EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015DC0411

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Gennemgang af Liechtensteins sektortilpasninger

COM/2015/0411 final

Bruxelles, den 28.8.2015

COM(2015) 411 final

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

Gennemgang af Liechtensteins sektortilpasninger


1.Indledning

Ifølge protokol 15 til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen) om overgangsperioder for den frie bevægelighed for personer kunne Liechtenstein indtil den 1. januar 1998 opretholde kvantitative begrænsninger for nye indbyggere, for så vidt angår statsborgere fra EF-medlemsstater og andre EFTA-stater. EØS-Rådets afgørelse nr. 1/95 af 10. marts 1995 1 om ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde for Fyrstendømmet Liechtenstein indeholdt en særlig erklæring fra EØS-Rådet om den frie bevægelighed for personer. Ifølge denne fælles erklæring skal der ved udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i protokol 15 til EØS-aftalen, foretages en gennemgang af foranstaltningerne under hensyntagen til Liechtensteins "særlige geografiske placering". I samme erklæring uddybes det, hvad denne særlige placering indebærer: "EØS-Rådet erkender, at Liechtenstein råder over et meget lille beboeligt område af landdistriktskarakter med en usædvanlig høj procentdel af udenlandske statsborgere og arbejdstagere. Det erkender endvidere, at det er af vital betydning for Liechtenstein, at det bevarer sin nationale identitet."

Efter udløbet af EØS-aftalens protokol 15 om den frie bevægelighed for personer blev Liechtenstein og Den Europæiske Union enige om en særlig ordning i 1999. Denne ordning (kaldet "Sektortilpasninger") blev oprindelig fastlagt ved Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 191/1999 2 og derefter indarbejdet i bilag V (Arbejdskraftens frie bevægelighed) og bilag VIII (Etableringsret) til EØS-aftalen. I henhold til ordningen om sektortilpasninger gælder den frie bevægelighed for personer for Liechtenstein. EØS-statsborgere, der ønsker at bosætte sig i Liechtenstein, skal dog have en opholdstilladelse. Sektortilpasningerne fastsætter, hvor mange tilladelser der som minimum kan udstedes til EØS-statsborgere pr. år, hvilket udgør en årlig nettostigning i antallet af bosiddende EØS-statsborgere på hhv. 1,75 % (for økonomisk aktive personer) og 0,5 % (for økonomisk inaktive personer) 3 af antallet i 1998. En opholdstilladelse er dog ikke en forudsætning for at
kunne arbejde i Liechtenstein.

I forbindelse med udvidelsen i 2004 blev disse ordninger, der i første omgang blev aftalt for en periode på fem år, forlænget på den betingelse, at de skulle gennemgås hvert femte år. Efter første gennemgang i 2009 blev anden gennemgang iværksat i 2014.

Denne meddelelse er en del af denne gennemgang. Meddelelsen fokuserer på, hvorvidt Liechtenstein fortsat bør have tilladelse til at anvende disse begrænsninger, for så vidt angår antallet af opholdstilladelser, der bevilges.

2.Sektortilpasninger i praksis

Liechtenstein udgiver årligt en rapport om, hvordan landet anvender sektortilpasningerne. Rapporterne sendes til EU-partnerne og EFTA-Tilsynsmyndigheden. De oplysninger, der er angivet nedenfor, er baseret på den rapport, som Liechtenstein forelagde i 2014.

Myndighederne i Liechtenstein kan hvert år udstede mindst 56 nye opholdstilladelser og ca. 300 nye kortfristede opholdstilladelser (for en periode på højst 12 måneder) til EØS-statsborgere, der udøver en økonomisk aktivitet i Liechtenstein. Liechtenstein opfylder hvert år sine kvoteforpligtelser vedrørende nye tilladelser. Antallet af kortfristede opholdstilladelser er generelt under 300. Der er en supplerende kvote til rådighed for personer, der ikke udøver en økonomisk aktivitet, og som ønsker at bosætte sig i Liechtenstein. Denne kvote er på ca. 20 tilladelser om året. Der er ingen restriktioner, der forhindrer familiemedlemmer til indehaveren af en opholdstilladelse i at slutte sig til deres ægtefælle/familie og bosætte sig i Liechtenstein. De har også ret til at udøve en økonomisk aktivitet.

År

Antal ansøgninger indsendt af økonomisk aktive personer

Antal ansøgninger indsendt af økonomisk inaktive personer

2001

502

53

2002

516

45

2003

467

31

2004

500

24

2005

436

16

2006

555

26

2007

615

33

2008

801

44

2009

657

33

2010

587

25

2011

598

41

2012

483

27

2013

464

16

De særlige ordninger er uændrede efter gennemgangen for 2009.

3.Gennemgangen for 2014

Den aktuelle gennemgangsproces begyndte i 2014.

De seneste tal fra Liechtenstein (se ovenstående tabel) viser et markant fald i antallet af ansøgninger om opholdstilladelse for økonomisk aktive og inaktive personer, efter at antallet toppede i 2008. Ikke desto mindre er antallet af ansøgninger stadig 16-23 gange højere end den fastsatte minimumskvote, navnlig for økonomisk aktive personer.

Under høringerne mellem Europa-Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og Liechtenstein om en eventuel ændring af de nuværende regler fremførte Liechtenstein, at landets absorptionskapacitet fortsat var ret begrænset, og at den ikke havde ændret sig i løbet af gennemgangsperioden. Liechtenstein fremførte også, at den fælles erklæring om Liechtensteins sektortilpasninger, der er knyttet til aftalen fra 2014 om Kroatiens deltagelse i EØS, grundlæggende set bekræftede, at Liechtensteins absorptionskapacitet var uændret 4 . Liechtenstein foreslog derfor, at de særlige ordninger for Liechtenstein ikke bør ændres, og at næste gennemgang bør finde sted inden maj 2019.

I forbindelse med gennemgangen vurderede Kommissionen, om der var noget, der havde ændret sig ved Liechtensteins særlige geografiske placering og de omstændigheder, der er beskrevet i EØS-Rådets afgørelse nr. 1/95, nemlig at a) Liechtenstein råder over et meget lille beboeligt område af landdistriktskarakter, og b) Liechtenstein har en usædvanlig høj procentdel af udenlandske statsborgere og arbejdstagere, og det er af vital betydning for landet, at det bevarer sin nationale identitet.

Resultatet af vurderingen er følgende:

a) Liechtensteins areal er stadig på 160 km²

b) Liechtenstein har 36 925 indbyggere. Indbyggertallet er steget med mere end 4 000 personer siden 1998 (32 227), der er referenceåret for sektortilpasningerne, og med ca. 1 300 siden 2009 (35 851), hvor den foregående gennemgang blev foretaget. Det virker måske ikke højt i absolutte tal, men svarer til stigninger på hhv. 14 % og ca. 3 %. Andelen af udlændinge er også steget: 33,5 % i 2012 mod 33,3 % året før, hvoraf halvdelen er EØS-statsborgere. Antallet af arbejdstagere er næsten lig med antallet af indbyggere (over 35 800 personer), hvoraf 52 % pendler fra nabolandene.

Disse tal synes at bekræfte Liechtensteins særlige geografiske forhold og begrænsede absorptionskapacitet.

Den store efterspørgsel efter opholdstilladelser, selv om de er så vanskelige at opnå, skyldes sandsynligvis, at der gælder forskellige skatteregler for indbyggere i Liechtenstein i forhold til personer, der ikke har bopæl i landet. Så længe der er disse forskelle, må det forventes, at folk ønsker at have officiel bopæl i Liechtenstein, og at forholdsvis mange vil søge om opholdstilladelse, hvorfor det er nødvendigt at opretholde visse begrænsninger i forbindelse med antallet af opholdstilladelser, der udstedes pr. år.

EFTA-Gruppen (EFTA-Rådets arbejdsgruppe) blev orienteret om dette spørgsmål den 5. september 2014 og igen den 30. april 2015. Ingen medlemsstat gav udtryk for betænkeligheder ved videreførelsen af den nuværende ordning.

4.Konklusioner

På baggrund af ovenstående ser Kommissionen intet behov for at ændre de nuværende regler og finder, at bestemmelserne for sektortilpasningerne kan forblive uændrede. En gennemgang af disse bestemmelser bør finde sted inden maj 2019.

(1) EFT L 86 af 20.4 1995, s. 58.
(2) Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 191/1999 af 17. december 1999 om ændring af bilag VIII (Etableringsret) og V (Arbejdskraftens frie bevægelighed) til EØS-aftalen.
(3) Bilag VIII (Etableringsret):"Afsnit II[…][…]Antallet af kortfristede opholdstilladelser med henblik på udøvelse af økonomisk aktivitet må højst afvige med 10 % fra, hvad det var i 1997.Afsnit IIIFamiliemedlemmer til statsborgere fra Island, Norge og EU-medlemsstaterne, som lovligt har bopæl i Liechtenstein, har ret til at opnå en tilladelse med samme gyldighed som den, der er bevilget den person, som de er tilknyttet. De har ret til udøve en økonomisk aktivitet, og i så fald indgår de i det antal tilladelser, der bevilges økonomisk aktive personer. Afsnit VEn supplerende årlig kvote på 0,5 % af det grundlag, der er anført i punkt II, er til rådighed for personer, der ønsker at bosætte sig [...]"
(4) "De nuværende kontraherende parter og den nye kontraherende part,[…]er enige om, at der skal tages behørigt hensyn til den faktiske situation samt den uændrede absorptionskapacitet i Liechtenstein, når sektortilpasningerne i bilag V og VIII til EØS-aftalen ændres."
Top