EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0347

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerkredit

COM/2021/347 final

Bruxelles, den 30.6.2021

COM(2021) 347 final

2021/0171(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om forbrugerkredit
{SEC(2021) 281 final} - {SWD(2021) 170 final} - {SWD(2021) 171 final}


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler ("forbrugerkreditdirektivet" eller "direktivet"), som ændret i 2011, 2014, 2016 og 2019 1 , indførte en harmoniseret EU-ramme for forbrugerkredit for at fremme et velfungerende indre marked for forbrugerkredit og sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau for at sikre forbrugernes tillid.

I en REFIT-evaluering 2 i 2018-2019 blev det konstateret, at 2008-direktivets mål, nemlig at sikre høje standarder for forbrugerbeskyttelse og fremme udviklingen af et indre marked for kredit, kun delvist er blevet opfyldt og stadig er relevante i forbindelse med et reguleringsmæssigt landskab, der er stærkt fragmenteret i hele EU. En sådan fragmentering og retsusikkerhed som følge af den upræcise ordlyd af visse bestemmelser i direktivet hæmmer et velfungerende indre marked for forbrugerkredit og garanterer ikke et ensartet højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

Siden vedtagelsen af direktivet fra 2008 har digitaliseringen radikalt ændret beslutningsprocessen og forbrugernes vaner generelt, idet de nu ønsker en mere smidig og hurtigere proces for at opnå kredit og ofte benytter sig af onlineløsninger. Dette påvirker også udlånssektoren, som gradvist bliver digitaliseret. Nye markedsaktører, såsom peer-to-peer-låneplatforme, tilbyder kreditaftaler i forskellige former. Der er dukket nye produkter op, f.eks. kortfristede dyre kreditter. Digitaliseringen har også medført nye måder at videregive oplysninger digitalt og vurdere forbrugernes kreditværdighed på ved hjælp af automatiserede beslutningssystemer og ikke-traditionelle data.

Covid-19-krisen og de deraf følgende isolationsforanstaltninger har også forstyrret EU's økonomi og haft en markant indvirkning på kreditmarkedet og forbrugerne, navnlig de sårbare, hvilket har gjort mange husholdninger i EU mere økonomisk sårbare. Omvendt har krisen også fremskyndet den digitale omstilling. Som følge af covid-19-krisen vedtog medlemsstaterne en række hjælpeforanstaltninger, der har til formål at lette den finansielle byrde for borgere og husholdninger, såsom ordninger for indfrielse af lån, der generelt blev udvidet til at omfatte forbrugerkredit.

På denne baggrund bebudede Kommissionen en revision af forbrugerkreditdirektivet i sit arbejdsprogram for 2020. I det reviderede arbejdsprogram, der blev vedtaget i forbindelse med covid-19-pandemien, blev datoen for vedtagelsen af revisionen udsat til andet kvartal af 2021 3 .

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Sammenhæng med de eksisterende politiske bestemmelser vil blive sikret i forslaget.

Urimelige vilkår i forbrugeraftaler er reguleret af direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler, som fastsætter, at kontraktvilkår, der ikke er individuelt forhandlet, ikke er bindende for forbrugerne, hvis de i strid med kravet om "god tro" medfører en væsentlig ubalance i forbrugernes rettigheder og forpligtelser på den ene side og sælgere og leverandører på den anden side til skade for forbrugerne. Dette generelle krav er suppleret med en liste over eksempler på vilkår, der kan betragtes som urimelige. Direktiv 93/13/EØF finder anvendelse parallelt med andre forbrugerbeskyttelsesregler i henhold til EU-retten.

Direktiv 2002/65/EF om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser regulerer forbrugerkreditter, der i øjeblikket er undtaget i henhold til forbrugerkreditdirektivet, og som sælges ved fjernsalg, f.eks. online. Direktivet er i øjeblikket ved at blive revideret som bebudet i Kommissionens arbejdsprogram for 2020.

Vildledende reklame er reguleret ved direktiv 2005/29/EF om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende reklame, som finder anvendelse på forholdet mellem erhvervsdrivende. Disse regler tager imidlertid ikke hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for forbrugerkredit, eller behovet for, at forbrugerne kan sammenligne reklamer.

Forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse) fastsætter de regler, der finder anvendelse på behandling af personoplysninger, styrker fysiske personers grundlæggende rettigheder og præciserer reglerne for virksomheder og offentlige organer. Principperne om dataminimering, rigtighed og opbevaringsbegrænsning som fastsat i artikel 5 i GDPR regulerer anvendelsen af data til at foretage vurderinger af kreditværdighed. Uden at afvige fra den generelle forordning om databeskyttelse har dette forslag til formål at løse de problemer, der er identificeret i forbindelse med behandlingen af personoplysninger, som er specifikke for praksisser, der observeres på forbrugerkreditmarkedet, dvs. anvendelsen af alternative datakilder til kreditværdighedsvurderinger eller gennemsigtigheden af vurderinger, der foretages ved hjælp af maskinindlæringsteknikker.

Overensstemmelse med anden lovgivning, såsom de ændringer, der blev indført i bl.a. direktiv 2005/29/EF ved direktiv (EU) 2019/2161 om bedre håndhævelse og modernisering af Unionens forbrugerbeskyttelsesregler, vil også blive sikret i forslaget, som indeholder bestemmelser, der er i overensstemmelse med nævnte direktiv.

I 2020 vedtog Kommissionen en pakke med retsakten om digitale tjenester . Den omfatter en retsakt om digitale tjenester, der ændrer direktiv 2000/31/EF (e-handelsdirektivet) og indfører en horisontal ramme for formidlingstjenester, og en retsakt om digitale markeder, der indfører regler for platforme, der fungerer som "gatekeepere" i den digitale sektor.

I 2021 offentliggjorde Kommissionen også et forslag til forordning om harmoniserede regler for kunstig intelligens 4 for at fremme udbredelsen af kunstig intelligens (AI), men også for at imødegå de risici, der er forbundet med visse anvendelser af kunstig intelligens.

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Forslagets mål er i overensstemmelse med EU's politikker og mål.

Forslaget er i overensstemmelse med og supplerer anden EU-ret og -politik, navnlig på forbrugerbeskyttelsesområdet, såsom direktiv 2011/83/EU om forbrugerrettigheder, direktiv 2013/11 om alternativ tvistbilæggelse på forbrugerområdet og direktiv 2014/17/EU om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse, der regulerer realkreditaftaler (realkreditdirektivet).

I 2018 offentliggjorde Kommissionen også et forslag til direktiv om kreditservicevirksomheder, kreditkøbere og realisering af sikkerhedsstillelse 5 , som i øjeblikket forhandles af medlovgiverne.

I september 2020 vedtog Kommissionen en digital finanspakke , herunder en digital finansstrategi og lovgivningsforslag om kryptoaktiver og digital modstandsdygtighed, for en konkurrencedygtig finansiel sektor i EU, der giver forbrugerne adgang til innovative finansielle produkter og samtidig sikrer forbrugerbeskyttelse og finansiel stabilitet. Dette forslag har konsekvent til formål at modernisere forbrugerkreditreglerne for at tage højde for de ændringer, som digitaliseringen har medført. Den supplerer også forordning (EU) 2020/1503 om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet, da denne forordning ikke finder anvendelse på crowdfundingtjenester for forbrugere.

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF/traktaten) indeholder bestemmelser om foranstaltninger, der skal sikre oprettelse og funktion af et indre marked med et højt forbrugerbeskyttelsesniveau samt fri udveksling af tjenesteydelser. Udbuddet af forbrugerkredit på tværs af grænserne hæmmes stadig af flere hindringer.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for det foreslåede direktiv er artikel 114 i TEUF om fuldførelse af det indre marked under behørig hensyntagen til artikel 169 i TEUF 6 . Den giver EU kompetence til at vedtage foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af nationale regler vedrørende det indre markeds oprettelse og funktion. Ved at skabe et højt forbrugerbeskyttelsesniveau har forslaget til formål at bidrage til, at det indre marked kan fungere gnidningsløst.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Nærhedsprincippet finder anvendelse, hvis forslaget ikke falder ind under EU's enekompetence 7 .

Målene for den påtænkte handling kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger bedre nås på EU-plan.

Traktaten fastsætter bestemmelser, der skal sikre, at der oprettes et velfungerende indre marked med et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, samt fri udveksling af tjenesteydelser. Et sådant marked for forbrugerkredit er stadig begrænset på grund af flere hindringer. Disse hindringer begrænser udbuddet og efterspørgslen på tværs af grænserne og begrænser konkurrencen og dermed forbrugernes valgmuligheder.

En indsats på EU-plan ville sikre et konsekvent højt forbrugerbeskyttelsesniveau og en klarere og mere harmoniseret retlig ramme for virksomheder og dermed mindske hindringerne for at tilbyde kredit i andre medlemsstater (gennem direkte grænseoverskridende levering eller etablering af datterselskaber).

Med digitaliseringen og nye digitale aktørers potentielle indtræden på kreditmarkedet forventes det grænseoverskridende kreditudbud at stige. Dette vil gøre fælles EU-regler, der er tilpasset den digitale tidsalder, både mere nødvendige og mere effektive med henblik på at nå EU's politiske mål.

Proportionalitetsprincippet

Forslaget går ikke videre, end hvad der er strengt nødvendigt for at nå de ønskede mål. Det regulerer ikke alle aspekter af långivning og låntagning, men fokuserer på centrale aspekter af forbrugerkredittransaktioner for at lette udviklingen af grænseoverskridende levering af tjenesteydelser og beskytte forbrugerne i denne sammenhæng.

De foreslåede regler har været genstand for en proportionalitetstest for at sikre en passende og forholdsmæssig regulering. De vil medføre omkostninger for udbyderne, men vil også udgøre en ambitiøs og fremtidssikret tilgang, der vil medføre større fordele for forbrugerne og samfundet generelt.

Valg af retsakt

Den valgte retsakt er et direktiv, der ophæver direktiv 2008/48/EF.

Et direktiv er bindende med hensyn til det indre markeds funktion, men overlader det til de nationale myndigheder at bestemme form og midler 8 . Det foreslåede direktiv erstatter direktivet fra 2008, men bibeholder mange af dets elementer. Dette vil gøre det muligt for medlemsstaterne at ændre den gældende lovgivning (som følge af gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF) i det omfang, det er nødvendigt for at sikre overholdelse, og dermed minimere virkningerne af en sådan reform for deres retssystemer. Det foreslåede direktiv er et instrument til fuldstændig harmonisering på de områder, det dækker, men på nogle områder overlades visse reguleringsmæssige valg til medlemsstaterne.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

I 2014 fremlagde Kommissionen en rapport om gennemførelsen af direktivet 9 , hvor den gennemførte en mystery shopping-øvelse og foretog en forbrugerundersøgelse for at vurdere overholdelsen af direktivet. Rapporten konkluderede, at der var behov for fortsat at overvåge håndhævelsen af direktivet.

I 2020 fremlagde Kommissionen endnu en rapport om gennemførelsen af direktivet 10 med henblik på at fremlægge de vigtigste resultater af REFIT-evalueringen for 2018-2019 11 samt de erfaringer, der er gjort med anvendelsen af direktivet siden dets vedtagelse. Rapporten understregede, at 2008-direktivets mål stadig er relevante, og at det har været delvis effektivt med hensyn til at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og skabe et velfungerende indre marked. Årsagerne til, at direktivet kun har været delvis effektivt, er både selve direktivet (f.eks. upræcis formulering af visse artikler) og eksterne faktorer såsom dets praktiske anvendelse og håndhævelse i medlemsstaterne og aspekter af forbrugerkreditmarkedet, som det ikke dækker. Evalueringen identificerede en række mangler i forbindelse med direktivets anvendelsesområde, dets definitioner og udtryk, der undertiden er uklare, oplysningskrav, der ikke er tilpasset de digitale medier, manglende klarhed i bestemmelserne om vurdering af kreditværdighed, som fører til utilstrækkelig beskyttelse af forbrugerne, og forskelle i håndhævelsen.

Høringer af interesserede parter

I de seneste år har Kommissionen gennemført adskillige høringsaktiviteter om reglerne for forbrugerkredit på EU-plan. Interessenterne blev hørt i forbindelse med REFIT-evalueringen, hvis resultater blev offentliggjort i 2020, og i forbindelse med den konsekvensanalyse, der blev gennemført til brug for REFIT-gennemgangen af direktivet. Som led i REFIT-evalueringen og REFIT-gennemgangen blev der gennemført to offentlige høringer 12 ud over andre former for høringer (forbrugerundersøgelser, interviews med interessenter og rundspørger, målrettede spørgeskemaer sendt til nationale myndigheder 13 , bilaterale møder, workshopper, medlemsstatsspecifikke ekspertgruppemøder, høring af brugergruppen for finansielle tjenesteydelser samt ad hoc-drøftelser under de årlige forbrugertopmøder).

Europa-Parlamentet afholdt også en høring i marts 2021 om revisionen af direktivet, og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg offentliggjorde i 2019 en informationsrapport om evalueringen af forbrugerkreditdirektivet 14 .

En gruppe af myndigheder for forbrugerbeskyttelsessamarbejde (medlemmer af CPC-netværket) foretog også en koordineret overensstemmelseskontrol af onlinereklamer og tilbud om køb af forbrugerkreditprodukter i februar/marts 2021 15 .

Den omfattende høringsproces har gjort det muligt at identificere de vigtigste synspunkter fra interessenter om centrale spørgsmål. I tilbagemeldingerne fra interessenterne blev digitaliseringen af markedet udpeget som den vigtigste drivkraft, der skal tages i betragtning i revisionsprocessen. Forbrugerorganisationerne går ind for en omfattende revision af direktivet med henblik på at løse en række problemer, der blev identificeret i revisionen i forbindelse med direktivets uhensigtsmæssige anvendelsesområde, uansvarlig udlånspraksis, meget store informationsmængder, dataanvendelse og overdreven gældsætning, navnlig i forbindelse med covid-19. Respondenterne på tværs af alle interessentgrupper og medlemsstater er enige om, at de oplysninger, som forbrugerne får i reklameringsfasen og fasen forud for indgåelsen af aftaler, skal strømlines og afspejle den stigende brug af digitalt udstyr, hvis direktivet skal opfylde sit mål om at beskytte forbrugerne. Repræsentanter for erhvervslivet går i høj grad ind for lovgivningsmæssig stabilitet og ikke-reguleringsmæssige indgreb eller målrettede ændringer af direktivet for at tilpasse det til udviklingen inden for digitalisering. De foreslår at forenkle oplysningskravene, samtidig med at der opretholdes tilstrækkelig fleksibilitet i kreditværdighedsvurderingsprocessen. De nationale myndigheder støtter generelt en lovændring. Flere medlemsstater synes at foretrække omfattende lovgivningsmæssige ændringer for at løse de konstaterede problemer, mens andre går ind for en mere målrettet tilgang. Et flertal af de nationale myndigheder erkender, at harmonisering af reglerne ville støtte udviklingen af det grænseoverskridende marked. Alle interessenter påskønner fordelene ved gældsrådgivningstjenester for sårbare forbrugere og kreditorer, da disse tjenester gør det muligt for kreditgivere at inddrive gæld effektivt.

De modtagne input blev sammenfattet og anvendt til at udarbejde den konsekvensanalyse, der ledsager dette forslag, samt til at vurdere virkningen af nye regler for interessenterne.

Indhentning og brug af ekspertbistand

Kommissionen trak også på en række undersøgelser og rapporter om spørgsmål vedrørende ansvarlig långivning og låntagning. Disse omfatter ICF-undersøgelsen til støtte for direktivets konsekvensanalyse (2021) 16 , ICF-undersøgelsen til støtte for evalueringen af forbrugerkreditdirektivet (2020) 17 , den adfærdsmæssige undersøgelse af digitaliseringen af markedsføring og fjernsalg af finansielle tjenesteydelser i detailleddet fra Le Europe m.fl. (2019) 18 , CIVIC-undersøgelsen om måling af skade for forbrugerne i Den Europæiske Union (2017) 19 og CIVIC-undersøgelsen om de europæiske husholdningers overdrevne gældsætning (2013) 20 .

Kommissionen foretog også en kortlægning af nationale tilgange til vurdering af kreditværdighed i henhold til forbrugerkreditdirektivet i forbindelse med handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser til forbrugerne fra 2017 21 i samarbejde med medlemsstaternes myndigheder og offentliggjorde den i 2018 22 .

Konsekvensanalyse

Kommissionen har foretaget en konsekvensanalyse af dette forslag.

De generelle mål med REFIT-gennemgangen var at mindske ulemperne for forbrugerne og risiciene ved at optage lån på et marked i forandring, lette den grænseoverskridende levering af forbrugerkredit og styrke det indre markeds konkurrenceevne. Alt dette er i overensstemmelse med direktivets oprindelige mål.

De muligheder, der blev vurderet med henblik på at nå målene, var: et scenarie med uændret politik (løsningsmodel 0 — referencescenarie), ikke-reguleringsmæssig indgriben (løsningsmodel 1), en målrettet ændring af direktivet med fokus på at gøre dets nuværende bestemmelser klarere og mere effektive (løsningsmodel 2), en omfattende ændring af direktivet for at medtage nye bestemmelser i overensstemmelse med eksisterende EU-ret (løsningsmodel 3a) eller for at medtage nye bestemmelser, der går videre end eksisterende EU-ret (løsningsmodel 3b). På grundlag af konsekvensanalysen blev den foretrukne løsningsmodel udpeget som løsningsmodel 3a suppleret med visse omkostningseffektive foranstaltninger fra andre løsningsmodeller.

Den foretrukne løsning består i en ændring af direktivet, så det kommer til at omfatte nye bestemmelser i overensstemmelse med gældende EU-ret. Som et kort resumé af hovedelementerne i den foretrukne løsningsmodel er følgende foranstaltninger blevet medtaget: udvidelse af direktivets anvendelsesområde til at omfatte lån på under 200 EUR, rentefri kredit, alle kassekreditter og alle leasingaftaler samt kreditaftaler indgået via peer-to-peer-låneplatforme, ændring af definitionen af flere nøglebegreber, formidling af passende forklaringer til forbrugere, reduktion af mængden af oplysninger, der skal gives til forbrugere i reklamer, med fokus på centrale oplysninger, når de gives via bestemte kanaler, flere oplysninger om, hvordan og hvornår oplysninger forud for indgåelsen af aftaler præsenteres for forbrugere for at sikre, at det gøres på en mere effektiv måde, forbud mod forhåndsafkrydsede felter, forbud mod kombinationssalg, standarder for rådgivningstjenester, forbud mod uopfordret salg af kreditprodukter, fastlæggelse af medlemsstaternes forpligtelse til at fastsætte lofter for rentesatser, de årlige omkostninger i procent eller de samlede kreditomkostninger, fastlæggelse af regler for god forretningsskik og forpligtelse for kreditudbydere og kreditformidlere til at sikre, at medarbejderne har et passende sæt af færdigheder og viden, angivelse af, at vurderinger af kreditværdighed bør foretages på grundlag af oplysninger om finansielle og økonomiske omstændigheder, som er nødvendige, tilstrækkelige og forholdsmæssige, bestemmelse om anvendelsen af alternative datakilder til at foretage vurderinger af kreditværdighed, der afspejler principperne i den generelle forordning (EU) 2016/679 om databeskyttelse, forpligtelse for medlemsstaterne til at fremme formidling af finansiel viden, forpligtelse for medlemsstaterne til at vedtage foranstaltninger for at tilskynde kreditgivere til at udvise rimelig tilbageholdenhed, forbedring af adgangen til gældsrådgivningstjenester, forbedring af betingelserne for håndhævelse ved at indføre en artikel om kompetente myndigheder, 4 %-reglen (mindste maksimale bøde) som fastsat i omnibusdirektivet (EU) 2019/2161 for grænseoverskridende udbredte overtrædelser er medtaget med hensyn til sanktioner.

Den foretrukne løsningsmodel blev vurderet som meget effektiv med hensyn til at nå initiativets mål og sikre en høj grad af sammenhæng med EU-retten og effektivitet med hensyn til de økonomiske og sociale virkninger, der blev vurderet. Den forventes at have en positiv indvirkning på forbrugerbeskyttelsen, mindske skaderne, opbygge tillid og forbedre social inklusion. Den vil sandsynligvis styrke de lige konkurrencevilkår i og på tværs af medlemsstaterne ved at mindske fragmenteringen af de nuværende retlige rammer. De kvantificerede foranstaltninger under den foretrukne løsningsmodel vil medføre en reduktion i skaden for forbrugerne på ca. 2 mia. EUR i perioden 2021-2030. Ud over disse kvantificerede foranstaltninger vil denne løsningsmodel medføre fordele ved andre foranstaltninger såsom lofter over de årlige omkostninger i procent/rente, som anses for at være meget gavnlige for forbrugerne og samfundet, men som ikke kan kvantificeres, hvilket gør den foretrukne løsning endnu mere bæredygtig. Virkningerne for samfundet anses også for at være meget positive takket være foranstaltninger, der forebygger og imødegår overdreven gældsætning og dermed forbedrer social inklusion. Disse foranstaltninger omfatter styrkelse af kreditværdighedsvurderinger, foranstaltninger vedrørende henstand og gældsrådgivning. For hver 1 EUR, der bruges på gældsrådgivning, forventes dette at give mellem 1,4 og 5,3 EUR i tilsvarende fordele, hovedsagelig i form af undgåelse af de sociale omkostninger ved overdreven gældsætning.

De fleste af de omkostninger, der er forbundet med gennemførelsen af det nye direktiv, vil blive afholdt af kreditudbyderne. Nogle foranstaltninger vil være dyrere for udbydere, der i øjeblikket tilbyder produkter, som ikke er omfattet af direktivet (f.eks. lofter over rentesatser, de årlige omkostninger i procent eller de samlede kreditomkostninger). Omkostningerne ved de kvantificerede foranstaltninger for bankerne anslås til mellem 1,4 mia. EUR og 1,5 mia. EUR. Det forventes, at omkostningerne vil blive væltet over på forbrugerne (selv om det ikke var muligt at fastslå i hvilket omfang).

Beskyttelsen af forbrugere, der yder kredit gennem peer-to-peer-låneplatforme, behandles ikke, da det ikke passer til forslagets logik. Derfor vil beskyttelsen af forbrugere, der investerer gennem disse platforme, og platformenes ansvar over for disse forbrugere blive vurderet i en anden sammenhæng og, hvis det er relevant, blive fulgt op af et lovforslag.

Målrettet regulering og forenkling

REFIT-gennemgangen indgår i Kommissionens arbejdsprogram for REFIT-programmet. Forslaget vil medføre omkostninger for virksomhederne, men forventes også at mindske deres administrative byrde takket være større juridisk klarhed. En række foranstaltninger er allerede ved at blive gennemført i nogle medlemsstater, så virksomheder i disse medlemsstater vil ikke stå over for betydelige ekstraomkostninger.

Forslaget forenkler visse oplysningskrav og sigter mod at tilpasse kravene til digital brug. Forslaget vil navnlig reducere reklameomkostningerne for kreditudbydere/formidlere på visse medier, f.eks. radio, samtidig med at det sikres, at forbrugerne får klarere oplysninger, der er lettere at behandle og forstå. Potentialet for forenkling af kravene til reklame for forbrugerkredit på radioudsendelser kan anslås til 1,4 mio. EUR om året, svarende til 14 mio. EUR i perioden 2021-2030.

Tilpasning af informationskravene til digital brug, navnlig gennem en ny standardiseret europæisk oversigt over forbrugerkreditter, er forbundet med en indledende omkostning. På lang sigt ville det imidlertid mindske byrden for virksomhederne, som ville kunne levere den komplette standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysningsformular pr. e-mail uden at skulle tilpasse den til digitale skærme. Eftersom omkring en tredjedel af forbrugerne indgik en kreditaftale online, kunne denne reduktion af byrden i sidste ende have en positiv indvirkning på over 25 mio. personlige banklån om året.

Hvad angår den mindskede byrde for de offentlige forvaltninger, forventes den højere grad af juridisk klarhed og de forenklede reguleringsmæssige rammer at reducere antallet af klager og øge graden af sikkerhed og overholdelse, hvilket vil gøre håndhævelsesprocedurerne mere effektive. Specifikke foranstaltninger til at styrke koordineringen og forbedre betingelserne for håndhævelse af direktivet forventes også at føre til effektivitetsgevinster i håndhævelsen af forpligtelserne i direktivet.

Det er ikke blevet konstateret, at de specifikke virkninger for SMV'er er væsentlige, og de er derfor ikke blevet vurderet særskilt.

Grundlæggende rettigheder

Dette forslag respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt i navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Det har navnlig til formål at sikre fuld overholdelse af reglerne om beskyttelse af personoplysninger, ejendomsret, ikke-forskelsbehandling, beskyttelse af familie- og arbejdsliv samt forbrugerbeskyttelse i henhold til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Enhver behandling af personoplysninger med henblik på dette direktiv vil være i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679. Dette indebærer, at kun de data, der er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt for at vurdere forbrugerens kreditværdighed, bør indsamles og på anden måde behandles.

Det vil forbyde forskelsbehandling på grundlag af nationalitet eller bopæl eller enhver af de grunde, der er omhandlet i artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, når der anmodes om, indgås eller besiddes en kreditaftale i EU, til fordel for både kreditgivere og forbrugere.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Dette forslag har ingen virkninger for EU's eller EU-agenturernes budget, idet der ses bort fra de normale administrative omkostninger, der er forbundet med at sikre overholdelse af EU-retten, eftersom der ikke oprettes nye udvalg, og der ikke indgås finansielle forpligtelser.

5.ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

Kommissionen vil overvåge gennemførelsen af det reviderede direktiv, hvis det vedtages, efter at det er trådt i kraft. Kommissionen vil primært være ansvarlig for at overvåge direktivets virkninger på grundlag af data fra medlemsstaternes myndigheder og kreditudbydere, som så vidt muligt vil være baseret på eksisterende datakilder for at undgå yderligere byrder for de forskellige interessenter.

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Nedenstående sammenfatning har til formål at lette beslutningsprocessen ved at skitsere direktivets hovedindhold. I artikel 1 (genstand) fastslås, at direktivet har til formål at harmonisere aspekter af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om visse forbrugerkreditaftaler og crowdfundingkredittjenester.

Ved artikel 2 (anvendelsesområde) fastlægges direktivets anvendelsesområde, som omfatter visse forbrugerkreditaftaler og crowdfundingkredittjenester. Nogle undtagelser, der er tilladt i henhold til artikel 2 i direktiv 2008/48/EF, er fortsat gyldige, men undtagelser vedrørende mindstebeløb, leasingaftaler med forkøbsret til varer eller tjenesteydelser, kassekreditter, rentefri kredit uden omkostninger eller kredit, der skal tilbagebetales inden for 3 måneder med kun ubetydelige omkostninger, fjernes.

I artikel 3 (definitioner) defineres de begreber, der anvendes i dette forslag. Definitionerne er i videst muligt omfang blevet tilpasset definitionerne i andre EU-tekster, navnlig direktiv 2014/17/EF om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse. I betragtning af de særlige forhold, der gør sig gældende i dette direktiv, er nogle imidlertid blevet skræddersyet til dette forslags behov.

I artikel 4 (omregning af beløb angivet i euro til national valuta) fastsættes regler for omregning af beløb angivet i euro i direktivet til national valuta.

Artikel 5 (forpligtelse til at give forbrugerne gratis oplysninger) omfatter en forpligtelse til at give forbrugerne gratis oplysninger i overensstemmelse med direktivet.

I henhold til artikel 6 (ikke-forskelsbehandling) skal medlemsstaterne sikre, at forbrugere, der har lovligt ophold i Unionen, ikke forskelsbehandles på grund af deres nationalitet, bopæl eller af nogen grund, jf. artikel 21 i chartret, når de anmoder om, indgår eller er i besiddelse af en kreditaftale eller crowdfundingkredittjenester i EU.

Med artikel 7 (reklame for og markedsføring af kreditaftaler og crowdfundingkredittjenester) indføres generelle principper for markedsførings- og reklamekommunikation.

Ved artikel 8 (standardoplysninger, der skal indgå i reklamer for kreditaftaler og crowdfundingkredittjenester) fastsættes formen og indholdet af de oplysninger, der skal indgå i reklamer. Standardoplysningerne vedrører centrale kreditelementer. I særlige og begrundede tilfælde, hvor det medium, der anvendes til at formidle de oplysninger, der skal indgå i reklamen, ikke gør det muligt at vise dem visuelt, f.eks. i radioreklamer, bør sådanne oplysninger reduceres for at undgå meget store informationsmængder og mindske unødvendige byrder. Disse bestemmelser supplerer forpligtelserne i direktiv 2002/65/EF om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser og direktiv 2005/29/EF om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked.

I henhold til artikel 9 (generelle oplysninger) skal kreditgivere eller, hvor det er relevant, kreditformidlere eller udbydere af crowdfundingkredittjenester til enhver tid stille klare og forståelige generelle oplysninger om kreditaftaler til rådighed.

Ved artikel 10 (oplysninger forud for indgåelsen af aftaler) forpligtes kreditgivere, kreditformidlere eller udbydere af crowdfundingkredittjenester til at give forbrugerne personlige oplysninger forud for indgåelsen af aftaler på grundlag af formularen Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger, ud over hvilken de skal have en standardiseret europæisk oversigt over forbrugerkreditter, der på én side beskriver de vigtigste elementer i den pågældende kredit, for at hjælpe dem med at sammenligne forskellige tilbud. Formålet er at sikre, at forbrugerne kan se en kort oversigt over alle de væsentlige oplysninger, også på en mobiltelefon. Indholdet og udformningen af den standardiserede europæiske oversigt over forbrugerkreditter er beskrevet i bilag II, mens indholdet og udformningen af formularen Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger er nærmere beskrevet i bilag I. Oplysninger forud for indgåelsen af aftaler skal gives mindst én dag, før forbrugeren bindes af en kreditaftale eller en aftale eller et tilbud om crowdfundingkredittjenester. Hvis der gives oplysninger forud for kontraktindgåelsen mindre end én dag, før forbrugeren er bundet af en kreditaftale, en aftale eller et tilbud om levering af crowdfundingkredittjenester, skal kreditgivere, kreditformidlere eller udbydere af crowdfundingkredittjenester én dag efter kontraktens indgåelse minde forbrugerne om muligheden for at fortryde kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester.

I henhold til artikel 11 (oplysninger forud for aftaleindgåelsen i forbindelse med kreditaftaler som omhandlet i artikel 2, stk. 5 eller 6) skal kreditgivere og kreditformidlere give forbrugerne personlige oplysninger forud for aftaleindgåelsen om visse typer forbrugerkredit på grundlag af formularen Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger i tillæg til den én side lange standardiserede europæiske oversigt over forbrugerkreditter. Formularens indhold og udformning er beskrevet i bilag III. For andre kreditaftaler skal der gives oplysninger forud for indgåelse af aftalen mindst én dag, før forbrugeren bindes af en kreditaftale eller et tilbud, ellers skal kreditgivere og kreditformidlere én dag efter indgåelsen af aftalen minde forbrugerne om muligheden for at fortryde kreditaftalen.

I henhold til artikel 12 (fyldestgørende forklaringer) skal kreditgivere, kreditformidlere eller udbydere af crowdfundingkredittjenester på passende vis forklare forbrugerne de foreslåede kreditaftaler, crowdfundingkredittjenester og accessoriske tjenester, så de kan vurdere, om de er tilpasset deres behov og finansielle situation.

I artikel 13 (personaliserede tilbud på grundlag af automatiseret behandling) gøres det obligatorisk at informere forbrugerne, når de på grundlag af automatisk behandling, herunder profilering, præsenteres for personaliserede tilbud.

Ved artikel 14 (kombinations- og pakkesalg) forbydes kombinationssalg, medmindre det kan påvises, at de medfører en klar fordel for forbrugerne, idet der tages behørigt hensyn til tilgængeligheden af og priserne på de pågældende produkttyper, samtidig med at pakkesalg tillades.

Ved artikel 15 (afledt aftale om køb af accessoriske tjenesteydelser) forbydes det at aflede forbrugerens indforståelse ved hjælp af standardoptioner såsom forudafkrydsede felter.

I artikel 16 (rådgivningstjenester) fastsættes standarder for at sikre, at forbrugerne, når kreditgiveren, kreditformidleren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester yder rådgivning, gøres opmærksom herpå, uden at der indføres en forpligtelse til at yde rådgivning. Med artiklen indføres et krav om, at der skal tages hensyn til et tilstrækkeligt antal kreditaftaler eller crowdfundingkredittjenester på markedet, og at rådgivningen skal være i overensstemmelse med låntagerens profil.

Ved artikel 17 (forbud mod uopfordret kreditsalg) forbydes ethvert uopfordret salg af kredit, herunder forudgodkendte kreditkort, der ikke er anmodet om, og som sendes til forbrugere, eller at forbrugerens overtræk/kreditkortforbrug hæves ensidigt af kreditgiveren uden dennes forudgående anmodning eller udtrykkelige samtykke.

I henhold til artikel 18 (forpligtelse til at vurdere forbrugerens kreditværdighed) skal kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester vurdere forbrugerens evne til at tilbagebetale kreditten under hensyntagen til forbrugerens interesse og på grundlag af nødvendige og forholdsmæssige oplysninger om forbrugerens indtægter og udgifter og andre finansielle og økonomiske omstændigheder, uden at det går ud over, hvad der er strengt nødvendigt for at foretage en sådan vurdering. Det kræves også, at der stilles kredit til rådighed for forbrugerne, hvis resultatet af kreditværdighedsvurderingen viser, at de forpligtelser, der følger af kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester, sandsynligvis vil blive opfyldt på den måde, der kræves i henhold til den pågældende aftale, medmindre der foreligger særlige og berettigede omstændigheder. Når kreditværdighedsvurderingerne er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, har forbrugerne desuden ret til at anmode om og få menneskelig indgriben fra kreditgiverens side, en meningsfuld forklaring på kreditværdighedsvurderingen og til at give udtryk for deres synspunkter og til at anfægte denne kreditværdighedsvurdering.

I artikel 19 (databaser) indføres bestemmelser, der skal sikre, at kreditgivere eller udbydere af crowdfundingkredittjenester kan få adgang til oplysninger fra relevante databaser på et ikke-diskriminerende grundlag.

I artikel 20 (formular til kreditaftalen og aftalen om levering af crowdfundingkreditydelser) og artikel 21 (oplysninger, der skal indgå i kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkreditydelser) fastsættes formularen og de oplysninger, der skal indgå i kreditaftaler eller aftaler om levering af crowdfundingkreditydelser.

Ved artikel 22 (oplysninger om ændring af kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester) fastsættes specifikke sikkerhedsforanstaltninger, der skal indføres for forbrugerne i tilfælde af ændring af kreditaftaler eller aftaler om levering af crowdfundingkredittjenester.

Ved artikel 23 (ændringer i debitorrenten) fastsættes de oplysninger, der skal gives til forbrugeren, hvis debitorrenten ændres.

I artikel 24 (kassekreditter) indføres bestemmelser, der skal sikre, at forbrugerne regelmæssigt informeres om visse oplysninger om deres kassekredit.

Artikel 25 (overtræk) indeholder regler om stiltiende accepterede overtræk, hvorved en kreditgiver stiller midler til rådighed for en forbruger, der overstiger den løbende saldo på forbrugerens løbende konto eller den aftalte kassekredit. I tilfælde af et væsentligt overtræk skal forbrugeren gøres opmærksom på og oplyses om de gældende betingelser.

Med artikel 26 (fortrydelsesret) får forbrugerne mulighed for at fortryde en kreditaftale eller en aftale om levering af crowdfundingkredittjenester under omstændigheder svarende til dem, der er omhandlet i direktiv 2002/65/EF om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne.

I artikel 27 (tilknyttede kreditaftaler) fastsættes specifikke regler for tilknyttede kreditaftaler og forbrugernes fortrydelsesret.

I artikel 28 (tidsubegrænsede kreditaftaler eller aftaler om levering af crowdfundingkredittjenester) fastsættes særlige betingelser for opsigelse af tidsubegrænsede kreditaftaler.

I artikel 29 (førtidig indfrielse) fastsættes forbrugernes ret til at opfylde deres forpligtelser inden forfaldsdatoen. I tilfælde af hel eller delvis førtidig indfrielse har forbrugeren ret til en reduktion af de samlede kreditomkostninger, mens kreditgiveren har ret til en rimelig og objektivt begrundet kompensation for eventuelle omkostninger, der er direkte forbundet med førtidig indfrielse af kreditten.

Artikel 30 (beregning af de årlige omkostninger i procent) vedrører den vigtigste indikator, der anvendes til at sammenligne forbrugerkreditprodukter. For forbrugerkreditprodukter kræves det, at der anvendes den definition af de årlige omkostninger i procent, der er anvendt i direktiv 2008/48/EF. Bilag IV indeholder nærmere oplysninger om beregningsmetoden for ÅOP, og der er fastsat bestemmelser om ændring af metoden for at kunne tage hensyn til markedsudviklingen.

I artikel 31 (lofter over rentesatser, årlige omkostninger i procent og de samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditten) indføres der lofter for rentesatsen for forbrugerkreditaftaler, ÅOP og/eller de samlede omkostninger ved kreditten. Medlemsstaterne kan beslutte at fastsætte et specifikt loft for en revolverende kreditfacilitet.

Ved artikel 32 (forpligtelser til at udvise god forretningsskik ved ydelse af kredit til forbrugere) og artikel 33 (krav til personalets viden og kompetencer) fastsættes vigtige betingelser for kreditgivere, kreditformidlere og udbydere af crowdfundingkredittjenester med henblik på at sikre en høj grad af professionalisme i forbindelse med ydelse af forbrugerkredit, såsom krav til aflønningspolitikker og krav om at have den nødvendige viden og de rette færdigheder.

Ved artikel 34 (formidling af finansiel viden) indføres foranstaltninger til formidling af finansiel viden, som medlemsstaterne skal fremme, navnlig i forbindelse med forbrugerkreditaftaler, for at forbedre forbrugernes finansielle forståelse, herunder om produkter, der sælges digitalt.

I artikel 35 (restancer og foranstaltninger vedrørende henstand) indføres foranstaltninger, der skal tilskynde til rimelig tilbageholdenhed, inden der indledes en håndhævelsesprocedure.

I henhold til artikel 36 (gældsrådgivning) skal medlemsstaterne sikre, at der stilles gældsrådgivning til rådighed for forbrugerne.

Ved artikel 37 (godkendelse og registrering af samt tilsyn med ikke-kreditinstitutter) fastsættes, at ikke-kreditinstitutter skal være underlagt passende procedurer for godkendelse, registrering og tilsyn. Dette bør sikre, at alle kreditgivere og udbydere af crowdfundingkredittjenester, uanset om de er kreditinstitutter eller ej, er tilstrækkeligt reguleret og underlagt tilsyn.

Artikel 38 (særlige forpligtelser for kreditformidlere) indeholder bestemmelser om særlige foranstaltninger i forbindelse med kreditformidlere.

I artikel 39 (overdragelse af rettigheder), der svarer til artikel 17 i direktiv 2008/48/EF, hedder det, at visse rettigheder skal opretholdes i tilfælde af overdragelse til tredjemand af kreditgiverens rettigheder i henhold til en kreditaftale eller overdragelse af selve kreditaftalen til tredjemand. Ved "erhverver" forstås enhver person, som har fået overdraget kreditgiverens rettigheder, dvs. et kreditforsikringsselskab, et inkassobureau, et rediskonteringsfirma eller et securitisationsselskab osv.

I artikel 40 (udenretslig tvistbilæggelse) fastsættes det, at forbrugerne bør have adgang til alternative tvistbilæggelsesprocedurer til bilæggelse af tvister mellem forbrugere og kreditgivere, kreditformidlere eller crowdfundingtjenesteudbydere vedrørende de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv, uden at skelne mellem kontraktlige tvister og tvister forud for aftaleindgåelsen. Sådanne procedurer for alternativ tvistbilæggelse og de instanser, der tilbyder dem, bør opfylde de kvalitetskrav, som er fastsat i direktiv 2013/11/EU.

Ved artikel 41 (kompetente myndigheder) fastlægges, at medlemsstaterne skal udpege specifikke kompetente myndigheder, der skal gennemføre dette direktiv.

I artikel 42 (harmoniseringsniveau) og artikel 43 (direktivets ufravigelige karakter) bekræftes princippet om fuld harmonisering samt direktivets ufravigelige karakter. Medlemsstaterne har ikke ret til at indføre andre bestemmelser vedrørende de områder, der er omfattet af direktivet, for så vidt det indeholder harmoniserede bestemmelser på disse områder.

I henhold til artikel 44 (sanktioner) skal medlemsstaterne sikre, at der anvendes passende administrative foranstaltninger eller sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse af direktivet. For "udbredte overtrædelser" og "udbredte overtrædelser med EU-dimension", som defineret i den reviderede CPC-forordning, vil medlemsstaterne desuden skulle pålægge bøder på højst 4 % af den overtrædende kreditgivers, kreditformidlers eller udbyder af crowdfundingkredittjenesters omsætning i deres nationale lovgivning.

I artikel 45 (udøvelse af delegerede beføjelser) fastsættes de procedurer, der skal følges, for at visse dele af direktivet kan tilpasses, specificeres eller ajourføres ved hjælp af delegerede retsakter.

Artikel 46 (revision og overvågning), 47 (ophævelse og overgangsbestemmelser), 48 (gennemførelse), 49 (ikrafttræden) og 50 (adressater) indeholder standardbestemmelser og formuleringer, der ikke kræver særlige bemærkninger.

2021/0171 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om forbrugerkredit
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 23 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF 24 fastsætter regler på EU-plan for forbrugerkreditaftaler og crowdfundingkredittjenester for forbrugere.

(2)I 2014 fremlagde Kommissionen en rapport om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF. I 2020 fremlagde Kommissionen en anden rapport om gennemførelsen af direktivet og et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene med henblik på at fremlægge resultaterne af en REFIT-evaluering af direktivet, som omfattede en bred høring af relevante interessenter.

(3)Disse rapporter og høringer viste, at direktiv 2008/48/EF har været delvis effektivt med hensyn til at sikre høje standarder for forbrugerbeskyttelse og fremme udviklingen af et indre marked for kredit, og at sådanne mål stadig er relevante. Årsagerne til, at dette direktiv kun har været delvist effektivt, skyldes både selve direktivet, f.eks. upræcis formulering af bestemte artikler, og eksterne faktorer såsom udviklingen i forbindelse med digitalisering, den praktiske anvendelse og håndhævelse i medlemsstaterne og aspekter af forbrugerkreditmarkedet, der ikke er omfattet af direktivet.

(4)Digitaliseringen har bidraget til en markedsudvikling, som ikke var forudset på det tidspunkt, hvor direktiv 2008/48/EF blev vedtaget. Faktisk har den hurtige teknologiske udvikling siden direktivet fra 2008 medført betydelige ændringer på forbrugerkreditmarkedet, både på udbuds- og efterspørgselssiden, såsom fremkomsten af nye produkter og udviklingen i forbrugernes adfærd og præferencer.

(5)Den upræcise formulering af visse bestemmelser i direktiv 2008/48/EF, der giver medlemsstaterne mulighed for at vedtage divergerende bestemmelser, som går videre end dem, der er fastsat i nævnte direktiv, resulterede i en fragmenteret reguleringsmæssig ramme i hele Unionen for en række aspekter af forbrugerkredit.

(6)Den faktiske og retlige situation som følge af disse nationale forskelle fører i nogle tilfælde til konkurrenceforvridning mellem kreditorer i Unionen og skaber hindringer for det indre marked. Situationen begrænser forbrugernes mulighed for at drage fordel af et gradvist stigende udbud af grænseoverskridende kredit, som forventes at vokse yderligere som følge af digitaliseringen. Disse forvridninger og begrænsninger kan have konsekvenser i form af en mindre efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser. Situationen fører også til et utilstrækkeligt og uensartet beskyttelsesniveau for forbrugerne i hele Unionen.

(7)I de seneste år har kreditudbuddet til forbrugerne udviklet og diversificeret sig betydeligt. Der er dukket nye kreditprodukter op, navnlig i onlinemiljøet, og brugen af dem fortsætter med at udvikle sig. Dette har skabt retsusikkerhed med hensyn til anvendelsen af direktiv 2008/48/EF på sådanne nye produkter.

(8)Dette direktiv supplerer bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF 25 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne. Af hensyn til retssikkerheden bør det præciseres, at i tilfælde af konflikt mellem bestemmelserne bør bestemmelsen i dette direktiv, som lex specialis, finde anvendelse.

(9)I overensstemmelse med artikel 26 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) omfatter det indre marked et område med fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser og fri etableringsret. Udviklingen af mere gennemsigtige og effektive retlige rammer for forbrugerkredit bør øge forbrugernes tillid og lette udviklingen af grænseoverskridende aktiviteter.

(10)For at få det indre marked for forbrugerkredit til at fungere bedre er det nødvendigt at fastsætte harmoniserede EU-rammer på en række kerneområder. I lyset af det voksende marked for forbrugerkredit, navnlig i onlinemiljøet, og de europæiske borgeres øgede mobilitet vil fremadrettet EU-lovgivning, der er i stand til at tilpasse sig fremtidige kreditformer, og som giver medlemsstaterne en passende grad af fleksibilitet i gennemførelsen heraf, bidrage til at skabe lige vilkår for virksomheder.

(11)I henhold til artikel 169, stk. 1, og artikel 169, stk. 2, litra a), i TEUF skal Unionen bidrage til at nå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau ved hjælp af foranstaltninger, som vedtages i henhold til artikel 114 i TEUF. I henhold til artikel 38 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ("chartret") skal der sikres et højt forbrugerbeskyttelsesniveau i Unionens politikker.

(12)Det er vigtigt, at forbrugerne nyder godt af et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. Den frie bevægelighed for kredittilbud bør således kunne finde sted på optimale vilkår for både dem, der tilbyder kredit, og dem, der kræver det, under behørig hensyntagen til særlige situationer i medlemsstaterne.

(13)Fuldstændig harmonisering er nødvendig for at sikre, at alle forbrugere i Fællesskabet nyder samme høje grad af beskyttelse af deres interesser og for at skabe et velfungerende indre marked. Medlemsstaterne bør derfor ikke kunne bibeholde eller indføre bestemmelser på nationalt plan, der afviger fra dem, der er fastsat i dette direktiv, medmindre andet er fastsat i dette direktiv. Sådanne restriktioner bør dog kun gælde på de områder, hvor der er fastsat harmoniserede bestemmelser i dette direktiv. Hvor der ikke findes harmoniserede bestemmelser, bør medlemsstaterne fortsat kunne bibeholde eller indføre national lovgivning. Medlemsstaterne bør derfor have mulighed for at bibeholde eller indføre nationale bestemmelser om, at sælgeren eller tjenesteyderen og kreditgiveren hæfter solidarisk. Medlemsstaterne bør også have mulighed for at bibeholde eller indføre nationale bestemmelser om ophævelse af en aftale om salg af varer eller levering af tjenesteydelser, hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret i kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester. I den forbindelse bør medlemsstaterne for tidsubegrænsede kreditaftaler kunne fastsætte en minimumsperiode, der skal strække sig fra det tidspunkt, hvor kreditgiveren anmoder om indfrielse, og til den dag, hvor kreditten skal betales tilbage.

(14)Definitionerne i dette direktiv bestemmer rækkevidden af harmoniseringen. Medlemsstaternes forpligtelse til at gennemføre bestemmelserne i dette direktiv bør derfor begrænses til dets anvendelsesområde som bestemt ved dets definitioner. Dette direktiv bør dog ikke berøre medlemsstaternes anvendelse af direktivets bestemmelser på områder, der ikke er omfattet af dets anvendelsesområde i overensstemmelse med EU-retten. En medlemsstat kan således opretholde eller indføre national lovgivning svarende til dette direktiv eller visse bestemmelser i dette direktiv om kreditaftaler uden for direktivets anvendelsesområde, f.eks. om kreditaftaler, ved hvis indgåelse forbrugeren anmodes om at deponere en genstand som sikkerhed hos kreditgiveren, og hvor forbrugeren ene og alene hæfter med den pågældende sikkerhedsgenstand Endvidere kan medlemsstaterne også anvende dette direktiv på tilknyttede lån, som ikke falder ind under definitionen af en tilknyttet kreditaftale i dette direktiv. Bestemmelserne i dette direktiv om tilknyttede kreditaftaler kan således finde anvendelse på kreditaftaler, der kun delvis tjener til at finansiere en aftale om levering af varer eller levering af en tjenesteydelse.

(15)En række medlemsstater har anvendt direktiv 2008/48/EF på områder, der ikke er omfattet af dets anvendelsesområde, for at forbedre forbrugerbeskyttelsesniveauet. Faktisk kan flere af de kreditaftaler, der ikke er omfattet af nævnte direktivs anvendelsesområde, være til skade for forbrugerne, herunder kortfristede, dyre lån, hvis beløb typisk er lavere end den minimumsgrænse på 200 EUR, der er fastsat i direktiv 2008/48/EF. I denne forbindelse og med henblik på at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og lette det grænseoverskridende forbrugerkreditmarked bør dette direktivs anvendelsesområde omfatte visse aftaler, der var udelukket fra anvendelsesområdet for direktiv 2008/48/EF, såsom forbrugerkreditaftaler på under 200 EUR. På samme måde bør andre potentielt skadelige produkter på grund af de høje omkostninger, der er forbundet hermed, eller de høje gebyrer, der opkræves ved manglende betaling, være omfattet af dette direktiv for at sikre øget gennemsigtighed og bedre forbrugerbeskyttelse, hvilket vil resultere i større forbrugertillid. Med henblik herpå bør leasingaftaler, kreditaftaler i form af en kassekredit, hvor kreditten skal tilbagebetales inden for en måned, og kreditaftaler, hvor kreditten ydes rentefrit og uden andre omkostninger, herunder "køb nu og betal senere-ordninger", dvs. nye digitale finansielle værktøjer, der giver forbrugerne mulighed for at foretage indkøb og betale dem af over tid, og kreditaftaler, hvor kreditten skal tilbagebetales inden for tre måneder, og hvor der kun skal betales ubetydelige gebyrer, ikke udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde. Desuden bør alle kreditaftaler op til 100 000 EUR være omfattet af dette direktivs anvendelsesområde. Den øvre grænse for kreditaftaler i henhold til dette direktiv bør hæves for at tage hensyn til indeksering for at tilpasse til virkningerne af inflationen siden 2008 og i de kommende år.

(16)Crowdfunding er i stigende grad en form for finansiering, der er tilgængelig for forbrugerne, typisk til mindre udgifter eller investeringer. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 26 udelukker crowdfundingtjenester, herunder tjenester, der formidler kreditgivning, som leveres til forbrugere som defineret i direktiv 2008/48/EF, fra forordningens anvendelsesområde. I denne forbindelse har dette direktiv til formål at supplere forordning (EU) 2020/1503 ved at afhjælpe denne udelukkelse ved at skabe juridisk klarhed om den gældende retlige ordning for crowdfundingtjenester, når en forbruger søger at optage kredit gennem en udbyder af crowdfundingkredittjenester.

(17)En udbyder af crowdfundingkredittjenester driver en digital platform, der er åben for offentligheden, for at matche eller formidle matchningen mellem potentielle långivere og forbrugere, der søger finansiering. En sådan finansiering kan være i form af forbrugerkredit. Hvis udbydere af crowdfundingkredittjenester yder direkte kredit til forbrugere, finder bestemmelserne i dette direktiv vedrørende kreditgivere anvendelse på dem. Hvis udbydere af crowdfunding-kredittjenester formidler kreditgivning mellem kreditgivere, der handler som led i deres erhvervsmæssige virksomhed, og forbrugere, bør de forpligtelser, der påhviler kreditgivere i henhold til dette direktiv, gælde for disse kreditgivere. I en sådan situation fungerer crowdfundingkredittjenesteudbyderne som kreditformidlere, og derfor bør forpligtelserne for kreditformidlere i henhold til dette direktiv finde anvendelse på dem.

(18)Nogle af bestemmelserne i dette direktiv bør desuden finde anvendelse på udbydere af crowdfundingkredittjenester, der handler i denne egenskab og ikke som kreditgivere eller kreditformidlere, når de formidler kreditgivning mellem på den ene side personer, der yder forbrugerkredit uden for rammerne af deres erhvervsmæssige virksomhed, og på den anden side forbrugere. I denne forbindelse bør crowdfundingkredittjenesteudbydere overholde visse regler og forpligtelser i dette direktiv, herunder forpligtelsen til at foretage en vurdering af kreditværdigheden og reglerne om oplysninger forud for aftaleindgåelsen. Personer, der yder kredit uden for rammerne af deres erhvervsmæssige virksomhed, til forbrugere gennem en crowdfundingkreditplatform, bør ikke være underlagt forpligtelser for kreditgivere i henhold til dette direktiv.

(19)For så vidt angår de specifikke kreditaftaler, for hvilke kun nogle af bestemmelserne i dette direktiv finder anvendelse, bør medlemsstaterne fortsat frit kunne regulere sådanne typer kreditaftaler i deres nationale lovgivning for så vidt angår andre aspekter, der ikke er harmoniseret ved dette direktiv.

(20)Aftaler om løbende levering af tjenesteydelser eller varer af samme art, hvor forbrugeren betaler for ydelserne eller varerne i rater, så længe de leveres, kan være meget forskellige fra de kreditaftaler, som er omfattet af dette direktiv, med hensyn til de berørte aftaleparters interesser og vilkårene for og udførelsen af transaktionerne. Sådanne aftaler bør derfor ikke betragtes som kreditaftaler i dette direktivs forstand. En sådan aftale omfatter f.eks. en forsikringsaftale, hvor forsikringen betales i månedlige afdrag.

(21)Kreditaftaler, der dækker långivning med sikkerhed i fast ejendom, og kreditaftaler, hvis formål er at finansiere erhvervelsen eller bevarelsen af ejendomsrettigheder til jord eller til en eksisterende eller projekteret bygning, bør udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde, da sådanne aftaler er reguleret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/EF 27 . Ikke-sikrede kreditter, hvis formål er renovering af fast ejendom til beboelse, herunder kreditter med et samlet kreditbeløb på over 100 000 EUR, bør dog ikke udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde.

(22)Dette direktiv bør finde anvendelse, uanset om kreditgiveren er en juridisk person eller en fysisk person. Dette direktiv bør imidlertid ikke berøre medlemsstaternes ret til at begrænse tilrådighedsstillelsen af forbrugerkredit til kun at omfatte juridiske personer eller visse juridiske personer.

(23)Visse bestemmelser i dette direktiv bør finde anvendelse på fysiske og juridiske personer (kreditformidlere), der som led i udøvelsen af deres erhvervsmæssige virksomhed mod et honorar præsenterer forbrugere for eller tilbyder forbrugere kreditaftaler, bistår forbrugere ved at udføre forberedende arbejde med henblik på kreditaftaler eller indgår kreditaftaler med forbrugere på kreditgiverens vegne.

(24)Oplysninger til forbrugerne, såsom oplysninger forud for aftaleindgåelsen eller generelle oplysninger, bør gives gratis.

(25)Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt i navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ("chartret"). Dette direktiv respekterer navnlig fuldt ud retten til beskyttelse af personoplysninger, til ejendom, til ikke-forskelsbehandling, til beskyttelse af familieliv og arbejdsliv og til forbrugerbeskyttelse i henhold til chartret.

(26)Forbrugere, der har lovligt ophold i Unionen, bør ikke forskelsbehandles på grund af deres nationalitet eller bopæl eller af nogen af de grunde, der er omhandlet i chartrets artikel 21, når de anmoder om, indgår eller er i besiddelse af en kreditaftale eller en aftale om levering af crowdfundingkredittjenester i Unionen.

(27)Forbrugerne bør beskyttes mod urimelig eller vildledende praksis, navnlig med hensyn til oplysninger fra kreditgiver, kreditformidler eller udbyder af crowdfundingkredittjenester, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF 28 . Nævnte direktiv finder fortsat anvendelse på kreditaftaler og crowdfundingkredittjenester og fungerer som et "sikkerhedsnet", der sikrer, at der kan opretholdes et højt fælles forbrugerbeskyttelsesniveau mod urimelig handelspraksis i alle sektorer, herunder ved at supplere anden EU-lovgivning.

(28)Reklame har tendens til at fokusere på især et eller flere produkter, men forbrugerne bør være i stand til at træffe deres beslutninger på grundlag af viden om alle de tilbudte kreditprodukter. I denne henseende spiller generelle oplysninger en vigtig rolle, da de medvirker til at forklare forbrugeren om det brede udvalg af produkter og tjenesteydelser og de særlige kendetegn i den forbindelse. Forbrugerne bør derfor til enhver tid kunne få adgang til generelle oplysninger om eksisterende kreditprodukter. Dette bør ikke berøre forpligtelsen til at give forbrugerne personlige oplysninger forud for aftaleindgåelsen.

(29)Der bør fastsættes særlige bestemmelser om reklame for kreditaftaler eller crowdfundingkredittjenester og visse standardoplysninger, der skal gives til forbrugerne, navnlig for at sætte dem i stand til at sammenligne forskellige tilbud. Sådanne oplysninger bør gives koncist, klart og på en fremtrædende måde i form af et repræsentativt eksempel. Standardoplysningerne bør vises på forhånd og tydeligt, på en klar måde og i et engagerende format. De bør være let læselige og tilpasset for at tage hensyn til visse mediers tekniske begrænsninger såsom mobiltelefonskærme. Midlertidige salgsfremmende betingelser, såsom en teaserrente med lavere rente i de første måneder af kreditaftalen eller crowdfundingkredittjenester, bør klart identificeres som sådanne. Forbrugerne bør kunne se en hurtig oversigt over alle væsentlige oplysninger, også når de ser dem på en mobiltelefon. Kreditgiverens og i givet fald kreditformidlerens og udbyderen af crowdfundingkredittjenesternes telefonnummer og e-mailadresse bør også meddeles forbrugeren, så vedkommende hurtigt og effektivt kan kontakte kreditgiveren, kreditformidleren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester. Der bør fastsættes et loft, når det ikke er muligt at angive det samlede kreditbeløb som det samlede beløb, der stilles til rådighed, navnlig når en kreditaftale giver forbrugeren mulighed for at hæve beløbet frit, men med en begrænsning med hensyn til beløbet. Loftet bør angive den øvre grænse for den kredit, der kan stilles til rådighed for forbrugeren. I særlige og begrundede tilfælde kan mængden af offentliggjorte oplysninger reduceres for at forbedre forbrugernes forståelse af oplysninger, der offentliggøres i reklamer for kreditaftaler eller crowdfundingkredittjenester, hvis det anvendte medie ikke gør det muligt visuelt at vise dem, f.eks. i radioreklamer. Desuden bør medlemsstaterne fortsat frit kunne regulere oplysningskrav i deres nationale lovgivning vedrørende reklame for kreditaftaler eller crowdfundingkredittjenester, som ikke indeholder oplysninger om kreditomkostningerne.

(30)For at forbrugerne kan træffe deres beslutninger med fuldt kendskab til de faktiske omstændigheder, bør de modtage passende oplysninger til nøje overvejelse i ro og mag mindst én dag før indgåelsen af kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester, herunder oplysninger om vilkårene og omkostningerne ved kreditten og om deres forpligtelser, samt fyldestgørende forklaringer herpå. Disse regler bør ikke berøre Rådets direktiv 93/13/EØF 29 .

(31)Oplysninger forud for aftaleindgåelsen bør gives ved hjælp af formularen Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger. For at hjælpe forbrugerne med at forstå og sammenligne tilbud bør der ud over formularen Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger også udleveres en standardiseret europæisk oversigt over forbrugerkreditter, som giver forbrugerne mulighed for at se alle væsentlige oplysninger med et enkelt blik, også på en mobiltelefonskærm. Informationen bør være klar, letlæselig og tilpasset visse mediers tekniske begrænsninger, såsom mobiltelefonskærme. De bør vises på en passende og hensigtsmæssig måde på de forskellige kanaler for at sikre, at alle forbrugere kan få adgang til oplysninger på lige fod og i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/882 30 .

(32)For at sikre størst mulig gennemsigtighed og sammenlignelighed af tilbuddene bør oplysningerne forud for aftaleindgåelsen navnlig omfatte de årlige omkostninger i procent, der gælder for kreditten, og som er fastsat på samme måde i hele Unionen. Da de årlige omkostninger i procent på dette stadium kun kan angives som et eksempel, bør eksemplet være repræsentativt. Det bør derfor f.eks. svare til den gennemsnitlige varighed og det samlede kreditbeløb, der ydes for den pågældende type kreditaftale eller crowdfundingkredittjenester, og, hvis det er relevant, til de købte varer. Ved fastlæggelsen af det repræsentative eksempel bør der også tages hensyn til, hvor hyppigt visse typer kreditaftaler eller crowdfundingkredittjenester optræder på et specifikt marked. For så vidt angår debitorrenten, afdragenes hyppighed og kapitaliseringen af renter, bør kreditgiverne anvende deres sædvanlige beregningsmetode for den pågældende forbrugerkredit. Hvis oplysningerne forud for aftaleindgåelsen gives mindre end én dag, før forbrugeren bliver bundet af en kreditaftale eller aftale om levering af crowdfundingkredittjenester, bør kreditgiveren og, hvor det er relevant, kreditformidleren eller udbyderne af crowdfundingkredittjenester én dag efter aftalens indgåelse minde forbrugerne om muligheden for at fortryde kreditaftalen.

(33)De samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditten bør omfatte alle omkostninger, herunder renter, provisioner, skatter, gebyrer til kreditformidlere og andre gebyrer, som forbrugeren skal betale i forbindelse med kreditaftalen eller crowdfundingkredittjenesterne, bortset fra notaromkostninger. Kreditorernes faktiske kendskab til omkostningerne bør vurderes objektivt under hensyntagen til de krav om professionalisme, der er fastsat i dette direktiv.

(34)Kreditaftaler eller crowdfundingkredittjenester, hvor en debitorrente regelmæssigt revideres i overensstemmelse med ændringer i en referencesats, der er omhandlet i kreditaftalen eller crowdfundingkredittjenester, bør ikke betragtes som kreditaftaler eller crowdfundingkredittjenester med en fast debitorrente.

(35)Medlemsstaterne bør fortsat frit kunne opretholde eller indføre nationale bestemmelser, der forbyder kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester at kræve, at forbrugeren i forbindelse med kreditaftalen eller crowdfundingkredittjenesterne åbner en bankkonto eller indgår en aftale om en anden accessorisk tjenesteydelse, eller betaler udgifter eller gebyrer for sådanne bankkonti eller andre accessoriske tjenester. I de medlemsstater, hvor sådanne kombinerede tilbud er tilladt, bør forbrugerne inden indgåelsen af kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester informeres om eventuelle accessoriske tjenester, som er obligatoriske for overhovedet at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser. De omkostninger, der skal betales i forbindelse med disse accessoriske tjenesteydelser, navnlig forsikringspræmier, bør medregnes i de samlede kreditomkostninger. Alternativt bør forbrugerne, hvis sådanne omkostninger ikke kan beregnes i forvejen, forud for aftaleindgåelsen have fyldestgørende oplysninger om, at der skal påregnes omkostninger. Kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester bør antages at have kendskab til omkostningerne i forbindelse med accessoriske tjenesteydelser, som denne selv tilbyder forbrugeren, eller som denne tilbyder forbrugeren på vegne af tredjemand, medmindre prisen afhænger af forbrugerens specifikke karakteristika eller situation.

(36)For specifikke typer kreditaftaler er det dog — for at sikre et tilstrækkeligt forbrugerbeskyttelsesniveau uden at lægge for stor en byrde på kreditgiverne eller i givet fald kreditformidlerne — hensigtsmæssigt at begrænse kravene til oplysninger forud for aftaleindgåelsen, under hensyntagen til den særlige karakter af sådanne typer af kreditaftaler.

(37)Forbrugeren bør have fyldestgørende oplysninger, inden han eller hun indgår kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester, uanset om en kreditformidler er involveret i markedsføringen af kreditten eller ej. Derfor bør kravene om oplysninger forud for aftaleindgåelsen også generelt gælde for kreditformidlere. Hvis imidlertid leverandører af varer eller tjenesteydelser accessorisk optræder som kreditformidlere, er det ikke hensigtsmæssigt at pålægge dem en retlig forpligtelse til at give oplysningerne forud for aftaleindgåelsen i overensstemmelse med dette direktiv. Leverandører af varer og tjenesteydelser kan f.eks. siges accessorisk at optræde som kreditformidlere, hvis deres virksomhed som kreditformidlere ikke er hovedformålet med deres erhvervsmæssige virksomhed. I sådanne tilfælde er der stadig sikret et tilstrækkeligt forbrugerbeskyttelsesniveau, eftersom det påhviler kreditgiveren at sikre, at forbrugeren får de fuldstændige oplysninger forud for aftaleindgåelsen enten af kreditformidleren, hvis kreditgiveren og kreditformidleren aftaler dette, eller på en anden passende måde.

(38)Medlemsstaterne bør have mulighed for at regulere den potentielt bindende karakter af de oplysninger, der skal gives til forbrugeren forud for indgåelsen af kreditaftalen eller crowdfundingkredittjenesterne, og det tidsrum, hvori kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester skal være bundet heraf.

(39)På trods af de oplysninger, der skal gives forud for aftaleindgåelsen, har forbrugeren muligvis behov for yderligere bistand for at kunne afgøre, hvilken kreditaftale eller hvilke crowdfundingkredittjenester blandt de foreslåede produkter der er mest hensigtsmæssig(e) i forhold til vedkommendes behov og finansielle situation. Medlemsstaterne bør derfor sikre, at kreditgivere og, hvor det er relevant, kreditformidlere og udbydere af crowdfundingkredittjenester yder en sådan bistand i forbindelse med de kreditprodukter, som de tilbyder forbrugeren, ved at give fyldestgørende forklaringer om de relevante oplysninger, herunder navnlig de væsentlige karakteristika ved de produkter, der foreslås forbrugeren, på en individualiseret måde, således at forbrugeren kan forstå de virkninger, som de kan have på vedkommendes økonomiske situation. Kreditgivere og i givet fald kreditformidlere og udbydere af crowdfundingkredittjenester bør tilpasse den måde, som sådanne redegørelser gives på, til de omstændigheder, hvorunder kreditten tilbydes, og forbrugerens behov for bistand under hensyntagen til forbrugerens viden om og erfaring med kredit og arten af de enkelte kreditprodukter. Sådanne redegørelser bør ikke i sig selv udgøre en personlig anbefaling.

(40)Som fremhævet i Kommissionens forslag til en forordning om harmoniserede regler for kunstig intelligens (lov om kunstig intelligens) 31 kan systemer med kunstig intelligens (AI) let anvendes i flere sektorer af økonomien og samfundet, herunder på tværs af grænserne, og kan cirkulere i hele EU. I denne forbindelse bør kreditgivere, kreditformidlere og udbydere af crowdfundingkredittjenester have mulighed for at individualisere prisen på deres tilbud til specifikke forbrugere eller specifikke kategorier af forbrugere på grundlag af automatiseret beslutningstagning og profilering af forbrugeradfærd, der giver dem mulighed for at vurdere forbrugerens købekraft. Forbrugerne bør derfor informeres tydeligt, når den pris, de tilbydes, er personaliseret baseret på automatiseret beslutningstagning, så de kan tage højde for de potentielle risici i deres købsbeslutning.

(41)Som hovedregel bør kombinationssalg ikke være tilladt, medmindre den finansielle tjenesteydelse eller det finansielle produkt, der tilbydes som led i kreditaftalen eller crowdfundingkredittjenesterne, ikke kunne tilbydes særskilt, fordi det udgør en fuldt integreret del af kreditten, f.eks. i tilfælde af en kassekredit. Selv om kreditgivere eller udbydere af crowdfundingkredittjenester under hensyntagen til proportionalitetsprincippet bør kunne kræve, at forbrugeren har en relevant forsikringspolice for at garantere tilbagebetaling af kreditten eller sikre værdien af sikkerhedsstillelsen, bør forbrugeren have mulighed for at vælge sit eget forsikringsselskab. Dette bør ikke berøre de kreditbetingelser, der er fastsat af kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester, forudsat at den pågældende udbyders forsikringspolice har et tilsvarende garantiniveau som den forsikringspolice, der foreslås eller tilbydes af kreditgiveren eller udbyderne af crowdfundingtjenester. Desuden bør medlemsstaterne have mulighed for helt eller delvist at standardisere den dækning, der tilbydes i forsikringsaftaler, for at gøre det lettere at sammenligne forskellige tilbud for forbrugere, som ønsker at foretage sådanne sammenligninger.

(42)Accessoriske tjenester bør præsenteres på en klar og gennemsigtig måde. Desuden bør det ikke være muligt at udlede forbrugerens samtykke til sådanne accessoriske tjenesteydelser, men et sådant samtykke bør være en klar og bekræftende handling, der udgør et frit afgivet, specifikt, informeret og utvetydigt udtryk for forbrugerens samtykke. I denne forbindelse bør tavshed, på forhånd markerede felter eller inaktivitet ikke være ensbetydende med samtykke.

(43)Rådgivning i form af en individuel anbefaling ("rådgivningstjenester") er en aktivitet, der kan kombineres med andre aspekter af ydelse eller formidling af kredit. For at forbrugerne kan forstå arten af de tjenester, som ydes, bør de derfor underrettes om, hvorvidt der ydes eller kan ydes rådgivningstjenester, og hvornår der ikke ydes rådgivningstjenester, og hvad disse omfatter. På grund af den betydning, som forbrugerne tillægger anvendelsen af betegnelserne "rådgivning" og "rådgiver", bør medlemsstaterne kunne forbyde anvendelse af disse eller lignende betegnelser, når der ydes rådgivningstjenester til forbrugerne af kreditgivere, kreditformidlere eller udbydere af crowdfundingkredittjenester. Det bør sikres, at medlemsstaterne træffer sikkerhedsforanstaltninger, når rådgivning beskrives som uafhængig, til sikring af, at de pågældende produkter og vederlagsordninger svarer til forbrugernes forventninger til en sådan rådgivning. Ved levering af rådgivningstjenester bør kreditgiveren, kreditformidleren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester give en indikation af, om anbefalingen kun vil være baseret på deres eget produktsortiment eller på et bredt udvalg af produkter fra hele markedet, således at forbrugeren kan forstå grundlaget for anbefalingen. Desuden bør kreditgiveren, kreditformidleren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester give en indikation af det gebyr, som forbrugeren skal betale for rådgivningstjenesterne, eller, hvis beløbet ikke kan fastslås på tidspunktet for offentliggørelsen, den metode, der er anvendt til beregningen heraf.

(44)Kreditsalg, som forbrugerne ikke har anmodet om, kan i nogle tilfælde være forbundet med praksis, der er skadelig for forbrugeren. I denne forbindelse bør uopfordret salg af kredit, herunder forudgodkendte kreditkort, der ikke er anmodet om, og som sendes til forbrugerne, eller ensidig forhøjelse af en forbrugers overtræks- eller kreditkortgrænse forbydes.

(45)Medlemsstaterne bør træffe de fornødne foranstaltninger med henblik på at fremme en ansvarlig praksis i alle faser af kreditforholdet under hensyntagen til de specifikke træk, der kendetegner deres kreditmarked. Der kan f.eks. være tale om foranstaltninger vedrørende forbrugeroplysning og formidling af viden til forbrugerne, herunder advarsler om de risici, der er forbundet med betalingsmisligholdelse og overdreven gældsættelse. På det ekspanderende kreditmarked er det navnlig vigtigt, at kreditgivere ikke foretager uansvarlig långivning eller giver kredit uden forudgående vurdering af kreditværdighed. Medlemsstaterne bør udføre den nødvendige overvågning for at undgå sådan adfærd fra kreditgivere og fastsætte foranstaltninger med henblik på over for kreditgivere at have sanktioner, der gælder, hvis det sker. Med forbehold af bestemmelserne om kreditrisiko i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU 32 bør kreditgivere eller udbydere af crowdfundingkredittjenester bære ansvaret for at kontrollere forbrugerens kreditværdighed individuelt. Med henblik herpå bør kreditgivere eller udbydere af crowdfundingkredittjenester have lov til at anvende oplysninger, som forbrugeren har givet, ikke blot under udarbejdelsen af kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester, men også under et længerevarende forretningsforhold. Forbrugerne bør også udvise forsigtighed og overholde deres kontraktlige forpligtelser.

(46)Det er vigtigt, at forbrugerens evne og tilbøjelighed til at tilbagebetale kreditten vurderes og kontrolleres, inden der indgås en kreditaftale eller en aftale om levering af crowdfundingkredittjenester. Denne vurdering af kreditværdighed bør foretages i forbrugerens interesse for at forhindre uansvarlig udlånspraksis og overdreven gældsætning og bør tage hensyn til alle nødvendige og relevante faktorer, der kan påvirke forbrugerens evne til at tilbagebetale kreditten. Medlemsstaterne bør kunne udstede yderligere vejledning om yderligere kriterier og metoder til vurdering af en forbrugers kreditværdighed, f.eks. ved at fastsætte grænser for forholdet mellem lån og værdi eller forholdet mellem lån og indkomst.

(47)Vurderingen af kreditværdigheden bør baseres på oplysninger om forbrugerens finansielle og økonomiske situation, herunder indtægter og udgifter. Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds retningslinjer for lånoptagelse og -overvågning (EBA/GL/2020/06) indeholder retningslinjer for, hvilke kategorier af oplysninger der kan anvendes til behandling af personoplysninger med henblik på kreditværdighedsrelaterede formål, herunder dokumentation for indtægter eller andre tilbagebetalingskilder, oplysninger om finansielle aktiver og passiver eller oplysninger om andre finansielle forpligtelser. Personoplysninger, såsom personoplysninger, der findes på sociale medieplatforme, eller helbredsoplysninger, herunder oplysninger om kræftsygdomme, bør ikke anvendes i forbindelse med en vurdering af kreditværdigheden. Forbrugerne bør give oplysninger om deres finansielle og økonomiske situation for at lette vurderingen af kreditværdigheden. I princippet bør der kun stilles kredit til rådighed for forbrugeren, hvis resultatet af vurderingen af kreditværdigheden viser, at de forpligtelser, der følger af kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester, sandsynligvis vil blive opfyldt på den måde, der kræves i henhold til den pågældende aftale. Hvis en sådan vurdering imidlertid er negativ, kan kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester undtagelsesvis yde kredit under særlige og berettigede omstændigheder, f.eks. når denne har et mangeårigt forhold til forbrugeren, eller i tilfælde af lån til finansiering af ekstraordinære sundhedsudgifter, studielån eller lån til forbrugere med handicap. I sådanne tilfælde bør kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester, når der træffes afgørelse om, hvorvidt kreditten skal stilles til rådighed for forbrugeren, tage hensyn til kreditbeløbet og formålet med kreditten samt sandsynligheden for, at de forpligtelser, der følger af aftalen, vil blive opfyldt.

(48)I forslaget til forordning om harmoniserede regler om kunstig intelligens (lov om kunstig intelligens) fastsættes det, at AI-systemer, der anvendes til at evaluere kreditvurderingen eller kreditværdigheden af fysiske personer, bør klassificeres som højrisiko-AI-systemer, da de afgør disse personers adgang til finansielle ressourcer eller væsentlige tjenester såsom boliger, elektricitet og telekommunikationstjenester. I betragtning af disse store konsekvenser bør forbrugeren, når kreditværdighedsvurderingen omfatter automatiseret behandling, have ret til menneskelig indgriben fra kreditgiverens eller crowdfundingkredittjenesteudbydernes side. Forbrugeren bør også have ret til at få en meningsfuld forklaring på den vurdering, der er foretaget, og på hvordan den anvendte automatiserede behandling fungerer, herunder bl.a. de vigtigste variabler, logikken og de involverede risici, samt ret til at give udtryk for sine synspunkter og til at bestride vurderingen af kreditværdigheden og afgørelsen.

(49)For at vurdere en forbrugers kreditværdighed bør kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester også konsultere kreditdatabaser. De juridiske og faktiske omstændigheder kan nødvendiggøre søgninger i forskelligartet omfang. For at undgå konkurrenceforvridning mellem kreditgivere eller udbydere af crowdfundingkredittjenester bør det sikres, at kreditgivere har adgang til private eller offentlige kreditdatabaser om forbrugere i en medlemsstat, hvor de ikke er etableret, på vilkår, som er ikke-diskriminerende i forhold til kreditgivere eller udbydere af crowdfundingkredittjenester i den pågældende medlemsstat. Medlemsstaterne bør lette den grænseoverskridende adgang til private eller offentlige databaser i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 33 . For at øge gensidigheden bør kreditdatabaser som minimum indeholde oplysninger om forbrugernes betalingsrestancer i overensstemmelse med EU-retten og national ret.

(50)Hvis en afgørelse om at afslå en kreditansøgning er baseret på søgning i en kreditdatabase, bør kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester informere forbrugeren om dette og om oplysningerne om vedkommende i den database, der er søgt i.

(51)Dette direktiv regulerer ikke aftaleretlige spørgsmål vedrørende gyldigheden af kreditaftaler eller aftaler om levering af crowdfundingkredittjenester. På dette område kan medlemsstaterne derfor opretholde eller indføre nationale bestemmelser, som er i overensstemmelse med EU-retten. Medlemsstaterne kan regulere den retlige ordning for tilbuddet om at indgå kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester, navnlig med hensyn til, hvornår det skal afgives, og i hvilket tidsrum det skal være bindende for kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester. Hvis et sådant tilbud fremsættes samtidig med de oplysninger forud for aftaleindgåelsen, der er fastsat i dette direktiv, bør det ligesom eventuelle yderligere oplysninger, som kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester måtte ønske at give forbrugeren, gives i et særskilt dokument. Dette særskilte dokument kan knyttes som bilag til formularen Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger.

(52)Kreditaftalen og aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester bør indeholde alle nødvendige oplysninger på en klar og præcis måde for at sætte forbrugeren i stand til at kende sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen.

(53)Med forbehold af direktiv 93/13/EØF og forpligtelser forud for aftaleindgåelsen i henhold til dette direktiv, og for at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, bør forbrugeren i god tid og forud for enhver ændring af vilkårene og betingelserne i kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester forelægges en beskrivelse af de foreslåede ændringer og, hvor det er relevant, behovet for forbrugersamtykke eller af de ændringer, der indføres ved lov, tidsplanen for gennemførelsen af disse ændringer, de klagemuligheder, som forbrugeren har til rådighed, samt fristen for, hvornår forbrugeren kan indgive en klage, og navn og adresse på den kompetente myndighed, hvor klagen kan indgives. Ændringen af en aftale bør ikke berøre nogen forbrugerrettigheder, herunder retten til information i henhold til dette direktiv.

(54)For at sikre fuld gennemsigtighed bør forbrugeren have oplysninger om debitorrenten, både forud for aftaleindgåelsen og når kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester er indgået. I løbet af kontraktforholdet bør forbrugeren også underrettes om ændringer i den variable debitorrente og om de ændringer, som dette medfører for betalingerne. Dette berører ikke bestemmelser i national lovgivning, der ikke vedrører forbrugeroplysning, og som fastsætter betingelser for eller foreskriver konsekvenserne af andre ændringer end ændringer vedrørende betalinger, debitorrenter og andre økonomiske betingelser for kreditten, f.eks. regler, der fastsætter, at kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester kun må ændre debitorrenten, hvis der er en gyldig grund til en sådan ændring, eller at forbrugeren kan opsige aftalen, hvis der sker en ændring i debitorrenten eller i andre specifikke økonomiske betingelser vedrørende kreditten.

(55)I tilfælde af en væsentlig overskridelse af den tilgængelige kredit, der overstiger en periode på en måned, bør kreditgiveren straks give forbrugeren oplysninger om overskridelsen, herunder det involverede beløb, debitorrenten og eventuelle gældende bøder, gebyrer eller morarenter. I tilfælde af regelmæssigt overtræk bør kreditgiveren om muligt tilbyde forbrugerrådgivningstjenester for at hjælpe forbrugerne med at finde billigere alternativer eller videresende forbrugerne til gældsrådgivningstjenester.

(56)Forbrugerne bør have fortrydelsesret uden sanktioner og uden pligt til at give en begrundelse. Fortrydelsesretten bør dog ikke anvendes i ond tro.

(57)Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes regulering af spørgsmål vedrørende tilbagelevering af varerne eller dermed forbundne spørgsmål i de tilfælde, hvor en forbruger fortryder en kreditaftale eller en aftale om levering af crowdfundingkredittjenester, i tilknytning til hvilken vedkommende har modtaget varer, navnlig en aftale om afbetalingskøb eller en leje- eller leasingaftale, ifølge hvilken der gælder en købeforpligtelse.

(58)I nogle tilfælde er det allerede fastsat i national ret, at der ikke kan stilles midler til rådighed for forbrugeren inden udløbet af en bestemt frist. I disse tilfælde kan forbrugeren ønske at sikre sig at modtage de købte varer eller tjenesteydelser på et tidligt tidspunkt. I tilfælde af tilknyttede kreditaftaler bør medlemsstaterne derfor undtagelsesvis have mulighed for at fastsætte, at fristen for at udøve fortrydelsesretten i de tilfælde, hvor forbrugeren udtrykkeligt ønsker tidlig modtagelse af de købte varer eller tjenesteydelser, kan forkortes til den samme frist, inden for hvilken midler ikke kan stilles til rådighed.

(59)I tilfælde af tilknyttede kreditaftaler er der et afhængighedsforhold mellem køb af varer eller tjenesteydelser og kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester, der er indgået med henblik herpå. Hvis forbrugeren udøver fortrydelsesretten i forbindelse med købsaftalen på grundlag af EU-retten, bør forbrugeren derfor ikke længere være bundet af den tilknyttede kreditaftale. Dette bør ikke berøre national lovgivning, der finder anvendelse på tilknyttede kreditaftaler i tilfælde, hvor en købsaftale er blevet ophævet, eller hvor forbrugeren har udøvet sin fortrydelsesret på grundlag af national ret. Det bør heller ikke berøre forbrugerens rettigheder i medfør af nationale bestemmelser, hvorefter der ikke kan indgås nogen forpligtelse mellem forbrugeren og en leverandør af varer eller tjenesteydelser, og der heller ikke kan finde nogen betaling sted mellem sådanne personer, så længe forbrugeren ikke har underskrevet kreditaftalen eller aftalen om crowdfundingkredittjenester med henblik på finansiering af købet af varerne eller tjenesteydelserne.

(60)Aftaleparterne bør have ret til på standardvilkår at opsige en tidsubegrænset kreditaftale. Hvis det er aftalt i kreditaftalen eller i aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester, bør kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester desuden have ret til at suspendere forbrugerens ret til at udnytte en tidsubegrænset kreditaftale af objektivt begrundede årsager. Sådanne årsager kan f.eks. omfatte mistanke om uautoriseret eller svigagtig anvendelse af kreditten eller en betydeligt øget risiko for, at forbrugeren ikke kan opfylde sin forpligtelse til at tilbagebetale kreditten. Dette direktiv bør ikke berøre national aftaleret, der regulerer de kontraherende parters ret til at opsige kreditaftalen på grund af misligholdelse af aftalen.

(61)På visse betingelser bør forbrugeren have mulighed for at anvende retsmidler over for kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester i tilfælde af problemer i forbindelse med købsaftalen. Medlemsstaterne bør dog bestemme, i hvilket omfang og på hvilke betingelser det er påkrævet, at forbrugeren tager retsmidler i anvendelse mod leverandøren, navnlig hvorvidt forbrugeren skal anlægge sag mod leverandøren, før forbrugeren kan tage dem i anvendelse mod kreditgiveren eller udbyderne af crowdfundingkredittjenester. Forbrugerne bør ikke fratages deres rettigheder i henhold til national lovgivning om, at sælgeren eller tjenesteyderen og kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester hæfter solidarisk.

(62)Forbrugeren bør have mulighed for at indfri sine forpligtelser forud for den dato, der er fastsat i kreditaftalen. Som fastslået af EU-Domstolen i Lexitor-dommen 34 omfatter forbrugerens ret til en reduktion af de samlede kreditomkostninger i tilfælde af førtidig indfrielse af kreditten alle de omkostninger, der pålægges forbrugeren. I tilfælde af førtidig indfrielse bør kreditgiveren have ret til en rimelig og objektivt begrundet kompensation for de omkostninger, der er direkte forbundet med førtidig indfrielse, idet der også tages hensyn til eventuelle besparelser, som kreditgiveren derved opnår. Der er dog en række principper, der skal overholdes, når der træffes afgørelse om beregning af kompensationen. Beregningen af den kompensation, der skal betales til kreditgiveren, bør være gennemsigtig og forståelig for forbrugerne allerede i den fase, der ligger forud for kontraktindgåelsen, og under alle omstændigheder under kreditaftalens løbetid. Desuden bør beregningsmetoden være let at anvende for kreditgivere, og de kompetente myndigheders tilsyn med kompensationen bør lettes. Derfor, og på grund af, at forbrugslån på grund af deres varighed og omfang ikke finansieres af langsigtede finansieringsmekanismer, bør loftet for kompensationen fastsættes i form af et fast beløb. Denne tilgang afspejler forbrugerkreditternes særlige karakter og bør ikke berøre tilgangen med hensyn til andre produkter, der finansieres af langsigtede finansieringsmekanismer, såsom fastforrentede realkreditlån.

(63)Medlemsstaterne bør have ret til at beslutte, at kreditgiveren kun kan kræve kompensation for førtidig indfrielse, hvis det beløb, der skal tilbagebetales inden for tolv måneder, overstiger en tærskel, som medlemsstaterne har fastsat. Når medlemsstaterne fastsætter denne tærskel, som ikke bør overstige 10 000 EUR, bør de tage hensyn til det gennemsnitlige forbrugerkreditbeløb på deres marked.

(64)For at fremme det indre markeds oprettelse og funktion og sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau i hele Unionen bør det sikres, at oplysningerne om de årlige omkostninger i procent er sammenlignelige i hele Unionen.

(65)Fastsættelse af lofter for rentesatser, årlige omkostninger i procent og de samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditten er almindelig praksis i en række medlemsstater. Et sådant loft har vist sig at være til gavn for forbrugerne. I den forbindelse bør medlemsstaterne kunne opretholde deres nuværende retlige ordning. I et forsøg på at øge forbrugerbeskyttelsen uden at pålægge medlemsstaterne unødige begrænsninger bør der imidlertid indføres lofter over rentesatser, årlige omkostninger i procent og/eller forbrugerens samlede omkostninger i forbindelse med kreditten i hele Unionen.

(66)Der er betydelige forskelle i de forskellige medlemsstaters lovgivning om god forretningsskik i forbindelse med ydelse af kreditaftaler eller ydelse af crowdfundingkredittjenester. Under hensyntagen til de forskellige aktører, der er involveret i kreditformidling, er det væsentligt med visse standarder på EU-plan for at sikre en høj grad af professionalisme og service.

(67)Den gældende EU-ramme bør give forbrugerne tillid til, at kreditgivere, kreditformidlere og udbydere af crowdfundingkredittjenester tager hensyn til forbrugerens interesser på grundlag af de oplysninger, som kreditgiveren, kreditformidleren og udbyderne af crowdfundingkredittjenester har på det tidspunkt, og på grundlag af rimelige antagelser om risici for forbrugerens situation i den foreslåede kreditaftales eller foreslåede crowdfundingkredittjenesters løbetid. Et centralt aspekt med hensyn til at sikre en sådan forbrugertillid er kravet om at sikre en høj grad af rimelighed, redelighed og professionalisme inden for branchen, en passende håndtering af interessekonflikter, herunder dem, der opstår på grund af vederlag, og at kræve, at rådgivningen ydes i forbrugerens bedste interesse.

(68)Det er hensigtsmæssigt at sikre, at det relevante personale hos kreditgivere, kreditformidlere og udbydere af crowdfundingkredittjenester har et tilstrækkeligt videns- og kompetenceniveau med henblik på at opnå en høj grad af professionalisme. Der bør derfor stilles krav om at dokumentere relevant viden og kompetence på virksomhedsniveau på grundlag af minimumskrav til viden og kompetence. Det bør stå medlemsstaterne frit for at indføre eller opretholde sådanne krav, der gælder for individuelle fysiske personer. I dette direktiv bør personale, der direkte er inddraget i aktiviteter i henhold til direktivet, omfatte både personale med kundekontakt og administrativt personale, herunder ledelsen, som spiller en vigtig rolle i kreditaftaleprocessen eller crowdfundingkredittjenesteprocessen. Personer, der varetager støttefunktioner, som ikke er knyttet til kreditaftaleprocessen eller crowdfundingkredittjenesteprocessen, herunder personale, der varetager personaleadministration og informations- og kommunikationsteknologi, bør ikke betragtes som personale i dette direktiv. Medlemsstaterne bør træffe foranstaltninger til at støtte øget bevidsthed om kravene i dette direktiv hos små og mellemstore kreditgivere (SMV'er) og fremme deres overholdelse, såsom oplysningskampagner, brugervejledninger og medarbejderuddannelsesprogrammer.

(69)For at forbedre forbrugernes evne til at træffe kvalificerede beslutninger vedrørende lån og ansvarlig forvaltning af deres gæld bør medlemsstaterne fremme foranstaltninger med henblik på at støtte formidlingen af viden til forbrugerne vedrørende ansvarlig låntagning og gældsforvaltning, især i forbindelse med forbrugerkreditaftaler. Denne forpligtelse kan opfyldes under hensyntagen til den finansielle kompetenceramme, som Unionen har udviklet sammen med Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). Det er særlig vigtigt at give vejledning til forbrugere, der optager forbrugerkredit for første gang, og navnlig om digitale værktøjer. I den forbindelse bør Kommissionen identificere eksempler på bedste praksis for at lette den videre udvikling af foranstaltninger med henblik på at øge forbrugernes kendskab til finansielle forhold. Kommissionen kan offentliggøre sådanne eksempler på bedste praksis i samordning med lignende rapporter, der er udarbejdet i relation til andre EU-retsakter.

(70)I betragtning af de betydelige konsekvenser for kreditgivere, forbrugere og potentielt for den finansielle stabilitet ved tvangsfuldbyrdelsesprocedurer er det hensigtsmæssigt, at kreditgivere på et tidligt tidspunkt opfordres til at imødegå nyopståede kreditrisici proaktivt, og at der findes nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kreditgivere udviser rimelig tilbageholdenhed og gør rimelige forsøg på at løse situationen ved hjælp af andre midler, inden der indledes en tvangsfuldbyrdelsesprocedure. Hvor det er muligt, bør der findes løsninger, der bl.a. tager hensyn til forbrugerens individuelle forhold, forbrugerens interesser og rettigheder, vedkommendes evne til at tilbagebetale kreditten og rimelige behov for leveomkostninger, og som begrænser forbrugerens omkostninger i tilfælde af misligholdelse. Medlemsstaterne bør ikke forhindre parterne i en kreditaftale i udtrykkeligt at aftale, at overførslen til kreditgiveren af varer, der er omfattet af en tilknyttet kreditaftale, eller provenuet fra salget af sådanne varer er tilstrækkeligt til at tilbagebetale kreditten.

(71)Foranstaltninger vedrørende henstand kan omfatte en hel eller delvis refinansiering af en kreditaftale eller en ændring af de tidligere vilkår og betingelser i en kreditaftale. En sådan ændring kan bl.a. omfatte: forlængelse af kreditaftalens løbetid, ændring af typen af kreditaftale, udskydelse af betalingen af hele eller en del af afdragsbetalingen i en periode, ændring af rentesatsen, tilbud om en afdragsfri periode, delvise tilbagebetalinger, valutaomregning og delvis eftergivelse og gældskonsolidering.

(72)Forbrugere, der har vanskeligt ved at opfylde deres finansielle forpligtelser, vil kunne drage fordel af specialiseret bistand til at forvalte deres gæld. Formålet med gældsrådgivningstjenester er at hjælpe forbrugere med økonomiske problemer og vejlede dem i at tilbagebetale deres udestående gæld så vidt muligt, samtidig med at de bevarer en anstændig levestandard og deres værdighed. Denne personaliserede og uafhængige bistand, der ydes af professionelle operatører, som ikke er kreditgivere, kreditformidlere, udbydere af crowdfundingkredittjenester eller kreditservicevirksomheder, kan omfatte juridisk rådgivning, penge- og gældsforvaltning samt social og psykologisk bistand. Medlemsstaterne bør sikre, at gældsrådgivningstjenester, der udbydes af uafhængige professionelle aktører, stilles direkte eller indirekte til rådighed for forbrugerne, og at forbrugere, der har problemer med at betale deres gæld, så vidt muligt henvises til gældsrådgivningstjenester, inden der indledes en tvangsfuldbyrdelsesprocedure. Det står medlemsstaterne frit for at opretholde eller indføre specifikke krav til sådanne tjenester.

(73)For at sikre gennemsigtighed og stabilitet på markedet og i afventning af yderligere harmonisering bør medlemsstaterne sikre, at der findes passende foranstaltninger til regulering af eller tilsyn med kreditgivere og udbydere af crowdfundingkredittjenester.

(74)Medlemsstaterne bør sikre, at ikkekreditinstitutter er underlagt en passende godkendelsesprocedure, herunder optagelse af et ikkekreditinstitut i et register, og ordninger for tilsyn udført af en kompetent myndighed.

(75)Dette direktiv regulerer kun visse forpligtelser for kreditformidlere i forhold til forbrugerne. Medlemsstaterne bør derfor fortsat kunne bibeholde eller indføre yderligere forpligtelser for kreditformidlere, herunder betingelserne for, at en kreditformidler kan modtage honorar fra forbrugere, der har anmodet kreditformidleren om tjenesteydelser.

(76)Overdragelse af kreditgiverens rettigheder i henhold til en kreditaftale eller en aftale om levering af crowdfundingkredittjenester bør ikke medføre, at forbrugeren stilles ringere. Forbrugeren bør også underrettes fyldestgørende, når kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester overdrages til en tredjepart. Men hvis den oprindelige kreditgiver efter aftale med overtageren fortsat står for kreditten over for forbrugeren, har forbrugeren ikke nogen væsentlig interesse i at blive informeret om overdragelsen. Derfor ville et krav på EU-plan om, at forbrugeren skal informeres om overdragelsen i sådanne tilfælde, være for vidtgående.

(77)Medlemsstaterne bør fortsat frit kunne opretholde eller indføre nationale regler om kollektive kommunikationsformer, når det er nødvendigt af hensyn til effektiviteten af komplekse transaktioner, såsom securitisering eller realisering af aktiver, der finder sted i forbindelse med administrativ tvangslikvidation af banker.

(78)Forbrugerne bør have adgang til passende og effektive alternative tvistbilæggelsesprocedurer til bilæggelse af tvister, der opstår i forbindelse med rettigheder og forpligtelser i henhold til dette direktiv, idet der gøres brug af eksisterende instanser, hvor det er hensigtsmæssigt. En sådan adgang er allerede sikret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU 35 for så vidt angår relevante kontraktlige tvister. Forbrugerne bør dog også have adgang til alternative tvistbilæggelsesprocedurer i tilfælde af tvister forud for aftaleindgåelsen vedrørende de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv, f.eks. i forbindelse med oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen, rådgivningstjenester og vurdering af kreditværdighed samt i forbindelse med oplysninger fra kreditformidlere, som aflønnes af kreditgivere og derfor ikke har noget direkte kontraktforhold med forbrugerne. Sådanne procedurer for alternativ tvistbilæggelse og de instanser, der tilbyder dem, bør opfylde de kvalitetskrav, som er fastsat i direktiv 2013/11/EU.

(79)Medlemsstaterne bør udpege de kompetente myndigheder, som har til opgave at sikre håndhævelsen af dette direktiv, og sørge for, at de har de nødvendige undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser samt tilstrækkelige ressourcer til at kunne varetage deres opgaver. De kompetente myndigheder i de forskellige medlemsstater bør samarbejde med hinanden, når det er nødvendigt for, at de kan varetage deres opgaver i henhold til dette direktiv.

(80)Medlemsstaterne bør fastsætte regler vedrørende sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og sikre, at de anvendes. Valget af sanktioner henhører fortsat under medlemsstaternes skønsbeføjelse, men de fastsatte sanktioner bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(81)De nuværende nationale regler for sanktioner varierer betydeligt rundt omkring i Unionen. Navnlig sikrer ikke alle medlemsstater, at erhvervsdrivende, der begår udbredte overtrædelser eller udbredte overtrædelser med EU-dimension, kan pålægges sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og har afskrækkende virkning. For at sikre, at medlemsstaternes myndigheder kan pålægge sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning, for udbredte overtrædelser og udbredte overtrædelser med EU-dimension, der er genstand for koordinerede undersøgelses- og håndhævelsesforanstaltninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2394 36 , bør der indføres bøder som et element af sanktioner for sådanne overtrædelser. For at sikre, at bøderne har en afskrækkende virkning, bør medlemsstaterne i deres nationale ret fastsætte den maksimale bøde for sådanne overtrædelser til mindst 4 % af kreditgiverens, kreditformidlerens eller udbyderen af crowdfundingkredittjenesters årlige omsætning i den eller de pågældende medlemsstater. I visse tilfælde kan disse erhvervsdrivende også være en gruppe af selskaber.

(82)For at øge gennemsigtigheden og forbrugernes tillid kan den kompetente myndighed offentliggøre alle administrative sanktioner, der pålægges for overtrædelse af de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til dette direktiv, medmindre en sådan offentliggørelse ville være meget skadelig for finansmarkederne eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssig stor skade.

(83)Målet for dette direktiv, nemlig fastsættelse af fælles regler for visse aspekter af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne i betragtning af markedsudviklingen som følge af digitaliseringen og målet om at lette grænseoverskridende kreditgivning, men kan bedre gennemføres på EU-plan, og Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(84)For at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår yderligere antagelser til beregning af de årlige omkostninger i procent. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning 37 . For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

(85)I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter 38 har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesforskrifter. I forbindelse med dette direktiv finder lovgiver, at fremsendelse af sådanne dokumenter er berettiget.

(86)I betragtning af det antal ændringer, der skal foretages af direktiv 2008/48/EF som følge af udviklingen i forbrugerkreditsektoren, og af hensyn til klarheden i EU-lovgivningen bør nævnte direktiv ophæves og erstattes af nærværende direktiv.

(87)Medlemsstaterne bør anvende de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv fra den [OP: please insert date: six months from the transposition deadline]. I betragtning af de vanskelige økonomiske omstændigheder, som covid-19-pandemien har skabt, og de særlige udfordringer, som mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder står over for, bør sådanne virksomheder dog have tilstrækkelig tid til at forberede anvendelsen af dette direktiv. For så vidt angår mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder bør medlemsstaterne derfor anvende de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv, fra den [OP: please insert date: 18 months from the transposition deadline].

(88)Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i forordning (EU) nr. 2018/1725 39 og afgav udtalelse den XX XXXX 40

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Dette direktiv fastlægger en fælles ramme for harmonisering af visse aspekter af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit i form af visse forbrugerkreditaftaler og crowdfundingkredittjenester for forbrugere.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.Dette direktiv finder anvendelse på kreditaftaler.

Artikel 1, 2 og 3, artikel 5-10, artikel 12-23, artikel 26, 27 og 28, artikel 30-33, artikel 37 og artikel 39-50 finder også anvendelse på crowdfundingkredittjenester, hvis disse tjenester ikke leveres af en kreditgiver eller af en kreditformidler.

2.Dette direktiv finder ikke anvendelse på følgende:

(a)kreditaftaler, som er sikret enten ved pant eller ved en anden tilsvarende sikkerhedsstillelse, der almindeligvis anvendes i en medlemsstat i forbindelse med fast ejendom til beboelse, eller som er sikret i form af en rettighed, der er knyttet til fast ejendom til beboelse

(b)kreditaftaler, som har til formål at erhverve eller bevare ejendomsretten til grundarealer eller til eksisterende eller projekterede bygninger

(c)kreditaftaler med et samlet kreditbeløb på over 100 000 EUR

(d)kreditaftaler, hvor kreditten ydes af en arbejdsgiver til sine ansatte som led i en bibeskæftigelse, enten rentefrit eller til årlige omkostninger i procent, som er lavere end de gældende markedsrenter, og som ikke tilbydes offentligheden i almindelighed

(e)kreditaftaler, der er indgået med investeringsselskaber som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU 41 eller med kreditinstitutter som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 42 med henblik på at gøre det muligt for en investor at foretage en transaktion vedrørende et eller flere værdipapirer anført i afsnit C i bilag I til direktiv 2014/65/EU, såfremt det investeringsselskab eller kreditinstitut, som yder kreditten, er involveret i den pågældende transaktion

(f)kreditaftaler, som er resultatet af et forlig indgået for retten eller et andet ved lov beføjet organ

(g)kreditaftaler, som vedrører gratis henstand med betalingen af en eksisterende gæld

(h)kreditaftaler, hvor forbrugeren anmodes om at deponere en genstand som sikkerhed hos kreditgiveren, og hvor forbrugeren ene og alene hæfter med den pågældende deponerede genstand

(i)kreditaftaler, der vedrører lån ydet til en begrænset offentlighed i henhold til en lovbestemmelse med et almennyttigt formål og til en lavere rente end dem, der gælder på markedet eller rentefrit, eller på andre vilkår, som er gunstigere for forbrugeren end dem, der gælder på markedet

(j)kreditaftaler, der eksisterer den [OP: please insert date six months from the transposition deadline] Artikel 23 og 24, artikel 25, stk. 1, andet punktum, artikel 25, stk. 2, og artikel 28 og 39 i dette direktiv finder dog anvendelse på alle tidsubegrænsede kreditaftaler, der eksisterer den [OP: please insert date six months from the transposition deadline].

3.Uanset stk. 2, litra c), finder dette direktiv anvendelse på usikrede kreditaftaler med et samlet kreditbeløb på over 100 000 EUR, når formålet med disse kreditaftaler er istandsættelse af fast ejendom til beboelse.

4.I forbindelse med kreditaftaler i form af overtræk finder kun artikel 1, 2 og 3, artikel 25 og artikel 41-50 anvendelse.

5.Medlemsstaterne kan bestemme, at kun artikel 1, 2 og 3, artikel 7 og 8, artikel 11, artikel 19, artikel 20, artikel 21, stk. 1, litra a)-h) og l), artikel 21, stk. 3, artikel 23 og artikel 25 finder anvendelse på kreditaftaler, der indgås af en organisation, hvis medlemskab er begrænset til personer, der er bosiddende eller beskæftiget på et bestemt sted, eller til arbejdstagere og pensionerede arbejdstagere hos en bestemt arbejdsgiver, eller til personer, der opfylder andre kvalifikationer, der i henhold til national lovgivning er fastsat som grundlag for et fælles bånd mellem medlemmerne, og som opfylder alle følgende betingelser:

(a)den er oprettet til gensidig fordel for sine medlemmer

(b)den skaber ikke fortjeneste for andre end sine medlemmer

(c)den opfylder et socialt formål, der kræves i henhold til national ret

(d)den modtager og forvalter udelukkende opsparing fra medlemmerne og yder udelukkende medlemmerne kredit

(e)den yder kredit på grundlag af en årlig omkostning i procent, der er lavere end den gældende årlige omkostning i procent på markedet eller er underlagt et loft fastsat ved national lov.

Medlemsstaterne kan undtage kreditaftaler, der er indgået af en organisation som omhandlet i første afsnit, fra anvendelsen af dette direktiv, såfremt den samlede værdi af alle eksisterende kreditaftaler indgået af organisationen er ubetydelig i forhold til den samlede værdi af alle eksisterende kreditaftaler i den medlemsstat, hvor organisationen er hjemmehørende, og den samlede værdi af alle eksisterende kreditaftaler indgået af alle sådanne organisationer i den pågældende medlemsstat er mindre end 1 % af den samlede værdi af alle eksisterende kreditaftaler indgået i den pågældende medlemsstat.

Medlemsstaterne vurderer hvert år, om betingelserne for anvendelse af en sådan undtagelse som omhandlet i andet afsnit stadig er opfyldt, og tager skridt til at ophæve undtagelsen, såfremt de finder, at betingelserne ikke længere er opfyldt.

6.Medlemsstaterne kan bestemme, at kun artikel 1, 2 og 3, artikel 7 og 8, artikel 11, artikel 19, artikel 20, artikel 21, stk. 1, litra a)-h), l) og r), artikel 21, stk. 3, artikel 23, artikel 25, artikel 28-38 og artikel 40-50 finder anvendelse på kreditaftaler, der indeholder bestemmelser om ordninger, der skal aftales mellem kreditgiveren og forbrugeren med hensyn til udskudt betaling eller tilbagebetalingsmetoder, når forbrugeren allerede er misligholdt med hensyn til den oprindelige kreditaftale, og når følgende betingelser er opfyldt:

(a)hvis ordningen kan forventes at afværge en retssag om den pågældende forbrugers misligholdelse

(b)hvis forbrugeren ikke ved at indgå aftalen vil blive underlagt mindre gunstige vilkår end dem, der er fastsat i den oprindelige kreditaftale.

Artikel 3

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

(1)"forbruger": en fysisk person, der handler med et formål, der ikke har forbindelse med vedkommendes erhverv

(2)"kreditgiver": en fysisk eller juridisk person, der yder eller giver tilsagn om at yde kredit som led i udøvelsen af sin erhvervsmæssige virksomhed

(3)"kreditaftale": en aftale, hvorved en kreditgiver yder eller giver tilsagn om at yde en forbruger kredit i form af henstand med betalingen, lån eller anden tilsvarende form for finansiel facilitet, undtagen aftaler om løbende levering af tjenesteydelser eller varer af samme art, hvor forbrugeren betaler for ydelserne eller varerne i rater, så længe de leveres

(4)"crowdfundingkredittjenester": tjenester, der leveres af en crowdfundingplatform med henblik på at formidle ydelse af forbrugerkredit

(5) "samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditten": alle omkostninger, herunder renter, provisioner, skatter og enhver anden form for gebyrer, som forbrugeren skal betale i forbindelse med kreditaftalen eller crowdfundingkredittjenesterne, og som er kendt af kreditgiveren, hvis der er tale om kreditaftaler, eller af udbyderen af crowdfundingkredittjenester, hvis der er tale om crowdfundingkredittjenester, bortset fra notaromkostninger omkostninger i forbindelse med accessoriske tjenesteydelser i forbindelse med kreditaftalen eller crowdfundingkredittjenester medregnes også i de samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditten, hvis indgåelsen af en aftale om sådanne accessoriske tjenesteydelser tillige er obligatorisk for at opnå kreditten eller for at opnå den på de markedsførte vilkår og betingelser

(6)"samlet beløb, der skal betales af forbrugeren": summen af det samlede kreditbeløb og de samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditten

(7)"årlige omkostninger i procent" eller "ÅOP": de samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditten udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb, eventuelt omfattende de omkostninger, der er nævnt i artikel 30, stk. 2

(8)"debitorrente": den rentesats udtrykt i en fast eller variabel procentsats, der anvendes på årsbasis på de udnyttede kreditmuligheder

(9)"fast debitorrente": den debitorrente, som kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester og forbrugeren aftaler i kreditaftalen eller i aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester for hele kreditaftalens eller crowdfundingkredittjenesternes løbetid, eller flere debitorrenter, som kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester og forbrugeren aftaler i kreditaftalen eller crowdfundingkredittjenesterne for delperioder, hvor debitorrenten udelukkende fastsættes ved hjælp af en fast specifik procentsats. Hvis kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester ikke angiver alle debitorrenterne, anses debitorrenten kun som fastsat for de delperioder, for hvilke de udelukkende er fastsat ved en fast specifik procentsats, der er aftalt ved indgåelsen af kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester

(10)"samlet kreditbeløb": loftet for eller summen af alle beløb, der stilles til disposition i henhold til en kreditaftale eller inden for rammerne af crowdfundingkredittjenester

(11)"varigt medium": ethvert middel, som sætter forbrugeren i stand til at lagre oplysninger rettet personligt til vedkommende med mulighed for fremtidig anvendelse i en periode afpasset efter oplysningernes formål, og som giver mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger

(12)"kreditformidler": en fysisk eller juridisk person, der ikke optræder som kreditgiver eller notar og ikke enten direkte eller indirekte blot præsenterer en forbruger for en kreditgiver eller kreditformidler, og som mod betaling af et gebyr, der kan antage form af penge eller en anden aftalt form for finansiel modydelse, som led i udøvelsen af sin erhvervsmæssige virksomhed:

(a)præsenterer forbrugere for eller tilbyder forbrugere kreditaftaler

(b)bistår forbrugere med at udføre andet forberedende arbejde eller anden administration forud for aftaleindgåelse i forbindelse med kreditaftaler end det, der er omhandlet i litra a), eller

(c)indgår kreditaftaler med forbrugere på kreditgivers vegne

(13)"oplysninger forud for aftaleindgåelsen": de oplysninger, som forbrugeren skal bruge for at kunne sammenligne forskellige kredittilbud og træffe en informeret beslutning om, hvorvidt aftalen om kredit eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester

(14)"profilering": enhver form for automatisk behandling af personoplysninger som defineret i artikel 4, nr. 4), i forordning (EU) 2016/679

(15)"fjernkommunikationsteknik": enhver form for fjernkommunikationsteknik som defineret i artikel 2, litra e), i direktiv 2002/65/EF

(16)"kombinationssalg": tilbud om eller salg af en kreditaftale eller crowdfundingkredittjenester i en pakke med andre særskilte finansielle produkter eller tjenesteydelser, hvor kreditaftalen eller crowdfundingkredittjenesterne ikke stilles individuelt til rådighed for forbrugeren

(17)"pakkesalg": tilbud om eller salg af en kreditaftale eller crowdfundingkredittjenester i en pakke med andre særskilte finansielle produkter eller tjenesteydelser, hvor kreditaftalen eller crowdfundingkredittjenesterne også stilles individuelt til rådighed for forbrugeren, men ikke nødvendigvis på samme betingelser eller vilkår, som når den indgår i pakken med disse andre produkter eller tjenester

(18)"rådgivningstjenester": personlige anbefalinger til en forbruger vedrørende en eller flere transaktioner i forbindelse med kreditaftaler eller crowdfundingkredittjenester, og som er en aktivitet, der er uafhængig af ydelsen af kreditten og de aktiviteter, der leveres af kreditformidlere, som defineret i nr. 12)

(19)"kassekredit": en udtrykkelig kreditaftale, hvorved en kreditgiver stiller midler til rådighed for en forbruger, som overstiger den løbende saldo på forbrugerens løbende konto

(20)"overtræk": et stiltiende accepteret overtræk, hvorved en kreditgiver tillader, at en forbruger disponerer over midler, som overstiger den løbende saldo på forbrugerens løbende konto eller den aftalte kassekredit

(21)"tilknyttet kreditaftale": en kreditaftale eller crowdfundingkredittjenester, hvor

(a)den pågældende kredit eller de pågældende tjenesteydelser udelukkende tjener til finansiering af en aftale om levering af bestemte varer eller levering af en bestemt tjenesteydelse, og

(b)kreditaftalen og aftalen om levering tilsammen objektivt set udgør en kommerciel helhed; der anses at foreligge en kommerciel helhed, når leverandøren eller tjenesteyderen selv finansierer forbrugerens kredit, eller, såfremt finansieringen sker gennem tredjemand, når kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester i forbindelse med indgåelsen eller forberedelsen af kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester gør brug af leverandørens tjenester, eller når den specifikke vare eller ydelsen af en specifik tjenesteydelse udtrykkeligt er angivet i kreditaftalen eller i crowdfundingkredittjenesterne

(22)"førtidig indfrielse": fuldstændig eller delvis indfrielse af forbrugerens forpligtelser i henhold til en kreditaftale eller crowdfundingkredittjenester

(23)"crowdfundingplatform": en crowdfundingplatform som defineret i artikel 2, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2020/1503.

(24)"revolverende kreditfacilitet": en form for kreditaftale udstedt af kreditgiveren, som giver forbrugeren mulighed for at trække på eller hæve midler, tilbagebetale midler og hæve midler igen

(25)"gældsrådgivning": individualiseret bistand af teknisk, juridisk eller psykologisk art, der ydes af uafhængige professionelle aktører til fordel for forbrugere, som oplever eller kan opleve vanskeligheder med at opfylde deres finansielle forpligtelser

Artikel 4

Omregning til national valuta af beløb angivet i euro

1.Ved anvendelsen af dette direktiv anvender de medlemsstater, der omregner de i euro udtrykte beløb til deres nationale valuta, i første omgang den vekselkurs, der var gældende på datoen for dette direktivs ikrafttræden.

2.Medlemsstaterne kan afrunde de beløb, der fremkommer ved den omregning, der er omhandlet i stk. 1, forudsat at en sådan afrunding ikke overstiger 10 EUR.

Artikel 5

Forpligtelse til at give forbrugerne oplysninger omkostningsfrit

Medlemsstaterne kræver, at når der gives oplysninger til forbrugerne i overensstemmelse med dette direktiv, skal disse oplysninger gives gratis til forbrugeren.

Artikel 6

   Ikke-forskelsbehandling    

Medlemsstaterne sikrer, at de betingelser, der skal opfyldes for at få bevilget en kredit, ikke diskriminerer forbrugere, der har lovligt ophold i Unionen, på grund af deres nationalitet eller bopæl eller af grunde som omhandlet i artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, når disse forbrugere anmoder om, indgår eller er i besiddelse af en kreditaftale eller crowdfundingkredittjenester i Unionen.

KAPITEL II

OPLYSNINGER, DER SKAL GIVES FORUD FOR INDGÅELSEN AF KREDITAFTALEN ELLER AFTALEN OM LEVERING AF CROWDFUNDINGKREDITTJENESTER

Artikel 7

Reklame for og markedsføring af kreditaftaler og crowdfundingkredittjenester 

Uden at det berører direktiv 2005/29/EF, kræver medlemsstaterne, at reklame- og markedsføringsmateriale vedrørende kreditaftaler eller crowdfundingkredittjenester er rimeligt, entydigt og ikke vildledende. Det forbydes at anvende en ordlyd i reklame- og markedsføringsmateriale, der kan skabe forkerte forventninger hos forbrugeren til en kredits tilgængelighed eller omkostninger.

Artikel 8

Standardoplysninger, der skal indgå i reklamer for kreditaftaler og crowdfundingkredittjenester

1.Medlemsstaterne kræver, at reklamer vedrørende kreditaftaler eller crowdfundingkredittjenester, der angiver en rentesats eller talstørrelser vedrørende omkostningerne ved forbrugerkreditten, omfatter standardoplysninger i overensstemmelse med denne artikel.

Denne forpligtelse gælder ikke, hvor den nationale lovgivning kræver angivelse af de årlige omkostninger i procent ved reklame for kreditaftaler eller crowdfundingkredittjenester, der ikke angiver en rentesats eller nogen talstørrelser vedrørende omkostningerne for forbrugeren i forbindelse med kreditten, jf. første afsnit.

2.Standardoplysningerne skal være let læselige eller let hørbare, alt efter hvad der er relevant, og være tilpasset de tekniske begrænsninger ved det reklamemedium, der anvendes til reklame, og de skal på en klar, kortfattet og fremtrædende måde ved hjælp af et repræsentativt eksempel angive alle følgende elementer:

(a)debitorrenten, fast eller variabel eller begge, tillige med oplysninger om omkostninger, der indgår i forbrugerens samlede omkostninger i forbindelse med kreditten

(b)det samlede kreditbeløb

(c)de årlige omkostninger i procent

(d)hvor det er relevant, kreditaftalens eller crowdfundingkredittjenesternes løbetid

(e)i tilfælde af kredit i form af henstand med betalingen for specifikke varer eller tjenesteydelser, kontantprisen og størrelsen af en eventuel forudbetaling

(f)hvor det er relevant, det samlede beløb, som forbrugeren skal betale, og afdragenes størrelse.

I særlige og begrundede tilfælde, hvor det medium, der anvendes til at formidle de standardoplysninger, der er omhandlet i første afsnit, ikke gør det muligt at vise oplysningerne visuelt, finder litra e) og f) i nævnte afsnit ikke anvendelse.

3.Hvis indgåelsen af en aftale om en accessorisk tjenesteydelse i forbindelse med kreditaftalen eller crowdfundingkredittjenesterne er obligatorisk for at opnå kreditten eller opnå den på de annoncerede vilkår og betingelser, og omkostningerne ved denne tjeneste ikke kan fastsættes på forhånd, skal standardoplysningerne sammen med de årlige omkostninger i procent, der er omhandlet i stk. 2, litra c), klart, koncist og på en fremtrædende måde præcisere forpligtelsen til at indgå aftalen.

Artikel 9

Generelle oplysninger

1.Medlemsstaterne sikrer, at kreditgivere eller, hvor det er relevant, kreditformidlere eller udbydere af crowdfundingkredittjenester til enhver tid stiller klare og forståelige generelle oplysninger om kreditaftaler eller crowdfundingkredittjenester til rådighed for forbrugerne på papir eller et andet varigt medium. 

2.De generelle oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal mindst omfatte følgende:

(a)identitet, fysisk adresse, telefonnummer og e-mailadresse på udstederen af oplysningerne

(b)det formål, hvortil kreditten kan anvendes

(c)kreditaftalernes eller crowdfundingkredittjenesternes mulige løbetid

(d)de forskellige debitorrenter, der findes, og hvorvidt de er faste eller variable eller begge dele, med en kort beskrivelse af karakteristika ved fast og variabel rente, herunder de dermed forbundne konsekvenser for forbrugeren

(e)et repræsentativt eksempel på det samlede kreditbeløb, de samlede omkostninger for forbrugeren i forbindelse med kreditten, det samlede beløb, der skal betales af forbrugeren, og de årlige omkostninger i procent

(f)angivelse af eventuelle yderligere omkostninger for forbrugeren i forbindelse med kreditten, der ikke indgår i det samlede kreditbeløb, og som skal betales i forbindelse med en kreditaftale eller crowdfundingkredittjenester

(g)en række forskellige muligheder for tilbagebetaling af kreditten til kreditgiver, herunder de periodiske ydelsers antal, hyppighed og størrelse

(h)en beskrivelse af de vilkår, der direkte vedrører førtidig indfrielse

(i)en beskrivelse af fortrydelsesretten

(j)angivelse af de accessoriske tjenesteydelser, som forbrugeren skal erhverve for at opnå kreditten eller få den på de oplyste vilkår og betingelser, og i givet fald en præcisering af, at de accessoriske tjenesteydelser kan købes hos en tjenesteudbyder, der ikke er kreditgiveren, og

(k)en generel advarsel om mulige konsekvenser af manglende overholdelse af de forpligtelser, der er knyttet til kreditaftalen eller crowdfundingkredittjenesterne.

Artikel 10

Oplysninger forud for aftaleindgåelsen

1.Medlemsstaterne stiller krav om, at kreditgiveren og, hvor det er relevant, kreditformidleren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester giver forbrugeren de oplysninger forud for aftaleindgåelsen, der er nødvendige for at sammenligne forskellige tilbud med henblik på at træffe en informeret beslutning om, hvorvidt der skal indgås en kreditaftale eller en aftale om crowdfundingkredittjenester på grundlag af de kreditvilkår og -betingelser, der tilbydes af kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester, og i givet fald de præferencer og oplysninger, som forbrugeren har givet udtryk for, og de oplysninger, som forbrugeren har givet. Sådanne oplysninger forud for aftaleindgåelsen skal gives til forbrugeren mindst én dag, inden vedkommende bindes af en kreditaftale eller af en aftale eller et tilbud om levering af crowdfundingkredittjenester.

Hvis de oplysninger forud for aftaleindgåelsen, der er omhandlet i første afsnit, gives mindre end én dag, før forbrugeren bindes af kreditaftalen eller -tilbuddet eller af en aftale eller et tilbud om levering af crowdfundingkredittjenester, kræver medlemsstaterne, at kreditgiveren og i givet fald kreditformidleren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester sender en påmindelse på papir eller på et andet varigt medium til forbrugeren om muligheden for at fortryde kreditaftalen eller crowdfundingkredittjenesterne og om den procedure, der skal følges for at fortryde aftalen, jf. artikel 26. Denne påmindelse skal gives til forbrugeren senest én dag efter indgåelsen af kreditaftalen, aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester eller accepten af kredittilbuddet.

2.De oplysninger forud for aftaleindgåelsen, der er omhandlet i stk. 1, gives på papir eller på et andet varigt medium ved hjælp af formularen Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger i bilag I. Alle oplysningerne i formularen skal være lige fremtrædende. Kreditgiveren anses for at have opfyldt oplysningskravene i dette stykke og i artikel 3, stk. 1 og 2, i direktiv 2002/65/EF, hvis han eller hun har udleveret formularen Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger.

3.De i stk. 1 omhandlede oplysninger forud for kontraktindgåelsen skal omfatte alle følgende elementer:

(a)kredittypen

(b)kreditgiverens identitet, fysiske adresse, telefonnummer og e-mailadresse samt i givet fald den involverede kreditformidlers og udbyder af crowdfundingkredittjenesters identitet, fysiske adresse, telefonnummer og e-mailadresse

(c)det samlede kreditbeløb og betingelserne for at udnytte kreditmuligheden

(d)kreditaftalens eller crowdfundingkredittjenesternes løbetid

(e)såfremt der er tale om en kredit i form af henstand med betalingen for en specifik vare eller tjenesteydelse eller om tilknyttede kreditaftaler, den specifikke vare eller tjenesteydelse og kontantprisen herfor

(f)debitorrenten eller alle debitorrenter, hvor der anvendes forskellige debitorrenter under forskellige omstændigheder, betingelserne for anvendelse af hver debitorrente og et eventuelt indeks eller en eventuel referencesats, der finder anvendelse på hver enkelt oprindelig debitorrente, samt tidspunkterne, betingelserne og procedurerne for ændring af hver debitorrente

(g)de årlige omkostninger i procent og det samlede beløb, som skal betales af forbrugeren, illustreret ved et repræsentativt eksempel, som angiver alle de antagelser, der er lagt til grund for at beregne procentsatsen. Hvis forbrugeren har underrettet kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester om et eller flere elementer i den kredit, vedkommende foretrækker, såsom løbetiden for kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester og det samlede kreditbeløb, tager kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester hensyn til disse elementer

(h)i tilfælde, hvor en kreditaftale eller crowdfundingkredittjenester giver forskellige muligheder for at udnytte kreditmuligheden med forskellige omkostninger eller debitorrenter, og kreditgiver anvender antagelsen i bilag IV, del II, litra b), en angivelse af, at andre muligheder for at udnytte den relevante type kreditaftale eller crowdfundingkredittjenester kan medføre højere årlige omkostninger i procent

(i)størrelsen, antallet og hyppigheden af de betalinger, som forbrugeren skal foretage, og i givet fald den rækkefølge, i hvilken betalingerne vil blive fordelt på forskellige udestående saldi, der opkræves til forskellige debitorrenter med henblik på tilbagebetaling

(j)hvor det er relevant, omkostningerne i forbindelse med forvaltning af en eller flere konti til registrering af både betalingstransaktioner og udnyttelser af kreditmuligheden, omkostningerne ved anvendelse af et betalingsmiddel i forbindelse med både betalingstransaktioner og udnyttelser af kreditmuligheden, andre omkostninger i forbindelse med kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester og betingelserne for en eventuel ændring af disse omkostninger

(k)hvor det er relevant, omkostninger, som forbrugeren skal betale til en notar ved indgåelsen af kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester

(l)en eventuel forpligtelse til at indgå en aftale om accessoriske tjenesteydelser vedrørende kreditaftalen eller crowdfundingkredittjenesterne, hvis indgåelsen af en sådan aftale er obligatorisk for at opnå kreditten eller opnå den på de annoncerede vilkår og betingelser

(m)den gældende sats for morarenter og måden, denne sats tilpasses på, og, hvor det er relevant, andre omkostninger i forbindelse med misligholdelse

(n)en advarsel om konsekvenserne af manglende eller forsinkede betalinger

(o)hvor det er relevant, den sikkerhedsstillelse, som kræves

(p)hvorvidt der er fortrydelsesret

(q)retten til førtidig indfrielse og, hvor det er relevant, oplysninger om kreditgiverens ret til kompensation og om, hvordan denne kompensation fastsættes

(r)forbrugerens ret til omgående og gratis underretning i henhold til artikel 9, stk. 2, om resultatet af databasesøgninger, der er foretaget med henblik på vurdering af dennes kreditværdighed

(s)forbrugerens ret, jf. stk. 8, til efter anmodning og gratis at få udleveret en kopi af udkastet til kreditaftalen eller udkastet til aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester, forudsat at kreditgiveren på tidspunktet for anmodningen er villig til at indgå kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester med forbrugeren

(t)hvis det er relevant, en angivelse af, at prisen blev personaliseret på grundlag af automatisk behandling, herunder profilering

(u)hvor det er relevant, det tidsrum, hvori kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester er bundet af de oplysninger, der gives forud for indgåelsen af aftalen i overensstemmelse med denne artikel

(v)muligheden for at gøre brug af en udenretslig klage- og tvistbilæggelsesmekanisme for forbrugeren og hvorledes forbrugeren kan gøre brug deraf.

Hvis kreditaftalen eller crowdfundingkredittjenesterne benytter et benchmark som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 3), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 43 , oplyser kreditgiveren eller i givet fald kreditformidleren forbrugeren om navnet på benchmarket og administratoren og de potentielle virkninger for forbrugeren i et særskilt dokument, der kan knyttes som bilag til formularen Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger.

4.Samtidig med at formularen Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger udleveres til forbrugeren, giver kreditgiveren og, hvor det er relevant, kreditformidleren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester forbrugeren formularen Standardiseret europæisk oversigt over forbrugerkreditter, der er vist i bilag II, og som indeholder følgende oplysninger forud for aftaleindgåelsen:

(a)det samlede kreditbeløb

(b)løbetiden for kreditaftalen eller for aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester

(c)debitorrenten eller alle debitorrenter, hvis der gælder forskellige debitorrenter under forskellige omstændigheder

(d)de årlige omkostninger i procent og det samlede beløb, som forbrugeren skal betale

(e)såfremt der er tale om en kredit i form af henstand med betalingen for en specifik vare eller tjenesteydelse eller om tilknyttede kreditaftaler, den specifikke vare eller tjenesteydelse og kontantprisen herfor

(f)morarenter.

5.Oplysningerne i formularen Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger og formularen Standardiseret europæisk oversigt over forbrugerkreditter skal være konsistente. De skal være let læselige og tage hensyn til de tekniske begrænsninger for det medium, hvorpå de vises. Oplysningerne skal vises på en passende og hensigtsmæssig måde på de forskellige kanaler.

Eventuelle yderligere oplysninger, som kreditgiveren måtte give forbrugeren, skal gives i et særskilt dokument, der kan vedlægges formularen Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger eller formularen Standardiseret europæisk oversigt over forbrugerkreditter.

6.Uanset stk. 3 skal beskrivelsen af de vigtigste karakteristika ved den finansielle tjeneste, der skal leveres i henhold til artikel 3, stk. 3, litra b), andet led, i nævnte direktiv, når der er tale om taletelefoni, jf. artikel 3, stk. 3, i direktiv 2002/65/EF, mindst omfatte de elementer, der er omhandlet i stk. 3, litra c), d), e), f) og i), samt de årlige omkostninger i procent illustreret ved hjælp af et repræsentativt eksempel og det samlede beløb, der skal betales af forbrugeren.

7.Hvis aftalen er indgået på forbrugerens anmodning ved hjælp af en fjernkommunikationsteknik, som ikke gør det muligt at give oplysningerne i overensstemmelse med denne artikel, skal kreditgiveren og i givet fald kreditformidleren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester forsyne forbrugeren med formularen Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger og formularen Standardiseret europæisk oversigt over forbrugerkreditter umiddelbart efter indgåelsen af kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester.

8.Efter anmodning fra forbrugeren skal kreditgiveren og, hvor det er relevant, kreditformidleren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester, ud over formularen Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger og formularen Standardiseret europæisk oversigt over forbrugerkreditter, gratis give forbrugeren en kopi af udkastet til kreditaftalen eller udkastet til aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester, forudsat at kreditgiveren på tidspunktet for anmodningen er villig til at indgå kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester med forbrugeren.

9.I tilfælde af en kreditaftale eller crowdfundingkredittjenester, hvor betalinger foretaget af forbrugeren ikke fører til en omgående tilsvarende amortisation af det samlede kreditbeløb, men anvendes til at udgøre kapital i de perioder og på de betingelser, der er fastsat i kreditaftalen, i aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester eller i en accessorisk aftale, skal kreditgiveren og, hvor det er relevant, kreditformidleren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester i de oplysninger forud for aftaleindgåelsen, der er omhandlet i stk. 1, udtrykkeligt anføre en klar og præcis erklæring om, at sådanne kreditaftaler eller crowdfundingkredittjenester ikke garanterer tilbagebetaling af det samlede udnyttede kreditbeløb i henhold til kreditaftalen eller crowdfundingkredittjenesten, medmindre der udtrykkeligt er givet en sådan garanti.

10.Denne artikel finder ikke anvendelse på leverandører af varer eller tjenesteydelser, der accessorisk optræder som kreditformidlere. Dette berører ikke kreditgiverens eller i givet fald kreditformidlerens eller udbyderen af crowdfundingkredittjenesters forpligtelse til at sikre, at forbrugeren modtager de oplysninger forud for aftaleindgåelsen, der er omhandlet i denne artikel.

Artikel 11

Oplysninger forud for aftaleindgåelsen i forbindelse med kreditaftaler som omhandlet i artikel 2, stk. 5 eller 6

1.For de i artikel 2, stk. 5 eller 6, omhandlede kreditaftaler skal de i artikel 10, stk. 1, omhandlede oplysninger forud for kontraktindgåelsen uanset stk. 2 i nævnte artikel gives på papir eller på et andet varigt medium ved hjælp af formularen Europæiske forbrugerkreditoplysninger, der er anført i bilag III. Alle oplysninger, der gives i denne formular, skal være lige fremtrædende. Kreditgiveren anses for at have opfyldt oplysningskravene i dette stykke og i artikel 3, stk. 1 og 2, i direktiv 2002/65/EF, hvis han eller hun har udleveret formularen Europæiske forbrugerkreditoplysninger.

2.For kreditaftaler, der er omhandlet i artikel 2, stk. 5, eller 6, skal de oplysninger forud for aftaleindgåelsen, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, uanset stk. 3 i nævnte artikel, angive alle følgende elementer:

(a)kredittypen

(b)kreditgiverens identitet, fysiske adresse, telefonnummer og e-mailadresse samt i givet fald den involverede kreditformidlers identitet, fysiske adresse, telefonnummer og e-mailadresse

(c)det samlede kreditbeløb

(d)kreditaftalens løbetid

(e)debitorrenten og betingelserne for anvendelsen af denne rente, et eventuelt indeks eller en eventuel referencesats, der skal anvendes på den oprindelige debitorrente, de omkostninger, der anvendes fra det tidspunkt, hvor kreditaftalen indgås, og i givet fald betingelserne for ændring af disse omkostninger

(f)de årlige omkostninger i procent, illustreret ved et repræsentativt eksempel, som angiver alle de antagelser, der er lagt til grund for at beregne procentsatsen

(g)størrelsen, antallet og hyppigheden af de betalinger, som forbrugeren skal foretage, og i givet fald den rækkefølge, i hvilken betalingerne vil blive fordelt på forskellige udestående saldi, der opkræves til forskellige debitorrenter med henblik på tilbagebetaling

(h)betingelserne og proceduren for opsigelse af kreditaftalen

(i)retten til førtidig indfrielse og, hvor det er relevant, oplysninger om kreditgiverens ret til kompensation og om, hvordan denne kompensation fastsættes

(j)hvor det er relevant, en angivelse af, at forbrugeren til enhver tid kan blive anmodet om at betale hele kreditbeløbet tilbage

(k)den gældende sats for morarenter og måden, denne sats tilpasses på, og, hvor det er relevant, andre omkostninger i forbindelse med misligholdelse

(l)forbrugerens ret til omgående og gratis underretning i henhold til artikel 9, stk. 2, om resultatet af databasesøgninger, der er foretaget med henblik på vurdering af dennes kreditværdighed

(m)hvis det er relevant, en angivelse af, at prisen blev personaliseret på grundlag af automatisk behandling, herunder profilering

(n)hvor det er relevant, det tidsrum, hvori kreditgiveren er bundet af de oplysninger forud for aftaleindgåelsen, der er givet i overensstemmelse med denne artikel

(o)muligheden for at gøre brug af en udenretslig klage- og tvistbilæggelsesmekanisme for forbrugeren og hvorledes forbrugeren kan gøre brug deraf.

3.Samtidig med at formularen Europæiske forbrugerkreditoplysninger udleveres til forbrugeren, skal kreditgiveren og, hvor det er relevant, kreditformidleren forsyne forbrugeren med formularen Standardiseret europæisk oversigt over forbrugerkreditter, der findes i bilag II.

4.Oplysningerne i formularen Europæiske forbrugerkreditoplysninger og formularen Standardiseret europæisk oversigt over forbrugerkreditter skal være konsistente. De skal være let læselige og tage hensyn til de tekniske begrænsninger for det medium, hvorpå de vises. Oplysningerne skal vises på en passende og hensigtsmæssig måde på de forskellige kanaler.

5.Uanset stk. 2 skal beskrivelsen af de vigtigste karakteristika ved den finansielle tjeneste, der skal leveres i henhold til artikel 3, stk. 3, litra b), andet led, i nævnte direktiv, når der er tale om taletelefoni, jf. artikel 3, stk. 3, i direktiv 2002/65/EF, mindst omfatte de elementer, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 2, litra c) til f) og l).

6.Efter anmodning fra forbrugeren skal kreditgiveren og i givet fald kreditformidleren, ud over formularen Europæiske forbrugerkreditoplysninger og formularen Standardiseret europæisk oversigt over forbrugerkreditter, vederlagsfrit give forbrugeren en kopi af udkastet til kreditaftalen, forudsat at kreditgiveren på tidspunktet for anmodningen er villig til at indgå kreditaftalen med forbrugeren.

7.Hvis aftalen er indgået på forbrugerens anmodning ved hjælp af en fjernkommunikationsteknik, som ikke gør det muligt at give oplysningerne i overensstemmelse med denne artikel, giver kreditgiveren umiddelbart efter kreditaftalens indgåelse forbrugeren formularen Europæiske forbrugerkreditoplysninger og formularen Standardiseret europæisk oversigt over forbrugerkreditter umiddelbart efter kreditaftalens indgåelse.

8.Denne artikel finder ikke anvendelse på leverandører af varer eller tjenesteydelser, der accessorisk optræder som kreditformidlere. Dette berører ikke kreditgiverens eller i givet fald kreditformidlerens forpligtelse til at sikre, at forbrugeren modtager de oplysninger forud for aftaleindgåelsen, der er omhandlet i denne artikel.

Artikel 12

Fyldestgørende forklaringer 

1.Medlemsstaterne sikrer, at kreditgivere og, hvor det er relevant, kreditformidlere og udbydere af crowdfundingkredittjenester skal give forbrugeren fyldestgørende forklaringer om de foreslåede kreditaftaler eller crowdfundingkredittjenester og eventuelle accessoriske tjenester, der gør det muligt for forbrugeren at vurdere, om de foreslåede kreditaftaler eller crowdfundingkredittjenester og accessoriske tjenesteydelser er tilpasset vedkommendes behov og finansielle situation. Forklaringerne skal omfatte følgende elementer:

(a)de oplysninger, der er omhandlet i artikel 10, 11 og 38

(b)de væsentligste karakteristika ved den foreslåede kreditaftale eller de foreslåede crowdfundingkredittjenester eller accessoriske tjenesteydelser

(c)de specifikke konsekvenser, som den foreslåede kreditaftale eller de foreslåede crowdfundingkredittjenester eller accessoriske tjenesteydelser kan have for forbrugeren, herunder konsekvenserne af forbrugerens manglende eller forsinkede betaling

(d)hvis accessoriske tjenesteydelser indgår i en pakke sammen med en kreditaftale eller crowdfundingkredittjenester, hvorvidt hver komponent kan afvikles separat og konsekvenserne herved for forbrugeren.

2.Medlemsstaterne kan tilpasse det i stk. 1 omhandlede krav med hensyn til den måde, hvorpå forklaringerne skal gives, og det omfang, i hvilket de skal gives, til følgende:

(a)omstændighederne i den situation, hvor kreditten tilbydes

(b)den person, til hvem kreditten tilbydes

(c)arten af den tilbudte kredit.

Artikel 13

Personaliserede tilbud på grundlag af automatiseret behandling

Medlemsstaterne stiller krav om, at kreditgivere, kreditformidlere og udbydere af crowdfundingkredittjenester oplyser forbrugerne, når de modtager et personaliseret tilbud, der er baseret på profilering eller andre former for automatisk behandling af personoplysninger.

KAPITEL III

KOMBINATIONSSALG OG PAKKESALG, AFTALE OM ACCESSORISKE TJENESTEYDELSER, RÅDGIVNING OG UOPFORDRET KREDITSALG

Artikel 14

Kombinations- og pakkesalg

1.Medlemsstaterne kan tillade pakkesalg, men skal forbyde kombinationssalg.

2.Uanset stk. 1 og uden at det berører anvendelsen af konkurrencelovgivningen, kan medlemsstaterne tillade kreditgivere eller udbydere af crowdfundingkredittjenester at anmode forbrugeren om at åbne eller opretholde en betalings- eller opsparingskonto, hvis det eneste formål med en sådan konto er et af følgende:

(a)at akkumulere kapital til tilbagebetaling af kreditten

(b)at forvalte kreditten

(c)at samle ressourcer for at opnå lånet:

(d)at give kreditgiver yderligere sikkerhedsstillelse i tilfælde af misligholdelse.

3.Uanset stk. 1 og uden at det berører anvendelsen af konkurrencelovgivningen, kan medlemsstaterne tillade kombinationssalg, hvis kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester kan påvise over for den kompetente myndighed, at de bundne produkter eller produktkategorier, der tilbydes på indbyrdes tilsvarende vilkår og betingelser, indebærer en klar fordel for forbrugerne under hensyntagen til tilgængeligheden af og priserne på de relevante produkter, der tilbydes på markedet.

4.Medlemsstaterne kan tillade kreditgivere eller udbydere af crowdfundingkredittjenester at kræve, at forbrugeren har en relevant forsikringspolice i forbindelse med kreditaftalen eller crowdfundingkredittjenesterne, under hensyntagen til proportionalitetsspørgsmål. I sådanne tilfælde sikrer medlemsstaterne, at kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester er forpligtet til at acceptere forsikringspolicen fra en anden leverandør end dennes foretrukne leverandør, hvis en sådan forsikringspolice har et garantiniveau, der svarer til det, kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester har foreslået, uden at betingelserne for kredittilbuddet til forbrugeren ændres.

Artikel 15

Afledt aftale om køb af accessoriske tjenesteydelser

1.Medlemsstaterne sikrer, at kreditgivere, kreditformidlere og udbydere af crowdfunding-kredittjenester ikke afleder forbrugernes samtykke til køb af accessoriske tjenesteydelser, der tilbydes via standardoptioner. Standardoptioner omfatter forhåndsafkrydsede felter. 

2.Forbrugernes samtykke til køb af accessoriske tjenesteydelser, der præsenteres via bokse, skal gives ved en klar bekræftende handling, der udgør en frivillig, specifik, informeret og utvetydig tilkendegivelse af forbrugerens godkendelse af indholdet og substansen i forbindelse med boksene.

Artikel 16

Rådgivningstjenester

1.Medlemsstaterne stiller krav om, at kreditgiveren og i givet fald kreditformidleren og udbyderen af crowdfundingkredittjenester i forbindelse med en given transaktion udtrykkeligt oplyser forbrugeren om, hvorvidt der ydes eller kan ydes rådgivningstjenester til forbrugeren.

2.Medlemsstaterne stiller krav om, at kreditgiveren og i givet fald kreditformidleren og udbyderen af crowdfundingkredittjenester forud for leveringen af rådgivningstjenester eller indgåelsen af en aftale om levering af sådanne tjenester giver forbrugeren følgende oplysninger på papir eller et andet varigt medium:

(a)en angivelse af, om anbefalingen kun vil være baseret på deres eget produktsortiment eller på et bredt udvalg af produkter fra hele markedet i overensstemmelse med stk. 3, litra c)

(b)hvis det er relevant, en angivelse af det gebyr, som forbrugeren skal betale for rådgivningsydelserne, eller, hvis gebyrets størrelse ikke kan fastslås på det tidspunkt, hvor oplysningerne gives, den metode, der er anvendt til beregningen heraf.

De oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, litra a) og b), kan gives til forbrugeren i form af yderligere oplysninger forud for aftaleindgåelsen i overensstemmelse med artikel 10, stk. 5, andet afsnit.

3.Hvis der ydes rådgivningstjenester til forbrugere, kræver medlemsstaterne, at kreditgivere og, hvor det er relevant, kreditformidlere eller udbydere af crowdfundingkredittjenester:

(a)indhenter de strengt nødvendige oplysninger om forbrugerens finansielle situation, præferencer og mål i forbindelse med kreditaftalen eller crowdfundingkredittjenesterne, således at kreditgiveren, kreditformidleren eller udbyderne af crowdfundingkredittjenester kan anbefale kreditaftaler eller crowdfundingkredittjenester, der er egnede for forbrugeren

(b)vurderer forbrugerens finansielle situation og behov på grundlag af de i litra a) omhandlede oplysninger, som skal være ajourført på vurderingstidspunktet, under hensyntagen til rimelige antagelser om risiciene for forbrugerens finansielle situation i løbet af den anbefalede kreditaftale eller de anbefalede kreditaftaler eller crowdfunding-kredittjenester

(c)overvejer et tilstrækkeligt stort antal kreditaftaler eller crowdfundingkredittjenester i deres produktsortiment og på dette grundlag anbefaler en kreditaftale eller flere kreditaftaler eller crowdfundingkredittjenester blandt dette produktsortiment, som passer til forbrugerens behov, finansielle situation og personlige forhold

(d)handler i forbrugerens bedste interesse

(e)give forbrugeren dokumentation på papir eller på et andet varigt medium for den afgivne anbefaling.

4.Medlemsstaterne kan forbyde brugen af udtrykkene "rådgivning" og "rådgiver" eller lignende udtryk, når rådgivningstjenesterne markedsføres og leveres til forbrugere af kreditgivere eller i givet fald kreditformidlere eller udbydere af crowdfundingkredittjenester.

Hvis medlemsstaterne ikke forbyder brugen af udtrykkene "rådgivning" og "rådgiver" eller lignende udtryk, stiller de følgende betingelser for kreditgiveres, kreditformidleres eller crowdfundingkredittjenesteudbyderes brug af udtrykket "uafhængig rådgivning" eller "uafhængig rådgiver":

(a)kreditgivere og, hvor det er relevant, kreditformidlere eller udbydere af crowdfundingkredittjenester skal tage hensyn til et tilstrækkeligt stort antal kreditaftaler eller crowdfundingkredittjenester, der er tilgængelige på markedet

(b)kreditformidlere aflønnes ikke for de rådgivningstjenester, der ydes af en eller flere kreditgivere.

Andet afsnit, litra b), finder kun anvendelse, hvis antallet af de kreditgivere, der vurderes, ikke repræsenterer et flertal på markedet.

Medlemsstaterne kan stille strengere krav til kreditgiveres og, hvor det er relevant, kreditformidleres eller udbydere af crowdfundingkredittjenesters anvendelse af udtrykkene "uafhængig rådgivning" eller "uafhængig rådgiver".

5.Medlemsstaterne stiller krav om, at kreditgivere og, hvor det er relevant, kreditformidlere eller udbydere af crowdfundingkredittjenester advarer forbrugeren om, at en kreditaftale eller crowdfundingkredittjenester kan indebære en specifik risiko for forbrugeren under hensyntagen til vedkommendes finansielle situation.

6.Medlemsstaterne sikrer, at rådgivningstjenester kun kan ydes af kreditgivere og, hvor det er relevant, kreditformidlere eller udbydere af crowdfundingkredittjenester.

Uanset første afsnit kan medlemsstaterne tillade andre personer end dem, der er omhandlet i første afsnit, at yde rådgivningstjenester, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

(a)rådgivningstjenesterne ydes lejlighedsvis som led i en erhvervsmæssig aktivitet, der er reguleret ved love eller administrative bestemmelser eller en etisk kodeks, som ikke udelukker levering af disse tjenesteydelser

(b)rådgivningstjenesterne ydes i forbindelse med insolvensbehandleres forvaltning af eksisterende gæld, og forvaltningsaktiviteten er reguleret ved love eller administrative bestemmelser

(c)rådgivningstjenesterne ydes i forbindelse med forvaltning af eksisterende gæld af offentlige eller frivillige gældsrådgivningstjenester, som ikke opererer på et kommercielt grundlag

(d)rådgivningstjenesterne ydes af personer, der er godkendt og under tilsyn af de kompetente myndigheder.

Artikel 17

Forbud mod uopfordret kreditsalg

Medlemsstaterne forbyder ethvert salg af kredit til forbrugere uden deres forudgående anmodning og udtrykkelige samtykke.

KAPITEL IV

VURDERING AF KREDITVÆRDIGHED OG DATABASEADGANG

Artikel 18

Forpligtelse til at vurdere forbrugerens kreditværdighed

1.Medlemsstaterne stiller krav om, at kreditgiveren eller i givet fald udbyderen af crowdfundingkredittjenester foretager en grundig vurdering af forbrugerens kreditværdighed, inden der indgås en kreditaftale eller en aftale om levering af crowdfundingkredittjenester. Denne vurdering skal foretages i forbrugerens interesse for at forhindre uansvarlig udlånspraksis og overdreven gældsætning og tage passende hensyn til faktorer, der er relevante for at kontrollere forbrugerens udsigter til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester.

2.Vurderingen af kreditværdigheden foretages på grundlag af relevante og nøjagtige oplysninger om forbrugerens indtægter og udgifter og andre finansielle og økonomiske omstændigheder, som er nødvendige og forholdsmæssige, såsom dokumentation for indtægter eller andre tilbagebetalingskilder, oplysninger om finansielle aktiver og passiver eller oplysninger om andre finansielle forpligtelser. Oplysningerne indhentes fra relevante interne eller eksterne kilder, herunder forbrugeren og, om nødvendigt, på grundlag af en søgning i en database som omhandlet i artikel 19.

De oplysninger, der indhentes i henhold til dette stykke, kontrolleres på passende vis, om nødvendigt ved hjælp af reference til uafhængigt verificerbar dokumentation.

3.Medlemsstaterne stiller krav om, at kreditgiveren eller, hvor det er relevant, udbyderen af crowdfundingkredittjenester fastlægger procedurer for den vurdering, der er omhandlet i stk. 1, og at kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester dokumenterer og vedligeholder sådanne procedurer.

Medlemsstaterne stiller også krav om, at kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester dokumenterer og opbevarer de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2.

4.Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester kun stiller kreditten til rådighed for forbrugeren, hvis resultatet af kreditværdighedsvurderingen viser, at de forpligtelser, der følger af kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester, sandsynligvis vil blive opfyldt på den måde, der kræves i henhold til den pågældende aftale.

Uanset første afsnit kan kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester undtagelsesvis stille kredit til rådighed for forbrugeren under særlige og velbegrundede omstændigheder, hvis resultatet af vurderingen af kreditværdigheden viser, at de forpligtelser, der følger af kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester, sandsynligvis ikke vil blive opfyldt på den måde, der kræves i henhold til den pågældende aftale.

5.Medlemsstaterne sikrer, at hvis en kreditgiver eller udbyder af crowdfundingkredittjenester indgår en kreditaftale eller en aftale om levering af crowdfundingkredittjenester med en forbruger, så må kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester ikke efterfølgende annullere eller ændre kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester til skade for forbrugeren med den begrundelse, at vurderingen af kreditværdigheden var ukorrekt. Dette stykke finder ikke anvendelse, hvis det påvises, at forbrugeren bevidst har tilbageholdt eller forfalsket de oplysninger, der er givet til kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester som omhandlet i stk. 2.

6.Hvis vurderingen af kreditværdigheden omfatter brug af profilering eller anden automatisk behandling af personoplysninger, sikrer medlemsstaterne, at forbrugeren har ret til at:

(a)anmode om og opnå menneskelig indgriben fra kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester hed henblik på at få afgørelsen revideret

(b)anmode om og få en tydelig forklaring fra kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester på vurderingen af kreditværdigheden, herunder om den logik og de risici, der er forbundet med den automatiserede behandling af personoplysninger, samt om dens betydning og konsekvenser for afgørelsen

(c)give udtryk for sit synspunkt og anfægte vurderingen af kreditværdigheden og afgørelsen.

7.Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester, hvis kreditansøgningen afvises, straks skal underrette forbrugeren om afvisningen og, hvor det er relevant, om, at vurderingen af kreditværdigheden er baseret på automatisk behandling af oplysninger.

8.Hvis parterne aftaler at ændre det samlede kreditbeløb efter indgåelsen af kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester, sikrer medlemsstaterne, at kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester er forpligtet til at revurdere forbrugerens kreditværdighed på grundlag af ajourførte oplysninger, inden der ydes en væsentlig forhøjelse af det samlede kreditbeløb.

9.Medlemsstater, hvis lovgivning kræver, at kreditgivere eller udbydere af crowdfundingkredittjenester vurderer forbrugernes kreditværdighed på grundlag af en søgning i den relevante database, kan bibeholde dette krav.

Artikel 19

1.Databaser Hver medlemsstat sikrer i tilfælde af grænseoverskridende kredit adgang for kreditgivere og udbydere af crowdfundingkredittjenester fra andre medlemsstater til databaser, der anvendes i den pågældende medlemsstat til at vurdere forbrugernes kreditværdighed. Betingelserne for adgang til sådanne databaser skal være ikke-diskriminerende.

2.Stk. 1 finder anvendelse på både offentlige og private databaser.

3.De databaser, der er omhandlet i stk. 1, skal som minimum indeholde oplysninger om forbrugernes betalingsrestancer.

4.Hvis kreditansøgningen afslås på grundlag af en søgning i en database som omhandlet i stk. 1, kræver medlemsstaterne, at kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester straks og gratis informerer forbrugeren om resultatet af denne søgning og om oplysninger om den database, der er blevet søgt i.

KAPITEL V

KREDITAFTALERS UDFORMNING OG INDHOLD

Artikel 20

Udformning af kreditaftalen og af aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester

1.Medlemsstaterne stiller krav om, at kreditaftaler eller aftaler om levering af crowdfundingkredittjenester udarbejdes på papir eller på et andet varigt medium, og at alle kontraherende parter får udleveret en kopi af kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester.

2.Medlemsstaterne kan indføre eller opretholde nationale regler vedrørende gyldigheden af indgåelse af kreditaftaler eller aftaler om levering af crowdfundingkredittjenester, som er i overensstemmelse med EU-retten.

Artikel 21

Oplysninger, der skal indgå i kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester

1.Medlemsstaterne stiller krav om, at kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester klart og koncist angiver alle følgende elementer:

(a)kredittypen

(b)de kontraherende parters identitet, geografiske adresser, telefonnumre og e-mailadresser samt, hvor det er relevant, navn og geografisk adresse på den involverede kreditformidler eller udbyder af crowdfundingkredittjenester

(c)det samlede kreditbeløb og betingelserne for at udnytte kreditmuligheden

(d)løbetiden for kreditaftalen eller for aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester

(e)såfremt der er tale om en kredit i form af henstand med betalingen for en specifik vare eller tjenesteydelse eller om tilknyttede kreditaftaler, den specifikke vare eller tjenesteydelse og kontantprisen herfor

(f)debitorrenten eller alle debitorrenter, hvor der anvendes forskellige debitorrenter under forskellige omstændigheder, betingelserne for anvendelse af hver debitorrente og et eventuelt indeks eller en eventuel referencesats, der finder anvendelse på hver enkelt oprindelig debitorrente, samt tidspunkterne, betingelserne og procedurerne for ændring af hver debitorrente

(g)de årlige omkostninger i procent og det samlede beløb, som forbrugeren skal betale, beregnet på det tidspunkt, hvor kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester indgås, og en angivelse af alle de antagelser, der er anvendt i denne beregning

(h)størrelsen, antallet og hyppigheden af de betalinger, som forbrugeren skal foretage, og i givet fald den rækkefølge, i hvilken betalingerne vil blive fordelt på forskellige udestående saldi, der opkræves til forskellige debitorrenter med henblik på tilbagebetaling

(i)såfremt der er tale om amortisation af kapitalen i forbindelse med en kreditaftale eller en crowdfundingkreditaftale med fast løbetid, forbrugerens ret til på anmodning og gratis til enhver tid i løbet af kreditaftalens eller crowdfundingkreditaftalens løbetid at modtage en opgørelse i form af en amortiseringsplan

(j)såfremt der skal betales omkostninger og renter uden amortisation af hovedstolen, en opgørelse over tidspunkter og betingelser for betaling af renter og eventuelle dermed forbundne faste omkostninger og engangsomkostninger

(k)hvor det er relevant, omkostningerne i forbindelse med forvaltning af en eller flere konti til registrering af både betalingstransaktioner og udnyttelser af kreditmuligheden, omkostningerne ved anvendelse af et betalingsmiddel i forbindelse med både betalingstransaktioner og udnyttelser af kreditmuligheden, andre omkostninger i forbindelse med kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester og betingelserne for en eventuel ændring af disse omkostninger

(l)den rentesats, der finder anvendelse i tilfælde af forsinket betaling som gældende på tidspunktet for indgåelsen af kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester, og ordningerne for justeringen heraf og, hvor det er relevant, eventuelle gebyrer, der skal betales i tilfælde af misligholdelse

(m)en advarsel om konsekvenserne af manglende eller forsinkede betalinger

(n)hvis det er relevant, at der skal betales notarialgebyrer

(o)hvis det er relevant, den sikkerhedsstillelse og forsikring, der kræves

(p)eksistensen eller fraværet af en fortrydelsesret, den periode, inden for hvilken denne ret kan udøves, og andre betingelser for udøvelsen heraf, herunder oplysninger om forbrugerens forpligtelse i henhold til artikel 26, stk. 3, litra b), til at betale den udnyttede kapital og renterne samt det rentebeløb, der skal betales pr. dag

(q)oplysninger om de rettigheder, der er fastsat i artikel 27, samt betingelserne for udøvelsen af disse rettigheder

(r)retten til førtidig indfrielse som fastsat i artikel 29, proceduren for førtidig indfrielse samt, hvor det er relevant, oplysninger om kreditgiverens ret til kompensation og den måde, hvorpå denne kompensation fastsættes

(s)den procedure, der skal følges ved udøvelse af retten til at opsige kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester

(t)muligheden for at gøre brug af en udenretslig klage- og tvistbilæggelsesmekanisme for forbrugeren og hvorledes forbrugeren kan gøre brug deraf

(u)hvis det er relevant, andre aftalevilkår og -betingelser

(v)hvis det er relevant, navn og adresse på den kompetente tilsynsmyndighed.

De oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, skal være letlæselige og tilpasset for at tage hensyn til de tekniske begrænsninger for det medium, hvorpå de vises. Oplysningerne skal vises på en passende og hensigtsmæssig måde på de forskellige kanaler.

2.Såfremt stk. 1, litra i), finder anvendelse, skal kreditgiveren og i givet fald udbyderen af crowdfundingkredittjenester gratis og til enhver tid i hele løbetiden for kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester stille en kontoopgørelse i form af en amortiseringsplan til rådighed for forbrugeren.

I den amortiseringsplan, der er omhandlet i første afsnit, angives de forfaldne betalinger samt perioder og betingelser for betaling af disse beløb.

Amortiseringsplanen skal også indeholde en opdeling af hver tilbagebetaling med angivelse af amortiseringen af kapitalen, renterne beregnet på grundlag af debitorrenten og eventuelle yderligere omkostninger.

Hvis debitorrenten ikke er fast, eller hvis de yderligere omkostninger kan ændres i henhold til kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester, skal amortiseringsplanen klart og koncist angive, at oplysningerne i planen kun vil være gyldige, indtil debitorrenten eller disse omkostninger ændres i overensstemmelse med kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester.

3.I tilfælde af en kreditaftale eller en aftale om levering af crowdfunding-kredittjenester, hvor forbrugerens betalinger ikke fører til en øjeblikkelig tilsvarende afskrivning af det samlede kreditbeløb, men anvendes til at udgøre kapital i perioder og på de betingelser, der er fastsat i kreditaftalen, i aftalen om levering af crowdfunding-kredittjenester eller i en accessorisk aftale, skal kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkreditydelser ud over de i stk. 1 omhandlede oplysninger indeholde en klar og tydelig erklæring om, at sådanne kreditaftaler eller aftaler om levering af crowdfundingkreditydelser ikke indeholder en garanti for tilbagebetaling af det samlede kreditbeløb, der er optaget i henhold til kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkreditydelser, medmindre en sådan garanti udtrykkeligt er givet.

KAPITEL VI

ÆNDRINGER AF KREDITAFTALEN OG ÆNDRINGER I DEBITORRENTEN

Artikel 22

Oplysninger om ændring af kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester

Uden at det berører andre forpligtelser i henhold til dette direktiv, sikrer medlemsstaterne, at kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester forud for ændringen af vilkårene og betingelserne i kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester meddeler forbrugeren følgende oplysninger:

(a)en klar beskrivelse af de foreslåede ændringer og, hvor det er relevant, af behovet for forbrugersamtykke eller af de ændringer, der indføres ved lov

(b)en tidsplan for gennemførelsen af disse ændringer

(c)forbrugerens klagemuligheder vedrørende disse ændringer

(d)fristen for indgivelse af en sådan klage

(e)navn og adresse på den kompetente myndighed, hvortil klagen kan indgives.

Artikel 23

Ændringer i debitorrenten

1.Medlemsstaterne stiller krav om, at kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester underretter forbrugeren om enhver ændring i debitorrenten på papir eller på et andet varigt medium, inden ændringen får virkning.

De oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, skal omfatte størrelsen af de betalinger, der skal erlægges, efter at den nye debitorrente er trådt i kraft, og, hvis antallet eller hyppigheden af betalingerne ændres, nærmere oplysninger herom.

2.Uanset stk. 1 kan de oplysninger, der er omhandlet i nævnte stykke, gives til forbrugeren med jævne mellemrum, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

(a)parterne har aftalt sådanne periodiske oplysninger i kreditaftalen eller i aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester

(b)ændringen i debitorrenten skyldes en ændring i en referencesats

(c)den nye referencesats gøres offentligt tilgængelig på passende vis

(d)oplysningerne om den nye referencesats er også tilgængelige hos kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester.

KAPITEL VII

KASSEKREDITTER OG OVERTRÆK

Artikel 24

Kassekreditter

1.Når en kredit er ydet i form af en kassekredit, kræver medlemsstaterne, at kreditgiveren i hele kreditaftalens løbetid holder forbrugeren løbende underrettet ved hjælp af kontoudtog på papir eller på et andet varigt medium, der indeholder følgende elementer:

(a)den nøjagtige periode, som kontoudtoget dækker

(b)størrelsen på de udnyttede kreditmuligheder og datoerne for udnyttelserne

(c)saldoen fra det foregående kontoudtog og datoen for dette udtog

(d)den nye saldo

(e)datoerne for betalinger foretaget af forbrugeren og disses størrelse

(f)den anvendte debitorrente

(g)eventuelle omkostninger, der er pålagt

(h)hvor det er relevant, det minimumsbeløb, som forbrugeren skal betale.

2.Når en kredit er ydet i form af en kassekredit, kræver medlemsstaterne, at kreditgiveren på papir eller på et andet varigt medium oplyser forbrugeren om stigninger i debitorrenten eller i eventuelle omkostninger, der skal betales, inden den pågældende ændring træder i kraft.

Uanset første afsnit kan de oplysninger, der er omhandlet i nævnte afsnit, gives regelmæssigt på den i stk. 1 omhandlede måde, hvis følgende betingelser er opfyldt:

(a)parterne har aftalt sådanne periodiske oplysninger i kreditaftalen

(b)ændringen i debitorrenten skyldes en ændring i en referencesats

(c)den nye referencesats gøres offentligt tilgængelig på passende vis

(d)oplysningerne om den nye referencesats er også tilgængelige hos kreditor.

Artikel 25

Overtræk

1.I tilfælde af en aftale om at åbne en løbende konto, hvor der er mulighed for, at forbrugeren tillades et overtræk, kræver medlemsstaterne, at kreditgiveren medtager sådanne oplysninger i aftalen, ud over de oplysninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2, litra e). Kreditgiveren skal under alle omstændigheder regelmæssigt give forbrugeren disse oplysninger på papir eller på et andet varigt medium.

2.I tilfælde af et betydeligt overtræk, der overstiger en periode på en måned, kræver medlemsstaterne, at kreditgiveren straks på papir eller på et andet varigt medium oplyser forbrugeren om følgende:

(a)overtrækket

(b)det involverede beløb

(c)debitorrenten

(d)hvilke eventuelle bøder, udgifter eller morarenter der påløber.

I tilfælde af regelmæssigt overtræk skal kreditgiveren om muligt tilbyde forbrugerrådgivningstjenester eller videresende forbrugerne til gældsrådgivningstjenester.

3.Denne artikel berører ikke national lovgivning om, at kreditgiveren skal tilbyde en anden type kreditprodukt, når overtrækket er af væsentlig varighed.

KAPITEL VIII

OPHÆVELSE, OPSIGELSE OG FØRTIDIG INDFRIELSE

Artikel 26

Fortrydelsesret

1.Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren uden begrundelse kan opsige kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester inden for en frist på 14 kalenderdage.

Den i første afsnit omhandlede fortrydelsesfrist løber fra:

(a)datoen for indgåelsen af kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester eller

(b)den dag, hvor forbrugeren modtager aftalevilkårene og -betingelserne samt oplysningerne i henhold til artikel 20 og 21, hvis dette tidspunkt er senere end det i litra a) i dette afsnit nævnte.

Den frist, der er nævnt i første afsnit, anses for at være overholdt, hvis den i stk. 3, litra a), nævnte meddelelse sendes af forbrugeren til kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester inden udløbet af denne frist.

2.Hvis det i forbindelse med en tilknyttet kreditaftale allerede er fastsat i national lovgivning, der var gældende den [date of into force of this Directive], at der ikke kan stilles midler til rådighed for forbrugeren inden udløbet af en bestemt periode, kan medlemsstaterne uanset stk. 1 bestemme, at den i det nævnte stykke omhandlede periode kan nedsættes til samme varighed som denne bestemte periode efter udtrykkelig anmodning fra forbrugeren.

3.Hvis forbrugeren gør brug af fortrydelsesretten, træffer han eller hun følgende foranstaltninger:

(a)underrettelse af enten kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester i overensstemmelse med de oplysninger, som kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester har givet i henhold til artikel 21, stk. 1, litra p), på papir eller på et andet varigt medium inden for den frist, der er fastsat i stk. 1

(b)betaling til enten kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenesteudbyderen af kapitalen og de påløbne renter fra den dato, hvor kreditten blev udnyttet, indtil datoen for tilbagebetalingen af kapitalen, uden unødig forsinkelse og senest 30 kalenderdage efter afsendelsen af den i litra a) omhandlede meddelelse.

De i første afsnit, litra b), omhandlede renter beregnes på grundlag af den aftalte debitorrente. Kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester har ikke ret til nogen anden kompensation fra forbrugeren i tilfælde af fortrydelse, bortset fra kompensation for eventuelle ikke-refunderbare gebyrer, som kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester har betalt til et offentligt administrativt organ.

4.Hvis der leveres en accessorisk tjenesteydelse i forbindelse med kreditaftalen eller crowdfundingkredittjenesterne af kreditgiveren, udbyderen af crowdfundingkredittjenester eller af en tredjepart på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester, er forbrugeren ikke længere bundet af aftalen om accessoriske tjenesteydelser, hvis forbrugeren udøver fortrydelsesretten i kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester i overensstemmelse med denne artikel.

5.Hvis forbrugeren har fortrydelsesret i henhold til stk. 1, 3 og 4 i denne artikel, finder artikel 6 og 7 i direktiv 2002/65/EF ikke anvendelse.

6.Medlemsstaterne kan fastsætte, at denne artikels stk. 1-4 ikke finder anvendelse på kreditaftaler eller crowdfundingkredittjenester, som i henhold til national lovgivning skal indgås gennem en notar, forudsat at notaren bekræfter, at forbrugeren er garanteret de rettigheder, der er fastsat i 10 og 11 samt artikel 20 og 21.

7.Denne artikel berører ikke national lovgivning om, at udførelsen af aftalen først kan påbegyndes efter et nærmere angivet tidsrum.

Artikel 27

Tilknyttede kreditaftaler

1.Medlemsstaterne sikrer, at en forbruger, der har udøvet sin fortrydelsesret i henhold til EU-retten vedrørende en aftale om levering af varer eller tjenesteydelser, ikke længere er bundet af en tilknyttet kreditaftale.

2.Hvis de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af den tilknyttede kreditaftale, ikke leveres eller kun leveres delvis eller ikke er i overensstemmelse med aftalen om levering deraf, har forbrugeren ret til at tage retsmidler i anvendelse mod kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester, såfremt forbrugeren ikke fra leverandøren har opnået den fyldestgørelse, som vedkommende har krav på ifølge loven eller aftalen om levering af varer eller tjenesteydelser. Det overlades til medlemsstaterne at bestemme, i hvilket omfang og på hvilke betingelser disse retsmidler kan tages i anvendelse.

3.Denne artikel berører ikke nationale bestemmelser om, at en kreditgiver eller en udbyder af crowdfundingkredittjenester hæfter solidarisk for ethvert krav, som forbrugeren måtte have mod leverandøren, såfremt købet af varer eller tjenesteydelser fra leverandøren er blevet finansieret via en kreditaftale eller crowdfundingkredittjenester.

Artikel 28

Tidsubegrænsede kreditaftaler eller aftaler om levering af crowdfundingkredittjenester

1.Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren til enhver tid gratis kan foretage en standardopsigelse af en tidsubegrænset kreditaftale eller en aftale om levering af crowdfundingkredittjenester, medmindre parterne har aftalt en opsigelsesfrist. En sådan frist må ikke overstige en måned.

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester, hvis det er aftalt i kreditaftalen eller i aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester, kan foretage standardopsigelse af en tidsubegrænset kreditaftale eller aftale om levering af crowdfundingkredittjenester ved at give forbrugeren mindst to måneders varsel på papir eller på et andet varigt medium.

2.Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester, hvis det er aftalt i kreditaftalen eller i aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester, af objektivt begrundede årsager kan ophæve forbrugerens ret til at trække på en tidsubegrænset kreditaftale. Kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester underretter forbrugeren om opsigelsen og begrundelsen herfor på papir eller på et andet varigt medium, om muligt inden opsigelsen og senest umiddelbart derefter, medmindre leveringen af sådanne oplysninger er forbudt i henhold til EU-retten eller national ret eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.

Artikel 29

Førtidig indfrielse

1.Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren til enhver tid har ret til førtidig indfrielse. I sådanne tilfælde har forbrugeren ret til en nedsættelse af de samlede kreditomkostninger, der består af renter og omkostninger i den resterende del af aftalens løbetid. Ved beregningen af denne nedsættelse tages der hensyn til alle de omkostninger, som kreditgiveren har pålagt forbrugeren.

2.Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiveren i tilfælde af førtidig indfrielse har ret til en rimelig og objektivt begrundet kompensation for eventuelle omkostninger, der er direkte forbundet med førtidig indfrielse, forudsat at den førtidige indfrielse falder inden for en periode, for hvilken debitorrenten er fast.

Den kompensation, der er omhandlet i første afsnit, må ikke overstige 1 % af det kreditbeløb, der er genstand for førtidig indfrielse, hvis perioden mellem den førtidige indfrielse og den aftalte opsigelse af kreditaftalen overstiger et år. Hvis denne periode ikke overstiger et år, må kompensationen ikke overstige 0,5% af det kreditbeløb, der er genstand for førtidig indfrielse.

3.Medlemsstaterne sikrer, at kreditor ikke har ret til den kompensation, der er omhandlet i stk. 2, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

(a)indfrielsen har fundet sted i henhold til en forsikringsaftale, der har til formål at garantere indfrielse af kreditten

(b)kreditten ydes i form af en kassekredit

(c)indfrielsen finder sted inden for en periode, hvor debitorrenten ikke er fast.

4.Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne fastsætte at:

(a)kreditor kun har ret til den kompensation, der er omhandlet i stk. 2, på betingelse af, at beløbet for den førtidige indfrielse overstiger den tærskel, der er fastsat i national lovgivning, som ikke må overstige 10 000 EUR inden for en periode på 12 måneder

(b)kreditor undtagelsesvis kan kræve højere kompensation, hvis kreditor kan bevise, at det tab, der er lidt som følge af førtidig indfrielse, overstiger det beløb, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 2.

5.Hvis den kompensation, som kreditgiveren kræver, overstiger det tab, der faktisk er lidt som følge af den førtidige indfrielse, har forbrugeren ret til en tilsvarende nedsættelse.

For så vidt angår første afsnit består tabet af forskellen mellem den oprindeligt aftalte rentesats og den rentesats, til hvilken kreditgiver kan udlåne det førtidigt indfriede beløb på markedet på tidspunktet for denne indfrielse, under hensyntagen til den førtidige indfrielses indvirkning på administrationsomkostningerne.

6.Den i stk. 2 omhandlede kompensation må under ingen omstændigheder overstige det rentebeløb, som forbrugeren ville have betalt i perioden mellem den førtidige indfrielse og den aftalte dato for kreditaftalens ophør.

KAPITEL IX

ÅRLIGE OMKOSTNINGER I PROCENT OG LOFTER OVER SATSER OG OMKOSTNINGER

Artikel 30

Beregning af de årlige omkostninger i procent

1.De årlige omkostninger i procent beregnes efter den matematiske formel i bilag IV, del I. De skal på årsbasis svare til nutidsværdien af alle fremtidige eller eksisterende forpligtelser (udnyttede kreditmuligheder, tilbagebetalinger og omkostninger), der er aftalt mellem kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester og forbrugeren.

2.Ved beregningen af de årlige omkostninger i procent bestemmes de samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditten, bortset fra andre omkostninger, som forbrugeren skal betale i forbindelse med misligholdelse af en af de forpligtelser, der er fastsat i kreditaftalen eller aftalen om crowdfundingkredittjenester, og de omkostninger ud over købsprisen, som forbrugeren skal betale i forbindelse med køb af varer eller tjenesteydelser, uanset om transaktionen foretages kontant eller på kredit.

Omkostningerne ved forvaltningen af en konto til registrering af både betalingstransaktioner og udnyttelse af kreditmuligheden, omkostningerne ved anvendelse af et betalingsmiddel i forbindelse med både betalingstransaktioner og udnyttelser af kreditmuligheden og andre omkostninger i forbindelse med betalingstransaktioner skal indgå i de samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditten, medmindre det ikke er obligatorisk at åbne kontoen, og omkostningerne i forbindelse med kontoen klart er angivet separat i kreditaftalen, i crowdfundingkreditaftalen eller i en eventuel anden aftale, der er indgået med forbrugeren.

3.Beregningen af de årlige omkostninger i procent baseres på den antagelse, at kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester forbliver gyldig i det aftalte tidsrum, og at kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester og forbrugeren opfylder deres forpligtelser i henhold til de vilkår og datoer, der er fastsat i kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester.

4.I tilfælde af kreditaftaler eller aftaler om levering af crowdfundingkredittjenester, der indeholder klausuler, der tillader variationer i debitorrenten eller variationer i visse omkostninger, der er indeholdt i de årlige omkostninger i procent, og som gør dem ubestemmelige på beregningstidspunktet, beregnes de årlige omkostninger i procent ud fra den antagelse, at debitorrenten og andre omkostninger forbliver faste i forhold til det oprindelige niveau og vil forblive gældende, indtil kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester udløber.

5.Om nødvendigt kan de yderligere antagelser i bilag IV, del II, anvendes til beregning af de årlige omkostninger i procent.

Hvis antagelserne i denne artikel og i bilag IV, del II, ikke er tilstrækkelige til at beregne de årlige omkostninger i procent på en ensartet måde eller ikke længere er tilpasset de kommercielle forhold på markedet, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 45 med henblik på at ændre denne artikel og bilag IV, del II, for at tilføje de nødvendige yderligere antagelser til beregning af de årlige omkostninger i procent eller for at ændre de eksisterende antagelser.

Artikel 31

Lofter over rentesatser, årlige omkostninger i procent og de samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditten

1.Medlemsstaterne indfører lofter for en eller flere af følgende:

(a)rentesatser, der gælder for kreditaftaler eller crowdfundingkredittjenester

(b)de årlige omkostninger i procent

(c)de samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditten.

2.Medlemsstaterne kan indføre yderligere lofter for revolverende kreditfaciliteter.

KAPITEL X

FORPLIGTELSER OG KRAV TIL PERSONALET MED HENSYN TIL GOD FORRETNINGSSKIK

Artikel 32

Forpligtelser med hensyn til god forretningsskik ved ydelsen af forbrugerkredit

1.Medlemsstaterne kræver, at kreditgiveren, kreditformidleren og udbyderen af crowdfundingkredittjenester handler ærligt, redeligt, gennemsigtigt og professionelt og tager hensyn til forbrugernes rettigheder og interesser, når de udfører en af følgende aktiviteter:

(a)fremstilling af kreditprodukter

(b)ydelse, formidling eller facilitering af kreditgivning

(c)ydelse af rådgivningstjenester med hensyn til kredit

(d)levering af accessoriske tjenesteydelser til forbrugerne

(e)udførelse af en kreditaftale eller crowdfundingkredittjenester.

De aktiviteter, der er omhandlet i første afsnit, litra a), b) og c), baseres på oplysninger om forbrugerens forhold og eventuelle specifikke krav, som en forbruger har meddelt, og på rimelige antagelser om risici for forbrugerens situation i hele kreditaftalens eller crowdfundingkredittjenesternes løbetid.

De aktiviteter, der er omhandlet i første afsnit, litra c), baseres også på de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 16, stk. 3, litra a).

2.Medlemsstaterne sikrer, at den måde, hvorpå kreditgiverne aflønner deres personale og kreditformidlere, og den måde, hvorpå kreditformidlere og udbyderen af crowdfundingkredittjenester aflønner deres personale, ikke hindrer opfyldelsen af forpligtelsen i stk. 1.

3.Medlemsstaterne sikrer, at kreditgivere, når de udformer og anvender aflønningspolitikker for personale, der varetager vurderingen af kreditværdighed, overholder følgende principper på en måde og i et omfang, der svarer til deres størrelse og interne organisation samt arten, omfanget og kompleksiteten af deres aktiviteter:

(a)aflønningspolitikken er i overensstemmelse med og fremmer en forsvarlig og effektiv risikostyring og tilskynder ikke til risikotagning, som overskrider kreditgiverens risikotoleranceniveau

(b)aflønningspolitikken er i overensstemmelse med kreditgivers forretningsstrategi, målsætninger, værdier og langsigtede interesser og omfatter foranstaltninger til undgåelse af interessekonflikter, navnlig ved at sikre, at aflønning ikke er betinget af antallet eller andelen af imødekomne ansøgninger.

4.Medlemsstaterne sikrer, at aflønningsstrukturen for det involverede personale, når kreditgivere, kreditformidlere eller udbydere af crowdfundingkredittjenester yder rådgivningstjenester, ikke påvirker personalets evne til at handle i forbrugerens bedste interesse og navnlig ikke er betinget af salgsmål. For at nå dette mål kan medlemsstaterne også forbyde kreditgiver at betale provision til kreditformidler.

5.Medlemsstaterne kan forbyde eller indføre begrænsninger for betalinger fra en forbruger til en kreditgiver, kreditformidler eller udbydere af crowdfundingkredittjenester forud for indgåelsen af en kreditaftale eller en aftale om levering af crowdfundingkredittjenester.

Artikel 33

Krav til personalets viden og kompetencer

1.Medlemsstaterne sikrer, at kreditgivere, kreditformidlere og udbydere af crowdfundingkredittjenester kræver, at deres personale besidder og ajourfører et passende videns- og kompetenceniveau i forbindelse med fremstilling, udbud og tildeling af kreditaftaler eller crowdfundingkredittjenester, udøvelse af kreditformidlingsaktiviteter, levering af rådgivningstjenester eller crowdfundingkredittjenester. Hvis indgåelsen af en kreditaftale eller en aftale om levering af crowdfundingkredittjenester omfatter en accessorisk tjenesteydelse, kræves der tilstrækkelig viden og kompetence i forbindelse med denne accessoriske tjenesteydelse.

2.Medlemsstaterne fastsætter minimumskrav til viden og kompetencer for ansatte hos kreditgivere, kreditformidlere og udbydere af crowdfundingkredittjenester.

3.Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder fører tilsyn med overholdelsen af kravene i stk. 1, og at de kompetente myndigheder har beføjelse til at kræve, at kreditgivere, kreditformidlere og udbydere af crowdfundingkredittjenester fremlægger den dokumentation, som den kompetente myndighed finder nødvendig for at muliggøre dette tilsyn.

KAPITEL XI

FORMIDLING AF FINANSIEL VIDEN OG STØTTE TIL FORBRUGERE I ØKONOMISKE VANSKELIGHEDER

Artikel 34

Formidling af finansiel viden

1.Medlemsstaterne fremmer foranstaltninger, der støtter uddannelse af forbrugerne i forbindelse med ansvarlig låntagning og gældsforvaltning, navnlig i forbindelse med forbrugerkreditaftaler. Der skal gives klare og generelle oplysninger om kredittildelingsprocessen til forbrugerne for at vejlede forbrugerne, og navnlig forbrugere, der optager forbrugerkredit for første gang, og navnlig om digitale værktøjer.

Medlemsstaterne formidler også oplysninger om den vejledning, som forbrugerorganisationer og nationale myndigheder kan give forbrugerne.

Dette stykke er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan tilbyde yderligere formidling af finansiel viden.

2.Kommissionen vurderer og offentliggør en rapport om den formidling af finansiel viden, som forbrugerne har adgang til i medlemsstaterne, og identificerer eksempler på bedste praksis, som kan udvikles yderligere med henblik på at øge forbrugernes kendskab til finansielle forhold.

Artikel 35

Foranstaltninger vedrørende restancer og henstand

1.Medlemsstaterne kræver, at kreditorer har passende politikker og procedurer, således at de i givet fald gør en indsats for at udvise rimelig tilbageholdenhed, inden der indledes en tvangsfuldbyrdelsesprocedure. Sådanne foranstaltninger vedrørende henstand skal bl.a. tage hensyn til forbrugerens omstændigheder og kan bl.a. bestå af:

(a)fuldstændig eller delvis refinansiering af en kreditaftale

(b)en ændring af de eksisterende vilkår og betingelser i en kreditaftale, som bl.a. kan omfatte:

i) forlængelse af kreditaftalens løbetid

ii) ændring af typen af kreditaftale

iii) udskydelse af betalingen af hele eller en del af afdragsbetalingen i en periode

iv) ændring af rentesatsen

v) tilbud om en afdragsfri periode

vi) delvise tilbagebetalinger

vii) valutaomregninger

viii) delvis eftergivelse og gældskonsolidering.

2.Listen over potentielle foranstaltninger i stk. 1, litra b), berører ikke regler fastsat i national ret og kræver ikke, at medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om alle disse foranstaltninger i national ret.

3.Medlemsstaterne kan kræve, at de omkostninger, som kreditgiver har tilladelse til at fastsætte og pålægge forbrugeren ved misligholdelse, ikke må være større end højst nødvendigt for at kompensere kreditgiver for de udgifter, denne har afholdt som følge af misligholdelsen.

4.Medlemsstaterne kan tillade kreditgiver at pålægge forbrugeren yderligere omkostninger i tilfælde af misligholdelse. I så fald indfører medlemsstaterne et loft over disse omkostninger.

5.Medlemsstaterne skal ikke forhindre parterne i en kreditaftale i udtrykkeligt at aftale, at returnering eller overførsel til kreditgiveren af varer, der er omfattet af en tilknyttet kreditaftale, eller provenuet fra salget af sådanne varer er tilstrækkeligt til at tilbagebetale kreditten

Artikel 36

Gældsrådgivningstjenester

Medlemsstaterne sikrer, at der stilles gældsrådgivning til rådighed for forbrugerne.

KAPITEL XII

KREDITGIVERE OG KREDITFORMIDLERE

Artikel 37

Godkendelse og registrering af samt tilsyn med ikke-kreditinstitutter

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgivere, kreditformidlere og udbydere af crowdfundingkredittjenester, der ikke er kreditinstitutter som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 575/2013, er underlagt en passende godkendelsesprocedure og registrerings- og tilsynsordninger, der er etableret af en uafhængig kompetent myndighed.

Artikel 38

Specifikke forpligtelser for kreditformidlere

Medlemsstaterne kræver, at kreditformidlere:

(a)i reklamer og i dokumentation henvendt til forbrugere gør opmærksom på omfanget af deres beføjelser og om de udelukkende samarbejder med en eller flere kreditgivere eller optræder som selvstændig formidler

(b)oplyser forbrugeren om eventuelle gebyrer, som forbrugeren skal betale til kreditformidleren for de tjenesteydelser, der skal leveres

(c)når til enighed med forbrugeren om de gebyrer, der er omhandlet i litra b), på papir eller et andet varigt medium, inden kreditaftalen indgås

(d)meddeler kreditor eventuelle gebyrer, der er omhandlet i litra b), med henblik på beregning af de årlige omkostninger i procent.

KAPITEL XIII

OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG TVISTBILÆGGELSE

Artikel 39

Overdragelse af rettigheder

1.Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren i tilfælde af overdragelse til tredjemand af kreditgiverens rettigheder i henhold til en kreditaftale eller en aftale om levering af crowdfundingkredittjenester eller af selve aftalen har ret til at gøre enhver indsigelse gældende over for erhververen, som han kunne gøre gældende over for den oprindelige kreditgiver, herunder også krav om modregning i det omfang modregning er tilladt i den pågældende medlemsstat.

2.Medlemsstaterne stiller krav om, at den oprindelige kreditgiver eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester underretter forbrugeren om den i stk. 1 omhandlede overdragelse, medmindre den oprindelige kreditgiver efter aftale med erhververen fortsat står for kreditten i forhold til forbrugeren.

Artikel 40

Udenretslig bilæggelse af tvister

1.Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne har adgang til passende og effektive udenretslige tvistbilæggelsesprocedurer til bilæggelse af tvister mellem forbrugere og kreditgivere, kreditformidlere eller udbydere af crowdfundingkredittjenester vedrørende rettigheder og forpligtelser i henhold til dette direktiv, eventuelt ved hjælp af eksisterende instanser. Sådanne udenretslige tvistbilæggelsesprocedurer og de instanser, der tilbyder dem, skal opfylde kvalitetskravene i direktiv 2013/11/EU.

2.Medlemsstaterne tilskynder de instanser, der foretager den tvistbilæggelse, der er omhandlet i stk. 1, til at samarbejde om at bilægge grænseoverskridende tvister vedrørende kreditaftaler eller crowdfundingkredittjenester.

KAPITEL XIV

KOMPETENTE MYNDIGHEDER

Artikel 41

Kompetente myndigheder

1.Medlemsstaterne udpeger de nationale kompetente myndigheder, der har beføjelse til at sikre anvendelsen og håndhævelsen af dette direktiv ("kompetente myndigheder"), og sikrer, at de tildeles undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser og tilstrækkelige ressourcer til at kunne varetage deres opgaver effektivt og virkningsfuldt.

De kompetente myndigheder skal være enten offentlige myndigheder eller organer, der er anerkendt i den nationale lovgivning eller anerkendt af en offentlig myndighed, som udtrykkeligt har beføjelse hertil efter den nationale lovgivning. De må ikke være kreditgivere, kreditformidlere eller udbydere af crowdfundingkredittjenester.

2.Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder og alle personer, der arbejder eller har arbejdet for de kompetente myndigheder, samt revisorer og eksperter, der handler på de kompetente myndigheders vegne, har tavshedspligt. De fortrolige oplysninger, de modtager i forbindelse med deres hverv, må ikke videregives til andre personer eller myndigheder, undtagen i summarisk eller sammenfattet form, medmindre der udtrykkeligt kræves udveksling eller videregivelse af sådanne oplysninger i henhold til EU-retten eller national ret.

3.Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder er en eller begge af følgende:

(a)kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 44

(a)andre myndigheder end de kompetente myndigheder, der er omhandlet i litra a), forudsat at den nationale lovgivning eller administrative bestemmelser kræver, at disse myndigheder samarbejder med de kompetente myndigheder, der er omhandlet i litra a), når det er nødvendigt med henblik på at varetage deres opgaver i henhold til dette direktiv.

4.Medlemsstaterne sikrer, at de myndigheder, der er udpeget som kompetente til at sikre anvendelsen og håndhævelsen af dette direktiv, opfylder kriterierne i artikel 5 i forordning (EU) 2017/2394.

5.Medlemsstaterne underretter Kommissionen om udpegelsen af de kompetente myndigheder og eventuelle ændringer heraf og angiver, hvis der er mere end én kompetent myndighed på deres område, en eventuel opgavefordeling mellem disse kompetente myndigheder. Den første meddelelse af denne art gives så hurtigt som muligt og senest to år efter direktivets ikrafttrædelse.

6.De kompetente myndigheder udøver deres beføjelser i henhold til national ret enten:

(a)direkte under deres egen myndighed eller under de retlige myndigheders tilsyn, eller

(b)ved at indbringe sagen for en domstol, der er kompetent til at træffe den nødvendige afgørelse, herunder i givet fald ved appel, hvis anmodningen om at træffe den nødvendige afgørelse ikke giver resultat.

7.Hvis der er to eller flere kompetente myndigheder på en medlemsstats område, sørger medlemsstaten for, at deres respektive opgaver er klart definerede, og at der er et tæt samarbejde mellem disse myndigheder, således at de er i stand til at varetage deres respektive opgaver effektivt.

8.Kommissionen offentliggør mindst én gang om året i Den Europæiske Unions Tidende en liste over de kompetente myndigheder og ajourfører løbende listen på sin hjemmeside.

KAPITEL XV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 42

Harmoniseringsniveau

1.I det omfang dette direktiv indeholder harmoniserede bestemmelser, kan medlemsstaterne ikke i national ret bibeholde eller indføre bestemmelser, der fraviger dem, der er fastsat i dette direktiv, medmindre andet er fastsat i dette direktiv.

2.Såfremt en medlemsstat gør brug af et af de reguleringsmæssige valg, der er omhandlet i artikel 2, stk. 5 og 6, artikel 2, artikel 8, stk. 1, artikel 8, stk. 2, litra c), artikel 20, stk. 2, artikel 26, stk. 2, og artikel 29, stk. 4, underretter den Kommissionen herom samt om eventuelle efterfølgende ændringer. Medlemsstaterne træffer også passende foranstaltninger til at udbrede disse oplysninger til nationale kreditgivere, kreditformidlere, udbydere af crowdfundingkredittjenester og forbrugere.

Artikel 43

Direktivets ufravigelige karakter

1.Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne ikke kan give afkald på de rettigheder, der tilkommer dem i medfør af foranstaltningerne i national ret til gennemførelse af dette direktiv.

2.Medlemsstaterne sikrer, at de bestemmelser, der vedtages til gennemførelse af dette direktiv, ikke kan omgås som følge af den måde, hvorpå aftalerne udformes.

3.Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at forbrugerne ikke berøves den beskyttelse, som dette direktiv giver, gennem valget af et tredjelands lov som den lov, der skal anvendes på kreditaftalen eller crowdfundingkredittjenesterne, såfremt kreditaftalen eller crowdfundingkredittjenesterne har nær tilknytning til en eller flere medlemsstaters område.

Artikel 44

Sanktioner

1.Medlemsstaterne fastsætter regler for sanktioner for overtrædelser af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest den [OP: please insert date - six months from the transposition deadline] Kommissionen meddelelse om disse foranstaltninger, og underretter den straks om alle senere ændringer, der berører dem.

2.Medlemsstaterne sikrer, at når der pålægges sanktioner i overensstemmelse med artikel 21 i forordning (EU) 2017/2394, omfatter de mulighed for enten at pålægge bøder gennem administrative procedurer eller at indlede retsforfølgning med henblik på pålæggelse af bøder eller begge dele, idet den maksimale størrelse af sådanne bøder er mindst 4 % af kreditgiverens, kreditformidlerens eller udbyderen af crowdfundingkredittjenesters årlige omsætning i alle de medlemsstater, der er berørt af den koordinerede håndhævelsesforanstaltning.

3.Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at den kompetente myndighed kan offentliggøre alle administrative sanktioner, der pålægges for overtrædelse af de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til dette direktiv, medmindre en sådan offentliggørelse ville være meget skadelig for finansmarkederne eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssig stor skade.

Artikel 45

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 30, stk. 5, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den xx xxxx. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.Den i artikel 30, stk. 5, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.Så snart Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt herom.

6.En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 30, stk. 5, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 46

Revision og overvågning

1.Kommissionen foretager hvert femte år og første gang fem år efter anvendelsesdatoen en evaluering af dette direktiv. Evalueringen skal omfatte en vurdering af de tærskler, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra c), og i bilag IV, del II, og af de procentsatser, der anvendes til at beregne den kompensation, der skal betales i tilfælde af førtidig indfrielse, jf. artikel 29, i lyset af den økonomiske udvikling i Unionen og situationen på det pågældende marked.  

2.Kommissionen overvåger også, hvilken virkning det har på det indre marked og forbrugerne, at der er mulighed for at foretage de reguleringsmæssige valg, der er omhandlet i artikel 42.

3.Kommissionen rapporterer resultaterne af den evaluering og vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 2, til Europa-Parlamentet og Rådet, eventuelt ledsaget af et lovgivningsforslag.

Artikel 47

Ophævelse og overgangsbestemmelser

Direktiv 2008/48/EF ophæves med virkning fra den [OP: please insert date - six months from the transposition deadline]. For så vidt angår forbindelser inden for dette direktivs anvendelsesområde mellem forbrugere og kreditgivere eller kreditformidlere eller udbydere af crowdfundingkredittjenester, der betragtes som mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder som omhandlet i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU, finder direktiv 2008/48/EF 45 dog fortsat anvendelse indtil den [OP: please insert date - 18 months from the transposition deadline].

Direktiv 2008/48/EF finder også fortsat anvendelse på kreditaftaler, der eksisterede den [OP: please insert date - six months from the transposition deadline], indtil den [their termination].

Artikel 23 og 24, artikel 25, stk. 1, andet punktum, artikel 25, stk. 2, og artikel 28 og 39 i dette direktiv finder dog anvendelse på alle tidsubegrænsede kreditaftaler, der eksisterer den [OP: please insert date - six months from the transposition deadline].

Henvisninger til det ophævede direktiv betragtes som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag V.

Artikel 48

Gennemførelse af direktivet

1.Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den [OP: please insert date - 24 months from the date the Directive is adopted] de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser. De anvender disse love og bestemmelser fra den [OP: please insert date - six months from the transposition deadline].

For så vidt angår forbindelser inden for dette direktivs anvendelsesområde mellem forbrugere og kreditgivere eller kreditformidlere eller udbydere af crowdfundingkredittjenester, der betragtes som mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder som omhandlet i artikel 3 i direktiv 2013/34/EU, anvender medlemsstaterne disse love og bestemmelser fra den [OP: please insert date - 18 months from the transposition deadline].

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 49

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 50

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

(1)    Ved direktiv 2011/90/EU, direktiv 2014/17/EU, forordning (EU) 2016/1011 og forordning (EU) 2019/1243.
(2)    Resultaterne af evalueringen blev offentliggjort i 2020. Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om evaluering af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler, Bruxelles, 5.11.2020 (SWD(2020) 254 final).
(3)    Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, Kommissionens tilpassede arbejdsprogram 2020, En mere ambitiøs Union (COM(2020) 440 final).
(4)    COM(2021) 206 final.
(5)    COM/2018/0135 final.
(6)    I henhold til artikel 169 i TEUF kan målene om at fremme forbrugernes interesser og sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau nås ved foranstaltninger, der vedtages i henhold til artikel 114 i TEUF.
(7)    Artikel 3 i TEUF opregner de områder, hvor Unionen har enekompetence.
(8)    Artikel 288 i TEUF.
(9)    Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler, 14.5.2014 (COM(2014) 259 final).
(10)    Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler, 5.11.2020 (COM(2020) 963 final).
(11)    Resultaterne af evalueringen blev offentliggjort i 2020. Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om evaluering af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler, 5.11.2020 (SWD(2020) 254 final).
(12)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1844-Evaluation-of-the-Consumer-Credit-Directive/public-consultation_da .     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12465-Consumer-Credit-Agreement-review-of-EU-rules/public-consultation_da .
(13)    Ud over undersøgelserne og samtalerne med de nationale myndigheder blev der udarbejdet tre spørgeskemaer rettet mod instanser til alternativ tvistbilæggelse (ATB) og medlemmer af de europæiske forbrugercentre (ECC) og centrene for forbrugerbeskyttelse (CPC).
(14)    INT/884-EESC-2019-01055-00-00-ri-tra.
(15)     Minisweep om forbrugerkredit , 2021.
(16)    ICF, Study on possible impact of a revision of the CCD, 2021 (offentliggøres sammen med forslaget).
(17)    ICF, Evaluation of Directive 2008/48/EC on credit agreements for consumers , 2020.
(18)    LE Europe, VVA Europe, Ipsos NV, ConPolicy og Time.lex, Behavioural study on the digitalisation of the marketing and distance selling of retail financial services , 2019.
(19)    CIVIC Consulting, Study on measuring consumer detriment in the European Union , 2017.
(20)    CIVIC Consulting, The over-indebtedness of European households: updated mapping of the situation, nature and causes, effects and initiatives for alleviating its impact , 2013.
(21)    COM(2017) 0139 final.
(22)    Kortlægning af nationale tilgange til vurdering af kreditværdighed i henhold til direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/mapping_national_approaches_creditworthiness_assessment.pdf .
(23)

   

(24)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF (EUT L 133 af 22.5.2008, s. 66).
(25)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne og om ændring af Rådets direktiv 90/619/EØF og direktiv 97/7/EF og 98/27/EF (EUT L 271 af 9.10.2002, s. 16).
(26)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 af 7. oktober 2020 om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet og om ændring af forordning (EU) 2017/1129 og direktiv (EU) 2019/1937 (EUT L 347 af 20.10.2020, s. 1).
(27)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/EU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 60 af 28.2.2014, s. 34).
(28)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 ("direktivet om urimelig handelspraksis") (EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22).
(29)    Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EUT L 95 af 21.4.1993, s. 29).
(30)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/882 af 17. april 2019 om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester (EUT L 151 af 7.6.2019, s. 70).
(31)    COM/2021/206 final.
(32)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).
(33)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (den generelle forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
(34)

   Domstolens dom af 11. september 2019, Lexitor, C-383/18, ECLI:EU:C:2019:702.

(35)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 63).
(36)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2394 af 12. december 2017 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 345 af 27.12.2017, s. 1).
(37)    EUT L 123 af 12.5. 2016, s. 1.
(38)    EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.
(39)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).
(40)    
(41)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).
(42)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).
(43)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1).
(44)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).
(45)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).
Top

Bruxelles, den 30.6.2021

COM(2021) 347 final

BILAG

til

forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om forbrugerkredit{SEC(2021) 281 final} - {SWD(2021) 170 final} - {SWD(2021) 171 final}


BILAG I

STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER

1.   Identitet og kontaktoplysninger for kreditgiveren, kreditformidleren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester

Hvis det er relevant.

Kreditgiver

[Navn]

Adresse

Telefonnummer 

E-mailadresse 

Faxnummer (*)

Internetadresse (*)

[Fysisk adresse, der skal anvendes af forbrugeren]

Hvis det er relevant.

 

Kreditformidler

[Navn]

Adresse

Telefonnummer 

E-mailadresse

Faxnummer (*)

Internetadresse (*)

[Fysisk adresse, der skal anvendes af forbrugeren]

Hvis det er relevant.

Udbyder af crowdfundingkredittjenester

[Navn]

Adresse

Telefonnummer 

E-mailadresse

Faxnummer (*)

Websted 

[Fysisk adresse, der skal anvendes af forbrugeren]

(*) Denne oplysning er valgfri.

Hvis "hvis det er relevant" er angivet, skal kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester udfylde rubrikken, hvis oplysningerne er relevante for kreditten, eller slette oplysningerne eller hele rækken, hvis oplysningerne ikke er relevante for den pågældende kredittype.

Angivelser i skarp parentes indeholder forklaringer til kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester og skal erstattes med de tilsvarende oplysninger.

2.   Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet

Kredittypen

 

Det samlede kreditbeløb

Dette betyder loftet eller de samlede beløb, der stilles til rådighed i overensstemmelse med kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester.

 

Betingelserne for at udnytte kreditmuligheden

Der menes, hvordan og hvornår du vil få pengene.

 

Kreditaftalens eller aftalens løbetid for levering af crowdfundingkredittjenester 

 

Afdrag og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge afdragene vil blive fordelt

Du skal betale følgende:

[Størrelse, antal og hyppighed af de betalinger, der skal foretages af forbrugeren]

Renter og/eller omkostninger betales på følgende måde:

Det samlede beløb, du skal betale

Der menes den lånte kapital plus renter og eventuelle omkostninger i forbindelse med din kredit.

[Sum af det samlede kreditbeløb og de samlede omkostninger i forbindelse med kreditten]

Hvis det er relevant.

Kreditten ydes i form af henstand med betalingen for varer eller tjenesteydelser eller er knyttet til levering af specifikke varer eller tjenesteydelser

Navn på vare/tjenesteydelse

Kontantpris

 

Hvis det er relevant.

Den sikkerhedsstillelse, som kræves

Dette er en beskrivelse af den sikkerhed, du skal stille i forbindelse med kreditaftalen.

 

[Type sikkerhedsstillelse]

 

Hvis det er relevant.

Tilbagebetaling fører ikke til en omgående amortisation af kapitalen.

 

Hvis det er relevant.

Prisen blev personaliseret på grundlag af automatisk beslutningstagning.

3.    Kreditomkostninger

Debitorrenten eller, hvor det er relevant, forskellige debitorrenter, der gælder for kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester.

[%

— fast eller

— variabel (med det indeks eller den referencesats, der skal anvendes på den oprindelige debitorrente),

— perioder]

Årlige omkostninger i procent (ÅOP)

Dette er de samlede omkostninger udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb.

ÅOP anføres for at hjælpe dig med at sammenligne forskellige tilbud.

[ % Et repræsentativt eksempel, der nævner alle de antagelser, der er lagt til grund ved beregningen af de årlige omkostninger i procent, der angives her]

Er man for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser forpligtet til at

— tegne en forsikring vedrørende kreditten, eller

— en anden accessorisk tjenesteydelsesaftale?

Hvis kreditgiveren, kreditformidleren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester ikke kender omkostningerne ved disse tjenester, er de ikke medtaget i ÅOP.

 

Ja/nej [hvis ja, angiv hvilken forsikring]

Ja/nej [hvis ja, angiv hvilken accessorisk tjenesteydelse]

 

Ja/nej [hvis ja, angiv hvilken forsikring]

Ja/nej [hvis ja, angiv hvilken accessorisk tjenesteydelse]

 

Tilknyttede omkostninger

Hvis det er relevant.

Forvaltning af en eller flere konti til registrering af både betalingstransaktioner og udnyttelser af kreditmuligheden er påkrævet

 

Hvis det er relevant.

Omkostninger ved anvendelse af et specifikt betalingsmiddel (f.eks. et kreditkort)

 

Hvis det er relevant.

Eventuelle andre omkostninger som følge af kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester

 

Hvis det er relevant.

Betingelser, hvorunder ovennævnte omkostninger i forbindelse med kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester kan ændres

 

Hvis det er relevant.

Betingelse om betaling af notarialgebyr

 

Omkostninger i forbindelse med forsinkede betalinger

Manglende betalinger kan få alvorlige konsekvenser for dig (f.eks. tvangssalg) og gøre det vanskeligere for dig at opnå kredit i fremtiden.

Du vil blive pålagt [… (gældende rentesats og måden, denne sats tilpasses på, og, hvis det er relevant, misligholdelsesomkostninger)] for sene betalinger

4.   Andre vigtige retlige aspekter

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester inden for en periode på 14 kalenderdage.

 

Førtidig indfrielse

Du har ret til at tilbagebetale kreditten før tiden helt eller delvist.

 

Hvis det er relevant.

Kreditgiver har ret til kompensation i tilfælde af førtidig tilbagebetaling

 

[Fastsættelse af kompensationen (beregningsmetode) i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne til artikel 29 i direktiv...]

Søgning i en database

Kreditgiveren, kreditformidleren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester skal straks og gratis underrette dig om resultatet af en søgning i en database, hvis en kreditansøgning afvises på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis videregivelse af sådanne oplysninger er forbudt i henhold til EU-retten eller i strid med den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.

 

Ret til et udkast til kreditaftale eller udkast til aftale om levering af crowdfundingkredittjenester

Du har ret til efter anmodning at få en kopi af udkastet til kreditaftale eller udkastet til aftale om gratis levering af crowdfundingkredittjenester. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester på tidspunktet for din anmodning ikke er villig til at indgå kreditaftalen eller en aftale om levering af crowdfundingtjenester med dig.

 

Hvis det er relevant.

Det tidsrum, hvori kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester er bundet af oplysningerne forud for aftaleindgåelsen

 

Disse oplysninger er gyldige fra ... til ...

Om klageadgang

Du har ret til at få adgang til en udenretslig klage- og tvistbilæggelsesmekanisme

[Udenretslig klage- og tvistbilæggelsesmekanisme for forbrugeren og hvordan man får adgang til den]

Hvis det er relevant.

5.   Yderligere oplysninger i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser

a) Vedrørende kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester

 

Hvis det er relevant

Repræsentant for kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester i dit bopælsland

Adresse

Telefonnummer E-mailadresse 

Faxnummer (*)

Internetadresse (*)

 

[Navn]

[Fysisk adresse, der skal anvendes af forbrugeren]

 

[Fysisk adresse, der skal anvendes af forbrugeren]

 

Hvis det er relevant

Registrering

 

[Det handelsregister, hvori kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester er indført, og dennes registreringsnummer eller et tilsvarende identifikationsmiddel i dette register]

Hvis det er relevant

Tilsynsmyndighed

 

b) Vedrørende kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester

 

Hvis det er relevant

Udøvelse af fortrydelsesretten

 

[Praktiske anvisninger for udøvelse af fortrydelsesretten med angivelse af bl.a. fristen for udøvelse af fortrydelsesretten, den adresse, hvortil meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten skal sendes, og konsekvenserne af ikke at gøre brug af fortrydelsesretten]

Hvis det er relevant

Den lovgivning, som kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester har anvendt som grundlag for etablering af forbindelser med dig inden indgåelsen af kreditaftalen

 

Hvis det er relevant

Bestemmelse om, hvilken lovgivning der finder anvendelse på kreditaftalen eller crowdfundingkredittjenesterne og/eller den kompetente domstol

 

[De relevante vilkår gengives her]

Hvis det er relevant

Sprogordning

 

Oplysninger og aftalevilkår gives på [det specifikke sprog]. Med dit samtykke agter vi at kommunikere på [specifikt/specifikke sprog] i kreditaftalens eller crowdfundingkredittjenesternes løbetid.

c) Vedrørende klageadgang

 

Adgang til en udenretslig klage- og tvistbilæggelsesmekanisme

[Udenretslig klage- og tvistbilæggelsesmekanisme for den forbruger, der er part i fjernsalgsaftalen, og hvordan man får adgang til den]

(*Disse oplysninger er valgfri for kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester.BILAG II

STANDARDISERET EUROPÆISK OVERSIGT OVER FORBRUGERKREDITTER

Det samlede kreditbeløb

Dette betyder loftet eller de samlede beløb, der stilles til rådighed i overensstemmelse med kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester.

 

Kreditaftalens eller crowdfundingkredittjenesternes løbetid

 

Debitorrenten eller, hvor det er relevant, forskellige debitorrenter, der gælder for kreditaftalen eller crowdfundingkredittjenesterne

[ %

— fast eller

— variabel (med det indeks eller den referencesats, der skal anvendes på den oprindelige debitorrente),

— perioder]

Årlige omkostninger i procent (ÅOP)

Dette er de samlede omkostninger udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb.

ÅOP anføres for at hjælpe dig med at sammenligne forskellige tilbud.

[ % Et repræsentativt eksempel, der nævner alle de antagelser, der er lagt til grund ved beregningen af de årlige omkostninger i procent, der angives her]

Hvis det er relevant.

Kreditten ydes i form af henstand med betalingen for varer eller tjenesteydelser eller er knyttet til levering af specifikke varer eller tjenesteydelser

Navn på vare/tjenesteydelse

Kontantpris

 

Omkostninger i forbindelse med forsinkede betalinger

Manglende betalinger kan få alvorlige konsekvenser for dig (f.eks. tvangssalg) og gøre det vanskeligere for dig at opnå kredit i fremtiden.

Du vil blive pålagt [… (gældende rentesats og måden, denne sats tilpasses på, og, hvis det er relevant, misligholdelsesomkostninger)] for sene betalinger

Hvis "hvis det er relevant" er angivet, skal kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester udfylde rubrikken, hvis oplysningerne er relevante for kreditten, eller slette oplysningerne eller hele rækken, hvis oplysningerne ikke er relevante for den pågældende kredittype.

Angivelser i skarp parentes indeholder forklaringer til kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester og skal erstattes med de tilsvarende oplysninger.

Den standardiserede europæiske oversigt over forbrugerkreditter skal vises på én side øverst i formularen Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger, og den skal være let læselig og tilpasset for at tage hensyn til de tekniske begrænsninger for de medier, som den vises på.BILAG III

EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER

Forbrugerkredit ydet af visse kreditinstitutter (artikel 2, stk. 5, i direktiv...)

Gældsomlægning

1.   Kreditgivers eller kreditformidlers identitet og kontaktoplysninger

Kreditgiver

[Navn]

Adresse

Telefonnummer 

E-mailadresse 

Faxnummer (*)

Internetadresse (*)

[Fysisk adresse, der skal anvendes af forbrugeren]

Hvis det er relevant.

 

Kreditformidler

[Navn]

Adresse

Telefonnummer 

E-mailadresse 

Faxnummer (*)

Internetadresse (*)

[Fysisk adresse, der skal anvendes af forbrugeren]

(*) Denne oplysning er valgfri.

Hvis "hvis det er relevant" er angivet, skal kreditgiveren udfylde rubrikken, hvis oplysningerne er relevante for kreditten, eller slette oplysningerne eller hele rækken, hvis oplysningerne ikke er relevante for den pågældende kredittype.

Teksten i skarp parentes er en forklaring til kreditgiver og skal erstattes af de pågældende oplysninger.

2.   Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet

Kredittypen

 

Det samlede kreditbeløb

Dette betyder loftet eller det samlede beløb, der stilles til rådighed i henhold til kreditaftalen.

 

Kreditaftalens løbetid

 

Hvis det er relevant.

Du kan til enhver tid blive bedt om at tilbagebetale kreditbeløbet fuldt ud.

 

Hvis det er relevant.

Prisen blev personaliseret på grundlag af automatisk beslutningstagning.

3.   Kreditomkostninger

Debitorrenten eller, hvor det er relevant, forskellige debitorrenter, der gælder for kreditaftalen

[ %

— Fast eller

— variabel (med det indeks eller den referencesats, der skal anvendes på den oprindelige debitorrente)],

Hvis det er relevant.

De årlige omkostninger i procent (ÅOP) 

Dette er de samlede omkostninger i forbindelse med kreditten udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb. ÅOP anføres for at hjælpe dig med at sammenligne forskellige tilbud.

 

[ % Et repræsentativt eksempel, der nævner alle de antagelser, der er lagt til grund ved beregningen af de årlige omkostninger i procent, der angives her]

Hvis det er relevant.

Omkostninger

Hvis det er relevant.

Betingelserne for ændring af disse omkostninger

 

[Omkostninger, der påløber fra kreditaftalens indgåelse]

Omkostninger i forbindelse med forsinkede betalinger

Du vil blive pålagt […… (gældende rentesats og måden, denne sats tilpasses på, og, hvis det er relevant, misligholdelsesomkostninger)] for sene betalinger

4.   Andre vigtige retlige aspekter

Opsigelse af kreditaftalen

[Betingelserne og proceduren for opsigelse af kreditaftalen]

Søgning i en database

Kreditgiveren skal straks og gratis underrette dig om resultatet af en søgning i en database, hvis en kreditansøgning afvises på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis videregivelse af sådanne oplysninger er forbudt i henhold til EU-retten eller i strid med den offentlige orden eller sikkerhedshensyn.

 

Hvis det er relevant.

 

Hvor længe oplysningerne forud for aftaleindgåelsen er bindende for kreditgiveren

Disse oplysninger er gyldige fra ... til ...

Hvis det er relevant.

5.   Yderligere oplysninger

Afdrag og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge afdragene vil blive fordelt

Du skal betale følgende:

[Et repræsentativt eksempel på en afdragsoversigt med angivelse af beløb, antal og hyppighed af de betalinger, forbrugeren skal foretage]

Det samlede beløb, De skal betale

 

Førtidig indfrielse

Du har ret til at tilbagebetale kreditten før tiden helt eller delvist.

Hvis det er relevant.

Kreditgiver har ret til kompensation i tilfælde af førtidig tilbagebetaling

 

[Fastsættelse af kompensation (beregningsmetode) i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne for artikel 16 i direktiv 2008/48/EF]

Om klageadgang

Du har ret til at få adgang til en udenretslig klage- og tvistbilæggelsesmekanisme

[Udenretslig klage- og tvistbilæggelsesmekanisme for forbrugeren og hvordan man får adgang til den]

Hvis det er relevant.

6.   Yderligere oplysninger, der skal gives i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser

a) Vedrørende kreditgiveren

 

Hvis det er relevant.

Kreditgivers repræsentant i den medlemsstat, hvor De bor

Adresse

Telefonnummer 

E-mailadresse 

Faxnummer (*)

Internetadresse (*)

 

[Navn]

[Fysisk adresse, der skal anvendes af forbrugeren]

[Fysisk adresse, der skal anvendes af forbrugeren]

Hvis det er relevant.

Registrering

 

[Det handelsregister, hvori kreditgiveren er indført, og dennes registreringsnummer eller et tilsvarende identifikationsmiddel i dette register]

Hvis det er relevant.

Tilsynsmyndighed

 

b) Vedrørende kreditaftalen

 

Fortrydelsesret

De har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage.

Hvis det er relevant.

Udøvelse af fortrydelsesretten

 [Praktiske anvisninger for udøvelse af fortrydelsesretten med angivelse af bl.a. den adresse, hvortil meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten skal sendes, og konsekvenserne af ikke at gøre brug af fortrydelsesretten]

Hvis det er relevant.

De retsregler, kreditgiver har valgt at lægge til grund for etableringen af forbindelserne med dig forud for kreditaftalens indgåelse

 

Hvis det er relevant.

Vilkår om, hvilken lovgivning, der skal anvendes på aftalen og/eller om, hvilken domstol der er kompetent

 

[De relevante vilkår gengives her]

Hvis det er relevant.

Sprogordning

 

Oplysninger og aftalevilkår gives på [det specifikke sprog]. Med dit samtykke agter vi at kommunikere på [specifikt/specifikke sprog] i kreditaftalens løbetid.

c) Vedrørende klageadgang

Adgang til en udenretslig klage- og tvistbilæggelsesmekanisme

 

[Udenretslig klage- og tvistbilæggelsesmekanisme for den forbruger, der er part i fjernsalgsaftalen, og hvordan man får adgang til den]

(*) Disse oplysninger er valgfri for kreditgiver.BILAG IV

I.   Grundligning, der angiver ækvivalensen mellem udnyttede kreditmuligheder på den ene side og tilbagebetalinger og omkostninger på den anden side

Grundligningen, som bestemmer de årlige omkostninger i procent (ÅOP), sætter på årsbasis lighedstegn mellem den samlede nutidsværdi af udnyttede kreditmuligheder og den samlede nutidsværdi af tilbagebetalinger og betalinger af omkostninger:

hvor:

— X

er ÅOP

— m

er nummeret på sidste udnyttelse af kreditmuligheden

— k

er nummeret på en udnyttelse af kreditmuligheden, hvor 1 ≤ k ≤ m

— Ck

er størrelsen af udnyttet kreditmulighed k

— tk

er tidsintervallet, udtrykt i år eller brøkdele af et år, mellem tidspunktet for første udnyttelse af kreditmuligheden og tidspunkterne for hver efterfølgende udnyttelse af kreditmuligheden, hvor t1 = 0

— m’

er nummeret på sidste tilbagebetaling eller betaling af omkostninger

— l

er nummeret på en tilbagebetaling eller betaling af omkostninger

— Dl

er størrelsen af en tilbagebetaling eller betaling af omkostninger

— sl

er tidsintervallet, udtrykt i år eller brøkdele af et år, mellem tidspunktet for første udnyttelse af kreditmuligheden og tidspunkterne for hver tilbagebetaling eller betaling af omkostninger.

Bemærkninger

(a)De beløb, der betales af parterne på forskellige tidspunkter, er ikke nødvendigvis lige store og betales ikke nødvendigvis med lige store tidsintervaller.

(b)Begyndelsestidspunktet er tidspunktet for første udnyttelse af kreditmuligheden.

(c)Tidsintervallet mellem de ved beregningen anvendte tidspunkter udtrykkes i år eller brøkdele af et år. Et år antages at have 365 dage (skudår 366 dage), 52 uger eller 12 lige lange måneder. En måned antages at have 30,41666 dage (= 365/12), uanset om der er tale om et skudår.

Hvis tidsintervallet mellem de tidspunkter, der anvendes ved beregningen, ikke kan udtrykkes som et helt antal uger, måneder eller år, udtrykkes tidsintervallet som et helt antal af en af de pågældende perioder kombineret med et antal dage. Hvis der anvendes dage:

i) medregnes hver dag, herunder weekender og ferier

ii) medregnes lige lange perioder og derefter dage tilbage til datoen for den første udnyttelse af kreditmuligheden

iii) findes længden af perioden i dage ved at se bort fra den første dag og medtage den sidste dag, og den udtrykkes i år ved at dividere denne periode med antallet af dage (365 eller 366 dage) i hele året ved at regne tilbage fra den sidste dag til den samme dag det foregående år.

(d)Beregningens resultat angives med mindst én decimals nøjagtighed. Hvis næste decimal er 5 eller derover, forhøjes den bestemmende decimal med én.

(e)Ligningen kan skrives om, så der blot bruges en enkelt sum og begrebet bevægelser (Ak), som vil være positive eller negative, dvs. henholdsvis betalt eller modtaget i perioderne 1 til n, udtrykt i år, dvs.

,

hvor S er den aktuelle bevægelsessaldo. Hvis målet er at bibeholde ækvivalensen mellem bevægelserne, vil værdien være nul.

II.   De supplerende antagelser til brug ved beregningen af ÅOP skal være som følger.

(a)Hvis en kreditaftale eller en aftale om levering af crowdfundingkredittjenester giver forbrugeren frihed til at udnytte kreditmuligheden, anses det samlede kreditbeløb for at være udnyttet øjeblikkeligt og fuldt ud.

(b)Hvis en kreditaftale eller en aftale om levering af crowdfundingkredittjenester generelt giver forbrugeren frihed til at hæve kreditbeløb, men der blandt de forskellige måder at hæve kreditbeløb på er fastsat en begrænsning med hensyn til kreditbeløb og tidsrum, anses kreditbeløbet for at være udnyttet på den tidligste dato, der er fastsat i kreditaftalen eller i aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester, og i overensstemmelse med disse begrænsninger for udnyttelse af kreditbeløbet.

(c)Hvis en kreditaftale eller en aftale om levering af crowdfundingkredittjenester giver forskellige muligheder for at udnytte kreditmuligheden med forskellige omkostninger eller debitorrenter, anses det samlede kreditbeløb for at være udnyttet ved den højeste omkostning og debitorrente anvendt på den mulighed for at udnytte kreditmuligheden, der oftest benyttes under den pågældende type kreditaftale eller aftale om levering af crowdfundingkredittjenester.

(d)I tilfælde af en kassekredit anses det samlede kreditbeløb for udnyttet i sin helhed og for kreditaftalens fulde løbetid. Hvis kassekredittens løbetid ikke kendes, beregnes de årlige omkostninger i procent ud fra den antagelse, at kredittens løbetid er tre måneder.

(e)Hvis der er tale om en tidsubegrænset kreditaftale eller aftale om levering af crowdfundingkredittjenester, bortset fra en kassekredit, antages det, at:

i) kreditten er stillet til rådighed for en periode på et år regnet fra datoen for den første udnyttelse af kreditmuligheden, og at den endelige betaling foretaget af forbrugeren indfrier tilgodehavendet i form at kapital, renter og andre eventuelle omkostninger.

ii) hovedstolen tilbagebetales af forbrugeren i lige store månedlige betalinger, første gang en måned efter datoen for den første udnyttelse af kreditmuligheden. I tilfælde, hvor hovedstolen imidlertid skal tilbagebetales i sin helhed i form af en enkelt betaling i hver betalingsperiode, antages forbrugerens efterfølgende udnyttelser af kreditmuligheden og tilbagebetalinger af hele hovedstolen at foregå i en periode på et år. Renter og andre omkostninger pålægges i overensstemmelse med disse udnyttelser af kreditmuligheden og tilbagebetalinger af kapitalen og som fastsat i kreditaftalen eller i aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester.

I dette litra forstås ved en tidsubegrænset kreditaftale eller aftale om levering af crowdfundingkredittjenester en kreditaftale eller aftale om levering af crowdfundingkredittjenester uden fast løbetid, som omfatter kreditter, som skal tilbagebetales i deres helhed inden eller efter en periode, men som efter tilbagebetaling står til rådighed til fornyet udnyttelse.

(f)I tilfælde af kreditaftaler eller aftaler om levering af andre crowdfundingkredittjenester end overtræk og tidsubegrænsede kreditaftaler eller aftaler om levering af crowdfundingkredittjenester som omhandlet i antagelserne i litra d) og e):

i) antages det, hvis datoen eller beløbet for en tilbagebetaling af kapital, der skal foretages af forbrugeren, ikke kan fastslås, at tilbagebetalingen finder sted på den tidligste dato, der er angivet i kreditaftalen eller i aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester og vedrører det laveste beløb, som kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester giver mulighed for.

ii) antages det, hvis tidsintervallet mellem tidspunktet for første udnyttelse af kreditmuligheden og datoen for den første betaling, der skal foretages af forbrugeren, ikke kan fastslås, at dette er det korteste tidsinterval.

(g)Såfremt datoen eller det betalingsbeløb, der skal foretages af forbrugeren, ikke kan fastslås på grundlag af kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester eller de antagelser, der er angivet i litra d), e) eller f), antages det, at betalingen sker i overensstemmelse med de af kreditgiveren eller udbyderen af crowdfundingkredittjenester krævede datoer og betingelser, og såfremt disse er ukendte:

i) skal der betales renter sammen med kapitaltilbagebetalingerne

ii) skal der betales en ikke-rentebærende afgift udtrykt som et enkelt beløb på tidspunktet for indgåelse af kreditaftalen eller aftalen om levering af crowdfundingkredittjenester

iii) skal der betales ikke-rentebærende afgifter udtrykt som flere betalinger med regelmæssige mellemrum, begyndende med datoen for den første tilbagebetaling af kapital, og hvis beløbet for sådanne betalinger ikke er kendte, skal de antages at være lige store beløb

iv) indfrier den endelige betaling tilgodehavendet i form af afdrag, renter og andre eventuelle omkostninger.

(h)Hvis der endnu ikke er aftalt et loft for kreditten, anses loftet for at være på 1 500 EUR.

(i)Hvis der i en begrænset periode eller for et begrænset beløb tilbydes forskellige debitorrenter og omkostninger, anses debitorrenten og omkostningerne for at være de højest mulige i hele løbetiden for kreditaftalen eller aftalen for levering af crowdfundingkredittjenester.

(j)I forbindelse med forbrugerkreditaftaler eller aftaler om levering af crowdfundingkredittjenester for hvilke der er aftalt en fast debitorrente i den første periode, ved hvis udløb der fastsættes en ny debitorrente, som derefter med jævne mellemrum tilpasses i forhold til en aftalt indikator, beregnes ÅOP ud fra den antagelse, at fra og med udløbet af perioden med den faste debitorrente er debitorrenten den samme som debitorrenten på tidspunktet for beregningen af ÅOP baseret på værdien af den aftalte indikator på det pågældende tidspunkt.


(k)

BILAG V

SAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv 2008/48/EF

Nærværende direktiv

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 1, første afsnit

Artikel 2, stk. 1, andet afsnit

Artikel 2, stk. 2, litra a), b) og c)

Artikel 2, stk. 2, litra a), b) og c)

Artikel 2, stk. 2, litra d), e) og f)

Artikel 2, stk. 2, litra g), h), i), j), k) og l)

Artikel 2, stk. 2, litra d), e), f), g), h) og i)

Artikel 2, stk. 2a

Artikel 2, nr. 3

Artikel 2, nr. 3

Artikel 2, stk. 4, artikel 2, stk. 5, og artikel 2, stk. 6

Artikel 2, stk. 4, artikel 2, stk. 5, og artikel 2, stk. 6

Artikel 3, litra a), b) og c)

Artikel 3, nr. 1), 2) og 3)

Artikel 3, nr. 4) og 5)

Artikel 3, litra d), e) og f)

Artikel 3, nr. 13), 20) og 21)

Artikel 3, litra g), h), i), j), k), l) og m)

Artikel 3, nr. 6), 7), 8), 9), 10), 11) og 12)

Artikel 3, litra n)

Artikel 3, nr. 22)

Artikel 3, nr. 14), 15), 16), 17), 18), 19), 23), 24), 25), 26), 27), 28) og 29)

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 4

Artikel 8

---

Artikel 9

Artikel 5, stk. 1, første afsnit

Artikel 10, stk. 1, første afsnit

Artikel 10, stk. 1, andet afsnit

Artikel 5, stk. 1, andet afsnit, litra a), b), c), d), e) og f)

Artikel 10, stk. 3, første afsnit, litra a), b), c), d), e) og f)

Artikel 5, stk. 1, andet afsnit, litra g), første punktum og tredje punktum

Artikel 10, stk. 3, første afsnit, litra g) og h)

Artikel 5, stk. 1, andet afsnit, litra g), andet punktum

Artikel 10, stk. 3, andet afsnit

Artikel 5, stk. 1, andet afsnit, litra h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s)

Artikel 10, stk. 3, første afsnit, litra i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), u)

Artikel 10, stk. 3, første afsnit, litra t) og v)

Artikel 5, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 10, stk. 3, tredje afsnit

Artikel 5, stk. 1, fjerde afsnit

Artikel 10, stk. 5, andet afsnit

Artikel 5(2)

Artikel 10, stk. 6

Artikel 5, nr. 3

Artikel 10, stk. 7

Artikel 5, stk. 4

Artikel 10, stk. 8

Artikel 5, stk. 5

Artikel 10, stk. 9

Artikel 5, stk. 6

(delvis artikel 12)

Artikel 6

-

Artikel 11

Artikel 7

Artikel 10, stk. 10

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 8

Artikel 18

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 9

Artikel 19

Artikel 10, stk. 1

Artikel 20

Artikel 10, stk. 2, artikel 10, stk. 3, og artikel 10, stk. 4

Artikel 21

Artikel 10, stk. 5

-

Artikel 22

Artikel 11

Artikel 23

Artikel 12

Artikel 24

Artikel 13

Artikel 28

Artikel 14

Artikel 26

Artikel 15

Artikel 27

Artikel 16

Artikel 29

Artikel 17

Artikel 39

Artikel 18

Artikel 25

Artikel 19

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 20

Artikel 37

Artikel 21

Artikel 38

Artikel 41

Artikel 22

Artikel 42, 43

Artikel 23

Artikel 44

Artikel 24

Artikel 40

Artikel 24a

Artikel 45

Artikel 26

Artikel 42(2)

Artikel 27, stk. 1

Artikel 48

Artikel 27(2)

Artikel 46

Artikel 28

Artikel 4

Artikel 29

Artikel 47

Artikel 30

Artikel 47

Artikel 31

Artikel 49

Artikel 32

Artikel 50

Bilag I

Bilag IV

Bilag II

Bilag I

Bilag III

Bilag III

Bilag II

Bilag V

Top