EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0054R(01)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 for så vidt angår regionale landbrugsregnskaber

COM/2021/54 final/2

Bruxelles, den 26.2.2021

COM(2021) 54 final/2

2021/0031(COD)

CORRIGENDUM
This document corrects document COM(2021) 54 final of 12.2.2021.
Concerns all language versions.
Addition of the interinstitutional reference.
The text shall read as follows:

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 for så vidt angår regionale landbrugsregnskaber(EØS-relevant tekst)


BEGRUNDELSE

1.    BAGGRUND FOR FORSLAGET

   Forslagets begrundelse og formål

Eurostat har igennem flere årtier udarbejdet europæiske landbrugsstatistikker. I dag dækker de følgende aspekter: landbrugsbedrifternes struktur, landbrugsregnskaber, husdyrproduktion og afgrødeproduktion, økologisk landbrug, landbrugspriser, pesticider, næringsstoffer og andre miljømæssige aspekter ved landbruget. Hovedformålet er at overvåge og evaluere den fælles landbrugspolitik og andre vigtige EU-politikker og at støtte den politiske beslutningstagning.

Indsamlingen af data blev evalueret i 2016 1 med den konklusion, at indsamlingen burde ajourføres for at tage hensyn til ændringer i landbruget, den fælles landbrugspolitik og andre beslægtede EU-politikker. Strategien for landbrugsstatistikker for 2020 og fremefter 2 er et omfattende program til modernisering af EU's landbrugsstatistikker, som Kommissionen har iværksat i tæt samarbejde med medlemsstaterne. Strategien understøttes af Udvalget for det Europæiske Statistiske System (ESSC) og indgår i programmet for målrettet og effektiv regulering (Refit) og har til formål at strømline og forbedre det europæiske landbrugsstatistiske system (EASS). Strategien følger også internationale anbefalinger, såsom retningslinjerne for indberetning af drivhusgasemissioner fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer og FN's Fødevare- og Landbrugsorganisations standarder, og strategien gennemfører desuden FN's globale strategi for forbedring af statistikker over landbrug og landdistrikter.

Selv om landbruget udgør en forholdsvis lille sektor af økonomien, dækker det næsten halvdelen af EU's landareal og står for den overvejende del af EU's fødevareforsyning, hvilket sikrer både fødevaresikkerhed og forsyningssikkerhed. Landbruget påvirker i høj grad klimaforandringerne og miljøet, og mange landdistrikter er afhængige af det. EU har behov for oplysninger om landbruget, der er så nøjagtige som muligt, og som gør det muligt at udforme politikker, der er til gavn for alle EU's borgere, ved at fordele det betydelige budget til den fælles landbrugspolitik og de dertil knyttede foranstaltninger på den mest effektive måde på tværs af adskillige dimensioner. Derudover er landbruget omdrejningspunkt for meddelelse fra Kommissionen om den europæiske grønne pagt 3 , navnlig "fra jord til bord"-strategien.

Landbrugssektorens resultater som helhed kan vurderes ved at samkøre oplysningerne om mængde- og prisændringer for landbrugsprodukter og ‑tjenester under en samlet regnskabsstruktur. I dette øjemed udgør landbrugsregnskaberne (LR) et sæt sammenlignelige data, som indeholder væsentlige makroøkonomiske oplysninger til de vigtigste brugere, ikke mindst til Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (GD AGRI).

Eftersom LR er satellitregnskaber til det europæiske nationalregnskabssystem (ENS 2010), følger de nøje samme metodologi som nationalregnskaberne. Men for at disse statistikker skal kunne udarbejdes, skal der være udviklet passende regler og metoder. I henhold til den nuværende metodologi har medlemsstaterne siden 2000 indberettet nationale og regionale landbrugsregnskaber til Eurostat. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 af 5. december 2003 om landbrugsregnskaber i Fællesskabet 4 trådte i kraft i 2004 og formaliserede den nationale del af regnskabet. Siden da er forordningen blevet ændret seks gange. De regionale regnskaber er imidlertid ikke omfattet af forordningen, men er alligevel fortsat blevet fremsendt regelmæssigt af næsten alle medlemsstater i henhold til en gentlemanaftale. Men dette er ikke helt optimalt, eftersom de statistikker, der er omfattet af gentlemanaftalen, ikke formelt indgår i LR, og der ikke er nogen bindende forpligtelse til eller garanti for levering af dem. Eftersom de regionale landbrugsregnskaber er veletablerede statistikker af stor betydning, bør de formaliseres ved at blive medtaget i forordningen om landbrugsregnskaber. Dette er den eneste måde at sikre deres kvalitet på. Den Europæiske Revisionsret påpegede dette forhold i sin særberetning nr. 01/2016 5 , hvori den anbefalede at formalisere de regionale landbrugsregnskaber. Kommissionen bifaldt denne konklusion.

I særberetning nr. 01/2016 blev der også konstateret en mangel på kvalitetsrapportering om landbrugsregnskaberne. Eurostat har siden 2016 gennemført denne henstilling, og EU-medlemsstaterne har (med enkelte undtagelser) siden 2019 forelagt kvalitetsrapporter om landbrugsregnskaber, jf. kravene i artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 223/2009 6 . Artikel 12 indeholder imidlertid bestemmelser om medtagelse af bestemte krav til kvalitetsrapportering i den sektorspecifikke lovgivning, hvilket gør det muligt at fastlægge kvalitetsrapporternes nærmere retningslinjer, struktur, hyppighed og vurderingsindikatorer samt tidsfristerne for fremsendelse af data. De nærmere retningslinjer for kvalitetsrapporterne er på nuværende tidspunkt kun uformelle og bør derfor formaliseres i overensstemmelse med de nuværende krav i forordning (EF) nr. 223/2009.

Og endelig, til LR, fremsender medlemsstaterne (for data på nationalt plan) første dataskøn (frist november i referenceår n), andet dataskøn (frist januar i år n+1) samt de endelige data (frist september i år n+1). Andet dataskøn følger for kort tid efter første til, at kvaliteten kan nå at optimeres, hvorfor fristen for fremsendelse af andet dataskøn bør fremskydes med 2 måneder, dvs. fra udgangen af januar til udgangen af marts i det år, der følger efter referenceåret.

   Sammenhæng med de gældende regler på samme område

For at politiske beslutningstagere, virksomheder og den brede offentlighed kan træffe passende evidensbaserede beslutninger, skal statistikkerne være pålidelige og af høj kvalitet.

Ovennævnte strategi for landbrugsstatistikker 2020 har følgende hovedmål:

·at udarbejde statistikker af høj kvalitet, som effektivt opfylder brugernes behov

·at forbedre harmoniseringen og sammenhængen mellem europæiske landbrugsstatistikker.

De tre områder, der er omfattet af dette forslag, tager direkte sigte på disse mål.

   Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Hovedformålet med det europæiske statistiske program for 2013-2017 7 (forlænget til perioden 2020 8 ) er at tilvejebringe statistikker, der understøtter EU's politikker. Miljø- og landbrugsstatistikker er en af de tre statistiksøjler i dette program. Et af de relevante mål i programmet er "en revurdering og forenkling af indsamlingen af landbrugsdata i overensstemmelse med revurderingen af den fælles landbrugspolitik efter 2013 og en omlægning af indsamlingen af landbrugsdata, især med det formål at forbedre dataenes kvalitet og aktualitet". Dette initiativ gennemfører dette mål.

Ved at tilvejebringe bedre data til vurdering af landbrugssektorens bæredygtighed med hensyn til miljø, mennesker, regioner og økonomi vil det europæiske landbrugsstatistiske system også bidrage til mindst to af von der Leyen-Kommissionens seks prioriteter 9 , nemlig:

·en europæisk grøn pagt med de tilknyttede strategier "fra jord til bord"-strategien og biodiversitetsstrategien samt

·en økonomi, der tjener alle.

Men landbrugsstatistikkerne kan også bidrage til andre prioriteter i EU eller i medlemsstaterne, som påvirker eller bliver påvirket af landbrug og udviklingen af landdistrikter.

Derudover indeholder forslaget til et program for det indre marked 10 , som p.t. drøftes interinstitutionelt, en finansieringsramme for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker. Gennemførelsen af Unionens politikker kræver sammenlignelige og pålidelige statistikker af høj kvalitet om den økonomiske, sociale, territoriale og miljømæssige situation i Unionen. Desuden skal europæiske statistikker gøre det muligt for europæiske borgere at forstå og deltage i den demokratiske proces og debatten om Unionens tilstand nu og i fremtiden. Fokus for landbrugsstatistikkerne er at tilvejebringe rettidige og relevante data til brug for den fælles landbrugspolitik, den fælles fiskeripolitik og politikker vedrørende miljø, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd.

Landbrugsstatistikkerne er statistisk dokumentation af høj kvalitet til at gennemføre og overvåge den fælles landbrugspolitik. Den fælles landbrugspolitik er en vigtig drivkraft for beskæftigelse og for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i Unionen. Ud over de sociale mål har politikken for udvikling af landdistrikterne — som er en integreret del af den fælles landbrugspolitik — også til formål at forbedre landbrugsproduktionens konkurrenceevne og bæredygtighed. Den fælles landbrugspolitik tegner sig for over 37 % af Unionens samlede budget i forbindelse med den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2014-2020.

Desuden er der i stigende grad behov for landbrugsstatistikker til andre centrale EU-politikker, såsom den europæiske grønne pagt, miljø- og klimapolitik, handelspolitik, socialpolitik, regionalpolitik m.v.

 2.    RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

   Retsgrundlag

Artikel 338 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) udgør retsgrundlaget for europæiske statistikker. Europa-Parlamentet og Rådet træffer efter den almindelige lovgivningsprocedure foranstaltninger til udarbejdelse af statistikker, hvis dette er nødvendigt for, at Unionen kan udøve sin virksomhed. I henhold til artikel 338 skal udarbejdelsen af statistikker være karakteriseret ved upartiskhed, pålidelighed, objektivitet, videnskabelig uafhængighed, omkostningseffektivitet og de statistiske oplysningers fortrolighed.

Retsgrundlaget for kvalitetsrapporterne er artikel 12 i forordning (EF) nr. 223/2009.

   Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Nærhedsprincippet finder anvendelse, hvis forslaget ikke hører under EU's enekompetence. ESS leverer infrastruktur for statistiske oplysninger. Systemet er udviklet til at imødekomme flere brugeres behov med hensyn til beslutningstagning i demokratiske samfund. Dette forslag til forordning er udarbejdet med henblik på at beskytte ESS-partnernes kerneaktiviteter og samtidig sikre LR-statistikkernes kvalitet og sammenlignelighed.

Et af de vigtigste kriterier, som statistiske data skal overholde, er at være ensartede og sammenlignelige. Medlemsstaterne kan ikke opnå den fornødne sammenhæng og sammenlignelighed uden en klar europæisk ramme, dvs. lovgivning på EU-plan, der fastlægger fælles statistiske begreber, indberetningsformater og kvalitetskrav.

Sammenlignelighedskravet er yderst vigtigt for landbrugsstatistikkerne på grund af den fælles landbrugspolitik.

Målet med det foreslåede tiltag kan ikke i tilfredsstillende grad opfyldes af medlemsstaterne hver for sig. Tiltag er mere effektive på EU-plan og med udgangspunkt i en EU-retsakt, der sikrer sammenlignelighed af statistiske oplysninger for de statistikområder, der er omfattet af den foreslåede retsakt. Selve indsamlingen af oplysninger kan derimod foretages af medlemsstaterne.

   Proportionalitetsprincippet

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet på baggrund af følgende:

Ved at følge de samme principper i samtlige medlemsstater vil forslaget sikre kvaliteten og sammenligneligheden af de europæiske landbrugsstatistikker, der bliver indsamlet og udarbejdet. På samme måde vil det sikre, at europæiske landbrugsstatistikker bevarer deres relevans og er tilpasset, så de svarer til brugernes behov. Forordningen vil gøre udarbejdelsen af statistikker mere omkostningseffektiv og samtidig tage hensyn til de særlige karakteristika ved medlemsstaternes systemer.

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet går dette forslag til forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå målet.

   Valg af retsakt

Foreslået retsakt: en forordning.

I betragtning af forslagets formål og indhold er en forordning den mest hensigtsmæssige retsakt. Vigtige fælles EU-politikker, såsom den fælles landbrugspolitik, afhænger i sagens natur af sammenlignelige og harmoniserede landbrugsstatistikker af høj kvalitet på europæisk plan. Dette kan bedst sikres ved forordninger, som finder umiddelbar anvendelse i medlemsstaterne, og som ikke behøver at blive gennemført i national ret først.

3.    RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

   Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

 
I evalueringen af strategien for landbrugsstatistikker for 2020 og fremefter blev det fremholdt, at den kontrol, som Den Europæiske Revisionsret på daværende tidspunkt foretog (og som siden udmøntede sig i særberetning nr. 01/2016), gav indikationer for, i hvilket omfang LR tilfredsstillede brugernes databehov. Som nævnt ovenfor udgør disse konklusioner en vigtig motivering for forslaget.

   Høringer af interesserede parter

Eurostat udvikler, udarbejder og formidler europæiske landbrugsstatistikker gennem et tæt, velkoordineret og fortløbende samarbejde inden for ESS, der bygger på et langt partnerskab mellem Eurostat og de nationale statistiske kontorer samt andre relevante myndigheder.

Overordnet set — og under henvisning til strategien for landbrugsstatistikker for 2020 og fremefter — er de interessenter, der har størst interesse i de europæiske landbrugsstatistikker, dataproducenter (nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder samt Eurostat), respondenter (landbrugere, landbrugsorganisationer og virksomheder) og brugere (forskere, journalister og offentlige og private beslutningstagere, herunder navnlig Kommissionens øvrige tjenestegrene). Disse interessenter er blevet grundigt hørt om problemer og ønskværdige ændringer af status quo, deres databehov og ‑prioriteringer, eventuelle politiske løsninger, konsekvenserne af de foreslåede foranstaltninger og formuleringen af selve strategien. De vigtigste fora for disse høringer har været: i) møder og seminarer i Den Stående Landbrugsstatistiske Komité (CPSA) og dennes efterfølger, direktørernes gruppe for landbrugsstatistikker (DGAS) (bestående af cheferne for landbrugsstatistikker i de nationale statistiske kontorer), hvor Kommissionens tjenestegrene, internationale organisationer og landbrugsorganisationer ofte høres, ii) møder i Udvalget for det Europæiske Statistiske System (bestående af generaldirektørerne for de nationale statistiske kontor) og iii) regelmæssige høringer i Kommissionens tjenestegrene.

Der er blevet afholdt en åben offentlig høring, og resultaterne heraf er beskrevet i en særlig rapport 11 .

Hovedkonklusionerne af ovennævnte høringer, som udgør kernen i både strategien for landbrugsstatistikker 2020 og i nærværende forordning, består af tre dele:

EU's nuværende lovgivning om landbrugsstatistikker dækker ikke i tilstrækkelig grad nye og kommende databehov, fordi retsakterne ikke indeholder bestemmelser om tilvejebringelse af disse data, og fordi retsakterne ikke er tilstrækkeligt fleksible og integrerede til at reagere i tide på nye behov.

Disse nye databehov udspringer hovedsageligt fra nyudviklinger inden for landbruget, ændret lovgivning og nye politiske prioriteringer, især den nyligt reviderede fælles landbrugspolitik.

Indsamlingen af data er hverken harmoniseret eller sammenhængende, fordi der opstår nye databehov, fordi lovgivningen har udviklet sig hen over en længere årrække, og fordi der undertiden anvendes forskellige definitioner og begreber inden for forskellige landbrugsstatistiske områder.

Byrden ved at levere data opleves som værende for stor, fordi databehovene er stigende, fordi dataindsamlingen ikke er harmoniseret, og fordi ressourcerne bliver stadigt mindre både på EU-plan og nationalt. Det er bekræftet, at denne byrde kan svække både dataindsamlingen og datakvaliteten.

Som led i moderniseringen af Den Europæiske Unions landbrugsstatistikker har LR ligeledes undergået modernisering siden 2016. En bidragende faktor hertil var konklusionerne af Den Europæiske Revisionsrets kontrol (i særberetning nr. 01/2016) af landbrugernes indkomster. Henstillingerne i særberetningen blev indarbejdet i den bredere moderniseringsproces, som indebar en række forbedringer af LR.

Kommissionen fandt, at to af disse forbedringer nødvendiggjorde en ændring af den nuværende forordning i form af indarbejdelse af regionale landbrugsregnskaber (RLR) og fremskydelse af fristen for fremsendelse af andet LR-dataskøn.

Disse blev drøftet indgående med både arbejdsgruppen for landbrugsregnskaber og landbrugspriser og med gruppen af højtstående direktører for landbrugsstatistik, som begge er grupper bestående af eksperter fra medlemsstaterne.

Eftersom RLR er veletableret statistik, som igennem adskillige år er blevet fremsendt til Eurostat, er medtagelse af RLR i forordning (EF) nr. 138/2004 primært et eksempel på indarbejdelse af den nuværende metodologi, som anvendes i henhold til den mangeårige gentlemanaftale. I betragtning af at metodologien i sin nuværende form stort set er formålstjenlig (jf. håndbogen om landbrugs- og skovbrugsregnskaber, del VII 12 ), er der ikke behov for at omskrive den. Metodologien og kapitlet om regionale landbrugsregnskaber, som skal medtages i forordningen, kan afspejle, hvad der står i den nuværende håndbog. Der er dog behov for mindre ændringer for at tage hensyn til ENS 2010 og de tekniske høringer med medlemsstaterne.

Dette forslag er blevet drøftet indgående med ekspertgruppen for landbrugsregnskaber og ‑priser og med direktørgruppen for landbrugsstatistik, som bifaldt, at Kommissionen (Eurostat) ville gå videre med forslaget på eget initiativ. Forslaget har også været fremlagt for Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009.

   Ekspertbistand

Eurostat har ført indgående drøftelser om forslagets indhold med de nationale statistiske kontorer gennem særlige taskforcer og eksisterende ekspertgrupper, bl.a. på direktørplan.

Forslaget blev også forelagt for Udvalget for det Europæiske Statistiske System i oktober 2020.

   Konsekvensanalyse

Udvalget for Forskriftskontrol afgav en positiv udtalelse om konsekvensanalysen i strategien for landbrugsstatistikker for 2020 og fremefter 13 , som landbrugsregnskaberne er en del af 14 .

Denne konsekvensanalyse blev foretaget på strateginiveau på grund af den systematiske tilgang i hele det landbrugsstatistiske system for at sikre, at alle bestanddele passer sammen.

Konsekvensanalysen viste, at EASS i sidste ende som den foretrukne løsning bør være omfattet af tre forordninger. To af disse forordninger vil være nye og erstatte flere ældre EU-forordninger om landbrugsstatistikker. Den første af disse omhandlede integrerede landbrugsstatistikker — hvilket omfatter data om landbrugsbedrifternes struktur, frugtplantager og vinmarker — og blev vedtaget som forordning (EU) 2018/1091 15 . Den anden af de tre forordninger er et parallelt lovgivningsforslag om en forordning om statistikker over landbrugsmæssige input og output, som omfatter input til og output fra landbrugssektoren. Forslaget omfatter den samlede landbrugsproduktion (afgrøder og husdyr), herunder økologisk landbrug, landbrugspriser, næringsstoffer og plantebeskyttelsesmidler. Den tredje af de forordninger, som der henvises til i konsekvensanalysen, er forordning (EF) nr. 138/2004 om landbrugsregnskaber (LR), som er genstand for nærværende forslag til en ændringsforordning. Eftersom LR er satellitregnskaber til nationalregnskabet og er af makroøkonomisk karakter, blev det ikke foreslået at integrere dem i de nye rammebestemmelser. I stedet blev det foreslået, at disse skal forblive under særskilt lovgivning, sådan som det har været tilfældet, siden LR-forordningen trådte i kraft i 2004.

   Målrettet regulering og forenkling

Forslaget indgår i strategien for landbrugsstatistikker for 2020 og fremefter, som er et omfattende program til modernisering af EU's landbrugsstatistikker, som drives af Europa-Kommissionen i tæt samarbejde med medlemsstaterne. Strategien understøttes af Udvalget for det Europæiske Statistiske System (ESSC) og indgår i programmet for målrettet og effektiv regulering (Refit) og har til formål at strømline og forbedre det europæiske landbrugsstatistiske system (EASS).

LR er veletablerede statistikker, der er omfattet af forordning (EF) nr. 138/2004. Den foreslåede nye forordning bør omfatte alle elementerne i LR for at sikre statistikkernes kvalitet. Brugen af gentlemanaftaler bør ophøre. Dette vil forenkle sagerne, idet udgangspunktet vil være den nye forordning, som opfylder alle databehov og alle krav til kvalitetsrapportering.

Forslaget om, hvad der skal medtages i den foreslåede ændring af forordningen, er et resultat af de igangværende tiltag til modernisering af LR. RLR er ikke de eneste data, der har været omfattet af en gentlemanaftale. LR's "enhedsværdier" er data, der igennem mange år er blevet leveret i henhold til samme type aftale, og for LR's vedkommende blev det ved moderniseringen besluttet, at indsamlingen af enhedsværdier på EU-plan skulle ophøre. Følgelig blev enhedsværdierne ikke medtaget i den foreslåede ændring af LR-forordningen, og de vil blive udeladt. Dette udgør en lille, men tydelig reduktion af byrden for interessenterne.

   Grundlæggende rettigheder

Forslaget har ingen konsekvenser for beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder.

4.    VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Ingen.

5.    ANDRE FORHOLD

   Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

Den foreslåede forordning forventes vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i 2021, og Kommissionen forventes snarest herefter at vedtage gennemførelsesforanstaltninger for kvalitetsrapportering. Forordningen vil finde direkte anvendelse i alle EU's medlemsstater uden behov for nogen gennemførelsesplan.

Medlemsstaterne forventes at begynde at indberette data til Kommissionen i henhold til den nye forordning i 2022.

Den foreslåede retsakt er en del af EASS, som vil blive evalueret regelmæssigt bl.a. for at vurdere, hvor effektivt og produktivt det har været med hensyn til at opfylde målene, og for at fastslå, om der er behov for nye foranstaltninger eller ændringer.

   Overvågning af overholdelse af de udarbejdede statistikker

Eurostat foretager regelmæssigt vurderinger af overholdelsen. Disse vurderinger omfatter en gennemgang af dataenes tilgængelighed, kvalitet og punktlighed og opfølgende foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse.

I henhold til EU-lovgivningen er medlemsstaterne forpligtet til at indberette relevante tal om landbrugsstatistikker til Kommissionen. Disse tal er underlagt strenge fremsendelsesfrister, som skal overholdes for at sikre god forvaltning, formidling og anvendelighed af de europæiske statistikker, idet manglende eller ufuldstændige data vil forringe adgangen til oplysninger (dvs. at det bliver umuligt at beregne Unionens aggregater eller at offentliggøre data i henhold til fastsatte tidsplaner).

Forordning (EF) nr. 223/2009 udgør den grundlæggende retlige ramme for et velfungerende europæisk statistisk system og for al sektorlovgivning vedrørende udarbejdelsen af europæiske statistikker.

Ved vurderinger af overholdelsen anses aktualitet, punktlighed og fuldstændighed allerede nu som vigtige faktorer for at sikre rettidig formidling af landbrugsstatistikker, men der vil blive lagt større vægt på disse faktorer og andre kvalitetsaspekter for at sikre pålideligheden af de statistikker, der udarbejdes af Eurostat og ESS.

   Konstant forbedring af EASS: identificering af nye databehov og nye datakilder, forbedring af sammenhængen og reduktion af byrden

På nuværende tidspunkt afholder Eurostat årlige høringer med andre tjenestegrene i Kommissionen. Et vigtigt aspekt ved disse høringer er udveksling af oplysninger om de respektive arbejdsprogrammer. De udgør en formel platform for at drøfte kommende behov for nye statistikker og for at tage stilling til nytteværdien ved de foreliggende statistikker.

Yderligere samarbejde med andre af Kommissionens tjenestegrene, de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder vil finde sted på forskellige hierarkiske niveauer i forbindelse med regelmæssige møder og seminarer for ekspertgruppen, møder for ledelsesgruppen, møder i Udvalget for det Europæiske Statistiske System og gennem hyppige bilaterale udvekslinger. Der vil blive rettet særlig opmærksomhed mod identificering af administrative data og andre informationskilder, der opretholdes i henhold til EU-lovgivningen, og mod vurdering af deres egnethed til at udarbejde statistikker med henblik på at indgå aftaler vedrørende deres stabilitet, tilgængelighed og eventuelle tilpasning, så de bedre kan opfylde de statistiske krav. Derudover vil der blive foretaget regelmæssige undersøgelser og analyser med henblik på at finde frem til muligheder for at forbedre de europæiske landbrugsstatistikker og at mindske byrden.

Disse tilpasninger og den retlige rammes overordnede funktion vil blive overvåget og evalueret, navnlig ud fra de strategiske mål, der er anført ovenfor.

   Overvågningsrapporter hvert tredje år

For at overvåge, hvordan det fornyede EASS fungerer, og sikre, at det opfylder Refit-målene om forenkling og reduktion af byrder, vil der hvert tredje år blive offentliggjort en rapport om, hvordan det overordnede system fungerer.

   Evaluering

Nummer to i rækken af de overvågningsrapporter, der udfærdiges hvert tredje år, vil blive erstattet af en retrospektiv evaluering af det fornyede EASS, der foretages i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for evaluering. Denne retrospektive evaluering kunne også danne grundlag for yderligere ændringer af lovgivningen, hvis det skønnes nødvendigt.

   Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Den foreslåede forordning består af to nye artikler samt ændring af både bilag I (LR-metodologien) og bilag II (Program for indberetning af data).

De væsentligste ændringer vedrører bilag I og II.

Den første væsentlige ændring vedrører regionale landbrugsregnskaber (RLR). Medlemsstaterne har siden 2000 fremsendt RLR til Eurostat i henhold til en gentlemanaftale og i overensstemmelse med den metodologiske praksis, der har været gældende siden da. For at indarbejde RLR i forordning (EF) nr. 138/2004 er der blevet tilføjet et kapitel i bilag I. Heri er der taget hensyn til høringerne med ekspertgrupperne bestående af medlemsstaternes udsendte (arbejdsgruppen for landbrugsregnskaber og landbrugspriser samt gruppen af højtstående direktører for landbrugsstatistik) vedrørende medtagelse af enkelte mindre ændringer af den nuværende metodologi for at sikre, at den er ajourført og klar til at blive medtaget i forordningen. Bilag II er blevet ajourført for at afspejle de tilsvarende frister for fremsendelse af RLR.

For det andet er der tilføjet en artikel, som dækker kravene til kvalitetsrapportering (artikel 4a). Siden 2019 har EU-medlemsstaterne (med ganske få undtagelser) frivilligt indsendt LR-kvalitetsrapporter i henhold til kravene i artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 223/2009. Der findes imidlertid ingen artikel om kvalitetsrapportering i forordning (EF) nr. 138/2004. Artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 223/2009 indeholder bestemmelser om medtagelse af bestemte krav til kvalitetsrapportering i den sektorspecifikke lovgivning, hvilket gør det muligt at fastlægge kvalitetsrapporternes nærmere retningslinjer, struktur, hyppighed og vurderingsindikatorer samt tidsfristerne for fremsendelse af data. På nuværende tidspunkt er de nærmere ordninger for kvalitetsrapportering af LR kun uformelle og vil således blive formaliseret ved indførelsen af artikel 4a.

Den tredje væsentlige ændring vedrører en fremskydelse af indberetningsfristerne for andet LR-skøn for derigennem at muliggøre en forbedring af datakvaliteten. Til LR fremsender medlemsstaterne (for data på nationalt plan) første dataskøn (frist november i referenceår n), andet dataskøn (frist januar i år n+1) samt de endelige data (frist september i år n+1). Andet dataskøn følger for kort tid efter første til, at kvaliteten kan forbedres væsentligt. Fristen for fremsendelse af andet skøn bør derfor fremskydes fra januar i år n+1 til marts i år n+1 for at give medlemsstaterne mere tid til at tilvejebringe data af bedre kvalitet. Da aktualiteten af det altafgørende første skøn og de endelige data forbliver uændret, er det hensigtsmæssigt at fremskyde fristen for andet skøn. Bilag II er blevet ajourført for at afspejle den foreslåede ændring af fristen for fremsendelse af andet LR-skøn.

De øvrige foreslåede ændringer af artiklerne har til formål at afstedkomme følgende:

at præcisere den første frist for fremsendelse af data til de regionale landbrugsregnskaber (artikel 3, stk. 2)

at give mulighed for eventuelle undtagelser fra kravene til de regionale landbrugsregnskaber (artikel 4b)

at henvise til udvalgsproceduren (artikel 4c), som ikke findes i den nuværende lovgivning, men som bør tilføjes.

I bilag I foreslås der et fåtal yderligere ændringer (efter høring af ekspertgrupperne).2021/0031 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 for så vidt angår regionale landbrugsregnskaber 

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 16 indeholder den referenceramme med fælles standarder, definitioner, klassifikationer og regnskabsregler, der skal anvendes ved udarbejdelsen af medlemsstaternes regnskaber til opfyldelse af Unionens statistiske behov ("ENS 2010").

(2)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 17 indeholder bestemmelser om opstilling af landbrugsregnskaberne (LR) i Unionen ved at fastsætte metodologien og fristerne for indberetning af landbrugsregnskaberne. Landbrugsregnskaberne er satellitregnskaber til nationalregnskaberne, som defineret i ENS 2010, og har til formål at opnå resultater, der er harmoniserede og sammenlignelige medlemsstaterne imellem, med henblik på at udarbejde regnskaber til brug for Unionen.

(3)    De regionale landbrugsregnskaber (RLR) er en regional tilpasning af landbrugsregnskaberne (LR). Nationale tal alene kan ikke give et fuldstændigt og til tider komplekst billede af situationen på et mere detaljeret niveau. Data på regionalt plan giver således en bedre forståelse af de forskelle, der findes regionerne imellem, og supplerer oplysningerne til Unionen, euroområdet og de enkelte medlemsstater. Det er derfor nødvendigt at indarbejde RLR i forordning (EF) nr. 138/2004, både med hensyn til metodologi og passende fremsendelsesfrister.

(4)    Statistikker anses ikke længere for blot at være én blandt mange informationskilder i forbindelse med beslutningstagning, men spiller derimod en central rolle i beslutningsprocessen. Evidensbaseret beslutningstagning kræver statistikker, der opfylder høje kvalitetskrav, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 18 , i overensstemmelse med de formål, de skal tjene.    

(5)    Forordning (EF) nr. 223/2009 udgør den retlige ramme for europæiske statistikker og kræver, at medlemsstaterne overholder de statistiske principper og kvalitetskriterier, der fremgår af forordningen. Kvalitetsrapporter er afgørende for at kunne vurdere, forbedre og formidle kvaliteten af europæiske statistikker. Udvalget for det Europæiske Statistiske System (ESSC) har godkendt den fælles integrerede metadatastruktur som ESS-standard for kvalitetsrapportering og har således gennem ensartede standarder og harmoniserede metoder medvirket til at opfylde de statistiske kvalitetskrav, der er fastsat i forordning (EF) nr. 223/2009, deriblandt navnlig kravene i artikel 12, stk. 3.

(6)    For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser med hensyn til ordningerne for og indholdet i kvalitetsrapporterne. Desuden bør Kommissionen også tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår eventuelle undtagelser fra kravene til de regionale landbrugsregnskaber. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011.

(7)    LR leverer vigtige årlige makroøkonomiske data til de europæiske beslutningstagere tre gange om året: første og andet dataskøn efterfølges af de endelige data. Den nugældende frist for fremsendelse af andet LR-skøn giver ikke megen tid efter udløbet af referenceperioden til at indsamle data, der er bedre end dem, der blev leveret i første LR-skøn. For at forbedre kvaliteten af andet skøn er det nødvendigt at fremskyde fremsendelsesfristen en smule.

(8)    Forordning (EF) nr. 138/2004 bør derfor ændres.

(9)    Udvalget for det Europæiske Statistiske System er blevet hørt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 138/2004 foretages følgende ændringer:

1)    I artikel 3, stk. 2, tilføjes følgende punktum:

"2. Den første dataindberetning for regionale landbrugsregnskaber finder sted senest den 30. juni 2022."

2)    Følgende artikler indsættes:

"Artikel 4a

Kvalitetsvurdering

1. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre kvaliteten af de fremsendte data og metadata.

2. I forbindelse med denne forordning finder kvalitetskriterierne i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse på de data, der skal fremsendes i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 3.

3. Kommissionen (Eurostat) vurderer kvaliteten af de fremsendte data.

4. Ved anvendelsen af de kvalitetskriterier, der er omhandlet i stk. 2, på de data, der er omfattet af denne forordning, fastlægger Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter kvalitetsrapporternes nærmere retningslinjer, struktur, hyppighed og vurderingsindikatorer og fastsætter tidsfristen for fremsendelse af rapporterne til Kommissionen (Eurostat). Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 4c, stk. 2.

5. Medlemsstaterne underretter snarest muligt Kommissionen (Eurostat) om alle relevante oplysninger eller ændringer med hensyn til anvendelsen af denne forordning, der kan påvirke kvaliteten af de fremsendte data.

6. Efter behørigt begrundet anmodning fra Kommissionen (Eurostat) indsender medlemsstaterne de yderligere oplysninger, som er nødvendige for at vurdere de statistiske oplysningers kvalitet.

 
Artikel 4b

Undtagelser

1. Hvis anvendelsen af denne forordning ville kræve større tilpasninger i en medlemsstats nationale statistiske system for så vidt angår gennemførelsen af indholdet i bilag I, punkt VII ("Regionale landbrugsregnskaber") og af programmet for dataindberetning for regionale landbrugsregnskaber, jf. bilag II, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der indrømmer den pågældende medlemsstat undtagelser for en periode på op til to år.

2. Den pågældende medlemsstat indgiver en behørigt begrundet anmodning om en sådan undtagelse til Kommissionen senest tre måneder efter den [Indsæt venligst datoen for forordningens ikrafttræden].

3. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 4c.

Artikel 4c

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af Det Europæiske Udvalg for Det Statistiske System nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011."

3) Bilag I ændres som anført i bilag I til nærværende forordning.

4) Bilag II ændres som anført i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

(1)    SWD(2017) 96 — Commission Staff Working document evaluation accompanying the document Strategy for Agricultural Statistics 2020 and beyond and subsequent potential legislative scenarios (foreligger kun på engelsk).
(2)     https://ec.europa.eu/eurostat/documents/749240/749310/Strategy+on+agricultural+statistics+Final+version+for+publication.pdf (foreligger kun på engelsk).
(3)    Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om den europæiske grønne pagt (COM(2019) 640 af 11.12.2019).
(4)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 af 5. december 2003 om landbrugsregnskaber i Fællesskabet (EUT L 33 af 5.2.2004, s. 1).
(5)    Særberetning nr. 01/2016: Er Kommissionens system til resultatmåling i relation til landbrugeres indkomst hensigtsmæssigt udformet og baseret på solide data?
(6)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).
(7)    Det nuværende program blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017. Det blev forlænget til 2020 ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1951 af 25. oktober 2017.
(8)

   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1951 af 25. oktober 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 99/2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 med henblik på en forlængelse heraf til 2020 (EUT L 284 af 31.10.2017, s. 1).

(9)     https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_da .
(10)    COM(2018) 441.
(11)    Hjemmesiden for Eurostats offentlige høring: http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/eass (foreligger kun på engelsk).     Rapport om åben offentlig høring:     http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/6937766/Agricultural-Statistics-Strategy-2020-Report.docx (foreligger kun på engelsk).
(12)    EAA Manual on the Economic Accounts for Agriculture and Forestry EAA/EAF 97 (Rev. 1.1), 2000 https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-27-00-782  
(foreligger kun på engelsk, fransk og tysk).
(13)     SWD(2016) 430 (foreligger kun på engelsk).
(14)     https://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/sec_2016_0519_en.pdf (foreligger kun på engelsk).
(15)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1091 af 18. juli 2018 om integrerede landbrugsstatistikker og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1166/2008 og (EU) nr. 1337/2011 (EUT L 200 af 7.8.2018, s. 1).
(16)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).
(17)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 af 5. december 2003 om landbrugsregnskaber i Fællesskabet (EUT L 33 af 5.2.2004, s. 1).
(18)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).
Top