Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0381

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område og om ændring af direktiv 86/278/EØF, 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 2010/63/EU, forordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010 og Rådets forordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005

COM/2018/381 final - 2018/0205 (COD)

No longer in force, Date of end of validity: 05/06/2019

Bruxelles, den 31.5.2018

COM(2018) 381 final

2018/0205(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område og om ændring af direktiv 86/278/EØF, 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 2010/63/EU, forordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010 og Rådets forordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005

(EØS-relevant tekst)


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

I juni 2017 offentliggjorde Kommissionen en omfattende evaluering som led i kvalitetskontrollen om rapportering og overvågning af EU's miljøpolitik 1   ("evalueringen") og udarbejdede en handlingsplan. I forbindelse med foranstaltning 1 blev det konstateret, at strømlining af rapporteringen bedst kunne gennemføres ved at ændre de relevante lovgivningsmæssige bestemmelser. For at gennemføre denne foranstaltning kan lovgivningsmæssige ændringer udarbejdes enkeltvist eller samlet i ét forslag om ændring af flere miljøretsakter, hvor det kun er rapporteringsbestemmelserne der ændres ("tilpasningsforslaget"). Dette tilpasningsforslag er udarbejdet på grundlag af de konklusioner, der blev draget i evalueringen og andre evalueringer, der for nyligt er udført for enkelte retsakter. Formålet med tilpasningsforslaget er at forbedre evidensgrundlaget for gennemførelse af EU-politik, øge gennemsigtigheden for offentligheden og forenkle rapporteringen for at mindske den administrative byrde.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Forslaget er en del af aktiviteterne for bedre regulering på det miljøpolitiske område. Evalueringen omfattede bl.a. konsekvente tilgange til miljørapportering og -overvågning.

Forslaget bidrager også til prioriteret mål nr. 4, punkt 65, i det syvende miljøhandlingsprogram 2 , ifølge hvilket offentligheden skal have adgang til klare oplysninger på nationalt plan. Det vil også give offentligheden et overblik over, hvad der sker på miljøområdet i Europa som helhed, ligesom det vil hjælpe de nationale offentlige myndigheder med at håndtere grænseoverskridende problemstillinger. Med dette for øje krydshenviser forslaget til og sikrer overensstemmelse med kravene i direktiv 2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger 3 og direktiv 2007/2/EF om geografisk information 4 .

I forbindelse med evalueringen er der udført en horisontal og omfattende analyse af forpligtelserne i den relevante miljølovgivning 5 . Her blev der også set på sammenhængen i de eksisterende forpligtelser. Dette afslørede flere retsakter 6 , hvor rapporteringskravene kunne ændres for at ensrette dem. Forslaget er udarbejdet for at sikre en konsekvent tilgang i alle de forskellige retsakter ved, hvor det er relevant:

·at øge gennemsigtigheden

·at skabe et evidensgrundlag for fremtidige evalueringer

·at forenkle og reducere den administrative byrde for medlemsstaterne og Kommissionen.

Dette er også i overensstemmelse med Kommissionens nylige forslag til direktivet om kvaliteten af drikkevand 7 , som tog højde for resultaterne af evalueringen.

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Sammenhængen med andre EU-politikker er blevet analyseret som led i kvalitetskontrollen af miljørapportering og -overvågning 8 . Med hensyn til modernisering af informationsstyringen generelt er det i overensstemmelse med strategien for det indre marked og følger politikken om bedre lovgivning, f.eks. ved at reducere den administrative byrde.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Ligesom de oprindelige retsakter, som hermed ændres, er retsgrundlaget for dette forslag artikel 114, 192, stk. 1, og 207.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

EU har delt kompetence med medlemsstaterne på miljøområdet. Det betyder, at EU kun kan lovgive inden for rammerne af traktaterne og skal overholde principperne om nødvendighed, nærhed og proportionalitet. Forslaget har til formål at optimere allerede eksisterende forpligtelser om overvågning af gennemførelsen, rapporteringen og gennemsigtigheden i EU-lovgivningen for bl.a. at reducere byrden for medlemsstaterne. I lyset af arten af de foranstaltninger, der er omhandlet i tilpasningsforslaget, kan dette kun opnås på EU-plan og ikke på nationalt plan. Denne tilgang styrker nærheden og giver borgerne bedre adgang til oplysninger om gennemførelsen.

Proportionalitetsprincippet

Tilpasningsforslaget tager hensyn til resultaterne af de nylige evalueringer og omsætter dem til lovgivningsmæssige ændringsforslag for at sikre, at Kommissionen får de rigtige oplysninger i den rette form og på det rette tidspunkt. Som det blev konstateret i evalueringen, er rapporteringen stort set effektiv, og den administrative byrde (der anslås til 22 mio. EUR pr. år) er moderat, berettiget og forholdsmæssig. Fordelene såsom forbedret og mere målrettet gennemførelse og bedre oplysning af offentligheden opvejer langt omkostningerne. Visse effektivitetsforbedringer kunne opnås ved at strømline processen på en mere horisontal og strategisk måde. Forslaget er forholdsmæssigt, fordi det forenkler rapporteringen, hvor det er relevant, styrker gennemsigtigheden og oplysningerne til offentligheden, hvor dette ikke tidligere har været tilfældet, og/eller styrker evidensgrundlaget, hvor dette har vist sig at være utilstrækkeligt til evaluering i overensstemmelse med retningslinjerne for bedre regulering.

Valg af retsakt

Den valgte retsakt er en forordning.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

Forslaget er baseret på resultatet af evalueringen om rapportering og overvågning af EU's miljøpolitik 9 . Denne evaluering omfattede 181 rapporteringsforpligtelser, der findes i 58 EU-retsakter på miljøområdet. De kræver numeriske oplysninger og geodataoplysninger, men de fleste er i tekstformat – som er de vanskeligste at rapportere om, strukturere og analysere. Rapporteringshyppigheden varierer. Ca. halvdelen finder sted med to eller flere års mellemrum, og ca. halvdelen munder ud i en rapport fra Kommissionen til de andre EU-institutioner. Processerne varierer også, men synes at fungere bedst, når Det Europæiske Miljøagentur behandler dataene. Det blev konstateret, at der er plads til forbedringer for visse tværgående spørgsmål (såsom strømlining med henblik på en mere ensartet proces i alle medlemsstater) og for specifikke retsakter. Følgende individuelle evalueringer har frembragt yderligere, og mere detaljerede, oplysninger om rapporteringsforpligtelserne i følgende retsakter:

·Direktiv 2002/49/EF (direktivet om ekstern støj) 10

·Direktiv 2004/35/EF (direktivet om miljøansvar) 11

·Direktiv 2007/2/EF (Inspire-direktivet) – infrastruktur for geografisk information 12

·Direktiv 2009/147/EF og 92/43/EØF (fugle- og habitatdirektivet) 13

·Direktiv 2010/63/EF (direktivet om dyreforsøg) 14

·Forordning (EF) nr. 166/2006 (forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)) 15 .

Høringer af interesserede parter

Evalueringen omfattede en lang række høringsaktiviteter, herunder en offentlig høring 16 , hvor borgere, offentlige myndigheder, erhvervslivet og ikke-statslige organisationer i hele EU indsendte svar. Medlemsstaterne var meget aktive gennem hele denne proces og støttede målene om at strømline og forenkle rapporteringen. Der var også et specifikt initiativ udviklet af medlemsstaterne, som ydede et vigtigt bidrag, nemlig "Make It Work"-projektet 17 . Regionsudvalget udarbejdede og vedtog en udtalelse den 7. april 2016, som tilskynder Kommissionen til at søge effektivitetsfordele og håndtere de unødvendige administrative byrder ved overvågning og indberetning især gennem automatisering af indberetningsværktøjer og ved at kigge på synergier vedrørende indberetningspligter i henhold til forskellige direktiver 18 . Kommissionen arrangerede også en række drøftelser om miljørapportering med interessenter som NGO'er, virksomheder og offentlige myndigheder i november 2015, april 2016, september 2016 og december 2016. Disse høringer viste, at respondenterne med hensyn til principperne og målene for rapporteringen mente, at det vigtigste princip er, at rapporteringen bør indsamle oplysninger én gang og om muligt anvende dem til flere formål. Spørgsmålet om, hvorvidt rapporteringsforpligtelserne bør indgå i de enkelte retsakter, blev besvaret positivt af flertallet i alle interessentgrupper, dvs. NGO'er (56 %), offentlige myndigheder (75 %), borgere (85 %), virksomheder (75 %). EU anses for at være det mest passende forvaltningsniveau for harmonisering af rapporteringsprocesserne. Respondenterne mente generelt, at it-systemer har et betydeligt potentiale til at støtte strømliningen af rapporteringsprocesserne og reducere den administrative byrde 19 . Eksperter fra medlemsstaterne blev hørt i forskellige tematiske grupper, som beskæftiger sig med udførelse af de enkelte rapporteringsforpligtelser. Disse eksperter støttede i vid udstrækning de specifikke planer for deres områder. Nogle tematiske områder har allerede taget proaktive initiativer til at strømline rapporteringen i tillæg til ændring af lovgivningen (f.eks. oprettelse af et register med industrianlæg i henhold til direktivet om industrielle emissioner, hvilket er til gavn for mange andre rapporteringsområder).

Disse høringsaktiviteter omfattede alle relevante spørgsmål, hvilket er grunden til, at der ikke er foretaget nogen yderligere offentlige høringer online vedrørende de nærmere detaljer i det aktuelle forslag. Der blev imidlertid afholdt målrettede høringer med eksperter, som beskæftiger sig med de forskellige retsakter, før vedtagelsen af dette forslag.

Indhentning og brug af ekspertbistand

Ikke relevant.

Konsekvensanalyse

Der er ikke foretaget nogen konsekvensanalyse, fordi beviserne primært blev indsamlet i ovennævnte evalueringer.

Lovmæssig egnethed og forenkling

Da dette forslag til revision af flere eksisterende retsakter henhører under Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering ( REFIT ), har Kommissionen set på muligheder for at forenkle og reducere byrderne. Analyserne viser, at det er muligt at gennemføre procesforbedringer med hensyn til rapporteringen på dette område. Disse forbedringer vil reducere omkostningerne eller øge fordelene, navnlig gennem bredere anvendelse af de mest effektive processer og øget anvendelse af elektroniske værktøjer og skabeloner. Dette kan kræve en startinvestering, som dog vil blive tjent ind på mellemlang og lang sigt. I lyset af de manglende data, som forklaret i evalueringen 20 , er de nærmere omkostninger og fordele ved de foreslåede forenklingstiltag ikke blevet kvantificeret. Bilag 9 i den endelige projektrapport "Support to the Fitness Check of monitoring and reporting obligations arising from EU environmental legislation" 21 (Støtte til kvalitetskontrollen af overvågnings- og rapporteringsforpligtelserne i EU's miljølovgivning) så på fordelene ved at strømline EU's miljørapporteringsforpligtelser i relation til en række nylige eller igangværende strømliningsinitiativer i perioden 2012-2020. Det forventes, at dette vil nedbringe byrden ved rapporteringsforpligtelserne i EU's miljølovgivning. Det var ikke muligt at sætte tal på alle fordelene ved at reducere byrderne. Med udgangspunkt i de tilgængelige tal vurderede projektet 22 , at disse ændringer tilsammen reducerer de årlige administrative byrder for medlemsstaterne med mindst mellem 1,4 mio. EUR og 2,0 mio. EUR om året i EU28. Derfor er det sandsynligt, at byrdereduktionen i dette forslag vil være i samme størrelsesorden.

Spørgsmål, som behandles i forslaget:

·relevansen af og behovet for visse rapporteringsforpligtelser er ikke længere klar

·tidsplanerne og frekvensen for rapporteringsforpligtelserne opfylder ikke de vigtigste behov i politikcyklussen

·udvidelse af adgangen til oplysninger og udveksling med offentligheden

·Kommissionens og de europæiske agenturers roller er ikke altid klare og tydelige

·tilpasning af indhold, tidsplaner og procedurer til evalueringscyklussen i henhold til dagsordenen for bedre regulering.

Forslaget er derfor udformet med henblik på lovmæssig egnethed og forenkling.

Grundlæggende rettigheder

Informationssystemer, der understøtter bedre rapportering, kunne rejse spørgsmål, som berører en række rettigheder i charteret, herunder retten til god forvaltning og adgangen til effektive retsmidler (artikel 41 og 47). Intet i dette forslag må fortolkes eller gennemføres på en måde, der ikke er i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Ikke relevant.

5.ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

Der blev udarbejdet en detaljeret gennemførelsesplan for at fremme gennemførelsen af de foreslåede ændringer. Den fremhæver de vigtigste problemer og udfordringer, samt hvilke tiltag der planlægges for at løse disse.

Der er ikke planer om nogen specifik overvågning for dette forslag, da det foreslår en række ændringer i flere retsakter, og det forventes, at de nye bestemmelser vil blive evalueret inden for rammerne af de enkelte retsakter.Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Tabel 1. Oversigt over de retsakter og emner, der er omfattet af forslaget til forordning

Retsakter

Forbedring af gennemsigtighed og nærhedsprincippet

Forenkling/op-hævelse af rapporteringen

Tilpasning af tidsplanen for rapporteringen

Forenkling af EU-oversigter/præcisering af institutionernes roller

Forberedelse til fremtidige evalueringer

1) Direktiv 86/278/EØF (direktivet om slam fra rensningsanlæg)

ü

ü

2) Direktiv 2002/49/EF (direktivet om ekstern støj)

ü

ü

ü

ü

3) Direktiv 2004/35/EF (direktivet om miljøansvar)

ü

ü

4) Direktiv 2007/2/EF (Inspire-direktivet).

ü

ü

ü

ü

5) Direktiv 2009/147/EF (fugledirektivet)

ü

6) Direktiv 2010/63/EF (direktivet om dyreforsøg)

ü

ü

ü

ü

7) Forordning (EF) nr. 166/2006 (E-PRTR-forordningen)

ü

ü

ü

ü

8) Forordning (EU) nr. 995/2010 (EUTR)

ü

ü

ü

ü

9) Rådets forordning (EF) nr. 338/97 (CITES)

ü

10) Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 (FLEGT-forordningen)

ü

ü

ü

ü

Antal retsakter

8

7

3

8

5


·Forklaringer til begreberne i tabel 1

Forbedring af gennemsigtighed og nærhedsprincippet i otte retsakter:

I dette forslag betyder det forbedring af gennemsigtigheden og at give offentligheden adgang til miljøoplysninger på en mere brugervenlig måde i overensstemmelse med kravene i direktiv 2007/2/EU og direktiv 2003/4/EF, kravene om offentlig adgang til oplysninger og potentielle undtagelser baseret på fortrolighed og beskyttelse af personoplysninger (se navnlig artikel 4, stk. 1 og 2, i direktiv 2003/4/EF). Øget gennemsigtighed vil være til gavn for EU's institutioner, medlemsstaterne, befolkningen og andre interessenter. Dette har også en indvirkning på nærhedsprincippet, fordi medlemsstaterne vil have beføjelse til at give oplysninger direkte til offentligheden om gennemførelsen af EU's miljølovgivning, mens det i dag kun kan ske gennem informationsdelingssystemer på EU-plan. Sammenligningen af data på EU-plan er baseret på de oplysninger, medlemsstaterne offentliggør, og derfor styrker det nærhedsprincippet og ansvarligheden på nationalt plan.

Forenkling/ophævelse af rapportering i syv retsakter:

For at reducere den administrative byrde, samtidig med at offentligheden får adgang til flere oplysninger, og med udgangspunkt i resultaterne af evalueringen vil det være hensigtsmæssigt at reducere mængden af rapportering i tekstformat for at nedbringe forsinkelserne i behandlingen af oplysningerne. I nogle tilfælde vil det være relevant at forenkle eller afskaffe processen med rapportering af tekstinformation og fokusere på at øge offentlighedens adgang til oplysninger.

Tilpasning af tidsplanen for rapportering i tre retsakter:

I nogle tilfælde blev rapporteringsmekanismerne etableret uden at tilpasse de forskellige krav i den samme retsakt eller mellem forskellige retsakter. Hvis datoerne og tidsplanerne for disse forskellige rapporteringsstrømme blev ensrettet, ville det bidrage til at reducere den administrative byrde. Den ville også blive reduceret, og/eller processen ville blive effektiviseret, hvis hyppigheden blev reduceret, eller hvis medlemsstaterne fik mere tid mellem de forskellige rapporteringstrin.

Forenkling af EU-oversigter/præcisering af institutionernes roller i otte retsakter:

Der er i øjeblikket en række rapporteringsstrømme i miljølovgivningen. Derfor skal den rolle, som Kommissionen og i nogle tilfælde Det Europæiske Miljøagentur spiller allerede i de respektive rapporteringsprocesser, præciseres. Det bliver nemmere at præsentere en regelmæssig oversigt over faktuelle oplysninger om gennemførelsen af lovgivningen og miljøets tilstand i EU, hvis der offentliggøres opdaterede oplysninger ved hjælp af moderne informationsteknologi (f.eks. på websider) i stedet for i trykte rapporter, som Kommissionen vedtager. I stedet bør Kommissionens formelle rolle være at udføre evalueringer, hvor det er relevant (se nedenfor). De opgaver, der nu foreslås fastlagt i lovgivningen, ville ikke få nogen indvirkning på budgettet for Det Europæiske Miljøagentur (EEA) for de opgaver, som EEA varetager på andre områder som f.eks. klimapolitikken. Ressourcerne til EEA's arbejde på områder som klimatiltag vil ikke blive omfordelt til de opgaver, der er omhandlet i forslaget. For anden lovgivning, der i øjeblikket ikke er omfattet, vil EEA's rolle og ressourcer med hensyn til støtte til Kommissionen i forbindelse med miljørapportering blive behandlet efter afslutningen af den igangværende evaluering.

Forberedelse til fremtidige evalueringer i fem retsakter:

I overensstemmelse med retningslinjerne for bedre regulering bør der ske en regelmæssig evaluering af, hvordan lovgivningen fungerer på dette område. For at få oplysninger om gennemførelsen af EU-lovgivningen på dette område og opfyldelsen af målene deri, bør Kommissionen udføre evalueringer og anmode medlemsstaterne om at afgive de oplysninger, der skal bruges til disse evalueringer.

·Forklaringer om behovet for at ændre lovgivningen i dette forslag

Direktiv 86/278/EØF

Det er nødvendigt at ændre rapporteringsforpligtelserne i artikel 10 og 17 i Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg. Medlemsstaterne skal stadig indsamle og offentliggøre de relevante data årligt, men rapporteringen til Kommissionen bør forenkles. Samtidig bør det kræves, at medlemsstaterne sikrer større gennemsigtighed, hvor de relevante oplysninger stilles til rådighed på en let tilgængelig måde, elektronisk, i overensstemmelse med kravene i direktiv 2003/4/EF og direktiv 2007/2/EF, navnlig om offentlig adgang, datadeling og tjenester.

Direktiv 2002/49/EF

Der foreslås en række ændringer til rapporterings- og overvågningsbestemmelserne i direktiv 2002/49/EF 23 , som er baseret på resultaterne af de nylige evalueringer 24 , den anden gennemførelsesrapport 25 , kravene i artikel 11, stk. 4, i selve direktivet og behovet for at tilpasse bestemmelserne i direktiv 2002/49/EF til kravene i direktiv 2007/2/EF 26 .

Under evalueringen foreslog repræsentanter for medlemsstaternes kompetente myndigheder at forlænge tidsperioden mellem rapporteringen om støjkortlægning og rapporteringen om handlingsplaner fra ét år til to. Dette ville hjælpe medlemsstaterne i udarbejdelsen af deres handlingsplaner, som skal være baseret på støjkortene, og give dem mulighed for effektivt at høre offentligheden om disse, som det kræves i direktivet.

Den feedback, man modtog i forbindelse med evalueringen, viste ikke, at selve rapporteringen udgør nogen stor administrativ byrde, eftersom den mest består i at sende dokumentation, som allerede eksisterer, (støjkort og handlingsplaner) til Kommissionen elektronisk. Selve rapporteringsmekanismen administreres af Det Europæiske Miljøagentur og anvendes af næsten alle medlemsstaterne til at indsende oplysninger til Kommissionen. Hvis rapporteringsmekanismerne bliver obligatoriske for medlemsstaterne, vil Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur, som vurderer dataene for Kommissionen, kunne få et bedre og hurtigere overblik over befolkningens eksponering for støj i EU, spare tid og unødvendigt administrativt arbejde. Dette vil bidrage til at nå direktivets mål. Beføjelsen til at udstikke detaljerede tekniske specifikationer for den metode, der skal anvendes til rapportering af data, er betroet Kommissionen og skal vedtages gennem komitologiproceduren.

I henhold til direktiv 2007/2/EU skal støjrelevante geospatiale data med en geospatial egenskab være søgbare og tilgængelige gennem metadata- og netbaserede tjenester på nationale geoportaler. Samtidig kræves det i direktiv 2002/49/EF, at offentligheden skal have adgang til data. De foreslåede ændringer præciserer forpligtelsen til at offentliggøre data på nationale geoportaler og sikrer dermed, at de to direktiver stemmer overens.

Direktiv 2004/35/EF

I direktivets REFIT-evaluering 27 blev det konstateret, at der kan gives bedre adgang til oplysninger, navnlig for visse vigtige data, som potentielt kan påvirke miljøet og menneskers sundhed. Dette vil:

·oplyse offentligheden om tilfælde af miljøskader, navnlig hvor der er sandsynlighed for, at folk kan blive påvirket af dem

·give operatører og myndigheder mulighed for at træffe de nødvendige forebyggende og afhjælpende foranstaltninger i sådanne tilfælde

·give Kommissionen det nødvendige evidensgrundlag til at gennemføre en ordentlig evaluering i forhold til formålet med og gennemførelsen af direktivet.

For at minimere den administrative byrde bør der være fokus på at sikre, at der er adgang til oplysninger elektronisk eller online, samt at oplysningerne opfylder de relevante EU-standarder og er lette at bruge, af tilstrækkelig kvalitet og sammenlignelige. I denne forbindelse bør offentligt tilgængelige oplysninger opfylde kravene i direktiv 2007/2/EF, navnlig med hensyn til tjenester og adgangen til data for offentligheden og myndighederne.

Direktiv 2007/2/EF

Kommissionens gennemførelsesrapport om Inspire til Rådet og Europa-Parlamentet og REFIT-evalueringen blev afsluttet i 2016 28 . I gennemførelsesrapporten blev det anbefalet, at Kommissionen skulle gennemgå og eventuelt revidere bestemmelserne i direktiv 2007/2/EF. For at forenkle gennemførelsen af direktivet og reducere den administrative byrde ved medlemsstaternes overvågning vil forpligtelsen til at rapportere hvert tredje år blive afskaffet, således at der kun skal gennemføres overvågning baseret på overvågningsindikatorer, der er beregnet direkte på grundlag af metadata i geodatasæt og -tjenester, som medlemsstaterne skal gøre tilgængelige i henhold til direktiv 2007/2/EF. Dette vil bidrage til at sikre, at oplysningerne om gennemførelsen er mere opdaterede og tilgængelige for offentligheden på en gennemsigtig måde. Rent praktisk vil medlemsstaterne blive bedt om at fremsende årlige opdateringer, hvis det er relevant, af de landespecifikke oplysninger, Kommissionen allerede offentliggør 29 . Kommissionen vil stille enkle værktøjer og procedurer til rådighed for medlemsstaterne til opdatering af disse oplysninger.

Eftersom Det Europæiske Miljøagentur skal udarbejde en årlig oversigt, er der ikke yderligere behov for, at Kommissionen udarbejder en rapport til Rådet og Europa-Parlamentet, fordi de relevante oplysninger vil være tilgængelige online og blive opdateret årligt. Derfor vil denne rapporteringsforpligtelse blive ophævet. Endvidere foreslås regelmæssig evaluering ved Kommissionen baseret på overvågningsindikatorerne i overensstemmelse med retningslinjerne for bedre regulering i stedet for en gennemførelsesrapport.

Direktiv 2009/147/EF

Der blev i 2016 udført en kvalitetskontrol 30 af direktiv 2009/147/EF 31 og 92/43/EØF 32 . Heri blev det konkluderet, at der i fugledirektivet er krav om en rapporteringscyklus på tre år, mens rapporteringen i praksis har fulgt en cyklus på seks år for habitatdirektivet, som har det samme primære fokus på at tilvejebringe opdaterede oplysninger om status og tendenser for arter. Behovet for en mere strømlinet gennemførelse af de to direktiver forklarer behovet for at tilpasse lovgivningen, så den stemmer bedre overens med praksis i medlemsstaterne. Dette vil fremme udarbejdelsen af de rapporter om anvendelsen af direktiverne, som medlemsstaterne indsender til Kommissionen hvert sjette år. I det rapporteringsformat, der anvendes i dag, skal medlemsstaterne afgive de relevante data i rapporten, som er nødvendige for vurderingen af status for gennemførelsen. Der skal navnlig rapporteres om status og tendenser for vilde fuglearter, de trusler og det pres, de er udsat for, de trufne bevarelsesforanstaltninger og bidraget fra netværket af særligt beskyttede områder til opfyldelsen af direktivets mål.

Direktiv 2010/63/EU

De eksisterende forpligtelser vedrørende gennemsigtighed og rapportering i direktiv 2010/63/EU 33 har til formål at forbedre forståelsen af årsagerne til og værdien af brugen af levende dyr til forsknings-, forsøgs- og uddannelsesmæssige formål og giver mulighed for en mere objektiv vurdering af den faktiske skade på dyrenes velfærd. Disse forpligtelser omfatter indsamling af oplysninger om gennemførelsen af direktivet, statistiske data, undtagelser til metoder til aflivning af dyr og navnlig offentliggørelse af ikke-tekniske projektresuméer om godkendte projekter, der bruger levende dyr.

Medlemsstaterne skal desuden udføre en efterfølgende evaluering af visse projekter for at:

·vurdere, hvorvidt anvendelsen af levende dyr har gjort det muligt at nå de fastsatte mål for projektet

·evaluere den faktiske skade, som dyrene har lidt

·identificere elementer, der kan bidrage yderligere til at erstatte, begrænse og forfine anvendelsen af dyr.

Medlemsstaterne kan offentliggøre resultaterne af disse efterfølgende projektevalueringer.

En tredjedel af medlemsstaterne kræver imidlertid i øjeblikket ikke, at ikke-tekniske projektresuméer ajourføres med disse resultater. Dette udgør en væsentlig hindring for adgangen for det videnskabelige samfund, offentligheden og de politiske beslutningstagere til vigtige oplysninger om de faktiske fordele, forskningsresultater og skaderne ved anvendelsen af levende dyr. Den manglende systematiske formidling kan også forsinke implementeringen af nye metoder til at gennemføre principperne om erstatning, begrænsning og forfinelse, hvilket modarbejder formålet med forpligtelsen til at udføre efterfølgende evalueringer.

Disse spørgsmål indgik også i Kommissionens rapport om direktivet, som blev offentliggjort den 8. november 2017 34 , og som indeholder konkrete anbefalinger vedrørende gennemsigtighed og ikke-tekniske projektresuméer i det ledsagende arbejdsdokument 35 , herunder navnlig:

41. Medlemsstaterne skal sikre, at ikke-tekniske projektresuméer offentliggøres rettidigt.

43. Kommissionen, medlemsstaterne og interessenterne bør undersøge muligheden for et centralt register med (eller give nem, søgbar adgang til) alle ikke-tekniske projektresuméer på EU-plan, hvor der tages højde for lovkrav og sproglige begrænsninger.

Der gælder en forpligtelse til at offentliggøre nationale statistiske data om anvendelsen af levende dyr og indsende dem til Kommissionen hvert år. Gennemførelsesrapporterne skal indsendes til Kommissionen hvert femte år. Disse rapporter skal gøres tilgængelige på EU-plan på en mere hensigtsmæssig måde, ved hjælp af elektroniske værktøjer og centralt tilgængelige og søgbare databaser.

Kommissionens forpligtelser omfatter udarbejdelse af en formel statistisk rapport til Europa-Parlamentet og Rådet hvert tredje år og rapportering til Europa-Parlamentet og Rådet hvert femte år med udgangspunkt i medlemsstaternes gennemførelsesrapporter. Disse forpligtelser bør erstattes af elektronisk overførsel af data til centrale dataregistre. Disse statistiske data bør opdateres årligt, hvilket afskaffer det nuværende strenge krav om rapportering af data, der er op til fem år gamle.

Forordning (EF) nr. 166/2006

Rapporteringsforpligtelserne i forordning (EF) nr. 166/2006 36 skal ændres for at rationalisere og forenkle rapporteringsforpligtelserne på dette område og sikre opfyldelse af målet om bedre regulering 37 . De nødvendige ændringer er som følger:

·Rapporteringsforpligtelserne i artikel 7 skal ændres ved at fjerne henvisningen til rapporteringsformatet i bilag III og i stedet give Kommissionen gennemførelsesbeføjelser til at fastlægge formatet i gennemførelsesretsakter (komitologi) og dermed ophæve bilag III. Dette vil styrke sammenhængen med rapporteringen i direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner 38 , som omfatter næsten de samme aktiviteter. Dette vil åbne mulighed for en mere strømlinet tilgang og øget interoperabilitet for de data, der indsamles i henhold til direktiv 2010/75/EU og forordning (EF) nr. 166/2006, i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2007/2/EF. Det vil også give mulighed for at udvikle og bruge mere effektive og konsekvente elektroniske rapporteringsværktøjer, som skal udvikles og vedligeholdes med bistand fra Det Europæiske Miljøagentur.

·De konkrete rapporteringsforpligtelser for medlemsstaterne i artikel 16 og Kommissionens tilsvarende rapporteringsforpligtelse i artikel 17 bør også ophæves, da de oplysninger, der henvises til, er af begrænset værdi og/eller ikke opfylder de politiske behov. Derved undgår man uforholdsmæssigt store administrative byrder.

·Sammenhæng med rapporteringsforpligtelserne vedrørende tilsvarende anlæg i andre EU-retsakter (f.eks. direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner og direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer) skal forbedres ved at ændre artikel 11 om fortrolighed for at præcisere, at fortrolige oplysninger også skal rapporteres til Kommissionen, men ikke vil blive offentliggjort.

Forordning (EU) nr. 995/2010

For at forbedre og lette offentlighedens adgang til oplysninger om gennemførelsen af forordning (EU) nr. 995/2010 39 skal de data, medlemsstaterne fremsender om gennemførelsen af forordningen, gøres offentligt tilgængelige gennem en EU-oversigt, som Kommissionen administrerer. Dette forslag ændrer hyppigheden for indgivelse af data om, hvordan forordningen gennemføres, så de opdateres årligt for det forgangne kalenderår i overensstemmelse med FLEGT-forordningen. Dette vil gøre dataene sammenlignelige med andre tilgængelige datasæt, f.eks. om handlen med træ mellem EU- og ikke-EU-lande. Kommissionen vil med hjælp fra det udvalg, der er nedsat i henhold til forordningens artikel 18, få gennemførelsesbeføjelser til at fastlægge det format og den procedure, medlemsstaterne skal bruge til at indgive oplysninger i henhold til forordningen. Ifølge forslaget skal Kommissionen også offentliggøre årlige EU-oversigter over gennemførelsen af forordningen. Kommissionen vil rapportere formelt til Europa-Parlamentet hvert sjette år om resultaterne af den regelmæssige vurdering af, hvordan forordningen fungerer, og hvor effektiv den er.

Rådets forordning (EF) nr. 338/97

Rådets forordning (EF) nr. 338/97 gennemfører bestemmelserne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), som EU og alle EU-medlemsstater har tiltrådt. Ifølge artikel VIII, stk. 7, i CITES-konventionen skal parterne i konventionen hvert år rapportere om handlen med arter, som er opført i CITES, og hvert andet år rapportere om en række foranstaltninger, der er truffet for at gennemføre CITES-konventionen ("gennemførelsesrapporter"). Disse bestemmelser er gennemført i EU-retten ved artikel 15, stk. 4, i Rådets forordning 338/97.

På den 17. konference mellem parterne i CITES-konventionen i 2016 besluttede CITES-parterne 40 følgende:

·Hyppigheden af gennemførelsesrapporterne bør ændres, så de indgives af CITES-parterne ét år før hver konference mellem parterne, som normalt bliver afholdt hvert tredje år, i stedet for hvert andet år.

·En ny årlig rapport om ulovlig handel bør indgives senest den 31. oktober hvert år af alle CITES-parter til CITES-sekretariatet med beskrivelse af alle tiltag gennem det seneste år.

Artikel 15, stk. 4, i Rådets forordning 338/97 skal derfor ændres for at afspejle disse beslutninger, og ændre hyppigheden for indgivelse af gennemførelsesrapporterne og gennemføre kravet om en årlig rapport fra EU's medlemsstater om ulovlig handel i EU-retten.

Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005

For at forbedre og lette offentlighedens adgang til oplysninger om gennemførelsen af forordning (EF) nr. 2173/2005 41 skal de data, medlemsstaterne fremsender om gennemførelsen af forordningen, gøres offentligt tilgængelige gennem en EU-oversigt fra Kommissionen.

Der blev for første gang udstedt FLEGT-licenser i november 2016. Kommissionens og medlemsstaternes erfaringer fra FLEGT-licensordningens første år viser, at nogle af forordningens bestemmelser om rapportering er blevet forældede. Det gælder især beskrivelsen af indholdet i medlemsstaternes rapporter i artikel 8, stk. 1, litra a), b) og c), som er tvetydig, selvmodsigende og åben for forskellige fortolkninger. Selv om disse beskrivelser ikke er udtømmende, udgør de ikke et tilstrækkeligt grundlag for overvågningen af fremskridtet for licensordningen og for gennemførelsen af forordningen. Derfor slettes disse afsnit i ændringsforslaget. I stedet indfører forslaget en mekanisme til udførelse af kontroller gennem det udvalg, der er nedsat i medfør af forordningens artikel 11, hvilket giver Kommissionen mulighed for at udøve sine gennemførelsesbeføjelser til at fastlægge det format og den procedure, medlemsstaterne skal bruge til at indgive oplysninger. Forslaget omfatter også en regelmæssig vurdering af FLEGT-forordningen hvert sjette år (som i træforordningen) i stedet for den enkeltstående vurdering, der er krav om i artikel 9, samt en forpligtelse til at rapportere formelt til Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne.

De vigtigste bestemmelser i den foreslåede forordning

I overensstemmelse med disse konklusioner og forslagets generelle målsætninger om at strømline og modernisere rapporteringen, øge adgangen til data og reducere den administrative byrde omhandler de foreslåede ændringer udelukkende rapporteringsforpligtelserne og er derfor som følger:

Artikel 1

Ændrer artikel 10 og 17 i Rådets direktiv 86/278/EØF om oplysnings- og rapporteringskrav.

Artikel 2

Ændrer artikel 8 i direktiv 2002/49/EF om frister for udarbejdelse af handlingsplaner, artikel 9 for at øge gennemsigtigheden ved at henvise til direktiv 2003/4/EF og direktiv 2007/2/EF, artikel 10 om adgang til oplysninger elektronisk i dataregistrene, og opdaterer bilag VI med henblik på oprettelse af mekanismen til at tilvejebringe oplysninger om gennemførelsen.

Artikel 3

Ændrer direktiv 2004/35/EF som følger:

artikel 14, stk. 2, ophæves

artikel 18 ændres ved at kræve oplysninger om gennemførelsen og evidensgrundlaget

bilag VI opdateres med de oplysninger, der henvises til i artikel 18, stk. 1, i tilfælde af miljøskader og erstatningsansvar.

Artikel 4

Ændrer direktiv 2007/2/EF 42 som følger:

artikel 21, stk. 2, om overvågning ændres

artikel 21, stk. 3, om rapportering ophæves

artikel 23 erstattes med bestemmelser om oprettelse af en regelmæssig EU-oversigt og forberedelse til den fremtidige evaluering af direktivet.

Artikel 5

Ændrer artikel 12 i direktiv 2009/147/EF ved at forlænge rapporteringscyklussen fra tre til seks år.

Artikel 6

Ophæver artikel 57 i direktiv 2010/63/EU og ændrer følgende bestemmelser:

artikel 43, stk. 2-4, om bestemmelser vedrørende projektresuméer og oprettelse af en onlinedatabase

artikel 51 om udøvelse af de delegerede beføjelser

artikel 54 om oplysninger om gennemførelse af overvågning og offentliggørelse af statistiske data.

Artikel 7

Ændrer Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 som følger:

kravet om rapportering hvert tredje år i artikel 16 og 17 ophæves

artikel 7 ændres for at fremme bedre integreret rapportering under direktivet om industrielle emissioner

rapporteringsformatet i bilag III ophæves, og Kommissionen får i stedet gennemførelsesbeføjelser til at fastlægge formatet og hyppigheden for E-PRTR-rapporteringen gennem udvalgsproceduren i artikel 19, stk. 2

artikel 11 om fortrolighed ændres for at sikre, at alle relevante data rapporteres til Kommissionens uden, at de offentliggøres.

Artikel 8

Ændrer forordning (EU) nr. 995/2010 ved at erstatte artikel 21, stk. 1-4, om overvågning af gennemførelsen og adgang til oplysninger, hvor EU-overblik skal udarbejdes årligt, og bestemmelserne om evaluering af forordningen opdateres.

Artikel 9

Ændrer Rådets forordning (EF) nr. 338/97 ved at erstatte artikel 15, stk. 4, litra b), c) og d) og indføre krav om offentliggørelse af en EU-oversigt.

Artikel 10

Ændrer forordning (EF) nr. 2173/2005 ved at erstatte artikel 8 og 9 om oplysningskrav og indføre krav om en EU-oversigt på grundlag af data indsamlet af medlemsstaterne. Samtidig opdateres bestemmelserne om evaluering af forordningen.

Artikel 11

Fastsætter ikrafttrædelsen af forslaget til forordning.

2018/0205 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område og om ændring af direktiv 86/278/EØF, 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 2010/63/EU, forordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010 og Rådets forordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, 192, stk. 1, og 207,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg  43 ,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget  44 ,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)For at imødekomme behovet for gennemførelses- og overholdelsesoplysninger bør flere dele af miljølovgivningen ændres på grundlag af resultaterne af Kommissionens rapport om foranstaltninger til strømlining af miljørapportering 45 og den dermed forbundne kvalitetskontrol 46 .

(2)Det er nødvendigt, at adgangen til data sikrer, at alle parter har en så lille administrativ byrde som muligt. Dette kræver aktiv formidling på nationalt plan i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF 47 og 2007/2/EF 48 og gennemførelsesbestemmelserne dertil for at sikre en passende infrastruktur til offentlig adgang, rapportering og datadeling mellem offentlige myndigheder.

(3)Data, som rapporteres af medlemsstaterne, er afgørende for Kommissionens overvågning, gennemgang og vurdering af lovgivningens opfyldelse af dens målsætninger med henblik på at få et grundlag for en eventuel fremtidig evaluering af lovgivningen, i henhold til artikel 22 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 2016 49 . Det er hensigtsmæssigt at tilføje bestemmelser i flere retsakter på miljøområdet om fremtidig evaluering på grundlag af de data, der er indsamlet under gennemførelsen, og muligvis suppleret af andre videnskabelige, analytiske data. I den forbindelse er der brug for relevante data, der vil give mulighed for bedre vurdering af effektiviteten, virkningen, relevansen, sammenhængen og EU-merværdien af EU-lovgivning, hvorfor det er nødvendigt at sikre passende rapporteringsmekanismer, som også kan fungere som indikatorer til dette formål.

(4)Det er nødvendigt at ændre rapporteringsforpligtelserne i artikel 10 og 17 i Rådets direktiv 86/278/EØF. Forpligtelsen til at rapportere til Kommissionen bør forenkles, og samtidig bør det kræves, at medlemsstaterne sikrer større gennemsigtighed, hvor de nødvendige oplysninger stilles til rådighed på en let tilgængelig måde, elektronisk, i overensstemmelse med kravene i direktiv 2003/4/EF og direktiv 2007/2/EF, navnlig om offentlig adgang, datadeling og tjenester.

(5)Ifølge evalueringen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF 50 er der behov for at strømline rapporteringsfristerne for støjkort og handlingsplaner for at give tilstrækkelig tid til offentlig høring om handlingsplanerne. Med henblik herpå og kun for denne ene gang udskydes fristen for gennemgang eller revision af handlingsplanerne med ét år, så fristen for den næste (fjerde) runde af handlingsplaner ikke er den 18. juli 2023, men den 18. juli 2024. Fra og med den fjerde runde vil medlemsstaterne dermed have omkring to år fra udarbejdelsen af støjkortene og afslutning af gennemgangen eller revisionen af handlingsplanerne i stedet for ét år, som det er nu. For de følgende handlingsplaner vil cyklussen på fem år for gennemgang eller revision derefter blive genoptaget. For at opfylde målene i direktiv 2002/49/EF og skabe grundlag for udvikling af foranstaltninger på EU-plan bør medlemsstaternes rapportering ske elektronisk. Det er også nødvendigt at forbedre offentlighedens deltagelse ved at kræve, at visse oplysninger skal offentliggøres. Denne forpligtelse tilpasses i forhold til andre EU-retsakter, herunder f.eks. direktiv 2007/2/EF, uden at gentage de praktiske krav.

(6)Ifølge resultaterne af REFIT-evalueringen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF 51 kan adgangen til oplysninger forbedres yderligere i særdeleshed i forhold til visse vigtige data. Dette vil give mulighed for at oplyse offentligheden om tilfælde af miljøskader, navnlig hvor der er sandsynlighed for, at den vil blive berørt heraf, at sætte operatørerne og myndighederne i stand til at træffe de nødvendige forebyggende og afhjælpende foranstaltninger i sådanne tilfælde samt give Kommissionen det nødvendige evidensgrundlag til at gennemføre regelmæssige evalueringer af direktivet. Behovet for at sikre øget gennemsigtighed underbygges yderligere af kravene i direktiv 2003/4/EF, nemlig at give offentligheden adgang til oplysninger, som kan resultere i en overhængende trussel mod menneskers sundhed eller miljøet. Oplysninger, som er tilgængelige online, bør også opfylde kravene i direktiv 2007/2/EF, navnlig med hensyn til tjenester og adgangen til data for offentligheden og myndighederne.

(7)Baseret på Kommissionens rapport til Rådet og Europa-Parlamentet om gennemførelse af direktiv 2007/2/EF og REFIT-evalueringen 52 er det hensigtsmæssigt for at forenkle gennemførelsen af dette direktiv og reducere den administrative byrde ved medlemsstaternes overvågning ikke længere at have et krav om, at medlemsstaterne skal sende rapporter til Kommissionen hvert tredje år, og at Kommissionen skal forelægge en sammenfattende rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, fordi kvalitetskontrollen om rapportering bekræftede, at disse rapporter kun blev brugt i et begrænset omfang 53 .

(8)I kvalitetskontrollen af direktiv 2009/147/EF 54 og 92/43/EØF 55 konkluderede man, at det er nødvendigt med en rapporteringscyklus på tre år i henhold til direktiv 2009/147/EF, men dette er i praksis allerede gennemført med den samme rapporteringscyklus på seks år som for direktiv 92/43/EØF, med et lignende primært fokus på at tilvejebringe opdaterede oplysninger om status og tendenser for arter. Behovet for en strømlinet gennemførelse af de to direktiver forklarer behovet for at tilpasse lovgivningen til praksis ved at sikre en vurdering af status hvert sjette år, samtidig med at det anerkendes, at medlemsstaterne foretager de nødvendige overvågningsaktiviteter for nogle sårbare arter. Dette bør også fremme udarbejdelsen af de rapporter om anvendelsen af direktiverne, som medlemsstaterne indsender til Kommissionen hvert sjette år. For at sikre en vurdering af de politiske fremskridt bør medlemsstaterne også være forpligtet til at aflægge oplysninger om især status og tendenser for vilde fuglearter, de trusler og det pres, de er udsat for, de trufne bevarelsesforanstaltninger og bidraget fra netværket af særligt beskyttede områder til opfyldelsen af direktivets mål.

(9)Det er nødvendigt at ændre rapporteringsforpligtelserne i artikel 43, 54 og 57 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU 56 . Målet er at øge gennemsigtigheden og reducere den administrative byrde, og de relevante bestemmelser omhandler etablering af en central, åben og søgbar database for ikke-tekniske projektresuméer og dermed forbundne efterfølgende evalueringer, gennemførelsesbeføjelser for Kommissionen til at fastlægge et fælles format for indgivelse af ikke-tekniske projektresuméer og dermed forbundne efterfølgende evalueringer, oplysninger om gennemførelsen og erstatning af Kommissionens rapportering hvert tredje år med kravet om oprettelse af en dynamisk central database, som administreres af Kommissionen og frigiver oplysninger årligt.

(10)Ifølge resultaterne af REFIT-evalueringen 57 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 58 er det nødvendigt at ændre eller ophæve rapporteringsforpligtelserne i forordningen. For at styrke sammenhængen med rapporteringen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU 59 er det nødvendigt at give Kommissionen gennemførelsesbeføjelser til at fastlægge type, format og hyppighed for de oplysninger, der skal tilvejebringes i henhold til forordning (EF) nr. 166/2006, samt at afskaffe det rapporteringsformat, forordningen i øjeblikket foreskriver. Det er også nødvendigt at ændre artikel 11 i forordning (EF) nr. 166/2006 om fortrolighed for at sikre større gennemsigtighed i rapporteringen til Kommissionen. For at minimere den administrative byrde for medlemsstaterne og Kommissionen er det desuden nødvendigt at ophæve rapporteringsforpligtelserne i artikel 16 og 17 i forordning (EF) nr. 166/2006, da disse tilvejebringer oplysninger, som er af begrænset værdi eller ikke opfylder de politiske behov.

(11)For at forbedre og lette offentlighedens adgang til oplysninger om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 60 skal Kommissionen gøre de data, medlemsstaterne fremsender om gennemførelsen af forordningen, offentligt tilgængelige gennem en EU-oversigt over dem. For at styrke sammenhængen i oplysningerne og fremme overvågningen af, hvordan forordningen fungerer, bør Kommissionen få gennemførelsesbeføjelser til at fastlægge det format og den procedure, som medlemsstaterne skal bruge til at indgive oplysninger, og hyppigheden og perioden skal rettes ind efter Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 61 .

(12)Rapporteringen i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 62 skal strømlines og tilpasses rapporteringskravene i henhold til konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), som blev undertegnet i Washington, D.C. den 3. marts, og som EU og alle dens medlemsstater er parter i. Rapporteringskravene i CITES blev ændret ved den 17. konference mellem CITES-parterne i 2016, hvor hyppigheden af rapporteringen for tiltag til gennemførelse af CITES blev ændret, og der blev oprettet en ny rapporteringsmekanisme for ulovlig handel med arter opført i CITES. Disse ændringer skal afspejles i forordning (EF) nr. 338/97.

(13)For at forbedre og lette offentlighedens adgang til oplysninger om gennemførelsen af forordning (EF) nr. 2173/2005 skal de data, medlemsstaterne fremsender om gennemførelsen af forordningen, gøres offentligt tilgængelige gennem en EU-oversigt fra Kommissionen. På grundlag af Kommissionens og medlemsstaternes erfaringer fra det første år med FLEGT-licensordningen skal bestemmelserne om rapportering i forordningen opdateres. Kommissionen bør bistås af det udvalg, der nedsættes i medfør af forordningens artikel 11, i udøvelsen af sine gennemførelsesbeføjelser til at fastlægge formatet og proceduren for medlemsstaternes indgivelse af oplysninger. Bestemmelserne om evaluering af forordningen skal opdateres.

(14)Det Europæiske Miljøagentur (EEA) varetager allerede vigtige opgaver i forbindelse med overvågning af og rapportering om EU's miljølovgivning, hvilket bør fremgå specifikt af den relevante lovgivning. For anden lovgivning vil EEA's rolle og ressourcer med hensyn til støtte til Kommissionen i forbindelse med miljørapportering blive behandlet efter afslutningen af den igangværende evaluering —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Ændringer til Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg

I direktiv 86/278/EØF foretages følgende ændringer:

1.Artikel 10, stk. 2, affattes således:

"Artikel 10

1. Medlemsstaterne skal påse, at der løbende føres registre med angivelse af:

a) den producerede slammængde og den mængde, der leveres til landbruget;

b) slammets sammensætning og karakteristika på grundlag af de i bilag II A nævnte parametre;

c) arten af den foretagne behandling som defineret i artikel 2, litra b);

d) modtagernes navn og adresse samt stedet for slammets anvendelse;

e) alle andre oplysninger vedrørende gennemførelsen af dette direktiv, som medlemsstaterne afgiver til Kommissionen i henhold til artikel 17.

Geodatatjenester, som defineret i artikel 3, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF*, skal anvendes til at gengive geodatasættene i de oplysninger, der er registreret i disse registre.

2. De registre, der er omhandlet i stk. 1, stilles til rådighed for offentligheden for hvert kalenderår senest tre måneder efter udgangen af det relevante kalenderår, i et sammenfattende format som angivet i bilaget til Kommissionens beslutning 94/741/EF** eller et andet format, der er angivet i artikel 17.

Medlemsstaterne oplyser Kommissionen om den elektroniske placering af de oplysninger, der er gjort offentligt tilgængelige i henhold til stk. 1.

3. De kompetente myndigheder underrettes på begæring om behandlingsmetoderne og analyseresultaterne.

*    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).

**    Kommissionens beslutning 94/741/EF af 24. oktober 1994 om spørgeskemaerne til medlemsstaternes rapporter om gennemførelsen af visse direktiver om affald (gennemførelse af Rådets direktiv 91/692/EØF) (EFT L 296 af 17.11.1994, s. 42)."

2.Artikel 17, stk. 2, affattes således:

"Kommissionen har beføjelse til gennem en gennemførelsesretsakt at fastlægge formatet for medlemsstaternes afgivelse af oplysninger om gennemførelsen af direktiv 86/278/EØF i overensstemmelse med artikel 10 i dette direktiv. Den pågældende gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 15, stk. 2. Kommissionens tjenestegrene offentliggør en EU-oversigt med kort på grundlag af de data, medlemsstaterne har fremsendt i henhold til artikel 10 og 17.".

Artikel 2
Ændringer til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj

I direktiv 2002/49/EF foretages følgende ændringer:

3.I artikel 3 tilføjes følgende litra:

"x) "datalager" et informationssystem forvaltet af Det Europæiske Miljøagentur med luftkvalitetsoplysninger og -data, der meddeles via medlemsstaternes nationale datarapporterings- og -udvekslingsknudepunkter. ".

2.    Artikel 8, stk. 5, affattes således:

"Handlingsplanerne skal gennemgås og om nødvendigt revideres, når der sker væsentlige ændringer, som påvirker den eksisterende støjsituation, og mindst hvert femte år efter deres godkendelse.

Den gennemgang og revision, der i henhold til stk. 1 skal udføres i 2023, udsættes til senest den 18. juli 2024.".

3.Artikel 9, stk. 1, affattes således:

"1. Medlemsstaterne sikrer, at de strategiske støjkort, som de har udarbejdet og, hvor det er relevant, godkendt, samt de opstillede handlingsplaner stilles til rådighed for og udbredes til offentligheden i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF* og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF** og i henhold til bilag IV og V til direktiv 2002/49/EF, herunder ved anvendelse af den informationsteknologi, der er til rådighed.

*    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).

**    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).".

4.Artikel 10, stk. 2, affattes således:

"2. Medlemsstaterne sikrer, at oplysningerne fra strategiske støjkort og resuméer af handlingsplaner som yderligere defineret i bilag VI sendes til Kommissionen senest seks måneder efter de datoer, der er omhandlet i henholdsvis artikel 7 og artikel 8. Med henblik herpå rapporterer medlemsstaterne kun oplysningerne elektronisk til det dataregister, der skal oprettes i henhold til forskriftsproceduren med kontrol omhandlet i artikel 13, stk. 3. Hvis en medlemsstat vil ajourføre oplysninger, beskriver den forskellen mellem de ajourførte og oprindelige oplysninger og grundene til ajourføringen, når den giver adgang til de ajourførte oplysninger i datalageret.".

5.I bilag VI affattes punkt 3 således:

"3. Mekanismen for udveksling af oplysninger

"Kommissionen skal med bistand fra Det Europæiske Miljøagentur etablere en obligatorisk digital mekanisme for udveksling af oplysninger fra de strategiske støjkort og resuméer af handlingsplaner, som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i henhold til forskriftsproceduren med kontrol omhandlet i artikel 13, stk. 3.".

Artikel 3
Ændringer til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader

I direktiv 2004/35/EF foretages følgende ændringer:

6.Artikel 14, stk. 2, udgår.

7.Artikel 18 affattes således:

"Artikel 18

Oplysninger om gennemførelsen og evidensgrundlaget

Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden har adgang til tilstrækkelige og ajourførte oplysninger, som minimum om overhængende fare for skade, i et åbent dataformat online i overensstemmelse med bilag VI til dette direktiv og med artikel 7, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF*. De oplysninger, der er anført i bilag VI til dette direktiv, skal som minimum angives for hver hændelse.

2. Geodatatjenester, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF**, skal anvendes til at gengive geodatasættene i de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, herunder hændelsers geografiske placering.

3. Kommissionens tjenestegrene offentliggør en EU-oversigt med kort på grundlag af de data, medlemsstaterne har fremsendt i henhold til stk. 1.

4. Kommissionen skal med regelmæssige mellemrum foretage en evaluering af dette direktiv. Evalueringen skal bl.a. baseres på følgende elementer:

(a)erfaringerne med gennemførelsen af direktivet

(b)geodatasæt fra medlemsstaterne, som er udarbejdet i henhold til denne artikel og de dermed forbundne EU-oversigter i henhold til stk. 3.

*    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).

**    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).".

8.Bilag VI affattes således:

"BILAG VI

OPLYSNINGER OG DATA OMHANDLET I ARTIKEL 18, STK. 1

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, skal henvise til emissioner, begivenheder eller hændelser, der forårsager miljøskader eller overhængende fare, med angivelse af følgende oplysninger og data for hvert enkelt tilfælde:

1. Miljøskadens art og type, dato for skadens indtræden og/eller konstatering. Miljøskadens art klassificeres som lille, mellemstor, stor eller meget stor. Miljøskadens type klassificeres som skader på vand, havmiljøet, jord, natur/økosystemer eller skader på menneskers sundhed forårsaget af forurening.

2. Aktivitet, som har forårsaget miljøskaden, herunder, hvis skaden falder ind under anvendelsesområdet for dette direktiv, aktivitetsklassificeringen i bilag III.

3. Om og hvornår der er anlagt erstatningssag, herunder i henhold til hvilket retsområde (administrativt, civilretligt, strafferetligt), og navnlig hvorvidt en sådan sag er anlagt i henhold til dette direktiv.

4. Om og hvornår forebyggende og/eller afhjælpende foranstaltninger er iværksat, navnlig hvorvidt sådanne foranstaltninger er iværksat i henhold til dette direktiv.

5. Datoerne for afslutning af erstatningssagen og de forebyggende og/eller afhjælpende foranstaltninger i henhold til punkt 3 og 4, når disse kendes.

6. Resultatet af den afhjælpende foranstaltning, navnlig med hensyn til primær, supplerende og/eller kompenserende afhjælpning i henhold til dette direktiv, hvor det er relevant.

7. Omkostninger ved følgende:

a) forebyggende og afhjælpende foranstaltninger, som kan være enten:

i) betalt eller dækket af den ansvarlige part

ii) ikke dækket af den ansvarlige part

b) operatørers sikkerhedsforanstaltninger for nogen af følgende:

i) finansiel sikkerhedsstillelse

ii) miljøstyrings- eller miljøsikkerhedssystemer

iii) indførelse af forureningsbekæmpelses- eller forureningsafbødningsteknologi

c) administrative krav fra:

i) operatører

ii) kompetente myndigheder.".

Artikel 4
Ændringer til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire)

I direktiv 2007/2/EF foretages følgende ændringer:

9.I artikel 21 foretages følgende ændringer:

a)I stk. 2 affattes indledningen således:

"2. Senest den 31. marts hvert år opdaterer og offentliggør medlemsstaterne deres sammenfattende rapport. Denne rapport, som skal offentliggøres af Kommissionens tjenestegrene med bistand fra Det Europæiske Miljøagentur, skal indeholde en kortfattet beskrivelse af:".

b)Stk. 3 udgår.

10.Artikel 23 affattes således:

"Det Europæiske Miljøagentur offentliggør og ajourfører hvert år EU-oversigten på grundlag af metadata og data fremsendt af medlemsstaterne gennem netbaserede tjenester i overensstemmelse med artikel 21. EU-oversigten skal indeholde indikatorer for output, resultater og virkninger af dette direktiv, EU-oversigtskort og oversigtskort for medlemsstaterne, alt efter hvad der er relevant.

Kommissionen skal med regelmæssige mellemrum foretage en evaluering af dette direktiv. Evalueringen skal bl.a. baseres på følgende elementer:

a)erfaringerne med gennemførelsen af direktivet

b)de oplysninger, medlemsstaterne har indsamlet i overensstemmelse med artikel 21, og de EU-oversigter, som Det Europæiske Miljøagentur har udarbejdet

c)relevante videnskabelige, analytiske data

d)    andre oplysninger, herunder relevante videnskabelige, analytiske data, som er påkrævet i overensstemmelse med retningslinjerne for bedre regulering, navnlig ved hjælp af effektive og virkningsfulde informationsstyringsprocesser.".

Artikel 5
Ændringer til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle

I artikel 12 i direktiv 2009/147/EF foretages følgende ændringer:

11.Stk. 1 affattes således:

"1. Medlemsstaterne tilsender hvert sjette år Kommissionen en rapport om gennemførelsen af de foranstaltninger, der er truffet i henhold til dette direktiv, og de vigtigste virkninger af disse foranstaltninger, på samme tid som den rapport, der udarbejdes i henhold til artikel 17 i Rådets Direktiv 92/43/EØF*. Rapporten skal navnlig indeholde oplysninger om status og tendenser for vilde fuglearter, der er beskyttet i henhold til dette direktiv, de trusler og det pres, de er udsat for, de trufne bevarelsesforanstaltninger og bidraget fra netværket af særligt beskyttede områder til opfyldelsen af målene i dette direktivs artikel 2.".

*Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

12.I stk. 2 affattes første punktum således:

"2. Kommissionen udarbejder hvert sjette år en sammenfattende rapport på grundlag af de i stk. 1 omhandlede oplysninger bistået af Det Europæiske Miljøagentur.".

Artikel 6
Ændringer til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU af 22. september 2010 om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål.

I direktiv 2010/63/EØF foretages følgende ændringer:

13.I artikel 43 foretages følgende ændringer:

a)Stk. 2 og 3 affattes således:

"2. Fra den 1. januar 2011 skal medlemsstaterne kræve, at det ikke-tekniske projektresumé præciserer, om et projekt skal evalueres efterfølgende, og inden for hvilken frist det skal ske. Medlemsstaterne skal sikre, at det ikke-tekniske projektresumé ajourføres senest seks måneder efter udførelsen af den efterfølgende evaluering med resultaterne deraf.

3.    Medlemsstaterne offentliggør frem til den 31. december 2020 ikke-tekniske projektresuméer for godkendte projekter og eventuelle ajourføringer heraf. Fra den 1. januar 2021 fremsender og offentliggør medlemsstaterne de ikke-tekniske projektresuméer senest seks måneder efter godkendelsen og eventuelle ajourføringer heraf ved elektronisk overførsel til Kommissionen.".

b)Følgende indsættes som stk. 4:

"4.    Kommissionen fastlægger et fælles format for meddelelse af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, efter forskriftsproceduren i artikel 56, stk. 3. Kommissionens tjenestegrene etablerer og vedligeholder en søgbar, åben database med ikke-tekniske projektresuméer og eventuelle ajourføringer heraf.".

14.I artikel 54 foretages følgende ændringer:

a)Artiklens overskrift og stk. 1 og 2 affattes således:

Oplysninger om gennemførelsen og fremsendelse af statistiske data

1.    Medlemsstaterne meddeler senest den 30. september 2023 og herefter hvert femte år Kommissionen oplysninger om gennemførelsen af dette direktiv og navnlig af artikel 10, stk. 1, og artikel 26, 28, 34, 38, 39, 43 og 46.

Medlemsstaterne fremsender og offentliggør disse data ved elektronisk dataoverførsel i et format, som Kommissionen har fastlagt i henhold til stk. 4.

Kommissionens tjenestegrene offentliggør en EU-oversigt på grundlag af de data, medlemsstaterne har fremsendt.

2.    Medlemsstaterne indsamler og offentliggør hvert år statistiske oplysninger om anvendelsen af dyr til forsøg, herunder oplysninger om forsøgenes konkrete belastningsgrad og oprindelsen og arten af de ikke-menneskelige primater, der er anvendt til forsøg.

Medlemsstaterne fremsender disse statistiske oplysninger til Kommissionen senest den 30. september i det efterfølgende år ved elektronisk overførsel i et ikke-sammenfattet format, som Kommissionen har fastlagt i henhold til stk. 4.

Kommissionen etablerer og vedligeholder en søgbar, åben database med disse statistiske oplysninger. Kommissionens tjenestegrene skal hvert år offentliggøre de statistiske oplysninger, som medlemsstaterne har fremsendt i overensstemmelse med dette stykke, samt en sammenfattende rapport herom.".

b)Stk. 4 affattes således:

"4.    Kommissionen fastlægger et fælles format og indholdet for meddelelse af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 3, efter forskriftsproceduren i artikel 56, stk. 3.".

15.Artikel 57 udgår.

Artikel 7
Ændringer til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF

I forordning (EF) nr. 166/2006 foretages følgende ændringer:

16.Artikel 5, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

"Driftslederen for hver virksomhed, hvor der foregår en eller flere af de i bilag I anførte aktiviteter i et omfang, hvor virksomheden overskrider tærskelkapaciteten i bilaget, fremsender ved elektronisk overførsel oplysninger til den kompetente myndighed, der sætter denne i stand til at identificere virksomheden, i det format, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, medmindre de pågældende oplysninger allerede er til rådighed for den kompetente myndighed.".

17.Artikel 7, stk. 2 og 3, affattes således:

2. Medlemsstaterne fremsender ved elektronisk overførsel en rapport med alle de i artikel 5, stk. 1 og 2, nævnte data til Kommissionen i det format og på den dato, som Kommissionen fastlægger i gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i artikel 19, stk. 2. Rapporteringsdatoen skal under alle omstændigheder være senest ni måneder efter rapporteringsårets afslutning.

3. Kommissionen indarbejder med bistand fra Det Europæiske Miljøagentur medlemsstaternes indrapporterede oplysninger i det europæiske PRTR senest to måneder efter afslutningen af medlemsstaternes rapportering i henhold til stk. 2.".

18.Artikel 11 affattes således:

Artikel 11

Fortrolighed

Når en medlemsstat betragter oplysninger som fortrolige i overensstemmelse med artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF*, anføres det i den i artikel 7, stk. 2, i denne forordning omhandlede rapport for det pågældende rapporteringsår, særskilt for hver virksomhed, hvilken type oplysninger der er tilbageholdt, og hvorfor. Grunden hertil skal offentliggøres. 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).".

19.Artikel 16 og 17 udgår.

20.Bilag III udgår.

Artikel 8
Ændringer til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning

Artikel 20, overskriften, og stk. 1, 2 og 3, affattes således:

"Artikel 20

Overvågning af gennemførelsen og adgang til oplysninger

1. Medlemsstaterne giver senest den 30. april hvert år offentligheden og Kommissionen adgang til oplysninger om denne forordnings anvendelse i det foregående kalenderår. Kommissionen fastlægger i gennemførelsesretsakter formatet og proceduren for medlemsstaternes tilvejebringelse af sådanne oplysninger. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 18, stk. 2.

2. På grundlag af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, offentliggør Kommissionen hvert år en EU-oversigt over de data, som medlemsstaterne har fremsendt. Kommissionens tjenestegrene tager ved udarbejdelsen af oversigten hensyn til de fremskridt, der er gjort med indgåelsen og anvendelsen af frivillige FLEGT-partnerskabsaftaler i henhold til forordning (EF) nr. 2173/2005, og til de bidrag, disse har ydet til at minimere tilstedeværelsen af ulovligt fældet træ og træprodukter fremstillet heraf på det indre marked.

3. Senest den 3. december 2015 og herefter hvert sjette år foretager Kommissionen på basis af oplysningerne og erfaringerne med anvendelsen af denne forordning en evaluering af, hvordan forordningen fungerer samt dens effektivitet, herunder med hensyn til at forhindre, at ulovligt fældet træ og træprodukter fremstillet heraf bringes i omsætning. Den overvejer navnlig de administrative følger for små og mellemstore virksomheder, samt hvilke produkter der er omfattet. Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af evalueringen, eventuelt ledsaget af passende forslag til lovgivning.".

Artikel 9
Ændringer til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. december 2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab

I forordning (EF) nr. 2173/2005 foretages følgende ændringer:

21.Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8

1. Medlemsstaterne giver senest den 30. april hvert år offentligheden og Kommissionen adgang til oplysninger om denne forordnings anvendelse i det foregående kalenderår.

2. Kommissionen fastlægger i gennemførelsesretsakter formatet og proceduren for medlemsstaternes tilvejebringelse af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 3.

3. På grundlag af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, offentliggør Kommissionen hvert år en EU-oversigt over de data, som medlemsstaterne har fremsendt.".

22.Artikel 9 affattes således:

 "Artikel 9

Senest i december 2021 og herefter hvert sjette år foretager Kommissionen på basis af oplysningerne og erfaringerne med anvendelsen af denne forordning en evaluering af, hvordan forordningen fungerer samt dens effektivitet. I denne forbindelse tager den hensyn til fremskridtene med gennemførelsen af de frivillige partnerskabsaftaler. Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af evalueringen, eventuelt ledsaget af forslag til forbedring af FLEGT-licensordningen.".

Artikel 10
Ændringer til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed

I artikel 15, stk. 4, i forordning (EF) nr. 338/97 foretages følgende ændringer:

23.Litra b), c) og d) affattes således:

"b) På grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne har fremsendt, og som er omhandlet i litra a), offentliggør Kommissionens tjenestegrene årligt, inden den 31. oktober, en EU-oversigt over indførslen i og eksporten og reeksporten fra EU af enheder af de arter, denne forordning gælder for, og fremsender oplysninger om de arter, der er omfattet af konventionen, til konventionens sekretariat.

c) Medlemsstaternes styrelsesråd meddeler ét år før det første møde i konferencen mellem konventionens parter Kommissionen alle oplysninger om den relevante foregående periode, der er nødvendige til at udarbejde de rapporter, der omhandles i konventionens artikel VIII, stk. 7, litra b), og tilsvarende oplysninger om de bestemmelser i denne forordning, der falder uden for konventionens anvendelsesområde. Hvilke oplysninger der skal meddeles, og hvilket format de skal meddeles i, fastlægges af Kommissionen efter forskriftsproceduren i artikel 18, stk. 2.

d) På grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne har fremsendt, og som er omhandlet i litra c), offentliggør Kommissionen en EU-oversigt over gennemførelsen og håndhævelsen af denne forordning.".

24.Følgende stk. e) tilføjes:

"e) Medlemsstaternes styrelsesråd meddeler inden den 15. april hvert år Kommissionen alle oplysninger om det foregående år, der er nødvendige til at udarbejde den årlige rapport om ulovlig handel, der er omhandlet i CITES-resolution Conf. 11.17 (rev. CoP17).".

Artikel 11

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den XXX.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formanden    Formanden

(1)    SWD(2017) 230.
(2)    EUT L 354 af 28.12.2013, s. 171-200.
(3)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26), som gennemfører kravene om adgang til oplysninger i konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (Aarhuskonventionen).
(4)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).
(5)    COM(2017) 312 og SWD (2017) 230.
(6)    Bilag VI til SWD(2017) 230.
(7)    COM(2017) 0753 final.
(8)    Forslaget omhandler ikke rapportering om klimaforandringer. På det klima- og energipolitiske område har Kommissionen således allerede foreslået en forenkling af planlægnings-, rapporterings- og overvågningsforpligtelserne, jf. "forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forvaltning af energiunionen" (COM(2016) 759 af 23.2.2017).
(9)    SWD(2017) 230.
(10)    SWD(2016) 454.
(11)    SWD(2016) 0121.
(12)    COM(2016) 478 og SWD(2016) 273.
(13)    SWD(2016) 472 final
(14)    COM(2017) 631 og SWD(2017) 353.
(15)    SWD(2017) 0711.
(16)     http://ec.europa.eu/environment/consultations/reporting_en.htm
(17)    http://minisites.ieep.eu/work-areas/environmental-governance/better-regulation/make-it-work/
(18)    http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR 5660/2015.
(19)    Jf. bilag IV til SWD (2017) 230.
(20)    Jf. navnlig kapitel 6.
(21)    Jf. http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/fc_overview_en.htm.
(22)    Jf. fodnote 19.
(23)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj (EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12).
(24)    SWD(2016) 454 final og SWD(2017) 230.
(25)    COM(2017) 151 final.
(26)    Direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1-14).
(27)    SWD(2016) 121.
(28)    COM(2016) 478 og SWD(2016) 273.
(29)    Se landerapport for 2016 for alle EU-medlemsstater på http://inspire.ec.europa.eu/INSPIRE-in-your-Country.
(30)    SWD(2016) 472 final.
(31)    EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7-25.
(32)    EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7-50.
(33)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU af 22. september 2010 om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål.
(34)    COM (2017) 631.
(35)    SWD (2017) 353.
(36)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF.
(37)    SWD(2017) 710.
(38)    EUT L 334 af 17.12. 2010, s. 17-119.
(39)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning.
(40)    Herunder EU og dens 28 medlemsstater.
(41)    Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. december 2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab.
(42)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire).
(43)    EUT C […], […], s. […].
(44)    EUT C […], […], s. […].
(45)    COM(2017) 312.
(46)    SWD(2017) 230.
(47)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).
(48)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).
(49)    EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
(50)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj (EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12).
(51)    SWD(2016) 0121.
(52)    COM(2016) 478 og SWD(2016) 273.
(53)    COM(2017) 312.
(54)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).
(55)    SWD(2016) 472 final.
(56)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU af 22. september 2010 om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål (EUT L 276 af 20.10.2010, s. 33).
(57)    SWD(2017) 710.
(58)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF (EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).
(59)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).
(60)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23).
(61)    Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. december 2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab (EUT L 347 af 30.12.2005, s. 1).
(62)    Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1).
Top