EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0826

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en protokol mellem Den Europæiske Union, Republikken Island og Kongeriget Norge til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse

COM/2018/826 final

Bruxelles, den 13.12.2018

COM(2018) 826 final

2018/0419(NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om indgåelse af en protokol mellem Den Europæiske Union, Republikken Island og Kongeriget Norge til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Forordning (EU) nr. 603/2013 1 , hvorved forordning 2725/2000 af 11. december 2000 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublinkonventionen omarbejdes, blev vedtaget og trådte i kraft den 19. juli 2013. Forordningen har fundet anvendelse siden den 20. juli 2015.

Forordning (EU) 63/2013 gør det bl.a. muligt for retshåndhævende myndigheder at tilgå Eurodac med henblik på forebyggelse, opdagelse og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige lovovertrædelser. Dette har til formål at gøre det muligt for retshåndhævende myndigheder at anmode om sammenligning af fingeraftryksoplysninger med dem, der er lagret i Eurodacs centrale database, når de søger at fastslå en persons nøjagtige identitet eller at indhente yderligere oplysninger vedrørende en person, der er mistænkt for terrorisme eller grov kriminalitet.

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge ("aftalen af 19. januar 2001") blev indgået den 19. januar 2001 2 .

Island og Norge anvender elementerne vedrørende asyl i forordning (EU) nr. 603/2013 i overensstemmelse med aftalen af 19. januar 2001. Imidlertid falder adgangen til Eurodac med henblik på retshåndhævelse uden for nævnte aftales anvendelsesområde.

På et møde den 14. maj 2014 med repræsentanter fra Kommissionen bekræftede Danmark, Schweiz, Liechtenstein, Norge og Island deres interesse i at indlede forhandlinger med EU med henblik på at udvide de retshåndhævende bestemmelser i forordning (EU) nr. 603/2013 til at omfatte disse stater via en international aftale.

Den 14. december 2015 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger mellem Den Europæiske Union på den ene side og bl.a. Island og Norge på den anden side om vilkårene for Islands og Norges deltagelse i proceduren for sammenligning og dataoverførsel med henblik på retshåndhævelse som omhandlet i kapitel VI i forordning (EU) nr. 603/2013 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs, og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse.

Forhandlingerne er afsluttet, og en aftale i form af en protokol til aftalen af 19. januar 2001, hvorved anvendelsen af aftalen af 19. januar 2001 udvides til retshåndhævelse, blev paraferet.

Udvidelsen af retshåndhævelsesbestemmelserne i forordning (EU) nr. 603/2013 til at omfatte Island og Norge vil sætte Islands og Norges retshåndhævende myndigheder i stand til at anmode om en sammenligning af fingeraftryksoplysninger med de oplysninger, som andre deltagende stater indfører og lagrer i Eurodac-databasen, når de søger at fastslå identiteten på eller at indsamle yderligere oplysninger om en person, der er mistænkt i forbindelse med grov kriminalitet eller terrorhandlinger, eller om et offer. Desuden vil den sætte de retshåndhævende myndigheder i alle andre deltagende stater, uanset om de er andre EU-medlemsstater eller associerede lande, i stand til at anmode om en sammenligning af fingeraftryksoplysninger med de oplysninger, der er indført af Island og Norge og lagret i Eurodac-databasen, med samme formål.

Formålet med denne protokol er at fastsætte retligt bindende rettigheder og forpligtelser med henblik på at sikre Islands og Norges effektive deltagelse i delene vedrørende retshåndhævelse af forordning (EU) nr. 603/2013. I protokollen fastsættes det, at alle deltagende stater, uanset om det måtte være andre EU-medlemsstater, associerede lande eller Island og Norge, med adgang til Eurodac også kan tilgå hinandens oplysninger med henblik på retshåndhævelse.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Forslaget er i overensstemmelse med EU's politikker vedrørende adgang til Eurodac-databasen.

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Forslaget er i overensstemmelse med EU's politikker inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for dette forslag til Rådets afgørelse er artikel 87, stk. 2, litra a), og artikel 88, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), i TEUF.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Aftalen af 19. januar 2001 er en gældende international aftale indgået mellem EU og Island og Norge. I overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union, kan målene i protokollen til denne aftale kun nås ved hjælp af et forslag fra Kommissionen på EU-niveau.

Proportionalitetsprincippet

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, fordi det ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå målene med Islands og Norges effektive deltagelse i delene vedrørende retshåndhævelse i Eurodac-forordning (EU) nr. 603/2013.

Valg af retsakt

I henhold til artikel 218, stk. 6, i TEUF kræves der en afgørelse fra Rådet om indgåelse af aftalen.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Høringer af interesserede parter

Rådet (Asylgruppen) er blevet hørt om forhandlingernes indhold og fremskridt. Europa-Parlamentet (LIBE-udvalget) er blevet underrettet.

4.ANDRE FORHOLD

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Forslaget vedrører en afgørelse om bemyndigelse til indgåelse af protokollen mellem EU og Island og Norge på vegne af Den Europæiske Union. I henhold til TEUF skal Rådet vedtage Kommissionens forslag til en afgørelse om bemyndigelse til undertegnelse og indgåelse af en international aftale.

I protokollen fastlægges anvendelsen af forordning (EU) 603/2013 på Island og Norge, hvad angår adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse. Derfor sætter den de udpegede retshåndhævende myndigheder i de andre deltagende stater og Europol i stand til at anmode om en sammenligning af fingeraftryksoplysninger med de oplysninger, som Island og Norge har videregivet til det centrale Eurodac-system. Den sætter også Islands og Norges udpegede retshåndhævende myndigheder i stand til at anmode om en sammenligning af fingeraftryksoplysninger med de oplysninger, som de andre deltagende stater har videregivet til det centrale Eurodac-system.

Med protokollen sikres det, at det nuværende EU-niveau for beskyttelse af personoplysninger finder anvendelse på Islands og Norges og medlemsstaternes myndigheders behandling af personoplysninger i henhold til protokollen. Denne behandling af personoplysninger bør være underkastet en standard for beskyttelse af personoplysninger i de nævnte staters nationale lovgivning, som er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA.

I protokollen betinges Islands og Norges adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse af forudgående retlig og teknisk gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA med hensyn til fingeraftryksoplysninger.

I protokollen fastsættes det, at procedurerne vedrørende ændringer, der er indeholdt i aftalen af 19. januar 2001, bør finde anvendelse på alle ændringer vedrørende adgangen til Eurodac med henblik på retshåndhævelse.

2018/0419 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om indgåelse af en protokol mellem Den Europæiske Union, Republikken Island og Kongeriget Norge til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 87, stk. 2, litra a), artikel 88, stk. 2, litra a), og artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet 3 , og

ud fra følgende betragtninger:

(1)I overensstemmelse med afgørelse [XXX] af [XXX] 4 blev protokollen mellem Den Europæiske Union, Republikken Island og Kongeriget Norge til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge, vedrørende adgangen til Eurodac med henblik på retshåndhævelse undertegnet den [XXX] med forbehold af dens indgåelse på et senere tidspunkt.

(2)For at understøtte og styrke politisamarbejdet mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne samt i Norge og Island med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger er EU's engagement nødvendigt med henblik på at give Norge og Island mulighed for at deltage i retshåndhævelsesaspekterne af Eurodac.

(3)Protokollen bør godkendes på Den Europæiske Unions vegne.

(4)I medfør af artikel 3 i protokol 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, som er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har disse medlemsstater givet meddelelse om, at de ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse.

(5)I overensstemmelse med artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokollen mellem Den Europæiske Union, Republikken Island og Kongeriget Norge til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse (protokollen) godkendes hermed på Unionens vegne.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Rådets formand udpeger den eller de personer, som på Den Europæiske Unions vegne er beføjet til at foretage den notifikation, der er omhandlet i protokollens artikel 4, stk. 2, med henblik på at udtrykke Den Europæiske Unions samtykke til at blive bundet af protokollen.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

   På Rådets vegne

   Formand

(1)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 af 26. juni 2013 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs, og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (omarbejdning) (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 1).
(2)    EFT L 93 af 3.4.2001, s. 40.
(3)    EUT C […] af […], s. […].
(4)    EUT L […] af […], s. […]. 
Top

Bruxelles, den 13.12.2018

COM(2018) 826 final

BILAG

til

Proposal for a COUNCIL DECISION

om indgåelse af en protokol mellem Den Europæiske Union, Republikken Island og Kongeriget Norge til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse


BILAG

til

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

om indgåelse af en protokol mellem Den Europæiske Union, Republikken Island og Kongeriget Norge til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse

DEN EUROPÆISKE UNION

og

REPUBLIKKEN ISLAND

og

KONGERIGET NORGE,

i det følgende benævnt "parterne",

(1)    SOM TAGER I BETRAGTNING, at aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge ("aftalen af 19. januar 2001") blev indgået den 19. januar 2001 1 .

(2)    SOM MINDER OM, at Den Europæiske Union den 26. juni 2013 vedtog Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs, og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (forordning (EU) nr. 603/2013)  2 .

(3)    SOM MINDER OM, at procedurerne for sammenligning og videregivelse af oplysninger med henblik på retshåndhævelse, som fastsat i forordning (EU) nr. 603/2013, ikke udgør en udvikling, der bygger på bestemmelserne i Eurodac, jf. aftalen af 19. januar 2001.

(4)    SOM TAGER I BETRAGTNING, at der bør indgås en protokol mellem Den Europæiske Union og Republikken Island, i det følgende benævnt "Island", og Kongeriget Norge, i det følgende benævnt "Norge", for at gøre det muligt for Island og Norge at deltage i retshåndhævelsesaspekterne af Eurodac og således gøre det muligt for udpegede retshåndhævende myndigheder i Island og Norge at anmode om sammenligning af fingeraftryksoplysninger, som de andre deltagende stater har videregivet til det centrale Eurodac-system.

(5)    SOM TAGER I BETRAGTNING, at anvendelsen af forordning (EU) nr. 603/2013 med henblik på retshåndhævelse på Island og Norge også bør gøre det muligt for udpegede retshåndhævende myndigheder i de andre deltagende stater og Europol at anmode om sammenligning af fingeraftryksoplysninger, som Island og Norge har videregivet til det centrale Eurodac-system.

(6)    SOM TAGER I BETRAGTNING, at de deltagende staters udpegede retshåndhævende myndigheders og Europols behandling af personoplysninger med henblik på forebyggelse, afsløring eller efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger i medfør af denne protokol bør være omfattet af en standard for beskyttelse af personoplysninger i henhold til deres nationale ret, som er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, opdage eller retsforfølge straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA 3 .

(7)    SOM TAGER I BETRAGTNING, at de yderligere betingelser, der er fastsat i forordning (EU) nr. 603/2013, for så vidt angår de deltagende staters udpegede myndigheders og Europols behandling af personoplysninger med henblik på forebyggelse, afsløring eller efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige lovovertrædelser, også bør finde anvendelse.

(8)    SOM TAGER I BETRAGTNING, at der kun bør gives adgang til Islands og Norges udpegede myndigheder på betingelse af, at sammenligninger med den anmodende medlemsstats nationale fingeraftryksdatabaser og med alle andre deltagende staters automatiske fingeraftryksidentifikationssystemer, jf. Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet 4 , ikke har ført til fastslåelse af den registreredes identitet. Den betingelse forudsætter, at den anmodende stat foretager sammenligninger med alle øvrige medlemsstaters automatiske fingeraftryksidentifikationssystemer, jf. Rådets afgørelse 2008/615/RIA, som er teknisk tilgængelige, medmindre den anmodende stat kan godtgøre, at der er rimelige grunde til at antage, at det ikke vil føre til identifikation af den registrerede. Der foreligger navnlig sådanne rimelige grunde, når den konkrete sag ikke har nogen operationel eller efterforskningsmæssig forbindelse til en given deltagende stat. Den betingelse forudsætter, at den anmodende medlemsstat retligt og teknisk forudgående har gennemført Rådets afgørelse 2008/615/RIA, for så vidt angår fingeraftryksoplysninger, da det ikke bør være tilladt at foretage en Eurodac-kontrol med henblik på retshåndhævelse, hvis de ovennævnte foranstaltninger ikke først er truffet.

(9)    SOM TAGER I BETRAGTNING, at Islands og Norges udpegede myndigheder forud for søgningen i Eurodac også, hvis betingelserne for en sammenligning er opfyldt, bør konsultere visuminformationssystemet, jf. Rådets afgørelse 2008/633/RIA af 23. juni 2008 om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger 5 .

(10)    SOM TAGER I BETRAGTNING, at identiske procedurer vedrørende ny lovgivning og nye retsakter eller foranstaltninger i henhold til aftalen af 19. januar 2001, herunder det fælles udvalgs rolle, bør finde anvendelse på al ny lovgivning og nye retsakter eller foranstaltninger vedrørende adgangen til Eurodac med henblik på retshåndhævelse —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

1.    Forordning (EU) nr. 603/2013 gennemføres af Island, for så vidt angår sammenligningen af fingeraftryksoplysninger med dem, der er lagret i Eurodacs centrale system til retshåndhævelsesformål, og anvendes i dets forbindelser med Norge og med de andre deltagende stater.

2.    Forordning (EU) nr. 603/2013 gennemføres af Norge, for så vidt angår sammenligningen af fingeraftryksoplysninger med dem, der er lagret i Eurodacs centrale system til retshåndhævelsesformål, og anvendes i dets forbindelser med Island og med de andre deltagende stater.

3.    Den Europæiske Unions medlemsstater bortset fra Danmark betragtes som deltagende stater som omhandlet i stk. 1 og 2. De anvender bestemmelserne i forordning (EU) nr. 603/2013 vedrørende adgang til Island og Norge med henblik på retshåndhævelse.

4.    Danmark, Schweiz og Liechtenstein betragtes som deltagende stater som omhandlet i stk. 1 og 2, forudsat at der anvendes aftaler lignende nærværende aftale mellem dem og Den Europæiske Union, hvori Island og Norge anerkendes som deltagende stater.

Artikel 2

1.    Denne protokol træder ikke i kraft, før bestemmelserne i direktiv (EU) 2016/680 er gennemført og anvendt af Islands og Norges nationale myndigheder på behandlingen af personoplysninger til de formål, der er fastsat i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 603/2013.

2.    I tillæg til stk. 1 finder de i forordning (EU) 603/2013 fastsatte betingelser med hensyn til behandlingen af personoplysninger anvendelse på Islands og Norges nationale myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på de formål, der er fastsat i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 603/2013.

Artikel 3

Bestemmelserne i aftalen af 19. januar 2001 vedrørende ny lovgivning og nye retsakter eller foranstaltninger, herunder dem der angår det fælles udvalg, finder anvendelse på al ny lovgivning og nye retsakter eller foranstaltninger vedrørende adgangen til Eurodac med henblik på retshåndhævelse.

Artikel 4

1.    Denne protokol ratificeres eller godkendes af parterne. Ratifikations- eller godkendelsesinstrumenterne deponeres hos generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union, som er depositar for denne protokol.

2.    Denne protokol træder i kraft den første dag i måneden, efter at depositaren har underrettet parterne om, at ratifikations- eller godkendelsesinstrumenterne for Den Europæiske Union og mindst en af de øvrige parter er deponeret.

3.    Denne protokol finder ikke anvendelse med hensyn til Island, før Island har gennemført bestemmelserne i kapitel 6 i Rådets afgørelse 2008/615/RIA, og før evalueringsprocedurerne i henhold til kapitel 4 i bilaget til Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet 6 , er gennemført med hensyn til fingeraftryksoplysninger, hvad angår Island.

4.    Denne protokol finder ikke anvendelse med hensyn til Norge, før Norge har gennemført bestemmelserne i kapitel 6 i Rådets afgørelse 2008/615/RIA, og før evalueringsprocedurerne i henhold til kapitel 4 i bilaget til Rådets afgørelse 2008/616/RIA er gennemført med hensyn til fingeraftryksoplysninger, hvad angår Norge.

Artikel 5

1.    Hver part kan opsige denne protokol ved en skriftlig erklæring til depositaren. En sådan erklæring får virkning seks måneder efter dens indgivelse.

2.    Protokollen ophører med at gælde, hvis enten Den Europæiske Union eller både Island og Norge har opsagt den.

3.    Denne protokol ophører med at gælde med hensyn til Island, hvis aftalen af 19. januar 2001 ophører med at gælde med hensyn til Island.

4.    Denne protokol ophører med at gælde med hensyn til Norge, hvis aftalen af 19. januar 2001 ophører med at gælde med hensyn til Norge.

5.    En parts tilbagetrækning fra denne protokol eller dens suspension eller ophør med hensyn til en part vil ikke påvirke aftalen af 19. januar 2001.

Artikel 6

Denne protokol udfærdiges i ét originaleksemplar på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk, islandsk og norsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Den originale tekst deponeres hos depositaren, som udfærdiger en bekræftet genpart til hver af parterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […]

(1)    EFT L 93 af 3.4.2001, s. 40.
(2)    EUT L 180 af 29.6.2013, s. 1.
(3)    EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89.
(4)    EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.
(5)    EUT L 218 af 13.8.2008, s. 129.
(6)    EUT L 210 af 6.8.2008, s. 12.
Top