EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0444

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1297/2008/EF af 16. december 2008 om et program for modernisering af den europæiske erhvervs- og handelsstatistik (Meets)

/* COM/2014/0444 final */

52014DC0444

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1297/2008/EF af 16. december 2008 om et program for modernisering af den europæiske erhvervs- og handelsstatistik (Meets) /* COM/2014/0444 final */


1. Indledning

Dette er den fjerde og endelige rapport om gennemførelsen af et program for modernisering af den europæiske erhvervs- og handelsstatistik (Meets).

Af afgørelsen[1], hvorved dette program blev lanceret i december 2008, fremgår det, at Kommissionen "senest den 31. december 2010, og derefter hvert år indtil 2013, forelægger ... en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af Meets-programmet". Det fremgår endvidere, at "senest den 31. juli 2014 skal Kommissionen forelægge en endelig rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af Meets-programmet. I rapporten skal der i forhold til de udgifter, Fællesskabet har afholdt, foretages en vurdering af, hvilke fordele foranstaltningerne har medført for Fællesskabet, medlemsstaterne og leverandørerne og brugerne af statistiske data med henblik på at fastslå, på hvilke områder der kan ske forbedringer."

Tre rapporter er blevet offentliggjort omfattende de årlige arbejdsprogrammer for 2009 og 2010, 2011 samt 2012. Ved denne rapport afgives der en endelig vurdering af gennemførelsen af Meets-programmet. Mere udførlige oplysninger om alle resultaterne af Meets-programmet kan findes på en særskilt hjemmeside under "Statistics Explained" på Eurostats websted[2].

Alle Meets-aktiviteterne har været i overensstemmelse med strategien fastlagt i Kommissionens meddelelse af 10. august 2009 til Europa-Parlamentet og Rådet om produktionsmetoden for EU-statistikker: en vision for det kommende årti[3].

Meets-programmet var struktureret til at opnå de følgende fire hovedmål, som hver især indeholdt adskillige projekter.

1) "Revurdering af prioriterede områder og udvikling af målindikatorer for nye områder" — indkredsning og afgørelse af, hvilke nye områder der skal beskrives, samt gennemgang af gamle krav.

2) "Strømlining af rammerne om erhvervsstatistikken" — integrering af forskellige områder inden for erhvervsstatistik, herunder koordinering af retsakter, harmonisering af metodologier, etablering af forbindelser mellem og harmonisering af statistiske nomenklaturer og erhvervsregistre med forbundne kilder, inklusion af multinationale grupper og deres dataindsamling.

3) "Støtte til gennemførelse af en mere effektiv udarbejdelse af erhvervs- og handelsstatistikker" — bedre udnyttelse af eksisterende data ved at integrere de indsamlede data i et enkelt system eller via sammenkædning af mikrodata, øget anvendelse af administrative data og udnyttelse af harmoniserede regnskabsstandarder.

4) "Modernisering af Intrastat" — forbedre det forenklede Intrastatsystem ved at arbejde på harmonisering af metoderne, bedre udnyttelse af administrative data og informations- og kommunikationsteknologiske (IKT) forbedringer[4].

2. Gennemførelse af mål og foranstaltninger 2009-2013 2.1 Deltagelses- og finansieringsgrad

Ved udgangen af 2013 var hovedparten af projekterne fuldført og hovedparten af resultaterne afleveret. Meets-programmet ydede 42,5 mio. EUR i finansiering i perioden 2009-2013 for at støtte udviklingen inden for adskillige erhvervs- og handelsrelaterede statistikområder. Gennemførelsesgraden af operationelle bevillinger til Meets i løbet af denne periode var 87 %[5].

Samarbejdsnetværk inden for det europæiske statistiske system (ESS-net) udgjorde det vigtigste middel til at nå målene for Meets-programmet. Ved at benytte ESS-net kan man udvikle nye projekter, hvor enkelte ESS-medlemmer, der er interesseret i et bestemt område, aktivt samarbejder om fælles opgaver og derefter formidler resultaterne til de medlemmer, der ikke deltager. På den måde kan man opnå synergier, spare penge og dele bedste praksisser, mens der udarbejdes specifikke foranstaltninger, der er gavnlige for hele ESS. I alt deltog 23 ud af 32 ESS-medlemmer i mindst ét Meets-finansieret ESS-net over programmets fem år.

Der blev også stillet finansiering til rådighed for individuelle støtteaftaler indgået med nationale statistiske kontorer og for nogle eksterne studier udført af kontrahenter. Andre projekter uden specifik finansiering blev forberedt af Eurostat og de nationale statistiske kontorer. For at hjælpe med gennemførelsen af programmet blev en del af finansieringen også anvendt til teknisk og administrativ støtte, dvs. til at organisere workshopper og arbejdsgrupper med nationale eksperter. Der blev i alt finansieret 93 årlige foranstaltninger. Tilskud, enten gennem ESS-net eller i form af individuelle tilskud, var det hyppigst anvendte middel til finansiering af foranstaltninger (omkring 90 % af de operationelle bevillinger). Ved udgangen af 2013 havde 28 ud af 32 medlemmer af ESS deltaget i mindst ét af Meets-programmets individuelle tilskud.

2.2. Mål 1: Revurdering af prioriterede områder og udvikling af målindikatorer for nye områder

Indkredsning af statistikområder, som har mistet betydning

I 2009 blev der iværksat en ekstern undersøgelse for at evaluere retsakterne på de statistiske områder, hvor det var konstateret, at der var behov for en gennemgang. Undersøgelsen afslørede en betydelig grad af konsistens i koncepter og definitioner mellem tæt forbundne områder, men indkredsede også nogle potentielle enkeltstående projekter og et antal uoverensstemmelser.

Disse resultater udgjorde baggrunden for arbejdet i "ESS-nettet om konsistens mellem koncepter og metoder for erhvervs- og handelsstatistikker" (mål 2).

ESS-udvalget vedtog en ny strategidreven tilgang i 2010. Områder af mindre betydning inden for erhvervs- og handelsstatistik blev indkredset under den årlige strategiske gennemgang af Eurostats prioriteter. Det førte til, at foranstaltningen "indkredsning af statistikområder, som har mistet betydning" blev fjernet fra Meets-programmet. Gennemgangen i 2010 førte som del af en bredere diskussion om såkaldte negative prioriteter inden for ESS til, at Meets-programmet blev strømlinet, og at adskillige foranstaltninger blev samlet.

Udvikling af nye områder (virksomhedsgrupper, globalisering, iværksætterkultur)

En række undersøgelser, der blev igangsat i begyndelsen af Meets-programmet, førte til anbefalinger om, hvordan data bedst indsamles inden for statistikområdet vedrørende virksomhedsgrupper og økonomisk globalisering.

Efter strømliningen af Meets blev yderligere metodologisk arbejde og organiseringen af en pilotindsamling af data overtaget af "ESS-nettet for udarbejdelse af profiler på store og komplekse multinationale virksomhedsgrupper" samt "ESS-nettet for måling af globale værdikæder".

Det fælles program for iværksætterindikatorer blev udviklet i samarbejde med OECD for at understøtte politikker forbundet med iværksætteri med indikatorer, der beskriver områderne "adgang til finansiering", "FoU", "innovation og teknologi", "kvalifikationer/færdigheder" og "iværksætterkultur".

Der arbejdes i øjeblikket med at inkludere de obligatoriske indikatorer for innovative højvækstvirksomheder i de retlige rammer for virksomhedsdemografi for virksomheder med ansatte.

2.3. Mål 2: Strømlining af rammerne om erhvervsstatistikken

Integrering af begreber og metoder i de retlige rammer

Erhvervsstatistikkerne udarbejdes i overensstemmelse med EU-lovgivningen, som gennem årene har undergået en udvikling, og som ikke nødvendigvis er konsistent med hensyn til begreber, anvendelsesområde, definitioner, metodologi mv. ESS-nettet om konsistens analyserede den potentielle mangel på konsistens mellem koncepter og metoder for erhvervs- og handelsstatistikker.

ESS-nettet foreslog reviderede udkast til definitioner af de statistiske enheder "virksomhed", "virksomhedsgruppe", "faglige enheder" og "lokal faglig enhed" samt operationelle regler og en datamodel for at håndhæve en ensartet gennemførelse. Forslagene er netop ved at blive finpudset af en arbejdsgruppe om statistiske enheder, der blev nedsat af Eurostat i 2013.

Desuden begyndte Eurostat og medlemsstaterne at undersøge virkningen af at gennemføre den reviderede definition af virksomheder i erhvervsstatistikker. Der vil være yderligere testning af virkningen af de reviderede definitioner og den reviderede metodologi i 2014 og i efterfølgende år med henblik på at gennemføre dem, hvis testresultaterne er vellykkede.

Andre resultater af ESS-nettet er anbefalinger til en metode til at klassificere statistiske enheder på en sammenlignelig måde på tværs af alle statistiske områder og sammenlignelige opdelinger såvel som en metodologi for erhvervsstatistikpopulationen. Desuden fremsatte ESS-nettet anbefalinger til et system af variabler med konsistent og standardiseret terminologi og definitioner for alle statistiske områder, herunder metodologiske retningslinjer.

Resultaterne vil blive brugt i den rammeforordning, der integrerer erhvervsstatistik, der vil forenkle og harmonisere den eksisterende lovgivning.

Udvikling af statistikker vedrørende virksomhedsgrupper

Formålet med EuroGroup-registret (EGR)[6] var at skabe et konsistent og koordineret undersøgelsesgrundlag for statistikker af høj kvalitet, der måler globalisering, navnlig vedrørende statistikker over udenlandske datterselskaber og direkte udenlandske investeringer.

I 2009 etablerede ESS-nettet om EGR-metodologi EGR version 1.0 samt det organisatoriske netværk for dataudveksling mellem Eurostat og ESS-medlemmerne. Den årlige EGR-population blev udvidet fra de 5 000 største multinationale virksomhedsgrupper med en interesse i EU i 2009 og 2010 til 10 000 multinationale virksomhedsgrupper i 2011. EGR 1.0 blev delvist opgraderet i 2012 til version 2.0, hvorved effektiviteten, rettidigheden og resultaternes konsistens blev forbedret. Nationale centralbanker blev tilknyttet i 2012. EGR 2.0 forudsætter, at brugere og producenter har fjernadgang til ESS, det kræver derfor et sikkert miljø. På grund af forsinkelser i projektet om sikker infrastruktur til fortrolig dataadgang var EGR 2.0 ikke fuldt ud operationelt i 2013, selv om den metodologiske udvikling var fuldført.

På nationalt plan blev gennemførelsen af EGR medfinansieret af individuelle støtteaftaler.

ESS-nettet for udarbejdelse af profiler på store og komplekse multinationale virksomhedsgrupper udviklede en metodologi og retningslinjer. ESS-nettet involverede også ESS-medlemmer, der ikke deltog i ESS-nettet vedrørende testning af driftsmetoder for profilmodellen, og ydede uddannelse og hjælp til dette. Eurostat udvikler et interaktivt redskab til udarbejdelse af profiler for at lette udvekslingen af oplysninger mellem ESS-medlemmer, idet fortrolighedsreglerne iagttages. ESS-nettet arbejdede tæt sammen med ESS-nettet om konsistens i udviklingen af reviderede definitioner af virksomhedsregler og operationelle regler.

Gennemførelse af EU-undersøgelser med henblik på at minimere virksomhedernes indberetningsbyrde

EU-stikprøveordninger sigter efter at skabe pålidelige EU-aggregater på grundlag af en stikprøve af nogle medlemsstater for statistiske data, hvor et EU-aggregat tilfredsstiller brugernes behov. Nogle metodologier for EU-stikprøveordninger blev udviklet for udvalgte erhvervsstatistikområder såsom rumrelaterede aktiviteter, herunder f.eks. rumtransport, strukturelle erhvervsstatistikker for virksomheder med 250-499 medarbejdere, statistik over udenlandske datterselskaber i udlandet, IKT-investeringer og -udgifter og kulturstatistik. En pilotdataindsamling om rumrelaterede aktiviteter og strukturelle erhvervsstatistikker for virksomheder med 250-499 medarbejdere for at teste og evaluere metodologien måtte sløjfes på grund af den sløve respons på indkaldelsen af forslag.

2.4 Mål 3: Støtte til gennemførelse af en mere effektiv udarbejdelse af erhvervs- og handelsstatistikker

Bedre udnyttelse af data, som allerede findes i det statistiske system, herunder mulighed for at anvende skøn

Arbejdet med "datalagring og sammenkædning af data i produktionen af erhvervsstatistikker" blev udført af et ESS-net, som blev oprettet i 2010. ESS-nettet skabte først et overblik over den aktuelle situation og de fremtidige behov i ESS-medlemmernes integrerede erhvervsdatasystemer.

Dets arbejdsprogram fokuserede på udarbejdelsen af et sæt retningslinjer, modeller og anbefalinger for oprettelsen af et datalager for statistiske data. Resultaterne omfatter en generisk struktur, der klarlægger dets processer og metadata, og giver en vis indsigt i metodologiske aspekter. Det omfattende sæt af resultater blev fremlagt i en håndbog for at rådgive brugere under hele processen med at oprette et datalager for statistiske data. Eftersom udvikling af integrerede systemer kræver megen tid, og ESS-medlemmerne bør kunne drage fordele af hinandens erfaringer efter Meets-programmets afslutning, har Eurostat og ESS-nettet oprettet et kompetencecenter vedrørende datalagre.

I 2009 brugte projektet vedrørende "sammenkædning af data for handels- og erhvervsstatistikker" en ekstern undersøgelse til at udvikle den metodologiske ramme til at producere statistiske indikatorer for udenrigshandel efter virksomhedskendetegn. Gennemførligheden af en pilotdataindsamling blev også testet. I 2013 udviklede og opstillede ESS-medlemmerne et udvidet sæt indikatorer baseret på handels- og erhvervsmikrodata. Planen er at indarbejde de nye indikatorer i databasen for handel efter virksomhedskendetegn. En vejledning blev gjort tilgængelig om udarbejdelse af statistikker over international handel efter virksomhedskendetegn baseret på en sammenkædning mellem handelsdata og oplysninger fra virksomhedsregistre. Et første sæt indikatorer for handel efter virksomhedskendetegn for tjenester blev også udviklet.

I 2009 og 2010 blev der udviklet en tilgang til at sammenkæde mikrodata om international sourcing med henblik på at foretage en foreløbig analyse af international sourcings økonomiske virkning. På baggrund af disse foranstaltningers resultater blev "ESS-nettet for måling af globale værdikæder" oprettet i 2011. ESS-nettet udviklede og gennemførte desuden en nyformuleret undersøgelse om international sourcing fulgt af forsøg på sammenkædning af mikrodata med eksisterende data (strukturelle erhvervsstatistikker, udenrigshandel, statistikker over udenlandske datterselskaber).

ESS-nettet fremlagde også en metodologi for sammenkædede mikrodatasæt, der kunne anvendes i konsekvensanalysen for virksomheder af internationalt fragmenterede produktionskæder for så vidt angår f.eks. økonomiske resultater, beskæftigelse og mønstre i den internationale varehandel. ESS-nettet udviklede også et sæt økonomiske globaliseringsindikatorer. De vil, når de er gennemført, hjælpe politiske beslutningstagere med at træffe beslutninger baseret på bedre dokumentation og med at overvåge globaliseringen/internationaliseringen af økonomier. Resultaterne omfatter også en publikation om udviklingen af en måleramme for økonomisk globalisering[7].

Projektet "sammenkædning af data om IKT-anvendelse, innovation, strukturelle erhvervsstatistikker og virksomhedsregistre" blev gennemført fra 2011 til 2013. De væsentligste resultater er:

· oprettelsen af en infrastruktur for en distribueret mikrodataanalyse

· produktionen af metadata til datalagringsformål

· genereringen af sammenkædede mikrodata på nationalt plan

· analysen af emner for syv prioriterede områder inden for den digitale dagsorden for Europa

· produktionen af data på industriniveau på tværs af flere lande og tidsperioder

· en undersøgelse af spørgeskemametodologier for at forbedre kvaliteten af sammenkædede datasæt og

· en protokol om adgangen til delvist fortrolige data.

Den nye tilgang gør det muligt at producere indikatorer, der er sammenlignelige på tværs af lande såvel som mulige at kontrollere tilbage til kildedataene, men den muliggør også datagenerering. Disse data kan anvendes til at analysere forskellene i resultater ved brug af IKT på tværs af lande og industrier. Det mikroaggregerede datasæt, et resultat af datasammenkædningsprocessen og analysen af de sammenkædede datasæt, vil blive stillet til rådighed for forskningsformål gennem Eurostats sikre faciliteter. Arbejdet med spørgeskemastrategier blev brugt som input til koordineringen og harmoniseringen af erhvervsstatistikker inden for rammeforordningen om integration af erhvervsstatistikker (FRIBS).

ESS-nettet om "metodologi for moderne erhvervsstatistikker (optimal stikprøvetagning, modelbaseret estimering, dataintegration)", der blev iværksat i 2010, gav metodologisk vejledning for at støtte moderniseringen og integrationen af erhvervsstatistikker i ESS. Ud over metodologisk udvikling, hvad angår specifikke produktionstrin (design, dataindsamling og estimering), samler projektet hovedelementerne i de erhvervsstatistiske metoder i form af en elektronisk håndbog. Håndbogen vil både tjene som opslagsværk og som grundlag for uddannelse. Det er muligt, at det vil blive fulgt op af et kompetencecenter, hvilket er under overvejelse.

Bedre udnyttelse af allerede eksisterende økonomiske data

"ESS-nettet om anvendelse af administrative og regnskabsmæssige data" blev lanceret i 2009 og undersøgte praktiske problemstillinger vedrørende anvendelsen af disse data til erhvervsstatistikker. De opnåede hovedresultater omfatter:

· en oversigt over nationale praksisser vedrørende anvendelsen af administrative data

· en beskrivelse af metoderne anvendt til estimeringen af ufuldstændige datasæt, når administrative data anvendes til konjunkturstatistikker, og

· en liste over indikatorer til at vurdere kvaliteten af erhvervsstatistikker baseret på administrative data.

ESS-nettet fremlagde også oplysninger om forbindelser mellem statistiske kendetegn og de international regnskabsstandarder (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS) og EU's regnskabsdirektiver.

IKT og internettet genererer enorme mængder af data, der potentielt kan anvendes som statistiske data. Eurostat lancerede et projekt i 2013 for at vurdere gennemførligheden af at benytte moderne metodologier og indikatorer til at indsamle statistikker af høj kvalitet fra ikke-traditionelle kilder såsom internettet eller andre big data-kilder. Erfaringerne blev opsummeret i en foreløbig håndbog, der kan anvendes af nationale statistiske kontorer. Big data-samlinger blev også identificeret, og deres potentiale for officielle statistikker blev analyseret. Dette omfattede forhandlinger med indehavere af big data om betingelserne for, at nationale statistiske kontorer kan anvende dataene, og udviklingen af kriterier for at vurdere den påkrævede kvalitet. Projektets resultater vil bidrage til et bredere initiativ fra ESS om "Big Data and Official Statistics"[8] (big data og officielle statistikker).

Udvikling af værktøjer til mere effektiv udtrækning, indberetning og bearbejdning af data

Nogle nationale statistiske kontorer modtog finansiel støtte til at gennemføre online dataindsamlingssystemer og elektroniske spørgeskemaer, konverteringstabeller mellem grundlæggende regnskabsprincipper og statistiske kendetegn såvel som Extensible Business Reporting Language (XBRL). Projektet "bedre udnyttelse af tolddata i udenrigshandelsstatistikkerne (Extrastat)" hjalp ESS-medlemmerne med at tilpasse deres dataindsamlingssystemer til de nye toldsystemer, jf. toldforskrifterne.

2.5 Mål 4: Modernisering af Intrastat

Harmonisering af metoder til forbedring af kvaliteten i et forenklet Intrastat

Projektet "harmonisering af metoder til forbedring af kvaliteten i statistikker for handel inden for EU" var resultatet af en strømlining, hvorved to projekter "forbedring af datakvaliteten i et forenklet Intrastat" og "reduktion af asymmetrier i Intrastat" blev samlet. Retningslinjer for gennemførelsen af Intrastat- og Extrastatlovgivningen blev udviklet mellem 2009 og 2013 for at fremme harmoniserede og ønskede praksisser.

Nogle medlemsstater modtog tilskud til gennemførelsen af disse metoder og praksisser for at forbedre kvaliteten af statistikker for handel inden for EU. Arbejdet med at nedbringe asymmetrierne på det detaljerede og det aggregerede plan blev fortsat ved at afholde afstemningsrunder i hele EU i 2009 og 2012. Resultaterne blev vurderet i 2013, inden der blev taget yderligere skridt. Nogle medlemsstater modtog tilskud til at udføre bilaterale eller multilaterale afstemningsundersøgelser.

Bedre udnyttelse af administrative data

Der blev også ydet finansiel støtte mellem 2009 og 2013 for at styrke medlemsstaternes anvendelse af administrative data, når de producerede statistikker for handel inden for EU. Formålene var at reducere indberetningsbyrden og forbedre kvaliteten i statistikker for handel inden for EU. Arbejdet fokuserede på bedre udnyttelse af administrative data — VAT (moms) og VIES (systemet til udveksling af momsoplysninger) — på forskellige stadier i Intrastats systemer for dataindsamling og -opstilling.

Potentialet ved at anvende andre eksisterende administrative data blev undersøgt for specifikke transaktioner, såsom handel med skibe og fly eller gas og elektricitet. Medfinansieret af støtteaftaler fik ti medlemsstater gennemført redskaber og metoder til bedre at udnytte administrative data, og de var i stand til at nedbringe den administrative byrde for producenterne af statistisk information samt forbedre datakvaliteten.

Forbedring og forenkling af udveksling af data indenfor Intrastat

Projekter, som havde til formål at udvikle redskaber og metoder til udveksling af data indenfor Intrastat for ESS-medlemmer og blev finansieret af tilskud og kontrakter i 2009 og 2012, ledte til bredere anvendelse af elektroniske teknologier ved udvekslingen, valideringen og indsamlingen af primære data gennem automatiserede sikre processer på nationalt plan og EU-plan. Nationale systemer til indsamling og produktion af data blev forbedret og optimeret.

3. Konklusion

Meets-beslutningen beskrev, hvilke foranstaltninger der skulle finansieres over Meets-programmets fem år. Et relativt stort antal initiativer kunne have været iværksat i programmets første to år. Men der var budgetnedskæringer og mangel på menneskelige ressourcer i de nationale statistiske kontorer.

Det betød, at programmet måtte strømlines ved at fusionere visse initiativer og/eller fokusere på de seks vigtigste områder, som er omfattet af ESS-net, dvs. konsistens i principper og metoder, EGR, udarbejdelse af profiler på store og komplekse multinationale virksomhedsgrupper, sammenkædning af mikrodata og datalagring i forbindelse med statistikproduktion, metodologi for erhvervsstatistikker og anvendelsen af administrative og regnskabsmæssige data.

Disse ESS-net havde ved udgangen af 2013 udført en imponerende mængde arbejde inden for områder såsom EGR-metodologi, udarbejdelse af profiler, anvendelse af administrative data, sammenhængende retsakter, initiativer vedrørende datalagring og initiativer om sammenkædning af data. De vigtigste resultater er metodologiske anbefalinger for et bredt spektrum af områder, der er forbundet med erhvervs- og handelsstatistikker. Anbefalingerne er tænkt som en lettelse af integrationen af datasæt og vil, hvis de gennemføres, nedbringe virksomhedernes statistiske byrde.

Samtidigt blev et væsentligt antal individuelle tilskud brugt til at støtte ESS-medlemmernes arbejde inden for områder såsom EGR, sammenkædning af mikrodata, anvendelse af administrative data, lettelse af dataoverførsel fra virksomheder til nationale statistiske kontorer, bedre anvendelse af administrative data og udvikling af redskaber og metoder for udveksling af data indenfor Intrastat.

Et begrænset antal kontrakter blev indgået for at erhverve tjenester inden for områder såsom bedre dataudvekslingssystemer i Intrastat, gennemførelse og test af de udarbejdede profiler samt udvikling af EU-stikprøveordninger for at producere EU-aggregater.

Både tilskud og kontrakter bidrog til ESS-nettenes resultater, hovedsagelig ved at udarbejde metodologien eller ved at afprøve gennemførligheden. Desuden har de ledt til forbedringer på de nævnte områder på nationalt plan.

Fordelene ved Meets-programmet for Unionen, medlemsstaterne, leverandører og brugere af relaterede statistikker er svære at kvantificere, da gevinsten ved investeringer kun gradvist viser sig over tid. De fleste foranstaltninger fokuserede direkte eller indirekte på at forbedre effektiviteten i produktionen af erhvervsstatistikkerne, f.eks. ved at fremme integration, innovation af vigtige produktionsprocesser og vidensoverførsel på tværs af ESS. Forbedring af effektiviteten vil mindske den administrative byrde for virksomheder. Dette bør gøres i tråd med Kommissionens stadige bestræbelser på at forbedre EU-lovgivningen for at stimulere yderligere vækst i EU's økonomi[9]. Meets-programmet var en del af det statistiske samfunds bidrag i så henseende.

Uden Meets-programmet ville nogle medlemsstater have investeret midler ukoordineret i moderniseringen af erhvervs- og handelsstatistikker. Det ville have produceret resultater, der ikke ville have været sammenlignelige med resultaterne i andre EU-medlemsstater, hvorved aggregering til europæiske aggregater ville have været problematisk. Nogle medlemsstater ville ikke have truffet tilstrækkelige foranstaltninger og ville være kommet til at sakke agterud på områder som globalisering og ville have manglet i det europæiske billede. Nogle medlemsstaters bestræbelser ville have ført til dobbeltarbejde, ved at medlemsstaterne udførte lignende foranstaltninger og gentog hinandens fejltagelser.

Marginalomkostningerne ved at gennemføre nogle medlemsstaters tilgange til vellykket modernisering af systemer for erhvervs- og handelsstatistikker er meget lavere end udviklingen af helt nye systemer. Ukoordinerede bestræbelser ville have ledt til en situation, hvor potentielle besparelser ikke ville have været mulige.

Formålet med Meets-programmet var ikke blot at nedbringe indberetningsbyrden, men også at undersøge muligheden for at skabe nye statistiske produktionsprocesser og nye statistiske oplysninger for fortsat at være relevant for brugerne. Nye oplysningskrav kan øge indberetningsbyrden for forskellige sektorer. Reorganiseringen af statistiske foranstaltninger og statistiske processer kræver derudover yderligere bestræbelser og investeringer.

For fuldt ud at udnytte mulighederne for at give EU bedre og relevante erhvervs- og handelsstatistikker, mens byrden blev nedbragt for virksomheder, der genererer statistik, var der et behov for investeringer for at gøre et fornyet system operationelt. En række nye mere omkostningseffektive dataindsamlingssystemer (med sammenkædning af eksisterende data og med alternative måder at indsamle data på end traditionelle undersøgelser) blev testet i et antal medlemsstater for at skabe modeller, der kan anvendes af alle. Kernen i dette program var deling af erfaringer og gode praksisser (ESS-net).

Som en direkte opfølgning til Meets-programmet har Eurostat lanceret en gennemgribende gennemgang og integration af erhvervsrelaterede statistikker via en fælles retlig ramme for indsamling, opstilling, overførsel og formidling af statistikker for erhvervssektorens økonomiske aktiviteter, FRIBS. Intrastat vurderes i øjeblikket til at være det mest tidskrævende område, da det står for mere end 50 % af virksomhedernes samlede statistiske byrde[10]. Det er Eurostats mål som del af FRIBS at reformere Intrastat[11] ved hjælp af den såkaldte "international trade package" eller statistikker for det indre marked (SIMSTAT). Derved tackles Intrastats forenkling og kvaliteten af de dermed forbundne statistiske data.

[1]               I henhold til artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1297/2008/EF af 16. december 2008 om et program for modernisering af den europæiske erhvervs- og handelsstatistik (Meets).

[2]               http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/MEETS_programme.

[3]               KOM(2009) 404.

[4]               http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/MEETS_programme.

[5]               Inklusive interne overførsler. Eurostat redegjorde i den årlige aktivitetsrapport for 2010 for en undtagelse vedrørende anvendelsen af Meets-bevillinger på budgettet for 2010. Denne undtagelse indgik i beregningen af gennemførelsesgraden for operationelle bevillinger til Meets for de første to år.

[6]               Retsgrundlaget herfor er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 177/2008 af 20. februar 2008 om fastlæggelse af en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93 (EUT L 61 af 5.3.2008, s. 6).

[7]               Eurostat, Sturgeon, Timothy J.: Global Value Chains and Economic Globalisation — Towards a new measurement framework. Luxembourg 2013.

[8]               http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/pgp_ess/about_ess/statistical_committees/dgins.

[9]               http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_en.htm.

[10]             http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/admin_burden/docs/enterprise/files/abst09_statistics_en.pdf.

[11]             Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 af 31. marts 2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3330/91 (EUT L 102 af 7.4.2004, s. 1).

Top