EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0697

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING af [xxxx] om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 575/2013 og (EU) 2017/1131 for så vidt angår foranstaltninger til at imødegå uforholdsmæssigt store eksponeringer mod tredjelandes centrale modparter og forbedre effektiviteten af Unionens clearingmarkeder

COM/2022/697 final

Bruxelles, den 7.12.2022

COM(2022) 697 final

2022/0403(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

af [xxxx]
om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 575/2013 og (EU) 2017/1131 for så vidt angår foranstaltninger til at imødegå uforholdsmæssigt store eksponeringer mod tredjelandes centrale modparter og forbedre effektiviteten af Unionens clearingmarkeder

(EØS-relevant tekst)

{SEC(2022) 697 final} - {SWD(2022) 697 final} - {SWD(2022) 698 final}


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Forordning (EU) nr. 648/2012 1 (forordningen om europæisk markedsinfrastruktur eller "EMIR") regulerer derivattransaktioner, herunder foranstaltninger til begrænsning af de dermed forbundne risici via clearing gennem centrale modparter (CCP'er) 2 . CCP'er påtager sig de risici, som parterne i en handel udsættes for, og bliver køber over for enhver sælger og sælger over for enhver køber. Derved gør de markedet mere gennemsigtigt og mere effektivt, ligesom de mindsker risiciene på de finansielle markeder, navnlig for derivater.

EMIR blev vedtaget i kølvandet på finanskrisen i 2008/2009 med det formål at øge den finansielle stabilitet og gøre markederne mere gennemsigtige, mere standardiserede og dermed mere sikre. EMIR foreskriver, at derivattransaktioner skal indberettes for at sikre markedsgennemsigtighed for regulerings- og tilsynsmyndigheder, og at de risici, der er forbundet med transaktionerne, skal begrænses på passende vis via central clearing gennem en CCP eller ved udveksling af sikkerhedsstillelse, kendt som "margin", i bilaterale transaktioner. CCP'er — og de risici, de håndterer — er vokset betydeligt i omfang siden vedtagelsen af EMIR.

Kommissionen offentliggjorde i 2017 to lovgivningsforslag om ændring af EMIR, som begge blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i 2019. Med EMIR REFIT 3 justeredes nogle af kravene i EMIR med henblik på at sikre proportionaliteten i dem og samtidig sikre finansiel stabilitet. I erkendelse af de nye problemer i tilknytning til den stigende koncentration af risici hos CCP'er, navnlig tredjelands-CCP'er, ændredes med EMIR 2.2 4 de tilsynsmæssige rammer, ligesom der indførtes en procedure for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds (ESMA) vurdering af tredjelands-CCP'ers systemiske karakter i samarbejde med Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) og de udstedende centralbanker. EMIR suppleres af forordningen vedrørende genopretning og afvikling af CCP'er 5 , som blev vedtaget i 2020 6 , som forberedelse på den usandsynlige situation — som til gengæld vil have voldsomme konsekvenser — at en EU-CCP kommer i alvorlige finansielle vanskeligheder 7 .

Om end der med EMIR er etableret en solid ramme for central clearing, har visse dele af de nuværende tilsynsmæssige rammer vist sig at være for komplekse. Dette gør det sværere for EU's CCP'er at tiltrække kunder — både i EU og på internationalt plan. Tilsynsmyndighedernes godkendelsesprocedurer for EU-CCP'ers lancering af nye clearingydelser og -aktiviteter samt ændring af deres risikomodeller er i mange tilfælde unødvendigt langvarige og besværlige. De nuværende regler har til formål at sikre EU's CCP'ers sikkerhed og soliditet, men dette kan gøres på mange måder, og de nuværende procedurer er blevet kritiseret for at være for langsomme og til tider uforholdsmæssige i forhold til de påtænkte ændringer. Det bør ikke tage flere år at få godkendt et nyt produkt, og ændringer i risikomodellerne må nødvendigvis foretages hurtigt, så de afspejler de skiftende markedsmæssige og økonomiske forhold. Forsinkelser i godkendelsesprocedurerne øger omkostningerne og gør EU's CCP'er, og dermed EU som forretningssted, mindre attraktive. Forslaget har til formål at reducere disse hindringer med henblik på at fremme moderne og konkurrencedygtige CCP'er i EU, som kan tiltrække kunder.

EMIR udgør en omfattende og solid tilsynsramme for CCP'er, og den nyligt vedtagne forordning om genopretning og afvikling af CCP'er styrker EU's CCP'ers soliditet yderligere. Dette forslag har som et mål, at EU fortsat skal basere udviklingen af sit centrale clearingøkosystem på styrken i EU-reglerne og -tilsynet. Robuste og sikre CCP'er styrker tilliden til det finansielle system og understøtter på afgørende vis likviditeten på centrale markeder. Et sikkert, robust og modstandsdygtigt centralt clearingøkosystem er en forudsætning for, at systemet kan vokse yderligere. EU's centrale clearingøkosystem bør gøre det muligt for EU's virksomheder at afdække deres risici effektivt og sikkert og samtidig sikre finansiel stabilitet mere generelt. På denne måde vil central clearing understøtte EU's økonomi. Dette forslag har til formål at stille virksomhederne bedre ved at sætte dem i stand til at forudsige de likviditetsbehov, der er forbundet med central clearing. Et konkurrencedygtigt og effektivt EU-clearingøkosystem vil betyde øgede centrale clearingaktiviteter, men clearing indebærer også risici, i forbindelse med at transaktioner centraliseres hos nogle få, finansielt systemisk vigtige CCP'er. Det er derfor nødvendigt, at disse risici styres på passende vis af CCP'er, og at der fortsat føres nøje tilsyn med CCP'erne både på nationalt plan og på EU-plan. Dette forslag har af samme grund til formål at sikre et robust og sammenhængende tilsyn, der bygger på det tilsynssystem, EU anvender i dag.

Dertil kommer, at der siden 2017 gentagne gange er givet udtryk for bekymring over de vedvarende risici for EU's finansielle stabilitet som følge af den uforholdsmæssigt store koncentration af clearing hos visse tredjelands-CCP'er, navnlig i et stressscenario. Hændelser forbundet med høj risiko, men lav sandsynlighed, vil kunne indtræffe, og EU er nødt til at være forberedt på at håndtere dem 8 . Selv om EU's CCP'er generelt har vist sig at være modstandsdygtige, har erfaringerne vist, at EU's clearingøkosystem ville kunne styrkes til gavn for den finansielle stabilitet. Åben strategisk autonomi betyder imidlertid også, at EU er nødt til at beskytte sig selv mod de risici for den finansielle stabilitet, der kan opstå, når EU's markedsdeltagere er for afhængige af tredjelandsenheder, idet dette kan være en kilde til sårbarhed. Dette forslag har derfor til formål at gøre ækvivalensrammen i EMIR mere forholdsmæssig og i højere grad skræddersy samarbejdet med udenlandske tilsynsmyndigheder under hensyntagen til de risici, som CCP'er med hjemsted i tredjelande udgør — uden at gå på kompromis med behovet for, at tredjelande opererer med solide regler. Det foreslås desuden, at ækvivalensproceduren skal være enklere, når risiciene ved central clearing i et tredjeland er særligt lave. Dette forslag har også til formål at opbygge EU's centrale clearingkapacitet og dermed øge likviditeten hos EU's CCP'er med henblik på at begrænse de risici, som uforholdsmæssigt store eksponeringer mod tredjelands-CCP'er udgør for EU's finansielle stabilitet. Tiltaget indebærer derfor, at alle markedsdeltagere, der er underlagt en clearingforpligtelse, skal have aktive konti hos EU-CCP'er til clearing af produkter, som ESMA har identificeret som værende af væsentlig systemisk betydning for EU's finansielle stabilitet.

Dette forslag suppleres af et forslag til direktiv om indførelse af et begrænset antal ændringer i direktiv 2013/36/EU 9 (kapitalkravsdirektivet eller "CRD"), direktiv (EU) 2019/2034 10 (direktivet om investeringsselskaber) og direktiv 2009/65/EU 11 (direktivet om institutter for kollektiv investering i værdipapirer eller "UCITS-direktivet") for så vidt angår styring af koncentrationsrisici over for CCP'er samt modpartsrisikoen i forbindelse med centralt clearede derivattransaktioner. Disse ændringer er nødvendige for at sikre, at målene for denne EMIR-revision nås, og for at sikre sammenhæng. De to forslag bør derfor læses i sammenhæng med hinanden.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Dette forslag vedrører og er i overensstemmelse med andre EU-politikker og igangværende initiativer, der har til formål at i) fremme kapitalmarkedsunionen 12 , ii) styrke EU's åbne strategiske autonomi og iii) øge omkostnings- og måleffektiviteten af tilsynet på EU-plan.

For det første er clearingkapacitet en vigtig dimension for kapitalmarkedsunionen. Kapitalmarkedsunionen handler om at opbygge dybe og likvide EU-kapitalmarkeder, der kan opfylde behovene hos EU's borgere, virksomheder og finansielle institutioner. Covid-19-krisen har gjort det mere presserende at gennemføre kapitalmarkedsunionen, da markedsbaseret finansiering er et afgørende element i EU-økonomiens genopretning og tilbagevenden til langsigtet vækst. Sikre, robuste og konkurrencedygtige efterhandelsordninger, navnlig central clearing, i EU er af afgørende betydning for en velfungerende kapitalmarkedsunion. De foreslåede lovgivningsmæssige ændringer, herunder yderligere styrkelse af de tilsynsmæssige rammer, ville bidrage til udviklingen af et mere effektivt og sikkert efterhandelslandskab i EU.

For det andet er konkurrencedygtige, veludviklede og modstandsdygtige EU-CCP'er en forudsætning for EU's åbne strategiske autonomi. I Kommissionens meddelelse om EU's åbne strategiske autonomi 13 beskrives det, hvordan EU kan styrke sin åbne strategiske autonomi på det makroøkonomiske og finansielle område, navnlig — men ikke kun — ved at videreudvikle EU's finansielle markedsinfrastrukturer og øge deres modstandsdygtighed. Ved at opbygge et stærkt centralt EU-clearingsystem med solid kapacitet reduceres de risici, der er forbundet med uforholdsmæssigt stor afhængighed af tredjelands-CCP'er og deres tilsynsmyndigheder.

For det tredje har den senere tids udvikling på energimarkederne, hvor flere energiselskaber oplever likviditetsproblemer, når de gør brug af derivatmarkederne, også vist, at EMIR må styrkes, således at risiciene for EU's finansielle stabilitet fortsat afbødes på baggrund af nye udfordringer. Det betyder, at der skal opbygges et sikkert, robust og konkurrencedygtigt centralt EU-clearingøkosystem, som er i stand til at modstå økonomiske chok.

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Dette initiativ skal ses i sammenhæng med Kommissionens mere overordnede dagsorden, som handler om at gøre EU's markeder sikrere, mere robuste, mere effektive og mere konkurrencedygtige. Det skal sikre, at efterhandelsordninger, navnlig central clearing, som er et væsentligt element i kapitalmarkederne, er lige så sikre, robuste, effektive og konkurrencedygtige. Et velfungerende, integreret kapitalmarked vil gøre det muligt for EU's økonomi at vokse på en bæredygtig måde og blive mere konkurrencedygtig i tråd med den strategiske prioritet for Kommissionen om en økonomi, der tjener alle, med fokus på at skabe de rette betingelser for jobskabelse, vækst og investeringer.

Initiativet har ingen direkte og/eller påviselige virkninger, der forårsager væsentlig skade eller påvirker overensstemmelsen med klimaneutralitetsmålene eller de forpligtelser, der følger af den europæiske klimalov 14 .

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

I EMIR fastsættes de regulerings- og tilsynsmæssige rammer for CCP'er, der er etableret i EU, og tredjelands-CCP'er, der leverer centrale clearingydelser til clearingmedlemmer eller markedspladser, der er etableret i EU. Retsgrundlaget for EMIR er artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), fordi der ved forordningen fastsættes fælles regler for OTC-derivater, CCP'er og transaktionsregistre med det formål at undgå divergerende nationale bestemmelser eller praksis samt hindringer for det indre markeds funktion og samtidig sikre finansiel stabilitet. Da der med dette initiativ foreslås yderligere politiktiltag med henblik på at sikre, at disse mål nås, ville retsgrundlaget for vedtagelsen af det tilhørende lovgivningsforslag være det samme.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

De problemer, der er påpeget i konsekvensanalysen, kan ikke løses af medlemsstaterne alene og kræver handling fra EU's side. Med dette forslag ændres EMIR, navnlig for at gøre EU's CCP'er mere attraktive ved at gøre det lettere for dem at markedsføre nye produkter og begrænse deres overholdelsesomkostninger samt at styrke tilsynet på EU-plan med EU-CCP'er. EU-tiltaget ville således reducere EU's uforholdsmæssigt store afhængighed af tredjelands-CCP'er og dermed risiciene for EU's finansielle stabilitet. Et sikkert, robust, effektivt og konkurrencedygtigt marked for centrale clearingydelser bidrager til dybere og mere likvide markeder i EU og er af afgørende betydning for en velfungerende kapitalmarkedsunion.

Medlemsstaterne og de nationale tilsynsmyndigheder kan ikke på egen hånd afhjælpe de systemiske risici, der knytter sig til højt integrerede og indbyrdes forbundne CCP'er, som opererer på et grænseoverskridende grundlag, der går ud over de nationale jurisdiktioner. De kan heller ikke afbøde risici, der opstår som følge af divergerende national tilsynspraksis. Medlemsstaterne kan heller ikke på egen hånd gøre EU's CCP'er mere attraktive og afhjælpe ineffektiviteten i rammen for samarbejdet mellem nationale tilsynsmyndigheder og EU-myndigheder. EMIR-målet om at skabe øget sikkerhed, robusthed, effektivitet og konkurrenceevne for EU's CCP'er i det indre marked og sikre finansiel stabilitet kan derfor ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, hvilket Europa-Parlamentet og Rådet også anerkendte i 2012, da de vedtog EMIR (og i 2019, da EMIR REFIT og EMIR 2.2 blev vedtaget). På grund af foranstaltningernes omfang kan disse mål derfor bedre nås på EU-plan i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union.

Proportionalitetsprincippet

Forslaget skal sikre, at målene i EMIR nås på en hensigtsmæssig og effektiv måde. Dette forslag indebærer i kraft af sin karakter en vigtig afvejning af på den ene side effektiviteten af foranstaltningerne som middel til at øge clearing gennem EU-CCP'er og på den anden side virkningerne med hensyn til omkostningerne for clearingdeltagerne. Denne afvejning skal tages i betragtning ved justeringen og udformningen af de specifikke foranstaltninger, så omkostningerne står i et rimeligt forhold til målet. Forslaget indebærer også en ændring af tilsynsordningerne for EU-CCP'er med det formål at imødegå de udfordringer, de står over for som følge af ineffektive godkendelsesprocedurer. Desuden ændres tilsynsstrukturen med henblik på at afspejle behovet for øget samarbejde mellem myndighederne i EU på baggrund af EU-CCP'ernes voksende betydning, samtidig med at det finanspolitiske ansvar fortsat vil ligge hos myndighederne i etableringsmedlemsstaten. Desuden tages der med indførelsen af et krav om en aktiv konto, indførelsen af overvågning på EU-plan for så vidt angår overførslen af EU-virksomheders uforholdsmæssigt store eksponeringer fra systemisk vigtige tredjelands-CCP'er ("niveau 2-CCP'er") over for EU-CCP'er og proceduren for efterfølgende godkendelse/ikke-indsigelse for visse ændringer af CCP'ers risikomodeller samt for udvidelse af de tjenesteydelser, de udbyder, hensyn til de betænkeligheder, som interessenterne, herunder ESMA, har givet udtryk for, samtidig med at EMIR's mål bevares. Forslaget går ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål, i betragtning af behovet for at overvåge og afbøde de risici, som CCP'ers, herunder tredjelands-CCP'ers, aktiviteter kunne medføre for den finansielle stabilitet. Proportionaliteten af de foretrukne løsninger vurderes yderligere i kapitel 7 og 8 i den ledsagende konsekvensanalyse.

Valg af retsakt

EMIR er en forordning, og den skal derfor ændres ved en retsakt af samme art.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

Kommissionens tjenestegrene gennemførte omfattende høringer af en bred vifte af interessenter, herunder EU-organer (ECB, Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB), europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er), medlemsstater, medlemmer af Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg, sektoren for finansielle tjenesteydelser (banker, pensionsfonde, investeringsfonde, forsikringsselskaber osv.) samt ikke-finansielle selskaber for at vurdere, om EMIR i tilstrækkelig grad sikrer EU's finansielle stabilitet. Denne proces viste, at der fortsat er risici for EU's finansielle stabilitet på grund af den uforholdsmæssigt store koncentration af clearing hos nogle få tredjelands-CCP'er. Disse risici er særlig relevante i et stressscenario.

I lyset af at EMIR 2.2 trådte i kraft for relativt nylig, og da visse af de pågældende krav endnu ikke finder anvendelse 15 , fandt Kommissionens tjenestegrene det dog ikke hensigtsmæssigt at gennemføre en fuldstændig back-to-back-evaluering af hele lovrammen. I stedet identificerede man centrale områder på forhånd på grundlag af input fra interessenter og interne analyser (i afsnit 3 med problemformuleringen i den ledsagende konsekvensanalyse gøres der detaljeret rede for de nuværende reglers manglende mål- og omkostningsineffektivitet).

Høringer af interesserede parter

Kommissionen har hørt de interesserede parter under hele processen med at udarbejde dette forslag. Dette er sket navnlig gennem:

·en målrettet høring gennemført af Kommissionen mellem den 8. februar og den 22. marts 2022 16 . Det blev besluttet at målrette høringen, og spørgsmålene fokuserede på et meget specifikt og ret teknisk område. 71 interessenter deltog i den målrettede høring via onlineformularen, mens visse besvarelser af fortrolig karakter blev givet via e-mail

·en indkaldelse af feedback gennemført af Kommissionen mellem den 8. februar og den 8. marts 2022 17

·høringer af interessenter i arbejdsgruppen om muligheder og udfordringer i forbindelse med overførsel af derivater fra Det Forenede Kongerige (UK) til EU, som blev gennemført i første halvdel af 2021, med flere outreachmøder for interessenter i februar, marts og juni 2021

·møde med medlemmer af Europa-Parlamentet den 4. maj og efterfølgende bilaterale møder

·møde med medlemsstaternes eksperter den 30. marts 2022, den 16. juni 2022 og den 8. november 2022

·møder i Udvalget for Finansielle Tjenesteydelser den 2. februar og den 16. marts 2022

·møder i Det Økonomiske og Finansielle Udvalg den 18. februar og den 29. marts 2022

·bilaterale møder med interessenter samt fortrolige oplysninger fra en lang række interessenter.

Hovedbudskaberne i denne høringsproces var:

·Det arbejde, der blev påbegyndt i 2021, viste, at det vil tage tid at gøre clearing mere attraktiv, fremme udviklingen af EU-infrastrukturer og styrke tilsynsordningerne i EU.

·Der blev identificeret en række foranstaltninger, som ville kunne bidrage til at gøre EU's CCP'er og deres clearingaktiviteter mere attraktive og sikre, at deres risici styres og overvåges på passende vis.

·De identificerede foranstaltninger henhører ikke kun under Kommissionens, Europa-Parlamentets og Rådets ansvarsområde, men kunne også potentielt nødvendiggøre tiltag fra ECB, de nationale centralbanker, ESA'er, nationale tilsynsmyndigheder, CCP'er og banker.

·Høringen viste, at markedsdeltagerne generelt foretrækker en markedsdrevet tilgang til lovgivningsmæssige foranstaltninger for at minimere omkostningerne, og for at EU's markedsdeltagere kan forblive konkurrencedygtige på internationalt plan. Ikke desto mindre var der en vis tilslutning til reguleringsmæssige tiltag, især i det omfang disse ville sikre en hurtigere godkendelsesproces for CCP'ers nye produkter og tjenesteydelser 18 .

·Følgende foranstaltninger blev anset for at være nyttige med henblik på at gøre EU's CCP'er mere attraktive: krav om en aktiv konto hos en EU-CCP, foranstaltninger til at gøre det lettere for EU-CCP'er at udvide deres udbud af tjenesteydelser, udvidelse af anvendelsesområdet mht. clearingdeltagere, ændring af reglerne for regnskabsmæssig sikring og styrkelse af finansierings- og likviditetsstyringsbetingelserne for EU-CCP'er.

Der tages med forslaget hensyn til denne feedback fra interessenterne samt den feedback, der blev modtaget på møder med en bred vifte af interesserede parter samt EU-myndigheder og -institutioner. Forslaget indebærer målrettede ændringer i EMIR med det formål at:

·gøre EU's CCP'er mere attraktive ved at forenkle procedurerne for lancering af produkter og ændring af modeller og parametre og ved at indføre en procedure for ikke-indsigelse/efterfølgende godkendelse/revurdering for visse ændringer. Dermed bliver det muligt for EU's CCP'er hurtigere at bringe nye produkter på markedet og ændre modeller, samtidig med at det sikres, at der tages passende hensyn til risici, uden at den finansielle stabilitet bringes i fare, hvorved EU's CCP'er bliver mere konkurrencedygtige

·tilskynde til central clearing i EU for at sikre finansiel stabilitet ved at kræve, at clearingmedlemmer og kunder, direkte eller indirekte, skal have en aktiv konto hos EU-CCP'er, og lette clearing for kunderne, hvilket vil bidrage til at mindske eksponeringerne mod, og dermed uforholdsmæssigt stor afhængighed af, niveau 2-tredjelands-CCP'er , idet en sådan udgør en risiko for EU's finansielle stabilitet

·forbedre vurderingen og styringen af grænseoverskridende risici ved at sikre, at myndighederne i EU råder over de fornødne beføjelser og oplysninger til at kunne overvåge risici i tilknytning til både EU- og tredjelands-CCP'er, bl.a. ved at styrke deres tilsynssamarbejde i EU.

Indhentning og brug af ekspertbistand

Kommissionen baserede sig ved udarbejdelsen af dette forslag på følgende eksterne ekspertise og data:

·rapporten fra ESMA, som blev forelagt for Kommissionen i december 2021 i henhold til artikel 25, stk. 2c, i EMIR 19 ; der var i rapporten også taget hensyn til besvarelser modtaget i forbindelse med ESMA's undersøgelser og dataindsamlingsaktiviteter fra CCP'er og clearingdeltagere

·ESRB's svar på ESMA's høring i henhold til artikel 25, stk. 2c, i EMIR, som blev afgivet i december 2021 20

·statistiske oplysninger fra Den Internationale Afviklingsbank

·CEPS (2021): "Setting EU CCP policy – much more than meets the eye" og

·ClarusFT-databasen.

Disse input er blevet suppleret med kvantitativt og kvalitativt input, som i nogle tilfælde var fortroligt, fra deltagere på de finansielle markeder.

Konsekvensanalyse

Kommissionen gennemførte en konsekvensanalyse af de relevante løsningsmodeller. Løsningsmodellerne blev identificeret med udgangspunkt i følgende fire forhold: i) komplekse, langvarige og besværlige procedurer, ii) begrænset deltagelse i EU-CCP'er og koncentration hos allerede betjenende CCP'er, iii) indbyrdes forbindelser i EU's finansielle system og iv) ineffektive rammer for tilsynssamarbejde. Løsningsmodellerne blev vurderet i forhold til de specifikke mål om at gøre EU's CCP'er mere attraktive, tilskynde til clearing gennem EU-CCP'er og forbedre vurderingen og styringen af grænseoverskridende risici.

Udvalget for Forskriftskontrol 21 afgav den 14. september 2022 positiv udtalelse med bemærkninger om konsekvensanalysen, med følgende centrale anbefalinger til forbedringer:

·Redegør for, hvad de ønskede resultater ville være, og hvordan de vil kunne monitoreres på effektiv vis.

·Udvid spektret af undersøgte løsningsmodeller.

·Redegør for rationalet bag og den påtænkte udformning af de centrale foranstaltninger, der skal iværksættes ved hjælp af gennemførelsesforordninger, og præcisér, hvilke kriterier og parametre der vil danne ramme om deres udvikling.

De ønskede præciseringer blev tilføjet i de relevante afsnit i konsekvensanalysen.

På grundlag af vurderingen og sammenligningen af alle løsningsmodellerne blev der i konsekvensanalysen draget konklusioner vedrørende følgende løsningsmodeller:

·Foranstaltninger til at gøre EU's CCP'er mere attraktive: en kombination af foranstaltninger til forenkling af procedurerne for lancering af produkter og ændring af modeller samt indførelse af en procedure for efterfølgende godkendelse/ikke-indsigelse i forbindelse med visse ændringer blev udpeget som den foretrukne løsning. Med disse foranstaltninger ville de nuværende procedurer blive forenklet, samtidig med at den finansielle stabilitet opretholdes. Forenkling af procedurerne for lancering af produkter og ændring af modeller samt indførelse af en procedure for efterfølgende godkendelse/godkendelse uden indsigelser/revurdering i forbindelse med visse ændringer blev desuden vurderet som særskilte løsningsmodeller. Da de hver for sig kun delvist ville opfylde målene, blev en kombination af de to løsningsmodeller dog anset for at være den mest hensigtsmæssige måde at nå de skitserede mål på.

·Foranstaltninger til fremme af central clearing i EU som middel til at sikre finansiel stabilitet: En kombination af forskellige løsningsmodeller vurderedes at være den bedste måde at opfylde målene på, idet tiltagene ville omfatte følgende aspekter: i) indførelse af et krav om, at clearingmedlemmer og kunder skal have en aktiv konto hos EU-CCP'er ii) sikring af overholdelse af de nye krav vedrørende clearingaktiviteter iii) tilskyndelse af offentlige enheder, der frivilligt clearer gennem en CCP, til at gøre dette i EU, via en meddelelse og iv) fremme af central clearing. En kombination af disse løsningsmodeller ville gøre det muligt at imødegå uforholdsmæssigt stor afhængighed af niveau 2-CCP'er, øge de centrale clearingaktiviteter i EU og fjerne eksisterende hindringer for central clearing. Nogle af disse foranstaltninger kan omfatte niveau 2-retsakter til fastsættelse af de specifikke aspekter. Løsningsmodellerne er også blevet vurderet hver for sig, men en kombination af dem blev anset for at være det mest effektive middel til at opfylde målene.

·Foranstaltninger til at forbedre vurderingen og styringen af grænseoverskridende risici: Målrettede ændringer i de eksisterende tilsynsmæssige rammer vurderedes at være den mest hensigtsmæssige og forholdsmæssigt afpassede fremgangsmåde, da man dermed ville sikre den rette balance i forbindelse med opfyldelsen af følgende mål: i) styrke rammerne for velfunderet hensyntagen til grænseoverskridende risici, ii) forbedre EU's finansielle stabilitet og iii) gøre EU's CCP'er mere attraktive, samtidig med at det anerkendes, at afviklingsafgørelser, der påvirker CCP'er, clearingmedlemmer og kunder, træffes på nationalt plan, og at medlemsstaterne fortsat i sidste ende er ansvarlige for finansiel støtte til CCP'er, der er meddelt tilladelse i deres jurisdiktion.

·Den samlede pakke af løsninger vil have en positiv indvirkning på efterhandelslandskabet i EU ved at gøre EU's CCP'er mere attraktive, tilskynde til central clearing i EU, forbedre vurderingen og styringen af grænseoverskridende risici og derigennem bidrage til konkurrenceevnen for EU's finansielle markeder samt til EU's finansielle stabilitet.

Målrettet regulering og forenkling

Initiativet har til formål at gøre EU's CCP'er mere attraktive, mindske EU-markedsdeltagernes uforholdsmæssigt store afhængighed af ikke-EU-CCP'er, sikre EU's finansielle stabilitet og styrke EU's åbne strategiske autonomi. Omkostningsreduktion er ikke som sådan formålet med initiativet. Den foretrukne løsning med hensyn til at gøre EU's CCP'er mere attraktive vil imidlertid resultere i en forenkling af procedurerne for EU-CCP'erne, som vil mindske disses administrative byrder og gøre deres aktiviteter mere effektive, hvilket også vil betyde lavere omkostninger. Det omtrentlige omfang af disse omkostningsbesparelser er blevet anslået på grundlag af kontakter med interessenter og en række antagelser, som var nødvendige for at ekstrapolere virkningerne til EU som helhed. Omkostningsbesparelserne er af administrativ karakter og tæller således i overensstemmelse med "én ind, én ud"-tilgangen som en "ud" i størrelsesordenen 5-15 mio. EUR (EU samlet set). Det er sandsynligt, at besparelserne vil være koncentreret hos nogle få EU-CCP'er (da kun få EU-CCP'er kan forventes at ville markedsføre nye produkter i et givet år), og at de ville gøre disse CCP'er mere attraktive. Med hensyn til potentielle "én ind, én ud"-relevante ekstraomkostninger, nemlig i tilknytning til et meget begrænset papirarbejde i forbindelse med åbning af en konto hos en CCP, er administrationsomkostningerne ubetydelige (bilag 3 til den ledsagende konsekvensanalyse indeholder yderligere oplysninger).

For så vidt angår kravet om en aktiv konto har ca. 60 % af EU-clearingmedlemmernes EU-kunder, baseret på skøn fra Kommissionens tjenestegrene på grundlag af fortrolige oplysninger, allerede en konto til clearing af renteswaps hos en EU-CCP, og ca. 85 % har en konto til credit default swaps. For disse kunder ville det derfor ikke være forbundet med ekstraomkostninger at åbne en konto hos en EU-CCP til disse typer produkter. Dertil kommer, at de potentielle omkostninger ville kunne afhænge af, hvilken CCP de deltager i: Af fortrolige oplysninger til Kommissionens tjenestegrene fremgår det f.eks., at udgifterne til en konto hos visse EU-CCP'er på visse betingelser i sig selv er nul. Kravet om en aktiv konto vil blive yderligere specificeret i en RTS, som vil skulle udarbejdes af ESMA, og som vil blive genstand for en offentlig høring og en cost-benefit-analyse.

Grundlæggende rettigheder

EU har forpligtet sig til et højt niveau af beskyttelse af de grundlæggende rettigheder og har undertegnet en lang række menneskerettighedskonventioner. Med dette forslag respekteres disse rettigheder, navnlig de økonomiske rettigheder, som de er nedfældet i de primære FN-konventioner om menneskerettigheder, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som er en integreret del af EU-traktaterne, og den europæiske menneskerettighedskonvention.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Forslaget vil ikke få nogen virkninger for Unionens budget.

Dette lovgivningsinitiativ vil ikke have nogen indvirkning på ESMA's eller andre EU-organers udgifter.

Der blev i konsekvensanalysen kun konstateret begrænsede ekstraomkostninger for ESMA, samtidig med at de foreslåede foranstaltninger indebærer effektivitetsgevinster, som vil føre til omkostningsreduktioner. Nogle af bestemmelserne præciserer og justerer desuden ESMA's rolle uden at medføre nye opgaver og må derfor betragtes som budgetneutrale.

De identificerede omkostninger vedrører oprettelse og drift af en ny central database — et IT-værktøj til indsendelse af tilsynsdokumenter. ESMA vil muligvis få højere omkostninger i forbindelse med udvikling eller valg af et sådant nyt IT-værktøj samt driften af det, men IT-værktøjet vil samtidig give effektivitetsgevinster, som ESMA vil drage fordel af. Disse effektivitetsgevinster består i væsentligt mindre manuelt arbejde i forbindelse med afstemning og deling af dokumenter, opfølgning på frister og spørgsmål samt koordinering med nationale kompetente myndigheder, kollegiet og CCP-Tilsynsudvalget. Disse fordele vil sandsynligvis opveje omkostningerne.

Dertil kommer, at det indledende supplerende (papir)arbejde, der vil være forbundet med ændringen af redskaber og procedurer og etableringen af et styrket samarbejde, i første omgang vil kunne øge omkostningerne, men disse kan forventes at ville blive reduceret — eller i hvert fald forblive stabile — over tid. ESMA vil navnlig skulle udarbejde reguleringsmæssige/gennemførelsesmæssige tekniske standarder (RTS'er/ITS'er) for formatet og indholdet af de dokumenter, CCP'er skal indsende til tilsynsmyndighederne, når de indgiver en ansøgning, indberetning af clearingaktiviteter og eksponeringer mod ikke-EU-CCP'er og præcisering af kravet om, at clearingmedlemmer og kunder skal have en aktiv konto hos en EU-CCP, samt nogle få rapporter, herunder den årlige rapport om resultaterne af deres overvågningsaktiviteter og grænseoverskridende aktiviteter og den halvårlige rapport om ikke-finansielle modparters clearingaktiviteter. ESMA kan i forbindelse med disse aktiviteter bygge videre på allerede eksisterende interne processer og procedurer og kan, hvor det er relevant, konvertere disse procedurer til RTS'er/ITS'er. Ved udformningen af kravet om en aktiv konto til visse allerede identificerede instrumenter, samt løbende overvågning heraf, kan ESMA tage hensyn til det arbejde, ESMA har udført i henhold til artikel 25, stk. 2c, i EMIR i forbindelse med vurderingen af, hvilke niveau 2-CCP'ers clearingydelser der er af væsentlig systemisk betydning for Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater, og behovet for supplerende ressourcer i denne forbindelse vil derfor kunne være yderst begrænset.

En anden kategori, der skal tages i betragtning i omkostningsanalysen, er ændringen af procedurer og værktøjer til den nye ramme for tilsynssamarbejde. Samarbejdet i fælles tilsynshold og oprettelsen af en fælles overvågningsmekanisme på EU-plan er nye elementer i de tilsynsmæssige rammer. De er dog hovedsagelig redskaber til at forbedre samarbejdet mellem myndighederne og dække opgaver, der allerede i alt væsentligt udføres af myndighederne, bortset fra overvågningen af gennemførelsen af de krav, der fastsættes vedrørende aktive konti hos EU-CCP'er, såsom gebyrer for adgang, som CCP'er opkræver fra kunder for aktive konti. Disse nye strukturer kan forventes at ville kræve en vis omorganisering af ressourcer og potentielt skabe behov for yderligere møder, men de vil ikke få væsentlige budgetmæssige virkninger. Den justerede tilsynsproces medfører desuden visse fordele, navnlig mere klart afgrænsede ansvarsområder, undgåelse af unødvendigt dobbeltarbejde samt mindre arbejde takket være indførelsen af ikke-indsigelsesprocedurer, som gør det muligt for ESMA og de nationale kompetente myndigheder at fokusere på de væsentlige aspekter af tilsynet i forbindelse med udvidelse af centrale clearingydelser og ændring af CCP'ernes risikomodeller.

Den foreslåede ændring, der præciserer, at ESMA kan trække anerkendelsen af tredjelands-CCP'er, der nægter at betale gebyrer til ESMA, tilbage, vil have en positiv indvirkning på omkostningsniveauet. Med ændringen undgås det, at ESMA investerer en betydelig mængde arbejde uden at blive aflønnet for det.

Der indføres desuden yderligere bestemmelser, som præciserer og justerer ESMA's rolle og derfor må anses for at være budgetneutrale. F.eks. har ESMA allerede pligt til at afgive udtalelser, inden de nationale kompetente myndigheder træffer visse afgørelser, men indholdet af disse udtalelser justeres for at sikre en højere grad af effektivitet i tilsynsprocessen, ligesom ESMA gives formel mulighed for at afgive udtalelse om CCP'ers årlige revision og evaluering samt om tilbagetrækning af tilladelser og marginkrav. ESMA vil derudover skulle påtage sig en klar rolle med hensyn til at koordinere og fremsætte henstillinger i nødsituationer. Der er tale om opgaver, som i alt væsentligt vedrører det arbejde, ESMA allerede udfører, og bestemmelserne præciserer og styrker derfor ESMA's position med fastlæggelsen af klare ansvarsområder.

Der indføres mindre ændringer i andre EU-organers, herunder Europa-Kommissionens og Den Europæiske Centralbanks, rolle, men disse vil ikke få budgetmæssige virkninger.

5.ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

Foranstaltningerne har til formål at gøre EU's CCP'er mere attraktive og at styrke tilsynet med grænseoverskridende risici i EU. I det øjemed overvejes en række ændringer i EMIR og i nogle tilfælde ændringer i anden EU-lovgivning. Forslaget sikrer, at de relevante EU-organer har adgang til de relevante oplysninger, uden at dette medfører unødige omkostninger. Forslaget indeholder en bestemmelse om gennemførelse af en evaluering af EMIR i sin helhed, med fokus på forordningens mål- og omkostningseffektivitet med hensyn til at opfylde dens oprindelige mål (dvs. at forbedre effektiviteten og sikkerheden på EU's clearingmarkeder og opretholde den finansielle stabilitet). Der vil i evalueringen skulle tages hensyn til alle aspekter af EMIR, men frem for alt det at gøre EU's CCP'er mere attraktive. I princippet bør denne evaluering finde sted mindst 5 år efter forordningens ikrafttræden, og det vil ved evalueringen skulle tilstræbes at indhente input fra alle relevante interessenter.

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

1.Koncerninterne transaktioner

EMIR udgør en ramme, der fritager koncerninterne transaktioner (indenlandske og grænseoverskridende) fra clearingforpligtelsen i henhold til artikel 4 og marginkravene i henhold til artikel 11 i nævnte forordning. Med henblik på at skabe større retssikkerhed og forudsigelighed med hensyn til rammerne for koncerninterne beslutninger afløses kravet om en afgørelse om ækvivalens af en liste over jurisdiktioner, for hvilke der ikke kan indrømmes en undtagelse. Artikel 3 bør derfor ændres for at erstatte behovet for en afgørelse om ækvivalens med en liste over tredjelande, for hvilke der ikke indrømmes en undtagelse, og artikel 13 bør udgå. Disse tredjelande bør være lande, der er opført som højrisikotredjelande med strategiske mangler i deres ordning for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, jf. artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849, og dem, der er opført i bilag I til EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Kommissionen tillægges også beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på angivelse af tredjelande, hvis enheder ikke kan omfattes af undtagelser af denne art, selv om de ikke figurerer på nævnte lister, idet det at være en enhed fra et tredjeland, der figurerer på disse lister, ikke nødvendigvis er den eneste faktor, der kan influere på den risiko — herunder modpartsrisiko/juridisk risiko — der er forbundet med derivataftaler.

2.Clearingforpligtelse

Artikel 4 ændres for at indføre en undtagelse fra clearingforpligtelsen i tilfælde, hvor en finansiel modpart i EU eller en ikke-finansiel modpart, som er omfattet af clearingforpligtelsen i henhold til EMIR, indgår i en transaktion med en pensionsordning, der er etableret i et tredjeland, som er undtaget fra clearingforpligtelsen i henhold til sin nationale lovgivning.

3.Clearingforpligtelse for finansielle modparter

Artikel 4a ændres, således at kun derivataftaler, der ikke cleares gennem en CCP, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14 i EMIR eller er anerkendt i henhold til samme forordnings artikel 25, skal medtages i beregningen af positionen over for tærskelværdierne i artikel 4a i EMIR.

4.Aktiv konto

Der indsættes en ny artikel — artikel 7a — med det formål at imødegå de risici, der er forbundet med EU-clearingmedlemmers og kunders uforholdsmæssigt store eksponeringer mod tredjelands-CCP'er, der leverer clearingydelser, som ESMA har identificeret som værende af væsentlig systemisk betydning, og dermed sikre EU's finansielle systems integritet og stabilitet. Ved denne artikel foreskrives det, at finansielle modparter og ikke-finansielle modparter, der er omfattet af clearingforpligtelsen, direkte eller indirekte skal have aktive konti hos CCP'er, der er etableret i EU, til clearing af i det mindste en vis andel af de tjenesteydelser, der er identificeret som værende af væsentlig systemisk betydning, gennem EU-CCP'er, og rapportere herom. Dette krav burde føre til en reduktion af uforholdsmæssigt store eksponeringer i forbindelse med væsentligt systemiske clearingydelser, der udbydes af de relevante niveau 2-CCP'er, i det omfang det er nødvendigt for at sikre finansiel stabilitet. ESMA skal, i samarbejde med EBA, EIOPA og ESRB og efter høring af ESCB, fastlægge de nærmere detaljer vedrørende justeringerne med hensyn til de aktiviteter, der skal føres på disse aktive konti, samt kravene vedrørende indberetning af transaktioner, der cleares på de aktive konti. Kommissionen tillægges beføjelser til, hvis ESMA foretager en vurdering i henhold til artikel 25, stk. 2c, at vedtage en delegeret retsakt med henblik på at ændre listen over kategorier af derivataftaler, der er omfattet af kravet om en aktiv konto, ved at tilføje eller fjerne kategorier fra nævnte liste.

5.Information om clearingydelser

Der indsættes en ny artikel — artikel 7b — hvorved clearingmedlemmer og kunder, der leverer clearingydelser, pålægges at oplyse deres kunder om muligheden for at cleare en relevant aftale hos en EU-CCP.

Ved artikel 7b indføres der tillige en forpligtelse for EU-clearingmedlemmer og EU-kunder til at indberette omfanget af clearing foretaget hos ikke-EU-CCP'er til deres kompetente myndighed. Med henblik på at sikre, at de oplysninger, der skal gives, er udspecificeret og leveres på en harmoniseret måde, pålægges ESMA at udarbejde udkast til reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der præciserer, hvilke oplysninger der skal gives.

6.Indberetningspligt

Artikel 9 ændres, for at sikre gennemsigtighed for koncerninterne transaktioner, således at undtagelsen fra indberetningskravene for transaktioner mellem modparter inden for en koncern, hvor mindst én af modparterne er en ikke-finansiel modpart, fjernes.

7.Clearingforpligtelse for ikke-finansielle modparter

Artikel 10 ændres, derved at ESMA pålægges at revidere og, hvor det er relevant, præcisere de reguleringsmæssige tekniske standarder for kriterierne for, hvilke OTC-derivataftaler der objektivt kan måles til at reducere risici (den såkaldte afdækningsundtagelse), og for de relevante tærskler med det formål korrekt og nøjagtigt at afspejle risiciene og karakteristikaene ved derivater, og at overveje, om klasserne af OTC-derivater, dvs. rente-, valuta-, kredit- og aktiederivater, stadig er de relevante klasser. ESMA opfordres til at se nærmere på dette og bl.a. øge detaljeringsgraden for råvarederivater.

Artikel 10 ændres, således at kun derivataftaler, der ikke cleares gennem en CCP, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14 i EMIR eller er anerkendt i henhold til samme forordnings artikel 25, skal medtages i beregningen af positionerne over for tærskelværdierne.

8.Risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en CCP

Artikel 11 ændres for at give ikke-finansielle modparter, der for første gang bliver omfattet af forpligtelsen til at udveksle sikkerhedsstillelse for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en CCP, en gennemførelsesperiode på 4 måneder til at forhandle og afprøve ordningerne for udveksling af sikkerhedsstillelse.

EBA kan udstede retningslinjer eller henstillinger for at sikre en ensartet anvendelse af risikostyringsprocedurerne i samarbejde med de andre ESA'er.

9.Meddelelse af tilladelse til en CCP og udvidelse af aktiviteter og tjenesteydelser

Artikel 14 og 15 ændres for at præcisere, at CCP'er, der er meddelt tilladelse, skal kunne levere clearingydelser og udøve clearingaktiviteter i relation til ikke blot finansielle, men også ikke-finansielle instrumenter.

10.Meddelelse af tilladelse til en CCP, udvidelse af aktiviteter og tjenesteydelser og procedure for meddelelse eller nægtelse af tilladelse

Artikel 14, 15 og 17 ændres med det formål at sikre, at de relevante procedurer for CCP'er for udvidelse af deres produktudbud gøres kortere, mindre komplekse og mere forudsigelige for EU-CCP'er. De kompetente myndigheder pålægges hurtigt at bekræfte modtagelsen af en ansøgning, idet de skal tage stilling til, om den pågældende CCP har fremlagt de dokumenter, der er nødvendige som grundlag for meddelelse af tilladelse eller udvidelse. Med henblik på at sikre, at EU-CCP'er indgiver alle de fornødne dokumenter sammen med deres ansøgninger, pålægges ESMA at udarbejde udkast til reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der præciserer, hvilke dokumenter der skal fremlægges, samt deres format og indhold. En CCP vil desuden skulle indsende alle dokumenter til en central database, hvor de straks vil skulle deles med CCP'ens kompetente myndighed, ESMA og kollegiet. Derudover vil CCP'ens kompetente myndighed, ESMA og kollegiet i en på forhånd fastsat vurderingsperiode skulle interagere med hinanden og stille CCP'en spørgsmål for at sikre en fleksibel og samarbejdsbaseret proces.

11.Ikke-indsigelsesprocedurer og efterfølgende procedurer for imødekommelse af anmodninger om udvidelse af aktiviteter eller tjenesteydelser

Der indføres en ny artikel — artikel 17a — med det formål at give CCP'er mulighed for at være omfattet af en ikke-indsigelsesprocedure, i stedet for den almindelige procedure, for godkendelse af supplerende tjenesteydelser eller aktiviteter, som en CCP agter at udbyde, og som ikke øger risiciene for CCP'en. I artikel 17a fastsættes det, hvilke supplerende tjenesteydelser og aktiviteter der betragtes som ikke-væsentlige og derfor skal godkendes af den pågældende CCP's kompetente myndighed efter en sådan ikke-indsigelsesprocedure, og som CCP'en vil kunne begynde at udbyde, inden CCP'ens kompetente myndighed har modtaget afgørelsen. Ud over i disse tilfælde kan en CCP også anmode sin kompetente myndighed om anvendelse af ikke-indsigelsesproceduren, hvis den mener, at den påtænkte supplerende tjenesteydelse eller aktivitet ikke ville øge dens risici.

12.Procedure for indhentning af udtalelser fra ESMA og kollegiet

Der indføres en ny artikel — artikel 17b — med det formål at præcisere anvendelsesområdet og den procedure, der skal følges, når en kompetent myndighed anmoder ESMA og kollegiet om en udtalelse, inden den træffer en tilsynsafgørelse, der ikke er foranlediget af en ansøgning fra den pågældende CCP, f.eks. vedrørende en CCP's overholdelse af registreringskrav eller interessekonflikter.

13.Kollegium og kollegiets udtalelse

Artikel 18 og 19 ændres for yderligere at befordre tilsyn med CCP'er baseret på løbende samarbejde. Kollegiet pålægges i det øjemed også at afgive udtalelse, hvis en kompetent myndighed overvejer at inddrage en CCP's tilladelse, samt når en kompetent myndighed foretager den årlige revision og evaluering af den pågældende CCP. ESMA vil skulle styre og lede kollegiet for hver enkelt EU-CCP og have stemmeret.

14.Inddragelse af tilladelser

Artikel 20 ændres, således at den kompetente myndighed pålægges at høre ESMA og medlemmerne af kollegiet, inden CCP'ens kompetente myndighed træffer afgørelse om tilbagetrækning eller begrænsning af omfanget af en tilladelse til en bestemt tjenesteydelse eller aktivitet, medmindre en afgørelse er uopsættelig.

15.Årlig revision

Artikel 21 ændres for at præcisere, at den årlige revision skal inkludere de tjenesteydelser eller aktiviteter, som CCP'en udbyder, eller de modelændringer, CCP'en gør brug af på grundlag af en ikke-indsigelsesprocedure. Det præciseres yderligere, hvor hyppigt der skal rapporteres om revisionen (der vil skulle aflægges rapport mindst en gang om året på en given dato). Endvidere præciseres det, at ESMA og kollegiet skal afgive udtalelse om rapporten.

16.Tilsynssamarbejde mellem kompetente myndigheder og ESMA vedrørende CCP'er, der er meddelt tilladelse, og procedure for meddelelse eller nægtelse af tilladelse

Artikel 17 og 23a ændres for at gøre det muligt for ESMA også at afgive udtalelse til CCP'ens kompetente myndighed vedrørende en CCP's årlige revision og evaluering og marginkrav eller tilbagetrækning af CCP'ens tilladelse. ESMA vil, når den afgiver en sådan udtalelse, skulle vurdere den pågældende CCP's overholdelse af de relevante EMIR-krav og i den forbindelse især fokusere på konstaterede grænseoverskridende risici eller risici for EU's finansielle stabilitet.

ESMA vil desuden, når en kompetent myndighed ikke efterlever eller ikke agter at efterleve ESMA's eller kollegiets udtalelse eller eventuelle betingelser eller henstillinger deri, skulle offentliggøre denne information. ESMA vil også kunne offentliggøre den kompetente myndigheds begrundelse for den manglende overholdelse.

Artikel 23a ændres for yderligere at præcisere ESMA's rolle med hensyn til at styrke koordineringen i nødsituationer og vurdere risici, navnlig på tværs af grænserne.

17.Fælles tilsynshold, ikke-indsigelsesprocedurer for imødekommelse af en anmodning om udvidelse af aktiviteter eller tjenesteydelser samt revision og evaluering

Der indsættes en ny artikel — artikel 23b — med det formål at øge samarbejdet mellem de myndigheder, der er involveret i tilsynet med EU-CCP'er, der er meddelt tilladelse, via etablering af fælles tilsynshold. De fælles tilsynshold vil bl.a. skulle: i) give CCP'ens kompetente myndighed input inden for rammerne af ikke-indsigelsesproceduren for udvidelse af en CCP's eksisterende tilladelse, ii) bistå med at fastlægge hyppigheden og omfanget af revisionen og evalueringen af en CCP og iii) deltage i kontrolbesøg på stedet.

18.Fælles overvågningsmekanisme

Der indføres en ny artikel — artikel 23c — med det formål at etablere en tværsektoriel overvågningsmekanisme, som samler EU-organer, der er involveret i tilsynet med EU's CCP'er, clearingmedlemmer og kunder. ESMA vil, i samarbejde med de andre organer, der deltager i den fælles overvågningsmekanisme, skulle forelægge Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en årlig rapport om resultaterne af overvågningsaktiviteterne med henblik på at sikre et informeret grundlag for fremtidige politikbeslutninger. ESMA vil også kunne udstede retningslinjer eller henstillinger, hvis ESMA finder, at de kompetente myndigheder ikke sikrer clearingmedlemmernes og kundernes overholdelse af kravet om en aktiv konto, eller hvis ESMA konstaterer en risiko for EU's finansielle stabilitet.

19.Nødsituationer

Artikel 24 ændres for yderligere at styrke ESMA's rolle i en nødsituation ved at give ESMA mulighed for at indkalde til møder i CCP-Tilsynsudvalget, enten på eget initiativ eller efter anmodning, eventuelt i en udvidet sammensætning, med henblik på effektivt at koordinere de kompetente myndigheders indsats. ESMA gives også beføjelser til i sådanne tilfælde ved simpel anmodning at pålægge markedsdeltagere at fremlægge de oplysninger, der er nødvendige, for at ESMA kan varetage sin koordinationsfunktion. ESMA vil desuden kunne udstede henstillinger rettet direkte mod CCP'ens kompetente myndigheder.

20.CCP-Tilsynsudvalg

Artikel 24a ændres med henblik på ESMA's kortlægning og identificering af tilsynsprioriteter og hensyntagen til grænseoverskridende risici, herunder indbyrdes forbindelser/sammenkoblinger og koncentrationsrisici. Artikel 24a ændres også for at give udstedende centralbanker mulighed for at deltage i alle møder i CCP-Tilsynsudvalget for EU-CCP'er og for at indbyde relevante myndigheder for kunder og EU-organer, i det omfang det er relevant.

21.Anerkendelse af tredjelands-CCP'er

Artikel 25 ændres med henblik at præcisere, at en CCP, hvis anerkendelse ESMA foretager en revision af, ikke er forpligtet til at indgive en ny ansøgning, men skal give ESMA alle de oplysninger, der er nødvendige for revisionen.

Artikel 25 ændres for at give Kommissionen mulighed for, hvis det er i Unionens interesse, at anlægge en forholdsmæssig tilgang og fravige kravet om, at et tredjeland skal have et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af tredjelands-CCP'er, når den vedtager en afgørelse om ækvivalens for det pågældende tredjeland.

For at sikre, at samarbejdsordningerne står i et rimeligt forhold til målet, vil ESMA skulle skræddersy dem til forskellige jurisdiktioner baseret på den eller de CCP'er, der er etableret i den pågældende jurisdiktion. For niveau 2-CCP'er bør samarbejdsordningerne omfatte udveksling af en bredere vifte af oplysninger mellem ESMA og de relevante tredjelandsmyndigheder og hyppigere udveksling af disse oplysninger.

Artikel 25 ændres yderligere, så samarbejdsordningerne også vil betyde, at ESMA har krav på at blive informeret, i tilfælde af at en niveau 2-CCP skal forbedre sit beredskab i forbindelse med alvorlige finansielle vanskeligheder, f.eks. ved at udarbejde en genopretningsplan, eller hvis en myndighed i et sådant tredjeland udarbejder afviklingsplaner. ESMA skal også underrettes om aspekter af relevans for EU's finansielle stabilitet i forbindelse med begyndende krisesituationer.

22.Vedvarende opfyldelse af betingelserne for anerkendelse

Artikel 25b ændres for at præcisere, at niveau 2-CCP'er regelmæssigt skal give ESMA oplysninger.

23.Tilbagetrækning af anerkendelse og udstedelse af offentlige meddelelser

Artikel 25p og 25r ændres for at præcisere, at ESMA kan trække anerkendelsen tilbage, hvis en ikke-EU-CCP overtræder et eller flere af kravene i EMIR, og kan udstede en offentlig meddelelse, hvis de relevante gebyrer ikke betales, eller hvis en CCP ikke har truffet en afhjælpende foranstaltning, som ESMA har anmodet om.

24.Oplysninger til de kompetente myndigheder

Artikel 31 om underretning om ændringer i en CCP's ledelse ændres med det formål at præcisere proceduren for udveksling af oplysninger og afgivelse af udtalelser fra ESMA og kollegiet.

25.Udtalelser fra ESMA og kollegiet

Artikel 32, 35, 41 og 54 ændres med henblik på at præcisere rammerne for anmodning om udtalelser fra ESMA og kollegiet.

26.Deltagelsesbetingelser og generelle bestemmelser om organisatoriske krav

Artikel 26 og 37 ændres for at præcisere, at CCP'er ikke kan være clearingmedlemmer hos andre CCP'er og heller ikke må have andre CCP'er eller clearingcentraler som clearingmedlemmer eller indirekte clearingmedlemmer.

27.Deltagelsesbetingelser

Artikel 37 ændres, så det fastsættes, at en CCP, der har onboardet eller agter at onboarde ikke-finansielle modparter som clearingmedlemmer, skal sikre, at visse yderligere betingelser vedrørende marginkrav og misligholdelsesfonde er opfyldt. Det vil ikke være tilladt for ikke-finansielle modparter at udbyde kundeclearingydelser, og de vil kun kunne have konti hos CCP'en, hvis disse bruges til aktiver og positioner, der besiddes for egen regning. CCP'ens kompetente myndighed vil regelmæssigt skulle aflægge rapport til ESMA og kollegiet om hensigtsmæssigheden af at acceptere ikke-finansielle modparter som clearingmedlemmer. ESMA pålægges at udarbejde et udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for, hvilke elementer der skal tages i betragtning ved fastlæggelsen af adgangskriterierne, og vil kunne afgive udtalelse om hensigtsmæssigheden af sådanne ordninger efter en ad hoc-fagfællebedømmelse.

28.Gennemsigtighed

Artikel 38 ændres med det formål at sikre større gennemsigtighed og forudsigelighed for kunder og indirekte kunder i relation til margin calls. Clearingmedlemmer og kunder, der leverer clearingydelser, vil skulle sikre gennemsigtighed for deres kunder.

29.Marginkrav

Artikel 41 ændres for at sikre, at CCP'er løbende ændrer deres marginniveau under hensyntagen til eventuelle procykliske virkninger af disse ændringer, således at niveauet afspejler de aktuelle markedsforhold, og under hensyntagen til den potentielle indvirkning af deres opkrævning af marginer på intradagsbasis og betalinger på deres deltageres likviditetsposition.

30.Kontroller af likviditetsrisici

Artikel 44 ændres for bedre at afspejle enheder, hvis misligholdelse i væsentlig grad ville kunne påvirke en CCP's likviditetsposition, derved at CCP'er pålægges at tage hensyn til den likviditetsrisiko, der opstår som følge af misligholdelse hos mindst to enheder, herunder clearingmedlemmer og likviditetstjenesteydere.

31.Krav til sikkerhedsstillelse

Artikel 46 ændres for at gøre det muligt at betragte bankgarantier og offentlige garantier som gyldig højlikvid sikkerhedsstillelse, forudsat at de er tilgængelige uden betingelser efter anmodning og inden for likvidationsperioden, og for at sikre, at en CCP tager dem i betragtning ved beregningen af sin samlede eksponering mod banken. En CCP vil desuden skulle tage hensyn til eventuelle procykliske virkninger, når den ændrer niveauet for de haircuts, den anvender på de aktiver, den accepterer som sikkerhedsstillelse.

32.Revision af modeller, stresstestning og back-testning

Artikel 49 ændres med det formål at sikre, at de relevante procedurer for CCP'er for ændring af modeller gøres kortere, mindre komplekse og mere forudsigelige. De kompetente myndigheder pålægges hurtigt at bekræfte modtagelsen af en ansøgning om ændring af en model, idet de skal tage stilling til, om den pågældende CCP har fremlagt de nødvendige dokumenter. Med henblik på at sikre, at EU-CCP'er indgiver alle de fornødne dokumenter sammen med deres ansøgninger, pålægges ESMA at udarbejde udkast til reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der præciserer, hvilke dokumenter der skal fremlægges, samt deres format og indhold. En CCP vil desuden skulle indsende alle dokumenter til en central database, hvor de straks vil skulle deles med CCP'ens kompetente myndighed, ESMA og kollegiet. Ved artikel 49 indføres der også en mulighed for at være omfattet af en ikke-indsigelsesprocedure, i stedet for den almindelige procedure, for godkendelse af modelændringer, der anses for ikke at være væsentlige, ligesom det præciseres, hvilke ændringer der anses for væsentlige. Hvis en CCP anser ændringen for at være ikke-væsentlig, kan den begynde at anvende modelændringen, inden afgørelsen modtages af CCP'ens kompetente myndighed.

33.Ændringer — rapporter og revision

Artikel 85 ændres, således at Kommissionen pålægges at forelægge en rapport, hvori den vurderer anvendelsen af forordningen senest den [5 år efter denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen pålægges at forelægge rapporten for Europa-Parlamentet og Rådet sammen med eventuelle forslag. Samtidig udgår det nuværende krav om at forelægge en rapport senest den 2. januar 2023. Derudover vil ESMA senest den [3 år efter denne forordnings ikrafttræden] skulle forelægge en rapport om sin personalesituation og sine ressourcer.

34.Ændringer i kapitalkravsforordningen (CRR)

Artikel 382, stk. 4, i CRR 22 ændres for at bringe de relevante bestemmelser i CRR i overensstemmelse med de ændringer, der foreslås med dette forslag. Med ændringerne tilpasses anvendelsesområdet for kapitalgrundlagskravet for så vidt angår kreditværdijusteringsrisikoen, ved at det først og fremmest præciseres, hvilke koncerninterne transaktioner der kan undtages fra dette krav.

35.Ændringer i forordningen om pengemarkedsforeninger (MMFR)

Artikel 17 i MMFR 23 ændres for så vidt angår bestemmelserne om investeringspolitik i relation til modpartsrisikogrænser. Centralt clearede derivattransaktioner holdes ude fra de modpartsrisikogrænser, der er fastsat i artikel 17, stk. 4, og artikel 17, stk. 6, litra c), i MMFR. Der tilføjes desuden, som nr. 24), en definition af en CCP i artikel 2.2022/0403 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

af [xxxx]
om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 575/2013 og (EU) 2017/1131 for så vidt angår foranstaltninger til at imødegå uforholdsmæssigt store eksponeringer mod tredjelandes centrale modparter og forbedre effektiviteten af Unionens clearingmarkeder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank 24 ,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 25 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 26 bidrager til at reducere den systemiske risiko ved at øge gennemsigtigheden på markedet for over-the-counter (OTC)-derivater og ved at reducere modpartskreditrisikoen og de operationelle risici i tilknytning til OTC-derivater.

(2)Efterhandelsinfrastrukturer er et nøgleelement i kapitalmarkedsunionen og er ansvarlige for en række efterhandelsprocesser, herunder clearing. Et effektivt og konkurrencedygtigt clearingsystem i Unionen er afgørende for, at Unionens kapitalmarkeder kan fungere, og er en hjørnesten i Unionens finansielle stabilitet. Det er derfor nødvendigt at fastsætte yderligere regler med det formål at forbedre effektiviteten af clearingydelser i Unionen generelt, og af centrale modparter (CCP'er) i særdeleshed, ved at strømline procedurerne, navnlig for levering af supplerende tjenesteydelser eller aktiviteter og for ændring af CCP'ers risikomodeller, ved at øge likviditeten, ved at tilskynde til clearing gennem EU-CCP'er, ved at modernisere de rammer, CCP'erne opererer inden for, og ved at give CCP'er og andre finansielle aktører den nødvendige fleksibilitet til at konkurrere på det indre marked.

(3)CCP'er er nødt til at være sikre og modstandsdygtige, hvis de skal kunne tiltrække kunder. Der er ved forordning (EU) nr. 648/2012 fastsat foranstaltninger til at øge gennemsigtigheden på derivatmarkederne og afbøde risici gennem clearing og udveksling af marginer. I den forbindelse spiller CCP'er en vigtig rolle med hensyn til at afbøde finansielle risici. Der bør derfor fastsættes regler med det formål yderligere at øge stabiliteten for EU-CCP'er, navnlig ved at ændre visse aspekter af regelsættet. I erkendelse af EU-CCP'ernes rolle med hensyn til at opretholde Unionens finansielle stabilitet er det desuden nødvendigt yderligere at styrke tilsynet med dem, med særligt fokus på deres rolle i det finansielle system som helhed og det forhold, at de leverer tjenesteydelser på tværs af grænserne.

(4)Central clearing er en global forretningsaktivitet, og Unionens markedsdeltagere er aktive på internationalt plan. Siden Kommissionen vedtog forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er 27 i 2017, er der imidlertid gentagne gange — bl.a. fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds (ESMA) side 28 — givet udtryk for bekymring over de risici for Unionens finansielle stabilitet, der fortsat gør sig gældende som følge af den uforholdsmæssigt store koncentration af clearing hos bestemte tredjelands-CCP'er, navnlig på grund af de risici, der potentielt kan opstå i et stressscenario. På kort sigt vedtog Kommissionen — for at afbøde risikoen for "cliff edge"-effekter i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen som følge af en pludselig afbrydelse af EU-markedsdeltagernes adgang til UK-CCP'er — en række afgørelser om ækvivalens for at opretholde adgangen til UK-CCP'er. Kommissionen opfordrede dog Unionens markedsdeltagere til at reducere deres uforholdsmæssigt store eksponeringer mod systemiske CCP'er uden for Unionen på mellemlang sigt. Kommissionen gentog denne opfordring i sin meddelelse "EU's økonomiske og finansielle system: fremme af åbenhed, styrke og modstandsdygtighed" 29 fra januar 2021. Risiciene ved og virkningerne af uforholdsmæssigt store eksponeringer mod systemiske CCP'er uden for Unionen blev taget i betragtning i den rapport, som ESMA offentliggjorde i december 2021 30 på grundlag af en vurdering foretaget i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2c, i forordning (EU) nr. 648/2012. ESMA konkluderede i rapporten, at nogle af de ydelser, der leveredes af de pågældende systemisk vigtige UK-CCP'er, var af en så væsentlig systemisk betydning, at de eksisterende ordninger i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 var utilstrækkelige til at styre risiciene for Unionens finansielle stabilitet. For at afbøde de potentielle risici for Unionens finansielle stabilitet som følge af den fortsatte uforholdsmæssigt store afhængighed af systemiske tredjelands-CCP'er, men også for at øge proportionaliteten af foranstaltningerne for tredjelands-CCP'er, der udgør mindre risici for den finansielle stabilitet i Unionen, er det nødvendigt yderligere at skræddersy den ramme, der blev indført ved forordning (EU) 2019/2099, til de risici, som forskellige tredjelands-CCP'er udgør.

(5)Artikel 4, stk. 2, og artikel 11, stk. 5-10, i forordning (EU) nr. 648/2012 undtager koncerninterne transaktioner fra clearingforpligtelsen og marginkravene. For at skabe større retssikkerhed og forudsigelighed med hensyn til rammen for koncerninterne transaktioner bør afgørelser om ækvivalens i nævnte forordnings artikel 13 erstattes af en enklere ramme. Forordningens artikel 3 bør derfor ændres for at erstatte behovet for en afgørelse om ækvivalens med en liste over tredjelande, for hvilke der ikke indrømmes en undtagelse. Følgelig bør forordningens artikel 13 udgå. Da der i artikel 382 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 31 henvises til koncerninterne transaktioner som omhandlet i artikel 3 i forordning (EU) nr. 648/2012, bør artikel 382 også ændres i overensstemmelse hermed.

(6)I betragtning af at enheder etableret i lande, der er opført som højrisikotredjelande med strategiske mangler i deres ordning for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, jf. artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 32 , eller i tredjelande, der er opført i bilag I til Rådets konklusioner om den reviderede EU-liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner 33 , er underlagt mindre streng regulering, kan deres aktiviteter øge risikoen, bl.a. på grund af øget modpartskreditrisiko og juridisk risiko, for Unionens finansielle stabilitet. Sådanne enheder bør derfor ikke kunne komme i betragtning i forbindelse med koncerninterne transaktioner.

(7)Strategiske mangler i ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme eller manglende samarbejde på skatteområdet er ikke nødvendigvis de eneste faktorer, der kan påvirke den risiko, herunder modpartskreditrisiko og juridiske risici, der er forbundet med derivataftaler. Også andre faktorer, såsom de tilsynsmæssige rammer, spiller en rolle. Kommissionen bør derfor tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på angivelse af tredjelande, hvis enheder ikke kan være omfattet af undtagelser af denne art, selv om de ikke figurerer på nævnte lister. I betragtning af at koncerninterne transaktioner er omfattet af mindre strenge reguleringsmæssige krav, bør regulerings- og tilsynsmyndigheder nøje følge og vurdere de risici, der er forbundet med transaktioner, der involverer enheder fra tredjelande.

(8)For at sikre lige konkurrencevilkår for henholdsvis EU- og tredjelandskreditinstitutter, der udbyder clearingydelser til pensionsordninger, bør der indføres en undtagelse fra clearingforpligtelsen i henhold til artikel 4, litra iv), i forordning (EU) nr. 648/2012 i tilfælde, hvor en finansiel modpart i Unionen eller en ikke-finansiel modpart, som er omfattet af clearingforpligtelsen, indgår i en transaktion med en pensionsordning, der er etableret i et tredjeland, som er undtaget fra clearingforpligtelsen i henhold til det pågældende tredjelands nationale lovgivning.

(9)Med forordning (EU) nr. 648/2012 fremmes brugen af central clearing som den vigtigste risikoreduktionsteknik for OTC-derivater. De risici, der er forbundet med en OTC-derivataftale, begrænses derfor bedst, når den pågældende derivataftale cleares af en CCP, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14 eller er anerkendt i henhold til artikel 25 i nævnte forordning. Det følger heraf, at kun derivataftaler, der ikke cleares af en CCP, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14 eller er anerkendt i henhold til artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012, bør medtages i beregningen af den position, der sammenholdes med de tærskelværdier, der er fastsat i henhold til samme forordnings artikel 10, stk. 4, litra b).

(10)Det er nødvendigt at imødegå de risici for den finansielle stabilitet, der er forbundet med EU-clearingmedlemmers og kunders uforholdsmæssigt store eksponeringer mod systemisk vigtige tredjelands-CCP'er (niveau 2-CCP'er), der leverer clearingydelser, som ESMA har identificeret som værende clearingydelser af væsentlig systemisk betydning i henhold til artikel 25, stk. 2c, i forordning (EU) nr. 648/2012. I december 2021 konkluderede ESMA, at leveringen af visse clearingydelser leveret af to niveau 2-CCP'er, nemlig rentederivater denomineret i euro og polske zloty, credit default swaps (CDS) denomineret i euro og kortfristede rentederivater (STIR) denomineret i euro, er af væsentlig systemisk betydning for Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater. Som ESMA bemærkede i sin vurderingsrapport fra december 2021, ville ændringer i disse niveau 2-CCP'ers gyldige sikkerhedsstillelse, marginer eller haircuts kunne indvirke negativt på markederne for statsobligationer i en eller flere medlemsstater, og på Unionens finansielle stabilitet generelt, hvis disse CCP'er skulle komme i alvorlige finansielle vanskeligheder. Dertil kommer, at forstyrrelser på markeder, der er relevante for gennemførelsen af pengepolitikken, vil kunne hæmme transmissionsmekanismen, som er af kritisk betydning for de udstedende centralbanker. Finansielle modparter og ikke-finansielle modparter, der er omfattet af clearingforpligtelsen, bør derfor, direkte eller indirekte, skulle have konti med et vist minimumsaktivitetsniveau hos CCP'er, der er etableret i Unionen. Dette krav burde reducere omfanget af de pågældende niveau 2-CCP'ers levering af disse clearingydelser til et niveau, hvor clearingen ikke længere er af væsentlig systemisk betydning.

(11)Det er nødvendigt at sikre, at justeringen af omfanget af den clearingaktivitet, der skal ske på konti hos EU-CCP'er, kan tilpasses i overensstemmelse med skiftende omstændigheder. ESMA spiller en vigtig rolle i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt tredjelands-CCP'er og deres clearingydelser er af væsentlig systemisk betydning. ESMA bør derfor, i samarbejde med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og ESRB og efter høring af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer omfanget af væsentligt systemiske clearingydelser, som finansielle og ikke-finansielle modparter, der er omfattet af clearingforpligtelsen, skal føre på de aktive konti hos EU-CCP'er. Nævnte justering bør ikke være mere omfattende, end hvad der er nødvendigt og forholdsmæssigt for at reducere omfanget af clearing i de identificerede clearingydelser hos de pågældende niveau 2-CCP'er. ESMA bør i den forbindelse tage hensyn til, hvilke omkostninger, risici og byrder justeringen medfører for finansielle og ikke-finansielle modparter, indvirkningen på deres konkurrenceevne og risikoen for, at omkostningerne væltes over på ikke-finansielle virksomheder. ESMA bør tillige sikre, at den påtænkte reduktion af omfanget af clearing i instrumenter, der er identificeret som værende af væsentlig systemisk betydning, medfører, at de ikke længere kan anses for at være af væsentlig systemisk betydning, når ESMA i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 25, stk. 5, mindst hvert femte år foretager en revision af anerkendelsen af de pågældende CCP'er. Der bør desuden fastsættes passende indfasningsperioder for gradvis implementering af kravet om, at en vis andel af clearingaktiviteter skal ske på konti hos EU-CCP'er.

(12)For at sikre, at kunderne er bekendt med deres muligheder og kan træffe informerede beslutninger om, hvor de skal cleare deres derivataftaler, bør clearingmedlemmer og kunder, der leverer clearingydelser i både EU-CCP'er og anerkendte tredjelands-CCP'er, oplyse deres kunder om muligheden for at cleare en derivataftale hos en EU-CCP, således at omfanget af clearing i tjenesteydelser, der er identificeret som værende af væsentlig systemisk betydning, reduceres hos niveau 2-CCP'er med henblik på at sikre den finansielle stabilitet i Unionen.

(13)For at sikre, at de kompetente myndigheder er i besiddelse af de nødvendige oplysninger om clearingmedlemmers eller kunders clearingaktiviteter hos anerkendte CCP'er, bør der indføres indberetningspligt for sådanne clearingmedlemmer eller kunder. Der bør i de oplysninger, der skal indberettes, sondres mellem værdipapirtransaktioner, derivattransaktioner, der handles på et reguleret marked, og over-the-counter (OTC)-derivattransaktioner.

(14)Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/834 34 ændredes forordning (EU) nr. 648/2012 for bl.a. at indføre en undtagelse fra indberetningskravene for OTC-derivattransaktioner mellem modparter inden for samme koncern, hvor mindst en af modparterne er en ikke-finansiel modpart. Begrundelsen for at indføre denne undtagelse var, at koncerninterne transaktioner, der involverer ikke-finansielle modparter, udgør en relativt lille andel af alle OTC-derivattransaktioner og først og fremmest anvendes til intern afdækning inden for koncerner. Sådanne transaktioner bidrager derfor ikke væsentligt til systemiske risici eller indbyrdes forbindelse med resten af det finansielle system. Undtagelsen fra indberetningskravene for disse transaktioner har imidlertid begrænset ESMA's, ESRB's og andre myndigheders mulighed for klart at klarlægge og vurdere de risici, ikke-finansielle modparter påtager sig. For at sikre større synlighed for koncerninterne transaktioner, på baggrund af deres potentielle indbyrdes forbindelser med resten af det finansielle system og under hensyntagen til den senere tids udvikling på markederne, navnlig presset på energimarkederne som følge af Ruslands uprovokerede og uberettigede aggression mod Ukraine, bør denne undtagelse fjernes.

(15)For at sikre, at de kompetente myndigheder til enhver tid er opmærksomme på eksponeringer på enheds- og koncernniveau og er i stand til at overvåge sådanne eksponeringer, bør de kompetente myndigheder indføre effektive samarbejdsprocedurer for beregning af positioner i aftaler, der ikke cleares gennem en godkendt eller anerkendt CCP, og for aktiv evaluering og vurdering af eksponeringsniveauet i OTC-derivataftaler på enheds- og koncernniveau.

(16)Det er nødvendigt at sikre, at Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 149/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 35 , som omhandler kriterierne for bestemmelse af, hvilke OTC-derivataftaler der objektivt og målbart reducerer risici, fortsat er relevant i lyset af udviklingen på markederne. Det er også nødvendigt at sikre, at clearinggrænseværdierne i nævnte delegerede forordning for så vidt angår tærsklerne for de pågældende værdier korrekt og nøjagtigt afspejler de forskellige risici og karakteristika ved derivater, bortset fra rente-, valuta-, kredit- og aktiederivater. ESMA bør derfor også revidere og, i det omfang det er relevant, præcisere nævnte delegerede forordning og om nødvendigt foreslå ændringer heri. ESMA opfordres til at se nærmere på dette og bl.a. øge detaljeringsgraden for råvarederivater. En sådan højere detaljeringsgrad kunne opnås ved at opdele clearinggrænseværdierne efter sektor og type, f.eks. ved at skelne mellem henholdsvis landbrugsråvarer, energiråvarer og metalliske råvarer eller ved at differentiere mellem disse råvarer på grundlag af andre karakteristika såsom miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier, miljømæssigt bæredygtige investeringer eller kryptorelaterede egenskaber. ESMA bør i forbindelse med revisionen bestræbe sig på at høre relevante interessenter med specialviden om bestemte råvarer.

(17)Ikke-finansielle modparter, der skal udveksle sikkerhedsstillelse for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en CCP, bør have tilstrækkelig tid til at forhandle og afprøve ordningerne for udveksling af sådan sikkerhedsstillelse.

(18)For at sikre en ensartet anvendelse af risikostyringsprocedurerne, som kræver rettidig, præcis og passende vis adskilt udveksling af sikkerhedsstillelse med hensyn til OTC-derivataftaler, der indgås af finansielle modparter og ikke-finansielle modparter, bør de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er) træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre en sådan ensartet anvendelse.

(19)For at sikre en konsekvent og konvergerende tilgang blandt de kompetente myndigheder i hele Unionen bør CCP'er, der er meddelt tilladelse, eller juridiske personer, der ønsker at blive meddelt tilladelse i henhold til artikel 14 i forordning (EU) nr. 648/2012 til at levere clearingydelser og udøve aktiviteter i finansielle instrumenter, også kunne få tilladelse til at levere clearingydelser og udøve andre aktiviteter i relation til ikke-finansielle instrumenter. Forordning (EU) nr. 648/2012 finder anvendelse på CCP'er som enheder, ikke på specifikke tjenesteydelser, jf. samme forordnings artikel 1, stk. 2. Når en CCP ud over finansielle instrumenter også clearer ikke-finansielle instrumenter, bør CCP'ens kompetente myndighed kunne sikre, at CCP'en opfylder alle kravene i forordning (EU) nr. 648/2012 for alle de tjenesteydelser, den udbyder.

(20)EU's CCP'er står over for udfordringer med at udvide deres produktudbud og oplever vanskeligheder med at lancere nye produkter. Disse udfordringer og vanskeligheder kan forklares med visse bestemmelser i forordning (EU) nr. 648/2012, som gør nogle godkendelsesprocedurer for lange, komplekse og uforudsigelige. Proceduren for meddelelse af tilladelse til EU-CCP'er eller udvidelse af deres tilladelse bør derfor forenkles, samtidig med at det sikres, at ESMA og det i artikel 18 i forordning (EU) nr. 648/2012 omhandlede kollegium inddrages på passende vis. For det første bør den kompetente myndighed for at undgå store — og potentielt uendelige — forsinkelser, når den kompetente myndighed vurderer, om en ansøgning om tilladelse er fuldstændig, hurtigt bekræfte modtagelsen af og hurtigt kontrollere, om CCP'en har fremlagt de dokumenter, der er nødvendige for vurderingen. Med henblik på at sikre, at EU-CCP'er fremlægger alle de nødvendige dokumenter sammen med deres ansøgning, bør ESMA udarbejde udkast til reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der præciserer, hvilke dokumenter der skal fremlægges, hvilke oplysninger disse dokumenter skal indeholde, og i hvilket format de skal fremlægges. For det andet bør CCP'er, for at sikre en effektiv vurdering af ansøgninger på én gang kunne indsende alle dokumenter via en central database, hvor de straks deles med CCP'ens kompetente myndighed, ESMA og kollegiet. For det tredje bør en CCP's kompetente myndighed, ESMA og kollegiet i vurderingsperioden inddrage CCP'en og eventuelt stille den spørgsmål, så der sikres en hurtig, fleksibel og samarbejdsbaseret proces med henblik på en samlet revision. For at undgå dobbeltarbejde og unødvendige forsinkelser bør alle spørgsmål og efterfølgende præciseringer også udveksles samtidigt mellem CCP'ens kompetente myndighed, ESMA og kollegiet.

(21)Der hersker i dag usikkerhed om, hvornår en supplerende tjenesteydelse eller aktivitet er omfattet af en CCP's eksisterende tilladelse. Det er nødvendigt at afhjælpe denne usikkerhed og sikre proportionalitet, når den påtænkte supplerende tjenesteydelse eller aktivitet ikke øger risiciene for CCP'en. Det er derfor nødvendigt at fastsætte, at ansøgninger i disse tilfælde ikke skal underkastes den fuldstændige vurderingsprocedure. Det bør af samme grund præciseres, hvilke yderligere clearingydelser og -aktiviteter der er ikke-væsentlige, og dermed ikke øger risiciene for en EU-CCP, og skal godkendes under anvendelse af en ikke-indsigelsesprocedure af den pågældende CCP's kompetente myndighed. Denne ikke-indsigelsesprocedure bør anvendes, når den pågældende CCP agter at cleare et eller flere finansielle instrumenter tilhørende de samme klasser af finansielle instrumenter, som den har tilladelse til at cleare, forudsat at de pågældende finansielle instrumenter handles på en markedsplads, hvor CCP'en allerede leverer clearingydelser eller udøver clearingaktiviteter, og den påtænkte supplerende clearingydelse eller -aktivitet ikke indebærer betaling i en ny valuta. Denne ikke-indsigelsesprocedure bør tillige anvendes, i tilfælde af at CCP'en tilføjer en ny EU-valuta til en klasse af finansielle instrumenter, der allerede er omfattet af CCP'ens tilladelse, eller hvis CCP'en tilføjer en eller flere yderligere løbetider til en klasse af finansielle instrumenter, der allerede er omfattet af CCP'ens tilladelse, forudsat at løbetidsintervallet ikke udvides væsentligt. Ydermere bør en CCP også kunne anmode sin kompetente myndighed om at lade ikke-indsigelsesproceduren finde anvendelse, hvis den pågældende CCP mener, at den påtænkte yderligere tjenesteydelse eller aktivitet ikke vil øge dens risici, navnlig hvis den nye clearingydelse eller -aktivitet svarer til de tjenesteydelser, CCP'en allerede har tilladelse til at levere. Ikke-indsigelsesproceduren bør ikke kræve en særskilt udtalelse fra ESMA og kollegiet, da et sådant krav ville være uforholdsmæssigt. I stedet bør ESMA og kollegiet kunne give CCP'ens kompetente myndighed input via det fælles tilsynshold, der er etableret for den pågældende CCP.

(22)Med henblik på at befordre et tilsyn med CCP'er baseret på løbende samarbejde bør kollegiet afgive udtalelse, hvis en kompetent myndighed overvejer at trække en CCP's tilladelse tilbage, samt når en kompetent myndighed foretager den årlige revision og evaluering af den pågældende CCP.

(23)For at sikre, at alle kollegier fungerer på ensartet vis, og for at skabe yderligere tilsynskonvergens bør ESMA styre og lede kollegiet for hver enkelt EU-CCP og have stemmeret i kollegiet.

(24)ESMA bør kunne bidrage mere effektivt til at sikre, at EU's CCP'er er sikre, robuste og konkurrencedygtige i forbindelse med levering af deres tjenesteydelser i hele Unionen. Ud over de tilsynsbeføjelser, der i dag følger af forordning (EU) nr. 648/2012, bør ESMA derfor tillige afgive udtalelse til CCP'ens kompetente myndighed om en CCP's årlige revision og evaluering, tilbagetrækning af dens tilladelse og marginkrav. ESMA bør, når den afgiver en sådan udtalelse, vurdere den pågældende CCP's overholdelse af de relevante krav og i den forbindelse især fokusere på konstaterede grænseoverskridende risici eller risici for den finansielle stabilitet i Unionen. Det er desuden nødvendigt at skabe yderligere tilsynskonvergens og sikre, at alle interessenter informeres om ESMA's og kollegiets vurdering af en CCP's aktiviteter. ESMA bør derfor, under iagttagelse af behovet for at beskytte fortrolige oplysninger, offentliggøre information om, at en kompetent myndighed ikke efterlever eller ikke agter at efterleve ESMA's eller kollegiets udtalelse eller eventuelle betingelser eller henstillinger deri. ESMA bør, efter stillingtagen i hvert enkelt tilfælde, kunne beslutte at offentliggøre den kompetente myndigheds begrundelse for ikke at efterleve ESMA's eller kollegiets udtalelse eller eventuelle betingelser eller henstillinger deri.

(25)Det er nødvendigt at sikre, at CCP'en til enhver tid overholder forordning (EU) nr. 648/2012, herunder efter en ikke-indsigelsesprocedure, hvor der gives tilladelse til levering af supplerende clearingydelser eller udøvelse af clearingaktiviteter, eller efter en ikke-indsigelsesprocedure for godkendelse af en modelændring, hvor ESMA og kollegiet ikke afgiver en særskilt udtalelse. Den revision, som CCP'ens kompetente myndighed foretager mindst en gang om året, bør derfor især omfatte sådanne nye clearingydelser eller -aktiviteter og eventuelle modelændringer. For at sikre tilsynskonvergens og garantere, at EU's CCP'er er sikre, robuste og konkurrencedygtige i forbindelse med levering af deres tjenesteydelser i hele Unionen, bør ESMA og kollegiet afgive udtalelse om den kompetente myndigheds rapport, idet denne rapport bør forelægges hvert år.

(26)ESMA bør have midlerne til at identificere potentielle risici for Unionens finansielle stabilitet. ESMA bør derfor, i samarbejde med EBA og EIOPA samt ECB inden for rammerne af de opgaver vedrørende tilsyn med kreditinstitutter inden for den fælles tilsynsmekanisme, som den er pålagt i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 36 , identificere indbyrdes forbindelser og indbyrdes afhængighed mellem forskellige CCP'er og juridiske personer, herunder fælles clearingmedlemmer, kunder og indirekte kunder, fælles udbydere af materielle tjenester, fælles udbydere af væsentlig likviditet, aftaler om krydssikkerhedsstillelse, cross-default-klausuler og kryds-CCP-netting, krydsgarantiaftaler og -risikooverførsler og back-to-back-transaktioner.

(27)De centralbanker, der udsteder EU-valutaerne for de finansielle instrumenter, som cleares af CCP'er, der er meddelt tilladelse, og som har anmodet om medlemskab af CCP-Tilsynsudvalget, er medlemmer af dette udvalg uden stemmeret. De deltager kun i udvalgets møder vedrørende EU-CCP'er i forbindelse med drøftelser om vurderinger i hele Unionen af CCP'ernes modstandsdygtighed over for ugunstige markedsudviklinger/relevante markedsudviklinger. De udstedende centralbanker er således, i modsætning til hvad der er tilfældet for deres deltagelse i tilsynet med tredjelands-CCP'er, ikke tilstrækkeligt involveret i tilsynsspørgsmål vedrørende EU-CCP'er, som er af direkte relevans for gennemførelsen af pengepolitik og betalingssystemernes smidige funktion, hvilket resulterer i, at der ikke i tilstrækkelig grad tages hensyn til grænseoverskridende risici. Udstedende centralbanker bør derfor kunne deltage som medlemmer uden stemmeret i alle møder, som CCP-Tilsynsudvalget indkalder til vedrørende EU-CCP'er.

(28)Det er nødvendigt at sikre hurtig udveksling af oplysninger, vidensdeling og effektivt samarbejde mellem de myndigheder, der er involveret i tilsynet med CCP'er, der er meddelt tilladelse, og navnlig når der er behov for en hurtig afgørelse fra en CCP's kompetente myndighed. Der bør derfor etableres et fælles tilsynshold for hver enkelt EU-CCP, som skal bistå de relevante tilsynsmyndigheder, bl.a. ved at give CCP'ens kompetente myndighed input inden for rammerne af ikke-indsigelsesproceduren for udvidelse af en CCP's eksisterende tilladelse, bistå med at fastlægge hyppigheden og omfanget af revisionen og evalueringen af en CCP og deltage i kontrolbesøg på stedet. I betragtning af at en CCP's kompetente myndighed fortsat i sidste ende vil være ansvarlig for de endelige tilsynsafgørelser, bør de fælles tilsynshold arbejde under ledelse af den kompetente myndighed for CCP'en, som holdet er etableret for, ligesom de bør være sammensat af medarbejdere fra CCP'ens kompetente myndighed og ESMA samt visse medlemmer af kollegiet. Andre medlemmer af kollegiet bør også kunne anmode om at deltage, idet anmodningen bør begrundes ud fra deres vurdering af den indflydelse, som CCP'ens alvorlige finansielle vanskeligheder kan have på den finansielle stabilitet i deres respektive medlemsstat.

(29)Med henblik på at forbedre de relevante EU-organers muligheder for at danne sig et samlet overblik over markedsudvikling af relevans for clearing i Unionen, overvåge implementeringen af visse clearingrelaterede krav i forordning (EU) nr. 648/2012 og i fællesskab drøfte de potentielle risici, der opstår som følge af forskellige finansielle aktørers indbyrdes forbindelser og andre spørgsmål vedrørende finansiel stabilitet er det nødvendigt at oprette en tværsektoriel overvågningsmekanisme, som samler de relevante EU-organer, der er involveret i tilsynet med EU-CCP'er, clearingmedlemmer og kunder. En sådan fælles overvågningsmekanisme bør forvaltes og ledes af ESMA som den EU-myndighed, der er involveret i tilsynet med EU-CCP'er og fører tilsyn med systemisk vigtige tredjelands-CCP'er. Også repræsentanter fra Kommissionen, EBA, EIOPA, ESRB og ECB samt ECB inden for rammerne af de opgaver vedrørende tilsyn med kreditinstitutter inden for den fælles tilsynsmekanisme, som det er pålagt i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013, bør deltage. 

(30)Med henblik på at sikre et informeret grundlag for fremtidige politikbeslutninger bør ESMA, i samarbejde med de andre organer, der deltager i den fælles overvågningsmekanisme, forelægge Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en årlig rapport om resultaterne af deres aktiviteter. ESMA kan indlede en procedure vedrørende overtrædelse af EU-retten i henhold til artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 37 , hvis ESMA på grundlag af de oplysninger, den har modtaget inden for rammerne af den fælles overvågningsmekanisme, og efter drøftelserne heri finder, at de kompetente myndigheder ikke sikrer clearingmedlemmernes og kundernes overholdelse af kravet om som minimum at cleare en del af de identificerede aftaler på konti hos EU-CCP'er, eller hvis ESMA konstaterer, at der er en risiko for den finansielle stabilitet i Unionen som følge af en påstået overtrædelse eller manglende anvendelse af EU-retten. ESMA kan, inden den indleder en sådan procedure vedrørende overtrædelse af EU-retten, udstede retningslinjer og henstillinger i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 16. ESMA bør, hvis den på grundlag af de oplysninger, den er modtaget inden for rammerne af den fælles overvågningsmekanisme, og efter drøftelserne heri finder, at overholdelse af kravet om som minimum at cleare en del af de identificerede aftaler på konti hos EU-CCP'er ikke effektivt sikrer reduktion af EU-clearingmedlemmers og kunders uforholdsmæssigt store eksponeringer mod niveau 2-CCP'er, revidere og foreslå ændringer i den relevante delegerede forordning fra Kommissionen, med yderligere præcisering af dette krav, og om nødvendigt foreslå en passende tilpasningsperiode.

(31)Uroen på markederne i 2020 som følge af covid-19-pandemien og de høje priser på engrosenergimarkederne i 2022 efter Ruslands uprovokerede og uberettigede aggression mod Ukraine viste, at det er afgørende, at de kompetente myndigheder samarbejder og udveksler oplysninger for at imødegå de risici, der opstår i forbindelse med hændelser med grænseoverskridende virkninger, men at ESMA stadig mangler de nødvendige redskaber til at sikre en sådan koordinering og en konvergerende tilgang på EU-plan. ESMA bør derfor kunne indkalde til møder i CCP-Tilsynsudvalget, enten på eget initiativ eller efter anmodning, eventuelt i en udvidet sammensætning, med henblik på effektivt at koordinere de kompetente myndigheders indsats i nødsituationer. ESMA bør desuden ved simpel anmodning kunne pålægge markedsdeltagere at fremlægge oplysninger, der er nødvendige, for at ESMA kan varetage sin koordinationsfunktion i sådanne situationer, samt kunne udstede henstillinger til den kompetente myndighed.

(32)Med henblik på at mindske byrden for CCP'er og ESMA bør det præciseres, at hvis ESMA foretager en revision af en tredjelands-CCP's anerkendelse i overensstemmelse med artikel 25, stk. 5, første afsnit, litra b), bør den pågældende tredjelands-CCP ikke være forpligtet til at indgive en ny ansøgning om anerkendelse. Den bør dog give ESMA alle de oplysninger, der er nødvendige for en sådan revision. ESMA's revision af en tredjelands-CCP's anerkendelse bør derfor ikke udgøre en ny anerkendelse af den pågældende CCP.

(33)Kommissionen bør, når den vedtager en afgørelse om ækvivalens, kunne fravige kravet om, at det pågældende tredjeland skal have et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af tredjelands-CCP'er. Kommissionen kan, når den overvejer, hvorvidt en sådan tilgang ville stå i et rimeligt forhold til målet, tage en række forskellige faktorer i betragtning, herunder overholdelsen af principperne for finansielle markedsinfrastrukturer, der er offentliggjort af Udvalget om Betalings- og Markedsinfrastrukturer og Den Internationale Børstilsynsorganisation, størrelsen af de tredjelands-CCP'er, der er etableret i den pågældende jurisdiktion, og, hvis den er kendt, den forventede aktivitet i disse tredjelands-CCP'er, der udføres af clearingmedlemmer og markedspladser, der er etableret i Unionen.

(34)For at sikre, at samarbejdsordninger mellem ESMA og de relevante kompetente myndigheder i tredjelande er forholdsmæssige, bør de pågældende ordninger afspejle de særlige karakteristika ved omfanget af de tjenesteydelser, der leveres, eller påtænkes leveret, i Unionen af CCP'er, der er meddelt tilladelse i det pågældende tredjeland, og hvorvidt tjenesteydelserne indebærer risici for Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater. Samarbejdsordningerne bør derfor afspejle det risikoniveau, som CCP'er etableret i et tredjeland potentielt udgør for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater.

(35)ESMA bør derfor skræddersy sine samarbejdsordninger til diverse tredjelandsjurisdiktioner baseret på de CCP'er, der er etableret i den enkelte jurisdiktion. Først og fremmest omfatter niveau 1-CCP'er en bred vifte af CCP-profiler, og ESMA bør derfor sikre, at en samarbejdsordning står i et rimeligt forhold til de CCP'er, der er etableret i den enkelte tredjelandsjurisdiktion. ESMA bør bl.a. tage hensyn til likviditeten på de pågældende markeder, i hvilket omfang CCP'ernes clearingaktiviteter er denomineret i euro eller andre EU-valutaer, og i hvilket omfang EU-enheder gør brug af de pågældende CCP'ers tjenesteydelser. I betragtning af at langt størstedelen af niveau 1-CCP'er kun i begrænset omfang leverer clearingydelser til clearingmedlemmer og markedspladser etableret i Unionen, bør omfanget af ESMA's vurdering og af de oplysninger, der skal anmodes om, også være begrænset i alle disse jurisdiktioner. Med henblik på at begrænse anmodningerne om oplysninger til niveau 1-CCP'er bør ESMA i princippet hvert år anmode om en række på forhånd angivne oplysninger. Hvis de risici, der knytter sig til en niveau 1-CCP eller en jurisdiktion, potentielt er større, vil der være grundlag for hyppigere, og som minimum kvartalsvise, anmodninger om en bredere vifte af oplysninger. Samarbejdsordninger, der allerede var etableret ved denne forordnings ikrafttræden, bør dog ikke skulle tilpasses, medmindre de relevante tredjelandsmyndigheder anmoder om det.

(36)I tilfælde af anerkendelse i henhold til artikel 25, stk. 2b, i forordning (EU) nr. 648/2012, bør samarbejdsordningerne mellem ESMA og de relevante tredjelandsmyndigheder, i betragtning af disse CCP'ers systemiske betydning for Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater, omfatte udveksling af en bredere vifte af oplysninger og hyppigere udveksling af disse oplysninger. I så fald bør samarbejdsordningerne også omfatte procedurer for sikring af, at der føres tilsyn med den pågældende niveau 2-CCP i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 25. ESMA bør sikre, at den kan indhente alle de oplysninger, der er nødvendige for, at den kan opfylde sine forpligtelser i henhold til nævnte forordning, herunder de oplysninger, der er nødvendige for at sikre overholdelse af samme forordnings artikel 25, stk. 2b, og udveksling af oplysninger, når en CCP helt eller delvist er blevet indrømmet sammenlignelig overholdelse. For at gøre det muligt for ESMA at gennemføre et fyldestgørende og effektivt tilsyn med niveau 2-CCP'er bør det præciseres, at sådanne CCP'er regelmæssigt skal give ESMA oplysninger.

(37)Med henblik på at sikre, at ESMA tillige holdes informeret om, i hvilken udstrækning en niveau 2-CCP er forberedt på, kan afbøde og kan komme på fode igen efter alvorlige finansielle vanskeligheder, bør samarbejdsordningerne omfatte, at ESMA har ret til at blive informeret, hvis en niveau 2-CCP udarbejder en genopretningsplan, eller hvis en tredjelandsmyndighed udarbejder afviklingsplaner. ESMA bør også underrettes om aspekter, der er relevante for den finansielle stabilitet i Unionen, eller i en eller flere af dens medlemsstater, og om, hvordan individuelle clearingmedlemmer og, i det omfang de er kendt, kunder og indirekte kunder, i væsentlig grad kunne blive berørt af gennemførelsen af en sådan genopretnings- eller afviklingsplan. Det bør i samarbejdsordningerne også angives, at ESMA skal underrettes, når en niveau 2-CCP agter at aktivere sin genopretningsplan, eller hvis tredjelandets myndigheder har fastslået, at der er tegn på en begyndende krisesituation, som vil kunne påvirke CCP'ens og dens clearingmedlemmers, kunders og indirekte kunders aktiviteter.

(38)For at afbøde potentielle risici for den finansielle stabilitet i Unionen, eller i en eller flere af dens medlemsstater, bør CCP'er og clearingcentraler ikke kunne være clearingmedlemmer af andre CCP'er, og CCP'er bør heller ikke kunne acceptere at have andre CCP'er som clearingmedlemmer eller indirekte clearingmedlemmer.

(39)Den senere tids begivenheder på råvaremarkederne som følge af Ruslands uprovokerede og uberettigede aggression mod Ukraine viser, at ikke-finansielle modparter ikke har samme adgang til likviditet som finansielle modparter. Ikke-finansielle modparter bør derfor ikke kunne udbyde kundeclearingydelser, og de bør kun kunne have konti hos CCP'en, hvis disse bruges til aktiver og positioner, der besiddes for egen regning. CCP'er, der har accepteret eller agter at acceptere ikke-finansielle modparter som clearingmedlemmer, bør sikre, at de ikke-finansielle modparter kan opfylde marginkravene og bidragene til misligholdelsesfonde, også i stresssituationer. Eftersom ikke-finansielle modparter ikke er omfattet af de samme tilsynsmæssige krav og likviditetsgarantier som finansielle modparter, bør deres direkte adgang til CCP'er overvåges af de kompetente myndigheder for CCP'er, der accepterer dem som clearingmedlemmer. CCP'ens kompetente myndighed vil regelmæssigt skulle aflægge rapport til ESMA og kollegiet om hensigtsmæssigheden af at acceptere ikke-finansielle modparter som clearingmedlemmer. ESMA kan afgive en udtalelse om hensigtsmæssigheden af sådanne ordninger efter en ad hoc-fagfællebedømmelse.

(40)For at sikre større synlighed og forudsigelighed for kunder og indirekte kunder i relation til margin calls og dermed gøre det muligt for dem at videreudvikle deres likviditetsstyringsstrategier, bør clearingmedlemmer og kunder, der leverer clearingydelser, sikre gennemsigtighed for deres kunder. På grund af deres tættere forhold til CCP'er og deres professionelle erfaring med central clearing og likviditetsstyring er clearingmedlemmer bedst i stand til klart og åbent at kommunikere til kunderne, hvordan en CCP-modeller fungerer, herunder i stresssituationer, og hvilken indvirkning sådanne situationer kan have på de marginer, kunden vil skulle stille, herunder eventuelle yderligere marginer, som clearingmedlemmer selv måtte anmode om. En bedre forståelse af CCP-marginmodeller kan gøre det nemmere for kunderne at forudsige margin calls med en rimelig sandsynlighed og at forberede sig på krav om sikkerhedsstillelse, navnlig i stresssituationer.

(41)For at sikre, at marginmodeller afspejler de aktuelle markedsforhold, bør CCP'er løbende, og ikke kun regelmæssigt, ændre deres marginniveau under hensyntagen til eventuelle procykliske virkninger af disse ændringer. Når CCP'er anmoder om og opkræver marginer på intradagsbasis, bør de desuden tage hensyn til den potentielle indvirkning af deres opkrævning af marginer på intradagsbasis og betalinger på deres deltageres likviditetsposition.

(42)Med henblik på at sikre, at likviditetsrisikoen fastlægges præcist, bør de enheder, hvis misligholdelse en CCP skal tage hensyn til ved fastlæggelsen af denne risiko, udvides til at omfatte ikke blot clearingmedlemmers, men også likviditetsleverandører, afviklingstjenesteudbydere eller andre tjenesteyderes misligholdelse.

(43)For at lette adgangen til clearing for enheder, der ikke råder over tilstrækkelige højlikvide aktiver, og navnlig energiselskaber, bør på betingelser, der skal fastsættes af ESMA, og for at sikre, at en CCP tager disse betingelser i betragtning ved beregningen af dens samlede eksponering mod en bank, der også er clearingmedlem, bør garantier fra forretningsbanker og offentlige banker betragtes som gyldig sikkerhedsstillelse. I betragtning af deres lave kreditrisikoprofil bør det desuden udtrykkeligt præciseres, at offentlige garantier også kan anvendes som anerkendt sikkerhed. Endelig bør en CCP, når den ændrer niveauet for de haircuts, den anvender på de aktiver, den accepterer som sikkerhedsstillelse, tage hensyn til eventuelle procykliske virkninger af disse ændringer.

(44)Med henblik på at gøre det lettere for CCP'er omgående at reagere på markedsudviklinger, der kan nødvendiggøre ændringer i deres risikomodeller, bør proceduren for godkendelse af ændringer i disse modeller forenkles. I tilfælde, hvor der er tale om ikke-væsentlige ændringer, bør der anvendes en ikke-indsigelsesprocedure for godkendelse. For at sikre tilsynskonvergens bør det i forordning (EU) nr. 648/2012 præciseres, hvilke ændringer der skal betragtes som væsentlige. Dette bør være tilfældet, når visse betingelser ville være opfyldt ved henvisning til forskellige aspekter af CCP'ens finansielle stilling og samlede risikoniveau.

(45)Forordning (EU) nr. 648/2012 bør tages op til revision senest 5 år efter datoen for nærværende forordnings ikrafttræden. Dette burde give tid til at implementere de ændringer, der indføres ved denne forordning. Om end forordning (EU) nr. 648/2012 bør tages op til revision i sin helhed, bør der ved denne revision fokuseres på forordningens mål- og omkostningseffektivitet med hensyn til at opfylde dens mål og forbedre effektiviteten og sikkerheden på Unionens clearingmarkeder og opretholde den finansielle stabilitet i Unionen. Der bør i revisionen desuden tages hensyn til EU-CCP'ernes evne til at tiltrække kunder, denne forordnings virkninger for så vidt angår tilskyndelse til clearing i Unionen, samt i hvilket omfang den styrkede vurdering og styring af grænseoverskridende risici har været til gavn for Unionen.

(46)For at sikre, at der er overensstemmelse mellem Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1131 38 og forordning (EU) nr. 648/2012, og at det indre markeds integritet og stabilitet bevares, er det nødvendigt i forordning (EU) 2017/1131 at fastsætte et ensartet regelsæt for styring af modpartsrisici i finansielle derivattransaktioner, der gennemføres af pengemarkedsforeninger, når transaktionerne er blevet clearet af en CCP, der er meddelt tilladelse eller anerkendt i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. Da centrale clearingordninger reducerer den modpartsrisiko, som finansielle derivataftaler er uløseligt forbundet med, er det nødvendigt at tage hensyn til, om et derivat er blevet clearet centralt af en CCP, der er meddelt tilladelse eller anerkendt i henhold til nævnte forordning, ved fastsættelsen af de gældende grænser for modpartsrisici. Det er desuden, af regulerings- og harmoniseringshensyn, nødvendigt kun at ophæve grænserne for modpartsrisici, når modparterne anvender CCP'er, der er i henhold til nævnte forordning er meddelt tilladelse eller anerkendt til at levere clearingydelser til clearingmedlemmer og deres kunder.

(47)For at sikre en konsekvent harmonisering af regler og tilsynspraksis vedrørende ansøgninger om tilladelse, udvidelse af tilladelser og godkendelse af modeller, kravet om en aktiv konto og deltagelseskravene til CCP'er bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage reguleringsmæssige tekniske standarder udarbejdet af ESMA vedrørende følgende: de dokumenter, CCP'er skal indsende, når de ansøger om tilladelse, udvidelse af en tilladelse eller godkendelse af ændringer i modeller, den andel af aktiviteter i de relevante derivataftaler, der skal stå på aktive konti hos EU-CCP'er, og den beregningsmetode, der skal anvendes til at beregne denne andel, omfanget af og detaljeringsgraden i de oplysninger, EU-clearingmedlemmer og kunder skal indberette til deres kompetente myndigheder om deres clearingaktiviteter hos tredjelands-CCP'er, idet oplysningerne — ud over angivelse af de mekanismer, der udløser en revision af tærsklerne for clearinggrænseværdierne efter betydelige prisudsving i den underliggende OTC-derivatklasse — også skal omfatte en vurdering af anvendelsesområdet for afdækningsundtagelsen og tærskelværdierne for anvendelse af clearingforpligtelsen, samt de elementer, der skal tages i betragtning ved fastsættelsen af kriterierne for adgang til en CCP. Kommissionen bør vedtage disse reguleringsmæssige tekniske standarder ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

(48)For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne forordning bør Kommissionen desuden tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesmæssige tekniske standarder udarbejdet af ESMA vedrørende formatet af de dokumenter, der skal fremlægges ved indgivelse af ansøgninger, samt formatet af EU-clearingmedlemmers og kunders indberetning til deres kompetente myndigheder om deres clearingaktiviteter hos tredjelands-CCP'er. Kommissionen bør vedtage disse gennemførelsesmæssige tekniske standarder ved hjælp af gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med artikel 291 i TEUF og i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

(49)For at sikre, at listen over tredjelande, hvis enheder ikke kan omfattes af disse undtagelser, selv om de ikke figurerer på nævnte lister, er relevant for målene med forordning (EU) nr. 648/2012, for at sikre en konsekvent harmonisering af forpligtelsen til at cleare visse transaktioner på en konto hos en CCP, der er meddelt tilladelse, hvor ESMA foretager en vurdering i henhold til artikel 25, stk. 2c, og for at sikre, at listen over ikke-væsentlige ændringer, der giver anledning til anvendelse af ikke-indsigelsesproceduren, forbliver relevant, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår tilpasning af de transaktioner, der er omfattet af forpligtelsen, og ændring af listen over ikke-væsentlige ændringer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning 39 . For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(50)Målene for denne forordning, nemlig at gøre Unionens CCP'er mere sikre og effektive ved at gøre dem mere attraktive, tilskynde til clearing i Unionen og sikre en højere grad af hensyntagen til grænseoverskridende risici, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af deres omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(51) Forordning (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 575/2013 og (EU) 2017/1131 bør derfor ændres.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EU) nr. 648/2012

I forordning (EU) nr. 648/2012 foretages følgende ændringer:

1)Artikel 3 affattes således:

"Artikel 3

Koncerninterne transaktioner

1.For så vidt angår en ikke-finansiel modpart er en koncernintern transaktion en OTC-derivataftale, der indgås med en anden modpart, som er en del af den samme koncern, forudsat at begge modparter er inkluderet i den samme konsolidering på fuldt grundlag og er underlagt passende centraliserede risikovurderings-, målings- og kontrolprocedurer, og den pågældende modpart er etableret i Unionen, eller, hvis den er etableret i et tredjeland, det pågældende tredjeland ikke er listeopført som omhandlet i stk. 4 og 5.

2.For så vidt angår en finansiel modpart er en koncernintern transaktion en af følgende:

a)en OTC-derivataftale, der indgås med en anden modpart, som er en del af den samme koncern, forudsat at følgende betingelser alle er opfyldt:

a)Den finansielle modpart er etableret i Unionen, eller, hvis den er etableret i et tredjeland, det pågældende tredjeland er ikke listeopført som omhandlet i stk. 4 og 5.

b)Den anden modpart er en finansiel modpart, et finansielt holdingselskab, et finansieringsinstitut eller en virksomhed, der yder accessoriske tjenester, der er underlagt passende tilsynskrav.

c)Begge modparter er inkluderet i den samme konsolidering på fuldt grundlag.

d)Begge modparter er underlagt passende, centraliserede risikovurderings-, målings- og kontrolprocedurer

b)en OTC-derivataftale, der indgås med en anden modpart, når begge modparter er en del af den samme institutsikringsordning, jf. artikel 113, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013), forudsat at betingelsen i nærværende stykkes litra a), nr. ii), er opfyldt

c)en OTC-derivataftale, der indgås mellem kreditinstitutter, som er tilknyttet det samme centrale organ, eller mellem sådanne kreditinstitutter og det centrale organ, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013

d)en OTC-derivataftale, der indgås med en ikke-finansiel modpart, som er en del af den samme koncern, forudsat at følgende betingelser begge er opfyldt:

a)Begge modparter i derivataftalen er inkluderet i den samme konsolidering på fuldt grundlag og er underlagt passende centraliserede risikovurderings-, målings- og kontrolprocedurer.

b)Den ikke-finansielle modpart er etableret i Unionen eller, hvis den er etableret i et tredjeland, det pågældende tredjeland er ikke listeopført som omhandlet i stk. 4 og 5.

3.Med henblik på denne artikel skal modparter anses for at være inkluderet i den samme konsolidering, når de begge er et af følgende:

a)    inkluderet i en konsolidering i overensstemmelse med direktiv 2013/34/EU eller International Financial Reporting Standards (IFRS) vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002 eller, for så vidt angår en koncern, hvis moderselskab har sit hovedkontor i et tredjeland, i overensstemmelse med tredjelandets almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, som vurderes at være ækvivalente med IFRS, jf. forordning (EF) nr. 1569/2007, eller et tredjelands regnskabsstandarder, som det er tilladt at anvende i henhold til samme forordnings artikel 4

b)    omfattet af det samme konsoliderede tilsyn i overensstemmelse med direktiv 2013/36/EU eller, for så vidt angår en koncern, hvis moderselskab har sit hovedkontor i et tredjeland, det samme konsoliderede tilsyn foretaget af tredjelandets kompetente myndighed, der er godkendt som værende ækvivalent med det tilsyn, der er omfattet af principperne i artikel 127 i direktiv 2013/36/EU.

4.Med henblik på denne artikel er transaktioner med modparter, der er etableret i tredjelande som beskrevet nedenfor, ikke omfattet af nogen af undtagelserne for koncerninterne transaktioner:

a)    tredjelande opført som højrisikotredjelande med strategiske mangler i deres ordning for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, jf. artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849*1 

b)    tredjelande opført i bilag I til Rådets konklusioner om den reviderede EU-liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner*2 med efterfølgende ajourføringer heraf, som specifikt godkendes to gange om året, sædvanligvis i februar og oktober, og offentliggøres i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

5.    Kommissionen tillægges beføjelse til, hvor det er relevant i lyset af et tredjelands retlige, tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige rammer med hensyn til risici, herunder modpartskreditrisiko og juridisk risiko, at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 82 med henblik på at supplere denne forordning for så vidt angår angivelse af tredjelande, hvis enheder ikke kan omfattes af nogen af undtagelserne for koncerninterne transaktioner, selv om de ikke er listeopført som omhandlet i stk. 4.

___________________________________________________

*1    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73)."

*2    Rådets konklusioner om den reviderede EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og bilagene hertil (EUT C 413I af 12.10.2021, s. 1).

2) I artikel 4, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

"Forpligtelsen til at cleare alle OTC-derivataftaler gælder ikke for aftaler indgået i situationer som omhandlet i første afsnit, litra a), nr. iv), mellem på den ene side en finansiel modpart, der opfylder betingelserne i artikel 4a, stk. 1, andet afsnit, eller en ikke-finansiel modpart, der opfylder betingelserne i artikel 10, stk. 1, andet afsnit, og på den anden side en pensionsordning, der er etableret i et tredjeland og opererer på nationalt plan, forudsat at den pågældende enhed eller ordning er godkendt, underlagt tilsyn og anerkendt i henhold til national ret, har som sit primære formål at tilvejebringe pensionsydelser og er undtaget fra clearingforpligtelsen i henhold til national ret."

3)Artikel 4a, stk. 3, første afsnit, affattes således:

"Ved beregningen af de i stk. 1 omhandlede positioner medtager den finansielle modpart alle OTC-derivataftaler indgået af den pågældende finansielle modpart eller af andre enheder inden for den koncern, som den finansielle modpart tilhører, som ikke er clearet gennem en CCP, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14 eller er anerkendt i henhold til artikel 25."

4)Følgende indsættes som artikel 7a og 7b:

"Artikel 7a

Aktiv konto

1.    Finansielle modparter eller ikke-finansielle modparter omfattet af clearingforpligtelsen i henhold til artikel 4a og 10, som clearer en eller flere af de i stk. 2 omhandlede kategorier af derivataftaler, skal cleare i det mindste en del af de pågældende aftaler på konti hos CCP'er, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14.

2.    De kategorier af derivataftaler, der er omfattet af forpligtelsen i stk. 1, er som følger:

a)    rentederivater denomineret i euro/polske zloty

b)    credit default swaps (CDS) denomineret i euro

c)    kortfristede rentederivater (STIR) denomineret i euro.

3.    En finansiel modpart eller en ikke-finansiel modpart, der er omfattet af forpligtelsen i stk. 1, skal beregne sine aktiviteter i de i stk. 1 omhandlede kategorier af derivataftaler hos CCP'er, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14.

4.    En finansiel modpart eller en ikke-finansiel modpart, der er omfattet af forpligtelsen i stk. 1, skal hvert år indberette resultatet af den i stk. 2 omhandlede beregning til den kompetente myndighed for den eller de CCP'er, den gør brug af, og bekræfte, at de(n) opfylder forpligtelsen i nævnte stykke. CCP'ens kompetente myndighed fremsender straks disse oplysninger til ESMA og den i artikel 23c omhandlede fælles overvågningsmekanisme.

5.    ESMA udarbejder, i samarbejde med EBA, EIOPA og ESRB og efter høring af ESCB, udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer:

a)    andelen af aktiviteter i hver enkelt af i stk. 2 nævnte kategorier af derivataftaler; denne andel skal være på et niveau, der resulterer i en reduktion af clearingen af de pågældende derivataftaler gennem niveau 2-CCP'er, der udbyder tjenesteydelser af væsentlig systemisk betydning for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater, jf. artikel 25, stk. 2c, og som sikrer, at clearingen af sådanne derivataftaler ikke længere er af væsentlig systemisk betydning

b)    metoden til beregninger som omhandlet i stk. 3.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen = 12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

6.    Kommissionen tillægges beføjelse til, hvis ESMA foretager en vurdering i henhold til artikel 25, stk. 2c, og konkluderer, at visse tjenesteydelser eller aktiviteter, der leveres af niveau 2-CCP'er, er af væsentlig systemisk betydning for Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater, eller at tjenesteydelser eller aktiviteter, som ESMA tidligere har identificeret som værende af væsentlig systemisk betydning for Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater, ikke længere er det, at vedtage en delegeret retsakt med henblik på at ændre stk. 2, jf. artikel 82.

Artikel 7b

Information om clearingydelser

1.    Clearingmedlemmer og kunder, der leverer clearingydelser både gennem en CCP, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14, og gennem en CCP, der er anerkendt i henhold til artikel 25, skal, når en af deres kunder fremlægger en clearingaftale, informere kunden om muligheden for at cleare den pågældende aftale gennem den CCP, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14.

2.    Clearingmedlemmer og kunder, der er etableret i Unionen eller er en del af en koncern, der er underlagt konsolideret tilsyn i Unionen, og som clearer gennem en CCP, der er anerkendt i henhold til artikel 25, skal hvert år indberette omfanget af deres clearingaktiviteter hos den pågældende CCP til deres kompetente myndighed, idet følgende skal oplyses:

a)    typen af clearede finansielle instrumenter eller ikke-finansielle aftaler

b)    gennemsnitsværdien af det, der er clearet på 1 år, pr. EU-valuta og pr. aktivklasse

c)    værdien af opkrævede marginer

d)    bidrag til misligholdelsesfonde

e)    den største betalingsforpligtelse.

Den pågældende kompetente myndighed fremsender straks disse oplysninger til ESMA og den i artikel 23c omhandlede fælles overvågningsmekanisme.

3.    ESMA udarbejder, i samarbejde med EBA, EIOPA og ESRB og efter høring af ESCB, udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der yderligere præciserer indholdet af og detaljeringsgraden i de oplysninger, der skal indberettes i henhold til stk. 2, under hensyntagen til, hvilke oplysninger ESMA allerede har adgang til i den eksisterende rapporteringsramme.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen = 12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

4.    ESMA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der præciserer formatet af de oplysninger, der skal meddeles til den kompetente myndighed i henhold til stk. 2.

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen = 12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

5)I artikel 9 foretages følgende ændringer:

a)    Stk. 1, tredje og fjerde afsnit, udgår.

b)    I stk. 1a, fjerde afsnit,

— affattes litra a) således:

"a) den pågældende tredjelandsenhed ville blive betragtet som en finansiel modpart, hvis den var etableret i Unionen, og"

— udgår litra b).

6)Artikel 10, stk. 2a-5, affattes således:

"2a.    De relevante kompetente myndigheder for den ikke-finansielle modpart og de andre enheder i koncernen etablerer samarbejdsprocedurer for at sikre en effektiv beregning af positionerne og evaluere og vurdere eksponeringsniveauet i OTC-derivataftaler på koncernniveau.

3.    Ved beregningen af de i stk. 1 omhandlede positioner medtager den ikke-finansielle modpart alle OTC-derivataftaler indgået af den ikke-finansielle modpart, som ikke er clearet gennem en CCP, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14 eller er anerkendt i henhold til artikel 25, og som ikke objektivt kan måles til at reducere risici direkte knyttet til den ikke-finansielle modparts forretningsmæssige aktivitet eller likviditetsfinansiering.

4.    ESMA udarbejder, efter høring af ESRB og andre relevante myndigheder, udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer følgende:

a)    kriterierne for, hvilke OTC-derivataftaler der objektivt kan måles til at reducere risici direkte knyttet til den forretningsmæssige aktivitet eller likviditetsfinansieringen, jf. stk. 3

b)    tærskler for clearinggrænseværdierne, som fastsættes under hensyntagen til den systemiske relevans af åbne positioner og fremtidige nettoeksponeringer for hver enkelt modpart og hver enkelt OTC-derivatklasse

c)    de mekanismer, der udløser en revision af clearinggrænseværdierne efter betydelige prisudsving i den underliggende OTC-derivatklasse.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen = 12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

ESMA tager, i samråd med ESRB, de i første afsnit, litra b), omhandlede clearinggrænseværdier op til revision under hensyntagen til især de finansielle modparters indbyrdes forbindelser. Denne revision foretages mindst hvert andet år, og hyppigere om nødvendigt eller hvis påkrævet i henhold til den mekanisme, der er oprettet i henhold til første afsnit, litra c), og kan omfatte forslag til ændringer af grænseværdierne, jf. første afsnit, litra b), ved hjælp af reguleringsmæssige tekniske standarder vedtaget i henhold til denne artikel. Ved revisionen af clearinggrænseværdierne tager ESMA stilling til, om de OTC-derivatklasser, for hvilke der er fastsat en clearinggrænseværdi, stadig er de relevante OTC-derivatklasser, eller om der bør indføres nye klasser.

Denne regelmæssige revision ledsages af en rapport fra ESMA om emnet.

5.    Hver medlemsstat udpeger en myndighed, som er ansvarlig for at sikre, at ikke-finansielle modparter opfylder deres forpligtelser i henhold til denne forordning. Denne myndighed aflægger mindst en gang om året, og hyppigere, hvis der konstateres en nødsituation, jf. artikel 24, rapport til ESMA om aktiviteten på OTC-derivatmarkederne hos de ikke-finansielle modparter, den er ansvarlig for, samt i den koncern, de tilhører.

Mindst hvert andet år forelægger ESMA en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om ikke-finansielle EU-modparters aktivitet på OTC-derivatmarkederne, med angivelse af områder, hvor der er mangel på konvergens og sammenhæng i anvendelsen af denne forordning og potentielle risici for den finansielle stabilitet i Unionen."

7)I artikel 11 foretages følgende ændringer:

a)    I stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

"En ikke-finansiel modpart, der for første gang bliver omfattet af forpligtelserne i første afsnit, skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til at opfylde disse forpligtelser senest fire måneder efter den i artikel 10, stk. 1, andet afsnit, litra a), omhandlede underretning. En ikke-finansiel modpart fritages for disse forpligtelser for aftaler, der indgås inden for fire måneder efter denne underretning."

b)    I stk. 3 tilføjes følgende afsnit:

"En ikke-finansiel modpart, der for første gang bliver omfattet af forpligtelserne i første afsnit, skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til at opfylde disse forpligtelser senest fire måneder efter den i artikel 10, stk. 1, andet afsnit, litra a), omhandlede underretning. En ikke-finansiel modpart fritages for disse forpligtelser for aftaler, der indgås inden for fire måneder efter denne underretning.

EBA kan udstede retningslinjer eller henstillinger med henblik på at sikre en ensartet anvendelse af de i første afsnit omhandlede risikostyringsprocedurer i overensstemmelse med proceduren i artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

EBA udarbejder udkast til disse retningslinjer eller henstillinger i samarbejde med ESA'erne."

c)    Stk. 15, første afsnit, litra aa), udgår.

8)Artikel 13 udgår.

9)I artikel 14 foretages følgende ændringer:

a)    Stk. 3 affattes således:

"3.    Den i stk. 1 omhandlede tilladelse meddeles for aktiviteter knyttet til clearing, og det skal i tilladelsen præciseres, hvilke tjenesteydelser eller aktiviteter den pågældende CCP har tilladelse til at levere eller udøve, herunder hvilke klasser af finansielle instrumenter der er omfattet af tilladelsen.

En enhed, der ansøger om tilladelse som CCP til at cleare finansielle instrumenter, skal i sin ansøgning angive både de klasser af finansielle instrumenter, som den pågældende CCP ansøger om tilladelse til at cleare, og klasser af ikke-finansielle instrumenter, som er egnede til clearing, og som den agter at cleare.

Agter en CCP, der er meddelt tilladelse i henhold til denne artikel, at cleare klasser af ikke-finansielle instrumenter, som er egnede til clearing, skal den ansøge om en udvidelse af sin tilladelse i overensstemmelse med artikel 15."

b)    Følgende tilføjes som stk. 6 og 7:

"6.    For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA, i tæt samarbejde med ESCB, udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, hvilke dokumenter der skal ledsage en ansøgning om tilladelse i henhold til stk. 1, og hvilke oplysninger disse dokumenter skal indeholde for at godtgøre, at CCP'en opfylder alle de relevante krav i denne forordning.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen = 12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

7.    ESMA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der præciserer det elektroniske format af den ansøgning, der skal indgives til den centrale database med henblik på meddelelse af tilladelse som omhandlet i stk. 1.

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen = 12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

10)I artikel 15 foretages følgende ændringer:

a)    Stk. 1 affattes således:

"1.    En CCP, der ønsker at udvide sine forretningsaktiviteter med supplerende tjenesteydelser eller aktiviteter, der ikke er omfattet af den eksisterende tilladelse, skal indgive en anmodning om udvidelse til CCP'ens kompetente myndighed. Levering af clearingydelser eller udøvelse af clearingaktiviteter, for hvilke CCP'en ikke allerede har fået tilladelse, betragtes som en udvidelse af tilladelsen.

Udvidelsen af tilladelsen sker i overensstemmelse med en af følgende:

a)proceduren i artikel 17

b)proceduren i artikel 17a, hvis den ansøgende CCP anmoder herom i henhold til artikel 17a, stk. 3."

b)    Stk. 3 affattes således:

"3.    ESMA udarbejder, i tæt samarbejde med ESCB, udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, hvilke dokumenter der skal ledsage en ansøgning om tilladelse til udvidelse af en tilladelse i henhold til stk. 1, og hvilke oplysninger disse dokumenter skal indeholde for at godtgøre, at CCP'en opfylder alle relevante krav i denne forordning.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen = 12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

c)    Følgende tilføjes som stk. 4:

"4.    ESMA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der præciserer det elektroniske format af den ansøgning, der skal indgives til den centrale database med henblik på udvidelse af en tilladelse som omhandlet i stk. 1.

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen = 12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

11)I artikel 17 foretages følgende ændringer:

a)    Overskriften til artiklen affattes således:

"Procedure for imødekommelse eller afvisning af en ansøgning om meddelelse af tilladelse eller om udvidelse af en tilladelse".

b)    Stk. 1, 2 og 3 affattes således:

"1.    Den ansøgende CCP skal indgive en ansøgning om tilladelse, jf. artikel 14, stk. 1, eller en ansøgning om udvidelse af CCP'ens tilladelse, jf. artikel 15, stk. 1, i elektronisk format via den i stk. 7 omhandlede centrale database. Ansøgningen deles straks med CCP'ens kompetente myndighed, ESMA og det i artikel 18, stk.1, omhandlede kollegium.

CCP'ens kompetente myndighed bekræfter senest 2 arbejdsdage efter modtagelsen af en sådan ansøgning, at den har modtaget ansøgningen, og informerer CCP'en om, hvorvidt ansøgningen indeholder de dokumenter, der kræves i henhold til artikel 14, stk. 6 og 7 eller, hvis CCP'en har ansøgt om en udvidelse af sin tilladelse, i henhold til artikel 15, stk. 3 og 4.

Konstaterer CCP'ens kompetente myndighed, at ikke alle de dokumenter, der kræves i henhold til artikel 14, stk. 6 og 7, eller artikel 15, stk. 3 og 4, er fremlagt, afviser den CCP'ens ansøgning.

2.    Den ansøgende CCP skal fremlægge alle de oplysninger, der er nødvendige for at godtgøre, at den på tidspunktet for tilladelse har truffet alle nødvendige foranstaltninger til at opfylde de krav, der er fastsat i denne forordning.

3.    Senest 40 arbejdsdage efter udløbet af den i stk. 1, andet afsnit, fastsatte periode ("risikovurderingsperioden") foretager CCP'ens kompetente myndighed, ESMA og kollegiet hver især en risikovurdering af CCP'ens overholdelse af de relevante krav i denne forordning. Senest ved risikovurderingsperiodens udløb:

a)    fremsender CCP'ens kompetente myndighed sit udkast til afgørelse og rapport til ESMA og kollegiet

b)    vedtager ESMA en udtalelse, jf. artikel 24a, stk. 7, og fremsender denne til CCP'ens kompetente myndighed og kollegiet

c)    vedtager kollegiet en udtalelse, jf. artikel 19, og fremsender denne til CCP'ens kompetente myndighed og EMSA.

Med henblik på litra b) kan ESMA i sin udtalelse medtage alle betingelser eller henstillinger, som den måtte finde nødvendige for at afhjælpe eventuelle mangler ved CCP'ens risikostyring, navnlig i relation til konstaterede grænseoverskridende risici eller risici for den finansielle stabilitet i Unionen.

Med henblik på litra c) kan kollegiet i sin udtalelse medtage alle betingelser eller henstillinger, som det måtte finde nødvendige for at afhjælpe eventuelle mangler ved CCP'ens risikostyring."

d)    Følgende indsættes som stk. 3a og 3b:

"3a.    I den i stk. 3 omhandlede risikovurderingsperiode kan CCP'ens kompetente myndighed, ESMA og ethvert medlem af kollegiet indsende spørgsmål direkte til CCP'en. Hvis CCP'en ikke besvarer sådanne spørgsmål inden for den frist, der er fastsat af den anmodende myndighed, kan CCP'ens kompetente myndighed, ESMA eller kollegiet træffe afgørelse uden at have modtaget CCP's svar eller beslutte at forlænge vurderingsperioden med højst 10 arbejdsdage, hvis de vurderer, at spørgsmålet er af afgørende betydning for vurderingen.

3b.    Senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af både ESMA's udtalelse og kollegiets udtalelse træffer CCP'ens kompetente myndighed sin afgørelse og fremsender den til ESMA og kollegiet.

Såfremt CCP'ens kompetente myndighed ikke er enig i en udtalelse fra ESMA eller kollegiet, herunder eventuelle betingelser eller henstillinger deri, skal dens afgørelse indeholde en fuldstændig begrundelse og en redegørelse for enhver væsentlig afvigelse fra den pågældende udtalelse eller de pågældende betingelser eller henstillinger.

I tilfælde af at en kompetent myndighed ikke efterlever eller ikke agter at efterleve ESMA's eller kollegiets udtalelse eller eventuelle betingelser eller henstillinger deri, offentliggør ESMA dette. ESMA kan også, efter stillingtagen i hvert enkelt tilfælde, beslutte at offentliggøre den kompetente myndigheds begrundelse for ikke at efterleve ESMA's eller kollegiets udtalelse eller eventuelle betingelser eller henstillinger deri."

e)    Stk. 4 affattes således:

"4.    CCP'ens kompetente myndighed meddeler kun tilladelse, jf. artikel 14 og artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), under behørig hensyntagen til udtalelserne fra ESMA og kollegiet, jf. stk. 3, herunder eventuelle betingelser eller henstillinger deri, hvis det på fyldestgørende vis godtgøres, at den ansøgende CCP:

a)opfylder alle de krav, der er fastsat i denne forordning, herunder, hvis det er relevant, vedrørende levering af clearingydelser eller udøvelse af clearingaktiviteter i relation til ikke-finansielle instrumenter, og

b)er anmeldt som et system i henhold til direktiv 98/26/EF.

CCP'en meddeles ikke tilladelse, hvis alle medlemmerne af kollegiet, undtagen myndighederne i den medlemsstat, hvor CCP'en er etableret, ved gensidig aftale enes om en fælles udtalelse i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, om, at CCP'en ikke meddeles tilladelse. Denne udtalelse skal indeholde en skriftlig, fuldstændig og udførlig begrundelse for, hvorfor kollegiet mener, at de krav, der er fastsat i denne forordning eller i anden EU-lovgivning, ikke er opfyldt.

Er der ikke opnået enighed om en fælles udtalelse ved gensidig aftale, jf. andet afsnit, og har et flertal på to tredjedele af kollegiet afgivet en negativ udtalelse, kan enhver af de berørte kompetente myndigheder inden for 30 kalenderdage efter vedtagelsen af denne negative udtalelse, på grundlag af et flertal på to tredjedele af kollegiet, henvise sagen til ESMA i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Afgørelsen om henvisning skal indeholde en skriftlig, fuldstændig og udførlig begrundelse for, hvorfor de pågældende medlemmer af kollegiet mener, at de krav, der er fastsat i denne forordning eller andre dele af EU-retten, ikke er opfyldt. I dette tilfælde udsætter CCP'ens kompetente myndighed sin afgørelse om tilladelse og afventer en eventuel afgørelse om tilladelse, som ESMA kan træffe i henhold til artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1095/2010. Den kompetente myndighed træffer sin afgørelse i overensstemmelse med ESMA's afgørelse. Sagen kan ikke henvises til ESMA efter udløbet af 30-dages-perioden som omhandlet i tredje afsnit.

Hvis alle medlemmerne af kollegiet, undtagen myndighederne i den medlemsstat, hvor CCP'en er etableret, ved gensidig aftale når til enighed om en fælles udtalelse i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, om, at CCP'en ikke meddeles tilladelse, kan CCP'ens kompetente myndighed henvise sagen til ESMA i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor CCP'en er etableret, fremsender afgørelsen til de øvrige berørte kompetente myndigheder."

f)    Stk. 7 affattes således:

"7.    ESMA fører en central database, hvor CCP'ens kompetente myndighed, ESMA og medlemmerne af kollegiet for den pågældende CCP ("registrerede modtagere") kan tilgå alle dokumenter, der er registreret i databasen for den pågældende CCP. CCP'en indgiver en ansøgning som omhandlet i artikel 14, artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), og artikel 49 via denne database.

De registrerede modtagere uploader straks alle dokumenter, som de modtager fra CCP'en i forbindelse med en ansøgning i henhold til stk. 1, og den centrale database underretter automatisk de registrerede modtagere, når der er foretaget ændringer i dens indhold. Den centrale database skal indeholde alle dokumenter indsendt af en ansøgende CCP, jf. stk. 1, og alle andre dokumenter af relevans for CCP'ens kompetente myndigheds, ESMA's og kollegiets vurdering.

Medlemmerne af CCP-Tilsynsudvalget har også adgang til den centrale database med henblik på udførelsen af deres opgaver i henhold til artikel 24a, stk. 7. Formanden for CCP-Tilsynsudvalget kan begrænse adgangen til bestemte dokumenter for medlemmerne af CCP-Tilsynsudvalget som omhandlet i artikel 24a, litra c) og litra d), nr. ii), hvis fortrolighedshensyn tilsiger det."

12)Følgende indsættes som artikel 17a og 17b:

"Artikel 17a

Ikke-indsigelsesprocedure for imødekommelse af anmodninger om udvidelse af aktiviteter eller tjenesteydelser

1.    Ikke-indsigelsesproceduren anvendes i forbindelse med ikke-væsentlige ændringer i en CCP's eksisterende tilladelse i følgende tilfælde, hvor den påtænkte yderligere clearingydelse eller -aktivitet:

a)    opfylder følgende betingelser:

i)    CCP'en agter at cleare et eller flere finansielle instrumenter tilhørende de samme klasser af finansielle instrumenter, som den er meddelt tilladelse til at cleare i henhold til artikel 14 eller 15.

ii)    De i nr. i) omhandlede finansielle instrumenter handles på en markedsplads, hvor CCP'en allerede leverer clearingydelser eller udøver clearingaktiviteter.

iii)    Den påtænkte supplerede clearingydelse eller -aktivitet indebærer ikke en betaling i en ny valuta

b)    tilføjer en ny EU-valuta i en klasse af finansielle instrumenter, der allerede er omfattet af CCP'ens tilladelse, eller

c)    tilføjer en eller flere yderligere løbetider til en klasse af finansielle instrumenter, der allerede er omfattet af CCP'ens tilladelse, forudsat at løbetidsintervallet ikke udvides væsentligt.

2.    CCP'ens kompetente myndighed kan også, under hensyntagen til input fra det fælles tilsynshold, der er etableret for den pågældende CCP i henhold til artikel 23b, beslutte at anvende ikke-indsigelsesproceduren, jf. nærværende artikel, efter anmodning herom fra en CCP, forudsat at den påtænkte supplerende clearingydelse eller -aktivitet ikke opfylder nogen alle følgende betingelser:

a)Den gør det nødvendigt for CCP'en at foretage væsentlige tilpasninger i sin operationelle struktur på et eller andet tidspunkt i kontraktcyklussen.

b)Den omfatter udbud af aftaler, der ikke kan realiseres på samme måde, f.eks. i form af direkte tilbud eller via auktion, eller sammen med aftaler, der allerede cleares af CCP'en.

c)Den gør det nødvendigt for CCP'en at tage hensyn til væsentlige nye aftalespecifikationer, såsom væsentlige udvidelser af løbetidsintervallerne eller nye optionsudnyttelsesmåder inden for en bestemt aftalekategori.

d)Den medfører væsentlige nye risici i tilknytning til de forskellige karakteristika ved de tilgrundliggende aktiver.

e)Den omfatter udbud af en ny afviklings-/leveringsmekanisme eller -tjenesteydelse, som indebærer etablering af links til et andet værdipapirafviklingssystem, en anden CSD eller et andet betalingssystem, som CCP'en ikke tidligere har anvendt.

3.    En CCP, der indgiver en anmodning om udvidelse og anmoder om anvendelse af ikke-indsigelsesproceduren, skal godtgøre, at den påtænkte udvidelse af CCP'ens forretningsaktiviteter med supplerende clearingydelser eller -aktiviteter opfylder betingelserne i stk. 1 eller 2 for at blive vurderet i henhold til ikke-indsigelsesproceduren. CCP'en skal indgive sin ansøgning i elektronisk format via den i artikel 17, stk. 7, omhandlede centrale database og skal fremlægge alle de oplysninger, der er nødvendige for at godtgøre, at den på tidspunktet for meddelelse af tilladelse har truffet alle nødvendige foranstaltninger til at opfylde de relevante krav i denne forordning.

En CCP, der ansøger om udvidelse af sin tilladelse og anmoder om anvendelse af ikke-indsigelsesproceduren, kan, såfremt de påtænkte supplerende clearingydelser eller -aktiviteter falder ind under anvendelsesområdet for stk. 1, påbegynde clearing af de pågældende supplerende finansielle instrumenter eller ikke-finansielle instrumenter, som er egnede til clearing, inden CCP'ens kompetente myndighed har truffet afgørelse i henhold til stk. 4.

4.    Senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af en ansøgning indgivet i henhold til stk. 2 træffer CCP'ens kompetente myndighed, under hensyntagen til input fra det fælles tilsynshold, der er etableret for den pågældende CCP i henhold til artikel 23b, afgørelse om, hvorvidt ansøgningen skal behandles efter ikke-indsigelsesproceduren, jf. nærværende artikel, eller, hvis CCP'ens kompetente myndighed har konstateret væsentlige risici som følge af den påtænkte udvidelse af CCP'ens forretningsaktiviteter med supplerende clearingydelser eller -aktiviteter, proceduren i artikel 17. CCP'ens kompetente myndighed underretter den ansøgende CCP om sin afgørelse. Hvis CCP'ens kompetente myndighed har besluttet, at proceduren i artikel 17 finder anvendelse, skal CCP'en senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af en sådan underretning ophøre med at levere/udøve den pågældende clearingydelse/-aktivitet.

5.    Hvis en CCP's kompetente myndighed, under hensyntagen til input fra det fælles tilsynshold, der er etableret for den pågældende CCP i henhold til artikel 23b, ikke har gjort indsigelse mod CCP'ens påtænkte supplerende tjenesteydelser eller aktiviteter senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgningen, hvis stk. 1 finder anvendelse, eller efter modtagelsen af den i stk. 4 omhandlede underretning, hvis nævnte stykke finder anvendelse, som bekræfter, at den ved denne artikel fastsatte ikke-indsigelsesprocedure finder anvendelse, anses tilladelsen for at være givet.

6.    Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 82 med henblik på at supplere denne forordning ved at præcisere eventuelle ændringer i listen over ikke-væsentlige ændringer i stk. 1, hvor en sådan ændring ikke ville medføre en øget risiko for CCP'en.

Artikel 17b

Procedure for indhentning af udtalelser fra ESMA og kollegiet

1.    En CCP's kompetente myndighed indgiver, i elektronisk format via den i artikel 17, stk. 7, omhandlede centrale database, en anmodning om en udtalelse:

a)fra ESMA i henhold til artikel 23a, stk. 2, hvis den kompetente myndighed agter at træffe afgørelse vedrørende artikel 7, 8, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 41 eller 54

b)fra kollegiet i henhold til artikel 18, hvis den kompetente myndighed agter at træffe afgørelse i vedrørende artikel 20, 21, 30, 31, 32, 35, 41, 49, 51 eller 54.

Anmodningen om en udtalelse deles straks med de registrerede modtagere.

2.    Medmindre andet er fastsat i den relevante artikel, vurderer ESMA og kollegiet senest 30 arbejdsdage efter modtagelsen af den i stk. 1 omhandlede anmodning ("vurderingsperioden") CCP'ens overholdelse af de relevante krav. Senest ved vurderingsperiodens udløb:

a)    fremsender CCP'ens kompetente myndighed sit udkast til afgørelse og rapport til ESMA og kollegiet

b)    vedtager ESMA en udtalelse, jf. artikel 24a, stk. 7, første afsnit, litra bc), og fremsender denne til CCP'ens kompetente myndighed og kollegiet. ESMA kan i sin udtalelse medtage alle betingelser eller henstillinger, som den måtte finde nødvendige for at afhjælpe eventuelle mangler ved CCP'ens risikostyring, navnlig i relation til konstaterede grænseoverskridende risici eller risici for den finansielle stabilitet i Unionen

c) vedtager kollegiet en udtalelse, jf. artikel 19, og fremsender denne til EMSA og CCP'ens kompetente myndighed. Kollegiet kan i sin udtalelse medtage alle betingelser eller henstillinger, som det måtte finde nødvendige for at afhjælpe eventuelle mangler ved CCP'ens risikostyring.

3.    Senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af ESMA's udtalelse og, hvis det er påkrævet, kollegiets udtalelse vedtager CCP'ens kompetente myndighed, under behørig hensyntagen til ESMA's og kollegiets udtalelser, herunder eventuelle betingelser eller henstillinger deri, sin afgørelse og fremsender den til ESMA og kollegiet.

Såfremt CCP'ens kompetente myndighed ikke er enig i en udtalelse fra ESMA eller kollegiet, herunder eventuelle betingelser eller henstillinger deri, skal dens afgørelse indeholde en fuldstændig begrundelse og en redegørelse for enhver væsentlig afvigelse fra den pågældende udtalelse eller de pågældende betingelser eller henstillinger.

I tilfælde af at en kompetent myndighed ikke efterlever eller ikke agter at efterleve ESMA's eller kollegiets udtalelse eller eventuelle betingelser eller henstillinger deri, offentliggør ESMA dette. ESMA kan også, efter stillingtagen i hvert enkelt tilfælde, beslutte at offentliggøre den kompetente myndigheds begrundelse for ikke at efterleve ESMA's eller kollegiets udtalelse eller eventuelle betingelser eller henstillinger deri."

13)I artikel 18 foretages følgende ændringer:

a)    Stk. 1 affattes således:

"1. Senest 30 kalenderdage efter indgivelsen af en fuldstændig ansøgning i overensstemmelse med artikel 17 opretter CCP'ens kompetente myndighed et kollegium med henblik på at lette udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 15, 17, 20, 21, 30, 31, 32, 35, 41, 49, 51 og 54.

b)    Stk. 2, litra a), affattes således:

"a)    formanden eller et af de uafhængige medlemmer af CCP-Tilsynsudvalget som omhandlet i artikel 24a, stk. 2, litra a) og b), som styrer og leder kollegiet".

14)I artikel 19 foretages følgende ændringer:

a)    Stk. 1 affattes således:

"1.    Når kollegiet skal afgive udtalelse i henhold til denne forordning, afgiver det en fælles udtalelse, der fastslår, hvorvidt den pågældende CCP opfylder alle de krav, der er fastsat i denne forordning.

Med forbehold af artikel 17, stk. 4, tredje afsnit, og såfremt der ikke nås til enighed om en fælles udtalelse i overensstemmelse med første afsnit, vedtager kollegiet inden for samme periode en flertalsudtalelse."

b)    Stk. 3, fjerde afsnit, affattes således:

"De i artikel 18, stk. 2, litra ca) og i), omhandlede kollegiemedlemmer har ikke stemmeret i forbindelse med kollegiets udtalelser."

c)    Stk. 4 udgår.

14)Artikel 20, stk. 3-7, affattes således:

"3.    CCP'ens kompetente myndighed hører ESMA og medlemmerne af kollegiet, jf. stk. 6, om nødvendigheden af at trække CCP'ens tilladelse tilbage, medmindre en afgørelse er uopsættelig.

4.    ESMA eller ethvert medlem af kollegiet kan til enhver tid anmode om, at CCP'ens kompetente myndighed undersøger, hvorvidt CCP'en fortsat opfylder de betingelser, hvorpå tilladelsen blev meddelt.

5.    CCP'ens kompetente myndighed kan begrænse tilbagetrækningen af tilladelsen til kun at omfatte en bestemt tjenesteydelse, aktivitet eller klasse af finansielle eller ikke-finansielle instrumenter.

6.    Inden CCP'ens kompetente myndighed træffer afgørelse om at trække tilladelsen for en bestemt tjenesteydelse, aktivitet eller klasse af finansielle eller ikke-finansielle instrumenter tilbage, anmoder den ESMA og kollegiet om at afgive udtalelse, jf. artikel 17b.

7.    Når en CCP's kompetente myndighed træffer afgørelse om at trække en tilladelse tilbage i sin helhed eller for en bestemt tjenesteydelse, aktivitet eller klasse af finansielle eller ikke-finansielle instrumenter, får denne afgørelse virkning i hele Unionen."

16)I artikel 21 foretages følgende ændringer:

a)    Stk. 1 affattes således:

"1.    De i artikel 22 omhandlede kompetente myndigheder:

a)    foretager en revision af de ordninger, strategier, procedurer og mekanismer, som CCP'er har gennemført for at overholde denne forordning

b)    foretager en revision af de tjenesteydelser/aktiviteter, som CCP'en er begyndt at levere/udøve på grundlag af en ikke-indsigelsesprocedure i henhold til artikel 17a eller i henhold til artikel 49

c)    evaluerer de risici, herunder finansielle og operationelle risici, som CCP'er er eller kan blive udsat for."

b)    Stk. 3 og 4 affattes således:

"3.    De kompetente myndigheder fastlægger, under hensyntagen til input fra det fælles tilsynshold, der er etableret for den pågældende CCP i henhold til artikel 23b, hyppigheden og omfanget af den i nærværende artikels stk. 1 omhandlede revision og evaluering, under særlig hensyntagen til størrelsen, den systemiske betydning, arten, omfanget og kompleksiteten af aktiviteterne samt de pågældende CCP'ers indbyrdes forbindelser med andre finansielle markedsinfrastrukturer og til de tilsynsprioriteter, som ESMA har fastlagt i overensstemmelse med artikel 24a, stk. 7, første afsnit, litra ba). De kompetente myndigheder foretager revisionen og evalueringen mindst en gang om året.

CCP'er er underlagt kontrolbesøg på stedet. De kompetente myndigheder opfordrer medlemmerne af det fælles tilsynshold, der er etableret for den pågældende CCP i henhold til artikel 23b, til at deltage i kontrolbesøg på stedet.

Den kompetente myndighed fremsender alle oplysninger, som den modtager fra CCP'er under eller i forbindelse med kontrolbesøg på stedet, til medlemmerne af det fælles tilsynshold, der er etableret for den pågældende CCP i henhold til artikel 23b.

4.     De kompetente myndigheder forelægger regelmæssigt, og mindst en gang om året, kollegiet en rapport om resultaterne af revisionen og evalueringen som omhandlet i stk. 1, hvori det bl.a. angives, om den kompetente myndighed har truffet afhjælpende foranstaltninger eller pålagt sanktioner. De kompetente myndigheder fremsender rapporten, som dækker et kalenderår, til ESMA senest den 30. marts i det følgende kalenderår. Denne rapport gøres til genstand for en udtalelse fra kollegiet, jf. artikel 19, og en udtalelse fra ESMA, jf. artikel 24a, stk. 7, første afsnit, litra bc), afgivet i overensstemmelse med proceduren i artikel 17b."

17)I artikel 23a foretages følgende ændringer:

a)    Stk. 1 og 2 affattes således:

"1.    ESMA udfylder en koordinerende rolle mellem de kompetente myndigheder og på tværs af kollegierne med henblik på at:

a)    opbygge en fælles tilsynskultur og sammenhængende tilsynspraksisser

b)    sikre ensartede procedurer og konsekvente tilgange

c)    styrke ensartetheden af tilsynsresultaterne, navnlig med hensyn til tilsynsområder, der har en grænseoverskridende dimension eller en mulig grænseoverskridende virkning

d)    styrke koordineringen i nødsituationer i overensstemmelse med artikel 24

e)    vurdere risici, når de afgiver udtalelser til kompetente myndigheder i overensstemmelse med stk. 2 om CCP'ers overholdelse af kravene i denne forordning, navnlig i relation til konstaterede grænseoverskridende risici eller risici for den finansielle stabilitet i Unionen, og udstede henstillinger om, hvordan en CCP skal afbøde disse risici.

2.    De kompetente myndigheder forelægger deres udkast til afgørelser for ESMA med henblik på en udtalelse, inden de vedtager en retsakt eller en foranstaltning, jf. artikel 7, 8 og 14, artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), og artikel 20 og 21, artikel 29-33 og artikel 35, 36, 41 og 54.

De kompetente myndigheder kan også forelægge udkast til afgørelser for ESMA med henblik på en udtalelse, inden de vedtager andre retsakter eller foranstaltninger i overensstemmelse med deres opgaver i henhold til artikel 22, stk. 1."

b)    Stk. 3 og 4 udgår.

18)Følgende indsættes som artikel 23b og 23c:

"Artikel 23b

Fælles tilsynshold

1.    Der etableres for enhver CCP, der meddeles tilladelse i henhold til artikel 14, et fælles tilsynshold, som skal føre tilsyn med den pågældende CCP. Hvert fælles tilsynshold skal være sammensat af medarbejdere fra CCP'ens kompetente myndighed og ESMA samt de i artikel 18, litra c), g) og h), omhandlede medlemmer af kollegiet. Andre medlemmer af kollegiet kan også anmode om at deltage i det fælles tilsynshold. Arbejdet i fælles tilsynshold koordineres af en til formålet udpeget medarbejder fra en kompetent myndighed.

2.    Et fælles tilsynsholds opgaver omfatter, men er ikke begrænset til:

a)    at give de kompetente myndigheder, ESMA og kollegierne input, jf. artikel 17a, stk. 2, 4 og 5, og artikel 21, stk. 3

b)    deltage i kontrolbesøg på stedet, jf. artikel 21, stk. 3

c)    samarbejde med kompetente myndigheder og medlemmer af kollegiet, hvis det er relevant

d)    efter anmodning fra en CCP's kompetente myndighed bistå den pågældende kompetente myndighed med at vurdere CCP'ens overholdelse af kravene i denne forordning.

3.    CCP'ens kompetente myndighed er ansvarlig for etableringen af fælles tilsynshold.

4.    ESMA og de myndigheder, der deltager i de fælles tilsynshold, konsulterer hinanden og aftaler, hvordan ressourcerne skal anvendes for de fælles tilsynshold.

Artikel 23c

Fælles overvågningsmekanisme

1.    ESMA opretter en fælles overvågningsmekanisme til udførelsen af de i stk. 2 omhandlede opgaver.

Den fælles overvågningsmekanisme skal være sammensat af:

a)    repræsentanter for ESMA

b)    repræsentanter for EBA og EIOPA

c)    repræsentanter for Kommissionen, ESRB og ECB samt ECB inden for rammerne af de opgaver vedrørende tilsyn med kreditinstitutter inden for den fælles tilsynsmekanisme, som det er pålagt i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013.

ESMA styrer og leder møderne i den fælles overvågningsmekanisme. Formanden for den fælles overvågningsmekanisme kan, efter anmodning fra de øvrige medlemmer af den fælles overvågningsmekanisme eller på eget initiativ, indbyde andre myndigheder til at deltage i møderne, når det er relevant for de emner, der skal drøftes.

2.    Den fælles overvågningsmekanisme skal:

a)    overvåge gennemførelsen af kravene i artikel 7a og 7b, herunder alle følgende elementer:

i)    den samlede eksponering og reduktion af eksponeringer mod væsentligt systemisk vigtige clearingydelser, der er identificeret i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2c

ii)    udviklingen i relation til clearing gennem CCP'er, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14, og adgang til clearing for kunder hos sådanne CCP'er, herunder de gebyrer, sådanne CCP'er opkræver for at oprette konti i henhold til artikel 7a, og eventuelle gebyrer, som clearingmedlemmer opkræver fra deres kunder for at oprette konti og foretage clearing i henhold til artikel 7a

iii)    anden væsentlig udvikling inden for clearingpraksis, der indvirker på omfanget af clearing gennem CCP'er, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14

b)    overvåge kundeclearingforhold, herunder overførbarhed og clearingmedlemmers og kunders indbyrdes afhængighed og samspil med andre finansielle markedsinfrastrukturer

c)    bidrage til udviklingen af vurderinger i hele Unionen af CCP'ers modstandsdygtighed, med fokus på likviditetsrisici i relation til CCP'er, clearingmedlemmer og kunder

d)    identificere koncentrationsrisici, navnlig inden for kundeclearing, som følge af integrationen af Unionens finansielle markeder, herunder når flere CCP'er, clearingmedlemmer eller kunder gør brug af de samme tjenesteydere

e)    overvåge effektiviteten af foranstaltningerne til at gøre EU-CCP'er mere attraktive, tilskynde til clearing gennem EU-CCP'er og forbedre overvågningen af grænseoverskridende risici.

De organer, der deltager i den fælles overvågningsmekanisme, og de nationale kompetente myndigheder samarbejder og udveksler de oplysninger, der er nødvendige for at kunne gennemføre de i første afsnit omhandlede overvågningsaktiviteter.

Hvis de oplysninger, der skal gives, ikke stilles til rådighed, herunder de i artikel 7a, stk. 4, omhandlede oplysninger, kan ESMA ved simpel anmodning pålægge CCP'er, der er meddelt tilladelse, eller disses clearingmedlemmer og kunder at fremlægge de oplysninger, der er nødvendige, for at ESMA og de andre organer, der deltager i den fælles overvågningsmekanisme, kan foretage den i første afsnit omhandlede vurdering.

3.    ESMA forelægger, i samarbejde med de andre organer, der deltager i den fælles overvågningsmekanisme, en årlig rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om resultaterne af ESMA's aktiviteter i henhold til stk. 2.

4.    ESMA handler i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) nr. 1095/2010, når den på grundlag af de oplysninger, den har modtaget inden for rammerne af den fælles overvågningsmekanisme, og efter drøftelserne heri:

a)    finder, at de kompetente myndigheder ikke sikrer clearingmedlemmers og kunders overholdelse af kravet i artikel 7a

b)    konstaterer en risiko for den finansielle stabilitet i Unionen som følge af en påstået overtrædelse eller manglende anvendelse af EU-retten.

ESMA kan, inden den handler som beskrevet i første afsnit, udstede retningslinjer eller henstillinger i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

5.    Finder ESMA på grundlag af de oplysninger, den har modtaget inden for rammerne af den fælles overvågningsmekanisme, og efter drøftelserne heri, at overholdelse af kravet i artikel 7a ikke effektivt sikrer reduktion af EU-clearingmedlemmers og kunders uforholdsmæssigt store eksponeringer mod niveau 2-CCP'er, reviderer ESMA de i artikel 7a, stk. 5, omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder og fastsætter om nødvendigt en passende tilpasningsperiode, som ikke må overstige 12 måneder."

19)Artikel 24 affattes således:

"Artikel 24

Nødsituationer

1.    CCP'ens kompetente myndighed eller enhver anden relevant myndighed underretter hurtigst muligt ESMA, kollegiet, de relevante medlemmer af ESCB, Kommissionen og andre relevante myndigheder om enhver nødsituation vedrørende en CCP, herunder om:

a)    situationer eller begivenheder, der påvirker eller vil kunne påvirke den tilsynsmæssige eller finansielle soliditet eller modstandsdygtigheden hos CCP'er, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14, eller deres clearingmedlemmer eller kunder

b)    situationer, hvor en CCP agter at aktivere sin genopretningsplan i henhold til artikel 9 i forordning (EU) 2021/23, en kompetent myndighed har truffet foranstaltninger til tidlig indgriben i henhold til samme forordnings artikel 18, eller en kompetent myndighed har krævet hel eller delvis fjernelse af CCP'ens øverste ledelse eller dens bestyrelse i henhold til forordningens artikel 19

c)    udvikling på de finansielle markeder, som vil kunne have negativ indvirkning på markedets likviditet, transmissionen af pengepolitikken, betalingssystemernes smidige funktion eller det finansielle systems stabilitet i en af de medlemsstater, hvor CCP'en eller et af dens clearingmedlemmer er etableret.

2.    ESMA koordinerer aktiviteterne hos kompetente myndigheder, den i henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EU) 2021/23 udpegede afviklingsmyndighed og kollegier for at etablere en fælles indsats i nødsituationer vedrørende en CCP.

3.    I nødsituationer, undtagen i situationer, hvor en afviklingsmyndighed har iværksat en afviklingshandling mod en CCP i henhold til artikel 21 i forordning (EU) 2021/23, gælder det vedrørende indkaldelse til et møde i CCP-Tilsynsudvalget med det formål at sikre en koordineret indsats fra de kompetente myndigheders side, at:

a)    formanden for CCP-Tilsynsudvalget kan indkalde til et sådant møde

b)    formanden for CCP-Tilsynsudvalget skal indkalde til et sådant møde efter anmodning fra to medlemmer af CCP-Tilsynsudvalget.

4.    Enhver af følgende myndigheder kan tillige indbydes til at deltage det i stk. 3 omhandlede møde, hvis det er relevant, i betragtning af, hvilke emner der skal drøftes på mødet:

a)    de relevante udstedende centralbanker

b)    de relevante kompetente myndigheder for tilsynet med clearingmedlemmer, herunder, hvis det er relevant, ECB inden for rammerne af de opgaver vedrørende tilsyn med kreditinstitutter inden for den fælles tilsynsmekanisme, som det er pålagt i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013

c)    de relevante kompetente myndigheder for tilsynet med markedspladser

d)    de relevante kompetente myndigheder for tilsynet med kunder, hvis disse er kendt

e)    de relevante afviklingsmyndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/23.

Ved afholdelse af et møde i CCP-Tilsynsudvalget, jf. første afsnit, underretter formanden EBA, EIOPA, ESRB og Kommissionen herom og indbyder dem, såfremt de anmoder om det, til også at deltage i det pågældende møde.

5.    ESMA kan ved simpel anmodning pålægge CCP'er, der er meddelt tilladelse, samt deres clearingmedlemmer og kunder, forbundne finansielle markedsinfrastrukturer og tilknyttede tredjeparter, som de pågældende CCP'er har outsourcet operationelle funktioner eller aktiviteter til, at fremlægge alle de oplysninger, der er nødvendige, for at ESMA kan varetage sin koordinationsfunktion i henhold til denne forordning.

6.    ESMA kan på forslag fra CCP-Tilsynsudvalget udstede hastehenstillinger i henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 rettet til en eller flere kompetente myndigheder, hvori det henstilles til den eller de pågældende myndigheder at træffe midlertidige eller permanente tilsynsafgørelser i overensstemmelse med kravene i artikel 16 og i afsnit IV og V, med henblik på at undgå eller afbøde alvorlige negative konsekvenser for den finansielle stabilitet i Unionen. ESMA kan kun udstede hastehenstillinger, hvis mere end én godkendt CCP påvirkes, eller hvis hændelser, der berører hele Unionen, destabiliserer grænseoverskridende clearede markeder."

20)I artikel 24a foretages følgende ændringer:

a)    Stk. 2, litra d), nr. ii), affattes således:

"ii)    såfremt CCP-Tilsynsudvalget indkaldes til møde vedrørende CCP'er, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14, i forbindelse med drøftelser vedrørende nærværende artikels stk. 7, de centralbanker, som udsteder EU-valutaerne for de finansielle instrumenter, der cleares af CCP'er med tilladelse, og som måtte have anmodet om medlemskab af CCP-Tilsynsudvalget, idet disse ikke har stemmeret.

b)    Stk. 3 affattes således:

"3.    Formanden kan, når det er relevant og nødvendigt, indbyde medlemmerne af kollegierne, jf. artikel 18, samt repræsentanter fra de relevante myndigheder for kunderne, hvis disse er kendt, og fra de relevante EU-institutioner og -organer til at deltage i møderne i CCP-Tilsynsudvalget som observatører."

c)    I stk. 7 foretages følgende ændringer:

i)    Indledningen affattes således:

"I forhold til CCP'er, der er meddelt tilladelse eller ansøger om tilladelse i henhold til artikel 14, udarbejder CCP-Tilsynsudvalget med henblik på artikel 23a, stk. 2, afgørelser og udfører de opgaver, der er betroet ESMA i følgende litraer:".

ii)    Følgende indsættes som litra ba), bb) og bc):

"ba)    mindst en gang om året drøfte og fastlægge tilsynsprioriteter for CCP'er, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14, med henblik på at bidrage til ESMA's udarbejdelse af de strategiske EU-tilsynsprioriteter i overensstemmelse med artikel 29a i forordning (EU) nr. 1095/2010

bb)    i samarbejde med EBA og EIOPA samt ECB i forbindelse med udførelsen af ECB's opgaver inden for en fælles tilsynsmekanisme i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013 overveje eventuelle grænseoverskridende risici i tilknytning til CCP'ers aktiviteter, herunder risici som følge af CCP'ers indbyrdes forbindelser/sammenkoblinger og koncentrationsrisici som følge af sådanne grænseoverskridende forbindelser

bc)    udarbejde udkast til udtalelser med henblik på Tilsynsrådets vedtagelse i overensstemmelse med artikel 17 og 17b samt udkast til valideringsafgørelser i overensstemmelse med artikel 49".

iii)    Følgende afsnit tilføjes:

"ESMA aflægger hvert år rapport til Kommissionen om grænseoverskridende risici som følge af CCP'ers aktiviteter, jf. første afsnit, litra bb)."

21)I artikel 25 foretages følgende ændringer:

a)    Stk. 4, tredje afsnit, affattes således:

"Afgørelsen om anerkendelse baseres på de for niveau 1-CCP'er i stk. 2 og for niveau 2-CCP'er i stk. 2, litra a)-d), og stk. 2b fastsatte betingelser. ESMA giver senest 180 arbejdsdage fra fastsættelsen af, at ansøgningen er fuldstændig, jf. andet afsnit, skriftligt den ansøgende CCP meddelelse om, hvorvidt anerkendelsen er meddelt eller nægtet, med en fuldstændig begrundelse herfor."

b)    Stk. 5, andet afsnit, affattes således:

"Hvis revisionen foretages i henhold til første afsnit, litra a), skal den gennemføres i overensstemmelse med stk. 2-4. Hvis revisionen foretages i henhold til første afsnit, litra b), skal den ligeledes gennemføres i overensstemmelse med stk. 2-4, idet den i stk. 1 omhandlede CCP dog ikke er forpligtet til at indgive en ny ansøgning, men skal give ESMA alle de oplysninger, der er nødvendige for revisionen af anerkendelsen."

c)    I stk. 6 tilføjes følgende afsnit:

"Kommissionen kan, hvis det er i Unionens interesse, og under hensyntagen til de potentielle risici for den finansielle stabilitet i Unionen som følge af den forventede deltagelse af clearingmedlemmer og markedspladser, der er etableret i Unionen, i CCP'er etableret i et tredjeland, vedtage den i første afsnit omhandlede gennemførelsesretsakt, uanset om omstændighederne i nævnte afsnits litra c) gør sig gældende."

d)    Stk. 7 affattes således:

"7.    ESMA etablerer effektive samarbejdsordninger med de relevante kompetente myndigheder i tredjelande, hvis retlige og tilsynsmæssige rammer er blevet anerkendt som værende ækvivalente med denne forordning i overensstemmelse med stk. 6."

e)    Følgende tilføjes som stk. 7a, 7b og 7c:

"7a.    Hvis ESMA endnu ikke har truffet afgørelse om klassificeringen af en CCP, eller hvis ESMA har fastslået, at alle eller visse CCP'er i det pågældende tredjeland er niveau 1-CCP'er, skal de i stk. 7 omhandlede samarbejdsordninger tage hensyn til den risiko, som disse CCP'ers levering af clearingydelser indebærer, og detaljeret beskrive:

a)    mekanismen for årlig udveksling af oplysninger mellem ESMA, de i stk. 3, litra f), omhandlede udstedende centralbanker og de kompetente myndigheder i de pågældende tredjelande, som gør det muligt for ESMA at:

i)    sikre, at en CCP opfylder betingelserne for anerkendelse i henhold til stk. 2

ii)    konstatere eventuel potentiel væsentlig indvirkning på markedets likviditet eller den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater og

iii)    overvåge de clearingaktiviteter, der udøves af clearingmedlemmer, som er etableret i Unionen eller er en del af en koncern, der er underlagt konsolideret tilsyn i Unionen, hos en eller flere af de CCP'er, der er etableret i det pågældende tredjeland

b)    i særlige tilfælde mekanismen for kvartalsvis udveksling af oplysninger, med krav om detaljerede oplysninger om de i stk. 2a omhandlede aspekter, navnlig oplysninger om væsentlige ændringer i risikomodeller og -parametre, udvidelse af CCP'ers aktiviteter og tjenesteydelser og ændringer i strukturen af kundekonti, med henblik på at opdage det, hvis en CCP potentielt er tæt på at være eller kunne blive systemisk vigtig for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater

c)    mekanismen for øjeblikkelig underretning af ESMA, når en kompetent myndighed i et tredjeland skønner, at en CCP, som den fører tilsyn med, overtræder betingelserne for sin tilladelse eller anden lovgivning, som den er underlagt

d)    de nødvendige procedurer for effektiv overvågning af udviklingen på regulerings- og tilsynsområdet i et tredjeland

e)    procedurerne for tredjelandes myndigheder til hurtigst muligt at underrette ESMA, Tredjelands-CCP-Kollegiet som omhandlet i artikel 25c og de udstedende centralbanker som omhandlet i stk. 3, litra f), om enhver nødsituation vedrørende den anerkendte CCP, herunder udvikling på de finansielle markeder, som vil kunne have negativ indvirkning på markedets likviditet og det finansielle systems stabilitet i Unionen eller i en af dens medlemsstater, samt procedurer og beredskabsplaner til håndtering af sådanne situationer

f)    procedurerne for tredjelandes myndigheder til at sikre effektiv håndhævelse af afgørelser truffet af ESMA i overensstemmelse med artikel 25f, 25k, stk. 1, litra b), artikel 25l, artikel 25m og artikel 25p

g)    samtykke fra tredjelandes myndigheder til videregivelse af alle oplysninger, de har givet ESMA i henhold til samarbejdsordninger med de i stk. 3 omhandlede myndigheder og medlemmerne af Tredjelands-CCP-Kollegiet, dog med forbehold af de krav om tavshedspligt, der er fastlagt i artikel 83.

7b.    Hvis ESMA har fastslået, at mindst én CCP i det pågældende tredjeland er en niveau 2-CCP, skal som minimum følgende være præciseret i de i stk. 7 omhandlede samarbejdsordninger vedrørende de pågældende niveau 2-CCP'er:

a)    de i stk. 7a, litra a), c), d), e) og g), omhandlede elementer, hvis der ikke allerede er etableret samarbejdsaftaler med det pågældende tredjeland i henhold til andet afsnit

b)    mekanismen for månedlig udveksling af oplysninger mellem ESMA, de i stk. 3, litra f), omhandlede udstedende centralbanker og de kompetente myndigheder i de pågældende tredjelande, herunder adgang til alle oplysninger, som ESMA måtte anmode om med henblik på at sikre, at CCP'erne overholder kravene i stk. 2b

c)    procedurerne for koordination af tilsynsaktiviteterne, herunder samtykke fra tredjelandes myndigheder til at foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet i henhold til henholdsvis artikel 25g og 25h

d)    procedurerne for tredjelandes myndigheder til at sikre effektiv håndhævelse af afgørelser truffet af ESMA i overensstemmelse med artikel 25b, 25f-25m, 25p og 25q

e)    procedurerne for tredjelandsmyndigheder til straks at underrette ESMA om følgende, med fokus på aspekter, der er relevante for Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater:

i)    udarbejdelse af genopretningsplaner og afviklingsplaner og eventuelle efterfølgende væsentlige ændringer i sådanne planer

ii)    situationer, hvor en niveau 2-CCP agter at aktivere sin genopretningsplan, eller tredjelandets myndigheder har fastslået, at der er tegn på en begyndende krisesituation, som vil kunne påvirke den pågældende CCP's aktiviteter, navnlig dens evne til at levere clearingydelser, eller tredjelandets myndigheder påtænker at træffe en afviklingsforanstaltning i nær fremtid.

7c.    Hvis ESMA finder, at et tredjelands kompetente myndighed har undladt at anvende nogen af de bestemmelser, der er fastlagt i en samarbejdsordning, som er indgået i henhold til stk. 7, 7a og 7b, underretter ESMA straks Kommissionen herom i al fortrolighed. I så fald kan Kommissionen beslutte at tage den gennemførelsesretsakt, der er vedtaget i overensstemmelse med stk. 6, op til revision."

22)Artikel 25b, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

"ESMA afkræver hver niveau 2-CCP følgende:

i)    mindst en gang om året: en bekræftelse på, at kravene i artikel 25, stk. 2b, litra a), c) og d), fortsat er opfyldt

ii)    regelmæssigt: oplysninger og data, der gør det muligt for ESMA at føre tilsyn med de pågældende CCP'ers overholdelse af kravene i artikel 25, stk. 2b, litra a)."

23)Artikel 25p, stk. 1, litra c), affattes således:

"c)    den pågældende CCP alvorligt og systematisk har overtrådt et eller flere af de relevante krav i denne forordning eller ikke længere opfylder betingelserne for anerkendelse i artikel 25 og ikke har truffet den afhjælpende foranstaltning, som ESMA har anmodet om, inden for en passende frist på højst et år".

24)Følgende indsættes som artikel 25r:

"Artikel 25r

Offentlige meddelelser

Med forbehold af artikel 25p og 25q kan ESMA udstede en offentlig meddelelse, hvis følgende betingelser alle er opfyldt:

a)En tredjelands-CCP har ikke betalt gebyrer, der skal erlægges i henhold til artikel 25d, eller har ikke betalt bøder, der er skyldige i henhold til artikel 25j, eller tvangsbøder, der er skyldige i henhold til artikel 25k.

b)CCP'en har undladt at træffe en afhjælpende foranstaltning, som ESMA har anmodet om, i en situation som omhandlet i artikel 25p, stk. 1, litra c), inden for en passende fastsat frist på højst seks måneder."

25)Artikel 26, stk. 1, første afsnit, affattes således:

"1.    En CCP skal have solide forvaltningsordninger, hvilket omfatter en klar organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling og effektive procedurer til at identificere, styre, overvåge og indberette de risici, som den er eller kan blive udsat for, samt hensigtsmæssige interne kontrolmekanismer, herunder solide administrative og regnskabsmæssige procedurer. En CCP må ikke være eller blive clearingmedlem eller kunde hos eller indgå indirekte clearingordninger med et clearingmedlem med det formål at udføre clearingaktiviteter hos en CCP."

26)I artikel 31 foretages følgende ændringer:

a)    Stk. 2, tredje og fjerde afsnit, affattes således:

"Den kompetente myndighed bekræfter straks, og under alle omstændigheder senest to arbejdsdage efter modtagelsen af den i dette stykke omhandlede underretning og de i stk. 3 omhandlede oplysninger, skriftligt modtagelsen heraf over for den påtænkte erhverver eller sælger og deler oplysningerne med ESMA og kollegiet.

Den kompetente myndighed foretager inden for 60 arbejdsdage fra datoen for den skriftlige bekræftelse af modtagelsen af underretningen og alle de dokumenter, som kræves vedlagt underretningen på grundlag af listen i artikel 32, stk. 4, medmindre perioden forlænges i overensstemmelse med nærværende artikel ("vurderingsperioden"), den i artikel 32, stk. 1, omhandlede vurdering ("vurderingen"). Kollegiet afgiver udtalelse i overensstemmelse med artikel 19, og ESMA afgiver udtalelse i overensstemmelse med artikel 24a, stk. 7, første afsnit, litra bc), og i overensstemmelse med proceduren i artikel 17b inden vurderingsperiodens udløb."

b)    Stk. 3, første afsnit, affattes således:

"Den kompetente myndighed, ESMA og kollegiet kan om nødvendigt, i løbet af vurderingsperioden, men ikke senere end på den 50. arbejdsdag i vurderingsperioden, anmode om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at afslutte vurderingen. Denne anmodning skal fremsættes skriftligt og præcisere, hvilke supplerende oplysninger der er behov for."

27)Artikel 32, stk. 1, fjerde afsnit, affattes således:

"Den kompetente myndigheds vurdering af underretningen som omhandlet i artikel 31, stk. 2, og de i artikel 31, stk. 3, omhandlede oplysninger gøres til genstand for en udtalelse fra kollegiet, jf. artikel 19, og en udtalelse fra ESMA, jf. artikel 24a, stk. 7, første afsnit, litra bc), afgivet i overensstemmelse med proceduren i artikel 17b."

28)I artikel 35 foretages følgende ændringer:

a)    Stk. 1, andet afsnit, affattes således:

"En CCP må ikke outsource vigtige aktiviteter forbundet med risikostyring, medmindre outsourcing er godkendt af den kompetente myndighed. Den kompetente myndigheds afgørelse gøres til genstand for en udtalelse fra kollegiet, jf. artikel 19, og en udtalelse fra ESMA, jf. artikel 24a, stk. 7, litra bc), afgivet i overensstemmelse med proceduren i artikel 17b."

b)    Stk. 3 affattes således:

"3.    En CCP stiller efter anmodning alle nødvendige oplysninger til rådighed for den kompetente myndighed, ESMA og kollegiet, således at de er i stand til at vurdere, hvorvidt gennemførelsen af de outsourcede aktiviteter foregår i overensstemmelse med denne forordning."

29)I artikel 37 foretages følgende ændringer:

a)    Stk. 1 affattes således:

"1.    En CCP opstiller, hvor det er relevant, for hver enkelt type clearet produkt forskellige kategorier af adgangsberettigede clearingmedlemmer og adgangskriterier efter risikoudvalgets anbefaling i henhold til artikel 28, stk. 3. Sådanne kriterier skal være ikke-diskriminerende, gennemsigtige og objektive, således at der garanteres fair og åben adgang til CCP'en, og de skal sikre, at clearingmedlemmer har tilstrækkelige finansielle ressourcer og tilstrækkelig operationel kapacitet til at opfylde de forpligtelser, som følger af deltagelse i en CCP. Kriterier, der begrænser adgangen, tillades kun i det omfang, deres formål er at styre de risici, som CCP'en udsættes for. Kriterierne skal sikre, at CCP'er eller clearingcentraler hverken direkte eller indirekte kan være clearingmedlemmer af CCP'en."

b)    Følgende indsættes som stk. 1a:

"1a.    En CCP accepterer kun ikke-finansielle modparter som clearingmedlemmer, hvis de kan godtgøre, at de er i stand til at opfylde marginkravene og bidragene til misligholdelsesfonde, også i situationer med markedsstres.

Den kompetente myndighed for en CCP, der accepterer ikke-finansielle modparter, reviderer regelmæssigt de pågældende ordninger og aflægger rapport til ESMA og kollegiet om deres hensigtsmæssighed.

En ikke-finansiel modpart, der fungerer som clearingmedlem, må ikke udbyde kundeclearingydelser, og må kun have konti hos CCP'en, hvis disse bruges til aktiver og positioner, som den ikke-finansielle modpart besidder for egen regning.

ESMA kan afgive en udtalelse eller udstede en henstilling om hensigtsmæssigheden af sådanne ordninger efter en ad hoc-fagfællebedømmelse."

c)    Følgende tilføjes som stk. 7:

"7.    ESMA udarbejder, efter høring af EBA, udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der yderligere præciserer, hvilke elementer der skal tages i betragtning ved fastsættelsen af de i stk. 1 omhandlede adgangskriterier.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt venligst dato = 12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

30)I artikel 38 foretages følgende ændringer:

a)    I stk. 7 tilføjes følgende afsnit:

"Clearingmedlemmer, der leverer clearingydelser, og kunder, der leverer clearingydelser, skal klart og åbent informere deres kunder om, hvordan CCP'ens marginmodeller fungerer, herunder i stresssituationer, og give dem en simulering af de marginkrav, de kan være omfattet af i forskellige scenarier. Dette omfatter både de marginer, der opkræves af CCP'en, og eventuelle yderligere marginer, der opkræves af clearingmedlemmerne og de kunder, der selv leverer clearingydelser."

b)    Stk. 8 affattes således:

"8.    CCP'ens clearingmedlemmer og kunder, der leverer clearingydelser, skal på en klar måde informere deres eksisterende og potentielle kunder om potentielle tab eller andre omkostninger, som de vil kunne skulle bære som følge af anvendelsen af procedurer til håndtering af misligholdelse og fordelingsordninger for tab og positioner i henhold til CCP'ens forretningsbetingelser, herunder hvilken type kompensation de eventuelt vil modtage, jf. artikel 48, stk. 7. Kunder skal modtage tilstrækkelig detaljeret information til at sikre, at de forstår de tab eller andre omkostninger, som de i det værst tænkelige scenario kan pådrage sig, hvis CCP'en iværksætter genopretningsforanstaltninger."

31)I artikel 41 foretages følgende ændringer:

a)    Stk. 1 og 2 affattes således:

"1.    En CCP pålægger, anmoder om og opkræver marginer for at begrænse sine krediteksponeringer fra sine clearingmedlemmer og, hvis det er relevant, CCP'er, med hvilke den har interoperabilitetsordninger. Sådanne marginer skal være tilstrækkelige til at dække eventuelle eksponeringer, som CCP'en skønner vil forekomme, indtil de relevante positioner realiseres. De skal også være tilstrækkelige til at dække tab, som følger af mindst 99 % af eksponeringsbevægelserne inden for en passende tidshorisont, og de skal sikre, at CCP'en som minimum dagligt stiller fuld sikkerhed for sine eksponeringer over for alle sine clearingmedlemmer og, hvis det er relevant, CCP'er, med hvilke den har interoperabilitetsordninger. En CCP skal løbende overvåge sine marginer og ændre niveauet, således at det afspejler de aktuelle markedsforhold, under hensyntagen til eventuelle procykliske effekter af sådanne ændringer.

2.    Ved fastsættelse af marginkrav skal en CCP indføre modeller og parametre, som tager højde for de clearede produkters risikoprofil og intervallet mellem marginopkrævninger, markedslikviditet og mulige ændringer under transaktionens forløb. Modellerne valideres af den kompetente myndighed og gøres til genstand for en udtalelse, jf. artikel 19, og en udtalelse fra ESMA, jf. artikel 24a, stk. 7, første afsnit, litra bc), afgivet i overensstemmelse med artikel 17b.

3.    En CCP skal anmode om og opkræve marginer på intradagsbasis, i det mindste når på forhånd fastsatte tærskler er overskredet. I den forbindelse skal CCP'en tage hensyn til den potentielle indvirkning af dens opkrævning af marginer og betalinger på intradagsbasis på dens deltageres likviditetsposition. En CCP skal efter bedste evne bestræbe sig på ikke at opbevare variationsmarginer på intradagsbasis, efter at alle forfaldne betalinger er modtaget."

32)Artikel 44, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

"En CCP skal dagligt måle sit potentielle likviditetsbehov. Den skal tage højde for den likviditetsrisiko, som misligholdelse fra mindst de to enheder, herunder clearingmedlemmer eller likviditetsudbydere, over for hvilke den har den største eksponering, udgør."

33)I artikel 46 foretages følgende ændringer:

a)    Stk. 1 affattes således:

"1.    En CCP skal acceptere højlikvid sikkerhedsstillelse med minimal kredit- og markedsrisiko til dækning af CCP'ens indledende og løbende eksponering mod sine clearingmedlemmer. En CCP kan acceptere offentlige garantier eller garantier fra offentlige banker eller forretningsbanker, forudsat at de er tilgængelige uden betingelser efter anmodning og inden for likvidationsperioden som omhandlet i artikel 41. En CCP, der får bankgarantier, skal tage hensyn til disse, når den beregner sin eksponering over for banken, som også er clearingmedlem. CCP'en skal anvende passende haircuts i forhold til aktivernes værdi og garantier, som afspejler muligheden for, at værdien falder i perioden mellem deres seneste revaluering og det tidspunkt, hvor de med rimelig kan forventes realiseret. Den skal tage hensyn til den likviditetsrisiko, som følger af en markedsdeltagers misligholdelse, og koncentrationsrisikoen for visse aktiver, som kan føre til fastsættelse af en acceptabel sikkerhedsstillelse og relevante haircuts. CCP skal, når den ændrer niveauet for de haircuts, den anvender på de aktiver, den accepterer som sikkerhedsstillelse, tage hensyn til eventuelle procykliske virkninger af disse ændringer."

b)    Stk. 3, første afsnit, litra b), affattes således:

"b)    de i stk. 1 omhandlede haircuts, under hensyntagen til målet om at begrænse deres procyklikalitet, og".

34)I artikel 49 foretages følgende ændringer:

a)    Stk. 1-1e affattes således:

"1. En CCP skal regelmæssigt revidere de modeller og parametre, den har indført med henblik på at beregne marginkrav, bidrag til misligholdelsesfonde, krav til sikkerhedsstillelse og andre risikokontrolmekanismer. Den skal hyppigt udsætte modellerne for strenge stresstests for at vurdere deres modstandsdygtighed under ekstreme, men plausible markedsvilkår og skal foretage backtest for at vurdere den anvendte metodologis pålidelighed. CCP'en skal indhente en uafhængig godkendelse, underrette sin kompetente myndighed og ESMA om testresultaterne og indhente deres godkendelse, jf. stk. 1a-1e, inden modellerne og parametrene ændres væsentligt.

De anvendte modeller, herunder enhver væsentlig ændring heraf, gøres til genstand for en udtalelse fra kollegiet i overensstemmelse med denne artikel.

ESMA drager omsorg for, at oplysninger om resultaterne af stresstestene videregives til ESA'erne, ESCB og Den Fælles Afviklingsinstans, så disse sættes i stand til at vurdere finansielle virksomheders eksponering mod CCP'ers misligholdelse.

1a.    En CCP, der agter at foretage væsentlige ændringer i de i stk. 1 omhandlede modeller, skal indgive en ansøgning om godkendelse af den pågældende ændring i elektronisk format via den i artikel 17, stk. 7, omhandlede centrale database, hvor den straks deles med CCP'ens kompetente myndighed, ESMA og kollegiet. CCP'en skal vedlægge sin ansøgning en uafhængig godkendelse af de påtænkte ændringer.

Hvis en CCP mener, at den ændring af modellerne, jf. stk. 1, som den agter at foretage, ikke er væsentlig, jf. stk. 1g, skal CCP'en anmode om, at ansøgningen behandles efter ikke-indsigelsesproceduren, jf. stk. 1b. I så fald kan CCP'en begynde at anvende den pågældende ændring, inden CCP'ens kompetente myndighed og ESMA har truffet afgørelse i henhold til stk. 1b.

CCP'ens kompetente myndighed bekræfter, i samarbejde med ESMA, senest 2 arbejdsdage efter modtagelsen af en sådan ansøgning, at den har modtaget ansøgningen, og bekræfter over for CCP'en, at ansøgningen indeholder de krævede dokumenter. Hvis en af dem konkluderer, at ansøgningen ikke indeholder de krævede dokumenter, afvises ansøgningen.

1b.    Senest 10 arbejdsdage efter den i stk. 1a, tredje afsnit, omhandlede dato vurderer den kompetente myndighed og ESMA, om den påtænkte ændring kan betragtes som en væsentlig ændring i henhold til stk. 1g. Hvis en af dem konkluderer, at ændringen opfylder en af betingelserne i stk. 1g, vurderes ansøgningen i overensstemmelse med stk. 1c, 1d og 1e, og CCP'ens kompetente myndighed underretter, i samarbejde med ESMA, skriftligt den ansøgende CCP herom.

Er den ansøgende CCP ikke senest 10 arbejdsdage efter den i stk. 1a, tredje afsnit, omhandlede dato skriftligt blevet underrettet om, at dens anmodning om anvendelse af ikke-indsigelsesproceduren er blevet afvist, anses ændringen for at være godkendt.

Hvis en anmodning om anvendelse af ikke-indsigelsesproceduren er blevet afvist, skal CCP'en senest 5 arbejdsdage efter den i første afsnit omhandlede underretning ophøre med at anvende den pågældende modelændring. Senest 10 arbejdsdage efter nævnte underretning skal CCP'en enten trække ansøgningen tilbage eller supplere ansøgningen med den uafhængige godkendelse af ændringen.

1c.    Senest 30 arbejdsdage efter den i stk. 1a, tredje afsnit, omhandlede dato:

a)foretager den kompetente myndighed en risikovurdering af den væsentlige ændring og forelægger sin rapport for ESMA og kollegiet

b)foretager ESMA en risikovurdering af den væsentlige ændring og forelægger sin rapport for CCP'ens kompetente myndighed og kollegiet.

1d.    Senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af de i stk. 1c omhandlede rapporter træffer CCP'ens kompetente myndighed og ESMA hver især afgørelse under hensyntagen til disse rapporter og underretter hinanden om den afgørelse, der er truffet. Hvis en af dem ikke har godkendt ændringen, er godkendelse nægtet.

1e.    Senest 5 arbejdsdage efter at have truffet de i stk. 1a omhandlede afgørelser giver den kompetente myndighed og ESMA skriftligt CCP'en meddelelse om, hvorvidt godkendelsen er meddelt eller nægtet, med en fuldstændig begrundelse herfor."

b)Følgende indsættes som stk. 1f og 1g:

"1f.    CCP'en må ikke ændre de i stk. 1 omhandlede modeller væsentligt, før den har indhentet godkendelse fra sin kompetente myndighed og ESMA. Den kompetente myndighed kan, i samråd med ESMA, give tilladelse til midlertidig gennemførelse af en væsentlig ændring af disse modeller, inden denne er godkendt, hvis det er behørigt begrundet i en nødsituation, jf. artikel 24. Tilladelse til en sådan midlertidig ændring af modellerne er kun gyldig i et begrænset tidsrum, som fastsættes af CCP'ens kompetente myndighed og ESMA i fællesskab. Efter udløbet af dette tidsrum må CCP'en ikke anvende den pågældende modelændring, medmindre den er blevet godkendt i overensstemmelse med stk. 1a, 1c, 1d og 1e.

1g.    En ændring betragtes som væsentlig, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

a)    Ændringen fører til et fald eller en stigning i de samlede præfinansierede finansielle ressourcer, herunder marginkrav, misligholdelsesfond og CCP'ens dedikerede præfinansierede finansielle ressourcer, på over 15 %.

b)    Strukturen, strukturelle elementer eller marginparametrene i marginmodellen ændres, eller et margenmodul indføres, fjernes eller ændres på en måde, der resulterer i et fald eller en stigning i dette margenmodul på over 15 % for CCP'en som helhed.

c)    Den metode, der anvendes til at beregne porteføljemodregninger, ændres, hvilket resulterer i et fald eller en stigning i de samlede marginkrav for disse finansielle instrumenter på over 10 %.

d)    Metoden til fastlæggelse og justering af stresstestscenarier med henblik på at bestemme eksponeringer mod misligholdelsesfonde ændres, hvilket resulterer i et fald eller en stigning på over 20 % i en misligholdelsesfond eller over 50 % i et individuelt bidrag til misligholdelsesfonden.

e)    Den metode, der anvendes til at vurdere likviditetsrisiko og overvåge koncentrationsrisiko, ændres, hvilket resulterer i et fald eller en stigning i det anslåede likviditetsbehov i en hvilken som helst valuta på over 20 % eller i det samlede likviditetsbehov på over 10 %.

f)    Den metode, der anvendes til at værdiansætte sikkerhedsstillelse, justere haircuts for sikkerhedsstillelse eller fastsætte koncentrationsgrænser, ændres, hvilket resulterer i et fald eller en stigning i den samlede værdi af sikkerhed i form af andet end kontanter på over 10 %, forudsat at CCP'ens påtænkte ændring ikke opfylder nogen af kriterierne for udvidelse af CCP'ens tilladelse, jf. artikel 2, nr. 1).

g)    Enhver anden ændring af modellerne, som kan have væsentlig indvirkning på CCP'ens samlede risiko."

c)    Stk. 5 affattes således:

"5.    ESMA udarbejder, i tæt samarbejde med ESCB, udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, hvilke dokumenter der skal ledsage en ansøgning om godkendelse i henhold til stk. 1a, og hvilke oplysninger disse dokumenter skal indeholde for at godtgøre, at CCP'en opfylder alle relevante krav i denne forordning.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen = 12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

d)    Følgende tilføjes som stk. 6:

"6.    ESMA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der præciserer det elektroniske format af ansøgninger om godkendelse som omhandlet i stk. 1a, der skal indgives til den centrale database.

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen = 12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

1) Artikel 54, stk. 1, affattes således:

"1.    En interoperabilitetsordning skal forhåndsgodkendes af de involverede CCP'ers kompetente myndigheder. CCP'ernes kompetente myndigheder anmoder om en udtalelse fra ESMA, jf. artikel 24a, stk. 7, første afsnit, litra bc), og fra kollegiet, jf. artikel 19, afgivet i overensstemmelse med proceduren i artikel 17b."

2)Artikel 82, stk. 2 og 3, affattes således:

"2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 1, stk. 6, artikel 3, stk. 5, artikel 4, stk. 3a, artikel 7a, stk. 6, artikel 17a, stk. 6, artikel 25, stk. 2a, artikel 25, stk. 6a, artikel 25a, stk. 3, artikel 25d, stk. 3, artikel 25i, stk. 7, artikel 25o, artikel 64, stk. 7, artikel 70, artikel 72, stk. 3, og artikel 85, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode.

3. Den i artikel 1, stk. 6, artikel 3, stk. 5, artikel 4, stk. 3a, artikel 7a, stk. 6, artikel 17a, stk. 6, artikel 25, stk. 2a, artikel 25, stk. 6a, artikel 25a, stk. 3, artikel 25d, stk. 3, artikel 25i, stk. 7, artikel 25o, artikel 64, stk. 7, artikel 70, artikel 72, stk. 3, og artikel 85, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3)I artikel 85 foretages følgende ændringer:

a)    Stk. 1 affattes således:

"1.    Senest den [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen = 5 år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] vurderer Kommissionen anvendelsen af denne forordning og udarbejder en generel rapport. Kommissionen forelægger rapporten for Europa-Parlamentet og Rådet sammen med eventuelle forslag."

b)    Følgende indsættes som stk. 1b:

"1b.    Senest den [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen = 1 år efter denne forordnings ikrafttræden] forelægger ESMA Kommissionen en rapport om muligheden for og gennemførligheden af at kræve adskillelse af konti i clearingkæden for ikke-finansielle og finansielle modparter. Rapporten ledsages af en cost-benefit-analyse."

c)    Stk. 7 udgår.

4)I artikel 90 foretages følgende ændringer:

"Senest den [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen = 3 år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] foretager ESMA et skøn over personale- og ressourcebehovene som følge af de beføjelser og pligter, ESMA får i overensstemmelse med denne forordning, og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen."

Artikel 2

Ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 

I artikel 382 i forordning (EU) nr. 575/2013 foretages følgende ændringer:

1)    Stk. 4, litra b), affattes således:

"b) koncerninterne transaktioner, der indgås med finansielle modparter som defineret i artikel 2, nr. 8), i forordning (EU) nr. 648/2012, finansieringsinstitutter eller virksomheder, der yder accessoriske tjenester, som er etableret i Unionen, eller som er etableret i et tredjeland, der anvender tilsyns- og reguleringskrav til disse finansielle modparter, finansieringsinstitutter eller virksomheder, der yder accessoriske tjenester, der som minimum svarer til de krav, der anvendes i Unionen, medmindre medlemsstaterne vedtager national lovgivning, der kræver strukturel adskillelse inden for en bankkoncern, i hvilket tilfælde de kompetente myndigheder kan kræve, at disse koncerninterne transaktioner mellem de strukturelt adskilte enheder medtages i kapitalgrundlagskravene".

2)    Følgende indsættes som stk. [4c]:

"[4c].    Med henblik på stk. 4, litra b), kan Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter og efter undersøgelsesproceduren i artikel 464, stk. 2, træffe afgørelse om, hvorvidt et tredjeland anvender tilsynskrav og reguleringskrav, der som minimum svarer til de krav, der anvendes i Unionen.

Foreligger en sådan afgørelse ikke, kan institutterne indtil den 31. december 2027 fortsat holde de pågældende koncerninterne transaktioner ude fra kapitalgrundlagskravene i relation til kreditværdijusteringsrisiko, forudsat at de relevante kompetente myndigheder inden den 31. december 2026 har godkendt, at tredjelandet behandles efter reglerne i dette stykke. De kompetente myndigheder underretter EBA om sådanne tilfælde senest den 31. marts 2027."

Artikel 3

Ændring af forordning (EU) 2017/1131

I forordning (EU) 2017/1131 foretages følgende ændringer:

1)I artikel 2 tilføjes som nr. 24):

"24)    "CCP": en juridisk person som omhandlet i artikel 2, nr. 1), i forordning (EU) nr. 648/2012."

2)I artikel 17 foretages følgende ændringer:

a)    Stk. 4 affattes således:

"4.    Den samlede risikoeksponering over for en enkelt modpart til en pengemarkedsforening stammende fra derivattransaktioner, som opfylder betingelserne i artikel 13, og som ikke cleares centralt gennem en CCP, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14 i forordning (EU) nr. 648/2012 eller er anerkendt i henhold til samme forordnings artikel 25, må ikke overstige 5 % af pengemarkedsforeningens aktiver."

b)    Stk. 6, første afsnit, litra c), affattes således:

"c)    afledte finansielle instrumenter, som ikke cleares centralt gennem en CCP, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14 i forordning (EU) nr. 648/2012 eller er anerkendt i henhold til samme forordnings artikel 25, og som giver modpartsrisikoeksponering mod den pågældende enhed."

Artikel 4

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

   På Kommissionens vegne

   Ursula VON DER LEYEN
   Formand

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.    FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

   1.1.    Forslagets/initiativets betegnelse

   1.2.    Berørt(e) politikområde(r)

   1.3.    Forslaget/initiativet vedrører

   1.4.    Mål

   1.4.1.    Generelt/generelle mål

   1.4.2.    Specifikt/specifikke mål

   1.4.3.    Forventet/forventede resultat(er) og virkning(er)

   1.4.4.    Resultatindikatorer

   1.5.    Begrundelse for forslaget/initiativet

   1.5.1.    Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt, herunder en detaljeret tidsplan for iværksættelsen af initiativet

   1.5.2.    Merværdien ved et EU-tiltag (f.eks. som følge af koordineringsfordele, retssikkerhed, større effekt eller komplementaritet). Ved "merværdien ved et EU-tiltag" forstås her merværdien af EU's intervention i forhold til den værdi, som medlemsstaterne ville have skabt enkeltvis

   1.5.3.    Erfaringer fra tidligere foranstaltninger af lignende art

   1.5.4.    Forenelighed med den flerårige finansielle ramme og mulige synergivirkninger med andre relevante instrumenter

   1.5.5.    Vurdering af de forskellige finansieringsmuligheder, der er til rådighed, herunder muligheden for omfordeling

   1.6.    Forslagets/initiativets varighed og finansielle virkninger

   1.7.    Planlagt(e) forvaltningsmetode(r)

   2.    FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

   2.1.    Bestemmelser om overvågning og rapportering

   2.2.    Forvaltnings- og kontrolsystem(er)

   2.2.1.    Begrundelse for den/de foreslåede forvaltningsmetode(r), finansieringsmekanisme(r), betalingsvilkår og kontrolstrategi

   2.2.2.    Oplysninger om de konstaterede risici og det/de interne kontrolsystem(er), der etableres for at afbøde dem

   2.2.3.    Vurdering af og begrundelse for kontrolforanstaltningernes omkostningseffektivitet (forholdet mellem kontrolomkostningerne og værdien af de forvaltede midler) samt vurdering af den forventede risiko for fejl (ved betaling og ved afslutning)

   2.3.    Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

3.    FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER    

   3.1.    Berørt(e) udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme og udgiftspost(er) på budgettet

   3.2.    Forslagets anslåede finansielle virkninger for bevillingerne

   3.2.1.    Sammenfatning af de anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

   3.2.2.    Anslåede resultater finansieret med aktionsbevillinger

   3.2.3.    Sammenfatning af de anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

   3.2.4.    Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

   3.2.5.    Bidrag fra tredjemand

   3.3.    Anslåede virkninger for indtægterne

FINANSIERINGSOVERSIGT

FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 575/2013 og (EU) 2017/1131 (EØS-relevant tekst).

1.2.Berørt(e) politikområde(r) 

Det indre marked — finansielle tjenesteydelser

1.3.Forslaget/initiativet vedrører 

 en ny foranstaltning

 en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning 40  

 en forlængelse af en eksisterende foranstaltning 

 en sammenlægning eller en omlægning af en eller flere foranstaltninger til en anden/en ny foranstaltning 

1.4.Mål

1.4.1.Generelt/generelle mål

At fremme finansiel stabilitet og styrke kapitalmarkedsunionen.

1.4.2.Specifikt/specifikke mål

Dette forslag har følgende specifikke mål med henblik på at nå de generelle mål for EU's indre marked for centrale clearingydelser:

   Tilskynde til clearing gennem EU-CCP'er og mindsk uforholdsmæssigt store afhængighed af systemiske ikke-EU-CCP'er ved at opbygge et mere attraktivt og robust clearingmarked i EU.

   Sikre, at de tilsynsmæssige rammer for EU's CCP'er er tilstrækkelige til at håndtere de risici, der er forbundet med de indbyrdes forbindelser i EU's finansielle system og stadig større clearingvolumener, navnlig for så vidt angår grænseoverskridende risici, da disse risici kan forstærkes yderligere, efterhånden som EU's clearingmarkeder vokser.

Forventet/forventede resultat(er) og virkning(er)

Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgrupperne.

Forslaget har til formål at styrke EU's clearingmarked ved at gøre EU's CCP'er mere attraktive, tilskynde til clearing gennem EU-CCP'er og forbedre vurderingen og styringen af grænseoverskridende risici.

1.4.3.Resultatindikatorer

Angiv indikatorerne til overvågning af fremskridt og resultater.

For hvert specifikt mål er der fastsat følgende resultatindikatorer:

At gøre EU's CCP'er mere attraktive:

Målt som den procentuelle andel af de kontrakter, EU-clearingdeltagere clearer gennem EU-/tredjelands-CCP'er.

Antal nye EU-CCP-produkter, der godkendes.

Den tid (antal dage), det i gennemsnit tager at få godkendt nye CCP-produkter og modelændringer.

Antal afsluttede ikke-indsigelsesprocedurer.

At tilskynde til clearing gennem EU-CCP'er:

Gennemsnitlige beløb på aktive konti hos EU-CCP'er.

Transaktioner, der cleares gennem EU-CCP'er i forskellige valutaer (absolut værdi og sammenlignet med de globale markeder).

Antal clearingmedlemmer og kunder hos EU-CCP'er.

Volumenen af aftaler, der cleares uden om EU-CCP'er af EU-aktører/for kontrakter denomineret i EU-valuta.

At forbedre vurderingen af grænseoverskridende risici:

Antal udtalelser afgivet af ESMA pr. år.

Antal tilfælde, hvor kompetente nationale myndigheder afviger fra ESMA's udtalelser.

Antal etablerede fælles tilsynshold og udførte opgaver.

Antal anmodninger om ESMA-koordinerede oplysninger.

1.5.Begrundelse for forslaget/initiativet 

1.5.1.Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt, herunder en detaljeret tidsplan for iværksættelsen af initiativet

Målene for dette forslag er at få moderne og konkurrencedygtige EU-CCP'er, som kan tiltrække kunder og samtidig er sikre og modstandsdygtige, samt styrkelse af EU's åbne strategiske autonomi.

Behovene forventes med gennemførelsen af dette forslag, herunder den planlagte niveau 2-videreudvikling — med forbehold af, at Europa-Parlamentet og Rådet når til enighed — at ville være blevet absorberet af både tilsynsmyndighederne og markedet senest i juni 2025.

1.5.2.Merværdien ved et EU-tiltag (f.eks. som følge af koordineringsfordele, retssikkerhed, større effekt eller komplementaritet). Ved "merværdien ved et EU-tiltag" forstås her merværdien af EU's intervention i forhold til den værdi, som medlemsstaterne ville have skabt enkeltvis

Begrundelse for en indsats på EU-plan (forudgående)

EU's clearingmarked er en uadskillelig del af EU's finansielle marked. En indsats på EU-plan burde derfor sikre, at EU's deltagere på de finansielle markeder ikke udsættes for overdrevent store risici som følge af uforholdsmæssigt stor afhængighed af systemiske tredjelands-CCP'er, hvor afgørelser truffet af tredjelandes myndigheder i tilfælde af alvorlige finansielle vanskeligheder forhindrer EU i at gribe ind i en nødsituation.

Forventet merværdi på EU-plan (efterfølgende)

Målene i EMIR, dvs. at regulere derivattransaktioner, fremme finansiel stabilitet og gøre markederne mere gennemsigtige, mere standardiserede og dermed mere sikre, er en helt afgørende byggesten for et velfungerende indre finansielt marked i EU, navnlig hvad angår det grænseoverskridende element. Medlemsstaterne og de nationale tilsynsmyndigheder kan ikke på egen hånd løse eller håndtere grænseoverskridende risici i tilknytning til central clearing i EU eller rammen for tredjelands-CCP'er.

1.5.3.Erfaringer fra tidligere foranstaltninger af lignende art

Der tages med dette forslag hensyn til de erfaringer, der er gjort med de tidligere udgaver af EMIR.

EMIR regulerer derivattransaktioner, herunder foranstaltninger til begrænsning af risiciene derved via CCP'er. Forordningen blev vedtaget i kølvandet på finanskrisen i 2008/2009 med det formål at øge den finansielle stabilitet og gøre markederne mere gennemsigtige, mere standardiserede og dermed mere sikre. Der blev gennemført lignende reformer i de fleste G20-lande. I henhold til EMIR skal derivattransaktioner indberettes for at sikre gennemsigtighed på markedet for regulerings- og tilsynsmyndighederne, ligesom risiciene ved disse transaktioner skal afbødes på passende vis via central clearing gennem en CCP eller udveksling af sikkerhedsstillelse, kendt som "margin", i bilaterale transaktioner. CCP'er — og de risici, de håndterer — er vokset betydeligt i omfang siden vedtagelsen af EMIR.

Kommissionen offentliggjorde i 2017 to lovgivningsforslag om ændring af EMIR, som begge blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i 2019. Med EMIR REFIT 41 justeredes visse af reglerne med henblik på at sikre proportionaliteten i dem og samtidig sikre finansiel stabilitet. I erkendelse af de nye problemer i tilknytning til den stigende koncentration af risici hos CCP'er, navnlig tredjelands-CCP'er, ændredes med EMIR 2.2 42 de tilsynsmæssige rammer, ligesom der indførtes en procedure for ESMA's vurdering af tredjelands-CCP'ers systemiske karakter i samarbejde med Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) og de udstedende centralbanker. EMIR suppleredes af forordningen vedrørende genopretning og afvikling af CCP'er 43 , som blev vedtaget i 2020, som forberedelse på den usandsynlige situation — som til gengæld vil have voldsomme konsekvenser — at en EU-CCP kommer i alvorlige vanskeligheder. Finansiel stabilitet er kernen i disse EU-retsakter. Der er siden 2017 gentagne gange givet udtryk for bekymring over de risici for EU's finansielle stabilitet, der fortsat gør sig gældende som følge af den uforholdsmæssigt store koncentration af clearing gennem visse tredjelands-CCP'er, navnlig de potentielle risici i et stressscenario. Hændelser forbundet med høj risiko, men lav sandsynlighed, vil desuden kunne indtræffe, og EU er nødt til at være forberedt på at håndtere dem. Selv om EU's CCP'er generelt har vist sig at være modstandsdygtige under hele denne udvikling, har erfaringerne vist, at EU's clearingøkosystem ville kunne styrkes til gavn for den finansielle stabilitet. Åben strategisk autonomi forudsætter imidlertid, at EU beskytter sig selv mod de risici, der kan opstå, når EU's markedsdeltagere er for afhængige af tredjelandsenheder, idet dette kan være en kilde til sårbarhed.

Der tages med de nye foreslåede krav hensyn til de ovenfor beskrevne erfaringer med EMIR.

1.5.4.Forenelighed med den flerårige finansielle ramme og mulige synergivirkninger med andre relevante instrumenter

Dette forslag og de specifikke krav, det omfatter, er i tråd med de nuværende ordninger for finansielle tjenesteydelser inden for den flerårige finansielle ramme (FFR) og med gængs praksis med at få EU-budgettet til at fungere og er tillige i overensstemmelse med Kommissionens nuværende praksis med hensyn til planlægning og budgettering af nye forslag.

Målene med initiativet er endvidere i tråd med andre EU-politikker og igangværende initiativer, som har til formål at i) udvikle kapitalmarkedsunionen og ii) gøre tilsynet på EU-plan mere mål- og omkostningseffektivt, såvel inden for som uden for EU.

For det første er det i tråd med Kommissionens igangværende indsats for yderligere at udvikle kapitalmarkedsunionen 44 . De udfordringer, der tages op med dette forslag, påvirker EU's finansielle stabilitet, idet de lægger hindringer i vejen for en reduktion af uforholdsmæssigt store eksponeringer mod systemiske CCP'er og i betydelig grad hæmmer udviklingen af et effektivt og attraktivt EU-clearingmarked, som er en grundsten for en dyb og likvid kapitalmarkedsunion. Det understreges i handlingsplanen vedrørende kapitalmarkedsunionen fra september 2020, at yderligere udvikling og integrering af EU's kapitalmarkeder er en hasteopgave.

For det andet er det i overensstemmelse med Kommissionens tjenestegrenes erfaringer med gennemførelsen og håndhævelsen af tredjelandes bestemmelser i EU's finansielle lovgivning, idet man med forslaget omsætter de erfaringer, Kommissionens tjenestegrene har gjort med håndteringen af disse opgaver, i konkrete resultater.

For det tredje er det i overensstemmelse med EU's målsætning om åben strategisk autonomi 45 .

1.5.5.Vurdering af de forskellige finansieringsmuligheder, der er til rådighed, herunder muligheden for omfordeling

Ikke relevant

1.6.Forslagets/initiativets varighed og finansielle virkninger

 Begrænset varighed

   gældende fra [DD/MM]ÅÅÅÅ til [DD/MM]ÅÅÅÅ

   finansielle virkninger fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ for forpligtelsesbevillinger og fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ for betalingsbevillinger

 Ubegrænset varighed

iværksættelse med en indkøringsperiode fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ

derefter gennemførelse i fuldt omfang

1.7.Planlagt(e) forvaltningsmetode(r) 46  

 Direkte forvaltning ved Kommissionen

◻ i dens tjenestegrene, herunder ved dens personale i EU's delegationer

   i forvaltningsorganerne

 Delt forvaltning i samarbejde med medlemsstaterne

 Indirekte forvaltning ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til:

◻ tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget

◻ internationale organisationer og deres agenturer (angives nærmere)

◻ Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond

◻ de organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 70 og 71

◻ offentligretlige organer

◻ privatretlige organer, der har fået overdraget offentlige tjenesteydelsesopgaver, i det omfang de har fået stillet tilstrækkelige finansielle garantier

◻ privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som har fået stillet tilstrækkelige finansielle garantier

◻ personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er anført i den relevante basisretsakt

Hvis der angives flere forvaltningsmetoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger".

Bemærkninger

Ikke relevant

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER 

2.1.Bestemmelser om overvågning og rapportering 

Angiv hyppighed og betingelser.

Som under allerede eksisterende ordninger udarbejder ESMA regelmæssige rapporter om sine aktiviteter (herunder intern rapportering til ledelsen, rapportering til styrelsesudvalget, halvårlig aktivitetsrapport til Tilsynsrådet og udarbejdelse af årsrapport), og Revisionsretten og den interne revisionstjeneste reviderer ESMA's ressourceanvendelse. Forslaget indebærer desuden visse yderligere overvågnings- og rapporteringsforpligtelser for ESMA i relation til de nye elementer i forordningen, herunder aktive konti. Kommissionen forelægger en rapport 5 år efter forordningens ikrafttræden.

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem(er) 

2.2.1.Begrundelse for den/de foreslåede forvaltningsmetode(r), finansieringsmekanisme(r), betalingsvilkår og kontrolstrategi

For så vidt angår den forskriftsmæssige, økonomisk forsvarlige og effektive anvendelse af de bevillinger, der følger af forslaget, forventes det ikke, at forslaget vil indebære nye risici, der ikke allerede er omfattet af eksisterende rammer for intern kontrol.

2.2.2.Oplysninger om de konstaterede risici og det/de interne kontrolsystem(er), der etableres for at afbøde dem

Der er allerede indført forvaltnings- og kontrolsystemer i overensstemmelse med ESMA-forordningen. ESMA arbejder tæt sammen med Kommissionens interne revisionstjeneste for at sikre, at man følger de relevante standarder inden for alle områder vedrørende intern kontrol. Disse ordninger vil også finde anvendelse i relation til ESMA's rolle i henhold til nærværende forslag. De årlige rapporter om intern revision sendes til Kommissionen, Parlamentet og Rådet.

2.2.3.Vurdering af og begrundelse for kontrolforanstaltningernes omkostningseffektivitet (forholdet mellem kontrolomkostningerne og værdien af de forvaltede midler) samt vurdering af den forventede risiko for fejl (ved betaling og ved afslutning) 

Ikke relevant

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder 

Angiv eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. fra strategien til bekæmpelse af svig.

Med henblik på bekæmpelse af svig, korruption og andre ulovlige handlinger finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 ubegrænset anvendelse på ESMA.

ESMA har tiltrådt den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og vedtager de nødvendige bestemmelser, som gælder for hele ESMA's personale.

Det fastsættes udtrykkeligt i finansieringsafgørelserne og de dertil knyttede aftaler og gennemførelsesinstrumenter, at Revisionsretten og OLAF om nødvendigt kan foretage kontrol på stedet hos modtagerne af midler udbetalt af ESMA og hos det personale, der er ansvarligt for tildelingen af disse midler.

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER 

3.1.Berørt(e) udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme og udgiftspost(er) på budgettet 

Eksisterende budgetposter

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgifts¬område i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgiftens
art

Bidrag

Nummer

OB/IOB 47

fra EFTA-lande 48

fra kandidatlande 49

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

[XX.YY.YY.YY]

OB/IOB

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

Nye budgetposter, som der anmodes om

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgifts¬område i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgiftens
art

Bidrag

Nummer

OB/IOB

fra EFTA-lande

fra kandidatlande

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

[XX.YY.YY.YY]

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

3.2.Forslagets anslåede finansielle virkninger for bevillingerne

Dette lovgivningsinitiativ vil ikke have nogen indvirkning på udgifterne for den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) eller andre EU-organer.

ESMA: Der blev i konsekvensanalysen kun konstateret begrænsede ekstraomkostninger for ESMA, samtidig med at de foreslåede foranstaltninger indebærer effektivitetsgevinster, som vil føre til omkostningsreduktioner. Nogle af bestemmelserne præciserer og justerer desuden ESMA's rolle uden at medføre nye opgaver og må derfor betragtes som budgetneutrale.

De identificerede omkostninger vedrører oprettelse og drift af et nyt IT-værktøj til indsendelse af tilsynsdokumenter. ESMA vil muligvis få højere omkostninger i forbindelse med udvikling eller valg af et sådant nyt IT-værktøj samt driften af det, men IT-værktøjet vil samtidig give effektivitetsgevinster, som ESMA vil drage fordel af. Disse effektivitetsgevinster består i væsentligt mindre manuelt arbejde i forbindelse med afstemning og deling af dokumenter, opfølgning på frister og spørgsmål samt koordinering med nationale kompetente myndigheder, kollegiet og CCP-Tilsynsudvalget. Disse fordele vil sandsynligvis opveje omkostningerne.

Dertil kommer, at det indledende supplerende (papir)arbejde, der vil være forbundet med ændringen af redskaber og procedurer og etableringen af et styrket samarbejde, i første omgang vil kunne øge omkostningerne, men disse kan forventes at ville blive reduceret — eller i hvert fald forblive stabile — over tid. ESMA vil navnlig skulle udarbejde udkast til reguleringsmæssige/gennemførelsesmæssige tekniske standarder (RTS'er/ITS'er) for formatet og indholdet af de dokumenter, CCP'er skal indsende til tilsynsmyndighederne, præcisering af kravet om, at clearingmedlemmer og kunder skal have en aktiv konto hos en EU-CCP, den beregningsmetode, der skal anvendes til at beregne andele, omfanget af og detaljeringsgraden i de oplysninger, EU-clearingmedlemmer og kunder skal indberette til deres kompetente myndigheder om deres clearingaktiviteter hos tredjelands-CCP'er, som — ud over angivelse af de mekanismer, der udløser en revision af tærsklerne for clearinggrænseværdierne efter betydelige prisudsving i den underliggende OTC-derivatklasse — også skal omfatte en vurdering af anvendelsesområdet for afdækningsundtagelsen og tærskelværdierne for anvendelse af clearingforpligtelsen, samt en årlig rapport om resultaterne af deres overvågningsaktiviteter. ESMA kan i forbindelse med disse aktiviteter bygge videre på allerede eksisterende interne processer og procedurer og kan, hvor det er relevant, konvertere disse procedurer til RTS'er/ITS'er. Ved udformningen af kravet om en aktiv konto til visse allerede identificerede instrumenter, samt løbende overvågning heraf, kan ESMA tage hensyn til det arbejde, ESMA har udført i henhold til artikel 25, stk. 2c, i EMIR i forbindelse med vurderingen af, hvilke niveau 2-CCP'ers clearingydelser der er af væsentlig systemisk betydning for Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater, og behovet for supplerende ressourcer i denne forbindelse vil derfor kunne være yderst begrænset.

En anden kategori, der skal tages i betragtning i omkostningsanalysen, er ændringen af procedurer og værktøjer til den nye ramme for tilsynssamarbejde. Samarbejdet i fælles tilsynshold og oprettelsen af en fælles overvågningsmekanisme på EU-plan er nye elementer i de tilsynsmæssige rammer. De er dog hovedsagelig redskaber til at forbedre samarbejdet mellem myndighederne og dække opgaver, der allerede i alt væsentligt udføres af myndighederne, bortset fra overvågningen af gennemførelsen af de krav, der fastsættes vedrørende aktive konti hos EU-CCP'er, såsom gebyrer for adgang, som CCP'er opkræver fra kunder for aktive konti. Disse nye strukturer kan forventes at ville kræve en vis omorganisering af personale og potentielt skabe behov for yderligere møder, men de vil ikke få væsentlige budgetmæssige virkninger. Den justerede tilsynsproces medfører desuden visse fordele, navnlig mere klart afgrænsede ansvarsområder, undgåelse af unødvendigt dobbeltarbejde samt mindre arbejde takket være indførelsen af ikke-indsigelsesprocedurer, som gør det muligt for ESMA og de nationale kompetente myndigheder at fokusere på de væsentlige aspekter af tilsynet i forbindelse med udvidelse af clearingydelser og ændring af CCP'ernes risikomodeller.

Den foreslåede tilgang til tredjelands-CCP'er, der nægter at betale gebyrer til ESMA, er udstedelse af en offentlig meddelelse efter 6 måneders udebleven betaling og iværksættelse af tilbagetrækning af anerkendelsen efter 1 år. Denne ændring vil have en positiv indvirkning på omkostningsniveauet. Med ændringen undgås det, at ESMA investerer en betydelig mængde arbejde uden at blive aflønnet for det.

Der indføres desuden yderligere bestemmelser, som præciserer og justerer ESMA's rolle og derfor må anses for at være budgetneutrale. F.eks. har ESMA allerede pligt til at afgive udtalelser vedrørende visse tilsynsaspekter, men indholdet af disse udtalelser justeres for at sikre en højere grad af effektivitet i tilsynsprocessen, ligesom ESMA gives formel mulighed for at afgive udtalelse om CCP'ers årlige revision og evaluering og om tilbagetrækning af tilladelser samt at påtage sig en klar koordinerende rolle i nødsituationer. Der er tale om opgaver, som i alt væsentligt vedrører det arbejde, ESMA allerede udfører, og bestemmelserne præciserer og styrker derfor ESMA's position med fastlæggelsen af klare ansvarsområder.

Andre EU-organer: Der indføres mindre ændringer i andre EU-organers, herunder Europa-Kommissionens og Den Europæiske Centralbanks, rolle, men disse vil ikke få budgetmæssige virkninger.

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for aktionsbevillingerne 

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Nummer

GD: <…….>

År
n 50

År
n+1

År
n+2

År
n+3

Indsæt så mange år som nødvendigt for at vise virkningernes varighed (jf. punkt 1.6)

I ALT

   Aktionsbevillinger

Budgetpost 51

Forpligtelser

(1a)

Betalinger

(2a)

Budgetpost

Forpligtelser

(1b)

Betalinger

(2b)

Administrationsbevillinger finansieret
over bevillingsrammen for særprogrammer
52  

Budgetpost

(3)

Bevillinger I ALT 
til GD <…….>

Forpligtelser

=1a+1b +3

Betalinger

=2a+2b

+3.

   Aktionsbevillinger I ALT

Forpligtelser

(4)

Betalinger

(5)

   Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT

(6)

Bevillinger I ALT 
under UDGIFTSOMRÅDE <….>
i den flerårige finansielle ramme

Forpligtelser

=4+6

Betalinger

=5+6

Hvis flere aktionsrelaterede udgiftsområder berøres af forslaget/initiativet, indsættes der et tilsvarende afsnit for hvert udgiftsområde

   Aktionsbevillinger I ALT (alle aktionsrelaterede udgiftsområder)

Forpligtelser

(4)

Betalinger

(5)

Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT (alle aktionsrelaterede udgiftsområder)

(6)

Bevillinger I ALT 
under UDGIFTSOMRÅDE 1-6 
i den flerårige finansielle ramme

(referencebeløb)

Forpligtelser

=4+6

Betalinger

=5+6Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme 

7.

"Administrationsudgifter"

Dette afsnit skal udfyldes ved hjælp af arket vedrørende administrative budgetoplysninger, der først skal indføres i bilaget til finansieringsoversigten (bilag V til de interne regler), som uploades til DECIDE med henblik på høring af andre tjenestegrene.

i mio. EUR (tre decimaler)

År
n

År
n+1

År
n+2

År
n+3

Indsæt så mange år som nødvendigt for at vise virkningernes varighed (jf. punkt 1.6)

I ALT

GD: <…….>

• Menneskelige ressourcer

• Andre administrationsudgifter

I ALT GD <….>

Bevillinger

Bevillinger I ALT 
under UDGIFTSOMRÅDE 7 
i den flerårige finansielle ramme
 

(Forpligtelser i alt = betalinger i alt)

i mio. EUR (tre decimaler)

År
n 53

År
n+1

År
n+2

År
n+3

Indsæt så mange år som nødvendigt for at vise virkningernes varighed (jf. punkt 1.6)

I ALT

Bevillinger I ALT 
under UDGIFTSOMRÅDE 1-7 
i den flerårige finansielle ramme
 

Forpligtelser

Betalinger

3.2.2.Anslåede resultater finansieret med aktionsbevillinger 

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

Angiv mål og resultater

År
n

År
n+1

År
n+2

År
n+3

Indsæt så mange år som nødvendigt for at vise virkningernes varighed (jf. punkt 1.6)

I ALT

RESULTATER

Type 54

Gnsntl. om¬kost¬ninger

Antal

Om¬kost¬ninger

Antal

Om¬kost¬ninger

Antal

Om¬kost¬ninger

Antal

Om¬kost¬ninger

Antal

Om¬kost¬ninger

Antal

Om¬kost¬ninger

Antal

Om¬kost¬ninger

Antal resultater i alt

Omkostninger i alt

SPECIFIKT MÅL NR. 1 55

— Resultat

— Resultat

— Resultat

Subtotal for specifikt mål nr. 1

SPECIFIKT MÅL NR. 2

— Resultat

Subtotal for specifikt mål nr. 2

I ALT

3.2.3.Sammenfatning af de anslåede virkninger for administrationsbevillingerne 

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

År
n 56

År
n+1

År
n+2

År
n+3

Indsæt så mange år som nødvendigt for at vise virkningernes varighed (jf. punkt 1.6)

I ALT

UDGIFTSOMRÅDE 7 
i den flerårige finansielle ramme

Menneskelige ressourcer

Andre administrationsudgifter

Subtotal UDGIFTSOMRÅDE 7 
i den flerårige finansielle ramme

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 7 57  
i den flerårige finansielle ramme 

Menneskelige ressourcer

Andre administrationsudgifter

Subtotal
uden for UDGIFTSOMRÅDE 7
 
i den flerårige finansielle ramme

I ALT

Bevillingerne til menneskelige ressourcer og andre administrationsudgifter vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, som generaldirektoratet allerede har afsat til forvaltning af foranstaltningen, og/eller ved intern omfordeling i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

3.2.3.1.Anslået behov for menneskelige ressourcer

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Overslag angives i årsværk

År
n

År
n+1

År n+2

År n+3

Indsæt så mange år som nødvendigt for at vise virkningernes varighed (jf. punkt 1.6)

   Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

20 01 02 01 (i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer)

20 01 02 03 (i delegationerne)

01 01 01 01 (indirekte forskning)

01 01 01 11 (direkte forskning)

Andre budgetposter (angiv nærmere)

Eksternt personale (i årsværk) 58

20 02 01 (KA, UNE, V under den samlede bevillingsramme)

20 02 03 (KA, LA, UNE, V og JMD i delegationerne)

XX 01 xx yy zz   59

— i hovedsædet

— i delegationerne

01 01 01 02 (KA, UNE, V – indirekte forskning)

01 01 01 12 (KA, UNE, V – direkte forskning)

Andre budgetposter (angiv nærmere)

I ALT

XX angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til forvaltning af foranstaltningen, og/eller ved interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

Opgavebeskrivelse:

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Eksternt personale

3.2.4.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme 

Forslaget/initiativet:

   kan finansieres fuldt ud gennem omfordeling inden for det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme (FFR)

Gør rede for omlægningen med angivelse af de berørte budgetposter og de beløb, der er tale om. I tilfælde af omfattende omlægning gives oplysningerne i form af en Excel-tabel.

   kræver anvendelse af den uudnyttede margen under det relevante udgiftsområde i FFR og/eller anvendelse af særlige instrumenter som fastlagt i FFR-forordningen

Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter, de tilsvarende beløb og de instrumenter, der foreslås anvendt.

   kræver en revision af FFR

Gør rede for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og de beløb, der er tale om.

3.2.5.Bidrag fra tredjemand 

Forslaget/initiativet:

   indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand

   indeholder bestemmelser om samfinansiering med tredjemand, jf. følgende overslag:

Bevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

År
n 60

År
n+1

År
n+2

År
n+3

Indsæt så mange år som nødvendigt for at vise virkningernes varighed (jf. punkt 1.6)

I alt

Angiv det organ, der deltager i samfinansieringen 

Samfinansierede bevillinger I ALT3.3.Anslåede virkninger for indtægterne 

   Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne

   Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:

   for egne indtægter

   for andre indtægter

Angiv, om indtægterne er formålsbestemte    

i mio. EUR (tre decimaler)

Indtægtspost på budgettet

Bevillinger til rådighed i indeværende regnskabsår

Forslagets/initiativets virkninger 61

År
n

År
n+1

År
n+2

År
n+3

Indsæt så mange år som nødvendigt for at vise virkningernes varighed (jf. punkt 1.6)

Artikel …

For indtægter, der er formålsbestemte, angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der berøres.

[…]

Andre bemærkninger (f.eks. om, hvilken metode, der er benyttet til at beregne virkningerne for indtægterne).

(1)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).
(2)    Bilag 7 til konsekvensanalysen indeholder en detaljeret beskrivelse af baggrunden for derivater og af, hvordan CCP'er opererer på de finansielle markeder.
(3)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/834 af 20. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre (EUT L 141 af 28.5.2019, s. 42).
(4)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2099 af 23. oktober 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012, for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er (EUT L 322 af 12.12.2019, s. 1).
(5)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/23 af 16. december 2020 om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter (EUT L 22 af 22.1.2021, s. 1).
(6)    Forordningen bygger på de standarder, som Rådet for Finansiel Stabilitet udviklede i kølvandet på finanskrisen. Se "Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions" fra Rådet for Finansiel Stabilitet (november 2011) ( http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104cc.pdf ). Ajourført i oktober 2014 med sektorspecifikke bilag http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf .
(7)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/23 af 16. december 2020 om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter (EUT L 22 af 22.1.2021, s. 1).
(8)    […]    
(9)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013).
(10)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2034 af 27. november 2019 om tilsyn med investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2002/87/EF, 2009/65/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU og 2014/65/EU (EUT L 314 af 5.12.2019).
(11)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (omarbejdning) (EUT L 302 af 17.11.2009).
(12)    Kommissionens meddelelse — "En kapitalmarkedsunion for mennesker og virksomheder — ny handlingsplan" (COM(2020) 590 final).
(13)    Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — "EU's Økonomiske Og Finansielle System: fremme af åbenhed, styrke og modstandsdygtighed" (COM(2021) 32 final).
(14)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1119 af 30. juni 2021 om fastlæggelse af rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EF) nr. 401/2009 og (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov") (EUT L 243 af 9.7.2021, s. 1).
(15)    F.eks. er de reguleringsmæssige tekniske standarder (RTS) for procedurerne for godkendelse af udvidelse af tjenesteydelser eller ændring af risikomodeller i henhold til henholdsvis artikel 15 og 49 i EMIR endnu ikke blevet vedtaget.
(16)     https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/regulatory-process-financial-services/consultations-banking-and-finance/targeted-consultation-review-central-clearing-framework-eu_en .
(17)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13378-Derivatives-clearing-Review-of-the-European-Market-Infrastructure-Regulation_en .
(18)    Overvejende nej/begrænset støtte til højere kapitalkrav i CRR for eksponeringer mod niveau 2-ikke-EU-CCP'er, mål for reduktion af eksponeringer mod bestemte niveau 2-ikke-EU-CCP'er, en forpligtelse til at cleare i EU og makroprudentielle værktøjer.
(19)    ESMA-rapport om UK-CCP'er fra 2021.
(20)     https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/esrb.letter220120_on_response_to_esma_consultation~3182592790.en.pdf .
(21)    Indsæt link til den positive udtalelse fra Udvalget for Forskriftskontrol.
(22)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).
(23)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1131 af 14. juni 2017 om pengemarkedsforeninger (EUT L 169 af 30.6.2017, s. 8).
(24)    […]
(25)    […]
(26)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).
(27)    COM(2017) 331.
(28)    ESMA's rapport "Assessment Report under Article 25(2c) of EMIR — Assessment of LCH Ltd and ICE Clear Europe Ltd" af 16. december 2021 (ESMA91-372-1945).
(29)    Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 19. januar 2021: "EU's økonomiske og finansielle system: fremme af åbenhed, styrke og modstandsdygtighed" (COM(2021) 32 final).
(30)    ESMA's rapport "Assessment Report under Article 25(2c) of EMIR — Assessment of LCH Ltd and ICE Clear Europe Ltd" af 16. december 2021 (ESMA91-372-1945).
(31)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).
(32)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).
(33)    Rådets konklusioner om den reviderede EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og bilagene hertil (EUT C 413I af 12.10.2021, s. 1).
(34)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/834 af 20. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre (EUT L 141 af 28.5.2019, s. 42).
(35)    Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 149/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indirekte clearingordninger, clearingforpligtelsen, det offentlige register, adgang til en handelsplads, ikke-finansielle modparter og risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en CCP (EUT L 52 af 23.2.2013, s. 11).
(36)    […]
(37)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
(38)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1131 af 14. juni 2017 om pengemarkedsforeninger (EUT L 169 af 30.6.2017, s. 8).
(39)    EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
(40)    Jf. finansforordningens artikel 58, stk. 2, litra a) hhv. b).
(41)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/834 af 20. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre (EUT L 141 af 28.5.2019, s. 42).
(42)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2099 af 23. oktober 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012, for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er (EUT L 322 af 12.12.2019, s. 1).
(43)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/23 af 16. december 2020 om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter (EUT L 22 af 22.1.2021, s. 1).
(44)    Kommissionens meddelelse — "En kapitalmarkedsunion for mennesker og virksomheder — ny handlingsplan" (COM(2020) 590 final).
(45)    Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU's økonomiske og finansielle system: fremme af åbenhed, styrke og modstandsdygtighed" (COM(2021) 32 final).
(46)    Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(47)    OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.
(48)    EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.
(49)    Kandidatlande og, hvis det er relevant, potentielle kandidater på Vestbalkan.
(50)    År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes. Erstat "n" med det forventede første gennemførelsesår (f.eks.: 2021). Dette gælder også for de efterfølgende år.
(51)    Ifølge den officielle budgetkontoplan.
(52)    Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller foranstaltninger (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
(53)    År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes. Erstat "n" med det forventede første gennemførelsesår (f.eks.: 2021). Dette gælder også for de efterfølgende år.
(54)    Resultater er de produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (f.eks.: antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.).
(55)    Som beskrevet i punkt 1.4.2. "Specifikt/specifikke mål".
(56)    År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes. Erstat "n" med det forventede første gennemførelsesår (f.eks.: 2021). Dette gælder også for de efterfølgende år.
(57)    Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller foranstaltninger (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
(58)    KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JMD: juniormedarbejdere i delegationerne.
(59)    Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).
(60)    År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes. Erstat "n" med det forventede første gennemførelsesår (f.eks.: 2021). Dette gælder også for de efterfølgende år.
(61)    Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told og sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs. bruttobeløb, hvorfra der er trukket opkrævningsomkostninger på 20 %.
Top