EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021DC0390

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Strategi for finansiering af omstillingen til en bæredygtig økonomi

COM/2021/390 final

Strasbourg, den 6.7.2021

COM(2021) 390 final

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EMPTY

Strategi for finansiering af omstillingen til en bæredygtig økonomi{SWD(2021) 180 final}


Indledning – Styrkelse af EU's ramme for bæredygtig finansiering

Klimaændringer og miljøforringelse er i færd med at definere vor tids globale udfordringer. Der er i alle verdens lande en stigende erkendelse af det presserende behov for at tackle disse udfordringer. Det kommer til udtryk i deres støtte til Parisaftalen og FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling 1 , og de har sat sig ambitiøse mål. EU har på grundlag af den europæiske grønne pagt givet en række ambitiøse tilsagn, navnlig om at blive det første klimaneutrale kontinent senest i 2050 og reducere drivhusgasemissionerne med mindst 55 % senest i 2030 i forhold til 1990-niveauet 2 . EU har også sat sig det mål at styrke modstandsdygtigheden over for klimaændringer, at vende biodiversitetstabet og mere generelt forringelsen af miljøet og sikre, at lade ingen lades i stikken i den forbindelse. For at nå disse mål er det nødvendigt at tilpasse alle finansieringskilder – offentlige og private, nationale og multilaterale. EU er nødt til at samarbejde globalt og bistå lav- og mellemindkomstlande i deres omstilling.

EU's ramme for bæredygtig finansiering kommer til at spille en central rolle med hensyn til at nå disse mål og støtte en bæredygtig genopretning efter covid-pandemien. Europa vil have behov for anslået 350 mia. EUR i yderligere investeringer om året i løbet af dette årti for at opfylde sit emissionsreduktionsmål for 2030 alene i energisystemer, samtidig med at der vil være behov for 130 mia. EUR til andre miljømål 3 . Der er en større og større sandsynlighed for, at investeringer i ikke-bæredygtige aktiviteter og aktiver kuldsejler, i takt med at klima- og miljømæssige udfordringer får stadig større betydning. Den utilstrækkelige integration af disse risici hæmmer omfordelingen af ressourcer og risikerer at føre til forstyrrende tilpasninger i fremtiden, med deraf følgende konsekvenser for den finansielle stabilitet. Miljølovgivningen skal derfor følges op af en ramme for bæredygtig finansiering, som kanaliserer finansiering til investeringer, hvilket igen mindsker eksponeringen for disse klima- og miljørisici 4 .

Rammerne for bæredygtig finansiering kan gøre det lettere for de offentlige myndigheder at rejse bæredygtig kapital. EU tager allerede betydelige skridt i denne henseende. Under den flerårige finansielle ramme (FFR) og NextGenerationEU (NGEU) 5 for 2021-2027 sigter EU mod at bruge op til 605 mia. EUR på projekter til bekæmpelse af klimakrisen og 100 mia. EUR i projekter til støtte for biodiversitet. Af de 750 mia. EUR, der er afsat til NextGenerationEU, vil 30 % blive tilvejebragt gennem udstedelse af grønne NGEU-obligationer. Som "EU's klimabank" har også Den Europæiske Investeringsbanks gruppe taget vigtige skridt til at støtte omstillingen 6 .

Da omfanget af de nødvendige investeringer langt overstiger den offentlige sektors kapacitet, er hovedformålet med rammen for bæredygtig finansiering at kanalisere private pengestrømme til relevante økonomiske aktiviteter. De private interesser i bæredygtige investeringer er vokset betydeligt i de seneste år, men kræver en ramme for bæredygtig finansiering, som er klar, konsekvent og robust. EU er i færd med at indføre denne ramme.

Rammen for bæredygtig finansiering og kapitalmarkedsunionen styrker hinanden og skaber flere muligheder for virksomheder og investorer. Velintegrerede og effektive kapitalmarkeder bør fungere som katalysator for effektiv mobilisering og allokering af kapital til bæredygtige investeringer 7 . På den anden side øger dynamikken i den politiske dagsorden for bæredygtig finansiering betydningen og uopsætteligheden af bestræbelserne på at opbygge et reelt indre og bæredygtigt kapitalmarked i Den Europæiske Union.

Kommissionen vedtog i 2018 sin første handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst. EU har på grundlag af denne plan indført de tre byggesten til en bæredygtig finansiel ramme 8 . Disse byggesten er: 1) et klassificeringssystem eller "taksonomi" af bæredygtige aktiviteter, 2) en oplysningsramme for ikke-finansielle og finansielle virksomheder og 3) investeringsværktøjer, herunder benchmarks, standarder og mærker 9 .

Den første byggesten er EU-taksonomien 10 . Klassificeringsforordningen har til formål at tilvejebringe et solidt, videnskabeligt baseret klassificeringssystem, der gør det muligt for ikke-finansielle og finansielle virksomheder at have en fælles definition af bæredygtighed og således yde beskyttelse mod grønvaskning 11 .

Den anden byggesten er en obligatorisk oplysningspligt for både ikke-finansielle og finansielle virksomheder, som giver investorer oplysninger, så de kan træffe informerede bæredygtige investeringsbeslutninger. Oplysningskravene omfatter indvirkningen af en virksomheds aktiviteter på miljøet og samfundet, samt de forretningsmæssige og finansielle risici, som en virksomhed står over for på grund af sine eksponeringer for bæredygtighedsrelaterede risici (begrebet "dobbelt væsentlighed"). Kommissionen har i denne forbindelse i dag vedtaget en delegeret retsakt i henhold til klassificeringsforordningen, der præciserer, hvilke oplysninger finansielle og ikke-finansielle virksomheder skal offentliggøre om deres miljøpræstationer på grundlag af EU-taksonomien 12 .

EU's ordning for offentliggørelse af bæredygtighed for finansielle og ikke-finansielle selskaber

Retsakt

Forslag til direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD) 13

Forordningen om offentliggørelse af bæredygtige finansielle oplysninger (SFDR) 14

Klassificeringsforordning 15

Anvendelsesområde

Alle store virksomheder i EU og alle børsnoterede virksomheder (undtagen børsnoterede mikrovirksomheder)

Finansielle markedsdeltagere, der tilbyder investeringsprodukter, og finansielle rådgivere

Finansielle markedsdeltagere

alle selskaber, der er omfattet af CSRD 16

Oplysning

Rapport på grundlag af formelle rapporteringsstandarder og underlagt ekstern revision

Oplysninger på enheds- og produktniveau om bæredygtighedsrisici og vigtigste negative virkninger

Omsætning, kapital og driftsudgifter i rapporteringsåret som følge af produkter eller aktiviteter i forbindelse med taksonomi

Status

Under forhandling Forventes at finde anvendelse fra 2023

Anvendes fra den 10. marts 2021

Anvendes fra januar 2022

For at supplere disse oplysningskrav skal bæredygtighedspræferencer indgå i investerings- og forsikringsrådgivningen 17 .

Den tredje byggesten er et sæt investeringsværktøjer, herunder benchmarks, standarder og mærker. Disse gør det lettere for deltagere på de finansielle markeder at tilpasse deres investeringsstrategier til EU's klima- og miljømål. De skaber større gennemsigtighed for markedsdeltagerne. Dette er målene for både EU's benchmarks for klimaovergangen og de Paristilpassede EU-benchmarks, der er oprettet ved EU's forordning om klimabenchmarks 18 . Kommissionen vedtager i dag et lovgivningsforslag om en standard for europæiske grønne obligationer 19 . Med dette forslag oprettes der en frivillig standard af høj kvalitet, som er tilgængelig for alle udstedere med det formål at tiltrække bæredygtige investeringer. Desuden vil udvidelsen af EU-miljømærket til at omfatte finansielle produkter give detailinvestorer et troværdigt, pålideligt og bredt anerkendt mærke for finansielle produkter i detailleddet.

Der er i løbet af få år gjort store fremskridt med at skabe grundlaget for rammerne for bæredygtig finansiering. De tre byggesten er undervejs, men der resterer fortsat et stykke arbejde. Kommissionen er fast besluttet på at fuldføre gennemførelsen af sin ambitiøse handlingsplan for 2018. Siden 2018 har vores forståelse af, hvad der er nødvendigt for at opfylde bæredygtighedsmålene, imidlertid udviklet sig, og de globale rammebetingelser har ændret sig. Der er derfor behov for at indlede en ny fase af EU's strategi for bæredygtig finansiering.

Denne strategi fastlægger fire hovedområder, hvor der er behov for yderligere tiltag, for at det finansielle system fuldt ud kan understøtte omstillingen af økonomien til bæredygtighed.

 

For at underbygge denne strategi anmodede Kommissionen om rådgivning fra platformen for bæredygtig finansiering og gennemførte en omfattende høring af interessenter i 2020 20 . Denne strategi ligger også i forlængelse af andre initiativer i den europæiske grønne pagt 21 , såsom "Fit for 55"-pakken 22 .

I.Finansiering af realøkonomiens omstilling til bæredygtighed

Omstillingen til EU's bæredygtighedsmål kræver en hidtil uset indsats for at afbøde og tilpasse sig klimaændringerne, genopbygge naturkapitalen og styrke modstandsdygtigheden og mere generelt den sociale kapital, alt sammen som led i et bæredygtigt opsving efter covid-19-krisen. Den vej, de økonomiske aktører vælger for omstillingen, vil variere betydeligt, idet de har forskellige udgangspunkter og forskellige forretningsstrategier, men alle forløb bør i sidste ende være i overensstemmelse med EU's bæredygtighedsmål.

EU's indsats har primært fokuseret på at støtte investeringsstrømme i retning af økonomiske aktiviteter, der allerede er miljømæssigt bæredygtige, og på planer om at gøre dem miljømæssigt bæredygtige. Der er behov for at skabe gunstigere rammer for at imødegå udfordringen med at finansiere de foreløbige skridt i den presserende omstilling af aktiviteter til EU's mål om klimaneutralitet og miljø. Kommissionen har anmodet om rådgivning fra platformen for bæredygtig finansiering om muligheder, der kan tilskynde til og anerkende investeringer i økonomiske aktiviteter med henblik på omstillingen til bæredygtighed 23 .

Anerkendelse af omstillingsbestræbelser

Virksomheder, udstedere og investorer kan bruge EU-taksonomien til at gøre deres aktiviteter og porteføljer grønnere, men den nuværende ramme kunne udvikles, så den bedre tager højde for investeringer til mellemliggende trin på vejen mod bæredygtighed. Sådanne investeringer kan reducere skadelige klima- og miljøvirkninger, hvis de ikke fører til en fastlåsning af kulstofintensive teknologier.

Kommissionen vil derfor som et første skridt overveje at foreslå lovgivning til anerkendelse af og støtte for finansieringen af visse økonomiske aktiviteter, primært i energisektoren, herunder gas, som bidrager til at reducere drivhusgasemissionerne på en måde, der støtter omstillingen til klimaneutralitet i løbet af det indeværende årti, som annonceret i Kommissionens meddelelse fra april 2021 24 .

Kommissionen vil desuden overveje mulighederne for at udvide taksonomirammen ud over miljømæssigt bæredygtige aktiviteter for eventuelt at anerkende aktiviteter med et mellemliggende miljøpræstationsniveau. Dette kan bidrage til at øge gennemsigtigheden og mobilisere finansiering til økonomiske aktiviteter, der er på en troværdig kurs mod bæredygtighed, samtidig med at der tages hensyn til sociale aspekter. Kommissionen vil inden udgangen af 2021 offentliggøre en rapport, der beskriver de bestemmelser, der er nødvendige for at dække økonomiske aktiviteter, der ikke har en væsentlig indvirkning på miljømæssig bæredygtighed og økonomiske aktiviteter, der i væsentlig grad skader den miljømæssige bæredygtighed 25 .

Medtagelse af yderligere bæredygtige aktiviteter i EU-taksonomien

Som annonceret i Kommissionens meddelelse, der blev offentliggjort i april 2021, vil Kommissionen vedtage en supplerende delegeret retsakt om EU-klimaklassificeringssystemet, der omfatter aktiviteter, der endnu ikke er omfattet af EU's første delegerede retsakt om EU-klimaklassificeringssystemet, herunder landbrug og visse energisektorer, i overensstemmelse med kravene i klassificeringsforordningen. Den delegerede retsakt vil omfatte kerneenergi, der er omfattet af og i tråd med resultaterne af den specifikke ekspertrevisionsproces, som Kommissionen har afstukket til dette formål 26 . Kommissionen vil i sommeren 2021 vedtage denne supplerende delegerede retsakt snarest muligt efter afslutningen af den specifikke revisionsproces. Denne supplerende delegerede retsakt vil også omfatte naturgas og relaterede teknologier som omstillingsaktivitet, for så vidt som de falder inden for rammerne af artikel 10, stk. 2, i EU's klassificeringsforordning. Fordelene ved en udløbsklausul for omstillingsaktiviteter vil blive taget i betragtning i denne sammenhæng.

Desuden vil Kommissionen vedtage tekniske screeningskriterier for de resterende fire miljømål i henhold til klassificeringsforordningen: Vand, cirkulær økonomi, forebyggelse af forurening og biodiversitet 27 . Kommissionen vil fastsætte kriterier for disse mål i en delegeret retsakt som fastsat i klassificeringsforordningen, der skal vedtages i første halvdel af 2022, og som derefter vil finde anvendelse fra 2023. Dette vil fremme andre miljømæssigt bæredygtige investeringer end klimaet.

Udvidelse af rammerne for standarder og mærker for bæredygtig finansiering

Standarder og mærker kan bidrage til at kanalisere finansiering til virksomheder, udstedere og investorer, efterhånden som de går over til mere bæredygtige aktiviteter og forretningsmodeller. De kan også hjælpe investorerne ved at skabe en gennemsigtig og troværdig ramme, der skal forhindre grønvaskning. For at lette yderligere kapitalstrømme til midlertidige omstillingsbestræbelser vil Kommissionen arbejde på andre mærker for obligationer, f.eks. mærker for omstillings- eller bæredygtighedsrelaterede obligationer 28 .

Fremadrettet kan en mere generel ramme for mærker for finansielle instrumenter bidrage til at skabe klarhed, gennemsigtighed og sammenhæng på bæredygtige finansmarkeder. Denne ramme vil muliggøre og tage højde for fremtidig markedsinnovation, samtidig med at der sikres et minimum af gennemsigtighed og troværdighed med hensyn til bæredygtighedsfaktorerne for de mærker, der udvikles af markedet. Ud over finansielle instrumenter vil Kommissionen overveje mærker for benchmarks for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG) og minimumskriterier for bæredygtighed for finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika. Endelig kan justeringer af prospektforordningen 29 overvejes for at skabe minimumskrav for sammenlignelighed, gennemsigtighed og harmonisering af de oplysninger, der er tilgængelige for alle ESG-værdipapirer.

Foranstaltning 1: For at udforme en mere omfattende ramme og bidrage til finansieringen af mellemliggende skridt hen imod bæredygtighed vil Kommissionen:

a)overveje at foreslå lovgivning til støtte for finansieringen af visse økonomiske aktiviteter, navnlig i energisektoren, som bidrager til at reducere drivhusgasemissioner

b)overveje mulighederne for at udvide EU-taksonomirammen til eventuelt at anerkende økonomiske aktiviteter, der udføres på mellemliggende niveau

c)vedtage en supplerende delegeret retsakt om EU-klimaklassificeringssystemet, der omfatter nye sektorer, herunder landbrug og visse energiaktiviteter

d)senest i 2. kvartal 2022 vedtage en delegeret retsakt inden for rammerne af EU-taksonomien, der omfatter de resterende fire miljømål, dvs. vand, biodiversitet, forureningsforebyggelse og cirkulær økonomi og

e)overveje en generel ramme for mærker for finansielle instrumenter, arbejde med andre mærker for obligationer, såsom omstillings- eller bæredygtighedsrelaterede obligationer, et mærke for ESG-benchmarks, minimumskriterier for bæredygtigheden af finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, og indføre målrettede prospektoplysninger.

II.Mod en mere inklusiv ramme for bæredygtig finansiering

Give detailinvestorer og SMV'er mulighed for at få adgang til bæredygtige finansieringsmuligheder

Borgere, i deres egenskab af detailinvestorer eller forbrugere og små og mellemstore virksomheder (SMV'er), er afgørende for omstillingen til bæredygtighed. Mange bæredygtige projekter vil være små og udviklet på lokalt plan – men alligevel afgørende for at støtte den grønne genopretning. Kapitalmarkedsunionen og rammen for bæredygtig finansiering vil sammen sigte mod at give SMV'er flere finansieringsmuligheder og tilskynde til detailinvestorers større deltagelse på kapitalmarkederne.

Enkeltpersoner og husholdninger kan spille en vigtig rolle i omstillingen af økonomien ved at få adgang til bæredygtig finansiering. F.eks. kan grønne lån hjælpe husholdninger og SMV'er med at forbedre deres bygningers energimæssige ydeevne eller skifte til nulemissionskøretøjer. For at fremme grønne detaillån vil Kommissionen anmode Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) om en udtalelse om definitionen af og de mulige støtteværktøjer for grønne detaillån og grønne realkreditlån. Kommissionen vil også undersøge, hvordan man kan støtte udbredelsen af energieffektive realkreditlån inden for rammerne af revisionen af realkreditdirektivet 30 .

Finansielle rådgivere er det vigtigste kontaktpunkt for detailinvestorer. De skal være kvalificerede til at støtte udbredelsen af bæredygtig finansiering. Kommissionen vil tilskynde til større inddragelse af private investorer ved at søge at forbedre de finansielle rådgiveres bæredygtighedsekspertise, med forbehold af yderligere vurdering. Desuden arbejder Kommissionen sammen med OECD og dens internationale netværk for finansiel uddannelse på at forbedre borgernes finansielle forståelse. De vil offentliggøre fælles rammer for finansiel kompetence for voksne og unge, der afspejler de færdigheder og den viden, som enkeltpersoner har brug for at støtte deres økonomiske velfærd og for at få adgang til bæredygtig finansiering. 

EU's økonomi omfatter 23 mio. SMV'er, som bør nyde godt af bedre adgang til rådgivning om bæredygtighed baseret på deres specifikke behov. Covid-19-krisen har gjort det mere udfordrende for SMV'er at tiltrække finansiering, som de har brug for til deres omstillingsbestræbelser. SMV'er mangler ofte kapacitet til og viden om at udnytte de muligheder, som bæredygtige finansieringsværktøjer giver 31 .

Kommissionen er rede til at støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser på at tilvejebringe kapacitetsopbygning og teknisk rådgivning om, hvordan SMV'er frivilligt kan rapportere om bæredygtighedsrelaterede risici og virkninger 32 . Med henblik herpå og i overensstemmelse med det foreslåede CSRD vil Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe (EFRAG) udarbejde en forenklet frivillig standard for bæredygtighedsrapportering, som vil give SMV'er et hensigtsmæssigt værktøj. Desuden vil InvestEU-programmet tilbyde risikobegrænsende mekanismer, mens SMV-søjlen i programmet for det indre marked vil yde rådgivningstjenester til SMV'er gennem Enterprise Europe Network og det fælles klyngeinitiativ 33 .

Udnyttelse af de muligheder, som digitale teknologier giver for bæredygtig finansiering

Digitale teknologier kan være vigtige løsninger for borgere, investorer og SMV'er, så de kan gennemføre deres omstilling til bæredygtighed. Kommissionen vil muliggøre og tilskynde til innovative løsninger for at hjælpe SMV'er med at anvende digitale bæredygtige finansieringsværktøjer og støtte detailinvestorernes forståelse af de finansielle produkters bæredygtighedsvirkninger 34 . Teknologisk innovation, såsom kunstig intelligens, blockchain, big data og tingenes internet, spiller en vigtig rolle for bæredygtig finansiering. Yderligere EU-initiativer, som f.eks. inkludering af bæredygtighedsrelaterede oplysninger i European Single Access Point (ESAP) og rammen for åben finansiering, vil bidrage til at frigøre dette potentiale.

Digitale teknologier er vigtige katalysatorer i omstillingen, men der hersker bekymring over de miljømæssige konsekvenser og det stigende energibehov i datacentre og distributed ledger-teknologier, navnlig for kryptoaktiver 35 . Kommissionen vil vurdere de digitale finansieringsteknologiers indvirkning på bæredygtigheden. EU bør gå forrest med hensyn til at gøre disse infrastrukturer klimaneutrale og energieffektive inden 2030 36 . I den delegerede retsakt om EU-klimaklassificeringssystemet fastlægges allerede de tekniske screeningskriterier for datacentre og digitale løsninger, der i væsentlig grad bidrager til EU's taksonomimål, og som bør udvides til at omfatte flere aktiviteter til udvikling af bæredygtige digitale løsninger og anvendelse af bæredygtige kryptoaktiver.

Forsikring: Bedre beskyttelse mod klima- og miljørisici

Ved at øge forsikringsdækningen kan det finansielle system bedre beskytte økonomien og samfundet mod visse klimarelaterede risici og risici for naturkatastrofer. En lille udvidelse af forsikringsdækningen kan reducere de økonomiske omkostninger ved klimarelaterede katastrofer betydeligt for skatteyderne og regeringerne. Den nyligt vedtagne strategi for klimatilpasning 37 vil skabe de rette betingelser for at støtte samfundets modstandsdygtighed over for klimaændringer og mindske risiciene. En resultattavle for naturkatastrofer fra Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) vil angive potentielle mangler i forsikringsdækningen i medlemsstaterne 38 . Desuden vil Kommissionen indlede en dialog om klimamodstandsdygtighed mellem forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber, offentlige myndigheder og andre interessenter for at udveksle bedste praksis og fastlægge måder, hvorpå klimabeskyttelseskløften kan håndteres, enten gennem henstillinger eller gennem frivillige tilsagn.

Støtte til troværdige sociale investeringer

Genopretningen efter pandemien har understreget behovet for en retfærdig omstilling, der støtter arbejdstagere og deres lokalsamfund, der er berørt af omstillingen af økonomiske aktiviteter. Den kraftige stigning i udstedelsen af sociale obligationer viser, at investorerne i stigende grad efterspørger investeringsmuligheder med positive sociale resultater, og som fremmer menneskerettighederne. Denne tendens tilskynder finansielle institutioner til at intensivere deres samarbejde med virksomheder for at hjælpe dem med at integrere menneskerettigheder og sociale faktorer i deres strategier og aktiviteter.

Oplysningskrav vedrørende bæredygtig finansiering for deltagere på det finansielle marked omfatter allerede visse sociale faktorer, men der er behov for yderligere skridt. Senest i december 2022 vil Kommissionen tage kontakt til de europæiske tilsynsmyndigheder for at revidere de reguleringsmæssige tekniske standarder i henhold til SFDR 39 , med henblik på at få klarlagt indikatorer for både klima- og miljørelaterede primære negative virkninger og primære negative virkninger på det sociale område og personaleområdet, respekt for menneskerettighederne, bekæmpelse af korruption og bekæmpelse af bestikkelse. Desuden vil Kommissionen senest ultimo 2021 offentliggøre en rapport om de bestemmelser, der er nødvendige for et socialt klassificeringssystem som krævet i klassificeringsforordningen 40 .

Derudover vil Kommissionen fremsætte et forslag om bæredygtig selskabsledelse for at sikre, at virksomhederne forvalter bæredygtighedsrisici og udnytter de muligheder, der følger af udviklingen mod bæredygtighed.

Grøn budgettering og mekanismer for risikodeling

Offentlige midler alene kan ikke finansiere alle investeringsbehov, men de spiller ikke desto mindre en vigtig rolle sammen med privat finansiering.

Kommissionen styrker yderligere integrationen af klima og biodiversitet i EU-budgettet. Kommissionen gør allerede brug af værktøjer for grøn budgettering i EU's årlige budgetcyklus. Dette arbejde vil blive yderligere styrket inden for rammerne af gennemførelsen af den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 og den tilknyttede interinstitutionelle aftale med dens forpligtelser vedrørende klima- og biodiversitetsudgifter. Kommissionen er opsat på at udarbejde ajourførte og styrkede metoder for overvågning af både klima og biodiversitet. Disse metoder vil være afgørende for at overvåge, at klima- og biodiversitetsudgifterne under den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 er i overensstemmelse med EU's ambition.

Kommissionen arbejder ligeledes tæt sammen med medlemsstaterne om at øge brugen af grønne budgetredskaber. Kommissionen har også udviklet en referenceramme for grøn budgettering og gennemfører årlige undersøgelser af eksisterende praksis inden for grøn budgettering i EU for at støtte de mange medlemsstater, der ønsker at omlægge deres nationale budget til grønne prioriteter. Analytisk arbejde 41 , teknisk støtte og uddannelse samt en årlig konference fremmer en gensidig læringsproces, der skal sikre, at budgetpolitikkerne og udgifterne er i tråd med miljøforpligtelserne.

Risikodeling mellem offentlige og private investorer kan effektivt afhjælpe markedssvigt, der står i vejen for finansieringen af bæredygtig infrastruktur og innovationsdrevet omstilling. Investeringsplanen for et bæredygtigt Europa, investeringssøjlen i den europæiske grønne pagt, har til formål at mobilisere mindst 1 mia. EUR i bæredygtige investeringer over det næste årti fra private og offentlige aktører. InvestEU-programmet vil give EIB-Gruppen, nationale erhvervsfremmende banker og andre finansielle institutioner mulighed for risikovillighed og støtte til relaterede rådgivningsinitiativer. Kommissionen vil afholde et konstituerende årligt topmøde om bæredygtige investeringer forud for COP 26 for at gøre status over fremskridtene på tværs af de EU-initiativer, der indgår i investeringsplanen for et bæredygtigt Europa.

Foranstaltning 2: For at gøre bæredygtig finansiering mere inklusiv vil Kommissionen:

a)anmode EBA om en udtalelse om definitionen af og støtten til grønne lån og realkreditlån, undersøge mulighederne for at fremme udbredelsen heraf senest i 2022 og øge borgernes og SMV'ernes adgang til rådgivning om bæredygtig finansiering;

b)integrere data vedrørende bæredygtig finansiering i dataområderne under den europæiske datastrategi og sammen med platformen for digital finansiering overveje mulige yderligere tiltag for at muliggøre og tilskynde til innovative løsninger ved hjælp af digitale teknologier til støtte for SMV'er og detailinvestorer og

c)identificere mangler i forsikringsbeskyttelsen gennem EIOPA's resultattavle for naturkatastrofer og indlede en dialog om klimamodstandsdygtighed med alle relevante interessenter (2022)

d)senest ultimo 2021 offentliggøre en rapport om et socialt klassificeringssystem og

e)styrke metoderne for overvågning af klima- og biodiversitetsudgifter, støtte medlemsstater, der ønsker at omlægge deres nationale budget til grønne prioriteter, og afholde et konstituerende årligt topmøde om bæredygtige investeringer forud for COP 26.

III.Forbedring af den finansielle sektors modstandsdygtighed og bidrag til bæredygtighed: Dobbelt væsentlighedsperspektiv

For at tilpasse den finansielle sektor til den europæiske grønne pagt vil den selv skulle være mere modstandsdygtig over for de risici, der er forbundet med klimaændringer og miljøforringelse, og også forbedre dens bidrag til bæredygtighed. Dette kræver en samlet tilgang, der består i en systematisk integration af både finansielt væsentlige bæredygtighedsrelaterede risici (outside-in) og bæredygtighedsrelaterede virkninger (inside out) i de finansielle beslutningsprocesser. Det er afgørende, at begge aspekter af væsentlighedskonceptet er behørigt integreret, for at den finansielle sektor kan bidrage proaktivt og fuldt ud til den europæiske grønne pagts succes.

Styrkelse af den økonomiske og finansielle modstandsdygtighed over for bæredygtighedsrelaterede risici

Der findes allerede væsentlige bæredygtighedsrisici, og disse vil have en negativ indvirkning på den finansielle stabilitet og finansieringen af realøkonomien 42 . Klimaforandringernes fysiske konsekvenser og tabet af biodiversitet skaber risici, der kan være systemiske og muligvis ikke synlige på det individuelle aktivniveau 43 . Der kan også opstå risici som følge af en ukontrolleret og pludselig reaktion på omstillingen. Det er derfor afgørende at forstå arten og omfanget af disse eksponeringer, og hvordan de interagerer og udvikler sig over tid. Der er behov for supplerende foranstaltninger, der skal sikre en konsekvent integration af bæredygtighedsfaktorer i risikovurderingen og -styringen i den finansielle sektor.

Afspejling af bæredygtighedsrelaterede risici i standarder for regnskabsaflæggelse og regnskabsføring

Kommissionen bakker kraftigt op om det internationale arbejde med at integrere bæredygtighedshensyn i regnskabsaflæggelse og regnskabsføring og vil søge det højeste ambitionsniveau. Kommissionen vil samarbejde med Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe (EFRAG), Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) og International Accounting Standards Board (IASB) for at vurdere, om de internationale regnskabsstandarder (IFRS) på passende vis integrerer bæredygtighedsrelaterede risici. Da standarder og praksisser for regnskabsaflæggelse er afgørende for værdien af investeringer, er de et centralt element i forbindelse med indarbejdelsen af bæredygtighedsrelaterede risici i beslutningstagningen på de finansielle markeder. Det bør navnlig vurderes, hvordan relevante klima- og miljørisici kan indregnes og indberettes i regnskaberne på passende og rettidig vis.

For at tilskynde til udvikling af standarder for vurdering af naturkapital i EU og globalt intensiverer Kommissionen ligeledes sit samarbejde med industrien om bogføring af biodiversitet og naturkapital.

Forbedring af gennemsigtigheden af kreditvurderinger og vurderingsforventninger

Kreditvurderingsbureauer spiller en vigtig rolle i det finansielle system ved at vurdere kreditrisikoen for finansielle og ikke-finansielle udstedere 44 . Interessenterne giver fortsat udtryk for bekymring over den manglende gennemsigtighed med hensyn til, hvordan kreditvurderingsbureauer indregner bæredygtighedsfaktorer i deres metoder, dette set i lyset af den udbredte anvendelse af kreditvurderinger. Med forbehold af ESMA's yderligere vurdering af effektiviteten af de eksisterende foranstaltninger vil Kommissionen tage skridt til at forbedre gennemsigtigheden og sikre, at relevante ESG-faktorer medtages i kreditvurderinger og kreditforventninger, samtidig med at der sikres metodologisk gennemsigtighed.

Bankers og forsikringsselskabers fastlæggelse og styring af bæredygtighedsrelaterede risici

Bankers og forsikringsselskabers evne til at fastlægge og styre bæredygtighedsrisici og absorbere finansielle tab som følge heraf er afgørende for den finansielle stabilitet og realøkonomiens modstandsdygtighed i omstillingsperioden. Selv om enheder og tilsynsmyndigheder i den finansielle sektor gør en indsats for at tage højde for klima- og miljøfaktorer i risikostyringssystemer og tilsynsmæssige kapitalkrav, er fremskridtene fortsat utilstrækkelige 45 .

-Kommissionen vil foreslå ændringer af tilsynsrammen for banker for at sikre, at ESG-faktorer konsekvent medtages i risikostyringssystemerne og tilsynet 46 . For at opnå dette vil der blive fastsat klare krav til bestemmelse, måling, styring og overvågning af bæredygtighedsrelaterede risici i risikostyringsrammerne, herunder stresstest af klimaforandringer for banker. For at supplere dette og som led i den årlige tilsynsvurdering vil tilsynsmyndighedernes rolle i vurderingen af sådanne risici blive præciseret og styrket. Endelig vil Kommissionen foreslå Den Europæiske Banktilsynsmyndighed at fremrykke sin løbende vurdering af den tilsynsmæssige behandling af eksponeringer i forbindelse med aktiver eller aktiviteter, der i væsentlig grad er forbundet med miljømæssige og/eller sociale mål med to år, til 2023.

-Kommissionen vil konsekvent integrere bæredygtighedsrelaterede risici i risikostyringssystemerne og tilsynet med forsikringsselskaberne. Der vil blive stillet forslag om ændringer af Solvens II-direktivet 47 , herunder analyse af klimaforandringsscenarier foretaget af forsikringsselskaberne. EIOPA vil i lighed med den tilgang, der anvendes i banksektoren, vurdere risikoforskellene mellem miljømæssigt og/eller socialt bæredygtige eksponeringer og andre eksponeringer inden for forsikring.

Styring af bæredygtighedsrelaterede risici på systemniveau

For at gøre det finansielle system mere modstandsdygtigt over for chok er det nødvendigt at identificere, måle og styre risici på systemniveau 48 . Kommissionen vil styrke sit samarbejde med de europæiske tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Centralbank (ECB) med henblik på at indkredse, overvåge og afbøde alle systemiske bæredygtighedsrisici, der påvirker den finansielle stabilitet på lang sigt. For at opnå dette vil arbejdet blive intensiveret med henblik på at udvikle sammenhængende og relevante metoder og scenarier til kvantificering af bæredygtighedsrisici og stresstest af det finansielle systems modstandsdygtighed, der omfatter relevante finansielle sektorer 49 . Kommissionen vil tillade en målrettet stresstest af det finansielle system på Fit-for-55-pakken.

De finansielle institutioner eksponeres i stigende grad for en stadig hurtigere forringelse af økosystemer og tab af biodiversitet, udtømning af naturressourcer og forureningsniveauerne i vores vand, luft og jord. For at fremme bestræbelserne på at måle de finansielle risici som følge af et betydeligt tab af biodiversitet og forringelse af økosystemet vil Kommissionen udarbejde en rapport om måling og forekomst af sådanne risici i EU. Kommissionens rapport vil også se på tilgange og metoder til at måle disse risici og skitsere de næste skridt på dette område. 

Endelig kræver håndtering og styring af systemiske risici passende redskaber for de makroprudentielle myndigheder. Med støtte fra de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er), Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) og ECB vil Kommissionen overveje, om makroprudentielle værktøjer er i stand til at imødegå klimaændringsrelaterede risici for den finansielle stabilitet som led i en kommende revision af den makroprudentielle ramme for banker. På mellemlang sigt vil der blive arbejdet videre med at udvide anvendelsesområdet til andre sektorer end banksektoren og til at omfatte miljørisici på grundlag af rådgivning fra de europæiske tilsynsmyndigheder, ESRB og ECB.

Foranstaltning 3: For at øge den økonomiske og finansielle modstandsdygtighed over for bæredygtighedsrelaterede risici vil Kommissionen:

a)samarbejde med EFRAG, ESMA og IASB om, hvordan regnskabsstandarder bedst kan tage højde for relevante bæredygtighedsrelaterede risici

b)træffe foranstaltninger til at sikre, at relevante miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici systematisk registreres i kreditvurderinger og vurderingsforventninger på en gennemsigtig måde under hensyntagen til ESMA's yderligere vurdering (2023)

c)foreslå ændringer i kapitalkravsforordningen og kapitalkravsdirektivet for at sikre en konsekvent integration af bæredygtighedsrelaterede risici i bankernes risikostyringssystemer, herunder bankernes stresstest for tilpasning til klimaændringer (2021)

d)foreslå ændringer i Solvens II-direktivet for konsekvent at integrere bæredygtighedsrelaterede risici i forsikringsselskabernes risikostyring, herunder forsikringsselskabers analyser af scenarier for klimaændringer (2021) og

e)styrke den langsigtede finansielle stabilitet gennem tættere samarbejde om risikovurdering af den finansielle stabilitet, regelmæssige stresstest, en vurdering af makroprudentielle værktøjer og en undersøgelse af risici som følge af miljøforringelse og tab af biodiversitet.

Fremskyndelse af den finansielle sektors bidrag til omstillingsindsatsen

Ud over de finansielle institutioners håndtering af bæredygtighedsrisici afhænger den europæiske grønne pagts succes af alle økonomiske interessenters bidrag og af deres motivation til at nå vores mål. Med henblik herpå skal de finansielle institutioner omsætte EU's bæredygtighedsmål til deres langsigtede finansieringsstrategier og beslutningsprocesser. Dette omfatter bedre måling, overvågning og regelmæssig offentliggørelse af fremskridt.

Forbedring af videnskabsbaserede mål, offentliggørelse og overvågning af den finansielle sektors forpligtelser

Finansielle institutioner bør offentliggøre deres egne planer for omstilling til bæredygtighed og dekarbonisering, herunder mellemliggende og langsigtede mål, og hvordan de planlægger at reducere deres miljøaftryk. Større gennemsigtighed med hensyn til mål, indikatorer, definitioner og metoder vil være afgørende for, at foranstaltningernes effektivitet kan overvåges over tid. CSRD-forslaget vil kræve, at store EU-virksomheder og børsnoterede selskaber, herunder banker, forsikringsselskaber og investorer, offentliggør bæredygtighedsmål og fremskridt med hensyn til at nå dem. Med udgangspunkt i den reguleringsmæssige tekniske standard i henhold til SFDR vil Kommissionen desuden styrke de finansielle markedsdeltageres offentliggørelse af dekarboniseringsforanstaltninger og deres effektivitet for alle investeringsprodukter.

I den henseende er også frivillige tilsagn fra finansielle institutioner på globalt plan om at vedtage strategiske videnskabsbaserede klima- og bæredygtighedsmål prisværdige som et første skridt. Kommissionen vil, indtil der kommer et eventuelt yderligere politisk udspil på dette område, undersøge, i hvilket omfang flere retningslinjer kan sikre, at sådanne frivillige tilsagn er troværdige, og vil overvåge udviklingen over tid i hele EU. På nuværende tidspunkt kan finansielle institutioner anvende EU-taksonomien og andre bæredygtige finansielle værktøjer til at komme videre mod at nå deres planer på enheds- og porteføljeniveau.

Præcisering af investorernes tillidsforpligtelser og forvaltningsregler for at afspejle den finansielle sektors bidrag til målene i den grønne pagt

Tilpasning af de finansielle strømme til målene i den europæiske grønne pagt kræver yderligere overvejelser om bæredygtighedsvirkninger i investorernes strategier og investeringsbeslutningsprocesser. Den 21. april 2021 offentliggjorde Kommissionen seks ændringsforslag til delegerede retsakter, der kræver, at finansielle virksomheder, såsom rådgivere, kapitalforvaltere og forsikringsselskaber, inkluderer finansielt væsentlige bæredygtighedsrisici i deres procedurer og tager hensyn til deres kunders bæredygtighedspræferencer 50 . Dette skal følges op af yderligere foranstaltninger for de 125 000 pensionsfonde i EU, der forvalter kollektive ordninger på vegne af omkring 75 millioner europæere 51 . For at øge deres bidrag til målene i den grønne pagt er det afgørende, at investorers og pensionsfondes tillidsforpligtelser over for medlemmer og pensionsmodtagere også afspejler de præcise ESG-risici ved investeringer som led i investeringsbeslutningsprocesserne.

-Kommissionen vil anmode EIOPA om at vurdere det potentielle behov for at udvide begrebet "medlemmernes og pensionsmodtagernes langsigtede interesser" og indføre en forpligtelse til at overveje eventuelle bæredygtighedsvirkninger i pensionsinvesteringsrammen. Målet vil være at sikre, at rammen bedre afspejler medlemmernes og pensionsmodtagernes bæredygtighedspræferencer og bredere samfundsmæssige og miljømæssige mål. Kommissionen vil i samarbejde med de europæiske tilsynsmyndigheder overveje og vurdere yderligere foranstaltninger, der gør det muligt for alle relevante deltagere og rådgivere på det finansielle marked at overveje positive og negative bæredygtighedsvirkninger af deres investeringsbeslutninger og af de produkter, de rådgiver om på et systematisk grundlag.

-Kommissionen vil gennemgå de relevante rammer for investorforvaltning og engagementsaktiviteter. Kommissionen vil navnlig undersøge, hvordan direktivet om aktionærrettigheder (SRD II) 52 bedre kan afspejle EU's bæredygtighedsmål og bringes i overensstemmelse med den globale bedste praksis for forvaltningsretningslinjer.

Forbedring af tilgængeligheden, integriteten og gennemsigtigheden af ESG-markedsundersøgelser og vurderinger

Finansielle institutioner skal for at kunne gennemføre deres omstillingsbestræbelser have brug for en bred vifte af oplysninger for at kunne identificere bæredygtighedsrelaterede risici, muligheder og virkninger af de virksomheder og kunder, de investerer i. Med henblik herpå vil CSRD-forslaget kræve, at store børsnoterede virksomheder i EU offentliggør meningsfulde, sammenlignelige og fremadrettede bæredygtighedsdata i hele den finansielle værdikæde 53 . Desuden vil det kommende forslag om et europæisk fælles adgangspunkt skabe en EU-dækkende mekanisme, der tilbyder let tilgængelige, sammenlignelige og digitalt anvendelige databaser om virksomhedernes offentlige rapporteringskrav, herunder oplysninger om bæredygtighed. 

Med forbehold af en offentlig høring og en konsekvensanalyse vil Kommissionen træffe foranstaltninger til at forbedre ESG-vurderingernes pålidelighed, sammenlignelighed og gennemsigtighed. ESG-kreditvurderinger har en stadig vigtigere indflydelse på kapitalmarkedernes funktion og på investorernes tillid til bæredygtige produkter. En sådan foranstaltning vil bygge på Kommissionens undersøgelse, der blev offentliggjort i januar 2021, og som blotlagde en manglende gennemsigtighed i ESG-kreditvurderingsudbydernes aktiviteter, den lave grad af sammenlignelighed mellem ESG-vurderinger og potentielle interessekonflikter 54 . Den stigende efterspørgsel efter bæredygtige investeringer sætter også fokus på behovet for upartisk og pålidelig ESG-forskning baseret på gennemsigtige og sammenlignelige metoder.

Foranstaltning 4: For at øge den finansielle sektors bidrag til bæredygtighed vil Kommissionen:

a)forbedre de finansielle institutioners offentliggørelse af bæredygtighedsmål og omstillingsplanlægning, undersøge i hvilket omfang mere vejledning kan sikre, at frivillige tilsagn er troværdige, og overvåge udviklingen

b)anmode EIOPA om at vurdere behovet for at revidere pensionsfondes og investorers tillidsforpligtelser, så de afspejler bæredygtighedsvirkninger som led i investeringsbeslutningsprocessen, herunder forvaltningsaktiviteter og engagementsaktiviteter senest i 2022 og

c)træffe foranstaltninger til at forbedre pålideligheden og sammenligneligheden af ESG-vurderinger og yderligere vurdere visse aspekter af ESG-forskning for at afgøre, om det er nødvendigt at gribe ind.

Håndtering af grønvaskning

EU har taget vigtige skridt til at tackle grønvaskning på det finansielle marked. Forsøg på grønvaskning kan skabe omdømmemæssige risici for de involverede aktører og udløse tab af tillid til bæredygtige finansieringsprodukter og det finansielle system. For at forhindre grønvaskning har EU indført oplysningskrav for virksomheder og investorer og skabt værktøjer, der skal øge gennemsigtigheden og hjælpe slutinvestorerne med at identificere troværdige investeringsmuligheders 55 . Effektiviteten af bæredygtige finanspolitikker afhænger imidlertid også af et tilstrækkeligt håndhævelsesniveau i EU. Tilsynsmyndighederne spiller en central rolle med hensyn til at overvåge overholdelsen af forordningen om bæredygtig finansiering og gøre fuld brug af deres retlige mandater og beføjelser for at sikre, at investorer og forbrugere beskyttes mod ubegrundede bæredygtighedskrav.

Med støtte fra de europæiske tilsynsmyndigheder vil Kommissionen vurdere, om tilsynsbeføjelser, -kapaciteter og -forpligtelser er egnede til formålet. Kommissionen vil på grundlag af denne vurdering og de europæiske tilsynsmyndigheders overvågning af risici for grønvaskning overveje skridt til at sikre et tilstrækkeligt og konsekvent håndhævelses- og tilsynsniveau til bekæmpelse af grønvaskning.

Overvågning af en velordnet omstilling af EU's finansielle system

For at nå EU's klimamål er det nødvendigt, at medlemsstaterne, de finansielle tilsynsmyndigheder og de relevante offentlige myndigheder samarbejder om at overvåge fremskridtene i omstillingen. Kommissionen vil i samarbejde med platformen for bæredygtig finansiering udvikle en robust overvågningsramme til måling af kapitalstrømme til bæredygtige investeringer. Kommissionen vil bistå medlemsstaterne med at vurdere investeringsunderskuddet og måle de fremskridt, som finanssektoren har gjort for at nå vores klima- og miljømål 56 .

De europæiske tilsynsmyndigheder kan spille en vigtig rolle med hensyn til at bidrage til en konsekvent integration af det dobbelte væsentlighedsperspektiv i hele det finansielle system. Kommissionen vil styrke samarbejdet mellem alle relevante offentlige myndigheder, herunder tilsynsmyndigheder, for at bidrage til at fastlægge mellemliggende mål for den finansielle sektor, få en bedre forståelse af, om der er gjort tilstrækkelige fremskridt, og dermed bane vejen for en mere samarbejdsbaseret politisk indsats fra alle relevante offentlige myndigheders side.

Endelig vil Kommissionen oprette et forum for forskning i bæredygtig finansiering, der skal styrke videnskabens rolle og tilskynde til videndeling om bæredygtig finansiering mellem den akademiske verden og industrien. Dette forum vil få til opgave at øge bevidstheden om anvendelsen af forskning i bæredygtig finansiering og fremme udveksling af viden mellem forskere og finansverdenen.

Foranstaltning 5: For at overvåge en velordnet omstilling og sikre integriteten af EU's finansielle system vil Kommissionen:

a)overvåge risici for grønvaskning og vurdere og gennemgå den nuværende værktøjskasse til overvågning og håndhævelse, som de kompetente myndigheder råder over, for at sikre, at tilsynsbeføjelser, -kapaciteter og -forpligtelser er egnede til formålet med støtte fra de europæiske tilsynsmyndigheder

b)udvikle en robust overvågningsramme til måling af kapitalstrømme og bistå medlemsstaterne med senest i 2023 at vurdere investeringsunderskuddet og måle de fremskridt, der gøres i deres finansielle sektor

c)styrke samarbejdet mellem alle relevante offentlige myndigheder, herunder medlemsstaterne, ECB, ESRB, de europæiske tilsynsmyndigheder og Det Europæiske Miljøagentur, for at arbejde hen imod en fælles strategi for overvågning af en velordnet omstilling og sikre, at perspektivet om dobbelt væsentlighed konsekvent integreres i hele EU's finansielle system (senest i 2022) og

d)oprette et forum for forskning i bæredygtig finansiering, der skal fremme videnudveksling mellem forskere og finansverdenen.

IV.Fremme af globale ambitioner

Globale udfordringer kræver en global indsats. De forskellige jurisdiktioner har imidlertid forskellige udgangspunkter, ambitionsniveauer og målsætninger. Internationale fora og netværk koordinerer i stigende grad bæredygtige finansieringsinitiativer for fuldt ud at udnytte det globale potentiale i bæredygtig finansiering 57 . EU har med udgangspunkt i sine egne resultater positioneret sig som førende på verdensplan inden for bæredygtig finansiering og bidrager aktivt til den globale indsats. Dette lederskab kan tjene som inspirationskilde for andre lande og områder i hele verden og skabe forretningsmuligheder for EU's finansielle sektor globalt. Aktører i EU er de største udstedere af grønne obligationer og er blevet betragtet som vigtige bæredygtige investorer. Dynamiske grønne markeder bidrager til at styrke euroens internationale rolle og gør EU til det vigtigste globale knudepunkt for bæredygtig finansiering.

Kommissionen mener, at der er behov for en ambitiøs og robust international bæredygtig finansieringsarkitektur, der omfatter begrebet dobbelt væsentlighed og støtter EU's partnerlande. Denne arkitektur skal omfatte solid international styring, et solidt regelsæt og en overvågningsramme. Som et første skridt foreslår Kommissionen, at Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB) udvider sit mandat til at omfatte det finansielle systems bidrag til globale klima- og miljømål.

Kommissionen opfordrer alle internationale partnere til at udbygge samarbejdet om bæredygtig finansiering bilateralt og multilateralt, navnlig for at fremme konvergens mellem metoder og udstyre den private sektor med brugbare værktøjer og parametre, såsom taksonomier 58 . Som led i G20-gruppens køreplan for bæredygtig finansiering understreger Kommissionen navnlig betydningen af at arbejde hen imod en tilpasning af de finansielle strømme til bæredygtighedsmålene.

Fremme af en ambitiøs konsensus i internationale fora

EU vil slå til lyd for, at internationale fora og standardiseringsorganer , såsom IFRS Foundation, udvikler ambitiøse standarder og principper for offentliggørelse, eventuelt med udgangspunkt i anbefalingerne fra taskforcen vedrørende offentliggørelse af klimarelaterede finansielle oplysninger og andre internationale initiativer 59 . Internationale oplysningsstandarder kan overlappe hinanden, være inkonsekvente og have forskelligt ambitionsniveau. Kommissionen glæder sig over bestræbelserne på at indføre en grundlæggende global rapporteringsstandard for bæredygtighed og slår til lyd for omfattende standarder for bæredygtighedsrapportering, der tager fat på alle bæredygtighedsspørgsmål og tager højde for det dobbelte væsentlighedsperspektiv i overensstemmelse med CSRD-forslaget.

EU vil fortsat samarbejde med sine partnere i internationale fora for at nå til enighed om fælles mål og principper for taksonomier, og fremadrettet at øge sammenligneligheden og konsekvensen af taksonomiernes parametre og tærskler. EU deltager aktivt i G20 og den internationale platform for bæredygtig finansiering for at undgå fragmenterede tilgange, som ville føre til øgede transaktionsomkostninger, utilstrækkelige kapitalstrømme på tværs af grænserne og være en hæmsko for finansiel innovation.

Den globale indsats er afgørende for at tackle konsekvenserne for den finansielle stabilitet af klima- og miljørisici. EU opfordrer FSB til at beskæftige sig med bredere bæredygtighedsspørgsmål og tage hensyn til, at finansielle institutioners aktiviteter har indvirkning på klimaet og miljøet og derfor bidrager til de risici, de har til formål at måle. Endelig støtter EU aktivt arbejdet i Task Force on Climate-related Financial Risks i Baselkomitéen for Banktilsyn for at identificere og afhjælpe potentielle mangler i Basel-rammen og arbejdet i Den Internationale Forsikringstilsynsorganisation med henblik på at integrere klimarelaterede risici i forsikringstilsynet.

Fremme og uddybning af IPSF's arbejde

For at fremme internationalt samarbejde lancerede Europa-Kommissionen og syv andre jurisdiktioner den internationale platform for bæredygtig finansiering (IPSF) i oktober 2019 60 . IPSF fremmer integrerede markeder for bæredygtig finansiering og arbejder med brugbare værktøjer og parametre 61 . Den har nu 17 medlemmer og anerkendes som et centralt internationalt initiativ for bæredygtig finansiering 62 .

IPSF vil rapportere om sit arbejde med en "fælles taksonomi" baseret på de nye klassificeringssystemer, som dens medlemmer har udviklet, og på oplysninger om bæredygtighed. Kommissionen vil fremme begrebet dobbelt væsentlighed inden for IPSF. Desuden vil den foreslå at øge videndelingen om centrale bæredygtige finansieringsområder, såsom synergierne mellem klimafinansiering og biodiversitet og det finansielle systems omstilling til fælles mål for bæredygtighed. Kommissionen vil også senest til efteråret 2021 støtte væksten i IPSF-medlemskabet, en styrket forvaltningsstruktur og foreslå en ny arbejdsplan. IPSF anerkendes også som en videnpartner til den genoprettede G20 SFWG og hovedbidragyder til arbejdet med at tilpasse investeringerne til bæredygtighedsmålene.

Støtte til lav- og mellemindkomstlandes større adgang til bæredygtig finansiering

Kommissionen vil udvikle en omfattende strategi, der skal bidrage til at øge den bæredygtige finansiering i EU's partnerlande. Lav- og mellemindkomstlande står over for massive investeringsbehov for at finansiere deres bæredygtige udvikling 63 . En fremskyndelse af private finansielle strømme til vores partnerlande vil være afgørende for, at vi i fællesskab kan opfylde vores globale bæredygtighedsdagsorden. Dette vil imidlertid kræve målrettet støtte. Kommissionen vil støtte bestræbelserne på at opskalere bæredygtighedsrelaterede finansielle instrumenter i vores partnerlande og hjælpe med at "build back better" globalt, navnlig gennem "Et globalt Europa" – instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI) og instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA).

Foranstaltning 6: For at fastsætte et højt ambitionsniveau for udviklingen af internationale initiativer og standarder for bæredygtig finansiering og for at støtte EU's partnerlande vil Kommissionen:

a)tilstræbe en ambitiøs konsensus i internationale fora, integrere begrebet dobbelt væsentlighed, fokusere på betydningen af rammer for offentliggørelse og nå til enighed om mål og principper for taksonomier

b)foreslå, at IPSF's arbejde udvides til at omfatte nye emner, og at forvaltningen heraf styrkes og

c)støtte lav- og mellemindkomstlande med at øge deres adgang til bæredygtig finansiering ved at udvikle en omfattende strategi og ved at fremme bæredygtighedsrelaterede finansielle instrumenter.

Konklusion – Gennemførelse og vejen frem

Kommissionen har på grundlag af handlingsplanen fra 2018 om bæredygtig finansiering truffet hidtil usete foranstaltninger for at skabe grundlaget for bæredygtig finansiering. Denne ambitiøse ramme skal færdiggøres og konsolideres, så vi kan opfylde de enorme investeringsbehov i forbindelse med omstillingen, sikre at omstillingen er retfærdig, og tilpasse den til de globale rammebetingelser. Denne strategi tager fat om disse udfordringer og gør rammen brugbar og sammenhængende.

Denne strategi beskriver, hvordan målene for den europæiske grønne pagt omsættes i hele det finansielle system, og sikrer, at aktører på tværs af alle sektorer i økonomien er i stand til at finansiere deres omstilling, uanset deres udgangspunkt. Disse politikker supplerer de kritiske ændringer i klima- og miljøpolitikkerne, der er fastsat i den europæiske grønne pagt. Den bygger på Kommissionens samarbejde og partnerskaber med eksterne private og offentlige initiativer for at fremme den finansielle sektors lederskab med henblik på at nå EU's bæredygtighedsmål. Kommissionen vil senest ultimo 2023 aflægge rapport om gennemførelsen af denne strategi og vil aktivt støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser.

Kommissionen opfordrer alle relevante interessenter, fra centralbanker og tilsynsmyndigheder til medlemsstater, borgere, lokale myndigheder og finansielle og ikke-finansielle selskaber, til at træffe foranstaltninger på deres respektive områder og maksimere denne strategis gennemslagskraft.

(1)

EU's dagsorden for bæredygtig finansiering bidrager ligeledes til at nå målene for bæredygtig udvikling, navnlig mål 10.5: "Regulering og overvågning af de globale finansielle markeder og institutioner skal forbedres, og implementering af disse regulativer skal styrkes".

(2)

 Meddelelse fra Kommissionen "Den europæiske grønne aftale" (COM(2019) 640 final af 11.12.2019).

(3)

Se meddelelsen "Styrkelse af Europas klimaambitioner for 2030
Investering i en klimaneutral fremtid til gavn for borgerne", SWD/2020/176 final af 17.9.2020.
Desuden er der et betydeligt behov for investeringer, der skal sikre omskoling og opkvalificering og støtte omstillingen af arbejdsmarkedet med henblik på at nå energi- og klimamålene. Se f.eks. analysen i revisionen af 2020 Employment and Social Developments in Europe (ESDE).

(4)

 Ved "bæredygtig finansiering" forstås generelt behørig hensyntagen til miljømæssige og sociale aspekter i relation til investeringsbeslutninger, hvilket fører til øgede investeringer i mere langsigtede og bæredygtige aktiviteter.

(5)

Se webstedet for NextGenerationEU.

(6)

Den Europæiske Investeringsbanks gruppe, Climate Bank Roadmap 2021-2025, november 2020, findes her .

(7)

 Det er veldokumenteret, at kapitalmarkeder, f.eks. markederne for grønne obligationer eller aktier, er effektive med hensyn til at fremskynde finansieringen af omstillingen. Se f.eks. Ralph De Haas og Alexander Popov, "Finance and decarbonisation: why equity markets do it better’, Research Bulletin No. 64, 27.11.2019, findes her .

(8)

 Meddelelse fra Kommissionen "Handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst", COM(2018) 97 final af 8.3.2018.

(9)

 Se arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der ledsager strategien for de nærmere detaljer i gennemførelsen af handlingsplanen fra 2018 om finansiering af bæredygtig vækst, SWD (180) final af 6.7.2021.

(10)

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088, EUT L 198 af 22.6.2020.

(11)

 Anvendelsen af markedsføring til at fremstille en organisations produkter, aktiviteter eller politikker som miljøvenlige, selv om de ikke er det.

(12)

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852, der præciserer indholdet og præsenterer de oplysninger, der skal offentliggøres af virksomheder, der er omfattet af artikel 19a eller 29a i direktiv 2013/34/EU om miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, og præciserer metode, der skal anvendes til at opfylde denne oplysningspligt, vedtaget den 6. juli 2021 og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

(13)

 Forslag til et direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU, direktiv 2004/109/EF, direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014 for så vidt angår virksomheders bæredygtighedsrapportering (COM(2021) 189) af 21.4.2021.

(14)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser, EUT 317 af 9.12.2019, s. 1.

(15)

 Se fodnote 10.

(16)

Indtil der er opnået enighed om CSRD, vedrører denne forpligtelse de virksomheder, der er omfattet af artikel 19a eller 29a i direktivet om ikke-finansiel rapportering (direktiv 2014/95 af 22. oktober 2014 om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed for visse store virksomheder og koncerner).

(17)

 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 af 25. april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 1) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2359 af 21. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår oplysningskrav og regler om god forretningsskik i forbindelse med distribution af forsikringsbaserede investeringsprodukter (EUT L 341 af 20.12.2017, s. 8).

(18)

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2089 af 27. november 2019 om ændring af forordning (EU) 2016/1011, for så vidt angår EU-benchmarks for klimaovergangen, Paristilpassede EU-benchmarks og bæredygtighedsrelaterede oplysninger om benchmarks, EUT L 317 af 9.12.2019, s. 17. Nærmere oplysninger findes  her .

(19)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske grønne obligationer, COM/2021/391 final, 6.7.2021.

(20)

Yderligere oplysninger om spørgeskemaet og resuméet af svarene fra denne høring af interessenter findes  her .

(21)

Nærmere oplysninger findes her .

(22)

Kommissionen vil om kort tid fremlægge en "Fit for 55"-pakke, der har til formål at ajourføre EU's klima- og energilovgivning for 2030 og afspejle det mål om en nettoreduktion på 55 % af emissionerne, som EU har sat for 2030.

(23)

 Platform for bæredygtig finansiering, rapport om omstillingsfinansiering, marts 2021, findes her . I rapporten om omstillingsfinansiering fremsatte platformens eksperter de første anbefalinger til, hvordan omstillingsfinansiering kan fremmes i hele økonomien.

(24)

 Formålet med dette forslag er at fastlægge tidsrammer og mellemliggende trin for disse økonomiske aktiviteter, herunder for eksisterende investeringer, som bidrager til omstillingsprocessen på en måde, der er i overensstemmelse med den europæiske grønne pagt, og som opfølgning på Det Europæiske Råds konklusioner af 11.-12. december 2020, som anerkender den rolle, som omstillingsteknologier, som f.eks. naturgas, spiller.

(25)

Denne rapport er påkrævet i henhold til klassificeringsforordningens artikel 26, stk. 2.

(26)

Denne proces er baseret på den uafhængige og videnskabelige tekniske rapport, som Det Fælles Forskningscenter, Europa-Kommissionens videnskabs- og videntjeneste offentliggjorde i marts 2021, samt rapporterne fra Euratoms artikel 31-ekspertgruppe og Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici og Nye Risici (SCHEER), se flere oplysninger på Kommissionens websted .

(27)

Artikel 9 i EU's klassificeringsforordning fastsætter følgende seks miljømål: a) modvirkning af klimaændringer, b) tilpasning til klimaændringer, c) bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer, d) omstilling til en cirkulær økonomi, e) forebyggelse og bekæmpelse af forurening og f) beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer.

(28)

 International Capital Market Association definerer bæredygtighedsrelaterede obligationer som "enhver form for obligationsinstrumenter, for hvilke de finansielle og/eller strukturelle karakteristika kan variere, afhængigt af om udstederen opfylder sine foruddefinerede bæredygtigheds- og ESG-mål". Denne strategi står i modsætning til "brug-af-provenu"-strategien.

(29)

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF, EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12.

(30)

 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/ЕU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010, EUT L 60 af 28.2.2014, s. 34.

(31)

 Kommissionens tekniske ekspertgruppe for SMV'er (TESG) understreger behovet for at samarbejde med små virksomheder, hjælpe dem med at overholde kravene om bæredygtighedsrapportering og øge deres synlighed over for investorer, samtidig med at proportionaliteten i deres oplysningsbestræbelser sikres.

(32)

 Kommissionen vil yde denne støtte gennem sit instrument for teknisk støtte i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/240 af 10. februar 2021 om oprettelse af et teknisk støtteinstrument (EUT L 57 af 18.2.2021).

(33)

Se særlige websteder for InvestEU og Enterprise Europe Network . Kommissionen har også iværksat adskillige initiativer, der har til formål at mindske risikoen ved specifikke investeringer, f.eks. det risikoreducerende projekt, der gennemføres sammen med Energy Efficiency Financial Institutions Group i forbindelse med energieffektivitetsprojekter.

(34)

Valg, der træffes i forbindelse med IT-udvikling og offentlige udbud, skal forhåndsgodkendes af Europa-Kommissionens Råd for Informationsteknologi og Cybersikkerhed.

(35)

 EU's Observationscenter og Forum for Blockchainteknologi planlægger senest medio 2021 at offentliggøre en undersøgelse af forskellige blockchainmekanismers energiforbrug.

(36)

Meddelelse fra Kommissionen, "Det digitale kompas 2030: Europas kurs i det digitale årti", COM(2021) 118 final af 9.3.2021.

(37)

 Meddelelse fra Kommissionen "Opbygning af et klimarobust Europa – den nye EU-strategi for tilpasning til klimaændringer", COM (2021) 82 final af 24.2.2021.

(38)

 Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, "The pilot dashboard on insurance protection gap for natural catastrophes", december 2020. For flere oplysninger, se her .

(39)

Se den endelige rapport , herunder udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder (RTS), om indholdet, metoderne og præsentationen af oplysninger i henhold til EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (SFDR).

(40)

 Platformen for bæredygtig finansiering vil give råd om at udvide EU's taksonomiramme til at omfatte et socialt klassificeringssystem i oktober 2021, under hensyntagen til både sociale mål og forvaltningsaspekter.

(41)

"Green Budgeting Practices in the EU: A First Review", ECFIN's diskussionsoplæg 140 af 21. maj 2021, som findes her .

(42)

Se publikationerne fra netværket af centralbanker og tilsynsmyndigheder for et grønnere finansielt system (NGFS).

(43)

Klimaændringer og tab af biodiversitet er også indbyrdes forbundne, se "Workshop Report on Biodiversity and Climate Change", offentliggjort af Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) og Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 10.6.2021, findes her .

(44)

 Kreditvurderingsbureauer medtager ESG-faktorer i deres udtalelser og metoder, som de anser for vigtige for kreditværdigheden af finansielle instrumenter eller virksomheder. Kreditvurderinger eller vurderingsforventninger er udtalelser om den sandsynlige retning for en kreditvurdering på kort sigt, mellemlang sigt eller begge dele, og de har ikke til formål at give en holistisk vurdering af ESG-virkninger.

(45)

 BlackRock og Financial Markets Advisory (FMA), midtvejsundersøgelse om "Development of tools and mekanismes for the integration of environmental, social and governance (ESG) factors in the EU banking prudentiality framework and into banks business strategies and investment policies", december 2020, tilgængelig her . Desuden "anses 90 % af de indberettede praksisser af bankerne selv kun delvist eller slet ikke for at være i overensstemmelse med ECB's tilsynsmæssige forventninger til klimarelaterede og miljømæssige risici"; Hovedtale ved Frank Elderson, medlem af ECB's direktion, på ECB-EBRD's fælles konference om "Emerging climate-related risk supervision and implications for financial institutions" (Nye klimarelaterede risikotilsyn og konsekvenser for finansielle institutioner), 16. juni 2021.

(46)

 Kapitalkravsforordningen (CRR) og kapitalkravsdirektivet (CRD), henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013).

(47)

 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EØS-relevant tekst)

(48)

Jf. ECB/ESRB's projektgruppe om overvågning af klimarisici, Rapport om klimarelaterede risici og finansiel stabilitet ("Climate-related risk and financial stability") , 2021.

(49)

 Tilsynsmyndighederne er begyndt at udvikle rammer for klimastresstest. F.eks. gennemfører ECB en klimastresstest for hele økonomien for at vurdere euroområdets bankers eksponering for fremtidige klimarisici ved at analysere deres modparters modstandsdygtighed under forskellige klimascenarier.

(50)

Se listen over ændringerne af de delegerede retsakter her .

(51)

Tillidsforpligtelser sikrer, at dem, der forvalter andre personers penge, handler i deres modtageres interesse i stedet for at tjene deres egne interesser. Beslutninger truffet af formueforvaltere siver ned i investeringskæden og påvirker beslutningsprocesser, ejerskabspraksis og i sidste ende den måde, hvorpå virksomhederne forvaltes.

(52)

 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/828 af 17. maj 2017 om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab, EUT L 132 af 20.5.2017.

(53)

 Alle store virksomheder og alle virksomheder, der er noteret på EU's regulerede markeder, bortset fra børsnoterede mikrovirksomheder, vil være underlagt disse rapporteringskrav.

(54)

 Europa-Kommissionen og Ressourcestyring på miljøområdet (ERM), "Study on Sustainability related ratings, data and research", 6.1.2021, findes her .

(55)

 Oplysningskrav i henhold til forordningen om offentliggørelse af bæredygtige finansielle oplysninger (SFDR), EU's klassificeringsforordning og krav om bæredygtighedsrapportering i henhold til direktivet om ikkefinansiel rapportering (NFRD), som fremadrettet suppleres af det foreslåede direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering, som EU's medlovgivere i øjeblikket er ved at behandle.

(56)

 Se f.eks. "Dashboard on scaling-up green finance", som blev offentliggjort i marts 2021 af Network for Greening the Financial System (NGFS), og som udviklede et sæt indikatorer, der gør det muligt at spore fremskridtene hen imod et grønnere finansielt system. 

(57)

 Som f.eks. G20 og G7, Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB), Baselkomitéen for Banktilsyn (BCBS), Network for Greening the Financial System (NGFS) og finansministerkoalitionen med henblik på klimatiltag.

(58)

 Erklæring fra topmødet mellem EU og USA, "Towards a renewed Transatlantic partnership", 15.6.2021, punkt 10. 

(59)

 Medlemmerne af alliancen af globale initiativer til rapportering om bæredygtighed, herunder Global Reporting Initiative og Value Reporting Foundation.

(60)

 Se alle oplysninger om IPSF, dens mål, medlemskab og arbejdsplan i SWD(2021) 180 final af 6.7.2021.

(61)

 I efteråret 2021 vil IPSF fremlægge i) en rapport om en fælles taksonomi, der beskriver de fælles træk mellem eksisterende taksonomier udviklet af offentlige myndigheder, ii) en rapport om bæredygtighedsrelaterede oplysninger, som bør give en omfattende og holistisk sammenligning af oplysningskravene for virksomheder, kapitalforvaltere og institutionelle investorer, og iii) årsberetningen.

(62)

Medlemmerne tegner sig for 55 % af drivhusgasemissionerne, 50 % af verdens befolkning og 55 % af det globale BNP. Se flere oplysninger om IPSF-medlemskabet her .

(63)

 Ifølge OECD's skøn er det årlige finansieringsgab for målene for bæredygtig udvikling på 2,1 billioner EUR i 2020 steget drastisk som følge af covid-19 og nåede op på 3,6 billioner EUR (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, "Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2021", 2020, findes  her ).

Top

Strasbourg, den 6.7.2021

COM(2021) 390 final

BILAG

til

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Strategi for finansiering af omstillingen til en bæredygtig økonomi


{SWD(2021) 180 final}


Detaljerede foranstaltninger og ordliste

Finansiering af realøkonomiens omstilling til bæredygtighed

Foranstaltning 1: Kommissionen vil udforme en mere omfattende ramme og bidrage til finansieringen af mellemliggende skridt hen imod bæredygtighed:

1 a): Kommissionen vil overveje at foreslå lovgivning til støtte for finansieringen af visse økonomiske aktiviteter, der bidrager til at reducere drivhusgasemissioner.

·Kommissionen vil overveje at foreslå lovgivning til støtte for finansieringen af visse økonomiske aktiviteter, primært i energisektoren, herunder gas, som bidrager til at reducere drivhusgasemissionerne på en måde, der støtter omstillingen til klimaneutralitet i løbet af det indeværende årti 1 .

1 b): Kommissionen vil overveje mulighederne for at udvide EU's taksonomiramme for at anerkende omstillingsindsatsen.

·Kommissionen vil overveje mulighederne for at udvide EU's taksonomiramme for eventuelt at anerkende økonomiske aktiviteter, der udføres på mellemliggende niveau, med henblik på at øge gennemsigtigheden og mobilisere finansiering til aktiviteter, der er på en troværdig vej mod bæredygtighed.

·Kommissionen vil senest ultimo 2021 offentliggøre en rapport, der beskriver de bestemmelser, der vil være nødvendige for at dække økonomiske aktiviteter, der ikke har en væsentlig indvirkning på miljømæssig bæredygtighed og økonomiske aktiviteter, der i væsentlig grad skader den miljømæssige bæredygtighed.

1 c): Kommissionen vil tilføje tekniske screeningskriterier for bæredygtige aktiviteter, der endnu ikke er omfattet af EU's første delegerede retsakt om klimaklassificeringssystemet.

·Kommissionen vil vedtage en supplerende delegeret retsakt om klimaklassificeringssystemet, der omfatter aktiviteter, der endnu ikke er omfattet af EU's første delegerede retsakt om EU-klimaklassificeringssystemet, herunder landbrug og visse energisektorer, i overensstemmelse med kravene i klassificeringsforordningen. Den delegerede retsakt vil også omfatte kerneenergi, der er omfattet af og i tråd med den specifikke ekspertrevisionsproces, som Kommissionen har iværksat til dette formål. Kommissionen vil vedtage denne supplerende delegerede retsakt snarest muligt efter afslutningen af den specifikke revisionsproces i sommeren 2021. Denne supplerende delegerede retsakt vil også omfatte naturgas og relaterede teknologier som omstillingsaktivitet, for så vidt som de falder inden for rammerne af artikel 10, stk. 2, i EU's klassificeringsforordning. Fordelene ved en udløbsklausul for omstillingsaktiviteter vil blive taget i betragtning i denne sammenhæng.

1 d): Kommissionen vil vedtage endnu en delegeret retsakt om klassificeringssystemet, der omfatter de resterende fire miljømål.

·Som krævet i klassificeringsforordningen vil Kommissionen i første halvdel af 2022 vedtage endnu en delegeret retsakt om klassificeringssystemet, der omfatter de resterende fire miljømål (dvs. vand, biodiversitet, forebyggelse af forurening og cirkulær økonomi).

·Samtidig vil Kommissionen vedtage tekniske screeningskriterier til bestemmelse af, om andre aktiviteter bidrager til miljømålene (f.eks. yderligere fremstillings- og transportaktiviteter).

1 e): Kommissionen vil udvide bæredygtige finansieringsstandarder og -mærker, der støtter finansiering af omstillingen til bæredygtighed og gradvise omstillingsbestræbelser.

Standarder og mærker for finansielle instrumenter

·I samarbejde med ESA'erne og platformen for bæredygtig finansiering:

oKommissionen vil senest i 2022 arbejde på yderligere obligationsmærker, som f.eks. omstillings- eller bæredygtighedsrelaterede obligationer.

oKommissionen vil senest i 2023 vurdere behovene for og fordelene ved en generel ramme for mærkning af finansielle instrumenter, der finansierer omstillingen af økonomien.

Mærker for finansielle produkter og benchmarks

·Som krævet i benchmarkforordningen vil Kommissionen vurdere muligheden for at udvikle et ESG-benchmark under hensyntagen til udviklingen i bæredygtighedsindikatorerne og de metoder, der anvendes til at måle dem. Kommissionens vurdering vil blive understøttet af en undersøgelse, der ser på eksisterende ESG-relaterede benchmarks, bedste praksis og mangler samt minimumsstandarder for et EU-benchmark for ESG.

·Desuden vil Kommissionen senest den 31. december 2022 revidere minimumsstandarderne for både EU's benchmarks for klimaovergangen og Paristilpassede EU-benchmarks for at sikre, at udvælgelsen af de underliggende aktiver er i overensstemmelse med EU's taksonomi.

·Kommissionen vil foreslå minimumskriterier for bæredygtighed eller en kombination af kriterier for finansielle produkter, der falder ind under artikel 8 i SFDR, med henblik på at sikre, at disse produkter som minimum opfylder visse bæredygtighedsmål, der skal styrke en harmoniseret anvendelse af forordningen og tilskynde til en omstillingsindsats.

Prospektoplysninger

·Kommissionen vil inden for rammerne af prospektforordningen og i løbet af 2022 indføre målrettede prospektoplysninger for grønne, sociale og bæredygtige værdipapirer for at øge sammenligneligheden, gennemsigtigheden og harmoniseringen af de oplysninger, der gives om sådanne instrumenter, og bidrage til at bekæmpe grønvaskning.

Hen imod en mere inklusiv ramme for bæredygtig finansiering

Foranstaltning 2: Kommissionen vil arbejde hen imod en inklusiv ramme for bæredygtig finansiering for alle.

2 a): Kommissionen vi tilstræbe at give detailinvestorer og SMV'er mulighed for at få adgang til bæredygtige finansieringsmuligheder.

Grønne lån og realkreditlån

·Kommissionen vil anmode EBA om senest i 2. kvartal 2022 at fremsætte en udtalelse om definitionen af og de mulige støtteværktøjer for grønne detaillån og grønne realkreditlån.

·Som led i revisionen af realkreditdirektivet vil Kommissionen senest ultimo 2022 undersøge, hvordan man kan støtte udbredelsen af energieffektive realkreditlån.

·Kommissionen vil lancere en EU-dækkende oplysningskampagne rettet mod virksomheder og husholdninger om de særlige kendetegn og fordele ved disse lån.

·Kommissionen vil gennem sit tekniske støtteinstrument 2 støtte medlemsstaterne med at udvikle kapacitetsopbygning og teknisk rådgivning til støtte for udformning af projekter, f.eks. rådgivning om tekniske og finansielle løsninger, herunder gennem grønne låneprodukter.

Finansiel forståelse og investeringsrådgivere

·Med forbehold af yderligere vurdering vil Kommissionen overveje at træffe foranstaltninger, der skal styrke de finansielle rådgiveres ekspertise og kvalifikationer inden for bæredygtighed i overensstemmelse med handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen.

·Kommissionen vil integrere aspekter vedrørende bæredygtig finansiering i det kommende EU/OECD-INFE-projekt for udvikling af en finansiel kompetenceramme for borgere, der starter ultimo 2021 med voksne.

Værktøjer og rådgivningstjenester for virksomheder, navnlig SMV'er og eksportører

·Kommissionen vil senest i 2023 yde teknisk bistand til medlemsstaterne for at give SMV'er adgang til rådgivningstjenester om bæredygtighed i EU og få adgang til bæredygtig finansiering med lave administrationsomkostninger 3 . Denne støtte vil bidrage til at forbedre kapacitetsopbygning inden for bæredygtighed, der er skræddersyet til SMV'ers specifikke behov inden for deres aktivitetsområde, herunder med henblik på rapportering i forbindelse med EU-taksonomien.

·For at lette anvendeligheden og anvendelsen af rammerne for offentliggørelse af bæredygtighed, herunder for mindre virksomheder, offentliggjorde Kommissionen for nylig et kompas for EU-taksonomien 4 . Dette digitale værktøj gør det muligt for brugerne at forstå og vurdere potentiel dækning og tilpasning og forbedrer integrationen af EU's taksonomikriterier i virksomhedsdatabaser og rapporteringssystemer.

·Med hensyn til offentlig eksportkredit vil Kommissionen ud over at ophøre med støtten til kulfyrede kraftværker 5 foreslå en revision af OECD-ordningen med henblik på at øge den positive virkning af incitamenterne til klimavenlige projekter (dette omfatter en vurdering af anvendeligheden af principperne i EU-taksonomien for bæredygtige aktiviteter til dette formål).

2 b): Kommissionen vil undersøge, hvordan de muligheder, som digitale teknologier giver for bæredygtig finansiering, kan udnyttes.

·Kommissionen vil integrere data vedrørende bæredygtig finansiering i dataområderne under den europæiske datastrategi og sammen med platformen for digital finansiering overveje mulige yderligere tiltag for at muliggøre og tilskynde til innovative løsninger ved hjælp af digitale teknologier til støtte for SMV'er og detailinvestorer

·Kommissionen tilskynder til udvikling af og investeringer i lav- eller nulemissionsdatacentre og distributed ledger-teknologier, herunder kryptoaktiver, og vil senest i 2023 undersøge, om EU-taksonomien bør udvides til at omfatte yderligere støtteaktiviteter.

2 c): Kommissionen vil arbejde hen imod bedre beskyttelse mod klima- og miljørisici ved at øge forsikringsdækningen og ikke blot reducere disse risici.

·Kommissionen vil senest medio 2022 anmode EIOPA om at fortsætte udviklingen af resultattavlen for naturkatastrofer, og den vil undersøge brugen af resultattavlen til diagnostisk vurdering i de enkelte medlemsstater.

·Kommissionen vil senest i 2022 indlede en dialog om modstandsdygtighed over for klimaændringer med støtte fra forsikringsbranchen, nationale og lokale myndigheder og andre interessenter for at udveksle bedste praksis og identificere måder til at udjævne klimabeskyttelseskløften og øge modstandsdygtigheden over for klimaændringer, enten gennem henstillinger eller gennem frivillige forpligtelser.

·Kommissionen vil opfordre EIOPA til at fortsætte sit arbejde med at identificere god praksis i forsikringssektoren i en bredere sammenhæng med levering af produkter (herunder prisfastsættelse og tegningsgaranti) eller tjenesteydelser til kundernes styring af klimarelaterede risici. EIOPA bør have særligt fokus på innovative løsninger og deres potentielle risici eller deres muligheder for bredere anvendelse.

·Kommissionen vil på grundlag af EIOPA's arbejde overveje, om lovgivningsmæssige eller ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger vedrørende tilsynsregler eller andre regler kan fremme udbredelsen af den identificerede gode praksis.

2 d): Kommissionen vil støtte troværdige sociale investeringer.

·Kommissionen vil senest i december 2022 tage kontakt til de europæiske tilsynsmyndigheder for at revidere de reguleringsmæssige tekniske standarder i henhold til SFDR, med henblik på at få klarlagt indikatorer for både klima- og miljørelaterede primære negative virkninger og primære negative virkninger på sociale og arbejdstagerrelaterede forhold, respekt for menneskerettighederne, bekæmpelse af korruption og bekæmpelse af bestikkelse.

·Kommissionen vil senest ultimo 2021 offentliggøre en rapport om et socialt klassificeringssystem som krævet i klassificeringsforordningen.

·Kommissionen vil i 2021 foreslå et initiativ for bæredygtig virksomhedsledelse.

2 e): Kommissionen vil arbejde på grøn budgetlægning og risikodelingsmekanismer.

·Kommissionen vil styrke metoder til sporing af klima- og biodiversitetsudgifter og støtte de medlemsstater, der ønsker at omlægge deres nationale budget til grønne prioriteter.

·Kommissionen vil afholde et konstituerende årligt topmøde om bæredygtige investeringer forud for COP 26.

Forbedring af den finansielle sektors modstandsdygtighed og bidrag til bæredygtighed: Det dobbelte væsentlighedsperspektiv

Foranstaltning 3: For at øge den økonomiske og finansielle modstandsdygtighed over for bæredygtighedsrelaterede risici vil Kommissionen tage yderligere skridt med hensyn til regnskabsføring, kreditvurderinger, mikroprudentiel og makroprudentiel regulering.

3 a): Kommissionen vil arbejde hen imod standarder for regnskabsaflæggelse, der i tilstrækkelig grad afspejler standarderne for bæredygtighedsrelaterede risici, og vil tilskynde til regnskabsføring af naturkapital.

·Kommissionen vil samarbejde med EFRAG, ESMA og IASB om, hvordan standarder for regnskabsaflæggelse bedst kan tage højde for relevante bæredygtighedsrelaterede risici.

·For at tilskynde til udvikling af standarder for vurdering af naturkapital i EU og globalt intensiverer Kommissionen ligeledes sit samarbejde med industrien om bogføring af biodiversitet og naturkapital.

3 b): Kommissionen vil træffe foranstaltninger til at sikre, at ESG-risici systematisk medtages i kreditvurderinger og vurderingsforventninger på en gennemsigtig måde.

·Kommissionen opfordrer ESMA til:

osenest i 3. kvartal 2021 at dele sin vurdering af gennemførelsen af de ajourførte retningslinjer, der har til formål at forbedre offentliggørelsen af oplysninger om, hvordan der tages hensyn til ESG-faktorer i kreditvurderinger og prognoser

osenest i 2. kvartal 2022 at dele sine konklusioner om, hvordan kreditvurderingsbureauer integrerer ESG-faktorer i deres metodologier.

·Med forbehold af ESMA's konklusioner og resultatet af en konsekvensanalyse vil Kommissionen senest i 1. kvartal 2023 træffe foranstaltninger, der skal sikre, at relevante ESG-risici systematisk medtages i kreditvurderinger, og for at forbedre gennemsigtigheden med hensyn til kreditvurderingsbureauernes medtagelse af ESG-risici i kreditvurderinger og prognoser.

3 c): Kommissionen vil foreslå ændringer af kapitalkravsforordningen/kapitalkravsdirektivet for at sikre, at ESG-faktorer konsekvent medtages i bankernes risikostyringssystemer.

Risikostyrings- og tilsynsbeføjelser

·I forbindelse med den kommende revision af kapitalkravsforordningen/kapitalkravsdirektivet vil Kommissionen foreslå bindende krav til og mandater for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed med henblik på at integrere ESG-risici i risikostyringsreglerne for banker og kræve, at tilsynsmyndighederne sikrer, at bankerne håndterer ESG-risici på passende vis, og afspejler de forskellige typer bæredygtighedsrelaterede risici (miljø, sociale forhold og styring). Dette vil omfatte forbedringer og indførelse af et nyt mandat for EBA til at udstede retningslinjer for bankernes identifikation, måling, styring og overvågning af ESG-risici.

·Kommissionen vil foreslå, at tilsynsmyndigheder udtrykkeligt bemyndiges til at indarbejde ESG-risici i tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP).

·Bankerne vil også selv skulle gennemføre interne stresstest for at teste deres modstandsdygtighed over for risici i forbindelse med klimaændringer og langsigtede negative virkninger. Kommissionen vil give EBA mandat til at udstede retningslinjer herom.

Risikoforskelle og kapitalkrav

·Kommissionen vil foreslå, at det anerkendes, at foranstaltninger til forbedring af energieffektiviteten i forbindelse med sikkerhed i fast ejendom kan betragtes som en entydig stigning i ejendomsværdien.

·Kommissionen vil foreslå, at EBA's mandat fremrykkes til 2023 for at vurdere, om en særlig tilsynsmæssig behandling af eksponeringer vedrørende aktiver og aktiviteter, der i væsentlig grad er forbundet med miljømæssige og/eller sociale mål, vil være berettiget.

Offentliggørelse og rapportering

·Kommissionen vil vurdere, om oplysninger om finansielle institutioners bæredygtige aktiviteter og deres eksponering for ESG-risici bør integreres i den tilsynsmæssige rapportering.

·Kommissionen vil udvide oplysningskravene vedrørende miljørisici til en større kreds af banker og følge en forholdsmæssig tilgang for at undgå, at små banker påføres en urimelig byrde.

3 d): Kommissionen vil foreslå ændringer i den kommende revision af Solvens II-direktivet (2021) med henblik på konsekvent at integrere bæredygtighedsrelaterede risici i tilsynsrammen for forsikringsselskaber.

Risikostyring

·For at forbedre styringen af bæredygtighedsrisici i forsikringssektoren vil forsikringsselskaber skulle gennemføre en tilsynsorienteret analyse af klimaforandringsscenariet.

Risikoforskelle og kapitalkrav

·I forbindelse med den kommende Solvens II-revision vil Kommissionen foreslå, at EIOPA får mandat til senest i 2023 at undersøge, om en særlig tilsynsmæssig behandling af eksponeringer vedrørende aktiver og aktiviteter, der i væsentlig grad er forbundet med miljømæssige og/eller sociale mål, vil være berettiget.

·Kommissionen vil desuden foreslå, at EIOPA får mandat til at vurdere effektiviteten af den eksisterende tilsynsordning, navnlig med hensyn til aktivallokering og den deraf følgende indvirkning på kapitalomkostningerne for virksomheder med aktiviteter i sektorer med forskellig kulstofintensitet.

·Kommissionen vil med afsæt i EIOPA's arbejde overveje, om der er behov for at ændre delegerede retsakter om Solvens II.

3 e): Kommissionen vil styrke sin indsats for at overvåge og imødegå potentielle systemiske risici som følge af bæredygtighedsudfordringer med henblik på at opretholde langsigtet finansiel stabilitet og begrænse systemiske risici.

Overvågning af risici for den finansielle stabilitet

·Kommissionen vil i tæt samarbejde med ESRB, ECB, ESA'er, EØS og relevante nationale myndigheder systematisk overvåge klimarelaterede risici for den finansielle stabilitet, forudsat at der foreligger data og metoder, og udvide omfanget af denne overvågning til at omfatte andre miljørisici.

·Kommissionen vil inden ultimo 2023 fremlægge en rapport om disse risici for den finansielle stabilitet og deres sandsynlige udvikling med forslag til yderligere politiske tiltag, hvis det er relevant.

·Kommissionen vil senest i 2022 udarbejde en rapport om en metodologisk ramme og vurdere de potentielle finansielle risici i forbindelse med tab af biodiversitet og forringelse af økosystemet på både mikro- og makroniveau, samt undersøge hvilke mulige bæredygtige ændringer af finansieringspolitikken der er behov for.

Stresstest som led i tilsynsprocessen

·Kommissionen vil give ESA'erne mandat til og anmode ECB om at udføre regelmæssige stresstest af klimaændringer eller scenarieanalyser ved hjælp af en bottom-up- og top-down-tilgang.

·Desuden vil Kommissionen som en engangsforanstaltning give ESA'erne mandat til og anmode ECB om at gennemføre en koordineret, bottom-up og top-down-stresstest på EU-plan vedrørende klimaændringer i hele den finansielle sektor for at vurdere den finansielle sektors modstandsdygtighed i overensstemmelse med Fit-for-55-pakken. År, omfang og sektorspecifikke aspekter af denne øvelse vil blive fastlagt af ESA'erne og ECB.

·Kommissionen vil give ESA'erne mandat til at videreudvikle metoderne, parametrene og scenarierne for bottom-up-klimastresstest, der skal anvendes af tilsynsmyndigheder og tilsynsbelagte enheder i deres specifikke sektorer, og vil anmode ECB om at videreudvikle metoderne, parametrene og scenarierne til top-down-klimastresstest med støtte fra ESRB og samtidig udnytte det igangværende arbejde i NGFS. Dette omfatter en bred udveksling af denne praksis for at sikre hurtig tværgående læring blandt tilsynsmyndigheder og finansielle institutioner.

·Kommissionen vil analysere, hvordan de risici, der identificeres ved stresstest eller scenarieanalyser, kan integreres i mikro- og makroprudentiel regulering og tilsyn.

Makroprudentielle værktøjer

·Med input fra ESRB, ECB og EBA vil Kommissionen vurdere, om den nuværende makroprudentielle værktøjskasse er egnet til at imødegå klimarelaterede risici for den finansielle stabilitet, og den vil overveje et lovgivningsforslag som led i en kommende revision af den makroprudentielle ramme for banker.

·På mellemlang sigt har Kommissionen til hensigt at udvide systemiske risikoovervejelser til også at omfatte miljørelaterede finansielle risici, dække finansielle formidlere, der ikke er banker, og vurdere behandlingen af aktiver, hvor miljømæssige eksponeringer er ukendte.

Foranstaltning 4: Kommissionen vil arbejde på at forbedre den finansielle sektors bidrag til bæredygtighedsmålene.

4 a): Kommissionen vil forbedre fastsættelse af videnskabsbaserede mål, offentliggørelse og overvågning af den finansielle sektors forpligtelser.

Offentliggørelse og rapportering

·CSRD-forslaget og den ledsagende standard, der skal udarbejdes af EFRAG, vil kræve, at finansielle institutioner, herunder banker, investorer og forsikringsselskaber, offentliggør deres omstillings- og dekarboniseringsplaner, og hvordan de planlægger at reducere deres miljøaftryk.

·Med udgangspunkt i den reguleringsmæssige tekniske standard i henhold til SFDR vil Kommissionen desuden søge at styrke de finansielle markedsdeltageres offentliggørelse af dekarboniseringsforanstaltninger og deres effektivitet for alle finansielle produkter.

Bæredygtighedstilsagn  

·I den henseende anbefales også frivillige tilsagn fra finansielle institutioner på globalt plan om at vedtage strategiske videnskabsbaserede klima- og bæredygtighedsmål som et første skridt. Indtil der eventuelt udformes yderligere polititiktiltag på dette område, vil Kommissionen undersøge, i hvilket omfang flere retningslinjer kan sikre, at sådanne frivillige tilsagn er troværdige, og vil overvåge udviklingen over tid i EU. På nuværende tidspunkt kan finansielle institutioner anvende EU-taksonomien og andre bæredygtige finansielle værktøjer til at komme videre mod at nå deres planer på enheds- og porteføljeniveau.

4 b): Kommissionen vil præcisere investorernes tillidsforpligtelser og forvaltningsregler for at afspejle den finansielle sektors bidrag til målene i den grønne pagt.

Tillidsforpligtelser

·Forud for revisionen af IORP II-direktivet vil Kommissionen anmode EIOPA om at analysere pensionsrammen, navnlig for at:

ovurdere det potentielle behov for at udvide begrebet "medlemmers og pensionsmodtageres langsigtede interesser" og indføre begrebet dobbelt væsentlighed under hensyntagen til medlemmernes og modtagernes bæredygtighedspræferencer og bredere samfundsmæssige og miljømæssige mål og

ovurdere, om forsigtighedsprincippet bør præciseres og/eller udforske mulighederne for at kræve, at bæredygtighedsvirkninger integreres i investeringsbeslutninger. 

·Kommissionen vil i samarbejde med ESA'erne og med udgangspunkt i de ændringer i reglerne for tillidsforpligtelser, der blev indført med pakken fra april 2021, overveje fordelene ved yderligere ændringer for at sætte deltagere og rådgivere på det finansielle marked i stand til systematisk at overveje positive og negative bæredygtighedsvirkninger af de produkter, de rådgiver om, og af deres investeringsbeslutninger, herunder for UCITS-, MiFID II-, AIFMD- og IDD-enheder. En sådan revision vil udvikle sig i forlængelse af den potentielle revision af tillidsforpligtelser gennem IORP II.

Forvaltning og engagement

·Direktivet om aktionærrettigheder (SRD II) fastsætter et minimumsgrundlag for forvaltningsaktiviteter, effektiv forvaltning og langsigtet investeringsbeslutning. I betragtning af revisionen af SRD II senest i 2023 vil Kommissionen undersøge, hvordan SRD II bedre kan afspejle konsekvensovervejelser og global bedste praksis inden for forvaltningsretningslinjer. 

·Kommissionen vil anmode ESA'erne og de nationale tilsynsmyndigheder om at udvikle yderligere vejledning for at sikre, at en fælles indsatsikke hindrer investorernes samarbejde om fælles bæredygtighedsmål 6 .

4 c): Kommissionen vil træffe foranstaltninger til at forbedre tilgængeligheden, integriteten og gennemsigtigheden af ESG-markedsundersøgelser og vurderinger.

·Kommissionen vil senest i 4. kvartal 2021 afholde en målrettet offentlig høring om, hvordan markedet for ESG-kreditvurderinger fungerer.

·Med forbehold af en konsekvensanalyse vil Kommissionen senest i 1. kvartal 2023 træffe foranstaltninger til at styrke pålideligheden og sammenligneligheden af ESG-vurderinger.

·Kommissionen kan vurdere visse aspekter af ESG-forskning for at afgøre, om det er nødvendigt at gribe ind, og om der eventuelt skal træffes passende foranstaltninger.

Foranstaltning 5: Kommissionen vil arbejde på at overvåge en velordnet omstilling og sikre integriteten af EU's finansielle system.

5 a): Kommissionen vil sætte tilsynsmyndighederne i stand til at bekæmpe grønvaskning.

·Kommissionen vil i samarbejde med ESA'erne vurdere, om de kompetente myndigheders tilsynsbeføjelser, kapacitet og forpligtelser, samt de håndhævelsesforanstaltninger, som de kompetente myndigheder har truffet, er egnede til effektivt at bekæmpe grønvaskning. Dette omfatter ESA'ernes og de kompetente myndigheders overvågning af risikoen for grønvaskning.

·Som led i denne vurdering vil ESA'erne blive anmodet om at vurdere og aflægge rapport til Kommissionen om, hvorvidt den nuværende værktøjskasse til overvågning, undersøgelse og sanktionering af grønvaskning, som de kompetente myndigheder har til rådighed, er tilstrækkelig effektiv, konsekvent og afskrækkende i EU, og om den er egnet til formålet om at identificere mulige risici for grønvaskning i hele produktets livscyklus.

·Kommissionen vil efterfølgende overveje, om der er behov for yderligere skridt for at sætte tilsynsmyndighederne i stand til at sikre et tilstrækkeligt og konsekvent niveau for tilsyn og håndhævelse i EU. Kommissionen vil overveje, om der er behov for at tildele ESA'erne en større rolle i relation til koordinering og konvergens, eller for at foretage andre ændringer af EU-lovgivningen.

5 b): Kommissionen vil udvikle en solid overvågningsramme til måling af de fremskridt, der gøres i EU's finansielle system.

·Kommissionen vil, for at vurdere tilpasningen af EU's finansielle sektor, i samarbejde med platformen for bæredygtig finansiering udvikle en robust overvågningsramme og et sæt indikatorer til måling af kapitalstrømme til bæredygtige investeringer.

·Kommissionen vil bistå medlemsstaterne med at vurdere investeringsunderskuddet og måle de fremskridt, som deres finanssektor har gjort for at leve op til vores klima- og miljømål. Kommissionen vil med henblik herpå senest i juni 2023 opfordre medlemsstaterne til at udarbejde en vurdering af deres finansmarkeders tilpasning til klima- og miljømålene, som vil omfatte banker, kapitalforvaltere, pensionsfonde og forsikringsselskaber.

·For at forbedre vurderingen af investeringsunderskuddet med henblik på at opfylde vores klima- og miljømål vil Kommissionen senest i 1. kvartal 2023 foretage en detaljeret analyse af investeringsbehovene på lang sigt og investeringskløften under hensyntagen til nye lovgivningsforslag og undersøgelser af fremtidige investeringsbehov.

·Kommissionen vil på grundlag af ovenstående senest ultimo 2023 fremlægge en konsolideret rapport om status for EU's finansielle markeders omstilling. Kommissionen vil desuden senest ultimo 2023 vurdere virkningen af EU's dagsorden for bæredygtig finansiering.

5 c): Kommissionen vil forbedre samarbejdet mellem myndighederne med henblik på at arbejde hen imod en fælles tilgang til overvågning af en ordentlig tilpasning af EU's finansielle system til målene i den grønne pagt.

·Kommissionen vil senest i 2022 styrke sit samarbejde med ECB, ESRB, ESA'erne og EEA med det formål at udvikle et fælles metodegrundlag, og konsekvent og sammenhængende integrere det dobbelte væsentlighedsperspektiv i EU's finansielle system.

·Dette samarbejde bør bidrage til at definere mellemliggende mål for den finansielle sektor, til bedre at forstå om igangværende og fremtidige fremskridt er tilstrækkelige, og dermed til at gøre det lettere for alle relevante offentlige myndigheder at træffe mere samarbejdsorienterede politikforanstaltninger, hvor det er nødvendigt. Dette kunne munde ud i en anbefaling af politiske tiltag, værktøjer og metoder til gennemførelse af fremadrettede tilpasningsstrategier og til håndtering af risici for den finansielle stabilitet, som tilsynsmyndighederne, reguleringsmyndighederne og enhederne i den finansielle sektor i EU skal anvende.

5 d): Kommissionen vil styrkeforskning i bæredygtig finansiering og videnoverførsel. 

·Endelig vil Kommissionen oprette et forum for forskning i bæredygtig finansiering, der skal styrke videnskabens rolle og videndeling mellem finanssektoren og forskningssamfundet.

·Forummet for forskning i bæredygtig finansiering vil få til opgave at skabe øget opmærksomhed om anvendelsen af bæredygtighedsrelaterede videnskabs-, forsknings- og innovationsdata fra EU's FoI-finansieringsprogrammer, øge investorernes interesse for forskning i bæredygtighed og øge udvekslingen af viden mellem forskere og det finansielle samfund. 

Fremme af globale ambitioner

Foranstaltning 6: Kommissionen vil forpligte sig til at fastsætte et højt ambitionsniveau for udviklingen af internationale initiativer og standarder for bæredygtig finansiering, tage begrebet dobbelt væsentlighed til sig og støtte EU's partnerlande.

6 a): Kommissionen vil fremme en ambitiøs konsensus i internationale fora.

·Kommissionen vil på grundlag af denne strategi sætte et højt ambitionsniveau for udviklingen af internationale initiativer og standarder for bæredygtig finansiering, navnlig ved at plædere for at integrere begrebet dobbelt væsentlighed og nå til enighed om fælles mål og principper for bæredygtige taksonomier.

·Kommissionen vil slå til lyd for udviklingen af en solid international styring af bæredygtig finansiering og foreslå en udvidelse af Rådet for Finansiel Stabilitets mandat til at integrere princippet om dobbelt væsentlighed.

·Kommissionen opfordrer alle internationale partnere til at udbygge samarbejdet om bæredygtig finansiering, navnlig for at forsyne den private sektor med brugbare værktøjer og parametre, såsom taksonomier.

6 b): Kommissionen vil foreslå, at IPSF's arbejde fremmes og uddybes.

·I efteråret 2021 vil IPSF offentliggøre:

oen rapport om et fælles klassificeringssystem, der beskriver de fælles træk ved eksisterende klassificeringssystemer, der er udviklet af offentlige myndigheder

oen rapport om bæredygtighedsrelaterede oplysninger med henblik på en omfattende sammenligning af kravene til virksomheder, kapitalforvaltere og institutionelle investorer

osin årsberetning.

·Desuden vil IPSF rapportere om sit arbejde med en "fælles taksonomi" baseret på de nye klassificeringssystemer, som dens medlemmer har udviklet, og på oplysninger om bæredygtighed.

·Kommissionen vil foreslå IPSF, at den udvider sit arbejdsområde til at omfatte f.eks. biodiversitet og omstillingsfinansiering.

·Kommissionen vil foreslå en stærkere forvaltningsstruktur for IPSF.

·For at sikre, at IPSF får virkning i praksis, vil Kommissionen foreslå, at der udvikles et tættere samarbejde og et tættere samspil mellem IPSF og den private sektor.

6 c): Kommissionen vil støtte lav- og mellemindkomstlande i at øge deres adgang til bæredygtig finansiering.

·Kommissionen vil udvikle en omfattende strategi, der skal bidrage til at øge bæredygtig finansiering i vores partnerlande. Der vil med henblik herpå blive nedsat en særlig ekspertgruppe på højt plan (HLEG), der skal afdække de udfordringer og muligheder, som bæredygtig finansiering indebærer i vores partnerlande, og som skal fremsætte henstillinger til Kommissionen med det formål at fremskynde private finansielle strømme til gennemførelsen af den grønne pagts eksterne dimension og en grøn, retfærdig og modstandsdygtig genopretning i vores partnerlande.

·Kommissionen vil også støtte bestræbelserne på at optrappe bæredygtighedsrelaterede finansielle instrumenter og bistå med at "build back better" globalt, navnlig gennem instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI), "Det Globale Europa" og dens nye Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD+), samt instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA).

Ordliste

AIFMD

Direktivet om forvaltere af alternative investeringsfonde

KPI

Central præstationsindikator

CRA

Kreditvurderingsbureauer

MCD

Realkreditdirektivet

CRD/CRR

Kapitalkravsdirektivet/Kapitalkravsforordningen

MIFID

Direktiv om markeder for finansielle instrumenter

CSRD

Direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering

NCA'er

Kompetente nationale myndigheder.

DLT

Distributed ledger-teknologier

NECP

Nationale energi- og klimaplaner

EBA

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

NFRD

Direktivet om ikke-finansiel rapportering

ECB

Den Europæiske Centralbank

NGFS

Netværket af centralbanker og tilsynsmyndigheder for et grønnere finansielt system

EMA

Det Europæiske Miljøagentur

OECD

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

EFRAG

Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe

PSF

Platformen for bæredygtig finansiering

EGD

Den europæiske grønne pagt

FoI

Forskning og Innovation

EIOPA

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

RSFS

Ny strategi for bæredygtig finansiering

ESA'er

Europæiske tilsynsmyndigheder

SFDR

Forordningen om offentliggørelse af bæredygtige finansielle oplysninger

ESAP

Europæisk fælles adgangspunkt for finansielle og ikke-finansielle oplysninger

SFSG

Studiegruppen om Bæredygtig Finansiering

ESG

Miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici

SDG'er

Målene for bæredygtig udvikling

ESMA

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

SMV'er

Små og mellemstore virksomheder

ESRB

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici

SREP

Tilsynskontrol- og vurderingsproces

Eu GB

Den europæiske grønne obligation

TCFD

Taskforce om klimarelaterede finansielle oplysninger

IDD

Direktivet om forsikringsdistribution

UCITS

Direktivet om institutter for kollektiv investering i værdipapirer.

IFRS

De internationale regnskabsstandarder

TEG

Teknisk ekspertgruppe om bæredygtig finansiering

IORP

Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

IPSF

Platformen for bæredygtig finansiering

(1)

I overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er beskrevet i meddelelsen om EU-klassificeringssystemet, virksomhedernes bæredygtighedsrapportering, bæredygtighedspræferencer og tillidsforpligtelser: kanalisering af finansiering i retning af den europæiske grønne pagt, COM(2021) 188 final af 21.4.2021.

(2)

 Kommissionen vil yde denne støtte gennem sit instrument for teknisk støtte i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/240 af 10. februar 2021 om oprettelse af et teknisk støtteinstrument (EUT L 57 af 18.2.2021).

(3)

 Kommissionen vil yde denne støtte gennem sit instrument for teknisk støtte i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/240 af 10. februar 2021 om oprettelse af et teknisk støtteinstrument (EUT L 57 af 18.2.2021).

(4)

Se her .

(5)

 Eksportkreditter er statsstøttede finansielle instrumenter, der stilles til rådighed af nationale eksportkreditagenturer. Se Trade Policy Review .

(6)

 Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, offentlig erklæring om oplysninger om aktionærers samarbejde og fælles handling i henhold til direktivet om overtagelsestilbud ("Information on shareholder cooperation and acting in concert under the Takeover Bids Directive"), ESMA/2014/677-REV, 8.1.2019, findes  her .

Top