EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022DC0728

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anerkendelse af tredjelande med henblik på ækvivalens vedrørende økologiske produkter

COM/2022/728 final

Bruxelles, den 20.12.2022

COM(2022) 728 final

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

om anerkendelse af tredjelande med henblik på ækvivalens vedrørende økologiske produkter


1.Indledning

Som fastsat i Unionens nye lovgivningsmæssige ramme for økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter 1 , der trådte i kraft den 1. januar 2022, kan et produkt, der falder ind under anvendelsesområdet for forordning (EU) 2018/848, importeres fra et tredjeland med henblik på at blive markedsført på EU-markedet 2 , såfremt:

-produktet opfylder de relevante bestemmelser vedrørende målene og principperne for økologisk produktion og produktions- og mærkningsreglerne i forordning (EU) 2018/848, og alle erhvervsdrivende er blevet kontrolleret af kontrolmyndigheder eller kontrolorganer, der er anerkendt i henhold til artikel 46 i nævnte forordning, eller

-produktet kommer fra et tredjeland, der anerkendes i henhold til en handelsaftale, jf. artikel 47 i forordning (EU) 2018/848, at have et produktionssystem, der opfylder samme mål og principper ved at bringe regler i anvendelse, der sikrer samme grad af sikkerhed for overensstemmelse som Unionens regler (ækvivalens), eller

-produktet kommer fra et tredjeland, der er anerkendt med henblik på ækvivalens i henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007 3 .

I denne rapport redegøres der for, hvor langt man er nået med anvendelsen af artikel 47 og 48 i forordning (EU) 2018/848, for så vidt angår anerkendelse af tredjelande med henblik på ækvivalens, jf. nævnte forordnings artikel 49 4 .

Der findes nærmere oplysninger om import af økologiske produkter fra tredjelande på: https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-country/performance-agricultural-policy/studies-and-reports/market-analyses-and-briefs_en . Den samlede import af økologiske landbrugsfødevarer i EU var på 2,87 mio. ton i 2021. I løbet af de seneste tre år har der ikke været væsentlige udsving i de samlede mængder af importerede økologiske produkter.

Ifølge EU's lovgivningsmæssige rammer er import af økologiske produkter fra ethvert anerkendt tredjeland underlagt offentlig kontrol, herunder dokumentkontrol af alle sendinger, identitetskontrol baseret på tilfældig udvælgelse og fysisk kontrol afhængigt af sandsynligheden for manglende overholdelse. Enhver mistanke om manglende overholdelse meddeles den kompetente myndighed i det berørte tredjeland sammen med anmodningen om at foretage en undersøgelse og at aflægge rapport om det berørte produkts økologiske status. Resultatet af denne proces afgør, hvorvidt produkterne kan markedsføres som økologiske eller ej.

2.Ækvivalens som fastsat i en handelsaftale

Der er i øjeblikket tre bilaterale aftaler mellem EU og henholdsvis Chile, Schweiz og Det Forenede Kongerige. Parterne udveksler regelmæssigt oplysninger, herunder om deres overvågnings- og tilsynsaktiviteter og om ajourføring af produktionsnormer og kontrolforanstaltninger samt om enhver mistanke om uregelmæssigheder, der måtte opstå i forbindelse med de kontroller, som parterne foretager. Anerkendelsen af ækvivalens med Chile, Schweiz og Det Forenede Kongerige vil blive ajourført for at tage hensyn til ikrafttrædelsen af Unionens nye lovgivningsmæssige ramme. De berørte tredjelande er blevet underrettet herom. Det relevante arbejde forventes påbegyndt i 2023.

Der gives oplysninger i de følgende underafsnit om de gældende bilaterale aftaler mellem Unionen og henholdsvis Chile, Schweiz og Det Forenede Kongerige, herunder de pågældende produktkategorier, og eventuelle yderligere præciseringer af denne anerkendelse, hvis det er relevant.

2.1.EU-Chile

Den Europæiske Union (EU) og Chile indgik i 2017 en aftale om handel med økologiske produkter, som trådte i kraft i januar 2018 5 .

Anvendelsesområdet for denne anerkendelse for så vidt angår økologiske produkter, der importeres til EU fra Chile, og økologiske produkter, der importeres til Chile fra EU, er fastlagt i artikel 4 og i bilag I og II til aftalen:

Produktkategori

Bemærkninger

Uforarbejdede vegetabilske produkter

I overensstemmelse med KN-koderne

Honning

Forarbejdede vegetabilske produkter til konsum

Vegetativt formeringsmateriale og frø til udsæd

·Økologiske produkter, der importeres til EU: uforarbejdede landbrugsprodukter produceret i Chile og forarbejdede landbrugsprodukter til anvendelse som fødevarer, der er forarbejdet i Chile med økologisk dyrkede ingredienser, der er produceret i Chile, eller som er importeret til Chile fra enten EU eller fra et tredjeland på grundlag af en ordning, der er anerkendt af EU som ækvivalent.

·Økologiske produkter, der importeres til Chile: uforarbejdede og forarbejdede landbrugsprodukter, der produceres eller forarbejdes i Unionen.

2.2.EU-Schweiz

Den gensidige anerkendelse af ækvivalens er fastsat i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter 6 , bilag 9 (økologisk producerede landbrugsprodukter og levnedsmidler). Denne aftale har udviklet sig i årenes løb.

I følgende tabel gives en oversigt over de produktkategorier, hvor hvilke EU indrømmer Schweiz ækvivalens:

Produktkategori

Bemærkninger

Uforarbejdede vegetabilske produkter

Med undtagelse af produkter, der er produceret i omlægningsperioden

Levende dyr og uforarbejdede animalske produkter

Forarbejdede landbrugsprodukter til konsum

Med undtagelse af produkter, der indeholder en ingrediens af landbrugsoprindelse, som er produceret i omlægningsperioden

Forarbejdede landbrugsprodukter til foder

Med undtagelse af produkter, der indeholder en ingrediens af landbrugsoprindelse, som er produceret i omlægningsperioden

Vegetativt formeringsmateriale og frø til udsæd

For at uforarbejdede økologiske produkter kan importeres i EU fra Schweiz, skal de være produceret i Schweiz. Forarbejdede landbrugsprodukter, der importeres til EU fra Schweiz, skal være forarbejdet i Schweiz med ingredienser, der er dyrket i Schweiz eller importeret til Schweiz fra enten Unionen eller fra et tredjeland, for hvilket Schweiz har anerkendt, at produceret og kontrolleret i det pågældende tredjeland efter regler svarende til dem, der er fastsat i schweizisk lovgivning. De samme betingelser gælder for produkter, der importeres til Schweiz fra EU.

2.3.EU-Det Forenede Kongerige

EU og Det Forenede Kongerige har gensidigt anerkendt ækvivalensen af deres økologiske systemer i den handels- og samarbejdsaftale 7 , der blev undertegnet den 30. december 2020, og som har været i kraft siden den 1. januar 2021. Anvendelsesområdet for denne anerkendelse for så vidt angår økologiske produkter, der importeres til EU fra Det Forenede Kongerige, og økologiske produkter, der importeres til Det Forenede Kongerige fra EU, er fastlagt i tillæg 14-A og 14-B til bilag 14 til handels- og samarbejdsaftalen, og er identisk:

Produktkategorier

Bemærkninger

Uforarbejdede vegetabilske produkter

Levende dyr eller uforarbejdede animalske produkter

Omfatter honning

Akvakulturprodukter og tang

Forarbejdede landbrugsprodukter til konsum

Forarbejdede landbrugsprodukter til foder

Frø og formeringsmateriale

For at uforarbejdede økologiske produkter kan importeres til EU fra Det Forenede Kongerige, skal de være produceret i Det Forenede Kongerige. Forarbejdede landbrugsprodukter, der importeres til EU, skal være blevet forarbejdet i Det Forenede Kongerige med ingredienser, der er dyrket i Det Forenede Kongerige eller importeret til Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med landets love og bestemmelser. De samme betingelser gælder for produkter, der importeres til Det Forenede Kongerige fra EU.

3.Ækvivalens i henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007 8

Elleve tredjelande anerkendes ensidigt af EU at have et økologisk system svarende til EU's system i henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007 9 : Canada, Israel, Japan, New Zealand, Tunesien, Republikken Korea, USA, Argentina, Australien, Costa Rica og Indien. Sådanne anerkendelser må kun gælde for visse produktkategorier som anført nedenfor. Canada, Israel, Japan, New Zealand, Tunesien, Republikken Korea og USA har også ensidigt anerkendt, at EU har et system svarende til deres eget.

Der udveksles regelmæssigt oplysninger med disse tredjelande, herunder om deres overvågnings- og tilsynsaktiviteter og om ajourføring af produktionsnormer og kontrolforanstaltninger samt om enhver mistanke om uregelmæssigheder, der måtte opstå i forbindelse med de kontroller, som parterne foretager.

Det seneste tredjeland, der blev indrømmet ækvivalens på grundlag af artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007, var Republikken Korea, der blev anerkendt for forarbejdede landbrugsprodukter til konsum i 2015 10 . Republikken Korea indrømmede også EU ækvivalens med samme anvendelsesområde.

Den seneste ændring med henblik på en forlængelse af anerkendelsen af et tredjelands ækvivalens på grundlag af artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007 vedrørte Canada. I 2016 blev anerkendelsen af Canada udvidet til at omfatte økologisk vin og forarbejdede produkter til konsum eller foder, der indeholder importerede økologiske ingredienser 11 . Canada udvidede også sin anerkendelse af Unionen med samme anvendelsesområde.

I 2021 traf Kommissionen foranstaltninger vedrørende ækvivalens, der er indrømmet Indien. Efter opdagelsen af et stort antal tilfælde af forurening med ikketilladte produkter i sendinger fra Indien, den manglende reaktion på de grundlæggende årsager til, at kontrolsystemet ikke fungerer fra de kontrolorganer, der var involveret i disse tilfælde af forurening, og de uhensigtsmæssige korrigerende foranstaltninger, som disse kontrolorganer og den kompetente myndighed havde truffet, samt den manglende overholdelse af anvendelsesområdet for den anerkendelse, der blev indrømmet Indien, er fem kontrolorganer blevet fjernet fra listen over kontrolorganer, der anerkendes og overvåges af den kompetente indiske myndighed 12 .

I henhold til artikel 48, stk. 1, i forordning (EU) 2018/848 13 udløber anerkendelsen af disse tredjelande den 31. december 2026. Rådet har bemyndiget Kommissionen til at indlede forhandlinger med disse tredjelande med henblik på at indgå aftaler om handel med økologiske produkter 14 . De elleve berørte tredjelande er blevet underrettet herom, og der vil blive indledt forhandlinger.

Der gives oplysninger i de følgende underafsnit om de elleve tredjelande, der ensidigt anerkendes af EU at have et økologisk system svarende til EU's system i henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007, herunder produktkategorierne og eventuelle yderligere præciseringer af denne anerkendelse, hvis det er relevant.

3.1.Argentina

Produktkategori

Bemærkninger

Uforarbejdede vegetabilske produkter

A

Levende dyr eller uforarbejdede animalske produkter

B

Forarbejdede landbrugsprodukter til konsum (vin og gær indgår ikke)

D

Vegetativt formeringsmateriale og frø til udsæd

F

Oprindelse: produkter af kategori A, B og F, som er dyrket i Argentina, og produkter af kategori D, som er forarbejdet i Argentina med økologisk dyrkede ingredienser, som er dyrket i Argentina.

3.2.Australien

Produktkategori

Bemærkninger

Uforarbejdede vegetabilske produkter

A

 

Forarbejdede landbrugsprodukter til konsum (vin og gær indgår ikke)

D

Hovedsageligt bestående af én eller flere ingredienser af vegetabilsk oprindelse

Vegetativt formeringsmateriale og frø til udsæd

F

 

Oprindelse: produkter af kategori A og F, som er dyrket i Australien, og produkter af kategori D, som er forarbejdet i Australien med økologisk dyrkede ingredienser, som er dyrket i Australien.

3.3.Canada

Produktkategori

Bemærkninger

Uforarbejdede vegetabilske produkter

A

Levende dyr eller uforarbejdede animalske produkter

B

Forarbejdede landbrugsprodukter til konsum

D

Forarbejdede landbrugsprodukter til foder

E

Vegetativt formeringsmateriale og frø til udsæd

F

Oprindelse: produkter af kategori A, B og F, der er dyrket i Canada, og produkter af kategori D og E, der er forarbejdet i Canada med økologisk dyrkede ingredienser, der er dyrket i Canada eller importeret til Canada i overensstemmelse med canadisk lovgivning. Tilsvarende muligheder blev indrømmet EU for eksporten af økologiske produkter.

3.4.Costa Rica

Produktkategori

Bemærkninger

Uforarbejdede vegetabilske produkter

A

 

Forarbejdede landbrugsprodukter til konsum (vin og gær indgår ikke)

D

Kun forarbejdede planteprodukter

Vegetativt formeringsmateriale og frø til udsæd

F

 

Oprindelse: produkter af kategori A og F, som er dyrket i Costa Rica, og produkter af kategori D, som er forarbejdet i Costa Rica med økologisk dyrkede ingredienser, som er dyrket i Costa Rica.

3.5.Israel

Produktkategori eller produkter

Bemærkninger

Uforarbejdede vegetabilske produkter

A

Forarbejdede landbrugsprodukter til konsum (vin og gær indgår ikke)

D

Hovedsageligt bestående af én eller flere ingredienser af vegetabilsk oprindelse

Vegetativt formeringsmateriale og frø til udsæd

F

Oprindelse: produkter af kategori A og F, der er dyrket i Israel, og produkter af kategori D, der er forarbejdet i Israel med økologisk dyrkede ingredienser, der er dyrket i Israel eller importeret til Israel fra enten Unionen eller fra et tredjeland inden for rammerne af en ordning, der er anerkendt som ækvivalent i henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007.

I 2016 indrømmede Israel EU anerkendelse for uforarbejdede planteprodukter, vegetativt formeringsmateriale og frø til dyrkning samt forarbejdede landbrugsprodukter til konsum, der hovedsagelig består af ingredienser af vegetabilsk oprindelse, der er certificeret som økologiske i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

3.6.Indien

Produktkategori eller produkter

Bemærkninger

Uforarbejdede vegetabilske produkter

A

Vegetativt formeringsmateriale og frø til udsæd

F

Oprindelse: produkter af kategori A og F, der er dyrket i Indien.

3.7.Japan

Produktkategori

Bemærkninger

Uforarbejdede vegetabilske produkter

A

Forarbejdede landbrugsprodukter til konsum (vin indgår ikke)

D

Hovedsageligt bestående af én eller flere ingredienser af vegetabilsk oprindelse

Oprindelse: produkter af kategori A, der er dyrket i Japan, og produkter af kategori D, der er forarbejdet i Japan med økologisk dyrkede ingredienser, der er dyrket i Japan eller er importeret til Japan fra enten Unionen eller fra et tredjeland, for hvilket Japan har anerkendt, at produkterne er produceret og kontrolleret i det pågældende tredjeland efter regler svarende til dem, der er fastsat i Japans lovgivning. EU blev indrømmet tilsvarende muligheder for eksporten af økologiske produkter, og EU's erhvervsdrivende kan anvende ingredienser, der er importeret i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

3.8.Republikken Korea

Produktkategori

Bemærkninger

Forarbejdede landbrugsprodukter til konsum

D

Oprindelse: produkter af kategori D, der er forarbejdet i Republikken Korea med økologisk dyrkede ingredienser, der er dyrket i Republikken Korea eller importeret til Republikken Korea fra enten Unionen eller fra et tredjeland, for hvilket Republikken Korea har anerkendt, at produkterne er produceret og kontrolleret i det pågældende tredjeland i overensstemmelse med regler svarende til dem, der er fastsat i Republikken Koreas lovgivning. Tilsvarende muligheder blev indrømmet EU for eksporten af økologiske produkter.

3.9.New Zealand

Produktkategori

Bemærkninger

Uforarbejdede vegetabilske produkter

A

Levende dyr eller uforarbejdede animalske produkter

B

Forarbejdede landbrugsprodukter til konsum (gær indgår ikke)

D

Vegetativt formeringsmateriale og frø til udsæd

F

Oprindelse: produkter af kategori A, B og F, der er dyrket i New Zealand, og produkter af kategori D, der er forarbejdet i New Zealand med økologisk dyrkede ingredienser, der er dyrket i New Zealand, eller som er importeret til New Zealand fra enten Unionen eller fra et tredjeland inden for rammerne af en ordning, der er anerkendt som ækvivalent i henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007, eller fra et tredjeland, hvis produktions- og inspektionsregler er blevet anerkendt som ækvivalente af New Zealand, og forudsat, at kun økologisk producerede ingredienser, der er bestemt til at indgå i produkter af kategori D, der er tilberedt i New Zealand, i højst 5 % af produkterne af landbrugsoprindelse, importeres. Tilsvarende muligheder blev indrømmet EU for eksporten af økologiske produkter.

3.10.Tunesien

Produktkategori

Bemærkninger

Uforarbejdede vegetabilske produkter

A

Forarbejdede landbrugsprodukter til konsum (vin og gær indgår ikke)

D

Hovedsageligt bestående af én eller flere ingredienser af vegetabilsk oprindelse

Vegetativt formeringsmateriale og frø til udsæd

F

Oprindelse: produkter af kategori A og F, som er dyrket i Tunesien, og produkter af kategori D, som er forarbejdet i Tunesien med økologisk dyrkede ingredienser, som er dyrket i Tunesien.

3.11.De Forenede Stater

Produktkategorier

Produktkategori eller produkter

Bemærkninger

Uforarbejdede vegetabilske produkter

A

Levende dyr eller uforarbejdede animalske produkter

B

Forarbejdede landbrugsprodukter til konsum

D

Forarbejdede landbrugsprodukter til foder

E

Vegetativt formeringsmateriale og frø til udsæd

F

Oprindelse: produkter af kategori A, B og F og økologisk dyrkede ingredienser i produkter af kategori D og E, der er dyrket i Amerikas Forenede Stater eller importeret til De Forenede Stater og er forarbejdet og pakket i De Forenede Stater i overensstemmelse med amerikansk lovgivning. Tilsvarende muligheder blev indrømmet EU for eksporten af økologiske produkter.

(1)

   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (EUT L 150 af 14.6.2018, s. 1).

(2)

   Artikel 45 i forordning (EU) 2018/848.

(3)

   Artikel 48 i forordning (EU) 2018/848.

(4)

   Artikel 49 fastsætter, at "Kommissionen forelægger senest den 31. december 2022 Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af artikel 47 og 48, navnlig for så vidt angår anerkendelse af tredjelande med henblik på ækvivalens".

(5)

   Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter (EUT L 331 af 14.12.2017, s. 4).

(6)

   Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132).

(7)

   Handels- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side (EUT L 149 af 30.4.2021, s. 10).

(8)

   Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1).

(9)

   Jf. bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2325 af 16. december 2021 om opstilling i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af listen over tredjelande og listen over kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er godkendt i henhold til artikel 33, stk. 2 og 3, i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 med henblik på import af økologiske produkter til Unionen (EUT L 465 af 29.12.2021, s. 8).

(10)

   Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/131 af 26. januar 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EUT L 23 af 29.1.2015, s. 1).

(11)

   Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/459 af 18. marts 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EUT L 80 af 31.3.2016, s. 14).

(12)

   Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2325 af 16. december 2021 om opstilling i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af listen over tredjelande og listen over kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er godkendt i henhold til artikel 33, stk. 2 og 3, i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 med henblik på import af økologiske produkter til Unionen (EUT L 465 af 29.12.2021, s. 8). Se navnlig denne forordnings betragtning 6, hvori der gives en begrundelse for, at de pågældende kontrolorganer ikke er opført i bilag I til forordningen. Forordning 2021/2325 er i øjeblikket genstand for et søgsmål i sag T-123/22, Ecocert India mod Kommissionen.

(13)

   Som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1693 af 11. november 2020 om ændring af forordning (EU) 2018/848 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår anvendelsesdatoen og visse andre datoer omhandlet i nævnte forordning (EUT L 381 af 13.11.2020, s. 1).

(14)

   Rådets afgørelse (EU) 2021/1345 af 28. juni 2021 om bemyndigelse til at indlede forhandlinger med Argentina, Australien, Canada, Costa Rica, Indien, Israel, Japan, New Zealand, Sydkorea, Tunesien og De Forenede Stater med henblik på indgåelse af aftaler om handel med økologiske produkter (EUT L 306 af 31.8.2021, s. 2).

Top