EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0115

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Covid-19: midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU

COM/2020/115 final

Bruxelles, den 16.3.2020

COM(2020) 115 final

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

Covid-19: midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU


Coronaviruskrisen er nu en pandemi, som har bredt sig over hele verden med sygdomstilfælde på fem kontinenter. Globaliseringen og den internationale rejseaktivitet skaber grobund for, at virusset kan spredes fra land til land. En folkesundhedskrise har grundet rejseaktiviteter medført et stort antal importerede sygdomstilfælde i adskillige lande, hvilket efterfølgende udmønter sig i lokale sygdomsudbrud i kraft af en gradvis, men omsiggribende smitte i lokalsamfund. Jo før smitten overføres uafhængigt ad rejseaktiviteten, desto hurtigere intensiveres smitten i lokalsamfund, hvilket lægger et stort pres på sundhedssystemerne.

På nuværende tidspunkt anses Den Europæiske Union for at befinde sig i epicentret for covid-19-pandemien. I de seneste uger har nogle medlemsstater truffet en række drastiske foranstaltninger for at begrænse virussets udbredelse. Imidlertid er antallet af covid-19-sygdomstilfælde steget eksponentielt i løbet af kort tid, og derved sættes medlemsstaternes sundhedssystemer under et betydeligt pres, som ligeledes stiger eksponentielt dag for dag.

Skønt Verdenssundhedsorganisationen generelt set ikke betragter rejserestriktioner som det mest effektive middel til at forebygge en pandemi, gør den hurtige udbredelse af covid-19 det påkrævet for EU og medlemsstaterne straks at iværksætte en samordnet hasteindsats — ikke blot for at beskytte folkesundheden i vores befolkninger, men også for at forhindre, at virusset spredes yderligere fra EU til tredjelande, således som vi har måttet konstatere i de seneste uger.

Rejserestriktionerne bør fokusere på drastisk at nedbringe tilstrømningen af rejsende ved EU's ydre grænser og derved også bremse smitteoverførslen til andre lande ved de rejsendes tilbagevenden; desuden bør udrejse for EU-borgere og andre personer, som er bosiddende i EU+-området 1 , frarådes.

Med denne meddelelse henstiller Kommissionen til Det Europæiske Råd, at det handler med henblik på, at stats- og regeringscheferne i Schengenmedlemsstaterne og deres modparter i de associerede Schengenlande hurtigt vedtager en koordineret afgørelse om at anvende midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser fra tredjelande ind i EU+-området.

****

EU's ydre grænser vil skulle fungere som en sikkerhedsperimeter for alle Schengenstater. Dette er en sag af fælles interesse og et fælles ansvar. Under de nuværende omstændigheder, hvor coronavirusset i mellemtiden er udbredt i hele EU, giver ordningen vedrørende de ydre grænser medlemsstaterne lejlighed til at yde en samordnet indsats for at begrænse den globale spredning af virusset.

Eventuelle foranstaltninger ved de ydre grænser vil skulle anvendes ved alle dele af EU's ydre grænser. Midlertidige rejserestriktioner kan kun blive effektive, hvis de vedtages og gennemføres af Schengenstaterne for alle ydre grænser på samme tid og på en ensartet måde. Ikkesamordnede rejserestriktioner, som gennemføres af enkelte medlemsstater hver for sig for deres dele af de ydre grænser, risikerer at være ineffektive. Enhver ensidig afgørelse fra en Schengenstats side om at anvende midlertidige rejserestriktioner for statens egen del af de ydre grænser kan let undergraves af personer, der ankommer til Schengenområdet via en anden del af de ydre grænser; derfor forudsætter en koordineret afgørelse, at alle deltager.

En sådan foranstaltning vil også gøre det muligt at ophæve de foranstaltninger til kontrol af de indre grænser, som flere medlemsstater for nylig har genindført for at begrænse spredningen af virusset. Disse foranstaltninger risikerer at få alvorlige konsekvenser for det indre markeds funktion, da EU og Schengenområdet er kendetegnet ved en høj grad af integration med millioner af mennesker, der krydser de indre grænser hver dag.

Anvendelsesområde

De midlertidige rejserestriktioner bør gælde for alle ikkevæsentlige rejser fra tredjelande til EU+-området.

For at en sådan midlertidig rejserestriktion kan have den ønskede virkning med hensyn til at begrænse spredningen af virusset, er det nødvendigt at begrænse undtagelserne til rejser med et væsentligt formål 2 .

De midlertidige rejserestriktioner skal give fritagelse for statsborgere fra alle EU-medlemsstater og associerede Schengenlande 3 , således at de kan vende tilbage til deres hjem. Denne fritagelse skal gælde for:

-    alle EU-borgere 4 og borgere fra associerede Schengenlande og deres familiemedlemmer

-    tredjelandsstatsborgere, der er fastboende udlændinge i henhold til direktivet om fastboende udlændinge 5 og personer, hvis ret til ophold har hjemmel i andre EU-direktiver eller national lovgivning, eller som er indehavere af nationale visa til længerevarende ophold.

Rejserestriktionen bør heller ikke gælde andre rejsende, der har en væsentlig funktion eller et væsentligt behov, herunder:

-fagfolk inden for sundhedssektoren, sundhedsforskere og fagfolk inden for ældreplejen

-grænsearbejdere

-transportpersonale, der er beskæftiget med godstransport, og andre transportmedarbejdere i nødvendigt omfang

-diplomater, personale ved internationale organisationer, militærpersoner og humanitære hjælpearbejdere under udøvelsen af deres hverv

-passagerer i transit 6

-passagerer, der rejser af bydende familiemæssige årsager

-personer med behov for international beskyttelse eller andre humanitære behov.

Der bør foretages en koordineret og styrket sundhedskontrol for personer med har ret til at rejse ind i EU+-området 7 .

Varighed

De midlertidige rejserestriktioner bør gælde i 30 dage. Enhver mulig forlængelse af denne periode bør vurderes afhængigt af den videre udvikling.

Konklusion

En midlertidig restriktion af ikkevæsentlige rejser fra tredjelande til EU+-området kræver en afgørelse, som er koordineret på EU-plan efter aftale med de associerede Schengenlande.

Med henblik herpå opfordrer Kommissionen Det Europæiske Råd til at handle med henblik på, at stats- og regeringscheferne i Schengenmedlemsstaterne og deres modparter i de associerede Schengenlande hurtigt vedtager en afgørelse om anvendelse af rejserestriktioner gældende for ikkevæsentlige rejser fra tredjelande ind i EU+-området med øjeblikkelig virkning ved alle dele af Schengenområdets ydre grænser.

Irland og Det Forenede Kongerige opfordres til også at gennemføre denne midlertidige rejserestriktion under hensyntagen til det fælles rejseområde.

EU-medlemsstater og associerede Schengenlande bør også kraftigt opfordre medborgere til ikke at rejse uden for deres område for at forhindre yderligere spredning af virusset til andre lande.

(1)      EU+-området bør omfatte alle Schengenmedlemsstater (inklusive Bulgarien, Kroatien, Cypern og Rumænien) samt de fire associerede Schengenlande. Irland og Det Forenede Kongerige er ligeledes omfattet heraf, hvis de beslutter sig for at tilslutte sig foranstaltningerne.
(2)      Den særlige transitordning for Kaliningrad bør fortsat finde anvendelse, men de tog, der er omfattet af denne ordning, bør ikke standse i Schengenområdet.
(3)      Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz.
(4)      Britiske statsborgere skal stadig behandles på samme måde som EU-borgere indtil udgangen af 2020.
(5)      Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (EUT L 16 af 23.1.2004, s. 44).
(6)      Herunder personer, der er blevet tilbagesendt via konsulær bistand.
(7)      Retningslinjer for grænseforvaltningsforanstaltninger for at beskytte sundheden og sikre adgangen til varer og vigtige tjenesteydelser (C(2020) 1753 final af 16. marts 2020).
Top