EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document COM:2007:423:FIN

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold - Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold

/* KOM/2007/0423 endelig udg. - CNS 2007/0140 */

52007PC0423(01)

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold /* KOM/2007/0423 endelig udg. */


[pic] | KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER |

Bruxelles, den 18.7.2007

KOM(2007) 423 endelig

2007/0140 (CNS)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om undertegnelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

1. POLITISK OG JURIDISK BAGGRUND

Betydningen af en dialog om visumrelaterede spørgsmål i forbindelse med Bosnien-Hercegovina og alle andre lande i det vestlige Balkan blev bekræftet igen i konklusionerne af topmødet mellem EU og det vestlige Balkan, der blev afholdt i Thessaloniki den 21. juni 2003, hvor også disse landes udsigter til medlemskab af EU blev bekræftet. For så vidt angår visumrelaterede spørgsmål blev det på topmødets dagsorden bekræftet, at udsigterne til en liberalisering af reglerne for udstedelse af visa til statsborgere i landene i det vestlige Balkan udgør et langsigtet mål, der er knyttet til de fremskridt de pågældende lande gør for så vidt angår gennemførelse af større reformer på områder såsom styrkelse af retsstatsprincipperne, bekæmpelse af organiseret kriminalitet, korruption og ulovlig migration samt styrkelse af deres administrative kapacitet i forbindelse med grænsekontrol og dokumentsikkerhed.

I lyset af Bosnien-Hercegovinas udsigt til EU-medlemskab har landets myndigheder især fokuseret på muligheden for at lempe reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold til dets borgere som en umiddelbar overgangsforanstaltning hen imod en fjernelse af visumpligten, som fortsat er målet på mellemlang sigt.

For Det Europæiske Fællesskab udgør aftaler om lempelse af visumreglerne et nyt instrument inden for rammerne af EU's politik for visa til kortvarigt ophold. I Haag-programmet "anmodes Rådet og Kommissionen om med henblik på at udarbejde en fælles tilgang at undersøge, om det som led i Fællesskabets tilbagetagelsespolitik ville være hensigtsmæssigt at gøre det enklere at udstede korttidsvisa til tredjelandsstatsborgere, når det er muligt, og på gensidig basis som led i et egentligt partnerskab under de eksterne forbindelser, herunder også migrationsrelaterede spørgsmål". EU udviklede og anvendte for første gang dette instrument i forbindelse med dets relationer med Den Russiske Føderation og Ukraine.

I december 2005 enedes medlemsstaterne inden for rammerne af Coreper om en fælles strategi for udviklingen af EU's politik for lempelse af visumreglerne og indkredsede en række nøgleelementer, der skal tages hensyn til, når EU beslutter at indlede forhandlinger med tredjelande om lempelse af visumreglerne.

Efter at Rådet den 13. november 2006 havde givet Kommissionen forhandlingsmandat, blev forhandlingerne med Bosnien-Hercegovina om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold indledt i Bruxelles den 20. december 2006 parallelt med fortsættelsen af forhandlingerne om en tilbagetagelsesaftale. Der blev afholdt endnu to forhandlingsrunder den 30. januar og 1. april 2007 i Bruxelles parallelt med forhandlingerne om en tilbagetagelsesaftale mellem EU og Bosnien-Hercegovina. Derudover blev de formelle forhandlinger undertiden forberedt via uformelle ekspertmøder.

Ved den sidste formelle forhandlingsrunde den 10. april 2007 blev slutteksten til en aftale om lempelse af visumreglerne og en tilbagetagelsesaftale paraferet på teknisk plan. På politisk plan blev der den 13. april 2007 afholdt en ceremoni for at parafere slutteksten i Zagreb.

Europa-Kommissionen har allerede forhandlet en aftale om lempelse af visumreglerne med to tredjelande (Den Russiske Føderation og Ukraine). Erfaringerne fra de tidligere forhandlinger har været nyttige i forbindelse med forhandlingerne med Bosnien-Hercegovina.

Medlemsstaterne er med jævne mellemrum blevet holdt underrettet og hørt i alle relevante arbejdsgrupper og udvalg i Rådet på alle trin af forhandlingerne.

For Fællesskabets vedkommende er retsgrundlaget for aftalen artikel 62, stk. 2, litra b), sammenholdt med artikel 300 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Vedlagte forslag udgør de retlige instrumenter for aftalens undertegnelse og indgåelse. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal. Der skal i henhold til artikel 300, stk. 3, i EF-traktaten foretages en formel høring af Europa-Parlamentet om aftalens indgåelse.

Forslaget til afgørelse om aftalens indgåelse indeholder bestemmelser om de nødvendige interne ordninger med henblik på den konkrete anvendelse af aftalen. Det præciseres navnlig, at Europa-Kommissionen bistået af eksperter fra medlemsstaterne repræsenterer Fællesskabet i det blandede udvalg, der nedsættes i medfør aftalens artikel 12.

I medfør af artikel 12, stk. 4, kan det blandede udvalg vedtage sin egen forretningsorden. Fællesskabets holdning i den forbindelse fastlægges af Kommissionen efter høring af et særudvalg nedsat af Rådet.

Bosnien-Hercegovina har fritaget statsborgere i Den Europæiske Union[1] for visumpligten. Det fastsættes i artikel 1, stk. 2, i udkastet til aftale om lempelse af visumreglerne, at hvis Bosnien-Hercegovina genindfører visumpligt for statsborgere i Den Europæiske Union, skal de samme lempelser, som indrømmes statsborgere i Bosnien-Hercegovina i henhold til aftalen, automatisk gælde for statsborgere i Den Europæiske Union på basis af princippet om gensidighed.

2. RESULTATET AF FORHANDLINGERNE

Kommissionen finder, at de mål, Rådet opstillede i sine forhandlingsdirektiver, er nået, og at udkastet til aftale om lempelse af reglerne for visumudstedelse er acceptabelt for Fællesskabet.

Aftalens endelige indhold kan opsummeres således:

- For alle visumansøgere skal afgørelsen om, hvorvidt der vil blive udstedt visum, i princippet træffes inden for 10 kalenderdage. Denne frist kan forlænges op til 30 kalenderdage, hvis der er behov for en nærmere granskning af ansøgningen. I særligt hastende tilfælde kan fristen for at træffe afgørelse afkortes til tre arbejdsdage eller derunder.

- Gebyret for behandling af visumansøgninger fra statsborgere i Bosnien-Hercegovina er på 35 EUR. Dette gebyr kommer til at gælde for alle visumansøgere i Bosnien-Hercegovina og vedrører såvel visum til én indrejse som visum til flere indrejser. Der er desuden bestemte personkategorier, der ikke skal betale noget gebyr: pårørende, embedsmænd, der rejser i embeds medfør, medlemmer af retten og statsadvokatens kontor, studerende, handicappede, journalister, repræsentanter for religiøse samfund, repræsentanter for civilsamfundet, medlemmer af liberale erhverv, togpersonale, chauffører i international gods- eller passagertransport, pensionister, børn under 6 år, humanitære tilfælde, og personer, der deltager i udvekslingsprogrammer på kultur- og uddannelsesområdet eller sportsarrangementer.

- Kravene til dokumentation vedrørende rejsens formål er blevet forenklet for visse personkategorier: pårørende, forretningsfolk, medlemmer af officielle delegationer, studerende, deltagere i videnskabelige eller kulturelle arrangementer samt sportsarrangementer, journalister, personer, der besøger militære eller civile gravsteder, repræsentanter for traditionelle religiøse samfund, repræsentanter for civilsamfundet, medlemmer af liberale erhverv, chauffører i international gods- og passagertransport, personer, der rejser af lægelige årsager og turister på organiserede rejser. For disse personkategorier er det kun de i aftalen nævnte dokumenter, der kan kræves fremlagt som dokumentation for rejsens formål. Der kræves ingen anden dokumentation, indbydelse eller attestering, der måtte være foreskrevet i medlemsstaternes lovgivning.

- Desuden er også kriterierne for udstedelse af visa til flere indrejser blevet forenklet for følgende personkategorier:

a) for medlemmer af retten og statsadvokatens kontor, faste medlemmer af officielle delegationer og ægtefæller og børn, der besøger statsborgere i Bosnien-Hercegovina, som har lovligt ophold i medlemsstaterne: visaene er gyldige i op til fem år (eller i et kortere tidsrum, hvis de pågældendes mandat eller lovlige ophold er af kortere varighed)

b) for deltagere i videnskabelige, kulturelle eller officielle udvekslingsprogrammer og sportsarrangementer, journalister, forretningsfolk, repræsentanter for religiøse samfund, repræsentanter for civilsamfundet, medlemmer af liberale erhverv, lastbil- og buschauffører og togpersonale, studerende og personer, der rejser af lægelige årsager, forudsat at de i de foregående to år har benyttet sig af et etårigt visum til flere indrejser, og grundene til at ansøge om visum til flere indrejser stadig er gyldige: der udstedes visa med en gyldighed på mindst 2 år og højst 5 år.

- Indehavere af gyldige diplomatpas fra Bosnien-Hercegovina er fritaget for visumpligt, når der er tale om kortvarige ophold.

- Indehavere af gyldige tjenestepas fra Bosnien-Hercegovina, idet bilaterale aftaler, der blev undertegnet før 1. januar 2007, fortsat finder anvendelse i fem år. I henhold til en erklæring, der er knyttet til aftalen, skal der foretages en vurdering af tjenestepasordningen senest fire år efter, at aftalen er trådt i kraft.

- Der blev vedtaget en protokol med bestemmelser om, at medlemsstater, som ikke til fulde anvender Schengen-reglerne, ensidigt kan anerkende Schengen-visa og -opholdstilladelser udstedt til statsborgere i Bosnien-Hercegovina i forbindelse med transit gennem deres område i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 895/2006/EF af 14. juni 2006[2]. Der tilføjes en henvisning til den fremtidige ændring af beslutning nr. 895/2006/EF, så den omfatter Bulgarien og Rumænien.

- Til aftalen er knyttet en erklæring fra Fællesskabet om visumansøgeres adgang til information og harmonisering af informationsprocedurer for udstedelse af visa til kortvarigt ophold.

- Som svar på Bosnien-Hercegovinas specifikke anmodninger er der til aftalen om lempelse af visumreglerne for familiemedlemmer (ikke omfattet af aftalens retligt bindende bestemmelser) og for bona fide-ansøgere knyttet en række erklæringer fra Det Europæiske Fællesskab.

De normale Schengen-regler eller national ret finder fortsat anvendelse i forbindelse med spørgsmål, der ikke er omfattet af denne aftale, herunder bl.a. afslag på visumansøgninger, anerkendelse af rejsedokumenter, dokumentation for tilstrækkelige subsistensmidler, muligheden for i tvivlstilfælde at invitere ansøgeren til en personlig samtale i enkeltstående sager, men også den allerede eksisterende fleksibilitet for bona fide-personer.

Danmarks, Det Forenede Kongeriges og Irlands særlige stilling afspejles i præamblen og i to fælleserklæringer, der er knyttet til aftalen. Norges og Islands tætte associering i Schengen-reglernes gennemførelse, anvendelse og udvikling kommer ligeledes til udtryk i en fælleserklæring knyttet til aftalen.

Eftersom de to aftaler om lempelse af reglerne for visumudstedelse og tilbagetagelse hænger sammen indbyrdes, bør de undertegnes, indgås og træde i kraft samtidig.

3. KONKLUSIONER

På baggrund af ovenstående resultater foreslår Kommissionen, at Rådet

- beslutter, at aftalen undertegnes på Fællesskabets vegne, og bemyndiger Rådets formand til at udpege den eller de personer, der skal have beføjelse til at underskrive på Fællesskabets vegne

- efter høring af Europa-Parlamentet godkender den vedlagte aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om en lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold.

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om undertegnelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 62, stk. 2, litra b), nr. i) og ii), sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen[3], og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved afgørelse af 13. november 2006 gav Rådet Kommissionen bemyndigelse til at føre forhandlinger om en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold.

(2) Forhandlingerne om aftalen blev indledt den 20. december 2006 og afsluttet den 10. april 2007.

(3) Den aftale, der blev paraferet på teknisk plan i Bruxelles den 10. april og på politisk plan i Zagreb den 13. april 2007, bør undertegnes under forbehold af dens indgåelse.

(4) I overensstemmelse med protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling og protokollen om integrering af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union deltager Det Forenede Kongerige og Irland ikke i vedtagelsen af denne afgørelse og er derfor ikke bundet eller omfattet af den.

(5) I overensstemmelse med protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse og er derfor ikke bundet eller omfattet af den -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Under forbehold af aftalens senere indgåelse bemyndiges Rådets formand hermed til at udpege den eller de personer, der på Det Europæiske Fællesskabs vegne skal undertegne aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold og de dertil knyttede dokumenter bestående af aftaleteksten, en protokol og erklæringer.

Udfærdiget i Bruxelles, den .............. 2007.

På Rådets vegne

Formand

2007/0140 (CNS)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 62, stk. 2, litra b), nr. i) og ii), sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen[4],

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet[5], og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionen har på Det Europæiske Fællesskabs vegne ført forhandlinger med Bosnien-Hercegovina om en aftale om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold.

(2) Denne aftale blev i henhold til Rådets afgørelse ....../......./EF af .......... 2007 undertegnet på Det Europæiske Fællesskabs vegne med forbehold af en mulig indgåelse deraf på et senere tidspunkt.

(3) Denne aftale bør godkendes.

(4) Ved aftalen nedsættes der et blandet udvalg til forvaltning af aftalen, der selv kan fastsætte sin forretningsorden. Det er hensigtsmæssigt at indføre en forenklet procedure for fastlæggelsen af Fællesskabets holdning hertil.

(5) I overensstemmelse med protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling og protokollen om integrering af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union deltager Det Forenede Kongerige og Irland ikke i vedtagelsen af denne afgørelse og er derfor ikke bundet eller omfattet af den.

(6) I overensstemmelse med protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse og er derfor ikke bundet eller omfattet af den -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold godkendes hermed på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet som bilag til afgørelsen.

Artikel 2

Formanden for Rådet giver de i aftalens artikel 14, stk. 1, omhandlede meddelelser[6].

Artikel 3

I det i aftalens artikel 12 omhandlede blandede ekspertudvalg repræsenteres Fællesskabet af Kommissionen bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

Artikel 4

I det blandede ekspertudvalg fastlægges Fællesskabets holdning til vedtagelsen af den i aftalens artikel 12, stk. 4, omhandlede forretningsorden af Kommissionen efter høring af et særligt udvalg udpeget af Rådet.

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den ………2007.

På Rådets vegne

Formand

Bilag

AFTALE

mellem

Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina

om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet",

og

BOSNIEN-HERCEGOVINA,

i det følgende benævnt "parterne",

der som et første konkret skridt hen imod en visumfri rejseordning ønsker at lette de mellemfolkelige kontakter som en vigtig forudsætning for en stabil udvikling af økonomiske, humanitære, kulturelle, videnskabelige og andre bånd ved at lempe reglerne for udstedelse af visa til statsborgere i Bosnien-Hercegovina

som holder sig for øje, at alle statsborgere i Den Europæiske Union er fritaget for visumpligten ved rejser til Bosnien-Hercegovina af en varighed på højst 90 dage eller ved transit gennem Bosnien-Hercegovinas område

som anerkender, at hvis Bosnien-Hercegovina genindfører visumpligt for statsborgere i Den Europæiske Union, skal de samme lempelser, som indrømmes statsborgere i Bosnien-Hercegovina i henhold til denne aftale, automatisk gælde for statsborgere i Den Europæiske Union på basis af princippet om gensidighed

som anerkender, at lempelsen af visumreglerne ikke må føre til ulovlig migration, og som er særlig opmærksomme på sikkerheds- og tilbagetagelsesaspekterne

som tager hensyn til protokollen om Det Forenede Kongerige Storbritanniens og Irlands stilling og protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke gælder for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Irland

som tager hensyn til protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke gælder for Kongeriget Danmark -

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1 - Formål og anvendelsesområde

1. Formålet med denne aftale er at lempe reglerne for udstedelse af visa til statsborgere i Bosnien-Hercegovina til et forventet ophold på højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

2. Hvis Bosnien-Hercegovina genindfører visumpligt for statsborgere i Den Europæiske Union eller bestemte kategorier af statsborgere i Den Europæiske Union, skal de samme lempelser, som indrømmes statsborgere i Bosnien-Hercegovina i henhold til denne aftale, automatisk gælde for statsborgere i Den Europæiske Union på basis af princippet om gensidighed

Artikel 2 - Generel bestemmelse

1. De i denne aftale indeholdte bestemmelser om lempelse af reglerne for visumudstedelse finder kun anvendelse på statsborgere i Bosnien-Hercegovina i det omfang, de ikke i henhold til Fællesskabets eller medlemsstaternes lovgivning, denne aftale eller andre internationale aftaler er fritaget for visumpligt.

2. Bosnien-Hercegovinas eller medlemsstaternes eller Fællesskabets lovgivning finder anvendelse på spørgsmål, der ikke er omfattet af denne aftale, herunder bl.a. afslag på visumansøgninger, anerkendelse af rejsedokumenter, dokumentation for tilstrækkelige subsistensmidler, nægtelse af indrejse og udsendelsesforanstaltninger.

Artikel 3 - Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a) "medlemsstat" : enhver af Den Europæiske Unions medlemsstater, med undtagelse af Kongeriget Danmark, Republikken Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien

b) "statsborger i Den Europæiske Union" : en statsborger i en medlemsstat som defineret under litra a)

c) "statsborger i Bosnien-Hercegovina" : enhver, som har statsborgerskab i Bosnien-Hercegovina

d) "visum" : en tilladelse udstedt eller en afgørelse truffet af en medlemsstat, som kræves for

- indrejse med henblik på et forventet ophold i denne medlemsstat eller i flere medlemsstater på højst 90 dage i alt

- indrejse med henblik på transit gennem denne medlemsstats eller flere medlemsstaters områder

e) "person med lovligt ophold" : en statsborger i Bosnien-Hercegovina med tilladelse eller ret til at opholde sig i mere end 90 dage på en medlemsstats område i henhold til fællesskabsretten eller national ret.

Artikel 4 - Dokumentation for rejsens formål

1. For følgende kategorier af statsborgere i Bosnien-Hercegovina er følgende dokumenter tilstrækkelig dokumentation for formålet med rejsen til den anden part:

a) for medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Bosnien-Hercegovina, skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område:

- et brev udfærdiget af en myndighed i Bosnien-Hercegovina, hvoraf det fremgår, at ansøgeren er medlem af dens delegation på rejse til den anden parts område med det formål at deltage i de angivne arrangementer, ledsaget af en kopi af den officielle indbydelse

b) for forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer:

- en skriftlig indbydelse fra værten, der skal være en juridisk person eller virksomhed, filial eller afdeling heraf, en statslig eller lokal myndighed i medlemsstaterne eller en arrangør af handelsmesser eller udstillinger, konferencer eller symposier afholdt på medlemsstaternes område, som er godkendt af udenrigshandelskammeret i Bosnien-Hercegovina

c) for repræsentanter for organisationer i civilsamfundet, når de rejser med henblik på uddannelse, seminarer og konferencer, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

- en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen, en bekræftelse af, at den pågældende person repræsenterer en organisation i civilsamfundet, og en etableringstilladelse for organisationen fra det relevante register og udstedt af en statslig myndighed i overensstemmelse med national ret

d) for chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Bosnien-Hercegovina

- en skriftlig anmodning fra det kompetente jernbaneselskab i Bosnien-Hercegovina med angivelse af rejsens formål, varighed og hyppighed

e) for medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører til medlemsstaternes område

- en skriftlig anmodning fra det kompetente jernbaneselskab i Bosnien-Hercegovina med angivelse af rejsens formål, varighed og hyppighed

f) for journalister:

- attestering eller anden dokumentation udstedt af en faglig organisation for, at den pågældende person er uddannet journalist, samt et dokument udstedt af vedkommendes arbejdsgiver, hvoraf det fremgår, at formålet med rejsen er at udføre journalistisk arbejde

g) for personer, der skal deltage i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitetsprogrammer og andre udvekslingsprogrammer:

- en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen til at deltage i disse aktiviteter

h) for elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer og andre uddannelsesrelaterede aktiviteter:

- en skriftlig indbydelse eller et optagelsesbevis fra værtsuniversitetet, -akademiet, -instituttet, -læreanstalten eller -skolen eller studiekort eller beviser på de kurser, der skal følges

i) for deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere:

- en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen: kompetente myndigheder, nationale sportsforbund eller nationale olympiske komitéer i medlemsstaterne

j) for deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabskommuner og -byer:

- en skriftlig indbydelse fra disse byers borgmester/kommunaldirektør

k) for pårørende - ægtefæller, børn (også adopterede), forældre (også formyndere), bedsteforældre og børnebørn – der besøger statsborgere i Bosnien-Hercegovina, som har lovligt ophold på medlemsstaternes område:

- en skriftlig indbydelse fra værten

l) til besøg af lægelige årsager og for de nødvendige ledsagende personer:

- et officielt dokument fra den behandlende institution, som bekræfter behovet for behandling på denne institution og for at være ledsaget, og dokumentation for, at vedkommende har tilstrækkelige finansielle midler til at betale for lægebehandlingen

m) for personer, der deltager i begravelsesceremonier:

- et officielt dokument, der bekræfter dødsfaldet samt slægtskab eller andet tilhørsforhold mellem ansøgeren og den begravede

n) for repræsentanter for traditionelle religiøse samfund i Bosnien-Hercegovina, der besøger diasporaer fra Bosnien-Hercegovina på medlemsstaternes område:

- en skriftlig anmodning fra overhovedet for det religiøse samfund i Bosnien-Hercegovina med angivelse af rejsernes formål, varighed og hyppighed

o) for medlemmer af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område:

- en skriftlig anmodning fra værtsorganisationen, der bekræfter, at den pågældende person deltager i arrangementet

p) til besøg på militære og civile gravsteder:

- et officielt dokument, der bekræfter gravstedets eksistens samt slægtskab eller andet tilhørsforhold mellem ansøgeren og den begravede

q) for turister

- en attest eller en voucher fra et rejsebureau eller en rejsearrangør, der er godkendt af medlemsstaterne inden for rammerne af det lokale konsulære samarbejde, hvori det bekræftes, at der er reserveret en organiseret rejse.

2. Den i stk. 1 omhandlede skriftlige indbydelse eller anmodning skal indeholde følgende oplysninger:

a) for den indbudte: fulde navn, fødselsdato, køn, statsborgerskab, pasnummer eller nummer på andet identitetsbevis, rejsetidspunkt, rejsens formål, antal indrejser samt når det er relevant, navnet på ægtefælle og eventuelle mindreårige børn, der ledsager den indbudte

b) den indbydende persons fulde navn og bopæl

c) den indbydende juridiske persons, virksomheds eller organisations fulde navn og adresse samt

- hvis indbydelsen er udsendt af en organisation, tillige navn og stilling på den person, der har underskrevet indbydelsen

- hvis den, som indbyder, er en juridisk person eller virksomhed eller afdeling/filial heraf eller en virksomhed beliggende på en medlemsstats område, tillige det i den pågældende medlemsstat lovpligtige registreringsnummer.

3. Til de i stk. 1 omhandlede personkategorier udstedes alle visumtyper efter den forenklede procedure uden krav om nogen anden dokumentation, indbydelse eller attestering af rejsens formål, som måtte være foreskrevet i medlemsstaternes lovgivning.

Artikel 5 - Udstedelse af visa til flere indrejser

1. Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser gældende i op til fem år til følgende kategorier af personer:

a) medlemmer af retterne i Bosnien-Hercegovina og statsadvokatens kontor, såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af denne aftale, når de rejser i embeds medfør, med en gyldighed begrænset til deres mandatperiode, hvis denne er under 5 år

b) faste medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Bosnien-Hercegovina, regelmæssigt skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område:

c) pårørende - ægtefæller, børn (også adopterede), forældre (også formyndere) – der besøger statsborgere i Bosnien-Hercegovina, som har lovligt ophold på medlemsstaternes område, med en gyldighed begrænset til varigheden af det lovlige ophold.

2. Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser med en gyldighed på op til et år til følgende kategorier af personer, forudsat at de i det foregående år har fået udstedt mindst ét visum, har gjort brug af det i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte stats område og har grund til at ansøge om et visum til flere indrejser:

a) medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Bosnien-Hercegovina, regelmæssigt skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område

b) forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer, der regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

c) chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Bosnien-Hercegovina

d) medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører til medlemsstaternes område

e) journalister

f) personer, der deltager i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer, og som regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

g) studerende eller universitetsuddannede under videreuddannelse, der regelmæssigt rejser med henblik på studier eller uddannelse, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

h) deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere

i) deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabskommuner og -byer

j) personer, der regelmæssigt kommer på besøg af lægelige årsager, og de nødvendige ledsagende personer

k) repræsentanter for traditionelle religiøse samfund i Bosnien-Hercegovina, der besøger diasporaer fra Bosnien-Hercegovina på medlemsstaternes område, og som rejser regelmæssigt til medlemsstaterne

l) repræsentanter for organisationer i civilsamfundet, der regelmæssigt rejser til medlemsstaterne med henblik på uddannelse, seminarer og konferencer, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

m) medlemmer af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område.

3. Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser med en gyldighed på mindst 2 år og højst 5 år til de i stk. 2 nævnte personkategorier, forudsat at de i de foregående 2 år har gjort brug af et visum til flere indrejser med etårig gyldighed i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte stats område og stadig har gyldig grund til at ansøge om et visum til flere indrejser.

4. De i stk. 1, 2 og 3 omhandlede personers samlede ophold på medlemsstaternes område må ikke overstige 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 6 - Gebyrer for behandling af visumansøgninger

1. Gebyret for behandling af visumansøgninger fra statsborgere i Bosnien-Hercegovina er på 35 EUR.

Dette gebyr kan ændres efter reglerne i artikel 14, stk. 4.

Hvis Bosnien-Hercegovina genindfører visumkravet for statsborgere i Den Europæiske Union, må visumgebyret i Bosnien-Hercegovina ikke være på mere end 35 EUR eller et andet aftalt beløb, hvis gebyret ændres efter proceduren i artikel 14, stk. 4.

2. For følgende personkategorier beregnes der ikke gebyr for behandling af visumansøgninger:

a) pårørende - ægtefæller, børn (også adopterede), forældre (også formyndere), bedsteforældre og børnebørn - til statsborgere i Bosnien-Hercegovina med lovligt ophold på medlemsstaternes område

b) medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Bosnien-Hercegovina, skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område

c) medlemmer af retterne i Bosnien-Hercegovina og statsadvokatens kontor, såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af denne aftale

d) elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed

e) børn under 6 år

f) handicappede og deres eventuelt nødvendige ledsagere

g) personer, der kan dokumentere, at deres rejse er nødvendig af humanitære grunde, f.eks. med henblik på presserende lægebehandling, samt disse personers ledsagere, eller med henblik på at deltage i en pårørendes begravelse eller besøge en pårørende, der er alvorligt syg

h) deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere

i) personer, der skal deltage i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitetsprogrammer og andre udvekslingsprogrammer

j) deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabskommuner og -byer

k) journalister

l) repræsentanter for traditionelle religiøse samfund i Bosnien-Hercegovina, der besøger diasporaer fra Bosnien-Hercegovina på medlemsstaternes område

m) repræsentanter for organisationer i civilsamfundet, der rejser med henblik på møder, seminarer, udvekslingsprogrammer eller uddannelseskurser

n) chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Bosnien-Hercegovina

o) medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører til medlemsstaternes område

p) pensionister

q) medlemmer af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område.

Artikel 7 - Varighed af behandlingen af visumansøgninger

1. Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer træffer afgørelse om ansøgningen inden for en frist på 10 kalenderdage efter datoen for modtagelsen af ansøgningen og den for visumudstedelsen krævede dokumentation.

2. Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan forlænges op til 30 dage i enkelttilfælde, bl.a. når der er behov for nærmere granskning af ansøgningen.

3. Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan afkortes til 3 arbejdsdage eller derunder i hastende tilfælde.

Artikel 8 - Udrejse efter tab eller tyveri af dokumenter

Statsborgere i Den Europæiske Union og Bosnien-Hercegovina, der har mistet deres identitetsdokumenter, eller som har fået disse dokumenter stjålet under ophold på Bosnien-Hercegovinas eller medlemsstaternes område, kan rejse ud af dette område på gyldige identitetsdokumenter, der giver ret til at passere grænsen, og som er udstedt af medlemsstaternes eller Bosnien-Hercegovinas diplomatiske og konsulære repræsentationer uden visum eller anden tilladelse.

Artikel 9 - Forlængelse af visa under ekstraordinære omstændigheder

Statsborgere i Bosnien-Hercegovina, der på grund af force majeure ikke har mulighed for at forlade medlemsstaternes område inden for den frist, der er anført i deres visum, kan i overensstemmelse med værtslandets lovgivning vederlagsfrit få forlænget deres visums gyldighed i det tidsrum, det er nødvendigt, før de kan vende tilbage til deres opholdsland.

Artikel 10 - Diplomatpas

1. Statsborgere i Bosnien-Hercegovina, der er i besiddelse af gyldigt diplomatpas, har ret til indrejse i, udrejse af og transit gennem medlemsstaternes område uden visum.

2. De i stk. 1 omhandlede personer kan opholde sig på medlemsstaternes område i højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 11 - Territorial gyldighed af visa

Med forbehold af nationale regler og bestemmelser angående medlemsstaternes nationale sikkerhed og med forbehold af EU-reglerne om visa med begrænset territorial gyldighed har statsborgere i Bosnien-Hercegovina ret til at rejse på medlemsstaternes område på lige fod med statsborgere i Den Europæiske Union.

Artikel 12 - Blandet udvalg til forvaltning af aftalen

1. Parterne nedsætter et blandet ekspertudvalg ("udvalget"), bestående af repræsentanter for Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina. Fællesskabet repræsenteres af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

2. Udvalget har bl.a. til opgave at:

a) overvåge gennemførelsen af denne aftale

b) fremsætte forslag til ændring eller udvidelse af denne aftale

c) bilægge tvister, som opstår i forbindelse med fortolkning eller anvendelse af denne aftales bestemmelser.

3. Udvalget mødes, når det er nødvendigt, efter anmodning fra en af parterne, og mindst én gang om året.

4. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 13 - Denne aftales forhold til bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne og Bosnien-Hercegovina

1. Denne aftale har fra og med sin ikrafttrædelse forrang for bestemmelser i enhver bilateral eller multilateral aftale indgået mellem de enkelte medlemsstater og Bosnien-Hercegovina, for så vidt bestemmelserne i sidstnævnte aftaler omhandler spørgsmål omfattet af denne aftale.

2. Bestemmelserne i bilaterale aftaler eller ordninger mellem individuelle medlemsstater og Bosnien-Hercegovina, der blev undertegnet inden 1. januar 2007, og som indeholder bestemmelser om visumfritagelse for indehavere af tjenestepas, finder fortsat anvendelse i en femårig periode fra denne aftales ikrafttrædelse, uden at dette påvirker de pågældende medlemsstaters eller Bosnien-Hercegovinas ret til at opsige eller suspendere de bilaterale aftaler i den femårige periode.

Artikel 14 - Afsluttende bestemmelser

1. Denne aftale ratificeres eller godkendes af parterne i overensstemmelse med deres respektive procedurer og træder i kraft den første dag i den anden måned efter den dato, hvor parterne giver hinanden meddelelse om, at ovennævnte procedurer er afsluttet.

2. Uanset stk. 1 træder denne aftale ikke i kraft før datoen for ikrafttrædelsen af tilbagetagelsesaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina, såfremt denne dato er senere end den i stk. 1 omhandlede dato.

3. Denne aftale indgås på ubestemt tid, medmindre den opsiges efter reglerne i stk. 6.

4. Aftalen kan ændres ved skriftlig overenskomst mellem parterne. Ændringer træder i kraft, efter at parterne har givet hinanden meddelelse om, at de interne procedurer, der kræves herfor, er afsluttet.

5. Hver af parterne kan suspendere hele aftalen eller en del af den, når hensyn til den offentlige orden, den nationale sikkerhed eller folkesundheden tilsiger det. Afgørelsen herom meddeles den anden part senest 48 timer før dens ikrafttrædelse. Den part, der suspenderer anvendelsen af denne aftale, underretter omgående den anden part, når grundene til suspensionen ikke længere består.

6. Hver part kan opsige denne aftale med skriftligt varsel til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft 90 dage efter tidspunktet for denne meddelelse.

Denne aftale er udfærdiget i ……………… den ………….. 2007 i to eksemplarer på hver af parternes officielle sprog, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

For Det Europæiske Fællesskab For Bosnien-Hercegovina

BILAG

PROTOKOL TIL AFTALEN ANGÅENDE DE MEDLEMSSTATER, DER IKKE i FULDT OMFANG ANVENDER SCHENGEN-REGLERNE

De medlemsstater, der er bundet af Schengen-reglerne, men som i afventning af den relevante rådsafgørelse endnu ikke udsteder Schengen-visa, udsteder nationale visa, hvis gyldighed er begrænset til deres område.

Disse medlemsstater kan ensidigt anerkende Schengen-visa og –opholdstilladelser i forbindelse med transit gennem deres område i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 895/2006/EF af 14. juni 2006.

Da Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 895/2006/EF af 14. juni 2006 ikke finder anvendelse på Rumænien og Bulgarien, vil Europa-Kommissionen fremsætte forslag om lignende bestemmelser for derved at sætte disse lande i stand til unilateralt at anerkende Schengen-visa og -opholdstilladelser samt andre lignende dokumenter, som andre medlemsstater, der endnu ikke er fuldt integreret i Schengen-området, har udstedt med henblik på transit gennem deres område.

FÆLLESERKLÆRING OM DANMARK

Parterne tager til efterretning, at denne aftale ikke finder anvendelse på de procedurer for visumudstedelse, der anvendes af Kongeriget Danmarks diplomatiske og konsulære repræsentationer.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Kongeriget Danmark og Bosnien-Hercegovina snarest indgår en bilateral aftale om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold svarende til den aftale, der er indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina.

FÆLLESERKLÆRING OM DET FORENEDE KONGERIGE OG IRLAND

Parterne tager til efterretning, at denne aftale ikke gælder for Det Forenede Kongeriges og Irlands område.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Det Forenede Kongerige, Irland og Bosnien-Hercegovina snarest indgår bilaterale aftaler om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold.

FÆLLESERKLÆRING OM ISLAND OG NORGE

Parterne noterer sig de tætte forbindelser mellem Det Europæiske Fællesskab og Island og Norge, navnlig i henhold til aftalen af 18. maj 1999 vedrørende disse landes associering i gennemførelsen, anvendelsen og videreudviklingen af Schengen-reglerne.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Norge, Island og Bosnien-Hercegovina snarest indgår bilaterale aftaler om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold svarende til den aftale, der er indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina.

FÆLLESERKLÆRING VEDRØRENDE DET SCHWEIZISKE FORBUND OG LIECHTENSTEIN ( om nødvendigt )

Hvis aftalen mellem EU, EF og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i Schengen-reglernes gennemførelse, anvendelse og udvikling og protokollerne til denne aftale vedrørende Liechtenstein er trådt i kraft på det tidspunkt, hvor forhandlingerne med Bosnien-Hercegovina er afsluttet, vil der blive afgivet en lignende erklæring for så vidt angår Schweiz og Liechtenstein.

ERKLÆRING FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OM VISUMANSØGERES ADGANG TIL INFORMATION OG HARMONISERING AF INFORMATION OM PROCEDURERNE FOR UDSTEDELSE AF VISA TIL KORTVARIGT OPHOLD OG DOKUMENTATION, SOM SKAL FREMLÆGGES VED ANSØGNING OM VISA TIL KORTVARIGT OPHOLD

Det Europæiske Fællesskab erkender, at det er vigtigt at skabe åbenhed omkring visumansøgninger, og henviser i den forbindelse til forslaget vedrørende omarbejdningen af de fælles konsulære instrukser til de diplomatiske og konsulære repræsentationer, der blev vedtaget af Europa-Kommissionen den 19. juli 2006, og som indeholder bestemmelser om betingelserne for visumansøgeres adgang til medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer.

Med hensyn til information af visumansøgere mener Det Europæiske Fællesskab, at der bør tages passende skridt til:

- generelt at tilvejebringe grundlæggende oplysninger til ansøgerne om procedurerne og betingelserne for ansøgning om visa og de udstedte visas gyldighed

- at Det Europæiske Fællesskab opstiller en liste over minimumskrav for at sikre ansøgere fra Bosnien-Hercegovina sammenhængende og ensartet grundlæggende oplysninger og for at sikre, at der i princippet stilles samme krav til dokumentationen for ansøgninger.

Ovennævnte oplysninger, herunder listen over rejsebureauer og rejsearrangører, der er godkendt inden for rammerne af det lokale konsulære samarbejde, skal sikres vid udbredelse (opslagstavler i konsulater, pjecer, websteder osv.).

Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer skal fra sag til sag oplyse om eksisterende muligheder i henhold til Schengen-bestemmelserne for lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold.

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS ERKLÆRING OM REVISION AF VISUMKRAVENE TIL INDEHAVERE AF TJENESTEPAS

Da fritagelsen af indehavere af tjenestepas for visumpligt, der er fastsat bestemmelser om i bilaterale aftaler eller ordninger mellem individuelle medlemsstater og Bosnien-Hercegovina, og som blev undertegnet inden 1. januar 2007, kun fortsat skal finde anvendelse i en femårig periode fra ikrafttrædelsen af denne aftale, uden at dette påvirker de pågældende medlemsstaters eller Bosnien-Hercegovinas ret til at opsige eller suspendere de bilaterale aftaler i den femårige periode, vil Det Europæiske Fællesskab revurdere situationen for indehavere af tjenestepas senest fire år efter, at denne aftale er trådt i kraft, med henblik på en eventuel ændring af aftalen i overensstemmelse med proceduren i artikel 14, stk. 4.

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS ERKLÆRING OM BOSNIEN - HERCEGOVINAS FRITAGELSE AF RUMÆNSKE BORGERE FOR VISUMPLIGT

Det Europæiske Fællesskab noterer sig, at Bosnien-Hercegovina har til hensigt ved unilateral beslutning at fritage rumænske statsborgere for visumpligt.

I lyset af betydningen af, at alle statsborgere i Den Europæiske Union behandles ens af tredjelande i forbindelse med visumspørgsmål, erklærer Det Europæiske Fællesskab, at det har til hensigt at afvente, at myndighederne i Bosnien-Hercegovina vedtager en unilateral beslutning om fritagelse af rumænske statsborgere for visumpligt, inden det ratificerer denne aftale om lempelse af reglerne for visumudstedelse.

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS ERKLÆRING OM AT LEMPE REGLERNE FOR FAMILIEMEDLEMMER OG BONA FIDE-ANSØGERE

Det Europæiske Fællesskab noterer sig Bosnien-Hercegovinas forslag om at anvende en bredere definition af begrebet familiemedlemmer, der bør kunne drage fordel af lempelsen af reglerne for visumudstedelse, og den betydning, Bosnien-Hercegovina tillægger en forenkling af reglerne for bevægelsesfriheden for denne personkategori.

For at forbedre bevægelsesfriheden for et større antal personer med familiebånd (navnlig søskende og deres børn) til statsborgere i Bosnien-Hercegovina med lovligt ophold på medlemsstaternes område opfordrer Det Europæiske Fællesskab medlemsstaternes konsulater til fuldt ud at anvende de eksisterende muligheder i fællesskabsretten til at lempe reglerne for visumudstedelse til denne personkategori, herunder navnlig en forenkling af den dokumentation, der kræves af ansøgeren, fritagelse for gebyret til behandling af ansøgningen og i givet fald til udstedelse af visa til flere indrejser.

Derudover opfordrer Det Europæiske Fællesskab medlemsstaternes konsulater til fuldt ud at anvende disse muligheder for at lempe reglerne for udstedelse af visa til bona fide-ansøgere.

***

[1] Bosnien-Hercegovina meddelte, at det havde truffet en unilateral beslutning om at fritage rumænske statsborgere for visumpligt. Der er knyttet en fællesskabserklæring som bilag til aftalen, der knytter ratificeringen af en aftale om lempelse af visumreglerne til Bosnien-Hercegovinas beslutning om at fritage rumænske statsborgere for visumpligten.

[2] EUT L 167 af 20.6.2006, s. 1.

[3] EUT C … af ….., s. …

[4] EUT C … af ….., s. …

[5] EUT C … af ….., s. …

[6] Datoen for aftalens ikrafttrædelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende [på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet].

Top