EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0831

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om målrettede beredskabsforanstaltninger i mangel af en aftale med Det Forenede Kongerige om et fremtidigt partnerskab

COM/2020/831 final

Bruxelles, den 10.12.2020

COM(2020) 831 final

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

om målrettede beredskabsforanstaltninger i mangel af en aftale med Det Forenede Kongerige om et fremtidigt partnerskab

1.    Indledning    

2.    Det er nu, vi skal gøre os klar    

3. Behov for målrettede EU-beredskabsforanstaltninger i et "no-deal"-scenarie    

4.    Foreslåede beredskabsforanstaltninger, som skal anvendes fra januar 2021    

4.1 Basale luftfartsforbindelser og luftfartssikkerhed    

4.2 Vejtransportkonnektivitet    

4.3 Jernbaneforbindelsen gennem Kanaltunnelen    

4.4 Fiskeri    

5. Afbødning af virkningerne via EU-budgettet    

5.1 Brexittilpasningsreserven    

5.2 Programmer og instrumenter i EU-budgettet for 2021-2027    

6. Principper for beredskabsforanstaltninger på medlemsstatsniveau    

7. Indsats mod forstyrrelser i kølvandet på overgangsperiodens udløb    1.Indledning

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ("Det Forenede Kongerige") udtrådte af Den Europæiske Union ("EU") og Det Europæiske Atomenergifællesskab ("Euratom") – herefter samlet benævnt "Unionen" – den 1. februar 2020. Udtrædelsesaftalen 1 , som trådte i kraft samme dato, sikrer Det Forenede Kongeriges velordnede udtræden.

Udtrædelsesaftalen indeholder bestemmelser om en overgangsperiode, hvor EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige 2 . Denne periode udløber den 31. december 2020 3 . Den dag forlader Det Forenede Kongerige EU's indre marked og toldunionen samt alle Unionens politikker, og EU-retten ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige.

De materielle bestemmelser i udtrædelsesaftalen finder anvendelse uanset resultatet af forhandlingerne om de fremtidige forbindelser. De omfatter:

·fortsat beskyttelse af borgernes rettigheder, herunder retten til social sikring, for de berørte EU- og UK-borgere i hele deres levetid

·en finansiel opgørelse, som sikrer, at Det Forenede Kongerige og Unionen opfylder alle de finansielle forpligtelser, der er indgået, mens Det Forenede Kongerige var medlem. Denne opgørelse sikrer også, at EU-projekter og -programmer under den nuværende flerårige finansielle ramme (2014-2020) finansieres som fastlagt indtil deres afslutning, hvilket skaber sikkerhed for alle dem, der er omfattet af EU-programmer, herunder modtagere i UK 4  

·en juridisk holdbar løsning, hvor man undgår en hård grænse på øen Irland, beskytter hele øens samlede økonomi og alle dele af Langfredagsaftalen (Belfastaftalen) og samtidig sikrer integriteten af EU's indre marked (Protokol om Irland og Nordirland, hvoraf hovedparten anvendes fra overgangsperiodens udløb)

·beskyttelse af interesserne for dem, der bor eller arbejder i baseområderne (Protokol om baseområderne i Cypern, som anvendes fra overgangsperiodens udløb)

·tæt samarbejde mellem Spanien og Det Forenede Kongerige for så vidt angår Gibraltar med henblik på at gennemføre udtrædelsesaftalens bestemmelser om borgerrettigheder og administrativt samarbejde mellem de kompetente myndigheder på en række politikområder (Protokol om Gibraltar), som ophører med at finde anvendelse ved overgangsperiodens udløb, bortset fra den første artikel om borgerrettigheder)

·andre ordninger, der er nødvendige for at sikre Det Forenede Kongeriges velordnede udtræden, herunder bl.a.:

Øen velordnet afvikling af samarbejdsordninger og -procedurer mellem Det Forenede Kongerige og medlemsstaterne på relevante EU-retlige områder

Øretssikkerhed for varer, der allerede er bragt i omsætning, samt varer, der bevæger sig mellem EU og Det Forenede Kongerige ved overgangsperiodens udløb

Øfortsat beskyttelse og garantier i Det Forenede Kongerige inden for adskillige områder, fra EU's intellektuelle ejendomsrettigheder til personoplysninger, der overføres inden overgangsperiodens udløb eller behandles derefter i Det Forenede Kongerige på grundlag af udtrædelsesaftalen, eller Euratom-materiale, der forefindes i Det Forenede Kongerige.

Selv om overgangsperioden snart udløber, er der i dag stadig stor uvished om resultatet af forhandlingerne mellem EU og Det Forenede Kongerige om en aftale om et fremtidigt partnerskab mellem EU og UK. Kommissionen vil fortsat gøre sit yderste for at afslutte forhandlingerne med en aftale, der beskytter EU's interesser.

EU vil fortsætte forhandlingerne med Det Forenede Kongerige, idet Unionen fortsat har et overordnet mål om at opnå et ambitiøst, bredt, dybt og fleksibelt partnerskab med Det Forenede Kongerige, dog med vigtige betingelser med hensyn til lige konkurrencevilkår og forvaltning. Eftersom overgangsperioden meget snart udløber, er der dog ikke nogen garanti for, at en sådan aftale vil træde i kraft den 1. januar 2021, hvilket vil føre til en periode uden nogen aftale. Denne meddelelse og de beredskabsforanstaltninger, der præsenteres i dag, skal dække en sådan periode. Derfor vil de foreslåede beredskabsforanstaltninger, med undtagelse af forordningen om luftfartssikkerhed, automatisk ophøre, når der træder en aftale i kraft, eller efter en bestemt periode, hvis der ikke opnås en aftale (6 måneder hvad angår luftfartstjenester og vejrelaterede foranstaltninger og 1 år hvad angår fiskeriet og relaterede foranstaltninger).

Hvis der ikke findes en gældende aftale den 1. januar 2021, vil forbindelserne mellem Det Forenede Kongerige og Unionen hovedsagelig være reguleret gennem multilaterale internationale rammer, som både Det Forenede Kongerige og EU og/eller medlemsstaterne er parter i, samt ved EU's eller medlemsstaternes lovgivning vedrørende tredjelande. Eksempelvis vil handelen med varer mellem EU og UK foregå på grundlag af Verdenshandelsorganisationens regler, hvor hver part anvender toldsatser på basis af "mestbegunstigelsesprincippet" for varer med oprindelse i den anden part. På samme måde vil politi- og retssamarbejdet falde tilbage på en række internationale konventioner og andre ordninger.

I luftfartssektoren findes der dog ikke en sådan international backupløsning, og inden for vejtransporten er backupløsningen med tilladelser inden for rammerne af Det Internationale Transportforum klart utilstrækkelig med hensyn til Det Forenede Kongerige. Dette vil skabe uhåndterlige forstyrrelser og udgøre en alvorlig trussel mod Unionens interesser.

Hvis der ikke findes en gældende aftale den 1. januar 2021, vil EU's og UK's fiskerfartøjer desuden ikke være garanteret adgang til hinandens farvande til trods for, at fiskeriet har stor betydning for kystsamfundenes økonomiske eksistensgrundlag, og at der er behov for at sikre et bæredygtigt fiskeri.

Kommissionen mener, at der er behov for "beredskabsforanstaltninger" på disse tre områder 5 .

Hvis der findes en gældende aftale om et fremtidigt partnerskab pr. 1. januar 2021, træder disse beredskabsforanstaltninger ikke i kraft. 

2.Det er nu, vi skal gøre os klar 

Pr. 1. januar 2021 vil der med eller uden en aftale mellem EU og Det Forenede Kongerige om deres fremtidige forbindelser ske forstyrrelser. Det er den naturlige konsekvens af Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Unionen og ikke længere deltage i EU's indre marked og toldunion. Kommissionen har altid gjort dette meget klart 6 .

I sin meddelelse om forberedelserne til udløbet af overgangsperioden mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige af 9. juli 2020 7 gentog Kommissionen nødvendigheden af, at de offentlige myndigheder, erhvervslivet og borgerne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at forberede sig til de ændringer, der vil være den undgåelige konsekvens af Det Forenede Kongeriges beslutninger, selv om der vedtages en aftale om et fremtidigt partnerskab.

Kommissionen har desuden offentliggjort 89 sektorspecifikke meddelelser 8 med detaljerede oplysninger om, hvilke ændringer der kan forventes, og de forberedelser, myndighederne, erhvervslivet og borgerne er nødt til at træffe. De omfatter meddelelser om handel med fødevarer, forbruger- og industriprodukter samt tjenesteydelser, moms, ophavsret og intellektuel ejendomsret, civilret, selskabsret og told.

Kommissionens tjenestegrene har siden juli afholdt bilaterale møder med alle 27 medlemsstater for sammen med hver af de nationale forvaltninger at gøre status over forberedelserne. Den overordnede konklusion er, at medlemsstaternes forvaltninger er godt forberedt til de uundgåelige ændringer, der vil ske pr. 1. januar 2021. Ikke desto mindre er der stadig behov for at gøre en yderligere indsats med hensyn til at øge opmærksomheden blandt navnlig små og mellemstore virksomheder, der er eksponeret over for Det Forenede Kongerige, og som muligvis stadig ikke er fuldt bekendt med alle procedurerne for handel med tredjelande.

Derfor har Kommissionen gennem de seneste måneder lanceret en række bevidstgørelseskampagner og styrket sit opsøgende arbejde over for interessenter. Den har også sørget for kurser og vejledning om "brexitparathed" til medlemsstaternes forvaltninger, og den vil fortsætte med at arrangere sektorspecifikke seminarer med alle medlemsstaterne på teknisk plan med henblik på at finjustere gennemførelsen af beredskabsforanstaltninger, navnlig inden for grænsekontrol af personer og varer.

Bilagene til denne meddelelse indeholder nærmere oplysninger om disse tiltag, herunder en fuldstændig liste over forberedelsesmeddelelserne og en oversigt over de vigtigste områder, hvos Kommissionen gør et opsøgende arbejde over for interessenter.

Det skal desuden bemærkes, at EU og Det Forenede Kongerige i præamblen til protokollen om Irland og Nordirland har tilkendegivet et løfte om også at videreføre PEACE+-programmerne i fremtiden. Eftersom det er et europæisk territorialt samarbejdsprogram (ETC), kan der vedtages en finansieringsaftale, som giver mulighed for at videreføre PEACE+, selv i en "no-deal"-situation, på linje med andre tredjelandes deltagelse i ETC-programmer. Kommissionen vil fortsætte drøftelserne med henblik på at få en sådan finansieringsaftale på plads under alle scenarier.

3. Behov for målrettede EU-beredskabsforanstaltninger i et "no-deal"-scenarie

Overgangsperiodens udløbsdato nærmer sig med hastige skridt, og det er fortsat uvist, om der vil findes en gældende aftale om et fremtidigt EU-UK-partnerskab pr. 1. januar 2021. Skulle der ikke være indgået en aftale pr. denne dato, agter Kommissionen fortsat at stå til rådighed med henblik på at fortsætte forhandlingerne om et nyt partnerskab i 2021. Imidlertid er der med al tydelighed behov for et begrænset antal målrettede foranstaltninger, som vil gælde, indtil en sådan fremtidig ordning er på plads, og som vil beskytte EU's interesser.

Kommissionen foreslår et begrænset antal målrettede beredskabsforanstaltninger med henblik på at være fuldt forberedt på et "no-deal"-scenarie 9 . Beredskabsforanstaltningerne bygger på følgende ledende principper:

a. Beredskabsforanstaltninger kan ikke sikre kontinuitet eller give de samme fordele, der gælder ved EU-medlemsskab eller i overgangsperioden. De kan heller ikke sikre lige så gunstige forhold, som en partnerskabsaftale ville. Derfor kan beredskabsforanstaltningerne helt principielt ikke gå videre, end hvad EU har tilbudt Det Forenede Kongerige i udkastet til aftalen om det nye partnerskab mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige, som blev offentliggjort den 18. marts 2020 10 .

b. Beredskabsforanstaltninger bør tage særligt sigte på at forhindre eller afbøde uforholdsmæssigt store forstyrrelser som følge af et "no-deal"-scenarie, og de bør alene gøre dette, når disse forstyrrelser ikke kan afhjælpes gennem eksisterende nationale eller multilaterale aftaler eller passende forberedelsestiltag. Beredskabsforanstaltninger bør på ingen måde søge at kompensere økonomiske aktører for ikke at have truffet de fornødne forholdsregler.

c. Beredeskabsforanstaltninger bør udgøre en overgangsløsning, der finder anvendelse, så længe forhandlingerne om et fremtidigt partnerskab pågår, og ikke søge at afbøde de negative følger af brexit på vedvarende vis. De bør være af midlertidig karakter, således at de ikke træder i stedet for en langsigtet aftale.

d. I overensstemmelse med nærhedsprincippet skal der alene træffes beredskabsforanstaltninger, når det er absolut nødvendigt at handle på EU-niveau for at beskytte Unionens interesser og forhindre forstyrrelser eller fragmentering af det indre marked, og når der ikke kan opnås et tilsvarende resultat gennem handling fra medlemsstaternes side.

e. Beredskabsforanstaltninger er i sagens natur ensidige foranstaltninger, der træffes for at beskytte Unionens interesser. I nogle tilfælde kan anvendelsen heraf imidlertid være afhængig af en gengældelseshandling fra Det Forenede Kongeriges side.

f. Deres territoriale anvendelsesområde omfatter ikke Gibraltar.

3.

4.Foreslåede beredskabsforanstaltninger, som skal anvendes fra januar 2021

Foruden forslaget om jernbaneforbindelsen gennem Kanaltunnelen, som blev vedtaget den 27. november 2020, har Kommissionen i dag vedtaget en pakke med fire lovgivningsmæssige forslag. Kommissionen vil arbejde tæt sammen med Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på at sikre en hurtig vedtagelse inden udgangen af 2020.

4.1 Basale luftfartsforbindelser og luftfartssikkerhed

a) Medmindre der er truffet beredeskabsforanstaltninger for lufttransport ved overgangsperiodens udløb, vil lufttrafikken mellem EU og Det Forenede Kongerige blive afbrudt.

For at sikre grundlæggende luftfartsforbindelser har Kommissionen i dag vedtaget et forslag til en forordning for at sikre udbud af visse lufttrafiktjenester mellem Det Forenede Kongerige og EU i en begrænset periode.

Denne foranstaltning vil i maksimalt 6 måneder gøre det muligt for luftfartsselskaber fra Det Forenede Kongerige at overflyve Unionens område uden landing, foretage mellemlandinger på Unionens område i ikke-trafikmæssigt øjemed og gennemføre internationale rute- og charterflyvninger med passagerer og fragt mellem destinationer i Det Forenede Kongerige og destinationer i EU (den tredje og fjerde af "luftfartens frihedsrettigheder"). Disse ordninger vil være betinget af, at Det Forenede Kongerige tildeler luftfartsselskaber fra Unionen tilsvarende rettigheder og giver stærke garantier for fair konkurrence og en effektiv håndhævelse af disse rettigheder og garantier.

Med henblik herpå tillægger den foreslåede beredskabsforordning Kommissionen gennemførelsesbeføjelser svarende til dem, der er fastsat i beredskabsforordning (EU) 2019/502 om fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i forbindelse med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen 11 , der som følge af udtrædelsesaftalens ikrafttræden ikke fandt anvendelse.

b) Uden en beredskabsforanstaltning vedrørende luftfartssikkerhed, vil eksisterende konstruktionscertifikater, som Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) har udstedt til selskaber med hjemsted i Det Forenede Kongerige inden overgangsperiodens udløb, ikke længere være gyldige i Unionen. Det Forenede Kongerige vil som tredjeland blive ansvarligt for disse certifikater ("konstruktionsstat") ved overgangsperiodens udløb. Det samme gælder for certifikater, der er udstedt af konstruktionsorganisationer med hjemsted i Det Forenede Kongerige, og som er certificeret af EASA. Hvis disse eksisterende konstruktionscertifikater bliver ugyldige i EU, vil mange EU-luftfartøjer, der indeholder produkter, som er godkendt via de eksisterende EASA-konstruktionscertifikater udstedt til britiske virksomheder, få startforbud.

Kommissionen har derfor i dag vedtaget et forslag til en forordning, der sikrer, at de berørte luftfartsprodukter eller -designs, som er certificeret af EASA eller af en konstruktionsorganisation, der er certificeret af EASA inden overgangsperiodens udløb, fortsat kan anvendes i EU-luftfartøjer uden afbrydelser. Foranstaltningen finder kun anvendelse på luftfartøjer, der er registreret i Unionen.

c) Kommissionen vil derimod ikke foreslå yderligere beredskabsforanstaltninger med hensyn til ejerskab af og kontrol med EU-luftfartsselskaber. Forordning (EU) 2019/502, der blev vedtaget i februar 2019, fandt med undtagelse af visse elementer ikke anvendelse 12 . Ikke desto mindre blev der fastsat en frist på seks måneder, således at luftfartsselskaberne fik mulighed for at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre fuld overholdelse af ejerskabs- og kontrolkravene. Denne frist var betinget af, at luftfartsselskaberne forelagde de nationale kompetente myndigheder en tilfredsstillende plan for afhjælpende foranstaltninger. Denne forpligtelse fandt anvendelse fra forordningens ikrafttræden. Nogle luftfartsselskaber har truffet de nødvendige foranstaltninger, og beredskabsforanstaltninger bør ikke give urimelige fordele til de interessenter og virksomheder, som eventuelt har undladt at tilpasse sig den nye situation i tide.

4.2 Vejtransportkonnektivitet

Hvis der ikke indgås en aftale om et fremtidigt partnerskab mellem EU og Det Forenede Kongerige inden den 1. januar 2021, vil der ikke være noget grundlag i EU-retten for vejgodstransportoperatørers ydelse af vejgodstransporttjenester mellem Det Forenede Kongerige og medlemsstaterne efter denne dato. Det Internationale Transportforums (CEMT) multilaterale kvotesystem bliver den eneste retlige ramme, hvorpå fortsat ydelse af tjenester kan baseres. De strenge begrænsninger, der gælder for antallet af CEMT-tilladelser, betyder imidlertid, at antallet af tilladelser ikke vil være tilstrækkeligt til at transportere gods ad landevej mellem Det Forenede Kongerige og medlemsstaterne, hvilket vil medføre alvorlige forstyrrelser, som kan være til fare for den offentlige orden.

Hvis der ikke indgås en aftale om et fremtidigt partnerskab mellem EU og Det Forenede Kongerige inden den 1. januar 2021, vil det desuden være nødvendigt at afbryde rutekørslen med bus til og fra Det Forenede Kongerige. Det relevante multilaterale alternativ (protokollen til Interbusaftalen) vil sandsynligvis først træde i kraft mellem EU og Det Forenede Kongerige i løbet af 2021.

Kommissionen har derfor i dag vedtaget et forslag til en forordning, der dækker basale forbindelser med hensyn til både vejgodstransport og personbefordring ad vej 13 i en begrænset periode.

a) Basal konnektivitet i vejgodstransporten

Den foreslåede forordning vil sikre fortsat basal konnektivitet i vejgodstransporten i en periode på højst 6 måneder 14 . Dette er betinget af, at Det Forenede Kongerige giver EU-vejgodstransportoperatører tilsvarende rettigheder, og at der anvendes regler svarende til EU's regler om fair konkurrence samt sociale og tekniske regler. Overvågning og sikring af ensartede markedsadgangsrettigheder og sikring af fair konkurrence er en del af de beføjelser, der er delegeret til Kommissionen på samme måde som i beredskabsforordning (EU) 2019/501 om fælles regler til sikring af basal konnektivitet i gods- og passagertransport ad vej 15 , som aldrig har fundet anvendelse på grund af udtrædelsesaftalens ikrafttræden.

Som det var tilfældet i forordning (EU) 2019/501, indeholder det nye forslag til beredskabsforordning ikke bestemmelser om anerkendelse ("grandfathering") af britiske licenser og certifikater, f.eks. vedrørende faglig kompetence, der indehaves af EU-operatører. De EU-operatører, der stadig arbejder i EU på grundlag af certifikater udstedt af Det Forenede Kongerige, bør erhverve et EU-certifikat inden den 1. januar 2021.

b) Passagertransport — bustjenester

Den foreslåede forordning vil sikre fortsat basal konnektivitet med hensyn til bustjenester i en periode på 6 måneder 16 . Regler for fair konkurrence samt sociale og tekniske regler vil finde anvendelse på samme måde som for vejgodstransport.

Med hensyn til grænseoverskridende buskørsel på øen Irland giver den foreslåede beredskabsforordning også ret til at medtage og afsætte passagerer i grænseområdet som led i rutekørsel. Formålet hermed er at beskytte øens samlede økonomi og den følsomme situation på øen Irland og sikre konnektiviteten mellem lokalsamfundene i grænseregionerne, som ellers vil blive afbrudt.

4.3 Jernbaneforbindelsen gennem Kanaltunnelen

Uden en EU-beredskabsforanstaltning vil det være nødvendigt at suspendere driften af den faste forbindelse gennem Kanaltunnelen efter overgangsperiodens udløb. I så fald vil tog ikke kunne køre gennem Kanaltunnelen, der forbinder Det Forenede Kongerige med det europæiske kontinent.

I lyset af den faste forbindelse under Den Engelske Kanals økonomiske betydning for Unionen vedtog Kommissionen den 27. november et forslag til en forordning 17 , der skal sikre, at den faste forbindelse under Den Engelske Kanal fortsætter med at fungere efter den 1. januar 2021, indtil der er indført andre ordninger.

Driften af den faste forbindelse under Den Engelske Kanal overvåges af en mellemstatslig kommission, der blev oprettet ved Canterbury-traktaten mellem Den Franske Republik og Det Forenede Kongerige og undertegnet den 12. februar 1986. Indtil overgangsperiodens udløb anerkendes den mellemstatslige kommission som en national sikkerhedsmyndighed, som to medlemsstater har overdraget ansvaret for at sikre, at Unionens sikkerheds- og interoperabilitetsregler gælder for hele Kanaltunnelen. Den mellemstatslige kommission udsteder relevante sikkerhedscertifikater og godkendelser.

Frankrig har fået bemyndigelse til at forhandle, undertegne og indgå en international aftale med Det Forenede Kongerige med henblik på at opretholde en fælles sikkerhedsordning og den mellemstatslige kommission. En aftale vil dog ikke være trådt i kraft ved overgangsperiodens udløb. Uden en sådan aftale er den mellemstatslige kommission fra den 1. januar 2021 ikke længere en national sikkerhedsmyndighed i henhold til EU-retten, og de certifikater og godkendelser, den har udstedt, mister deres gyldighed.

Den foreslåede forordning vil forlænge gyldigheden af de godkendelser, der er udstedt af den mellemstatslige kommission, med to måneder. Dette vil give den franske nationale sikkerhedsmyndighed tilstrækkelig tid til at overtage tilsynet og udstede sine egne certifikater.

For at sikre konnektivitet mellem Unionen og Det Forenede Kongerige er det også vigtigt, at de jernbaneselskaber, der leverer tjenester i tunnelen under Den Engelske Kanal, fortsætter hermed og er i stand til at nå frem til grænseovergangsstationen i Calais-Fréthun. Med henblik herpå bør gyldighedsperioden for deres licenser, der er udstedt af Det Forenede Kongerige, og deres sikkerhedscertifikater, der er udstedt af den mellemstatslige kommission, forlænges med ni måneder. Denne forlængelse vil give tilstrækkelig tid til forhandling og indgåelse af de nødvendige ordninger, der er fastsat i EU-retten med henblik på at undgå afbrydelser.

4.4 Fiskeri

Kommissionen lægger fortsat stor vægt på at nå frem til en fiskeriaftale inden for rammerne af det fremtidige partnerskab mellem EU og Det Forenede Kongerige. En afslutning af overgangsperioden uden en aftale om det fremtidige forhold risikerer at forstyrre kystsamfundenes økonomiske eksistensgrundlag i væsentlig grad og true fiskeriets bæredygtighed i de berørte farvande.

For at beskytte EU-fiskernes interesser har Kommissionen vedtaget et forslag om ændring af forordning (EU) 2017/2403 om fiskeritilladelser for perioden frem til udgangen af 2021.

Forslaget giver EU-fartøjer og britiske fartøjer gensidig adgang til hinandens farvande. Forslagets retlige bestemmelser vil, når forslaget er vedtaget, gøre det muligt for Unionen at udstede tilladelser til britiske fartøjer til at sejle ind i EU-farvande og at forvalte anmodninger om tilladelse fra EU-fartøjer til at sejle ind i Det Forenede Kongeriges farvande, hvis bæredygtighedsbetingelserne er opfyldt og under forudsætning af gensidighed. De fiskerimuligheder, som er fastsat i sådanne ordninger af begge parter i fællesskab, skal være i overensstemmelse med en bæredygtig forvaltning af de relevante bestande.

Disse bestemmelser vil skabe retssikkerhed for fiskerierhvervet og sikre bevarelsen af fiskebestandene. På grundlag af forudgående samordning med medlemsstaterne er Kommissionen klar til at forelægge Det Forenede Kongerige disse anmodninger om tilladelse vedrørende EU-fartøjer umiddelbart efter overgangsperiodens udløb.

5. Afbødning af virkningerne via EU-budgettet

5.1 Brexittilpasningsreserven

Kommissionen vil inden længe fremlægge et forslag om en brexittilpasningsreserve på 5 mia. EUR i overensstemmelse med Det Europæiske Råds konklusioner 18 . Brexittilpasningsreservens finansieringsbetingelser vil tage højde for både en aftale og et "no-deal"-scenarie.

Med hensyn til de mest berørte regioner og sektorer er det allerede klart, at et "no-deal"-scenarie indebærer særlige risici for EU's fiskerierhverv. Forslaget vil afspejle denne virkelighed.

5.2 Programmer og instrumenter i EU-budgettet for 2021-2027

Det er i dag ikke muligt at vurdere de samlede konsekvenser af Det Forenede Kongeriges beslutning om at afslutte overgangsperioden i år kombineret med et "no-deal"-scenarie. Ud over brexittilpasningsreserven bør programmeringen af EU-finansieringen for perioden 2021-2027 klart tage hensyn til konsekvenserne af afslutningen af overgangsperioden, både i tilfælde af en aftale og et "no-deal"-scenarie. I en situation, hvor der kan forekomme ukendte bivirkninger efter overgangsperiodens udløb, navnlig i et "no-deal"-scenarie, er Kommissionen klar til at handle hurtigt i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige bestemmelser, hvis medlemsstaterne beslutter at ændre deres programmer, der er omfattet af forordningen om fælles bestemmelser, med henblik på at omfordele en del af de disponible midler inden for deres nationale rammebeløb. Kommissionen vil også handle hurtigt, hvis medlemsstaterne under overholdelse af de lovgivningsmæssige bestemmelser ønsker at ændre fordelingen af deres nationale rammebeløb under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Hvis der er brug for mere øjeblikkelig støtte til berørte interessenter, f.eks. SMV'er med en betydelig eksponering over for Det Forenede Kongerige, giver EU's regler om statsstøtte fleksible muligheder for nationale støtteforanstaltninger.

6. Principper for beredskabsforanstaltninger på medlemsstatsniveau

Kommissionen mener ikke, at der er behov for yderligere lovgivningsmæssige beredskabsforanstaltninger på EU-plan end dem, der foreslås i dag.

Hvad angår nationale foranstaltninger vil Kommissionen fortsat samarbejde med medlemsstaterne med henblik på at sikre, at nationale foranstaltninger ikke fragmenterer eller underminerer det indre marked.

Kommissionen mener derfor, at et centralt princip for nationale foranstaltninger bør være, at de har midlertidig karakter. Et andet princip er, at Det Forenede Kongerige ikke bør drage fordele af sådanne foranstaltninger, som svarer til de fordele, der tilbydes af Unionen under forhandlingerne om den fremtidige aftale. Nationale foranstaltninger bør også tage hensyn til den overordnede prioritet hvad angår forholdet mellem Unionen og et hvilket som helst tredjeland med henblik på at bevare det indre markeds integritet, begrænse risikoen for fragmentering og undgå ulige behandling af medlemsstaterne. Under alle omstændigheder skal alle former for nationale foranstaltninger være i overensstemmelse med EU-retten, herunder princippet om loyalt samarbejde.

Under alle omstændigheder har EU samlet set en stærkere forhandlingsposition end hver enkelt medlemsstat alene. Denne forhandlingsstyrke er til gavn for alle medlemsstater. Den skal anvendes til at sikre lige konkurrencevilkår mellem EU og Det Forenede Kongerige.

Kommissionen ser frem til fortsatte drøftelser med medlemsstaterne om deres nationale beredskabsforanstaltninger.

7. Indsats mod forstyrrelser i kølvandet på overgangsperiodens udløb

Ved overgangsperiodens udløb er der risiko for, at mange interessenter og borgere vil opleve forstyrrelser. Det vil være afgørende, at Unionen fortsætter med at reagere samlet og samordnet på sådanne forstyrrelser. Kommissionen og medlemsstaterne vil hele tiden være i tæt kontakt for at koordinere deres reaktion på de problemer, der måtte opstå, og finde ud af, hvordan disse bedst løses. Hvad angår perioden lige før og efter overgangsperiodens udløb har Kommissionen oprettet en brexithotline til brug for medlemsstaternes centrale forvaltninger, som giver dem hurtig adgang til Kommissionens tjenestegrenes ekspertise ved at etablere en direkte kommunikationskanal mellem de nationale forvaltninger og Kommissionen.

EU-borgere, virksomheder og andre interessenter kan kontakte deres nationale eller lokale administrationer gennem de sædvanlige kanaler. Kommissionen vil på sit websted offentliggøre en oversigt over de nationale brexitkontaktpunkter, som medlemsstaterne har oprettet. De kan også kontakte Europe Direct-kontaktcentret med eventuelle spørgsmål (gratisnummer 00 800 67 891 011 i hele Den Europæiske Union eller pr. e-mail på et hvilket som helst EU-sprog 19 ), og centret vil prioritere spørgsmål vedrørende brexit.

(1)

Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab ("udtrædelsesaftalen", EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7).

(2)

Jf. dog visse undtagelser i udtrædelsesaftalens artikel 127, hvoraf ingen er relevante i forbindelse med denne meddelelse.

(3)

 Udtrædelsesaftalen indeholdt en mulighed for at forlænge overgangsperioden med et eller to år efter den 31. december 2020. På mødet på højt plan den 15. juni 2020 noterede parterne sig Det Forenede Kongeriges beslutning om ikke at anmode om forlængelse af overgangsperioden.

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/06/15/eu-uk-statement-following-the-high-level-meeting-on-15-june-2020/

(4)

Ekskl. finansielle instrumenter, der er indført efter udtrædelsen.

(5)

Uanset udkommet af forhandlingerne mellem EU og UK om det fremtidige partnerskab er der behov for midlertidige foranstaltninger for at sikre, at den faste forbindelse gennem Kanaltunnelen forbliver operationel efter den 1. januar 2021, jf. afsnit 4.3 i denne meddelelse.

(6)

Se Kommissionens meddelelse om brexitforberedelser COM(2018) 556 final/2, COM(2018) 880 final, COM(2018) 890, COM(2019) 195 final, COM(2019) 276 final, og COM(2019) 394 final.

(7)

COM(2020) 324 final.

(8)

Meddelelserne er offentliggjort her: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_da

(9)

Det bemærkes, at en række af Unionens lovgivningsmæssige foranstaltninger, som blev truffet i 2019, forbliver i kraft eller vil finde anvendelse ved overgangsperiodens udløb, navnlig:

- opførelsen af Det Europæiske Kongerige på listen over tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for visumpligt under kortvarige ophold; Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/592 af 10. april 2019 om ændring af forordning (EU) 2018/1806 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (EUT L 103 I af 12.4.2019, s. 1)

- fordelingen af EU's WTO-toldkontingenter mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige; Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/216 af 30. januar 2019 om fordelingen af toldkontingenter opført på Unionens WTO-liste efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 (EUT L 38 af 8.2.2019); EUT L 85 I af 27.3.2019, s. 69.

(10)

Se: https://ec.europa.eu/info/publications/draft-text-agreement-new-partnership-united-kingdom_da .

(11)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/502 af 25. marts 2019 om fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (EUT L 85 I af 27.3.2019, s. 49).

(12)

Forordningen fandt som følge af indgåelsen af en udtrædelsesaftale med Det Forenede Kongerige ikke anvendelse, med undtagelse af følgende bestemmelser, der fandt anvendelse fra forordningens ikrafttræden den 28. marts 2019: Artikel 7 om behandling af licenser i betragtning af kravene vedrørende ejerskab og kontrol, Artikel 10, stk. 3, vedrørende tidlige ansøgninger om driftstilladelser og artikel 11, stk. 2, vedrørende tidlige ansøgninger om operationelle planer, programmer og ruteplaner.

(13)

Forslag til en forordning om fælles regler til sikring af basal konnektivitet i gods- og passagertransport ad vej efter overgangsperiodens udløb.

(14)

Forordningens bestemmelser om konnektivitet i vejgodstransporten ophører med at finde anvendelse enten 1) på datoen for ikrafttrædelsen af en international aftale om vejtransport, der er indgået mellem Unionen og Det Forenede Kongerige, eller 2) den 30. juni 2021, alt efter hvilken dato der kommer først.

(15)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/501 af 25. marts 2019 om fælles regler til sikring af basal konnektivitet i gods- og passagertransport ad vej med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (EUT L 85 I af 27.3.2019, s. 39).

(16)

Forordningens bestemmelser om konnektivitet i bustransporten ophører med at finde anvendelse enten 1) på datoen for ikrafttrædelsen af en international aftale om vejtransport, der er indgået mellem Unionen og Det Forenede Kongerige, eller 2) den 30. juni 2021, alt efter hvilken dato der kommer først, medmindre protokollen til Interbusaftalen træder i kraft inden da. Konnektiviteten i grænseregionerne i Irland er en undtagelse, da den relevante bestemmelse i forordningen fortsat vil gælde, selv om protokollen til Interbusaftalen træder i kraft.

(17)

COM(2020) 782 final.

(18)

Konklusion fra Det Europæiske Råds ekstraordinære møde (den 17., 18., 19., 20. og 21. juli 2020)

https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf

 

(19)

https://europa.eu/european-union/contact_da

Top

Bruxelles, den 10.12.2020

COM(2020) 831 final

BILAG

til

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

om målrettede beredskabsforanstaltninger i mangel af en aftale med Det Forenede Kongerige om et fremtidigt partnerskab


Bilag I - Liste over ajourførte meddelelser om forberedelser til overgangsperiodens udløb

Følgende 89 forberedelsesmeddelelser er blevet offentliggjort med henblik på at støtte interessenternes forberedelser til overgangsperiodens udløb. De findes her: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_da  

·Lufttransport

·Dyreavl (zooteknik)

·Dyretransport

·Forvaltning af aktiver

·Audiovisuelle medietjenester

·Luftfarts- og søfartssikkerhed

·Luftfartssikkerhed

·Bank- og betalingstjenester

·Biocidholdige produkter

·Kemikaliebestemmelserne under (REACH)

·Civilret ("samarbejde i civil- og handelssager")

·Kliniske forsøg

·Selskabsret

·Forbrugerbeskyttelse og passagerrettigheder

·Ophavsret

·Kosmetiske produkter

·Kreditvurderingsbureauer

·Kulturgoder (eksport og import)

·Told, herunder præferenceoprindelsesregler

·Databeskyttelse

·Vaske- og rengøringsmidler

·Kontrol med udførsel af produkter med dobbelt anvendelse

·E-handel

·Elektronisk signatur (elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner)

·Miljøledelses- og miljørevisionsordning (EMAS)

·Elektronisk kommunikation, herunder roaming

·Emissionshandelssystem

·Energi - oprindelsesgarantier og certificering af installatører

·EU-konkurrenceregler

·.eu-domænenavne

·EU-miljømærket

·Euratom

·Europæiske samarbejdsudvalg

·Punktafgifter

·Konsumption af intellektuelle ejendomsrettigheder

·Eksplosivstoffer til civil brug og udgangsstoffer til eksplosivstoffer

·Eksport/import af farlige kemikalier ("forudgående informeret samtykke")

·Dyrefoder

·Gødning

·Skydevåben

·Fluorholdige drivhusgasser

·Fødevarelovgivning

·Genetisk modificerede organismer

·Geoblokering

·Geografiske betegnelser

·God laboratoriepraksis (GLP)

·Industriprodukter

·Indre vandveje

·Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

·Forsikring/genforsikring

·Toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

·Invasive ikkehjemmehørende arter

·Investeringsservice (markeder for finansielle instrumenter)

·Landing af fiskevarer

·Søtransport

·Søtransport - indberetning af CO2-emissioner

·Human- og veterinærmedicinske lægemidler

·Motorkøretøjer ("Typegodkendelse af køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder")

·Flytning af dyr

·Naturligt mineralvand

·Onlinekøb med efterfølgende pakkelevering

·Økologiske produkter

·Plantesundhed

·Plantebeskyttelsesmidler

·Planteformeringsmateriale

·Sortsbeskyttelsesrettigheder

·Udstationering af arbejdstagere

·Finansielle efterhandelsydelser

·Forbud og restriktioner for import/eksport, herunder import- og eksportlicenser

·Beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet

·Pyrotekniske artikler

·Jernbanetransport

·Fritidsfartøjer og personlige fartøjer

·Vejtransport

·Sikkerhedsniveauet for net- og informationssystemer

·Ophugning af skibe

·Lovpligtig revision

·Stoffer af menneskelig oprindelse (blod, væv, celler og organer)

·Supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidler og plantebeskyttelsesmidler

·Toldkontingenter

·Handel med tømmer ("bekæmpelse af ulovlig skovhugst og den tilknyttede handel")

·Tobaksvarer

·Handel med beskyttede arter

·Varemærker og design

·Transportabelt trykbærende udstyr

·Rejser

·Merværdiafgift (moms) - varer

·Merværdiafgift (moms) - tjenesteydelser

·Overførsel af affald

Top

Bruxelles, den 10.12.2020

COM(2020) 831 final

BILAG

til

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

om målrettede beredskabsforanstaltninger i mangel af en aftale med Det Forenede Kongerige om et fremtidigt partnerskab


Bilag II: Oversigt over Kommissionens opsøgende arbejde i forbindelse med forhandlingerne med Det Forenede Kongerige

Siden forhandlingerne med Det Forenede Kongerige blev indledt i 2017, har Kommissionen gjort et opsøgende arbejde over for diverse interessenter, som repræsenterer de forskellige interesser på forskellige økonomiske og politiske områder.

Artikel 50-Taskforcen

Den tidligere "Artikel 50-Taskforce" opfordrede virksomheder, almennyttige foreninger (f.eks. forbruger- og miljøorganisationer), fagforeninger, universitetssammenslutninger, tænketanke og andre ikke-statslige organisationer til at udtrykke deres holdninger.

Taskforcens medlemmer, herunder chefforhandleren, mødtes kun med de organisationer, der er registreret i åbenhedsregistret . Alle møder, der blev afholdt af chefforhandleren i Bruxelles såvel som i medlemsstaterne, blev offentliggjort på nettet .

Taskforcens hensigt med disse møder var at holde interessenter ajour med forhandlingsforløbet, lytte til deres synspunkter og betænkeligheder og øge opmærksomheden på de uundgåelige ændringer, der vil ske ved overgangsperiodens udløb — ændringer, der ville være endnu mere vidtrækkende uden en aftale.

I sin rapport 1 af 11. februar 2019 roste Den Europæiske Ombudsmand denne gennemsigtigheds- og åbenhedspolitik over for interessenterne. Ombudsmanden bemærkede, at chefforhandleren på tidspunktet for udarbejdelsen af rapporten "har afholdt omkring 100 møder med organisationer og enkeltpersoner, mens andre medlemmer af Taskforcen har afholdt omkring 500 møder. Taskforcen har desuden arbejdet sammen med delegationerne i EU-medlemsstaterne om at afholde arrangementer for interessenter. Kommissionen har også støttet arrangementer i Det Forenede Kongerige henvendt til borgere fra de øvrige medlemsstater."

Brexitforberedelsesgruppen

Brexitforberedelsesgruppen under Kommissionens Generalsekretariat har samtidig arbejdet inden for flere områder for at forberede Unionen på de uundgåelige konsekvenser af, at Det Forenede Kongerige bliver et tredjeland, og har forberedt beredskabsforanstaltninger for det tilfælde, at udtrædelsen finder sted uden en udtrædelsesaftale. Kommissionen har vedtaget seks overordnede meddelelser om brexitforberedelser og offentliggjort mere end 100 sektorspecifikke forberedelsesmeddelelser samt en lang række faktablade og tjeklister til brug for virksomhedernes, interessenternes og administrationernes forberedelser.

UK-Taskforcen

Siden udtrædelsesaftalen trådte i kraft den 1. februar 2020, har den nyoprettede "UK-Taskforce" videreført denne åbne, gennemsigtige og regelmæssige dialog med en lang række interessenter. UK-Taskforcens medlemmer har arbejdet på at øge opmærksomheden endnu mere på de uundgåelige ændringer, der vil ske den 1. januar 2021, når UK forlader det indre marked og toldunionen. Denne dialog omfatter navnlig følgende tiltag:

·Taskforcens medlemmer, herunder dens leder, har mødtes med ikkestatslige sammenslutninger, fagforeningsforbund, forbruger- og erhvervsorganisationer, som repræsenterer en bred vifte af økonomiske sektorer såsom energi, luftfart, bilindustrien, vejtransport, kemikalier, fødevarer, digital, finansielle tjenesteydelser, fiskeri og lægemidler.

·Medlemmerne deltog i en interessentdialog, der blev organiseret af Kommissionens handelsafdeling den 14. juli 2020. Dette onlineforum samlede deltagere fra en bred vifte af økonomiske sektorer fra hele Europa.

·Taskforcens leder har i forbindelse med sine taler, pressekonferencer, erklæringer og gennem de sociale medier søgt at nå ud til interessenterne. I sommeren 2020 lancerede han f.eks. en Twitter-kampagne på alle EU's sprog med henblik på at øge opmærksomheden på nødvendigheden af at forberede sig til de uundgåelige ændringer, der vil ske ved overgangsperiodens udløb.

·Adskillige af Kommissionens generaldirektorater har også aktivt rakt ud til europæiske interessenter på deres område. F.eks. har Kommissionens afdeling for beskatning og told udarbejdet foldere, faktablade, posts på de sociale medier og websider, som særligt henvender sig til små og mellemstore virksomheder og mikrovirksomheder med henblik på at gøre dem opmærksom på nødvendigheden af at forberede sig på de told- og afgiftsmæssige aspekter.

·Endelig har Kommissionen hjulpet de nationale myndigheder i deres bestræbelser på at nå ud til nationale interessenter og øge opmærksomheden på nødvendigheden af at forberede sig, bl.a. gennem meddelelsen "Klar til forandring" 2 af 9. juli 2020, de 89 sektorspecifikke meddelelser og offentliggørelsen af en tjekliste over brexitforberedelser til virksomheder, som handler med Det Forenede Kongerige.

Top