse sundhedsmæssige hensyn ikke længere er nødvendige.

I tilfælde af alvorlige tekniske problemer kan medlemsstaterne forlænge tidsfristen på 72 timer i stk. 1 med op til 48 timer med henblik på at gennemføre deres nationale beredskabsplaner.

3. De i artikel 11, litra a), omhandlede fingeraftryksoplysninger, som videregives af en medlemsstat, med undtagelse af dem, der videregives i henhold til artikel 10, litra b), sammenlignes i det centrale system automatisk med de fingeraftryksoplysninger, der er videregivet af andre medlemsstater, og som allerede er lagret i det centrale system.

4. Det centrale system sørger på anmodning af en medlemsstat for, at den i stk. 3 omhandlede sammenligning ud over fingeraftryksoplysninger fra andre medlemsstater også omfatter oplysninger, som den pågældende medlemsstat selv tidligere har videregivet.

5. Det centrale system videregiver automatisk hittet eller det negative resultat af sammenligningen til oprindelsesmedlemsstaten. Hvis der er tale om et hit, skal det centrale system for alle datasæt, der svarer til hittet, videregive de oplysninger, der er omhandlet i artikel 11, litra a)-k), sammen med den mærkning, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, hvis det er relevant.

ò ny

3. Fingeraftryksoplysninger kan også optages og videregives af medlemmer af europæiske grænse[- og kyst]vagthold eller af medlemsstaternes asyleksperter, når de udfører opgaver og udøver beføjelser i overensstemmelse med [forordning om den europæiske grænse[- og kyst]vagt og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, forordning (EF) nr. 863/2007 og Rådets beslutning 2005/267/EF] og [forordning (EU) nr. 439/2010].

ê 603/2013 (tilpasset)

ð ny

Artikele 10 11

Oplysninger om den registreredes status

Følgende oplysninger sendes til det centrale system, således at de kan lagres med henblik på opbevaring, jf. artikel 12 17, stk.1, med henblik på videregivelse i medfør af artikel 9, stk. 5  ð 15 og 16 ï :

a) Når en ansøger om international beskyttelse eller en anden person, der er omhandlet i artikel  ð 21, stk. 1, ï  litra   ð b), c), ï   d) ð eller e) ï , i forordning (EU) nr. […/…] 604/2013 ankommer til den ansvarlige medlemsstat som følge af en overførsel i medfør af en afgørelse efter anmodning  ð meddelelse ï om tilbagetagelse som omhandlet i artikel ð 26 ï  i den nævnte forordning, ajourfører den ansvarlige medlemsstat sit datasæt, som er registreret i henhold til overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 11 12, for vedrørende den pågældende ved at tilføje vekommendes ankomstsdato.

b) Når en ansøger om international beskyttelse ankommer til den ansvarlige medlemsstat som følge af en overførsel i medfør af en afgørelse efter anmodning om tilbagetagelse som omhandlet i artikel ð 24 ï  i forordning (EU) nr. […/…] 604/2013, sender den ansvarlige medlemsstat et datasæt, der er registreret i henhold til nærværende forordnings artikel 11 12, vedrørende den pågældende person med angivelse af ankomstdato.

ò ny

c)Når en ansøger om international beskyttelse ankommer til den ansvarsovertagende medlemsstat i henhold til artikel 34 of Regulation (EU) nr. […/…], sender den pågældende medlemsstat et datasæt, der er registreret i henhold til nærværende forordnings artikel 12, vedrørende den pågældende person og anfører vedkommendes ankomstdato og registrerer, at den er den ansvarsovertagende medlemsstat.

ê 603/2013 (tilpasset)

ð ny

c) Så snart oprindelsesmedlemsstaten kan fastslå, at den pågældende person, hvis data er registreret i Eurodac i henhold til nærværende forordnings artikel 11, har forladt medlemsstaternes område, opdaterer den sit datasæt, som er registreret i henhold til nærværende forordnings artikel 11, for den pågældende ved at tilføje det tidspunkt, hvor den pågældende forlod medlemsstaternes område for derved at gøre det lettere at anvende artikel 19, stk. 2, og artikel 20, stk. 5, i forordning (EU) nr. 604/2013.

d) Så snart oprindelsesmedlemsstaten sikrer, at den pågældende person, hvis oplysninger data er registreret i Eurodac i henhold til nærværende forordnings artikel 11 12 , har forladt medlemsstaternes område, i overensstemmelse med den afgørelse om tilbagesendelse eller afgørelse om udsendelse, den traf efter tilbagetrækningen eller afvisningen af ansøgningen om international beskyttelse, jf. artikel 19, stk. 3 i forordning (EU) nr. 604/2013, opdaterer den sit datasæt, som er registreret i henhold til nærværende forordnings artikel 11 12, for vedrørende den pågældende ved at tilføje den dato det tidspunkt, hvor den pågældende blev udsendt af eller forlod medlemsstaternes område.

e) Den medlemsstat, der bliver ansvarlig i henhold til artikel  ð 19, stk. 1, ï i forordning (EU) nr. […/…] 604/2013, opdaterer sit datasæt, som er registreret i henhold til nærværende forordnings artikel 11 12, for vedrørende den pågældende ansøger om international beskyttelse ved at tilføje den dato, hvor afgørelsen om at behandle ansøgningen blev truffet.

Artikel 11 12

Registrering af oplysninger

I det centrale system registreres kun følgende oplysninger:

a) fingeraftryksoplysninger

ò ny

b) et ansigstbillede

c) efternavn(e) og fornavn(e), fødenavn(e) og tidligere anvendte navne og eventuelle kaldenavne, som kan registreres særskilt

d) nationalitet(er)

e) fødested og fødselsdato

ê 603/2013

bf) oprindelsesmedlemsstat, samt sted og dato for indgivelse af ansøgningen om international beskyttelse; i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 10 11 litra b), er ansøgningsdatoen den dato, der er indlæst af den medlemsstat, der har overført ansøgeren

cg) køn

ò ny

h) identitetsdokumentets eller rejsedokumentets type og nummer, udstedelseslandets kode på tre bogstaver og gyldighed

ê 603/2013

di) det referencenummer, oprindelsesmedlemsstaten bruger

ò ny

j) det unikke nummer på ansøgningen om international beskyttelse i henhold til artikel 22, stk. 2, i forordning (EU) nr. […/…]

k) den ansvarsovertagende medlemsstat, jf. artikel 11, litra c)

ê 603/2013 (tilpasset)

ð ny

el) dato for optagelse af fingeraftryk ð og/eller ansigtsbillede ï 

fm) dato for videregivelse af oplysningerne til det centrale system

gn) operatørens brugernavn

ho) når det i henhold til artikel 10 11, litra a) eller b), er relevant, datoen for den pågældendes ankomst efter vellykket overførsel

Ö p) når det i henhold til artikel 10 11, litra b), er relevant, datoen for den pågældendes ankomst efter vellykket overførsel Õ

ò ny

q) når det i henhold til artikel 11, litra c) er relevant, datoen for den pågældendes ankomst efter vellykket overførsel

ê 603/2013 (tilpasset)

ð ny

i) når det i henhold til artikel 10, litra c), er relevant, datoen, hvor den pågældende forlod medlemsstaternes område

jr) når det i henhold til artikel 10 11, litra d), er relevant, datoen, hvor den pågældende forlod eller blev udsendt affra medlemsstaternes område

ks) når det i henhold til artikel 10 11, litra e), er relevant, datoen, hvor der blev truffet beslutning om at behandle ansøgningen.

KAPITEL III

TREDJELANDSSTATSBORGERE ELLER STATSLØSE, DER PÅGRIBES I FORBINDELSE MED ULOVLIG PASSAGE AF EN YDRE GRÆNSE

Artikel 14 13

Indsamling og videregivelse af fingeraftryks-oplyninger Ö og ansigtsbilledeoplysninger Õ

1. Medlemsstaterne optager omgående fingeraftryk af samtlige fingre ð og et ansigtsbillede ï af alle tredjelandsstatsborgere eller statsløse, der er fyldt 14 ð seks ï år, og som pågribes af de kompetente kontrolmyndigheder i forbindelse med ulovlig passage af grænsen til den pågældende medlemsstat ad land-, sø- eller luftvejen efter at være kommet fra et tredjeland, og som ikke afvises, eller som fysisk forbliver på medlemsstaternes område uden at være varetægtsfængslet, indespærret eller på anden vis frihedsberøvet i hele tidsrummet mellem pågribelsen og udsendelsen på grundlag af afgørelsen om afvisning.

2. Den pågældende medlemsstat videregiver snarest muligt og senest 72 timer efter datoen for pågribelsen til det centrale system følgende oplysninger vedrørende de i stk. 1 omhandlede tredjelandsstatsborgere eller statsløse, som ikke afvises:

a) fingeraftryksoplysninger

ò ny

b)et ansigtsbillede

c)efternavn(e) og fornavn(e), fødenavn(e) og tidligere anvendte navne og eventuelle kaldenavne, som kan registreres særskilt

d)nationalitet(er)

e)fødested og fødselsdato

ê 603/2013

 bf) oprindelsesmedlemsstat, sted og dato for pågribelsen

(cg) køn

ò ny

h) identitetsdokumentets eller rejsedokumentets type og nummer, udstedelseslandets kode på tre bogstaver og gyldighed

ê 603/2013

ð ny

di) det referencenummer, oprindelsesmedlemsstaten bruger

ej) dato for optagelse af fingeraftryk  ð og/eller ansigtsbillede ï 

fk) dato for videregivelse af oplysningerne til det centrale system

gl) operatørens brugernavn.

ò ny

(m) når det i henhold til stk. 6, er relevant, datoen, hvor den pågældende forlod eller blev udsendt af medlemsstaternes område.

ê 603/2013

ð ny

3. Som en undtagelse fra stk. 2 foretages videregivelsen af de oplysninger, der er nærmere angivet i stk. 2 for så vidt angår personer, der pågribes som beskrevet i stk. 1, og som fysisk forbliver på medlemsstaternes område, men er varetægtsfængslet, indespærret eller frihedsberøvet efter deres pågribelse længere end 72 timer, inden deres løsladelse fra varetægtsfængsling, indespærring eller anden frihedsberøvelse.

4. Manglende overholdelse af den i stk. 2 i denne artikel omhandlede tidsfrist på 72 timer fritager ikke medlemsstaterne for deres pligt til at optage og videresende fingeraftrykkene til det centrale system. Når fingerspidsernes tilstand ikke gør det muligt at optage fingeraftryk af en kvalitet, der kan bruges til hensigtsmæssig sammenligning i medfør af artikel 25 26, optager oprindelsesmedlemsstaten på ny fingeraftryk af de personer, der pågribes som beskrevet i nærværende artikels stk. 1, og sender dem igen snarest muligt og senest 48 timer efter vellykket fingeraftryksoptagelse.

5. Når det ikke er muligt at optage fingeraftryk ð og ansigtsbillede ï  for af en pågreben person på grund af foranstaltninger truffet af hensyn til den pågældendes helbred eller til beskyttelsen af folkesundheden, optager og videresender den berørte medlemsstat som en undtagelse fra stk. 1 sådanne fingeraftrykkene  ð og ansigtsbilledet ï snarest muligt og senest 48 timer efter, at disse hensyn ikke længere er nødvendige.

I tilfælde af alvorlige tekniske problemer kan medlemsstaterne forlænge tidsfristen på 72 timer i stk. 2 med op til 48 timer med henblik på at gennemføre deres nationale beredskabsplaner.

ò ny

6. Så snart oprindelsesmedlemsstaten sikrer, at den pågældende person, hvis oplysninger er registreret i Eurodac i henhold til stk. 1, har forladt medlemsstatens område i overensstemmelse med afgørelsen om tilbagesendelse eller udsendelse, opdaterer den det datasæt, der er registreret i henhold til stk. 2, vedrørende den pågældende person, ved at tilføje den dato, hvor vedkommende blev udsendt eller forlod området.

7. Fingeraftryksoplysninger kan også optages og videregives af medlemmer af den europæiske grænse[- og kyst]vagt, når de udfører opgaver og udøver beføjelser i overensstemmelse med forordning om den europæiske grænse[- og kyst]vagt og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, forordning (EF) nr. 863/2007 og Rådets beslutning 2005/267/EF].

ê 603/2013 (tilpasset)

Artikel 15

Registrering af oplysninger

1. De i artikel 14, stk. 2, omhandlede oplysninger registreres i det centrale system.

Med forbehold af artikel 8 registreres oplysninger, der videregives til det centrale system i henhold til artikel 14, stk. 2, udelukkende med henblik på sammenligning med oplysninger om ansøgere om international beskyttelse og med henblik på de i artikel 1, stk. 2 omhandlede formål. Article 16

Det centrale system sammenligner ikke oplysninger, der videregives til det i henhold til artikel 14, stk. 2, med oplysninger, der tidligere er registreret i det centrale system, eller med oplysninger, der efterfølgende videregives til det centrale system i henhold til artikel 14, stk. 2. Storage of data

2. For så vidt angår sammenligning af de oplysninger om ansøgere om international beskyttelse, som efterfølgende videregives til det centrale system, med de i stk. 1 omhandlede oplysninger, finder procedurerne i artikel 9, stk. 3 og 5, og artikel 25, stk. 4, anvendelse.

Artikel 16

Lagring af oplysninger

1. Alle datasæt vedrørende en tredjelandsstatsborger eller statsløs som omhandlet i artikel 14, stk. 1, lagres i det centrale system i 18 måneder fra den dato, hvor den pågældendes fingeraftryk blev optaget. Efter udløbet af denne periode sletter det centrale system automatisk sådanne oplysninger.

2. Oplysninger om en tredjelandsstatsborger eller statsløs som omhandlet i artikel 14, stk. 1, slettes i overensstemmelse med artikel 28, stk. 3, fra det centrale system, så snart oprindelsesmedlemsstaten inden udløbet af den i nærværende artikels stk. 1 omhandlede periode på 18 måneder får kendskab til et af følgende forhold:

a) tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse har fået opholdstilladelse

b) tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse har forladt medlemsstaternes område

c) tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse har opnået statsborgerskab i en af medlemsstaterne.

3. Det centrale system oplyser snarest muligt og senest efter 72 timer samtlige oprindelsesmedlemsstater om sletning af oplysninger af de årsager, der er angivet i nærværende artikels stk. 2, litra a) eller b), foretaget af en anden oprindelsesmedlemsstat, der har registreret et hit med oplysninger, de har videregivet vedrørende de personer, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1.

4. Det centrale system oplyser snarest muligt og senest efter 72 timer samtlige oprindelsesmedlemsstater om sletning af oplysninger af de årsager, der er angivet i nærværende artikels stk. 2, litra c), foretaget af en anden oprindelsesmedlemsstat, der har registreret et hit med oplysninger, de har videregivet vedrørende personer omhandlet i artikel 9, stk. 1, eller artikel 14, stk. 1.

KAPITEL IV

TREDJELANDSSTATSBORGERE ELLER STATSLØSE, DER OPHOLDER SIG ULOVLIGT I EN MEDLEMSSTAT

Artikel 17 14

Sammenligning Ö, indsamling og videregivelse Õ af fingeraftryks-oplysninger Ö og ansigtsbilledeoplysninger Õ 

1. For at kontrollere, om en tredjelandsstatsborger eller statsløs, der opholder sig ulovligt på dens område, tidligere har indgivet en ansøgning om international beskyttelse i en anden medlemsstat, kan en medlemsstat videregive fingeraftryksoplysninger om fingeraftryk, som den har optaget af en sådan tredjelandsstatsborger eller statsløs, der er fyldt 14 år, til det centrale system sammen med det referencenummer, som den pågældende medlemsstat bruger.

Som hovedregel er der grund til at kontrollere, om tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse tidligere har indgivet en ansøgning om international beskyttelse i en anden medlemsstat, når:

a) tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse erklærer, at vedkommende har indgivet en ansøgning om international beskyttelse, men ikke oplyser, i hvilken medlemsstat ansøgningen er indgivet

b) tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse ikke anmoder om international beskyttelse, men nægter at lade sig sende tilbage til sit oprindelsesland med den begrundelse, at det ville bringe vedkommende i fare, eller

c) tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse på anden måde forsøger at forhindre udsendelse ved at nægte at medvirke til fastlæggelsen af sin identitet, navnlig ved ikke at vise identitetspapirer eller ved at vise falske identitetspapirer.

2. De medlemsstater, der deltager i den i stk. 1 omhandlede procedure, videregiver til det centrale system fingeraftryksoplysninger om samtlige fingre eller i det mindste af pegefingeren, og hvis denne mangler, aftryk af samtlige andre fingre, af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som omhandlet i stk. 1.

ò ny

1. Medlemsstaterne optager omgående fingeraftryk af samtlige fingre og et ansigtsbillede af alle tredjelandsstatsborgere eller statsløse, der er fyldt seks år, og som opholder sig ulovligt på deres område.

2.    Den pågældende medlemsstat videregiver snarest muligt og senest 72 timer efter datoen for pågribelsen til det centrale system følgende oplysninger vedrørende de i stk. 1 omhandlede tredjelandsstatsborgere eller statsløse:

a)    fingeraftryksoplysninger

b)    et ansigtsbillede

c)    efternavn(e) og fornavn(e), fødenavn(e) og tidligere anvendte navne og eventuelle kaldenavne, som kan registreres særskilt

d)    nationalitet(er)

e)    fødested og fødselsdato

f)    oprindelsesmedlemsstat, sted og dato for pågribelsen

g)    køn

h)    identitetsdokumentets eller rejsedokumentets type og nummer, udstedelseslandets kode på tre bogstaver og gyldighed

i)    det referencenummer, oprindelsesmedlemsstaten bruger

j)    dato for optagelse af fingeraftryk og/eller ansigtsbillede

k)    dato for videregivelse af oplysningerne til det centrale system

l)    operatørens brugernavn

m)    når det i henhold til stk. 6, er relevant, datoen, hvor den pågældende forlod eller blev udsendt af medlemsstaternes område

ê 603/2013 (tilpasset)

ð ny

3. Fingeraftryksoplysningerne om en tredjelandsstatsborger eller statsløs som omhandlet i stk. 1 må udelukkende videregives til det centrale system med henblik på sammenligning  ð og sammenlignes ï    med fingeraftryksoplysninger om ansøgere om international beskyttelse Ö personer, der har fået optaget fingeraftryk med henblik på artikel 9 10, stk. 1, artikel 14 13, stk. 1, og artikel 17 14, stk. 1, Õ som indgives af andre medlemsstater, og som allerede er registreret i det centrale system.

Fingeraftryksoplysningerne om sådanne tredjelandsstatsborgere eller statsløse må ikke registreres i det centrale system og må heller ikke sammenlignes med de oplysninger, der er videregivet til det centrale system i henhold til artikel 14, stk. 2.

ò ny

4. Manglende overholdelse af fristen på 72 timer, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 3, fritager ikke medlemsstaterne for deres pligt til at optage og videresende fingeraftrykkene til det centrale system. Når fingerspidsernes tilstand ikke gør det muligt at optage fingeraftryk af en kvalitet, der kan bruges til hensigtsmæssig sammenligning i medfør af artikel 26, optager oprindelsesmedlemsstaten på ny fingeraftryk af de pågrebede personer, jf. nærværende artikels stk. 1, og sender dem igen snarest muligt og senest 48 timer efter vellykket fingeraftryksoptagelse.

5. Når det ikke er muligt at optage fingeraftryk og ansigtsbillede af en pågrebet person på grund af foranstaltninger truffet af hensyn til vedkommendes helbred eller beskyttelsen af folkesundheden, optager og videresender medlemsstaterne som en undtagelse fra stk. 1 fingeraftrykkene og ansigtsbilledet snarest muligt og senest 48 timer efter, at det ikke længere er nødvendigt at tage disse sundhedsmæssige hensyn.

I tilfælde af alvorlige tekniske problemer kan medlemsstaterne forlænge fristen på 72 timer i stk. 2 med op til 48 timer med henblik på at gennemføre deres nationale beredskabsplaner.

6. Så snart oprindelsesmedlemsstaten sikrer, at den pågældende person, hvis data er registreret i Eurodac i henhold til nærværende forordnings artikel 13, stk. 1, har forladt medlemsstaternes område, i overensstemmelse med en afgørelse om tilbagesendelse eller udsendelse, opdaterer den sit datasæt, som er registreret i henhold til nærværende artikels stk. 2, vedrørende den pågældende ved at tilføje den dato, hvor den pågældende blev udsendt eller forlod området.

ê 603/2013 (tilpasset)

ð ny

4. Så snart resultaterne af sammenligningen af fingeraftryksoplysninger er videregivet til oprindelsesmedlemsstaten, opbevarer det centrale system kun registreringen af søgningen til de i artikel 28 nævnte formål. Medlemsstaterne eller det centrale system må ikke opbevare nogen anden registrering af søgningen til andre formål end disse.

5. For så vidt angår sammenligningen af fingeraftryksoplysninger, der er videregivet ifølge denne artikel, med fingeraftryksoplysninger om ansøgere om international beskyttelse, som er videregivet af andre medlemsstater, og som allerede er registreret i det centrale system, finder procedurerne i artikel 9, stk. 3 og 5, og i artikel 25, stk. 4, anvendelse.

KAPITEL V

Ö PROCEDURE TIL SAMMENLIGNING AF OPLYSINGER OM ANSØGERE OM INTERNATIONAL BESKYTTELSE OG TREDJELANDSSTATSBORGERE, DER ER PÅGREBET I AT PASSERE GRÆNSEN ULOVLIGT ELLER I AT OPHOLDE SIG ULOVLIGT PÅ EN MEDLEMSSTATS OMRÅDE Õ

Artikel 15

Ö Sammenligning af fingeraftryks- og ansigtsbilledeoplysninger Õ

31. De i artikel 11, litra omhandlede fFingeraftryks- og  ð og ansigtsbilledeoplysninger ï , som videregives af en medlemsstat, med undtagelse af dem der videregives i henhold til artikel 10 11, litra b)  ð og c) ï , sammenlignes i det centrale system automatisk med de fingeraftryksoplysninger, der er videregivet af andre medlemsstater, og som allerede er lagret i det centrale system Ö i overensstemmelse med artikel 9 10, stk. 1, artikel 14 13, stk. 1, og artikel 17 14, stk. 1 Õ .

42. Det centrale system sørger på anmodning af en medlemsstat for, at den i stk. 3 1 Ö i nærværende artikel Õ omhandlede sammenligning ud over fingeraftryks-oplysninger  ð og ansigtsbilledeoplysninger ï  fra andre medlemsstater også omfatter oplysninger Ö fingeraftryks- Õ   ð og ansigtsbilledeoplysninger ï , som den pågældende medlemsstat selv tidligere har videregivet.

53. Det centrale system videregiver automatisk hittet eller det negative resultat af sammenligningen til oprindelsesmedlemsstaten  ð efter procedurerne i artikel 26, stk. 4 ï . Hvis der er tale om et hit, skal det centrale system for alle datasæt, der svarer til hittet, videregive de oplysninger, der er omhandlet i artikel 11, litra a)-k)  ð 12, artikel 13, stk. 2, og artikel 14, stk. 2, ï  sammen med den mærkning, der er omhandlet i artikel 18 19, stk. 1  ð og 4 ï , hvis det er relevant. ð Hvis der ikke er hit, videregives de oplysninger, der er omhandlet i artikle 12, artikel 13, stk. 2, og artikel 14, stk. 2, ikke. ï 

ò ny

4.    Hvis en medlemsstat som følge af et hit i Eurodac får et bevis, som kan hjælpe den pågældende medlemsstat med at opfylde sine forpligtelser i henhold til artikel 1, stk.1, litra a), skal dette bevis have forrang for alle andre hitresultater.

ò ny

Artikel 16

Sammenligning af ansigtsbilledeoplysninger

(2)Hvis fingerspidsernes tilstand ikke gør det muligt at optage fingeraftryk af en kvalitet, som sikrer en korrekt sammenligning i henhold til artikel 26, eller hvis en person, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, artikel 13, stk. 1, og artikel 14, stk. 1, nægter at efterleve proceduren for optagelse af fingeraftryk, kan en medlemsstat som en sidste udvej foretage en sammenligning af ansigtsbilledeoplysninger.

(3)Ansigtsbilledeoplysninger og oplysninger vedrørende den registreredes køn kan sammenlignes automatisk med ansigtsbilledeoplysninger og personoplysninger om den registreredes køn, som andre medlemsstater har videregivet og allerede lagret i det centrale system i henhold til 10, stk. 1, artikel 13, stk. 1, og artikel 14, stk. 1, med undtagelse af dem, der er videregivet i henhold til artikel 11, litra b) og c).

(4)Det centrale system skal på anmodning af en medlemsstat sikre, at den sammenligning, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, omfatter de ansigtsbilledeoplysninger, som den pågældende medlemsstat tidligere har videregivet samt ansigtsbilledeoplysninger fra andre medlemsstater.

(5)Det centrale system skal automatisk videregive hittet eller det manglende resultat af sammenligningen til oprindelsesmedlemsstaten i overensstemmelse med procedurerne i artikel 26, stk. 4. Hvis der er et hit, videregiver den for alle datasæt svarende til hittet de oplysninger, der er omhandlet i artikel 12, artikel 13, stk. 2, og artikel 14, stk. 2, samt, hvor det er relevant, den i artikel 17, stk. 1 og 4, omhandlede mærkning. Hvis der ikke er noget hit, videregives i de i artikel 12, artikel 13, stk. 2, og artikel 14, stk. 2, omhandlede oplysninger ikke.

(6)Hvis en medlemsstat som følge af et hit i Eurodac får et bevis, som kan hjælpe den pågældende medlemsstat med at opfylde sine forpligtelser i henhold til artikel 1, stk. 1, litra a), skal dette bevis have forrang for alle andre hitresultater.

ê 603/2013 (tilpasset)

KAPITEL V VI

PERSONER UNDER INTERNATIONAL BESKYTTELSE Ö LAGRING AF OPLYSNINGER, SLETNING AF OPLYSNINGER FØR TIDEN OG MÆRKNING AF OPLYSINGER Õ

Artikel 12 17

Lagring af oplysninger

1. Ö Med henblik på artikel 10, stk. 1, Õ lagres Aalle datasæt Ö vedrørende en ansøger om international beskyttelse Õ som omhandlet i artikel 11 12 lagres i det centrale system i ti år fra den dato, hvor de pågældende vedkommendes fingeraftryk blev optaget.

ò ny

2.    Med henblik på artikel 13, stk. 1, lagres alle datasæt vedrørende en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person som omhandlet i artikel 13, stk. 2, i det centrale system fra den dato, hvor vedkommendes fingeraftryk blev optaget.

3.    Med henblik på artikel 14, stk. 1, lagres alle datasæt vedrørende en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person som omhandlet i artikel 14, stk. 2, i det centrale system i fem år fra den dato, hvor vedkommendes fingeraftryk blev optaget.

ê 603/2013 (tilpasset)

ð ny

24. Efter udløbet af den i Ö nærværende artikels Õ stk. 1 ð -3 ï  omhandlede periode Ö lagringsperioder Õ sletter det centrale system automatisk de pågældende oplysninger Ö om de registrerede Õ fra det centrale system.

Artikel 13 18

Sletning af oplysninger før tiden

1. Oplysninger om en person, som har opnået statsborgerskab i en af medlemsstaterne inden udløbet af den i artikel 1217, stk. 1) ð , 2 eller 3, ï omhandlede periode, slettes fra det centrale system i overensstemmelse med artikel 27 28, stk. 4, så snart oprindelsesmedlemsstaten bliver klar over, at den pågældende har opnået et sådant statsborgerskab.

2. Det centrale system underretter snarest muligt og senest efter 72 timer samtlige oprindelsesmedlemsstater herom, når en anden oprindelsesmedlemsstat, der har registreret et hit med oplysninger, som de videregav vedrørende de personer omhandlet i artikel 9 10, stk.1, eller artikel 14 13, stk. 1, ð eller artikel 14, stk. 1, ï  har slettet oplysningerne i overensstemmelse med stk. 1.

Artikel 18 19

Mærkning af oplysninger

1. Den oprindelsesmedlemsstat, der har indrømmet international beskyttelse til en ansøger om international beskyttelse, hvis oplysninger tidligere var registreret i det centrale system i medfør af artikel 11 12 , mærker med henblik på de i artikel 1, stk. 1, litra a), omhandlede formål de pågældende oplysninger i overensstemmelse med de krav til elektronisk kommunikation med det centrale system, som Ö eu-LISA Õ agenturetfastlægger. Mærkningen lagres i det centrale system i henhold til artikel 12 17, stk. 1, med henblik på videregivelse i henhold til artikel 9, stk. 5  ð 15 ï  . Det centrale system oplyser  ð snarest muligt og senest 72 timer efter ï  samtlige oprindelsesmedlemsstater om mærkning af oplysninger fra en anden oprindelsesmedlemsstats side, når der er tale om et hit med oplysninger, som den videregav vedrørende personer omhandlet i artikel 9 10, stk.1, or artikel 14 13, stk. 1,  ð eller artikel 14, stk. 1 ï . De pågældende oprindelsesmedlemsstater mærker også de tilsvarende datasæt.

2. Oplysninger om personer under international beskyttelse, der opbevares i det centrale system og er mærket i henhold til nærværende artikels stk. 1, stilles til rådighed til sammenligninger med henblik på formålene de i artikel 1, stk. 2 1, litra c), omhandlede formål i en periode på tre år efter den dato, hvor den registrerede fik international beskyttelse.

Hvis der er tale om et hit, videregiver det centrale system de oplysninger, der er omhandlet i artikel 1112, litra a)-k) ð b)-s) ï  , for alle datasæt, der svarer til hittet. Det centrale system videregiver ikke den i nærværende artikels stk. 1 omhandlede mærkning. Efter udløbet af perioden på tre år blokerer det centrale system automatisk sådanne oplysninger for videregivelse i tilfælde af en anmodning om sammenligning med henblik på de i artikel 1, stk. 2 1, litra c), omhandlede formål, hvorimod oplysningerne fortsat stilles til rådighed til sammenligning til de i artikel 1, stk. 1, litra a), fastsatte formål, indtil de bliver slettet. Blokerede oplysninger videregives ikke, og det centrale system sender et negativt resultat tilbage til den begærende medlemsstat i tilfælde af et hit.

3. Oprindelsesmedlemsstaten fjerner mærkningen eller blokeringen af oplysningerne vedrørende en tredjelandsstatsborger eller statsløs, hvis oplysninger tidligere var mærket eller blokeret i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 1 eller 2, i tilfælde af tilbagekaldelse eller afslutning af vedkommendes status eller afslag på forlængelse af vedkommendes status i medfør af [artikel 14 eller 19 i direktiv 2011/95/EU].

ò ny

4.    Den oprindelsesmedlemsstat, som har indrømmet opholdstilladelse til en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold, hvis oplysninger tidligere var registreret i det centrale system i henhold til artikel 13, stk. 2, og artikel 14, stk. 2, mærker med henblik på artikel 1, stk. 1, litra b), de relevante oplysninger i overensstemmelse med de krav til elektronisk kommunikation med det centrale system, som eu-LISA fastsætter. Mærkningen lagres i det centrale system i henhold til artikel 17, stk. 2 og 3, med henblik på videregivelse i henhold til artikel 15 og 16. Det centrale system oplyser snarest muligt og senest 72 timer efter samtlige oprindelsesmedlemsstater om mærkning af oplysninger fra en anden oprindelsesmedlemsstats side, når der er tale om et hit med oplysninger, som de videregav vedrørende personer omhandlet i artikel 13, stk. 1, eller artikel 14, stk. 1. De pågældende medlemsstater mærker også de tilsvarende datasæt.

5.    Oplysninger om tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer med ulovligt ophold, som er lagret i det centrale system og mærket i henhold til nærværende artikels stk. 4, stilles til rådighed til sammenligninger med henblik på artikel 1, stk. 1, litra c), indtil den dato, hvor oplysningerne automatisk slettes fra det centrale system i henhold til artikel 17, stk. 4.

ê 603/2013 (tilpasset)

ð ny

KAPITEL VI VII

PROCEDURE FOR SAMMENLIGNING OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ RETSHÅNDHÆVELSE

Artikel 19 20

Procedure for sammenligning af fingeraftryksoplysninger med Eurodacoplysninger

1. Til de i artikel 1, stk. 21, litra c), fastsatte formål kan de udpegede myndigheder, der er omhandlet i artikel 5 6, stk. 1, og artikel 7 8, stk. 2, indgive en begrundet elektronisk anmodning som omhandlet i artikel 20 21, stk. 1, sammen med det referencenummer, de bruger, til kontrolmyndigheden om overførsel af fingeraftryks-oplysninger ð og ansigtsbilledeoplysninger ï med henblik på sammenligning til det centrale system via det nationale adgangspunkt. Ved modtagelsen af en sådan anmodning kontrollerer kontrolmyndigheden, om alle betingelserne for at anmode om en sammenligning i henhold til enten artikel 20 21 eller 21 22 er opfyldt.

2. Hvis alle betingelser omhandlet i enten artikel 20 21 eller 21 22 for anmodning om en sammenligning er opfyldt, overfører kontrolmyndigheden anmodningen om sammenligning til det nationale adgangspunkt, der videreformidler den til det centrale system efter procedurerne i artikel 9, stk. 3 og 5, ð 15 og 16 ï med henblik på sammenligning med de oplysninger Ö fingeraftryks- Õ ð og ansigtsbilledeoplysninger ï , der er videregivet til det centrale system i henhold til artikel 9 10, stk. 1, and artikel 14 13, stk. 2  ð 1, og artikel 14, stk. 1 ï .

ò ny

3.    En sammenligning af et ansigtsbillede med andre ansigtsbilledeoplysninger i det centrale system i henhold til artikel 1, stk. 1, litra c), kan foretages i henhold til artikel 16, stk. 1, hvis oplysningerne er til rådighed på det tidspunkt, hvor den begrundede elektroniske amodning fremsættes i henhold til artikel 21, stk. 1.

ê 603/2013 (tilpasset)

ð ny

34. I ekstraordinære hastende situationer, hvor der er et behov for at forhindre en overhængende fare, som har forbindelse med en terrorhandling eller en anden alvorlig lovovertrædelse, kan kontrolmyndigheden videresende fingeraftryksoplysningerne til det nationale adgangspunkt med henblik på øjeblikkelig sammenligning, når den udpegede myndighed modtager anmodningen, og først bagefter kontrollere, om alle betingelser for at anmode om en sammenligning i henhold til enten artikel 20 21 eller 21 22 er opfyldt, bl.a. om der reelt var en ekstraordinær hastende situation. Den efterfølgende kontrol finder sted uden unødigt ophold efter behandlingen af anmodningen.

45. Hvis det ved den efterfølgende kontrol fastslås, at adgangen til Eurodacoplysninger ikke var begrundet, skal alle myndigheder, der har fået adgang til sådanne oplysninger, slette oplysningerne fra Eurodac, og de skal informere kontrolmyndigheden om sletningen.

Artikel 20 21

Betingelser for de udpegede myndigheders adgang til Eurodac

1. Til de i artikel 1, stk.21, litra c), fastsatte formål kan de udpegede myndigheder kun indgive en begrundet elektronisk anmodning om en sammenligning af fingeraftryksoplysninger med de oplysninger, der er lagret i det centrale system inden for rammerne af deres egne beføjelser, hvis sammenligninger med følgende databaser ikke har ført til identifikation af den registrerede:

nationale fingeraftryksdatabaser

alle øvrige medlemsstaters elektroniske fingeraftryksidentifikationssystem, jf. Rådets afgørelse 2008/615/RIA, hvis sammenligninger er teknisk tilgængelige, medmindre der er rimelige grunde til at antage, at en sammenligning med sådanne systemer ikke vil medføre, at den registrerede bliver identificeret; sådanne rimelige grunde skal anføres i den begrundede elektroniske anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger, der sendes af den udpegede myndighed til kontrolmyndigheden, og

visuminformationssystemet, forudsat at de i afgørelse 2008/615/RIA fastsatte betingelser for en sådan sammenligning er opfyldt,

og hvis følgende kumulative betingelser er opfyldt:

a) sammenligningen er nødvendig med henblik på forebyggelse, opdagelse eller efterforskning af terrorhandlinger eller af andre alvorlige lovovertrædelser, hvilket betyder, at der foreligger et tungtvejende hensyn til den offentlige sikkerhed, der gør det forholdsmæssigt at søge i databasen

b) sammenligningen er nødvendig i et specifikt tilfælde (dvs. der må ikke gennemføres systematiske sammenligninger), og

c) der er rimelig grund til at overveje, om sammenligningen vil bidrage væsentligt til at forebygge, opdage eller efterforske nogen af de pågældende lovovertrædelser. Sådanne rimelige grunde foreligger navnlig, når der er en begrundet mistanke om, at den person, der mistænkes for, har begået eller er offer for en sådan terrorhandling eller en anden alvorlig lovovertrædelse, falder ind under en kategori, der er omfattet af denne forordning.

2. Anmodninger om sammenligning med Eurodacoplysninger skal begrænses til søgninger med fingeraftryks-oplysninger  ð eller ansigtsbilledeoplysninger ï .

Artikel 21 22

Betingelser for Europols adgang til Eurodac

1. Til de i artikel 1, stk. 21, litra c), fastsatte formål kan Europols udpegede myndighed kun indgive en begrundet elektronisk anmodning om en sammenligning af fingeraftryksoplysninger med de oplysninger, der er lagret i centrale system, inden for rammerne af Europols mandat og om nødvendigt med henblik på udførelsen af Europols opgaver, hvis sammenligninger med fingeraftryksoplysninger lagret i informationsbehandlingssystemer, der er teknisk og retligt tilgængelige for Europol, ikke har ført til identifikation af den registrerede, og hvis følgende kumulative betingelser er opfyldt:

a) sammenligningen er nødvendig for at støtte og styrke medlemsstaternes indsats for at forebygge, opdage eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige lovovertrædelser, der henhører under Europols mandat, hvilket betyder, at der foreligger et tungtvejende hensyn til den offentlige sikkerhed, der gør det forholdsmæssigt at søge i databasen

b) sammenligningen er nødvendig i et specifikt tilfælde (dvs. der ikke må gennemføres systematiske sammenligninger), og

c) der er rimelig grund til at antage, at sammenligningen vil bidrage væsentligt til at forebygge, opdage eller efterforske de pågældende lovovertrædelser. Sådanne rimelige grunde foreligger navnlig, når der er en begrundet mistanke om, at den person, der mistænkes for, har begået eller er offer for en sådan terrorhandling eller anden alvorlig lovovertrædelse, falder ind under en kategori, der er omfattet af denne forordning.

2. Anmodninger om sammenligning med Eurodacoplysninger skal begrænses til sammenligninger med fingeraftryks-oplysninger ð og ansigtsbilledeoplysninger ï .

3. Behandling af oplysninger, som Europol får ved sammenligning med Eurodacoplysninger, kan kun ske med tilladelse fra oprindelsesmedlemsstaten. En sådan tilladelse indhentes via Europols nationale enhed i den pågældende medlemsstat.

Artikel 22 23

Kommunikation mellem de udpegede myndigheder, kontrolmyndighederne og de nationale adgangspunkter

1. Al kommunikation mellem de udpegede myndigheder, kontrolmyndighederne og de nationale adgangspunkter skal være sikker og finde sted elektronisk, jf. dog artikel 26 27.

2. Til de i artikel 1, stk. 21, litra c), fastsatte formål behandles fingeraftryk digitalt af medlemsstaterne og videregives i det dataformat, der er omhandlet Ö fastlagt Õð det aftalte interfacekontroldokument ï bilag I, for derved at sikre, at der kan foretages en sammenligning ved hjælp af det elektroniske fingeraftryksgenkendelsessystem.

KAPITEL VII VIII

DATABEHANDLING, DATABESKYTTELSE OG ANSVAR

Artikel 23 24

Ansvar i forbindelse med databehandling

1. Oprindelsesmedlemsstaten er ansvarlig for:

a) at optagelsen af fingeraftryk ð og ansigtsbillede ï foregår på lovlig vis

b) at videregivelsen af fingeraftryksoplysninger og andre oplysninger, der er omhandlet i artikel 11 12, artikel 14 13, stk. 2, og artikel 17 14, stk. 2, til det centrale system foregår på lovlig vis

c) at oplysningerne er korrekte og ajourførte ved videregivelsen til det centrale system

d) at registreringen, lagringen, berigtigelsen og sletningen af oplysninger i det centrale system foregår på lovlig vis, uden at dette i øvrigt berører det ansvar, der påhviler Ö eu-LISA Õ agenturet

e) at de resultater af sammenligningen af fingeraftryks-oplysninger ð og ansigtsbilledeoplysninger ï , der er videregivet af det centrale system, behandles på lovlig vis.

2. Oprindelsesmedlemsstaten er ansvarlig for de i stk. 1 nævnte oplysningers sikkerhed før og under videregivelsen til det centrale system samt for sikkerheden af de oplysninger, den modtager fra det centrale system, jf. artikel 34 36.

3. Oprindelsesmedlemsstaten er ansvarlig for den endelige identifikation af oplysningerne, jf. artikel 25 26, stk. 4.

4. Agenturet Ö eu-LISA Õ sikrer, at det centrale system drives i overensstemmelse med denne forordnings bestemmelser. Agenturet Ö eu-LISA Õ skal især:

a) træffe foranstaltninger, der sikrer, at personer, som arbejder med det centrale system, kun behandler de oplysninger, der er registreret heri, i overensstemmelse med formålet med Eurodac, jf. artikel 1

b) træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at garantere det centrale systems sikkerhed, jf. artikel 34 36

c) sikre, at kun personer, der er autoriseret til at arbejde med det centrale system, har adgang hertil, uden at dette i øvrigt berører de beføjelser, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har.

Agenturet Ö eu-LISA Õ underretter Europa-Parlamentet og Rådet samt Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om de foranstaltninger, som det træffer i henhold til første afsnit.

Artikel 24 25

Videregivelse

1. Digitaliseringen af fingeraftrykkene samt videregivelsen heraf sker i det dataformat, der er omhandlet Ö fastlagt Õ i  ð det aftalte interfacekontroldokument ï bilag I. Det centrale system Ö eu-LISA Õ opstiller i det omfang, det er nødvendigt for at sikre en effektiv arbejdsgang i det centrale system, de tekniske krav for videregivelsen af medlemsstaternes dataformat til det centrale system og omvendt. Agenturet Ö eu-LISA Õ sikrer, at de fingeraftryks-oplysninger ð ansigtsbilledeoplysninger ï , medlemsstaterne videregiver, kan sammenlignes i det elektroniske fingeraftryks-genkendelsessystem og ð ansigtsbilledegenkendelsessystem ï .

2. Medlemsstaterne videregiver oplysningerne som omhandlet i artikel 11 12, artikel 14 13, stk. 2, og artikel 17 14, stk. 2, ad elektronisk vej. De i artikel 11 12, and artikel 14 13, stk. 2, ð og artikel 14, stk. 2, ï omhandlede oplysninger registreres automatisk i det centrale system. Agenturet Ö eu-LISA Õ opstiller i det omfang, det er nødvendigt for at sikre en effektiv arbejdsgang i det centrale system, de tekniske krav for videregivelsen af medlemsstaternes dataformat til det centrale system og omvendt.

3. Det referencenummer, der er omhandlet i artikel 11, litra d) 12, litra i), 14, stk. 2, litra d) 13, stk. 2, litra i), 17 artikel 14, stk. 1 ð stk. 2, litra i), ï  og artikel 19 20 stk. 1, skal gøre det muligt entydigt at henføre oplysningerne til én bestemt person og til den videregivende medlemsstat. Endvidere skal det gøre det muligt at angive, om der er tale om en person, der er omhandlet i artikel 9 10, stk.1, artikel 14 13, stk. 1, eller artikel 17 14, stk. 1.

4. Referencenummeret begynder med det eller de kendingsbogstaver, som anvendes til at angive den videregivende medlemsstat i overensstemmelse med den i bilag I omhandlede standard. Efter kendingsbogstavet eller kendingsbogstaverne følger identifikationen af person- eller anmodningskategorien. Således angives oplysninger om de personer, der er omhandlet i artikel 910, stk. 1, med "1", personer, der er omhandlet i artikel 1413, stk. 1, med "2", personer, der er omhandlet i artikel 1714, stk. 1, med "3", anmodninger, der er omhandlet i artikel 2120, med "4", anmodninger, der er omhandlet i artikel 2221, med "5" og anmodninger, der er omhandlet i artikel 3029 med "9".

5. Agenturet  Ö eu-LISA Õ udarbejder de tekniske procedurer, der er nødvendige for at sikre, at medlemsstaterne modtager entydige data fra det centrale system.

6. Det centrale system bekræfter snarest muligt modtagelsen af de videregivne oplysninger. Til det formål opstiller det centrale system Ö eu-LISA Õ de tekniske krav, der er nødvendige for at sikre, at medlemsstaterne efter anmodning modtager bekræftelse af modtagelsen.

Artikel 25 26

Gennemførelse af sammenligninger og videregivelse af resultater

1. Medlemsstaterne sikrer, at fingeraftryksoplysninger videregives i en kvalitet, der er egnet til sammenligning i det elektroniske fingeraftryks-genkendelsessystem ð og ansigtsbilledegenkendelsessystem ï. I det omfang, det er nødvendigt for at sikre, at resultaterne af det centrale systems sammenligning når en meget høj grad af nøjagtighed, fastlægger agenturet Ö eu-LISA Õ en passende kvalitet for de videregivne fingeraftryksoplysninger. Det centrale system kontrollerer snarest muligt de videregivne fingeraftryks- og ð ansigtsbilledeoplysningers ï kvalitet. Hvis fingeraftryks-oplysningerne ð eller ansigtsbilledeoplysningerne ï ikke egner sig til sammenligning i det elektroniske fingeraftryksgenkendelsessystem, underretter det centrale system den berørte medlemsstat herom. Denne medlemsstat videregiver herefter fingeraftryks- ð eller ansigtsbilledeoplysniger ï af passende kvalitet ved brug af samme referencenummer som for det tidligere sæt fingeraftryks-oplysninger ð eller ansigtbilledeoplysninger ï.

2. Det centrale system udfører sammenligningerne i den rækkefølge, anmodningerne kommer ind. Enhver anmodning skal færdigbehandles inden 24 timer. En medlemsstat kan ved anmodninger om sammenligninger af hensyn til national ret kræve, at sammenligningen gennemføres som hastesag i løbet af en time. Hvis disse tidsfrister ikke kan overholdes som følge af omstændigheder, agenturet Ö eu-LISA Õ ikke er herre over, behandler det centrale system straks anmodningen, når disse omstændigheder ikke længere består. I disse tilfælde opstiller agenturet Ö eu-LISA Õ i det omfang, det er nødvendigt for at sikre en effektiv arbejdsgang i det centrale system, kriterier for prioriteret behandling af anmodninger.

3. I det omfang, det er nødvendigt for at sikre en effektiv arbejdsgang i det centrale system, opstiller agenturet Ö eu-LISA Õ procedurer for arbejdsgangen for behandling af modtagne oplysninger og videregivelse af resultatet af sammenligningen.

4. Resultatet af sammenligningen Ö af fingeraftryksoplysninger, som foretages i henhold til artikel 15, Õ kontrolleres omgående i modtagermedlemsstaten af en fingeraftryksekspert som defineret i overensstemmelse med nationale regler, som er særligt uddannet i de former for sammenligninger af fingeraftryk, der omhandles i nærværende forordning. Til de i nærværende forordnings artikel 1, stk. 1, litra a) og b), fastsatte formål foretages den endelige identifikation af oprindelsesmedlemsstaten i samarbejde med de berørte medlemsstater i overensstemmelse med artikel 34 i forordning (EU) nr. 604/2013.

ò ny

5.    Resultatet af sammenligningen af ansigtsbilledeoplysninger, som foretages i henhold til artikel 16, kontrolleres omgående i modtagermedlemsstaten. Med henblik på nærværende forordnings artikel 1, stk. 1, litra a) og b), foretages den endelige identifikation i samarbejde med de berørte medlemsstater.

ê 603/2013 (tilpasset)

ð ny

Oplysninger fra det centrale system vedrørende andre oplysninger, der har vist sig at være upålidelige, slettes, så snart det er fastslået, at de er upålidelige.

56. Når den endelige identifikation i overensstemmelse med stk. 4 viser, at resultatet af den sammenligning, der er modtaget fra det centrale system, ikke er i overensstemmelse med de fingeraftryks-oplysninger ð eller ansigtsbilledeoplysninger ï , der er sendt til sammenligning, sletter medlemsstaterne straks resultatet af sammenligningen og meddeler snarest muligt og senest efter tre arbejdsdage dette forhold til Kommissionen og Ö eu-LISA Õ agenturet ð og meddeler referencenummeret på oprindelsesmedlemsstaten og referencenummeret på den medlemsstat, der har modtaget resultatet ï .

Artikel 26 27

Kommunikation mellem medlemsstaterne og det centrale system

Ö Videregivelsen af oplysninger Õ Oplysninger, der videregives fra medlemsstaterne til det centrale system og omvendt, benytter Ö foregår ved hjælp af Õ kommunikationsinfrastrukturen. I det omfang, det er nødvendigt for at sikre en effektiv arbejdsgang i det centrale system, opstiller agenturet Ö eu-LISA Õ de tekniske procedurer, der er nødvendige for brugen af kommunikationsinfrastrukturen.

Artikel 27 28

Adgang til og berigtigelse eller sletning af de oplysninger, der er registreret i Eurodac

1. Oprindelsesmedlemsstaten har adgang til de oplysninger, som den har videregivet, og som er registreret i det centrale system i overensstemmelse med denne forordning.

Ingen medlemsstat kan søge i oplysninger, der er videregivet af en anden medlemsstat, eller modtage sådanne oplysninger, bortset fra oplysninger, der er resultatet af den sammenligning, der er omhandlet i artikel 9, stk. 5 ð 15 og 16 ï .

2. Hver medlemsstat udpeger de myndigheder, der i henhold til nærværende artikels stk. 1 har adgang til oplysninger, der er registreret i det centrale system med henblik på de i artikel 1, stk. 1, litra a) og b), fastsatte formål. Ved udpegningen angives det nøjagtigt, hvilken enhed der er ansvarlig for udførelsen af opgaver i forbindelse med anvendelsen af denne forordning. Hver medlemsstat sender uden ophold Kommissionen og agenturet Ö eu-LISA Õ en liste over disse myndigheder og alle ændringer heraf. Agenturet Ö eu-LISA Õ offentliggør en konsolideret liste i Den Europæiske Unions Tidende. Hvis der skerer sket ændringer heraf, offentliggør agenturet Ö eu-LISA Õ en gang om året en ajourført konsolideret liste online.

3. Kun oprindelsesmedlemsstaten har ret til at ændre de oplysninger, som den har videregivet til det centrale system, ved at berigtige, supplere eller slette dem, bortset fra sletning i henhold til artikel ð 18 ï 12, stk. 2, eller artikel 16, stk. 1.

4. Hvis en medlemsstat eller agenturet Ö eu-LISA Õ har grund til at formode, at oplysninger, som er registreret i det centrale system, er ukorrekte, meddeler den ð , uden at det berører meddelelsen af brud på persondatasikkerheden i henhold til artikel [33..] i forordning (EU) nr. […/2016], ï snarest muligt dette til oprindelsesmedlemsstaten.

Hvis en medlemsstat har grund til at formode, at oplysninger er registreret i det centrale system i strid med denne forordning, meddeler den snarest muligt dette til Ö eu-LISA Õ agenturet, Kommissionen og oprindelsesmedlemsstaten. Oprindelsesmedlemsstaten kontrollerer de pågældende oplysninger og ændrer eller sletter dem omgående, om nødvendigt.

5. Agenturet Ö eu-LISA Õ må ikke videregive oplysninger, der er registreret i det centrale system, eller stille dem til rådighed for myndighederne i et tredjeland. Dette forbud gælder ikke for videregivelse af sådanne oplysninger til tredjelande, som forordning (EU) nr. […/…]604/2013 finder anvendelse på.

Artikel 28 29

Registre

1. Agenturet Ö eu-LISA Õ fører registre over alle behandlinger af oplysninger i det centrale system. Disse registre skal vise formålet med samt datoen og tidspunktet for adgangen, de oplysninger, der er videregivet, de oplysninger, der er anvendt til søgningen, og navnet på både den enhed, der har indlæst eller indhentet oplysningerne, og de ansvarlige personer.

2. De i nærværende artikels stk. 1 omhandlede registre må kun bruges til kontrol med lovligheden af behandlingen af oplysningerne i databeskyttelsesøjemed samt til at garantere oplysningernes sikkerhed i overensstemmelse med artikel 34. Registrene skal med de nødvendige foranstaltninger beskyttes mod uautoriseret adgang og skal slettes efter en periode på et år efter udløbet af den lagringsperiode, der er omhandlet i artikel ð 17 ï 12, stk. 1, og artikel 16, stk. 1, medmindre de er nødvendige for kontrolprocedurer, som allerede er indledt.

3. Til de i artikel 1, stk. 1, litra a) og b), fastsatte formål træffer hver medlemsstat de nødvendige foranstaltninger for at nå de mål, der er fastsat i nærværende artikels stk. 1 og 2, i for så vidt angår deres nationale system. Hver medlemsstat fører desuden registre over det personale, der er behørigt autoriseret til at indlæse eller indhente oplysninger.

Artikel 29 30

Den registreredes rettigheder Ö ret til information Õ 

1. En person omfattet af artikel 9 10, stk. 1, artikel 14 13, stk. 1, eller artikel 17 14, stk. 1, skal af oprindelsesmedlemsstaten underrettes skriftligt og om nødvendigt mundtligt på et sprog, vedkommende forstår eller med rimelighed kan formodes at forstå, ð i en præcis, klar, letforståelig og lettilgængelig form og på et klart og enkelt sprog ï , om følgende:

a) identiteten af den registeransvarlige i den i artikel 2, litra d), i direktiv [../../EU] 95/46/EF anvendte betydning, og i givet fald identiteten af dennes repræsentants identitet ð samt kontaktoplysninger om den databeskyttelsesansvarlige ï 

b) formålet med at behandle oplysningerne i Eurodac, herunder en beskrivelse af målene i forordning (EU) nr. […/…] 604/2013, jf. ð dennes artikel 6 ï , og en redegørelse i en letforståelig form og i et klart og forståeligt sprog for den adgang til Eurodac, der kan gives medlemsstaterne og Europol med henblik på retshåndhævelse

c) modtagerne ð eller kategorierne af modtagere ï af oplysningerne

d) i forbindelse med en person, der er omfattet af artikel 9 10, stk. 1, eller artikel 14 13, stk. 1), ð eller artikel 14, stk. 1 ï , pligten til at lade sine fingeraftryk optage

ò ny

e) den periode, som oplysningerne vil blive lagret i i henhold til artikel 17

ê 603/2013 (tilpasset)

ð ny

ef) retten til at  ð anmode den registeransvarlige om ï indsigt i oplysninger, der vedrører den registrerede, og retten til at anmode om at få ukorrekte oplysninger vedrørende den registrerede berigtiget ð og få ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort ï eller at få ulovligt lagrede Ö personoplysninger Õ oplysninger om vedkommende slettet ð eller begrænset ï, samt retten til få oplysninger om procedurerne for udøvelse af disse rettigheder, herunder kontaktoplysninger for den registeransvarlige og de nationale tilsynsmyndigheder som omhandlet i artikel 30 32, stk. 1).

ò ny

g) retten til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden.

ê 603/2013 (tilpasset)

ð ny

2. I forbindelse med en person, der er omfattet af artikel9 10, stk. 1, eller artikel 14 13, stk. 1,  ð og artikel 14, stk. 1 ï , gives de oplysninger, der er nævnt i nærværende artikels stk. 1, på det tidspunkt hvor dennes fingeraftryk optages.

I forbindelse med en person, der er omfattet af artikel 17, stk. 1, gives de oplysninger, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, senest på det tidspunkt, hvor oplysningerne om denne person videregives til det centrale system. Denne pligt gælder ikke, hvis det viser sig umuligt at tilvejebringe oplysningerne, eller det vil indebære en uforholdsmæssig stor indsats.

Når en person omfattet af artikel 9 10, stk. 1, artikel 14 13, stk. 1, og artikel 17 14, stk. 1, er mindreårig, giver medlemsstaterne disse oplysninger på en måde, der tager hensyn til ansøgerens alder.

3. Der udarbejdes efter proceduren i artikel 44, stk. 2 i forordning (EU) nr. […/…] 604/2013 en fælles folder, som mindst indeholder de oplysninger, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, og de oplysninger, der er omhandlet i  ð artikel 6, stk. 2, ï  i den nævnte forordning.

Folderen skal være klar og enkel og udformet ð i en præcis, klar, letforståelig og lettilgængelig form og ï  på et sprog, den pågældende person forstår eller med rimelighed kan formodes at forstå.

Folderen udarbejdes på en sådan måde, at den sætter medlemsstaterne i stand til at supplere den med yderligere oplysninger, som er specifikke for den enkelte medlemsstat. Disse oplysninger, som er specifikke for den enkelte medlemsstat, skal som minimum omfatte den registreredes rettigheder, muligheden for bistand ð information ï fra de nationale tilsynsmyndigheder og kontaktoplysninger for den registeransvarlige ð den databeskyttelsesansvarlige ï  og de nationale tilsynsmyndigheder.

Artikel 31

Ö Retten til indsigt i, berigtelse af og sletning af personoplysninger Õ

41. Til de i denne forordnings artikel 1, stk. 1, litra a) og b), fastsatte formål kan en registreret i alle medlemsstater udøve de rettigheder, der er omhandlet i artikel 12 i direktiv 95/46/EF, i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats love, administrative bestemmelser og procedurer ð skal den registreredes ret til indsigt i, berigtigelse af og sletning af oplysninger udøves i overensstemmelse med kapitel III i forordning (EU) nr.. […/2016] og anvendes som anført i nærværende artikel ï .

Den registrerede registreredes Ö ret til indsigt i oplysninger i hver medlemsstat Õ vil Ö skal Õ ud over de øvrige oplysninger, som vedkommende i henhold til artikel 12, litra a), i direktiv 95/46/EF skal have udleveret, Ö omfatte retten til at Õ få meddelelse om, hvilke oplysninger der er registreret i det centrale system om vedkommende selv, og om, hvilken medlemsstat der har videregivet oplysningerne til det centrale system. En sådan indsigt i oplysningerne kan kun gives af en medlemsstat.

5. Til de i artikel 1, stk. 1, fastsatte formål kan enhver person i alle medlemsstater anmode om, at ukorrekte oplysninger berigtiges, eller at oplysninger, der er registreret ulovligt, slettes. Berigtigelsen og sletningen foretages inden for en rimelig frist af den medlemsstat, der har videregivet oplysningerne, i overensstemmelse med medlemsstatens love, administrative bestemmelser og procedurer.

62. Hvis retten til berigtigelse og sletning Ö af oplysinger Õ udøves i en anden medlemsstat end den eller dem, der har videregivet oplysningerne, kontakter denne medlemsstats myndigheder med henblik på de i artikel 1, stk. 1, fastsatte formål myndighederne i den eller de pågældende medlemsstater, der har videregivet oplysningerne, så de kan kontrollere, at oplysningerne er korrekte, samt at videregivelsen og registreringen af dem i det centrale system er lovlig.

73. Hvis det viser sig, at oplysninger, der er registreret i det centrale system, er ukorrekte eller ulovligt registreret, berigtiger eller sletter den medlemsstat, der har videregivet dem, oplysningerne i overensstemmelse med artikel 27 28, stk. 3, med henblik på de i artikel 1, stk. 1, fastsatte formål. Den pågældende medlemsstat skal inden for en rimelig frist skriftligt bekræfte over for den registrerede, at den har taget skridt til at berigtige ð , fuldstændiggøre, ï eller slette ð eller begrænse behandlingen af ï  Ö personoplysningerne Õ oplysningerne om vedkommende.

84. Hvis den medlemsstat, der har videregivet oplysningerne, ikke anerkender, at oplysninger, der er registreret i det centrale system, er ukorrekte eller ulovligt registreret, skal den med henblik på de i artikel 1, stk. 1, fastsatte formål inden for en rimelig frist skriftligt forklare over for den registrerede, hvorfor den ikke er villig til at berigtige eller slette oplysningerne.

Den pågældende medlemsstat skal også underrette den registrerede om, hvilke skridt han eller hun vedkommende kan tage, hvis vedkommendehan eller hun ikke kan acceptere den forklaring, der er givet, herunder oplysninger om, hvordan den registrerede kan anlægge sag ved eller i givet fald indgive klage til den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder eller domstole, og hvilken økonomisk eller anden bistand der kan ydes i henhold til den pågældende medlemsstats love, administrative bestemmelser og procedurer.

95. Anmodninger Ö efter nærværende artikels Õ stk. 4 1 og 5 2 Ö om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af oplysninger Õ skal indeholde alle de nødvendige oplysninger til identifikation af den registrerede, herunder fingeraftryk. Oplysningerne anvendes udelukkende, når en registreret gør rettigheder efter stk. 4 1 og 5 2 gældende, og slettes straks derefter.

106. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal samarbejde aktivt med henblik på straks at imødekomme Ö den registreredes Õ de i stk. 5, 6 og 7 omhandlede rettigheder Ö til berigtigelse og sletning af oplysninger Õ .

117. Når en person i henhold til stk. 4 anmoder om Ö indsigt i Õ oplysninger vedrørende sig selv, fører den kompetente myndighed et register i form af et skriftligt dokument over, at der er fremsat en sådan anmodning, og hvordan den håndteres, og stiller uden ophold dette dokument til rådighed for de nationale tilsynsmyndigheder.

12. Med henblik på de i denne forordnings artikel 1, stk. 1, fastsatte formål skal den nationale tilsynsmyndighed i hver medlemsstat i overensstemmelse med artikel 28, stk. 4, i direktiv 95/46/EF på den registreredes anmodning bistå den pågældende med at udøve sine rettigheder.

138. Med henblik på de i denne forordnings artikel 1, stk. 1, fastsatte formål skal dDen nationale tilsynsmyndighed i den medlemsstat, der har videregivet oplysningerne, og den nationale tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvor den registrerede opholder sig, skal bistå og på anmodning rådgive den pågældende, når vedkommende gør sin Ö informere den registrerede om udøvelse af vedkommendes Õ ret til at  ð anmode den registeransvarlige om få indsigt i, ï berigtiget ð , fuldstændiggjort, ï  eller slettet ð eller begrænset behandlingen af ï Ö vedkommendes personoplysninger Õ oplysninger gældende. Begge de nationale tilsynsmyndigheder Ö Tilsynsmyndighederne Õ skal samarbejde herom  ð i overensstemmelse med kapitel VII i forordning (EU) nr. […/2016] ï . Anmodninger om bistand kan rettes til den nationale tilsynsmyndighed i den opholdsmedlemsstaten, som sender anmodningen videre til myndigheden i den medlemsstat, der har videregivet oplysningerne.

14. I hver medlemsstat kan enhver i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats love, administrative bestemmelser og procedurer anlægge sag ved eller i givet fald indgive klage til den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder eller domstole, hvis vedkommende nægtes den ret til indsigt, der er omhandlet i stk. 4.

15. Enhver kan i overensstemmelse med de love, administrative bestemmelser og procedurer, der gælder i den medlemsstat, der har videregivet oplysningerne, anlægge sag ved eller i givet fald indgive klage til den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder eller domstole vedrørende de oplysninger om vedkommende, der er registreret i det centrale system, med henblik på at udøve sine rettigheder i henhold til stk. 5. De nationale tilsynsmyndigheders pligt til at bistå og på anmodning rådgive den registrerede i overensstemmelse med stk. 13 gælder under hele denne proces.

Artikel 30 32

Den nationale tilsynsmyndigheds tilsyn

1. Med henblik på de i denne forordnings artikel 1, stk. 1, fastsatte formål drager hHver medlemsstat drager omsorg for, at den eller de nationale Ö de enkelte medlemsstaters Õ tilsynsmyndighed eller tilsynsmyndigheder, der udpeges i henhold til artikel ð 41 ï 28, stk. 1, i direktiv 95/46/EC ð , som er omhandlet i artikel [46, stk. 1,] i forordning (EU) […/2016] ï i fuld uafhængighed og i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats nationale ret overvåger, at den pågældende medlemsstats behandling af personoplysninger, i overensstemmelse med nærværende forordning herunder videregivelsen af oplysninger til det centrale system, foregår på lovlig vis  Ö med henblik på artikel 1, stk. 1, litra a) og b) Õ .

2. Hver medlemsstat sørger for, at den nationale tilsynsmyndighed har adgang til rådgivning fra personer med tilstrækkeligt kendskab til fingeraftryksoplysninger.

Artikel 31 33

Tilsyn foretaget af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

1. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sikrer, at al behandling, særlig agenturets Ö eu-LISAs Õ behandling, af personoplysninger i tilknytning til Eurodac udføres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001 og med nærværende forordning.

2. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sikrer, at auditten af agenturets Ö eu-LISAs Õ behandling af personoplysninger gennemføres i henhold til internationale standarder for audit mindst hvert tredje år. Der skal sendes en rapport om denne audit til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, agenturet, Ö eu-LISA Õ og de nationale tilsynsmyndigheder. Agenturet Ö eu-LISA Õ skal have mulighed for at fremkomme med sine bemærkninger, inden rapporten vedtages.

Artikel 32 34

Samarbejde mellem de nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

1. De nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der hver især handler inden for deres respektive beføjelser, samarbejder aktivt inden for rammerne af deres ansvarsområder og sikrer samordnet tilsyn med Eurodac.

2. Medlemsstaterne sikrer, at der hvert år foretages en audit af behandlingen af personoplysninger med henblik på de i artikel 1, stk. 12, litra c), fastsatte formål af et uafhængigt organ i overensstemmelse med artikel 3533, stk. 12, herunder en analyse af et udvalg af de begrundede elektroniske anmodninger.

Auditten vedføjes medlemsstaternes årsrapport som omhandlet i artikel 4240, stk. 87.

3. De nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse udveksler inden for deres respektive beføjelser relevante oplysninger, bistår hinanden med at gennemføre audit og inspektioner, undersøger vanskeligheder med fortolkningen eller anvendelsen af denne forordning, undersøger problemer med udøvelsen af uafhængigt tilsyn eller i forbindelse med udøvelsen af den registreredes rettigheder, udarbejder harmoniserede forslag til fælles løsninger på eventuelle problemer og fremmer bevidstheden om databeskyttelsesrettigheder alt efter behov.

4. De nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse mødes med henblik på de i stk. 3 fastsatte formål mindst to gange om året. Udgifter og service i forbindelse med disse møder påhviler Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Forretningsordenen vedtages på det første møde. De øvrige arbejdsmetoder udvikles i fællesskab efter behov. Der sendes hvert andet år en fælles aktivitetsrapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Ö eu-LISA Õ agenturet.

Artikel 33 35

Beskyttelse af personoplysninger med henblik retshåndhævelse

1. Hver medlemsstat fastsætter, at bestemmelser vedtaget i henhold til national lovgivning til gennemførelse af rammeafgørelse 2008/977/RIA også finder anvendelse på dens nationale myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på de i nærværende forordnings artikel 1, stk. 2, fastsatte formål.

21. Ö Medlemsstaternes Õ De nationale tilsynsmyndigheder, der er Ö omhandlet i artikel [39, stk. 1] i direktiv [2016/…/EU] Õ udpeget i medfør af rammeafgørelse 2008/977/RIA, fører tilsyn med lovligheden af medlemsstaternes behandling af personoplysninger i henhold til nærværende forordning med henblik på de i nærværende forordnings artikel 1, stk. 12, litra c), fastsatte formål, herunder af fremsendelsen af sådanne oplysninger til og fra Eurodac.

32. Europols behandling af personoplysninger i henhold til nærværende forordning skal ske i overensstemmelse med afgørelse 2009/371/RIA og under tilsyn af en uafhængig ekstern tilsynsførende for databeskyttelse. Artikel 30, 31 og 32 i nævnte afgørelse finder derfor anvendelse på Europols behandling af personoplysninger i henhold til nærværende forordning. Den uafhængige eksterne tilsynsførende for databeskyttelse sikrer, at individuelle rettigheder ikke krænkes.

43. Personoplysninger, der er indhentet med henblik på de i artikel 1, stk. 12, litra c), fastsatte formål, må kun behandles med henblik på at forebygge, opdage eller efterforske den specifikke sag, som en medlemsstat eller Europol har anmodet om oplysningerne i.

54. Ö Med forbehold af artikel [23 og 24] i direktiv [2016/ …/EU], Õ opbevarer dDet centrale system, de udpegede myndigheder, kontrolmyndighederne og Europol opbevarer registreringer af søgninger, således at de nationale databeskyttelsesmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse kan overvåge, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med Unionens databeskyttelsesregler, herunder for at vedligeholde registreringerne med henblik på at udarbejde de i artikel 4240, stk. 87, omhandlede årlige rapporter. Med undtagelse af sådanne formål skal personoplysninger og registreringerne af søgningerne slettes af alle nationale registre og af alle Europols registre efter en måned, medmindre oplysningerne skal bruges med henblik den konkrete igangværende efterforskning, i forbindelse med hvilken den pågældende medlemsstat eller Europol har anmodet om oplysningerne.

Artikel 34 36

Datasikkerhed

1. Oprindelsesmedlemsstaten er ansvarlig for oplysningernes sikkerhed før og under videregivelsen til det centrale system.

2. Hver medlemsstat træffer med hensyn til alle oplysninger, der behandles af dens kompetente myndigheder i henhold til denne forordning, de nødvendige foranstaltninger, herunder i form af en sikkerhedsplan, med henblik på:

a) fysisk at beskytte oplysningerne, bl.a. ved at udarbejde beredskabsplaner for beskyttelse af kritisk infrastruktur

b) at nægte uautoriserede personer adgang til ð databehandlingsudstyr og ï nationale anlæg, hvor medlemsstaten udfører operationer i overensstemmelse med Eurodacs formål (ð udstyr, adgangskontrol og ï kontrol ved indgangen til anlægget)

c) at forhindre, at databærerne kan læses, kopieres, ændres eller fjernes af uautoriserede personer (kontrol med databærere)

d) at forhindre uautoriseret indlæsning af oplysninger samt uautoriseret læsning, ændring eller sletning af indlæste personoplysninger (kontrol med datalagring)

ò ny

e) at forhindre uautoriserede brugeres brug af automatiserede databehandlingssystemer ved anvendelse af datakommunikationsudstyr (brugerkontrol)

ê 603/2013 (tilpasset)

ef) at forhindre uautoriseret behandling af Eurodacoplysninger samt uautoriseret ændring eller sletning af oplysninger, der er registreret i Eurodac (kontrol med dataindlæsning)

fg) at sikre, at personer, der har tilladelse til at få adgang til Eurodac, kun får adgang til de oplysninger, som hører ind under deres bemyndigelse, og kun ved hjælp af individuelle og entydige brugernavne og fortrolige adgangsmetoder (kontrol med dataadgang)

gh) at sikre, at alle myndigheder med adgangsret til Eurodac opretter profiler, der beskriver funktioner og ansvarsområder for de personer, som er bemyndiget til at få adgang til, indlæse, ajourføre, slette og søge i oplysningerne, og på anmodning uden ophold stiller disse profiler og alle andre relevante oplysninger, som disse myndigheder måtte finde nødvendige for at gennemføre tilsyn, til rådighed for de nationale tilsynsmyndigheder, der er omhandlet i Ö kapitel VI i forordning (EU) nr. […/2016] Õ artikel 28 i direktiv 95/46/EF Ö , i kapitel VI direktiv [2016/…] Õ og i artikel Ö […] i direktiv [2016/…] Õ 25 i rammeafgørelse 2008/977/RIA (personaleprofiler)

hi) at sikre, at det er muligt at kontrollere og fastslå, til hvilke myndigheder der kan videregives eller er blevet videregivet personoplysninger via datatransmissionsudstyr (kontrol med videregivelse)

ij) at sikre, at det er muligt at kontrollere og fastslå, hvilke oplysninger der er behandlet i Eurodac, hvornår, af hvem og med hvilket formål (kontrol med registrering af oplysninger)

jk) at forhindre uautoriseret læsning, kopiering, ændring eller sletning af personoplysninger i forbindelse med videregivelse af personoplysninger til eller fra Eurodac eller under transport af databærere, navnlig ved hjælp af hensigtsmæssige krypteringsteknikker (kontrol med overførsler)

ò ny

l) sikre, at de installerede systemer i tilfælde af teknisk uheld kan genetableres (genopretning)

m) sikre, at Eurodacs fungerer, at indtrufne fejl meldes (pålidelighed), og at lagrede personoplysninger ikke kan bliver ødelagt som følge af fejl i systemet (integritet)

ê 603/2013 (tilpasset)

ð ny

kn) at kontrollere effektiviteten af de sikkerhedsforanstaltninger, der er omhandlet i dette stykke, og træffe de nødvendige organisatoriske foranstaltninger vedrørende intern kontrol med henblik på at sikre overholdelse af nærværende forordning (egenkontrol) og automatisk inden for 24 timer opdage alle relevante begivenheder, der opstår i forbindelse med foranstaltninger som anført i litra b)- j) ð k) ï , der kunne pege i retning af forekomsten af en sikkerhedshændelse.

3. Medlemsstaterne underretter agenturet Ö eu-LISA Õ om sikkerhedshændelser, de har opdaget i deres systemer ð uden at det berører meddelelsen af brud på persondatasikkerheden i henhold til [henholdsvis artikel 31 og 32] i forordning (EU) nr. […/2016] og [artikel 28 og 29] ï . Agenturet Ö eu-LISA Õ underretter medlemsstaterne, Europol og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i tilfælde af sikkerhedshændelser. De berørte medlemsstater, agenturet Ö eu-LISA Õ og Europol samarbejder i løbet af en sikkerhedshændelse.

4. Agenturet Ö eu-LISA Õ træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på at opfylde målsætningerne i stk. 2 for så vidt angår driften af Eurodac, herunder vedtagelsen af en sikkerhedsplan.

Artikel 35 37

Forbud mod videregivelse af oplysninger til tredjelande, internationale organisationer eller private enheder

1. Personoplysninger, som en medlemsstat eller Europol får fra det centrale system i henhold til nærværende forordning, må ikke videregives eller stilles til rådighed for tredjelande, internationale organisationer eller private enheder, der er etableret i eller uden for Unionen. Dette forbud gælder også, hvis disse oplysninger behandles yderligere på nationalt plan eller mellem medlemsstaterne som omhandlet i [artikel […] 2, litra b), i direktiv [2016/…/EU] rammeafgørelse 2008/977/RIA].

2. Personoplysninger, som stammer fra en medlemsstat og udveksles mellem medlemsstater efter et hit opnået med henblik på de i nærværende forordnings artikel 1, stk. 12, litra c), fastsatte formål, må ikke videregives til tredjelande, hvis der er en alvorlig Ö reel Õ fare for, at den registrerede som følge af videregivelsen kan blive udsat for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling eller afstraffelse eller andre former for krænkelser af den pågældendes grundlæggende rettigheder.

ò ny

3.    Ingen tredjelande må gives oplysninger vedrørende det forhold, at der er indgivet en ansøgning om international beskyttelse i en medlemsstat for personer omhandlet i artikel 10, stk. 1, navnlig ikke hvis dette land også er ansøgerens oprindelsesland.

ê 603/2013 (tilpasset)

ð ny

34. Forbuddene i stk. 1 og 2 berører ikke medlemsstaternes ret til at videregive sådanne oplysninger ð i overensstemmelse med henholdsvis kapitel V i forordning (EU) nr. […/2016] og de nationale regler, der er vedtaget i henhold til direktiv [2016/…/EU] ï til de tredjelande, som forordning (EU) nr. […/…] 604/2013 finder anvendelse på.

ò ny

Artikel 38

Videregivelse af oplysninger til tredjelande med henblik på tilbagesendelse

1.    Uanset artikel 37 i denne forordning kan personoplysninger vedrørende personer omhandlet i artikel 10, stk. 1, artikel 13, stk. 2, og artikel 14, stk. 1, som en medlemsstat har opnået efter et hit med henblik på artikel 1, stk. 1, litra a) eller b), videregives eller stilles til rådighed for et tredjeland i henhold til artikel 46 i forordning (EU) nr. […/2016], hvis dette er nødvendigt for at bevise tredjelandsstatsborgeres identitet med henblik på tilbagesendelse, og såfremt følgende betingelser er opfyldt:

b)    tredjelandet indvilger udtrykkeligt i kun at benytte oplysningerne til det formål, de er videregivet til, og til, hvad der er lovligt og nødvendigt for at sikre formålene i artikel 1, stk. 1, litra b), og i at slette disse oplysninger, når det ikke længere er berettiget at beholde dem

c)    oprindelsesmedlemsstaten, som indlæste oplysningerne i det centrale system, har givet sit samtykke, og den pågældende person er blevet underrettet om, at vedkommendes personoplysninger kan blive delt med myndighederne i et tredjeland.

2.    Ingen tredjelande må gives oplysninger vedrørende det forhold, at der er indgivet en ansøgning om international beskyttelse i en medlemsstat for personer omhandlet i artikel 10, stk. 1, navnlig ikke hvis dette land også er ansøgerens oprindelsesland.

3.    Et tredjeland må ikke have direkte adgang til det centrale system for at sammenligne eller videregive fingeraftryksoplysninger eller andre personoplysninger vedrørende en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person og må ikke indrømmes adgang via en medlemsstats udpegede nationale adgangspunkt.

ê 603/2013 (tilpasset)

ð ny

Artikel 36 39

Registrering og dokumentation

1. Medlemsstaterne og Europol sikrer, at enhver behandling af oplysninger på foranledning af anmodninger om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på de i artikel 1, stk. 12, litra c), fastsatte formål registreres eller dokumenteres, så det kan kontrolleres, om anmodningen opfylder betingelserne, og prøves, om behandlingen af oplysninger og dataintegriteten og -sikkerheden er i overensstemmelse med reglerne, og så der kan foretages egenkontrol.

2. Registret eller dokumentationen skal i alle tilfælde vise:

a) det nøjagtige formål med anmodningen om sammenligning, herunder om der er tale om en terrorhandling eller en anden alvorlig lovovertrædelse, og for Europol, det nøjagtige formål med anmodningen om sammenligning

b) de rimelige grunde, der er anført for ikke at foretage en sammenligning med andre medlemsstater i henhold til afgørelse 2008/615/RIA, jf. artikel 2120, stk. 1, i nærværende forordning

c) henvisningen til den nationale Ö sag Õ fil

d) datoen og det nøjagtige tidspunkt, hvor det nationale adgangspunkt anmodede det centrale system om sammenligning

e) navnet på den myndighed, der har anmodet om adgang til sammenligning, og på den ansvarlige person, der har fremsat anmodningen og behandlet oplysningerne

f) hvor dette er relevant, brug af hasteproceduren i artikel 19, stk. 3 20, stk. 4, og den beslutning, der er truffet med hensyn til den efterfølgende kontrol

g) de oplysninger, der er anvendt til sammenligningen

h) referenceangivelsen på den embedsmand, der har foretaget søgningen, og den embedsmand, der har givet ordre til søgningen eller videregivelsen, i overensstemmelse med de nationale bestemmelser eller bestemmelserne i afgørelse 2009/371/RIA.

3. Registre og dokumentation kan kun bruges til kontrol med lovligheden af behandlingen af oplysningerne i databeskyttelsesøjemed samt til at garantere dataintegriteten og -sikkerheden. Kun registre, som Ö ikke Õ indeholder oplysninger, der ikke er personoplysninger, må bruges til den overvågning og evaluering, som er omhandlet i artikel 40 42. De kompetente nationale tilsynsmyndigheder, der har ansvar for at kontrollere, at anmodningen opfylder betingelserne, og at kontrollere, om behandlingen af oplysninger og dataintegriteten og sikkerheden er i overensstemmelse med reglerne, skal have adgang til disse registre efter anmodning med henblik på opfyldelse Ö udførelse Õ af deres forpligtelser Ö opgaver Õ .

Artikel 37 40

Erstatningsansvar

1. Enhver person eller medlemsstat, der har lidt Ö materiel eller immateriel Õ skade som følge af en ulovlig behandling eller enhver anden handling, der er i strid med denne forordning, har ret til erstatning fra den medlemsstat, der er ansvarlig for skaden. Den pågældende medlemsstat fritages helt eller delvis for erstatningsansvar, hvis den kan bevise, at den Ö på ingen måde Õ ikke er skyld i den begivenhed, der medførte skaden.

2. Hvis en medlemsstats manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til denne forordning volder skade på det centrale system, holdes den pågældende medlemsstat ansvarlig for skaden, medmindre og i det omfang agenturet Ö eu-LISA Õ eller en anden medlemsstat ikke har truffet rimelige foranstaltninger til at forhindre skaden i at ske eller til at begrænse dens omfang.

3. Skadeserstatningskrav mod en medlemsstat, der fremsættes efter stk. 1 og 2, behandles efter den sagsøgte medlemsstats nationale ret ð i henhold til artikel [75 og 76] i forordning (EU) […/2016] og artikel [52 og 53] i direktiv [2016/… /EU] ï .

KAPITEL VIII

ÆNDRING AF FORORDNING (EU) NR. 1077/2011

Artikel 38

Ændringer af forordning (EU) nr. 1077/2011

I forordning (EU) nr. 1077/2011 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 5 affattes således:

"Artikel 5

Opgaver vedrørende Eurodac

Vedrørende Eurodac udfører agenturet:

a) de opgaver, som er pålagt det i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 af 26. juni 2013 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse 45 , og

b) opgaver vedrørende uddannelse i den tekniske anvendelse af Eurodac."

2) Artikel 12, stk. 1, ændres således:

a) Litra u) og v) affattes således:

"u) vedtage den årlige rapport om det centrale Eurodacsystems virksomhed, jf. artikel 40, stk. 1, i forordning (EU) nr. 603/2013

v) fremsætte bemærkninger til rapporterne fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om audit, jf. artikel 45, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1987/2006, artikel 42, stk. 2, i forordning (EF) nr. 767/2008 og artikel 31, stk. 2, i forordning (EU) nr. 603/2013, og sikre en hensigtsmæssig opfølgning af disse auditter"

b) Litra x) affattes således:

"x) udarbejde statistikker over det centrale Eurodacsystems virksomhed, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 603/2013"

c) Litra z) affattes således:

"z) sikre, at listen over enheder i henhold til artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) nr. 603/2013 offentliggøres årligt"

3) Artikel 15, stk. 4, affattes således:

"4. Europol og Eurojust kan deltage i bestyrelsens møder som observatører, når et spørgsmål vedrørende SIS II i forbindelse med anvendelsen af afgørelse 2007/533/RIA er på dagsordenen. Europol kan desuden deltage i bestyrelsens møder som observatør, når et spørgsmål vedrørende VIS i forbindelse med anvendelsen af afgørelse 2008/633/RIA, eller et spørgsmål vedrørende Eurodac i forbindelse med anvendelsen af forordning (EU) nr. 603/2013 er på dagsordenen."

4) Artikel 17 ændres således:

a) Stk. 5, litra g), affattes således:

"g) fastlægge fortrolighedskrav for at efterkomme henholdsvis artikel 17 i forordning (EF) nr. 1987/2006, artikel 17 i afgørelse 2007/533/RIA, artikel 26, stk. 9, i forordning (EF) nr. 767/2008 samt artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) nr. 603/2013, jf. dog artikel 17 i tjenestemandsvedtægten"

b) Stk. 6, litra i), affattes således:

"i) rapporter om den tekniske funktion af hvert af de store it-systemer, som er nævnt i artikel 12, stk. 1, litra t), og den årlige rapport om det centrale Eurodacsystems virksomhed, som er nævnt i artikel 12, stk. 1, litra u), på grundlag af resultaterne af overvågningen og evalueringen."

5) Artikel 19, stk. 3, affattes således:

"3. Europol og Eurojust kan hver udpege en repræsentant til Den Rådgivende Gruppe for SIS II. Europol kan også udpege en repræsentant til Den Rådgivende Gruppe for VIS og Den Rådgivende Gruppe for Eurodac.".

KAPITEL IX

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 39 41

Udgifter

1. Udgifterne i forbindelse med oprettelse og drift af det centrale system og kommunikationsinfrastrukturen afholdes over Den Europæiske Unions almindelige budget.

2. Udgifterne til de nationale adgangspunkter og udgifterne til deres tilslutning til det centrale system afholdes af hver medlemsstat.

3. Hver medlemsstat og Europol opretter og vedligeholder for egen regning den tekniske infrastruktur, som er nødvendig for at gennemføre denne forordning, og bærer omkostningerne i forbindelse med anmodninger om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på de i artikel 1, stk. 12, litra c), fastsatte formål.

Artikel 40 42

Årsrapport: kontrol og evaluering

1. Agenturet Ö eu-LISA Õ forelægger en gang om året Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse en rapport om det centrale systems virksomhed, herunder om dets tekniske funktion og sikkerhed. Årsrapporten skal omfatte oplysninger om forvaltningen af Eurodac og dets resultater sammenholdt med forudpå forhånd fastlagte kvantitative indikatorer for de i stk. 2 omhandlede mål.

2. Agenturet Ö eu-LISA Õ sikrer, at der indføres procedurer til overvågning af, hvorledes det centrale system fungerer set i forhold til de mål, der er fastlagt for resultater, omkostningseffektivitet og tjenesternes kvalitet.

3. Med henblik på den tekniske vedligeholdelse, rapportering og statistik har agenturet Ö eu-LISA Õ adgang til de nødvendige oplysninger vedrørende behandlingsprocesserne i det centrale system.

ò ny

4. Inden [2020] foretager eu-LISA en undersøgelse af de tekniske muligheder for at tilføje software til ansigtsgenkendelse til det centrale system med henblik på at sammenligne ansigtsbilleder. Undersøgelsen skal føre til en vurdering af, hvor pålidelige og nøjagtige resultaterne af software til ansigtsgenkendelse er med henblik på Eurodac, og til eventuelle nødvendige henstillinger forud for indførelsen af teknologi til ansigtsgenkendelse i det centrale system.

ê 603/2013 (tilpasset)

ð ny

45. Senest den 20. juli 2018 ð […] ï og hvert fjerde år derefter forelægger Kommissionen en samlet evaluering af Eurodac, hvori den gennemgår de opnåede resultater set i forhold til målene og indvirkningen på de grundlæggende rettigheder, herunder om adgang med henblik på retshåndhævelse har ført til en indirekte forskelsbehandling af personer, som er omfattet af denne forordning, og vurderer, om de grundlæggende principper fortsat skal anvendes, samt tager stilling til eventuelle konsekvenser for den fremtidige virksomhed ogsamt fremsætter de nødvendige henstillinger. Kommissionen sender evalueringen til Europa-Parlamentet og Rådet.

56. Medlemsstaterne sender agenturet Ö eu-LISA Õ og Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde den årlige rapport, der er omhandlet i stk. 1.

67. Agenturet Ö eu-LISA Õ , medlemsstaterne og Kommissionen sender de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde de i stk. 54 nævnte evalueringsrapporter. Disse oplysninger må aldrig bringe arbejdsmetoderne i fare eller omfatte oplysninger, som afslører kilder, medarbejdere eller efterforskninger hos de udpegede myndigheder.

78. Medlemsstaterne og Europol aflægger under overholdelse af national lovgivning om offentliggørelse af følsomme oplysninger hver deres årsrapport om, hvor effektiv sammenligningen af fingeraftryksoplysninger med Eurodacoplysninger har været med henblik på retshåndhævelse, idet rapporterne skal indeholde oplysninger og statistisk materiale om:

det nøjagtige formål med sammenligningerne, herunder om, hvilke typer terrorhandlinger eller alvorlige lovovertrædelser der var tale om

begrundelserne for rimelig mistanke

de rimelige grunde, der er anført for ikke at foretage en sammenligning med andre medlemsstater i henhold til afgørelse 2008/615/RIA, jf. nærværende forordnings artikel 2120, stk. 1

antallet af anmodninger om sammenligning

antal og type af sager, der har ført til korrekt identifikation, og

hvorvidt der var behov for de særlige hastetilfælde, om brugen heraf, herunder om, i hvilke sager det under kontrolmyndighedens efterfølgende kontrol ikke blev anerkendt, at der var tale om et særligt hastetilfælde.

Medlemsstaternes og Europols årsrapporter sendes til Kommissionen senest den 30. juni det følgende år.

89. På grundlag af medlemsstaternes og Europols årsrapporter som omhandlet i stk. 87 og i tillæg til den samlede evaluering som omhandlet i stk. 54 udarbejder Kommissionen en årlig rapport om adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse og sender denne til Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Artikel 41 43

Sanktioner

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at al behandling af oplysninger, der er registreret i det centrale system, og som strider mod formålene med Eurodac, jf. artikel 1, pålægges sanktioner, herunder administrative eller strafferetlige sanktioner i overensstemmelse med national lovgivning, der er effektive, forholdsmæssige og har afskrækkende virkning.

Artikel 42 44

Geografisk anvendelsesområde

Denne forordning finder ikke anvendelse på de områder, hvor [forordning (EU) nr. 604/2013 ikke anvendes].

Artikel 43 45

Meddelelse om udpegede myndigheder og kontrolmyndigheder

1. Senest den ð […] ï 20. oktober 2013 giver hver medlemsstat Kommissionen meddelelse om sine udpegede myndigheder, og de i artikel 65, stk. 3, omhandlede operative enheder og om sin kontrolmyndighed og meddeler uden ophold alle ændringer heraf.

2. Senest den ð […] ï 20. oktober 2013 giver Europol Kommissionen meddelelse om sin udpegede myndighed, om sin kontrolmyndighed og om det nationale adgangspunkt, som det har udpeget, og meddeler uden ophold alle ændringer heraf.

3. Kommissionen offentliggør hvert år de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, i Den Europæiske Unions Tidende og via en elektronisk publikation, der er tilgængelig online og straks opdateres.

Artikel 44

Overgangsbestemmelse

For oplysninger, der er blokeret i det centrale system i medfør af artikel 12 i forordning (EF) nr. 2725/2000, ophæves blokeringen, og oplysningerne mærkes i henhold til nærværende forordnings artikel 18, stk. 1, den 20. juli 2015.

Artikel 45 46

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 2725/2000 og forordning (EF) nr. 407/2002 Ö (EU) nr. 603/2013 Õ ophæves med virkning fra den 20. juli 2015 ð [..] ï.

Henvisninger til den ophævede forordninger forstås som henvisninger til nærværende forordning og læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilaget III.

Artikel 46 47

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning finder anvendelse anvendes fra den 20. juli 2015 ð […] ï .

ò ny

Artikel 2, stk. 2, artikel 32, 32 og med henblik på de i artikel 1, stk. 1, litra a) og b), fastsatte formål artikel 28, stk. 4, samt artikel 30 og 37 anvendes fra den dato, der er omhandlet i artikel 91, stk. 2, i forordning (EU) […/2016]. Frem til denne dato anvendes artikel 2, stk. 2, artikel 27, stk. 4, samt artikel 29, 30 og 35 i forordning (EU) nr. 603/2013.

Artikel 2, stk. 4, artikel 35 og med henblik på de i artikel 1, stk. 1, litra c), fastsatte formål artikel 28, stk. 4, samt artikel 30, 37 og 40 anvendes fra den dato, der er omhandlet i artikel 62, stk. 1, i direktiv [2016/ …/EU]. Frem til denne dato anvendes artikel 2, stk. 4, artikel 27, stk. 4, samt artikel 29, 33, 35 og 37 i forordning (EU) nr. 603/2013.

Sammenligninger af ansigtsbilleder ved anvendelse af software til ansigtsgenkendelse som omhandlet i nærværende forordnings artikel 15 og 16 anvendes fra den dato, hvor teknologi til ansigtsgenkendelse er blevet indført i det centrale system. Der indføres software til ansigtsgenkendelse i det centrale system [to år efter datoen for nærværende forordnings ikrafttrædelse]. Frem til denne dato lagres ansigtsbilleder i det centrale system som led i den registreredes datasæt og videregives til medlemsstaten efter sammenligningen af fingeraftryk, hvis der er et hit.

ê 603/2013 (tilpasset)

ð ny

Medlemsstaterne giver Kommissionen og agenturet Ö eu-LISA Õ meddelelse, så snart de har truffet de tekniske foranstaltninger for at videregive oplysninger til det centrale system Ö i henhold til artikel XX-XX Õ og under ingen omstændigheder senere end Ö senest den Õ 20. juli 2015 ð […] ï .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

ê 603/2013

BILAG I

Dataformat og fingeraftryksblanket

Dataformat for udveksling af fingeraftryksoplysninger

Der fastlægges følgende standard for udvekslingen af fingeraftryksoplysninger:

ANSI/NIST-ITL 1a-1997, Ver.3, juni 2001 (INT-1) og eventuelle senere udgaver af denne standard.

Standard for medlemsstaternes kendingsbogstaver

Der anvendes følgende ISO-standard: ISO 3166 - kode med to bogstaver.

ê 603/2013 (tilpasset)

BILAG II

Ophævede forordninger (henvisning hertil i artikel 45)

Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000

(EFT L 316 af 15.12.2000, s. 1.)

Rådets forordning (EF) nr. 407/2002

(EFT L 62 af 5.3.2002 s. 1.)

_____________

ê 603/2013 (tilpasset)

BILAG III

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 2725/2000

Denne forordning

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 2, første afsnit, litra a) og b)

Artikel 3, stk. 1, litra a)

Artikel 1, stk. 2, første afsnit, litra c)

Artikel 1, stk. 2, andet afsnit

Artikel 3, stk. 4

Artikel 1, stk. 3

Artikel 1, stk. 3

Artikel 2, stk. 1, litra a)

Artikel 2, stk. 1, litra b)-e)

Artikel 2, stk. 1, litra a)-d)

Artikel 2, stk. 1, litra e)-j)

Artikel 3, stk. 1

Artikel 3, stk. 2

Artikel 3, stk. 3

Artikel 3, stk. 3, litra a)-e)

Artikel 8, stk. 1, litra a)-e)

Artikel 8, stk. 1, litra f)-i)

Artikel 3, stk. 4

Artikel 4, stk. 1

Artikel 9, stk. 1, og artikel 3, stk. 5

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 3

Artikel 9, stk. 3

Artikel 4, stk. 4

Artikel 9, stk. 4

Artikel 4, stk. 5

Artikel 9, stk. 5

Artikel 4, stk. 6

Artikel 25, stk. 4

Artikel 5, stk. 1, litra a)-f)

Artikel 11, litra a)-f)

Artikel 11, litra g)-k)

Artikel 5, stk. 1, litra g)-h)

Artikel 6

Artikel 12

Artikel 7

Artikel 13

Artikel 8

Artikel 14

Artikel 9

Artikel 15

Artikel 10

Artikel 16

Artikel 11, stk. 1-3

Artikel 17, stk. 1-3

Artikel 11, stk. 4

Artikel 17, stk. 5

Artikel 11, stk. 5

Artikel 17, stk. 4

Artikel 12

Artikel 18

Artikel 13

Artikel 23

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 27

Artikel 16

Artikel 28, stk. 1 og 2

Artikel 28, stk. 3

Artikel 17

Artikel 37

Artikel 18

Artikel 29, stk. 1, 2, 4-10 og 12-15

Artikel 29, stk. 3 og 11

Artikel 19

Artikel 30

Artikel 31-36

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 39, stk. 1 og 2

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24, stk. 1 og 2

Artikel 40, stk. 1 og 2

Artikel 40, stk. 3-8

Artikel 25

Artikel 41

Artikel 26

Artikel 42

Artikel 43-45

Artikel 27

Artikel 46

Forordning (EF) nr. 407/2002

Denne forordning

Artikel 2

Artikel 24

Artikel 3

Artikel 25, stk. 1-3

Artikel 25, stk. 4 og 5

Artikel 4

Artikel 26

Artikel 5, stk. 1

Artikel 3, stk. 3

Bilag I

Bilag I

Bilag II

é

BILAG

Sammenligningstabel

Forordning (EU) nr. 603/2013

Denne forordning

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 1, litra a) og b)

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, stk. 1, litra c)

Artikel 1, stk. 3

-

-

Artikel 1, stk. 3

-

Artikel 2, stk. 1-4

Artikel 2, stk. 1, indledningen

Artikel 3, stk. 1, indledningen

Artikel 2, stk. 1, litra a) og b)

Artikel 3, stk. 1, litra a) og b)

-

Artikel 3, stk. 1, litra c)

Artikel 2, stk. 1, litra c)

Artikel 3, stk. 1, litra d)

Artikel 2, stk. 1, litra d)

Artikel 3, stk. 1, litra e)

Artikel 2, stk. 1, litra e)

Artikel 3, stk. 1, litra f)

Artikel 2, stk. 1, litra f)

Artikel 3, stk. 1, litra g)

Artikel 2, stk. 1, litra g)

Artikel 3, stk. 1, litra h)

Artikel 2, stk. 1, litra h)

Artikel 3, stk. 1, litra i)

Artikel 2, stk. 1, litra i)

Artikel 3, stk. 1, litra j)

Artikel 2, stk. 1, litra j)

Artikel 3, stk. 1, litra k)

Artikel 2, stk. 1, litra k)

Artikel 3, stk. 1, litra l)

Artikel 2, stk. 1, litra l)

Artikel 3, stk. 1, litra m)

-

Artikel 3, stk. 1, litra n)

-

Artikel 3, stk. 1, litra o)

Artikel 2, stk. 2, 3 og 4

Artikel 3, stk. 2, 3 og 4

Artikel 3, stk. 1-4

Artikel 4, stk. 1-4

Artikel 3, stk. 5

Artikel 2, stk. 5

-

Artikel 4, stk. 5

Artikel 4, stk. 1, første og andet afsnit

Artikel 5, stk. 1

Artikel 4, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 5, stk. 2

Artikel 4, stk. 2

Artikel 5, stk. 3

Artikel 4, stk. 3

Artikel 5, stk. 4

Artikel 4, stk. 4

Artikel 5, stk. 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8, stk. 1, litra a)-i)

Artikel 9, stk. 1, litra a)-i)

-

Artikel 9, stk. 1, litra j) og h)

Artikel 8, stk. 2

Artikel 9, stk. 2

-

Artikel 9, stk. 3

Artikel 9, stk. 1

Artikel 10, stk. 1

Artikel 9, stk. 2

Artikel 10, stk. 2

Artikel 9, stk. 3

-

Artikel 9, stk. 4

-

Artikel 9, stk. 5

-

-

Artikel 10, stk. 6

Artikel 10, litra a) og b)

Artikel 11, litra a) og b)

Artikel 10, litra c)

Artikel 11, litra c)

Artikel 10, litra d)

Artikel 11, litra d)

Artikel 10, litra e)

Artikel 11, litra e)

Artikel 11, litra a)

Artikel 12, litra a)

Artikel 11, litra b)

Artikel 12, litra b)

Artikel 11, litra c)

Artikel 12, litra c)

Artikel 11, litra d)

Artikel 12, litra d)

Artikel 11, litra e)

Artikel 12, litra e)

Artikel 11, litra f)

Artikel 12, litra f)

Artikel 11, litra g)

Artikel 12, litra g)

Artikel 11, litra h)

Artikel 12, litra h)

Artikel 11, litra i)

Artikel 12, litra i)

Artikel 11, litra j)

Artikel 12, litra j)

Artikel 11, litra k)

Artikel 12, litra k)

-

Artikel 12, litra l)

-

Artikel 12, litra m)

-

Artikel 12, litra n)

-

Artikel 12, litra o)

-

Artikel 12, litra p)

-

Artikel, litra q)

-

Artikel 12, litra r)

-

Artikel 12, litra s)

Artikel 12

-

Artikel 13

-

Artikel 14, stk. 1

Artikel 13, stk. 1

Artikel 14, stk. 2

Artikel 13, stk. 2

Artikel 14, stk. 2, litra a)

Artikel 13, stk. 2, litra a)

Artikel 14, stk. 2, litra b)

Artikel 13, stk. 2, litra b)

Artikel 14, stk. 2, litra c)

Artikel 13, stk. 2, litra c)

Artikel 14, stk. 2, litra d)

Artikel 13, stk. 2, litra d)

Artikel 14, stk. 2, litra e)

Artikel 13, stk. 2, litra e)

Artikel 14, stk. 2, litra f)

Artikel 13, stk. 2, litra f)

Artikel 14, stk. 2, litra g)

Artikel 13, stk. 2, litra g)

-

Artikel 13, stk. 2, litra h)

-

Artikel 13, stk. 2, litra i)

-

Artikel 13, stk. 2, litra j)

-

Artikel 13, stk. 2, litra k)

-

Artikel 13, stk. 2, litra l)

-

Artikel 13, stk. 2, litra m)

Artikel 14, stk. 3

Artikel 13, stk. 3

Artikel 14, stk. 4

Artikel 13, stk. 4

Artikel 14, stk. 5

Artikel 13, stk. 5

-

Artikel 13, stk. 6

-

Artikel 13, stk. 7

-

Artikel 15

-

Artikel 16

-

Artikel 17, stk. 1

Artikel 14, stk. 1

Artikel 17, stk. 1, litra a)

-

Artikel 17, stk. 1, litra b)

-

Artikel 17, stk. 1, litra c)

-

Artikel 17, stk. 2

Artikel 14, stk. 2

-

Artikel 14, stk. 2, litra a)

Artikel 14, stk. 2, litra b)

Artikel 14, stk. 2, litra c)

Artikel 14, stk. 2, litra d)

Artikel 14, stk. 2, litra e)

Artikel 14, stk. 2, litra f)

Artikel 14, stk. 2, litra g)

Artikel 14, stk. 2, litra h)

Artikel 14, stk. 2, litra i)

Artikel 14, stk. 2, litra j)

Artikel 14, stk. 2, litra k)

Artikel 14, stk. 2, litra l)

Artikel 14, stk. 2, litra m)

Artikel 17, stk. 3

Artikel 14, stk. 3

Artikel 17, stk. 4

Artikel 14, stk. 4

Artikel 17, stk. 5

Artikel 14, stk. 5

-

Artikel 14, stk. 6

-

Artikel 15, stk. 1

-

Artikel 15, stk. 2

-

Artikel 15, stk. 3

-

Artikel 15, stk. 4

-

Artikel 16, stk. 1-5

-

Artikel 17, stk. 1

-

Artikel 17, stk. 2

-

Artikel 17, stk. 3

-

Artikel 17, stk. 4

-

Artikel 18, stk. 1

-

Artikel 18, stk. 2

Artikel 18, stk. 1

Artikel 19, stk. 1

Artikel 18, stk. 2

Artikel 19, stk. 2

Artikel 19, stk. 3

Artikel 19, stk. 3

-

Artikel 19, stk. 4

-

Artikel 19, stk. 5

Artikel 19, stk. 1

Artikel 20, stk. 1

Artikel 19, stk. 2

Artikel 20, stk. 2

Artikel 19, stk. 3

Artikel 20, stk. 3

Artikel 19, stk. 4

Artikel 20, stk. 4

-

Artikel 20, stk. 5

Artikel 20, stk. 1

Artikel 21, stk. 1

Artikel 20, stk. 1, litra a)-c)

Artikel 21, litra a)-c)

Artikel 20, stk. 2

Artikel 21, stk. 2

Artikel 21, stk. 1, litra a)-c)

Artikel 22, stk. 1, litra a)-c)

Artikel 21, stk. 2

Artikel 22, stk. 2

Artikel 21, stk. 3

Artikel 22, stk. 3

Artikel 22, stk. 1

Artikel 23, stk. 1

Artikel 22, stk. 2

Artikel 23, stk. 2

Artikel 23, stk. 1, litra a)-e)

Artikel 24, stk. 1, litra a)-e)

Artikel 23, stk. 2

Artikel 24, stk. 2

Artikel 23, stk. 3

Artikel 24, stk. 3

Artikel 23, stk. 4, litra 1)-c)

Artikel 24, stk. 4, litra 1)-c)

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 25, stk. 1-5

Artikel 26, stk. 1-6

-

Artikel 26, stk. 6

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 29, stk. 1, litra e)

Artikel 30, stk. 1, litra e)

-

Artikel 30, stk. 1, litra f)

-

Artikel 30, stk. 1, litra g)

Artikel 29, stk. 2

Artikel 30, stk. 2

Artikel 29, stk. 3

Artikel 30, stk. 3

Artikel 29, stk. 4-15

-

-

Artikel 31, stk. 1

-

Artikel 31, stk. 2

-

Artikel 31, stk. 3

-

Artikel 31, stk. 4

-

Artikel 31, stk. 5

-

Artikel 31, stk. 6

-

Artikel 31, stk. 7

-

Artikel 31, stk. 8

Artikel 30

Artikel 32

Artikel 31

Artikel 33

Artikel 32

Artikel 34

Artikel 33, stk. 1

Artikel 35, stk. 1

Artikel 33, stk. 2

Artikel 35, stk. 2

Artikel 33, stk. 3

Artikel 35, stk. 3

Artikel 33, stk. 4

Artikel 35, stk. 4

Artikel 33, stk. 5

-

Artikel 34, stk. 1

Artikel 36, stk. 1

Artikel 34, stk. 2, litra a)-k)

Artikel 36, stk. 2, litra a)-k)

-

Artikel 36, stk. 2, litra 1)-n)

Artikel 34, stk. 3

Artikel 36, stk. 3

Artikel 34, stk. 4

Artikel 36, stk. 4

Artikel 35, stk. 1

Artikel 37, stk. 1

Artikel 35, stk. 2

Artikel 37, stk. 2

Artikel 35, stk. 3

Artikel 37, stk. 3

-

Artikel 37, stk. 4

-

Artikel 38, stk. 1

-

Artikel 38, stk. 2

-

Artikel 38, stk. 3

Artikel 36, stk. 1

Artikel 39, stk. 1

Artikel 36, stk. 2, litra a)-h)

Artikel 39, stk. 2, litra a)-h)

Artikel 36, stk. 3

Artikel 39, stk. 3

Artikel 37

Artikel 40

Artikel 38

-

Artikel 39

Artikel 41

Artikel 40, stk. 1

Artikel 42, stk. 1

Artikel 40, stk. 2

Artikel 42, stk. 2

Artikel 40, stk. 3

Artikel 42, stk. 3

Artikel 40, stk. 4

Artikel 42, stk. 4

Artikel 40, stk. 5

Artikel 42, stk. 5

Artikel 40, stk. 6

Artikel 42, stk. 6

Artikel 40, stk. 7

Artikel 42, stk. 7

Artikel 40, stk. 8

Artikel 42, stk. 8

-

Artikel 42, stk. 9

Artikel 41

Artikel 43

Artikel 42

Artikel 44

Artikel 43

Artikel 45

Artikel 44

-

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 46

Artikel 47

Bilag I

Bilag I

Bilag II

-

Bilag III

Bilag IIFINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af [forordning (EU) nr. 604/2013] om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse (omarbejdning)

1.2.Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen 46  

Politikområde: Migration og indre anliggender (afsnit 18)

Aktivitet: Asyl og migration

1.3.Forslagets/initiativets art

 Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning

 Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning 47  

⌧ Forslaget/initiativet vedrører en forlængelse af en eksisterende foranstaltning 

 Forslaget/initiativet vedrører en omlægning af en foranstaltning til en ny foranstaltning 

1.4.Mål

1.4.1.Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske mål, som forslaget/initiativet vedrører

Kommissionen anførte i den europæiske dagsorden for migration (COM(2015) 240 final), at den ville vurdere Dublinsystemet og fastslå, om der var behov for at revidere Dublinsystemets retlige parametre for at opnå en mere retfærdig fordeling af asylansøgere i Europa. Kommissionen foreslog også at undersøge muligheden for at tilføje flere biometriske identifikatorer til Eurodac, såsom et ansigtsbillede og brugen af software til ansigtsgenkendelse.

Flygtningekrisen understregede betydelige strukturelle svagheder og mangler i udformningen og gennemførelsen af den europæiske asyl- og migrationspolitik, herunder Dublin- og Eurodacsystemerne, som nødvendiggjorde en reform.

Den 6. april 2016 anførte Kommissionen i sin meddelelse "om en reform af det fælles europæiske asylsystem og om fremme af lovlige migrationsveje til Europa" (COM(2016) 197 final), at den mente, at det havde høj prioritet at ændre Dublinforordningen og at oprette et holdbart og fair system til at fastslå, hvilken medlemsstat der skulle være ansvarlig for asylansøgere, idet man skulle sikre en høj grad af solidaritet og en rimelig fordeling af ansvaret mellem medlemsstaterne ved at foreslå en korrigerende fordelingsmekanisme.

I den forbindelse mente Kommissionen, at Eurodac burde styrkes for at afspejle ændringerne af Dublinmekanismen og for at sikre, at det fortsat kan levere det bevis i form af fingeraftryk, der er en forudsætning for dets virke. Det blev også overvejet, om Eurodac kunne bidrage til bekæmpelsen af irregulær migration ved at lagre fingeraftryksoplysninger for alle kategorier og gøre det muligt at foretage sammenligninger med alle lagrede oplysninger til dette formål.

1.4.2.Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter

DG HOME AMP specifikt mål nr. 1: At styrke og udvikle alle aspekter af det europæiske asylsystem, herunder dets eksterne dimension.

Berørte ABM/ABB-aktiviteter: Aktivitet 18 03: Asyl og migration

Specifikt mål nr. 1: Videreudvikling af Eurodacs funktionelle system

Specifikt mål nr. 2: Opgradering af Eurodacdatabasens kapacitet

1.4.3.Forventede resultater og virkninger

Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen.

Forslaget skal forbedre identificeringen af irregulære tredjelandsstatsborgere inden for EU samt sikre en effektiv gennemførelse af den ændrede Dublinforordning ved at give bevis i form af fingeraftryk til at fastslå, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for at behandle en ansøgning om international beskyttelse.

Forslaget har til formål at hjælpe medlemsstaterne med at sikre, at en ansøger om international beskyttelse får sin ansøgning behandlet i én medlemsstat, og det skal mindske risikoen for misbrug af asylsystemet ved at modvirke "asylshopping" inden for EU.

Medlemsstaterne vil også have gavn af at kunne identificere irregulære tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold i EU, idet de kan lagre disses personoplysninger og angive, hvilket land de først kom ind i, eller hvor de eventuelt også har ophold sig ulovligt. Oplysningerne, som lagres på EU-plan, vil hjælpe en medlemsstat med udstedelsen af nye papirer til en tredjelandsstatsborger med henblik på at sende vedkommende tilbage til sit oprindelsesland eller til et tredjeland, som tager vedkommende tilbage.

Mange ansøgere om international beskyttelse og tredjelandsstatsborgere, der rejser ulovligt ind i Den Europæiske Union, rejser med familiemedlemmer og i mange tilfælde med meget små børn. Hvis disse børn kan identificeres ved hjælp af fingeraftryk og ansigtsbilleder, vil det fremme identificeringen af dem, i tilfælde hvor de er blevet adskilt fra deres familie, da det giver en medlemsstat mulighed for at følge op på en undersøgelse, hvor en sammenligning af fingeraftryk viser, at de har opholdt sig i en anden medlemsstat. Det vil også styrke beskyttelsen af uledsagede mindreårige, som ikke altid formelt søger international beskyttelse, og som forsvinder fra institutioner eller sociale tjenester, som skal varetage deres forsorg. På de nuværende juridiske og tekniske vilkår er det ikke muligt at fastslå deres identitet. Eurodacsystemet kunne derfor benyttes til at registrere børn fra tredjelande, når man finder dem i EU uden papirer, således at man kan holde øje med dem og forhindre, at de ender i en situation, hvor de udnyttes.

1.4.4.Virknings- og resultatindikatorer

Angiv indikatorerne til kontrol af forslagets/initiativets gennemførelse.

I løbet af det centrale systems opgradering

Efter godkendelse af forslagsudkastet og vedtagelse af de tekniske specifikationer vil Eurodacs omarbejdede centrale system blive opgraderet både hvad angår kapacitet og ydeevne til transmission fra medlemsstaternes nationale adgangspunkter. eu-LISA vil koordinere projektforvaltningen i forbindelse med opgraderingen af det centrale system og de nationale systemer på EU-niveau og integrationen af den nationale ensartede grænseflade, som forestås af medlemsstaterne på nationalt niveau.

Specifikt mål: Klar til drift, når den ændrede Dublinforordning bliver en realitet.

Indikator: Forud for lanceringen skal eu-LISA have meddelt, at der er foretaget en vellykket omfattende test af Eurodacs centrale system, som agenturet foretager sammen med medlemsstaterne.

Når det centrale system er operationelt

Når Eurodacsystemet er operationelt, skal eu-LISA sikre, at de nødvendige systemer er på plads til at kontrollere, at systemet virker efter hensigten. Ved udgangen af hvert år forelægger eu-LISA Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en rapport om det centrale systems aktiviteter, herunder dets tekniske funktion og sikkerhed. Årsrapporten skal omfatte oplysninger om forvaltningen af Eurodac og dets resultater sammenholdt med forud fastlagte kvantitative indikatorer for dets mål.

Inden 2020 bør eu-LISA foretage en undersøgelse af de tekniske muligheder for at tilføje software til ansigtsgenkendelse til det centrale system, som sikrer pålidelige og nøjagtige resultater efter en sammenligning af ansigtsbilledeoplysninger.

Senest den 20. juli 2018 og hvert fjerde år derefter forelægger Kommissionen en samlet evaluering af Eurodac, hvori den gennemgår de opnåede resultater set i forhold til målene og indvirkningen på de grundlæggende rettigheder, herunder om adgang med henblik på retshåndhævelse har ført til en indirekte forskelsbehandling af personer, som er omfattet af denne forordning. Den vurderer ligeledes, om de grundlæggende principper fortsat skal anvendes og tager stilling til eventuelle konsekvenser for den fremtidige virksomhed, og endelig fremsætter den de nødvendige henstillinger. Kommissionen sender evalueringen til Europa-Parlamentet og Rådet.

Hver medlemsstat og Europol udarbejder hvert år rapporter om, hvor effektivt sammenligningen af fingeraftryksoplysninger med oplysninger i Eurodac har været med henblik på retshåndhævelse, og som indeholder statistiske oplysninger over antallet af søgninger og antallet af hits.

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.5.1.Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt

1) Fastlæggelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig i henhold til forslaget om ændring af Dublinforordningen.

2) Identitetskontrol af irregulære tredjelandsstatsborgere, som kommer til EU eller opholder sig der, med henblik på udstedelse af nye papirer og tilbagesendelse samt identifikation af tredjelandsstatsborgere, som f.eks. børn, som ofte bliver ofre for smugling.

3) Styrket bekæmpelse af international kriminalitet, terrorisme og andre sikkerhedstrusler.

1.5.2.Merværdien ved en indsats fra EU's side

Ingen medlemsstat kan alene håndtere irregulær immigration eller behandle alle asylansøgninger, der indgives i EU. Man har i EU i mange år været vidne til, at personer kan komme ind i EU ved de ydre grænser uden at melde sig selv ved et bestemt grænseovergangssted. Dette var tilfældet navnlig i 2014-2015, hvor over en million irregulære migranter ankom til EU via den centrale og sydlige Middelhavsrute. Ligeledes så man i 2015 videre bevægelser fra de lande, der ligger ved EU's ydre grænser, til andre medlemsstater. Det er derfor ikke muligt for de enkelte medlemsstater hver for sig at overvåge, at EU's regler og procedurer, såsom Dublinproceduren, overholdes. I et område uden indre grænser bør foranstaltninger mod irregulær migration træffes i fællesskab. Alt dette taget i betragtning er EU bedre i stand til at træffe de fornødne foranstaltninger end medlemsstaterne.

Brugen af EU's tre eksisterende store it-systemer (SIS, VIS og Eurodac) er til gavn for grænseforvaltningen. Bedre oplysninger om tredjelandsstatsborgeres bevægelser på tværs af grænser i EU vil desuden udgøre et faktuelt grundlag for at udforme og tilpasse EU's migrationspolitik. Det er derfor også nødvendigt at ændre Eurodacforordningen for at tilføje endnu et formål med systemet, nemlig at tillade adgang til oplysninger med henblik på at kontrollere illegal migration til EU og irregulære migranters sekundære bevægelser inden for EU. Dette mål kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, da en sådan ændring kun kan foreslås af Kommissionen.

1.5.3.Erfaringer fra lignende foranstaltninger

De vigtigste erfaringer fra opgraderingen af det centrale system efter vedtagelsen af første omarbejdning af Eurodacforordningen 48 var betydningen af medlemsstaternes projektforvaltning tidligt i fasen, og at projektet med at opgradere de nationale forbindelser blev holdt op imod milepæle. Selv om eu-LISA fastlagde en stram projektstyringsplan for både opgraderingen af det centrale system og medlemsstaternes nationale forbindelser, lykkedes det ikke en række medlemsstater forbinde sig til det centrale system eller de tog en risiko ved at forbinde sig til det pr. 20. juli 2015 (to år efter vedtagelse af forordningen).

På den workshop om høstede erfaringer, som fulgte efter opgraderingen af det centrale system i 2015, påpegede medlemsstaterne også, at der var brug for en udrulningsfase til næste opgradering af det centrale system for at sikre, at alle medlemsstater kunne koble sig til det centrale system til tiden.

Der blev fundet alternative løsninger til de medlemsstater, som ikke kunne forbinde sig til det centrale system i tide i 2015. Disse bestod bl.a. i, at eu-LISA udlånte et nationalt adgangspunkt/fingeraftryksbilledtransmission til en medlemsstat, som agenturet benyttede til at teste simuleringer, fordi den pågældende medlemsstat ikke havde skaffet de fornødne midler til at indlede udbudsproceduren kort efter vedtagelsen af Eurodacforordningen. To andre medlemsstater måtte benytte en intern løsning til deres forbindelse, inden de kunne installere den tilvejebragte løsning med et nationalt adgangspunkt/fingeraftryksbilledtransmission.

Det var eu-LISA og en ekstern kontrahent, der besluttede at benytte en rammekontrakt til sikringen af funktioner i og vedligeholdelsesydelser til Eurodacsystemet. Mange medlemsstater benyttede denne rammekontrakt til at anskaffe en standardiseret løsning med et nationalt adgangspunkt/fingeraftryksbilledtransmission, som skønnedes at medføre besparelser og betød, at nationale udbudsprocedurer kunne undgås. Det bør overvejes at anvende en lignende rammekontrakt til en fremtidig opgradering.

1.5.4.Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning

Dette forslag skal ses som et led i den løbende udvikling af Dublinforordning 49 , Kommissionens meddelelse om en reform af det fælles europæiske asylsystem og fremme af lovlige migrationsveje til Europa 50 , navnlig Kommissionens meddelelse om stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed 51 , og sammenholdt med Fonden for Intern Sikkerhed (grænser) 52 som led i den flerårige finansielle ramme og forordningen om oprettelse af eu-LISA 53 .

I Kommissionen er det Genereldirektoratet for Migration og Indre Anliggender, der er ansvarligt for oprettelsen af Eurodac.

1.6.Varighed og finansielle virkninger

 Forslag/initiativ af begrænset varighed

   Forslag/initiativ gældende fra [DD/MM]ÅÅÅÅ til [DD/MM]ÅÅÅÅ

   Finansielle virkninger fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ

 Forslag/initiativ af ubegrænset varighed

Iværksættelse med en indkøringsperiode fra 2017-2020

derefter gennemførelse i fuldt omfang

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r) 54  

 Direkte forvaltning ved Kommissionen:

⌧ i dens tjenestegrene, herunder ved dens personale i EU's delegationer

   i gennemførelsesorganer

 Delt forvaltning i samarbejde med medlemsstaterne

 Indirekte forvaltning ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til:

◻ internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)

◻Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond

⌧ de organer, der er omhandlet i artikel 208 og 209

◻ offentligretlige organer

◻ privatretlige organer, der har fået overdraget samfundsopgaver, forudsat at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier

◻ privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier

◻ personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt.

Bemærkninger

Kommissionen vil være ansvarlige for den overordnede forvaltning af foranstaltningen og eu-LISA for systemets udvikling, drift og vedligeholdelse.

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

Angiv hyppighed og betingelser.

Reglerne for kontrol og evaluering af Eurodacsystemet er fastsat i forslagets artikel 40:

Årsrapport: Overvågning og evaluering

1. eu-LISA forelægger en gang om året Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse en rapport om det centrale systems virksomhed, herunder om dets tekniske funktion og sikkerhed. Årsrapporten skal omfatte oplysninger om Eurodacs forvaltning og resultater sammenholdt med forud fastlagte kvantitative indikatorer for de i stk. 2 omhandlede mål.

2. eu-LISA sikrer, at der indføres procedurer til overvågning af, hvordan det centrale system fungerer set i forhold til de mål, der er fastlagt for resultater, omkostningseffektivitet og tjenesternes kvalitet.

3. Med henblik på den tekniske vedligeholdelse, rapportering og statistik har eu-LISA adgang til de nødvendige oplysninger vedrørende behandlingsprocesserne i det centrale system.

3a.    Inden [2020] foretager eu-LISA en undersøgelse af de tekniske muligheder for at tilføje software til ansigtsgenkendelse til det centrale system med henblik på sammenligning af ansigtsbilledeoplysninger. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, hvor pålidelige og nøjagtige resultater ansigtsgenkendelsessoftwaren giver med henblik på Eurodac, og at fremsætte de henstillinger, der måtte være nødvendige forud for indførelsen af ansigtsgenkendelsesteknologien til det centrale system.

4. Senest XX.XX.XX og hvert fjerde år derefter forelægger Kommissionen en samlet evaluering af Eurodac, hvori den gennemgår de opnåede resultater set i forhold til målene og indvirkningen på de grundlæggende rettigheder, herunder om adgang med henblik på retshåndhævelse har ført til en indirekte forskelsbehandling af personer, som er omfattet af denne forordning. Den vurderer ligeledes, om de grundlæggende principper fortsat skal anvendes, og tager stilling til eventuelle konsekvenser for den fremtidige virksomhed, og endelig fremsætter den de nødvendige henstillinger. Kommissionen sender evalueringen til Europa-Parlamentet og Rådet.

5. Medlemsstaterne sender eu-LISA og Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde den årlige rapport, der er omhandlet i stk. 1.

6. eu-LISA, medlemsstaterne og Kommissionen sender de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde den samlede vurdering, der er omhandlet i stk. 4. Disse oplysninger må aldrig bringe arbejdsmetoderne i fare eller omfatte oplysninger, som afslører kilder, medarbejdere eller efterforskninger hos de udpegede myndigheder.

7. Medlemsstaterne og Europol aflægger under overholdelse af national lovgivning om offentliggørelse af følsomme oplysninger hver deres årsrapport om, hvor effektiv sammenligningen af fingeraftryksoplysninger med Eurodacoplysninger har været med henblik på retshåndhævelse, idet rapporterne skal indeholde oplysninger og statistisk materiale om:

   det nøjagtige formål med sammenligningerne, herunder om, hvilke typer terrorhandlinger eller alvorlige lovovertrædelser der var tale om

   begrundelserne for rimelig mistanke

   de rimelige grunde, der er anført for ikke at foretage en sammenligning med andre medlemsstater i henhold til afgørelse 2008/615/RIA, jf. nærværende forordnings artikel 20, stk. 1,

   antallet af anmodninger om sammenligning

   antal og type af sager, der har ført til korrekt identifikation, og

   hvorvidt der var behov for de særlige hastetilfælde, om brugen heraf, herunder om, i hvilke sager det under kontrolmyndighedens efterfølgende kontrol ikke blev anerkendt, at der var tale om et særligt hastetilfælde.

Medlemsstaternes og Europols årsrapporter sendes til Kommissionen senest den 30. juni det følgende år.

8. På grundlag af medlemsstaternes og Europols årsrapporter som omhandlet i stk. 7 og i tillæg til den samlede evaluering som omhandlet i stk. 4 udarbejder Kommissionen en årlig rapport om adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse og sender denne til Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem

2.2.1.Konstaterede risici

Der er konstateret følgende risici:

1) Vanskeligheder for eu-LISA med at forvalte udviklingen af systemet sideløbende med den udvikling, der vedrører andre mere komplicerede systemer (ind- og udrejsesystemet, AFIS til SIS II, VIS ...), og som finder sted i samme periode.

2) Opgraderingen af Eurodac skal integreres med de nationale systemer, som skal være fuldt ud tilpasset til de centrale krav. Drøftelserne med medlemsstaterne for at sikre ensartethed i brugen af systemet kan medføre forsinkelser i udviklingen.

2.2.2.Planlagt(e) kontrolmetode(r)

Agenturets regnskaber skal godkendes af Revisionsretten og er omfattet af dechargeproceduren. Kommissionens interne revisionstjeneste vil i samarbejde med agenturets interne revisor foretage revisioner.

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

Angiv eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger.

Foranstaltningerne til bekæmpelse af svig er fastsat i artikel 35 i forordning (EU) nr. 1077/2011:

1. Forordning (EF) nr. 1073/1999 finder anvendelse i forbindelse med bekæmpelsen af svig, korruption og andre retsstridige handlinger.

2. Agenturet tiltræder den interinstitutionelle aftale om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og indfører straks passende bestemmelser, som finder anvendelse på hele agenturets personale.

3. I finansieringsafgørelserne samt enhver aftale eller ethvert instrument til gennemførelse heraf fastsættes det udtrykkeligt, at Revisionsretten og OLAF om nødvendigt kan foretage kontrol på stedet hos modtagerne af midler fra agenturet og de organer, der fordeler dem.

I henhold til denne bestemmelse traf bestyrelsen for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed den 28. juni 2012 afgørelse om betingelserne og de nærmere vilkår for interne undersøgelser i forbindelse med forebyggelse af svig, korruption og alle ulovlige aktiviteter til skade for EU's interesser.

Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender strategi for forebyggelse og opdagelse af svig finder anvendelse.

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

Eksisterende udgiftsposter på budgettet

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgifts-område i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgiftens
art

Bidrag

Udgiftsområde 3 – Sikkerhed og medborgerskab

OB/IOB 55

fra EFTA-lande 56

fra kandidatlande 57

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

3.

Den europæiske fingeraftryksdatabase (Eurodac)

OB

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

3

18.0207 – Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

OB

NEJ

NEJ

JA*

NEJ

* eu-LISA modtager bidrag fra lande, der er associerede med Schengenaftalen (NO, IS, CH og LI).

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

i mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

3

Sikkerhed og medborgerskab

eu-LISA

År
2017 58

År
2018

År
2019

År
2020

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

Afsnit 1: Personaleudgifter

Forpligtelser

(1)

0,268

0,268

0,268

0,268

1,072

Betalinger

(2)

0,268

0,268

0,268

0,268

1,072

Afsnit 2: Infrastruktur- og driftsudgifter

Forpligtelser

(1a)

0

0

0

0

0

Betalinger

(2a)

0

0

0

0

0

Afsnit 3: Driftsudgifter*

Forpligtelser

(3a)

11,330

11,870

5,600

0

28,800

Betalinger

(3b)

7,931

8,309

3,920

8,640

28,800

Bevillinger I ALT til eu-LISA

Forpligtelser

=1+1a +3a

11,598

12,138

5,868

0,268

29,872

Betalinger

= 2+2a

+3b

8,199

8,577

4,188

8,908

29,872

* Den konsekvensanalyse, eu-LISA har foretaget, forudser en fortsat stigning i trafikken i løbet af de sidste måneder af 2015, før grænsen langs Vestbalkanruten lukkes.

* De potentielle omkostninger til opgradering af DubliNet og systemdrift er med i det samlede beløb for afsnit 3.Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

5

Administration

i mio. EUR (tre decimaler)

År
2017

År
2018

År
2019

År
2020

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

GD Migration og indre anliggender

• Menneskelige ressourcer

0,402

0,402

0,402

0,402

1,608

• Andre administrationsudgifter

GD for Migration og Indre Anliggender I ALT

Bevillinger

0,402

0,402

0,402

0,402

1,608

Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme 

(Forpligtelser i alt = betalinger i alt)

0,402

0,402

0,402

0,402

1,608

i mio. EUR (tre decimaler)

År
2017 59

År
2018

År
2019

År
2020

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 1-5 i den flerårige finansielle ramme 

Forpligtelser

12,000

12,540

6,270

0,670

31,480

Betalinger

8,601

8,979

4,590

9,310

31,480

Der er ingen omkostninger forbundet med Europol, da Europol har adgang til Eurodac via den hollandske nationale grænseflade til Eurodac.

3.2.2.Anslåede virkninger for eu-LISAs bevillinger

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

Der angives mål og resultater

År
2017

År
2018

År
2019

År
2020

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

RESULTATER

Type 60

Resultaternes gnsntl. omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal resultater i alt

Omkostninger i alt

SPECIFIKT MÅL NR. 1 61 Videreudvikling af Eurodacs funktionelle system

- Resultat

Kontrahent*

0,130

0,670

0

0

0,800

Subtotal for specifikt mål nr. 1

0,130

0,670

0

0

0,800

SPECIFIKT MÅL NR. 2 Opgradering af Eurodacdatabasens kapacitet

- Resultat

Hardware og software**

11,200

11,200

5,600

0

28,000

Subtotal for specifikt mål nr. 2

11,200

11,200

5,600

0

28,000

OMKOSTNINGER I ALT

11,330

11,870

5,600

0

28,800

* Alle kontraktmæssige omkostninger til den funktionelle ajourføring fordeles på de to første år med den største del af budgettet i andet år (efter godkendelse).

** Betalinger til kapacitet fordeles på tre år med 40 %, 40 % og 20 %.
Anslåede virkninger for eu-LISAs menneskelige ressourcer

3.2.2.1.Resumé

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

År
2017 62

År
2018

År
2019

År
2020

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

Tjenestemænd (AD-medarbejdere)

0,268

0,268

0,268

0,268

1,072

Tjenestemænd (AST-medarbejdere)

Kontraktansatte

Midlertidigt ansatte

Udstationerede nationale eksperter

I ALT

0,268

0,268

0,268

0,268

1,072

Anslåede virkninger for medarbejderne (yderligere FTÆ) – stillingsfortegnelse for eu-LISA

Stillinger (stillingsfortegnelse)

2017

2018

2019

2020

Grundlinje - meddelelse 63

115

113

113

113

Yderligere stillinger

2

2

2

2

Yderligere stillinger Eurodac

14

14

14

14

I alt

131

129

129

129

Ansættelse forventes at finde sted pr. januar 2017. Alle ansatte skal være til rådighed fra starten af 2017, således at videreudviklingen kan starte i god tid med henblik på at sikre idriftsættelse af Eurodac i 2017. Der er behov for to nye midlertidigt ansatte for at dække behovene både til gennemførelsen af projektet og til driftssupport og vedligeholdelse efter idriftsættelsen. Disse ressourcer vil blive anvendt:

som projektgruppemedlemmer til at bistå med gennemførelse af projektet, bl.a. opgaver som: fastlæggelse af krav og tekniske specifikationer, samarbejde med og støtte til medlemsstaterne under gennemførelsen, opdateringer af grænsefladekontroldokumentet, opfølgning på kontraktlige leveringer, testaktiviteter i forbindelse med projektet (herunder koordination af medlemsstaternes test), udfærdigelse af dokumenter og ajourføringer.

til at bistå med overgangsaktiviteter i forbindelse med idriftsættelsen af systemet i samarbejde med kontrahenten (opfølgning på idriftsættelsen, ajourføringer af driftsprocesser, uddannelse (herunder medlemsstaternes uddannelsesaktiviteter) osv.

til at bistå med mere langsigtede aktiviteter, fastlæggelse af specifikationer, kontraktmæssige forberedelser i tilfælde af en omlægning af systemet (f.eks. på grund af billedgenkendelse) eller i tilfælde af, at den nye kontrakt om vedligeholdelse af Eurodacs drift skal ændres for at dække yderligere ændringer (fra et teknisk og budgetmæssigt perspektiv)

til at styrke den mere tekniske support efter idriftsættelsen under den løbende vedligeholdelse og drift.

Det bør bemærkes, at de to nye ressourcer (FTÆ midlertidigt ansatte) lægges til den interne kapacitet, som vil blive anvendt til såvel kontraktlige projektopfølgnings- og driftsaktiviteter som finansielle opfølgnings- og driftsaktiviteter. Brugen af midlertidigt ansatte vil sikre kontrakter af passende varighed og med en vis kontinuitet og dermed driftskontinuitet, samt at de samme specialiserede personer benyttes til driftssupport, når projektet er afsluttet. Derudover forudsætter de driftsmæssige supportaktiviteter adgang til produktionsmiljøet, som ikke kan gives til kontrahenter eller eksternt personale.

3.2.2.2.Anslået behov for menneskelige ressourcer i det overordnede generaldirektorat

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Overslag angives i hele tal (eller med højst én decimal)

År
2017

År
2018

År 2019

År 2020

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

18 01 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer)

0,402

0,402

0,402

0,402

1,608

XX 01 01 02 (Delegationer)

XX 01 05 01 (Indirekte forskning)

10 01 05 01 (Direkte forskning)

Eksternt personale (i årsværk FTÆ) 64

XX 01 02 01 (KA, UNE og V under den samlede bevillingsramme)

XX 01 02 02 (KA, LA, UNE, V og JED i delegationerne)

XX 01 04 åå 65

- i hovedsædet 66

- i delegationer

XX 01 05 02 (KA, UNE og V – indirekte forskning)

10 01 05 02 (KA, UNE og V – direkte forskning)

Andre budgetposter (skal angives)

I ALT

0,402

0,402

0,402

0,402

1,608

18 angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til aktionen, og/eller interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

Opgavebeskrivelse:

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Forskellige opgaver vedrørende Eurodac, bl.a. i forbindelse med Kommissionens udtalelse om det årlige arbejdsprogram og kontrol med dets gennemførelse, tilsyn til udarbejdelsen af agenturets budget og kontrol med dets gennemførelse, bistand til agenturets videreudvikling af sine aktiviteter i overensstemmelse med EU's politikker, herunder ved deltagelse i ekspertmøder.

Eksternt personale

Beskrivelsen af, hvordan udgifterne til fuldtidsækvivalenterne er beregnet, bør medtages i afsnit 3 i bilag V.

3.2.3.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

   Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle ramme    Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

   Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den flerårige finansielle ramme revideres 67 .

3.2.4.Tredjemands bidrag til finansieringen

⌧ Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand.

   Forslaget/initiativet indeholder bestemmelser om samfinansiering, jf. følgende overslag:

i mio. EUR (tre decimaler)

År
2017

År
2018

År
2019

År
2020

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I alt

Angiv organ, som deltager i samfinansieringen 

Samfinansierede bevillinger I ALT3.3.Anslåede virkninger for indtægterne

   Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne

   Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:

for egne indtægter

for diverse indtægter

i mio. EUR (tre decimaler)

Indtægtspost på budgettet

Bevillinger til rådighed i indeværende regnskabsår

Forslagets/initiativets virkninger 68

År2017

År2018

År2019

År2020

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

Artikel …

0,492

0,516

0,243

0,536

For diverse indtægter, der er formålsbestemte, angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der påvirkes.

Det oplyses, hvilken metode der er benyttet til at beregne virkningerne for indtægterne.

Budgettet skal omfatte et bidrag fra lande, der er associerede med foranstaltninger, der vedrører Eurodac, jf. de respektive aftaler*. De fremlagte skøn er udelukkende vejledende og baseret på nylige beregninger af indtægter til gennemførelsen af Eurodacsystemet fra stater, der på nuværende tidspunkt bidrager til Den Europæiske Unions almindelige budget (ydede betalinger) med et årligt beløb i det relevante budgetår, som beregnes i henhold til landets bruttonationalprodukt som en procentdel af bruttonationalproduktet i alle deltagende lande. Beregningen er baseret på Eurostats tal fra juni 2015, som varierer betydeligt afhængigt af den økonomiske situation i de deltagende stater.

* Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller i Norge (EFT L 93 af 3.4.2001, s. 40).

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 5).

Protokol mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 39).

Protokol mellem Det Europæiske Fællesskab, Schweiz og Liechtenstein til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz (2006/257 CNS, indgået den 24.10.2008, endnu ikke offentliggjort i EUT), og protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge (EFT L 93 af 3.4.2001).

(1) EFT L 62 af 5.3.2002, s. 1.
(2) EUT L 180 af 29.6.2013, s. 1.
(3) EUT L 180 af 29.6.2013, s. 31.
(4) COM(2015) 240 final af 13.5.2015.
(5) Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om "Implementation of the Eurodac Regulation as regards the obligation to take fingerprints", SWD(2015) 150 final af 27.5.2015.
(6) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser og om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008 og forordning (EU) nr. 1077/2011 (COM(2016) 194 final af 6.4.2016).
(7) COM(2016) 197 final.
(8)

   Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, udvalgsmøde om savnede flygtningebørns skæbne ("Fate of 10,000 missing refugee children") den 21.4.2016.

(9) EUT L 348 af 24.12.2008, p. 98.
(10) COM(2016) 205 final.
(11) COM(2015) 185 final.
(12) Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i Danmark eller en anden EU-medlemsstat, og om Eurodac til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublinkonventionen, (EUT L 66 af 8.3.2006).
(13) Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller i Norge (EFT L 93 af 3.4.2001, s. 40).
(14) Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 5).
(15) Protokol mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 39).
(16) Protokol mellem Det Europæiske Fællesskab, Schweiz og Liechtenstein til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz (2006/257 CNS, indgået den 24.10.2008, endnu ikke offentliggjort i EUT), og protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge (EFT L 93 af 3.4.2001).
(17) EUCO 22/15 af 26.6.2015.
(18) EUCO 26/15 af 15.10.2015.
(19) EUCO 12/16 af 18.3.2016.
(20) SWD (2015)150 final.
(21)

   Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en europæisk dagsorden for migration (COM(240) 2015 final af 13.5.2015, s. 13-14).

(22) (Rapport EUR 26193 EN; ISBN 978-92-79-33390-3).
(23) EFT L 316 af 15.12.2000, s. 1.
(24) EFT L 62 af 5.3.2002, s. 1.
(25) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 af 26. juni 2013 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 1).
(26) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 31).
(27) Se side 31 i dette Tidende.
(28) COM(2015) 240 final, 13.5.2015.
(29) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98.
(30) EU-handlingsplan for tilbagesendelse (COM(2015) 453 final).
(31) COM(2016) 205 final.
(32) Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EUT L 164 af 22.6.2002, s. 3).
(33) Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (EUT L 190 af 18.7.2002, s. 1).
(34) Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol) (EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37).
(35) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse (EUT L 337 af 20.12.2011, s. 9).
(36) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1).
(37) COM(2015) 150 final af 27.5.2015.
(38) EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98.
(39) EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.
(40) Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1).
(41) Rådets afgørelse 2008/633/RIA af 23. juni 2008 om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 129).
(42) Europa-Parlementets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).
(43) EUT L 350 af 30.12.2008, s. 60.
(44) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).
(45) EUT L 180 af 29.6.2013, s. 1.
(46) ABM: Activity Based Management (aktivitetsbaseret ledelse) – ABB: Activity Based Budgeting (aktivitetsbaseret budgetlægning).
(47) Jf. finansforordningens artikel 54, stk. 2, litra a) hhv. b).
(48) EUT L 180 af 29.6.2013, s. 1.
(49) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning). EUT L 180 af 29.6.2013, s. 31.
(50) COM(2016) 197 final.
(51) COM(2016) 205 final.
(52) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed og om ophævelse af beslutning nr. 574/2007/EF (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 143).
(53)

   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Artikel 1, stk. 3, "Agenturet kan også blive gjort ansvarligt for forberedelsen, udviklingen og den operationelle forvaltning af andre store it-systemer end dem, der er nævnt i stk. 2, inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, dog kun på grundlag af de relevante lovgivningsmæssige retsakter ..." (EUT L 286 af 1.1...2011, s. 1-17).

(54) Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(55) OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.
(56) EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.
(57) Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.
(58) År N er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes.
(59) År N er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes.
(60) Resultater er de produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (f.eks. antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.).
(61) Som beskrevet i punkt 1.4.2. "Specifikke mål ...".
(62) År 2017 er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes.
(63) COM(2013) 519 final: Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet – Programmering af de menneskelige og budgetmæssige ressourcer for decentrale agenturer for 2014-2020.
(64) KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED: junioreksperter ved delegationerne.
(65) Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).
(66) Angår især strukturfondene, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Fiskerifond (EFF).
(67) Artikel 11 og 17 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020.
(68) Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told, sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs. bruttobeløb, hvorfra der er trukket opkrævningsomkostninger på 25 %.
Top