EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0302

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA

COM/2018/302 final

Bruxelles, den 16.5.2018

COM(2018) 302 final

2018/0152(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA

{SEC(2018) 236 final}
{SWD(2018) 195 final}
{SWD(2018) 196 final}


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

·Baggrund for forslaget

Siden 2011 har visuminformationssystemet (VIS) 1 tjent som den teknologiske løsning, der fremmer proceduren for visum til kortvarigt ophold og hjælper visum-, grænse-, asyl- og migrationsmyndighederne med hurtigt og effektivt at kontrollere de nødvendige oplysninger om tredjelandsstatsborgere, som skal have et visum for at rejse til Unionen. VIS forbinder medlemsstaternes konsulater i hele verden og alle deres grænseovergangssteder ved de ydre grænser. Systemet udfører biometrisk matching, navnlig af fingeraftryk, med henblik på identifikation og kontrol.

Som anført i meddelelsen om tilpasning af den fælles visumpolitik til de nye udfordringer 2 er EU's fælles visumpolitik 3 en vigtig del af Schengenreglerne. Visumpolitikken er og bør forblive et middel til at fremme turismen og erhvervslivet, samtidig med at den skal forebygge sikkerhedsrisici og risikoen for irregulær migration til Unionen. De grundlæggende principper i behandlingen af visumansøgninger er ikke blevet revideret, siden visumkodeksen 4 trådte i kraft i 2010 og VIS blev indført i 2011, hvorimod de vilkår, som visumpolitikken skal fungere under, har ændret sig drastisk. De migrations- og sikkerhedsmæssige udfordringer, der har præget de senere år, har ændret den politiske debat om området uden kontrol ved de indre grænser generelt og om visumpolitikken i særdeleshed og har fået Unionen til at revurdere balancen mellem hensynet til migrations- og sikkerhedsspørgsmål, økonomien og de eksterne forbindelser generelt.

Allerede i meddelelsen om bevarelse og styrkelse af Schengenområdet 5 anførte Kommissionen, at grænseoverskridende trusler mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed i området er et fælles anliggende i et område uden kontrol ved de indre grænser. Fraværet af kontrol ved de indre grænser har været ledsaget af foranstaltninger ved de ydre grænser, visumpolitik, Schengeninformationssystemet, databeskyttelse, politisamarbejde, strafferetligt samarbejde og narkotikapolitik. 

Samtidig giver den omfattende teknologiske udvikling nye muligheder for at gøre behandlingen af visumansøgninger lettere både for ansøgerne og konsulaterne. Da VIS er en vigtig del af den ramme, der ligger til grund for visumpolitikken, supplerer dette forslag det nylige forslag om ændring af visumkodeksen, som Kommissionen fremlagde den 14. marts 2018 6 . VIS er en integrerende del af Kommissionens tilgang til forvaltning af oplysninger vedrørende grænser, migration og sikkerhed. Det har til formål at sikre, at grænsevagter, retshåndhævende myndigheder, immigrationsmyndigheder og retlige myndigheder har de oplysninger, de skal bruge for bedre at beskytte EU's ydre grænser, sikre bedre migrationsforvaltning og forbedre den indre sikkerhed for alle borgere. I december 2017 fremsatte Kommissionen forslag om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer 7 med henblik på få dem til at fungere sammen på en mere intelligent og effektiv måde.

I 2016 blev det i forordningen om oprettelse af et ind- og udrejsesystem 8 fastlagt, at der kan etableres fuld interoperabilitet mellem ind- og udrejsesystemet og VIS for at få et komplet billede af tredjelandsstatsborgeres visumansøgningshistorik ved at tilføje oplysninger om, hvordan de har anvendt deres visa. Forslaget om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer for grænser og visa omfatter ændringer af VIS-forordningen, hvorefter VIS bliver en del af den fælles platform sammen med ind- og udrejsesystemet og EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), som skal udgøre fundamentet for interoperabiliteten. Den multiidentitetsdetektor, der indføres med interoperabilitetsforslaget, vil gøre det lettere at påvise flere identiteter og bekæmpe identitetssvig. Ved hjælp af detektoren vil den visummyndighed, som behandler en ansøgning, automatisk blive underrettet, hvis ansøgeren er kendt under forskellige identiteter, og vil kunne træffe de nødvendige foranstaltninger. Når de nye informationssystemer er taget i brug, og der er sikret interoperabilitet mellem dem, vil visummedarbejderne få væsentligt bedre muligheder for hurtigt at foretage baggrundskontrol af ansøgerne. På den europæiske søgeportal (ESP) vil det blive muligt at foretage fælles søgninger og få resultater fra forskellige systemer. Dette vil hjælpe med at styrke sikkerheden i området uden kontrol ved de indre grænser. Lovgivningen om behandling af visumansøgninger skal ændres for at nå dette mål. Ændringerne bør navnlig omfatte visummyndighedernes forpligtelse til automatisk at benytte multiidentitetsdetektoren og andre databaser, når de udfører sikkerheds- og migrationsvurderinger af tredjelandsstatsborgere, der ansøger om et visum til kortvarigt ophold.

Der er påpeget informationshuller på EU-plan med hensyn til de dokumenter, der giver tredjelandsstatsborgere tilladelse til at opholde sig i Schengenområdet i mere end 90 dage inden for en periode på 180 dage: visa til længerevarende ophold, opholdstilladelser og opholdskort (endelig rapport fra ekspertgruppen på højt niveau vedrørende informationssystemer og interoperabilitet 9 fra maj 2017 10 ). Rådet 11 opfordrede Kommissionen til at iværksætte en feasibilityundersøgelse vedrørende etableringen af et centralt EU-register til oplysninger om visa til længerevarende ophold, opholdskort og opholdstilladelser. Denne undersøgelse 12 blev afsluttet i september 2017, og det blev konkluderet, at et register som en del af VIS ville være den mest hensigtsmæssige løsning med hensyn til IT-sikkerhed, gennemførlighed og omkostningseffektivitet. Der blev foretaget en opfølgende undersøgelse af nødvendigheden og proportionaliteten af at udvide VIS til at omfatte oplysninger om visa til længerevarende ophold og opholdsdokumenter 13 .

Ud over arbejdet med interoperabilitet, der blev indledt i april 2016 med henblik på at etablere stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed, blev der udført en generel evaluering af VIS i 2016 14 . Denne evaluering omhandlede specifikt systemets egnethed til formålet, effektivitet, virkningsfuldhed og merværdi for Unionen. Det blev her konstateret, at VIS opfylder sine mål og funktioner og er et af de mest avancerede systemer af sin art, men at nye udfordringer på områderne for visum-, grænse- og migrationsforvaltning kræver, at det skal videreudvikles på en række specifikke områder.

Den 17. april 2018 fremsatte Kommissionen et forslag 15 om styrkelse af sikkerheden ved opholdskort, der udstedes til tredjelandsstatsborgere, som er familiemedlemmer til EU-borgere. I lyset af dette forslag er det ikke nødvendigt at medtage sådanne opholdskort i VIS.

·Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører

VIS blev oprettet ved beslutning 2004/512/EF, og dets formål, funktioner og ansvarsområder er fastsat i forordning (EF) nr. 767/2008 (VIS-forordningen). I forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 (visumkodeksen) fastsættes reglerne for registrering af biometriske identifikatorer i VIS. I Rådets afgørelse 2008/633/RIA af 23. juni 2008 fastlægges betingelserne for, at de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og Europol kan få adgang til at søge i VIS med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger.

Dette forslag indskrænker ikke anvendelsen af direktiv 2004/38/EF 16 . Dette forslag ændrer ikke på nogen måde direktiv 2004/38.

·Forslagets formål

De generelle målsætninger for dette initiativ svarer til de traktatfæstede målsætninger om at forbedre sikkerheden i Unionen og ved dens grænser, fremme lovligt rejsendes ret til at krydse den ydre grænse og til frit at bevæge og opholde sig i området uden kontrol ved de indre grænser og forbedre forvaltningen af Schengenområdets ydre grænser. Disse målsætninger er yderligere uddybet i den europæiske dagsorden for migration og efterfølgende meddelelser, herunder meddelelsen om bevarelse og styrkelse af Schengenområdet 17 , den europæiske dagsorden om sikkerhed 18 , Kommissionens statusrapporter om indførelse af en effektiv og ægte sikkerhedsunion og meddelelsen om tilpasning af den fælles visumpolitik til de nye udfordringer 19 .

Dette forslags specifikke mål er:

(1)at lette visumansøgningsprocedurerne

(2)at lette og styrke kontrollen ved grænseovergangsstederne ved de ydre grænser og inden for medlemsstaternes område

(3)at forbedre den indre sikkerhed i Schengenområdet ved at lette udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne om tredjelandsstatsborgere med et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse.

Forslaget har også en række supplerende mål:

(4)at lette migrationsmyndigheders og retshåndhævende myndigheders identitetskontrol af tredjelandsstatsborgere på en medlemsstats område

(5)at gøre det lettere at identificere forsvundne personer

(6)at bistå i identifikationen og tilbagesendelsen af alle personer, der ikke eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse, ophold eller bopæl på medlemsstaternes område

(7)at hjælpe retshåndhævende myndigheder med at få adgang til oplysninger om personer, der ansøger om eller har et visum til kortvarigt ophold (som allerede er muligt efter de gældende regler), og udvide denne adgang til personer med et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, hvis det er nødvendigt med henblik på at forebygge, afsløre eller efterforske en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling, og samtidig sikre høje standarder for databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred

(8)indsamle statistikker til støtte for evidensbaseret politisk EU-beslutningstagning vedrørende migration.

2.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

·Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

En REFIT-evaluering 20 af VIS blev udført i 2016 og førte til en række henstillinger om forbedring af systemets funktionsmåde. Disse henstillinger udgør grundlaget for dette forslag.

Generelt viste VIS-evalueringen, at VIS har opfyldt målene effektivt. Den påviste imidlertid også et behov for at videreudvikle VIS for bedre at kunne imødegå nye visum-, grænse- og sikkerhedspolitiske udfordringer. Dette kan ske ved at etablere sammenkoblinger med eksisterende og nye IT-systemer og undersøge, hvordan oplysninger om visa til længerevarende ophold, inklusive biometri, kan registreres i VIS. Evalueringen påviste også et behov for forbedringer, navnlig vedrørende overvågning af datakvalitet og produktion af statistikker.

De fleste problemer, der påpeges i evalueringen, er af teknisk karakter og har til formål at tilpasse systemet til de nye lovgivningsforslag på området. De vedrører navnlig:

1) forbedring af datakvaliteten

2) integration af VIS Mail-funktionen i VIS

3) centralisering af funktionerne til søgning og udtalelse

4) støtte til ansigtsgenkendelse eller brug af latente fingeraftryk og

5) oprettelse af en rapporterings- og statistikfunktion baseret på VIS-data.

I perioden oktober 2016-juli 2017 gennemførte eu-LISA en undersøgelse af alle forventede tekniske virkninger af VIS-evalueringen. Der var følgelig ikke behov for en detaljeret konsekvensanalyse af disse tekniske forbedringer.

Flere af de problemer, der påpeges i evalueringen, krævede imidlertid ikke kun en teknisk analyse, men også yderligere analyse af løsninger, der kan iværksættes for at afhjælpe dem og deres virkninger:

·vanskeligheder med at gennemføre procedurer for tilbagesendelse af irregulære migranter uden gyldige rejsedokumenter til deres oprindelseslande

·risikoen for irregulær migration og visumsvindel, navnlig menneskehandel og andre former for misbrug, der involverer børn under 12 år ved ansøgning om visum

·grænse- eller migrationsmyndighedernes vanskeligheder med at kontrollere visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser og deres indehavere

·informationshullerne med hensyn til kontrol af irregulær migration og sikkerhedsrisici ved behandling af visumansøgninger

·behovet for at overveje muligheden for automatisk søgning i andre databaser på sikkerheds- og grænseområdet ved behandling af visa. Der bør her tages hensyn til udviklingen siden evalueringen fra 2016 for så vidt angår EU-informationssystemer til grænseforvaltning og sikkerhed, og der bør sikres overensstemmelse med Kommissionens nyligt vedtagne forslag (ind- og udrejsesystemet) og foreslåede nye tiltag og systemer (det omarbejdede Eurodac-forslag, ETIAS, ECRIS-TCN og interoperabilitet). 

·Høringer af interesserede parter

Bilag 2 til den ledsagende konsekvensanalyse indeholder en detaljeret beskrivelse af høringerne af interesserede parter. Kommissionen har fået udført tre uafhængige undersøgelser: en undersøgelse om gennemførligheden, nødvendigheden og proportionaliteten af at sænke alderen for, hvornår der kan optages fingeraftryk af børn i visumproceduren, og om lagring af en kopi af visumansøgeres rejsedokumenter i VIS og to undersøgelser om gennemførligheden, nødvendigheden og proportionaliteten af at udvide VIS til at omfatte oplysninger om visa til længerevarende ophold og opholdsdokumenter (dvs. opholdstilladelser og opholdskort). Disse undersøgelser omfattede også målrettede høringer af alle berørte interessenter, herunder nationale myndigheder, som har adgang til at indsætte, ændre, slette eller søge efter oplysninger i VIS, nationale myndigheder med ansvar for migration og tilbagesendelse, børneforsorgsmyndigheder, politiet og myndigheder, der bekæmper menneskehandel, myndigheder med ansvar for konsulære anliggender og nationale myndigheder med ansvar for kontrollen ved grænseovergangsstederne ved de ydre grænser. Forskellige tredjelandsmyndigheder og ikkestatslige organisationer, der arbejder med børns rettigheder, blev også hørt.

I 2017-2018 gennemførte Kommissionen to åbne offentlige høringer, den første fra den 17. august 2017 til den 9. november 2017 om nedsættelse af alderen for, hvornår der kan optages fingeraftryk af børn i visumproceduren, og den anden fra den 17. november 2017 til den 9. december 2018 om udvidelse af VIS til at omfatte oplysninger om visa til længerevarende ophold og opholdsdokumenter.

Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse fremsatte sine holdninger til nedsættelsen af alderen for, hvornår der kan optages fingeraftryk af børn i visumproceduren, den 9. november 2017 og til udvidelsen af VIS til at omfatte oplysninger om visa til længerevarende ophold og opholdsdokumenter den 9. februar 2018.

Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse og Agenturet for Grundlæggende Rettigheder har fremsat deres holdninger til forskellige aspekter af forslaget gennem målrettede interview under de høringer af interesserede parter, der blev gennemført som led i udarbejdelsen af konsekvensanalysen.

·Konsekvensanalyse

Der blev gennemført en konsekvensanalyse 21 i 2018, som fokuserede på de spørgsmål, der krævede nærmere vurdering for at udarbejde dette forslag. Den var baseret på tre uafhængige eksterne undersøgelser, som Kommissionen havde iværksat, og som blev gennemført i 2017 og 2018. Resultaterne af eu-LISA's undersøgelse om den tekniske gennemførlighed af alle de mulige VIS-forbedringer, som blev gennemført i november 2016 og februar 2017, og gennemførlighedsundersøgelsen om integreret grænseforvaltning for personer, der ikke er registreret i ind- og udrejsesystemet (ETIAS-undersøgelsen), blev også taget i betragtning.

Konsekvensanalysen omhandlede alternative løsninger vedrørende:

·lagringen af en digital kopi af rejsedokumentet i VIS (centralt eller decentralt), herunder to delløsninger: lagring af kun den biografiske side eller lagring af alle udfyldte sider i ansøgerens rejsedokument

·nedsættelse af alderen for, hvornår der kan optages fingeraftryk af børn, herunder to delløsninger: nedsættelse af alderen for, hvornår der kan optages fingeraftryk af børn, til seks år eller nedsættelse af alderen for, hvornår der kan optages fingeraftryk af børn, til at omfatte alle aldre

·lagring af oplysninger om visa til længerevarende ophold og opholdsdokumenter i VIS, herunder lovgivningsforslag om yderligere harmonisering og beskyttelse af visa til længerevarende ophold og opholdsdokumenter etablering af en sammenkobling mellem nationale databaser, så alle medlemsstaterne kan søge i hinandens relevante nationale databaser integration af dokumenter i VIS med eller uden oplysninger om afviste ansøgninger

·kontrol af automatiske migrations- og sikkerhedskontroller i forhold til tilgængelige databaser.

Dette forslag omhandler de foretrukne løsninger i konsekvensanalysen med hensyn til den første (lagring af en kopi af rejsedokumentets biografiske side), den anden (nedsættelse af alderen for, hvornår der kan optages fingeraftryk af børn, til seks år) og den fjerde foranstaltning ovenfor. Med hensyn til lagringen af visa til længerevarende ophold og opholdsdokumenter i VIS er oplysninger om opholdskort udstedt til familiemedlemmer til EU-borgere, der har ret til fri bevægelighed i henhold til EU-retten, ikke medtaget i dette forslag som følge af disse tredjelandsstatsborgeres rettigheder, der udspringer af deres familieforhold til en EU-borger. Det forslag, som Kommissionen fremlagde den 17. april 2018, omfattede desuden en styrkelse af sikkerheden ved sådanne opholdskort.

Udvalget for Forskriftskontrol har gennemgået udkastet til konsekvensanalyse og afgivet en positiv udtalelse den 23. april 2018.

3.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

·Resumé af de foreslåede foranstaltninger

VIS-systemets formål, funktioner og ansvarsområder skal fastlægges yderligere for at tage højde for udvidelsen af systemet til at omfatte oplysninger vedrørende personer med et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse. Dette VIS skal også udvides, så de kategorier af oplysninger, der skal angives i ansøgninger om visum til kortvarigt ophold, omfatter lagring af kopier af rejsedokumenter, og nye funktioner, f.eks. registret for rapportering og statistik og VIS Mail 22 , skal integreres. Dette betyder, at reglerne om proceduren for behandling af visumansøgninger i visumkodeksen skal ændres. Medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til VIS er fastlagt ved Rådets afgørelse 2008/633/RIA. Denne afgørelse, som blev vedtaget inden Lissabontraktaten, omhandlede retshåndhævende myndigheders adgang inden for rammerne af den tidligere såkaldte "tredje søjle" i traktaten om Den Europæiske Union. Da denne "tredje søjle" ikke længere findes som sådan i de nuværende traktater, er dette forslag efter Kommissionens opfattelse en anledning til at integrere indholdet af denne afgørelse i VIS-forordningen. Eftersom VIS udvides til at indeholde oplysninger om visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser, vil Agenturet for Den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) få pålagt opgaven med den nødvendige videreudvikling og operationelle forvaltning af systemet.

Som følge deraf skal forordning (EF) nr. 810/2009 (visumkodeksen), forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EU) 2017/2226 (forordningen om ind- og udrejsesystemet), forordning (EU) XX [forordningen om interoperabilitet] og forordning (EU) 2016/399 (Schengengrænsekodeksen) ændres.

Forslagets hovedformål kan opsummeres således:

Informationshuller skal lukkes af hensyn til grænseforvaltningen og sikkerheden: Visa til længerevarende ophold og opholdsdokumenter skal lagres i VIS

Den endelige rapport fra ekspertgruppen på højt plan 23 har påpeget informationshuller på EU-plan med hensyn til de dokumenter, der giver tredjelandsstatsborgere tilladelse til at opholde sig på en given EU-medlemsstats område i mere end 90 dage inden for en periode på 180 dage 24 . I dag indhentes der ikke oplysninger om disse dokumenter og deres indehavere, og oplysningerne kan ikke kontrolleres i nogle af de EU-omspændende IT-systemer vedrørende grænser og sikkerhed (med undtagelse af SIS i et begrænset omfang). Den nuværende forvaltning af disse dokumenter kan ifølge medlemsstaterne være til hinder for tredjelandsstatsborgeres krydsning af grænsen og deres efterfølgende frie bevægelighed i området uden kontrol ved de indre grænser.

Tredjelandsstatsborgere, der kommer til Unionen med henblik på længerevarende ophold, er den eneste kategori af tredjelandsstatsborgere, som ikke er omfattet af nogen af de EU-omspændende IT-systemer (jf. figuren nedenfor). Hvis visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser medtages i VIS, vil det sikre, at oplysninger om disse dokumenter og deres indehavere medtages i et af de EU-omspændende IT-systemer efter de samme regler som for dokumenter, der udstedes til dem, hvis visum ikke kræves (oplysninger findes allerede i ETIAS og ind- og udrejsesystemet), og hvis visum kræves (tredjelandsstatsborgere, der ankommer med henblik på kortvarigt ophold, hvis oplysninger allerede findes i VIS og ind- og udrejsesystemet). Dette vil sætte medlemsstaternes myndigheder – ud over den udstedende myndighed – i stand til at kontrollere det pågældende dokument og dets indehaver ved grænsen eller på medlemsstaternes område.

Ved at fremme systematisk og bedre udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om tredjelandsstatsborgere med visum til længerevarende ophold og opholdstilladelse, vil VIS hjælpe med at forbedre den indre sikkerhed i Schengenområdet. Hvis registre over visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser lagres i et centralt system og gøres tilgængelige for alle relevante myndigheder i medlemsstaterne, kan hver medlemsstat foretage en mere præcis og uvildig vurdering af sikkerhedsrisikoen baseret på de registre, der findes i systemet, når dokumentindehaverne kontrolleres ved grænseovergangssteder og inden for medlemsstaternes område.

Hvis disse dokumenter lagres i et centralt system, vil det desuden hjælpe med at påvise svig i forbindelse med fremskaffelse af ægte dokumenter på grundlag af falske breeder-dokumenter.

Fremme af en bedre og systematisk udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne vil også minimere den administrative byrde og fjerne sprogbarrieren, når en anden medlemsstat kontaktes for at bekræfte ægtheden af et dokument, som en tredjelandsstatsborger har fremlagt.

Når der træffes afgørelse om udstedelsen eller forlængelsen af et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, iværksættes en række automatiske kontroller ved brug af interoperabilitetskomponenterne (ESP) for at påvise, om en EU- eller Interpol-database indeholder beviser for, at den pågældende person kan udgøre en trussel mod sikkerhed i en af medlemsstaterne. Den medlemsstat, der udsteder dokumentet, skal følge op på ethvert hit i overensstemmelse med gældende EU-ret og national lovgivning.

Bedre kontrol i behandlingen af visumansøgninger ved hjælp af interoperabilitet

Ifølge de gældende regler er konsulaterne kun forpligtede til at kontrollere rejsende, der er omfattet af et visumkrav, i Schengeninformationssystemet (SIS) for at afgøre, om en visumansøger er genstand for et indrejseforbud. Der er i øjeblikket ingen forpligtelse til at kontrollere visumansøgere i andre EU-databaser (f.eks. Eurodac) eller i Interpols database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter og Interpols database over rejsedokumenter med tilknyttede notifikationer 25 .

Når den europæiske søgeportal er på plads, vil de kompetente myndigheder – herunder de visumudstedende myndigheder – kunne foretage én søgning og få resultater fra alle de systemer, de har adgang til (bl.a. Eurodac, ind- og udrejsesystemet og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre – tredjelandsstatsborgere) i stedet for at skulle søge i de enkelte systemer hver for sig. Den europæiske søgeportal vil gøre det lettere at påvise sikkerhedsrisici og risici for irregulær migration i visumproceduren, idet den sætter visummedarbejderne i stand til hurtigt og effektivt at foretage baggrundskontrol af visumansøgerne.

Forslaget om interoperabilitet sigter også mod at gøre det lettere at opdage tilfælde af flere identiteter og bekæmpe identitetssvig. Ved hjælp af interoperabiliteten vil den myndighed, som behandler en visumansøgning, automatisk blive underrettet, hvis ansøgeren er kendt under forskellige identiteter, og vil kunne træffe de nødvendige foranstaltninger.

Eftersom VIS også er en del af den retlige ramme for interoperabilitet, er der nu teknisk mulighed for i praksis at sikre kommunikationen mellem autoriserede brugere af forskellige databaser på en hurtig, problemfri og systematisk måde. Når visummyndighederne får mulighed for at foretage automatisk kontrol i forhold til andre databaser ved brug af den europæiske søgeportal, vil det være første gang, at interoperabilitetsrammen anvendes i praksis.

Når VIS verificerer og vurderer de oplysninger, som ansøgerne indgiver, sender det automatisk en forespørgsel med ansøgningen til hvert af de ovennævnte systemer.

Ud over automatiske forespørgsler i andre databaser vil behandlingen af visumansøgninger blive styrket af specifikke risikoindikatorer. Indikatorerne indeholder regler for dataanalyse samt specifikke værdier oplyst af medlemsstaterne og statistikker genereret fra andre relevante grænseforvaltnings- og sikkerhedsdatabaser. Dette vil forbedre risikovurderingerne og gøre det muligt at anvende dataanalysemetoden. Risikoindikatorerne indeholder ingen personoplysninger og vil være baseret på statistikker og oplysninger fra medlemsstaterne om trusler, unormalt antal afviste ansøgninger eller personer, hvis tilladelse til ophold er udløbet, blandt visse kategorier af tredjelandsstatsborgere, og risici for folkesundheden.

Indførelsen af systematiske sikkerheds- og migrationskontroller i forbindelse med VIS-oplysninger er baseret på de fordele, som interoperabilitetsrammen giver.

Nemmere identifikation af forsvundne personer

Der kan opstå situationer, hvor personer skal identificeres af hensyn til dem selv – fordi de er forsvundet, savnet eller identificeret som ofre for menneskehandel. Interoperabilitetsrammen giver muligheden for, at politiet kan identificere en person ud fra den pågældendes biometriske data, som er indhentet under en identitetskontrol, hvis den nationale lovgivning tillader det. En sådan adgang er imidlertid ikke tilstrækkeligt effektiv under særlige omstændigheder som f.eks. beskrevet ovenfor. Til dette formål bør de retshåndhævende myndigheder have hurtig adgang til VIS-oplysninger, så de kan foretage en hurtig og pålidelig identifikation af personen, uden at de først skal opfylde alle betingelser og yderligere sikkerhedsforanstaltninger for retshåndhævende myndigheders adgang.

Informationshuller i behandlingen af ansøgninger om visum til kortvarigt ophold skal lukkes: nedsættelse af alderen for, hvornår der kan optages fingeraftryk af ansøgere, og lagring af kopier af rejsedokumenter i VIS til støtte for tilbagesendelsesprocedurer

·Nedsættelse af alderen for, hvornår der kan optages fingeraftryk af ansøgere, der er børn, fra 12 år til seks år

Denne foranstaltning vil give myndighederne mulighed for at verificere et barns identitet under visumansøgningsproceduren og vil gøre det muligt at foretage kontrol ved passage af en ydre grænse. Ved at muliggøre utvetydig identifikation af børn vil denne foranstaltning desuden hjælpe med at beskytte børnene og bekæmpe handel med børn og irregulær migration, samtidig med at hensynet til barnets tarv forbliver i fokus. Der indføres yderligere lovgivningsmæssige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at der tages hensyn til barnets tarv gennem hele visumansøgningsproceduren og ved enhver efterfølgende anvendelse af barnets oplysninger.

Der vil blive taget fingeraftryk af hver visumansøger på seks år og opefter, hvorved gruppen af ansøgere om visum til kortvarigt ophold udvides med gruppen af 6-11-årige.

Da forordning (EF) nr. 810/2009 blev vedtaget, anerkendtes det, at spørgsmålet om tilstrækkeligt pålidelige fingeraftryk af børn under 12 år med henblik på identifikation og kontrol og navnlig spørgsmålet om, hvordan fingeraftryk udvikler sig med alderen, skulle undersøges på et senere tidspunkt. I 2013 undersøgte Det Fælles Forskningscenter (JRC) 26 derfor, hvorvidt automatisk fingeraftryksgenkendelse for børn kan sikre samme genkendelse som for voksne. JRC-undersøgelsen konkluderede, at fingeraftryksgenkendelse af børn i alderen 6-12 er mulig med tilfredsstillende nøjagtighed på visse betingelser. En af disse betingelser er f.eks., at det skal sikres, at operatørerne er tilstrækkeligt uddannet til at optage billeder af høj kvalitet.

Dette resultat blev bekræftet af en anden undersøgelse 27 , som også gav yderligere indblik i betydningen af alder for fingeraftrykskvaliteten. Kommissionen udførte endnu en undersøgelse 28 af nødvendigheden og proportionaliteten af at sænke alderen for, hvornår der kan optages fingeraftryk af børn i visumproceduren. Denne undersøgelse viste, at nedsættelsen af alderen for, hvornår der kan optages fingeraftryk af børn, vil hjælpe med at nå VIS-målene, navnlig vedrørende fremme af bekæmpelsen af identitetssvig og strømlining af kontroller ved grænseovergangsstederne ved de ydre grænser. Det fremgik også af undersøgelsen, at nedsættelse af alderen for, hvornår der kan optages fingeraftryk af børn, kan indebære yderligere fordele, herunder styrkelse af forebyggelsen og bekæmpelsen af krænkelser af børns rettigheder, ved at gøre det muligt at identificere eller verificere identiteten af børn, som er tredjelandsstatsborgere, og som befinder sig på medlemsstaternes område i en situation, hvor deres rettigheder er blevet eller kan blive krænket (f.eks. børn, der er ofre for menneskehandel, forsvundne børn og uledsagede mindreårige, der ansøger om asyl).

·Lagring af en kopi af den biografiske side i ansøgerens rejsedokument i VIS til støtte for tilbagesendelsesprocedurer

Forslaget omfatter en ny kategori af oplysninger, der skal lagres i VIS ved indgivelse af en visumansøgning. I dag tager medlemsstaterne kopier af ansøgerens rejsedokument. Der findes imidlertid ingen EU-regler, som fastsætter ensartede betingelser for opbevaring eller udveksling af disse oplysninger mellem medlemsstaterne. Hvis en kopi af rejsedokumentet opbevares, kan disse dokumenter underkastes bedre kontroller, og tilbagesendelsesprocedurerne bliver mere effektive. Brug af VIS til at gennemføre denne foranstaltning vil støtte EU's tilbagesendelsespolitik.

De kompetente myndigheder for identifikation (og/eller verifikation inden for området) og tilbagesendelse – dvs. migrations- og tilbagesendelsesmyndighederne – som allerede har adgang til at søge i systemet ved brug af tredjelandsstatsborgerens fingeraftryk, kan hente denne kopi efter strenge adgangsregler.

I henhold til VIS-forordningens artikel 2, litra e), har VIS bl.a. til formål "at bistå med identifikationen af alle personer, der ikke eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse i, ophold eller bopæl på medlemsstaternes område". I henhold til artikel 31, stk. 2, kan et begrænset sæt af disse oplysninger overføres eller stilles til rådighed af medlemsstaterne for et tredjeland med henblik på at bevise tredjelandsstatsborgeres identitet, herunder med henblik på tilbagesendelse 29 . VIS er blevet udvidet med denne foranstaltning for at hjælpe med at identificere og tilbagesende irregulære migranter 30 .

Opgradering af andre tekniske komponenter i VIS

VIS Mail-søgemekanismen integreres i VIS med henblik på at strømline udvekslingerne mellem det centrale VIS-system og de nationale systemer. Konfigurationen af det centrale system tilpasses med henblik på at imødekomme behovet for hurtig og effektiv tilgængelighed i perioder med afbrydelse (dvs. backupsystem er ændret til en aktiv/aktiv-konfiguration).

For at forbedre kvaliteten af oplysninger, der registreres i VIS, er der indført indikatorer for mangler i datakvaliteten på ansøgningsniveau. eu-LISA har fået til opgave at forvalte datakvalitetskontrollen i VIS. Der er indført en funktion, som sikrer, at VIS afviser at sende en anmodning om forudgående søgning, indtil alle relevante oplysninger er indsat korrekt. En anden funktion gør det muligt at skelne mellem de tilfælde, hvor fingeraftryk ikke er påkrævet af retlige grunde, og de tilfælde, hvor de ikke kan tilvejebringes. For at afhjælpe problemer med at indsamle biometriske data, navnlig problemer vedrørende kvaliteten af ansigtsbilleder, indføres der alternative standarder, f.eks. direkte indsamling af foto (dvs. ansigtsbillede taget på stedet). Der planlægges en central teknisk løsning vedrørende forudgående søgning, udtalelse og efterfølgende meddelelse, som sætter medlemsstaterne i stand til at forvalte og opdatere deres egne oplysninger vedrørende disse funktioner.

·Retsgrundlag

Retsgrundlaget for denne forordning er følgende artikler i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde: artikel 16, stk. 2, artikel 77, stk. 2, litra a), b), d) og e), artikel 78, stk. 2, litra d), e) og g), artikel 79, stk. 2, litra c) og d), artikel 87, stk. 2, litra a), og artikel 88, stk. 2, litra a).

I henhold til artikel 77, stk. 2, litra a), b), d) og e), i TEUF kan Europa-Parlamentet og Rådet træffe foranstaltninger vedrørende den fælles visumpolitik og andre tilladelser til kortvarigt ophold, personkontrol ved passage af de ydre grænser, nødvendige tiltag til den gradvise udvikling af et integreret system for forvaltningen af de ydre grænser og reglerne om, at personer uanset nationalitet ikke kontrolleres ved passage af de indre grænser. Dette er det primære retsgrundlag for den foreslåede forordning.

I henhold til artikel 16, stk. 2, i TEUF har Unionen beføjelse til at vedtage foranstaltninger vedrørende beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger foretaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer samt af medlemsstaterne under udøvelse af aktiviteter, der er omfattet af EU-retten, og reglerne for den frie udveksling af personoplysninger. Denne bestemmelse i traktaten er også et vigtigt retsgrundlag for dette forslag.

Et supplerende mål for dette forslag er på strenge betingelser at give nationale retshåndhævende myndigheder og Europol adgang til VIS-oplysninger med henblik på retshåndhævelse. Forslaget hviler derfor også på henholdsvis artikel 87, stk. 2, litra a), og artikel 88, stk. 2, litra a). Begge disse supplerende retsgrundlag kræver den samme almindelige lovgivningsprocedure, der finder anvendelse i henhold til artikel 77, stk. 2.

Dette forslag forfølger en række yderligere supplerende mål, f.eks. at bidrage til Dublinproceduren og proceduren for behandling af visumansøgninger, som er foranstaltninger vedtaget i henhold til artikel 78, stk. 2, litra d), e) og g), i TEUF, at hjælpe med at identificere og tilbagesende tredjelandsstatsborgere som en del af de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til artikel 79, stk. 2, litra c), i TEUF, og at støtte identifikationen af ofre for og bekæmpe menneskehandel som en del af de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til artikel 79, stk. 2, litra d), i TEUF. Disse supplerende retsgrundlag er også forenelige med de primære.

·Nærhedsprincippet

Unionen kan i henhold til artikel 77, stk. 2, litra a), i TEUF vedtage foranstaltninger vedrørende "den fælles politik for visa og andre tilladelser til kortvarigt ophold". Dette forslag er inden for de rammer, der er fastsat ved denne bestemmelse. Målet er yderligere at udvikle og forbedre reglerne om elektronisk behandling af ansøgninger om forventet ophold på medlemsstaternes område af en varighed på højst 90 dage inden for en given periode på 180 dage. Medlemsstaterne kan ikke hver for sig i tilstrækkelig grad nå dette mål, da det kun er Unionen, der kan ændre en eksisterende EU-retsakt (VIS-forordningen).

Fri bevægelighed inden for området uden kontrol ved de indre grænser kræver, at de ydre grænser forvaltes effektivt, for at garantere sikkerheden. Medlemsstaterne har derfor aftalt at tage disse udfordringer op i fællesskab, især via udveksling af oplysninger gennem centraliserede EU-systemer på området retlige og indre anliggender. Dette bekræftes af de forskellige konklusioner, som er vedtaget af Det Europæiske Råd og Rådet, især siden 2015.

Fraværet af kontrol ved de indre grænser kræver en forsvarlig forvaltning af de ydre grænser, hvor hver medlemsstat eller det associerede land skal kontrollere de ydre grænser på vegne af de øvrige medlemsstater. Ingen medlemsstat kan alene håndtere irregulær migration og grænseoverskridende kriminalitet. Tredjelandsstatsborgere, der kommer ind i området uden kontrol ved de indre grænser, kan rejse frit inden for dette område. I et område uden indre grænser bør der træffes fælles foranstaltninger mod ulovlig indvandring og international kriminalitet og terrorisme, herunder gennem påvisning af identitetstyveri, og sådanne foranstaltninger lykkes kun, hvis de håndteres på EU-niveau.

I henhold til artikel 77, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har Unionen beføjelse til at vedtage foranstaltninger vedrørende personkontrol og en effektiv kontrol med passagen af medlemsstaternes ydre grænser. Den gældende EU-ret om visumproceduren skal ændres, så der tages højde for rejsemønstret blandt tredjelandsstatsborgere, som ansøger om visum til kortvarigt ophold, navnlig de nylige bestemmelser i ind- og udrejsesystemet, som har afskaffet stempelpligten og indført en ind- og udrejseregistrering for tredjelandsstatsborgere, der er givet tilladelse til indrejse med henblik på et kortvarigt ophold, således at medlemsstaternes myndigheder kan vurdere den lovlige anvendelse af tidligere kortvarige ophold i et område uden kontrol ved de indre grænser.

Med hensyn til visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser omhandler Schengenkonventionens artikel 21 deres gensidige anerkendelse som dokumenter, der tillader deres indehavere at færdes frit inden for Schengenområdet i 90 dage inden for en periode på 180 dage (dvs. svarende til et visum til kortvarigt ophold), såfremt de opfylder betingelserne i artikel 6, stk. 1, litra a), c) og e), i forordning (EU) 2016/399 (Schengengrænsekodeksen). I Rådets forskellige konklusioner 31 opfordres der til nye foranstaltninger for at lukke informationshuller af hensyn til grænseforvaltningen og retshåndhævelsen i forbindelse med grænsepassager, der foretages af personer med et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, muligvis ved at etablere et EU-register til sådanne oplysninger. Hvis oplysninger om disse dokumenter medtages, så de kan deles mellem medlemsstaterne, og indehaverens dokumenter kan verificeres ved de ydre grænser eller på EU's område af andre medlemsstater end den, der har udstedt et dokument, og med henblik på at kontrollere, om den pågældende kan udgøre en trussel mod en af medlemsstaterne, opfylder dette de mål, der er fastsat i artikel 77 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Dette mål kan derfor ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne alene, men bedre nås på EU-plan.

·Proportionalitetsprincippet

Som forklaret i den konsekvensanalyse, der ledsager dette forslag til en revideret forordning, vurderes de politiske valg i dette forslag at stå i et rimeligt forhold til de opstillede mål. De går ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå de ønskede mål.

EU-traktatens artikel 5 fastsætter, at Unionen kun handler i det omfang, det er nødvendigt for at nå traktatens mål. Den form, der er valgt til denne EU-foranstaltning, skal gøre det muligt at nå forslagets målsætning og sikre en så effektiv gennemførelse som muligt. Det foreslåede initiativ udgør en udbygning af reglerne om grænsefri rejse med det formål at sikre, at der anvendes fælles regler ved de ydre grænser på ensartet måde i alle de medlemsstater, der har afskaffet kontrollen ved de indre grænser. Det uddyber et instrument, der giver Unionen oplysninger om tredjelandsstatsborgere. Det kodificerer og forbedrer de retshåndhævende myndigheders nuværende adgang til VIS-oplysningerne om disse kategorier af tredjelandsstatsborgere, hvilket er en passende, præcis, sikker og omkostningseffektiv måde til identifikation af tredjelandsstatsborgere, der er mistænkt (eller ofre) for terrorisme eller en alvorlig forbrydelse, og gør det muligt for myndighederne at søge i ansøgningshistorikken for tredjelandsstatsborgere, der er mistænkt (eller ofre) for sådanne forbrydelser.

Forslaget bygger på princippet om databeskyttelse gennem design og står desuden i et rimeligt forhold til målet, hvad angår retten til beskyttelse af personoplysninger, fordi det ikke kræver, at der indsamles og lagres flere oplysninger i længere tid end, hvad der er absolut nødvendigt for, at systemet kan fungere og opfylde sit formål. Forslaget omhandler og gennemfører desuden alle de sikkerhedsforanstaltninger og mekanismer, der kræves for at sikre en effektiv beskyttelse af de grundlæggende rettigheder for rejsende, især beskyttelsen af deres privatliv og personoplysninger.

Det vil ikke være nødvendigt med yderligere procedurer eller harmonisering på EU-plan for at få systemet til at fungere. Den påtænkte foranstaltning står derfor i et rimeligt forhold til målet, fordi den ikke går ud over, hvad der er nødvendigt, hvad angår foranstaltninger på EU-plan, for at nå de fastsatte mål.

Den foretrukne løsning står også i et rimeligt forhold til målet, hvad angår udgifter, når der henses til de fordele, systemet vil give alle medlemsstater ved forvaltningen af de ydre grænser og udviklingen af en fælles EU-migrationspolitik.

Forslaget er derfor i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

·Valg af retsakt

Dette forslag bygger videre på et eksisterende centraliseret system, hvorigennem medlemsstaterne samarbejder med hinanden, og som kræver fælles systemopbygning og driftsregler. Der fastsættes desuden i forslaget regler om kontrollen ved de ydre grænser og om adgang til systemet, herunder med henblik på retshåndhævelse, som er de samme for alle medlemsstater. Som følge heraf er det kun muligt at vælge en forordning som retsakt.

·Grundlæggende rettigheder

Forslaget til forordning påvirker de grundlæggende rettigheder, navnlig retten til menneskelig værdighed (artikel 1 i EU's charter om grundlæggende rettigheder), retten til frihed og sikkerhed (chartrets artikel 6), respekten for privatliv og familieliv (chartrets artikel 7), beskyttelsen af personoplysninger (chartrets artikel 8), asylretten og nonrefoulementprincippet (chartrets artikel 18 og 19), retten til beskyttelse i tilfælde af udsendelse, udvisning og udlevering (chartrets artikel 19), retten til ikkeforskelsbehandling (chartrets artikel 21), børns rettigheder (chartrets artikel 24) og adgangen til effektive retsmidler (chartrets artikel 47).

I VIS-forordningen fra 2008 fastlægges der strenge regler for adgangen til VIS og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Den omhandler også den enkeltes ret til indsigt, berigtigelse, sletning og klageadgang (dvs. berigtigelse, sletning og retsmidler i henhold til generel forordning om databeskyttelse 32 ), navnlig retten til domstolsprøvelse og uafhængige offentlige myndigheders tilsyn med behandlingen af oplysningerne. Der indføres yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at dække de særlige behov for nye kategorier af oplysninger, databehandling og registrerede, som vil blive omfattet af VIS. Derfor er forslaget i fuld overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder med hensyn til retten til beskyttelse af personoplysninger, og er også i overensstemmelse med artikel 16 i TEUF, der sikrer alle ret til beskyttelse af deres personoplysninger.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

I overensstemmelse med den tekniske undersøgelse, som blev udført af eu-LISA i 2016 vedrørende den tekniske ændring af VIS efter REFIT-evalueringen og konsekvensanalysen, omhandler dette forslag løsningen med at udvide VIS, så systemet kommer til at omfatte oplysninger om visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser, så der udføres automatiske kontroller i forhold til EU- og Interpol-databaser i forbindelse med sikkerhedskontrol og kontrol af irregulær migration, så alderen for, hvornår der kan optages fingeraftryk af børn, sænkes, og så der lagres en kopi af den biografiske side i ansøgerens rejsedokument i VIS. Ifølge undersøgelsen vil dette medføre en udgift på 182 mio. EUR. Udviklingsfasen forventes at være i perioden 2021- 2023, og de nødvendige midler vil følgelig blive dækket af de beløb, der tildeles under det næste EU-budget. Hvis forslaget vedtages inden den næste finansielle ramme, vil de nødvendige ressourcer (et skønnet beløb på 1,5 mio. EUR) blive finansieret over budgetposten for fondsinstrumentet vedrørende grænser og visumpolitik, og beløbene vil blive fratrukket de midler, der er øremærket til 2021-2023. Beløbet på 1,5 mio. EUR vil blive anvendt til at igangsætte forberedelserne, som fører til gennemførelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i dette forslag, f.eks. foranstaltninger vedrørende forberedelse af gennemførelsesretsakter og lancering af offentlige udbud. Hvis der opnås politisk enighed om dette forslag inden marts 2019 (dvs. under den nuværende lovgiver), er målet at gennemføre forslaget inden udgangen af 2021.

De ressourcer, der kræves til dette forslag (både til grænseforvaltningsfonden og til hvert af de berørte agenturer), er forenelige med Kommissionens forslag til den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 af 2. maj 2018. Omkostningerne til gennemførelse af forslaget er fordelt som følger:

105 mio. EUR til eu-LISA (indirekte forvaltning)

45 mio. EUR til medlemsstaterne øremærket i deres nationale programmer (delt forvaltning)

2 mio. EUR til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (EBCGA) (indirekte forvaltning)

30 mio. EUR til Europol (indirekte forvaltning).

Den anvendte omkostningsmodel er forklaret i konsekvensanalysens bilag 3 ("Who is affected and how)", afsnit 2 "Summary of costs and benefits" og bilag 4 "REFIT" og analyseres mere indgående i undersøgelsen "Feasibility and Implications of Lowering the Fingerprinting age for Children", undersøgelsen "Storing a scanned copy of the visa applicants' travel document in the Visa Information System", "Feasibility study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits" og "Legal Analysis on the Necessity and Proportionality of Extending the Scope of the Visa Information System (VIS) to Include Data on Long Stay Visas and Residence Documents", som underbygger konsekvensanalysen.

5.YDERLIGERE OPLYSNINGER

·Planer for gennemførelse og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

Kommissionen vil sørge for overvågningen af gennemførelsen af VIS og evaluere dets primære politiske mål. Fire år efter anvendelsesdatoen for den reviderede VIS-forordning og derefter hvert fjerde år vil Kommissionen forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet. I rapporten gives der en overordnet evaluering af systemets gennemførelse, herunder dets direkte og indirekte virkninger og praktiske indvirkning på de grundlæggende rettigheder. Den bør undersøge de opnåede resultater i forhold til mål, vurdere fremskridtene med hensyn til de fire primære problemområder og vurdere den fortsatte gyldighed af de grundlæggende principper og eventuelle konsekvenser for fremtidige løsninger. Gennemførelsen af VIS evalueres også gennem Schengenevalueringsmekanismen i overensstemmelse med Rådets forordning (EU) nr. 1053/2013 33 , uden at det berører Kommissionens rolle som traktaternes vogter i henhold til artikel 17, stk. 1, i TEU.

·Variabel geometri

Dette forslag er baseret på og videreudvikler Schengenreglerne vedrørende ydre grænser og visa, idet det vedrørende passagen af ydre grænser og indrømmelsen af visa til kortvarigt ophold.

Det har følgende konsekvenser i forhold til protokollerne til traktaten og aftalerne vedrørende associering med den videre udvikling af Schengenreglerne:

Danmark: I medfør af artikel 1 og 2 i protokol (nr. 22) om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), deltager Danmark ikke i Rådets vedtagelse af foranstaltninger i medfør af tredje del, afsnit V, i TEUF.

Inden seks måneder efter, at Rådet har truffet foranstaltning om denne forordning til udbygning af Schengenreglerne, skal Danmark træffe afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre denne forordning i sin nationale lovgivning, jf. artikel 4 i protokollen.

Det Forenede Kongerige og Irland: I medfør af artikel 4 og 5 i protokollen om integration af Schengenreglerne i Den Europæiske Union, Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne og Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne deltager Det Forenede Kongerige og Irland ikke i forordning (EF) nr. 767/2008 (VIS-forordningen) eller i nogen anden af de retsakter, der er almindeligt kendt som "Schengenreglerne", dvs. retsakterne om organisering af og støtte til afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser og de ledsagende foranstaltninger vedrørende kontrol ved de ydre grænser.

Forordningen udgør en udvikling af disse regler, og derfor deltager Det Forenede Kongerige og Irland ikke i vedtagelsen af forordningen, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige og Irland.

På samme måde som i Domstolens dom i sag C-482/08, Det Forenede Kongerige mod Rådet 34 , påvirker den omstændighed, at denne forordning har hjemmel i artikel 87, stk. 2, litra a), og artikel 88, stk. 2, litra a), samt artikel 77, stk. 2, litra b) og d), i TEUF, ikke ovenstående konklusion, idet adgangen til retshåndhævelsesformål er accessorisk i forhold til etableringen af ind- og udrejsesystemet.

Island og Norge: De procedurer, der er fastsat i den associeringsaftale, som er indgået mellem Rådet og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, finder anvendelse, da dette forslag bygger på Schengenreglerne, jf. bilag A til aftalen 35 .

Schweiz: Denne forordning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 36 .

Liechtenstein: Denne forordning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 37 .

Kroatien, Cypern, Bulgarien og Rumænien: Visumpolitikken, herunder VIS, er en del af Schengenreglerne, som endnu ikke finder anvendelse i medlemsstater, der endnu ikke fuldt ud anvender disse regler i henhold til deres tiltrædelsesakter. Der blev indført en forenklet ordning for personkontrol ved de ydre grænser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 565/2014/EU 38 . Denne ordning bygger på, at Bulgarien, Kroatien, Cypern og Rumænien ensidigt anerkender visse dokumenter, navnlig Schengenvisa udstedt af de medlemsstater, der anvender Schengenreglerne, som ligestillede med deres nationale visa til transit gennem eller forventet ophold på deres område af en varighed på højst 90 dage inden for en given periode på 180 dage. I henhold til Rådets afgørelse (EU) 2017/1908 har Bulgarien og Rumænien endvidere adgang til at søge i data i VIS i skrivebeskyttet tilstand uden ret til at registrere, ændre eller slette data i VIS for at lette deres nationale visumansøgningsprocedure og for at forhindre svig og enhver form for misbrug af Schengenvisa ved at kontrollere visaenes gyldighed og ægthed i VIS, for — med hensyn til tredjelandsstatsborgere, der har et Schengenvisum — at lette kontrollen ved grænseovergangssteder ved de ydre grænser og inden for medlemsstaternes område, for at lette afgørelsen af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for ansøgninger om international beskyttelse, for at lette behandlingen af sådanne ansøgninger og for at øge det interne sikkerhedsniveau på medlemsstaternes område ved at lette bekæmpelsen af grov kriminalitet og terrorisme.

Eftersom denne forordning er en videreudvikling af disse regler, for så vidt som søgning i VIS og udveksling af oplysninger udvides til visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser, som også anerkendes af disse medlemsstater som ligestillede med deres nationale visa til transit gennem eller forventet ophold på deres område, bør Bulgarien og Rumænien også have adgang til at søge i visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser til de samme formål som fastsat i Rådets afgørelse (EU) 2017/1908.

2018/0152 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 16, stk. 2, artikel 77, stk. 2, litra a), b), d) og e), artikel 78, stk. 2, litra d), e) og g), artikel 79, stk. 2, litra c) og d), artikel 87, stk. 2, litra a), og artikel 88, stk. 2, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 39 ,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 40 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Visuminformationssystemet (VIS) blev indført ved Rådets beslutning 2004/512/EF 41 som den teknologiske løsning til udveksling af visumoplysninger mellem medlemsstaterne. I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 42 fastlægges formålet med, funktionerne i og ansvaret for VIS samt betingelserne og procedurerne for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold for at lette behandlingen af ansøgninger om visum til kortvarigt ophold og afgørelserne i forbindelse hermed. I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 43 fastsættes reglerne for registrering af biometriske identifikatorer i VIS. I Rådets afgørelse 2008/633/RIA 44 fastlægges betingelserne for, at de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og Europol kan få adgang til at søge i VIS med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger.

(2)De overordnede formål med VIS er at forbedre gennemførelsen af den fælles visumpolitik, det konsulære samarbejde og konsultationerne mellem de centrale visummyndigheder ved at lette udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne om ansøgninger og om afgørelser i forbindelse hermed med henblik på at lette visumansøgningsprocedurerne, at forhindre "visumshopping", at lette bekæmpelsen af identitetssvig, at lette kontrollen ved grænseovergangsstederne ved de ydre grænser og inden for medlemsstaternes område, at bistå med identifikationen af alle personer, der ikke eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse i, ophold eller bopæl på medlemsstaternes område, at lette anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 45 og at bidrage til forebyggelsen af trusler mod de enkelte medlemsstaters indre sikkerhed.

(3)I sin meddelelse af 6. april 2016 med titlen "Stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed" 46 redegjorde Kommissionen for behovet for, at Unionen styrker og forbedrer sine IT-systemer, sin dataarkitektur og informationsudvekslingen på området grænseforvaltning, retshåndhævelse og bekæmpelse af terrorisme, ligesom den understregede behovet for at forbedre systemernes interoperabilitet. I meddelelsen fremhævedes også behovet for at afhjælpe informationshuller, herunder vedrørende tredjelandsstatsborgere med visum til længerevarende ophold.

(4)Rådet godkendte en køreplan til styrkelse af informationsudveksling og informationsstyring 47 den 10. juni 2016. For at afhjælpe de eksisterende informationshuller i de dokumenter, der udstedes til tredjelandsstatsborgere, opfordrede Rådet Kommissionen til at undersøge mulighederne for at etablere et centralt register over opholdstilladelser og visa til længerevarende ophold, der er udstedt af medlemsstaterne, med henblik på at lagre oplysninger om disse dokumenter, herunder om deres udløbsdatoer og mulige tilbagetrækning. I artikel 21 i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen fastlægges retten til fri bevægelighed på de kontraherende staters område i en periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage ved at indføre gensidig anerkendelse af de opholdstilladelser og visa til længerevarende ophold, der udstedes af disse stater.

(5)I Rådets konklusioner af 9. juni 2017 om vejen frem for at forbedre udvekslingen af oplysninger og sikre interoperabiliteten mellem EU's informationssystemer 48 anerkendte Rådet, at der kan være behov for nye foranstaltninger for at lukke informationshuller af hensyn til grænseforvaltningen og retshåndhævelsen i forbindelse med grænsepassager, der foretages af personer med et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse. Rådet opfordrede Kommissionen til, som en prioritet, at iværksætte en feasibilityundersøgelse vedrørende etableringen af et centralt EU-register til oplysninger om visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser. På dette grundlag gennemførte Kommissionen to undersøgelser: I den første feasibilityundersøgelse 49 blev det konkluderet, at det ville være teknisk muligt at udvikle et register, og at genbrug af VIS-strukturen ville være den bedste tekniske løsning, mens den anden undersøgelse 50 omfattede en analyse af nødvendigheden og proportionaliteten og påviste, at en udvidelse af anvendelsesområdet for VIS til at omfatte ovennævnte dokumenter ville være nødvendig og ville stå i et rimeligt forhold til de opstillede mål.

(6)I sin meddelelse af 27. september 2017 om gennemførelsen af den europæiske dagsorden for migration 51 anførte Kommissionen, at EU's fælles visumpolitik er et væsentligt redskab til fremme af turismen og erhvervslivet, men også et vigtigt redskab til forebyggelse af sikkerhedsrisici eller risici for irregulær migration til Unionen. I meddelelsen anerkendtes behovet for at tilpasse den gældende visumpolitik bedre til de aktuelle udfordringer ved at benytte nye IT-løsninger og afveje fordelene ved udstedelse af visa og visumfrie rejser mod forbedret migrations-, sikkerheds- og grænseforvaltning. Ifølge meddelelsen ville retsreglerne for VIS blive revideret for yderligere at forbedre visumbehandlingen, bl.a. hvad angår databeskyttelsesrelaterede aspekter og retshåndhævende myndigheders adgang til systemet, yderligere udvide anvendelsen af VIS i forbindelse med nye kategorier og dataanvendelser og fuldt ud udnytte interoperabilitetsinstrumenterne.

(7)I sin meddelelse af 14. marts 2018 om tilpasning af den fælles visumpolitik til de nye udfordringer 52 bekræftede Kommissionen, at retsreglerne for VIS ville blive revideret som en del af nogle mere generelle overvejelser om IT-systemernes interoperabilitet.

(8)Ved vedtagelsen af forordning (EF) nr. 810/2009 anerkendtes det, at spørgsmålet om tilstrækkeligt pålidelige fingeraftryk af børn under 12 år med henblik på identifikation og kontrol og navnlig spørgsmålet om, hvordan fingeraftryk udvikler sig med alderen, skulle afklares på et senere tidspunkt på grundlag af resultaterne af en undersøgelse, der er udført under Kommissionens ansvar. I en undersøgelse 53 udført i 2013 af Det Fælles Forskningscenter blev det konkluderet, at fingeraftryksgenkendelse af børn i alderen 6-12 er mulig med tilfredsstillende nøjagtighed på visse betingelser. Dette resultat blev bekræftet af en anden undersøgelse 54 , som også gav yderligere indblik i betydningen af alder for fingeraftrykskvaliteten. På dette grundlag udførte Kommissionen i 2017 endnu en undersøgelse af nødvendigheden og proportionaliteten af at nedsætte alderen for, hvornår der kan optages fingeraftryk af børn i visumproceduren, til seks år. Ifølge denne undersøgelse 55 vil nedsættelsen af alderen for, hvornår der kan optages fingeraftryk af børn, hjælpe med at nå VIS-målene, navnlig vedrørende fremme af bekæmpelsen af identitetssvig og strømlining af kontroller ved grænseovergangsstederne ved de ydre grænser, og kan indebære yderligere fordele, herunder styrkelse af forebyggelsen og bekæmpelsen af krænkelser af børns rettigheder, ved at gøre det muligt at identificere eller verificere identiteten af børn, som er tredjelandsstatsborgere, som befinder sig på Schengenområdet i en situation, hvor deres rettigheder er blevet eller kan blive krænket (f.eks. børn, der er ofre for menneskehandel, forsvundne børn og uledsagede mindreårige, der ansøger om asyl).

(9)Barnets tarv skal være et primært hensyn for medlemsstaterne i forbindelse med alle de procedurer, som er fastsat i denne forordning. Der skal tages hensyn til barnets velfærd og sikkerhed og barnets egen mening under hensyntagen til vedkommendes alder og modenhed. VIS er særligt relevant, hvis der er risiko for, at et barn er offer for menneskehandel.

(10)De personoplysninger, der fremlægges af en person, der ansøger om et visum til kortvarigt ophold, bør behandles af VIS med henblik på at vurdere, om ansøgerens indrejse i Unionen kan udgøre en trussel mod sikkerheden eller folkesundheden i Unionen, og også vurdere, om det er sandsynligt, at ansøgeren vil migrere på irregulær vis. For tredjelandsstatsborgere, som har fået et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, bør disse kontroller begrænses til det nødvendige for at vurdere dokumentindehaverens identitet samt ægtheden og gyldigheden af visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen og for at vurdere, om den pågældende tredjelandsstatsborgers indrejse i Unionen kan udgøre en trussel mod sikkerheden eller folkesundheden i Unionen. Kontrollerne bør ikke påvirke beslutninger om visa til længerevarende ophold eller opholdstilladelser.

(11)Vurderingen af sådanne risici kan ikke foretages uden behandling af personoplysninger vedrørende den pågældendes identitet, rejsedokument og eventuelle sponsor eller, hvis ansøgeren er mindreårig, den ansvarlige persons identitet. Hver enkelt personoplysning i ansøgninger bør sammenlignes med oplysningerne i et register, et dossier eller en indberetning i et informationssystem (Schengeninformationssystemet (SIS), visuminformationssystemet (VIS), Europol-data, Interpols database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter (SLTD), ind- og udrejsesystemet, Eurodac, ECRIS-TCN-systemet vedrørende terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger og/eller Interpols database over rejsedokumenter med tilknyttede notifikationer (TDAWN)) eller med overvågningslister eller specifikke risikoindikatorer. De kategorier af personoplysninger, der bør anvendes til sammenligninger, bør begrænses til de kategorier af oplysninger, der findes i de informationssystemer, der søges i, til overvågningslisten eller til de specifikke risikoindikatorer.

(12)Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer blev fastsat ved [forordning (EU) XX om interoperabilitet], så disse EU-informationssystemer og deres oplysninger supplerer hinanden med henblik på at forbedre forvaltningen af de ydre grænser, bidrage til forebyggelse og bekæmpelse af irregulær migration og skabe et højt sikkerhedsniveau inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed i Unionen, herunder opretholde den offentlige sikkerhed og den offentlige orden samt beskytte sikkerheden på medlemsstaternes område.

(13)Med interoperabiliteten mellem EU-informationssystemerne kan systemerne supplere hinanden med det formål at fremme den korrekte identifikation af personer, bidrage til bekæmpelse af identitetssvig, forbedre og harmonisere kravene til datakvalitet i de forskellige EU-informationssystemer, lette den tekniske og operationelle gennemførelse i medlemsstaterne af eksisterende og fremtidige EU-informationssystemer, styrke og forenkle de betingelser for datasikkerhed og databeskyttelse, der styrer de respektive EU-informationssystemer, strømline de retshåndhævende myndigheders adgang til ind- og udrejsesystemet, VIS, [ETIAS] og Eurodac og støtte målene med ind- og udrejsesystemet, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS og [ECRIS-TCN-systemet].

(14)Interoperabilitetskomponenterne omfatter ind- og udrejsesystemet, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS og [ECRIS-TCN-systemet] samt Europol-data, i det omfang det giver mulighed for at søge i disse samtidig med EU-informationssystemerne, og det er følgelig hensigtsmæssigt at bruge disse komponenter til at foretage automatiske kontroller og ved adgang til VIS med henblik på retshåndhævelse. Den europæiske søgeportal (ESP) bør anvendes til dette formål for at give brugere hurtig, problemfri, effektiv, systematisk og kontrolleret adgang til de EU-informationssystemer, Europol-data og Interpol-databaser, de skal bruge for at løse deres opgaver i overensstemmelse med deres adgangsrettigheder, og for at støtte formålene med VIS.

(15)Sammenligningen med andre databaser bør automatiseres. Hvis en sådan sammenligning viser, at der er overensstemmelse ("hit") med andre personoplysninger eller en kombination heraf i ansøgningerne eller et register, et dossier eller en indberetning i ovennævnte informationssystemer eller med personoplysninger på overvågningslisten, bør ansøgningen behandles manuelt af en medarbejder hos den ansvarlige myndighed. Den vurdering, der foretages af den ansvarlige myndighed, bør føre til, at der træffes afgørelse om at udstede eller ikke udstede et visum til kortvarigt ophold.

(16)Et afslag på en ansøgning om et visum til kortvarigt ophold bør ikke udelukkende baseres på den automatiske behandling af personoplysninger i ansøgninger.

(17)Ansøgere, der har fået afslag på en ansøgning om et visum til kortvarigt ophold på grundlag af oplysninger indhentet ved VIS-behandling, bør have ret til at påklage afgørelsen. Klagesager bør føres i den medlemsstat, der har truffet afgørelse om ansøgningen, og i henhold til den pågældende medlemsstats nationale lovgivning. De gældende beskyttelsesforanstaltninger og regler om appel i forordning (EF) nr. 767/2008 bør finde anvendelse.

(18)Specifikke risikoindikatorer, der svarer til en tidligere konstateret risiko for irregulær migration, for sikkerheden eller for folkesundheden, bør anvendes til at analysere ansøgningen om et visum til kortvarigt ophold. De kriterier, der anvendes til at indkredse specifikke risikoindikatorer, bør under ingen omstændigheder alene være baseret på en persons køn eller alder. De må under ingen omstændigheder være baseret på oplysninger, der afslører en persons race, farve, etniske eller sociale oprindelse, genetiske anlæg, sprog, politiske eller andre anskuelser, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, fødsel, handicap eller seksuel orientering.

(19)De kontinuerligt nye former for sikkerhedstrusler, nye mønstre for irregulær migration og trusler mod folkesundheden, der dukker op, kræver effektive reaktioner og skal bekæmpes med moderne midler. Da disse midler indebærer behandling af betydelige mængder personoplysninger, bør der indføres passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at interferensen med retten til beskyttelse af privatlivets fred og retten til beskyttelse af personoplysninger begrænses til det, der er nødvendigt i et demokratisk samfund.

(20)Det bør sikres, at der mindst anvendes det samme niveau af kontroller for personer, der ansøger om et visum til kortvarigt ophold, og tredjelandsstatsborgere, der har fået et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, som for tredjelandsstatsborgere uden visumpligt. Til dette formål opstilles der også en overvågningsliste med oplysninger om personer, der er mistænkt for at have begået grov kriminalitet eller en terrorhandling, eller mod hvem der er konkrete indicier for eller rimelig grund til at antage, at de vil begå grov kriminalitet eller en terrorhandling, og som også bør anvendes til kontroller vedrørende disse kategorier af tredjelandsstatsborgere.

(21)Med henblik på at overholde deres forpligtelser i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen bør internationale transportvirksomheder kunne kontrollere, om tredjelandsstatsborgere med et visum til kortvarigt ophold, et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse er i besiddelse af de krævede gyldige rejsedokumenter. Denne kontrol bør muliggøres ved daglige udtræk af VIS-oplysninger til en særskilt skrivebeskyttet database, som understøtter udtræk af den mindste nødvendige delmængde af data til at foretage en forespørgsel, der fører til et OK/NOT OK-svar.

(22)Denne forordning bør fastlægge, hvilke myndigheder i medlemsstaterne der kan få tilladelse til at få adgang til VIS med henblik på at indlæse, ændre, slette eller søge efter oplysninger om visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser til de særlige formål, der er fastsat i VIS for denne kategori af dokumenter og deres indehavere, og i det omfang, det er nødvendigt, for at de kan udføre deres opgaver.

(23)Enhver behandling af VIS-oplysninger om visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser bør stå i forhold til de forfulgte mål og være nødvendig for udførelsen af de kompetente myndigheders opgaver. Ved anvendelsen af VIS bør de kompetente myndigheder sikre, at den menneskelige værdighed og integriteten for de personer, hvorom der anmodes om oplysninger, respekteres, og de må ikke forskelsbehandle personer på grundlag af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering.

(24)Ved bekæmpelsen af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger er det bydende nødvendigt, at de retshåndhævende myndigheder råder over helt aktuelle oplysninger, hvis de skal udføre deres opgaver. Medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til VIS er fastlagt ved Rådets afgørelse 2008/633/RIA. Indholdet af denne afgørelse bør integreres i VIS-forordningen for at bringe den i overensstemmelse med den nuværende traktatmæssige ramme.

(25)Adgang til VIS-oplysninger med henblik på retshåndhævelse har allerede vist sig nyttig i forbindelse med identifikation af personer, der led en voldsom død, eller som hjælp for efterforskere til at gøre væsentlige fremskridt i sager om menneskehandel, terrorisme og narkotikahandel. VIS-oplysninger vedrørende længerevarende ophold bør derfor være til rådighed for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Den Europæiske Politienhed ("Europol") på de betingelser, der er fastsat i denne forordning.

(26)Europol spiller en central rolle med hensyn til samarbejdet mellem medlemsstaternes myndigheder på området vedrørende grænseoverskridende kriminalitet ved at understøtte forebyggelse, analyse og efterforskning af kriminalitet på EU-plan. Europols nuværende adgang til VIS inden for rammerne af dets opgaver bør kodificeres og strømlines, herunder også på baggrund af den nylige udvikling i den retlige ramme, f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 56 .

(27)Adgang til VIS med henblik på at forebygge, afsløre eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger udgør et indgreb i de grundlæggende rettigheder, hvad angår respekt for enkeltpersoners privatliv og beskyttelse af personoplysninger for personer, hvis personoplysninger behandles i VIS. Et sådant indgreb skal ske i henhold til loven, og loven skal være formuleret tilstrækkeligt præcist til, at borgerne kan indrette deres adfærd herefter, og skal beskytte den enkelte mod vilkårlighed og med tilstrækkelig klarhed angive omfanget af det skøn, der indrømmes de kompetente myndigheder, og bestemme, hvordan skønnet skal udøves. Ethvert indgreb skal i et demokratisk samfund anses for nødvendigt for at beskytte en lovlig og forholdsmæssig interesse, og indgrebet skal stå i et rimeligt forhold til det lovlige formål, der forfølges med det.

(28)I henhold til [forordning 2018/XX om interoperabilitet] kan en medlemsstats politimyndighed i overensstemmelse med den nationale lovgivning identificere en person med biometriske oplysninger om den pågældende person indhentet under en identitetskontrol. Der kan dog være særlige omstændigheder, hvor det er nødvendigt at identificere en person af hensyn til den pågældende. Sådanne tilfælde omfatter situationer, hvor personen er blevet fundet efter at være forsvundet, blevet bortført eller blevet identificeret som et offer for menneskehandel. I sådanne tilfælde bør de retshåndhævende myndigheder have hurtig adgang til VIS-oplysninger, så de kan foretage en hurtig og pålidelig identifikation af personen, uden at de først skal opfylde alle betingelse og yderligere sikkerhedsforanstaltninger for retshåndhævende myndigheders adgang.

(29)Sammenligninger af oplysninger på grundlag af et latent fingeraftryk, som er det fingeraftryksspor, der kan findes på et gerningssted, er af afgørende betydning inden for politisamarbejde. Muligheden for at sammenligne et latent fingeraftryk med de fingeraftryksoplysninger, der er lagret i VIS, i de tilfælde, hvor der er rimelig grund til at antage, at gerningsmanden eller offeret kan være registreret i VIS, vil give de retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne et meget værdifuldt redskab til at forebygge, opdage eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger, når f.eks. de eneste beviser på et gerningssted er latente fingeraftryk.

(30)Det er nødvendigt at udpege de kompetente myndigheder i medlemsstaterne samt det centrale adgangspunkt, hvorigennem anmodninger om adgang til VIS indgives, og at føre en liste over de operative enheder inden for de udpegede myndigheder, som er bemyndigede til at anmode om en sådan adgang til de specifikke formål vedrørende forebyggelse, opdagelse eller efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger.

(31)Anmodninger om adgang til oplysninger lagret i det centrale system bør fremsættes af de operative enheder inden for de udpegede myndigheder til det centrale adgangspunkt og bør være begrundede. De operative enheder inden for de udpegede myndigheder, der er bemyndiget til at anmode om adgang til VIS-oplysninger, må ikke fungere som kontrolmyndighed. De centrale adgangspunkter bør handle uafhængigt af de udpegede myndigheder og være ansvarlige for på uafhængig vis at sikre en streng overholdelse af de adgangsbetingelser, der er fastsat i forordningen. I ekstraordinære tilfælde af hastende karakter, hvor det er nødvendigt tidligt at få adgang til oplysninger for at reagere på en specifik og reel trussel i forbindelse med terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger, bør det centrale adgangspunkt behandle anmodningen omgående og først foretage verifikationen bagefter.

(32)For at beskytte personoplysninger og udelukke systematiske søgninger, der udføres af retshåndhævende myndigheder, bør behandling af VIS-oplysninger kun finde sted i særlige tilfælde, og når det er nødvendigt med henblik på at forebygge, afsløre eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger. De udpegede myndigheder og Europol må således kun anmode om adgang til VIS, når de har rimelig grund til at tro, at en sådan adgang vil kunne tilvejebringe oplysninger, der i væsentlig grad vil kunne hjælpe dem med at forebygge, opdage eller efterforske en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling.

(33)Personoplysninger om indehavere af dokumenter til længerevarende ophold, der er lagret i VIS, bør ikke gemmes længere, end det er nødvendigt af hensyn til formålene med VIS. Det er hensigtsmæssigt at opbevare oplysningerne om tredjelandsstatsborgere i en periode på fem år for at gøre det muligt at tage hensyn til oplysninger i forbindelse med vurderingen af ansøgninger om visum til kortvarigt ophold, for at gøre det muligt at påvise ophold efter udløbet af gyldighedsperioden og for at foretage sikkerhedsvurderinger af tredjelandsstatsborgere med sådanne dokumenter. Oplysninger om tidligere anvendelser af et dokument kan lette udstedelsen af yderligere visa til kortvarigt ophold. En kortere periode ville ikke være tilstrækkelig i forbindelse med disse formål. Oplysningerne bør slettes efter en periode på fem år, medmindre der er grunde til at slette dem tidligere.

(34)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 57 finder anvendelse på medlemsstaternes behandling af personoplysninger i medfør af denne forordning. Retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 58 .

(35)Medlemmer af europæiske grænse- og kystvagthold og hold af medarbejdere, der er involveret i opgaver vedrørende tilbagesendelse, har i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 tilladelse til at foretage søgninger i europæiske databaser, der er nødvendige for at opfylde de operative mål, der er fastlagt i den operative plan om grænsekontrol, grænseovervågning og tilbagesendelse, under værtsmedlemsstatens myndighed. Med henblik på at lette denne søgning og give holdene en effektiv adgang til de data, der er indlæst i VIS, bør Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning have adgang til VIS. Sådan adgang bør være underlagt de betingelser og begrænsninger for adgang, der finder anvendelse på medlemsstaternes myndigheder i forbindelse med hvert af de specifikke formål, for hvilke der kan søges i VIS-oplysninger.

(36)Tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere, der ikke opfylder eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse, kortvarigt ophold eller ophold i medlemsstaterne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF 59 , er en vigtig komponent i den samlede indsats for at bekæmpe irregulær migration og er en vigtig grund, der vedrører hensynet til vigtige samfundsinteresser.

(37)De tredjelande, hvortil der sker tilbagesendelse, er ofte ikke omfattet af afgørelser om tilstrækkelighed vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 45 i forordning (EU) 2016/679 eller nationale bestemmelser om gennemførelse af artikel 36 i direktiv (EU) 2016/680. Unionen har endvidere med sin omfattende indsats for at samarbejde med de vigtigste oprindelseslande for tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, som har pligt til at vende tilbage, ikke været i stand til at sikre, at sådanne tredjelande systematisk opfylder den forpligtelse til at tilbagetage deres egne statsborgere, der er fastsat i folkeretten. Tilbagetagelsesaftaler, der er indgået eller forhandles af Unionen eller medlemsstaterne, og som indeholder de fornødne garantier for overførslen af oplysninger til tredjelande i henhold til artikel 46 i forordning (EU) 2016/679 eller i henhold til nationale bestemmelser om gennemførelse af artikel 37 i direktiv (EU) 2016/680, omfatter et begrænset antal sådanne tredjelande, og det er usikkert, om nye aftaler vil blive indgået. I sådanne situationer kan personoplysninger i henhold til denne forordning overføres til tredjelandsmyndigheder med henblik på at gennemføre EU's tilbagesendelsespolitik, såfremt betingelserne i artikel 49, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2016/679 eller de nationale bestemmelser om gennemførelse af artikel 38 eller 39 i direktiv (EU) 2016/680 opfyldes.

(38)Medlemsstaterne bør i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler, og når det er påkrævet i særlige tilfælde for udførelsen af opgaver i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/… 60 [forordningen om en EU-ramme for genbosætning], stille relevante personoplysninger behandlet i VIS til rådighed for [Den Europæiske Unions Asylagentur] og relevante internationale organer som f.eks. De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge, Den Internationale Organisation for Migration og Den Internationale Røde Kors Komités flygtninge- og genbosætningsoperationer vedrørende tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som de har henvist til medlemsstater i forbindelse med gennemførelsen af forordning (EU) …/… [forordningen om en EU-ramme for genbosætning].

(39)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 61 finder anvendelse på EU-institutionernes og -organernes aktiviteter, når de udfører deres opgaver som ansvarlige for den operationelle forvaltning af VIS.

(40)Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt, jf. artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001 og afgav udtalelse den ….

(41)Med henblik på at fremme tredjelandes samarbejde om tilbagetagelse af ulovlige migranter og lette tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, hvis oplysninger kan lagres i VIS, bør kopier af rejsedokumenter tilhørende personer, der ansøger om et visum til kortvarigt ophold, forblive lagret i VIS. I modsætning til oplysninger, der udtrækkes af VIS, er kopier af rejsedokumenter et bevis for nationalitet, som mere bredt anerkendes af tredjelande.

(42)Søgning i listen over rejsedokumenter, der giver indehaveren ret til at passere de ydre grænser, og som kan forsynes med et visum, jf. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1105/2011/EU 62 , er en obligatorisk del af proceduren for visumundersøgelse. Visummyndigheder bør systematisk opfylde denne forpligtelse, og denne liste bør derfor indarbejdes i VIS for at muliggøre automatisk kontrol af anerkendelsen af ansøgerens rejsedokument.

(43)Uden at det berører medlemsstaternes ansvar for, at de oplysninger, der indlæses i VIS, er korrekte, bør eu-LISA have ansvaret for at højne datakvaliteten ved at indføre et centralt redskab til overvågning af datakvaliteten og for jævnligt at forelægge medlemsstaterne rapporter om den.

(44)For at muliggøre bedre overvågning af brugen af VIS til at analysere tendenser med hensyn til migrationspres og grænseforvaltning bør eu-LISA kunne udvikle nyskabende midler til statistisk rapportering til medlemsstaterne, Kommissionen, Europol og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning uden at bringe dataintegriteten i fare. Der bør derfor oprettes et centralt statistisk register. Ingen af de udarbejdede statistikker bør indeholde personoplysninger.

(45)Denne forordning berører ikke anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF 63 .

(46)Målene for denne forordning kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af behovet for at sikre gennemførelsen af en fælles politik for visa, et højt niveau af sikkerhed i området uden indre grænser og den gradvise udvikling af et integreret system for forvaltningen af de ydre grænser bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(47)Med denne forordning fastsættes der strenge regler for adgangen til VIS og bestemmelser om de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Den indeholder også regler om den enkeltes ret til indsigt, berigtigelse, sletning og retsmidler, navnlig retten til domstolsprøvelse og uafhængige offentlige myndigheders tilsyn med behandlingen af oplysningerne. Der indføres yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at dække de særlige behov for nye kategorier af oplysninger, databehandling og registrerede, som vil blive omfattet af VIS. Denne forordning overholder derfor de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig retten til menneskelig værdighed, retten til frihed og sikkerhed, respekten for privatliv og familieliv, beskyttelsen af personoplysninger, retten til asyl og beskyttelse af princippet om non-refoulement samt beskyttelse i tilfælde af udsendelse, udvisning og udlevering, retten til ikkeforskelsbehandling, børns rettigheder samt adgangen til effektive retsmidler.

(48)Specifikke bestemmelser bør finde anvendelse på tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af en visumpligt og er familiemedlemmer til en unionsborger, på hvem direktiv 2004/38/EF finder anvendelse, eller til en tredjelandsstatsborger, der har ret til fri bevægelighed i henhold EU-retten, og som ikke er indehaver af et opholdskort som omhandlet i direktiv 2004/38/EF. I artikel 21, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) er det fastsat, at enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. De respektive begrænsninger og betingelser findes i direktiv 2004/38/EF.

(49)Som bekræftet af Den Europæiske Unions Domstol har disse familiemedlemmer ikke kun ret til at indrejse på en medlemsstats område, men også til at få et indrejsevisum med henblik herpå. Medlemsstaterne skal bistå disse personer med at opnå de fornødne visa, som skal være gratis, så hurtigt så muligt efter en hasteprocedure.

(50)Retten til at få et visum er ikke betingelsesløs, idet familiemedlemmer, der udgør en risiko for den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller folkesundheden i henhold til direktiv 2004/38/EF, kan få afslag på deres ansøgning. På baggrund heraf kan familiemedlemmers personoplysninger kun kontrolleres i forbindelse med identifikationen af dem og deres status, hvis oplysningerne er relevante for vurderingen af den sikkerhedstrussel, de kunne udgøre. Behandlingen af deres ansøgninger om visum bør udelukkende ske ud fra sikkerhedsmæssige hensyn og ikke af hensyn til risikoen for migration.

(51)I overensstemmelse med artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Inden seks måneder efter, at Rådet har truffet foranstaltning om denne forordning til udbygning af Schengenreglerne, træffer Danmark afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre denne forordning i sin nationale lovgivning, jf. artikel 4 i protokollen.

(52)Denne forordning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF 64 . Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(53)Denne forordning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF 65 . Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(54)For så vidt angår Island og Norge udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 66 henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF 67 .

(55)For så vidt angår Schweiz udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 68 henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF 69 sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF og med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/149/RIA 70 .

(56)For så vidt angår Liechtenstein udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om dette lands associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 71 henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/350/EU 72 og med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/349/EU 73 .

(57)Denne forordning, med undtagelse af artikel 22r, udgør en retsakt, der bygger på eller på anden måde vedrører Schengenreglerne, jf. henholdsvis artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003, artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005 og artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2011, med undtagelse af de bestemmelser, der er gjort gældende for Bulgarien og Rumænien ved Rådets afgørelse (EU) 2017/1908 74

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 767/2008 foretages følgende ændringer:

1)I artikel 1 tilføjes følgende stykker:

"I denne forordning fastlægges også procedurer for udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser, herunder om visse afgørelser om visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser.

Ved at lagre oplysninger om identitet, rejsedokumenter og biometri i det fælles identitetsregister (CIR) oprettet ved artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2018/XX* [forordning (EU) 2018/XX om interoperabilitet] bidrager VIS til at lette og fremme korrekt identifikation af personer, der er registreret i VIS."

_______

*    Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2018/XX* [forordning (EU) 2018/XX om interoperabilitet] (EUT L)."

2)Artikel 2 affattes således:

"Artikel 2
Formål

1. VIS har til formål at forbedre gennemførelsen af den fælles visumpolitik, det konsulære samarbejde og konsultationerne mellem de centrale visummyndigheder ved at lette udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne om ansøgninger og om afgørelser i forbindelse hermed med henblik på:

a) at lette visumansøgningsprocedurerne

b) at forebygge omgåelse af kriterierne for afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af ansøgningen

c) at lette bekæmpelsen af svig

d) at lette kontrollen ved grænseovergangsstederne ved de ydre grænser og inden for medlemsstaternes område

e) at bistå med identifikationen og tilbagesendelsen af alle personer, der ikke eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse i, ophold eller bopæl på medlemsstaternes område

f) at bistå med identifikationen af personer, som er forsvundet

g) at fremme anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013* og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU**

h) at bidrage til forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger

i) at bidrage til forebyggelsen af trusler mod de enkelte medlemsstaters indre sikkerhed

j) at sikre korrekt identifikation af personer

k) at støtte målene for Schengeninformationssystemet (SIS) i forbindelse med indberetninger om tredjelandsstatsborgere, der er nægtet indrejse, personer, der er eftersøgte med henblik på anholdelse, overgivelse eller udlevering, forsvundne personer, personer, der eftersøges med henblik på at yde bistand i forbindelse med retsforfølgning, og personer, der er genstand for diskret kontrol eller specifik kontrol.

2. Med hensyn til visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser har VIS til formål at lette udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne om ansøgninger og om afgørelser i forbindelse hermed med henblik på at:

a) understøtte et højt sikkerhedsniveau ved at bidrage til vurderingen af, om ansøgeren udgør en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden, indre sikkerhed eller folkesundhed, forud for deres ankomst til grænseovergangsstederne ved de ydre grænser

b) forbedre effektiviteten af grænsekontroller og kontroller inden for området

c) bidrage til forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger

d)    sikre korrekt identifikation af personer

e)    lette anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 og af direktiv 2013/32/EU

f)    støtte målene for Schengeninformationssystemet (SIS) i forbindelse med indberetninger om tredjelandsstatsborgere, der er nægtet indrejse, personer, der er eftersøgte med henblik på anholdelse, overgivelse eller udlevering, forsvundne personer, personer, der eftersøges med henblik på at yde bistand i forbindelse med retsforfølgning, og personer, der er genstand for diskret kontrol eller specifik kontrol."

*    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 31).

**    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (omarbejdning) (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 60)."

3)Artikel 3 udgår.

4)I artikel 4 tilføjes følgende numre:

(12)"VIS-oplysninger": alle oplysninger, der er lagret i det centrale VIS-system og i det fælles identitetsregister, jf. artikel 9-14 og artikel 22c-22f

(13)"identitetsdata": de data, som er omhandlet i artikel 9, nr. 4), litra a) og aa)

(14)"fingeraftryksoplysninger": de oplysninger vedrørende fingeraftryk, der er lagret i et VIS-dossier

(15)"ansigtsbillede": et digitalt billede af ansigtet

(16)"Europol-data": de personoplysninger, der behandles af Europol til de formål, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794*

(17)"opholdstilladelse": alle opholdstilladelser, der er udstedt af medlemsstaterne efter det ensartede format, der er fastlagt ved Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002**, og alle andre dokumenter omhandlet i artikel 2, stk. 16, litra b), i forordning (EU) 2016/399

(18)"visum til længerevarende ophold": en tilladelse udstedt af en medlemsstat i overensstemmelse med Schengenkonventionens artikel 18

(19)"national tilsynsmyndighed" med hensyn til retshåndhævelse: de tilsynsmyndigheder, der er oprettet i medfør af artikel 41 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680***

(20)"retshåndhævelse": forebyggelse, opdagelse og efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger

(21)"terrorhandlinger": de strafbare handlinger i national lovgivning, der svarer til eller er ligestillet med dem, der er nævnt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541****

(22)"alvorlige strafbare handlinger": de straffelovsovertrædelser, som svarer til eller er ligestillet med dem, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA*****, hvis de i henhold til national lovgivning kan straffes med frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tre år.

________________

*    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).

**    Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere (EFT L 157 af 15.6.2002, s. 1).

***    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

****    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA (EUT L 88 af 31.3.2017, s. 6).

*****    Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1)."

5)Artikel 5 affattes således:

"Artikel 5
Kategorier af oplysninger

1. Kun følgende kategorier af oplysninger registreres i VIS:

a) alfanumeriske oplysninger om personer, der ansøger om et visum til kortvarigt ophold, og om visa, som der er ansøgt om, udstedt, givet afslag på, annulleret, inddraget eller forlænget, jf. artikel 9, stk. 1-4, og artikel 10-14, alfanumeriske oplysninger om visa til længerevarende ophold, og opholdstilladelser, som der er ansøgt om, udstedt, givet afslag på, annulleret, inddraget eller forlænget, jf. artikel 22c, 22d, 22e og 22f, samt oplysninger om de hit, der er omhandlet i artikel 9a og 22b, og resultaterne af kontroller omhandlet i artikel 9c, stk. 6

b) ansigtsbilleder omhandlet i artikel 9, nr. 5, og artikel 22c, stk. 2), litra f)

c) fingeraftryksoplysninger omhandlet i artikel 9, nr. 6, og artikel 22c, stk. 2, litra g)

d) forbindelser med andre ansøgninger, jf. artikel 8, stk. 3 og 4, og artikel 22a, stk. 3).

2. De meddelelser, som fremsendes via VIS i overensstemmelse med artikel 16, artikel 24, stk. 2, og artikel 25, stk. 2, registreres ikke i VIS, uden at dette dog berører registreringen af databehandlingen i overensstemmelse med artikel 34.

3. Det fælles identitetsregister skal indeholde de oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, nr. 4), litra a)-cc), artikel 9, nr. 5) og 6), artikel 22c, stk. 2), litra a)-cc) samt litra f) og g), og artikel 22d, litra a)-cc) samt litra f) og g). De øvrige VIS-oplysninger lagres i det centrale VIS-system."

6)Som artikel 5 a indsættes følgende:

"Artikel 5a

Liste over anerkendte rejsedokumenter

(1)Listen over rejsedokumenter, der giver indehaveren ret til at passere de ydre grænser, og som kan forsynes med et visum, jf. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1105/2011/EU*, integreres i VIS.

(2)VIS omfatter funktionaliteten til central forvaltning af listen over anerkendte rejsedokumenter og meddelelsen om anerkendelse eller ikke-anerkendelse i henhold til artikel 4 i afgørelse nr. 1105/2011/EU.

(3)De nærmere regler for forvaltningen af funktionaliteten omhandlet i stk. 2 fastlægges ved gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 49, stk. 2.

_________________

*    Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1105/2011/EU af 25. oktober 2011 om listen over rejsedokumenter, der giver indehaveren ret til at passere de ydre grænser, og som kan forsynes med et visum, og om oprettelse af en mekanisme til at opstille denne liste (EUT L 287 af 4.11.2011, s. 9)."

7)I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 2 affattes således:

"2. Adgangen til VIS med henblik på at søge oplysninger er udelukkende forbeholdt behørigt bemyndigede medarbejdere i de myndigheder i hver medlemsstat, som er kompetente med hensyn til de formål, der er fastlagt i artikel 15-22, artikel 22c-22f, artikel 22g-22j, samt de formål, der er fastlagt i artikel 20 og 21 i [forordning 2018/XX om interoperabilitet].

Denne adgang skal begrænses til det omfang, disse oplysninger er nødvendige med henblik på at udføre opgaverne i overensstemmelse med dette formål, og den skal stå i et rimeligt forhold til de forfulgte mål."

b) Følgende tilføjes som stk. 4:

"4. VIS omfatter funktionaliteten til central forvaltning af denne liste."

   c) Følgende tilføjes som stk. 5:

"5. De nærmere regler for forvaltningen af funktionaliteten til central forvaltning af listen omhandlet i stk. 3 fastlægges ved gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 49, stk. 2."

8) I artikel 7 tilføjes følgende stk. 3:

"3. Barnets tarv skal være et primært hensyn for medlemsstaterne i forbindelse med alle de procedurer, som er fastsat i denne forordning. Der skal tages hensyn til barnets velfærd og sikkerhed, navnlig hvis der er risiko for, at barnet er offer for menneskehandel, og barnets egen mening under hensyntagen til vedkommendes alder og modenhed."

9) Overskriften til kapitel II affattes således:

"VISUMMYNDIGHEDERS INDLÆSNING OG ANVENDELSE AF OPLYSNINGER OM VISA TIL KORTVARIGT OPHOLD"

10)I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1 affattes således:

"1. Når ansøgningen er antagelig i henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 810/2009 2009, opretter visummyndigheden straks ansøgningsdossieret ved at indlæse de oplysninger, som er omhandlet i artikel 9, i VIS, i det omfang disse oplysninger skal afgives af ansøgeren."

b) Som stk. 1a indsættes:

"1a. Efter oprettelsen af ansøgningsdossieret sender VIS automatisk forespørgslen i henhold til artikel 9a og viser resultater."

c) Stk. 5 affattes således:

"5. Hvis der af retlige grunde ikke kræves særlige oplysninger, eller de rent faktisk ikke kan fremskaffes, udfyldes det eller de særlige datafelter med udtrykket "ikke relevant". Mangel på fingeraftryk angives med "VIS0". Det skal i systemet desuden være muligt at skelne mellem tilfældene omhandlet i artikel 13, stk. 7, litra a)-d), i forordning (EF) nr. 810/2009."

11)I artikel 9 foretages følgende ændringer:

a) I nr. 4) affattes litra a), b) og c) således:

"a)efternavn (familienavn), fornavn(e) (døbenavn(e)), fødselsdato, nationalitet(er), køn

aa) fødenavn (tidligere efternavn(e)), fødested og -land, nationalitet ved fødslen

b)rejsedokumentets eller -dokumenternes type og nummer og koden bestående af tre bogstaver for det land, der har udstedt rejsedokumentet eller -dokumenterne

c)datoen for rejsedokumentets eller -dokumenternes udløb

cc)den myndighed, der har udstedt rejsedokumentet, og datoen for dets udstedelse"

b) Nr. 5) affattes således:

"5) ansøgerens ansigtsbillede i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 810/2009"

c) Følgende tilføjes som nr. 7):

"7) en scanning af siden med biografiske oplysninger."

d) Der tilføjes følgende to afsnit:

"8) Tredjelandsstatsborgeres ansigtsbillede, jf. stk. 1, nr. 5, skal have en billedopløsning og en kvalitet, der er så høj, at det kan anvendes til automatisk biometrisk sammenligning.

Uanset stk. 2 kan ansigtsbilledet i ekstraordinære tilfælde, hvor de specifikationer for kvalitet og opløsning, der er fastsat med henblik på registrering af det ansigtsbillede, der tages på stedet, i VIS, ikke kan overholdes, udtrækkes elektronisk fra chippen i de elektroniske maskinlæsbare rejsedokumenter (eMRTD). I sådanne tilfælde indsættes ansigtsbilledet først i den individuelle sagsmappe efter elektronisk verifikation af, at ansigtsbilledet på chippen i eMRTD svarer til det ansigtsbillede af den berørte tredjelandsstatsborger, der tages på stedet."

12)Følgende artikler indsættes som artikel 9a-9d:

"Artikel 9a

Forespørgsler til andre systemer

1.Ansøgningsdossiererne behandles automatisk i VIS med henblik på at finde hit. Hvert enkelt ansøgningsdossier behandles individuelt i VIS.

2.Når en ansøgning er oprettet, eller der er udstedt et visum, kontrollerer VIS, om rejsedokumentet vedrørende den pågældende ansøgning er anerkendt i henhold til afgørelse nr. 1105/2011/EU, ved at foretage en automatisk søgning i listen over anerkendte rejsedokumenter omhandlet i artikel 5a, og viser et resultat.

3.I forbindelse med de kontroller, der er omhandlet i artikel 21, stk. 1, og artikel 21, stk. 3, litra a), c) og d), i forordning (EF) nr. 810/2009, sender VIS en forespørgsel ved brug af den europæiske søgeportal, jf. artikel 6, stk. 1, i [forordningen om interoperabilitet], for at sammenligne de relevante oplysninger omhandlet i denne forordnings artikel 9, nr. 4, med de oplysninger, der findes i et register, et dossier eller en indberetning, der er registreret i VIS, Schengeninformationssystemet (SIS), ind- og udrejsesystemet, EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), herunder overvågningslisten, jf. artikel 29 i [forordning (EU) 2018/XX om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse], Eurodac, [ECRIS-TCN-systemet for så vidt angår terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger], Europol-data, Interpols database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter (SLTD) og Interpols database over rejsedokumenter med tilknyttede notifikationer (TDAWN).

4.VIS tilføjer en reference til eventuelle hit, der er opnået i medfør af stk. 3, til ansøgningsdossieret. VIS identificerer, hvis det er relevant, den medlemsstat eller de medlemsstater, der har indlæst eller leveret de oplysninger, der udløste hittene, eller Europol, og registrerer dette i ansøgningsdossieret.

5.Med henblik på artikel 2, stk. 1, litra k), skal de forespørgsler, der udføres i henhold til denne artikels stk. 3, foretage en sammenligning mellem de relevante oplysninger, jf. artikel 15, stk. 2, og oplysningerne i SIS for derved at fastslå, om ansøgeren er omfattet af en af følgende indberetninger:

(a)en indberetning om personer, der begæres anholdt med henblik på overgivelse eller udlevering

(b)en indberetning om forsvundne personer

(c)en indberetning om personer, der eftersøges med henblik på at yde bistand i forbindelse med retsforfølgning

(d)en indberetning om personer og genstande med henblik på diskret kontrol eller specifik kontrol.

Artikel 9b

Specifikke bestemmelser vedrørende forespørgsler til andre systemer om familiemedlemmer til unionsborgere eller andre tredjelandsstatsborgere, der har ret til fri bevægelighed i henhold EU-retten

1.Med hensyn til tredjelandsstatsborgere, som er familiemedlemmer til en unionsborger, der er omfattet af direktiv 2004/38/EF, eller til en tredjelandsstatsborger, der har ret til fri bevægelighed ligestillet med unionsborgeres ret i henhold til en aftale mellem Unionen og dens medlemsstater på den ene side og et tredjeland på den anden side, udføres de automatiske kontroller i artikel 9a, stk. 3, alene med henblik på at kontrollere, at der ikke er konkrete indicier for eller rimelig grund til at antage, at personens tilstedeværelse på medlemsstaternes område udgør en risiko for sikkerhed eller en høj epidemisk risiko i henhold til direktiv 2004/38/EF.

2.VIS verificerer ikke:

(a)om ansøgeren på nuværende tidspunkt er registreret som en person, hvis tilladelse til ophold er udløbet, eller om den pågældende tidligere er blevet registreret som en person, hvis tilladelse til ophold er udløbet, via en søgning i ind- og udrejsesystemet

(b)om ansøgeren svarer til en person, hvis oplysninger er registreret i Eurodac.

3.Når den automatiske behandling, jf. artikel 9a, stk. 3, fører til et hit svarende til en indberetning om nægtelse af indrejse eller ophold, jf. artikel 24 i forordning (EF) 1987/2006, verificerer visummyndigheden betingelserne for den afgørelse, der ligger til grund for optagelsen af indberetningen i SIS. Hvis betingelserne vedrører en risiko for ulovlig indvandring, tages indberetningen ikke i betragtning ved vurderingen af ansøgningen. Visummyndigheden fortsætter efter SIS II-forordningens artikel 25, stk. 2.

Artikel 9c

De centrale myndigheders kontrol

1.Ethvert hit, der følger af forespørgslerne i henhold til artikel 9a, stk. 3, kontrolleres manuelt af den centrale myndighed i den medlemsstat, der behandler ansøgningen.

2.Når hittene kontrolleres manuelt, skal den centrale myndighed have adgang til ansøgningsdossieret og eventuelt tilknyttede ansøgningsdossierer og til alle hit under den automatiske behandling, jf. artikel 9a, stk. 3.

3.Den centrale myndighed kontrollerer, om ansøgerens identitet som registreret i ansøgningsdossieret svarer til de oplysninger, der findes i VIS eller i en af de konsulterede databaser.

4.Hvis personoplysningerne ikke svarer til hinanden, og der ikke vises andre hit under den automatiske behandling i henhold til artikel 9a, stk. 3, sletter den centrale myndighed det falske hit fra ansøgningsdossieret.

5.Hvis oplysningerne svarer til hinanden, eller der fortsat er tvivl om ansøgerens identitet, underretter den centrale visummyndighed, som behandler ansøgningen, den centrale myndighed i de andre medlemsstater, der har indlæst eller leveret de oplysninger, der udløste hittet, jf. artikel 9a, stk. 3. Hvis flere medlemsstater har indlæst eller leveret de oplysninger, der udløste et sådant hit, hører den centrale myndighed de andre medlemsstaters centrale myndigheder ved brug af den procedure, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2.

6.Resultatet af de kontroller, der er udført af de andre medlemsstaters centrale myndigheder, føjes til ansøgningsdossieret.

7.Når sammenligningen, jf. artikel 9a, stk. 5, fører til et eller flere hit, sender VIS, uanset stk. 1, en automatisk meddelelse til den centrale myndighed i den medlemsstat, der sendte forespørgslen, med henblik på passende opfølgning.

8.Hvis Europol har indlæst eller leveret de oplysninger, der udløste hittet, jf. artikel 9a, stk. 3, hører den ansvarlige medlemsstats centrale myndighed Europols nationale enhed med henblik på opfølgning i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/794, særligt kapitel IV.

Artikel 9d

Europols ansvarsområder

Europol tilpasser sit informationssystem for at sikre, at den automatiske behandling af de forespørgsler, der er omhandlet i artikel 9a, stk. 3, og artikel 22b, stk. 2, er mulig."

13)I artikel 13 tilføjes følgende som stk. 4:

"4.    Når ansøgningsdossieret ajourføres i henhold til stk. 1 og 2, sender VIS en meddelelse til den medlemsstat, der har udstedt visummet, om afgørelsen om at annullere eller inddrage det pågældende visum. En sådan meddelelse genereres automatisk af det centrale system og overføres via den mekanisme, der er omhandlet i artikel 16."

14)I artikel 15 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 2 indsættes som litra ea):

"ea) ansigtsbillede."

b) Som stk. 2a indsættes:

"2a. Ansigtsbilledet, jf. stk. 2, litra ea), må ikke være det eneste søgekriterium."

15)Artikel 16, stk. 2 og 3, affattes således:

"2. Når et ansøgningsdossier er oprettet i VIS vedrørende en statsborger fra et specifikt tredjeland eller en specifik kategori af disse statsborgere, for hvilke der er anmodet om forudgående høring i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 810/2009, videresender VIS automatisk anmodningen om høring til den eller de anførte medlemsstater.

Den eller de hørte medlemsstater sender svaret til VIS, som videresender det til den medlemsstat, som har oprettet ansøgningen.

Alene med henblik på høringsproceduren integreres listen over medlemsstater, som kræver, at deres centrale myndigheder høres af andre medlemsstaters centrale myndigheder under behandlingen af visumansøgninger om ensartede visa indgivet af statsborgere fra specifikke tredjelande eller specifikke kategorier af disse statsborgere i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 810/2009, og over de berørte tredjelandsstatsborgere i VIS."

3. Proceduren i stk. 2 kan også anvendes:

a) til overførsel af oplysninger i henhold til artikel 25, stk. 4, om udstedelse af visa med begrænset territorial gyldighed, artikel 24, stk. 2, om ændring af oplysninger og artikel 31 i forordning (EF) nr. 810/2009 om efterfølgende underretninger

b) til alle andre meddelelser i forbindelse med det konsulære samarbejde, der indebærer overførsel af personoplysninger registreret i VIS eller er knyttet dertil, til fremsendelse af anmodninger til den kompetente visummyndighed om at fremsende kopier af rejsedokumenter i henhold til artikel 9, nr. 7, og andre dokumenter til støtte for ansøgningen og til fremsendelse af elektroniske kopier af disse dokumenter samt til anmodninger omhandlet i artikel 9c og artikel 38, stk. 3. De kompetente visummyndigheder besvarer en sådan anmodning inden for to arbejdsdage."

16)Artikel 17 udgår.

17)Overskriften på kapitel III affattes således:

"ANDRE MYNDIGHEDERS ADGANG TIL OPLYSNINGER OM VISA TIL KORTVARIGT OPHOLD"

18)Artikel 18, stk. 6, andet afsnit, affattes således:

"De myndigheder, som har kompetence til at foretage kontrol ved grænser, hvor ind- og udrejsesystemet anvendes, verificerer en visumindehavers fingeraftryk ved at sammenligne dem med de fingeraftryk, der er registreret i VIS. For så vidt angår visumindehavere, hvis fingeraftryk ikke kan bruges, gennemføres den søgning, der er nævnt i stk. 1, alene med de alfanumeriske oplysninger, der er fastsat i denne artikels stk. 1, i kombination med ansigtsbilledet."

19)Som artikel 20a indsættes:

"Artikel 20a

Anvendelse af VIS-oplysninger til at indlæse indberetninger om forsvundne personer og den efterfølgende adgang til disse oplysninger

1.Fingeraftryksoplysninger, der er lagret i VIS, kan bruges til at indlæse en indberetning om forsvundne personer i overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …* [forordning (EU) om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde]. I disse tilfælde udveksles fingeraftryksoplysninger via en sikker forbindelse til SIRENE-kontoret i den medlemsstat, der ejer oplysningerne.

2.Hvis der er et hit for en SIS-indberetning som omhandlet i stk. 1, kan børneforsorgsmyndigheder og de nationale retslige myndigheder, herunder myndigheder med ansvar for indledning af offentlig retsforfølgning i straffesager og retslig efterforskning inden tiltale, og deres koordinerende myndigheder, jf. artikel 43 i forordning (EU) … [COM(2016) 883 final – SIS LE], med henblik på at udføre opgaver anmode om adgang til de oplysninger, der er indlæst i VIS. De betingelser, der er fastsat i EU-retten og national lovgivning, finder anvendelse.

__________

*    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...] af … (EUT L … af …, s. ...)."

20)Artikel 22, stk. 2, affattes således:

"2. Hvis søgningen med de oplysninger, som er anført i stk. 1, viser, at der er registreret oplysninger om den person, der ansøger om international beskyttelse, i VIS, gives den kompetente asylmyndighed adgang til at søge i følgende oplysninger om ansøgeren og i de dermed forbundne ansøgningsdossierer, jf. artikel 8, stk. 3, udelukkende med henblik på det formål, som er anført i stk. 1:

a) ansøgningsnummeret

b) de oplysninger fra ansøgningsskemaet, som er omhandlet i artikel 9, nr. 4), 5) og 7) 

c) fotografier

d) de indlæste oplysninger om visa, som er udstedt, annulleret eller inddraget, eller hvis gyldighedsperiode er blevet forlænget, jf. artikel 10, 13 og 14

e) de oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, nr. 4) og 5), i de dermed forbundne ansøgningsdossierer, jf. artikel 8, stk. 4."

21)Artikel 23 affattes således:

"Artikel 23

Lagringsperiode for oplysninger

1.    Hvert dossier lagres i VIS i højst fem år, uden at dette berører sletning som omhandlet i artikel 24 og 25 og føring af registre som omhandlet i artikel 34.

Denne periode begynder:

a) på udløbsdatoen for visummet, visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen, hvis et visum, et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse er blevet udstedt

b) på den nye udløbsdato for visummet, visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen, hvis et visum, et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse er blevet forlænget

c) på datoen for oprettelsen af ansøgningsdossieret i VIS, hvis ansøgningen er trukket tilbage, eller behandlingen af den er afsluttet eller afbrudt

d) på datoen for den ansvarlige visummyndigheds afgørelse, hvis et visum, et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse er blevet afslået, annulleret, forkortet, trukket tilbage eller inddraget, alt efter tilfældet.

2.    Ved udløbet af den periode, som er nævnt i stk. 1, sletter VIS automatisk dossieret og forbindelserne til dette dossier, jf. artikel 8, stk. 3 og 4, og artikel 22a, stk. 3 og 5."

22)Artikel 24, stk. 2, affattes således: 

"2. Hvis en medlemsstat har oplysninger, der tyder på, at oplysninger, som er behandlet i VIS, er ukorrekte, eller at oplysningerne er behandlet i VIS i strid med denne forordning, underretter den straks den ansvarlige medlemsstat. En sådan meddelelse fremsendes i overensstemmelse med proceduren i artikel 16, stk. 3.

Hvis de ukorrekte oplysninger henviser til forbindelser, der er oprettet i henhold til artikel 8, stk. 3 eller 4, og artikel 22a, stk. 3, foretager den ansvarlige medlemsstat de nødvendige kontroller og sender et svar inden for senest 48 timer, og berigtiger eventuelt forbindelsen. Hvis der ikke gives et svar inden for den fastsatte frist, berigtiger den anmodende medlemsstat forbindelsen og underretter den ansvarlige medlemsstat om den foretagne berigtigelse via VIS Mail."

23)I artikel 25 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1 affattes således:

"1. Ansøgningsdossierer og forbindelser som omhandlet i artikel 8, stk. 3 og 4, og artikel 22a, stk. 3, vedrørende en ansøger, som har opnået statsborgerskab i en af medlemsstaterne inden udløbet af den periode, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, slettes straks fra VIS af den medlemsstat, der oprettede det eller de pågældende ansøgningsdossierer og forbindelserne hermed."

b) I stk. 2 erstattes udtrykket "VIS-infrastrukturen" med "VIS Mail".

24)I artikel 26 indsættes følgende stk. 8a:

"8a. eu-LISA skal kunne anvende anonymiserede reelle personoplysninger fra VIS-produktionssystemet til testformål under følgende omstændigheder:

a) til diagnosticering og reparation, når der konstateres fejl i det centrale system

b) til test af nye teknologier og teknikker, som er relevante for at forbedre det centrale systems effektivitet eller overførslen af data dertil.

I sådanne tilfælde skal sikkerhedsforanstaltningerne, adgangskontrollen og logføringen i testmiljøet svare til de foranstaltninger, der finder anvendelse på VIS-produktionssystemet. Reelle personoplysninger, der anvendes til test, skal gøres anonyme på en sådan måde, at den registrerede ikke længere er identificerbar."

25)Artikel 27 affattes således:

"Artikel 27

Det centrale visuminformationssystems placering

Det overordnede centrale VIS, der står for teknisk tilsyn og forvaltning, placeres i Strasbourg (Frankrig), og et centralt backup-VIS, der kan sikre alle funktioner i det overordnede centrale VIS, placeres i Sankt Johann im Pongau (Østrig).

Begge steder kan anvendes samtidig til aktiv drift af VIS, såfremt det andet sted stadig kan sikre dets drift i tilfælde af systemsvigt."

26)I artikel 29 foretages følgende ændringer:

   a)    Overskriften affattes således:

Ansvar for anvendelse og kvalitet af oplysninger

   b)    Stk. 1, litra c), affattes således:

"c)    oplysningerne er korrekte, ajourførte og af en passende kvalitet og udførlighed ved fremsendelsen til VIS."

c)    I stk. 2, litra a), erstattes "VIS" af "VIS eller det fælles identitetsregister" i de to tilfælde, hvor det forekommer.

   d)    Som stk. 2a indsættes:

"2a. Forvaltningsmyndigheden udvikler og vedligeholder sammen med Kommissionen automatiske mekanismer til og procedurer for datakvalitetskontrol med henblik på at foretage kvalitetskontroller af VIS-oplysninger og forelægger regelmæssige rapporter for medlemsstaterne. Forvaltningsmyndigheden forelægger en regelmæssig rapport for medlemsstaterne og Kommissionen om datakvalitetskontrollerne.

Denne mekanisme, procedurerne og fortolkningen af, hvorvidt kravene til datakvaliteten er overholdt, fastsættes ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger efter proceduren i artikel 49, stk. 2."

27)Som artikel 29 a indsættes følgende:

"Artikel 29a
Særlige regler for indlæsning af oplysninger

1.Ved indlæsning af oplysninger omhandlet i artikel 9, 22c og 22d i VIS skal følgende forudsætninger være opfyldt:

a) oplysninger omhandlet i artikel 9, 22c og 22d samt artikel 6, stk. 4, må kun sendes til VIS efter en kvalitetskontrol udført af de ansvarlige nationale myndigheder

b) oplysninger omhandlet i artikel 9, 22c og 22d samt artikel 6, stk. 4, behandles i VIS efter en kvalitetskontrol udført af VIS i henhold til stk. 2.

2.Kvalitetskontrol udføres af VIS på følgende måde:

(a)Når ansøgningsdossierer eller dossierer for tredjelandsstatsborgere oprettes i VIS, foretages der en kvalitetskontrol af oplysningerne omhandlet i artikel 9, 22c og 22d. Hvis denne kontrol ikke opfylder de fastsatte kvalitetskriterier, underrettes de ansvarlige myndigheder automatisk af VIS.

(b)De automatiske procedurer omhandlet i artikel 9a, stk. 3), og artikel 22b, stk. 2, kan kun udløses af VIS efter en kvalitetskontrol udført af VIS i overensstemmelse med denne artikel. Hvis denne kontrol ikke opfylder de fastsatte kvalitetskriterier, underrettes de ansvarlige myndigheder automatisk af VIS.

(c)Kvalitetskontrol af ansigtsbilleder og fingeraftryksoplysninger foretages, når ansøgningsdossierer for tredjelandsstatsborgere oprettes i VIS, med henblik på at sikre, at en minimumsstandard for datakvalitet er opfyldt, så der kan foretages en biometrisk sammenligning.

(d)Kvalitetskontrol af oplysningerne omhandlet i artikel 6, stk. 4, foretages, når oplysninger om de nationale udpegede myndigheder lagres i VIS.

3.Der skal fastsættes kvalitetsstandarder for lagringen af de oplysninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 1 og 2. Specifikationerne for disse standarder fastsættes i gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 49, stk. 2."

28)Artikel 31, stk. 1 og 2, affattes således:

"1. Uden at det berører forordning (EU) 2016/679, kan de i artikel 9, nr. 4), litra a), b), c), k) og m), samt artikel 9, nr. 6 og 7, omhandlede oplysninger overføres til eller stilles til rådighed for et tredjeland eller en international organisation, der er nævnt i bilaget, hvis det er nødvendigt i konkrete sager med henblik på at bevise tredjelandsstatsborgeres identitet, og kun med henblik på tilbagesendelse i henhold til direktiv 2008/115/EF eller genbosætning i henhold til forordning …[forordning om en EU-ramme for genbosætning], og såfremt den medlemsstat, der har indlæst VIS-oplysningerne har givet sin godkendelse."

29)Artikel 34 affattes således:

"Artikel 34
Føring af logfiler

1. Hver medlemsstat, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og forvaltningsmyndigheden fører logfiler over alle databehandlinger i VIS. Disse logfiler skal vise formålet med adgangen, jf. i artikel 6, stk. 1, artikel 20a, stk. 1, og artikel 22k, stk. 1, samt artikel 15-22 og artikel 22g-22j, datoen og tidspunktet, den type oplysninger, der er videreformidlet, jf. artikel 9-14, den type oplysninger, der er anvendt til søgningen, jf. artikel 15, stk. 2, artikel 18, artikel 19, stk. 1, artikel 20, stk. 1, artikel 21, stk. 1, artikel 22, stk. , artikel 22g, artikel 22h, artikel 22i, artikel 22j, artikel 45a og artikel 45d, og navnet på den myndighed, der har indlæst eller hentet oplysningerne. Endvidere fører hver medlemsstat logfiler over det personale, som er behørigt bemyndiget til at indlæse eller hente oplysninger.

2. For de behandlinger, der er nævnt i artikel 45b, skal der ske logning af enhver databehandling, der foretages i ind- og udrejsesystemet og VIS i henhold til denne artikel og artikel 41 i forordning (EU) 2226/2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem.

3. Disse logfiler må kun bruges til kontrol med lovligheden af behandlingen af oplysningerne i databeskyttelsesøjemed samt til at garantere oplysningernes sikkerhed. Logfilerne beskyttes med de nødvendige foranstaltninger mod uautoriseret adgang og slettes efter en periode på et år efter udløbet af den lagringsperiode, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, hvis de ikke er nødvendige for kontrolprocedurer, som allerede er indledt."

30)I artikel 37 foretages følgende ændringer:

a) Den indledende tekst i stk. 1 affattes således:

"Tredjelandsstatsborgere og de personer, der er omhandlet i artikel 9, nr. 4), litra f), artikel 22c, stk. 2, litra e), eller artikel 22d, litra e), informeres om følgende af den ansvarlige medlemsstat:"

b) Stk. 2 affattes således:

"2. De oplysninger, som er omhandlet i stk. 1, gives til tredjelandsstatsborgeren skriftligt, når oplysningerne fra ansøgningsskemaet, fotografiet og fingeraftryksoplysningerne, jf. artikel 9, nr. 4), 5) og 6), artikel 22c, stk. 2, og artikel 22d, litra a)-g), indsamles, og om nødvendigt mundtligt på et sprog og en måde, som den registrerede forstår eller med rimelighed må formodes at forstå. Børn skal informeres på en alderssvarende måde ved brug af foldere, infografik og/eller demonstrationer, som er specifikt udformet til at forklare fingeraftryksproceduren."

c) Stk. 3, andet afsnit, affattes således:

"Hvis disse personer ikke har underskrevet en sådan garantierklæring, skal oplysningerne gives i henhold til artikel 14 i forordning (EU) 2016/679."

31)Artikel 38, stk. 3, affattes således:

"3. Hvis anmodningen som omhandlet i stk. 2 fremsættes til en anden medlemsstat end den ansvarlige medlemsstat, kontakter myndighederne i den medlemsstat, som anmodningen er indgivet til, myndighederne i den ansvarlige medlemsstat inden syv dage. Den ansvarlige medlemsstat kontrollerer inden en måned, at oplysningerne er korrekte, og at behandlingen af VIS-oplysningerne er lovlig."

32)Artikel 43, stk. 1 og 2, affattes således:

"1. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse handler i tæt samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder med hensyn til specifikke spørgsmål, der kræver nationalt engagement, især hvis Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse eller en national tilsynsmyndighed finder store forskelle mellem medlemsstaternes praksis eller potentielt ulovlige overførsler ved hjælp af kommunikationskanalerne for interoperabilitetskomponenterne eller i forbindelse med spørgsmål rejst af en eller flere nationale tilsynsmyndigheder om gennemførelsen og fortolkningen af denne forordning.

2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde sikres det koordinerede tilsyn som fastsat i artikel 62 i forordning (EU) XXXX/2018 [revideret forordning 45/2001]."

33)I artikel 45 tilføjes følgende som stk. 3:

"3. De tekniske specifikationer af kvaliteten, opløsningen og brugen af fingeraftryk til biometrisk verifikation og identifikation i VIS fastlægges i gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 49, stk. 2."

34)Som artikel 45 a indsættes følgende:

"Artikel 45a
Anvendelse af oplysninger til rapportering og statistikker

1.De behørigt bemyndigede medarbejdere hos medlemsstaternes kompetente myndigheder, Kommissionen, eu-Lisa og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning oprettet ved forordning (EU) 2016/1624 har adgang til at søge på følgende oplysninger udelukkende med henblik på rapportering og statistik uden mulighed for individuel identifikation:

(a)statusoplysninger

(b)den kompetente myndighed, herunder dennes beliggenhed

(c)ansøgerens køn, fødselsdato og nuværende nationalitet

(d)første indrejsemedlemsstat, hvis der er tale om visum til kortvarigt ophold

(e)dato og sted for ansøgningen og afgørelsen vedrørende ansøgningen (udstedt eller afvist)

(f)typen af udstedt dokument, dvs. lufthavnstransitvisum, ensartet visum eller visum med begrænset territorial gyldighed, visum til længerevarende ophold eller opholdstilladelse

(g)rejsedokumenttypen og koden på tre bogstaver for det udstedende land, hvis der er tale om visum til kortvarigt ophold

(h)de grunde, som er anført for en afgørelse vedrørende dokumentet eller ansøgningen, hvis der er tale om visum til kortvarigt ophold afgørelsen vedrørende ansøgningen (om dokumentet udstedes, eller ansøgningen afvises, og af hvilken grund), hvis der er tale om visum til længerevarende ophold og opholdstilladelse

(i)den kompetente myndighed, herunder dennes beliggenhed, som gav afslag på ansøgningen, og datoen for afslaget, hvis der er tale om visum til kortvarigt ophold

(j)de tilfælde, hvor samme ansøger har ansøgt om visum til kortvarigt ophold ved mere end én kompetent myndighed, med angivelse af de kompetente visummyndigheder, deres beliggenhed og datoerne for afslagene, hvis der er tale om visum til kortvarigt ophold

(k)rejsens primære formål, hvis der er tale om visum til kortvarigt ophold formålet med ansøgningen, hvis der er tale om visum til længerevarende ophold og opholdstilladelse

(l)indlæste oplysninger vedrørende et dokument, som er blevet trukket tilbage, annulleret eller inddraget, eller hvis gyldighedsperiode er blevet forlænget, alt efter tilfældet

(m)udløbsdatoen for visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen, hvis det er relevant

(n)antal personer, der er fritaget for kravet om at afgive fingeraftryk i medfør af artikel 13, stk. 7, i forordning (EF) nr. 810/2009

(o)de tilfælde, hvori de i artikel 9, nr. 6, omhandlede oplysninger rent faktisk ikke kunne fremskaffes, jf. artikel 8, stk. 5, andet punktum

(p)de tilfælde, hvor de i artikel 9, nr. 6, omhandlede oplysninger af retlige grunde ikke var påkrævede, jf. artikel 8, stk. 5, andet punktum

(q)de tilfælde, hvor en person, som rent faktisk ikke kunne fremskaffe de i artikel 9, nr. 6, omhandlede oplysninger, fik afslag på visum, jf. artikel 8, stk. 5, andet punktum.

Det behørigt bemyndigede personale i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har adgang til at søge i de i dette stykkes første afsnit omhandlede oplysninger med henblik på at foretage risikoanalyser og sårbarhedsvurderinger som omhandlet i artikel 11 og 13 i forordning (EU) 2016/1624.

2.Med henblik på denne artikels stk. 1 lagrer eu-LISA de i dette stykke omhandlede oplysninger i det centrale register for rapportering og statistik omhandlet i [artikel 39 i forordning 2018/XX [om interoperabilitet].

3.    De procedurer, der er indført af eu-LISA med henblik på at følge gennemførelsen af VIS, jf. artikel 50, stk. 1, skal omfatte mulighed for at udarbejde regelmæssige statistikker for at sikre en sådan overvågning.

4.Hvert kvartal udarbejder eu-LISA statistikker baseret på VIS-oplysningerne om visa til kortvarigt ophold, som for hvert sted, hvor et visum blev forelagt, navnlig viser:

(a)det samlede antal lufthavnstransitvisa, der er ansøgt om, herunder flere lufthavnstransitvisa

(b)samlet antal udstedte visa, herunder A-visa til flere indrejser

(c)samlet antal udstedte visa til flere indrejser

(d)samlet antal ikke-udstedte visa, herunder A-visa til flere indrejser

(e)antal ensartede visa, der er ansøgt om, herunder ensartede visa til flere indrejser

(f)samlet antal udstedte visa, herunder visa til flere indrejser

(g)samlet antal udstedte visa til flere indrejser opdelt efter gyldighedsperiode (under seks måneder, et år, to år, tre år, fire år og fem år)

(h)samlet antal ikke-udstedte ensartede visa, herunder visa til flere indrejser

(i)samlet antal udstedte visa med begrænset territorial gyldighed.

De daglige statistikker lagres i det centrale register for rapportering og statistik.

5.Hvert kvartal udarbejder eu-LISA statistikker baseret på VIS-oplysningerne om visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser, som for hvert sted navnlig viser:

(a)det samlede antal visa til længerevarende ophold, der er ansøgt om, udstedt, givet afslag på, forlænget og trukket tilbage

(b)det samlede antal opholdstilladelser, der er ansøgt om, udstedt, givet afslag på, forlænget og trukket tilbage

6.Ved udgangen af hvert år udarbejdes statistiske data i form af kvartalsstatistikker for det pågældende år. Statistikkerne skal indeholde en opdeling af data på hver medlemsstat.

7.    Efter anmodning fra Kommissionen skal eu-LISA forsyne denne med statistikker om særlige aspekter i forbindelse med gennemførelsen af den fælles visumpolitik eller af migrationspolitikken, herunder om aspekter omhandlet i forordning (EU) nr. 1053/2013."

35)Som artikel 45b, 45c, 45d og 45e indsættes:

"Artikel 45b

Transportvirksomheders adgang til oplysninger med henblik på kontrol

1.Med henblik på at overholde deres forpligtelser i henhold til artikel 26, stk. 1, litra b), i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen skal luft- og søtransportvirksomheder samt virksomheder, der transporterer grupper til lands i busser, sende en forespørgsel til VIS for at kontrollere, om tredjelandsstatsborgere med et visum til kortvarigt ophold, et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse er i besiddelse af et visum til kortvarigt ophold, et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, alt efter tilfældet. Til dette formål skal transportvirksomheder, for så vidt angår visa til kortvarigt ophold, angive de oplysninger, der er opført i denne forordnings artikel 9, nr. 4, litra a), b) og c), eller artikel 22c, litra a), b) og c), alt efter tilfældet.

2.Med henblik på at gennemføre stk. 1 eller for at bilægge enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med dets anvendelse, fører eu-LISA logge over al databehandling udført på gateway-faciliteten for transportvirksomheder af transportvirksomheder. Disse logge skal vise datoen og tidspunktet for hver behandling, de oplysninger, der er anvendt til søgningen, de oplysninger, som gateway-faciliteten for transportvirksomheder har fremsendt, og navnet på den pågældende transportvirksomhed.

Logge skal lagres i to år. Logge skal beskyttes ved hjælp af passende foranstaltninger mod adgang uden bemyndigelse.

3.Sikker adgang til gateway-faciliteten for transportvirksomheder, jf. artikel 1, stk. 2, litra h), i beslutning 2004/512/EF som ændret ved denne forordning skal gøre det muligt for transportvirksomheder at foretage den i stk. 1 omhandlede søgning, inden en passager går om bord. Med henblik herpå skal transportvirksomheden sende forespørgslen om tilladelse til at søge i VIS ved brug af oplysningerne i den maskinlæsbare del af rejsedokumentet.

4.VIS svarer ved at anføre, om personen har et gyldigt visum eller ej, med et OK/NOT OK-svar til transportvirksomheden.

5.Der skal indføres en autentifikationsordning, der udelukkende er forbeholdt transportvirksomheder, for at give behørigt autoriseret personale hos transportvirksomhederne adgang til gateway-faciliteten for transportvirksomheder med henblik på stk. 2. Autentifikationsordningen skal godkendes af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter, der vedtages efter den undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 49, stk. 2.

Artikel 45c

Nødprocedurer i tilfælde af, at det bliver teknisk umuligt for transportvirksomheder at få adgang til oplysningerne

1.Hvis det er teknisk umuligt at foretage den søgning, der er omhandlet i artikel 45b, stk. 1, fordi en del af VIS-informationssystemet ikke fungerer, eller af andre årsager, der ligger uden for transportvirksomhedernes kontrol, er transportvirksomhederne fritaget for forpligtelsen til at kontrollere, om passagerer er i besiddelse af en gyldig rejsetilladelse, ved brug af gateway-faciliteten for transportvirksomheder. Hvis forvaltningsmyndigheden konstaterer en sådan fejl, underretter den transportvirksomhederne. Den underretter også transportvirksomhederne, når fejlen er afhjulpet. Hvis transportvirksomhederne konstaterer en sådan fejl, kan de underrette forvaltningsmyndigheden.

2.De nærmere oplysninger om nødprocedurerne fastsættes i en gennemførelsesretsakt efter undersøgelsesproceduren i artikel 49, stk. 2.

Artikel 45d

Europæiske grænse- og kystvagtholds adgang til VIS-oplysninger

1. For at udøve deres opgaver og beføjelser i henhold til artikel 40, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624* og i tillæg til den adgang, der er omhandlet i samme forordnings artikel 40, stk. 8, har medlemmerne af de europæiske grænse- og kystvagthold og hold af medarbejdere, der er involveret i opgaver vedrørende tilbagesendelse, tilladelse til inden for deres mandat at få adgang til og søge i oplysninger, der er indlæst i VIS.

2. For at sikre den i stk. 1 omhandlede adgang udpeger Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning en specialiseret enhed med behørigt bemyndiget personale i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning som det centrale adgangspunkt. Det centrale adgangspunkt kontrollerer, at de betingelser for at anmode om adgang til VIS, der er fastsat i artikel 45e, er opfyldt.

__________

*    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1).

Artikel 45e

Betingelser og procedurer for europæiske grænse- og kystvagtholds adgang til VIS-oplysninger

1. Med henblik på adgang som omhandlet i artikel 45d, stk. 1, kan et europæisk grænse- og kystvagthold indgive en anmodning om søgning i alle oplysninger eller et bestemt sæt oplysninger, der er lagret i VIS, til den europæiske grænse- og kystvagts centrale adgangspunkt, jf. artikel 45d, stk. 2. I anmodningen henvises der til medlemsstatens operative plan om grænsekontrol, grænseovervågning og/eller tilbagesendelse, som ligger til grund for anmodningen. Efter modtagelse af en anmodning om adgang kontrollerer den europæiske grænse- og kystvagts centrale adgangspunkt, om betingelserne for adgang ifølge stk. 2 er opfyldt. Hvis alle betingelser for adgang er opfyldt, behandler det behørigt bemyndigede personale i det centrale adgangspunkt anmodningerne. De VIS-oplysninger, der opnås adgang til, sendes til holdet på en sådan måde, at oplysningernes sikkerhed ikke bringes i fare.

2. Inden adgang gives, skal følgende gøre sig gældende:

a) værtsmedlemsstaten giver holdmedlemmerne tilladelse til at søge i VIS med henblik på at nå de operative mål, der er anført i den operative plan om grænsekontrol, grænseovervågning og tilbagesendelse, og

b) søgningen i VIS er nødvendig for at udføre de særlige opgaver, holdet er pålagt af værtsmedlemsstaten.

3. I overensstemmelse med artikel 40, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1624 kan holdmedlemmer og hold af medarbejdere, der er involveret i opgaver vedrørende tilbagesendelse, kun handle som reaktion på oplysninger indhentet fra VIS i henhold til instrukserne fra, og som hovedregel under tilstedeværelse af, grænsevagter eller personale, der er involveret i tilbagesendelsesrelaterede opgaver, fra den værtsmedlemsstat, hvori de arbejder. Værtsmedlemsstaten kan bemyndige holdmedlemmerne til at handle på sine vegne.

4. Hvis der er tvivl, eller hvis kontrollen af identiteten af visumindehaveren, personen med visum til længerevarende ophold eller personen med opholdstilladelse ikke lykkes, henviser medlemmet af det europæiske grænse- og kystvagthold den pågældende person til en grænsevagt i værtsmedlemsstaten.

5. Holdmedlemmer foretager søgninger i VIS-oplysninger på følgende måde:

a) Når holdmedlemmerne udøver deres opgaver vedrørende grænsekontrol i henhold til forordning (EU) 2016/399, har de adgang til VIS-oplysninger med henblik på kontrol ved overgangssteder ved de ydre grænser i overensstemmelse med denne forordnings artikel 18 eller 22g.

b) Når holdmedlemmerne kontrollerer, om betingelserne for indrejse til eller ophold på medlemsstaternes område er opfyldt, har de adgang til VIS-oplysninger til kontrol inden for tredjelandsstatsborgeres område i henhold til denne forordnings artikel 19 eller 22h.

c) Når holdmedlemmerne identificerer en person, som ikke eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse i, ophold eller bopæl på medlemsstaternes område, har de adgang til VIS-oplysninger med henblik på identifikation i henhold til denne forordnings artikel 20.

6. Hvis sådan adgang og søgning fører til et hit i VIS, underrettes værtsmedlemsstaten herom.

7. Hver logning af databehandling i VIS, der foretages af et medlem af de europæiske grænse- og kystvagthold eller hold af medarbejdere, der er involveret i opgaver vedrørende tilbagesendelse, opbevares af forvaltningsmyndigheden i henhold til bestemmelserne i artikel 34.

8. Hver gang Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning får adgang til eller søger i VIS, registreres det i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 34, og enhver anvendelse af oplysninger, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning tilgår, skal registreres.

9. Ingen dele af VIS må forbindes til noget computersystem med henblik på dataindsamling og databehandling, som foretages af eller i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, og ingen oplysninger i VIS, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har adgang til, må overføres til et sådant system, undtagen når det er nødvendigt for at udføre opgaverne med henblik på forordningen om et EU-system for rejseoplysninger og rejsetilladelser (ETIAS). Ingen del af VIS må downloades. Logning af adgang og søgninger betragtes ikke som download eller kopiering af VIS-oplysninger.

10. Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning træffer og gennemfører foranstaltninger til sikring af oplysningernes sikkerhed som omhandlet i artikel 32."

36)Artikel 49 affattes således:

"Artikel 49

Udvalgsprocedure

1.Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011*.

2.Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

____________

*    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13)."

37)Som artikel 49 a indsættes følgende:

"Artikel 49a
Rådgivende udvalg

eu-LISA nedsætter et rådgivende udvalg og stiller ekspertise til rådighed for det vedrørende VIS, navnlig i forbindelse med udarbejdelsen af dets årlige arbejdsprogram og dets årlige aktivitetsrapport." ;

38)Artikel 50 affattes således:

"Artikel 50

Kontrol og evaluering

1.Forvaltningsmyndigheden sørger for, at der etableres procedurer til kontrol af, hvordan VIS fungerer set i forhold til de mål, der er fastlagt i relation til resultater, omkostningseffektivitet, sikkerhed og tjenesternes kvalitet.

2. Med henblik på den tekniske vedligeholdelse har forvaltningsmyndigheden adgang til de nødvendige oplysninger vedrørende behandlingsprocesserne i VIS.

3.Hvert andet år forelægger eu-LISA Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en rapport om, hvordan VIS fungerer teknisk set, herunder dets sikkerhed.

4.Under overholdelse af bestemmelser i national ret om offentliggørelse af følsomme oplysninger udarbejder hver medlemsstat og Europol årlige rapporter om nyttevirkningen af adgang til oplysninger i VIS til retshåndhævelsesformål, som skal indeholde oplysninger og statistik om:

(a)det nøjagtige formål med søgningen, herunder hvilke typer terrorhandlinger eller alvorlige strafbare handlinger der var tale om

(b)    en rimelig begrundelse for den begrundede mistanke om, at den mistænkte, gerningsmanden eller offeret er omfattet af denne forordning

(c)    antal anmodninger om adgang til VIS til retshåndhævelsesformål

(d)    antallet og arten af tilfælde, der er endt med, at identifikationen er lykkedes

Medlemsstaternes og Europols årlige rapporter sendes til Kommissionen senest den 30. juni i det efterfølgende år.

5. Hvert fjerde år udarbejder Kommissionen en samlet evaluering af VIS. Denne samlede evaluering skal omfatte en gennemgang af de opnåede resultater set i forhold til målene og en vurdering af, om de tilgrundliggende principper fortsat er gyldige, forordningens anvendelse med hensyn til VIS, sikkerheden i forbindelse med VIS, anvendelsen af artikel 31 og eventuelle konsekvenser for den fremtidige drift. Kommissionen sender evalueringen til Europa-Parlamentet og Rådet.

6. Medlemsstaterne sender forvaltningsmyndigheden og Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde de i stk. 3, 4 og 5, nævnte rapporter.

7. Forvaltningsmyndigheden sender Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at foretage de overordnede evalueringer, der er omhandlet i stk. 5."

39)    Bilag 1, titlen, affattes således:

"Liste over internationale organisationer nævnt i artikel 31, stk. 2"

40)Efter artikel 22 indsættes følgende kapitel IIIa og IIIb:

"KAPITEL IIIa

VISUMMYNDIGHEDERS INDLÆSNING OG ANVENDELSE AF OPLYSNINGER OM VISA TIL LÆNGEREVARENDE OPHOLD OG OPHOLDSTILLADELSER

Artikel 22a

Procedurer for indlæsning af oplysninger efter en afgørelse om en ansøgning om visum til længerevarende ophold eller opholdstilladelse

1.Efter en afgørelse om en ansøgning om visum til længerevarende ophold eller opholdstilladelse opretter den myndighed, der udstedte den pågældende afgørelse, straks det individuelle dossier ved at indlæse de oplysninger, der er omhandlet i artikel 22c eller artikel 22d, i VIS.

2.Efter oprettelsen af det individuelle dossier sender VIS automatisk forespørgslen i henhold til artikel 22b.

3.Hvis personen har ansøgt som en del af en gruppe eller sammen med et familiemedlem, opretter myndigheden et individuelt dossier for hver person i gruppen og forbinder dossiererne for de personer, der har ansøgt sammen, og som har fået udstedt et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse.

4.Hvis der i henhold til EU-retten eller national lovgivning ikke kræves særlige oplysninger, eller de rent faktisk ikke kan fremskaffes, udfyldes det eller de særlige datafelter med udtrykket "ikke relevant". For fingeraftryk skal systemet åbne mulighed for en sondring mellem de tilfælde, hvor der ikke kræves afgivelse af fingeraftryk i henhold til EU-retten og national lovgivning, og de tilfælde, hvor de ikke kan afgives af faktuelle årsager.

Artikel 22b

Forespørgsler til andre systemer

1.Udelukkende med henblik på at vurdere, om personen kan udgøre en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden, indre sikkerhed eller offentlig sundhed i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e), i forordning (EU) 2016/399, behandles dossiererne automatisk af VIS for at finde hit. Hver enkelt dossier behandles individuelt i VIS.

2.Når et individuelt dossier oprettes efter udstedelse af eller afslag på et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse i henhold til artikel 22d, sender VIS en forespørgsel ved brug af den europæiske søgeportal, jf. artikel 6, stk. 1, i [forordningen om interoperabilitet], for at sammenligne de relevante oplysninger omhandlet i denne forordnings artikel 22c, stk. 2, litra a), b), c), f) og g), med de relevante oplysninger, der er registreret i VIS, Schengeninformationssystemet (SIS), ind- og udrejsesystemet, EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), herunder overvågningslisten, jf. artikel 29 i [forordning (EU) 2018/XX om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse], Eurodac, [ECRIS-TCN-systemet for så vidt angår terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger], Europol-data, Interpols database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter (SLTD) og Interpols database over rejsedokumenter med tilknyttede notifikationer (TDAWN).

3.VIS tilføjer en reference til eventuelle hit, der er opnået i medfør af stk. 2 og 5, til det individuelle dossier. VIS identificerer, hvis det er relevant, den medlemsstat eller de medlemsstater, der har indlæst eller leveret de oplysninger, der udløste hittene, eller Europol, og registrerer dette i det individuelle dossier.

4.Med henblik på artikel 2, stk. 2, litra f), vedrørende et udstedt eller forlænget visum til længerevarende ophold skal de forespørgsler, der udføres i henhold til artikel 22b, stk. 2, foretage en sammenligning mellem de relevante oplysninger, jf. artikel 22c, stk. 2, og oplysningerne i SIS for derved at fastslå, om personen er omfattet af en af følgende indberetninger:

(a)en indberetning om personer, der begæres anholdt med henblik på overgivelse eller udlevering

(b)en indberetning om forsvundne personer

(c)en indberetning om personer, der eftersøges med henblik på at yde bistand i forbindelse med retsforfølgning

(d)en indberetning om personer og genstande med henblik på diskret kontrol eller specifik kontrol.

Når sammenligningen som omhandlet i dette stykke fører til et eller flere hit, sender VIS en automatisk meddelelse til den centrale myndighed i den medlemsstat, der sendte forespørgslen, med henblik på passende opfølgning.

5.Med hensyn til søgning i oplysninger i ind- og udrejsesystemet, ETIAS og VIS i henhold til stk. 2, er hittene begrænset til en angivelse af afslag på rejsetilladelse, indrejse eller visum af hensyn til sikkerheden.

6.Hvis visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen udstedes eller forlænges af en medlemsstats konsulære myndighed, finder artikel 9a anvendelse.

7.Hvis opholdstilladelsen udstedes eller forlænges, eller hvis et visum til længerevarende ophold forlænges af en myndighed på en medlemsstats område, gælder følgende:

(a)denne myndighed kontrollerer, om de oplysninger, der er registreret i det individuelle dossier, svarer til de oplysninger, der findes i VIS eller i et eller en af de konsulterede EU-informationssystemer/-databaser, Europol-data eller Interpols databaser i henhold til stk. 2

(b)hvis hittet i henhold til stk. 2 vedrører Europol-data, underrettes Europols nationale enhed med henblik på opfølgning

(c)hvis oplysningerne ikke svarer til hinanden, og der ikke vises andre hit under den automatiske behandling i henhold til stk. 2 og 3, sletter myndigheden det falske hit fra ansøgningsdossieret

(d)hvis oplysningerne svarer til hinanden, eller der fortsat er tvivl om ansøgerens identitet, følger myndigheden op på de oplysninger, der udløste hittet, i henhold til stk. 4 efter de procedurer, betingelser og kriterier, der er fastsat i EU-retten og national lovgivning.

Artikel 22c

Individuelt dossier, der oprettes for et udstedt visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse

Et individuelt dossier, der oprettes i henhold til artikel 22a, stk. 1, skal indeholde følgende oplysninger:

(1)den myndighed, der udstedte dokumentet, herunder dennes beliggenhed

(2)følgende oplysninger om indehaveren:

a) efternavn (familienavn), fornavn(e), fødselsdato, nuværende nationalitet(er), køn, fødselsdato, fødested og fødeland

b) rejsedokumenttypen og koden på tre bogstaver for det udstedende land

c)datoen for rejsedokumentets udløb

cc) den myndighed, der har udstedt rejsedokumentet

d) for mindreårige ansøgere: efternavn og fornavn(e) på indehaveren af forældremyndigheden eller værgen

e) efternavnet, fornavnet og adressen på den fysiske person eller navnet og adressen på den arbejdsgiver eller den anden organisation, som ansøgningen vedrører

f) et ansigtsbillede af indehaveren, der så vidt muligt er taget på stedet

g) to fingeraftryk af indehaveren i overensstemmelse med den relevante EU-ret og nationale lovgivning

(3)følgende oplysninger om det udstedte visum til længerevarende ophold eller den udstedte opholdstilladelse:

(a)statusoplysninger om, at et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse er blevet udstedt

(b)sted og dato for afgørelsen om udstedelse af visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen

(c)typen af udstedt dokument (visum til længerevarende ophold eller opholdstilladelse)

(d)antallet af udstedte visa til længerevarende ophold eller opholdstilladelser

(e)udløbsdatoen for visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen.

Artikel 22d

Individuelt dossier, der oprettes for bestemte tilfælde af afslag på udstedelse af visum til længerevarende ophold eller opholdstilladelse

Når der er truffet afgørelse om at give afslag på et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, fordi ansøgeren vurderes at udgøre en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden, indre sikkerhed eller folkesundhed, eller fordi ansøgeren har fremlagt dokumenter, der er erhvervet på uretmæssig vis eller er forfalsket eller ulovligt ændret, opretter den myndighed, der har givet afslag, straks et individuelt dossier med følgende oplysninger:

a.efternavn, fødenavn (tidligere efternavn(e)), fornavn(e), køn, fødselsdato, fødested og fødeland

b.nuværende nationalitet og nationalitet ved fødslen

c.rejsedokumentets type og nummer, den myndighed, som har udstedt det, og udstedelses- og udløbsdato

d.for mindreårige ansøgere: efternavn og fornavn(e) på indehaveren af forældremyndigheden eller værgen

e.efternavnet, fornavnet og adressen på den fysiske person, som ansøgningen omhandler

f.et ansigtsbillede af ansøgeren, der så vidt muligt er taget på stedet

g.to fingeraftryk af ansøgeren i overensstemmelse med den relevante EU-ret og nationale lovgivning

h.oplysninger om, at der er givet afslag på visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen, fordi ansøgeren betragtes som en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden, indre sikkerhed eller folkesundhed, eller fordi ansøgeren har fremlagt dokumenter, der er erhvervet på uretmæssig vis eller er forfalsket eller ulovligt ændret

i.den myndighed, som har givet afslag på visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen, herunder dennes beliggenhed

j.sted og dato for afgørelsen om afslag på visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen.

Artikel 22e

Oplysninger, der tilføjes for et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, der er trukket tilbage

1. Når der er truffet afgørelse om at trække en opholdstilladelse eller et visum til længerevarende ophold tilbage eller forkorte gyldighedsperioden for et visum til længerevarende ophold, føjer den visummyndighed, der har truffet afgørelsen, følgende oplysninger til det individuelle dossier:

a) statusoplysninger, der viser, at visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen er blevet trukket tilbage eller, for et visum til længerevarende ophold, at gyldighedsperioden er blevet forkortet

b) den myndighed, der trak visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen tilbage eller forkortede gyldighedsperioden for visummet til længerevarende ophold, herunder dennes beliggenhed

c) sted og dato for afgørelsen

d) i givet fald den nye udløbsdato for gyldighedsperioden for visummet til længerevarende ophold

e) visummærkatens nummer, hvis forkortelsen af perioden sker i form af en ny visummærkat.

2. I det individuelle dossier angives også årsagen/årsagerne til tilbagetrækningen af visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen eller til forkortelsen af gyldighedsperioden for visummet til længerevarende ophold, jf. artikel 22d, litra h).

Artikel 22f

Oplysninger, der tilføjes for et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, der forlænges

Når der er truffet afgørelse om at forlænge en opholdstilladelse eller et visum til længerevarende ophold, føjer den visummyndighed, som har forlænget visummet, følgende oplysninger til ansøgningsdossieret:

a) statusoplysninger om, at et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse er blevet forlænget

b) den myndighed, som har forlænget visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen, herunder dennes beliggenhed

c) sted og dato for afgørelsen

d) for et visum til længerevarende ophold nummeret på visummærkaten, hvis forlængelsen af visummet til længerevarende ophold sker i form af en ny visummærkat

e) udløbsdatoen for den forlængede periode.

Artikel 22g

Adgang til oplysninger med henblik på kontrol af visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser ved overgangssteder ved de ydre grænser

1.De myndigheder, som har kompetence til at foretage kontrol ved overgangssteder ved de ydre grænser, har udelukkende med henblik på at verificere dokumentindehaverens identitet og/eller ægtheden og gyldigheden af visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen, og hvorvidt den pågældende betragtes som en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden, indre sikkerhed, offentlig sundhed i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e), i forordning (EU) 2016/399, i overensstemmelse med nævnte forordning adgang til at søge ved brug af nummeret på dokumenter kombineret med en eller flere af de oplysninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 22c, stk. 2, litra a), b) og c).

2.Hvis søgningen med de oplysninger, som er anført i stk. 1, viser, at der er registreret oplysninger om dokumentindehaveren i VIS, gives den kompetente grænsekontrolmyndighed udelukkende med henblik på de formål, som er anført i stk. 1, adgang til følgende oplysninger i det individuelle dossier:

(a)statusoplysningerne om visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen, hvis dokumentet er blevet udstedt, trukket tilbage eller forlænget

(b)de oplysninger, der er omhandlet i artikel 22c, stk. 3, litra c), d) og e)

(c)de oplysninger, der er omhandlet i artikel 22e, stk. 1, litra d) og e), hvis det er relevant

(d)de oplysninger, der er omhandlet i artikel 22f, litra d) og e), hvis det er relevant

(e)fotografier, jf. artikel 22c, stk. 2, litra f).

Artikel 22h

Adgang til oplysninger med henblik på kontrol på medlemsstaternes område

1.De myndigheder, som har kompetence til at foretage kontrol på medlemsstaternes område med hensyn til, om betingelserne for indrejse, ophold eller bopæl på medlemsstaternes område er opfyldt, og eventuelt politimyndighederne har udelukkende med henblik på at verificere indehaverens identitet og/eller ægtheden og gyldigheden af visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen, og hvorvidt den pågældende betragtes som en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden, indre sikkerhed, offentlig sundhed, adgang til at søge ved brug af nummeret på visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen kombineret med en eller flere af de oplysninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 22c, stk. 2, litra a), b) og c).

2.Hvis søgningen med de oplysninger, som er anført i stk. 1, viser, at der er registreret oplysninger om indehaveren i VIS, gives den kompetente myndighed udelukkende med henblik på de formål, som er anført i stk. 1, adgang til følgende oplysninger i det individuelle dossier og dermed forbundne dossierer, jf. artikel 22a, stk. 4:

(a)statusoplysningerne om visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen, hvis dokumentet er blevet udstedt, trukket tilbage eller forlænget

(b)de oplysninger, der er omhandlet i artikel 22c, stk. 3, litra c), d) og e)

(c)de oplysninger, der er omhandlet i artikel 22e, stk. 1, litra d) og e), hvis det er relevant

(d)de oplysninger, der er omhandlet i artikel 22f, litra d) og e), hvis det er relevant

(e) fotografier, jf. artikel 22c, stk. 2, litra f).

Artikel 22i

Adgang til oplysninger med henblik på fastlæggelse af ansvaret for ansøgninger om international beskyttelse

1.De kompetente asylmyndigheder har udelukkende med henblik på at afgøre, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 604/2013, adgang til at søge med den pågældende ansøgers fingeraftryk.

Hvis ansøgerens fingeraftryk ikke kan anvendes, eller søgning med fingeraftryk ikke er mulig, skal søgningen foretages med nummeret på visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen kombineret med de oplysninger, der er omhandlet i artikel 22c, stk. 2, litra a), b) og c).

2.Hvis søgningen med de oplysninger, som er anført i stk. 1, viser, at et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse er registreret i VIS, gives den kompetente asylmyndighed adgang til at søge i følgende oplysninger i ansøgningsdossieret og, med hensyn til de data, der er anført i litra g), i dermed forbundne ansøgningsdossierer for ægtefælle og børn, jf. artikel 22a, stk. 4, udelukkende med henblik på det formål, som er anført i stk. 1:

a) den myndighed, som har udstedt eller forlænget visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen

b) de oplysninger, der er omhandlet i artikel 22c, stk. 2), litra a) og b)

c) dokumentets type

d) gyldighedsperioden for visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen.

f) fotografier, jf. artikel 22c, stk. 2, litra f)

g) de i artikel 22c, stk. 2), litra a) og b), omhandlede oplysninger i dermed forbundne ansøgningsdossierer for ægtefælle og børn.

3.Søgning i VIS i medfør af denne artikels stk. 1 og 2 udføres udelukkende af de udpegede nationale myndigheder, jf. artikel 27, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013*.

Artikel 22j

Adgang til oplysninger med henblik på behandling af ansøgningen om international beskyttelse

1.De kompetente asylmyndigheder har i overensstemmelse med artikel 27 i forordning (EU) nr. 603/2013 og udelukkende med henblik på at behandle en ansøgning om international beskyttelse adgang til at søge med ansøgerens fingeraftryk.

Hvis ansøgerens fingeraftryk ikke kan anvendes, eller søgning med fingeraftryk ikke er mulig, skal søgningen foretages med nummeret på visummet til længerevarende ophold eller opholdsdokumentet kombineret med de oplysninger, der er omhandlet i artikel 22c, stk. 2, litra a), b) og c), eller kombineret med de oplysninger, der er omhandlet i artikel 22d, litra a), b), c) og f).

2.Hvis søgningen med de oplysninger, som er anført i stk. 1, viser, at der er registreret oplysninger om den person, der ansøger om international beskyttelse, i VIS, gives den kompetente asylmyndighed adgang til, udelukkende med henblik på det formål, som er anført i stk. 1, at søge i de oplysninger, der er indlæst vedrørende et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, der er udstedt, afslået, annulleret, inddraget, eller hvis gyldighedsperiode er forlænget, jf. artikel 22c, 22d, 22e og 22f, vedrørende ansøgeren og vedrørende ansøgerens dermed forbundne ansøgningsdossierer, jf. artikel 22a, stk. 3).

3.Søgning i VIS i medfør af denne artikels stk. 1 og 2 udføres udelukkende af de udpegede nationale myndigheder, jf. artikel 27, i forordning (EU) nr. 603/2013.

KAPITEL IIIb

Procedure og betingelser for adgang til VIS med henblik på retshåndhævelse

Artikel 22k
Medlemsstaternes udpegede myndigheder

1.Medlemsstaterne udpeger de myndigheder, som har ret til at søge i de oplysninger, der er lagret i ind- og udrejsesystemet med henblik på at forebygge, opdage og efterforske terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger.

2.Hver medlemsstat fører en liste over udpegede myndigheder. Hver medlemsstat meddeler eu-LISA og Kommissionen, hvilke myndigheder den har udpeget, og kan til enhver tid ændre eller erstatte sin meddelelse.

3.Hver medlemsstat udpeger et centralt adgangspunkt, der skal have adgang til VIS. Det centrale adgangspunkt kontrollerer, at de betingelser for at anmode om adgang til VIS, der er fastsat i artikel 22n, er opfyldt.

Den udpegede myndighed og det centrale adgangspunkt kan være en del af samme organisation, hvis det er tilladt i henhold til national ret, men det centrale adgangspunkt skal handle fuldstændig uafhængigt af de udpegede myndigheder, når det udfører sine opgaver i henhold til denne forordning. Det centrale adgangspunkt skal være adskilt fra de udpegede myndigheder og må ikke modtage instrukser fra dem med hensyn til resultaterne af kontrollen, som det gennemfører uafhængigt.

Medlemsstaterne kan udpege mere end et centralt adgangspunkt for at afspejle deres organisatoriske og forvaltningsmæssige struktur i forbindelse med overholdelsen af deres forfatningsmæssige og retlige forskrifter.

4.Hver medlemsstat meddeler eu-LISA og Kommissionen dens centrale adgangspunkt og kan til enhver tid ændre eller erstatte sin meddelelse.

5.På nationalt plan fører hver medlemsstat en liste over de operative enheder inden for de udpegede myndigheder, der er bemyndiget til at anmode om adgang til data lagret i VIS gennem det/de centrale adgangspunkt(er).

6.Kun behørigt bemyndiget personale i det/de centrale adgangspunkt(er) er berettiget til at få adgang til VIS i overensstemmelse med artikel 22m og 22n.

Artikel 22l
Europol

1.Europol udpeger en af sine operative enheder som "Europols udpegede myndighed" og bemyndiger den til at anmode om adgang til VIS gennem det centrale adgangspunkt til VIS, jf. stk. 2, med henblik på at støtte og styrke medlemsstaternes indsats for at forebygge, afsløre og efterforske terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger.

2.Europol udpeger en specialiseret enhed med behørigt bemyndigede Europol-ansatte som det centrale adgangspunkt. Det centrale adgangspunkt kontrollerer, at de betingelser for at anmode om adgang til VIS, der er fastsat i artikel 22p, er opfyldt.

Det centrale adgangspunkt handler uafhængigt, når det udfører sine opgaver i henhold til denne forordning, og må ikke modtage instrukser fra Europols udpegede myndighed som nævnt i stk. 1 med hensyn til resultatet af kontrollen.

Artikel 22m
Procedure for adgang til VIS med henblik på retshåndhævelse

1.De i artikel 22k, stk. 5, nævnte operative enheder indgiver en begrundet elektronisk anmodning til de centrale adgangspunkter, der er omhandlet i artikel 26, stk. 3, om adgang til oplysninger lagret i VIS. Efter modtagelse af en anmodning om adgang kontrollerer det eller de centrale adgangspunkt(er), om betingelserne for adgang efter artikel 22n er opfyldt. Hvis betingelserne for adgang er opfyldt, behandler et sådant centralt adgangspunkt anmodningen. De VIS-oplysninger, hvortil der er givet adgang, sendes til de operative enheder, der er omhandlet i artikel 22k, stk. 5, på en sådan måde, at sikkerheden i forbindelse med oplysningerne ikke bringes i fare.

2.I et særligt hastetilfælde, hvor det er nødvendigt at forebygge en overhængende fare for en persons liv i tilknytning til en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling, behandler et centralt adgangspunkt anmodningen straks og kontrollerer først efterfølgende, om alle betingelserne i artikel 22n er opfyldt, herunder om der rent faktisk forelå et hastetilfælde. Den efterfølgende kontrol skal finde sted uden unødigt ophold og under alle omstændigheder senest syv arbejdsdage efter behandlingen af anmodningen.

3.Når en efterfølgende kontrol fastslår, at adgangen til VIS-oplysningerne ikke var berettiget, sletter alle de myndigheder, der fik adgang til de pågældende oplysninger, de oplysninger fra VIS, de fik adgang til, og underretter de centrale adgangspunkter om sletningen.

Artikel 22n
Betingelser for adgang til VIS-oplysninger for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne

1.De udpegede myndigheder har adgang til at søge i VIS, hvis samtlige følgende betingelser er opfyldt:

(a)adgang til søgning er nødvendig med henblik på forebyggelse, afsløring eller efterforskning af en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling og står i et rimeligt forhold til formålet

(b)adgang til søgning er nødvendig og står i et rimeligt forhold til formålet i en bestemt sag

(c)der er rimelig grund til at antage, at søgningen i VIS-oplysningerne vil kunne bidrage væsentligt til at forebygge, opdage eller efterforske nogen af de pågældende strafbare handlinger, navnlig når der er en begrundet mistanke om, at den mistænkte, gerningsmanden eller offeret for en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling falder ind under en kategori, der er omfattet af denne forordning

(d)hvis en forespørgsel til det fælles identitetsregister er sendt i henhold til artikel 22 i forordning 2018/XX [om interoperabilitet], viser det modtagne svar som omhandlet i stk. 5 i [artikel 22 i forordning 2018/XX om interoperabilitet], at der er lagret oplysninger i VIS."

2.Betingelsen omhandlet i stk. 1, litra d), skal ikke opfyldes i situationer, hvor adgangen til VIS er nødvendig som et værktøj med henblik på søgning i visumhistorikken eller i oplysninger om tilladt ophold på medlemsstaternes område vedrørende en kendt mistænkt, gerningsmand eller formodet offer for en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling.

3.Søgning i VIS begrænses til søgning med følgende oplysninger i det individuelle dossier:

(a)efternavn(e) (familienavn), fornavn(e) (døbenavn(e), fødselsdato, nationalitet(er) og/eller køn

(b)rejsedokumentets eller rejsedokumenternes type og nummer, kode bestående af tre bogstaver for det udstedende land samt dato for udløb af rejsedokumentets eller rejsedokumenternes gyldighed

(c)visummærkatens nummer eller nummeret på visummet til længerevarende ophold eller opholdsdokumentet og udløbsdatoen for visummet, visummet til længerevarende ophold eller opholdsdokumentet, alt efter tilfældet

(d)fingeraftryk, herunder latente fingeraftryk

(e)ansigtsbillede.

4.Søgning i VIS giver i tilfælde af et hit adgang til de oplysninger, der er opregnet i dette stykke, samt til alle andre oplysninger fra det individuelle dossier, herunder oplysninger indlæst vedrørende dokumenter, der er udstedt, givet afslag på, annulleret, inddraget eller forlænget. Der gives kun adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, nr. 4, litra l), som registreret i ansøgningsdossieret, hvis der udtrykkeligt er anmodet om tilladelse til at søge i disse oplysninger i den begrundede elektroniske anmodning, og dette er godkendt ved den uafhængige kontrol.

Artikel 22o

Adgang til VIS med henblik på identifikation af personer under særlige omstændigheder

Uanset artikel 22n, stk. 1, har udpegede myndigheder ikke pligt til at opfylde de betingelser, der er omhandlet i dette stykke, for at få adgang til VIS med henblik på identifikation af personer, som har været forsvundet, har været bortført eller er udpeget som ofre for menneskehandel, og for hvem der er rimelig grund til at antage, at søgningen i VIS-oplysningerne vil kunne bidrage væsentligt til deres identifikation og/eller bidrage til at efterforske specifikke tilfælde af menneskehandel. Under sådanne omstændigheder kan de udpegede myndigheder søge i VIS uden de pågældendes fingeraftryk.

Såfremt de pågældendes fingeraftryk ikke kan anvendes, eller søgning med fingeraftryk ikke er mulig, skal søgningen foretages med de oplysninger, som er omhandlet i artikel 9, litra a) og b).

Søgning i VIS giver i tilfælde af hit adgang til alle data opført i artikel 9 samt til oplysninger opført i artikel 8, stk. 3 og 4.

Artikel 22p
Procedure og betingelser for Europols adgang til VIS-oplysninger

1.Europol skal have adgang til at søge i VIS, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a)    søgningen er nødvendig med henblik på at støtte og styrke medlemsstaternes indsats for at forebygge, afsløre eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger, der er omfattet af Europols mandat, og står i et rimeligt forhold til formålet 

b)    søgningen er nødvendig og står i et rimeligt forhold til formålet i en bestemt sag

c)    der er rimelig grund til at antage, at søgningen i VIS-oplysningerne vil kunne bidrage væsentligt til at forebygge, opdage eller efterforske nogen af de pågældende strafbare handlinger, navnlig når der er en begrundet mistanke om, at den mistænkte, gerningsmanden eller offeret for en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling falder ind under en kategori, der er omfattet af denne forordning

d)    hvis en forespørgsel til det fælles identitetsregister er sendt i henhold til artikel 22 i forordning 2018/XX [om interoperabilitet], viser det modtagne svar som omhandlet i stk. 3 i [artikel 22 i forordning 2018/XX om interoperabilitet], at der er lagret oplysninger i VIS.

2.Betingelserne i artikel 22n, stk. 2, 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

3.Europols udpegede myndighed kan indgive en begrundet elektronisk anmodning om søgning i alle oplysninger eller et bestemt sæt oplysninger, der er lagret i VIS, til Europols centrale adgangspunkt, jf. artikel 22k, stk. 3. Efter modtagelse af en anmodning om adgang kontrollerer Europols centrale adgangspunkt, om betingelserne for adgang ifølge stk. 1 og 2 er opfyldt. Hvis alle betingelser for adgang er opfyldt, behandler det behørigt bemyndigede personale i det eller de centrale adgangspunkt(er) anmodningerne. De VIS-oplysninger, der opnås adgang til, sendes til de i artikel 22l, stk. 1, nævnte operative enheder på en sådan måde, at oplysningernes sikkerhed ikke bringes i fare.

4.Behandlingen af oplysninger, som Europol har modtaget ved søgning i VIS-oplysninger, forudsætter tilladelse fra oprindelsesmedlemsstaten. Denne tilladelse indhentes via Europols nationale enhed i den pågældende medlemsstat.

Artikel 22q
Logning og dokumentation

1.Hver medlemsstat og Europol sikrer, at alle databehandlinger som følge af anmodninger om adgang til VIS-oplysninger i overensstemmelse med kapitel IIIc logges eller dokumenteres med henblik på at kontrollere grundlaget for den pågældende anmodning, overvåge lovligheden af databehandlingen og dataenes integritet og sikkerhed samt egenkontrol.

2.Loggen eller dokumentationen skal i alle tilfælde vise:

a)det nøjagtige formål med en anmodning om adgang til VIS-oplysninger, herunder den pågældende terrorhandling eller de pågældende andre alvorlige strafbare handlinger, og hvad angår Europol, det nøjagtige formål med en anmodning om adgang

b)henvisningen til den nationale fil

c)dato og nøjagtigt tidspunkt for det centrale adgangspunkts anmodning om adgang til det centrale VIS-system

d)navnet på den myndighed, der har anmodet om adgang med henblik på søgning

e)i givet fald den afgørelse, der er truffet om efterfølgende kontrol

f)de oplysninger, der er anvendt til søgning

g)i overensstemmelse med nationale regler eller forordning (EU) 2016/794 den unikke brugerreference for den embedsmand, der har foretaget søgningen, og den embedsmand, der har givet ordre til søgningen.

3.Logge og dokumentation må kun anvendes til at overvåge lovligheden af databehandling og for at sikre dataintegritet og -sikkerhed. Kun logge, der ikke indeholder personoplysninger, må anvendes til den overvågning og evaluering, der er omhandlet i denne forordnings artikel 50. Den tilsynsmyndighed, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 41, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/680, og som er ansvarlig for at kontrollere anmodningers grundlag og kontrollere lovligheden af databehandlingen samt dataintegriteten og -sikkerheden, skal på anmodning have adgang til disse logge med henblik på at kunne udføre sine opgaver.

Artikel 22r

Betingelser for adgang til VIS-oplysninger for de udpegede myndigheder i en medlemsstat, hvor denne forordning endnu ikke er trådt i kraft

1.Adgang til søgning i VIS for de udpegede myndigheder i en medlemsstat, hvor denne forordning endnu ikke er trådt i kraft, finder sted, når følgende betingelser er opfyldt:

(a)adgangen er inden for rammerne af deres beføjelser

(b)adgangen er underlagt de betingelser, som er fastsat i artikel 22n, stk. 1

(c)adgangen sker på grundlag af en begrundet skriftlig eller elektronisk anmodning til en udpeget myndighed i en medlemsstat, som denne forordning finder anvendelse på den pågældende myndighed anmoder herefter de(t) nationale centrale adgangspunkt(er) om at søge i VIS.

2.En medlemsstat, som endnu ikke har sat denne forordning i kraft, stiller sine visumoplysninger til rådighed for de medlemsstater, som denne forordning finder anvendelse på, på grundlag af en begrundet skriftlig eller elektronisk anmodning under overholdelse af betingelserne i artikel 22n, stk. 1.

_____________

*    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 af 26. juni 2013 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodac-oplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 1)."

Artikel 2
Ændring af beslutning 2004/512/EF

Artikel 1, stk. 2, i beslutning 2004/512/EF affattes således:

"2. Visuminformationssystemet baseres på en centraliseret arkitektur og skal bestå af:

a) det fælles identitetsregister som omhandlet i [artikel 17, stk. 2, litra a), i forordning 2018/XX om interoperabilitet] 

b) et centralt informationssystem, i det følgende benævnt "det centrale visuminformationssystem" (VIS)

c) en grænseflade i hver medlemsstat, i det følgende benævnt "den nationale grænseflade" (NI-VIS), der skal fungere som bindeled til den relevante centrale nationale myndighed i de enkelte medlemsstater, eller en national ensartet grænseflade i hver medlemsstat på grundlag af fælles tekniske specifikationer, der er ens for alle medlemsstater, og som muliggør tilslutning af det centrale system til de nationale grænseinfrastrukturer i medlemsstaterne

d) en kommunikationsinfrastruktur mellem VIS og de nationale grænseflader

e) en sikker kommunikationskanal mellem VIS og ind- og udrejsesystemets centrale system

"f) en sikker kommunikationsinfrastruktur mellem det centrale VIS-system og de centrale infrastrukturer i den europæiske søgeportal oprettet ved [artikel 6 i forordning 2017/XX om interoperabilitet], den fælles biometriske matchtjeneste oprettet ved [artikel 12 i forordning 2017/XX om interoperabilitet], det fælles identitetsregister oprettet ved [artikel 17 i forordning 2017/XX om interoperabilitet] og multiidentitetsdetektoren oprettet ved [artikel 25 i forordning 2017/XX om interoperabilitet]

g) en mekanisme til høring om ansøgninger og udveksling af oplysninger mellem centrale visummyndigheder ("VIS Mail")

h) en gateway-facilitet for transportvirksomheder

i) en sikker webtjeneste, der muliggør kommunikation mellem VIS på den ene side og gateway-faciliteten for transportvirksomheder og de internationale systemer (Interpols systemer/databaser) på den anden side

j) et register med oplysninger til brug for rapportering og statistik.

Det centrale system, de nationale ensartede grænseflader, webtjenesten, gateway-faciliteten for transportvirksomheder og kommunikationsinfrastrukturen i VIS deler og genanvender så meget som teknisk muligt af hardware- og softwarekomponenterne i henholdsvis ind- og udrejsesystemets centrale system, nationale ensartede grænseflader, ETIAS-systemets gateway-facilitet for transportvirksomheder og ind- og udrejsesystemets webtjeneste og kommunikationsinfrastruktur."

Artikel 3
Ændring af forordning (EU) nr. 810/2009

I forordning (EU) nr. 810/2009 foretages følgende ændringer:

1)Artikel 10, stk. 3, litra c), affattes således:

"c) fremlægger et fotografi i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 1683/95, eller, efter første ansøgning og efterfølgende mindst hver 59. måned derefter, i overensstemmelse med kravene i artikel 13 i nærværende forordning"

2)I artikel 13 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 2, første led, affattes således:

"- et fotografi, som tages på stedet og indsamles digitalt på ansøgningstidspunktet"

b) I stk. 3 affattes første afsnit således:

"Når fingeraftryk og et fotografi taget på stedet af tilstrækkelig kvalitet er blevet indsamlet fra ansøgeren i forbindelse med en tidligere ansøgning, for første gang indlæses i VIS mindre end 59 måneder før datoen for den nye ansøgning, kopieres de over i den senere ansøgning."

c) Stk. 7, litra a), affattes således:

"a)    børn under seks år

d)    Stk. 8 udgår.

3)I artikel 21 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 2 affattes således:

"2. I forbindelse med hver enkelt visumansøgning benyttes VIS i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, og artikel 15 og 9a i forordning (EF) nr. 767/2008. Medlemsstaterne sikrer, at alle søgekriterierne i henhold til disse artikler anvendes fuldt ud, med henblik på at undgå afvisninger på forkert grundlag og falske identificeringer.

b) Følgende indsættes som stk. 3a og 3b:

"3a. Med henblik at vurdere de indrejsebetingelser, der er omhandlet i stk. 3, tager konsulatet hensyn til resultaterne af kontrollerne i henhold til artikel 9c i forordning (EF) nr. 767/2008 af følgende databaser:

(a)SIS og SLTD for at kontrollere, om det rejsedokument, der anvendes til ansøgningen, svarer til et rejsedokument, der blev rapporteret bortkommet, stjålet eller ugyldiggjort, og om det rejsedokument, der anvendes til ansøgningen, svarer til et rejsedokument, der er registreret i en fil i Interpols TDAWN-database

(b)det centrale ETIAS-system for at kontrollere, om ansøgeren svarer til en ansøgning om en rejsetilladelse, der er givet afslag på, eller en rejsetilladelse, der er inddraget eller annulleret

(c)VIS for at kontrollere, om oplysningerne i ansøgningen vedrørende rejsedokumentet svarer til andre ansøgninger om rejsetilladelser med andre identitetsoplysninger, og om ansøgeren har været genstand for en afgørelse om at afvise, inddrage eller annullere et visum til kortvarigt ophold

(d)ind- og udrejsesystemet for at kontrollere, om ansøgeren på det aktuelle tidspunkt er registreret som en person, hvis tilladelse til ophold er udløbet, om den pågældende tidligere er blevet registreret som en person, hvis tilladelse til ophold er udløbet, eller om ansøgeren tidligere er nægtet indrejse

(e)Eurodac for at kontrollere, om ansøgeren har været genstand for en tilbagetrækning eller afvisning af ansøgningen om international beskyttelse

(f)Europol-data for at kontrollere, om de oplysninger, der er anført i ansøgningen, svarer til de oplysninger, der er registreret i denne database

(g)ECRIS-TCN-systemet for at kontrollere, om ansøgeren svarer til en person, hvis oplysninger er registreret i denne database vedrørende terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger

(h)SIS for at kontrollere, om ansøgeren er omfattet af en indberetning om personer, der begæres anholdt med henblik på overgivelse på grundlag en europæisk arrestordre, eller som begæres anholdt med henblik på udlevering.

Konsulatet skal have adgang til ansøgningsmappen og de(n) tilknyttede ansøgningsmappe(r) og til resultaterne af kontrollerne omhandlet i artikel 9c i forordning (EF) nr. 767/2008.

3b. Visummyndigheden benytter multiidentitetsdetektoren og det fælles identitetsregister omhandlet i artikel 4, stk. 37, i forordning 2018/XX [om interoperabilitet] eller SIS eller begge for at vurdere forskellene i de sammenkædede identiteter og foretager eventuel yderligere verifikation for at træffe en beslutning om status af og farven på linket samt for at træffe afgørelse om udstedelse af eller afslag på visum til den pågældende person.

Som fastsat i artikel 59, stk. 1, i forordning 2018/XX [om interoperabilitet] gælder dette stykke kun fra idriftsættelsen af multiidentitetsdetektoren."

c) Stk. 4 affattes således:

"4. Konsulatet kontrollerer ved brug af oplysningerne fra ind- og udrejsesystemet, at ansøgeren med det forventede ophold ikke overskrider den maksimale længde af det tilladte ophold på medlemsstaternes område, uanset om der eventuelt er givet tilladelse til ophold i form af et nationalt visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse udstedt af en anden medlemsstat."

4)Som artikel 21 a indsættes følgende:

"Artikel 21a

Specifikke risikoindikatorer

1.Vurdering af risikoen for sikkerheden, risikoen for ulovlig indvandring eller høj epidemisk risiko baseres på:

(a)statistiske data genereret af ind- og udrejsesystemet, der tyder på, at et unormalt stort antal personer, hvis tilladelse til ophold er udløbet, er blevet i området, og nægtelse af indrejse for en specifik gruppe af rejsende med visum

(b)statistiske oplysninger genereret af VIS i henhold til artikel 45a, der tyder på et unormalt stort antal afslag på visumansøgninger som følge af risikoen for irregulær migration, for sikkerheden eller folkesundheden i forbindelse med en specifik gruppe af rejsende

(c)statistiske oplysninger genereret af VIS i henhold til artikel 45a og ind- og udrejsesystemet, der tyder på forbindelser mellem oplysninger indsamlet via ansøgningsskemaet og personer, hvis tilladelse til ophold er udløbet, eller nægtelse af indrejse

(d)oplysninger, der er underbygget af faktuelle og evidensbaserede elementer, fra medlemsstaterne vedrørende specifikke sikkerhedsrisikoindikatorer eller trusler konstateret af den pågældende medlemsstat

(e)oplysninger der er underbygget af faktuelle og evidensbaserede elementer, fra medlemsstaterne vedrørende et unormalt stort antal personer, hvis tilladelse til ophold er udløbet, og nægtelse af indrejse for en specifik gruppe af rejsende til den pågældende medlemsstat

(f)oplysninger fra medlemsstaterne vedrørende specifikke høje epidemiske risici samt oplysninger fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) om epidemiologisk overvågning og risikovurderinger og sygdomsudbrud rapporteret af Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

2.Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der nærmere angiver de risici, der er omhandlet i stk. 1. Den pågældende gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 52, stk. 2.

3.På grundlag af de risici, der fastsættes i henhold til stk. 2, fastsættes specifikke risikoindikatorer bestående af en kombination af oplysninger, herunder en eller flere af følgende:

(a)aldersgruppe, køn, nuværende nationalitet

(b)bopælsland eller -by

(c)bestemmelsesmedlemsstat(er)

(d)medlemsstat, hvor første indrejse sker

(e)rejsens formål

(f)nuværende beskæftigelse.

4.De specifikke risikoindikatorer skal være målrettede og forholdsmæssige. De må under ingen omstændigheder alene være baseret på en persons køn eller alder. De må under ingen omstændigheder være baseret på oplysninger, der afslører en persons race, farve, etniske eller sociale oprindelse, genetiske anlæg, sprog, politiske eller andre anskuelser, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, fødsel, handicap eller seksuel orientering.

5.De specifikke risikoindikatorer vedtages af Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt. Den pågældende gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 52, stk. 2.

6.De specifikke risikoindikatorer anvendes af visummyndighederne, når de vurderer, om ansøgeren udgør en risiko for ulovlig indvandring, en risiko for medlemsstaternes sikkerhed eller en høj epidemisk risiko i henhold til artikel 21, stk. 1.

7.De specifikke risici og de specifikke risikoindikatorer revideres regelmæssigt af Kommissionen."

5) Artikel 46 affattes således:

"Artikel 46
Udarbejdelse af statistik

Kommissionen udarbejder senest den 1. marts hvert år følgende årlige statistikker over visa for hvert konsulat og grænseovergangssted, hvor de enkelte medlemsstater behandler visumansøgninger:

(a)antal lufthavnstransitvisa, der er ansøgt om, udstedt og givet afslag på

(b)antal ensartede visa til enkelt indrejse og visa til flere indrejser, der er ansøgt om, udstedt (opdelt efter gyldighedsperiode: et, to, tre, fire og fem år) og givet afslag på

(c)antal udstedte visa med begrænset territorial gyldighed.

Disse statistikker udarbejdes på grundlag af rapporter, der er genereret af det centrale VIS-register i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EF) nr. 767/2008."

6)I artikel 57 udgår stk. 3 og 4.

Artikel 4
Ændring af forordning (EU) 2017/2226

I forordning (EU) 2017/2226 foretages følgende ændringer:

1)Følgende afsnit tilføjes i artikel 9, stk. 2:

"Ind- og udrejsesystemet omfatter funktionaliteten til central forvaltning af denne liste. De nærmere regler for forvaltningen af denne funktionalitet fastlægges ved gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i denne forordnings artikel 68, stk. 2."

2)Artikel 13, stk. 3, affattes således:

"3. Med henblik på at overholde deres forpligtelser i henhold til artikel 26, stk. 1, litra b), i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen skal transportvirksomheder bruge webtjenesten til at kontrollere, om et visum til kortvarigt ophold er gyldigt, herunder om det antal indrejser, der er tilladt ifølge visummet, allerede er blevet brugt, eller om indehaveren har nået den maksimale varighed af det tilladte ophold, eller om visummet er gyldigt til området for rejsens bestemmelseshavn. Transportvirksomheder angiver de oplysninger, der er opført i denne forordnings artikel 16, stk. 1, litra a), b) og c). På grundlag heraf giver webtjenesten transportvirksomheder et OK/NOT OK-svar. Transportvirksomheder kan lagre de sendte oplysninger i overensstemmelse med gældende ret. Transportvirksomheder indfører en autentifikationsordning for at sikre, at kun autoriseret personale har adgang til webtjenesten. Det er ikke muligt at anse OK/NOT OK-svaret som en afgørelse om at tillade eller nægte indrejse i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/399."

3)I artikel 35, stk. 4, udgår udtrykket "gennem VIS' infrastruktur".

Artikel 5
Ændringer af forordning (EU) 2016/399

I forordning (EU) 2016/399 foretages følgende ændringer:

1)I artikel 8, stk. 3, tilføjes følgende som litra ba):

"ba) hvis tredjelandsstatsborgeren er i besiddelse af et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, skal den indgående indrejsekontrol også omfatte verifikation af identiteten af indehaveren af visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen og ægtheden af visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen ved at søge i visuminformationssystemet (VIS) i overensstemmelse med artikel 22g i forordning (EF) nr. 767/2008

såfremt kontrol af dokumentindehaveren eller af dokumenter i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 22g, alt efter tilfældet, mislykkes, eller der er tvivl om indehaverens identitet, dokumentets og/eller rejsedokumentets ægthed, foretager de pågældende kompetente myndigheders behørigt bemyndigede medarbejdere en kontrol af dokumentchippen."

2) I artikel 8, stk. 3, udgår litra c)-f).

Artikel 7
Ændring af forordning (EU) XXX om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) [forordningen om interoperabilitet]

I forordning (EU) XXX om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) [forordningen om interoperabilitet] foretages følgende ændringer:

1)Artikel 13, stk. 1, litra b), affattes således:

"b) de data, der er omhandlet i artikel 9, nr. 6), artikel 22c, stk. 2, litra f) og g), og artikel 22d, litra f) og g), i forordning (EF) nr. 767/2008"

2)Artikel 18, stk. 1, litra b), affattes således:

"b)    de data, der er omhandlet i artikel 9, nr. 4), litra a), b) og c), artikel 9, nr. 5) og 6), artikel 22c, stk. litra a)-cc), litra f) og g), artikel 22d, litra a), b), c), f) og g), i forordning (EF) nr. 767/2008"

3)Artikel 26, stk. 1, litra b), affattes således:

"b) de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 767/2008, i forbindelse med udarbejdelse eller ajourføring af et ansøgningsdossier eller et individuelt dossier i VIS i overensstemmelse med artikel 8 eller artikel 22a i forordning (EF) nr. 767/2008"

4)I artikel 27 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1, litra b), affattes således:

"b)    der oprettes en individuel fil, eller denne ajourføres i VIS, jf. artikel 8 eller artikel 22a i forordning (EF) nr. 767/2008"

b) Stk. 3, litra b), affattes således:

"b) efternavn (familienavn), fornavn(e), (døbenavn(e)), fødselsdato, køn og nationalitet(er) som omhandlet i artikel 9, nr. 4, litra a), artikel 22, stk. 2, litra a), og artikel 22d, litra a), i forordning (EF) nr. 767/2008"

4.Artikel 29, stk. 1, litra b), affattes således:

"b) de kompetente myndigheder som omhandlet i artikel 6, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 767/2008 for hit, der fremkom i forbindelse med oprettelse eller ajourføring af et ansøgningsdossier eller et individuelt dossier i VIS i overensstemmelse med artikel 8 eller artikel 22a i forordning (EF) nr. 767/2008".

Artikel 8
Ophævelse af afgørelse 2008/633/RIA

Afgørelse 2008/633/RIA ophæves. Henvisninger til afgørelse 2008/633/RIA gælder som henvisninger til forordning (EF) nr. 767/2008 og læses efter sammenligningstabellen i bilag 2.

.

Artikel 9
Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

1.2.Berørt(e) politikområde(r)

1.3.Forslagets/initiativets art

1.4.Mål

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.6.Varighed og finansielle virkninger

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne 

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

3.2.2.Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

3.2.3.Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.2.4.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

3.2.5.Tredjemands bidrag til finansieringen

3.3.Anslåede virkninger for indtægterne

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) og forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks)

1.2.Berørt(e) politikområde(r) 

Området indre anliggender

1.3.Forslagets/initiativets art

 Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning 

Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning 75  

Forslaget/initiativet vedrører en forlængelse af en eksisterende foranstaltning 

Forslaget/initiativet vedrører en omlægning af en foranstaltning til en ny foranstaltning 

1.4.Forslagets/initiativets begrundelse

1.4.1.Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt

1) Medvirke til at bidrage til identifikation og tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere, der ikke opfylder eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse til eller ophold på medlemsstaternes område i henhold til tilbagesendelsesdirektivet

2) Forbedre VIS-systemets effektivitet med henblik på at lette tilbagesendelsesprocedurer

3) Forbedre opfyldelsen af VIS-målene (fremme af bekæmpelsen af svig, strømlining af kontroller ved grænseovergangsstederne ved de ydre grænser og fremme af anvendelsen af Dublin II-forordningen)

4) Støtte forebyggelsen og bekæmpelsen af handel med børn og forbedre mulighederne for at identificere eller verificere identiteten af børn, som er tredjelandsstatsborgere

5) Lette og styrke kontrollen ved grænseovergangsstederne ved de ydre grænser og inden for medlemsstaternes område

6) Forbedre den indre sikkerhed i Schengenområdet ved at lette udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne om tredjelandsstatsborgere med et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse

7) Bidrage til forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger

8) Indsamle statistikker til støtte for evidensbaseret politisk EU-beslutningstagning vedrørende migration

9) Implementere den samme proceduremæssige standard for søgning som i andre grundlæggende systemelementer i visumpolitikken, således at medlemsstaternes byrde mindskes, og mulighederne for at nå målet om en fælles visumpolitik styrkes.

1.4.2.Merværdien ved en indsats fra EU's side (den kan skyldes forskellige faktorer, f.eks. fordele ved koordinering, retssikkerhed, større effektivitet eller komplementaritet). For så vidt angår dette punkt skal der ved "Merværdien ved en indsats fra EU's side" forstås merværdien af EU's intervention i forhold til den værdi, der ellers ville være opnået med medlemsstaternes foranstaltninger på egen hånd.

Begrundelse for handling på EU-plan (ex ante)

Den reviderede VIS-forordnings mål, nemlig indførelsen af et fælles system og fælles procedurer for udveksling af visumoplysninger mellem medlemsstaterne, kan ikke i tilstrækkelig grad nås af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan. Den videre udvikling af disse fælles procedurer og regler om udveksling af oplysninger kræver følgelig handling på EU-plan.

De identificerede problemer vil med sandsynlighed ikke forsvinde i den umiddelbare fremtid, og de vedrører direkte de nuværende bestemmelser i VIS. Den retlige ramme for VIS og den tilhørende lovgivning kan kun ændres på EU-plan. På grund af omfanget og virkningerne af de planlagte tiltag kan de grundlæggende mål kun opfyldes effektivt og systematisk på EU-plan. Med hensyn til navnlig kopien af rejsedokumentet og optagelse af mindreåriges fingeraftryk vil den efterfølgende analyse af løsningen yderligere vise, hvordan handling på nationalt plan ikke i tilstrækkelig grad kan afhjælpe problemet, da disse foranstaltninger kræver en løsning med central lagring af og adgang til oplysninger, som ingen af medlemsstaterne kan gennemføre alene. Med hensyn til navnlig spørgsmålet om visa til længerevarende ophold og opholdsdokumenter fandt mere end 90 % af de hørte medlemsstater, at det er nødvendigt med lovgivning på EU-plan for at lukke informationshullet. Med hensyn til migrations- og sikkerhedskontrol kræver det i sagens natur omgående adgang til alle andre medlemsstaters oplysninger, hvilket kun kan nås gennem handling på EU-plan.

Initiativet vil yderligere udvikle og forbedre reglerne i VIS, hvilket indebærer den højeste grad af harmoniserede regler, som ikke kan opnås af medlemsstaterne alene og kun kan sikres på EU-plan.

Forventet merværdi på EU-plan (ex post):

VIS er hoveddatabasen med oplysninger om visumpligtige tredjelandsstatsborgere i Unionen. Derfor er VIS et uundværligt middel til at understøtte kontrollen ved de ydre grænser og ind- og udrejsekontrollen af irregulære migranter, der registreres på nationalt område. Målene med dette forslag vedrører tekniske forbedringer, som skal gøre systemet mere effektivt og harmonisere anvendelsen af det i alle deltagende medlemsstater. På grund af disse måls tværnationale art og udfordringerne med at sikre en effektiv udveksling af oplysninger til afværgelse af de stadig mere forskelligartede trusler er det bedst at foreslå løsninger på disse problemer på EU-plan. Målene om at øge VIS' effektivitet og harmonisere brugen heraf, nemlig at øge omfanget og kvaliteten af informationsudvekslingen, samt den hast, hvorved det sker via et centraliseret storstilet informationssystem, der forvaltes af et reguleringsagentur (eu-LISA), kan ikke nås af medlemsstaterne alene, men kræver en indsats på EU-plan. Hvis de nuværende mangler ikke afhjælpes, vil VIS fortsat operere ud fra de regler, der gælder i dag, og derved går vi glip af de muligheder for at maksimere den effektivitet og merværdi for Unionen, der blev konstateret ved evalueringen af VIS og brugen af det i medlemsstaterne.

Med hensyn til optagelse af fingeraftryk af visumansøgere under 12 år kan medlemsstaterne ikke ensidigt beslutte at ændre systemet, fordi der i VIS-forordningen allerede fastsættes en række regler.

Nationale foranstaltninger kan gennemføres og er ønskværdige for at forsøge at etablere et bedre samarbejde med tredjelande om spørgsmål vedrørende tilbagesendelse af irregulære migranter. Det er imidlertid ikke sandsynligt, at sådanne aktiviteter vil have samme virkning som adgang til rejsedokumentet i VIS til behørigt begrundede formål.

Med hensyn til visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser vil nationale foranstaltninger med sandsynlighed ikke kunne løse problemet. Medlemsstaterne kan træffe individuelle foranstaltninger ved at styrke deres dokumenter, deres udstedelsesprocedurer og dokumentkontroller ved grænseovergangssteder eller ved at styrke eller systematisere bilaterale samarbejdsaftaler. Denne tilgang vil imidlertid ikke afhjælpe det konstaterede informationshul på en omfattende måde som yderligere beskrevet i konsekvensanalysen.

Med hensyn til automatisk kontrol af andre databaser har medlemsstaterne mulighed for at udvikle løsninger, der omfatter søgninger i deres nationale databaser, i EU-databaser og i internationale databaser. Harmonisering af disse regler på EU-plan foretrækkes imidlertid for at sætte medlemsstaterne i stand til at anvende de fælles Schengenregler på en koordineret måde.

1.4.3.Erfaringer fra lignende foranstaltninger

De vigtigste erfaringer fra udviklingen af anden generation af Schengeninformationssystemet og visuminformationssystemet er følgende:

1. Udviklingsfasen bør først indledes, når de tekniske og operationelle krav er fastlagt fuldt ud. VIS opdateres ikke, medmindre de grundlæggende retlige instrumenter, der fastsætter formål, anvendelsesområde, funktioner og tekniske detaljer, er endeligt vedtaget.

2. Kommissionen gennemførte (og fortsætter med at gennemføre) løbende høringer af de relevante interesserede parter, herunder medlemmer af SISVIS-udvalget under undersøgelsesproceduren og kontaktgruppen vedrørende tilbagesendelsesdirektivet. De ændringer, der foreslås i denne forordning, har været genstand for gennemsigtige og omfattende drøftelser på særlige møder og workshopper. Derudover har Kommissionen internt oprettet en tværtjenstlig styringsgruppe, som omfatter Generalsekretariatet og generaldirektoraterne for migration og indre anliggender og retlige anliggender. Denne styringsgruppe overvågede evalueringsprocessen og gav om nødvendigt råd og vejledning. Kommissionen gennemførte desuden åbne offentlige høringer vedrørende de undersøgte politikaspekter.

3. Kommissionen søgte også ekstern bistand, og resultaterne heraf er blevet inkorporeret i udarbejdelsen af dette forslag:

- En ekstern undersøgelse med titlen ''Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System" (Ecorys), som omhandlede to politik-/problemområder, blev gennemført.

- Kommissionen iværksatte også en ekstern undersøgelse med titlen "Integrated Border Management – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits" (PwC), som blev afsluttet i september 2017.

1.4.4.Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning

I overensstemmelse med sin meddelelse om stærkere og mere intelligente IT-systemer for grænser og sikkerhed fra april 2016 har Kommissionen fremsat forslag til yderligere informationssystemer på området for grænseforvaltning. I henhold til forordningen om ind- og udrejsesystemet 76 registreres oplysninger om indrejse, udrejse og nægtelse af indrejse for tredjelandsstatsborgere, der krydser Schengenområdets ydre grænser, således at personer, hvis tilladelse til ophold er udløbet, identificeres. Forordningen om ind- og udrejsesystemet ændrer også VIS-forordningen og omfatter regler om interoperabilitet mellem ind- og udrejsesystemet og VIS, så der etableres en direkte kommunikationskanal mellem de to systemer til brug for grænse- og visummyndigheder. Dette vil sætte grænsemyndigheder i stand til at verificere gyldigheden af visummet og en visumindehaveres identitet direkte i VIS ved de ydre grænser. Konsulære myndigheder kan søge i ind- og udrejsesystemets sagsmappen for en ansøger for at verificere brugen af tidligere visa.

Kommissionen har også fremsat et forslag til et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) 77 , som har til formål at sikre en mere effektiv forvaltning af EU's ydre grænser og forbedre den indre sikkerhed ved at indføre avanceret kontrol af alle rejsende, der er fritaget for visumpligt, forud for deres ankomst ved de ydre grænser.

I december 2017 fremsatte Kommissionen et forslag om at sikre interoperabiliteten mellem EU's informationssystemer for sikkerhed og grænse- og migrationsforvaltning. Forslaget har til formål at lette og effektivisere retshåndhævende myndigheders adgang til informationssystemer, som ikke vedrører retshåndhævelse, på EU-niveau, hvor det er nødvendigt for at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge alvorlige strafbare handlinger og terrorisme. At sikre, at de forskellige informationssystemer er interoperable, er imidlertid kun det første skridt. For at udnytte interoperabilitet skal der iværksættes konkrete foranstaltninger for at få de interoperable IT-systemer til at fungere sammen.

Ud over disse lovgivningsmæssige tiltag anerkendte Kommissionen i sin meddelelse om gennemførelsen af den europæiske dagsorden for migration 78 behovet for at tilpasse den fælles visumpolitik bedre til de aktuelle udfordringer ved at benytte nye IT-løsninger og afveje fordelene ved udstedelse af visa og visumfrie rejser og forbedret migrations-, sikkerheds- og grænseforvaltning og fuldt ud at udnytte de muligheder, interoperabilitet giver. I denne sammenhæng fremlagde Kommissionen en meddelelse om tilpasning af den fælles visumpolitik til de nye udfordringer den 14. marts 2018 79 parallelt med forslaget om ændring af visumkodeksen. Forslaget om ændring af visumkodeksen 80 tager sigte på at forenkle og styrke visumansøgningsproceduren, gøre det lettere for turister og forretningsrejsende at komme til Europa med et visum og samtidig forebygge sikkerhedsrisici og risikoen for irregulær migration, navnlig ved at kæde visumpolitikken sammen med tilbagesendelsespolitikken. VIS indgår i denne sammenhæng som et redskab til elektronisk behandling, der understøtter visumproceduren.

Meddelelsen fra marts omhandlede også indsatsen for at forbedre sikkerheden gennem en revision af VIS og fuld udnyttelse af de muligheder, interoperabilitet giver. Den annoncerede videre de tre primære veje til at opnå bedre sikkerhed: 1. ved at forbedre kontrollen i behandlingen af visumansøgninger ved hjælp af interoperabilitet 2. ved at lukke de resterende informationshuller af hensyn til grænseforvaltningen og sikkerheden gennem medtagelsen af visa til længerevarende ophold og opholdsdokumenter i VIS og 3. ved at lukke de resterende informationshuller i behandlingen af ansøgninger om visum til kortvarigt ophold med hensyn til alderen for, hvornår der kan optages fingeraftryk af børn, og opbevaring af kopier af rejsedokumenter.

1.5.Varighed og finansielle virkninger

◻ Forslag/initiativ af begrænset varighed

   Forslag/initiativ gældende fra [DD/MM]ÅÅÅÅ til [DD/MM]ÅÅÅÅ

   Finansielle virkninger fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ

☒ Forslag/initiativ af ubegrænset varighed

Iværksættelse med en indkøringsperiode fra 2021 til 2023

derefter gennemførelse i fuldt omfang.

1.6.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r) 81  

x Direkte forvaltning ved Kommissionen

x i dens tjenestegrene, herunder ved dens personale i EU's delegationer

   i gennemførelsesorganer

Delt forvaltning i samarbejde med medlemsstaterne

Indirekte forvaltning ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til:

tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget

internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)

Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond

de organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 208 og 209

offentligretlige organer

privatretlige organer, der har fået overdraget samfundsopgaver, forudsat at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier

privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier

personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt.

Hvis der angives flere forvaltningsmetoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger".

Bemærkninger

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

Angiv hyppighed og betingelser.

Reglerne for overvågning og evaluering beskrives i VIS-forordningens artikel 50:

1. Forvaltningsmyndigheden sørger for, at der etableres procedurer til kontrol af, hvordan VIS fungerer set i forhold til de mål, der er fastlagt i relation til resultater, omkostningseffektivitet, sikkerhed og tjenesternes kvalitet.

2. Med henblik på den tekniske vedligeholdelse har forvaltningsmyndigheden adgang til de nødvendige oplysninger vedrørende behandlingsprocesserne i VIS.

3. To år efter idriftsættelsen af VIS og derefter hvert andet år forelægger forvaltningsmyndigheden Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en rapport om, hvordan VIS fungerer teknisk set, herunder dets sikkerhed.

4. Tre år efter idriftsættelsen af VIS og derefter hvert fjerde år udarbejder Kommissionen en samlet evaluering af VIS. Denne samlede evaluering skal omfatte en gennemgang af de opnåede resultater set i forhold til målene og en vurdering af, om de tilgrundliggende principper fortsat er gyldige, forordningens anvendelse med hensyn til VIS, sikkerheden i forbindelse med VIS, anvendelsen af artikel 31 og eventuelle konsekvenser for den fremtidige drift. Kommissionen forelægger evalueringen for Europa-Parlamentet og Rådet.

5. Inden udgangen af de i artikel 18, stk. 2, nævnte perioder aflægger Kommissionen rapport om de tekniske fremskridt med hensyn til anvendelsen af fingeraftryk ved de ydre grænser og indvirkningen heraf på varigheden af søgninger med visummærkatens nummer kombineret med verifikation af visumindehaverens fingeraftryk, herunder om den forventede varighed af en sådan søgning medfører urimelig lang ventetid ved grænseovergangsstederne. Kommissionen sender evalueringen til Europa-Parlamentet og Rådet. Europa-Parlamentet eller Rådet kan på grundlag af evalueringen opfordre Kommissionen til om nødvendigt at foreslå passende ændringer af denne forordning.

6. Medlemsstaterne sender forvaltningsmyndigheden og Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde de rapporter, der er nævnt i stk. 3, 4 og 5.

7. Forvaltningsmyndigheden sender Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at foretage de overordnede evalueringer, der er omhandlet i stk. 4.

8. I overgangsperioden indtil forvaltningsmyndigheden indleder sin virksomhed, er Kommissionen ansvarlig for udarbejdelsen og forelæggelsen af de rapporter, der er nævnt i stk. 3.

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem

2.2.1.Konstaterede risici

1. Problemer i forbindelse med den tekniske udvikling af systemet

Tilpasninger af VIS kan kræve yderligere ændringer af grænseflader til interesserede parter. Medlemsstaterne har nationale IT-systemer, der er teknisk forskellige. Derudover kan grænsekontrolprocedurerne variere afhængigt af de lokale forhold. Endvidere er det nødvendigt, at integrationen af de nationale ensartede grænseflader sker i fuld overensstemmelse med de centrale krav.

Der er fortsat risiko for, at de tekniske og retlige aspekter af VIS gennemføres forskelligt i de forskellige medlemsstater som følge af utilstrækkelig koordinering fra centralt og nationalt hold. Det påtænkte koncept for den nationale ensartede grænseflade skulle mindske denne risiko.

2. Problemer med at holde tidsplanen for udviklingen af systemet

På grundlag af erfaringerne med udviklingen af VIS og SIS II kan det forudses, at en vigtig faktor for, om det vil lykkes at tilpasse VIS, er, at den eksterne kontrahent overholder fristerne for udviklingen af systemet. Som et ekspertisecenter for udvikling og forvaltning af store IT-systemer får eu-LISA også ansvaret for at tildele og forvalte kontrakter.

3. Vanskeligheder for medlemsstaterne:

De nationale systemer skal opfylde de centrale krav, og drøftelser med medlemsstaterne herom kan medføre forsinkelser i udviklingsfasen. Dette kan afhjælpes ved på et tidligt tidspunkt at inddrage medlemsstaterne i dette problem for at sikre, at der træffes foranstaltninger i tide.

2.2.2.Oplysninger om det interne kontrolsystem

Det er eu-LISA, der har ansvaret for de centrale dele af VIS. For at muliggøre en bedre overvågning af brugen af VIS til at analysere tendenser med hensyn til migrationspres, grænseforvaltning og strafbare handlinger bør agenturet kunne udvikle nyskabende midler til statistisk rapportering til medlemsstaterne og Kommissionen.

eu-LISA's regnskaber skal godkendes af Revisionsretten og er omfattet af dechargeproceduren. Kommissionens interne revisionstjeneste vil i samarbejde med agenturets interne revisor foretage revisioner.

2.2.3.Anslåede omkostninger og fordele ved kontrollen samt forventet fejlrisiko

Ikke relevant

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

Angiv eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger.

Foranstaltningerne til bekæmpelse af svig er fastsat i artikel 35 i forordning (EU) nr. 1077/2011, hvori følgende bestemmes:

1. Forordning (EF) nr. 1073/1999 finder anvendelse i forbindelse med bekæmpelsen af svig, korruption og andre retsstridige handlinger.

2. Agenturet tiltræder den interinstitutionelle aftale om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og indfører straks passende bestemmelser, som finder anvendelse på hele agenturets personale.

3. I finansieringsafgørelserne samt enhver aftale eller ethvert instrument til gennemførelse heraf fastsættes det udtrykkeligt, at Revisionsretten og OLAF om nødvendigt kan foretage kontrol på stedet hos modtagerne af midler fra agenturet og de organer, der fordeler dem.

I henhold til denne bestemmelse traf bestyrelsen for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed den 28. juni 2012 afgørelse om betingelserne og de nærmere vilkår for interne undersøgelser i forbindelse med forebyggelse af svig, korruption og alle ulovlige aktiviteter til skade for EU's interesser.

GD HOME's strategi til forebyggelse og opdagelse af svig finder anvendelse.

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

·Eksisterende udgiftsposter på budgettet

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgifternesart

Bidrag

Nummer[Betegnelse………………………...……………]

OB/IOB 82

fra EFTA-lande 83

fra kandidatlande 84

fra tredje-lande

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

[XX.YY.YY.YY]

OB/IOB

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

·Nye budgetposter, som der er søgt om

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgifternesart

Bidrag

Nummer [3]

[Udgiftsområde – Sikkerhed og unionsborgerskab]

OB/IOB

fra EFTA-lande

fra kandidatlande

fra tredje-lande

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

3

Budgetpost for grænseforvaltningsfonden i FFR 2021-2027

Opdelte

NEJ

NEJ

JA

NEJ

3

Udgiftsområde 5 – Sikkerhed og forsvar, klynge 12 Sikkerhed – Europol

Opdelte

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

3

Udgiftsområde 4 (klynge 11 Grænseforvaltning) – Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) i FFR 2021-2027

Opdelte

NEJ

NEJ

JA

NEJ

3

Udgiftsområde 4 (klynge 11 Grænseforvaltning) – Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) i FFR 2021-2027

Opdelte

NEJ

NEJ

JA

NEJ

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

i mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme

3

Sikkerhed og EU-borgerskab

GD HOME 

År  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

I ALT

Budgetpost for grænseforvaltningsfonden (18.0201XX) i FFR 2014-2020

Forpligtelser

18,000

13,500

13,500

0,000

0,000

0,000

0,000

45,000

Budgetpost for grænseforvaltningsfonden (18.0201XX) i FFR 2014-2020 

Betalinger

9,000

11,250

13,275

7,088

3,375

1,013

0,000

45,000

Bevillinger I ALT

til GD HOME

Forpligtelser

18,000

13,500

13,500

0,000

0,000

0,000

0,000

45,000

Betalinger

9,000

11,250

13,275

7,088

3,375

1,013

0,000

45,000

Disse udgifter vil dække omkostningerne i forbindelse med:

- Bidrag til medlemsstaterne, som dækker udvikling og gennemførelse af specifikke foranstaltninger på nationalt plan for at tilslutte migrationsmyndigheder, der udsteder opholdstilladelser på området, til VIS, udvikle de nationale funktioner til at foretage automatiske forespørgsler i andre databaser og gennemføre foranstaltningen vedrørende optagelse af fingeraftryk af ansøgere fra seks år, lagre kopier af rejsedokumenterne, forberede de nationale grænseflader til det centrale VIS-register for rapportering og statistik og gennemføre foranstaltninger vedrørende datakvalitet.

- Bidragene til medlemsstaterne er anslået på grundlag af medlemsstaternes tidligere ISF-udgifter til gennemførelse af forskellig elementer af VIS. Et anslået beløb på omkring 700 000 EUR/medlemsstat til at forøge deres nationale grænseflades kapacitet til at udveksle oplysninger om visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser i tillæg til den nuværende mængde af oplysninger om visa til kortvarigt ophold (22 mio. forventede ansøgninger sammenlignet med den nuværende kapacitet i VIS på 52 mio. visa til kortvarigt ophold – til sammenligning bruger en gennemsnitlig medlemsstat gennemsnitligt 800 000 EUR/år til gentagne VIS-aktiviteter).

Tidligere 18.02.XX – Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)

 År 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

I ALT

Personaleudgifter

Forpligtelser

 

 

0,148

0,370

0,370

0,370

0,370

1,628

 

Betalinger

 

 

0,148

0,370

0,370

0,370

0,370

1,628

Driftsudgifter

Forpligtelser

7,000

7,000

6,000

2,000

2,000

2,000

2,000

28,000

 

Betalinger

7,000

7,000

6,000

2,000

2,000

2,000

2,000

28,000

Bevillinger I ALT

til Europol

Forpligtelser

7,000

7,000

6,148

2,370

2,370

2,370

2,370

29,628

Betalinger

7,000

7,000

6,148

2,370

2,370

2,370

2,370

29,628

Disse udgifter vil dække omkostningerne i forbindelse med:

- Udvikling af et AFIS, der er nødvendigt for at gøre det muligt at søge efter fingeraftryk/ansigtsbilleder i Europols biometriske data. Dette AFIS bør have samme svartid som VIS (~10 minutter) for at undgå forsinkelser i behandlingen af visumansøgninger. Udgifterne til udvikling af et AFIS er anslået på grundlag af lignende erfaringer med eu-LISA's udvikling af VIS/AFIS, som beløb sig til 30 mio. EUR (2006-tal), da det først blev gennemført, og yderligere 10 mio. EUR til øgede datamængder. Europol-data repræsenterer omkring 1/3 af VIS-kapaciteten, dvs. 13 mio. Ajourførte markedspriser (systemerne er blevet dyrere på grund af øget efterspørgsel og mindre konkurrence) bør tages i betragtning sammen med forøgelsen af Europol-systemet inden 2021, når AFIS begynder at blive udviklet, og de administrative omkostninger i forbindelse dermed.

- Personale er nødvendigt til at sikre den manuelle verifikation af oplysninger, når der findes hit i Europol-data (fingeraftryksspecialister). En sådan funktion findes aktuelt ikke i Europol (fordi systemet med automatiske kontroller indføres med det omhandlede forslag), så dette skal medregnes. Antallet af fingeraftrykseksperter er beregnet på grundlag af den anslåede arbejdsmængde for den forventede hitfrekvens på 0,1 % i Europols biometriske data, der omfatter 16 mio. ansøgere om året, dvs. 16 000 sager til kontrol/år og ca. 44 sager/dag. En fingeraftryksekspert behandler ca. otte sager om dagen, og det betyder, at der er behov for fire personer. Vi foreslår fem eksperter for at tage højde for behovet for tilgængelighed døgnet rundt alle ugens dage (da VIS altid kører, og konsulater forskellige steder i verden sender ansøgninger på alle tidspunkter af døgnet).

Tidligere 18.02.XX – Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) i FFR 2014-2020

 År 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

I ALT

Personaleudgifter

Forpligtelser

0,942

1,376

1,302

0,651

0,286

0,286

0,286

5,129

 

Betalinger

0,942

1,376

1,302

0,651

0,286

0,286

0,286

5,129

Driftsudgifter

Forpligtelser

16,244

28,928

28,343

6,467

6,510

6,562

6,624

99,678

 

Betalinger

16,244

28,928

28,343

6,467

6,510

6,562

6,624

99,678

Bevillinger I ALT

til eu-LISA

Forpligtelser

17,186

30,304

29,645

7,118

6,796

6,848

6,910

104,807

Betalinger

17,186

30,304

29,645

7,118

6,796

6,848

6,910

104,807

Disse udgifter vil dække omkostningerne i forbindelse med:

- Udvikling af alle IT-elementer i forslaget, dvs. tilpasning af de eksisterende systemer til at omfatte kopier af rejsedokumenter, udvidelse af dets kapacitet til at lagre større mængder fingeraftryksoplysninger, udbygning af systemet til at lagre oplysninger om visa til længerevarende ophold og opholdsdokumenter, udvikling af software til automatisk kontrol i andre databaser, udvikling af en central datakvalitetsfunktion, udvikling af support til ansigtsgenkendelse og søgning med latente fingeraftryk, integration af VIS Mail-funktionen i VIS, udvikling af det centrale VIS-register for rapportering og statistik og opgradering af det centrale VIS til overvågning af tjenestens status og tilgængelighed (implementering af aktiv/aktiv-konfiguration i VIS). Beregningerne for hvert element af driftsudgifterne er foretaget på grundlag af omkostningsestimaterne i de tre undersøgelser, der ligger til grund for konsekvensanalysen af denne foranstaltning (eu-LISA's undersøgelse vedrørende VIS-forbedringer, Ecorys' undersøgelse om nedsættelse af alderen for, hvornår der kan optages fingeraftryk af børn, og lagring af en kopi af rejsedokumenter i det centrale VIS og PwC's undersøgelse om et centralt register til oplysninger om visa til længerevarende ophold).

- Der skal ansættes midlertidigt ansatte i udviklingsperioden, og to personer bør forblive ansat derefter, da forvaltningen af systemet indebærer en øget arbejdsbyrde, når VIS er blevet udvidet til at omfatte nye oplysninger (dokumenter vedrørende længerevarende ophold og deres indehavere), ny adgang (ECBGA) og nye funktioner og følgelig et større behov for systemovervågning, -vedligeholdelse og -sikkerhed.

- Drift af det opdaterede VIS.

Tidligere 18.02.XX – Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) i FFR 2014-2020

År 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

I ALT

Driftsudgifter

Forpligtelser

0,730

0,380

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

2,110

 

Betalinger

0,730

0,380

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

2,110

Bevillinger I ALT

til EBCGA

Forpligtelser

0,730

0,380

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

2,110

Betalinger

0,730

0,380

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

2,110

Disse udgifter vil dække omkostningerne i forbindelse med:

- Etablering af ny adgang til VIS inden for ECBGA via et centralt adgangspunkt, der vil blive anvendt af hold af medarbejdere, som er involveret i opgaver vedrørende tilbagesendelse eller støtte til migrationsforvaltning, og som skal kunne søge i oplysninger indlæst i VIS.

Hvis flere udgiftsområder påvirkes af forslaget/initiativet:

Bevillinger I ALT
på tværs af UDGIFTSOMRÅDER
i den flerårige finansielle ramme
(Referencebeløb)

Forpligtelser

42,916

51,184

49,493

9,688

9,366

9,418

9,480

181,545

Betalinger

33,916

48,934

49,268

16,775

12,741

10,430

9,480

181,545

Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme

7

Administrationsudgifter

GD HOME

År 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

I ALT

Menneskelige ressourcer 85

Forpligtelser

0,074

0,074

0,074

0,037

0

0

0

0,259

 

Betalinger

0,074

0,074

0,074

0,037

0

0

0

0,259

Andre administrationsudgifter

Forpligtelser

 

Betalinger

Bevillinger I ALT

under UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme

Forpligtelser

0,074

0,074

0,074

0,037

0

0

0

0,259

Betalinger

0,074

0,074

0,074

0,037

0

0

0

0,259

i mio. EUR (tre decimaler)

År 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

I ALT

Bevillinger I ALT
på tværs af UDGIFTSOMRÅDER

i den flerårige finansielle ramme 

Forpligtelser

42,990

51,258

49,567

9,725

9,366

9,418

9,480

181,804

Betalinger

33,990

49,008

49,342

16,812

12,741

10,430

9,480

181,804

3.2.1.1.Sammenfatning for Europol

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Europol

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

I alt

Tjenestemænd

Kontraktansat personale

0,148

0,370

0,370

0,370

0,370

1,628

Subtotal

0,148

0,370

0,370

0,370

0,370

1,628

Budgettet omfatter det ekstra personale, der er nødvendigt til at sikre den manuelle verifikation af oplysninger, når der findes hit i Europol-data (fingeraftryksspecialister).

Europol

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

XX 01 02 01 (KA, UNE, V under den samlede bevillingsramme)

0

0

2

5

5

5

5

0

0

2

5

5

5

5

Estimatet er baseret på den antagelse, at Europol-data vil generere et hit i 0,1 % sager med 16 mio. ansøgere om året, dvs. 16 000 sager til kontrol/år, ca. 44 sager/dag, og at en fingeraftryksekspert behandler ca. 8 sager/dag, dvs. der er behov for fire personer. Vi foreslår fem eksperter for at tage højde for behovet for tilgængelighed døgnet rundt, alle ugens dage (da VIS altid kører, og konsulater forskellige steder i verden sender ansøgninger på alle tidspunkter af døgnet).

Disse tal forudsætter, at kun kontraktansatte anvendes.

3.2.1.2.eu-LISA

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

eu-LISA

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

I alt

Menneskelige ressourcer

0,942

1,376

1,302

0,651

0,286

0,286

0,286

5,129

Andre administrationsudgifter

Subtotal Menneskelige ressourcer
i den flerårige finansielle ramme

0,942

1,376

1,302

0,651

0,286

0,286

0,286

5,129

eu-LISA 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

4

6

6

3

2

2

2

Eksternt personale 

XX 01 02 01 (KA, UNE, V under den samlede bevillingsramme)

5

7

6

3

I ALT eu-LISA

9

13

12

6

2

2

2

Den gradvise rekruttering af op til seks midlertidigt ansatte og syv kontraktansatte (tekniske eksperter) planlægges gennemført gradvist fra januar 2021 og forventes at toppe i 2022, når udviklingsarbejdet er i fuld gang. En del af personalet skal være til rådighed i begyndelsen af 2021 for at muliggøre opstarten af den treårige udviklingsperiode i rette tid til at sikre fuld idriftsættelsen af de nye funktioner i 2024. Ressourcerne vil blive afsat til projekt- og kontraktadministration samt udvikling og afprøvning af systemet.

To personer bør forblive ansat efter udviklingsperioden, da forvaltningen af systemet indebærer en øget arbejdsbyrde, når VIS er blevet udvidet til at omfatte nye oplysninger (dokumenter vedrørende længerevarende ophold og deres indehavere), ny adgang (ECBGA) og nye funktioner og følgelig et større behov for systemovervågning, -vedligeholdelse og -sikkerhed.

De anslåede menneskelige ressourcer i forslaget er det yderligere antal medarbejdere i tillæg til det eksisterende personale ved basislinjen og ekstra personale under andre forslag (navnlig interoperabilitet).

Af det samlede sæt ændringer af VIS, der er omhandlet i dette forslag, er der fire elementer, som er af særlig betydning, da de tilføjer (og ikke udvider) funktioner i det nuværende VIS: lagring af en kopi af rejsedokumenter, nedsættelse af alderen for, hvornår der kan optages fingeraftryk af børn, lagring af opholdsdokumenter og visa til længerevarende ophold i VIS og medtagelse af automatiske sikkerhedskontroller.

Ifølge den første tabel forventes tilføjelse af rejsedokumenter og nedsættelse af alderen for, hvornår der kan optages fingeraftryk af børn, at levere resultater inden for 18 måneder. De sidste to projekter er meget mere omfattende og kræver deres egen projektorganisation. De forventes derfor at levere resultater inden for tre år.

For hvert projekt antages det, at projektet vil blive gennemført af en ekstern kontrahent under eu-LISA's forvaltning. Da projekterne forventes gennemført i perioden 2020-2023, kan det ikke antages, at eksisterende ressourcer vil blive anvendt, da eu-LISA allerede har ansvaret for en vigtig projektportefølje og også skal vedligeholde og drive de eksisterende systemer.

For hvert projekt tilføjes et hold medarbejdere til udviklingsfasen. Holdets størrelse og sammensætning er baseret på en sammenligning med andre projekter og er tilpasset hvert system: tilføjelse af visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser er en databasekrævende foranstaltning, mens der ved sikkerhedskontrol er forholdsvis mere fokus på transaktioner.    
I det første år efter afslutningen af udviklingen halveres udviklingspersonalet som en overgang til vedligeholdelse/drift. To yderligere medarbejdere ansættes til vedligeholdelse og drift, da tilføjelsen af visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser indebærer en betydelig udvidelse af slutbrugermiljøet, hvilket indebærer flere anmodninger om ændringer og interventioner.

Det antal medarbejdere, der kræves i alt, fordeles omtrentligt 50/50 mellem midlertidigt ansatte (MA) og kontraktansatte (KA) i udviklingsfasen. I vedligeholdelsesfasen er det en fordel at bevare kompetencerne inden for organisationen og derfor alene anvende midlertidigt ansatte.

 

 

År

År

År

År

År

År

År

I ALT

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

Udvikling/drift

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejsedokumenter

 

 

 

 

 

 

 

 

Fingeraftryk

 

 

 

 

 

 

 

 

Opholdsdokumenter

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhedskontroller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagring af en kopi af rejsedokumenter i VIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projektansvarlig/løsningsansvarlig

1

0,5

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedsættelse af alderen for, hvornår der kan optages fingeraftryk af børn

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projektansvarlig/løsningsansvarlig

1

0,5

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagring af opholdsdokumenter og visa til længerevarende ophold i VIS

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektansvarlig

1

1

1

0,5

 

 

 

3,5

Løsningsansvarlig

1

1

1

0,5

 

 

 

3,5

Ansvarlig for udformningen af databasen

1

1

1

0,5

 

 

 

3,5

Applikationsadministrator

1

1

1

0,5

 

 

 

3,5

Systemprøver

 

3

3

1

1

1

1

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatiske sikkerhedskontroller

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektansvarlig

1

1

1

0,5

 

 

 

3,5

Løsningsansvarlig

1

1

1

0,5

 

 

 

3,5

Ansvarlig for udformningen af databasen

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

 

2

Applikationsadministrator

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

 

2

Systemprøver

 

2

2

1

1

1

1

8

Midlertidigt ansat

4

6

6

3

2

2

2

25

Kontraktansat

5

7

6

3

 

 

 

21

I ALT

9

13

12

6

2

2

2

46

3.2.2.Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.2.2.1.GD Home: Sammendrag

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

I ALT

UDGIFTSOMRÅDE 7i den flerårige finansielle ramme

Menneskelige ressourcer

0,074

0,074

0,074

0,037

0

0

0

0,259

Andre administrationsudgifter

Subtotal UDGIFTSOMRÅDE 7i den flerårige finansielle ramme

0,074

0,074

0,074

0,037

0

0

0

0,259

I alt

0,074

0,074

0,074

0,037

0

0

0

0,259

Der er ingen udgifter uden for udgiftsområde 7.

3.2.2.2.Anslået behov for menneskelige ressourcer

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Overslag angives i årsværk

GD HOME 86  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Eksternt personale 87

XX 01 02 01 (KA, UNE, V under den samlede bevillingsramme)

1

1

1

0,5

I ALT for GD HOME

1

1

1

0,5

 

 

 

Der bør ansættes en kontraktansat til forberedelserne, som fører til gennemførelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i dette forslag, f.eks. foranstaltninger vedrørende forberedelse af gennemførelsesretsakter og lancering af offentlige udbud.

3.2.3.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

x    Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle ramme Hvis forslaget vedtages inden den næste finansielle ramme, vil de nødvendige ressourcer (et skønnet beløb på 1,5 mio. EUR) blive finansieret over budgetposten for fondsinstrumentet vedrørende grænser og visumpolitik.

   Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Der redegøres for omlægningen med angivelse af de berørte budgetposter og beløbenes størrelse.

   Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den flerårige finansielle ramme revideres.

Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og beløbenes størrelse.

3.2.4.Tredjemands bidrag til finansieringen

Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand.

Forslaget/initiativet indeholder bestemmelser om samfinansiering, jf. følgende overslag:

Bevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

År
n

År
n+1

År
n+2

År
n+3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I alt

Angiv organ, som deltager i samfinansieringen 

Samfinansierede bevillinger I ALT3.3.Anslåede virkninger for indtægterne

   Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne.

   Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:

   for egne indtægter

   for diverse indtægter

i mio. EUR (tre decimaler)

Indtægtspost på budgettet:

Bevillinger til rådighed i indeværende regnskabsår

Forslagets/initiativets virkninger 88

År
n

År
n+1

År
n+2

År
n+3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

Artikel ………….

For diverse indtægter, der er formålsbestemte, angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der påvirkes.

Det oplyses, hvilken metode der er benyttet til at beregne virkningerne for indtægterne.

(1)    Som oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 (VIS-forordningen) (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60).
(2)    COM(2018) 251 final.
(3)    Den fælles visumpolitik er et sæt harmoniserede regler, der regulerer forskellige aspekter: i) de fælles "visumlister" over de lande, hvis statsborgere skal have visum for at rejse ind i Unionen, og de lande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, ii) visumkodeksen om procedurer og betingelser for udstedelse af visa til kortvarigt ophold, iii) den ensartede udformning af visummærkaten og iv) visuminformationssystemet (VIS), hvori alle visumansøgninger og medlemsstaternes afgørelser registreres, bl.a. ansøgernes personoplysninger, fotografier og fingeraftryk.
(4)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) (EUT L 243 af 15.9.2009).
(5)    COM(2017) 570 final.
(6)    COM(2018) 252 final af 14.3.2018.
(7)    COM(2017) 793 final.
(8)    Forordning (EU) 2226/2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem (EUT L 327 af 9.12.2017, s. 20).
(9)    Ekspertgruppen på højt niveau blev nedsat af Kommissionen i juni 2017 som et rådgivende organ for at forbedre EU's dataforvaltningsstruktur med henblik på grænsekontrol og sikkerhed. Dens endelige rapport blev vedtaget den 11.5.2017.
(10)     http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1  
(11)     http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10151-2017-INIT/da/pdf  
(12)     https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/docs/pages/201709_ibm_feasibility_study_final_report_en.pdf  
(13)    Underbyggende undersøgelse ''Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents'' (2018).
(14)    COM(2016) 655.
(15)    COM(2018) 212 final.
(16)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77).
(17)    COM(2017) 570 final.
(18)    COM(2015) 185 final.
(19)    COM(2018) 251 final.
(20)    COM(2016) 655, SWD (2016) 327 og SWD (2016) 328.
(21)    SWD(2018) 195.
(22)    I henhold til artikel 16 i forordning (EF) nr. 767/2008 er VIS Mail en mekanisme til informationsudveksling og høring mellem medlemsstaternes centrale myndighed baseret på VIS-infrastruktur.
(23)    Ekspertgruppen på højt niveau blev nedsat af Kommissionen i juni 2017 som et rådgivende organ for at forbedre EU's dataforvaltningsstruktur med henblik på grænsekontrol og sikkerhed. Dens endelige rapport blev vedtaget den 11.5.2017.
(24)    F.eks. visa til længerevarende ophold og opholdsdokumenter (både opholdstilladelser og opholdskort).
(25)

   Interpols database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter (SLTD) og Interpols database over rejsedokumenter med tilknyttede notifikationer (TDAWN) indeholder oplysninger om rejsedokumenter, der er knyttet til personer, som er genstand for en Interpol-bemærkning.

(26)    JRC (2013). Fingerprint Recognition for Children.
(27)    "Automatic fingerprint recognition: from children to elderly" (2018 – JRC).
(28)    ''Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)'' (2018).
(29)    I henhold til forordningen kan de udpegede kompetente myndigheder overføre følgende oplysninger fra visumansøgningen: fornavn, efternavn og tidligere efternavn (hvis relevant), køn, fødselsdato, fødested og fødeland, nuværende nationalitet og nationalitet ved fødslen, rejsedokumentets type og nummer, den myndighed, som har udstedt det, og udstedelses- og udløbsdato, opholdssted og – for mindreårige ansøgere – faderens og moderens efternavn og fornavn(e).
(30)     EMN Ad-Hoc Query on COM AHQ on Member States’ Experiences with the use of the Visa Information System (VIS) for Return Purposes . Udsendt af Kommissionen den 18.3.2016. 24 svar blev modtaget.
(31)    Rådets konklusioner af 9. juni 2017 om vejen frem for at forbedre udvekslingen af oplysninger og sikre interoperabiliteten mellem EU's informationssystemer (ST/10151/17) og Rådets konklusioner fra juni 2016 om godkendelse af en køreplan til styrkelse af informationsudveksling og informationsstyring (9368/1/16 REV 1).
(32)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
(33)    Rådets forordning (EU) nr. 1053/2013 af 7. oktober 2013 om indførelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne og om ophævelse af Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. september 1998 om nedsættelse af et stående udvalg for evaluering og anvendelse af Schengenreglerne (EUT L 295 af 6.11.2013, s. 27).
(34)    ECLI:EU:C:2010:631.
(35)    EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.
(36)    EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.
(37)    EUT L 160 af 18.6.2011, s. 19.
(38)    Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 565/2014/EU af 15. maj 2014 om indførelse af en forenklet ordning for personkontrol ved de ydre grænser, som bygger på, at Bulgarien, Kroatien, Cypern og Rumænien ensidigt anerkender visse dokumenter som ligestillede med deres nationale visa til transit gennem eller forventet ophold på deres område af en varighed på højst 90 dage inden for en given periode på 180 dage og om ophævelse af beslutning nr. 895/2006/EF og nr. 582/2008/EF (EUT L 157 af 27.5.2014, s. 23).
(39)    EUT C […] af […], s. […].
(40)    EUT C […] af […], s. […].
(41)    Rådets beslutning 2004/512/EF af 8. juni 2004 om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (EUT L 213 af 15.6.2004, s. 5).
(42)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60).
(43)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeksen) (EUT L 243 af 15.9.2009, s. 1).
(44)    Rådets afgørelse 2008/633/RIA af 23. juni 2008 om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 129).
(45)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 31).
(46)    COM(2016) 205 final.
(47)    Køreplan til styrkelse af informationsudveksling og informationsstyring, herunder interoperabilitetsløsninger på området retlige og indre anliggender (9368/1/16 REV 1).
(48)    Rådets konklusioner om vejen frem for at forbedre udvekslingen af oplysninger og sikre interoperabiliteten mellem EU's informationssystemer (10151/17).
(49)    ''Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits'' (2017).
(50)    ''Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents'' (2018).
(51)    COM(2017) 558 final, s. 15.
(52)    COM(2018) 251 final.
(53)    Fingerprint Recognition for Children (2013 – EUR 26193).
(54)    "Automatic fingerprint recognition: from children to elderly" (2018 – JRC).
(55)    ''Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)'' (2018).
(56)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).
(57)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
(58)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).
(59)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).
(60)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/… [titel] (EUT L … af …, s. ...).
(61)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EUT L 8 af 12.1.2001, s. 1).
(62)    Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1105/2011/EU af 25. oktober 2011 om listen over rejsedokumenter, der giver indehaveren ret til at passere de ydre grænser, og som kan forsynes med et visum, og om oprettelse af en mekanisme til at opstille denne liste (EUT L 287 af 4.11.2011, s. 9).
(63)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77). 
(64)    Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43).
(65)    Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20).
(66)    EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.
(67)    Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31).
(68)    EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.
(69)    Rådets afgørelse 2008/146/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1).
(70)    Rådets afgørelse 2008/149/RIA af 28. januar 2008 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 50).
(71)    EUT L 160 af 18.6.2011, s. 21.
(72)    Rådets afgørelse 2011/350/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser og personbevægelser (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 19).
(73)    Rådets afgørelse 2011/349/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 1).
(74)    Rådets afgørelse (EU) 2017/1908 af 12. oktober 2017 om anvendelse af visse bestemmelser i Schengenreglerne om visuminformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (EUT L 269 af 19.10.2017, s. 39).
(75)    Jf. finansforordningens artikel 54, stk. 2, litra a) hhv. b).
(76)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011.
(77)    COM(2016)731 af 16.11.2016.
(78)     COM(2017)558 final .
(79)    COM(2018) 251 final.
(80)    COM(2018) 252 final.
(81)    Nærmere oplysninger vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(82)    OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.
(83)    EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.
(84)    Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.
(85)    Bevillingerne til menneskelige ressourcer og andre administrationsudgifter vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, der i forvejen er afsat til generaldirektoratets forvaltning af foranstaltningen, og/eller ved intern omfordeling i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.
(86)    Bevillingerne til menneskelige ressourcer og andre administrationsudgifter vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, der i forvejen er afsat til generaldirektoratets forvaltning af foranstaltningen, og/eller ved intern omfordeling i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.
(87)    KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED: junioreksperter ved delegationerne.
(88)    Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told og sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs. bruttobeløb, hvorfra der er trukket opkrævningsomkostninger på 25 %.
Top

Bruxelles, den16.5.2018

COM(2018) 302 final

BILAG

til

Europa-Parlamentets og Rådets forordning

om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA

{SEC(2018) 236 final}
{SWD(2018) 195 final}
{SWD(2018) 196 final}


BILAG 2

Sammenligningstabel

Rådets afgørelse 2008/633/RIA

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

Artikel 1

Emne og anvendelsesområde

Artikel 2

Definitioner

Artikel 4

Definitioner

Artikel 3

Udpegede myndigheder og centrale adgangspunkter

Artikel 22k

Medlemsstaternes udpegede myndigheder

Artikel 22l

Europol

Artikel 4

Procedure for adgang til VIS

Artikel 22m

Procedure for adgang til VIS med henblik på retshåndhævelse

Artikel 5

Betingelser for adgang til VIS-data for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne

Artikel 22n

Betingelser for adgang til VIS-oplysninger for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne

Artikel 6

Betingelser for adgang til VIS-data for de udpegede myndigheder i en medlemsstat, hvor forordning (EF) nr. 767/2008 endnu ikke er trådt i kraft

Artikel 22r

Betingelser for adgang til VIS-oplysninger for de udpegede myndigheder i en medlemsstat, hvor denne forordning endnu ikke er trådt i kraft

Artikel 7

Betingelser for Europols adgang til VIS-data

Artikel 22p

Procedure og betingelser for Europols adgang til VIS-oplysninger

Artikel 8

Beskyttelse af personoplysninger

Kapitel VI

Rettigheder og tilsyn med hensyn til databeskyttelse

Artikel 9

Datasikkerhed

Artikel 32

Datasikkerhed

Artikel 10

Erstatningsansvar

Artikel 33

Erstatningsansvar

Artikel 11

Egenkontrol

Artikel 35

Egenkontrol

Artikel 12

Sanktioner

Artikel 36

Sanktioner

Artikel 13

Opbevaring af VIS-oplysninger i nationale registre

Artikel 30

Opbevaring af VIS-oplysninger i nationale registre

Artikel 14

Ret til indsigt, rettelse og sletning

Artikel 38

Ret til indsigt i samt berigtigelse og sletning af oplysninger

Artikel 15

Omkostninger

Ikke relevant

Artikel 16

Registre

Artikel 22q

Logning og dokumentation

Artikel 17

Overvågning og evaluering

Artikel 50

Kontrol og evaluering

Top