Help Print this page 

Document 52016PC0745

Title and reference
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1101/89 samt forordning (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001

COM/2016/0745 final - 2016/0368 (COD)
  • No longer in force, Date of end of validity: 25/10/2017
Multilingual display
Text

Bruxelles, den 29.11.2016

COM(2016) 745 final

2016/0368(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1101/89 samt forordning (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001

(EØS-relevant tekst)


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Nærværende forslag om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1101/89 samt forordning (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001 fremsættes i forbindelse med Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering (Refit) og tilsagn om bedre lovgivning. Formålet er at sikre en retlig ramme, der er formålstjenlig og af høj kvalitet, som anført i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning. Med henblik herpå har Kommissionen indkredset følgende forældede forordninger, som den foreslår at ophæve.

1.1.Rådets forordning (EØF) nr. 1101/89

På grundlag af artikel 91 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde blev der ved forordning (EØF) nr. 1101/89 indført foranstaltninger til strukturel sanering inden for indlandsskibsfarten i forbindelse med de flåder, som anvendes på det net af sejlbare vandveje, der er indbyrdes forbundne i Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg, Nederlandene og Østrig.

Forordningen sigtede mod at nedbringe indlandsflådernes overkapacitet gennem ophugningsforanstaltninger, som skulle samordnes på fællesskabsplan. Som angivet i artikel 8, stk. 1, var det meningen, at forordning (EØF) nr. 1101/89 skulle være tidsbegrænset. Den gjaldt indtil den 28. april 1999.

Den 29. marts 1999 blev Rådets forordning (EF) nr. 718/1999 om en kapacitetspolitik for Fællesskabets indlandsflåder til fremme af vandvejstransporten vedtaget for at sikre, at indlandsskibsfarten fortsat havde passende værktøjer til rådighed, og for at forvalte flådekapaciteten. Denne forordning trådte i kraft den 29. april 1999 som erstatning for forordning (EØF) nr. 1101/89.

1.2.Forordning (EF) nr. 2888/2000

På grundlag af artikel 91 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde blev der ved forordning (EF) nr. 2888/2000 indført en fordeling blandt medlemsstaterne af de kontingenter for lastbilkørsel, som Fællesskabet modtog fra Schweiz i perioden 2001-2004.

I artikel 8 i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om godstransport og personbefordring med jernbane og ad landevej , der blev undertegnet den 21. juni 1999, og som trådte i kraft den 1. juni 2002, er der som overgangsforanstaltninger for perioden 2001-2004 fastsat kontingenter for køretøjer med en totalvægt mellem 34 og 40 tons.

I overensstemmelse med aftalens artikel 8, stk. 6, og med virkning fra den 1. januar 2005 er alle køretøjer, som opfylder de tekniske bestemmelser i direktiv 96/53/EF (dvs. op til en totalvægt på 40 tons), "i henhold til artikel 32 fritaget fra enhver ordning med kontingenter eller tilladelser".

Eftersom der fra 2005 ikke længere er behov for at fordele kontingenter blandt medlemsstaterne, er forordning (EF) nr. 2888/2000 blevet forældet og bør ophæves.

1.1.Forordning (EF) nr. 685/2001

På grundlag af artikel 91 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastlægger forordning (EF) nr. 685/2001 reglerne for fordeling mellem medlemsstaterne af de tilladelser, Fællesskabet råder over i henhold til artikel 6, stk. 2, i aftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Bulgarien og mellem Det Europæiske Fællesskab og Rumænien om bestemte betingelser for vejgodstransport og om fremme af kombineret transport.

Forordningen er blevet forældet, idet Bulgarien og Rumænien efter deres tiltrædelse som medlemsstater af Unionen ikke længere er underlagt en tilladelsesordning for så vidt angår adgangen til markedet for godstransport.

2.RESULTAT AF HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Ikke relevant

3.JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET

Formålet med forslaget er at ophæve Rådets forordning (EØF) nr. 1101/89 samt forordning (EF) nr. 685/2001 og (EF) nr. 2888/2000.

2016/0368 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1101/89 samt forordning (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 1 ,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 2 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen har i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 3 bekræftet deres fælles tilsagn om at ajourføre og forenkle lovgivning.

(2)For at kunne rationalisere og mindske omfanget af den gældende EU-ret er det nødvendigt at analysere den regelmæssigt og fastsætte, hvilken lovgivning der er forældet. Det er nyttigt at ophæve forældet lovgivning for at sikre, at den retlige ramme er gennemsigtig, tydelig og let at anvende for medlemsstaterne og de relevante berørte parter, som i dette tilfælde er vejgodstransportsektoren.

(3)Rådet vedtog forordning (EØF) nr. 1101/89 4 i 1989. Ti år senere vedtog Rådet forordning (EF) nr. 718/1999 5 for at sikre, at indlandsskibsfarten fortsat havde passende værktøjer til rådighed, og for at forvalte flådekapaciteten. Denne forordning havde samme formål som forordning (EØF) nr. 1101/89 uden at ophæve sidstnævnte.

(4)I overensstemmelse med artikel 8, stk. 6, i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om godstransport og personbefordring med jernbane og ad landevej 6 har alle køretøjer, som opfylder de tekniske bestemmelser i Rådets direktiv 96/53/EF 7 , været fritaget fra enhver ordning med kontingenter eller tilladelser siden den 1. januar 2005. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2888/2000 8 om fordeling af tilladelserne til lastbilkørsel i Schweiz bør derfor betragtes som forældet.

(5)Efter Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Unionen den 1. januar 2007 er Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 685/2001 9 ikke længere nødvendig, eftersom disse medlemsstater ikke længere skal indhente tilladelse til at udføre vejgodstransport og fremme kombineret transport.

(6)Rådets forordning (EØF) nr. 1101/89 samt forordning (EF) nr. 685/2001 og (EF) nr. 2888/2000 bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Rådets forordning (EØF) nr. 1101/89 samt forordning (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001 ophæves.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

(1) EUT C af , s. .
(2) EUT C af , s. .
(3) EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
(4) Rådets forordning (EØF) nr. 1101/89 af 27. april 1989 om strukturel sanering inden for indlandsskibsfarten (EFT L 116 af 28.4.1989, s. 25).
(5) Rådets forordning (EF) nr. 718/1999 af 29. marts 1999 om en kapacitetspolitik for Fællesskabets indlandsflåder til fremme af vandvejstransporten (EFT L 90 af 2.4.1999, s. 1).
(6) EFT L 114 af 30.4.2002, s. 91.
(7) Rådets direktiv 96/53/EF af 25. juli 1996 om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet (EFT L 235 af 17.9.1996, s. 59).
(8) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2888/2000 af 18. december 2000 om fordeling af tilladelserne til lastbilkørsel i Schweiz (EFT L 336 af 30.12.2000, s. 9).
(9) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 685/2001 af 4. april 2001 om fordeling mellem medlemsstaterne af de tilladelser, der modtages i henhold til aftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Bulgarien og mellem Det Europæiske Fællesskab og Rumænien om bestemte betingelser for vejgodstransport og om fremme af kombineret transport (EFT L 108 af 18.4.2001, s. 1).
Top