EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0143

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud

/* COM/2013/0143 final - 2013/0086 (NLE) */

52013PC0143

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud /* COM/2013/0143 final - 2013/0086 (NLE) */


BEGRUNDELSE

1.           BAGGRUND

Aftalen om offentlige udbud (GPA)[1] er til dato den eneste juridisk bindende aftale inden for rammerne af WTO, som vedrører offentlige udbud. Den nuværende udgave blev forhandlet sideløbende med Uruguayrunden i 1994 og trådte i kraft den 1. januar 1996 ("GPA 1994").

Aftaleparterne i GPA 1994 er: Armenien, Canada, Den Europæiske Union for så vidt angår de 27 medlemsstater, Hongkong (Kina), Island, Israel, Japan, Kinesisk Taipei, Korea, Liechtenstein, Nederlandene for så vidt angår Aruba, Norge, Schweiz, Singapore og USA. Aftalen forvaltes af Udvalget for Offentlige Udbud ("udvalget").

GPA 1994 har siden vedtagelsen i 1994 indeholdt en indbygget forpligtelse til forhandlinger om både aftalens ordlyd og dækning (artikel XXIV, stk. 7, litra b)). Disse forhandlinger blev indledt i 1999.

Der var tre mål med forhandlingerne: i) at forbedre og tilpasse GPA 1994 til udviklingen i informations- og kommunikationsteknologi og udbudsprocedurer, ii) at udvide dækningen af GPA 1994, og iii) at fjerne resterende diskriminerende foranstaltninger.

Forhandlingerne foregik under Kommissionens ledelse. Rådet blev regelmæssigt orienteret mundtligt og skriftligt om situationen i forhandlingerne på møder i Handelspolitikudvalget. Der blev desuden holdt koordineringsmøder med medlemsstaterne før de enkelte forhandlingsmøder i Genève. Europa-Parlamentet er løbende blevet informeret skriftligt gennem INTA-udvalget.

I december 2006 nåede GPA-parterne til enighed om revisionen af teksten til GPA 1994. Forhandlernes aftale var dog foreløbig, idet den var betinget af et for alle parter tilfredsstillende resultat af forhandlingerne vedrørende udvidelsen af dækningen (mht. markedsadgang - aftalens dækning er for hver enkelt part fastsat i tillæg I til GPA 1994).

I februar 2007 understregede Rådet i sine konklusioner[2] betydningen af en vellykket og hurtig afslutning på den da igangværende revision af GPA. Rådet fastslog, at revisionen skulle føre til en generel forbedring af adgangen til udbudsmarkederne for GPA-medlemmerne ved at fjerne den eksisterende ubalance.

Den 30. marts 2012 nåede GPA-parterne til politisk enighed og vedtog en afgørelse om elementerne i forhandlingsresultatet ("afgørelsen om forhandlingsresultatet"), som består af: i) protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud ("protokollen") og ii) syv afgørelser truffet af udvalget. Ved afgørelsen om forhandlingsresultatet godkendte GPA-parterne teksten til protokollen og åbnede den for 1994-aftaleparternes accept. Protokollen træder i kraft for de 1994-aftaleparter, som har deponeret deres respektive acceptinstrumenter, på tredivtedagen efter, at to tredjedele af 1994-aftaleparterne har deponeret deres acceptinstrumenter. Derefter træder protokollen i kraft for hver 1994-aftalepart, der har deponeret sit acceptinstrument, på tredivtedagen efter deponeringen. WTO-medlemmer, der ønsker at tiltræde GPA 1994, skal acceptere at blive bundet af protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud efter dens ikrafttræden.

Herudover indeholder tillæg 2 til afgørelsen om forhandlingsresultatet syv afgørelser truffet af Udvalget for Offentlige Udbud vedrørende dettes fremtidige arbejdsprogrammer og nærmere bestemmelser om meddelelseskrav i henhold til artikel XIX og XXII i aftalen.

Disse afgørelser indgår i den forhandlede balance og afspejler GPA-parternes forpligtelse til at gennemføre visse bestemmelser i den reviderede GPA, så snart protokollen træder i kraft. Det blev vedtaget, at udvalget på sit første møde efter protokollens ikrafttræden skulle vedtage en afgørelse for at bekræfte det politiske engagement til at vedtage disse afgørelser med virkning fra datoen for protokollens ikrafttræden. Da både protokollen og disse afgørelser er omfattet af den politiske enighed, der blev opnået i marts 2012, indgår de i den samme pakke med henblik på EU's ratifikation af den reviderede GPA. Udvalgets afgørelser er genstand for en anden intern beslutningsproces end protokollen, og der skal derfor foreligge et særskilt forslag fra Kommissionen vedrørende disse afgørelser.

2.           FORHANDLINGSRESULTATER

Protokollen ændrer teksten i GPA 1994 og tillæggene hertil. Protokollen består af præamblen, den ændrede tekst til GPA og 4 tillæg. Det skal erindres, at aftalen ikke automatisk finder anvendelse på alle parternes offentlige udbud. Aftalens dækning er derimod fastlagt for de enkelte parter i tillæg I, hvor de enkelte parters tilbud specificeres i forskellige bilag vedrørende ordregivere og/eller specifikke sektorer, der er omfattet af aftalen.

Tillæg II til aftalen indeholder de publikationer, hvor parterne offentliggør de gældende regler og procedurer for offentlige udbud. Tillæg III indeholder de publikationer, hvor parterne offentliggør bekendtgørelser om påtænkte offentlige udbud. Tillæg IV indeholder de publikationer, hvor parterne offentliggør bekendtgørelser om tildelte kontrakter og statistikker.

2.1.        Den reviderede GPA

Den reviderede tekst til GPA giver større klarhed og gennemsigtighed og stiller leverandører, leverancer og tjenesteydelser med oprindelse i GPA-parternes lande på lige fod.

I dette øjemed søgte EU med held at omstrukturere teksten i den reviderede GPA med henblik på at følge etaperne i en udbudsprocedure og at bringe teksten tættere på EU's udbudsdirektiver. Den nye reviderede tekst er således en væsentlig forbedring af læsbarheden, og bestemmelserne er gjort klarere, hvilket gør dem mere brugervenlige.

Med henblik på en effektiv åbning af de øvrige GPA-parters markeder for offentlige udbud omfatter den reviderede tekst desuden en række nye bestemmelser, som udgør en væsentlig forbedring af vilkårene for EU-leverandørers deltagelse i udbud uden for EU.

Disse nye elementer er bl.a. følgende:

GPA-parterne skal oprette en gebyrfri, centraliseret elektronisk database, som skal indeholde udbudsbekendtgørelser offentliggjort af ministerier og andre statslige ordregivere. De nye forpligtelser er i høj grad inspireret af EU-modellen, da der findes en central, gebyrfri EU-database, Tender Electronic Daily – TED, hvor alle udbudsbekendtgørelser offentliggøres. Det vil således blive nemmere at deltage i udbud i alle GPA-parterne.

Den reviderede GPA indeholder klarere regler for udvælgelse af leverandører, som giver større mulighed for konkurrence: I lighed med EU-systemet vil udvælgelsesprocessen sikre, at virksomheder, der ønsker at deltage i offentlige udbud, ikke er fundet skyldige i korruption eller bestikkelse. Ordregivernes permanente lister over leverandører skal desuden åbnes for leverandører, som ikke er registreret på listerne, hvilket vil give mulighed for mere konkurrence på markederne.

Revisionen af GPA fører også til indførelsen af elektroniske offentlige udbud: Der er på EU's initiativ blevet indført et regelsæt om brugen af elektroniske offentlige udbud. Reglerne giver mulighed for at gøre brug af elektroniske auktioner. Brugen af elektroniske midler gør desuden procedurerne mere fleksible og giver bl.a. mulighed for kortere frister.

Den reviderede GPA-tekst indeholder nye bestemmelser for udviklingslande, der ønsker at tiltræde aftalen. Dette er særlig vigtigt, idet GPA 1994 har et begrænset antal medlemmer, hvoraf de fleste er udviklede lande. For at tilskynde udviklingslandene til at tiltræde kan de i henhold til den reviderede tekst få fordel af en række overgangsforanstaltninger såsom højere tærskelværdier og indfasning af ordregivere og sektorer med henblik på at lette overgangen til en åben økonomi med konkurrence fra udlandet.

Et andet vigtigt element vedrører betingelser for, hvornår en ordregiver, der er omfattet af en parts forpligtelser, kan udelukkes fra GPA-dækningen. Et af de største stridspunkter i forhandlingerne var at ændre det tidligere omstændelige system for ændringer af dækningen til et mere overskueligt system, hvilket udgør en af de største ændringer i den nye tekst, som i høj grad er til EU's fordel.

EU har opnået at få gjort de nuværende forpligtelser vedrørende statistisk rapportering enklere og mere fleksible. Dette omfatter en begrænsning af antallet af data, der skal indsendes, muligheden for at indsende skønsmæssige data, og indførelsen af en undtagelse fra forpligtelserne for de parter (som f.eks. EU), der fører en central database.

Endelig har EU opnået, at aftalen udtrykkeligt indeholder en forenklet procedure (artikel XIX) for parternes meddelelse af ændringer og rettelser i deres bilag til tillæg I (dækning). Dette betyder, at det i forbindelse med rettelser, overførsel af en ordregiver fra et bilag til et andet, tilbagetrækning af en ordregiver og eventuelle andre ændringer ikke længere er nødvendigt at anvende den formelle ændringsprocedure (jf. artikel XXII, stk. 11, i aftalen). Det foreslås, at Kommissionen bemyndiges til at forelægge Udvalget for Offentlige Udbud eventuelle forslag til rettelser eller ændringer af EU's bilag til tillæg I. Hvad angår medlemsstaternes ordregivere, vil Kommissionen meddele udvalget ændringen efter modtagelse af de relevante oplysninger fra medlemsstaten og efter at have orienteret medlemsstaterne i det relevante udvalg (Handelspolitikudvalget). Dette vil være i overensstemmelse med praksis under den nuværende GPA 1994.

2.2.        Dækning

Forhandlingerne resulterede i en væsentlig udvidelse af GPA-dækningen. Tilføjelserne til dækningen udgør ifølge WTO's overslag 80 mia. EUR. EU sikrede de europæiske virksomheder ekstra muligheder for markedsadgang for ca. 30 mia. EUR.

Markedsadgangen er blevet udvidet gennem:

i) Tilføjelse af over 200 ordregivere, både på centralt og subcentralt niveau. I sammenligning med GPA 1994 tilbyder alle parter, der har subcentrale forvaltningsniveauer, nu dækning i forskellig grad.

ii) Større dækning af varer gennem fjernelse af eksisterende undtagelser eller begrænsning af anvendelsesområdet herfor og gennem tilføjelse af varer på listen over udbud vedrørende ikke-følsomt forsvarsmateriel.

iii) Udvidet dækning af tjenesteydelser i forskellig grad for næsten alle parter. Alle parter tilbyder nu hele kategorien af tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed.

iv) Nedjustering af de grænseværdier, fra hvilke GPA-reglerne finder anvendelse (visse parter).

v) Ny dækning for kontraktarrangementer såsom koncessioner på bygge- og anlægsarbejder/opførelse, drift og overdragelse (BOT-kontrakt - build-operate-transfer-kontrakt)/Private Finance Initiative.

vi) Ophævelse af visse diskriminerende bestemmelser såsom kompensationskøb og "Køb nationalt"-regler, som visse parter opretholdt i GPA 1994.

3.           PROCEDURE

Kommissionen foreslår Rådet at indgå protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud på vegne af Den Europæiske Union.

Europa-Parlamentet vil skulle godkende indgåelsen af protokollen. Forslaget har ingen virkninger for EU's budget.

2013/0086 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om indgåelse af protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)       Forhandlingerne om revisionen af WTO-aftalen om offentlige udbud (GPA) blev indledt i januar 1999 på grundlag af en forpligtelse i artikel XXIV, stk. 7, litra b), i GPA.

(2)       Forhandlingerne førtes af Kommissionen i samråd med det udvalg, der er nedsat ved artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

(3)       Den 15. oktober 2011 nåede GPA-parterne til politisk enighed på ministerniveau om forhandlingsresultatet. Den politiske enighed blev bekræftet ved vedtagelsen i Udvalget for Offentlige Udbud af afgørelsen om forhandlingsresultatet den 30. marts 2012. Ved afgørelsen om forhandlingsresultatet, som omfatter protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud ("protokollen"), bekræftede GPA-parterne teksten til protokollen og åbnede den for 1994-aftaleparternes accept.

(4)       Protokollen består af præamblen, aftalen om offentlige udbud og fire tillæg.

(5)       Artikel XIX i GPA indeholder en forenklet procedure, der skal følges i forbindelse med ændringer og rettelser af listen over omfattede ordregivere, som er anført i de enkelte parters bilag til tillæg I til aftalen. Kommissionen bør bemyndiges til at foreslå rettelser og ændringer af medlemsstaternes lister over ordregivere i Den Unionens bilag til tillæg I, i henhold til artikel XIX i GPA, efter modtagelse af de relevante oplysninger fra medlemsstaterne.

(6)       Protokollen bør indgås på Unionens vegne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokollen om ændring af Aftalen om Offentlige Udbud indgås hermed på vegne af Den Europæiske Union.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet udpeger den eller de personer, der er beføjet til på Unionens vegne at deponere det acceptinstrument, der er omhandlet i protokollens artikel 3, med henblik på at udtrykke Unionens samtykke til at blive bundet af protokollen.

Artikel 3

Protokollen må ikke fortolkes således, at den skaber rettigheder eller forpligtelser, som kan påberåbes direkte for Unionens eller medlemsstaternes domstole.

Artikel 4

Med henblik på meddelelse af rettelser eller ændringer vedrørende dækning i henhold til artikel XIX i aftalen, bemyndiges Europa-Kommissionen til at meddele Udvalget for Offentlige Udbud enhver rettelse eller ændring af listen over ordregivere i Unionens bilag til tillæg I på grundlag af relevante oplysninger fra medlemsstaterne.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Datoen for protokollens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

                                                                       På Rådets vegne

                                                                       Formand

[1]               EUT C 256 af 3.9.1996, s. 1.

[2]               2780. samling i Rådet (eksterne forbindelser), Bruxelles den 12. februar 2007, dokument nr. 6039/07 (Presse 18).

BILAG  

PROTOKOL OM ÆNDRING AF AFTALEN OM OFFENTLIGE udbud.......................... 2

Bilag til protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud................................................... 3

Tillæg I  Endelige tilbud under tillæg I fra GPA-parterne vedrørende forhandlingerne om GPA-dækning           33

Endeligt tilbud under tillæg I fra Republikken Armenien. 34

Canadas endelige tilbud under tillæg I 44

Den Europæiske Unions fremtidige forpligtelser i henhold til tillæg I (endelige) 61

Endeligt tilbud under tillæg I fra Hongkong (Kina) 237

Islands endelige tilbud under tillæg I 247

Israels endelige tilbud under tillæg I 264

Japans endelige tilbud under tillæg I 275

Endeligt tilbud under tillæg I fra Republikken Korea. 292

Endeligt tilbud under tillæg I fra Fyrstendømmet Liechtenstein. 306

Endeligt tilbud under tillæg I fra Kongeriget Nederlandene for så vidt angår Aruba. 318

Norges endelige tilbud under tillæg I 325

Singapores endelige tilbud under tillæg I 346

Schweiz' endelige tilbud under tillæg I 355

Endeligt tilbud under tillæg I fra Det Særskilte Toldområde  Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu* 376

Endeligt tilbud under tillæg I fra USA. 396

Tillæg II 419

Tillæg III 419

Tillæg IV.. 419

PROTOKOL OM ÆNDRING AF AFTALEN OM OFFENTLIGE udbud

Parterne i aftalen om offentlige udbud, som blev undertegnet i Marrakesh den 15. april 1994 (i det følgende benævnt "1994-aftalen),

er efter yderligere forhandlinger i henhold til artikel XXIV, stk. 7, litra b) og c), i 1994-aftalen

blevet enige om følgende:

1.         Præamblen, artikel I til XXIV og tillæggene til 1994-aftalen udgår og erstattes af bestemmelserne i bilaget til nærværende protokol.

2.         Protokollen er åben for 1994-aftaleparternes godkendelse.

3.         Protokollen træder i kraft for de 1994-aftaleparter, som har deponeret deres respektive acceptinstrumenter, på tredivtedagen efter, at to tredjedele af 1994-aftaleparterne har deponeret deres acceptinstrumenter. Derefter træder protokollen i kraft for hver 1994-aftalepart, der har deponeret sit acceptinstrument, på tredivtedagen efter deponeringen.

4.         Protokollen skal deponeres hos generaldirektøren for WTO, som straks giver hver af 1994-aftaleparterne en bekræftet kopi af protokollen og en notifikation af hver enkelt parts accept heraf.

5.         Denne protokol registreres i overensstemmelse med artikel 102 i De Forenede Nationers pagt.

            Udfærdiget i Genève den 30. marts 2012 i et eksemplar på engelsk, fransk og spansk; hver tekst har samme gyldighed, medmindre andet er fastsat vedrørende tillæggene hertil.

BILAG TIL PROTOKOLLEN OM ÆNDRING AF AFTALEN OM OFFENTLIGE udbud

Præambel

Parterne i denne aftale (i det følgende benævnt "parterne"),

som erkender behovet for et effektivt multilateralt regelsæt for offentlige udbud med henblik på at opnå større liberalisering og udvidelse samt forbedring af regelsættet for den internationale handel,

som erkender, at der ikke bør udarbejdes, vedtages eller anvendes foranstaltninger vedrørende offentlige udbud, der sikrer beskyttelse for hjemlige leverandører, varer eller tjenesteydelser eller forskelsbehandler udenlandske leverandører, varer eller tjenesteydelser,

som erkender, at integritet og forudsigelighed i offentlige udbudsprocedurer er en integrerende del af en effektiv forvaltning af de offentlige ressourcer, parternes økonomiske formåen og det multilaterale handelssystems funktion,

som erkender, at de proceduremæssige forpligtelser i denne aftale bør være tilstrækkeligt fleksible for at passe til parternes særlige vilkår,

som erkender behovet for at tage højde for udviklingslandenes udviklingsbehov samt finansielle og handelsmæssige behov, især de mindste udviklede landes behov,

som erkender betydningen af gennemsigtige foranstaltninger for offentlige udbud, gennemførelse af udbud på en åben og upartisk måde og undgåelse af interessekonflikter og korruption i overensstemmelse med gældende internationale instrumenter såsom FN's konvention mod korruption,

som erkender betydningen af at anvende og fremme brugen af elektroniske midler til udbud, der er omfattet af denne aftale,

som ønsker at fremme accepten af og tiltrædelsen til denne aftale for WTO-medlemmer, som endnu ikke er part i aftalen,

er blevet enige om følgende:

Artikel I          Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)         handelsvarer eller tjenester: varer eller tjenester af en type, der generelt sælges eller udbydes til salg på det kommercielle marked til og sædvanligvis købes af ikke-statslige købere til ikke-statslige formål

b)         udvalget: Udvalget for Offentlige Udbud, som nedsættes ved artikel XXI, stk. 1

c)         tjenesteydelse inden for bygge- og anlægsvirksomhed: en tjeneste, der har til formål at udføre et bygge- eller anlægsarbejde ved et hvilket som helst middel, jf. hovedgruppe 51 i FN's centrale produktnomenklatur ("CPC")

d)         land: ethvert særskilt toldområde, som er part i denne aftale. Når der er tale om et særskilt toldområde, der er part i denne aftale, og der i forbindelse med et udtryk i denne aftale benyttes udtrykket "national", skal dette udtryk læses som vedrørende dette toldområde, medmindre andet er fastsat

e)         dage: kalenderdage

f)          elektronisk auktion: en iterativ proces, der involverer brug af elektroniske midler, således at leverandører kan fremlægge enten nye priser eller nye værdier for kvantificerbare, ikke-prismæssige elementer i udbuddet i tilknytning til evalueringskriterier eller begge dele, og som fører til udbuddenes klassificering eller fornyede klassificering

g)         skriftlig: ethvert udtryk i ord eller tal, der kan læses, gengives og senere videreformidles; det kan omfatte elektronisk fremsendte og lagrede oplysninger

h)         underhåndsaftale: en udbudsprocedure, hvorved ordregiveren kontakter en eller flere leverandører efter eget valg

i)          foranstaltning: enhver lov, forskrift, procedure, administrativ vejledning eller praksis eller en ordregivers handlinger i forbindelse med et omfattet udbud

j)          leverandørliste: en liste over leverandører, som en ordregiver har fastslået opfylder betingelserne for optagelse på den pågældende liste, og som ordregiveren agter at anvende mere end en gang

k)         bekendtgørelse om påtænkte udbud: en bekendtgørelse offentliggjort af en ordregiver, som opfordrer interesserede leverandører til at indsende en anmodning om deltagelse, et tilbud eller begge dele

l)          kompensationskøb: betingelser eller tiltag, der fremmer udviklingen af et lokalområde eller forbedrer en parts betalingsbalancesituation, f.eks. anvendelse af indenlandsk indhold, tildeling af licens på teknologi, investeringer, modkøb eller lignende

m)        offentligt udbud: en udbudsprocedure, hvorved allerede interesserede leverandører kan afgive tilbud

n)         person: en fysisk eller en juridisk person

o)         ordregiver: en enhed, der er omfattet af en parts bilag 1, 2 eller 3 til tillæg I

p)         kvalificeret leverandør: en leverandør, der opfylder betingelserne for deltagelse, og som en ordregiver derfor anerkender

q)         begrænset udbud: en udbudsprocedure, hvor ordregiveren kun opfordrer kvalificerede leverandører til at afgive bud

r)          tjenesteydelser: omfatter bygge- og anlægsarbejder, medmindre andet er angivet

s)         standard: et dokument, der er godkendt af et anerkendt organ, og som med henblik på konstant og gentagen anvendelse fastsætter regler, retningslinjer eller kendetegn for varer eller tjenesteydelser eller de dermed forbundne processer og produktionsmetoder, og hvis overholdelse ikke er obligatorisk. Den kan også omfatte eller udelukkende fastsætte de krav til terminologi, symboler, emballering, mærkning eller etikettering, som en vare, tjenesteydelse, produktionsproces eller produktionsmetode skal opfylde

t)          leverandør: en person eller gruppe af personer, der leverer eller kan levere varer eller tjenesteydelser, og

u)         teknisk specifikation: et krav i udbuddet:

i)          hvorved kendetegnene for de varer eller tjenesteydelser, der skal indkøbes, herunder kvalitet, præstation, sikkerhed og dimensioner eller processerne eller metoderne for produktion eller levering heraf, fastsættes, eller

ii)         som vedrører kravene til terminologi, symboler, emballering, mærkning eller etikettering, som en vare eller tjenesteydelse skal opfylde.

Artikel II        Anvendelsesområde og dækning

Anvendelse af aftalen

1.         Denne aftale finder anvendelse på alle foranstaltninger vedrørende de omfattede udbud, uanset om de gennemføres helt eller delvis elektronisk.

2.         I denne aftale forstås ved de omfattede udbud til statslig brug udbud:

a)         af varer, tjenesteydelser eller alle kombinationer heraf:

i)          som specificeret i hver parts bilag til tillæg I, og

ii)         som ikke foretages med henblik på kommercielt salg eller videresalg eller til brug i forbindelse med produktion eller levering af varer og tjenesteydelser til kommercielt salg eller videresalg

b)         der foretages på basis af en kontrakt, uanset dennes form, herunder: køb, leasing eller leje med eller uden forkøbsret

c)         hvis værdi som anslået i henhold til stk. 6-8 er lig med eller overstiger den relevante tærskelværdi, der er specificeret i hver parts bilag til tillæg I på tidspunktet for offentliggørelsen af en bekendtgørelse i henhold til artikel VII

d)         foretaget af en ordregiver, og

e)         som ikke på anden vis er udelukket fra at være omfattet i henhold til stk. 3 eller en parts bilag til tillæg I.

3.         Medmindre andet er anført i en parts bilag til tillæg I, finder denne aftale ikke anvendelse på:

a)         erhvervelse eller leje af jord, eksisterende bygninger eller anden fast ejendom eller rettigheder hertil

b)         ikke-kontraktbaserede aftaler eller enhver form for bistand, som en part yder, herunder kooperative aftaler, tilskud, lån, kapitalindskud, garantier og skatteincitamenter

c)         køb eller erhvervelse af finansformidler- og depottjenesteydelser, likvidations- og forvaltningstjenesteydelser for regulerede finansieringsinstitutter og tjenesteydelser i forbindelse med salg, afvikling og distribution af offentlig gæld, herunder lån og statsobligationer, gældsbeviser og andre værdipapirer

d)         offentlige ansættelseskontrakter

e)         udbud:

i)          med særlig sigte på at yde international bistand, herunder udviklingsbistand

ii)         inden for rammerne af den særlige procedure eller på de særlige betingelser, der gælder for en international aftale vedrørende udstationering af tropper eller vedrørende signatarlandenes fælles gennemførelse af et projekt, eller

iii)         i henhold til den særlige procedure eller på de særlige betingelser, der gælder for en international organisation eller en organisation finansieret gennem internationale tilskud, lån eller andre former for bistand, når den gældende procedure eller de gældende betingelser ville være uforenelige med denne aftale.

4.         Parterne skal i deres bilag til tillæg I angive følgende oplysninger:

a)         i bilag 1 de statslige ordregivere, hvis udbud er omfattet af denne aftale

b)         i bilag 2 de subcentrale statslige ordregivere, hvis udbud er omfattet af denne aftale

c)         i bilag 3 alle andre ordregivere, hvis udbud er omfattet af denne aftale

d)         i bilag 4 de varer, der er omfattet af denne aftale

e)         i bilag 5 de tjenesteydelser, dog ikke tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed, der er omfattet af denne aftale

f)          i bilag 6 de tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed, der er omfattet af denne aftale, og

g)         i bilag 7 almindelige bemærkninger.

5.         Hvis en ordregiver i forbindelse med de omfattede udbud kræver, at personer, der ikke er omfattet af en parts bilag til tillæg I, skal foretage udbuddene i overensstemmelse med særlige krav, finder artikel IV tilsvarende anvendelse på sådanne krav.

Værdiansættelse

6.         Ved vurderingen af værdien af et offentligt udbud med henblik på at afgøre, om der er tale om et omfattet udbud:

a)         må ordregiveren ikke opdele udbuddet i særskilte udbud eller vælge eller anvende en særlig beregningsmetode til at vurdere et udbuds værdi med henblik på helt eller delvis at udelukke det fra anvendelsen af denne aftale

b)         skal ordregiveren inkludere den højeste anslåede værdi af udbuddet over den samlede varighed, uanset om kontrakten tildeles en eller flere leverandører, og tage højde for alle former for aflønning, herunder:

i)          præmier, honorarer, provisioner og rente, og

ii)         hvis udbuddet omfatter optioner, den samlede værdi af sådanne optioner.

7.         Hvis et udbud fører til indgåelse af mere end én kontrakt eller til, at der indgås kontrakter i separate dele (i det følgende benævnt "tilbagevendende kontrakter"), baseres beregningen af den højeste anslåede værdi på:

a)         værdien af tilbagevendende kontrakter for samme type varer eller tjenesteydelser, som er tildelt inden for de seneste 12 måneder eller i ordregivers foregående regnskabsår, evt. justeret for at tage højde for forventede ændringer i mængden eller værdien af den vare eller tjenesteydelse, der leveres, i de efterfølgende 12 måneder eller

b)         den anslåede værdi af tilbagevendende kontrakter for samme type varer eller tjenesteydelser, der tildeles i de 12 måneder, der følger efter tildelingen af den oprindelige kontrakt eller ordregivers regnskabsår.

8.         I forbindelse med udbud ved leasing eller leje med eller uden forkøbsret af varer eller tjenesteydelser eller udbud, hvor den samlede pris ikke fremgår, er beregningsgrundlaget:

a)         når der er tale om tidsbegrænsede kontrakter:

i)          hvor kontraktens løbetid er 12 måneder eller derunder, den samlede anslåede maksimumværdi for hele kontraktens løbetid, eller

ii)         hvis kontraktens løbetid overstiger tolv måneder, den samlede anslåede maksimumværdi, inklusive en eventuel anslået restværdi

b)         for tidsubegrænsede kontrakter, den anslåede månedlige værdi multipliceret med 48 og

c)         hvis det ikke er sikkert, om kontrakten bliver tidsbegrænset, finder litra b) anvendelse.

Artikel III       Sikkerhed og generelle undtagelser

1.         Ingen bestemmelser i denne aftale må fortolkes således, at en part forhindres i at træffe foranstaltninger eller i at undlade at give oplysninger, som denne part anser for nødvendige af hensyn til beskyttelsen af sine vitale sikkerhedsinteresser i forbindelse med udbud vedrørende våben, ammunition eller krigsmateriel eller udbud, der er uomgængeligt nødvendige for den nationale sikkerhed eller det nationale forsvar.

2.         Med forbehold af kravet om, at sådanne foranstaltninger ikke anvendes på en måde, der udgør en vilkårlig eller uberettiget forskelsbehandling mellem parter, hvis forhold ligner hinanden, eller en skjult begrænsning af handelen med tjenesteydelser, må intet i denne aftale fortolkes således, at det forhindrer en part i at indføre eller håndhæve foranstaltninger, som:

a)           er nødvendige for at beskytte den offentlige moral, orden eller sikkerhed

b)           er nødvendige for at beskytte menneskers, dyrs eller planters liv eller sundhed

c)           er nødvendige for at beskytte intellektuel ejendomsret eller

d)           vedrører handicappedes eller filantropiske institutioners varer og tjenesteydelser eller varer eller tjenesteydelser fremstillet ved fængselsarbejde.

Artikel IV       Generelle principper

Ikke-forskelsbehandling

1.         Med hensyn til alle foranstaltninger vedrørende de omfattede udbud indrømmer parterne, herunder deres ordregivere, varer og tjenesteydelser fra andre parter og leverandører fra andre parter, der tilbyder varer eller tjenesteydelser, straks og betingelsesløst en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, de og deres ordregivere indrømmer:

a)         indenlandske varer, tjenesteydelser og leverandører og

b)         varer, tjenesteydelser og leverandører fra andre parter.

2.         Med hensyn til alle foranstaltninger vedrørende omfattede udbud må en part, herunder dennes ordregivere, ikke:

a)         behandle en lokalt etableret leverandør mindre gunstigt end en anden lokalt etableret leverandør på grundlag af graden af udenlandsk tilhørsforhold eller ejerskab eller

b)         diskriminere mod lokalt etablerede leverandører på grundlag af, at de varer eller tjenesteydelser, der tilbydes af denne leverandør til et givet udbud, er varer eller tjenesteydelser fra andre parter.

Brug af elektroniske midler

3.         I forbindelse med de omfattede udbud ad elektronisk vej sørger ordregiveren for:

a)         at udbuddet gennemføres under anvendelse af informationsteknologisystemer og software, herunder sådanne, som vedrører autentifikation og kryptering af oplysninger, som er alment tilgængelige og interoperable med andre alment tilgængelige informationsteknologisystemer og anden tilgængelig software, og

b)         at der opretholdes mekanismer, der sikrer integriteten af anmodninger om deltagelse og tilbud, herunder fastsættelse af tidspunktet for modtagelsen heraf og forebyggelse af uretmæssig adgang.

Gennemførelse af udbud

4.         En ordregiver foretager de omfattede udbud på en åben og upartisk måde, som:

a)         er i overensstemmelse med denne aftale og benytter metoder såsom offentligt udbud, begrænset udbud og underhåndsaftale

b)         undgår interessekonflikter, og

c)         forebygger korruption.

Oprindelsesregler

5.         Med henblik på de omfattede udbud må ingen part anvende oprindelsesregler på varer eller tjenesteydelser indført fra eller leveret af en anden part, som afviger fra de oprindelsesregler, som den pågældende part samtidig anvender i den normale handel på indførsler eller leverancer af de samme varer eller tjenesteydelser fra samme part.

Kompensationskøb

6.         Hvad angår de omfattede udbud, må en part, herunder dens ordregivere, ikke søge, tage hensyn til eller gennemtvinge nogen form for kompensationskøb.

Foranstaltninger, der ikke specifikt vedrører udbud

7.         Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på: told eller andre afgifter, der pålægges ved indførsel af varer; måden for opkrævning af sådan told og afgifter; andre importforskrifter eller formaliteter og foranstaltninger, der påvirker handelen med tjenesteydelser, undtagen foranstaltninger vedrørende de omfattede udbud.

Artikel V         Udviklingslande

1.         I forhandlingerne om tiltrædelse af denne aftale samt ved gennemførelsen og forvaltningen heraf lægger parterne særlig vægt på udviklingslandes og mindst udviklede landes (i det følgende under ét benævnt "udviklingslande", medmindre de specifikt identificeres på anden måde) udviklingsbehov samt finansielle og handelsmæssige behov, i erkendelse af at disse behov kan variere væsentligt fra land til land. Som det fremgår af denne artikel og efter anmodning indrømmer parterne særlig og differentieret behandling til:

a)         de mindst udviklede lande og

b)         andre udviklingslande, i det omfang denne særlige og differentierede behandling opfylder landets udviklingsbehov.

2.         Når et udviklingsland tiltræder denne aftale, indrømmes varer, tjenesteydelser og leverandører fra dette land straks den mest favorable dækning, som parterne i deres bilag til tillæg I tilbyder andre aftaleparter, idet der dog tages højde for eventuelle vilkår forhandlet mellem parten og udviklingslandet med henblik på at opretholde lige muligheder i henhold til denne aftale.

3.         På grundlag af landets udviklingsbehov og efter aftale med parterne kan et udviklingsland vedtage eller opretholde en eller flere af følgende overgangsforanstaltninger i en overgangsperiode og i henhold til en plan, jf. de relevante bilag til tillæg I, som anvendes på en måde, der ikke diskriminerer mellem de andre parter:

a)         et prispræferenceprogram, forudsat at programmet:

i)          udelukkende indrømmer præferencer for den del af tilbuddet, der omfatter varer eller tjenesteydelser med oprindelse i det udviklingsland, som anvender præferencen, eller varer og tjenesteydelser med oprindelse i andre udviklingslande, over for hvilke det udviklingsland, som anvender præferencen, har en forpligtelse til at indrømme national behandling i henhold til en præferenceaftale; dog hvis det andet udviklingsland er part i denne aftale, underlægges denne behandling udvalgets eventuelle betingelser og

ii)         er gennemskueligt, og at præferencen og dens anvendelse som led i udbuddet klart fremgår af bekendtgørelsen om påtænkte udbud

b)         et kompensationskøb, forudsat at kravene til eller den påtænkte indførelse af kompensationskøbet klart fremgår af bekendtgørelsen om det påtænkte udbud

c)         den gradvise inkorporering af specifikke ordregivere eller sektorer og

d)         en tærskelværdi, der er højere end den permanente tærskelværdi.

4.         I forhandlingerne om tiltrædelse af denne aftale kan parterne tillade, at det tiltrædende udviklingsland anvender en specifik forpligtelse i denne aftale, dog undtagen artikel IV, stk. 1, litra b), på et senere tidspunkt, mens landet gennemfører den pågældende forpligtelse. Gennemførelsesperioden er:

a)         for et mindst udviklet land, fem år efter tiltrædelsen af aftalen og

b)         for andre udviklingslande, den periode, der er nødvendig for at gennemføre den specifikke forpligtelse; denne periode kan dog ikke overstige 3 år.

5.         Udviklingslande, der har forhandlet en gennemførelsesperiode for en forpligtelse i henhold til stk. 4, opfører i sit bilag 7 til tillæg I den aftalte gennemførelsesperiode, den specifikke forpligtelse, som er omfattet af gennemførelsesperioden, og eventuelle midlertidige forpligtelser, som landet har aftalt at overholde i gennemførelsesperioden.

6.         Når denne aftale er trådt i kraft for et udviklingsland, kan udvalget efter udviklingslandets henvendelse:

a)         forlænge overgangsperioden for en foranstaltning, der er vedtaget eller opretholdt i henhold til stk. 3, eller enhver gennemførelsesperiode, der er forhandlet i henhold til stk. 4, eller

b)         godkende vedtagelsen af en ny overgangsforanstaltning i henhold til stk. 3 under særlige vilkår, som ikke kunne forudses under tiltrædelsesprocessen.

7.         Et udviklingsland, der har forhandlet om en overgangsforanstaltning i henhold til stk. 3 eller 6, en gennemførelsesperiode i henhold til stk. 4 eller en forlængelse i henhold til stk. 6, træffer de nødvendige foranstaltninger i overgangsperioden eller gennemførelsesperioden for at sikre overholdelse af denne aftale ved udgangen af perioden. Udviklingslandet informerer straks udvalget om de pågældende foranstaltninger.

8.         Parterne tager behørigt hensyn til udviklingslandes eventuelle anmodninger om teknisk samarbejde og kapacitetsopbygning i forbindelse med landets tiltrædelse eller gennemførelse af denne aftale.

9.         Udvalget kan fastlægge retningslinjer for gennemførelsen af denne artikel. Disse retningslinjer kan omfatte bestemmelser om afstemning vedrørende afgørelser om anmodninger i henhold til stk. 6.

10.        Udvalget undersøger gennemførelsen og effektiviteten af denne artikel hvert femte år.

Artikel VI       Oplysninger om udbudssystemet

1.         Hver part:

a)         offentliggør straks alle love, administrative bestemmelser, domstolsafgørelser, alment gældende administrative afgørelser, standardbestemmelser i kontrakter, der er påbudt i medfør af love eller administrative bestemmelser, og som ved henvisning er indarbejdet i bekendtgørelser og udbudsmateriale og procedurer i forbindelse med de omfattede udbud samt eventuelle ændringer heraf i officielt udpegede elektroniske medier eller papirmedier, som offentliggøres bredt og forbliver lettilgængelige for offentligheden og

b)         giver på anmodning en forklaring heraf til den anden part.

2.         Parterne anfører:

a)         i tillæg II de elektroniske medier eller papirmedier, hvori parten offentliggør de oplysninger, der er beskrevet i stk. 1

b)         i tillæg III de elektroniske medier eller papirmedier, hvori parten offentliggør de bekendtgørelser, der kræves i medfør af artikel VII, artikel IX, stk. 7, og artikel XVI, stk. 2, og

c)         i tillæg IV adressen på det eller de websteder, hvor parten offentliggør:

i)          sine udbudsstatistikker i henhold til artikel XVI, stk. 5 eller

ii)         sine bekendtgørelser vedrørende kontrakter tildelt i henhold til artikel XVI, stk. 6.

3.         Hver part informerer straks udvalget om eventuelle ændringer af partens oplysninger i tillæg II, III eller IV.

Artikel VII      Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om påtænkte udbud

1.         I forbindelse med hvert omfattet udbud offentliggør ordregiveren en bekendtgørelse om påtænkte udbud i et passende papirmedie eller elektronisk medie, jf. tillæg III, undtagen under de omstændigheder, der er beskrevet i artikel XIII. Disse medier offentliggøres bredt og skal være lettilgængelige for offentligheden mindst indtil udløbet af den tidsfrist, der er angivet i bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen skal:

a)         for ordregivere, der er omfattet af bilag I, være tilgængelig ved hjælp af gebyrfri elektroniske midler via en central portal som minimum i den periode, der er angivet i tillæg III, og

b)         for ordregivere, der er omfattet af bilag 2 og 3, være tilgængelig som minimum via links på en gebyrfri, elektronisk portal, hvis den er tilgængelig ved hjælp af elektroniske midler.

Parterne og deres ordregivere, som er omfattet af bilag 2 og 3, opfordres til at offentliggøre deres bekendtgørelser via gebyrfri elektroniske midler på en central portal.

2.         Medmindre andet er bestemt i denne aftale, skal en bekendtgørelse om påtænkte udbud indeholde følgende:

a)         ordregiverens navn og adresse samt andre nødvendige oplysninger for at kunne kontakte ordregiveren og indhente al relevant dokumentation vedrørende udbuddet samt omkostninger og eventuelle betalingsvilkår

b)         en beskrivelse af udbuddet, herunder arten og mængden af varer eller tjenesteydelser, der skal indkøbes, og hvis mængden ikke kendes, så den skønnede mængde

c)         i tilfælde af tilbagevendende kontrakter, eventuelt et skøn over tidsplanen for offentliggørelsen af efterfølgende bekendtgørelser om påtænkte udbud

d)         en beskrivelse af eventuelle optioner

e)         tidsfristen for levering af varerne eller tjenesteydelserne eller kontraktens varighed

f)         den udbudsmetode, der vil blive anvendt, og hvorvidt den indebærer forhandling eller elektronisk auktion

g)         eventuelt adressen og sidste frist for indsendelse af anmodninger om deltagelse i udbudsproceduren

h)         adressen og sidste frist for afgivelse af tilbud

i)          det eller de sprog, hvorpå tilbuddene eller anmodningerne om deltagelse kan indgives, hvis de kan indgives på et andet sprog end den pågældende ordregiverparts officielle sprog

j)          en liste over og en kort beskrivelse af eventuelle betingelser for leverandørers deltagelse, herunder eventuelle krav om specifikke dokumenter eller certifikater, som leverandørerne skal fremlægge i forbindelse hermed, medmindre sådanne krav er indeholdt i det udbudsmaterialet, der stilles til rådighed for alle interesserede leverandører samtidig med bekendtgørelsen om påtænkte udbud

k)         hvis en ordregiver i medfør af artikel IX har til hensigt at udvælge et begrænset antal kvalificerede leverandører, der opfordres til at afgive tilbud, angives det, de kriterier, der vil blive anvendt for at udvælge dem, og en eventuel begrænsning af antallet af leverandører, der vil kunne afgive tilbud, og

l)          en angivelse af, hvorvidt kontrakten er omfattet af denne aftale.

Bekendtgørelse i resuméform

3.         I forbindelse med hvert påtænkt udbud offentliggør ordregiveren på et af WTO's sprog et lettilgængeligt resumé af bekendtgørelsen samtidig med offentliggørelsen af bekendtgørelsen om påtænkte udbud. Resuméet af bekendtgørelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)         genstanden for udbuddet

b)         sidste frist for afgivelse af tilbud eller en eventuel sidste frist for at indgive anmodninger om deltagelse i udbuddet eller optagelse på en leverandørliste og

c)         den adresse, hvorfra der kan anmodes om dokumenter vedrørende udbuddet.

Bekendtgørelse om planlagte udbud

4.         Ordregivere opfordres til så tidligt som muligt hvert regnskabsår at offentliggøre en bekendtgørelse om deres fremtidige indkøbsplaner (herefter benævnt "bekendtgørelse om planlagte udbud") i de relevante trykte eller elektroniske medier, der fremgår af tillæg III. Denne bekendtgørelse om planlagte udbud skal indeholde genstanden for udbuddet og den planlagte dato for offentliggørelsen af bekendtgørelsen om påtænkte udbud.

5.         En ordregiver, der er omfattet af bilag 2 eller 3, kan anvende en bekendtgørelse om planlagte udbud i stedet for en bekendtgørelse om påtænkte udbud, forudsat at bekendtgørelsen om planlagte udbud indeholder så mange af oplysningerne i stk. 2, som er tilgængelige for ordregiveren, og en bemærkning om, at interesserede leverandører skal give udtryk for deres interesse i udbuddet over for ordregiveren.

Artikel VIII    Betingelser for deltagelse

1.         En ordregiver begrænser betingelserne for deltagelse i et udbud til de betingelser, der er vigtige for at sikre, at en leverandør har juridisk og finansiel kapacitet samt de kommercielle og tekniske evner til at påtage sig det relevante udbud.

2.         Ved fastlæggelse af betingelserne for deltagelse:

a)         må ordregiveren ikke indføre som betingelse, at en leverandør for at kunne deltage i et udbud tidligere har fået tildelt en eller flere kontrakter af ordregivere i en givet part

b)         kan ordregiveren kræve relevant forudgående erfaring, hvis det er vigtigt for at opfylde kravene i forbindelse med udbuddet.

3.         Ved vurderingen af, om en leverandør opfylder betingelserne for deltagelse:

a)         evaluerer ordregiveren leverandørens finansielle kapacitet og kommercielle og tekniske evner på grundlag af dennes forretningsaktiviteter både inden for og uden for ordregiverpartens område, og

b)         baserer ordregiveren sin evaluering på de betingelser, han på forhånd har specificeret i bekendtgørelser eller udbudsmateriale.

4.         En part og dennes ordregivere kan, hvor der foreligger beviser, udelukke en leverandør under henvisning til:

a)         konkurs

b)         urigtige erklæringer

c)         betydelige eller vedvarende manglende resultater i forbindelse med væsentlige krav eller forpligtelser i medfør af en eller flere tidligere kontrakter

d)         domme for alvorlige forbrydelser eller andre domme vedrørende alvorlige lovovertrædelser

e)         faglig forseelse eller handlinger og forsømmelser, der påvirker leverandørens kommercielle integritet negativt, eller

f)          manglende indbetaling af skatter og afgifter.

Artikel IX       Kvalifikationskrav til leverandører

Registreringssystemer og kvalifikationsprocedurer

1.         En part, herunder dennes ordregivere, kan opretholde et registreringssystem, hvor interesserede leverandører registrerer sig og opgiver visse informationer.

2.         Parterne sikrer, at:

a)         deres ordregivere bestræber sig på at mindske forskellene mellem deres kvalifikationsprocedurer

b)         ordregivere, der fører registreringssystemer, bestræber sig på at mindske forskellene mellem deres registreringssystemer.

3.         En part og dennes ordregivere må ikke vedtage og anvende registreringssystemer eller kvalifikationsprocedurer, der har til formål eller virkning at skabe unødige hindringer for deltagelse af en anden parts leverandører i sine udbud.

Begrænset udbud

4.         Hvis en ordregiver har til hensigt at anvende begrænset udbud, skal han:

a)         i bekendtgørelsen om påtænkte udbud medtage mindst de oplysninger, der er angivet i artikel VII, stk. 2, litra a), b), f), g), j), k) og l), og opfordre leverandørerne til at indgive en anmodning om deltagelse og

b)         ved begyndelsen af fristen for afgivelse af tilbud formidle mindst de oplysninger, der er angivet i artikel VII, stk. 2, litra c), d), e), h) og i), til de kvalificerede leverandører, som informeres som anført i artikel XI, stk. 3, litra b).

5.         Ordregivere giver alle kvalificerede leverandører mulighed for at deltage i et givet udbud, medmindre de i bekendtgørelsen om påtænkte udbud angiver en begrænsning i antallet af leverandører, der vil kunne afgive tilbud, og kriterierne for udvælgelse af det begrænsede antal leverandører.

6.         Er udbudsmaterialet ikke gjort offentligt tilgængeligt fra datoen for offentliggørelsen af den i stk. 4 omhandlede bekendtgørelse, sikrer ordregiveren, at de pågældende dokumenter gøres tilgængelige samtidigt for alle kvalificerede leverandører, der er udvalgt i overensstemmelse med stk. 5.

Leverandørliste

7.         Ordregivere kan føre en liste over leverandører, forudsat at den bekendtgørelse, der opfordrer interesserede leverandører til at anmode om optagelse på listen:

a)         offentliggøres en gang om året, og

b)         kontinuerligt er tilgængelig, hvis den offentliggøres ved hjælp af elektroniske midler,

på det relevante medie, jf. listen i tillæg III.

8.         Den i stk. 7 omtalte bekendtgørelse skal indeholde:

a)         en beskrivelse af de varer og tjenesteydelser eller kategorier heraf, i forbindelse med hvilke listen eventuelt vil blive anvendt

b)         de betingelser, leverandørerne skal opfylde for at kunne blive optaget på listen, og de metoder, ordregiveren vil anvende med henblik på at kontrollere, om en leverandør opfylder de pågældende betingelser

c)         ordregiverens navn og adresse samt andre nødvendige oplysninger for at kunne kontakte ordregiveren og indhente al relevant dokumentation vedrørende listen

d)         listens gyldighedsperiode og den metode, hvorved den vil blive fornyet eller bragt til ophør, eller, hvis gyldighedsperioden ikke er angivet, den metode, hvorved der vil blive givet underretning om, at anvendelsen af listen er bragt til ophør, og

e)         en angivelse af, om listen kan blive anvendt ved udbud, der er omfattet af denne aftale.

9.         Hvis en leverandørliste er gyldig i tre år eller mindre, kan en ordregiver, uanset stk. 7, nøjes med at offentliggøre den bekendtgørelse, der er omhandlet i stykke 7, én gang i begyndelsen af listens gyldighedsperiode, forudsat at:

a)         listens gyldighedsperiode anføres i bekendtgørelsen, og det anføres, at der ikke vil blive offentliggjort yderligere bekendtgørelser, og

b)         bekendtgørelsen offentliggøres ved hjælp af elektroniske midler og kontinuerligt er tilgængelig i hele listens gyldighedsperiode.

10.        En ordregiver giver leverandører mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt at ansøge om at blive optaget på leverandørlisten og medtager alle kvalificerede leverandører på listen inden for et rimeligt kort tidsrum.

11.        Hvis en leverandør, som ikke er optaget på leverandørlisten, inden for fristen i artikel XI, stk. 2, indgiver en anmodning om at deltage i et udbud, som er baseret på en leverandørliste, samt alle nødvendige dokumenter, skal ordregiveren behandle anmodningen. Ordregiveren må ikke udelukke leverandører fra at komme i betragtning til udbuddet med den begrundelse, at ordregiver ikke har tilstrækkelig tid til at undersøge anmodningen, medmindre denne i særlige tilfælde som følge af udbuddets komplekse karakter, ikke er i stand til at afslutte behandlingen af anmodningen inden for den tidsfrist, der er fastsat for afgivelse af tilbud.

Ordregivere omfattet af bilag 2 og bilag 3

12.        En ordregiver, der er omfattet af bilag 2 eller 3, kan anvende en bekendtgørelse, hvori leverandører opfordres til at ansøge om optagelse på leverandørlisten, som en bekendtgørelse om påtænkte udbud, forudsat at:

a)         bekendtgørelsen offentliggøres i overensstemmelse med stk. 7 og omfatter de oplysninger, der kræves i stk. 8, så mange af de oplysninger, der kræves i henhold til artikel VII, stk. 2, som er tilgængelige, og at den indeholder en bemærkning om, at den udgør en bekendtgørelse om påtænkte udbud eller at kun leverandører på leverandørlisten vil få yderligere besked om udbud, der er baseret på leverandørlisten, og

b)         ordregiveren straks giver leverandører, som over for ordregiveren har udtrykt interesse i et bestemt udbud, tilstrækkelige oplysninger til, at de kan vurdere deres interesse i udbuddet, herunder alle de resterende oplysninger, der kræves i henhold til artikel VII, stk. 2, for så vidt som disse oplysninger foreligger.

13.        En ordregiver, der er omfattet af bilag 2 eller 3, kan give en leverandør, der har ansøgt om optagelse på leverandørlisten i overensstemmelse med stk. 10, mulighed for at afgive tilbud i forbindelse med et bestemt udbud, hvis ordregiveren har tilstrækkelig tid til at undersøge, om leverandøren opfylder betingelserne for deltagelse.

Oplysninger om ordregivers beslutninger

14.        En ordregiver informerer straks alle leverandører, der indgiver en anmodning om deltagelse i et udbud eller om optagelse på leverandørlisten, om ordregiverens beslutning med hensyn til anmodningen.

15.        Hvis en ordregiver afviser at efterkomme en leverandørs anmodning om at deltage i et udbud eller om optagelse på leverandørlisten, ophører med at anerkende en leverandør som kvalificeret eller fjerner en leverandør fra leverandørlisten, informerer ordregiveren straks leverandøren og sender på leverandørens anmodning straks en skriftlig forklaring på årsagerne til ordregiverens beslutning.

Artikel X         Tekniske specifikationer og udbudsmateriale

Tekniske specifikationer

1.         En ordregiver udarbejder, vedtager eller anvender ingen tekniske specifikationer og foreskriver ikke en overensstemmelsesvurderingsprocedure med henblik på eller som har til følge at skabe unødvendige hindringer for international handel.

2.         Ved fastsættelsen af de tekniske specifikationer for de varer eller tjenesteydelser, der er genstand for udbuddet, sørger ordregiveren, når det er relevant, for:

a)         at anføre de tekniske specifikationer som krav til ydeevne og funktion og ikke som krav til konstruktionsmæssige eller beskrivende egenskaber og

b)         at basere de tekniske specifikationer på internationale standarder, hvis sådanne forefindes, og hvis det ikke er tilfældet, på nationale tekniske forskrifter, anerkendte nationale standarder eller byggeforskrifter.

3.         Anvendes der krav til konstruktionsmæssige eller beskrivende egenskaber i forbindelse med de tekniske specifikationer, anvender ordregiveren, når det er relevant, udtryk som "eller lignende" i udbudsmaterialet og tager hensyn til bud, som klart opfylder kravene.

4.         En ordregiver må ikke stille krav om tekniske specifikationer, der kræver eller henviser til et bestemt varemærke eller handelsnavn, patent, ophavsret, design eller type eller en bestemt oprindelse, producent eller leverandør, medmindre der ikke findes nogen anden nøjagtig eller forståelig måde at beskrive et udbudskravene på, og forudsat at der i sådanne tilfælde tilføjes f.eks. "eller lignende" i udbudsmaterialet.

5.         En ordregiver må ikke på en måde, der kan have til følge at forhindre konkurrence, søge eller modtage rådgivning, der kan anvendes til at udarbejde eller benytte en teknisk specifikation til et bestemt udbud, fra personer, som kan have en forretningsmæssig interesse i det pågældende udbud.

6.         Det præciseres, at hver part, herunder deres ordregivere, i overensstemmelse med denne artikel udarbejde, vedtage eller anvende tekniske specifikationer til at fremme bevarelsen af naturressourcer eller miljøbeskyttelsen.

Udbudsmateriale

7.         Ordregivere forelægger leverandørerne et udbudsmateriale, der indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige, for at leverandørerne kan udarbejde og afgive deres tilbud. Udbudsmaterialet skal, medmindre det allerede fremgår af bekendtgørelsen om påtænkte udbud, indeholde en fuldstændig beskrivelse af:

a)         udbuddet, herunder arten og mængden af varer eller tjenesteydelser, der skal indkøbes, og hvis mængden ikke kendes, så den skønnede mængde og eventuelle krav, der skal opfyldes, herunder tekniske specifikationer, overensstemmelsesvurdering, planer, tegninger eller brugsanvisninger

b)         eventuelle betingelser for leverandørers deltagelse, herunder en liste over oplysninger og dokumenter, som leverandørerne skal indgive i forbindelse med betingelserne for deres deltagelse

c)         alle evalueringskriterier, som ordregiver anvender ved tildelingen af kontrakten, og hvert kriteriums relative betydning, undtagen hvis prisen er det eneste kriterium

d)         eventuelle autentifikations- eller krypteringskrav eller andre krav til indsendelsen af oplysninger ad elektronisk vej, hvis ordregiveren vil gennemføre udbudsproceduren ved brug af elektroniske midler

e)         reglerne for den elektroniske auktion, hvis ordregiveren vil afholde en sådan, herunder præcisering af de elementer i tilbuddet, der er relevante for evalueringskriterierne

f)          datoen, tidspunktet og stedet for åbning af tilbuddene i tilfælde af en offentlig åbning af buddene, samt eventuelt hvilke personer der må være til stede

g)         eventuelle andre betingelser, herunder betalingsbetingelser og begrænsninger i de midler, der må anvendes til at afgive tilbuddene, f.eks. i papirform eller elektronisk ,og

h)         eventuelle datoer for levering af varer eller tjenesteydelser.

8.         Ved fastlæggelsen af fristen for levering af de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af udbuddet, tager ordregiver hensyn til faktorer såsom udbuddets kompleksitet, omfanget af den forventede underentreprise og den tid, der realistisk kræves til produktion, udtagning fra lager og transport af varer fra forsendelsesstedet eller til levering af tjenesteydelser.

9.         Evalueringskriterierne i bekendtgørelsen om påtænkte udbud eller i udbudsmaterialet kan bl.a. omfatte prisen og andre omkostningsfaktorer, kvalitet, teknisk værdi, miljøegenskaber og leveringsvilkår.

10.        Ordregivere skal straks:

a)         fremsende udbudsmateriale for at give interesserede leverandører tilstrækkelig tid til at afgive tilbud

b)         sende udbudsmaterialet til interesserede leverandører efter anmodning og

c)         besvare alle rimelige anmodninger om relevante oplysninger fra en leverandør, der deltager i udbudsproceduren, eller som er interesseret i at deltage, forudsat at sådanne oplysninger ikke giver den pågældende leverandør en fordel i forhold til den pågældendes konkurrenter.

Ændringer

11.        Hvis en ordregiver forud for tildelingen af en kontrakt ændrer de kriterier eller krav, der er fastsat i bekendtgørelsen om påtænkte udbud eller i det udbudsmateriale, der udleveres til deltagende leverandører, eller ændrer eller genudsender en bekendtgørelse eller et udbudsmateriale, sender ordregiver skriftligt alle sådanne ændringer eller den ændrede eller genudsendte bekendtgørelse eller det ændrede eller genudsendte udbudsmateriale:

a)         til alle leverandører, der deltager på tidspunktet for ændringen eller genudsendelsen, hvis ordregiveren er bekendt med leverandørerne, og i alle andre tilfælde på samme måde som de oprindelige oplysninger og

b)         i tilstrækkelig god tid til, at disse leverandører eventuelt kan ændre og afgive ændrede tilbud.

Artikel XI       Frister

Generelt

1.         En ordregiver giver i overensstemmelse med sine egne rimelige behov leverandørerne tilstrækkelig tid til at udarbejde og indgive anmodninger om deltagelse og afgive tilbud, idet der tages hensyn til faktorer såsom:

a)         udbuddets art og kompleksitet

b)         omfanget af den forventede underentreprise og

c)         den tid, det tager at fremsende tilbud fra såvel udlandet som selve landet, når de ikke fremsendes ved brug af elektroniske midler.

Disse frister, inklusive eventuelle forlængelser, skal være fælles for alle interesserede eller deltagende leverandører.

Frister

2.         En ordregiver, der anvender begrænset udbud, skal fastsætte, at sidste frist for indgivelse af anmodninger om deltagelse principielt ikke kan være mindre end 25 dage efter datoen for offentliggørelsen af bekendtgørelsen om påtænkte udbud. Hvis særlig tvingende omstændigheder, som kan dokumenteres af ordregiveren, ikke gør det muligt at overholde den pågældende frist, kan fristen afkortes til ikke under 10 dage.

3.         Med forbehold af stk. 4, 5, 7 og 8 skal ordregiveren fastsætte, at sidste frist for indgivelse af tilbud ikke er på under 40 dage fra den dato, hvor:

a)         bekendtgørelsen om påtænkte udbud, i tilfælde af offentligt udbud, offentliggøres eller

b)         ordregiveren, i tilfælde af et begrænset udbud, meddeler leverandørerne, at de vil blive opfordret til at afgive tilbud, uanset om ordregiveren anvender en leverandørliste eller ej.

4.         Ordregiveren kan afkorte den frist for afgivelse af tilbud, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 3, til ikke under 10 dage, hvis:

a)         ordregiveren offentliggjorde en bekendtgørelse om det planlagte udbud, jf. artikel VII, stk. 4, mindst 40 dage og ikke over 12 måneder forud for offentliggørelsen af bekendtgørelsen om påtænkte udbud, og denne bekendtgørelse indeholder:

i)          en beskrivelse af udbuddet

ii)         den omtrentlige sidste frist for afgivelse af tilbud eller indsendelse af anmodninger om deltagelse

iii)        en erklæring om, at interesserede leverandører over for ordregiveren skal give udtryk for deres interesse i at deltage i udbuddet

iv)        den adresse, hvorfra der kan anmodes om dokumenter vedrørende udbuddet og

v)         så mange oplysninger, der er påkrævet til bekendtgørelsen om påtænkte udbud i medfør af artikel VII, stk. 2, som er tilgængelige.

b)         ordregiveren i forbindelse med tilbagevendende kontrakter i en første bekendtgørelse om påtænkte udbud har anført, at der i efterfølgende bekendtgørelser vil blive fastsat frister for afgivelse af tilbud på grundlag af dette stykke eller

c)         særlig tvingende omstændigheder, som kan dokumenteres af ordregiveren, ikke gør det muligt at overholde fristen for afgivelse af tilbud, jf. stk. 3.

5.         Ordregiveren kan afkorte den frist for afgivelse af tilbud, der er fastsat i stk. 3, med fem dage i forbindelse med hver af følgende omstændigheder:

a)         bekendtgørelsen om påtænkte udbud offentliggøres elektronisk

b)         hele udbudsmaterialet stilles til rådighed elektronisk fra datoen for offentliggørelsen af bekendtgørelsen om påtænkte udbud og

c)         ordregiveren accepterer tilbud, der afgives elektronisk.

6.         Brugen af stk. 5 sammenholdt med stk. 4 må under ingen omstændigheder medføre, at de fristen for afgivelse af tilbud, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 3, afkortes til under 10 dage fra datoen for offentliggørelsen af bekendtgørelsen om påtænkte udbud.

7.         Uanset alle andre bestemmelser i denne artikel kan ordregiveren, når der købes handelsvarer eller tjenesteydelser, eller en kombination af begge, afkorte den frist for afgivelse af tilbud, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 3, til ikke under 13 dage, forudsat at ordregiveren samtidig ved brug af elektroniske midler offentliggør både bekendtgørelsen om påtænkte udbud og udbudsmaterialet. Hvis ordregiveren accepterer tilbud vedrørende handelsvarer eller tjenesteydelser afgivet ved brug af elektroniske midler, kan ordregiveren desuden afkorte den tidsfrist, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 3, til ikke under 10 dage.

8.         Hvis en ordregiver, der er omfattet af bilag 2 eller 3, har udvalgt alle eller et begrænset antal kvalificerede leverandører, kan fristen for afgivelse af tilbud fastsættes i ved aftale mellem ordregiveren og de udvalgte leverandører. Hvis intet er aftalt, må fristen ikke være på under 10 dage.

Artikel XII      Forhandling

1.         Parterne kan fastsætte bestemmelser om, at ordregivere skal føre forhandlinger:

a)         hvis ordregiver har tilkendegivet sin hensigt om at føre forhandlinger i bekendtgørelsen om påtænkte udbud, jf. artikel VII, stk. 2, eller

b)         hvis det ved evalueringen konstateres, at intet tilbud indlysende er mest fordelagtigt ud fra de specifikke evalueringskriterier, der er fastsat i bekendtgørelsen om påtænkte udbud eller i udbudsmaterialet.

2.         Ordregivere skal:

a)         sikre, at enhver udelukkelse af leverandører, der deltager i forhandlinger, sker i overensstemmelse med de evalueringskriterier, der er fastsat i bekendtgørelsen om påtænkte udbud eller i udbudsmaterialet, og

b)         når forhandlingerne er afsluttet, fastsætte en fælles frist for alle de resterende deltagende leverandører, inden for hvilken de kan afgive nye eller ændrede tilbud.

Artikel XIII    Underhåndsaftale

1.         Forudsat at denne bestemmelse ikke anvendes med henblik på at undgå konkurrence mellem leverandører eller på en måde, der diskriminerer leverandører fra andre parter eller beskytter indenlandske leverandører, kan en ordregiver kan anvende en underhåndsaftale og vælge ikke at anvende artikel VII-IX, X (stk. 7-11), XI, XII, XIV og XV, dog udelukkende på følgende betingelser:

a)         hvis:

i)          der ingen tilbud blev afgivet, eller ingen leverandører anmodede om at deltage

ii)         der ikke blev afgivet tilbud, der er i overensstemmelse med udbudsmaterialets væsentlige krav

iii)        ingen leverandører opfyldte betingelserne for at deltage eller

iv)        de afgivne tilbud har været genstand for fusk

forudsat at kravene i udbudsmaterialet ikke er blevet væsentligt ændret

b)         hvis kun en bestemt leverandør kan levere varerne eller tjenesteydelserne, og der ikke findes alternative varer eller tjenesteydelser, der kan erstatte disse, af følgende grunde:

i)          fordi der er tale om et kunstværk

ii)         som følge af beskyttelse af patenter, ophavsrettigheder eller andre eksklusive rettigheder eller

iii)        som følge af manglende konkurrence af tekniske årsager

c)         med henblik på yderligere leverancer fra den oprindelige leverandør af varer eller tjenesteydelser, der ikke var omfattet af det oprindelige udbud, hvis en ændring af leverandøren af sådanne supplerende varer og tjenesteydelser:

i)          ikke er mulig af økonomiske eller tekniske årsager såsom krav om indbyrdes ombyttelighed eller interoperabilitet med eksisterende udstyr, software, tjenesteydelser eller installationer, der blev indkøbt i forbindelse med det oprindelige udbud, og

ii)         ville forårsage betydelige problemer eller en væsentlig forøgelse af ordregiverens omkostninger

d)         for så vidt det er strengt nødvendigt, når tvingende grunde som følge af begivenheder, som ordregiveren ikke har kunnet forudse, gør det umuligt at fremskaffe varerne eller tjenesteydelserne i tide ved offentligt eller begrænset udbud

e)         når der er tale om varer, der indkøbes på et råvaremarked

f)         når ordregiveren indkøber prototyper eller et nyt produkt eller en ny tjenesteydelse, der er blevet udviklet på ordregiverens foranledning som led i eller med henblik på en bestemt kontrakt om forskning, forsøg, undersøgelse eller nyudvikling. Nyudvikling af nye varer eller tjenesteydelser kan omfatte en begrænset produktion eller begrænsede ydelser med henblik på at indarbejde resultaterne af feltforsøg for at vise, at varen eller tjenesten kan fremstilles eller leveres i større mængder og i en acceptabel kvalitet, men omfatter ikke serieproduktion til påvisning af varens handelsmæssige levedygtighed eller til dækning af forsknings- og udviklingsomkostninger

g)         når der er tale om indkøb på ekstraordinært gunstige vilkår, der kun opstår inden for en meget kort tidsramme i tilfælde af usædvanlige salg, f.eks. ved likvidation, tvangsadministration eller konkurs, og ikke om rutinemæssige indkøb fra sædvanlige leverandører eller

h)         hvis en kontrakt tildeles vinderen af en designkonkurrence, forudsat at:

i)          konkurrencen blev organiseret på en måde, der er i overensstemmelse med principperne i denne aftale, navnlig bestemmelserne om offentliggørelse af en bekendtgørelse om påtænkte udbud og

ii)         deltagerne blev bedømt af en uafhængig jury med henblik på at tildele vinderen en designkontrakt.

2.         Ordregivere udarbejder en skriftlig rapport om hver enkelt kontrakt, der indgås i henhold til bestemmelserne i stk. 1. Rapporten skal indeholde ordregiverens navn, de indkøbte varers eller tjenesteydelsers værdi og art og en erklæring om de bestemmelser og omstændigheder, jf. stk. 1, der berettiger anvendelsen af en underhåndsaftale.

Artikel XIV     Elektroniske auktioner

Hvis en ordregiver har til hensigt at gennemføre et omfattet udbud ved elektronisk auktion, giver ordregiveren, inden den elektroniske auktion starter, hver deltager:

a)         en automatisk evalueringsmetode, herunder den matematiske formel, der er baseret på de evalueringskriterier, der er fastsat i udbudsmaterialet, og som vil blive anvendt til den automatiske klassificering eller fornyede klassificering af tilbuddene under auktionen

b)         resultaterne af en eventuel oprindelig evaluering af elementerne i tilbuddet, hvis kontrakten skal tildeles på grundlag af det mest fordelagtige tilbud, og

c)         alle andre relevante oplysninger vedrørende gennemførelsen af auktionen.

Artikel XV      Behandling af tilbud og kontrakttildeling

Behandling af tilbud

1.         En ordregiver modtager, åbner og behandler alle tilbud efter procedurer, der garanterer, at udbudsproceduren er fair og upartisk, og at tilbuddenes indhold holdes fortroligt.

2.         En ordregiver straffer ikke en leverandør, hvis tilbud modtages efter fristen for indgivelse af tilbud, hvis forsinkelsen udelukkende skyldes fejlbehandling fra ordregiverens side.

3.         Såfremt en ordregiver giver en leverandør mulighed for at rette utilsigtede formfejl mellem tidspunktet for åbning af tilbuddene og tildeling af kontrakten, sikrer ordregiveren alle deltagende leverandører samme mulighed.

Tildeling af kontrakter

4.         For at komme i betragtning ved tildeling af en kontrakt skal tilbuddet være indgivet skriftligt og på tidspunktet for åbningen heraf opfylde de væsentlige krav, der er fastsat i bekendtgørelser og udbudsmateriale, og være fra en leverandør, der opfylder betingelserne for at deltage.

5.         Medmindre ordregiveren beslutter, at det ikke er i offentlighedens interesse at tildele en kontrakt, giver ordregiveren kontrakten til den leverandør, som ordregiveren har fastslået er i stand til at opfylde kontraktens vilkår, og som udelukkende på grundlag af de evalueringskriterier, der er specificeret i bekendtgørelser og udbudsmateriale, har afgivet:

a)         det mest fordelagtige bud eller

b)         hvis prisen er det eneste kriterium, den laveste pris.

6.         Modtager ordregiveren et tilbud med en pris, der er unormalt lavere end priserne i de andre indkomne tilbud, kan ordregiveren med leverandøren kontrollere, at leverandøren opfylder betingelserne for at deltage og er i stand til at opfylde kontraktens vilkår.

7.         En ordregiver anvender ikke optioner, aflyser ikke et udbud og ændrer ikke tildelte kontrakter på en måde, der omgår forpligtelserne i medfør af denne aftale.

Artikel XVI     Gennemsigtighed i forbindelse med oplysninger om udbud

Oplysninger til leverandører

1.         En ordregiver informerer straks, og på anmodning herom fra en leverandør, skriftligt deltagende leverandører om sin beslutning, hvad angår tildelingen af kontrakten. En ordregiver forklarer på anmodning herom en leverandør, der ikke har fået kontrakten, årsagerne til, at ordregiveren ikke valgte den pågældendes tilbud, og de relative fordele ved tilbuddet fra den leverandør, der fik kontrakten, jf. dog artikel XVII, stk. 2 og 3.

Offentliggørelse af oplysninger om kontrakttildeling

2.         Senest 72 dage efter tildelingen af enhver kontrakt, som er omfattet af denne aftale, offentliggør ordregiveren en bekendtgørelse i den relevante papirbaserede publikation eller det relevante elektroniske medie, der er angivet i tillæg III. Hvis ordregiver kun offentliggør bekendtgørelsen i et elektronisk medie, skal oplysningerne forblive lettilgængelige i en rimelig periode. Bekendtgørelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)         en beskrivelse af de varer eller tjenesteydelser, der er indkøbt

b)         ordregiverens navn og adresse

c)         den valgte leverandørs navn og adresse

d)         værdien af det antagne tilbud eller af det højeste og det laveste tilbud, der er taget i betragtning ved tildelingen af kontrakten

e)         datoen for tildeling af kontrakten og

f)          den anvendte udbudsprocedure og, ved en underhåndsaftale i henhold til artikel XIII, en beskrivelse af de omstændigheder, der berettiger anvendelsen af denne procedure.

Ajourføring af dokumentation, rapporter og elektronisk sporbarhed

3.         Ordregivere opbevarer i mindst tre år fra tidspunktet for tildelingen af kontrakten:

a)         udbudsmateriale og rapporter vedrørende udbudsprocedurer og kontrakttildeling vedrørende omfattede udbud, herunder de i artikel XIII krævede rapporter, og

b)         data, der sikrer, at omfattede udbud, der er gennemført ved elektroniske midler, kan spores.

Indsamling og rapportering af statistikker

4.         Parterne indsamler statistik om kontrakter, der er omfattet af denne aftale, og rapporter herom til udvalget. Hver rapport dækker et år og indsendes senest to år efter udløbet af rapporteringsperioden og skal omfatte:

a)         for ordregivere, der er omfattet af bilag 1:

i)          antallet og den samlede værdi af alle kontrakter, der er omfattet af denne aftale

ii)          antallet og den samlede værdi af alle kontrakter, der er omfattet af denne aftale, som er tildelt af disse ordregivere, opdelt efter kategorier af varer og tjenesteydelser i henhold til et internationalt anerkendt klassificeringssystem, og

iii)        antallet og den samlede værdi af alle kontrakter, der er omfattet af denne aftale, tildelt af disse ordregivere ved en underhåndsaftale

b)         for ordregivere, der er omfattet af bilag 2 og 3, antallet og den samlede værdi af alle kontrakter, der er omfattet af denne aftale, og som er tildelt af disse ordregivere, opdelt efter bilag, og

c)         den anslåede værdi for de data, der kræves i henhold til litra a) og b), med en uddybning af den metode, der er anvendt til at beregne den anslåede værdi, hvis det ikke er muligt at fremlægge de pågældende data.

5.         Hvis en part offentliggør sine statistikker på et officielt websted i overensstemmelse med betingelserne i stk. 4, kan parten meddele adressen på webstedet til udvalget i stedet for at indsende de data, der er påkrævet i stk. 4, med eventuelle nødvendige instrukser om adgang til og brug af disse statistikker.

6.         Hvis en part forskriver, at bekendtgørelser om tildelte kontrakter, jf. stk. 2, skal offentliggøres elektronisk, og hvis disse bekendtgørelser er tilgængelige for offentligheden på en central database i et format, der gør det muligt at analysere de omfattede kontrakter, kan parten meddele adressen på webstedet til udvalget i stedet for at indsende de data, der er påkrævet i stk. 4, med eventuelle nødvendige instrukser om adgang til og brug af disse statistikker.

Artikel XVII   Formidling af oplysninger

Formidling af information til parterne

1.         En part fremlægger på en anden parts anmodning straks alle oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, om en udbudsprocedure er blevet gennemført på fair og upartisk vis og i overensstemmelse med denne aftale, herunder oplysninger om de egenskaber og relative fordele, den udvalgte tilbudsgiver besidder. Hvis videregivelse af disse oplysninger er til skade for konkurrencen ved fremtidige udbud, må oplysningerne kun videregives til leverandører af den part, der anmoder om dem, efter høring af og samtykke fra den part, der formidlede oplysningerne.

Ikke-formidling af oplysninger

2.         Uanset alle andre bestemmelser i denne aftale fremlægger en part, herunder dens ordregivere, ikke oplysninger for en specifik leverandør, som kan skade en fair konkurrence mellem leverandører.

3.         Ingen bestemmelser i denne aftale må fortolkes således, at det af en part, herunder dens ordregivere, myndigheder og klageinstanser, kræves, at den skal videreformidle fortrolige oplysninger, hvis dette:

a)         hindrer retshåndhævelsen

b)         skader en fair konkurrence mellem leverandører,

c)         skader bestemte personers legitime forretningsinteresser, herunder beskyttelse af intellektuel ejendomsret, eller

d)         på anden måde er i strid med offentlighedens interesser.

Artikel XVIII  Nationale klageprocedurer

1.         Hver part sikrer en procedure for en effektiv, gennemsigtig og ikke-diskriminerende administrativ eller retslig prøvelse i tide, hvorigennem en leverandør kan klage over:

a)         et brud på aftalen eller

b)         manglende overholdelse af en parts foranstaltninger til gennemførelse af denne aftale, hvis leverandøren ikke har ret til direkte at klage over en overtrædelse af denne aftale i henhold til partens nationale lovgivning,

som opstår i forbindelse med et omfattet udbud, hvori leverandøren har eller har haft en interesse. De proceduremæssige regler for alle klager skal foreligge skriftligt og være almindeligt tilgængelige.

2.         Hvis en leverandør i forbindelse med et omfattet udbud, hvori leverandøren har eller har haft en interesse, klager over en overtrædelse eller manglende overholdelse, jf. stk. 1, opfordrer den part, hvis ordregiver gennemfører udbuddet, sin ordregiver og leverandøren til at finde en løsning på klagen gennem høringer. Ordregiveren skal tage klagen op til upartisk og velvillig overvejelse og på en sådan måde, at dette ikke lægger hindringer i vejen for leverandørens deltagelse i igangværende eller fremtidige udbud eller ret til at søge om afhjælpende foranstaltninger inden for rammerne af proceduren for administrativ eller retslig prøvelse.

3.         En leverandør skal have rimelig tid til at udarbejde og indgive en klage, hvilket under ingen omstændigheder kan være mindre end 10 dage regnet fra det tidspunkt, hvor leverandøren har eller med rimelighed må formodes at have kendskab til det forhold, der påklages.

4.         Hver part opretter eller udnævner mindst én upartisk administrativ eller retslig myndighed, der er uafhængig af dens ordregivere, til at modtage og behandle klager fra leverandører i forbindelse med de omfattede udbud.

5.         Hvis et andet organ end den myndighed, der er omhandlet i stk. 4, i første omgang behandler en klage, skal parten sikre, at leverandøren kan appellere den oprindelige afgørelse til en upartisk administrativ eller retslig myndighed, der er uafhængig af den ordregiver, hvis udbud er genstanden for klagen.

6.         Parterne sikrer, at et klageorgan, der ikke er en domstol, enten er underlagt retslig kontrol eller giver proceduremæssige garantier, der sikrer, at:

a)         ordregiveren besvarer klager skriftligt og forelægger klageinstansen alle relevante dokumenter

b)         deltagerne i sagen (herefter benævnt "deltagerne") har ret til blive hørt, før klageinstansen træffer en afgørelse om klagen

c)         deltagerne har ret til at blive repræsenteret eller ledsaget

d)         deltagerne har adgang til alle retsmøder

e)         deltagerne har ret til at anmode om, at retsmøderne er offentlige, og at der kan være vidner til stede og

f)          klageinstansen træffer sine afgørelser eller henstillinger, som meddeles skriftligt, i tide med en redegørelse for, hvad der ligger til grund for den enkelte afgørelse eller henstilling.

7.         Hver part indfører eller anvender procedurer, der sikrer:

a)         umiddelbare, foreløbige foranstaltninger for at bevare leverandørens mulighed for at deltage i udbudsproceduren. Sådanne foreløbige foranstaltninger kan indebære suspension af udbudsproceduren. Der kan fastsættes procedurer om, at der kan tages hensyn til overvejende negative konsekvenser for de implicerede interesser, herunder offentlige interesser, ved afgørelsen af, om sådanne foranstaltninger skal bringes i anvendelse. Den legitime grund til at undlade at træffe foranstaltningerne skal forelægges skriftligt, og

b)         afhjælpende foranstaltninger eller kompensation for tab eller skader, som kan begrænses til enten omkostningerne til udarbejdelsen af tilbuddet eller omkostningerne ved at klage eller begge, hvis klageinstansen har fastslået, at der foreligger overtrædelse eller manglende overholdelse.

Artikel XIX     Ændringer og rettelser vedrørende anvendelsesområdet

Meddelelse af foreslået ændring

1.         En part meddeler udvalget enhver foreslået ændring, overførsel af en ordregiver fra et bilag til et andet, tilbagetrækning af en ordregiver eller enhver anden ændring af dens bilag til tillæg I (som alle i det følgende benævnes "ændringer"). Den part, der foreslår ændringen (i det følgende benævnt "den ændrende part") skal i meddelelsen indberette følgende:

a)         for enhver foreslået tilbagetrækning af en ordregiver fra dens bilag til tillæg I under udøvelsen af dens rettigheder med den begrundelse, at den statslige kontrol med eller indflydelse på ordregiverens omfattede udbud reelt er ophørt, bevis herfor eller

b)         for enhver anden foreslået ændring, oplysninger om de mulige konsekvenser af ændringen for den gensidigt aftalte dækning i denne aftale.

Indsigelse mod ændringer

2.         En part, hvis rettigheder i henhold til denne aftale måtte blive påvirket af en foreslået ændring meddelt i henhold til stk. 1, kan gøre indsigelse over for udvalget mod den foreslåede ændring. Indsigelser skal fremsættes senest 45 dage efter datoen for rundsendelsen til parterne af meddelelsen og indeholde begrundelsen for indsigelsen.

Høringer

3.         Den ændrende part og den part, der gør indsigelse (i det følgende benævnt "den part, der gør indsigelse"), bestræber sig på at finde en løsning på indsigelsen gennem høringer. Ved disse høringer drøfter den ændrende part og den part, der gør indsigelse, den foreslåede ændring:

a)         hvis der er tale om en meddelelse i henhold til stk. 1, litra a), i overensstemmelse med eventuelle vejledende kriterier vedtaget i medfør af stk. 8, litra b), der viser, at den statslige kontrol med eller indflydelse på ordregiverens omfattede udbud reelt er ophørt, og

b)         hvis der er tale om en meddelelse i henhold til stk. 1, litra b), i overensstemmelse med eventuelle kriterier vedtaget i medfør af stk. 8, litra c), vedrørende kompenserende tilpasninger for ændringerne for at opretholde ligevægten mellem rettigheder og forpligtelser og et anvendelsesområde, der svarer til det gensidigt aftalte anvendelsesområde i denne aftale.

Revideret ændring

4.         Hvis den ændrende part og den part, der gør indsigelse, finder en løsning på indsigelsen gennem høringer, og den ændrende part reviderer sin foreslåede ændring som følge af disse høringer, underretter den ændrende part udvalget, jf. stk. 1, og den reviderede ændring træder først i kraft, når kravene i denne artikel er opfyldt.

Gennemførelse af ændringer

5.         En foreslået ændring træder kun i kraft, hvis

a)         ingen parter forelægger udvalget en skriftlig indsigelse mod den foreslåede ændring senest 45 dage efter datoen for rundsendelse af meddelelsen om den foreslåede ændring, jf. stk. 1

b)         alle parter, der gør indsigelse, har meddelt udvalget, at de trækker deres indsigelser mod den foreslåede ændring tilbage, eller

c)         der er forløbet 150 dage fra datoen for rundsendelse af meddelelsen om den foreslåede ændring, jf. stk. 1, og den ændrende part skriftligt har meddelt udvalget, at den har til hensigt at gennemføre ændringen.

Tilbagetrækning af ækvivalent dækning

6.         Når en ændring træder i kraft, jf. stk. 5, litra c), kan de parter, der gør indsigelse, trække deres ækvivalente dækning tilbage. Uanset artikel IV, stk. 1, litra b), kan en sådan tilbagetrækning kun gennemføres over for den ændrende part. Parter, der gør indsigelse, meddeler skriftligt udvalget en sådan tilbagetrækning senest 30 dage, før den træder i kraft. En tilbagetrækning i henhold til dette stykke skal overholde eventuelle kriterier vedrørende kompenserende tilpasninger, jf. stk. 8, litra c).

Voldgiftsprocedure til fremme af løsning af indsigelser

7.         Har udvalget vedtaget en voldgiftsprocedure for at fremme løsningen af indsigelser, jf. stk. 8, kan en ændrende part eller en part, der gør indsigelse, påberåbe sig voldgiftsproceduren senest 120 dage efter rundsendelsen af meddelelsen om den foreslåede ændring:

a)         Hvis ingen parter har påberåbt sig voldgiftsproceduren inden for denne frist:

i)          træder den foreslåede ændring, uanset stk. 5, litra c), i kraft 130 dage efter datoen for rundsendelsen af meddelelsen om den foreslåede ændring, jf. stk. 1, og den ændrende part skriftligt har meddelt udvalget, at den har til hensigt at gennemføre ændringen, og

ii)         må ingen part, der gør indsigelse, trække dækning tilbage i henhold til stk. 6.

b)         Hvis en ændrende part eller en part, der gør indsigelse, har påberåbt sig voldgiftsproceduren:

i)          træder den foreslåede ændring, uanset stk. 5, litra c). ikke i kraft, før voldgiftsproceduren er afsluttet

ii)         deltager en part, der gør indsigelse, og som har til hensigt at håndhæve en ret til kompensation, eller trække ækvivalent dækning tilbage i henhold til stk. 6, i voldgiftsproceduren

iii)         skal en ændrende part efterleve resultaterne af voldgiftsproceduren, når eventuelle ændringer skal træde i kraft, jf. stk. 5, litra c), og

iv)        kan en part, der gør indsigelse, trække ækvivalent dækning tilbage i henhold til 6, hvis den ændrende part ikke efterlever resultaterne af voldgiftsproceduren, når eventuelle ændringer træder i kraft, forudsat at en sådan tilbagetrækning er i overensstemmelse med resultatet af voldgiftsproceduren.

Udvalgets beføjelser

8.         Udvalget vedtager:

a)         voldgiftsprocedurer, som skal fremme løsningen af indsigelser, jf. stk. 2,

b)         vejledende kriterier for at bevise bevis, på at den statslige kontrol med eller indflydelse på ordregiverens omfattede udbud reelt er ophørt, og

c)         kriterier for fastlæggelse af kompenserende tilpasninger for ændringer, der er foretaget i henhold til stk. 1, litra b), og for ækvivalent dækning, jf. stk. 6.

Artikel XX      Høringer og bilæggelse af tvister

1.         Hver part overvejer velvilligt og åbner tilstrækkelig adgang til samråd angående henvendelser fra en anden part vedrørende ethvert anliggende i forbindelse med denne aftale.

2.         Hvis en part finder, at en fordel, der direkte eller indirekte tilkommer den i henhold til denne aftale, bliver ophævet eller forringet, eller at opfyldelsen af en ved denne aftale tilsigtet målsætning hindres som følge af:

a)         en eller flere af de øvrige parters manglende opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til denne aftale eller

b)         en eller flere af de øvrige parters anvendelse af foranstaltninger af enhver art, uanset om dette er i strid med bestemmelserne i denne aftale eller ej,

kan denne part med henblik på at opnå en gensidigt tilfredsstillende løsning på problemet henholde sig til bestemmelserne i forståelsen vedrørende regler og procedurer for bilæggelse af tvister (i det følgende benævnt "tvistbilæggelsesforståelsen").

3.         Tvistbilæggelsesforståelsen gælder for høringer og bilæggelse af tvister i henhold til denne aftale med den undtagelse, at, uanset bestemmelserne i artikel 22, stk. 3, tvistbilæggelsesforståelsen, kan tvister vedrørende andre af de aftaler, der er anført i tillæg 1 til tvistbilæggelsesforståelsen end denne aftale, ikke medføre suspension af indrømmelser eller andre forpligtelser i henhold til denne aftale, og tvister vedrørende denne aftale kan ikke medføre suspension af indrømmelser eller andre forpligtelser i henhold til andre af de aftaler, der er anført i tillæg 1 til tvistbilæggelsesforståelsen.

Artikel XXI     Institutioner

Udvalget for Offentlige Udbud

1.         Der nedsættes et udvalg for offentlige udbud, som består af repræsentanter for samtlige parter. Udvalget vælger selv sin formand og træder sammen så ofte, det er nødvendigt, dog mindst en gang om året for at give parterne lejlighed til at konsultere hinanden om anliggender vedrørende denne aftales virkemåde eller befordringen af dens mål, og den udfører de øvrige hverv, der tillægges den ved denne aftale eller af medlemmerne.

2.         Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper eller andre undergrupper, som udfører de opgaver, udvalget måtte pålægge dem.

3.         Hvert år skal udvalget:

a)         undersøge gennemførelsen og anvendelsen af denne aftale og

b)         underrette Det Almindelige Råd om sine aktiviteter, jf. artikel IV, stk. 8 i Marrakechaftalen om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (herefter benævnt "WTO-overenskomsten") og om udviklingen i gennemførelsen og anvendelsen af denne aftale.

Observatører

4.         WTO-medlemmer, der ikke er part i denne aftale, er berettigede til at deltage i udvalgets møder som observatører efter skriftlig henvendelse til udvalget. En WTO-observatør kan sende en skriftlig henvendelse til udvalget om deltagelse i udvalgets møder som observatør, og udvalget kan give vedkommende observatørstatus.

Artikel XXII   Afsluttende bestemmelser

Godkendelse og ikrafttræden

1.         Denne aftale træder i kraft den 1. januar 1996 for regeringer[1], hvis aftalte dækning er indeholdt i bilagene til tillæg I til denne aftale, og som ved undertegnelsen har godkendt aftalen den 15. april 1994 eller senest på denne dato har undertegnet aftalen med forbehold af ratifikation og derefter har ratificeret aftalen senest den 1. januar 1996.

Tiltrædelse

2.         Ethvert medlem af WTO kan tiltræde denne aftale på vilkår, der skal aftales mellem det pågældende medlem og parterne, og som skal fremgå af en afgørelse truffet af udvalget. Tiltrædelse sker ved deponering hos WTO's generaldirektør af et tiltrædelsesinstrument, der indeholder de således aftalte vilkår. Aftalen træder i kraft for ethvert medlem, der tiltræder den, på tredivtedagen efter deponeringen af tiltrædelsesdokumentet.

Forbehold

3.         Parterne kan ikke fremsætte forbehold vedrørende bestemmelserne i denne aftale.

National lovgivning

4.         Enhver part skal sørge for, at dens love, forskrifter og administrative bestemmelser samt de regler, procedurer og former for praksis, der anvendes af partens ordregivere, senest på den dato, hvor denne aftale træder i kraft for den pågældende part, er i overensstemmelse med denne aftales bestemmelser.

5.         Hver part underretter udvalget om enhver ændring i love og andre forskrifter, der vedrører denne aftale, og i forvaltningen af sådanne love og andre forskrifter.

Kommende forhandlinger og arbejdsprogrammer

6.         Parterne skal søge at undgå at indføre eller forlænge diskriminerende foranstaltninger, der fordrejer offentlige udbud.

7.         Parterne indleder senest tre år efter datoen for ikrafttrædelsen af protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud, som blev vedtaget den 30. marts 2012, og derefter regelmæssigt, yderligere forhandlinger med henblik på forbedring af denne aftale, gradvis mindskelse eller afskaffelse af diskriminerende foranstaltninger, og med henblik på at opnå den størst mulige dækning blandt parterne på grundlag af gensidighed, samtidig med at der tages hensyn til udviklingslandenes behov.

8.         a)         Udvalget gennemfører yderligere arbejder for at fremme gennemførelsen af denne aftale og de i stk. 7 omtalte forhandlinger, gennem vedtagelse af arbejdsprogrammer inden for følgende områder:

i)              små og mellemstore virksomheder

ii)              indsamling og formidling af statistikker

iii)             bæredygtige udbud

iv)             udelukkelser og begrænsninger i parternes bilag og

v)             sikkerhedsstandarder i internationale udbud.

b)         Udvalget:

i)            kan vedtage en afgørelse, der omfatter en liste over arbejdsprogrammer om yderligere emner, som kan revideres og ajourføres regelmæssigt, og

ii)            vedtager en afgørelse om det arbejde, der skal gennemføres for hvert arbejdsprogram i litra a), og eventuelle arbejdsprogrammer, der er vedtaget i henhold til litra b), nr. i).

9.         Efter afslutningen af arbejdsprogrammet om harmonisering af oprindelsesreglerne for varer, der skal gennemføres i henhold til aftalen om oprindelsesregler i bilag 1A til WTO-overenskomsten, og forhandlingerne om samhandelen med tjenesteydelser tager parterne ved ændring af artikel IV, stk. 5, hensyn til resultatet af arbejdsprogrammet og forhandlingerne.

10.        Udvalget behandler senest ved udgangen af det femte år efter datoen for ikrafttrædelsen af protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud anvendeligheden af artikel XX, stk. 2, litra b).

Ændringer

11.        Parterne kan ændre denne aftale. Beslutninger om vedtagelse af ændringer og om at fremlægge den til parternes godkendelse træffes ved konsensus. En ændring træder i kraft:

a)         for de parter, der har godkendt den, når to tredjedele af parterne har godkendt den, og derefter for enhver anden part på tidspunktet for dennes godkendelse heraf, jf. dog litra b)

b)         for alle parter, når to tredjedele af parterne har godkendt den, når der er tale om en ændring, som udvalget ved konsensus har fastslået er af en art, der ikke ændrer på parternes rettigheder og forpligtelser.

Opsigelse

12.        En part kan opsige denne aftale. Opsigelsen træder i kraft 60 dage efter, at generaldirektøren for WTO har modtaget den skriftlige meddelelse om opsigelsen. Enhver part kan efter en sådan meddelelse anmode om, at udvalget øjeblikkeligt indkaldes.

13.        Hvis en part i denne aftale ophører med at være medlem af WTO, ophører denne part med at være part i aftalen med virkning fra samme dato, hvor den ophører med at være medlem af WTO.

Ikke-anvendelse af denne aftale mellem enkelte parter

14.        Denne aftale finder ikke anvendelse på forholdet mellem to parter, såfremt en af disse parter på tidspunktet for godkendelsen eller tiltrædelsen af aftalen ikke samtykker heri.

Tillæg

15.        Tillæggene til denne aftale udgør en integrerende del heraf.

Sekretariat

16.        WTO's sekretariat varetager sekretariatsopgaverne i forbindelse med denne aftale.

Deponering

17.        Denne aftale deponeres hos WTO's generaldirektør, som straks tilsender hver part en bekræftet genpart af aftalen, af enhver berigtigelse eller ændring af denne i henhold til artikel XIX og af enhver ændring af denne i henhold til stk. 11 samt en meddelelse om enhver tiltrædelse af aftalen i henhold til stk. 2 og om enhver opsigelse af denne i henhold til stk. 12 eller 13.

Registrering

18.        Denne aftale registreres i overensstemmelse med artikel 102 i De Forenede Nationers pagt.

Tillæg I ENDELIGE TILBUD UNDER TILLÆG 1 FRA GPA-PARTERNE VEDRØRENDE FORHANDLINGERNE OM GPA-DÆKNING[2]

ENDELIGT TILBUD UNDER TILLÆG I FRA REPUBLIKKEN ARMENIEN

(Kun den engelske udgave er autentisk)

BILAG 1

Statslige ordregivere

Tærskelværdier:

Varer                                                   130 000 SDR

Tjenesteydelser                                                130 000 SDR

Tjenesteydelser inden for

bygge- og anlægsvirksomhed              5 000 000 SDR

Ordregivere:

1. Administration of the President of the Republic of Armenia (RA)

2. Administration of the National Assembly of the RA

3. Administration of the Government of the RA

4. Administration of the Constitutional Court of RA

5. Chamber of Control of the RA

6. Judicial Department of the RA

7. Office of the Public Prosecutor of the RA

8. Special Investigation Service of the RA

9. Office of the Human Rights Defender of the RA

10. Central Bank of the RA (Note 2)

11. Ministry of Agriculture of the RA

12. Ministry of Defence of the RA (Note 3)

13. Ministry of Diaspora of the RA

14. Ministry of Economy of the RA

15. Ministry of Education and Science of the RA

16. Ministry of Energy and Natural Resources of the RA

17. Ministry of Finance of the RA

18. Ministry of Foreign Affairs of the RA

19. Ministry of Healthcare of the RA

20. Ministry of Justice of the RA

21. Ministry of Labour and Social Affairs of the RA

22. Ministry of Nature Protection of the RA

23. Ministry of Sport and Youth Affairs of the RA

24. Ministry of Territorial Administration of the RA

25. Ministry of Transport and Communication of the RA

26. Ministry of Urban Development of the RA

27. Ministry of Culture of the RA

28. Ministry of Emergency Situation of the RA

29. National Security Service of the RA (Note 3)

30. State Security Service of the RA (Note 3)

31. State Revenue Committee of the RA

32. State Committee of the Real Estate Cadastre of the RA

33. State Nuclear Safety Regulatory Committee by the Government of the RA

34. State Property Management Department of the RA

35. General Department of Aviation of the RA

36. Police of the RA (Note 3)

37. Armenian Rescue Service

38. State Water Committee

39. State Science Committee

40. Central Electoral Commission of the RA

41. Public Services Regulatory Commission of the RA

42. Social Insurance Commission of the RA

43. State Commission for the Protection of Economic Competition of the RA

44. Civil Service Council of the RA

45. National Statistical Service of the RA

46. National Commission on TV and Radio of RA

47. Council of the Public TV and Radio of the RA

48. Marzpetaran of Aragatsotn

49. Marzpetaran of Ararat

50. Marzpetaran of Armavir

51. Marzpetaran of Gegharquniq

52. Marzpetaran of Lory

53. Marzpetaran of Kotayq

54. Marzpetaran of Shirak

55. Marzpetaran of Syuniq

56. Marzpetaran of Vayots Dzor

57. Marzpetaran of Tavush

Noter til bilag 1

1.         Denne liste omfatter alle statslige ordregivere og underordnede organisationer, som er omfattet af loven om udbud i Republikken Armenien.

2.         Republikken Armeniens centralbank: Aftalen finder ikke anvendelse på den armenske centralbanks køb eller erhvervelse vedrørende salg, afvikling og distribution af offentlig gæld, herunder lån og statsobligationer, gældsbeviser og andre værdipapirer.

3.         Ministry of Defence of the RA, National Security Service of the RA, State Security Service of the RA og Police of the RA: For disse ordregivere omfatter aftalen kun udbud vedrørende følgende kategorier med forbehold af Armeniens afgørelser, jf. artikel III, stk. 1:

FSC     22         Jernbanemateriel

23         Motorkøretøjer, påhængsvogne og cykler (undtagen busser under 2310)

24         Traktorer

25         Udstyrsdele til køretøjer

26         Dæk og rør

29         Tilbehør til motorer

30         Udstyr til mekanisk transmission

32         Maskiner og udstyr til bearbejdning af træ

34         Maskiner til bearbejdning af metal

35         Udstyr til brug for service- og handelsvirksomhed

36         Særlige industrimaskiner

37         Landbrugsmaskiner og ‑udstyr

38         Udstyr til konstruktion, minedrift, udgravning og vedligeholdelse af motorveje

39         Udstyr til håndtering af materialer

40         Reb, tovværk, kæder og fittings

41         Udstyr til køling og luftkonditionering

42         Brandsluknings-, rednings- og sikkerhedsudstyr

43         Pumper og kompressorer

44         Ovne, dampanlæg, tørringsudstyr og atomreaktorer

45         Vand-, varme- og sanitetsudstyr

46         Udstyr til rensning af vand og spildevandsbehandling

47         Rør, slanger og fittings

48         Ventiler

49         Udstyr til vedligeholdelses- og reparationsværksteder

53         Isenkram og slibemidler

54         Præfabrikerede elementer og stilladser

55         Tømmer, savvarer, finér og krydsfinér

56         Bygge- og konstruktionsmaterialer

61         Elektriske ledninger og energi- og distributionsudstyr

62         Belysningsarmaturer og lamper

63         Alarm- og signalsystemer

65         Udstyr og artikler til læger, tandlæger og dyrlæger

66         Instrumenter og laboratorieudstyr

67         Fotografisk udstyr

68         Kemikalier og kemiske produkter

69         Undervisningshjælpemidler og -udstyr

70         Automatiske databehandlingsmaskiner til almindelig brug, software, tilbehør til hjælpeudstyr

71         Møbler

72         Udstyr og apparater til husholdningsbrug og kommercielle formål

73         Udstyr til madlavning og servering

74         Kontormaskiner, systemer til synlig arkivering og edb-udstyr

75         Kontorartikler og -udstyr

76         Bøger, kort og andre udgivelser

77         Musikinstrumenter, pladespillere og radioer til hjemmebrug

78         Fritids- og sportsudstyr

79         Rengøringsudstyr og -artikler

80         Pensler, maling, lak og klæbemidler

81         Beholdere, emballage- og pakningsudstyr

85         Toiletartikler

87         Landbrugsartikler

88         Levende dyr

91         Brændstof, smøremidler, olie og voks

93         Ikke-metalliske bearbejdede materialer

94         Ikke-metalliske råmaterialer

96         Malm, mineraler og råstoffer deraf

99         Andre varer

BILAG 2

Subcentrale statslige ordregivere

Tærskelværdier:

Varer                                                   200 000 SDR

Tjenesteydelser                                                200 000 SDR

Tjenesteydelser inden for

bygge- og anlægsvirksomhed              5 000 000 SDR

Ordregivere:

1.         Følgende lokale myndigheder som fastsat i armensk lovgivning "om administrativ-territorial opdeling" nr. N-062-I af 7. november 1995:

- Municipality of Yerevan

- Municipality of Ashtarak,

- Municipality of Aparan

- Municipality of Talin

- Municipality of Artashat

- Municipality of Ararat

- Municipality of Masis

- Municipality of Vedi

- Municipality of Armavir

- Municipality of Vagharshapat

- Municipality of Mecamor

- Municipality of Gavar

- Municipality of Chambarak

- Municipality of Martuni

- Municipality of Sevan

- Municipality of Vardenis

- Municipality of Vanadzor

- Municipality of Alaverdi

- Municipality of Akhtala

- Municipality of Tumanyan

- Municipality of Spitak

- Municipality of Stepanavan

- Municipality of Tashir

- Municipality of Hrazdan

- Municipality of Abovyan

- Municipality of Byureghavan

- Municipality of Eghvard

- Municipality of Tsakhkadzor

- Municipality of Nor Hachn

- Municipality of Charentsavan

- Municipality of Gyumri

- Municipality of Artik

- Municipality of Maralik

- Municipality of Kapan

- Municipality of Agarak

- Municipality of Goris

- Municipality of Dastakert

- Municipality of Megri

- Municipality of Sisian

- Municipality of Qajaran

- Municipality of Eghegnadzor

- Municipality of Jermuk

- Municipality of Vayq

- Municipality of Ijevan

- Municipality of Berd

- Municipality of Dilijan

- Municipality of Noyemberyan

BILAG 3

Alle andre ordregivere, der foretager udbud i overensstemmelse med

bestemmelserne i denne aftale

Tærskelværdi:

Varer                                                   400 000 SDR

Tjenesteydelser                                                400 000 SDR

Tjenesteydelser inden for         bygge- og anlægsvirksomhed                          5 000 000 SDR

Offentligretlige juridiske personer (myndigheder, institutioner og fonde), navnlig:

1.         Statslige eller lokalbaserede ikke-kommercielle (nonprofit)organisationer

2.         Virksomheder, som for over 50 % er ejet af staten eller lokale myndigheder

3.         Offentlige organer, herunder virksomheder i forsyningsvirksomhedssektoren, hvis udbud er underlagt loven om udbud.

Note til bilag 3

Listen over offentligretlige juridiske personer offentliggøres i den elektroniske bulletin for udbud: http://www.procurement.am.

BILAG 4

Varer

Medmindre andet er bestemt, omfatter denne aftale alle varer, der indkøbes af ordregivere, der er opført i bilag 1-3.

BILAG 5

Tjenesteydelser

Denne aftale omfatter alle tjenesteydelser, som er defineret i henhold til FN's centrale produktnomenklatur ("CPC"), jf. dokument MTN.GNS/W/120.

BILAG 6

Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Tærskelværdi:

5 000 000 SDR for bilag 1, 2 og 3

Omfattede tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed:

Alle tjenesteydelser i hovedgruppe 51 af CPC.

BILAG 7

GENERELLE NOTER

Følgende generelle note finder anvendelse uden undtagelse på denne aftale, herunder også bilag 1-6.

1.         Aftalen finder ikke anvendelse for udbud vedrørende landbrugsprodukter som led i landbrugsstøtteprogrammer og fødevarehjælp.

CANADAS ENDELIGE TILBUD UNDER TILLÆG I

(Kun den engelske og franske udgave er autentiske)

BILAG 1

Føderale statslige ordregivere

Medmindre andet et bestemt, omfatter denne aftale udbud foretaget af de ordregivere, som er opført i dette bilag, i henhold til følgende tærskelværdier:

Tærskelværdier            :           130 000 SDR                Varer

130 000 SDR                Tjenesteydelser

5 000 000 SDR              Tjenesteydelser inden for

bygge- og anlægsvirksomhed

Ordregivere:

1.         Atlantic Canada Opportunities Agency (for egen regning)

2.         Canada Border Services Agency

3.         Canada Employment Insurance Commission

4.         Canada Industrial Relations Board

5.         Canada Revenue Agency

6.         Canada School of Public Service

7.         Canadian Centre for Occupational Health and Safety

8.         Canadian Food Inspection Agency

9.         Canadian Human Rights Commission

10.        Canadian Institutes of Health Research

11.        Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

12.        Canadian International Development Agency (for egen regning)

13.        Canadian International Trade Tribunal

14.        Canadian Nuclear Safety Commission

15.        Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (for egen regning)

16.        Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board

17.        Canadian Transportation Agency (for egen regning)

18.        Copyright Board

19.        Correctional Service of Canada

20.        Courts Administration Service

21.        Department of Agriculture and Agri-Food

22.        Department of Canadian Heritage

23.        Department of Citizenship and Immigration

24.        Department of Finance

25.        Department of Fisheries and Oceans

26.        Department of Foreign Affairs and International Trade

27.        Department of Health

28.        Department of Human Resources and Social Development

29.        Department of Indian Affairs and Northern Development

30.        Department of Industry

31.        Department of Justice

32.        Department of National Defence

33.        Department of Natural Resources

34.        Department of Public Safety and Emergency Preparedness

35.        Department of Public Works and Government Services (for egen regning)

36.        Department of the Environment

37.        Department of Transport

38.        Department of Veterans Affairs

39.        Department of Western Economic Diversification (for egen regning)

40.        Director of Soldier Settlement

41.        Director, The Veterans' Land Act

42.        Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec

43.        Hazardous Materials Information Review Commission

44.        Immigration and Refugee Board

45.        Library and Archives Canada

46.        Municipal Development and Loan Board

47.        National Battlefields Commission

48.        National Energy Board (for egen regning)

49.        National Farm Products Council

50.        National Parole Board

51.        National Research Council of Canada

52.        Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada

53.        Northern Pipeline Agency (for egen regning)

54.        Office of the Auditor General

55.        Office of the Chief Electoral Officer

56.        Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs

57.        Office of the Commissioner of Official Languages

58.        Office of the Coordinator, Status of Women

59.        Office of the Governor General's Secretary

60.        Office of the Superintendent of Financial Institutions

61.        Offices of the Information and Privacy Commissioners of Canada

62.        Parks Canada Agency

63.        Patented Medicine Prices Review Board

64.        Privy Council Office

65.        Public Health Agency of Canada

66.        Public Service Commission

67.        Public Service Human Resources Management Agency of Canada

68.        Public Service Labour Relations Board

69.        Registry of the Competition Tribunal

70.        Royal Canadian Mounted Police

71.        Royal Canadian Mounted Police External Review Committee

72.        Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission

73.        Social Sciences and Humanities Research Council

74.        Statistics Canada

75.        Statute Revision Commission

76.        Supreme Court of Canada

77.        Transportation Appeal Tribunal of Canada

78.        Treasury Board Secretariat

Note til bilag 1

Ingen af ordregiverne i bilag 1 har beføjelser til at oprette underordnede ordregivere.

BILAG 2

Subcentrale statslige ordregivere

Medmindre andet et bestemt, omfatter denne aftale udbud foretaget af de ordregivere, som er opført i dette bilag, i henhold til følgende tærskelværdier:

Tærskelværdier:           355 000 SDR                Varer

355 000 SDR                Tjenesteydelser

5 000 000 SDR              Tjenesteydelser inden for

bygge- og anlægsvirksomhed

Ordregivere:

*†ALBERTA

Alle ministerier og agenturer (alle ministerier og agenturer, råd, organer, udvalg og kommissioner) i provinsen.

Dette bilag omfatter ikke:

Legislative Assembly

Legislative Assembly Office

Office of the Auditor General

Office of the Chief Electoral Officer

Office of the Ethics Commissioner

Office of the Information and Privacy Commissioner

Office of the Ombudsman

*†BRITISH COLUMBIA

Alle ministerier, råd, kommissioner, agenturer og udvalg i provinsen.

Dette bilag omfatter ikke Legislative Assembly.

†MANITOBA

Alle ministerier, råd, kommissioner og udvalg i provinsen.

†NEW BRUNSWICK

Følgende ordregivere på provinsniveau er omfattet:

Chief Electoral Officer

Clerk of the Legislative Assembly

Communications New Brunswick

Department of Agriculture and Aquaculture

Department of Business New Brunswick

Department of Education

Department of Energy

Department of Environment

Department of Finance

Department of Fisheries

Department of Health

Department of Intergovernmental Affairs

Department of Justice and Consumer Affairs

Department of Local Government

Department of Natural Resources

Department of Post-Secondary Education, Training and Labour

Department of Public Safety

Department of Social Development

Department of Supply and Services

Department of Tourism and Parks

Department of Transportation

Department of Wellness, Culture and Sport

Executive Council Office

Labour and Employment Board

Language Training Centre

New Brunswick Police Commission

Office of Human Resources

Office of the Attorney General

Office of the Auditor General

Office of the Comptroller

Office of the Leader of the Opposition

Office of the Lieutenant-Governor

Office of the Ombudsman

Office of the Premier

†NEWFOUNDLAND AND LABRADOR

Alle ministerier i provinsen.

†NORTHWEST TERRITORIES

Alle ministerier og agenturer i territoriet.

Dette bilag omfatter ikke udbud, som er underlagt Northwest Territories' erhvervsfremmepolitik.

*†NOVA SCOTIA

Alle ministerier og kontorer i provinsen, som er oprettet ved Public Service Act (lov om offentlig forvaltning).

Dette bilag omfatter ikke Emergency Health Services (en afdeling af sundhedsministeriet) for så vidt angår udbud vedrørende jordbaserede ambulancetjenester, herunder telekommunikationstjenester til udrykningstjenester.

†NUNAVUT

Alle ministerier og agenturer i territoriet.

Dette bilag omfatter ikke udbud, som er underlagt Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (NNI Policy) eller kontrakter i henhold til bestemmelserne i artikel 24 i Nunavut Land Claims.

ONTARIO

Alle ministerier i provinsen.

Følgende agenturer er omfattet:

AgriCorp

Centennial Centre of Science and Technology (Ontario Science Centre)

Deposit Insurance Corporation of Ontario

Metropolitan Convention Centre Corporation

Niagara Parks Commission

Ontario Clean Water Agency

Ontario Financial Services Commission

Ontario Immigrant Investor Corporation

Ontario Mortgage and Housing Corporation

Ontario Mortgage Corporation

Ontario Northland Transportation Commission

Ontario Tourism Marketing Partnership Corporation

Ottawa Congress Centre

Science North

*†PRINCE EDWARD ISLAND

Alle ministerier og agenturer i provinsen.

Dette bilag omfatter ikke udbud vedrørende byggematerialer, der anvendes til anlæg og vedligeholdelse af motorveje.

*QUÉBEC

Alle ministerier i provinsen.

Følgende offentlige organer er omfattet:

Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Comité de déontologie policière

Commissaire à la déontologie policière

Commissaire à la santé et au bien-être

Commission consultative de l'enseignement privé

Commission d'accès à l'information

Commission d'évaluation de l'enseignement collégial

Commission de l'équité salariale

Commission de la fonction publique

Commission de protection du territoire agricole du Québec

Commission de toponymie

Commission des biens culturels du Québec

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

Commission des partenaires du marché du travail

Commission des transports du Québec

Commission municipale du Québec

Commission québécoise des libérations conditionnelles

Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre

Conseil de la famille et de l'enfance

Conseil de la justice administrative

Conseil de la Science et de la Technologie

Conseil des aînés

Conseil des relations interculturelles

Conseil des services essentiels

Conseil du médicament

Conseil du statut de la femme

Conseil permanent de la jeunesse

Conseil supérieur de l'éducation

Conseil supérieur de la langue française

Coroner

Curateur public du Québec

Directeur des poursuites criminelles et pénales

Office de la protection du consommateur

Office des personnes handicapées du Québec

Office québécois de la langue française

Régie des alcools, des courses et des jeux

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

Régie du logement

Sûreté du Québec

Dette bilag omfatter ikke udbud:

a)         vedrørende kulturgoder og -tjenester

b)         vedrørende produktion af kimplanter

c)         vedrørende arbejde, der skal udføres på fast ejendom af en kontrahent i henhold til bestemmelserne i en garanti i forbindelse med fast ejendom eller det originale arbejde

d)         vedrørende byggestål (herunder krav om underentreprise) og

e)         fra nonprofitorganisationer.

Aftalen finder ikke anvendelse på foranstaltninger, som Québec har vedtaget eller opretholder, vedrørende kultur eller kulturindustrier.

*†SASKATCHEWAN

Alle ministerier i provinsen.

Følgende råd og agenturer er omfattet:

Public Employee Benefits Agency

Saskatchewan Archives Board

Saskatchewan Arts Board

Dette bilag omfatter ikke de ordregivere, som er lovgivende myndigheder.

*†YUKON

Alle ministerier og agenturer i territoriet.

Noter til bilag 2

1.         For så vidt angår provinser og territorier i dette bilag, finder aftalen ikke anvendelse for præferencer eller restriktioner vedrørende motorvejsprojekter.

2.         For så vidt angår provinser og territorier i dette bilag, finder aftalen ikke anvendelse for præferencer eller restriktioner vedrørende programmer til udvikling af udsatte områder.

3.         Aftaler omfatter ikke udbud med henblik på at bidrage til den økonomiske udvikling i provinserne Manitoba, Newfoundland og Labrador, New Brunswick, Prince Edward Island og Nova Scotia eller territorierne Nunavut, Yukon og Northwest Territories.

4.         For provinser og territorier markeret med en asterisk (*) finder aftalen ikke anvendelse for udbud vedrørende:

a)         varer indkøbt til repræsentations- eller reklamebrug eller

b)         tjenesteydelser eller tjenesteydelser inden for bygge- og anlægssektoren indkøbt til repræsentations- eller reklamebrug uden for provinsen eller territoriet.

5.         For så vidt angår provinser og territorier markeret med en obelisk (†) finder aftalen ikke anvendelse for udbud vedrørende varer, tjenesteydelser eller tjenesteydelser inden for bygge- og anlægssektoren, der indkøbes til fordel for eller som overføres til ledelsen af skolebestyrelser eller deres funktionelle ækvivalenter, offentligt finansierede akademiske institutioner, ordregivere inden for socialsikring eller hospitaler.

6.         Ingen bestemmelser i denne aftale må fortolkes således, at de forhindrer en ordregiver fra en provins eller et territorium i at anvende begrænsninger, der fremmer den generelle miljøkvalitet i provinsen eller territoriet, så længe begrænsningerne ikke skaber skjulte handelshindringer for international handel.

7.         Aftalen omfatter ikke udbud, der foretages af en ordregiver, der er omfattet af aftalen, på vegne af en ordregiver, der ikke er omfattet af aftalen.

8.         Aftalen omfatter ikke offentlige virksomheder (Crown Corporations) i provinser og territorier.

9.         For så vidt angår Island og Fyrstendømmet Liechtenstein, finder aftalen ikke anvendelse for udbud, der foretages af ordregivere i dette bilag.

BILAG 3

Statslige virksomheder

Medmindre andet et bestemt, omfatter denne aftale udbud foretaget af de ordregivere, som er opført i bilaget, i henhold til følgende tærskelværdier:

Tærskelværdier:           355 000 SDR                Varer

355 000 SDR                Tjenesteydelser

5 000 000 SDR              Tjenesteydelser inden for

bygge- og anlægsvirksomhed

Liste over føderale virksomheder:

1.         Canada Post Corporation

2.         Canadian Museum of Civilization

3.         Canadian Museum of Nature

4.         Canadian Tourism Commission

5.         Defence Construction (1951) Ltd.

6.         National Capital Commission

7.         National Gallery of Canada

8.         National Museum of Science and Technology

9.         Royal Canadian Mint

10.        Via Rail Canada Inc.

Noter til bilag 3

1.         Det præciseres, at artikel XVII finder anvendelse for udbud, der foretages af Via Rail Canada Inc. og Royal Canadian Mint, under overholdelse af beskyttelsen af erhvervsmæssige fortrolighedshensyn for så vidt angår de videregivne oplysninger.

2.         Canadas bilag I omfatter ikke udbud, der foretages af eller på vegne af Royal Canadian Mint, vedrørende direkte råvarer til prægning af mønter bortset fra de lovlige betalingsmidler i Canada.

3.         For så vidt angår Den Europæiske Union, Island og Fyrstendømmet Liechtenstein, finder aftalen ikke anvendelse for udbud, der foretages af ordregivere i dette bilag.

BILAG 4

Varer

1.         Medmindre andet fremgår og med forbehold af stk. 2, omfatter denne aftale alle varer.

2.         Med forbehold af artikel III, stk. 1, i denne aftale for såvidt angår udbud foretaget af Department of National Defence, the Royal Canadian Mounted Police, the Department of Fisheries and Oceans for the Canadian Coast Guard og provinsernes politi, omfatter denne aftale kun de varer, som er beskrevet i Federal Supply Classifications (FSC) herunder:

FSC      22. || Jernbanemateriel

FSC      23. || Motorkøretøjer, påhængsvogne og cykler (undtagen busser henhørende under 2310; og undtagen lastbiler og påhængsvogne til militærbrug henhørende under 2320 og 2330 samt bæltekøretøjer (kamp- eller angrebskøretøjer og taktiske køretøjer) henhørende under 2355, tidligere klassificeret under 2320)

FSC      24. || Traktorer

FSC      25. || Udstyrsdele til køretøjer

FSC      26. || Dæk og slanger

FSC      29. || Tilbehør til motorer

FSC      30. || Udstyr til mekanisk transmission

FSC      32. || Maskiner og udstyr til bearbejdning af træ

FSC      34. || Maskiner til bearbejdning af metal

FSC      35. || Udstyr til brug for service- og handelsvirksomhed

FSC      36. || Særlige industrimaskiner

FSC      37. || Landbrugsmaskiner og ‑udstyr

FSC      38. || Udstyr til konstruktion, minedrift, udgravning og vedligeholdelse af motorveje

FSC      39. || Udstyr til håndtering af materialer

FSC      40. || Reb, tovværk, kæder og fittings

FSC      41. || Køle- og luftkonditioneringsudstyr

FSC      42. || Brandbekæmpelses-, rednings- og sikkerhedsudstyr (undtagen 4220: Rednings- og dykkerudstyr til skibe; og 4230: Udstyr til dekontaminering og imprægnering)

FSC      43. || Pumper og kompressorer

FSC      44. || Ovne, dampanlæg, tørringsudstyr og atomreaktorer

FSC      45. || Vand-, varme- og sanitetsudstyr

FSC      46. || Udstyr til rensning af vand og spildevandsbehandling

FSC      47. || Rør, slanger og fittings

FSC      48. || Ventiler

FSC      49. || Udstyr til vedligeholdelses- og reparationsværksteder

FSC      52. || Måleudstyr

FSC      53. || Isenkram og slibemidler

FSC      54. || Præfabrikerede elementer og stilladser

FSC      55. || Tømmer, savvarer, finér og krydsfinér

FSC      56. || Bygge- og konstruktionsmaterialer

FSC      61. || Elektriske ledninger og energi- og distributionsudstyr

FSC      62. || Belysningsarmaturer og lamper

FSC      63. || Alarm- og signalsystemer

FSC      65. || Udstyr og artikler til læger, tandlæger og dyrlæger

FSC      66. || Instrumenter og laboratorieudstyr (undtagen 6615: Automatpilotsystemer og luftbårne gyrokomponenter og 6665: Sikkerhedsinstrumenter og –apparater)

FSC      67. || Fotografisk udstyr

FSC      68. || Kemikalier og kemiske produkter

FSC      69. || Hjælpemidler og udstyr til undervisning

FSC      70. || Automatiske databehandlingsmaskiner til almindelig brug, software, tilbehør til hjælpeudstyr (undtagen 7010: Opsætning af automatiske databehandlingsmaskiner)

FSC      71. || Møbler

FSC      72. || Udstyr og apparater til husholdningsbrug og kommercielle formål

FSC      73. || Udstyr til madlavning og servering

FSC      74. || Kontormaskiner, tekstbehandlingssystemer og udstyr til synlig registrering

FSC      75. || Kontorartikler og -udstyr

FSC      76. || Bøger, kort og andre udgivelser (undtagen 7650: Tegninger og specifikationer)

FSC      77. || Musikinstrumenter, pladespillere og radioer til hjemmebrug

FSC      78. || Fritids- og sportsudstyr

FSC      79. || Rengøringsudstyr og -artikler

FSC      80. || Pensler, maling, lak og klæbemidler

FSC      81. || Beholdere, emballage- og pakningsudstyr

FSC      85. || Toiletartikler

FSC      87. || Landbrugsvarer

FSC      88. || Levende dyr

FSC      91. || Brændstof, smøremidler, olie og voks

FSC      93. || Ikke-metalliske bearbejdede materialer

FSC      94. || Ikke-metalliske råmaterialer

FSC      96. || Malm, mineraler og råstoffer deraf

FSC      99. || Andre varer

BILAG 5

Tjenesteydelser

1.         Medmindre andet er fastsat, omfatter aftalen tjenesteydelser som fastsat i punkt 2 og 3. Disse tjenesteydelser er defineret i henhold til FN's centrale produktnomenklatur (CPC), som kan findes på følgende webadresse: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=9&Lg=1. Med henblik på gennemførelsen af denne aftale for føderale ordregivere og virksomheder vil Canada anvende "Common Classification System" (et fælles klassifikationssystem).

2.         Aftalen omfatter følgende tjenesteydelser, som indgår i udbud, der foretages af føderale ordregivere i bilag 1 og føderale virksomheder i bilag 3:

861                   Juridiske tjenesteydelser (kun rådgivende tjenesteydelser om udenlandsk og international ret)

862                   Regnskabsvæsen- og bogholderivirksomhed

863                   Skatterådgivning (undtagen juridisk rådgivning)

86503               Rådgivning inden for markedsføring

8671                 Arkitektvirksomhed

8672                 Ingeniørvirksomhed

8673                 Integreret ingeniørvirksomhed (undtagen 86731: integreret ingeniørvirksomhed i forbindelse med nøglefærdige projekter inden for transportinfrastruktur)

3.         Aftalen omfatter følgende tjenesteydelser, som indgår i udbud, der foretages af føderale ordregivere i bilag 1, subcentrale statslige ordregivere i bilag 2 og føderale virksomheder i bilag 3:

633                   Reparation af varer til personlig brug eller husholdningsbrug

641                   Hoteller og lignende overnatningsfaciliteter

642-643            Restaurationstjenester

7471                 Tjenester ydet af rejsebureauer og rejsearrangører

7512                 Kommercielle kurertjenester (inkl. multimodale tjenester)

7523                 Elektronisk dataudveksling (EDI)

7523                 Elektronisk post

7523                 Avancerede faxsimiletjenester eller faxsimiletjenester, der tilføres en merværdi, herunder lagring og videresendelse, lagring og søgning, kode- og protokolkonversion

7523                 Online-information og databasesøgning

7523                 Talepost (voice mail)

821                   Virksomhed i forbindelse med egen eller leaset fast ejendom

822                   Tjenester i forbindelse med fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis

83106

kun til og

med 83109        Leasing eller udlejning af kontormaskiner og -udstyr (herunder datamater) uden betjeningspersonale

83203

kun til og

med 83209        Leasing eller udlejning af varer til personlig brug og husholdningsbrug

841                   Konsulentvirksomhed vedrørende installering af hardware

842                   Tjenesteydelser vedrørende anvendelse af software, herunder konsulentbistand i forbindelse med systemer og software, systemanalyse, design, programmering og vedligeholdelse

843                   Databehandling, herunder behandling, tabulering og systemvedligeholdelse

843                   Online-information og/eller databehandling (herunder transaktionsbehandling)

844                   Databasetjenesteydelser

845                   Vedligeholdelse og reparation af kontormaskiner og -udstyr, herunder computere

849                   Andre computertjenesteydelser

86501               Almindelig virksomhedsrådgivning

86504               Rådgivning inden for personalespørgsmål

86505               Rådgivning inden for produktion

8660                 Tjenesteydelser i tilknytning til virksomhedsrådgivning (undtagen 86602: voldgifts- og mæglingstjenesteydelser)

8674                 Byplanlægning og landskabsarkitektur

8676                 Teknisk afprøvning og analyse herunder kvalitetskontrol og inspektion (undtagen hvad angår FSC 58 og transportudstyr)

874                   Rengøring af bygninger

876                   Pakkerivirksomhed

8814                 Tjenesteydelser i forbindelse med skovbrug og skovning, herunder skovforvaltning

883                   Tjenesteydelser i forbindelse med udvinding, herunder boring og feltarbejde

8861

til 8864

og 8866             Reparation af jern- og metalvarer, maskiner og udstyr

940                   Kloakvæsen, renovationsvæsen og lignende tjenesteydelser

Noter til bilag 5

1.         Denne aftale er omfattet af de vilkår og betingelser, der er fastlagt i Canadas liste over forpligtelser i forbindelse med den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS).

2.         Canadas dækning af telekommunikationstjenester er begrænset til avancerede eller værdiforøgende tjenester, til levering af hvilke de underliggende telekommunikationsfaciliteter leases fra udbydere af offentlige telekommunikationsnet.

3.         Aftalen omfatter ikke udbud vedrørende følgende:

a)         tjenesteydelser i forbindelse med ledelse og drift af statslige anlæg eller privatejede anlæg, der anvendes i statsligt øjemed, herunder føderalt finansieret forskning og udvikling

b)         offentlige forsyningstjenester

c)         arkitekt- og ingeniørvirksomhed i forbindelse med flyvepladser, kommunikation og missilanlæg

d)         skibsbygning og reparation af skibe og tilknyttet arkitekt- og ingeniørvirksomhed

e)         alle tjenesteydelser med henvisning til varer, der indgår i udbud foretaget af Department of National Defence, the Royal Canadian Mounted Police, the Department of Fisheries and Oceans for the Canadian Coast Guard og provinsernes politi, som ikke er omfattet af denne aftale, og

f)          tjenesteydelser til støtte for militære styrker i udlandet.

BILAG 6

Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

1.         Medmindre andet fremgår og med forbehold af stk. 2, omfatter denne aftale alle bygge- og anlægstjenesteydelser i hovedgruppe 51 i FN's centrale produktnomenklatur (CPC), som kan findes på følgende webadresse: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&Lg=1&Co=51.

2.         Aftalen omfatter ikke udbud vedrørende følgende:

a)         opmudring og

b)         tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed, som indgår i udbud, der foretages af eller på vegne af transportministeriet.

BILAG 7

Generelle noter

Medmindre andet fremgår, finder følgende generelle noter anvendelse på denne aftale, herunder også bilag 1-6.

1.         Aftalen omfatter ikke udbud vedrørende:

a)         skibsbygning og reparation af skibe

b)         bytransport med jernbane og sporvogn, systemer, komponenter og materialer, der er indarbejdet heri, samt projektrelaterede materialer af jern og stål

c)         FSC 58 (kommunikations-, beskyttelses- og kohærent strålingsudstyr og

d)         landbrugsprodukter som led i landbrugsstøtteprogrammer og fødevarehjælp.

2.         Denne aftale finder ikke anvendelse på udbud, der er øremærket til små og minoritetsejede virksomheder.

3.         Aftalen finder ikke anvendelse på foranstaltninger, der er vedtaget eller videreføres for oprindelige befolkninger. Den indvirker ikke på gældende lovmæssige eller traktatmæssige rettigheder for oprindelige befolkninger i Canada i henhold til afsnit 35 i Constitution Act, 1982 (den canadiske grundlov).

4.         For Canada defineres udbud som kontraktuelle transaktioner med henblik på at erhverve varer eller tjenesteydelser til regeringens direkte fordel eller anvendelse. Udbudsproceduren er den procedure, der begynder, når en ordregiver har truffet beslutning om sine behov og fortsætter til og med kontrakttildelingen. Den omfatter ikke udbud mellem en statslig ordregiver eller statslig virksomhed og en anden statslig ordregiver eller virksomhed.

5.         Denne aftale omfatter ikke udbud vedrørende transportvirksomhed, der udgør en del af eller er knyttet til en offentlig kontrakt.

6.         Denne aftale omfatter tjenesteydelser specificeret i bilag 5 og tjenesteydelser indenfor bygge- og anlægsvirksomhed i bilag 6 for så vidt angår en specifik part, men kun i det omfang, denne part yder gensidig adgang til tjenesteydelsen.

7.         Hvis en kontrakt, der skal tildeles af en ordregiver, ikke er omfattet af denne aftale, må aftalen ikke fortolkes således, at den omfatter varer eller tjenesteydelser, som indgår i den pågældende kontrakt.

8.         Denne aftale finder ikke anvendelse for kontrakter i henhold til en international aftale med henblik på fælles gennemførelse eller udnyttelse af et projekt.

9.         Enhver udelukkelse i relation enten specifikt eller generelt til føderale eller subcentrale ordregivere eller virksomheder i bilag 1, 2 eller 3 finder også anvendelse for eventuelle ordregivere eller virksomheder, der måtte være trådt i stedet herfor, med henblik på at opretholde værdien af dette tilbud.

DEN EUROPÆISKE UNIONS FREMTIDIGE FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL TILLÆG 1 (ENDELIGE)

Bilag 1

Statslige ordregivere

Varer

Tærskelværdi:    130 000 SDR

Tjenesteydelser

Specificeret i bilag 5

Tærskelværdi:    130 000 SDR

Bygge- og anlægsarbejder

Specificeret i bilag 6

Tærskelværdi:    5 000 000 SDR

1.         DEN EUROPÆISKE UNIONS ORDREGIVERE

1.         Rådet for Den Europæiske Union

2.         Europa-Kommissionen

3.         Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten)

2.         EU-MEDLEMSSTATERNES STATSLIGE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER

a)         For varer, tjenesteydelser, leverandører og tjenesteydere fra Liechtenstein, Schweiz, Island, Norge, Nederlandene for så vidt angår Aruba, udbud foretaget af EU-medlemsstaternes statslige ordregivende myndigheder. Vedlagte liste er vejledende.

b)         For varer, tjenesteydelser, leverandører og tjenesteydere fra Israel, udbud foretaget af følgende statslige ordregivende myndigheder.

c)         For varer, tjenesteydelser, leverandører og tjenesteydere fra USA, Canada, Japan, Hongkong (Kina), Singapore, Korea, Armenien og Det Separate Toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu, udbud foretaget af følgende statslige ordregivende myndigheder, forudsat at de ikke er markeret med en asterisk.

d)         Uden at dette berører litra c), for varer, tjenesteydelser, leverandører og tjensteydere fra USA, Japan og det separate toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu, udbud foretaget af følgende statslige ordregivende myndigheder i EU-medlemsstaterne, forudsat at de ikke er markeret med en dobbelt asterisk.

BELGIEN

1.         Services publics fédéraux                       1.         Federale Overheidsdiensten

SPF Chancellerie du Premier Ministre                FOD Kanselarij van de Eerste Minister

SPF Personnel et Organisation                           FOD Kanselarij Personeel en Organisatie

SPF Budget et Contrôle de la Gestion                 FOD Budget en Beheerscontrole

SPF Technologie de l'Information et de la           FOD Informatie- en Communicatietechnologie Communication (Fedict);                                    (Fedict);

SPF Affaires étrangères, Commerce                  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel extérieur et Coopération au Développement;       en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;                                                   FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;                                                   FOD Financiën;

SPF Mobilité et Transports;                                FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;       FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg;

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques      FOD Sociale Zekerheid en Openbare

de Sécurité Sociale;                                           Instellingen van sociale Zekerheid;

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne           FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de alimentaire et Environnement;                            Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice;                                                      FOD Justitie;

SPF Economie, PME, Classes moyennes            FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

et Energie;

Ministère de la Défense;                                                Ministerie van Landsverdediging;

Service public de programmation                        Programmatorische Overheidsdienst

Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté        Maatschappelijke Integratie,

Et Economie sociale;                                         Armoedsbestrijding en sociale Economie;

Service public fédéral de Programmation            Programmatorische federale Overheidsdienst

Développement durable;                                    Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de Programmation            Programmatorische federale Overheidsdienst

Politique scientifique;                                         Wetenschapsbeleid;

2.         Régie des Bâtiments:                             2.         Regie der Gebouwen:

Office national de Sécurité sociale;                     Rijksdienst voor sociale Zekerheid;

Institut national d'Assurance sociales                  Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der

Pour travailleurs indépendants;                           Zelfstandigen;

Institut national d'Assurance                               Rijksinstituut voor Ziekte- en

Maladie-Invalidité;                                             Invaliditeitsverzekering;

Office national des Pensions;                             Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d'Assurance                             Hulpkas voor Ziekte-en

Maladie-Invalidité;                                             Invaliditeitsverzekering;

Fond des Maladies professionnelles;                   Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l'Emploi;                                Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

La Poste∞                                                         De Post∞

BULGARIEN

1.         Администрация на Народното събрание (Administration of the National Assembly)

2.         Администрация на Президента (Administration of the President)

3.         Администрация на Министерския съвет (Administration of the Council of Ministers)

4.         Конституционен съд (Constitutional Court)

5.         Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

6.         Министерство на външните работи (Ministry of Foreign Affairs)

7.         Министерство на вътрешните работи (Ministry of the Interior)

8.         Министерство на извънредните ситуации (Ministry of Еmergency Situations)

9.         Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministry of State Administration and Administrative Reform)

10.        Министерство на земеделието и храните (Ministry of Agriculture and Food)

11.        Министерство на здравеопазването (Ministry of Health)

12.        Министерство на икономиката и енергетиката (Ministry of Economy and Energy)

13.        Министерство на културата (Ministry of Culture)

14.        Министерство на образованието и науката (Ministry of Education and Science)

15.        Министерство на околната среда и водите (Ministry of Environment and Water)

16.        Министерство на отбраната (Ministry of Defence)

17.        Министерство на правосъдието (Ministry of Justice)

18.        Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministry of Regional Development and Public Works)

19.        Министерство на транспорта (Ministry of Transport)

20.        Министерство на труда и социалната политика (Ministry of Labour and Social Policy)

21.        Министерство на финансите (Ministry of Finance)

22.        държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (state agencies, state commissions, executive agencies and other state authorities established by law or by Council of Ministers' decree having a function relating to the exercise of executive power):

23.        Агенция за ядрено регулиране (Nuclear Regulatory Agency)

24.        Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Energy and Water State Regulatory Commission)

25.        Държавна комисия по сигурността на информацията (State Commission on Information Security)

26.        Комисия за защита на конкуренцията (Commission for Protection of Competition)

27.        Комисия за защита на личните данни (Commission for Personal Data Protection)

28.        Комисия за защита от дискриминация (Commission for Protection Against Discrimination)

29.        Комисия за регулиране на съобщенията (Communications Regulation Commission)

30.        Комисия за финансов надзор (Financial Supervision Commission)

31.        Патентно ведомство на Република България (Patent Office of the Republic of Bulgaria)

32.        Сметна палата на Република България (National Audit Office of the Republic of Bulgaria)

33.        Агенция за приватизация (Privatization Agency)

34.        Агенция за следприватизационен контрол (Agency for Post-privatization Control)

35.        Български институт по метрология (Bulgarian Institute for Metrology)

36.        Държавна агенция "Архиви (State Agency "Archives")

37.        Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (State Agency "State Reserve and War-Time Stocks")

38.        Държавна агенция за бежанците (State Agency for Refugees)

39.        Държавна агенция за българите в чужбина (State Agency for Bulgarians Abroad)

40.        Държавна агенция за закрила на детето (State Agency for Child Protection)

41.        Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (State Agency for Information Technology and Communications)

42.        Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (State Agency for Metrological and Technical Surveillance)

43.        Държавна агенция за младежта и спорта (State Agency for Youth and Sports)

44.        Държавна агенция по туризма (State Agency for Tourism)

45.        Държавна комисия по стоковите борси и тържища (State Commission on Commodity Exchanges and Market-places)

46.        Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institute of Public Administration and European Integration)

47.        Национален статистически институт (National Statistical Institute)

48.        Агенция "Митници" (Customs Agency)

49.        Агенция за държавна и финансова инспекция (Public Financial Inspection Agency)

50.        Агенция за държавни вземания (State Receivables Collection Agency)

51.        Агенция за социално подпомагане (Social Assistance Agency)

52.        Държавна агенция "Национална сигурност" (State Agency "National Security")

53.        Агенция за хората с увреждания (Agency for Persons with Disabilities)

54.        Агенция по вписванията (Registry Agency)

55.        Агенция по енергийна ефективност (Energy Efficiency Agency)

56.        Агенция по заетостта (Employment Agency)

57.       Агенция по геодезия, картография и кадастър (Geodesy, Cartography and Cadastre Agency)

58.        Агенция по обществени поръчки (Public Procurement Agency)

59.        Българска агенция за инвестиции (Bulgarian Investment Agency)

60.        Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (General Directorate "Civil Aviation Administration")

61.        Дирекция за национален строителен контрол (Directorate for National Construction Supervision)

62.        Държавна комисия по хазарта (State Commission on Gambling)

63.        Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (Executive Agency "Automobile Administration")

64.        Изпълнителна агенция "Борба с градушките" (Executive Agency "Hail Suppression")

65.        Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (Executive Agency "Bulgarian Accreditation Service")

66.        Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (Executive Agency "General Labour Inspectorate")

67.        Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" (Executive Agency "Railway Administration")

68.        Изпълнителна агенция "Морска администрация" (Executive Agency "Maritime Administration")

69.        Изпълнителна агенция "Национален филмов център" (Executive Agency "National Film Centre")

70.        Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" (Executive Agency "Port Administration")

71.        Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (Executive Agency "Exploration and Maintenance of the Danube River")

72.        Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" (National Infrastructure Fund)

73.        Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Executive Agency for Economic Analysis and Forecasting)

74.        Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Executive Agency for Promotion of Small and Medium Enterprises)

75.        Изпълнителна агенция по лекарствата (Executive Agency on Medicines)

76.        Изпълнителна агенция по лозата и виното (Executive Agency on Vine and Wine)

77.        Изпълнителна агенция по околна среда (Executive Environment Agency)

78.        Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Executive Agency on Soil Resources)

79.        Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Executive Agency on Fisheries and Aquaculture)

80.        Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Executive Agency for Selection and Reproduction in Animal Husbandry)

81.        Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Executive Agency for Plant Variety Testing, Field Inspection and Seed Control)

82.        Изпълнителна агенция по трансплантация (Transplantation Executive Agency)

83.        Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Executive Agency on Hydromelioration)

84.        Комисията за защита на потребителите (Commission for Consumer Protection)

85.        Контролно-техническата инспекция (Control Technical Inspectorate)

86.        Национална агенция за приходите (National Revenue Agency)

87.        Национална ветеринарномедицинска служба (National Veterinary Service)

88.        Национална служба за растителна защита (National Service for Plant Protection)

89.        Национална служба по зърното и фуражите (National Grain and Feed Service)

90.        Държавна агенция по горите (State Forestry Agency)

91.        Висшата атестационна комисия (Higher Attestation Commission)**

92.        Национална агенция за оценяване и акредитация (National Evaluation and Accreditation Agency)**

93.        Националната агенция за професионално образование и обучение (National Agency for Vocational Education and Training)**

94.        Национална комисия за борба с трафика на хора (Bulgarian National Anti-Trafficking Commission)**

95.        Дирекция "Материално-техническо осигуряване и социално обслужване" на Министерство на вътрешните работи (Directorate "Material-technical Ensuring and Social Service" at the Ministry of the Interior)**

96.        Дирекция "Оперативно издирване" на Министерство на вътрешните работи (Directorate "Operative Investigation" at the Ministry of the Interior)**

97.        Дирекция "Финансово-ресурсно осигуряване" на Министерство на вътрешните работи (Directorate "Financial and Resource Ensuring" at the Ministry of the Interior)**

98.        Изпълнителна агенция "Военни клубове и информация" (Executive Agency "Military Clubs and Information")**

99.        Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната" (Executive Agency "State Property at the Ministry of Defence")**

100.      Изпълнителна агенция "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества"(Executive Agency "Testing and Control Measurements of Arms, Equipment and Property")**

101.      Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" (Executive Agency "Social Activities at the Ministry of Defence")**

102.      Национален център за информация и документация (National Center for Information and Documentation)**

103.      Национален център по радиобиология и радиационна защита (National Centre for Radiobiology and Radiation Protection)**

104.      Национална служба "Полиция" (National Office "Police")*

105.      Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (National Office "Fire Safety and Protection of the Population")*

106.      Национална служба за съвети в земеделието (National Agricultural Advisory Service)**

107.      Служба "Военна информация" (Military Information Service)**

108.      Служба "Военна полиция" (Military Police)**

109.      Авиоотряд 28 (Airsquad 28)**

TJEKKIET

1. Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport)

2. Ministerstvo financí (Ministry of Finance)

3. Ministerstvo kultury (Ministry of Culture)

4. Ministerstvo obrany (Ministry of Defence)

5. Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministry for Regional Development)

6. Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Affairs)

7. Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade)

8. Ministerstvo spravedlnosti (Ministry of Justice)

9. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministry of Education, Youth and Sports)

10. Ministerstvo vnitra (Ministry of the Interior)

11. Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign Affairs)

12. Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health)

13. Ministerstvo zemědělství (Ministry of Agriculture)

14. Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment)

15. Poslanecká sněmovna PČR (Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic)

16. Senát PČR (Senate of the Parliament of the Czech Republic)

17. Kancelář prezidenta (Office of the President)

18. Český statistický úřad (Czech Statistical Office)

19. Český úřad zeměměřičský a katastrální (Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre)

20. Úřad průmyslového vlastnictví (Industrial Property Office)

21. Úřad pro ochranu osobních údajů (Office for Personal Data Protection)

22. Bezpečnostní informační služba (Security Information Service)

23. Národní bezpečnostní úřad (National Security Authority)

24. Česká akademie věd (Academy of Sciences of the Czech Republic)

25. Vězeňská služba (Prison Service)

26. Český báňský úřad (Czech Mining Authority)

27. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Office for the Protection of Competition)

28. Správa státních hmotných rezerv (Administration of the State Material Reserves)

29. Státní úřad pro jadernou bezpečnost (State Office for Nuclear Safety)

30. Energetický regulační úřad (Energy Regulatory Office)

31. Úřad vlády České republiky (Office of the Government of the Czech Republic)

32. Ústavní soud (Constitutional Court)

33. Nejvyšší soud (Supreme Court)

34. Nejvyšší správní soud (Supreme Administrative Court)

35. Nejvyšší státní zastupitelství (Supreme Public Prosecutor’s Office)

36. Nejvyšší kontrolní úřad (Supreme Audit Office)

37. Kancelář Veřejného ochránce práv (Office of the Public Defender of Rights)

38. Grantová agentura České republiky (Grant Agency of the Czech Republic)

39. Státní úřad inspekce práce (State Labour Inspection Office)

40. Český telekomunikační úřad (Czech Telecommunication Office)

41. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) (Road and Motorway Directorate of the Czech Republic)*

DANMARK

1.         Folketinget — The Danish Parliament Rigsrevisionen — The National Audit Office

2.         Statsministeriet — The Prime Minister's Office

3.         Udenrigsministeriet — Ministry of Foreign Affairs

4.         Beskæftigelsesministeriet — Ministry of Employment

            5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions

5.         Domstolsstyrelsen — The Court Administration

6.         Finansministeriet — Ministry of Finance

            5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions

7.         Forsvarsministeriet — Ministry of Defence

            5 styrelser og institutioner — 5 agencies and Institutions

8.         Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse — Ministry of the Interior and Health

            Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut — Several agencies and institutions, including Statens Serum Institut

9.         Justitsministeriet — Ministry of Justice

            Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser — Commissioner of Police, 1 directorate and a number of agencies

10.        Kirkeministeriet — Ministry of Ecclesiastical Affairs

            10 stiftsøvrigheder — 10 diocesan authorities

11.        Kulturministeriet — Ministry of Culture

            4 styrelser samt et antal statsinstitutioner — A Department and a number of institutions

12.        Miljøministeriet — Ministry of the Environment

            5 styrelser — 5 agencies

13.        Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration — Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs

            1 styrelse — 1 agency

14.        Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Ministry of Food, Agriculture and Fisheries

            4 direktorater og institutioner — 4 directorates and institutions

15.        Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling — Ministry of Science, Technology and Innovation

            Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger — Several agencies and institutions, including Risoe National Laboratory and Danish National Research and Education Buildings

16.        Skatteministeriet — Ministry of Taxation

            1 styrelse og institutioner — 1 agency and several institutions

17.        Velfærdsministeriet — Ministry of Welfare

            3 styrelser og institutioner — 3 agencies and several institutions

18.        Transportministeriet — Ministry of Transport

            7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet — 7 agencies and institutions, including Øresundsbrokonsortiet

19.        Undervisningsministeriet — Ministry of Education

            3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner — 3 agencies, 4 educational establishments, 5 other institutions

20.        Økonomi- og Erhvervsministeriet — Ministry of Economic and Business Affairs

            Adskillige styrelser og institutioner — Several agencies and institutions

21.        Klima- og Energiministeriet — Ministry for Climate and Energy

            3 styrelser og institutioner — 3 agencies and institutions

TYSKLAND

1. || Federal Foreign Office || Auswärtiges Amt

2. || Federal Chancellery || Bundeskanzleramt

3. || Federal Ministry of Labour and Social Affairs || Bundesministerium für Arbeit und Soziales

4. || Federal Ministry of Education and Research || Bundesministerium für Bildung und Forschung

5. || Federal Ministry for Food, Agriculture and Consumer Protection || Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

6. || Federal Ministry of Finance || Bundesministerium der Finanzen

7. || Federal Ministry of the Interior (civil goods only) || Bundesministerium des Innern

8. || Federal Ministry of Health || Bundesministerium für Gesundheit

9. || Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth || Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

10. || Federal Ministry of Justice || Bundesministerium der Justiz

11. || Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs || Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

12. || Federal Ministry of Economic Affairs and Technology || Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

13. || Federal Ministry for Economic Co-operation and Development || Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

14. || Federal Ministry of Defence || Bundesministerium der Verteidigung

15. || Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Reactor Safety || Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

ESTLAND

1.         Vabariigi Presidendi Kantselei (Office of the President of the Republic of Estonia)

2.         Eesti Vabariigi Riigikogu (Parliament of the Republic of Estonia)

3.         Eesti Vabariigi Riigikohus (Supreme Court of the Republic of Estonia)

4.         Riigikontroll (The State Audit Office of the Republic of Estonia)

5.         Õiguskantsler (Legal Chancellor)

6.         Riigikantselei (The State Chancellery)

7.         Rahvusarhiiv (The National Archives of Estonia)

8.         Haridus- ja Teadusministeerium (Ministry of Education and Research)

9.         Justiitsministeerium (Ministry of Justice)

10.        Kaitseministeerium (Ministry of Defence)

11.        Keskkonnaministeerium (Ministry of Environment)

12.        Kultuuriministeerium (Ministry of Culture)

13.        Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry of Economic Affairs and Communications)

14.        Põllumajandusministeerium (Ministry of Agriculture)

15.        Rahandusministeerium (Ministry of Finance)

16.        Siseministeerium (Ministry of Internal Affairs)

17.        Sotsiaalministeerium (Ministry of Social Affairs)

18.        Välisministeerium (Ministry of Foreign Affairs)

19.        Keeleinspektsioon (The Language Inspectorate)

20.        Riigiprokuratuur (Prosecutor's Office)

21.        Teabeamet (The Information Board)

22.        Maa-amet (Estonian Land Board)

23.        Keskkonnainspektsioon (Environmental Inspectorate)

24.        Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centre of Forest Protection and Silviculture)

25.        Muinsuskaitseamet (The Heritage Board)

26.        Patendiamet (Patent Office)

27.        Tehnilise Järelevalve Amet (The Estonian Technical Surveillance Authority)

28.        Tarbijakaitseamet (The Consumer Protection Board)

29.        Riigihangete Amet (Public Procurement Office)

30.        Taimetoodangu Inspektsioon (The Plant Production Inspectorate)

31.        Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Agricultural Registers and Information Board)

32.        Veterinaar- ja Toiduamet (The Veterinary and Food Board)

33.        Konkurentsiamet (The Estonian Competition Authority)

34.        Maksu –ja Tolliamet (Tax and Customs Board)

35.        Statistikaamet (Statistics Estonia)

36.        Kaitsepolitseiamet (The Security Police Board)

37.        Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Citizenship and Migration Board)

38.        Piirivalveamet (National Board of Border Guard)

39.        Politseiamet (National Police Board)

40.        Eesti Kohtuekspertiisi ja Instituut (Forensic Service Centre)

41.        Keskkriminaalpolitsei (Central Criminal Police)

42.        Päästeamet (The Rescue Board)

43.        Andmekaitse Inspektsioon (Estonian Data Protection Inspectorate)

44.        Ravimiamet (State Agency of Medicines)

45.        Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board)

46.        Tööturuamet (Labour Market Board)

47.        Tervishoiuamet (Health Care Board)

48.        Tervisekaitseinspektsioon (Health Protection Inspectorate)

49.        Tööinspektsioon (Labour Inspectorate)

50.        Lennuamet (Estonian Civil Aviation Administration)

51.        Maanteeamet (Estonian Road Administration)

52.        Veeteede Amet (Maritime Administration)

53.        Julgestuspolitsei (Central Law Enforcement Police)

54.        Kaitseressursside Amet (Defence Resources Agency)

55.        Kaitseväe Logistikakeskus (Logistics Centre of Defence Forces)

GRÆKENLAND

1.         Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of Interior)

2.         Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs)

3.         Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministry of Economy and Finance)

4.         Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministry of Development)

5.         Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministry of Justice)

6.         Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministry of Education and Religion)

7.         Υπουργείο Πολιτισμού (Ministry of Culture)

8.         Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministry of Health and Social Solidarity)

9.         Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works)

10.        Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministry of Employment and Social Protection)

11.        Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministry of Transport and Communications)

12.        Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministry of Rural Development and Food)

13.        Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministry of Mercantile Marine, Aegean and Island Policy)

14.        Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministry of Macedonia and Thrace)

15.        Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (General Secretariat of Communication)

16.        Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (General Secretariat of Information)

17.        Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (General Secretariat for Youth)

18.        Γενική Γραμματεία Ισότητας (General Secretariat of Equality)

19.        Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (General Secretariat for Social Security)

20.        Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (General Secretariat for Greeks Living Abroad)

21.        Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (General Secretariat for Industry)

22.        Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (General Secretariat for Research and

            Technology)

23.        Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (General Secretariat for Sports)

24.        Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (General Secretariat for Public Works)

25.        Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (National Statistical Service)

26.        Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (National Welfare Council)

27.        Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Workers' Housing Organisation)

28.        Εθνικό Τυπογραφείο (National Printing Office)

29.        Γενικό Χημείο του Κράτους (General State Laboratory)

30.        Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Greek Highway Fund)

31.        Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (University of Athens)

32.        Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (University of Thessaloniki)

33.        Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (University of Thrace)

34.        Πανεπιστήμιο Αιγαίου (University of Aegean)

35.        Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (University of Ioannina)

36.        Πανεπιστήμιο Πατρών (University of Patras)

37.        Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (University of Macedonia)

38.        Πολυτεχνείο Κρήτης (Polytechnic School of Crete)

39.        Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Sivitanidios Technical School)

40.        Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Eginitio Hospital)

41.        Αρεταίειο Νοσοκομείο (Areteio Hospital)

42.        Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (National Centre of Public Administration)

43.        Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Α.Ε. Public Material Μanagement Organisation)

44.        Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Farmers' Insurance Organisation)

45.        Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (School Building Organisation)

46.        Γενικό Επιτελείο Στρατού (Army General Staff)

47.        Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Navy General Staff)

48.        Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Airforce General Staff)

49.        Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Greek Atomic Energy Commission)

50.        Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (General Secretariat for Further Education)

51.        Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ministry of National Defence)*

52.        Γενική Γραμματεία Εμπορίου (General Secretariat of Commerce)

53.        Ελληνικά Ταχυδρομεία Hellenic Post (EL. TA)

SPANIEN

Presidencia de Gobierno

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Ministerio de Justicia

Ministerio de Defensa

Ministerio de Economía y Hacienda

Ministerio del Interior

Ministerio de Fomento

Ministerio de Educación y Ciencia

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Administraciones Públicas

Ministerio de Cultura

Ministerio de Sanidad y Consumo

Ministerio de Medio Ambiente

Ministerio de Vivienda

FRANKRIG

1.         Ministerier

Services du Premier ministre

Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

Ministère chargé de la justice

Ministère chargé de la défense

Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

Ministère chargé de l'éducation nationale

Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi

Secrétariat d'Etat aux transports

Secrétariat d'Etat aux entreprises et au commerce extérieur

Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

Ministère chargé de la culture et de la communication

Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche

Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

Secrétariat d'Etat à la fonction publique

Ministère chargé du logement et de la ville

Secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie

Secrétariat d'Etat à l'outre-mer

Secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports et de la vie associative

Secrétariat d'Etat aux anciens combattants

Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement

Secrétariat d'Etat en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques

Secrétariat d'Etat aux affaires européennes

Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères et aux droits de l'homme

Secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme

Secrétariat d'Etat à la politique de la ville

Secrétariat d'Etat à la solidarité

Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi

Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services

Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale

Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire

2.         Etablissements publics nationaux – offentlige institutioner

Académie de France à Rome

Académie de marine

Académie des sciences d'outre-mer

Académie des technologies*

Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.)

Agences de l'eau

Agence de biomédecine**

Agence pour l'enseignement du français à l'étranger**

Agence française de sécurité sanitaire des aliments**

Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail**

Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations

Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances

Agence pour la garantie du droit des mineurs*

Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)

Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

Caisse des Dépôts et Consignations

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

Caisse de garantie du logement locatif social

Casa de Velasquez

Centre d'enseignement zootechnique

Centre d'études de l'emploi**

Centre hospitalier national des Quinze-Vingts

Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

Centre des Monuments Nationaux

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

Centre national des arts plastiques**

Centre national de la cinématographie

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés

Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)

Ecole nationale supérieure de Sécurité Sociale

Centre national du livre

Centre national de documentation pédagogique

Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

Centre national professionnel de la propriété forestière

Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)

Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

Collège de France

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Conservatoire National des Arts et Métiers

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

Conservatoire national supérieur d'art dramatique

Ecole centrale de Lille

Ecole centrale de Lyon

École centrale des arts et manufactures

École française d'archéologie d'Athènes

École française d'Extrême-Orient

École française de Rome

École des hautes études en sciences sociales

Ecole du Louvre*

École nationale d'administration

École nationale de l'aviation civile (ENAC)

École nationale des Chartes

École nationale d'équitation

Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg

Écoles nationales d'ingénieurs

Ecole nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

École nationale de la magistrature

Écoles nationales de la marine marchande

École nationale de la santé publique (ENSP)

École nationale de ski et d'alpinisme

École nationale supérieure des arts décoratifs

École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix

Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre**

Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

École nationale supérieure des beaux-arts

École nationale supérieure de céramique industrielle

École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires

Écoles nationales vétérinaires

École nationale de voile

Écoles normales supérieures

École polytechnique

École de viticulture — Avize (Marne)

Etablissement national d'enseignement agronomique de Dijon

Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

Fondation Carnegie

Fondation Singer-Polignac

Haras nationaux

Hôpital national de Saint-Maurice

Institut français d'archéologie orientale du Caire

Institut géographique national

Institut National des Appellations d'origine

Institut national des hautes études de sécurité**

Institut de veille sanitaire**

Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D)

Institut National d'Horticulture

Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire

Institut national des jeunes aveugles — Paris

Institut national des jeunes sourds — Bordeaux

Institut national des jeunes sourds — Chambéry

Institut national des jeunes sourds — Metz

Institut national des jeunes sourds — Paris

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

Institut national de la propriété industrielle

Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)

Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)

Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.)**

Institut National des Sciences de l'Univers

Institut National des Sports et de l'Education Physique

Instituts nationaux polytechniques

Instituts nationaux des sciences appliquées

Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

Institut de Recherche pour le Développement

Instituts régionaux d'administration

Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)

Institut supérieur de mécanique de Paris

Institut Universitaires de Formation des Maîtres

Musée de l'armée

Musée Gustave-Moreau

Musée du Louvre*

Musée du Quai Branly**

Musée national de la marine

Musée national J.-J.-Henner

Musée national de la Légion d'honneur

Musée de la Poste

Muséum National d'Histoire Naturelle

Musée Auguste-Rodin

Observatoire de Paris

Office français de protection des réfugiés et apatrides

Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)

Office national de la chasse et de la faune sauvage

Office National de l'eau et des milieux aquatiques

Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

Palais de la découverte

Parcs nationaux

Universités

3.         Institutioner, autonome myndigheder og domstole

Présidence de la République*

Assemblée Nationale*

Sénat*

Conseil constitutionnel*

Conseil économique et social*

Conseil supérieur de la magistrature*

Agence française contre le dopage*

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles**

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires**

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes**

Autorité de sûreté nucléaire*

Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel**

Commission d'accès aux documents administratifs*

Commission consultative du secret de la défense nationale*

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques*

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité*

Commission nationale de déontologie de la sécurité*

Commission nationale du débat public*

Commission nationale de l'informatique et des libertés*

Commission des participations et des transferts*

Commission de régulation de l’énergie*

Commission de la sécurité des consommateurs*

Commission des sondages*

Commission de la transparence financière de la vie politique*

Conseil de la concurrence*

Conseil supérieur de l'audiovisuel*

Défenseur des enfants**

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité**

Haute autorité de santé**

Médiateur de la République**

Cour de justice de la République*

Tribunal des Conflits*

Conseil d'Etat*

Cours administratives d'appel*

Tribunaux administratifs*

Cour des Comptes*

Chambres régionales des Comptes*

Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)*

4.         Andre nationale offentlige institutioner

Union des groupements d'achats publics (UGAP)

Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E)

Autorité indépendante des marchés financiers

Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)

Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)

Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)

IRLAND

1.         President's Establishment

2.         Houses of the Oireachtas — [Parliament]

3.         Department of the Taoiseach — [Prime Minister]

4.         Central Statistics Office

5.         Department of Finance

6.         Office of the Comptroller and Auditor General

7.         Office of the Revenue Commissioners

8.         Office of Public Works

9.         State Laboratory

10.        Office of the Attorney General

11.        Office of the Director of Public Prosecutions

12.        Valuation Office

13.        Commission for Public Service Appointments

14.        Office of the Ombudsman

15.        Chief State Solicitor's Office

16.        Department of Justice, Equality and Law Reform

17.        Courts Service

18.        Prisons Service

19.        Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

20.        Department of the Environment, Heritage and Local Government

21.        Department of Education and Science

22.        Department of Communications, Energy and Natural Resources

23.        Department of Agriculture, Fisheries and Food

24.        Department of Transport

25.        Department of Health and Children

26.        Department of Enterprise, Trade and Employment

27.        Department of Arts, Sports and Tourism

28.        Department of Defence

29.        Department of Foreign Affairs

30.        Department of Social and Family Affairs

31.        Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Gaelic speaking regions] Affairs

32.        Arts Council

33.        National Gallery

ITALIEN

I.          Indkøbscentraler:

1.         Presidenza del Consiglio dei Ministri (Presidency of the Council of Ministers)

2.         Ministero degli Affari Esteri (Ministry of Foreign Affairs)

3.         Ministero dell'Interno (Ministry of Interior)

4.         Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace) (Ministry of Justice and the Judicial Offices (other than the giudici di pace)

5.         Ministero della Difesa (Ministry of Defence)

6.         Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ministry of Economy and Finance)

7.         Ministero dello Sviluppo Economico (Ministry of Economic Development)

8.         Ministero del Commercio internazionale (Ministry of International Trade)

9.         Ministero delle Comunicazioni (Ministry of Communications)

10.        Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Ministry of Agriculture and Forest Policies)

11.        Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Ministry of Environment, Land and Sea)

12.        Ministero delle Infrastrutture (Ministry of Infrastructure)

13.        Ministero dei Trasporti (Ministry of Transport)

14.        Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della Previdenza sociale (Ministry of Labour, Social Policy and Social Security)

15.        Ministero della Solidarietà sociale (Ministry of Social Solidarity)

16.        Ministero della Salute (Ministry of Health)

17.        Ministero dell' Istruzione dell' università e della ricerca (Ministry of Education, University and Research)

18.        Ministero per i Beni e le Attività culturali comprensivo delle sue articolazioni periferiche (Ministry of Heritage and Culture, including its subordinated entities)

II.         Andre nationale offentlige institutioner:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)[3]

CYPERN

1.         (a)        Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Presidency and Presidential Palace)

(b)        Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης (Office of the Coordinator for Harmonisation)

2.         Υπουργικό Συμβούλιο (Council of Ministers)

3.         Βουλή των Αντιπροσώπων (House of Representatives)

4.         Δικαστική Υπηρεσία (Judicial Service)

5.         Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Law Office of the Republic)

6.         Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Audit Office of the Republic)

7.         Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Public Service Commission)

8.         Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Educational Service Commission)

9.         Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Office of the Commissioner for Administration (Ombudsman))

10.        Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission for the Protection of Competition)

11.        Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit Service)

12.        Γραφείο Προγραμματισμού (Planning Bureau)

13.        Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Treasury of the Republic)

14.        Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Office of the Personal Character Data Protection Commissioner)

15.        Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Office of the Commissioner for the Public Aid)

16.        Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (Tender Review Body)

17.        Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Cooperative Societies΄ Supervision and Development Authority)

18.        Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων (Refugees’ Review Body)

19.        Υπουργείο Άμυνας (Ministry of Defence)

20.        (a)        Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment)

(b)        Τμήμα Γεωργίας (Department of Agriculture)

(c)        Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Veterinary Services)

(d)        Τμήμα Δασών (Forest Department)

(e)        Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Water Development Department)

(f)        Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Geological Survey Department)

(g)        Μετεωρολογική Υπηρεσία (Meteorological Service)

(h)        Τμήμα Αναδασμού (Land Consolidation Department)

(i)         Υπηρεσία Μεταλλείων (Mines Service)

(j)         Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Agricultural Research Institute)

(k)        Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Department of Fisheries and Marine Research)

21.        (a)        Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

(b)        Αστυνομία (Police)

(c)        Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Cyprus Fire Service)

(d)        Τμήμα Φυλακών (Prison Department)

22.       (a)        Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministry of Commerce, Industry                    and Tourism)

(b)        Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Department of Registrar of Companies and Official Receiver)

23.        (a)        Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministry of Labour and Social          Insurance)

(b)        Τμήμα Εργασίας (Department of Labour)

(c)        Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Department of Social Insurance)

(d)        Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Department of Social Welfare Services)

(e)        Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Productivity Centre Cyprus)

(f)        Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Higher Hotel Institute Cyprus)

(g)        Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Higher Τechnical Institute)

(h)        Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Department of Labour Inspection)

(i)         Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (Depertment of Labour Relations)

24.        (a)        Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of the Interior)

(b)        Επαρχιακές Διοικήσεις (District Administrations)

(c)        Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Town Planning and Housing Department)

(d)        Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως (Civil Registry and Migration Department)

(e)        Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Department of Lands and Surveys)

(f)        Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Press and Information Office)

(g)        Πολιτική Άμυνα (Civil Defence)

(h)        Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων (Service for the care and rehabilitation of displaced persons)

(i)         Υπηρεσία Ασύλου (Asylum Service)

25.        Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs)

26.        (a)        Υπουργείο Οικονομικών (Ministry of Finance)

(b)        Τελωνεία (Customs and Excise)

(c)        Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Department of Inland Revenue)

(d)        Στατιστική Υπηρεσία (Statistical Service)

(e)        Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Department of Government Purchasing and Supply)

(f)        Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Public Administration and Personnel Department)

(g)        Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Government Printing Office)

(h)        Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Department of Information Technology Services)

27.        Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministry of Εducation and Culture)

28.        (a)        Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministry of Communications and Works)

(b)        Τμήμα Δημοσίων Έργων (Department of Public Works)

(c)        Τμήμα Αρχαιοτήτων (Department of Antiquities)

(d)        Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Department of Civil Aviation)

(e)        Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Department of Merchant Shipping)

(f)        Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Postal Services Department)

(g)        Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Department of Road Transport)

(h)        Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Department of Electrical and Mechanical Services)

(i)         Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Department of Electronic Telecommunications)

29.        (a)        Υπουργείο Υγείας (Ministry of Health)

(b)        Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Pharmaceutical Services)

(c)        Γενικό Χημείο (General Laboratory)

(d)        Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Medical and Public Health Services)

(e)        Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Dental Services)

(f)        Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Mental Health Services)

LETLAND

A)        Ministrijas, îpašu ministru sekretariâti un to padotîbâ esoðâs iestâdes (ministerier, sekretariater for ministre med særlig portefølje samt derunder hørende institutioner):

1.         Aizsardzîbas ministrija un tâs padotîbâ esoðâs iestâdes (Ministry of Defence and subordinate institutions)

2.         Ârlietu ministrija un tas padotîbâ esoðâs iestâdes (Ministry of Foreign Affairs and subordinate institutions)

3.         Ekonomikas ministrija un tâs padotîbâ esoðâs iestâdes (Ministry of Economics and subordinate institutions)

4.         Finanšu ministrija un tâs padotîbâ esoðâs iestâdes (Ministry of Finance and subordinate institutions)

5.         Iekšlietu ministrija un tâs padotîbâ esoðâs iestâdes (Ministry of the Interior Affairs and subordinate institutions)

6.         Izglîtîbas un zinâtnes ministrija un tâs padotîbâ esoðâs iestâdes (Ministry of Education and Science and subordinate institutions)

7.         Kultûras ministrija un tas padotîbâ esoðâs iestâdes (Ministry of Culture and subordinate institutions)

8.         Labklâjîbas ministrija un tâs padotîbâ esoðâs iestâdes (Ministry of Welfare and subordinate institutions)

9.         Satiksmes ministrija un tâs padotîbâ esoðâs iestâdes (Ministry of Transport and subordinate institutions)

10.        Tieslietu ministrija un tâs padotîbâ esoðâs iestâdes (Ministry of Justice and subordinate institutions)

11.        Veselîbas ministrija un tâs padotîbâ esoðâs iestâdes (Ministry of Health and subordinate institutions)

12.        Vides aizsardzîbas un reìionâlâs attîstîbas ministrija un tâs padotîbâ esoðâs iestâdes (Ministry of Environmental Protection and Regional Development and subordinate institutions)

13.        Zemkopîbas ministrija un tâs padotîbâ esoðâs iestâdes (Ministry of Agriculture and subordinate institutions)

14.        Îpašu uzdevumu ministra sekretariâti un to padotîbâ esoðâs iestâdes (Ministries for Special Assignments and subordinate institutions)

B)        Citas valsts iestâdes (andre statslige institutioner):

1.         Augstâkâ tiesa (Supreme Court)

2.         Centrâlâ vçlçðanu komisija (Central Election Commission)

3.         Finanðu un kapitâla tirgus komisija (Financial and Capital Market Commission)

4.         Latvijas Banka (Bank of Latvia)

5.         Prokuratûra un tâs pârraudzîbâ esoðâs iestâdes (Prosecutor's Office and institutions under its supervision)

6.         Saeimas un tâs padotîbâ esoðâs iestâdes (The Parliament and subordinate institutions)

7.         Satversmes tiesa (Constitutional Court)

8.         Valsts kanceleja un tâs pârraudzîbâ esoðâs iestâdes (State Chancellery and institutions under its supervision)

9.         Valsts kontrole (State Audit Office)

10.        Valsts prezidenta kanceleja (Chancellery of the State President)

11.        Citas valsts iestâdes, kuras nav ministriju padotîbâ (Other state institutions not subordinate to ministries):

-           Tiesîbsarga birojs (Office of the Ombudsman)

-           Nacionâlâ radio un televîzijas padome (National Broadcasting Council)

Andre statslige institutioner**

LITAUEN

Prezidentūros kanceliarija (Office of the President)

Seimo kanceliarija (Office of the Seimas)

Seimui atskaitingos institucijos: (Institutions Accountable to the Seimas):

Lietuvos mokslo taryba (Science Council);

Seimo kontrolierių įstaiga (The Seimas Ombudsmen's Office);

Valstybės kontrolė (National Audit Office);

Specialiųjų tyrimų tarnyba (Special Investigation Service);

Valstybės saugumo departamentas (State Security Department);

Konkurencijos taryba (Competition Council);

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Genocide and Resistance Research Centre);

Vertybinių popierių komisija (Lithuanian Securities Commission);

Ryšių reguliavimo tarnyba (Communications Regulatory Authority);

Nacionalinė sveikatos taryba (National Health Board);

Etninės kultūros globos taryba (Council for the Protection of Ethnic Culture);

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (Office of Equal Opportunities Ombudsperson);

Valstybinė kultūros paveldo komisija (National Cultural Heritage Commission);

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (Children's Rights Ombudsman Institution);

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (State Price Regulation Commission of Energy Resources);

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (State Commission of the Lithuanian Language);

Vyriausioji rinkimų komisija (Central Electoral Committee);

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Chief Commission of Official Ethics);

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (Office of the Inspector of Journalists' Ethics).

Vyriausybės kanceliarija (Office of the Government)

Vyriausybei atskaitingos institucijos (Institutions Accountable to the Government):

Ginklų fondas (Weaponry Fund);

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (Information Society Development Committee);

Kūno kultūros ir sporto departamentas (Department of Physical Education and Sports);

Lietuvos archyvų departamentas (Lithuanian Archives Department);

Mokestinių ginčų komisija (Commission on Tax Disputes);

Statistikos departamentas (Department of Statistics);

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (Department of National Minorities and Lithuanians Living Abroad);

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba (State Tobacco and Alcohol Control Service);

Viešųjų pirkimų tarnyba (Public Procurement Office);

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (State Nuclear Power Safety Inspectorate);

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (State Data Protection Inspectorate);

Valstybinė lošimų priežiūros komisija (State Gaming Control Commission);

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (State Food and Veterinary Service);

Vyriausioji administracinių ginčų komisija (Chief Administrative Disputes Commission);

Draudimo priežiūros komisija (Insurance Supervisory Commission);

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (Lithuanian State Science and Studies Foundation);

Konstitucinis Teismas (Constitutional Court)

Lietuvos bankas (Bank of Lithuania).

Aplinkos ministerija (Ministry of Environment)

Įstaigos prie Aplinkos ministerijos (Institutions under the Ministry of Environment):

Generalinė miškų urėdija (Directorate General of State Forests);

Lietuvos geologijos tarnyba (Geological Survey of Lithuania);

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Lithuanian Hydrometereological Service);

Lietuvos standartizacijos departamentas (Lithuanian Standards Board);

Nacionalinis akreditacijos biuras (Lithuanian National Accreditation Bureau);

Valstybinė metrologijos tarnyba (State Metrology Service);

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (State Service for Protected Areas);

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (State Territory Planning and construction Inspectorate).

Finansų ministerija (Ministry of Finance)

Įstaigos prie Finansų ministerijos (Institutions under the Ministry of Finance):

Muitinės departamentas (Lithuania Customs);

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba (Service of Technological Security of State Documents);

Valstybinė mokesčių inspekcija (State Tax Inspectorate);

Finansų ministerijos mokymo centras (Training Centre of the Ministry of Finance).

Krašto apsaugos ministerija (Ministry of National Defence)

Įstaigos prie Krašto apsaugos ministerijos (Institutions under the Ministry of National Defence):

Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas (Second Investigation Department);

Centralizuota finansų ir turto tarnyba (Centralised Finance and Property Service);

Karo prievolės administravimo tarnyba (Military Enrolment Administration Service);

Krašto apsaugos archyvas (National Defence Archives Service);

Krizių valdymo centras (Crisis Management Centre);

Mobilizacijos departamentas (Mobilisation Department);

Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba (Communication and Information Systems Service);

Infrastruktūros plėtros departamentas (Infrastructure Development Department);

Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras (Civil Resistance Centre);

Lietuvos kariuomenė (Lithuanian Armed Forces);

Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos (Military Units and Services of the National Defence System).

Kultūros ministerija (Ministry of Culture)

Įstaigos prie Kultūros ministerijos (Institutions under the Ministry of Culture):

Kultūros paveldo departamentas (Department for the Lithuanian Cultural Heritage);

Valstybinė kalbos inspekcija (State Language Commission).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministry of Social Security and Labour)

Įstaigos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Institutions under the Ministry of Social Security and Labour):

Garantinio fondo administracija (Administration of Guarantee Fund);

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (State Child Rights Protection and Adoption Service);

Lietuvos darbo birža (Lithuanian Labour Exchange);

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba (Lithuanian Labour Market Training Authority);

Trišalės tarybos sekretoriatas (Tripartite Council Secretoriat);

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas (Social Services Monitoring Department);

Darbo inspekcija (Labour Inspectorate);

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (State Social Insturance Fund Board);

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Disability and Working Capacity Establishment Service);

Ginčų komisija (Disputes Commission);

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (State Centre of Compensatory Technique for the Disabled);

Neįgaliųjų reikalų departamentas (Department of the Affairs of the Disabled).

Susisiekimo ministerija (Ministry of Transport and Communications)

Įstaigos prie Susisiekimo ministerijos (Institutions under the Ministry of Transport and Communications):

Lietuvos automobilių kelių direkcija (Lithuanian Road Administration);

Valstybinė geležinkelio inspekcija (State Railway Inspectorate);

Valstybinė kelių transporto inspekcija (State Road Transport Inspectorate);

Pasienio kontrolės punktų direkcija (Border Control Points Directorate).

Sveikatos apsaugos ministerija (Ministry of Health)

Įstaigos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Institutions under the Ministry of Health):

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (State Health Care Accreditation Agency);

Valstybinė ligonių kasa (State Patient Fund);

Valstybinė medicininio audito inspekcija (State Medical Audit Inspectorate);

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (State Medicines Control Agency);

Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba (Lithuanian Forensic Psychiatry and Narcology Service);

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba (State Public Health Service);

Farmacijos departamentas (Department of Pharmacy);

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (Health Emergency Centre of the Ministry of Health);

Lietuvos bioetikos komitetas (Lithuanian Bioethics Committee);

Radiacinės saugos centras (Radiation Protection Centre).

Švietimo ir mokslo ministerija (Ministry of Education and Science)

Įstaigos prie Švietimo ir mokslo ministerijos (Institutions under the Ministry of Education and Science):

Nacionalinis egzaminų centras (National Examination Centre);

Studijų kokybės vertinimo centras (Centre for Quality Assessment in Higher Education).

Teisingumo ministerija (Ministry of Justice)

Įstaigos prie Teisingumo ministerijos (Institutions under the Ministry of Justice):

Kalėjimų departamentas (Department of Imprisonment Establishments);

Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba (National Consumer Rights Protection Board);

Europos teisės departamentas (European Law Department).

Ūkio ministerija (Ministry of Economy)

Įstaigos prie Ūkio ministerijos (Institutions under the Ministry of Economy):

Įmonių bankroto valdymo departamentas (Enterprise Bankruptcy Management Department);

Valstybinė energetikos inspekcija (State Energy Inspectorate);

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija (State Non Food Products Inspectorate);

Valstybinis turizmo departamentas (Lithuanian State Department of Tourism).

Užsienio reikalų ministerija (Ministry of Foreign Affairs)

Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų (Diplomatic Missions and Consular as well as Representations to International Organisations).

Vidaus reikalų ministerija (Ministry of the Interior)

Įstaigos prie Vidaus reikalų ministerijos (Institutions under the Ministry of the Interior):

Asmens dokumentų išrašymo centras (Personalisation of Identity Documents Centre);

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (Financial Crime Investigation Service);

Gyventojų registro tarnyba (Residents' Register Service);

Policijos departamentas (Police Department);

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (Fire-Prevention and Rescue Department);

Turto valdymo ir ūkio departamentas (Property Management and Economics Department);

Vadovybės apsaugos departamentas (VIP Protection Department);

Valstybės sienos apsaugos tarnyba (State Border Guard Department);

Valstybės tarnybos departamentas (Civil Service Department);

Informatikos ir ryšių departamentas (IT and Communications Department);

Migracijos departamentas (Migration Department);

Sveikatos priežiūros tarnyba (Health Care Department);

Bendrasis pagalbos centras (Emergency Response Centre).

Žemės ūkio ministerija (Ministry of Agriculture)

Įstaigos prie Žemės ūkio ministerijos (Institutions under the Ministry of Agriculture):

Nacionalinė mokėjimo agentūra (National Paying Agency);

Nacionalinė žemės tarnyba (National Land Service);

Valstybinė augalų apsaugos tarnyba (State Plant Protection Service);

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba (State Animal Breeding Supervision Service);

Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba (State Seed and Grain Service);

Žuvininkystės departamentas (Fisheries Department).

Teismai (Courts):

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (The Supreme Court of Lithuania);

Lietuvos apeliacinis teismas (The Court of Appeal of Lithuania);

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (The Supreme Administrative Court of Lithuania);

Apygardų teismai (County courts);

Apygardų administraciniai teismai (County administrative courts);

Apylinkių teismai (District courts);

Nacionalinė teismų administracija (National Courts Administration)

Generalinė prokuratūra (The Prosecutor's Office)

Kiti centriniai valstybinio administravimo subjektai (institucijos, įstaigos, tarnybos) (Other Central Public Administration Entities (institutions, establishments, agencies)**:

Muitinės kriminalinė tarnyba (Customs Criminal Service)**; Muitinės informacinių sistemų centras (Customs Information Systems Centre)**; Muitinės laboratorija (Customs Laboratory)**; Muitinės mokymo centras (Customs Training Centre)**;

LUXEMBURG

1.         Ministère d'Etat**

2.         Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration**

            Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration: Direction de la Défense (Armée)

3.         Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural**

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural: Administration des Services Techniques de l'Agriculture

4.         Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement**

5.         Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche**

6.         Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur**

7.         Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle**

Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle: Lycée d'Enseignement Secondaire et d'Enseignement Secondaire Technique

8.         Ministère de l'Egalité des chances**

9.         Ministère de l'Environnement**

Ministère de l'Environnement: Administration de l'Environnement

10.        Ministère de la Famille et de l'Intégration**

Ministère de la Famille et de l'Intégration: Maisons de retraite

11.        Ministère des Finances**

12.        Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative**

Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Service Central des Imprimés et des Fournitures de l'Etat – Centre des Technologies de l'informatique de l'Etat

13.        Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire**

Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire: Police Grand-Ducale Luxembourg– Inspection générale de Police

14.        Ministère de la Justice**

Ministère de la Justice: Etablissements Pénitentiaires

15.        Ministère de la Santé**

Ministère de la Santé: Centre hospitalier neuropsychiatrique

16.        Ministère de la Sécurité sociale**

17.        Ministère des Transports**

18.        Ministère du Travail et de l'Emploi**

19.        Ministère des Travaux publics**

Ministère des Travaux publics: Bâtiments Publics – Ponts et Chaussées

UNGARN

Nemzeti Erõforrás Minisztérium (Ministry of National Resources)

Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministry of Rural Development)

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (Ministry of National Development)

Honvédelmi Minisztérium (Ministry of Defence)

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (Ministry of Public Administration and Justice)

Nemzetgazdasági Minisztérium (Ministry for National Economy)

Külügyminisztérium (Ministry of Foreign Affairs)

Miniszterelnöki Hivatal (Prime Minister's Office)

Belügyminisztérium, (Ministry of Internal Affairs)

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (Central Services Directorate)

MALTA

1.         Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)

2.         Ministeru għall-Familja u Solidarjeta' Soċjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)

3.         Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministry for Education Youth and Employment)

4.         Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)

5.         Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)

6.         Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)

7.         Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice and Home Affairs)

8.         Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)

9.         Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)

10.        Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)

11.        Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)

12.        Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and Information Technology)

13.        Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)

14.        Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)

15.        L-Uffiċċju tal-President (Office of the President)

16.        Uffiċċju ta 'l-iskrivan tal-Kamra tad-Deputati (Office of the Clerk of the House of Representatives)

NEDERLANDENE

Ministerie van Algemene Zaken — (Ministry of General Affairs)

—        Bestuursdepartement — (Central policy and staff departments)

—        Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid — (Advisory Council on Government Policy)

—        Rijksvoorlichtingsdienst: — (The Netherlands Government Information Service)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties — (Ministry of the Interior)

—        Bestuursdepartement — (Central policy and staff departments)

—        Centrale Archiefselectiedienst (CAS) — (Central Records Selection Service)

—        Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) — (General Intelligence and Security Service)

—        Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) — (Personnel Records and Travel Documents Agency)

—        Agentschap Korps Landelijke Politiediensten — (National Police Services Agency)

Ministerie van Buitenlandse Zaken — (Ministry of Foreign Affairs)

—        Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) — (Directorate-general for Regional Policy and Consular Affairs)

—        Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ) — (Directorate-general for Political Affairs)

—        Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS) — (Directorate-general for International Cooperation)

—        Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES) — (Directorate-general for European Cooperation)

—        Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) — (Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries)

—        Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS — (Support services falling under the Secretary-general and Deputy Secretary-general)

—        Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) — (the various Foreign Missions)

Ministerie van Defensie — (Ministry of Defence)

—        Bestuursdepartement — (Central policy and staff departments)

—        Commando Diensten Centra (CDC) — (Support Command)

—        Defensie Telematica Organisatie (DTO) — (Defence Telematics Organisation)

—        Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst — (Defence Real Estate Service, Central Directorate)

—        De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst — (Defence Real Estate Service, Regional Directorates)

—        Defensie Materieel Organisatie (DMO) — (Defence Material Organisation)

—        Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie — National Supply Agency of the Defence Material Organisation

—        Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie — Logistic Centre of the Defence Material Organisation

—        Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie — Maintenance Establishment of the Defence Material Organisation

—        Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) — Defence Pipeline Organisation

Ministerie van Economische Zaken — (Ministry of Economic Affairs)

—        Bestuursdepartement — (Central policy and staff departments)

—        Centraal Planbureau (CPB) — (Netherlands Bureau for Economic Policy Analyses)

—        Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) — (Industrial Property Office)

—        SenterNovem — (SenterNovem – Agency for sustainable innovation)

—        Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) — (State Supervision of Mines)

—        Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) — (Netherlands Competition Authority)

—        Economische Voorlichtingsdienst (EVD) — (Netherlands Foreign Trade Agency)

—        Agentschap Telecom — (Radiocommunications Agency)

—        Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo) — (Professional and innovative procurement, network for contracting authorities)

—        Regiebureau Inkoop Rijksoverheid — (Coordination of Central Government Purchasing)**

—        Octrooicentrum Nederland — (Netherlands Patent Office)

—        Consumentenautoriteit — (Consumer Authority)**

Ministerie van Financiën — (Ministry of Finance)

—        Bestuursdepartement — (Central policy and staff departments)

—        Belastingdienst Automatiseringscentrum — (Tax and Custom Computer and Software Centre)

—        Belastingdienst — (Tax and Customs Administration)

—        de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen — (the various Divisions of the Tax and Customs Administration throughout the Netherlands)

—        Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD) — (Fiscal Information and Investigation Service (the Economic Investigation Service included)

—        Belastingdienst Opleidingen — (Tax and Customs Training Centre)

—        Dienst der Domeinen — (State Property Service)

Ministerie van Justitie — (Ministry of Justice)

—        Bestuursdepartement — (Central policy and staff departments)

—        Dienst Justitiële Inrichtingen — (Correctional Institutions Agency)

—        Raad voor de Kinderbescherming — (Child Care and Protection Agency)

—        Centraal Justitie Incasso Bureau — (Central Fine Collection Agency)

—        Openbaar Ministerie — (Public Prosecution Service)

—        Immigratie en Naturalisatiedienst — (Immigration and Naturalisation Service)

—        Nederlands Forensisch Instituut — (Netherlands Forensic Institute)

—        Dienst Terugkeer & Vertrek — (Repatriation and Departure Agency)**

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit — (Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality)

—        Bestuursdepartement — (Central policy and staff departments)

—        Dienst Regelingen (DR) — (National Service for the Implementation of Regulations (Agency))

—        Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD) — (Plant Protection Service (Agency)

—        Algemene Inspectiedienst (AID) — (General Inspection Service)

—        Dienst Landelijk Gebied (DLG) — (Government Service for Sustainable Rural Development)

—        Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) — (Food and Consumer Product Safety Authority)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen — (Ministry of Education, Culture and Science)

—        Bestuursdepartement — (Central policy and staff departments)

—        Inspectie van het Onderwijs — (Inspectorate of Education)

—        Erfgoedinspectie — (Inspectorate of Heritage)

—        Centrale Financiën Instellingen — (Central Funding of Institutions Agency)

—        Nationaal Archief — (National Archives)

—        Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid — (Advisory Council for Science and Technology Policy)

—        Onderwijsraad — (Education Council)

—        Raad voor Cultuur — (Council for Culture)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid — (Ministry of Social Affairs and Employment)

—        Bestuursdepartement — (Central policy and staff departments)

—        Inspectie Werk en Inkomen — (the Work and Income Inspectorate)

—        Agentschap SZW- (SZW Agency)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat — (Ministry of Transport, Public Works and Watermanagement)

—        Bestuursdepartement — (Central policy and staff departments)

—        Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart — (Directorate-general for Transport and Civil Aviation)

—        Directoraat-generaal Personenvervoer — Directorate-general for Passenger Transport)

—        Directoraat-generaal Water — (Directorate-general of Water Affairs)

—        Centrale diensten — (Central Services)

—        Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat — (Shared services Organisation Transport and Water management) (new organisation)

—        Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI — (Royal Netherlands Meteorological Institute)

—        Rijkswaterstaat, Bestuur — (Public Works and Water Management, Board)

—        De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat — (Each individual regional service of the Directorate-general of Public Works and Water Management)

—        De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat — (Each individual specialist service of the Directorate-general of Public Works and Water Management)

—        Adviesdienst Geo-Informatie en ICT — (Advisory Council for Geo-information and ICT)

—        Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) – (Advisory Council for Traffic and Transport)

—        Bouwdienst – (Service for Construction)

—        Corporate Dienst — (Corporate Service)**

—        Data ICT Dienst — (Service for Data and IT)**

—        Dienst Verkeer en Scheepvaart — (Service for Traffic and Ship Transport)**

—        Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) — (Service for Road and Hydraulic Engineering)**

—        Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) — (National Institute for Coastal and Marine Management)

—        Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) — (National Institute for Sweet Water Management and Water Treatment)

—        Waterdienst — (Service for Water)**

—        Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie — (Inspectorate Transport and Water Management, Main Directorate)**

—        Port state Control**

—        Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO) — (Directorate of Development of Supervision of Communication and Research)**

—        Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht — Management Unit "Air"

—        Toezichthouder Beheer Eenheid Water — Management Unit "Water"

—        Toezichthouder Beheer Eenheid Land — Management Unit "Land"

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer — (Ministry for Housing, Spatial Planning and the Environment)

—        Bestuursdepartement — (Central policy and staff departments)

—        Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie — (Directorate General for Housing, Communities and Integration)

—        Directoraat-generaal Ruimte — (Directorate General for Spatial Policy)

—        Directoraat-general Milieubeheer — (Directorate General for Environmental Protection)

—        Rijksgebouwendienst — (Government Buildings Agency)

—        VROM Inspectie — (Inspectorate)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport — (Ministry of Health, Welfare AND Sports)

—        Bestuursdepartement — (Central policy and staff departments)

—        Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken — (Inspectorate for Health Protection and Veterinary Public Health)

—        Inspectie Gezondheidszorg — (Health Care Inspectorate)

—        Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming — (Youth Services and Youth Protection Inspectorate)

—        Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) — (National Institute of Public Health and Environment)

—        Sociaal en Cultureel Planbureau — (Social and Cultural Planning Office)

—        Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen — (Medicines Evaluation Board Agency)

Tweede Kamer der Staten-Generaal — (Second Chamber of the States General)

Eerste Kamer der Staten-Generaal — (First Chamber of the States General)

Raad van State — (Council of State)

Algemene Rekenkamer — (Netherlands Court of Audit)

Nationale Ombudsman — (National Ombudsman)

Kanselarij der Nederlandse Orden — (Chancellery of the Netherlands Order)

Kabinet der Koningin — (Queen's Cabinet)

Raad voor de Rechtspraak en de Rechtbanken — (Judicial Management and Advisory Board and Courts of Law)

ØSTRIG

A/ Ordregivere, der er omfattet på nuværende tidspunkt

1.         Bundeskanzleramt (Federal Chancellery)

2.         Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (Federal Ministry for european and international Affairs)

3.         Bundesministerium für Finanzen (Federal Ministry of Finance)

4.         Bundesministerium für Gesundheit (Federal Ministry of Health)

5.         Bundesministerium für Inneres (Federal Ministry of Interior)

6.         Bundesministerium für Justiz (Federal Ministry of Justice)

7.         Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport (Federal Ministry of Defence and Sport)

8.         Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Federal Ministry for Agriculture and Forestry, the Environment and Water Management)

9.         Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Federal Ministry for Employment, Social Affairs and Consumer Protection)

10.        Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Federal Ministry for Education, Art and Culture)

11.        Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology)

12.        Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (Federal Ministry for Economic Affairs, Family and Youth)

13.        Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Federal Ministry for Science and Research)

14.        Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (Federal Office for Calibration and Measurement)

15.        Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H (Austrian Research and Test Centre Arsenal Ltd)

16.        Bundesanstalt für Verkehr (Federal Institute for Traffic)

17.        Bundesbeschaffung G.m.b.H (Federal Procurement Ltd)

18.        Bundesrechenzentrum G.m.b.H (Federal Data Processing Centre Ltd)

B/ Alle andre centrale offentlige myndigheder, herunder deres regionale og lokale underafdelinger, forudsat at de ikke har industriel eller kommerciel karakter.

POLEN

1. Kancelaria Prezydenta RP (Chancellery of the President)

2. Kancelaria Sejmu RP (Chancellery of the Sejm)

3.       Kancelaria Senatu RP (Chancellery of the Senate)

4. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Chancellery of the Prime Minister)

5. Sąd Najwyższy (Supreme Court)

6. Naczelny Sąd Administracyjny (Supreme Administrative Court)

7. Sądy powszechne - rejonowe, okręgowe i apelacyjne (Common Court of Law - District Court, Regional Court, Appellate Court)**

8. Trybunat Konstytucyjny (Constitutional Court)

9. Najwyższa Izba Kontroli (Supreme Chamber of Control)

10. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (Office of the Human Rights Defender)

11. Biuro Rzecznika Praw Dziecka (Office of the Children's Rigths Ombudsman)

12. Biuro Ochrony Rządu (Government Protection Bureau)**

13. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (The National Security Office)**

14. Centralne Biuro Antykorupcyjne (Central Anticorruption Bureau)**

15. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Ministry of Labour and Social Policy)

16. Ministerstwo Finansów (Ministry of Finance)

17. Ministerstwo Gospodarki (Ministry of Economy)

18. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Ministry of Regional Development)

19. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministry of Culture and National Heritage)

20. Ministerstwo Edukacji Narodowej (Ministry of National Education)

21. Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministry of National Defence)

22. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministry of Agriculture and Rural Development)

23. Ministerstwo Skarbu Państwa (Ministry of the State Treasury)

24. Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministry of Justice)

25. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy)

26. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministry of Science and Higher Education)

27. Ministerstwo Środowiska (Ministry of Environment)

28. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministry of Internal Affairs)

29. Ministrestwo Administracji i Cyfryzacji (Ministry of Administration and Digitisation)

30. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministry of Foreign Affairs)

31. Ministerstwo Zdrowia (Ministry of Health)

32. Ministerstwo Sportu i Turystyki (Ministry of Sport and Tourism)

33. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Patent Office of the Republic of Poland)

34. Urząd Regulacji Energetyki (The Energy Regulatory Authority of Poland)

35. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Office for Military Veterans and Victims of Repression)

36. Urząd Transportu Kolejowego (Office for Railroad Transport)

37. Urząd Dozoru Technicznego (Office of Technical Inspection)**

38. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (The Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products)**

39. Urząd do Spraw Cudzoziemców (Office for Foreigners)

40. Urząd Zamówień Publicznych (Public Procurement Office)

41. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Office for Competition and Consumer Protection)

42. Urząd Lotnictwa Cywilnego (Civil Aviation Office)

43. Urząd Komunikacji Elektronicznej (Office of Electronic Communication)

44. Wyższy Urząd Górniczy (State Mining Authority)

45. Główny Urząd Miar (Main Office of Measures)

46. Główny Urząd Geodezji i Kartografii (The Main Office of Geodesy and Cartography)

47. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (The General Office of Building Control)

48. Główny Urząd Statystyczny (Main Statistical Office)

49. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (National Broadcasting Council)

50. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Inspector General for the Protection of Personal Data)

51. Państwowa Komisja Wyborcza (State Election Commission)

52. Państwowa Inspekcja Pracy (National Labour Inspectorate)

53. Rządowe Centrum Legislacji (Government Legislation Centre)

54. Narodowy Fundusz Zdrowia (National Health Fund)

55. Polska Akademia Nauk (Polish Academy of Science)

56. Polskie Centrum Akredytacji (Polish Accreditation Centre)

57. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (Polish Centre for Testing and Certification)

58. Polska Organizacja Turystyczna (Polish National Tourist Office)**

59. Polski Komitet Normalizacyjny (Polish Committee for Standardisation)

60. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution)

61. Komisja Nadzoru Finansowego (Polish Financial Supervision Authority)

62. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Head Office of State Archives)

63. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Fund)

64. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (The General Directorate of National Roads and Motorways)

65. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (The Main Inspectorate for the Inspection of Plant and Seeds Protection)

66. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (The National Headquarters of the State Fire-Service)

67. Komenda Główna Policji (Polish National Police)

68. Komenda Główna Straży Granicxnej (The Chief Boarder Guards Command)

69. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (The Main Inspectorate of Commercial Quality of Agri-Food Products)

70. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (The Main Inspectorate for Environment Protection)

71. Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Main Inspectorate of Road Transport)

72. Główny Inspektorat Farmaceutyczny (Main Pharmaceutical Inspectorate)

73. Główny Inspektorat Sanitarny (Main Sanitary Inspectorate)

74. Główny Inspektorat Weterynarii (The Main Veterinary Inspectorate)

75. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Internal Security Agency)

76. Agencja Wywiadu (Foreign Intelligence Agency)

77. Agencja Mienia Wojskowego (Agency for Military Property)

78. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (Military Real Estate Agency)**

79. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture)

80. Agencja Rynku Rolnego (Agriculture Market Agency)

81. Agencja Nieruchomości Rolnych (Agricultural Property Agency)

82. Państwowa Agencja Atomistyki (National Atomic Energy Agency)

83. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (Polish Air Navigation Services Agency)*

84. Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (State Agency for Prevention of Alcohol Related Problems)**

85. Agencja Rezerw Materiałowych (The Material Reserves Agency)**

86. Narodowy Bank Polski (National Bank of Poland)

87. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (The National Fund for Environmental Protection and Water Management)

88. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (National Disabled Persons Rehabilitation Fund)

89. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (National Remembrance Institute - Commission for Prosecution of Crimes Against the Polish Nation)

90. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (The Committee of Protection of Memory of Combat and Martyrdom)**

91. Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej (Customs Service of the Republic of Poland)**

92. Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" (State Forest Enterprise Lasy Państwowe")**

93. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Polish Agency for Enterprise Development)**

94. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda (Public Autonomous Health Care Management Units established by minister, central government unit or voivoda)**.

PORTUGAL

1.         Presidência do Conselho de Ministros (Presidency of the Council of Ministers)

2.         Ministério das Finanças (Ministry of Finance)

3.         Ministério da Defesa Nacional (Ministry of Defence)

4.         Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas (Ministry of Foreign Affairs and Portuguese Communities)

5.         Ministério da Administração Interna (Ministry of Internal Affairs)

6.         Ministério da Justiça (Ministry of Justice)

7.         Ministério da Economia (Ministry of Economy)

8.         Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (Ministry of Agriculture, Rural Development and Fishing)

9.         Ministério da Educação (Ministry of Education)

10.        Ministério da Ciência e do Ensino Superior (Ministry of Science and University Education)

11.        Ministério da Cultura (Ministry of Culture)

12.        Ministério da Saúde (Ministry of Health)

13.        Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Ministry of Labour and Social Solidarity)

14.        Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação (Ministry of Public Works, Transports and Housing)

15.        Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente (Ministry of Cities, Land Management and Environment)

16.        Ministério para a Qualificação e o Emprego (Ministry for Qualification and Employment)

17.        Presidença da Republica (Presidency of the Republic)

18.        Tribunal Constitucional (Constitutional Court)

19.        Tribunal de Contas (Court of Auditors)

20.        Provedoria de Justiça (Ombudsman)

RUMÆNIEN

Administraţia Prezidenţială (Presidential Administration)

Senatul României (Romanian Senate)

Camera Deputaţilor (Chamber of Deputies)

Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Supreme Court)

Curtea Constituţională (Constitutional Court)

Consiliul Legislativ (Legislative Council)

Curtea de Conturi (Court of Accounts)

Consiliul Superior al Magistraturii (Superior Council of Magistracy)

Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Prosecutor's Office Attached to the Supreme Court)

Secretariatul General al Guvernului (General Secretariat of the Government)

Cancelaria primului ministru (Chancellery of the Prime Minister)

Ministerul Afacerilor Externe (Ministry of Foreign Affairs)

Ministerul Economiei şi Finanţelor (Ministry of Economy and Finance)

Ministerul Justiţiei (Ministry of Justice)

Ministerul Apărării (Ministry of Defense)

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (Ministry of Interior and Administration Reform)

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanse (Ministry of Labor and Equal Opportunities)

Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale (Ministry for Small and Medium Sized Enterprises, Trade, Tourism and Liberal Professions)

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (Ministry of Agricultural and Rural Development)

Ministerul Transporturilor (Ministry of Transport)

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei (Ministry of Development, Public Works and Housing)

Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului (Ministry of Education, Research and Youth)

Ministerul Sănătăţii Publice (Ministry of Public Health)

Ministerul Culturii şi Cultelor (Ministry of Culture and Religious Affairs)

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (Ministry of Communications and Information Technology)

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (Ministry of Environment and Sustainable Development)

Serviciul Român de Informaţii (Romanian Intelligence Service)

Serviciul Român de Informaţii Externe (Romanian Foreign Intelligence Service)

Serviciul de Protecţie şi Pază (Protection and Guard Service)

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (Special Telecommunication Service)

Consiliul Naţional al Audiovizualului (The National Audiovisual Council)

Consiliul Concurenţei (CC) (Competition Council)**

Direcţia Naţională Anticorupţie (National Anti-corruption Department)

Inspectoratul General de Poliţie (General Inspectorate of Police)

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (National Authority for Regulation and Monitoring Public Procurement)

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (National Council for Solving the Contests)**

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) (National Authority for Regulating Community Services Public Utilities)

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Sanitary Veterinary and Food Safety National Authority)

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (National Authority for Consumer Protection)

Autoritatea Navală Română (Romanian Naval Authority)

Autoritatea Feroviară Română (Romanian Railway Authority)

Autoritatea Rutieră Română (Romanian Road Authority)

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului-şi Adopţie (National Authority for the Protection of Child Rights and Adoption)

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (National Authority for Disabled Persons)

Autoritatea Naţională pentru Tineret (National Authority for Youth)

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifica (National Authority for Scientific Research)

Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii (National Authority for Communications)

Autoritatea Naţională pentru Serviciile Societăţii Informaţionale (National Authority for Informational Society Services)

Autoritatea Electorală Permanente (Permanent Electoral Authority)

Agenţia pentru Strategii Guvernamentale (Agency for Governmental Strategies)

Agenţia Naţională a Medicamentului (National Medicines Agency)

Agenţia Naţională pentru Sport (National Agency for Sports)

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (National Agency for Employment)

Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (National Authority for Electrical Energy Regulation)

Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (Romanian Agency for Power Conservation)

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (National Agency for Mineral Resources)

Agenţia Română pentru Investiţii Străine (Romanian Agency for Foreign Investment)

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (National Agency of Public Civil Servants)

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (National Agency of Fiscal Administration)

Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială (Agency For Offsetting Special Technique Procurements)**

Agenţia Naţională Anti-doping (National Anti-Doping Agency)**

Agenţia Nucleară (Nuclear Agency)*

Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei (National Agency for Family Protection)**

Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Sanse între Bărbaţi şi Femei (National Authority for Equality of Chances between Men and Women)**

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (National Agency for Environmental Protection)**

Agenţia naţională Antidrog (National Anti-drugs Agency)**.

SLOVENIEN

1. Predsednik Republike Slovenije (President of the Republic of Slovenia)

2. Državni zbor (The National Assembly)

3. Državni svet (The National Council)

4. Varuh èlovekovih pravic (The Ombudsman)

5. Ustavno sodišèe (The Constitutional Court)

6. Raèunsko sodišèe (The Court of Audits)

7. Državna revizijska komisja (The National Review Commission)

8. Slovenska akademija znanosti in umetnosti (The Slovenian Academy of Science and Art)

9. Vladne službe (The Government Services)

10. Ministrstvo za finance (Ministry of Finance)

11. Ministrstvo za notranje zadeve (Ministry of Internal Affairs)

12. Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministry of Foreign Affairs)

13. Ministrstvo za obrambo (Ministry of Defence)

14. Ministrstvo za pravosodje (Ministry of Justice)

15. Ministrstvo za gospodarstvo (Ministry of the Economy)

16. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministry of Agriculture, Forestry and Food)

17. Ministrstvo za promet (Ministry of Transport)

18. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (Ministry of Environment, Spatial Planning and Energy)

19. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministry of Labour, Family and Social Affairs)

20. Ministrstvo za zdravje (Ministry of Health)

21. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnogijo (Ministry of Higher Education, Science and Technology)

22. Ministrstvo za kulturo (Ministry of Culture)

23. Ministerstvo za javno upravo (Ministry of Public Administration)

24. Vrhovno sodišèe Republike Slovenije (The Supreme Court of the Republic of Slovenia)

25.        Višja sodišèa (Higher Courts)

26.        Okrožna sodišèa (District Courts)

27. Okrajna sodišèa (County Courts)

28. Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije (The Supreme Prosecutor of the Republic of Slovenia)

29. Okrožna državna tožilstva (Districts' State Prosecutors)

30. Družbeni pravobranilec Republike Slovenije (Social Attorney of the Republic of Slovenia)

31. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije (National Attorney of the Republic of Slovenia)

32. Upravno sodišèe Republike Slovenije (Administrative Court of the Republic of Slovenia)

33. Senat za prekrške Republike Slovenije (Senat of Minor Offenses of the Republic of Slovenia)

34. Višje delovno in socialno sodišèe v Ljubljani (Higher Labour and Social Court)

35. Delovna in sodišèa (Labour Courts)

36. Upravne note (Local Administrative Units)

SLOVAKIET

Ministerier og andre statslige myndigheder, som omhandlet i lov nr. 575/2001 sml. om regeringens og centraladministrationens opgaver, med senere ændringer:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (Ministry of Economy of the Slovak Republic)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (Ministry of Finance of the Slovak Republic)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministry of Interior of the Slovak Republic)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (Ministry of Defence of the Slovak Republic)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministry of Justice of the Slovak Republic)

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky (Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Ministry of Environment of the Slovak Republic)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Ministry of Culture of the Slovak Republic)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministry of Health Service of the Slovak Republic)

Úrad vlády Slovenskej republiky (The Government Office of the Slovak Republic)

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Antimonopoly Office of the Slovak Republic)

Štatistický úrad Slovenskej republiky (Statistical Office of the Slovak Republic)

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (The Office of Land Surveyor, Cartography and Cadastre of the Slovak Republic)

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic)*

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Slovak Office of Standards, Metrology and Testing)

Úrad pre verejné obstarávanie (The Office for Public Procurement)

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Industrial Property Office of the Slovak Republic)

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (The Administration of State Material Reserves of the Slovak Republic)**

Národný bezpeènostný úrad (National Security Authority)

Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky (The Office of the President of the Slovak Republic)

Národná rada Slovenskej republiky (National Council of the Slovak Republic)

Ústavný súd Slovenskej republiky (Constitutional Court of the Slovak Republic)

Najvyšší súd Slovenskej republiky (Supreme Court of the Slovak Republic)

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (Public Prosecution of the Slovak Republic)

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (Supreme Audit Office of the Slovak Republic)

Telekomunikaèný úrad Slovenskej republiky (Telecommunications Office of the Slovak Republic)

Poštový úrad (Postal Regulatory Office)

Úrad na ochranu osobných údajov (Office for Personal Data Protection)

Kancelária verejného ochrancu práv (Ombudsman's Office)

Úrad pre finanèný trh (Office for the Finance Market)

FINLAND

OIKEUSKANSLERINVIRASTO – JUSTITIEKANSLERSÄMBETET (OFFICE OF THE CHANCELLOR OF JUSTICE)

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ – KOMMUNIKATIONSMINISTERIET

(MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS)

Viestintävirasto – Kommunikationsverket (Finnish Communications Regulatory Authority)

Ajoneuvohallintokeskus AKE – Fordonsförvaltningscentralen AKE (Finnish Vehicle Administration)**

Ilmailuhallinto – Luftfartsförvaltningen (Finnish Civil Aviation Authority)**

Ilmatieteen laitos – Meteorologiska institutet (Finnish Meterological Institute)**

Merenkulkulaitos – Sjöfartsverket (The Finnish Maritime Administration)**

Merentutkimuslaitos – Havsforskningsinstitutet (Finnish Institute of Marine Research)**

Ratahallintokeskus RHK – Banförvaltningscentralen RHK (Rail Administration)**

Rautatievirasto – Järnvägsverket (Finnish Railway Agency)**

Tiehallinto – Vägförvaltningen (Road Administration)**

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ – JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET

(MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY)

Elintarviketurvallisuusvirasto – Livsmedelssäkerhetsverket (Finnish Food Safety Authority)

Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket (National Land Survey of Finland)

Maaseutuvirasto – Landsbygdsverket (The Countryside Agency)**

OIKEUSMINISTERIÖ – JUSTITIEMINISTERIET (MINISTRY OF JUSTICE)

Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå (Office of the Data Protection Ombudsman)

Tuomioistuimet – domstolar (Courts of Law)

Korkein oikeus – Högsta domstolen (Supreme Court)

Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen (Supreme Administrative Court)

Hovioikeudet – hovrätter (Courts of Appeal)

Käräjäoikeudet – tingsrätter (District Courts)

Hallinto-oikeudet – förvaltningsdomstolar (Administrative Courts)

Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen (Market Court)

Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen (Labour Court)

Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen (Insurance Court)

Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden (Consumer Complaint Board)

Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet (Prison Service)

HEUNI – Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti – HEUNI – Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (the European Institute for Crime Prevention and Control)**

Konkurssiasiamiehen toimisto – Konkursombudsmannens byrå (Office of Bankrupcy Ombudsman)**

Oikeushallinnon palvelukeskus – Justitieförvaltningens servicecentral (Legal Management Service)**

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus – Justitieförvaltningens datateknikcentral (Legal Administrative Computing Center)**

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) – Rättspolitiska forskningsinstitutet (Legal Policy Institute)**

Oikeusrekisterikeskus – Rättsregistercentralen (Legal Register Centre)**

Onnettomuustutkintakeskus – Centralen för undersökning av olyckor (Accident Investigation Board)**

Rikosseuraamusvirasto – Brottspåföljdsverket (Criminal sanctions Agency)**

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus – Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (Training Institute for Prison and Probation Services)**

Rikoksentorjuntaneuvosto Rådet för brottsförebyggande (National Council for Crime Prevention)**

Saamelaiskäräjät – Sametinget (The Saami Parliament)**

Valtakunnansyyttäjänvirasto – Riksåklagarämbetet (the Office of the Prosecutor General)**

OPETUSMINISTERIÖ – UNDERVISNINGSMINISTERIET (MINISTRY OF EDUCATION)

Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen (National Board of Education)

Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå (Finnish Board of Film Classification)

PUOLUSTUSMINISTERIÖ – FÖRSVARSMINISTERIET (MINISTRY OF DEFENCE)

Puolustusvoimat – Försvarsmakten (Finnish Defence Forces)

SISÄASIAINMINISTERIÖ – INRIKESMINISTERIET (MINISTRY OF THE INTERIOR)

Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen (Central Criminal Police)

Liikkuva poliisi – Rörliga polisen (National Traffic Police)

Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet (Frontier Guard)

Suojelupoliisi – Skyddspolisen (Police protection)**

Poliisiammattikorkeakoulu – Polisyrkeshögskolan (Police College)**

Poliisin tekniikkakeskus – Polisens teknikcentral (Police Technical Centre)**

Pelastusopisto – Räddningsverket (Emergency Services)**

Hätäkeskuslaitos – Nödcentralsverket (Emergency Response Centre)**

Maahanmuuttovirasto – Migrationsverket (Immigration Authority)**

Sisäasiainhallinnon palvelukeskus – Inrikesförvaltningens servicecentral (Interior Management Service)**

Helsingin kihlakunnan poliisilaitos – Polisinrättningen i Helsingfors (Helsinki Police Department)**

Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande (Reception centres for Asylum Seekers)

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ – SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET (MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HEALTH)

Työttömyysturvalautakunta – Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (Unemployment Appeal Board)

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för socialtrygghet (Appeal Tribunal)

Lääkelaitos – Läkemedelsverket (National Agency for Medicines)

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården (National Authority for Medicolegal Affairs)

Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen (Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety)

Kansanterveyslaitos – Folkhälsoinstitutet (National Public Health Institute)**

Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO – Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling (Centre for Pharmacotherapy Development ROHTO)**

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus – Social- och hälsovårdens produkttill-synscentral (the National Product Control Agency's SSTV)**

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes – Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes (Health and Social Care Research and Development Center STAKES)**

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ – ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET

(MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY)

Kuluttajavirasto – Konsumentverket (Finnish Consumer Agency)

Kilpailuvirasto – Konkurrensverket (Finnish Competition Authority)

Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen (National Board of Patents and Registration)

Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå (National Conciliators' Office)

Työneuvosto – Arbetsrådet (Labour Council)

Energiamarkkinavirasto − Energimarknadsverket (Energy Market Authority)**

Geologian tutkimuskeskus – Geologiska forskningscentralen (Geological Survey of Finland)**

Huoltovarmuuskeskus – Försörjningsberedskapscentralen (The National Emergency Supply Agency)**

Kuluttajatutkimuskeskus – Konsumentforskningscentralen (National Consumer Research Center)**

Matkailun edistämiskeskus (MEK) – Centralen för turistfrämjande (Finnish Tourist Board)**

Mittatekniikan keskus (MIKES) – Mätteknikcentralen (Centre for Metrology and Accrediattion)**

Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus −Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (Finnish Funding Agency for Technology and Innovation)**

Turvatekniikan keskus (TUKES) – Säkerhetsteknikcentralen (Safety Technology Authority)**

Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) – Statens tekniska forskningscentral (VTT Technical Research Centre of Finland)**

Syrjintälautakunta – Nationella diskrimineringsnämnden (Discrimination Tribunal)**

Vähemmistövaltuutetun toimisto – Minoritetsombudsmannens byrå (Office of the Ombudsman for Minorities)**

ULKOASIAINMINISTERIÖ – UTRIKESMINISTERIET (MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS)

VALTIONEUVOSTON KANSLIA – STATSRÅDETS KANSLI (PRIME MINISTER'S OFFICE)

VALTIOVARAINMINISTERIÖ – FINANSMINISTERIET (MINISTRY OF FINANCE)

Valtiokonttori – Statskontoret (State Treasury)

Verohallinto – Skatteförvaltningen (Tax Administration)

Tullilaitos – Tullverket (Customs)

Tilastokeskus – Statistikcentralen (Statistics Finland)**

Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus – Statens ekonomiska forskiningscentral (Government Institute for Economic Research)**

Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen (Population Register Centre)

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ – MILJÖMINISTERIET (MINISTRY OF ENVIRONMENT)

Suomen ympäristökeskus - Finlands miljöcentral (Finnish Environment Institute)

Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus – Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (The Housing Finance and Development Centre of Finland)**

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO – STATENS REVISIONSVERK (NATIONAL AUDIT OFFICE)

SVERIGE

Royal Academy of Fine Arts || Akademien för de fria konsterna

National Board for Consumer Complaints || Allmänna reklamationsnämnden

Labour Court || Arbetsdomstolen

Swedish Employment Services || Arbetsförmedlingen

National Agency for Government Employers || Arbetsgivarverk, statens

National Institute for Working Life || Arbetslivsinstitutet

Swedish Work Environment Authority || Arbetsmiljöverket

Swedish Inheritance Fund Commission || Arvsfondsdelegationen**

Museum of Architecture || Arkitekturmuseet

National Archive of Recorded Sound and Moving Images || Ljud och bildarkiv, statens

The Office of the Childrens' Ombudsman || Barnombudsmannen

Swedish Council on Technology Assessment in Health Care || Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens

Royal Library || Kungliga Biblioteket

National Board of Film Censors || Biografbyrå, statens

Dictionary of Swedish Biography || Biografiskt lexikon, svenskt

Swedish Accounting Standards Board || Bokföringsnämnden

Swedish Companies Registration Office || Bolagsverket

National Housing Credit Guarantee Board || Bostadskreditnämnd, statens (BKN)

National Housing Board || Boverket

National Council for Crime Prevention || Brottsförebyggande rådet

Criminal Victim Compensation and Support Authority || Brottsoffermyndigheten

National Board of Student Aid || Centrala studiestödsnämnden

Data Inspection Board || Datainspektionen

Ministries (Government Departments) || Departementen

National Courts Administration || Domstolsverket

National Electrical Safety Board || Elsäkerhetsverket

Swedish Energy Markets Inspectorate || Energimarknadsinspektionen**

Export Credits Guarantee Board || Exportkreditnämnden

Swedish Fiscal Policy Council || Finanspolitiska rådet**

Financial Supervisory Authority || Finansinspektionen

National Board of Fisheries || Fiskeriverket

National Institute of Public Health || Folkhälsoinstitut, statens

Swedish Research Council for Environment || Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas

National Fortifications Administration || Fortifikationsverket

National Mediation Office || Medlingsinstitutet

Defence Material Administration || Försvarets materielverk

National Defence Radio Institute || Försvarets radioanstalt

Swedish Museums of Military History || Försvarshistoriska museer, statens

National Defence College || Försvarshögskolan

The Swedish Armed Forces || Försvarsmakten

Social Insurance Office || Försäkringskassan

Geological Survey of Sweden || Geologiska undersökning, Sveriges

Geotechnical Institute || Geotekniska institut, statens

The National Rural Development Agency || Glesbygdsverket

Graphic Institute and the Graduate School of Communications || Grafiska institutet och institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning

The Swedish Broadcasting Commission || Granskningsnämnden för Radio och TV

Swedish Government Seamen's Service || Handelsflottans kultur- och fritidsråd

Ombudsman for the Disabled || Handikappombudsmannen

Board of Accident Investigation || Haverikommission, statens

Courts of Appeal (6) || Hovrätterna (6)

Regional Rent and Tenancies Tribunals (12) || Hyres- och arendenämnder (12)

Committee on Medical Responsibility || Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

National Agency for Higher Education || Högskoleverket

Supreme Court || Högsta domstolen

National Institute for Psycho-Social Factors and Health || Institut för psykosocial miljömedicin, statens

National Institute for Regional Studies || Institut för tillväxtpolitiska studier

Swedish Institute of Space Physics || Institutet för rymdfysik

International Programme Office for Education and Training || Internationella programkontoret för utbildningsområdet**

Swedish Migration Board || Migrationsverket

Swedish Board of Agriculture || Jordbruksverk, statens

Office of the Chancellor of Justice || Justitiekanslern

Office of the Equal Opportunities Ombudsman || Jämställdhetsombudsmannen

National Judicial Board of Public Lands and Funds || Kammarkollegiet

Administrative Courts of Appeal (4) || Kammarrätterna (4)

National Chemicals Inspectorate || Kemikalieinspektionen

National Board of Trade || Kommerskollegium

Swedish Agency for Innovation Systems || Verket för innovationssystem (VINNOVA)

National Institute of Economic Research || Konjunkturinstitutet

Swedish Competition Authority || Konkurrensverket

College of Arts, Crafts and Design || Konstfack

College of Fine Arts || Konsthögskolan

National Museum of Fine Arts || Nationalmuseum

Arts Grants Committee || Konstnärsnämnden

National Art Council || Konstråd, statens

National Board for Consumer Policies || Konsumentverket

National Laboratory of Forensic Science || Kriminaltekniska laboratorium, statens

Prison and Probation Service || Kriminalvården

National Paroles Board || Kriminalvårdsnämnden

Swedish Enforcement Authority || Kronofogdemyndigheten

National Council for Cultural Affairs || Kulturråd, statens

Swedish Coast Guard || Kustbevakningen

National Land Survey || Lantmäteriverket

Royal Armoury || Livrustkammaren/Skoklosters slott/ Hallwylska museet

National Food Administration || Livsmedelsverk, statens

The National Gaming Board || Lotteriinspektionen

Medical Products Agency || Läkemedelsverket

County Administrative Courts (24) || Länsrätterna (24)

County Administrative Boards (24) || Länsstyrelserna (24)

National Government Employee and Pensions Board || Pensionsverk, statens

Market Court || Marknadsdomstolen

Swedish Meteorological and Hydrological Institute || Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges

Modern Museum || Moderna museet

Swedish National Collections of Music || Musiksamlingar, statens

Swedish Agency for Disability Policy Coordination || Myndigheten för handikappolitisk samordning**

Swedish Agency for Networks and Cooperation in Higher Education || Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning**

Commission for state grants to religious communities || Nämnden för statligt stöd till trossamfun**

Museum of Natural History || Naturhistoriska riksmuseet

National Environmental Protection Agency || Naturvårdsverket

Scandinavian Institute of African Studies || Nordiska Afrikainstitutet

Nordic School of Public Health || Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Recorders Committee || Notarienämnden

Swedish National Board for Intra Country Adoptions || Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Swedish Agency for Economic and Regional Growth || Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Office of the Ethnic Discrimination Ombudsman || Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Court of Patent Appeals || Patentbesvärsrätten

Patents and Registration Office || Patent- och registreringsverket

Swedish Population Address Register Board || Personadressregisternämnd statens, SPAR-nämnden

Swedish Polar Research Secretariat || Polarforskningssekretariatet

Press Subsidies Council || Presstödsnämnden

The Council of the European Social Fund in Sweden || Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige**

The Swedish Radio and TV Authority || Radio- och TV-verket

Government Offices || Regeringskansliet

Supreme Administrative Court || Regeringsrätten

Central Board of National Antiquities || Riksantikvarieämbetet

National Archives || Riksarkivet

Bank of Sweden || Riksbanken

Parliamentary Administrative Office || Riksdagsförvaltningen

The Parliamentary Ombudsmen || Riksdagens ombudsmän, JO

The Parliamentary Auditors || Riksdagens revisorer

National Debt Office || Riksgäldskontoret

National Police Board || Rikspolisstyrelsen

National Audit Bureau || Riksrevisionen

Travelling Exhibitions Service || Riksutställningar, Stiftelsen

National Space Board || Rymdstyrelsen

Swedish Council for Working Life and Social Research || Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

National Rescue Services Board || Räddningsverk, statens

Regional Legal-aid Authority || Rättshjälpsmyndigheten

National Board of Forensic Medicine || Rättsmedicinalverket

Sami (Lapp) School Board || Sameskolstyrelsen och sameskolor

Sami (Lapp) Schools ||

National Maritime Administration || Sjöfartsverket

National Maritime Museums || Maritima museer, statens

Swedish Commission on Security and Integrity Protection || Säkerhets- och intregritetsskyddsnämnden**

Swedish Tax Agency || Skatteverket

National Board of Forestry || Skogsstyrelsen

National Agency for Education || Skolverk, statens

Swedish Institute for Infectious Disease Control || Smittskyddsinstitutet

National Board of Health and Welfare || Socialstyrelsen

National Inspectorate of Explosives and Flammables || Sprängämnesinspektionen

Statistics Sweden || Statistiska centralbyrån

Agency for Administrative Development || Statskontoret

Swedish Radiation Safety Authority || Strålsäkerhetsmyndigheten

Swedish International Development Cooperation Authority || Styrelsen för internationellt utvecklings- samarbete, SIDA

National Board of Psychological Defence and Conformity Assessment || Styrelsen för psykologiskt försvar

Swedish Board for Accreditation || Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Swedish Institute || Svenska Institutet, stiftelsen

Library of Talking Books and Braille Publications || Talboks- och punktskriftsbiblioteket

District and City Courts (97) || Tingsrätterna (97)

Judges Nomination Proposal Committee || Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

Armed Forces' Enrolment Board || Totalförsvarets pliktverk

Swedish Defence Research Agency || Totalförsvarets forskningsinstitut

Swedish Board of Customs || Tullverket

Swedish Tourist Authority || Turistdelegationen

The National Board of Youth Affairs || Ungdomsstyrelsen

Universities and University Colleges || Universitet och högskolor

Aliens Appeals Board || Utlänningsnämnden

National Seed Testing and Certification Institute || Utsädeskontroll, statens

Swedish National Road Administration || Vägverket*

National Water Supply and Sewage Tribunal || Vatten- och avloppsnämnd, statens

National Agency for Higher Education || Verket för högskoleservice (VHS)

Swedish Agency for Economic and Regional Development || Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Swedish Research Council || Vetenskapsrådet'

National Veterinary Institute || Veterinärmedicinska anstalt, statens

Swedish National Road and Transport Research Institute || Väg- och transportforskningsinstitut, statens

National Plant Variety Board || Växtsortnämnd, statens

Swedish Prosecution Authority || Åklagarmyndigheten

Swedish Emergency Management Agency || Krisberedskapsmyndigheten

Board of Appeals of the Manna Mission || Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag**

DET FORENEDE KONGERIGE

Cabinet Office

Office of the Parliamentary Counsel

Central Office of Information

Charity Commission

Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)

Crown Prosecution Service

Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

Competition Commission

Gas and Electricity Consumers' Council

Office of Manpower Economics

Department for Children, Schools and Families

Department of Communities and Local Government

Rent Assessment Panels

Department for Culture, Media and Sport

British Library

British Museum

Commission for Architecture and the Built Environment

The Gambling Commission

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

Imperial War Museum

Museums, Libraries and Archives Council

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Natural History Museum

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Countryside Agency

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Royal Commission on Environmental Pollution

Department of Health

Dental Practice Board

National Health Service Strategic Health Authorities

NHS Trusts

Prescription Pricing Authority

Department for Innovation, Universities and Skills

Higher Education Funding Council for England

National Weights and Measures Laboratory

Patent Office

Department for International Development

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers

Department for Transport

Maritime and Coastguard Agency

Department for Work and Pensions

Disability Living Allowance Advisory Board

Independent Tribunal Service

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

Occupational Pensions Regulatory Authority

Regional Medical Service

Social Security Advisory Committee

Export Credits Guarantee Department

Foreign and Commonwealth Office

Wilton Park Conference Centre

Government Actuary's Department

Government Communications Headquarters

Home Office

HM Inspectorate of Constabulary

House of Commons

House of Lords

Ministry of Defence

Defence Equipment & Support

Meteorological Office

Ministry of Justice

Boundary Commission for England

Combined Tax Tribunal

Council on Tribunals

Court of Appeal - Criminal

Employment Appeals Tribunal

Employment Tribunals

HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeals Tribunal

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Office of the Social Security Commissioners

Parole Board and Local Review Committees

Pensions Appeal Tribunals

Public Trust Office

Supreme Court Group (England and Wales)

Transport Tribunal

The National Archives

National Audit Office

National Savings and Investments

National School of Government

Northern Ireland Assembly Commission

Northern Ireland Court Service

Coroners Courts

County Courts

Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

Crown Court

Enforcement of Judgements Office

Legal Aid Fund

Magistrates' Courts

Pensions Appeals Tribunals

Northern Ireland, Department for Employment and Learning

Northern Ireland, Department for Regional Development

Northern Ireland, Department for Social Development

Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development

Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure

Northern Ireland, Department of Education

Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment

Northern Ireland, Department of the Environment

Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety

Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister

Northern Ireland Office

Crown Solicitor's Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Forensic Science Laboratory of Northern Ireland

Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Service of Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service

Office of Fair Trading

Office for National Statistics

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners

Paymaster General's Office

Postal Business of the Post Office

Privy Council Office

Public Record Office

HM Revenue and Customs

The Revenue and Customs Prosecutions Office

Royal Hospital, Chelsea

Royal Mint

Rural Payments Agency

Scotland, Auditor-General

Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service

Scotland, General Register Office

Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

Scotland, Registers of Scotland

The Scotland Office

The Scottish Ministers

Architecture and Design Scotland

Crofters Commission

Deer Commission for Scotland

Lands Tribunal for Scotland

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Royal Botanic Garden, Edinburgh

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Scottish Further and Higher Education Funding Council

Scottish Law Commission

Community Health Partnerships

Special Health Boards

Health Boards

The Office of the Accountant of Court

High Court of Justiciary

Court of Session

HM Inspectorate of Constabulary

Parole Board for Scotland

Pensions Appeal Tribunals

Scottish Land Court

Sheriff Courts

Scottish Police Services Authority

Office of the Social Security Commissioners

The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees

Keeper of the Records of Scotland

The Scottish Parliamentary Body Corporate

HM Treasury

Office of Government Commerce

United Kingdom Debt Management Office

The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)

The Welsh Ministers

Higher Education Funding Council for Wales

Local Government Boundary Commission for Wales

The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

Valuation Tribunals (Wales)

Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards

Welsh Rent Assessment Panels

Noter til bilag 1

1.         Følgende betragtes ikke som omfattede udbud:

-           udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, vedrørende flyvekontroludstyr for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA

-           udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, vedrørende vare- eller tjenesteelementer, der indgår i udbud, og som ikke selv er omfattet af denne aftale, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA og Canada

før EU finder det godtgjort, at de pågældende parter giver tilsvarende adgang for varer, leverandører tjenesteydelser og tjenesteydere fra EU til deres relevante udbudsmarkeder.

2.         Bestemmelserne i artikel XVIII finder ikke anvendelse for leverandører og tjenesteydere fra Japan, Korea og USA ved bestridelse af kontrakter indgået med en leverandør eller tjenesteyder fra andre parter end de ovenfor nævnte, som er små eller mellemstore virksomheder ifølge de relevante bestemmelser i EU-retten, før EU finder det godtgjort, at de ikke længere anvender diskriminerende foranstaltninger til fordel for bestemte indenlandske små virksomheder og minoritetsejede virksomheder.

3.         "EU-medlemsstaternes ordregivende myndigheder" omfatter også alle underordnede ordregivere under en hvilken som helst ordregivende myndighed i en EU-medlemsstat, forudsat at de ikke har status som særskilt juridisk person.

4.         Hvad angår ordregiveres udbud på forsvars- og sikkerhedsområdet, er kun ikke-følsomt materiel og ikke-krigsmateriel, der er medtaget på listen i bilag 4, omfattet.

BILAG 2

Subcentrale ordregivere

Varer

Tærskelværdi:    200 000 SDR

Tjenesteydelser

Specificeret i bilag 5

Tærskelværdi:    200 000 SDR

Bygge- og anlægsarbejder

Specificeret i bilag 6

Tærskelværdi:    5 000 000 SDR

1.         ALLE REGIONALE OG LOKALE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER

Alle ordregivende myndigheder i administrative enheder som defineret i forordning nr. 1059/2003 – NUTS-forordningen[4].

I denne aftale forstås ved "regionale ordregivende myndigheder" ordregivende myndigheder i de administrative enheder, der hører under NUTS 1 og 2, jf. forordning nr. 1059/2003 – NUTS-forordningen.

I denne aftale forstås ved "lokale ordregivende myndigheder" ordregivende myndigheder i de administrative enheder, der hører under NUTS 3, og mindre administrative enheder, jf. forordning nr. 1059/2003 – NUTS-forordningen.

2.         ALLE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER, DER ER OFFENTLIGRETLIGE ORGANER, SOM DEFINERET I UNIONENS UDBUDSDIREKTIV

Ved "offentligretligt organ" forstås ethvert organ:

-           der er oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke behov af industriel eller kommerciel karakter, og

-           som er en juridisk person, og

-           hvis drift enten for mere end halvdelens vedkommende finansieres af staten, lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer, eller hvis drift er underlagt disses kontrol, eller hvortil staten, lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer udpeger mere end halvdelen af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet.

En vejledende liste over ordregivende myndigheder, som er offentligretlige organer er vedlagt.

Noter til bilag 2

1.         Følgende betragtes ikke som omfattede udbud:

-           udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, for så vidt angår leverandører, tjenesteydelser og tjenesteydere fra USA

-           udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, vedrørende flyvekontroludstyr for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA

-           udbud foretaget af byområder, som er opført under NUTS 1 og NUTS 2 i forordning nr. 1059/2003 (med efterfølgende ændringer – NUTS-forordningen), lokale ordregivere og offentligretlige organer, som er omfattet af dette bilag, for så vidt angår varer, tjenesteydelser, leverandører og tjenesteydere fra Canada.

-           udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, vedrørende vare- eller tjenesteelementer, der indgår i udbud, og som ikke selv er omfattet af denne aftale, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA og Canada

-           udbud mellem 200 000 SDR og 355 000 SDR, som foretages af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra Canada

før EU finder det godtgjort, at de pågældende parter giver tilsvarende adgang for varer, tjenesteydelser, leverandører og tjenesteydere fra EU til de relevante udbudsmarkeder.

2.         Bestemmelserne i artikel XVIII finder ikke anvendelse for leverandører og tjenesteydere fra Japan, Korea og USA ved bestridelse af kontrakter indgået med en leverandør eller tjenesteyder fra andre parter end de ovenfor nævnte, som er små eller mellemstore virksomheder ifølge de relevante bestemmelser i EU-retten, før EU finder det godtgjort, at de ikke længere anvender diskriminerende foranstaltninger til fordel for bestemte indenlandske små virksomheder og minoritetsejede virksomheder.

3.         Bestemmelserne i artikel XVIII finder ikke anvendelse for leverandører og tjenesteydere fra Japan, og Korea ved bestridelse af indgåelse af kontrakter foretaget af ordregivere i bilag 2, stk. 2, før EU finder det godtgjort, at de har afsluttet dækningen af subcentrale ordregivere.

4.         Bestemmelserne i artikel XVIII finder ikke anvendelse for Japan og Korea ved bestridelse af EU-ordregiveres indgåelse af kontrakter til en værdi på under den tærskelværdi, der gælder for samme kategori af kontrakter, der indgås af disse parter.

VEJLEDENDE LISTER OVER ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER, DER ER OFFENTLIGRETLIGE ORGANER, SOM DEFINERET I UNIONENS UDBUDSDIREKTIV

Belgien

Organer

A

– Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile – Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers

– Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

– Agence fédérale de Contrôle nucléaire – Federaal Agentschap voor nucleaire Controle

– Agence wallonne à l'Exportation

– Agence wallonne des Télécommunications

– Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées

– Aquafin

– Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

– Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces – Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Astrid

B

– Banque nationale de Belgique – Nationale Bank van België

– Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft

– Berlaymont 2000

– Bibliothèque royale Albert Ier – Koninklijke Bilbliotheek Albert I

– Bruxelles-Propreté – Agence régionale pour la Propreté – Net–Brussel – Gewestelijke Agentschap voor Netheid

– Bureau d'Intervention et de Restitution belge – Belgisch Interventie en Restitutiebureau

– Bureau fédéral du Plan – Federaal Planbureau

C

– Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage – Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

– Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins – Hulp en Voorzorgskas voor Zeevarenden

– Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges – Kas der geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

– Caisse nationale des Calamités – Nationale Kas voor Rampenschade

– Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Batellerie – Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart

– Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations (appelée habituellement «Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes») – Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd „Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten”)

– Centre d'Etude de l'Energie nucléaire – Studiecentrum voor Kernenergie

– Centre de recherches agronomiques de Gembloux

– Centre hospitalier de Mons

– Centre hospitalier de Tournai

– Centre hospitalier universitaire de Liège

– Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale – Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

– Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme – Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding

– Centre régional d'Aide aux Communes

– Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën

– Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent

– Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz – Contrôle comité voor Elekticiteit en Gas

– Comité national de l'Energie – Nationaal Comité voor de Energie

– Commissariat général aux Relations internationales

– Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie

– Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique

– Conseil central de l'Economie – Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

– Conseil économique et social de la Région wallonne

– Conseil national du Travail – Nationale Arbeidsraad

– Conseil supérieur de la Justice – Hoge Raad voor de Justitie

– Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises – Hoge Raad voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen

– Conseil supérieur des Classes moyennes

– Coopération technique belge – Belgische technische Coöperatie

D

– Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung

– Dienst voor de Scheepvaart

– Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs

– Domus Flandria

E

– Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française

– Export Vlaanderen

F

– Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven

– Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector

– Fonds bijzondere Jeugdbijstand

– Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires

– Fonds culturele Infrastructuur

– Fonds de Participation

– Fonds de Vieillissement – Zilverfonds

– Fonds d'Aide médicale urgente – Fonds voor dringende geneeskundige Hulp

– Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française

– Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom – Pensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom

– Fonds des Accidents du Travail – Fonds voor Arbeidsongevallen

– Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'Entreprises

– Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers

– Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale – Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest

– Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

– Fonds Film in Vlaanderen

– Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires – Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen

– Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers – Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnenschade

– Fonds piscicole de Wallonie

– Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers – Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten

– Fonds pour la Rémunération des Mousses – Fonds voor Scheepsjongens

– Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales – Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën

– Fonds voor flankerend economisch Beleid

– Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau souterraine

G

– Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten

– Grindfonds

H

– Herplaatsingfonds

– Het Gemeenschapsonderwijs

– Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten

I

– Institut belge de Normalisation – Belgisch Instituut voor Normalisatie

– Institut belge des Services postaux et des Télécommunications – Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

– Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle

– Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement – Brussels Instituut voor Milieubeheer

– Institut d'Aéronomie spatiale – Instituut voor Ruimte aëronomie

– Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises

– Institut des Comptes nationaux – Instituut voor de nationale Rekeningen

– Institut d'Expertise vétérinaire – Instituut voor veterinaire Keuring

– Institut du Patrimoine wallon

– Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen

– Institut géographique national – Nationaal geografisch Instituut

– Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine – Instelling voor de Ontwikkeling van ondergrondse Vergassing

– Institution royale de Messine – Koninklijke Gesticht van Mesen

– Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande – Universitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap

– Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française – Universitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap

– Institut national des Industries extractives – Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven

– Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail – Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden

– Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

– Institut national des Radioéléments – Nationaal Instituut voor Radio-Elementen

– Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie – Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

– Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail – Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden

– Institut royal belge des Sciences naturelles – Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

– Institut royal du Patrimoine culturel – Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

– Institut royal météorologique de Belgique – Koninklijk meteorologisch Instituut van België

– Institut scientifique de Service public en Région wallonne

– Institut scientifique de la Santé publique – Louis Pasteur – Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur

– Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

– Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

– Instituut voor het archeologisch Patrimonium

– Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen

– Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant

J

– Jardin botanique national de Belgique – Nationale Plantentuin van België

K

– Kind en Gezin

– Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen

L

– Loterie nationale – Nationale Loterij

M

– Mémorial national du Fort de Breendonk – Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

– Musée royal de l'Afrique centrale – Koninklijk Museum voor Midden- Afrika

– Musées royaux d'Art et d'Histoire – Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

– Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique – Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België

O

– Observatoire royal de Belgique – Koninklijke Sterrenwacht van België

– Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense – Centrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie

– Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de L'Emploi

– Office de Contrôle des Assurances – Controledienst voor de Verzekeringen

– Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités – Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen

– Office de la Naissance et de l'Enfance

– Office de Promotion du Tourisme

– Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer – Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid

– Office for Foreign Investors in Wallonia

– Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés – Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

– Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales – Rijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten

– Office national des Vacances annuelles – Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie

– Office national du Ducroire – Nationale Delcrederedienst

– Office régional bruxellois de l'Emploi – Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

– Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture

– Office régional pour le Financement des Investissements communaux

– Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

– Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel

– Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem

– Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest

– Orchestre national de Belgique – Nationaal Orkest van België

– Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles – Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen

P

– Palais des Beaux-Arts – Paleis voor schone Kunsten

– Participatiemaatschappij Vlaanderen

– Pool des Marins de la Marine marchande – Pool van de Zeelieden der Koopvaardij

R

– Radio et Télévision belge de la Communauté française

– Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea

S

– Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale – Brusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp

– Société belge d'Investissement pour les pays en développement – Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwinkkelingslanden

– Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon

– Société de Garantie régionale

– Sociaal economische Raad voor Vlaanderen

– Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées –Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

– Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement

– Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois

– Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon

– Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut

– Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur

– Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège

– Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg

– Société publique de Gestion de l'Eau

– Société wallonne du Logement et sociétés agréées

– Sofibail

– Sofibru

– Sofico

T

– Théâtre national

– Théâtre royal de la Monnaie – De Koninklijke Muntschouwburg

– Toerisme Vlaanderen

– Tunnel Liefkenshoek

U

– Universitair Ziekenhuis Gent

V

– Vlaams Commissariaat voor de Media

– Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

– Vlaams Egalisatie Rente Fonds

– Vlaamse Hogescholenraad

– Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

– Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek

– Vlaamse interuniversitaire Raad

– Vlaamse Landmaatschappij

– Vlaamse Milieuholding

– Vlaamse Milieumaatschappij

– Vlaamse Onderwijsraad

– Vlaamse Opera

– Vlaamse Radio- en Televisieomroep

– Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt

– Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde

– Vlaams Fonds voor de Lastendelging

– Vlaams Fonds voor de Letteren

– Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap

– Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw

– Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

– Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie

– Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie

– Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen

– Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

– Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing

– Vlaams Zorgfonds

– Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen

Bulgarien

Organer

– Икономически и социален съвет (Economic and Social Council)

– Национален осигурителен институт (National Social Security Institute)

– Национална здравноосигурителна каса (National Health Insurance Fund)

– Български червен кръст (Bulgarian Red Cross)

– Българска академия на науките (Bulgarian Academy of Sciences)

– Национален център за аграрни науки (National Centre for Agrarian Science)

– Български институт за стандартизация (Bulgarian Institute for Standardisation)

– Българско национално радио (Bulgarian National Radio)

– Българска национална телевизия (Bulgarian National Television)

Kategorier

Statslige virksomheder i henhold til artikel 62, stk. 3, i Търговския закон (обн., ДВ, бр.48/18.6.1991):

– Национална компания "Железопътна инфраструктура"

– ДП "Пристанищна инфраструктура"

– ДП "Ръководство на въздушното движение"

– ДП "Строителство и възстановяване"

– ДП "Транспортно строителство и възстановяване"

– ДП "Съобщително строителство и възстановяване"

– ДП "Радиоактивни отпадъци"

– ДП "Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда"

– ДП "Български спортен тотализатор"

– ДП "Държавна парично-предметна лотария"

– ДП "Кабиюк", Шумен

– ДП "Фонд затворно дело"

– Държавни дивечовъдни станции (State game breeding stations)

Statsuniversiteter, oprettet i henhold til artikel 13 i Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.112/27.12.1995):

– Аграрен университет – Пловдив (Agricultural University – Plovdiv)

– Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив (Academy of Music, Dance and Fine Arts – Plovdiv)

– Академия на Министерството на вътрешните работи

– Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo)

– Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" – Варна (N. Y. Vaptsarov Naval Academy – Varna)

– Висше строително училище "Любен Каравелов" – София (Civil Engineering Higher School "Lyuben Karavelov" – Sofia)

– Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" – София (Higher School of Transport "Todor Kableshkov" – Sofia)

– Военна академия "Г. С. Раковски" – София (Military Academy "G. S. Rakovski" – Sofia)

– Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" – София (State Academy of Music "Prof. Pancho Vladigerov" – Sofia)

– Икономически университет – Варна (University of Economics – Varna)

– Колеж по телекомуникации и пощи – София (College of Telecommunications and Posts – Sofia)

– Лесотехнически университет - София (University of Forestry – Sofia)

– Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна (Medical University "Prof. D-r Paraskev Stoyanov" – Varna)

– Медицински университет – Плевен (Medical University – Pleven)

– Медицински университет – Пловдив (Medical University – Plovdiv)

– Медицински университет – София (Medical University – Sofia)

– Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" – София (University of Mining and Geology "St. Ivan Rilski" – Sofia)

– Национален военен университет "Васил Левски" – Велико Търново (National Military University "Vasil Levski" – Veliko Tarnovo)

– Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" – София (National Academy of Theatre and Film Arts "Krasyo Sarafov" – Sofia)

– Национална спортна академия "Васил Левски" – София (National Sports Academy "Vasil Levski" – Sofia)

– Национална художествена академия – София (National Academy of Arts – Sofia)

– Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" (Plovdiv University "Paisiy Hilendarski")

– Русенски университет "Ангел Кънчев" (Ruse University "Angel Kanchev")

– Софийски университет "Св. Климент Охридски" (Sofia University "St. Kliment Ohridski")

– Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София (Specialised Higher School on Library Science and Information Technologies – Sofia)

– Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов (Academy of Economics "D. A. Tsenov" – Svishtov)

– Технически университет – Варна (Technical University – Varna)

– Технически университет – Габрово (Technical University – Gabrovo)

– Технически университет – София (Technical University – Sofia)

– Тракийски университет - Стара Загора (Trakia University – Stara Zagora)

– Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас (University "Prof. D-r Asen Zlatarov" – Burgas)

– Университет за национално и световно стопанство – София (University of National and World Economy – Sofia)

– Университет по архитектура, строителство и геодезия – София (University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy – Sofia)

– Университет по хранителни технологии – Пловдив (University of Food Technologies – Plovdiv)

– Химико-технологичен и металургичен университет - София (University of Chemical Technology and Metallurgy – Sofia)

– Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" (Shumen University "Konstantin Preslavski")

– Югозападен университет "Неофит Рилски" – Благоевград (South-West University "Neofit Rilski" – Blagoevgrad)

Stats- og kommuneskoler i henhold til Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86/18.10.1991)

Kulturinstitutter i henhold til Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр.50/1.6.1999):

– Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (National Library St. Cyril and St. Methodius)

– Българска национална фонотека (Bulgarian National Records Library)

– Българска национална филмотека (Bulgarian National Film Library)

– Национален фонд "Култура" (National Culture Fund)

– Национален институт за паметниците на културата (National Institute for Monuments of Culture)

– Театри (Theatres)

– Опери, филхармонии и ансамбли (Operas, philharmonic orchestras, ensembles)

– Музеи и галерии (Museums and galleries)

– Училища по изкуствата и културата (Art and culture schools)

– Български културни институти в чужбина (Bulgarian cultural institutes abroad)

Statslige og/eller kommunale hospitaler og klinikker, som er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999).

Hospitaler og klinikker, som er omhandlet i artikel 5, stk. 1, i Çàêîíà çà ëå÷åáíèòå çàâåäåíèÿ (îáí., ÄÂ, áð.62/9.7.1999):

– Домове за медико-социални грижи за деца (Medical and social care institutions for children)

– Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ (Medical institutions for inpatient psychiatric care)

– Центрове за спешна медицинска помощ (Centres for emergency medical care)

– Центрове за трансфузионна хематология (Centres for transfusion haematology)

– Болница "Лозенец" (Hospital "Lozenets")

– Военномедицинска академия (Military Medical Academy)

– Медицински институт на Министерство на вътрешните работи (Medical Institute to the Ministry of the Interior)

– Лечебни заведения към Министерството на правосъдието (Medical institutions to the Ministry of Justice)

– Лечебни заведения към Министерството на транспорта (Medical institutions to the Ministry of Transport)

Ikke-kommercielle juridiske personer, der er oprettet med henblik på ydelser af almen interesse i henhold til Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81/6.10.2000), og som opfylder betingelserne i artikel 1, stk. 21, i Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28/6.4.2004).

Tjekkiet

– Pozemkový fond and other state funds

– Česká národní banka

– Česká televize

– Český rozhlas

– Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní

– Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

– Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

– Universities

og andre juridiske personer oprettet ved en særlov, og til hvis drift der i overensstemmelse med budgetlovgivningen anvendes midler fra statsbudgettet, statslige fonde, bidrag fra internationale institutioner, distriktmyndighedernes budgetter eller selvstyrende regionale forvaltningsgrenes budgetter.

Danmark

Organer

– Danmarks Radio

– Det landsdækkende TV2

– Danmarks Nationalbank

– Sund og Bælt Holding A/S

– A/S Storebælt

– A/S Øresund

– Øresundskonsortiet

– Metroselskabet I/S

– Arealudviklingsselskabet I/S

– Statens og Kommunernes Indkøbsservice

– Arbejdsmarkedets Tillægspension

– Arbejdsmarkedets Feriefond

– Lønmodtagernes Dyrtidsfond

– Naviair

Kategorier

– De Almene Boligorganisationer (social housing organisations)

– Andre forvaltningssubjekter (other public administrative bodies)

– Universiteterne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007 af lov om universiteter (Universities, see Consolidation Act nr. 1368 of 7 December 2007 on universities)

Tyskland

Kategorier

Offentligretlige juridiske personer

Offentlige instanser, institutioner og fonde, som er oprettet af staten, delstaterne eller de lokale myndigheder, bl.a. på følgende områder:

(1)        Myndigheder:

– Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften – (universities and established student bodies),

– berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) – [professional associations representing lawyers, notaries, tax consultants, accountants, architects, medical practitioners and pharmacists],

– Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) – [business and trade associations: agricultural and craft associations, chambers of industry and commerce, craftmen's guilds, tradesmen's associations],

– Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger)– [social security institutions: health, accident and pension insurance funds],

– kassenärztliche Vereinigungen – (associations of panel doctors),

– Genossenschaften und Verbände – (cooperatives and other associations).

(2)        Institutioner og fonde

Almennyttige organer, der er undergivet kontrol fra statens side, og som virker på bl.a. følgende områder:

– Rechtsfähige Bundesanstalten – (Federal institutions having legal capacity),

– Versorgungsanstalten und Studentenwerke – (pension organisations and students' unions),

– Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen – (cultural, welfare and relief foundations).

Privatretlige juridiske personer

Almennyttige organer, herunder Versorgungsunternehmen (kommunale serviceinstitutioner), der er undergivet kontrol fra statens side:

– Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten)– [health: hospitals, health resort establishments, medical research institutes, testing and carcase-disposal establishments],

– Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) – [culture: public theatres, orchestras, museums, libraries, archives, zoological and botanical gardens],

– Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinderund Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) – [social welfare: nursery schools, children's playschools, rest-homes, children's homes, hostels for young people, leisure centres, community and civic centres, homes for battered wives, old people's homes, accommodation for the homeless],

– Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) – [sport: swimming baths, sports facilities],

– Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) – [safety: fire brigades, other emergency services],

– Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volksschulen) [education: training, further training and retraining establishments, adult evening classes],

– Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) – [science, research and development: large-scale research institutes, scientific societies and associations, bodies promoting science],

– Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) – [refuse and garbage disposal services: street cleaning, waste and sewage disposal],

– Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen soweit im Allgemeininteresse tätig, Wohnraumvermittlung)– [building, civil engineering and housing: town planning, urban development, housing, enterprises (insofar as they operate in the general interest), housing agency services],

– Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) – (economy: organizations promoting economic development),

– Friedhofs- und Bestattungswesen – (cemeteries and burial services),

– Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) – [cooperation with developing countries: financing, technical cooperation, development aid, training].

Estland

– Eesti Kunstiakadeemia;

– Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia;

– Eesti Maaülikool;

– Eesti Teaduste Akadeemia;

– Eesti Rahvusringhaaling;

– Tagatisfond;

– Kaitseliit;

– Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut;

– Eesti Haigekassa;

– Eesti Kultuurkapital;

– Notarite Koda;

– Rahvusooper Estonia;

– Eesti Rahvusraamatukogu;

– Tallinna Ülikool;

– Tallinna Tehnikaülikool;

– Tartu Ülikool;

– Eesti Advokatuur;

– Audiitorkogu;

– Eesti Töötukassa;

– Eesti Arengufond;

Kategorier

Andre offentlig- eller privatretlige juridiske personer i henhold til artikel 10, stk. 2, i lov om udbud (RT I 21.7.2007, 15, 76).

Irland

Organer

– Enterprise Ireland [Marketing, technology and enterprise development]

– Forfás [Policy and advice for enterprise, trade, science, technology and innovation]

– Industrial Development Authority

– FÁS [Industrial and employment training]

– Health and Safety Authority

– Bord Fáilte Éireann – [Tourism development]

– CERT [Training in hotel, catering and tourism industries]

– Irish Sports Council

– National Roads Authority

– Údarás na Gaeltachta – [Authority for Gaelic speaking regions]

– Teagasc [Agricultural research, training and development]

– An Bord Bia – [Food industry promotion]

– Irish Horseracing Authority

– Bord na gCon – [Greyhound racing support and development]

– Marine Institute

– Bord Iascaigh Mhara – [Fisheries Development]

– Equality Authority

– Legal Aid Board

– Forbas [Forbairt]

Kategorier

– Health Service Executive (den centrale sundhedsstyrelse)

– Sygehuse og andre institutioner af offentlig karakter

– Vocational Education Committees — (erhvervsuddannelsesudvalg)

– Højere skoler og institutioner for undervisning af offentlig karakter

– Centrale og regionale fiskerimyndigheder

– Regionale turistkontorer

– Nationale tilsynsmyndigheder og nævn [f.eks. vedrørende telekommunikation, energi, byplanlægning m.m.]

– Organer, der varetager særlige opgaver i forskellige offentlige sektorer [f.eks. Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority m.fl.]

– Andre offentlige organer, der falder under definitionen af offentligretlige organer.

Grækenland

Kategorier

a)         Offentligretlige virksomheder og enheder.

b)         Privatretlige juridiske personer, der er underlagt staten, eller som efter gældende ret regelmæssigt modtager mindst 50 % af deres årlige budget i støtte via statslige midler, eller hvor staten ejer mindst 51 % af selskabskapitalen.

c)         Privatretlige juridiske personer, der er underlagt offentligretlige juridiske personer, lokale administrative enheder på alle niveauer, herunder det græske centralforbund for lokale administrative enheder (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), samt lokale sammenslutninger af kommuner, offentligretlige virksomheder og enheder og juridiske personer, som er nævnt i litra b), eller som efter gældende ret eller egne vedtægter regelmæssigt modtager mindst 50 % af deres årlige budget i støtte fra disse, eller hvor de pågældende offentligretlige juridiske personer ejer mindst 51 % af selskabskapitalen.

Spanien

Kategorier

– Offentligretlige organer og enheder, der er omfattet af "Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector público" (den centrale lovgivning om udbud), jf. artikel 3 heri, bortset fra dem, der hører under "Administración General del Estado" (den generelle statslige forvaltning) og "Administración de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales" (de selvstyrende regioners og de lokale myndigheders forvaltning).

– "Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social" – (forvaltningsmyndigheder og fælles tjenester inden for social sikring).

Frankrig

Organer

– Konsulære selskaber og foretagender, handels- og industrikamre (CCI), erhvervsorganisationer, håndværksråd og landbrugsorganisationer.

Kategorier

(1)        Statslige offentlige institutioner:

– Académie des Beaux-arts

– Académie française

– Académie des inscriptions et belles-lettres

– Académie des sciences

– Académie des sciences morales et politiques

– Banque de France

– Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement

– Ecoles d'architecture

– Imprimerie Nationale

– Institut national de la consommation

– Reunion des musées nationaux

– Thermes nationaux – Aix-les-Bains

– Ecole Technique professionelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

– Ecole de Sylviculture de Crogny

– Ecole de Viticulture et d'œnologie de la Tour Blanche (Gironde)

– Groupements d'intérêt public; exemples:

– Agence EduFrance

– ODIT France (observation, développement et ingénierie touristique)

– Agence nationale de lutte contre l'illettrisme

(2)        Offentlige institutioner af administrativ karakter på regionalt, departementalt eller lokalt plan:

– Collèges — (skoler med overbygningsklasser)

– Lycée — (gymnasier)

– Etablissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole

– Etablissements publics hospitaliers — (offentlige hospitaler) (f.eks.: l'Hôpital Départemental Dufresne-Sommeiller)

– Offices publics de l'habitat

(3)        Sammenslutninger af regionale og lokale myndigheder:

– Etablissements publics de coopération intercommunale (offentlige institutioner, der varetager samarbejdet mellem kommuner)

– Institutions interdépartementales et interrégionales (institutioner, der er fælles for flere departementer og regioner)

– Syndicat des transports d’Ile-de-France.

Italien

Organer

– Società Stretto di Messina S.p.A.

– Mostra d'oltremare S.p.A.

– Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

– Società nazionale per l'assistenza al volo S.p.A. - ENAV

– ANAS S.p.A

Kategorier

– Consorzi per le opere idrauliche (vandbygningskonsortier)

– Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (statsuniversiteter, statslige universitetsinstitutter, konsortier for udbygning af universiteter)

– Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (offentlige vælfærds- og velgørenhedsinstitutioner)

– Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (højere videnskabelige og kulturelle institutter, observatorier for astronomi, astrofysik, geofysik og vulkanologi)

– Enti di ricerca e sperimentazione (organer for forskning og forsøgsaktiviteter)

– Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (forvaltningsorganer for obligatoriske socialsikringsordninger)

– Consorzi di bonifica (konsortier for grundforbedringsarbejder)

– Enti di sviluppo e di irrigazione (udviklings- og vandingsforetagender)

– Consorzi per le aree industriali (konsortier for industriområder)

– Enti preposti a servizi di pubblico interesse (organer, der leverer almennyttige tjenesteydelser)

– Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (offentlige organer, der beskæftiger sig med underholdnings-, sports-, turist- og fritidsaktiviteter)

– Enti culturali e di promozione artistica (organer, der virker til fremme af kulturelle og kunstneriske aktiviteter).

Cypern

– Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

– Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

– Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

– Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

– Εφοριακό Συμβούλιο

– Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών

– Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

– Πανεπιστήμιο Κύπρου

– Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

– Ένωση Δήμων

– Ένωση Κοινοτήτων

– Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας

– Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής

– Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

– Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού

– Κεντρικό Ταμείο Αδειών

– Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

– Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου

– Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας

– Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας

– Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

– Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

– Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης

– Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών

– Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

– Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

– Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης

– Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

– Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων

– Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας

– Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων

– Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών

– Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου

– Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου

– Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

– Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων

– Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου

– Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

– Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου

– Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου

– Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

– Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

– Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

– Συμβούλια Αποχετεύσεων (This category refers to the Συμβούλια Αποχετεύσεων established and operating according to the Provisions of the Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου Ν.1(Ι) of 1971)

– Συμβούλια Σφαγείων (This category refers to the Κεντρικά και Κοινοτικά Συμβούλια Σφαγείων run by local authorities, established and operating according to the provisions of the Σφαγείων Νόμου N.26(Ι) of 2003)

– Σχολικές Εφορείες (This category refers to the Σχολικές Εφορείες established and operating according to the provisions of the Σχολικών Εφορειών Νόμου N.108 af 2003)

– Ταμείο Θήρας

– Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών

– Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου

– Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

– Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου

– Ειδικό Ταμείο Παραχώρησης Επιδόματος Διακίνησης Αναπήρων

– Ταμείο Ευημερίας Εθνοφρουρού

– Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου

Letland

– Privatretlige enheder, der foretager udbud i henhold til "Publisko iepirkumu likuma prasîbâm".

Litauen

– Forsknings- og uddannelsesinstitutioner (højere læreanstalter, videnskabelige forskningsinstitutioner, forsker- og teknologiparker samt andre institutioner, der beskæftiger sig med evaluering eller tilrettelæggelse af forskning og uddannelse)

– Uddannelsesinstitutioner (højere læreanstalter, erhvervsgymnasier, skoler, førskoleinstitutioner, institutioner for uformelle uddannelser, specialskoler og andre undervisningsinstitutioner)

– Kulturelle institutioner (teatre, museer, biblioteker m.m.)

– Institutioner inden for sundhedsvæsenet (klinikker og hospitaler, offentlige apoteker og andre institutioner inden for sundhedsvæsenet)

– Socialforsorgsinstitutioner

– Institutioner for idræt og sport (sportsklubber, sportsskoler, sportscentre, sportsanlæg m.m.)

– Forsvarets institutioner

– Miljøinstitutioner

– Institutioner til varetagelse af den offentlige sikkerhed og orden

– Institutioner inden for civilberedskab og redningsvæsen

– Institutioner inden for turisme (turistkontorer m.m.)

– Andre offentlig- og privatretlige organer i henhold til bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, i lov om udbud ("Valstybës þinios"(Official Gazette) No. 84-2000, 1996; No 4-102, 2006).

Luxembourg

– Statslige offentlige institutioner under tilsyn af et medlem af regeringen:

– Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg

– Fonds de Rénovation de Quatre Ilôts de la Vieille Ville de Luxembourg

– Fonds Belval

– Offentlige institutioner under kommunernes tilsyn

– Kommunesammenslutninger som oprettet i henhold til lov af 23. februar 2001 om kommunesammenslutninger.

Ungarn

Organer

– Egyes költségvetési szervek (visse budgetorganer)

– Az elkülönített állami pénzalapok kezelõje (forvaltningsorganer for de særskilte statslige fonde)

– A közalapítványok (offentlige fonde)

– A Magyar Nemzeti Bank

– A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.

– A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság

– A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság

– A közszolgálati műsorszolgáltatók (public service radio- og tv-selskaber)

– Azok a közműsor-szolgáltatók, amelyek működését többségi részben állami, illetve önkormányzati költségvetésből finanszírozzák (offentlige radio- og tv-selskaber, der primært finansieres af det offentlige)

– Az Országos Rádió és Televízió Testület.

Kategorier

– Almennyttige organisationer, der kontrolleres af offentlige organer eller primært finansieres af det offentlige

– Organisationer oprettet ved en lov, der indeholder bestemmelser om deres offentlige opgaver og drift, og som kontrolleres af offentlige organer eller primært finansieres af det offentlige

– Organisationer, der er oprettet af offentlige organer for at varetage nogle af disses grundlæggende opgaver, og som kontrolleres af de offentlige organer.

Malta

– Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)

– Kunsill Malti Għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Malta Council for Economic and Social Development).

– Awtorità tax-Xandir (Broadcasting Authority)

– Industrial Projects and Services Ltd.

– Kunsill ta' Malta għax-Xjenza u Teknoloġija (Malta Council for Science and Technology)

– Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)

– Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (Malta Financial Services Authority)

– Borża ta' Malta (Malta Stock Exchange)

– Awtorità dwar Lotteriji u l-Loghob (Lotteries and Gaming Authority)

– Awtorità tal-Istatistika ta' Malta (Malta Statistics Authority)

– Sezzjoni ta' Konformità mat-Taxxa (Tax Compliance Unit)

– Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice & Home Affairs)

– Ċentru Malti tal-Arbitraġġ (Malta Arbitration Centre)

– Kunsilli Lokali (Local Councils)

– Ministeru tal-Edukazzjoni, Żgħażagħ u Impjiegi (Ministry of Education, Youth and Employment)

– Junior College

– Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (Malta College of Arts Science and Technology)

– Università` ta' Malta (University of Malta)

– Fondazzjoni għall-Istudji Internazzjonali (Foundation for International Studies)

– Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada (Foundation for Tomorrow's Schools)

– Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi (Foundation for Educational Services)

– Korporazzjoni tal-Impjieg u t-Taħriġ (Employment and Training Corporation)

– Awtorità` tas-Saħħa u s-Sigurtà (Occupational Health and Safety Authority)

– Istitut għalStudji Turistiċi (Institute for Tourism Studies)

– Kunsill Malti għall-Isport

– Bord tal-Koperattivi (Cooperatives Board)

– Pixxina Nazzjonali tal-Qroqq (National Pool tal-Qroqq)

– Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)

– Awtorità Maltija-għat-Turiżmu (Malta Tourism Authority)

– Heritage Malta

– Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti (National Council for Culture and the Arts)

– Ċentru għall-Kreativita fil-Kavallier ta' San Ġakbu (St. James Cavalier Creativity Centre)

– Orkestra Nazzjonali (National Orchestra)

– Teatru Manoel (Manoel Theatre)

– Ċentru tal- Konferenzi tal-Mediterran (Mediterranean Conference Centre)

– Ċentru Malti għar-Restawr (Malta Centre for Restoration)

– Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali (Superintendence of Cultural Heritage)

– Fondazzjoni Patrimonju Malti

– Ministeru tal-Kompetittività u l-Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)

– Awtorità` ta' Malta dwar il-Komuikazzjoni (Malta Communications Authority)

– Awtorità` ta' Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority)

– Ministeru tar-Riżorsi u Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)

– Awtorità` ta' Malta dwar ir-Riżorsi (Malta Resources Authority)

– Kunsill Konsultattiv dwar l-Industija tal-Bini (Building Industry Consultative Council)

– Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)

– Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Komunità (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)

– Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Foundation for Medical Services)

– Sptar Zammit Clapp (Zammit Clapp Hospital)

– Sptar Mater Dei (Mater Dei Hospital)

– Sptar Monte Carmeli (Mount Carmel Hospital)

– Awtorità dwar il-Mediċini (Medicines Authority)

– Kumitat tal-Welfare (Welfare Committee)

– Ministeru għall-Investiment, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and Information Technology)

– Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (Malta National Laboratory)

– MGI/Mimcol

– Gozo Channel Co. Ltd.

– Kummissjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data (Data Protection Commission)

– MITTS

– Sezzjoni tal-Privatizzazzjoni (Privatization Unit)

– Sezzjoni għan-Negozjati Kollettivi (Collective Bargaining Unit)

– Malta Enterprise

– Malta Industrial Parks

– Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)

– Awtorità ta' Malta għall-Ambjent u l-Ippjanar (Malta Environment and Planning Authority).

– Wasteserv Malta Ltd.

– Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)

– Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Socjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)

– Awtorità tad-Djar (Housing Authority).

– Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali (Foundation for Social Welfare Services)

– Sedqa.

– Appoġġ.

– Kummissjoni Nazzjonali Għal Persuni b'Diżabilità (National Commission for Disabled Persons)

– Sapport

– Ministeru għall-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)

– Istitut Internazzjonali tal-Anzjani (International Institute on Ageing)

Nederlandene

Organer

– Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministry of the Interior)

– Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (Netherlands Institute for the Fire Service and for Combating Emergencies) (NIBRA)

– Nederlands Bureau Brandweer Examens (Netherlands Fire Service ExaminationBoard) (NBBE)

– Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie National Institute for Selection and Education of Policemen) (LSOP)

– 25 afzonderlijke politieregio's – (25 individual police regions)

– Stichting ICTU (ICTU Foundation)

– Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (Cooperation Service Police Netherlands)

– Ministerie van Economische Zaken (Ministry of Economic Affairs)

– Stichting Syntens – (Syntens)

– Van Swinden Laboratorium B.V. – (NMi van Swinden Laboratory)

– Nederlands Meetinstituut B.V. – (Nmi Institute for Metrology and Technology)

– Nederland Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) – (Netherlands Agency for Aerospace Programmes)

– Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (Netherlands Board of Tourism and Conventions)

– Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) (Cooperative Body of the provincial governments of the Northern Netherlands)

– Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V.(Oost N.V.) – Development Agency East Netherlands

– LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF)

– Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) – (NOM Investment Development)

– Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) – (North Brabant Development Agency)

– Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta) – (Independent Post and Telecommunications Authority)

– Centraal Bureau voor de Statistiek (Central Bureau of Statistics) (CBS)

– Energieonderzoek Centrum Nederland – (Energy Research Centre of The Netherlands) (ECN)

– Stichting PUM (Programma Uitzending Managers) (Netherlands Management Consultants Programme)

– Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (CSR Netherlands: Centre of Expertise) (MVO)

– Kamer van Koophandel Nederland (Netherlands Chamber of Commerce)

– Ministry of Finance

– De Nederlandse Bank N.V. – (Netherlands Central Bank)

– Autoriteit Financiële Markten – (Netherlands Authority for the Financial Markets)

– Pensioen- & Verzekeringskamer – (Pensions and Insurance Supervisory Authority of the Netherlands)

– Ministry of Justice

– Stichting Reclassering Nederland (SRN) – (Netherlands Rehabilitation Agency)

– Stichting VEDIVO – (VEDIVO Agency, Association for Managers in the (Family) Guardianship)

– Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen – (Guardianship and Family Guardianship Institutions)

– Stichting Halt Nederland (SHN) – (Netherlands Halt (the alternative) Agency)

– Particuliere Internaten – (Private Boarding Institutions)

– Particuliere Jeugdinrichtingen – (Penal Institutions for Juvenile Offenders)

– Schadefonds Geweldsmisdrijven – (Damages Fund for Violent Crimes)

– Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) – (Agency for the Reception of Asylum Seekers)

– Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) – (National Support and Maintenance Agency)

– Landelijke organisaties slachtofferhulp – (National Victim Compensation Organisations)

– College Bescherming Persoongegevens – (Netherlands Data Protection Authority

– Raden voor de Rechtsbijstand – (Legal Assistance Councils)

– Stichting Rechtsbijstand Asiel – (Asylum Seekers Legal Advice Centres)

– Stichtingen Rechtsbijstand – (Legal Assistance Agencies)

– Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR) – (National Bureau against Racial Discrimination)

– Clara Wichman Instituut – (Clara Wichman Institute)

– Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality

– Bureau Beheer Landbouwgronden – (Land Management Service)

– Faunafonds – (Fauna Fund)

– Staatsbosbeheer – (National Forest Service)

– Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding – (Netherlands Bureau for Food and Nutrition Education)

– Universiteit Wageningen – (Wageningen University and Research Centre)

– Stichting DLO – (Agricultural Research Department)

– (Hoofd) productschappen – (Commodity Boards)

– Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ministry of Education, Culture and Science)

Myndigheder med kompetence for:

– offentlige eller offentligt finansierede skoler for undervisning på primærtrinnet i henhold til Wet op het primair onderwijs (lov om undervisning på primærtrinnet)

– offentlige eller offentligt finansierede skoler for specialundervisning på primærtrinnet i henhold til Wet op het primair onderwijs (lov om undervisning på primærtrinnet)

– offentlige eller offentligt finansierede skoler eller institutter for specialundervisning eller videregående specialundervisning i henhold til Wet op de expertisecentra (lov om ekspertisecentre)

– offentlige eller offentligt finansierede skoler eller institutter for videregående undervisning i henhold til Wet op het voortgezet onderwijs (lov om videregående undervisning)

– offentlige eller offentligt finansierede institutter i henhold til Wet Educatie en Beroepsonderwijs (lov om uddannelse og erhvervsuddannelse)

– offentligt finansierede universteter og højere læreanstalter, Åbent Universitet og universitetshospitaler i henhold til Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (lov om videregående uddannelser og videnskabelig forskning)

– skolevejledningtjenester som fastsat i Wet op het primair onderwijs (lov om undervisning på primærtrinnet) eller i Wet op de expertisecentra (lov om ekspertisecentre)

– nationale pædagogiske centre i henhold til Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (lov om tilskud til nationale uddannelsesmæssige støtteaktiviteter)

– radio- og tv-spredningsorganisationer som fastsat i Mediawet (medieloven), der finansieres med mere end 50 % af Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

– organer som defineret i Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten (lov om privatisering af nationale tjenester).

– andre organisationer og institutioner inden for undervisning, kultur og videnskab, som finansieres med mere end 50 % af Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

– Alle organisationer, der finansieres med mere end 50 % af Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bl.a.:

– Bedrijfsfonds voor de Pers (BvdP);

– Commissariaat voor de Media (CvdM);

– Informatie Beheer Groep (IB-Groep);

– Koninklijke Bibliotheek (KB);

– Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW);

– Vereniging voor Landelijke organen voor beroepsonderwijs (COLO);

– Nederlands Vlaams Accreditatieorgaan Hoger Onderwijs (NVAO);

– Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst;

– Fonds voor Amateurkunsten en Podiumkunsten;

– Fonds voor de scheppende toonkunst;

– Mondriaanstichting;

– Nederlands fonds voor de film;

– Stimuleringsfonds voor de architectuur;

– Fonds voor Podiumprogrammering- en marketing;

– Fonds voor de letteren;

– Nederlands Literair Productie- en Vertalingsfonds;

– Nederlandse Omroepstichting (NOS);

– Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderwijs (TNO);

– Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO);

– Stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepproducties (STIFO);

– Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs (VF);

– Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic);

– Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs;

– Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG);

– Stichting ICT op school;

– Stichting Anno;

– Stichting Educatieve Omroepcombinatie (EduCom);

– Stichting Kwaliteitscentrum Examinering (KCE);

– Stichting Kennisnet;

– Stichting Muziek Centrum van de Omroep;

– Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt (NL-BIF);

– Stichting Centraal Bureau voor Genealogie;

– Stichting Ether Reclame (STER);

– Stichting Nederlands Instituut Architectuur en Stedenbouw;

– Stichting Radio Nederland Wereldomroep;

– Stichting Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL);

– Stichting tot Exploitatie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie (RKD);

– Stichting Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt;

– Stichting Nationaal Restauratiefonds;

– Stichting Forum voor Samenwerking van het Nederlands Archiefwezen en Documentaire Informatie;

– Rijksacademie voor Beeldende Kunst en Vormgeving;

– Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland;

– Stichting Nederlands Instituut voor Fotografie;

– Nederlandse Taalunie;

– Stichting Participatiefonds voor het onderwijs;

– Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent;

– Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF;

– Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut;

– College van Beroep voor het Hoger Onderwijs;

– Vereniging van openbare bibliotheken NBLC;

– Stichting Muziek Centrum van de Omroep;

– Nederlandse Programmastichting;

– Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties;

– Stichting Lezen;

– Centrum voor innovatie van opleidingen;

– Instituut voor Leerplanontwikkeling;

– Landelijk Dienstverlenend Centrum voor studie- en beroepskeuzevoorlichting;

– Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie;

– Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs;

– BVE-Raad;

– Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven;

– Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs;

– Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs;

– Combo, Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie;

– Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs;

– Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO;

– Stichting SoFoKles;

– Europees Platform;

– Stichting mobiliteitsfonds HBO;

– Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum;

– Stichting minderheden Televisie Nederland;

– Stichting omroep allochtonen;

– Stichting Multiculturele Activiteiten Utrecht;

– School der Poëzie;

– Nederlands Perscentrum;

– Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum;

– Bibliotheek voor varenden;

– Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden;

– Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken;

– Nederlandse luister- en braillebibliotheek;

– Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang;

– Bibliotheek Le Sage Ten Broek;

– Doe Maar Dicht Maar;

– ElHizjra;

– Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten;

– Fund for Central and East European Bookprojects;

– Jongeren Onderwijs Media;

– Ministry of Social Affairs and Employment

– Sociale Verzekeringsbank – (Social Insurance Bank)

– Sociaal Economische Raad (SER) – (Social and Economic Council in the Netherlands)

– Raad voor Werk en Inkomen (RWI) – (Council for Work and Income)

– Centrale organisatie voor werk en inkomen – (Central Organisation for Work and Income)

– Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen – (Implementing body for employee insurance schemes)

– Ministry of Transport, Communications and Public Works

– RDW, Dienst Wegverkeer

– Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) – (Air Traffic Control Agency)

– Nederlandse Loodsencorporatie (NLC) – (Netherlands maritime pilots association)

– Regionale Loodsencorporatie (RLC) – (Regional maritime pilots association)

– Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment

– Kadaster – (Public Registers Agency)

– Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting – (Central Housing Fund)

– Stichting Bureau Architectenregister – (Architects Register)

– Ministry of Health, Welfare and Sport

– Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)

– College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) – (Medicines Evaluation Board)

– Commissies voor gebiedsaanwijzing

– College sanering Ziekenhuisvoorzieningen – (National Board for Redevelopment of Hospital Facilities)

– Zorgonderzoek Nederland (ZON) – (Health Research and Development Council)

– Inspection bodies under the Wet medische hulpmiddelen – (Law on Medical Appliances)

– N.V. KEMA/Stichting TNO Certification – (KEMA/TNO Certification)

– College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) – (National Board for Hospital Facilities)

– College voor Zorgverzekeringen (CVZ) – (Health Care Insurance Board)

– Nationaal Comité 4 en 5 mei – (National 4 and 5 May Committee)

– Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) – (Pension and Benefit Board)

– College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) – (Health Service Tariff Tribunal)

– Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)

– Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM) – (Foundation for the Advancement of Public Health and Envireonment)

– Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS

– Stichting Sanquin Bloedvoorziening – (Sanquin Blood Supply Foundation)

– College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG (Supervisory Board of Health Care Insurance Committees for registration of professional health care practices)

– Ziekenfondsen – (Health Insurance Funds)

– Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) – (Netherlands Transplantation Foundation)

– Regionale Indicatieorganen (RIO's) – (Regional bodies for Need Assessment).

Østrig

– Alle organer af almennyttig karakter, der er underlagt Rechnungshof's (revisionsrettens) budgetkontrol.

Polen

(1)        Offentlige universiteter og højere læreanstalter:

– Uniwersytet w Białymstoku

– Uniwersytet w Gdańsku

– Uniwersytet Śląski

– Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

– Katolicki Uniwersytet Lubelski

– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

– Uniwersytet Łódzki

– Uniwersytet Opolski

– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

– Uniwersytet Mikołaja Kopernika

– Uniwersytet Szczeciński

– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

– Uniwersytet Warszawski

– Uniwersytet Rzeszowski

– Uniwersytet Wrocławski

– Uniwersytet Zielonogórski

– Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

– Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

– Akademia Górniczo-Hutnicza im, St Staszica w Krakowie

– Politechnika Białostocka

– Politechnika Częstochowska

– Politechnika Gdańska

– Politechnika Koszalińska

– Politechnika Krakowska

– Politechnika Lubelska

– Politechnika Łódzka

– Politechnika Opolska

– Politechnika Poznańska

– Politechnika Radomska im, Kazimierza Pułaskiego

– Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

– Politechnika Szczecińska

– Politechnika Śląska

– Politechnika Świętokrzyska

– Politechnika Warszawska

– Politechnika Wrocławska

– Akademia Morska w Gdyni

– Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie

– Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

– Akademia Ekonomiczna w Krakowie

– Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

– Szkoła Główna Handlowa

– Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

– Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie

– Akademia Pedagogiki Specjalnej Im. Marii Grzegorzewskiej

– Akademia Podlaska w Siedlcach

– Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

– Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

– Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie

– Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie

– Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie

– Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

– Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

– Akademia Rolnicza w Lublinie

– Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

– Akademia Rolnicza w Szczecinie

– Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

– Akademia Rolnicza we Wrocławiu

– Akademia Medyczna w Białymstoku

– Akademia Medyczna imt Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

– Akademia Medyczna w Gdańsku

– Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

– Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

– Akademia Medyczna w Lublinie

– Uniwersytet Medyczny w Łodzi

– Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

– Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

– Akademia Medyczna w Warszawie

– Akademia Medyczna im, Piastów Śląskich we Wrocławiu

– Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

– Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

– Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu

– Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

– Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu

– Instytut Teologiczny im. Świętego Jana Kantego w Bielsku-Białej

– Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

– Akademia Obrony Narodowej

– Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

– Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi

– Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

– Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta

– Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu

– Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

– Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

– Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

– Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

– Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

– Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

– Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

– Akademia Muzyczna w Krakowie

– Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

– Akademia Muzyczna im, Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

– Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie

– Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

– Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

– Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

– Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

– Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

– Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

– Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

– Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

– Akademia Sztuk Pięknych Katowicach

– Akademia Sztuk Pięknych im, Jana Matejki w Krakowie

– Akademia Sztuk Pięknych im, Władysława Strzemińskiego w Łodzi

– Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

– Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

– Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

– Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

– Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im, Leona Schillera w Łodzi

– Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks, Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

– Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Witelona w Legnicy

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Amosa Kodeńskiego w Lesznie

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Stanisława Staszica w Pile

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

– Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Gródka w Sanoku

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

– Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

– Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

(2)        Selvstyrende regionale og lokale kulturinstitutioner

(3)        Nationalparker:

– Babiogórski Park Narodowy

– Białowieski Park Narodowy

– Biebrzański Park Narodowy

– Bieszczadzki Park Narodowy

– Drawieński Park Narodowy

– Gorczański Park Narodowy

– Kampinoski Park Narodowy

– Karkonoski Park Narodowy

– Magurski Park Narodowy

– Narwiański Park Narodowy

– Ojcowski Park Narodowy

– Park Narodowy "Bory Tucholskie"

– Park Narodowy Gór Stołowych

– Park Narodowy "Ujście Warty"

– Pieniński Park Narodowy

– Poleski Park Narodowy

– Roztoczański Park Narodowy

– Słowiński Park Narodowy

– Świętokrzyski Park Narodowy

– Tatrzański Park Narodowy

– Wielkopolski Park Narodowy

– Wigierski Park Narodowy

– Woliński Park Narodowy

(4)        Offentlige primær- og sekundærskoler

(5)        Offentlige radio- og tv-selskaber:

– Telewizja Polska S.A. (Polish TV)

– Polskie Radio S.A. (Polish Radio)

(6)        Offentlige museer, teatre, biblioteker og andre offentlige kulturinstitutioner:

– Muzeum Narodowe w Krakowie

– Muzeum Narodowe w Poznaniu

– Muzeum Narodowe w Warszawie

– Zamek Królewski w Warszawie

– Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

– Muzeum Żup Krakowskich

– Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

– Państwowe Muzeum na Majdanku

– Muzeum Stutthof w Sztutowie

– Muzeum Zamkowe w Malborku

– Centralne Muzeum Morskie

– Muzeum "Łazienki Królewskie"

– Muzeum Pałac w Wilanowie

– Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

– Muzeum Wojska Polskiego

– Teatr Narodowy

– Narodowy Stary Teatr Kraków

– Teatr Wielki – Opera Narodowa

– Filharmonia Narodowa

– Galeria Zachęta

– Centrum Sztuki Współczesnej

– Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

– Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

– Instytut im, Adama Mickiewicza

– Dom Pracy Twórczej w Wigrach

– Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

– Instytut Dziedzictwa Narodowego

– Biblioteka Narodowa

– Instytut Książki

– Polski Instytut Sztuki Filmowej

– Instytut Teatralny

– Filmoteka Narodowa

– Narodowe Centrum Kultury

– Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

– Muzeum Historii Polski w Warszawie

– Centrum Edukacji Artystycznej

(7)        Offentlige forskningsinstitutter, forsknings- og udviklingsinstitutter og andre forskningsinstitutter

(8)        Offentlige selvstyrende forvaltningsenheder i sundhedssektoren, der er oprettet af regionale eller lokale myndigheder eller sammenslutninger af sådanne myndigheder.

(9)        Andet

– Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych – (Polish Information and Foreign Investment Agency)

Portugal

– Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial – (Public institutions without commercial or industrial character)

– Serviços públicos personalizados – (Public services having legal personality)

– Fundações públicas – (Public foundations)

– Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde – (Public institutions for education, scientific research and health)

– INGA (National Agricultural Intervention and Guarantee Institute/Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola)

– Instituto do Consumidor – (Institute for the Consumer)

– Instituto de Meteorologia – (Institute for Meteorology)

– Instituto da Conservação da Natureza – (Institute for Natural Conservation)

– Instituto da Agua – (Water Institute)

– ICEP / Instituto de Comércio Externo de Portugal

– Instituto do Sangue – (Portuguese Blood Institute)

Rumænien

– Academia Română (Romanian Academy)

– Biblioteca Naţională a României (Romanian National Library)

– Arhivele Naţionale (National Archives)

– Institutul Diplomatic Român (Romanian Diplomatic Institute)

– Institutul Cultural Român (Romanian Cultural Institute)

– Institutul European din România (European Institute of Romania)

– Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului (Investigation Institute of Communism Crimes)

– Institutul de Memorie Culturală (Institute for Cultural Memory)

– Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (National Agency for Education and Training Community Programs)

– Centrul European UNESCO pentru Invăţământul Superior (UNESCO European Centre for Higher Education)

– Comisia Naţională a României pentru UNESCO (Romanian National Commission for UNESCO)

– Societatea Română de Radiodifuziune (Romanian Radio-Broadcasting Company)

– Societatea Română de Televiziune (Romanian Television Company)

– Societatea Naţională pentru Radiocomunicaţii (National Radio Communication Company)

– Centrul Naţional al Cinematografiei (National Cinematography Centre)

– Studioul de Creaţie Cinematografică (Studio of Cinematography Creation)

– Arhiva Naţională de Filme (National Film Archive)

– Muzeul Naţional de Artă Contemporană (National Museum of Contemporary Art)

– Palatul Naţional al Copiilor (National Children’s Palace)

– Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate (National Centre for Scholarships Abroad)

– Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor (Agency for Student Support)

– Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (Romanian Olympic and Sports Committee)

– Agenţia pentru Cooperare Europeană în domeniul Tineretului (EUROTIN) (Agency for Youth European Cooperation)

– Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor (ANSIT) (National Agency for Supporting Youth Initiatives)

– Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport (National Research Institute for Sports)

– Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (National Council for Combating Discrimination)

– Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 (State Secretariat for December 1989 Revolutionaries Problems)

– Secretariatul de Stat pentru Culte (State Secretariat for Cults)

– Agenţia Naţională pentru Locuinţe (National Agency for Housing)

– Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (National House of Pension and Other Social Insurance Right)

– Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (National House of Health Insurance)

– Inspecţia Muncii (Labor Inspection)

– Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale (Central State Office for Special Problems)

– Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (General Inspectorate for Emergency Situations)

– Agenţia Naţională de Consultanţă Agrícola (National Agency for Agricultural Counseling)

– Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (National Agency for Improvement and Zoo-technical Reproduction)

– Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară (Central Laboratory of Phytosanitary Quarantine)

– Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (Central Laboratory for Seeds and Planting Material Quality)

– Insitutul pentru Controlul produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar (Institute for the Control of Veterinary Biological Products and Medicine)

– Institutul de Igienă şi Sănătate Publică şi Veterinară (Hygiene Institute of Veterinary Public Health)

– Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (Institute for Diagnosis and Animal Health)

– Institutul de Stat pentru Testarea şi Inregistrarea Soiurilor (State Institute for Variety Testing and Registration)

– Banca de Resurse GeneticeVegetale (Vegetal Genetically Resources Bank)

– Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonele Miniere (National Agency for the Development and the Implementation of the Mining Regions Reconstruction Programs)

– Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase (National Agency for Dangerous Chemical Substances)

– Agenţia Naţională de Controlul Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice (National Agency for the Control of Strategic Exports and Prohibition of Chemical Weapons)

– Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" Tulcea (Administration for Natural Biosphere Reservation "Danube-Delta" Tulcea)

– Regia Naţională a Pădurilor (ROMSILVA) (National Forests Administration)

– Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat (National Administration of State Reserves)

– Administraţia Naţională Apele Române (National Administration of Romanian Waters)

– Administraţia Naţională de Meteorologie (National Administration of Meteorology)

– Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor (National Commission for Materials Recycling)

– Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (National Commission for Nuclear Activity Control)

– Agenţia Manageriala de Cercetare Stiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic (Managerial Agency for Scientific Research, Innovation and Technology Transfer- AMCSIT)

– Oficiul pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date "RoEduNet" (Office for Administration and Operation of Data Communication Network – RoEduNe)

– Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (State Inspection for the Control of Boilers, Pressure Vessels and Hoisting Equipment)

– Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale (Romanian Centre for Instruction and Training of Personnel Engaged in Naval Transport)

– Inspectoratul Navigaţiei Civile (INC) (Inspectorate for Civil Navigation)

– Regia Autonomă Registrul Auto Român (Autonomous Public Service Undertaking - Romanian Auto Register)

– Agenţia Spaţială Română (Romanian Space Agency)

– Scoala Superioară de Aviaţie Civilă (Superior School of Civil Aviation)

– Aeroclubul României (Romanian Air-club)

– Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni (Training Centre for Industry Personnel Busteni)

– Centrul Român de Comerţ Exterior (Romanian Centre for Foreign Trade)

– Centrul de Formare şi Management Bucureşti (Management and Formation Centre for Commerce Bucharest)

– Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii militare (Research Agency for Military Techniques and Technology)

– Asociaţia Română de Standardizare (ASRO) (Romanian Association of Standardization)

– Asociaţia de Acreditare din România (RENAR) (Romanian Accreditation Association)

– Comisia Naţională de Prognoză (CNP) (National Commission for Prognosis)

– Institutul Naţional de Statistică (INS) (National Institute for Statistics)

– Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) (National Commission for Transferable Securities)

– Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) (Insurance Supervisory Commission)

– Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (Supervisory Commission of Private Pensions System)

– Consiliul Economic şi Social (CES) (Economic and Social Council)

– Agenţia Domeniilor Statului (Agency of State Domains)

– Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (National Trade Register Office)

– Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) (Authority for State Assets Recovery)

– Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (National Council for Study of the Security Archives)

– Avocatul Poporului (Peoples’ Attorney)

– Institutul Naţional de Administraţie (INA) (National Institute of Administration)

– Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor (National Inspectorate for Personal Records)

– Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) (State Office for Inventions and Trademarks)

– Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) (Romanian Copyright Office)

– Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice (National Office for Historical Monuments)

– Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării banilor (ONPCSB) (National Office for Preventing and Combating Money Laundering)

– Biroul Român de Metrologie Legală (Romanian Bureau of Legal Metrology)

– Inspectoratul de Stat în Construcţii (State Inspectorate for Constructions)

– Compania Naţională de Investiţii (National Company for Investments)

– Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (Romanian National Company of Motorways and National Roads)

– Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (National Agency for Land Registering and Real Estate Advertising)

– Administraţia Naţională a Imbunătăţirilor Funciare (National Administration of Land Improvements)

– Garda Financiară (Financial Guard)

– Garda Naţională de Mediu (National Guard for Environment)

– Institutul Naţional de Expertize Criminalistice (National Institute for Criminological Expertise)

– Institutul Naţional al Magistraturii (National Institute of Magistracy)

– Scoala Nationala de Grefieri (National School for Court Clerks)

– Administraţia Generală a Penitenciarelor (General Administration of Penitentiaries)

– Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (The National Registry Office for Classified Information (ORNISS)

– Autoritatea Naţională a Vămilor (National Customs Authority)

– Banca Naţională a României (National Bank of Romania)

– Regia Autonomă "Monetăria Statului" (Autonomous Public Service Undertaking "State Mint of Romania")

– Regia Autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale" (Autonomous Public Service Undertaking "Printing House of the National Bank")

– Regia Autonomă "Monitorul Oficial" (Autonomous Public Service Undertaking "Official Gazette")

– Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor (National Office for Heroes Cult)

– Oficiul Român pentru Adopţii (Romanian Adoption Office)

– Oficiul Român pentru Imigrări (Romanian Emigration Office)

– Compania Naţională "Loteria Română" (National Company "Romanian Lottery")

– Compania Naţională "ROMTEHNICA" (National Company "ROMTEHNICA")

– Compania Naţională "ROMARM" (National Company "ROMARM")

– Agenţia Naţională pentru Romi (National Agency for Roms)

– Agenţia Naţională de Presă "ROMPRESS" (National News Agency "ROMPRESS")

– Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" (Autonomous Public Service Undertaking "Administration of State Patrimony and Protocol")

– Institute şi Centre de Cercetare (Research Institutes and Centers)

– Institute şi Centre de Cercetare (Research Institutes and Centers)

– Instituţii de Invăţământ de Stat (Education States Institutes)

– Universităţi de Stat (State Universities)

– Muzee (Museums)

– Biblioteci de Stat (State Libraries)

– Teatre de Stat, Opere, Operete, filarmonica, centre şi case de Cultură, (State Theaters, Operas, Philharmonic Orchestras, Cultural houses and Centers)

– Reviste (Magazines)

– Edituri (Publishing Houses)

– Inspectorate Scolare, de Cultură, de Culte (School, Culture and Cults Inspectorates)

– Complexuri, Federaţii şi Cluburi Sportive (Sport Federations and Clubs)

– Spitale, Sanatorii, Policlinici, Dispensare, Centre Medicale, Institute medico-Legale, Staţii Ambulanţă (Hospitals, sanatoriums, Clinics, Medical Units, Legal-Medical Institutes, Ambulance Stations)

– Unităţi de Asistenţă Socială (Social Assistance Units)

– Tribunale (Courts)

– Judecătorii (Law Judges)

– Curţi de Apel (Appeal Courts)

– Penitenciare (Penitentiaries)

– Parchetele de pe lângă Instanţele Judecătoreşti (Prosecutor's Offices)

– Unităţi Militare (Military Units)

– Instanţe Militare (Military Courts)

– Inspectorate de Poliţie (Police Inspectorates)

– Centre de Odihnă (Resting Houses)

Slovenien

– Javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa (Public institutes in the area of child care, education and sport)

– Javni zavodi s področja zdravstva (Public institutes in the area of health care)

– Javni zavodi s področja socialnega varstva (Public institutes in the area of social security)

– Javni zavodi s področja kulture (Public institutes in the area of culture)

– Javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti (Public institutes in the area of science and research)

– Javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva (Public institutes in the area of agriculture and forestry)

– Javni zavodi s področja okolja in prostora (Public institutes in the area of environment and spatial planning)

– Javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti (Public institutes in the area of economic activities)

– Javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma (Public institutes in the area of small enterprises and tourism)

– Javni zavodi s področja javnega reda in varnosti (Public institutes in the area of public order and security)

– Agencije (Agencies)

– Skladi socialnega zavarovanja (Social security funds)

– Javni skladi na ravni države in na ravni občin (Public funds at the level of the central government and local communities)

– Družba za avtoceste v RS (Motorway Company in the Republic of Slovenia)

– Subjects created by State or local organs and falling under to the budget of the Republic of Slovenia or of local authorities

– Other legal persons, corresponding to the definition of State persons provided by the ZJN-2, Article 3, 2nd paragraph

Slovakiet

– Alle juridiske personer, der er oprettet som almennyttige organer i henhold til særlig lovgivning eller ved særlige administrative foranstaltninger, og som samtidig opfylder mindst én af følgende betingelser:

– finansieres helt eller delvis af en ordregivende myndighed, dvs. regeringsmyndighed, kommunalforvaltning, selvstyrende region eller anden juridisk person, der opfylder betingelserne i artikel 1, stk. 9, litra a), b) eller c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF

– forvaltes eller kontrolleres af en ordregivende myndighed, dvs. regeringsmyndighed, kommunalforvaltning, selvstyrende region eller anden juridisk person, der opfylder betingelserne i artikel 1, stk. 9, litra a), b) eller c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF

– er ordregiver, dvs. at en regeringsmyndighed, kommunalforvaltning, selvstyrende region eller anden juridisk person, der opfylder betingelserne i artikel 1, stk. 9, litra a), b) eller c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF, udpeger eller vælger mere end halvdelen af medlemmerne af dens bestyrelse eller tilsynsorgan.

Der er tale om offentligretlige organer, der udfører opgaver i henhold til bl.a.:

– lov nr. 532/2010 sml. om slovakisk radio og tv

– lov nr. 581/2004 sml. om sygekasser med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 719/2004 sml. og i henhold til lov nr. 580/2004 sml. om sygeforsikring med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 718/2004 sml.

– lov nr. 121/2005 sml., der gennemfører den kodificerede lov nr. 461/2003 sml. om socialsikring, med senere ændringer.

Finland

Offentlige eller offentligt kontrollerede almennyttige organer eller virksomheder.

Sverige

Alle almennyttige organer, hvis offentlige kontrakter er undergivet tilsyn af den svenske konkurrencestyrelse som f.eks.:

- Nordiska Museet (Nordic Museum)

- Tekniska Museet (National Museum of Science and Technology)

Det Forenede Kongerige

Organer

– Design Council

– Health and Safety Executive

– National Research Development Corporation

– Public Health Laboratory Service Board

– Advisory, Conciliation and Arbitration Service

– Commission for the New Towns

– National Blood Authority

– National Rivers Authority

– Scottish Enterprise

– Ordnance Survey

– Financial Services Authority

Kategorier

– Skoler, der drives med offentligt tilskud

– Universiteter og læreanstalter, der primært finansieres af andre ordregivende myndigheder

– Nationale museer og kunstsamlinger

– Forskningsråd

– Brandmyndigheder

– National Health Service Strategic Health Authorities

– Politimyndigheder

– New Town-planlægningsmyndigheder

– Byplanlægningsmyndigheder

Bilag 3

Forsyningsvirksomheder, der foretager deres udbud i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale

Varer

Tærskelværdi:    400 000 SDR

Tjenesteydelser

Specificeret i bilag 5

Tærskelværdi:    400 000 SDR

Bygge- og anlægsarbejder

Specificeret i bilag 6

Tærskelværdi:    5 000 000 SDR

Alle ordregivere, hvis udbud er omfattet af EU's direktiv om forsyningsvirksomhed, som er ordregivende myndigheder (f.eks. myndigheder i bilag 1 og 2) eller offentlige virksomheder[5], og som udøver en eller flere af de nedenfor omhandlede former for virksomhed eller en kombination heraf:

a)         tilrådighedsstillelse eller drift af faste net til betjening af offentligheden i forbindelse med produktion, transport eller distribution af drikkevand eller forsyning af disse net med drikkevand

b)         tilrådighedsstillelse eller drift af faste net til betjening af offentligheden i forbindelse med produktion, transport eller distribution af elektricitet eller forsyning af disse net med elektricitet

c)         tilrådighedsstillelse af lufthavne eller andre transportterminaler til luftfartsselskaber

d)         tilrådighedsstillelse af søhavne eller havne ved indre vandveje eller andre transportterminaler for transportvirksomheder, der opererer til vands

e)         tilrådighedsstillelse eller drift af net[6] til betjening af offentligheden inden for bytransport med jernbane, automatiske systemer, sporvogn, trolleybus, bus eller kabel

f)          tilrådighedsstillelse eller drift af net til betjening af offentligheden inden for transport med jernbane[7].

Vejledende lister over ordregivende myndigheder og offentlige virksomheder, der opfylder ovenstående kriterier, er vedlagt.

Noter til bilag 3

1.         Udbud med henblik på udøvelse af en af ovennævnte aktiviteter, som er udsat for almindelige konkurrencevilkår på det berørte marked, er ikke omfattet af denne aftale.

2.         Denne aftale omfatter ikke udbud foretaget af ordregivere i dette bilag:

-           med henblik på indkøb af vand eller energiforsyning eller levering af brændstoffer til produktion af energi

-           til andre formål end udøvelse af deres aktiviteter som opført i dette bilag eller udøvelse af disse aktiviteter i et ikke-EØS-land

-           med henblik på videresalg eller udlejning til tredjemand, forudsat at ordregiveren ikke besidder særlige eller eksklusive rettigheder til at sælge eller udleje genstanden for sådanne kontrakter, og at det står andre ordregivere frit for at sælge eller udleje den på de samme betingelser som ordregiveren.

3.         Når en ordregiver, som ikke er en ordregivende myndighed, forsyner net, som skal betjene offentligheden, med drikkevand eller elektricitet, betragtes dette ikke som en form for virksomhed som omhandlet i litra a) eller b) i dette bilag, når:

-           den pågældende ordregivers produktion af drikkevand eller elektricitet finder sted, fordi forbruget af det producerede drikkevand er nødvendigt for udøvelsen af en anden aktivitet end dem, der er omhandlet i litra a) til f) i dette bilag, og

-           forsyningen af det offentlige net kun afhænger af ordregiverens eget forbrug og ikke har oversteget 30 % af dennes samlede drikkevands- eller energiproduktion beregnet som et gennemsnit over de sidste tre år, heri medregnet det løbende år.

4.         I.          Forudsat at betingelserne i afsnit II er opfyldt, omfatter denne aftale ikke udbud:

i)          som en ordregiver indgår med en tilknyttet virksomhed[8]; eller

ii)         der af et joint venture udelukkende bestående af flere ordregivere med henblik på udøvelse af de i litra a) til f) i dette bilag omhandlede former for virksomhed indgås med en virksomhed, der er tilknyttet en af disse ordregivere.

II.         Afsnit I finder anvendelse for tjenesteydelser eller indkøbskontrakter, hvis mindst 80 % af den gennemsnitlige omsætning af tjenesteydelser eller varer, som den tilknyttede virksomhed har haft i løbet af de seneste tre år, hidrører fra leveringen af sådanne tjenesteydelser eller varer til de virksomheder, den er tilknyttet[9].

5.         Denne aftale omfatter ikke udbud:

i)          der foretages af et joint venture udelukkende bestående af flere ordregivere med henblik på udøvelse af de i litra a) til f) omhandlede former for virksomhed for en af disse ordregivere, eller

ii)         der foretages af en ordregiver for et sådant joint venture, som den er en del af, hvis joint venturet er oprettet for at udføre den pågældende aktivitet over en periode på mindst tre år, og hvis det i det instrument, der opretter joint venturet, er angivet, at de ordregivere, det udgøres af, vil være del af det i mindst den samme periode.

6.         Følgende betragtes ikke som omfattede udbud:

-           udbud foretaget af ordregivere inden for følgende områder:

i)          produktion, transport eller forsyning af drikkevand, som er omfattet af dette bilag

ii)         produktion, transport eller forsyning af elektricitet, som er omfattet af dette bilag

iii)         lufthavnsfaciliteter, som er omfattet af dette bilag

iv)        flod- og kanalhavneanlæg eller andre terminaler, som er omfattet af dette bilag, og

v)         befordring med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus, som er omfattet af dette bilag, for så vidt angår varer, tjenesteydelser og tjenesteydere fra Canada.

-           udbud foretaget af ordregivere inden for produktion, transport eller forsyning af drikkevand, som er omfattet af dette bilag, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA

-           udbud foretaget af ordregivere inden for flod- og kanalhavneanlæg eller andre terminaler, som er omfattet af dette bilag, vedrørende opmudring eller skibsbygning, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA

-           udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, vedrørende flyvekontroludstyr for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA

-           udbud foretaget af ordregivere inden for lufthavnsfaciliteter, som er omfattet af dette bilag, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA og Korea

-           udbud foretaget af ordregivere inden for befordring med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus, som er omfattet af dette bilag, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA

-           udbud foretaget af ordregivere inden for bybaner, som er omfattet af dette bilag, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra Japan

-           udbud foretaget af ordregivere inden for jernbaner, som er omfattet af dette bilag, for så vidt angår varer, leverandører, tjenesteydelser og tjenesteydere fra Armenien, Canada, Japan, USA, Hongkong (Kina), Singapore og Det Særskilte Toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu

-           udbud foretaget af ordregivere inden for højhastighedsjernbaner eller infrastrukturer til højhastighedsjernbaner for så vidt angår varer, leverandører, tjenesteydelser og tjenesteydere fra Korea

-           udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, vedrørende varer eller tjenesteelementer, der indgår i udbud, og som ikke selv er omfattet, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA

-           udbud foretaget af ordregivere inden for produktion, transport eller forsyning af elektricitet, som er omfattet af dette bilag, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra Japan

-           udbud foretaget af ordregivere inden for produktion, transport eller forsyning af elektricitet, som er omfattet af dette bilag, under HS-pos. 8504, 8535, 8537 og 8544 (elektriske transformere, stikpropper, afbrydere og isolerede kabler), for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra Korea

-           udbud foretaget af ordregivere inden for produktion, transport eller forsyning af elektricitet, som er omfattet af dette bilag, under HS-pos. 85012099, 85015299, 85015199, 85015290, 85014099, 85015390, 8504, 8535, 8536, 8537 og 8544, for så vidt angår leverandører fra Israel

-           udbud foretaget af ordregivere inden for befordring med bus, som er omfattet af dette bilag, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra Israel

før EU finder det godtgjort, at de pågældende parter giver tilsvarende adgang for varer, tjenesteydelser, leverandører og tjenesteydere fra EU til de relevante udbudsmarkeder.

7.         Bestemmelserne i artikel XVIII finder ikke anvendelse for leverandører og tjenesteydere fra Japan, Korea og USA ved bestridelse af kontrakter indgået med en leverandør eller tjenesteyder fra andre parter end de ovenfor nævnte, som er små eller mellemstore virksomheder ifølge de relevante bestemmelser i EU-retten, før EU finder det godtgjort, at de ikke længere anvender diskriminerende foranstaltninger til fordel for bestemte indenlandske små virksomheder og minoritetsejede virksomheder.

            Bestemmelserne i artikel XVIII finder ikke anvendelse for Japan og Korea ved bestridelse af EU-ordregiveres indgåelse af kontrakter til en værdi på under den tærskelværdi, der gælder for samme kategori af kontrakter, der indgås af disse parter.

8.         Følgende betragtes ikke som omfattede udbud:

-           udbud foretaget af ordregivere inden for bytransport, som er omfattet af dette bilag, vedrørende følgende varer og tjenesteydelser:

a)         H.S. 44.06 Jernbane- og sporvejssveller af træ

b)         H.S. 68.10 Jernbane- og sporvejssveller af beton samt styreskinnesektioner af beton til luftpudetog

c)         H.S. 73.02 Følgende materiel af jern og stål, til jernbaner og sporveje: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner

d)         H.S. 85.30.10 Elektriske signal-, sikkerheds- og trafikreguleringsudstyr til jernbaner og sporveje

e)         H.S. Kapitel 86 Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og sporveje samt dele dertil; stationært jernbane- og sporvejsmateriel samt dele dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikreguleringsudstyr af enhver art

f)          anlægsarbejder i forbindelse med jernbaner henhørende under CPC 51310 (anlægsarbejder i forbindelse med motorveje (undtagen veje på pæledæk), gader, veje, jernbaner og start- og landingsbaner)

g)         anlægsarbejder i forbindelse med jernbanetunneler og undergrundsbaner henhørende under CPC 51320 (anlægsarbejder i forbindelse med broer, veje på pæledæk, tunneller og undergrundsbaner)

h)         reparation og vedligeholdelse af lokomotiver (også istandsættelse), rullende materiel (også istandsættelse), jerbaneskinner, traffiksignaler og installation af jernbanemotorer henhørende under CPC 88680 (reparation af andre transportmidler på honorar- eller kontraktbasis)

for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra Japan,

før EU finder det godtgjort at Japan har åbnet sit udbudsmarked vedrørende bytransport fuldstændigt for leverandører, varer, tjenesteydere og tjenesteydelser fra EU.

VEJLEDENDE LISTER OVER ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER OG OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER, SOM OPFYLDER BETINGELSERNE I BILAG 3

I.          PRODUKTION, TRANSPORT ELLER FORSYNING AF DRIKKEVAND

Belgien

– Kommunale myndigheder og sammenslutninger af kommunale myndigheder, for så vidt angår denne del af deres aktiviteter

– Société Wallonne des Eaux

– Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening.

Bulgarien

– Тузлушка гора" – ЕООД, Антоново

– "В И К – Батак" – ЕООД, Батак

– "В и К – Белово" – ЕООД, Белово

– "Водоснабдяване и канализация Берковица" – ЕООД, Берковица

– "Водоснабдяване и канализация" – ЕООД, Благоевград

– "В и К – Бебреш" – ЕООД, Ботевград

– "Инфрастрой" – ЕООД, Брацигово

– "Водоснабдяване" – ЕООД, Брезник

– "Водоснабдяване и канализация" – ЕАД, Бургас

– "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, Бургас

– "Бързийска вода" – ЕООД, Бързия

– "Водоснабдяване и канализация" – ООД, Варна

– "ВиК" ООД, к.к. Златни пясъци

– "Водоснабдяване и канализация Йовковци" – ООД, Велико Търново

– "Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг" – ЕООД, Велинград

– "ВИК" – ЕООД, Видин

– "Водоснабдяване и канализация" – ООД, Враца

– "В И К" – ООД, Габрово

– "В И К" – ООД, Димитровград

– "Водоснабдяване и канализация" – ЕООД, Добрич

– "Водоснабдяване и канализация – Дупница" – ЕООД, Дупница

– ЧПСОВ, в.с. Елени

– "Водоснабдяване и канализация" – ООД, Исперих

– "Аспарухов вал" ЕООД, Кнежа

– "В И К – Кресна" – ЕООД, Кресна

– "Меден кладенец" – ЕООД, Кубрат

– "ВИК" – ООД, Кърджали

– "Водоснабдяване и канализация" – ООД, Кюстендил

– "Водоснабдяване и канализация" – ООД, Ловеч

– "В и К – Стримон" – ЕООД, Микрево

– "Водоснабдяване и канализация" – ООД, Монтана

– "Водоснабдяване и канализация – П" – ЕООД, Панагюрище

– "Водоснабдяване и канализация" – ООД, Перник

– "В И К" – ЕООД, Петрич

– "Водоснабдяване, канализация и строителство" – ЕООД, Пещера

– "Водоснабдяване и канализация" – ЕООД, Плевен

– "Водоснабдяване и канализация" – ЕООД, Пловдив

– "Водоснабдяване–Дунав" – ЕООД, Разград

– "ВКТВ" – ЕООД, Ракитово

– ЕТ "Ердуван Чакър", Раковски

– "Водоснабдяване и канализация" – ООД, Русе

– "Екопроект-С" ООД, Русе

– "УВЕКС" – ЕООД, Сандански

– "ВиК-Паничище" ЕООД, Сапарева баня

– "Водоснабдяване и канализация" – ЕАД, Свищов

– "Бяла" – ЕООД, Севлиево

– "Водоснабдяване и канализация" – ООД, Силистра

– "В и К" – ООД, Сливен

– "Водоснабдяване и канализация" – ЕООД, Смолян

– "Софийска вода" – АД, София

– "Водоснабдяване и канализация" – ЕООД, София

– "Стамболово" – ЕООД, Стамболово

– "Водоснабдяване и канализация" – ЕООД, Стара Загора

– "Водоснабдяване и канализация-С" – ЕООД, Стрелча

– "Водоснабдяване и канализация – Тетевен" – ЕООД, Тетевен

– "В и К – Стенето" – ЕООД, Троян

– "Водоснабдяване и канализация" – ООД, Търговище

– "Водоснабдяване и канализация" – ЕООД, Хасково

– "Водоснабдяване и канализация" – ООД, Шумен

– "Водоснабдяване и канализация" – ЕООД, Ямбол

Tjekkiet

Alle ordregivere inden for sektoren for vandforvaltning som anført i artikel 4, stk. 1, litra d) og e), i lov nr. 137/2006 sml. om offentlige kontrakter.

Eksempler på ordregivere:

– Veolia Voda Česká Republika, a.s.

– Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

– Severočeská vodárenská společnost a.s.

– Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

– Ostravské vodárny a kanalizace a.s.Severočeská vodárenská společnost a.s.

Danmark

– Enheder, der varetager vandforsyning, som defineret i § 3, stk. 3, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007.

Tyskland

– Enheder, der varetager produktion og distribution af vand i henhold til delstaternes Eigenbetriebsverordnungen eller Eigenbetriebsgesetze.

– Enheder, der varetager produktion og distribution af vand i henhold til delstaternes Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit.

– Enheder, der varetager produktion af vand i henhold til Gesetz über Wasser- und Bodenverbände af 12. februar 1991, senest ændret den 15. maj 2002.

– Offentligtejede virksomheder, der varetager produktion og distribution af vand i henhold til Kommunalgesetze, navnlig delstaternes Gemeindeverordnungen.

– Virksomheder oprettet i henhold til Aktiengesetz af 6. september 1965, senest ændret den 5. januar 2007, eller GmbH-Gesetz af 20. april 1892, senest ændret den 10. november 2006, eller virksomheder med juridisk status som et Kommanditgesellschaft, der varetager produktion og distribution af vand på basis en særlig kontrakt indgået med regionale eller lokale myndigheder.

Estland

– Enheder, der opererer i henhold til artikel 10, stk. 3, i lov om udbud (RT I 21.2.2007, 15, 76) og artikel 14 i konkurrenceloven (RT I 2001, 56 332):

– AS Haapsalu Veevärk

– AS Kuressaare Veevärk

– AS Narva Vesi

– AS Paide Vesi

– AS Pärnu Vesi

– AS Tartu Veevärk

– AS Valga Vesi

– AS Võru Vesi.

Irland

Enheder, der står for produktionen af drikkevandvand eller vandforsyningen i henhold til Local Government [Sanitary Services] Act 1878 to 1964.

Grækenland

– "Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε." ("Ε.Υ.Δ.Α.Π." or "Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε."). Virksomhedens retlige status er omfattet af bestemmelserne i kodificeret lov 2190/1920, lov 2414/1996 og supplerende bestemmelser i lov 1068/80 og lov 2744/1999.

– "Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε." ("Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.") omfattet af bestemmelserne i lov 2937/2001 (Statstidende 169 Α) og lov 2651/1998 (Statstidende 248 Α).

– "Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου" ("ΔΕΥΑΜΒ"), der drives i henhold til lov 890/1979.

– "Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης — Αποχέτευσης" (Water Supply and Sewerage Municipal Companies), der står for produktion og distribution af drikkevand i henhold til lov 1069/80 af 23. august 1980.

– "Σύνδεσμοι Ύδρευσης" (kommunale vandforsyningsselskaber), der drives i henhold til præsidentdekret 410/1995 i overensstemmelse med Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων.

– "Δήμοι και Κοινότητες", (kommuner og lokalforvaltninger), der drives i henhold til præsidentdekret 410/1995 i overensstemmelse med Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων.

Spanien

– Mancomunidad de Canales de Taibilla.

– Aigües de Barcelona S.A., y sociedades filiales

– Canal de Isabel II

– Agencia Andaluza del Agua

– Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental

– Andre offentlige enheder under "Comunidades Autónomas" (selvstyrende regioner) og "Corporaciones locales" (lokalforvaltninger), og som står for drikkevandsforsyningen.

– Andre private enheder, der af "Corporaciones locales" er indrømmet særlige rettigheder eller enerettigheder vedrørende drikkevandsforsyning.

Frankrig

Regionale eller lokale myndigheder og offentlige lokale organer, der står for produktion og distribution af drikkevand:

– Régies des eaux (f.eks. Régie des eaux de Grenoble, Régie des eaux de Megève, Régie municipale des eaux et de l'assainissement de Mont-de-Marsan, Régie des eaux de Venelles)

– Organer, der står for produktion, transport og distribution af drikkevand (f.eks. Syndicat des eaux d'Ile de France, Syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée, Syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, Syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, Syndicat de l'eau du Var-est, Syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin).

Italien

– Selskaber m.v., der forestår forvaltningen af de forskellige led i vandforsyningen i henhold til den kodificerede lovgivning om lokale myndigheders og provinsmyndigheders direkte overtagelse af kontrollen med offentlige tjenester, godkendt ved Regio Decreto nr. 2578 af 15. oktober 1925 og ved D.P.R. nr. 902 af 4. oktober 1986 og ved Decreto Legislativo nr. 267 af 18. august 2000 om konsolidering af loven om de lokale forvaltningers struktur, særlig artikel 112 og 116.

– Acquedotto Pugliese S.p.A. (D.lgs. 11.5.1999 n. 141)

– Ente acquedotti siciliani, oprettet ved Legge Regionale nr. 2/2 af 4. september 1979 og Lege Regionale nr. 81 af 9. august 1980, in liquidazione con Legge Regionale N°9 af 31. maj 2004 (art. 1).

– Ente sardo acquedotti e fognature, oprettet ved lov nr. 9 af 5. juli 1963. Poi ESAF S.p.A. nel 2003 – confluita in ABBANOA S.p.A. "Ente soppresso il 29.7.2005 e posto in liquidazione con L.R. 21.4.2005 nr.7 (art. 5, comma 1) – Legge finanziaria 2005.

Cypern

– Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, der står for vandforsyningen i kommuner og andre områder i hnehold til περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350.

Letland

– Offentlig- og privatretlige enheder, der står for produktion, transport og distribution af drikkevand via forsyningsnettet, og som foretager indkøb i henhold til loven "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzcju iepirkumu likums".

Litauen

– Enheder, der opfylder betingelserne i artikel 70 (stk. 1 og 2) i lov om udbud (den litauiske statstidende nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) og varetager produktion, transport og distribution af drikkevand i henhold til lov om forvaltning af drikkevand og spildevand (den litauiske statstidende nr. 82-3260, 2006).

Luxembourg

– De enheder under de lokale myndigheder, der forestår vandforsyningen

– Kommunale sammenslutninger, der forestår vandproduktionen eller vandforsyningen, og som er oprettet i medfør af loi af 23. februar 2001 concernant la création des syndicats de communes, som ændret og suppleret ved lov af 23. december 1958 og ved lov af 29. juli 1981, og i medfør af loi af 31. juli 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre af 31. juli 1962:

– Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien de la conduite d’eau du Sud-Est – SESE

– Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre – SEBES

– Syndicat intercommunal pour la distribution d'eau dans la région de l'Est – SIDERE

– Syndicat des Eaux du Sud – SES

– Syndicat des communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau à Savelborn-Freckeisen

– Syndicat pour la distribution d'eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus – SR

– Syndicat de distribution d'eau des Ardennes – DEA

– Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau dans les communes de Beaufort, Berdorf et Waldbillig

– Syndicat des eaux du Centre – SEC

Ungarn

– Enheder, der står for produktion, transport eller distribution af drikkevand i henhold til artikel 162-163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről og 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról.

– Malta

– Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma (Water Services Corporation).

– Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ Desalinazzjoni (Water Desalination Services).

Nederlandene

Enheder, der står for produktion eller distribution af drikkevand i henhold til "Waterleidingwet"

Østrig

Kommunale myndigheder og sammenslutninger af kommunale myndigheder, der sørger for produktion, transport og forsyning af drikkevand i henhold til de ni delstaters love om vandforsyning ("Wasserversorgungsgesetze")

Polen

Vandforsynings- og vandrensningsselskaber i den betydning, der er fastsat i ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków, og som står for den offentlige vandforsyning eller vandrensning, bl.a.:

– AQUANET S.A., Poznań

– Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

– Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

– Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Wrocław

– Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

– Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

– Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A,

– Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu

– Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.

– Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

– Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź

– Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin

Portugal

– Tværkommunale systemer — Virksomheder, hvori staten eller andre offentlige enheder har aktiemajoriteten, og private virksomheder i henhold til Decreto-Lei nr. 379/93 af 5. november 1993, ændret ved Decreto-Lei nr. 176/99 af 25. oktober 1999, Decreto-Lei nr. 439-A/99 af 29. oktober 1999 og Decreto-Lei nr. 103/2003 af 23. maj 2003. Direkte administration fra statens side er tilladt.

– Kommunale systemer – Kommuner, sammenslutninger af kommuner, kommunale tjenester, virksomheder, hvori hele eller størstedelen af kapitalen er offentlig, eller private virksomheder i henhold til Lei 53-F/2006 af 29. december 2006 og Decreto-Lei nr. 379/93 af 5. november 1993, ændret ved Decreto-Lei nr. 176/99 af 25. oktober 1999, Decreto-Lei nr. 439-A/99 af 29. oktober 1999 og Decreto-Lei nr. 103/2003 af 23. maj 2003.

Rumænien

Departamente ale autorităților locale și companii care produc, transportă și distribuie apă (enheder under de lokale forvaltninger og virksomheder, der fremstiller, transporterer og distribuerer vand), f.eks.:

– S.C. APA –C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba

– S.C. APA –C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia SA., Alba Iulia, Alba

– S.C. APA –C.T.T.A. S.A Filiala Blaj, Blaj, Alba

– Compania de Apă Arad

– S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeş, Argeş

– S.C. APA Canal 2000 S.A. Piteşti, Argeş

– S.C. APA Canal S.A. Oneşti, Bacău

– Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor

– R.A.J.A. Aquabis Bistriţa, Bistriţa-Năsăud

– S.C. APA Grup SA Botoşani, Botoşani

– Compania de Apă, Braşov, Braşov

– R.A. APA, Brăila, Brăila

– S.C. Ecoaquasa Sucursala Călăraşi, Călăraşi, Călăraşi

– S.C. Compania de Apă Someş S.A., Cluj, Cluj-Napoca

– S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj

– Regia Autonomă Judeţeană de Apă, Constanţa, Constanţa

– R.A.G.C. Târgovişte, Dâmboviţa

– R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj

– S.C. Apa-Canal S.A., Baileşti, Dolj

– S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara

– R.A.J.A.C. Iaşi, Iaşi

– Direcţia Apă-Canal, Paşcani, Iaşi

– Societatea Naţională a Apelor Minerale (SNAM)

Slovenien

Enheder, der står for produktion, transport eller distribution af drikkevand og har koncession i henhold til Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) og beslutninger truffet af kommunalforvaltningerne:

Mat. Št. || Naziv || Poštna Št. || Kraj

5015731 || Javno Komunalno Podjetje Komunala Trbovlje D.O.O. || 1420 || Trbovlje

5067936 || Komunala D.O.O. Javno Podjetje Murska Sobota || 9000 || Murska Sobota

5067804 || Javno Komunalno Podjetje Komunala Kočevje D.O.O. || 1330 || Kočevje

5075556 || Loška Komunala, Oskrba Z Vodo In Plinom, D.D. Škofja Loka || 4220 || Škofja Loka

5222109 || Komunalno Podjetje Velenje D.O.O. Izvajanje Komunalnih Dejavnosti D.O.O. || 3320 || Velenje

5072107 || Javno Komunalno Podjetje Slovenj Gradec D.O.O. || 2380 || Slovenj Gradec

1122959 || Komunala Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Gornji Grad || 3342 || Gornji Grad

1332115 || Režijski Obrat Občine Jezersko || 4206 || Jezersko

1332155 || Režijski Obrat Občine Komenda || 1218 || Komenda

1357883 || Režijski Obrat Občine Lovrenc Na Pohorju || 2344 || Lovrenc Na Pohorju

1563068 || Komuna, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Beltinci || 9231 || Beltinci

1637177 || Pindža Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Petrovci || 9203 || Petrovci

1683683 || Javno Podjetje Edš - Ekološka Družba, D.O.O. Šentjernej || 8310 || Šentjernej

5015367 || Javno Podjetje Kovod Postojna, Vodovod, Kanalizacija, D.O.O., Postojna || 6230 || Postojna

5015707 || Komunalno Podjetje Vrhnika Proizvodnja In Distribucija Vode, D.D. || 1360 || Vrhnika

5016100 || Komunalno Podjetje Ilirska Bistrica || 6250 || Ilirska Bistrica

5046688 || Javno Podjetje Vodovod – Kanalizacija, D.O.O. Ljubljana || 1000 || Ljubljana

5062403 || Javno Podjetje Komunala Črnomelj D.O.O. || 8340 || Črnomelj

5063485 || Komunala Radovljica, Javno Podjetje Za Komunalno Dejavnost, D.O.O. || 4240 || Radovljica

5067731 || Komunala Kranj, Javno Podjetje, D.O.O. || 4000 || Kranj

5067758 || Javno Podjetje Komunala Cerknica D.O.O. || 1380 || Cerknica

5068002 || Javno Komunalno Podjetje Radlje D.O.O. Ob Dravi || 2360 || Radlje Ob Dravi

5068126 || Jkp, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Slovenske Konjice || 3210 || Slovenske Konjice

5068134 || Javno Komunalno Podjetje Žalec D.O.O. || 3310 || Žalec

5073049 || Komunalno Podjetje Ormož D.O.O. || 2270 || Ormož

5073103 || Kop Javno Komunalno Podjetje Zagorje Ob Savi, D.O.O. || 1410 || Zagorje Ob Savi

5073120 || Komunala Novo Mesto D.O.O., Javno Podjetje || 8000 || Novo Mesto

5102103 || Javno Komunalno Podjetje Log D.O.O. || 2390 || Ravne Na Koroškem

5111501 || Okp Javno Podjetje Za Komunalne Storitve Rogaška Slatina D.O.O. || 3250 || Rogaška Slatina

5112141 || Javno Podjetje Komunalno Stanovanjsko Podjetje Litija, D.O.O. || 1270 || Litija

5144558 || Komunalno Podjetje Kamnik D.D. || 1241 || Kamnik

5144574 || Javno Komunalno Podjetje Grosuplje D.O.O. || 1290 || Grosuplje

5144728 || Ksp Hrastnik Komunalno - Stanovanjsko Podjetje D.D. || 1430 || Hrastnik

5145023 || Komunalno Podjetje Tržič D.O.O. || 4290 || Tržič

5157064 || Komunala Metlika Javno Podjetje D.O.O. || 8330 || Metlika

5210461 || Komunalno Stanovanjska Družba D.O.O. Ajdovščina || 5270 || Ajdovščina

5213258 || Javno Komunalno Podjetje Dravograd || 2370 || Dravograd

5221897 || Javno Podjetje Komunala D.O.O. Mozirje || 3330 || Mozirje

5227739 || Javno Komunalno Podjetje Prodnik D.O.O. || 1230 || Domžale

5243858 || Komunala Trebnje D.O.O. || 8210 || Trebnje

5254965 || Komunala, Komunalno Podjetje D.O.O.,Lendava || 9220 || Lendava - Lendva

5321387 || Komunalno Podjetje Ptuj D.D. || 2250 || Ptuj

5466016 || Javno Komunalno Podjetje Šentjur D.O.O. || 3230 || Šentjur

5475988 || Javno Podjetje Komunala Radeče D.O.O. || 1433 || Radeče

5529522 || Radenska-Ekoss, Podjetje Za Stanovanjsko, Komunalno In Ekološko Dejavnost, Radenci D.O.O. || 9252 || Radenci

5777372 || Vit-Pro D.O.O. Vitanje; Komunala Vitanje, Javno Podjetje D.O.O. || 3205 || Vitanje

5827558 || Komunalno Podjetje Logatec D.O.O. || 1370 || Logatec

5874220 || Režijski Obrat Občine Osilnica || 1337 || Osilnica

5874700 || Režijski Obrat Občine Turnišče || 9224 || Turnišče

5874726 || Režijski Obrat Občine Črenšovci || 9232 || Črenšovci

5874734 || Režijski Obrat Občine Kobilje || 9223 || Dobrovnik

5881820 || Režijski Obrat Občina Kanal Ob Soči || 5213 || Kanal

5883067 || Režijski Obrat Občina Tišina || 9251 || Tišina

5883148 || Režijski Obrat Občina Železniki || 4228 || Železniki

5883342 || Režijski Obrat Občine Zreče || 3214 || Zreče

5883415 || Režijski Obrat Občina Bohinj || 4264 || Bohinjska Bistrica

5883679 || Režijski Obrat Občina Črna Na Koroškem || 2393 || Črna Na Koroškem

5914540 || Vodovod - Kanalizacija Javno Podjetje D.O.O. Celje || 3000 || Celje

5926823 || Jeko - In, Javno Komunalno Podjetje, D.O.O., Jesenice || 4270 || Jesenice

5945151 || Javno Komunalno Podjetje Brezovica D.O.O. || 1352 || Preserje

5156572 || Kostak, Komunalno In Stavbno Podjetje D.D. Krško || 8270 || Krško

1162431 || Vodokomunalni Sistemi Izgradnja In Vzdrževanje Vodokomunalnih Sistemov D.O.O. Velike Lašče ||   || Velike Lašče

1314297 || Vodovodna Zadruga Golnik, Z.O.O. || 4204 || Golnik

1332198 || Režijski Obrat Občine Dobrovnik || 9223 || Dobrovnik - Dobronak

1357409 || Režijski Obrat Občine Dobje || 3224 || Dobje Pri Planini

1491083 || Pungrad, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Bodonci || 9265 || Bodonci

1550144 || Vodovodi In Kanalizacija Nova Gorica D.D. || 5000 || Nova Gorica

1672860 || Vodovod Murska Sobota Javno Podjetje D.O.O. || 9000 || Murska Sobota

5067545 || Komunalno Stanovanjsko Podjetje Brežice D.D. || 8250 || Brežice

5067782 || Javno Podjetje - Azienda Publica Rižanski Vodovod Koper D.O.O. - S.R.L. || 6000 || Koper - Capodistria

5067880 || Mariborski Vodovod Javno Podjetje D.D. || 2000 || Maribor

5068088 || Javno Podjetje Komunala D.O.O. Sevnica || 8290 || Sevnica

5072999 || Kraški Vodovod Sežana Javno Podjetje D.O.O. || 6210 || Sežana

5073251 || Hydrovod D.O.O. Kočevje || 1330 || Kočevje

5387647 || Komunalno-Stanovanjsko Podjetje Ljutomer D.O.O. || 9240 || Ljutomer

5817978 || Vodovodna Zadruga Preddvor, Z.B.O. || 4205 || Preddvor

5874505 || Režijski Obrat Občina Laško || Laško ||

5880076 || Režijski Obrat Občine Cerkno || 5282 || Cerkno

5883253 || Režijski Obrat Občine Rače Fram || 2327 || Rače

5884624 || Vodovodna Zadruga Lom, Z.O.O. || 4290 || Tržič

5918375 || Komunala, Javno Podjetje, Kranjska Gora, D.O.O. || 4280 || Kranjska Gora

5939208 || Vodovodna Zadruga Senično, Z.O.O. || 4294 || Križe

1926764 || Ekoviz D.O.O. || 9000 || Murska Sobota

5077532 || Komunala Tolmin, Javno Podjetje D.O.O. || 5220 || Tolmin

5880289 || Občina Gornja Radgona || 9250 || Gornja Radgona

1274783 || Wte Wassertechnik Gmbh, Podružnica Kranjska Gora || 4280 || Kranjska Gora

1785966 || Wte Bled D.O.O. || 4260 || Bled

1806599 || Wte Essen || 3270 || Laško

5073260 || Komunalno Stanovanjsko Podjetje D.D. Sežana || 6210 || Sežana

5227747 || Javno Podjetje Centralna Čistilna Naprava Domžale - Kamnik D.O.O. || 1230 || Domžale

1215027 || Aquasystems Gospodarjenje Z Vodami D.O.O. || 2000 || Maribor

1534424 || Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Mežica || 2392 || Mežica

1639285 || Čistilna Naprava Lendava D.O.O. || 9220 || Lendava - Lendva

5066310 || Nigrad Javno Komunalno Podjetje D.D. || 2000 || Maribor

5072255 || Javno Podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, D.O.O. - S.R.L. || 6000 || Koper - Capodistria

5156858 || Javno Podjetje Komunala Izola, D.O.O. Azienda Pubblica Komunala Isola, S.R.L. || 6310 || Izola - Isola

5338271 || Gop Gradbena, Organizacijska In Prodajna Dejavnost,D.O.O. || 8233 || Mirna

5708257 || Stadij, D.O.O., Hruševje || 6225 || Hruševje

5144647 || Komunala, Javno Komunalno Podjetje Idrija, D.O.O. || 5280 || Idrija

5105633 || Javno Podjetje Okolje Piran || 6330 || Piran - Pirano

5874327 || Režijski Obrat Občina Kranjska Gora || 4280 || Kranjska Gora

1197380 || Čista Narava, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Moravske Toplice || 9226 || Moravske Toplice

Slovakiet

– Enheder, der har bevilling til at forestå offentlige vandforsyningssystemer i forbindelse med produktion, transport eller distribution af drikkevand til offentligheden og har en attest for faglig kompetence til drift af offentlige vandforsyningssystemer, udstedt i henhold til lov nr. 442/2002 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 525/2003 sml., nr. 364/2004 sml., nr. 587/2004 sml. og nr. 230/2005 sml.

– Enheder, der med en tilladelse i henhold til lov nr. 135/1994 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 52/1982 sml., nr. 595/1990 sml., nr. 128/1991 sml., nr. 238/1993 sml., nr. 416/2001 sml. og nr. 533/2001 sml. driver vandværker i henhold til betingelserne i lov nr. 364/2004 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 587/2004 sml. og nr. 230/2005 sml., og som samtidig står for transport og distribution af drikkevand til offentligheden i henhold til lov nr. 442/2002 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 525/2003 sml., nr. 364/2004 sml., nr. 587/2004 sml. og nr. 230/2005 sml.

F.eks.:

– Bratislavská vodárenská spoločnos', a.s.

– Západoslovenská vodárenská spoločnos', a.s.

– Považská vodárenská spoločnos', a.s.

– Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

– Stredoslovenská vodárenská spoločnos', a.s.

– Podtatranská vodárenská spoločnos', a.s.

– Východoslovenská vodárenská spoločnos', a.s.

Finland

– Vandværker i henhold til artikel 3 i vesihuoltolaitokset/lagen om vattentjänster (119/2001).

Sverige

Lokale myndigheder og kommunale vandværker, der sørger for drikkevandsproduktionen, ‑transporten eller -forsyningen i henhold til lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Det Forenede Kongerige

– En virksomhed der er udpeget som vandforsynings- eller -rensningsselskab i henhold til "Water Industry Act 1991".

– En vandforsynings- og vandrensningstjeneste oprettet i medfør af artikel 62 i Local Government etc. Act 1994 (Scotland).

The Department for Regional Development (Northern Ireland).

II.        PRODUKTION, TRANSPORT ELLER FORSYNING AF ELEKTRICITET

Belgien

– Kommunale myndigheder og sammenslutninger af kommunale myndigheder, for så vidt angår denne del af deres aktiviteter.

– Société de Production d'Electricité/ Elektriciteitsproductie Maatschappij

– Electrabel / Electrabel

– Elia

Bulgarien

Enheder med bevilling til produktion, transport og distribution af og levering til offentligheden af elektricitet i henhold til artikel 39, stk. 1, i Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

– АЕЦ Козлодуй - ЕАД

– Болкан Енерджи АД

– Брикел - ЕАД

– Българско акционерно дружество Гранитоид АД

– Девен АД

– ЕВН България Електроразпределение АД

– ЕВН България Електроснабдяване АД

– ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1

– Енергийна компания Марица Изток III - АД

– Енерго-про България - АД

– ЕОН България Мрежи АД

– ЕОН България Продажби АД

– ЕРП Златни пясъци АД

– ЕСО ЕАД

– ЕСП „Златни пясъци” АД

– Златни пясъци-сервиз АД

– Калиакра Уинд Пауър АД

– НЕК ЕАД

– Петрол АД

– Петрол Сторидж АД

– Пиринска Бистрица-Енергия АД

– Руно-Казанлък АД

– Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД

– Слънчев бряг АД

– ТЕЦ - Бобов Дол ЕАД

– ТЕЦ - Варна ЕАД

– ТЕЦ "Марица 3" – АД

– ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД

– Топлофикация Габрово – ЕАД

– Топлофикация Казанлък – ЕАД

– Топлофикация Перник – ЕАД

– Топлофикация Плевен – ЕАД

– ЕВН България Топлофикация – Пловдив - ЕАД

– Топлофикация Русе – ЕАД

– Топлофикация Сливен – ЕАД

– Топлофикация София – ЕАД

– Топлофикация Шумен – ЕАД

– Хидроенергострой ЕООД

– ЧЕЗ България Разпределение АД

– ЧЕЗ Електро България АД

Tjekkiet

Alle ordregivende enheder i de sektorer, der leverer tjenesteydelser inden for elektricitet, som anført i artikel 4, stk. 1, litra c), i lov nr. 137/2006 sml. om offentlige kontrakter, med senere ændringer.

Eksempler på ordregivere:

– ČEPS, a.s.

– ČEZ, a. s.

– Dalkia Česká republika, a.s.

– PREdistribuce, a.s.

– Plzeňská energetika a.s.

– Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Danmark

– Enheder, der varetager produktion af elektricitet på grundlag af en bevilling efter § 10 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 8. november 2006.

– Enheder, der varetager transport af elektricitet på grundlag af en bevilling efter § 19 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 8. november 2006.

– Transport af elektricitet, der varetages af Energinet Danmark eller datterselskaber fuldt ejet af Energinet Danmark, i henhold til lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, jf. lov nr. 1384 af 20. december 2004.

Tyskland

Lokale myndigheder, offentligretlige institutioner eller sammenslutninger af offentligretlige institutioner eller statsligt styrede virksomheder, der forsyner andre virksomheder med energi, forestår driften af et energiforsyningsnet eller har råderet over et energiforsyningsnet i kraft af ejerskab, jf. artikel 3, nr. 18, i Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) af 24. april 1998, senest ændret den 9. december 2006.

Estland

– Enheder, der opererer i henhold til artikel 10, stk. 3, i lov om udbud (RT I 21.2.2007, 15, 76) og artikel 14 i konkurrenceloven (RT I 2001, 56 332):

– AS Eesti Energia (Estonian Energy Ltd);

– OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC);

– AS Narva Elektrijaamad (Narva Power Plants Ltd);

– OÜ Põhivõrk (Põhivõrk LLC).

Irland

– The Electricity Supply Board

– ESB Independent Energy [ESBIE – electricity supply]

– Synergen Ltd. [electricity generation]

– Viridian Energy Supply Ltd. [electricity supply]

– Huntstown Power Ltd. [electricity generation]

– Bord Gáis Éireann [electricity supply]

– Electricity Suppliers and Generators licensed under the Electricity Regulation Act 1999

– EirGrid plc

Grækenland

"Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.", der blev stiftet ved lov 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ, og som drives i henhold til lov 2773/1999 og præsidentdekret 333/1999.

Spanien

– Red Eléctrica de España, S.A.

– Endesa, S.A.

– Iberdrola, S.A.

– Unión Fenosa, S.A.

– Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

– Electra del Viesgo, S.A.

– Andre enheder, der står for produktion, transport og distribution af elektricitet, i henhold til "Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico" med tilhørende gennemførelsesbestemmelser.

Frankrig

– Électricité de France, der er oprettet og drives i henhold til loi no 46–628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz af 8. april 1946, med senere ændringer

– RTE, der forvalter elektricitetstransportnettet.

– Enheder, der står for elforsyning, og som er nævnt i artikel 23 i loi no 46–628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz af 8. april 1946, med senere ændringer (distributionsvirksomheder med forskellig selskabsretlig status, forsyningsselskaber eller tilsvarende tjenester, der omfatter regionale eller lokale myndigheder), F.eks.: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg.

– Compagnie nationale du Rhône

– Electricité de Strasbourg

Italien

– Virksomheder i Enel-gruppen der har koncession til produktion, transmission og distribution af elektricitet i henhold til Decreto Legislativo nr. 79 af 16. marts 1999, med senere ændringer

– TERNA- Rete elettrica nazionale SpA

– Andre virksomheder med koncession i henhold til Decreto Legislativo nr. 79 af 16. marts 1999

Cypern

– Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου oprettet ved περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171.

– Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς oprettet i henhold til artikel 57 i Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003

Andre personer, enheder eller virksomheder, som udøver en af de former for virksomhed, der er omhandlet i artikel 3 i direktiv 2004/17/EF, og som udøver virksomheden på grundlag af en tilladelse, der er udstedt i henhold til artikel 34 i περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {Ν. 122(Ι)/2003}.

Letland

VAS "Latvenergo" og andre virksomheder, der står for produktion, transmission og distribution af elektricitet, og som foretager indkøb i henhold til loven "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzçju iepirkumu likums".

Litauen

– State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant

– Akcinė bendrovė "Lietuvos energija"

– Akcinė bendrovė "Lietuvos elektrinė"

– Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai

– Akcinė bendrovė "VST"

– Andre enheder, der opfylder betingelserne i artikel 70 (stk. 1 og 2) i lov om udbud (den litauiske statstidende nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) og varetager produktion, transport og distribution af elektricitet i henhold til lov om elektricitet (den litauiske statstidende nr. 66-1984, 2000; nr. 107-3964, 2004) og lov om atomkraft (den litauiske statstidende nr. 119-2771, 1996).

Luxembourg

– Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), der står for produktion eller distribution af elektricitet i henhold til "convention concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg" af 11. november 1927, godkendt ved lov af 4. januar 1928.

– Lokale myndigheder med ansvar for transport eller distribution af elektricitet

– Société électrique de l'Our (SEO)

– Syndicat de communes SIDOR.

Ungarn

Enheder, der står for produktion, transport eller distribution af elektricitet i henhold til artikel 162-163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekrõl og 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról.

Malta

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Nederlandene

Elforsyningsvirksomheder, der opererer på grundlag af en bevilling (vergunning) fra amtsmyndighederne ifølge Provinciewet F.eks.:

– Essent

– Nuon

Østrig

Enheder, der forestår driften af et transmissions- eller forsyningsnet i henhold til "Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl No 143/1998", med senere ændringer, eller i henhold til lovene i de ni delstater "Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze".

Polen

Energiselskaber i den betydning, der er fastsat i "ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne", bl.a.:

– BOT Elektrownia "Opole" S.A., Brzezie

– BOT Elektrownia Bełchatów S.A,

– BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia

– Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu

– Elektrociepłownia Chorzów "ELCHO" Sp. z o.o.

– Elektrociepłownia Lublin - Wrotków Sp. z o.o.

– Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

– Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

– Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

– Elektrownia "Kozienice" S.A.

– Elektrownia "Stalowa "Wola" S.A.

– Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk

– Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa

– ENEA S.A., Poznań

– Energetyka Sp. z o.o, Lublin

– EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław

– ENION S.A., Kraków

– Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice

– Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk

– Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

– Łódzki Zakład Energetyczny S.A,

– PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa

– Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa

– Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice

– Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

– PSE-Operator S.A., Warszawa

– Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A,

– Zakład Elektroenergetyczny "Elsen" Sp. z o.o,, Częstochowa

– Zakład Energetyczny Białystok S.A,

– Zakład Energetyczny Łódź-Teren S,A.

– Zakład Energetyczny Toruń S.A.

– Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

– Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

– Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

– Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo

– Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.

– Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

– Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A,

– Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. Z.ο.ο.

– Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

– Energetyka Południe S.A.

Portugal

1.         Elproduktion

Enheder, der producerer elektricitet i henhold til:

– "Decreto-Lei" nr. 29/2006 af 15. februar 2006 "que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento dos sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade"

– "Decreto-Lei" nr. 172/2006 af 23. august 2006 "que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido"

– Enheder, der producerer elektricitet efter en særlig ordning i henhold til "Decreto-Lei" nr. 189/88 af 27. maj 1988, "com a redacção dada pelos Decretos-Lei" nr. 168/99 af 18. maj 1999, nr. 313/95 af 24. november 1995, nr. 538/99 af 13. december 1999, nr. 312/2001 og nr. 313/2001, begge af 10. december 2001, "Decreto-Lei" nr. 339-C/2001 af 29. december 2001, "Decreto-Lei" nr. 68/2002 af 25. marts 2002, "Decreto-Lei" nr. 33-A/2005 af 16. februar 2007, "Decreto-Lei" nr. 225/2007 af 31. maj 2007 og "Decreto-Lei" nr. 363/2007 af 2. november 2007.

2.         Eltransport:

Enheder, der transporterer elektricitet i henhold til:

– "Decreto-Lei" nr. 29/2006 af 15. februar 2006 og "Decreto-Lei" nr. 172/2006 af 23. august 2006

3.         Eldistribution:

– Enheder, der distribuerer elektricitet i henhold til "Decreto-Lei" nr. 29/2006 af 15. februar 2006 og "Decreto-Lei" nr. 172/2006 af 23. august 2006

– Enheder, der distribuerer elektricitet i henhold til "Decreto-Lei" nr. 184/95 af 27. juli 1995, "com a redacção dada pelo Decreto-Lei" nr. 56/97 af 14. marts 1997 og "Decreto-Lei" nr. 344-B/82 af 1. september 1982, "com a redacção dada pelos Decreto-Lei" nr. 297/86 af 19. september 1986, "Decreto-Lei" nr. 341/90 af 30. oktober 1990 og "Decreto-Lei" nr. 17/92 af 5. februar 1992.

Rumænien

– Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-SA Bucureşti (Commercial Company for Electrical Power Production Hidroelectrica – SA Bucharest)

– Societatea Naţională "Nuclearelectrica" SA (Nuclearelectrica S.A. National Company)

– Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica SA (Commercial Company for Electrical Power and Thermal Energy Production Termoelectrica SA)

– S.C. Electrocentrale Deva S.A. (SC Power Stations Deva SA)

– S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A. (SC Power Stations Bucharest SA)

– S.C. Electrocentrale Galaţi SA (SC Power Stations Galaţi SA)

– S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA (SC Power Stations Termoelectrica SA)

– S.C. Complexul Energetic Craiova SA (Commercial Company Craiova Energy Complex)

– S.C. Complexul Energetic Rovinari SA (Commercial Company Rovinari Energy Complex)

– S.C. Complexul Energetic Turceni SA (Commercial Company Turceni Energy Complex)

– Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA Bucureşti ("Transelectrica" Romanian Power Grid Company)

– Societatea Comercială Electrica SA, Bucureşti

– S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice

– "Electrica Distribuţie Muntenia Nord" S.A

– S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

– "Electrica Furnizare Muntenia Nord" S.A

– S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud (Electrical Energy Distribution and Supply Branch Electrica Muntenia Sud)

– S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice (Commercial Company for Electrical Energy Distribution)

– "Electrica Distribuţie Transilvania Sud" S.A

– S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice (Commercial Company for Electrical Energy Supply)

– "Electrica Furnizare Transilvania Sud" S.A

– S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice (Commercial Company for Electrical Energy Distribution)

– "Electrica Distribuţie Transilvania Nord" S.A

– S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice (Commercial Company for Electrical Energy Supply)

– "Electrica Furnizare Transilvania Nord" S.A

– Enel Energie

– Enel Distribuţie Banat

– Enel Distribuţie Dobrogea

– E.ON Moldova SA

– CEZ Distribuţie

Slovenien

Enheder, der producerer, transporterer eller distribuerer elektricitet i henhold til "Energetski zakon" (Uradni list RS, 79/99):

Mat. Št. || Naziv || Poštna Št. || Kraj

1613383 || Borzen D.O.O. || 1000 || Ljubljana

5175348 || Elektro Gorenjska D.D. || 4000 || Kranj

5223067 || Elektro Celje D.D. || 3000 || Celje

5227992 || Elektro Ljubljana D.D. || 1000 || Ljubljana

5229839 || Elektro Primorska D.D. || 5000 || Nova Gorica

5231698 || Elektro Maribor D.D. || 2000 || Maribor

5427223 || Elektro - Slovenija D.O.O. || 1000 || Ljubljana

5226406 || Javno Podjetje Energetika Ljubljana, D.O.O. || 1000 || Ljubljana

1946510 || Infra D.O.O. || 8290 || Sevnica

2294389 || Sodo Sistemski Operater Distribucijskega Omrežja Z Električno Energijo, D.O.O. || 2000 || Maribor

5045932 || Egs-Ri D.O.O. || 2000 || Maribor

Slovakiet

Enheder, der på grundlag af en tilladelse varetager produktion, transport via transmissionsnettet, distribution og levering til offentligheden af elektricitet via distributionsnettet i henhold til lov nr. 656/2004 sml.

F.eks.:

– Slovenské elektrárne, a.s.

– Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

– Západoslovenská energetika, a.s.

– Stredoslovenská energetika, a.s.

– Východoslovenská energetika, a.s.

Finland

Kommunale enheder og offentlige virksomheder, som står for produktion af elektricitet, og enheder, som har ansvar for vedligeholdelse af eltransmissions- eller -distributionsnet og for transport af elektricitet samt for elforsyningssystemet på grundlag af en tilladelse i henhold til artikel 4 eller 16 i sähkömarkkinalain/elmarknadslagen (386/1995) og i henhold til laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

Sverige

Enheder, der står for transport eller distribution af elektricitet i medfør af en koncession i henhold til ellagen (1997:857)

Det Forenede Kongerige

– En person, der er meddelt bevilling i henhold til artikel 6 i Electricity Act 1989.

– En person, der er meddelt bevilling i henhold til artikel 10, stk. 1, i Electricity Order 1992 (Northern Ireland)

– National Grid Electricity Transmission plc

– System Operation Northern Ireland Ltd

– Scottish & Southern Energy plc

– SPTransmission plc.

III.       LUFTHAVNSFACILITETER

Belgien

– Brussels International Airport Company

– Belgocontrol

– Luchthaven Antwerpen

– Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

– Société Wallonne des Aéroports

– Brussels South Charleroi Airport

– Liège Airport

Bulgarien

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (General Directorate "Civil Aviation Administration")

ДП "Ръководство на въздушното движение"

Lufthavnsoperatører i civile lufthavne til offentlig brug fastsat af det bulgarske ministerråd i henhold til artikel 43, stk. 3, i " Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/01.12.1972):

– "Летище София" ЕАД

– "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД

– "Летище Пловдив" ЕАД

– "Летище Русе" ЕООД

– "Летище Горна Оряховица" ЕАД

Tjekkiet

Alle ordregivende enheder i de sektorer, der udnytter et bestemt geografisk område med henblik på tilvejebringelse og drift af lufthavnsfaciliteter (i henhold til artikel 4, stk. 1, litra i), i lov nr. 137/2006 sml. om offentlige kontrakter, med senere ændringer).

Eksempler på ordregivere:

– Česká správa letišť, s.p.

– Letiště Karlovy Vary s.r.o.

– Letiště Ostrava, a.s.

– Správa Letiště Praha, s. p.

Danmark

– Lufthavne, der drives på grundlag af tilladelse i henhold til § 55, stk. 1, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007.

Tyskland

– Lufthavne som omhandlet i artikel 38, stk. 2, nr. 1. i Luftverkehrs–Zulassungs–Ordnung af 19. juni 1964, senest ændret den 5. januar 2007.

Estland

– Enheder, der opererer i henhold til artikel 10, stk. 3, i lov om udbud (RT I 21.2.2007, 15, 76) og artikel 14 i konkurrenceloven (RT I 2001, 56 332):

– AS Tallinna Lennujaam (Tallinn Airport Ltd);

– Tallinn Airport GH AS (Tallinn Airport GH Ltd).

Irland

– Airports of Dublin, Cork and Shannon managed byAer Rianta – Irish Airports.

– Lufthavne, der drives på grundlag af en public use licence meddelt i medfør af Irish Aviation Authority Act 1993 som ændret ved Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, og hvorfra der foregår ryteflyvning med henblik på offentlig befordring af passagerer, post eller fragt.

Grækenland

– "Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας" ("ΥΠΑ"), der drives i henhold til lovdekret nr. 714/70, som ændret ved lov nr. 1340/83. Virksomhedens organisation er fastlagt ved præsidentdekret nr. 56/89, med efterfølgende ændringer

– Virksomheden "Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών", der er etableret i Spata, og som drives i henhold til lovdekret nr. 2338/95 Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, "ίδρυση της εταιρείας 'Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.' έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις").

– "Φορείς Διαχείρισης" i henhold til præsidentdekret 158/02 "Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμε- τάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (Greek Official Gazette Α 137)

Spanien

– Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

Frankrig

– Lufthavne, der drives af statsejede virksomheder i henhold til artikel L. 251-1, L.260-1 og L. 270-1 i code de l’aviation civile.

– Lufthavne, der drives i henhold til en statslig koncession i medfør af artikel R.223-2 i code de l’aviation civile.

– Lufthavne, der drives i medfør af en arrêté préfectoral om tilladelse til midlertidig brug.

– Lufthavne, der er oprettet på initiativ af en offentlig myndighed, og som er omfattet af en konvention som omhandlet i artikel L. 221-1 i code de l’aviation civile.

– Lufthavne, hvortil ejerskabet er overdraget regionale eller lokale myndigheder eller en gruppe af sådanne myndigheder i henhold til Loi nr. 2004-809 af 13. august 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, særlig artikel 28:

– Aérodrome d'Ajaccio Campo-dell'Oro

– Aérodrome d'Avignon

– Aérodrome de Bastia-Poretta

– Aérodrome de Beauvais-Tillé

– Aérodrome de Bergerac-Roumanière

– Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne

– Aérodrome de Brest Bretagne

– Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine

– Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare

– Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo

– Aérodrome de Figari-Sud Corse

– Aérodrome de Lille-Lesquin

– Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine

– Aérodrome de Pau-Pyrénées

– Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes

– Aérodrome de Poitiers-Biard

– Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques

– Statsejede civile lufthavne, hvis drift er overdraget et handels- og industrikammer (artikel 7 i Loi nr. 2005-357 af 21. april 2005 relative aux aéroports og Décret nr. 2007-444 af 23. februar 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat):

– Aérodrome de Marseille-Provence

– Aérodrome d'Aix-les-Milles et Marignane-Berre

– Aérodrome de Nice Côte-d'Azur et Cannes-Mandelieu

– Aérodrome de Strasbourg-Entzheim

– Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin

– Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet

– Aérodrome de Saint-Denis-Gillot

– Andre statsejede civile lufthavne, der i henhold til Décret nr. 2005-1070 af 24. august 2005 med senere ændringer ikke kan overdrages regionale eller lokale myndigheder:

– Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche

– Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir

– Aéroports de Paris (Loi nr. 2005-357 af 20. april 2005 og Décret nr. 2005-828 af 20. juli 2005).

Italien

– Decreto Legislativo nr. 497 af 25. november 1995, relativo alla trasformazione dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo, der trådte i kraft den 1. januar 1996, er blevet forlænget flere gange og efterfølgende ophøjet til lov, Legge nr. 665 af 21. december 1996, hvorefter ENAV er endeligt omdannet til et aktieselskab (S.p.A) med virkning fra 1. januar 2001.

– Forvaltningsselskaber oprettet ved særlovgivning.

– Koncessionerede selskaber, der driver lufthavne i henhold til artikel 694 i Codice della navigazione, Regio Decreto nr. 327 af 30. marts 1942.

– Lufthavnsselskaber, herunder forvaltningsselskaberne SEA (Milano) og ADR (Fiumicino).

Cypern

Letland

– Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" (State public limited liability company "Latvijas gaisa satiksme")

– Valsts akciju sabiedrība "Starptautiskā lidosta 'Rīga'" (State public limited liability company "International airport 'Rīga'")

– SIA "Aviasabiedrība "Liepāja" (Aviacompany Liepaja Ltd.).

Litauen

– State Enterprise Vilnius International Airport

– State Enterprise Kaunas Airport

– State Enterprise Palanga International Airport

– State Enterprise "Oro navigacija"

– Municipal Enterprise "Šiaulių oro uostas"

– Andre enheder, der opfylder betingelserne i artikel 70 (stk. 1 og 2) i lov om udbud (den litauiske statstidende nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) og driver lufthavnsanlæg i overensstemmelse med luftfartsloven (den litauiske statstidende nr. 94-2918, 2000).

Luxembourg

– Aéroport du Findel.

Ungarn

– Lufthavne, der drives i henhold til artikel 162-163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről and 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről.

– Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, der drives af Budapest Airport Rt. i henhold til 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről and 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről.

Malta

– L-Ajruport Internazzjonali ta" Malta (Malta International Airport)

Nederlandene

Lufthavne, der drives ifølge artikel 18 og følgende i Luchtvaartwet. F.eks.:

– Luchthaven Schiphol

Østrig

– Enheder, der i henhold til "Luftfahrtgesetz, BGBl. nr. 253/1957" med senere ændringer har tilladelse til at drive lufthavne.

Polen

– Den offentlige virksomhed "Porty Lotnicze", der opererer i henhold til ustawa z dnia 23 października l987 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze"

– Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

– Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

– Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice

– Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o

– Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.

– Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o.o.

– Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o. o.

– Port Lotniczy Wrocław S.A.

– Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

– Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka

– Porty Lotnicze "Mazury- Szczytno" Sp. z o. o. w Szczytnie

– Port Lotniczy Zielona Góra - Babimost

Portugal

– ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., oprettet ved Decreto-Lei nr. 404/98 af 18. december 1998

– NAV – Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., oprettet ved Decreto-Lei nr. 404/98 af 18. december 1998

– ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., oprettet ved Decreto-Lei nr. 453/91 af 11. december 1991.

Rumænien

– Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti" SA (National Company "Bucharest Airports S.A.")

– Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" (National Company "International Airport Mihail Kogălniceanu-Constanţa" S.A.)

– Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia"-SA (National Company International "International Airport Timişoara-Traian Vuia"-S.A.)

– Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT SA" (Autonomous Public Service Undertaking "Romanian Air Traffic Services Administration ROMAT S.A.")

– Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale (Airports under Local Councils’ subordination)

– SC Aeroportul Arad SA (Arad Airport S.A. Commercial Company)

– Regia Autonomă Aeroportul Bacău (Autonomous Public Service Undertaking Bacău Airport)

– Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare (Autonomous Public Service Undertaking Baia Mare Airport)

– Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca (Autonomous Public Service Undertaking Cluj Napoca Airport)

– Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Craiova (Autonomous Public Service Undertaking International Craiova Airport)

– Regia Autonomă Aeroportul Iaşi (Autonomous Public Service Undertaking Iaşi Airport)

– Regia Autonomă Aeroportul Oradea (Autonomous Public Service Undertaking Oradea Airport)

– Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare (Autonomous Public Service Undertaking Satu-Mare Airport)

– Regia Autonomă Aeroportul Sibiu (Autonomous Public Service Undertaking Sibiu Airport)

– Regia Autonomă Aeroportul Suceava (Autonomous Public Service Undertaking Suceava Airport)

– Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureş (Autonomous Public Service Undertaking Târgu Mureş Airport)

– Regia Autonomă Aeroportul Tulcea (Autonomous Public Service Undertaking Tulcea Airport)

– Regia Autonomă Aeroportul Caransebeş

Slovenien

Offentlige civile lufthavne, der drives i henhold til Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01):

Mat. Št. || Naziv || Poštna Št. || Kraj

1589423 || Letalski Center Cerklje Ob Krki || 8263 || Cerklje Ob Krki

1913301 || Kontrola Zračnega Prometa D.O.O. || 1000 || Ljubljana

5142768 || Aerodrom Ljubljana D.D. || 4210 || Brnik-Aerodrom

5500494 || Aerodrom Portorož, D.O.O. || 6333 || Sečovlje – Sicciole

Slovakiet

Enheder, der driver lufthavne på grundlag af en statslig godkendelse og enheder, der står for antennebaseret telekommunikation, i henhold til lov nr. 143/1998 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 57/2001 sml., nr. 37/2002 sml., nr. 136/2004 sml. og nr. 544/2004 sml.

F.eks.:

– Letisko M.R.Štefánika, a.s., Bratislava

– Letisko Poprad – Tatry, a.s.

– Letisko Košice, a.s.

Finland

Lufthavne, som drives af "Ilmailulaitos Finavia/Luftfartsverket Finavia", en kommune eller en offentlig virksomhed i overensstemmelse med ilmailulain/luftfartslagen (1242/2005) og laki Ilmailulaitoksesta/lag om Luftfartsverket (1245/2005).

Sverige

– Lufthavne, der ejes og drives af det offentlige i henhold til luftfartslagen (1957:297).

– Privatejede og privatdrevne lufthavne med en driftsbevilling meddelt i henhold til denne lov, når bevillingen opfylder kriterierne i artikel 2, stk. 3, i direktivet.

Det Forenede Kongerige

– En lokal myndighed, der udnytter et geografisk område med henblik på at stille lufthavne eller andre terminalanlæg til rådighed for lufttransportvirksomheder

– En lufthavnsoperatør, som omhandlet i Airports Act 1986, der forestår forvaltningen af en lufthavn under economic regulation i henhold til Part IV i denne Act.

– Highland and Islands Airports Limited

– En lufthavnsoperatør, som omhandlet i Airports (Northern Ireland) Order 1994

BAA Ltd.

IV.       SØHAVNE, INDLANDSHAVNE ELLER ANDRE TERMINALANLÆG

Belgien

– Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

– Havenbedrijf van Gent

– Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

– Port autonome de Charleroi

– Port autonome de Namur

– Port autonome de Liège

– Port autonome du Centre et de l'Ouest

– Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

– Waterwegen en Zeekanaal

– De Scheepvaart

Bulgarien

ДП "Пристанищна инфраструктура"

Enheder, der på grundlag af særlige rettigheder eller enerettigheder driver havne eller dele af havne til offentlig transport af national betydning, og som figurerer i bilag nr. 1 til artikel 103a i Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.02.2000):

– "Пристанище Варна" ЕАД

– "Порт Балчик" АД

– "БМ Порт" АД

– "Пристанище Бургас" ЕАД

– "Пристанищен комплекс – Русе" ЕАД

– "Пристанищен комплекс – Лом" ЕАД

– "Пристанище Видин" ЕООД

– "Драгажен флот – Истър" АД

– "Дунавски индустриален парк" АД

Enheder, der på grundlag af særlige rettigheder eller enerettigheder driver havne eller dele af havne til offentlig transport af regional betydning, og som figurerer i bilag nr. 2 til artikel 103a i Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.02.2000):

– "Фиш Порт" АД

– Кораборемонтен завод "Порт - Бургас" АД

– "Либърти металс груп" АД

– "Трансстрой – Бургас" АД

– "Одесос ПБМ" АД

– "Поддържане чистотата на морските води" АД

– "Поларис 8" ООД

– "Лесил" АД

– "Ромпетрол – България" АД

– "Булмаркет – ДМ" ООД

– "Свободна зона – Русе" ЕАД

– "Дунавски драгажен флот" – АД

– "Нарен" ООД

– "ТЕЦ Свилоза" АД

– НЕК ЕАД – клон "АЕЦ – Белене"

– "Нафтекс Петрол" ЕООД

– "Фериботен комплекс" АД

– "Дунавски драгажен флот Дуним" АД

– "ОМВ България" ЕООД

– СО МАТ АД – клон Видин

– "Свободна зона – Видин" ЕАД

– "Дунавски драгажен флот Видин"

– "Дунав турс" АД

– "Меком" ООД

– "Дубъл Ве Ко" ЕООД

Tjekkiet

Alle ordregivende enheder i de sektorer, der udnytter et bestemt geografisk område med henblik på bygning og drift af søhavne og indlandshavne eller andre terminalanlæg for transportvirksomheder inden for luftfart, skibsfart og transport ad indre vandveje (i henhold til artikel 4, stk. 1, litra i), i lov nr. 137/2006 sml. om offentlige kontrakter med senere ændringer).

Eksempel på ordregivere:

– České přístavy, a.s.

Danmark

– Havne som defineret i § 1 i lov om havne, jf. lovbekendtgørelse nr. 326 af 28. maj 1999

Tyskland

– Søhavne, der helt eller delvis hører under de regionale eller lokale myndigheder (Länder, Kreise, Gemeinden).

– Flod- og kanalhavne, der henhører under "Hafenordnung" i medfør af delstaternes Wassergesetze.

Estland

– Enheder, der opererer i henhold til artikel 10, stk. 3, i lov om udbud (RT I 21.2.2007, 15, 76) og artikel 14 i konkurrenceloven (RT I 2001, 56 332):

– AS Saarte Liinid;

– AS Tallinna Sadam

Irland

– Havne, der drives i henhold til Harbours Acts 1946 to 2000

– Havnen i Rosslare, der drives i henhold til "Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts 1899"

Grækenland

– Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Β. Α.Ε."), pursuant to Law No 2932/01.

– "Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Ε. Α.Ε."), pursuant to Law No 2932/01.

– "Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε."), pursuant to Law No 2932/01.

– "Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Η. Α.Ε."), pursuant to Law No 2932/01.

– "Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Κ. Α.Ε."), pursuant to Law No 2932/01.

– "Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε."), pursuant to Law No 2932/01.

– "Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε."), pursuant to Law No 2932/01.

– "Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Λ. Α.Ε."), pursuant to Law No 2932/01.

– "Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Ρ. Α.Ε"), pursuant to Law No 2932/01.

– (Havnemyndighederne)

– Andre havne, Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία (kommunale havne og distriktshavne), der er omfattet af præsidentdekret nr. 649/1977., lov nr. 2987/02, præsidentdekret nr. 362/97 og lov nr. 2738/99.

Spanien

– Ente público Puertos del Estado

– Autoridad Portuaria de Alicante

– Autoridad Portuaria de Almería – Motril

– Autoridad Portuaria de Avilés

– Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

– Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

– Autoridad Portuaria de Baleares

– Autoridad Portuaria de Barcelona

– Autoridad Portuaria de Bilbao

– Autoridad Portuaria de Cartagena

– Autoridad Portuaria de Castellón

– Autoridad Portuaria de Ceuta

– Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao

– Autoridad Portuaria de Gijón

– Autoridad Portuaria de Huelva

– Autoridad Portuaria de Las Palmas

– Autoridad Portuaria de Málaga

– Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

– Autoridad Portuaria de Melilla

– Autoridad Portuaria de Pasajes

– Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

– Autoridad Portuaria de Santander

– Autoridad Portuaria de Sevilla

– Autoridad Portuaria de Tarragona

– Autoridad Portuaria de Valencia

– Autoridad Portuaria de Vigo

– Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

– Andre havnemyndigheder i de selvstyrende regioner ("Comunidades Autónomas") Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia.

Frankrig

– Port autonome de Paris, oprettet i medfør af Loi nr. 68-917 relative au port autonome de Paris af 24. oktober 1968.

– Port autonome de Strasbourg oprettet i henhold til convention du 20 mai 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, godkendt ved lov af 26. april 1924.

– Selvstyrende havne, der har status af juridiske personer og drives i henhold til artikel L. 111-1 ff. i code des ports maritimes:

– Port autonome de Bordeaux

– Port autonome de Dunkerque

– Port autonome de La Rochelle

– Port autonome du Havre

– Port autonome de Marseille

– Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire

– Port autonome de Pointe-à-Pitre

– Port autonome de Rouen

– Havne, der ikke har status af juridiske personer, og som ejes af staten (décret nr. 2006-330 af 20. marts 2006 fixant la liste des ports des départements d'outre-mer exclus du transfert prévu à l'artikel 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales), og hvis drift varetages af de lokale handels- og industrikamre:

– Port de Fort de France (Martinique)

– Port de Dégrad des Cannes (Guyane)

– Port-Réunion (île de la Réunion)

– Ports de Saint-Pierre et Miquelon

– Havne, der ikke har status af juridiske personer, og hvortil ejerskabet er overdraget de regionale eller lokale myndigheder, og hvis drift varetages af de lokale handels- og industrikamre (artikel 30 i Loi nr. 2004-809 af 13. august 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ændret ved Loi nr. 2006-1771 af 30. december 2006):

– Port de Calais

– Port de Boulogne-sur-Mer

– Port de Nice

– Port de Bastia

– Port de Sète

– Port de Lorient

– Port de Cannes

– Port de Villefranche-sur-Mer

– Voies navigables de France, der er et offentligt organ underlagt bestemmelserne i artikel 124 i loi nr. 90–1168 af 29. december 1990 med senere ændringer.

Italien

– Statshavne (Porto statali) og andre havne, der forvaltes af Capitanerie di Porto i henhold til Codice della navigazione, Regio Decreto nr. 327 af 30. marts 1942.

– Autonome havne (enti portuali) oprettet ved særlovgivning i henhold til artikel 19 i Codice della navigazione, Regio Decreto nr. 327 af 30. marts 1942.

Cypern

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου established by the περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973.

Letland

Myndigheder, der forvalter havne i henhold til loven "Likumu par ostām":

– Rīgas brīvostas pārvalde

– Ventspils brīvostas pārvalde

– Liepājas speciālas ekonomiskās zona pārvalde

– Salacgrīvas ostas pārvalde

– Skultes ostas pārvalde

– Lielupes ostas pārvalde

– Engures ostas pārvalde

– Mērsraga ostas pārvalde

– Pāvilostas ostas pārvalde

– Rojas ostas pārvalde

Andre institutioner, der er omfattet af reglerne om udbud i loven "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums", og som forvalter havne i henhold til loven "Likumu par ostām".

Litauen

– Den statslige virksomhed "State Enterprise Klaipėda State Sea Port Administration", der opererer i henhold til lov om "Klaipėda State Sea Port Administration" (den litauiske statstidende nr. 53-1245, 1996)

– Den statslige virksomhed "Vidaus vandens kelių direkcija", der opererer i henhold til loven om transport ad indre vandveje (Statstidende nr. 105-2393, 1996).

– Andre enheder, der opfylder betingelserne i artikel 70 (stk. 1 og 2) i lov om udbud (den litauiske statstidende nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) og opererer inden for drift af sø- eller indlandshavne og andre terminalanlæg i overensstemmelse med loven om transport ad indre vandveje.

Luxembourg

– Port de Mertert, oprettet og drevet i henhold til loi du 22 juillet 1963 relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle, med senere ændringer.

Ungarn

– Havne, der drives i henhold til artikel 162-163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről og 2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről.

Malta

– L-Awtorita' Marittima ta' Malta (Maltas Havnemyndighed)

Nederlandene

Ordregivende enheder inden for området søhavne eller havne ved indre vandveje eller andre terminalfaciliteter, f.eks.:

– Havenbedrijf Rotterdam

Østrig

– Flod- og kanalhavne, der helt eller delvis ejes af delstaterne (die Länder) og/eller kommunerne (die Gemeinden).

Polen

Enheder oprettet i henhold til ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, bl.a.:

– Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A,

– Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

– Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.

– Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.

– Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

– Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

– Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska

Portugal

– APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., pursuant to Decreto-Lei No 335/98 do 3 de Novembro 1998.

– APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A., pursuant to Decreto-Lei No 336/98 of do 3 de Novembro 1998.

– APS – Administração do Porto de Sines, S.A., pursuant to Decreto-Lei No 337/98 do 3 de Novembro 1998.

– APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., pursuant to Decreto-Lei No 338/98 do 3 de Novembro 1998.

– APA – Administração do Porto de Aveiro, S.A., pursuant to Decreto-Lei No 339/98 do 3 de Novembro 1998.

– Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.), pursuant to Decreto-Lei No 146/2007, do 27 de Abril 2007.

Rumænien

– Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" SA Constanţa

– Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile SA"

– Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "RADIONAV" SA

– Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos"

– Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime"

– Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" SA

– Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea şi Turnul-Măgurele

Slovenien

Søhavne, der helt eller delvis ejes af staten og drives som offentlige virksomheder i henhold til Pomorski Zakonik (Uradni list RS, 56/99):

Mat. Št. || Naziv || Poštna Št. || Kraj

5144353 || LUKA KOPER D.D. || 6000 || KOPER - CAPODISTRIA

5655170 || Sirio d.o.o. || 6000 || KOPER

Slovakiet

Enheder, der driver privatretlige indlandshavne for flodtransportvirksomheder på baggrund af en tilladelse fra staten eller de organer, der er oprettet af staten med henblik på drift af offentlige flodhavne i henhold til lov nr. 338/2000 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 57/2001 sml. og nr. 580/2003 sml.

Finland

– Havne, der drives i henhold til laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista/

– lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976), samt havne, som er anlagt på grundlag af en bevilling i henhold til artikel 3 i laki yksityisistä yleisistä satamista/lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994).

– Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal.

Sverige

Havne- og terminalanlæg i henhold til lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn og förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.

Det Forenede Kongerige

– En lokal myndighed, der udnytter et geografisk område med henblik på at stille sø– eller flodhavne- eller andre terminalanlæg til rådighed for transportvirksomheder, der opererer til vands

– En havnemyndighed som omhandlet i section 57 i Harbours Act 1964.

– British Waterways Board

– En havnemyndighed som defineret i section 38(1) i Harbours Act (Northern Ireland) 1970.

V.         ORDREGIVERE INDEN FOR BYTRANSPORT MED JERNBANE, SPORVOGN, TROLLEYBUS ELLER BUS

Belgien

– Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

– Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d'exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut) / Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaatschappijen (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

– Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

– Private virksomheder med særlige rettigheder eller enerettigheder

Bulgarien

– "Метрополитен" ЕАД, София

– "Столичен електротранспорт" ЕАД, София

– "Столичен автотранспорт" ЕАД, София

– "Бургасбус" ЕООД, Бургас

– "Градски транспорт" ЕАД, Варна

– "Тролейбусен транспорт" ЕООД, Враца

– "Общински пътнически транспорт" ЕООД, Габрово

– "Автобусен транспорт" ЕООД, Добрич

– "Тролейбусен транспорт" ЕООД, Добрич

– "Тролейбусен транспорт" ЕООД, Пазарджик

– "Тролейбусен транспорт" ЕООД, Перник

– "Автобусни превози" ЕАД, Плевен

– "Тролейбусен транспорт" ЕООД, Плевен

– "Градски транспорт Пловдив" ЕАД, Пловдив

– "Градски транспорт" ЕООД, Русе

– "Пътнически превози" ЕАД, Сливен

– "Автобусни превози" ЕООД, Стара Загора

– "Тролейбусен транспорт" ЕООД, Хасково

Tjekkiet

Alle ordregivende enheder inden for bytransport med jernbane, sporvogn, trolleybus eller bus, som anført i artikel 4, stk. 1, litra f), i lov nr. 137/2006 sml. om offentlige kontrakter, med senere ændringer.

Eksempler på ordregivere:

– Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost

– Dopravní podnik města Brna, a.s.

– Dopravní podnik Ostrava a.s.

– Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

– Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Danmark

– DSB

– DSB S-tog A/S

– Enheder, der varetager busbefordring (almindelige rutekørsel) på grundlag af tilladelse i henhold til lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 19. februar 2003.

– Metroselskabet I/S

Tyskland

Virksomheder, der har tilladelse til at tilbyde offentlig befordring inden for persontransport over korte afstande i henhold til Personenbeförderungsgesetz af 21. marts 1961, senest ændret den 31. oktober 2006.

Estland

– Enheder, der opererer i henhold til artikel 10, stk. 3, i lov om udbud (RT I 21.2.2007,15, 76) og artikel 14 i konkurrenceloven (RT I 2001, 56 332):

– AS Tallinna Autobussikoondis;

– AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis;

– Narva Bussiveod AS.

Irland

– Iarnród Éireann [Irish Rail]

– Railway Procurement Agency

– Luas [Dublin Light Rail]

– Bus Éireann [Irish Bus]

– Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

– Enheder, der tilbyder offentlig befordring i henhold til Road Transport Act 1932 med senere ændringer.

Grækenland

– "Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Α.Ε." ("Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.") (Athens-Pireaeus Trolley Buses S.A.), established and operating pursuant to Legislative Decree No 768/1970 (Α΄273), Law No 588/1977 (Α΄148) and Law No 2669/1998 (Α΄283).

– "Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς" ("Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.") (Athens-Piraeus Electric Railways), established and operating pursuant to Laws Nos 352/1976 (Α΄ 147) and 2669/1998 (Α΄283)

– "Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε." ("Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.") (Athens Urban Transport Organization S.A.), established and operating pursuant to Laws Nos 2175/1993 (Α΄211) and 2669/1998 (Α΄283)

– "Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε." ("Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε."), (Company of Thermal Buses S.A.) established and operating pursuant to Laws Nos 2175/1993 (Α΄211) and 2669/1998 (Α΄283).

– "Αττικό Μετρό Α.Ε." (Attiko Metro S.A.), established and operating pursuant to Law No 1955/1991

– "Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης" ("Ο.Α.Σ.Θ."), established and operating pursuant to Decree No 3721/1957, Legislative Decree No 716/1970 and Laws Nos 866/79 and 2898/2001 (Α'71).

– "Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων" ("Κ.Τ.Ε.Λ."), operating pursuant to Law No 2963/2001 (Α'268).

– "Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω", otherwise known as "ΡΟΔΑ" and "ΔΕΑΣ ΚΩ" respectively, operating pursuant to Law No 2963/2001 (Α'268).

Spanien

– Enheder, der tilbyder offentlig befordring i byer i henhold til "Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local" af 2. april 1985; "Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local", og tilsvarende regionale bestemmelser

– Enheder, der tilbyder offentlig busbefordring i henhold til overgangsbestemmelse nr. 3 i "Ley 16/1987, de 30 de Julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres".

F.eks.:

– Empresa Municipal de Transportes de Madrid

– Empresa Municipal de Transportes de Málaga

– Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca

– Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona

– Empresa Municipal de Transportes de Valencia

– Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)

– Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA)

– Entitat Metropolitana de Transport - AMB

– Eusko Trenbideak, s.a.

– Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, sa

– Ferrocariles de la Generalitat Valenciana

– Consorcio de Transportes de Mallorca

– Metro de Madrid

– Metro de Málaga, S.A.,

– Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)

Frankrig

– Enheder, der tilbyder offentlig befordring i henhold til artikel 7-II i loi d'orientation des transports intérieurs nr. 82-1153 af 30. december 1982

– Régie des transports de Marseille

– RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône

– Régie départementale des transports du Jura

– RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne

– Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français samt andre enheder, der tilbyder befordring på grundlag af en tilladelse fra Syndicat des transports d'Ile-de-France i henhold til Ordonnance nr. 59-151 af 7. januar 1959 med senere ændringer og tilgørende gennemførelsesdekreter, for så vidt angår personbefordring i regionen Ile-de-France.

– Réseau ferré de France, et offentligt organ oprettet i henhold til lov nr. 97-135 af 13. februar 1997

– Regionale eller lokale myndigheder eller grupper af regionale eller lokale myndigheder med beføjelser på transportområdet (f.eks. Communauté urbaine de Lyon).

Italien

Enheder, selskaber og virksomheder, der tilbyder offentlig befordring med jernbane, automatiske anlæg, sporvogn, trolleybus eller bus, og som forvalter de benyttede infrastrukturer på nationalt, regionalt eller lokalt plan

Det drejer sig bl.a. om:

– Enheder, selskaber og virksomheder, der tilbyder offentlig befordring på grundlag af en tilladelse i henhold til transportministeriets dekret nr. 316 af 1. december 2006 "Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale"

– Enheder, selskaber og virksomheder, der tilbyder offentlig befordring i henhold til artikel 1, stk. 4 eller 15, i Regio Decreto nr. 2578 af 15. oktober 1925 – "Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province"

– Enheder, selskaber og virksomheder, der tilbyder offentlig befordring i henhold til Decreto Legislativo nr. 422 af 19. november 1997 – "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", på de betingelser, der er fastsat i artikel 4, stk. 4, i Legge nr. 59 af 15. marts 1997 – som ændret ved Decreto Legislativo nr. 400 af 20. september 1999, og i artikel 45 i Legge nr. 166 af 1. august 2002

– Enheder, selskaber og virksomheder, der tilbyder offentlig befordring i henhold til artikel 113 i den kodificerede lovgivning om lokalforvaltningernes struktur, godkendt ved Legge nr. 267 of 18. august 2000, som ændret ved artikel 35 i Legge nr. 448 af 28. december 2001

– Enheder, selskaber og virksomheder, der opererer på grundlag af en koncession i henhold til artikel 242 eller 256 i Regio Decreto nr. 1447 af 9. maj 1912, der stadfæster den kodificerede lovgivning om "le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili"

– Enheder, selskaber og virksomheder og lokale myndigheder, der opererer på grundlag af en koncession i henhold til artikel 4 i Legge nr. 410 af 4. juni 1949 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

– Enheder, selskaber og virksomheder, der opererer på grundlag af en koncession i henhold til artikel 14 i Legge nr. 1221 af 2. august 1952 – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

Cypern

Letland

Offentlig- og privatretlige enheder, der tilbyder personbefordring med bus, trolleybus og/eller sporvogn i mindst følgende byer: Riga, Jurmala Liepaja, Daugavpils, Jelgava, Rezekne and Ventspils

Litauen

– Akcinė bendrovė "Autrolis"

– Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus autobusai"

– Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno autobusai"

– Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus troleibusai"

– Andre enheder, der opfylder betingelserne i artikel 70, stk. 1 og 2, i lov om udbud (den litauiske statstidende nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) og tilbyder befordring med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus i overensstemmelse med lov om vejtransport (den litauiske statstidende nr. 119-2772, 1996).

Luxembourg

– Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

– Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.

– Transports intercommunaux du canton d'Esch–sur–Alzette (TICE).

– Busselskaber, der opererer i henhold til "règlement grand-ducal concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées" af 3. februar 1978.

Ungarn

– Enheder, der tilbyder offentlig busbefordring i nær- og fjerntrafik i henhold til artikel 162-163 of "2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről og 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről"

– Enheder, der driver landsdækkende banenet til offentlig personbefordring i henhold til artikel 162-163 i "2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről " og "2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről".

Malta

– L-Awtorita` dwar it-Trasport ta' Malta (Malta Transport Authority)

Nederlandene

Virksomheder, der udfører offentlig transport ifølge kapitel II (Openbaar Vervoer) i Wet Personenvervoer. F.eks.:

– RET (Rotterdam)

– HTM (Den Haag)

– GVB (Amsterdam)

Østrig

– Enheder, der har tilladelse til at yde transporttjenester i henhold til Eisenbahngesetz, BGBl. nr. 60/1957, med senere ændringer, eller i henhold til Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I nr. 203/1999, med senere ændringer.

Polen

– Enheder, der tilbyder befordring med bybane og opererer på grundlag af en koncession i henhold til ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

– Enheder, der tilbyder offentlig busbefordring og opererer på grundlag af en tilladelse i henhold til ustawa z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o transporcie drogowym, og enheder, der driver offentlige bytransporttjenester,

bl.a.:

– Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o, Białystok

– Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o Białystok

– Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o Grudziądz

– Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o w Zamościu

– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.

– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. Lublin

– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków

– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA., Wrocław

– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa

– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno

– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο,ο., Olsztyn

– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko

– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο, Wałbrzych

– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Świdnicy

– Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o, Bydgoszcz

– Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa

– Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu

– Polbus - PKS Sp. z o.o., Wrocław

– Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o Zakopane

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Kłodzko

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Katowice

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z.ο.ο

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z.o.o.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z.ο.ο.

– Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z.ο.ο

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z.o.o.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z.o.o.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z.o.o.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.

– Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „Transgór" Sp. z.o.o.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z.o.o.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie Spółka Akcyjna

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka Akcyjna

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z.o.o

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.

– Tramwaje Śląskie S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z.ο.ο.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z.o.o.

– PKS w Suwałkach S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z.o.o

– PKS Nowa Sól Sp. z.o.o.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z.o.o, w Przemyślu

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A.

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp, z.o.o.

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z.o.o.

– Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z.o.o.

– Tramwaje Śląskie S.A., Katowice

– Tramwaje Warszawskie Sp. z.o.o.

– Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z.o.o.

Portugal

– Metropolitano de Lisboa, E.P., pursuant to Decreto-Lei No 439/78 do 30 de Dezembro de 1978

– Kommuner, kommunale tjenester og kommunale virksomheder i henhold til lov nr. 58/98 af 18. august 1998, der tilbyder befordring i henhold til Lei nr. 159/99 do 14 de Septembro 1999.

– Offentlige myndigheder og offentlige virksomheder, der leverer jernbanetransportydelser i henhold til Lei nr. 10/90 do 17 de Março 1990.

– Enheder, der tilbyder offentlig befordring i henhold til artikel 98 i Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto nr. 37272 do 31 de Dezembro 1948).

– Enheder, der tilbyder offentlig befordring i henhold til Lei nr. 688/73 do 21 de Dezembro 1973.

– Enheder, der tilbyder offentlig befordring i henhold til Decreto-Lei nr. 38144 do 31 de Dezembro 1950.

– Metro do Porto, S.A., i henhold til Decreto-Lei nr. 394-A/98 af 15. december 1998, ændret ved Decreto-Lei nr. 261/2001 do 26 de Septembro 2001.

– Normetro, S.A., i henhold til Decreto-Lei nr. 394-A/98 af 15. december 1998, ændret ved Decreto-Lei nr. 261/2001 do 26 de Septembro 2001.

– Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., i henhold til Decreto-Lei nr. 24/95 do 8 de Fevereiro 1995.

– Metro do Mondego, S.A., i henhold til Decreto-Lei No 10/2002 do 24 de Janeiro2002

– Metro Transportes do Sul, S.A., i henhold til Decreto-Lei No 337/99 do 24 de Agosto 1999

– Lokale myndigheder og foretagender oprettet af lokale myndigheder til varetagelse af offentlig befordring i henhold til Lei nr. 159/99 do 14 de Septembro 1999.

Rumænien

– S.C. de Transport cu Metroul Bucureşti – "Metrorex" SA (Bucharest Subway Transport Commercial Company "METROREX S.A.")

– Regii Autonome Locale de Transport Urban de Cãlãtori (Local Autonomous Public Service Undertakings for Urban Passenger Transport)

Slovenien

Selskaber, der driver bybustrafik i henhold til Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 og 65/99):

Mat. Št. || Naziv || Poštna Št. || Kraj

1540564 || AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA D.O.O. Dekani || 6271 || DEKANI

5065011 || AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota D.D. || 9000 || MURSKA SOBOTA

5097053 || Alpetour Potovalna Agencija || 4000 || Kranj

5097061 || ALPETOUR, Špedicija In Transport, D.D. Škofja Loka || 4220 || ŠKOFJA LOKA

5107717 || INTEGRAL BREBUS Brežice D.O.O. || 8250 || BREŽICE

5143233 || IZLETNIK CELJE D.D. Prometno In Turistično Podjetje Celje || 3000 || CELJE

5143373 || AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA GORICA || 5000 || NOVA GORICA

5222966 || JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O. || 1000 || LJUBLJANA

5263433 || CERTUS AVTOBUSNI PROMET MARIBOR D.D. || 2000 || MARIBOR

5352657 || I & I - Avtobusni Prevozi D.D. Koper || 6000 || KOPER - CAPODISTRIA

5357845 || Meteor Cerklje || 4207 || Cerklje

5410711 || KORATUR Avtobusni Promet In Turizem D.D. Prevalje || 2391 || PREVALJE

5465486 || INTEGRAL, Avto. Promet Tržič, D.D. || 4290 || TRŽIČ

5544378 || KAM-BUS Družba Za Prevoz Potnikov, Turizem In Vzdrževanje Vozil, D.D. Kamnik || 1241 || KAMNIK

5880190 || MPOV Storitve In Trgovina D.O.O. Vinica || 8344 || VINICA

Slovakiet

– Transportvirksomheder, der har bevilling til offentlig personbefordring med sporvogn, trolleybus, specialbane eller kabelbane i henhold til artikel 23 i lov nr. 164/1996 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 58/1997 sml., nr. 260/2001 sml., nr. 416/2001 sml. og nr. 114/2004 sml.

– Transportvirksomheder, der driver indenlandsk offentlig bustrafik på Slovakiets område eller på en del af en anden stats område eller på en nærmere afgrænset del af Slovakiets område på grundlag af en tilladelse og en transportbevilling til en bestemt rute, udstedt i henhold til lov nr. 168/1996 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 386/1996 sml., nr. 58/1997 sml., nr. 340/2000 sml., nr. 416/2001 sml., nr. 506/2002 sml., nr. 534/2003 sml. og nr. 114/2004 sml.

F.eks.:

– Dopravný podnik Bratislava, a.s.

– Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

– Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

– Dopravný podnik mesta Žilina, a.s.

Finland

Enheder, der på grundlag af særlige rettigheder eller enerettigheder driver rutetrafik i henhold til laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä /lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), samt kommunale trafikselskaber og offentlige virksomheder, der tilbyder offentligheden personbefordring med bus, jernbane eller undergrundsbane, eller som har ansvar for driften af net til levering af sådanne transportydelser

Sverige

– Enheder, der driver indenbys tog- eller sporvognstrafik i medfør af lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik og lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

– Offentlige eller private enheder, der driver trolleybus- eller bustrafik i medfør af lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik og yrkestrafiklagen (1998:490).

Det Forenede Kongerige

– London Regional Transport

– London Underground Limited

– Transport for London

– Et datterselskab under Transport for London i henhold til section 424(1) Greater London Authority Act 1999

– Strathclyde Passenger Transport Executive

– Greater Manchester Passenger Transport Executive

– Tyne and Wear Passenger Transport Executive

– Brighton Borough Council

– South Yorkshire Passenger Transport Executive

– South Yorkshire Supertram Limited

– Blackpool Transport Services Limited

– Conwy County Borough Council

– En person, der driver en lokal transportvirksomhed i London, som omhandlet i section 179(1) i Greater London Authority Act 1999 (en busforbindelse) i medfør af en overenskomst indgået af Transport for London i henhold til section 156(2) i denne lov eller i medfør af en overenskomst med et transportdatterselskab som omhandlet i section 169 i denne lov.

– Northern Ireland Transport Holding Company

– En person, der har bevilling til at drive en vejtransporttjeneste i henhold til section 4(1) i Transport Act (Northern Ireland) 1967, hvorefter den pågældende har tilladelse til at drive en fast trafikforbindelse, som omhandlet i bevillingen.

VI.       ORDREGIVERE INDEN FOR JERNBANETRANSPORT

Belgien

– SNCB Holding / NMBS Holding

– Société nationale des Chemins de fer belges//Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

– Infrabel

Bulgarien

– Национална компания "Железопътна инфраструктура"

– "Български държавни железници" ЕАД

– "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД

– "БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)" ЕООД

– "БДЖ – Товарни превози" ЕООД

– "Българска Железопътна Компания" АД

– "Булмаркет – ДМ" ООД

Tjekkiet

Alle ordregivende enheder inden for jernbanetransport, som anført i artikel 4, stk. 1, litra f), i lov nr. 137/2006 sml. om offentlige kontrakter, med senere ændringer.

Eksempel på ordregivere:

– ČD Cargo, a.s.

– České dráhy, a.s

– Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Danmark

– DSB

– DSB S-tog A/S

– Metroselskabet I/S

Tyskland

– Deutsche Bahn AG.

– Andre foretagender, der levererer jernbanetransportydelser til offentligheden i henhold til artikel 2, stk. 1, i Allgemeines Eisenbahngesetz af 27. december 1993, senest ændret den 26. februar 2008.

Estland

– Enheder, der opererer i henhold til artikel 10, stk. 3, i lov om udbud (RT I 21.2.2007, 15, 76) og artikel 14 i konkurrenceloven (RT I 2001, 56 332).

– AS Eesti Raudtee;

– AS Elektriraudtee.

Irland

– Iarnród Éireann [/Irish Rail]

– Railway Procurement Agency

Grækenland

– " Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε." ("Ο.Σ.Ε. Α.Ε."), pursuant to Law No 2671/98.

– "ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε." pursuant to Law No 2366/95.

Spanien

– Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

– Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).

– Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

– Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

– Eusko Trenbideak (Bilbao).

– Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

– Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca).

– Ferrocarril de Soller

– Funicular de Bulnes

Frankrig

– Société nationale des chemins de fer français og andre jernbaneselskaber, der betjener offentligheden, og som er nævnt i afsnit II, kapitel 1, i Loi d'orientation des transports intérieurs nr. 82-1153 af 30. december 1982.

– Réseau ferré de France, et offentligt organ oprettet i henhold til lov nr. 97-135 of 13 February 1997.

Italien

– Ferrovie dello Stato S. p. A. including le Società partecipate

– Enheder, selskaber og virksomheder med koncession, der leverer jerbanetjenester i henhold til Regio Decreto nr. 1447 af 9. maj 1912, der stadfæster den kodificerede tekst i legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

– Koncessionerede jernbaneselskaber i henhold til artikel 4 i legge nr. 410 af 14. juni 1949 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

– Enheder, selskaber og virksomheder eller lokale myndigheder med koncession inden for jernbanedrift i henhold til artikel 14 i Legge nr. 1221 af 2. august 1952 – "Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione"

– Enheder, selskaber og virksomheder, der leverer offentlige transporttjenester i henhold til artikel 8 og 9 i Decreto Legislativo nr. 442 af 19. november 1997 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge nr. 9 af 15. marts 1997 – som ændret ved Decreto Legislativo nr. 400 af 20. september 1999 og ved artikel 45 i Legge nr. 166 af 1. august 2002.

Cypern

Letland

– Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"

– Valsts akciju sabiedrība "Pasažieru vilciens"

Litauen

– Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"

– Other entities in compliance with the requirements of Article 70 (1, 2) of the Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania (Official Gazette, No. 84-2000, 1996; No. 4-102, 2006) and operating in the field of railway services in accordance with the Code of Railway Transport of the Republic of Lithuania (Official Gazette, No. 72-2489, 2004).

Luxembourg

– Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

Ungarn

– Enheder, der leverer jernbanetransportydelser til offentligheden i henhold til artikel 162-163 i "2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről" og "2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről" og på grundlag af en autorisation i henhold til "45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről".

F.eks.:

– Magyar Államvasutak (MÁV)

Malta

Nederlandene

Ordregivende enheder inden for jernbanetransport, f.eks.:

– Nederlandse Spoorwegen

– ProRail

Østrig

– Österreichische Bundesbahn.

– Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH sowie.

– Enheder, der i henhold til Eisenbahngesetz, BGBl. nr. 60/1957 med senere ændringer har tilladelse til at yde transporttjenester.

Polen

Enheder, der leverer jernbanetransportydelser og opererer i henhold til ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego Polskie Koleje Pañstwowe z dnia 8 wrzeœnia 2000 r., bl.a.:

– PKP Intercity Sp. z.o.o.

– PKP Przewozy Regionalne Sp. z.o.o.

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

– "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z.o.o.

– PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z.ο.ο.

– PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z.o.o.

Portugal

– CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., pursuant to Decreto-Lei No 109/77 do 23 de Março 1977.

– REFER, E.P., pursuant to Decreto-Lei No 104/97 do 29 de Abril 1997.

– RAVE, S.A., pursuant to Decreto-Lei No 323-H/2000 of 19 de Dezembro 2000.

– Fertagus, S.A., pursuant to Decreto-Lei 78/2005, of 13 de Abril.

– Offentlige myndigheder og offentlige virksomheder, der leverer jernbanetransportydelser i henhold til Lei nr. 10/90 do 17 de Março 1990.

– Private virksomheder, der på grundlag af særlige rettigheder eller enerettigheder leverer jernbanetransportydelser i henhold til Lei nr. 10/90 do 17 de Março 1990.

Rumænien

– Compania Naţională Căi Ferate – CFR;

– Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "CFR – Marfă";

– Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "CFR – Călători"

Slovenien

Mat. Št. || Naziv || Poštna Št. || Kraj

5142733 || Slovenske železnice, d. o. o. || 1000 || LJUBLJANA

Slovakiet

– Enheder, der driver jernbaner og kabelbaner og dertil hørende faciliteter i henhold til lov nr. 258/1993 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 152/1997 sml. og nr. 259/2001 sml.

– Enheder, der leverer jernbanetransportydelser til offentligheden i henhold til lov nr. 164/1996 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 58/1997 sml., nr. 260/2001 sml., nr. 416/2001 sml. og nr. 114/2004 sml. og i henhold til regeringsdekret nr. 662 af 7. juli 2004.

F.eks.:

– Železnice Slovenskej republiky, a.s.

– Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Finland

VR Osakeyhtiö/ /VR Aktiebolag

Sverige

– Offentlige enheder, der driver jernbanetrafik i henhold til järnvägslagen (2004:519) og järnvägsförordningen (2004:526). - Regionale og lokale organer, der driver regional og lokal jernbanetrafik i medfør af lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik"

– Private virksomheder, der leverer jernbanetransportydelser i henhold til en tilladelse bevilget i medfør af förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, når en sådan tilladelse er i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, i direktivet.

Det Forenede Kongerige

– Network Rail plc

– Eurotunnel plc

– Northern Ireland Transport Holding Company

– Northern Ireland Railways Company Limited

– Jernbaneselskaber, der af Department of Transport eller en anden kompetent myndighed er indrømmet særlige rettigheder eller enerettigheder.

BILAG 4

Varer

1.         Denne aftale finder anvendlese for alle varer, der indkøbes af ordregivere i bilag 1-3, medmindre andet er bestemt i denne aftale.

2.         Denne aftale omfatter kun varer, der er opført i nedenstående kapitler af den kombinerede nomenklatur (KN), og der indkøbes af forsvarsministerierne og agenturer for forsvars- og sikkerhedsaktiviteter i Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Grækenland Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige:

Kapitel 25:        Salt, svovl, jord og stenarter, gips, kalk og cement

Kapitel 26:        Malme, slagger og aske

Kapitel 27:        Mineralske brændstoffer, mineralolier og destillationsprodukter deraf, bituminøse stoffer, mineralsk voks

undtagen:

ex 27.10: særlige maskinbrændselsstoffer

Kapitel 28:        Uorganiske kemikalier, organiske og uorganiske forbindelser af ædle metaller, af sjældne jordarters metaller, af radioaktive grundstoffer og af isotoper

undtagen:

ex 28.09: eksplosive stoffer

ex 28.13: eksplosive stoffer

ex 28.14: tåregas

ex 28.28: eksplosive stoffer

ex 28.32: eksplosive stoffer

ex 28.39: eksplosive stoffer

ex 28.50: giftige stoffer

ex 28.51: giftige stoffer

ex 28.54: eksplosive stoffer

Kapitel 29:        Organiske kemikalier

undtagen:

ex 29.03: eksplosive stoffer

ex 29.04: eksplosive stoffer

ex 29.07: eksplosive stoffer

ex 29.08: eksplosive stoffer

ex 29.11: eksplosive stoffer

ex 29.12: eksplosive stoffer

ex 29.13: giftige stoffer

ex 29.14: giftige stoffer

ex 29.15: giftige stoffer

ex 29.21: giftige stoffer

ex 29.22: giftige stoffer

ex 29.23: giftige stoffer

ex 29.26: eksplosive stoffer

ex 29.27: giftige stoffer

ex 29.29: eksplosive stoffer

Kapitel 30:        Farmaceutiske produkter

Kapitel 31:        Gødningsstoffer

Kapitel 32:        Garve- og farvestofekstrakter, garvesyrer og derivater deraf, farvestoffer, lakker og malervarer, kit og spartelmasse, trykfarver, blæk og tusch

Kapitel 33:        Flygtige vegetabilske olier og resinoider, parfumer, kosmetik og toiletmidler

Kapitel 34:        Sæbe, organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler, smøremidler, syntetisk voks og tilberedt voks, pudse- og skuremidler, lys og lignende produkter, modellermasse og dentalvoks

Kapitel 35:        Proteiner, modificeret stivelse, lim og klister, enzymer

Kapitel 37:        Fotografiske og kinematiske artikler

Kapitel 38:        Diverse kemiske produkter

undtagen:

ex 38.19: giftige stoffer

Kapitel 39:        Plast (celluloseethere og celluloseestere, kunstharpikser og andre plastsubstanser) samt varer deraf,

undtagen:

ex 39.03: eksplosive stoffer

Kapitel 40:        Naturgummi (kautsjuk), syntetgummi og factis samt varer deraf,

undtagen:

ex 40.11: skudsikre dæk

Kapitel 41:        Rå huder og skind (undtagen pelsskind) samt læder

Kapitel 42:        Varer af læder, sadelmagerarbejder, rejseartikler, håndtasker og lign., varer af tarme (andet end fishgut)

Kapitel 43:        Pelsskind og kunstigt pelsskind samt varer deraf

Kapitel 44:        Træ og varer deraf, trækul

Kapitel 45:        Kork og varer deraf

Kapitel 46:        Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

Kapitel 47:        Materialer til papirfremstilling

Kapitel 48:        Papir og pap, varer af papirmasse, papir og pap

Kapitel 49:        Bøger, aviser, billeder og andre tryksager; håndskrevne eller maskinskrevne arbejder samt tegninger

Kapitel 65:        Hovedbeklædning og dele dertil

Kapitel 66:        Paraplyer, parasoller, spadserestokke, piske og ridepiske samt dele dertil

Kapitel 67:        Bearbejdede fjer og dun og varer af fjer og dun, kunstige blomster, varer af menneskehår

Kapitel 68:        Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer

Kapitel 69:        Keramiske produkter

Kapitel 70:        Glas og glasvarer

Kapitel 71:        Perler, ædel- og halvædelstene, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer, bijouterivarer

Kapitel 73:        Jern og stål samt varer deraf

Kapitel 74:        Kobber og varer deraf

Kapitel 75:        Nikkel og varer deraf

Kapitel 76:        Aluminium og varer deraf

Kapitel 77:        Magnesium og beryllium samt varer deraf

Kapitel 78:        Bly og varer deraf

Kapitel 79:        Zink og varer deraf

Kapitel 80:        Tin og varer deraf

Kapitel 81:        Andre uædle metaller, der anvendes i den metallurgiske industri, samt varer deraf

Kapitel 82:        Værktøj, redskaber, knive, skeer og gafler, af uædle metaller, dele dertil

undtagen:

ex 82.05: værktøj

ex 82.07: værktøj, dele

Kapitel 83:        Diverse varer af uædle metaller

Kapitel 84:        Kedler, maskiner og apparater samt mekaniske redskaber, dele dertil

undtagen:

ex 84.06: motorer

ex 84.08: andre motorer

ex 84.45: maskiner og apparater

ex 84.53: automatiske databehandlingsmaskiner

ex 84.55: dele til maskiner henhørende under pos. 84.53

ex 84.59: atomreaktorer

Kapitel 85:        Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel samt dele dertil

undtagen:

ex 85.13: telekommunikationsudstyr

ex 85.15: sendere

Kapitel 86:        Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og sporveje samt dele dertil, jernbane- og sporvejsmateriel, trafikreguleringsudstyr af enhver art (ikke-elektrisk)

undtagen:

ex 86.02: pansrede elektriske lokomotiver

ex 86.03: andre pansrede lokomotiver

ex 86.05: pansrede vogne

ex 86.06: reparationsvogne

ex 86.07: vogne

Kapitel 87:        Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele dertil,

undtagen:

ex 87.08: tanks og andre pansrede køretøjer

ex 87.01: traktorer

ex 87.02: militærkøretøjer

ex 87.03: kranvogne

ex 87.09: motorcykler

ex 87.14: påhængsvogne

Kapitel 89:        Skibe, både og flydende materiel

undtagen:

ex 89.01 A: krigsskibe

Kapitel 90:        Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater, måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater, medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater, dele dertil

undtagen:

ex 90.05: kikkerter (binokulære)

ex 90.13: forskellige instrumenter, lasere

ex 90.14: afstandsmålere

ex 90.28: elektriske og elektroniske måleinstrumenter

ex 90.11: mikroskoper

ex 90.17: instrumenter til medicinsk brug

ex 90.18: apparater til mekanoterapi

ex 90.19: ortopædiske artikler

ex 90.20: røntgenapparater

Kapitel 91:        Fremstilling af ure

Kapitel 92:        Musikinstrumenter, lydoptagere eller lydgengivere, billed- og lydoptagere eller billed- og lydgengivere til fjernsyn, dele og tilbehør til de nævnte instrumenter og apparater

Kapitel 94:        Møbler og dele dertil, sengebunde, madrasser, dyner, puder og lignende

undtagen:

ex 94.01 A: flysæder

Kapitel 95:        Varer af udskærings- og støbematerialer

Kapitel 96:        Koste, børster, pensler, pudderkvaster og sigter

Kapitel 98:        Andre varer

Bilag 5

Tjenesteydelser

Denne aftale omfatter følgende tjenesteydelser, som er defineret i henhold til FN's centrale produktnomenklatur ("CPC"), jf. dokument MTN.GNS/W/120*.

Beskrivelse || CPC-referencenummer

Vedligeholdelse og reparation || 6112, 6122, 633, 886

Landtransport, herunder sikkerhedstransport og kurér-virksomhed, undtagen postbesørgelse || 712 (undt. 71235), 7512, 87304

Lufttransport af personer og gods, undtagen postbesørgelse || 73 (undtagen 7321)

Postbesørgelse på land, undtagen med tog og fly || 71235, 7321

Telekommunikationstjenester || 752

Finansielle tjenesteydelser || ex 81

            a)         Forsikring || 812, 814

            b)         Bank- og investeringstjenesteydelser*** ||

Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser || 84

Regnskab, revision og bogholderi || 862

Markeds- og opinionsundersøgelser || 864

Managementkonsulentvirksomhed og hermed beslægtede tjenesteydelser || 865, 866****

Arkitektvirksomhed, ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed; byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed; hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse || 867

Reklamevirksomhed || 871

Bygningsrengøring og ejendomsadministration || 874, 82201 - 82206

Forlags- og trykkerivirksomhed på honorar- eller kontraktbasis || 88442

Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser || 94

Noter til bilag 5

1.         Udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af bilag 1, 2 og 3, vedrørende tjenesteydelser, der er omfattet af dette bilag, betragtes som omfattede udbud for så vidt angår en bestemt parts tjenesteydere, i det omfang samme part har dækket disse tjenesteydelser i sit bilag 5.

2.*        Med undtagelse af tjenesteydelser, som enhederne skal indkøbe hos andre enheder, fordi disse har eksklusive rettigheder, der er tildelt dem i henhold til bekendtgjorte love eller administrative bestemmelser.

3.***    -           Undtagen køb eller erhvervelse af finansformidler- og depottjenesteydelser, likvidations- og forvaltningstjenesteydelser for regulerede finansieringsinstitutter og tjenesteydelser i forbindelse med salg, afvikling og distribution af offentlig gæld, herunder lån og statsobligationer, gældsbeviser og andre værdipapirer.

            -           I Sverige skal betalinger til og fra statslige organer gennemføres via det svenske postgirosystem (Postgiro).

4.****  Undtagen voldgiftsafgørelser og mægling.

Bilag 6

Koncessioner om bygge- og anlægsarbejder

A/ Bygge- og anlægstjenester

Liste i hovedgruppe 51, CPC:

Alle tjenesteydelser i hovedgruppe 51.

B/ Bygge- og anlægsarbejder

Koncessionskontrakter om bygge- og anlægsarbejder, som tildeles af ordregivere i bilag 1 og 2, er omfattet af reglerne for national behandling for så vidt angår tjenesteydere inden for bygge- og anlægsarbejder fra Island, Liechtenstein, Norge, Nederlandene for så vidt angår Aruba og Schweiz, hvis deres værdi er lig med eller overstiger 5 000 000 SDR, og for så vidt angår tjenesteydere inden for bygge- og anlægsarbejder fra Korea, hvis deres værdi er lig med eller overstiger 15 000 000 SDR.

Note til bilag 6

Udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af bilag 1, 2 og 3, vedrørende bygge- og anlægstjenester, der er omfattet af dette bilag, betragtes som omfattede udbud for så vidt angår en bestemt parts tjenesteydere, i det omfang samme part har dækket disse tjenesteydelser i sit bilag 6.

Liste i hovedgruppe 51, CPC

Gruppe || Underguppe || Kate­gori || Betegnelse || Tilsvarende ISCI

HOVED­Afdeling 5 || || || BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER SAMT BYGVÆRKER PÅ LANDJORDEN ||

HOVED­GRUPPE 51 || || || Bygge- og anlægsarbejder ||

511 || || || Forberedende byggepladsarbejder ||

|| 5111 || 51110 || Byggepladsundersøgelser || 4510

|| 5112 || 51120 || Nedrivningsarbejder || 4510

|| 5113 || 51130 || Terrænregulering og rydning af byggepladser || 4510

|| 5114 || 51140 || Jordarbejder || 4510

|| 5115 || 51150 || Terrænregulering i forbindelse med minedrift || 4510

|| 5116 || 51160 || Stilladsarbejder || 4520

512 || || || Arbejder i forbindelse med opførelse af bygninger ||

|| 5121 || 51210 || Opførelse af en- og tofamilieshuse || 4520

|| 5122 || 51220 || Opførelse af flerfamilieshuse || 4520

|| 5123 || 51230 || Opførelse af lager- og industribygninger || 4520

|| 5124 || 51240 || Opførelse af erhvervsbygninger || 4520

|| 5125 || 51250 || Opførelse af bygninger til kulturelt brug || 4520

|| 5126 || 51260 || Opførelse af hoteller, restauranter og lignende bygninger || 4520

|| 5127 || 51270 || Opførelse af bygninger til uddannelse || 4520

|| 5128 || 51280 || Opførelse af bygninger til sundhedsmæssige formål || 4520

|| 5129 || 51290 || Opførelse af andre bygninger || 4520

513 || || || Arbejder i forbindelse med udførelse af anlægsarbejder ||

|| 5131 || 51310 || Anlæg af veje (undtagen veje på pæledæk), gader, jernbaner og start- og landingsbaner til fly || 4520

|| 5132 || 51320 || Anlæg af broer, veje på pæledæk, tunneler og undergrundsbaner || 4520

|| 5133 || 51330 || Anlæg af sejlløb, havne, dæmninger og andre vandbygningsværker || 4520

|| 5134 || 51340 || Udlægning af fjernrørledninger, kommunikations- og elledninger (kabler) || 4520

|| 5135 || 51350 || Udlægning af rørledninger og kabler i lokalområder; tilhørende arbejder || 4520

|| 5136 || 51360 || Opførelse af mineanlæg og foretagender inden for fremstillingsvirksomhed || 4520

|| 5137 || || Opførelse af sports- og fritidsanlæg ||

|| || 51371 || Bygning af stadier og andre sportsanlæg || 4520

|| || 51372 || Udførelse af andre sports- og fritidsanlæg (f.eks. svømmebassiner, tennisbaner, golfbaner) || 4520

|| 5139 || 51390 || Anlægsarbejder i.a.n. || 4520

514 || 5140 || 51400 || Samling og opførelse af præfabrikerede bygværker || 4520

515 || || || Specialiserede bygge- og anlægsarbejder ||

|| 5151 || 51510 || Udførelse af fundamenter, herunder nedramning af pæle || 4520

|| 5152 || 51520 || Boring af brønde || 4520

|| 5153 || 51530 || Tagdækning og tætning || 4520

|| 5154 || 51540 || Betonarbejder || 4520

|| 5155 || 51550 || Stålbøjning og –opstilling (herunder svejsning) || 4520

|| 5156 || 51560 || Murerarbejder || 4520

|| 5159 || 51590 || Øvrige specialiserede bygge- og anlægsarbejder || 4520

516 || || || Installationsvirksomhed ||

|| 5161 || 51610 || Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg || 4530

|| 5162 || 51620 || Rør- og sanitetsinstallationer || 4530

|| 5163 || 51630 || Installation af gasarmaturer || 4530

|| 5164 || || Elinstallation ||

|| || 51641 || Installation af elledninger og elarmaturer || 4530

|| || 51642 || Installation af brandalarmer || 4530

|| || 51643 || Installation af tyverialarmer || 4530

|| || 51644 || Installation af antenneanlæg til boliger || 4530

|| || 51649 || Andre elinstallationer || 4530

|| 5165 || 51650 || Isolering (elledninger, vand, varme, lyd) || 4530

|| 5166 || 51660 || Opsætning af hegn og stakitter || 4530

|| 5169 || || Anden installationsvirksomhed ||

|| || 51691 || Installation af elevatorer og rullende trapper || 4530

|| || 51699 || Anden installationsvirksomhed i.a.n. || 4530

517 || || || Færdiggørelse af bygninger ||

|| 5171 || 51710 || Glarmesterarbejder, herunder isætning af vinduer || 4540

|| 5172 || 51720 || Stukkatør- og pudsearbejde || 4540

|| 5173 || 51730 || Malerarbejde || 4540

|| 5174 || 51740 || Montering af gulv- og vægfliser || 4540

|| 5175 || 51750 || Udførelse af anden gulvbelægning, vægbeklædning og tapetsering || 4540

|| 5176 || 51760 || Døre og vinduer samt rammer dertil af træ og metal || 4540

|| 5177 || 51770 || Indendørsindretning || 4540

|| 5178 || 51780 || Ornamentering || 4540

|| 5179 || 51790 || Øvrige arbejder i forbindelse med færdiggørelse af bygninger || 4540

518 || 5180 || 51800 || Udlejning af bygge- og nedrivningsmateriel med betjeningspersonale || 4550

Bilag 7

GENERELLE NOTER OG UNDTAGELSER FRA BESTEMMELSERNE I ARTIKEL IV I TILLÆG I FRA EU

1.         Denne aftale finder ikke anvendelse på:

-           udbud vedrørende landbrugsprodukter som led i landsbrugstøtteprogrammer og folkeernæringsprogrammer (f.eks. fødevarehjælp, herunder nødhjælp), og

-           udbud vedrørende radio- og tv-selskabers indkøb, udvikling, produktion eller koproduktion af programmateriale og aftaler om sendetid.

2.         Udbud, der foretages af ordregivere, som er omfattet af bilag 1 og 2, i forbindelse med aktiviteter vedrørende vand- og energiforsyning samt transport og posttjenester, er ikke omfattet af denne aftale, medmindre de er omfattet af bilag 3.

3.         Finland tager forbehold med hensyn til denne aftales anvendelse for Åland (Ahvenanmaa).

4.         Udvidelsen af Den Europæiske Union udvider aftalens anvendelsesområde og medfører en forøgelse af de gensidige udbudsmuligheder i henhold til aftalen (udvalgets afgørelse af 23. april 2004 i henhold til artikel XXIV, stk. 6, litra a), og udvalgets afgørelse af 11. december 2006 i henhold til artikel XXIV, stk. 6, litra a).

ENDELIGT TILBUD UNDER TILLÆG I fra hongkong (kina)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

BILAG 1

Statslige ordregivere

Tærskelværdier:                       130 000 SDR for varer og tjenesteydelser

            5 000 000 SDR for bygge- og anlægstjenester

Ordregivere:

1.         Agriculture, Fisheries and Conservation Department

2.         Architectural Services Department

3.         Audit Commission

4.         Auxiliary Medical Service

5.         Buildings Department

6.         Census and Statistics Department

7.         Chief Executive's Office (Note)

8.         Civil Aid Service

9.         Civil Aviation Department

10.        Civil Engineering and Development Department

11.        Companies Registry

12.        Correctional Services Department

13.        Customs and Excise Department

14.        Department of Health

15.        Department of Justice

16.        Drainage Services Department

17.        Electrical and Mechanical Services Department

18.        Environmental Protection Department

19.        Fire Services Department

20.        Food and Environmental Hygiene Department

21.        Government Flying Service

22.        Government Laboratory

23.        Government Logistics Department

24.        Government Property Agency

25.        Government Secretariat

26.        Highways Department

27.        Home Affairs Department

28.        Hong Kong Monetary Authority

29.        Hong Kong Observatory

30.        Hong Kong Police Force (including Hong Kong Auxiliary Police Force)

31.        Hongkong Post

32.        Immigration Department

33.        Independent Commission Against Corruption

34.        Independent Police Complaints Council

35.        Information Services Department

36.        Inland Revenue Department

37.        Intellectual Property Department

38.        Invest Hong Kong

39.        Joint Secretariat for the Advisory Bodies on Civil Service and Judicial Salaries and Conditions of Service

40.        Judiciary

41.        Labour Department

42.        Land Registry

43.        Lands Department

44.        Legal Aid Department

45.        Leisure and Cultural Services Department

46.        Marine Department

47.        Office of the Ombudsman

48.        Office of the Telecommunications Authority

49.        Official Receiver's Office

50.        Planning Department

51.        Public Service Commission

52.        Radio Television Hong Kong

53.        Rating and Valuation Department

54.        Registration and Electoral Office

55.        Secretariat, Commissioner on Interception of Communications and Surveillance

56.        Social Welfare Department

57.        Student Financial Assistance Agency

58.        Television and Entertainment Licensing Authority

59.        Trade and Industry Department

60.        Transport Department

61.        Treasury

62.        University Grants Committee Secretariat

63.        Water Supplies Department

Note til bilag 1

Denne aftale finder ikke anvendelse på udbud vedrørende sikkerhedstransport (CPC 87304) og telekommunikation og beslægtede tjenesteydelser (CPC 752+754), som foretages af Chief Executive's Office.

BILAG 2

Subcentrale ordregivere

Hongkong (Kina) har ingen ordregivere under bilag 2.

BILAG 3

Andre ordregivere

Tærskelværdier:                       400 000 SDR for varer og tjenesteydelser

            5 000 000 SDR for bygge- og anlægstjenester

Ordregivere:

1.         Airport Authority

2.         Hospital Authority

3.         Housing Authority and Housing Department

4.         Kowloon-Canton Railway Corporation

5.         MTR Corporation Limited

BILAG 4

Varer

Denne aftale omfatter alle varer.

BILAG 5

Tjenesteydelser

Denne aftale omfatter følgende tjenesteydelser, som er defineret i henhold til FN's centrale produktnomenklatur ("CPC"), som kan findes på følgende websted. http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=9&Lg=1:

|| CPC

1.         Computertjenesteydelser og lign. ||

-           Databasevirksomhed || 843+844

-           Vedligeholdelse og reparation af kontormaskiner og -udstyr, herunder computere || 845

-           Andre computertjenesteydelser || 849

2.         Udlejning/leasing uden personale ||

-           Vedrørende skibe || 83103

-           Vedrørende luftfartøjer || 83104

-           Vedrørende andet transportudstyr || 83101+83102+83105

-           Vedrørende andre maskiner og andet udstyr || 83106+83109

3.         Anden forretningsservice ||

-           Reparation og vedligeholdelse af udstyr (ikke maritime fartøjer, flyvemaskiner eller andet transportudstyr) || 633+8861-8866

-           Markeds- og opinionsundersøgelser || 864

-           Sikkerhedstranport || 87304

-           Rengøring af bygninger || 874

-           Reklamevirksomhed || 871

-           Tjenesteydelser i forbindelse med skovbrug og skovning || 8814

-           Tjenesteydelser i forbindelse med råstofudvinding || 883

4.         Kurertjenester || 7512

5.         Telekommunikation og lign. tjenesteydelser || (Note 1)

-           Telekommunikationstjenester || 752

-           Telekommunikationsrelaterede tjenesteydelser || 754

6.         Miljøtjenesteydelser ||

-           Kloakvæsen || 9401

-           Renovationsvæsen || 9402

-           Rengøring og lignende tjenesteydelser || 9403

-           Rensning af udstødningsgasser || 9404

-           Natur- og landskabspleje || 9406

7.         Finansielle tjenesteydelser || ex 81 (se Note 2 for undtagelser)

-           Alle former for forsikringsydelser og dermed beslægtede tjenesteydelser ||

-           Bankvirksomhed og andre finansielle tjenesteydelser ||

8.         Transporttjenester ||

-           Lufttransport             (undtagen postbesørgelse) || 731, 732, 734

-           Vejtransport || 712, 6112, 8867

Noter til bilag 5

1.         Teleoperatører og operatører af lignende tjenester kan anmode om licens i henhold til Telecommunication Ordinance. Operatører, der anmoder om licens, skal være etableret i Hongkong i henhold til Companies Ordinance (virksomhedslovgivningen).

2.         Denne aftale omfatter ikke følgende finansielle tjenesteydelser:

1.         CPC 81402

Rådgivning i forbindelse med forsikring og pension

2.         CPC 81339

Money broking (mæglervirksomhed vedrørende penge)

3.         CPC 8119+81323

Investeringspleje, såsom likviditets- og porteføljeforvaltning, alle former for kollektiv investeringspleje, administration af pensionsfonde, forvaring og forvaltning af betroede midler.

4.         CPC 81339 eller 81319

Afregning og clearing i forbindelse med finansielle aktiver, herunder værdipapirer, afledte produkter og andre negotiable dokumenter.

5.         CPC 8131 eller 8133

Rådgivning og andre finansielle hjælpetjenester i forbindelse med alle de aktiviteter, der er opført under af punkt 5, litra a), nr. v) til xvi), i bilaget om finansielle tjenesteydelser til den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser, herunder kreditvurdering og -analyse, undersøgelser og rådgivning i tilknytning til investeringer og porteføljer, rådgivning om opkøb og selskabsomstrukturering og ‑strategi.

6.         CPC 81339+81333+81321

Handel for egen eller kunders regning på børsen, markedet for unoterede værdipapirer eller på anden måde, med følgende:

-           pengemarkedspapirer (checks, veksler, indlånsbeviser osv.)

-           udenlandsk valuta

-           derivater, herunder, men ikke alene, futures og optioner

-           valutakurs- og renteinstrumenter, herunder produkter såsom swaps og aftaler om fremtidig rentesikring osv.

-           værdipapirer og

-           andre omsætningspapirer og finansielle aktiver, herunder guldbarrer.

BILAG 6

Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Denne aftale finder anvendelse for alle bygge- og anlægstjenester i hovedgruppe 51 i FN's centrale produktnomenklatur.

BILAG 7

Generelle noter

GENERELLE BETINGELSER FOR ORDREGIVERE OG TJENESTER

I BILAG 1-6

1.         Denne aftale finder ikke anvendelse på:

-           Alle konsulent- og franchiseordninger

-           Postbesørgelse med fly

-           Obligatoriske forsikringer, herunder civilretligt erstatningsansvar i forbindelse med for køretøjer og skibe, og arbejdsgiveres ansvarforsikring over for medarbejderne.

2.         Hongkong (Kina), er ikke forpligtet til at tillade levering af tjenester, der er omfattet af denne aftale, på tværs af grænserne, eller gennem handelsmæssig tilstedeværelse eller tilstedeværelse af fysiske personer.

ISLANDS ENDELIGE TILBUD UNDER TILLÆG I

(Kun den engelske udgave er autentisk)

BILAG 1

Statslige ordregivere

Varer

Tærskelværdi:                          130 000 SDR

Tjenesteydelser (specificeret i bilag 5)

Tærskelværdi:                          130 000 SDR

Bygge- og anlægstjenesteydelser (specificeret i bilag 6)

Tærskelværdi:                          5 000 000 SDR

Ordregivere:

Alle statslige (statslige/føderale) enheder, herunder ministerier og underenheder.

Enheder med ansvar for offentlige udbud er følgende:

-           Ríkiskaup (State Trading Center)

-           Framkvæmdasýslan (Government Construction Contracts)

-           Vegagerð ríkisins (Public Road Administration)

-           Siglingastofnun Íslands (Icelandic Maritime Administration)

Note til bilag 1

1.         De statslige ordregivere omfatter også alle underordnede ordregivere under en statslig ordregiver, forudsat at de ikke har status som særskilt juridisk person.

2.         Følgende betragtes ikke som omfattede udbud:

-           udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, for så vidt angår udbud vedrørende FSC 58 (kommunikations-, beskyttelses- og kohærent strålingsudstyr) fra Canada

-           udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, vedrørende flydekontroludstyr for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA

-           udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, vdrørende vare- eller tjenesteelementer, der indgår i udbud, og som ikke selv er omfattet af denne aftale, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra Canada og USA,

før Island finder det godtgjort, at de pågældende parter giver tilsvarende adgang for varer, tjenesteydelser, leverandører og tjenesteydere fra Island til deres eget udbudsmarked.

3.         Hvad angår ordregiveres udbud på forsvars- og sikkerhedsområdet, er kun ikke-følsomt materiel og ikke-krigsmateriel, der er medtaget på listen i bilag 4, omfattet.

4.         Bestemmelserne i artikel XVIII finder ikke anvendelse for leverandører og tjenesteydere fra Japan, Korea og USA ved bestridelse af kontrakter indgået med en leverandør eller tjenesteyder fra andre parter end de ovenfor nævnte, som er små eller mellemstore virksomheder ifølge de relevante bestemmelser i islandsk ret, før Island finder det godtgjort, at de ikke længere anvender diskriminerende foranstaltninger til fordel for bestemte indenlandske små virksomheder og minoritetsejede virksomheder.

BILAG 2

Subcentrale ordregivere

Varer

Tærskelværdi:                          200 000 SDR

Tjenesteydelser (specificeret i bilag 5)

Tærskelværdi:                          200 000 SDR

Bygge- og anlægstjenesteydelser (specificeret i bilag 6)

Tærskelværdi:                          5 000 000 SDR

Ordregivere:

1.         Alle ordregivere under de regionale og lokale myndigheder (herunder alle kommunalforvaltninger).

2.         Alle andre ordregivere, hvis udbudspolitik i alt væsentligt kontrolleres af, afhænger af eller er påvirket af centrale, regionale eller lokale myndigheder, og som ikke udøver handels- eller industrivirksomhed.

Noter til bilag 2

1.         Følgende betragtes ikke som omfattede udbud:

-           udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA

-           udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, for så vidt angår udbud vedrørende FSC 58 (kommunikations-, beskyttelses- og kohærent strålingsudstyr) fra Canada

-           udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, vedrørende flydekontroludstyr for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA

-           udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, vedrørende vare- eller tjenesteelementer, der indgår i udbud, og som ikke selv er omfattet af denne aftale, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA og Canada,

før Island finder det godtgjort, at de pågældende parter giver tilsvarende adgang for varer, tjenesteydelser, leverandører og tjenesteydere fra Island til deres eget udbudsmarked.

2.         Island vil ikke udvide fordelene ved denne aftale:

-           for så vidt angår indgåelse af kontrakter foretaget af ordregivere, der er opført i bilag 2, til leverandører og tjenesteydere fra Canada,

før Island finder det godtgjort, at de pågældende parter reelt sikrer islandske virksomheder sammenlignelig adgang til de pågældende markeder.

3.         Bestemmelserne i artikel XVIII finder ikke anvendelse for leverandører og tjenesteydere fra Japan, Korea og USA ved bestridelse af kontrakter indgået med en leverandør eller tjenesteyder fra andre parter end de ovenfor nævnte, som er små eller mellemstore virksomheder ifølge de relevante bestemmelser i islandsk ret, før Island finder det godtgjort, at de ikke længere anvender diskriminerende foranstaltninger til fordel for bestemte indenlandske små virksomheder og minoritetsejede virksomheder.

4.         Bestemmelserne i artikel XVIII finder ikke anvendelse for leverandører og tjenesteydere fra Japan og Korea ved bestridelse af indgåelse af kontrakter foretaget af ordregivere i bilag 2, stk. 2, før Island finder det godtgjort, at de har afsluttet dækningen af subcentrale ordregivere.

5.         Bestemmelserne i artikel XVIII finder ikke anvendelse for Japan og Korea ved bestridelse af islandske ordregivereres indgåelse af til en værdi på under den tærskelværdi, der gælder for samme kategori af kontrakter, der indgås af disse parter.

BILAG 3

Andre ordregivere (forsyningsvirksomhed)

Varer

Tærskelværdi:                          400 000 SDR

Tjenesteydelser (specificeret i bilag 5)

Tærskelværdi:                          400 000 SDR

Bygge- og anlægstjenesteydelser (specificeret i bilag 6)

Tærskelværdi:                          5 000 000 SDR

Alle ordregivere, hvis udbud er omfattet af EØS-forsyningsvirksomhedsdirektivet, som er ordregivende myndigheder (f.eks. myndigheder i bilag 1 og 2) eller offentlige virksomheder[10], og som udøver en eller flere af de nedenfor omhandlede former for virksomhed eller en kombination heraf:

a)         tilrådighedsstillelse eller drift af faste net til betjening af offentligheden i forbindelse med produktion, transport eller distribution af drikkevand eller forsyning af disse net med drikkevand

b)         tilrådighedsstillelse eller drift af faste net til betjening af offentligheden i forbindelse med produktion, transport eller distribution af elektricitet eller forsyning af disse net med elektricitet

c)         tilrådighedsstillelse af lufthavne eller andre transportterminaler til luftfartsselskaber

d)         tilrådighedsstillelse af søhavne eller havne ved indre vandveje eller andre transportterminaler for transportvirksomheder, der opererer til vands

e)         tilrådighedsstillelse eller drift af net[11] til betjening af offentligheden inden for bytransport med jernbane, automatiske systemer, sporvogn, trolleybus, bus eller kabel

f)          tilrådighedsstillelse eller drift af net til betjening af offentligheden inden for transport med jernbane[12].

g)         tilrådighedsstillelse af posttjenester.

En vejledende liste over ordregivende myndigheder og offentlige virksomheder, der opfylder ovenstående kriterier, er vedlagt.

Noter til bilag 3

1.         Udbud med henblik på udøvelse af en af ovennævnte aktiviteter, som er underlagt almindelige konkurrencevilkår på det berørte marked, er ikke omfattet af denne aftale.

2.         Denne aftale omfatter ikke udbud foretaget af ordregivere i dette bilag:

-           med henblik på indkøb af vand eller energiforsyning eller levering af brændstoffer til produktion af energi

-           til andre formål end udøvelse af deres aktiviteter som opført i dette bilag eller udøvelse af disse aktiviteter i et ikke-EØS-land

-           med henblik på videresalg eller udlejning til tredjemand, forudsat at ordregiveren ikke besidder særlige eller eksklusive rettigheder til at sælge eller udleje genstanden for sådanne kontrakter, og at det står andre ordregivere frit for at sælge eller udleje den på de samme betingelser som ordregiveren.

3.         Når en ordregiver, som ikke er en ordregivende myndighed, forsyner net, som skal betjene offentligheden, med drikkevand eller elektricitet, betragtes dette ikke som en relevant form for virksomhed som omhandlet i litra a) eller b) i dette bilag, når:

-           den pågældende ordregivers produktion af drikkevand eller elektricitet finder sted, fordi forbruget af det producerede drikkevand er nødvendigt for udøvelsen af en anden virksomhed end dem, der er omhandlet i litra a) til g) i dette bilag, og

-           forsyningen af det offentlige net kun afhænger af ordregiverens eget forbrug og ikke har oversteget 30 % af dennes samlede drikkevands- eller energiproduktion beregnet som et gennemsnit over de sidste tre år, heri medregnet det løbende år.

4.         I.          Forudsat at betingelserne i afsnit II er opfyldt, omfatter denne aftale ikke udbud:

i)          som en ordregiver indgår med en tilknyttet virksomhed[13]; eller

ii)         der af et joint venture udelukkende bestående af flere ordregivere med henblik på udøvelse af de i litra a) til g) omhandlede former for virksomhed indgås med en virksomhed, der er tilknyttet en af disse ordregivere.

            II.         Afsnit I finder anvendelse for tjenesteydelser eller kontrakter, hvis mindst 80 % af den gennemsnitlige omsætning af tjenesteydelser eller varer, som den tilknyttede virksomhed har haft i løbet af de seneste tre år, hidrører fra leveringen af sådanne tjenesteydelser eller varer til de virksomheder, den er tilknyttet.

            Når omsætningen, afhængigt af hvornår den tilknyttede virksomhed blev etableret eller startede sin aktivitet, ikke er disponibel for de tre seneste regnskabsår, er det tilstrækkeligt, at denne virksomhed påviser sandsynligheden af, at den i dette afsnit nævnte omsætning kan realiseres, især i form af fremskrivning af aktiviteter.

5.         Denne aftale omfatter ikke udbud:

i)          der foretages af et joint venture udelukkende bestående af flere ordregivere med henblik på udøvelse af de i litra a) til g) omhandlede former for virksomhed for en af disse ordregivere, eller

ii)         der foretages af en ordregiver for et joint venture, som den er en del af, hvis joint venturet er oprettet for at udføre den pågældende aktivitet over en periode på mindst tre år, og hvis det i det instrument, der opretter joint venturet, er angivet, at de ordregivere, det udgøres af, vil være del af det i mindst den samme periode.

6.         Følgende betragtes ikke som omfattede udbud:

-           udbud foretaget af ordregivere inden for følgende områder:

i)          produktion, transport eller forsyning af drikkevand, som er omfattet af dette bilag

ii)         produktion, transport eller forsyning af elektricitet, som er omfattet af dette bilag

iii)         lufthavnsfaciliteter, som er omfattet af dette bilag

iv)        flod- og kanalhavneanlæg eller andre terminaler, som er omfattet af dette bilag, og

v)         befordring med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus, som er omfattet af dette bilag, for så vidt angår varer, tjenesteydelser og tjenesteydere fra Canada.

-           udbud foretaget af ordregivere inden for produktion, transport eller forsyning af drikkevand, som er omfattet af dette bilag, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA

-           udbud foretaget af ordregivere inden for flod- og kanalhavneanlæg eller andre terminaler, som er omfattet af dette bilag, vedrørende opmudring eller skibsbygning, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA

-           udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, vedrørende flyvekontroludstyr for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA

-           udbud foretaget af ordregivere inden for lufthavnsfaciliteter, som er omfattet af dette bilag, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA og Korea

-           udbud foretaget af ordregivere inden for befordring med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus, som er omfattet af dette bilag, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA

-           udbud foretaget af ordregivere inden for bybaner, som er omfattet af dette bilag, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra Japan

-           udbud foretaget af ordregivere inden for jernbaner, som er omfattet af dette bilag, for så vidt angår varer, leverandører, tjenesteydelser og tjenesteydere fra Armenien, Canada, Japan, USA, Hongkong (Kina), Singapore og Det Særskilte Toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu

-           udbud foretaget af ordregivere inden for højhastighedsjernbaner eller infrastrukturer til højhastighedsjernbaner, for så vidt angår varer, leverandører, tjenesteydelser og tjenesteydere fra Korea

-           udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, vedrørende varer eller tjenesteelementer, der indgår i udbud, og som ikke selv er omfattet, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA

-           udbud foretaget af ordregivere inden for produktion, transport eller forsyning af elektricitet, som er omfattet af dette bilag, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra Japan

-           udbud foretaget af ordregivere inden for produktion, transport eller forsyning af elektricitet, som er omfattet af dette bilag, under HS-pos. 8504, 8535, 8537 og 8544 (elektriske transformere, stikpropper, afbrydere og isolerede kabler), for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra Korea

-           udbud foretaget af ordregivere inden for produktion, transport eller forsyning af elektricitet, som er omfattet af dette bilag, under HS-pos. 85012099, 85015299, 85015199, 85015290, 85014099, 85015390, 8504, 8535, 8536, 8537 og 8544, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra Israel

-           udbud foretaget af ordregivere inden for befordring med bus, som er omfattet af dette bilag, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra Israel

før Island finder det godtgjort, at de pågældende parter giver tilsvarende adgang for varer, tjenesteydelser, leverandører og tjenesteydere fra Island til deres egne udbudsmarkeder.

7.         Bestemmelserne i artikel XVIII finder ikke anvendelse for leverandører og tjenesteydere fra Japan, Korea og USA ved bestridelse af kontrakter indgået med en leverandør eller tjenesteyder fra andre parter end de ovenfor nævnte, som er små eller mellemstore virksomheder ifølge de relevante bestemmelser i islandsk ret, før Island finder det godtgjort, at de ikke længere anvender diskriminerende foranstaltninger til fordel for bestemte indenlandske små virksomheder og minoritetsejede virksomheder.

8.         Bestemmelserne i artikel XVIII finder ikke anvendelse for Japan og Korea ved bestridelse af islandske ordregiveres indgåelse af kontrakter til en værdi på under den tærskelværdi, der gælder for samme kategori af kontrakter, der indgås af disse parter.

VEJLEDENDE LISTER OVER ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER OG OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER, SOM OPFYLDER BETINGELSERNE I BILAG 3

1.         Elsektoren:

Landvirkjun (The National Power Company), Act No 42/1983.

Landsnet (Iceland Power Grid), Act No 75/2004.

Rafmagnsveitur ríkisins (The State Electric Power Works), Act No 58/1967.

Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavík Energy), Act No 139/2001.

Orkubú Vestfjarða (Vestfjord Power Company), Act No 40/2001.

Norðurorka, Act No 159/2002.

Hitaveita Suðurnesja, Act No 10/2001.

Other entities producing, transporting or distributing electricity pursuant to Act No 65/2003.

2.         Bytransport:

Strætó (The Reykjavík Municipal Bus Service).

Andre ordregivere, der er underlagt lov nr. 73/2001 om bytransport.

3.         Lufthavne:

Flugmálastjórn Íslands (Directorate of Civil Aviation), Act No 100/2006.

4.         Havne:

Siglingastofnun Íslands (Icelandic Maritime Administration).

Andre ordregivere, der er underlagt Harbour Act 61/2003.

5.         Vandforsyning:

Offentlige viksomheder, der står for produktion og distribution af drikkevand i henhold til lov nr. 32/2004 om kommunal vandforsyning.

6.         Posttjenester:

Ordregivere, der er underlagt lov nr. 19/2002 om posttjenester.

BILAG 4

Varer

1.         Denne aftale finder anvendelse for alle varer, der indkøbes af ordregivere i bilag 1-3, medmindre andet er bestemt i denne aftale.

2.         Denne aftale omfatter kun varer, der er opført i nedenstående kapitler af den kombinerede nomenklatur (KN), og som indkøbes af indenrigsministeriet og agenturer for forsvars- og sikkerhedsaktiviteter i Island:

Kapitel 25:        Salt, svovl, jord og stenarter, gips, kalk og cement

Kapitel 26:        Malme, slagger og aske

Kapitel 27:        Mineralske brændstoffer, mineralolier og destillationsprodukter deraf, bituminøse stoffer, mineralsk voks

undtagen:

ex 27.10: særlige maskinbrændselsstoffer

Kapitel 28:        Uorganiske kemikalier, organiske og uorganiske forbindelser af ædle metaller, af sjældne jordarters metaller, af radioaktive grundstoffer og af isotoper

undtagen:

ex 28.09: eksplosive stoffer

ex 28.13: eksplosive stoffer

ex 28.14: tåregas

ex 28.28: eksplosive stoffer

ex 28.32: eksplosive stoffer

ex 28.39: eksplosive stoffer

ex 28.50: giftige stoffer

ex 28.51: giftige stoffer

ex 28.54: eksplosive stoffer

Kapitel 29:        Organiske kemikalier

undtagen:

ex 29.03: eksplosive stoffer

ex 29.04: eksplosive stoffer

ex 29.07: eksplosive stoffer

ex 29.08: eksplosive stoffer

ex 29.11: eksplosive stoffer

ex 29.12: eksplosive stoffer

ex 29.13: giftige stoffer

ex 29.14: giftige stoffer

ex 29.15: giftige stoffer

ex 29.21: giftige stoffer

ex 29.22: giftige stoffer

ex 29.23: giftige stoffer

ex 29.26: eksplosive stoffer

ex 29.27: giftige stoffer

ex 29.29: eksplosive stoffer

Kapitel 30:        Farmaceutiske præparater

Kapitel 31:        Gødningsstoffer

Kapitel 32:        Garve- og farvestofekstrakter, garvesyrer og derivater deraf, farvestoffer, lakker og malervarer, kit og spartelmasse, trykfarver, blæk og tusch

Kapitel 33:        Flygtige vegetabilske olier og resinoider, parfumer, kosmetik og toiletmidler

Kapitel 34:        Sæbe, organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler, smøremidler, syntetisk voks og tilberedt voks, pudse- og skuremidler, lys og lignende produkter, modellermasse og dentalvoks

Kapitel 35:        Proteiner, modificeret stivelse, lim og klister, enzymer

Kapitel 37:        Fotografiske og kinematiske artikler

Kapitel 38:        Diverse kemiske produkter

undtagen:

ex 38.19: giftige stoffer

Kapitel 39:        Plast (celluloseethere og celluloseestere, kunstharpikser og andre plastsubstanser) samt varer deraf

undtagen:

ex 39.03: eksplosive stoffer

Kapitel 40:        Naturgummi (kautsjuk), syntetgummi og factis samt varer deraf,

undtagen:

ex 40.11: skudsikre dæk

Kapitel 41:        Rå huder og skind (undtagen pelsskind) samt læder

Kapitel 42:        Varer af læder, sadelmagerarbejder, rejseartikler, håndtasker og lign., varer af tarme (andet end fishgut)

Kapitel 43:        Pelsskind og kunstigt pelsskind samt varer deraf

Kapitel 44:        Træ og varer deraf, trækul

Kapitel 45:        Kork og varer deraf

Kapitel 46:        Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

Kapitel 47:        Materialer til papirfremstilling

Kapitel 48:        Papir og pap, varer af papirmasse, papir og pap

Kapitel 49:        Bøger, aviser, billeder og andre tryksager; håndskrevne eller maskinskrevne arbejder samt tegninger

Kapitel 65:        Hovedbeklædning og dele dertil

Kapitel 66:        Paraplyer, parasoller, spadserestokke, piske og ridepiske samt dele dertil

Kapitel 67:        Bearbejdede fjer og dun og varer af fjer og dun, kunstige blomster, varer af menneskehår

Kapitel 68:        Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer

Kapitel 69:        Keramiske produkter

Kapitel 70:        Glas og glasvarer

Kapitel 71:        Perler, ædel- og halvædelstene, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer, bijouterivarer

Kapitel 73:        Jern og stål samt varer deraf

Kapitel 74:        Kobber og varer deraf

Kapitel 75:        Nikkel og varer deraf

Kapitel 76:        Aluminium og varer deraf

Kapitel 77:        Magnesium og beryllium samt varer deraf

Kapitel 78:        Bly og varer deraf

Kapitel 79:        Zink og varer deraf

Kapitel 80:        Tin og varer deraf

Kapitel 81:        Andre uædle metaller, der anvendes i den metallurgiske industri, samt varer deraf

Kapitel 82:        Værktøj, redskaber, knive, skeer og gafler, af uædle metaller, dele dertil

undtagen:

ex 82.05: værktøj

ex 82.07: værktøj, dele

Kapitel 83:        Diverse varer af uædle metaller

Kapitel 84:        Kedler, maskiner og apparater samt mekaniske redskaber, dele dertil

undtagen:

ex 84.06: motorer

ex 84.08: andre motorer

ex 84.45: maskiner og apparater

ex 84.53: automatiske databehandlingsmaskiner

ex 84.55: dele til maskiner henhørende under pos. 84.53

ex 84.59: atomreaktorer

Kapitel 85:        Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel samt dele dertil;

undtagen:

ex 85.13: telekommunikationsudstyr

ex 85.15: sendere

Kapitel 86:        Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og sporveje samt dele dertil, jernbane- og sporvejsmateriel, trafikreguleringsudstyr af enhver art (ikke-elektrisk)

undtagen:

ex 86.02: pansrede elektriske lokomotiver

ex 86.03: andre pansrede lokomotiver

ex 86.05: pansrede vogne

ex 86.06: reparationsvogne

ex 86.07: vogne

Kapitel 87:        Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele dertil

undtagen:

ex 87.08: tanks og andre pansrede køretøjer

ex 87.01: traktorer

ex 87.02: militærkøretøjer

ex 87.03: kranvogne

ex 87.09: motorcykler

ex 87.14: påhængsvogne

Kapitel 89:        Skibe, både og flydende materiel

undtagen:

ex 89.01 A: krigsskibe

Kapitel 90:        Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater, måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater, medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater, dele dertil;

undtagen:

ex 90.05: kikkerter (binokulære)

ex 90.13: forskellige instrumenter, lasere

ex 90.14: afstandsmålere

ex 90.28: elektriske og elektroniske måleinstrumenter

ex 90.11: mikroskoper

ex 90.17: instrumenter til medicinsk brug

ex 90.18: apparater til mekanoterapi

ex 90.19: ortopædiske artikler

ex 90.20: røntgenapparater

Kapitel 91:        Fremstilling af ure

Kapitel 92:        Musikinstrumenter, lydoptagere eller lydgengivere, billed- og lydoptagere eller billed- og lydgengivere til fjernsyn, dele og tilbehør til de nævnte instrumenter og apparater

Kapitel 94:        Møbler og dele dertil, sengebunde, madrasser, dyner, puder og lignende

undtagen:

ex 94.01 A: flysæder

Kapitel 95:        Varer af udskærings- og støbematerialer

Kapitel 96:        Koste, børster, pensler, pudderkvaster og sigter

            Kapitel 98:        Andre varer

BILAG 5

Tjenesteydelser

Denne aftale omfatter følgende tjenesteydelser, som er defineret i henhold til FN's centrale produktnomenklatur ("CPC"), jf. dokument MTN.GNS/W/120, med de undtagelser, der i specificeret i noterne til dette bilag*:

Beskrivelse                                                                                          CPC-referencenummer

Vedligeholdelse og reparation                                                                 6112, 6122, 633, 886

Landtransport, herunder sikkerhedstransport og kurérvirksomhed,             712 (undt. 71235), 7512, 87304

undtagen postbesørgelse

Lufttransport af personer og gods,                                                          73 (undtagen 7321)

undtagen postbesørgelse

Postbesørgelse på land, undtagen med tog og fly                                     71235, 7321

Telekommunikationstjenester                                                                  752

Finansielle tjenesteydelser                                                                      ex 81

a)         Forsikring                                                                      812, 814

b)         Bank- og investeringstjenesteydelser**

Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser                       84

Regnskab, revision og bogholderi                                                            862

Markeds- og opinionsundersøgelser                                                        864

Managementkonsulentvirksomhed og hermed beslægtede             865, 866***

tjenesteydelser

Arkitektvirksomhed, ingeniørvirksomhed                                                 867

og integreret ingeniørvirksomhed; byplanlægnings-

og landskabsarkitektvirksomhed; hermed beslægtet

teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed;

teknisk-videnskabelig rådgivningsvirksomhed; teknisk afprøvning og

analyse

Reklamevirksomhed                                                                              871

Rengøring af bygninger og                                                                     874, 82201-82206

ejendomsadministration

Forlags- og trykkerivirksomhed                                                               88442

på honorar- eller kontraktbasis

Kloakering og affaldsbortskaffelse;                                                         94

rensning og lignende tjenesteydelser

Noter til bilag 5

*          Med undtagelse af tjenesteydelser, som enhederne skal indkøbe hos andre enheder, fordi disse har eksklusive rettigheder, der er tildelt dem i henhold til bekendtgjorte love eller administrative bestemmelser.

**         Med undtagelse af aftaler om finansielle tjenesteydelser vedrørende emission, køb, salg og overførsel af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter samt centralbankers tjenesteydelser.

***       Undtagen voldgiftsafgørelser og mægling.

Udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af bilag 1, 2 og 3, vedrørende tjenesteydelser, der er omfattet af dette bilag, betragtes som omfattede udbud for så vidt angår en bestemt parts tjenesteydere, i det omfang samme part har dækket disse tjenesteydelser i sit bilag 5.

BILAG 6

Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Liste i hovedgruppe 51, CPC:

Alle tjenesteydelser i hovedgruppe 51.

Note til bilag 6

Udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af bilag 1, 2 og 3, vedrørende bygge- og anlægstjenester, der er omfattet af dette bilag, betragtes som omfattede udbud for så vidt angår en bestemt parts tjenesteydere, i det omfang samme part har dækket disse tjenesteydelser i sit bilag 6.

BILAG 7

Generelle noter

1.         Denne aftale finder ikke anvendelse på:

-           aftaler om radio- og tv-selskabers indkøb, udvikling, produktion eller koproduktion af programmateriale og aftaler om sendetid

-           kontrakter, der tildeles et foretagende, som selv er en ordregivende myndighed i henhold til loven om udbud "Lög um opinber innkaup" (84/2007)", på grundlag af en eksklusiv rettighed, der er meddelt den i henhold til bekendtgjorte love eller administrative bestemmelser.

2.         Aftalen omfatter ikke udbud vedrørende landbrugsprodukter som led i landbrugsstøtteprogrammer og folkeernæringsprogrammer.

3.         Udbud, der foretages af ordregivere, som er omfattet af bilag 1 og 2, i forbindelse med aktiviteter vedrørende vand- og energiforsyning samt transport-, telekommunikations- og posttjenester, er ikke omfattet af denne aftale, medmindre de er omfattet af bilag 3.

ISRAELS ENDELIGE TILBUD UNDER TILLÆG I

(Kun den engelske udgave er autentisk)

BILAG 1

Statslige ordregivere

Varer                                                                            Tærskelværdi:  130 000 SDR

Tjenesteydelser (specificeret i bilag 5)                            Tærskelværdi:  130 000 SDR

Bygge- og anlægstjenesteydelser (specificeret i bilag 6) Tærskelværdi:  8 500 000 SDR

                                                                                     Med start fra det sjette år efter aftalens ikrafttræden for Israel:

                                                                                     5 000 000 SDR

Ordregivere:

House of Representatives (the Knesset)

Prime Minister's Office

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministry of Communications

Ministry of Construction and Housing

Ministry of Education, Culture and Sport

Ministry of National Infrastructures excluding Fuel Authority

Ministry of the Environment

Ministry of Finance

Civil Service Commission

Ministry of Foreign Affairs

Ministry of Health (1)

Ministry of Immigrants Absorption

Ministry of Industry, Trade and Labour

Ministry of the Interior

Ministry of Justice

Ministry of Social Affairs

Ministry of Science and Technology

Ministry of Tourism

Ministry of Transport

Office of the State Comptroller and Ombudsman

Central Bureau of Statistics

Small and Medium Business Agency

Geological Survey of Israel

The Administration for Rural Residential, Education and Youth Aliyah

Survey of Israel

Note til bilag 1

(1)        Sundhedsministeriet – undtagede varer

-           Intravenøse opløsninger

-           Indgiftssæt til transfusion

-           Blodslanger til bl.a. hæmodialyse

BILAG 2

Subcentrale ordregivere

Varer                                                                            Tærskelværdi: 250 000 SDR

Tjenesteydelser (specificeret i bilag 5)                            Tærskelværdi: 250 000 SDR

Bygge- og anlægstjenesteydelser (specificeret i bilag 6) Tærskelværdi:  8 500 000 SDR

Ordregivere:

Municipalities of Jerusalem, Tel-Aviv and Haifa

Local Government Economic Services Ltd.

BILAG 3

Andre ordregivere

Varer                                                                            Tærskelværdi:  355 000 SDR

Tjenesteydelser (specificeret i bilag 5)                            Tærskelværdi:  355 000 SDR

Bygge- og anlægstjenesteydelser (specificeret i bilag 6) Tærskelværdi:  8 500 000 SDR

Ordregivere:

Israel Airports Authority

Israel Ports Development and Assets Company Ltd. (1)

Ashod Port Company Ltd. (1)

Haifa Port Company Ltd. (1)

Eilat Port Company Ltd. (1)

Israel Railways Ltd. (1)

Israel Broadcasting Authority

Israel Educational Television

Israel Postal Company Ltd.

The Israel Electric Corp. Ltd. (1) (2)

Mekorot Water Co. Ltd.

Sports' Gambling Arrangement Board

The Standards Institution of Israel

National Insurance Institute of Israel

Environmental Services Company Ltd.

Arim Urban Development Ltd.

The Marine Trust Ltd.

The Dead Sea Preservation Government Company Ltd.

Eilat Foreshore Development Company Ltd.

Old Acre Development Company Ltd.

The Geophysical Institute Of Israel

Association of Better Housing

The Marine Education and Training Authority

Alle ordregivere, der driver virksomhed inden for bytransport, undtagen inden for bustjenester (3).

Noter til bilag 3

1.         Udbud af kabler er udelukket.

2.         Udelukkede varer: kabler (H.S. 8544), transformere (H.S. 8504) ledningskoblere og afbrydere (H.S. 8535-8537), elektriske motorer (H.S. 85012099, 85015299, 85015199, 85015290, 85014099, 85015390).

3.         Hvad angår udbud, der foretages af ordregivere inden for bytransport, med undtagelse af ordregivere, der driver bustjenester, er disse udbud åbne for alle parter i aftalen på betingelse af gensidighedsprincippet.

BILAG 4

Varer

Denne aftale finder anvendelse for alle varer, der indkøbes af ordregivere i bilag 1-3, medmindre andet er bestemt i denne aftale.

BILAG 5

Tjenesteydelser

Fra den universelle liste over tjenesteydelser, som findes i dokument MTN.GNS/W/120, er følgende tjenesteydelser medtaget:

CPC                             Beskrivelse

6112, 6122, 633, 886      Vedligeholdelse og reparation

641                               Hoteller og lignende overnatningsfaciliteter

642-3                            Restaurationstjenester

712                               Landtransport

73                                 Personbefordring

7471                             Tjenester ydet af rejsebureauer og rejsearrangører

7512                             Kommercielle kurertjenester (inkl. multimodale tjenester)

752                               Telekommunikationstjenester

812 og 814                    Finansielle tjenesteydelser (forsikrings-, bank- og investeringstjenesteydelser)

821                               Virksomhed i forbindelse med egen eller leaset fast ejendom

83106                           Leasing eller udlejning af kontormaskiner og -udstyr (herunder datamater)                     til 83109               uden betjeningspersonale

83203                           Leasing eller udlejning af varer til personlig brug eller husholdningsbrug

til 83209

84                                 Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser

861                               Juridiske tjenesteydelser (kun rådgivende tjenesteydelser om udenlandsk og international ret)

862                               Regnskab, revision og bogholderi

863                               Skatterådgivning (undtagen juridisk rådgivning)

864                               Markedsanalyser og offentlig meningsmåling

865-6                            Virksomhedsrådgivning

867                               Arkitektvirksomhed, ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed; byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed; hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse

871                               Reklamevirksomhed

87304                           Sikkerhedstranport

874, 82201-82206          Bygningsrengøring og ejendomsadministration

876                               Pakkerivirksomhed

8814                             Tjenesteydelser i forbindelse med skovbrug og skovning, herunder skovforvaltning

883                               Tjenesteydelser i forbindelse med udvinding, herunder boring og feltarbejde

88442                           Forlags- og trykkerivirksomhed på honorar- eller kontraktbasis

887                               Tjenesteydelser i tilknytning til energidistribution

924                               Voksenundervisning

929                               Anden undervisning

94                                 Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser

Note til bilag 5

Dækningen vedrørende tjenesteydelser (herunder bygge- og anlægsydelser) er underlagt de begrænsninger og betingelser, der fremgår af Israels liste over forpligtelser i forbindelse med GATS.

BILAG 6

Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Tærskelværdi: For ordregivere i bilag 1:                               8 500 000 SDR; med start fra det sjette år efter den reviderede GPA's ikrafttræden for Israel: 5 000 000 SDR

For ordregivere i bilag 2 og 3:                            8 500 000 SDR

Liste over omfattede bygge- og anlægstjenesteydelser

CPC                             Beskrivelse

511                               Forberedende byggepladsarbejder

512                               Arbejder i forbindelse med opførelse af bygninger

513                               Arbejder i forbindelse med udførelse af anlægsarbejder

514                               Samling og opførelse af præfabrikerede bygværker

515                               Specialiserede bygge- og anlægsarbejder

516                               Installationsvirksomhed

517                               Færdiggørelse af bygninger

518                               Udlejning af byggemateriel

BILAG 7

Generelle noter

1.         Denne aftale finder ikke anvendelse på udbud, der foretages med henblik på videresalg eller udlejning til tredjemand, forudsat at ordregiveren ikke besidder særlige eller eksklusive rettigheder til at sælge eller udleje genstanden for sådanne kontrakter, og at det står andre ordregivere frit for at sælge eller udleje den på de samme betingelser som ordregiveren.

2.         Denne aftale finder ikke anvendelse på udbud, der foretages med henblik på køb af vand og levering af energi eller brændstoffer til energiproduktion.

NOTE

Kompensationskøb

Under hensyntagen til generelle politiske betragtninger kan Israel anvende bestemmelser om begrænset inkorporering af indenlandsk indhold, kompensationskøb eller teknologioverførsel i form af objektive, præcist definerede og ikke-diskriminerende betingelser for deltagelse i udbudsprocedurer.

Dette skal foregå på følgende betingelser:

a)         Israel drager omsorg for, at israelske ordregivere oplyser om sådanne betingelser i deres udbudsbekendtgørelser og angiver dem klart i kontraktdokumenterne.

b)         Leverandørerne er ikke forpligtede til at købe varer, der ikke udbydes på konkurrencedygtige vilkår, også hvad angår kvalitet og pris, eller til at handle på en måde, der ikke er berettiget fra et kommercielt synspunkt.

c)         Efter ikrafttrædelsen af den reviderede GPA for Israel kan der for udbud over tærskelværdien på 3 000 000 SDR stilles krav om kompensationskøb af enhver form for indtil 20 % af kontraktværdien.

d)         Med start fra det sjette år efter aftalens ikrafttræden for Israel finder bestemmelserne om kompensationskøb, for så vidt angår udbud over tærskelværdien på 3 000 000 SDR, ikke længere anvendelse for ordregivere, der er omfattet af bilag 1, 2 og 3, undtagen følgende ordregivere, der fortsat vil kunne stille krav om kompensationskøb på indtil 20 % af kontraktværdien, indtil begyndelsen af det niende år, hvorefter de kan stille krav om kompensationskøb på indtil 18 %:

Bilag 1

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministry of Construction and Housing

Ministry of National Infrastructures excluding Fuel Authority

Ministry of Finance

Ministry of Health

Ministry of the Interior

Ministry of Transport

Bilag 2

Local Government Economic Services Ltd.

Bilag 3

Israel Airports Authority

Israel Ports Development and Assets Company Ltd.

Association of Better Housing

Ashod Port Company Ltd.

Haifa Port Company Ltd.

Eilat Port Company Ltd.

Arim Urban Development Ltd.

Eilat Foreshore Development Company Ltd.

Old Acre Development Company Ltd.

Israel Railways Ltd.

Israel Postal Company Ltd.

The Israel Electric Corp. Ltd.

Mekorot Water Co. Ltd.

Alle ordregivere, der driver virksomhed inden for bytransport, undtagen inden for bustjenester.

e)         Med start fra det ellevte år efter ikrafttrædelsen for Israel af den reviderede GPA finder bestemmelserne om kompensationskøb, for så vidt angår udbud over tærskelværdien på 3 000 000 SDR, ikke længere anvendelse for ordregivere, der er omfattet af bilag 1, 2 og 3, undtagen følgende ordregivere, der fortsat vil kunne stille krav om kompensationskøb på indtil 18 %:

Bilag 1

Ministry of National Infrastructures excluding Fuel Authority

Ministry of Finance

Ministry of Health

Ministry of Transport

Bilag 2

Local Government Economic Services Ltd.

Bilag 3

Israel Airports Authority

Israel Ports Development and Assets Company Ltd.

Ashod Port Company Ltd.

Haifa Port Company Ltd.

Eilat Port Company Ltd.

Israel Railways Ltd.

Israel Postal Company Ltd.

The Israel Electric Corp. Ltd.

Mekorot Water Co. Ltd.

(f)        Med start fra det 16. år efter ikrafttrædelsen af den reviderede GPA finder krav om kompensationskøb ikke længere anvendelse for så vidt angår de omfattede udbud.

JAPANS ENDELIGE TILBUD UNDER TILLÆG I

(Kun den engelske udgave er autentisk)

BILAG 1

Statslige ordregivere

Tærskelværdi:

100 000 SDR                            Varer

4 500 000 SDR                          Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

450 000 SDR                            Arkitekt- og ingeniørtjenester samt andre tekniske tjenester, der er omfattet af denne aftale

100 000 SDR                            Andre tjenesteydelser

Ordregivere:

Alle ordregivere, der er omfattet af Accounts Law:

-           House of Representatives

-           House of Councillors

-           Supreme Court

-           Board of Audit

-           Cabinet

-           National Personnel Authority

-           Cabinet Office

-           Reconstruction Agency

-           Imperial Household Agency

-           National Public Safety Commission (National Police Agency)

-           Financial Services Agency

-           Consumer Affairs Agency

-           Ministry of Internal Affairs and Communications

-           Ministry of Justice

-           Ministry of Foreign Affairs

-           Ministry of Finance

-           Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

-           Ministry of Health, Labour and Welfare

-           Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

-           Ministry of Economy, Trade and Industry

-           Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

-           Ministry of Environment

-           Ministry of Defense

Noter til bilag 1

1.         Ordregivere, der er omfattet af Accounts Law, omfatter alle interne underafdelinger, uafhængige organer, tilknyttede organisationer og andre organisationer samt lokalafdelinger, jf. National Government Organization Law og Law establishing the Cabinet Office.

2.         Denne aftale omfatter ikke kontrakter, der skal tildeles kooperativer eller foreninger i henhold til de ved aftalens ikrafttræden for Japan gældende love og forskrifter.

BILAG 2

Subcentrale statslige ordregivere

Tærskelværdier:

200 000 SDR                            Varer

15 000 000 SDR                        Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

1 500 000 SDR                         Arkitekt- og ingeniørtjenester samt andre tekniske tjenester, der er omfattet af denne aftale

200 000 SDR                            Andre tjenesteydelser

Ordregivere:

Alle præfekturforvaltninger med titlen "To", "Do", "Fu" og "Ken" og alle nævnte byer med titlen "Shitei-toshi", som er omfattet af Local Autonomy Law, som følger:

-           Hokkaido

-           Aomori-ken

-           Iwate-ken

-           Miyagi-ken

-           Akita-ken

-           Yamagata-ken

-           Fukushima-ken

-           Ibaraki-ken

-           Tochigi-ken

-           Gunma-ken

-           Saitama-ken

-           Chiba-ken

-           Tokyo-to

-           Kanagawa-ken

-           Niigata-ken

-           Toyama-ken

-           Ishikawa-ken

-           Fukui-ken

-           Yamanashi-ken

-           Nagano-ken

-           Gifu-ken

-           Shizuoka-ken

-           Aichi-ken

-           Mie-ken

-           Shiga-ken

-           Kyoto-fu

-           Osaka-fu

-           Hyogo-ken

-           Nara-ken

-           Wakayama-ken

-           Tottori-ken

-           Shimane-ken

-           Okayama-ken

-           Hiroshima-ken

-           Yamaguchi-ken

-           Tokushima-ken

-           Kagawa-ken

-           Ehime-ken

-           Kochi-ken

-           Fukuoka-ken

-           Saga-ken

-           Nagasaki-ken

-           Kumamoto-ken

-           Oita-ken

-           Miyazaki-ken

-           Kagoshima-ken

-           Okinawa-ken

-           Osaka-shi

-           Nagoya-shi

-           Kyoto-shi

-           Yokohama-shi

-           Kobe-shi

-           Kitakyushu-shi

-           Sapporo-shi

-           Kawasaki-shi

-           Fukuoka-shi

-           Hiroshima-shi

-           Sendai-shi

-           Chiba-shi

-           Saitama-shi

-           Shizuoka-shi

-           Sakai-shi

-           Niigata-shi

-           Hamamatsu-shi

-           Okayama-shi

-           Sagamihara-shi

Noter til bilag 2

1.         "To", "Do", "Fu", "Ken" og "Shitei-toshi", som er omfattet af Local Autonomy Law, omfatter alle interne underafdelinger, tilknyttede organisationer og kontorer for alle deres guvernører eller borgmestre, udvalg og andre organisationer, som er nævnt i Local Autonomy Law.

2.         Denne aftale omfatter ikke kontrakter, der skal tildeles kooperativer eller foreninger i henhold til de ved aftalens ikrafttræden for Japan gældende love og forskrifter.

3.         Denne aftale omfatter ikke kontrakter, som ordregiverne indgår med henblik på deres daglige aktiviteter med fortjeneste for øje, som er underlagt almindelige konkurrencevilkår på markedet. Denne note må ikke anvendes på en måde, der omgår bestemmelserne i denne aftale.

4.         Udbud vedrørende driftsmæssig sikkerhed ved transport er ikke omfattet.

5.         Udbud vedrørende produktion, transport eller forsyning af elektricitet er ikke omfattet.

BILAG 3

Andre ordregivere

Tærskelværdi:

130 000 SDR                            Varer

4,500 000 SDR                          Bygge- og anlægstjenester for Japan Post i gruppe A

15 000 000 SDR                        Bygge- og anlægstjenester for alle andre ordregivere i gruppe A

4 500 000 SDR                          Bygge- og anlægstjenester for ordregivere i gruppe B

450 000 SDR                            Arkitekt- og ingeniørtjenester samt andre tekniske tjenester, der er omfattet af denne aftale

130 000 SDR                            Andre tjenesteydelser

Ordregivere:

1.         Gruppe A

-           Agriculture and Livestock Industries Corporation

-           Central Nippon Expressway Company Limited

-           Development Bank of Japan Inc.

-           East Nippon Expressway Company Limited

-           Environmental Restoration and Conservation Agency

-           Farmers' Pension Fund

-           Fund for the Promotion and Development of the Amami Islands

-           Government Pension Investment Fund

-           Hanshin Expressway Company Limited

-           Hokkaido Railway Company (a) (g)

-           Honshu-Shikoku Bridge Expressway Company Limited

-           Japan Alcohol Corporation

-           Japan Arts Council

-           Japan Atomic Energy Agency (b)

-           Japan Environmental Safety Corporation

-           Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency

-           Japan External Trade Organization

-           Japan Finance Corporation

-           Japan Finance Organization for Municipalities

-           Japan Foundation

-           Japan Freight Railway Company (a) (g)

-           Japan Housing Finance Agency

-           Japan Institute for Labour Policy and Training, The

-           Japan International Cooperation Agency

-           Japan Labour Health and Welfare Organization

-           Japan National Tourist Organization

-           Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (c)

-           Japan Organization for Employment of the Elderly, Persons with Disabilities and Job Seekers

-           Japan Post

-           Japan Racing Association

-           Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency (a) (d) (e)

-           Japan Science and Technology Agency

-           Japan Society for the Promotion of Science

-           Japan Student Services Organization

-           Japan Tobacco Inc. (g)

-           Japan Water Agency

-           Keirin Promotion Association (A juridical person designated as such pursuant to the Bicycle Racing Law)

-           Kyushu Railway Company (a) (g)

-           Metropolitan Expressway Company Limited

-           Motorcycle Racing Promotion Association (A juridical person designated as such pursuant to the Auto Racing Law)

-           Mutual Aid Association of Agriculture, Forestry and Fishery Corporation Personnel

-           Mutual Aid Fund for Official Casualties and Retirement of Volunteer Firemen

-           Narita International Airport Corporation

-           National Association of Racing, The

-           National Agency for the Advancement of Sports and Health

-           National Center for Persons with Severe Intellectual Disabilities, Nozominosono

-           National Consumer Affairs Center of Japan

-           New Energy and Industrial Technology Development Organization

-           Nippon Telegraph and Telephone Co. (f) (g)

-           Nippon Telegraph and Telephone East Co. (f) (g)

-           Nippon Telegraph and Telephone West Co. (f) (g)

-           Northern Territories Issue Association

-           Okinawa Development Finance Corporation

-           Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, JAPAN

-           Organization for Workers’ Retirement Allowance Mutual Aid

-           Promotion and Mutual Aid Corporation for Private Schools of Japan, The

-           RIKEN (b)

-           Shikoku Railway Company (a) (g)

-           Social Insurance Medical Fee Payment Fund

-           Tokyo Metro Co. Ltd. (a)

-           University of the Air Foundation

-           Urban Renaissance Agency

-           Welfare and Medical Service Agency

-           West Nippon Expressway Company Limited

2.         Gruppe B

-           Building Research Institute

-           Center for National University Finance and Management

-           Civil Aviation College

-           Electronic Navigation Research Institute

-           Fisheries Research Agency

-           Food and Agricultural Materials Inspection Center

-           Forestry and Forest Products Research Institute

-           Institute of National Colleges of Technology, Japan

-           Inter-University Research Institute Corporation

-           Japan Health Insurance Association

-           Japan International Research Center for Agricultural Sciences

-           Japan Mint

-           Japan Nuclear Energy Safety Organization

-           Labor Management Organization for USFJ Employees

-           Marine Technical Education Agency

-           National Agency for Vehicle Inspection

-           National Agriculture and Food Research Organization

-           National Archives of Japan

-           National Cancer Center

-           National Center for Child Health and Development

-           National Center for Geriatrics and Gerontology

-           National Center for Global Health and Medicine

-           National Center for Industrial Property Information and Training

-           National Center for Neurology and Psychiatry

-           National Center for Seeds and Seedlings

-           National Center for Teachers' Development

-           National Center for University Entrance Examinations

-           National Cerebral and Cardiovascular Center

-           National Fisheries University

-           National Hospital Organization

-           National Institution for Academic Degrees and University Evaluation

-           National Institute for Agro-Environmental Sciences

-           National Institutes for Cultural Heritage

-           National Institute for Environmental Studies

-           National Institute for Materials Science

-           National Institute for Sea Training

-           National Institution for Youth Education

-           National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

-           National Institute of Agrobiological Sciences

-           National Institute of Health and Nutrition

-           National Institute of Information and Communications Technology

-           National Institute of Occupational Safety and Health

-           National Institute of Radiological Sciences

-           National Institute of Special Needs Education

-           National Institute of Technology and Evaluation

-           National Livestock Breeding Center

-           National Maritime Research Institute

-           National Museum of Art

-           National Printing Bureau

-           National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention

-           National Research Institute of Brewing

-           National Science Museum

-           National Statistics Center

-           National Traffic Safety and Environment Laboratory

-           National University Corporation

-           National Women's Education Center

-           Nippon Export and Investment Insurance

-           Port and Airport Research Institute

-           Public Works Research Institute

-           Research Institute of Economy, Trade and Industry

Noter til bilag 3

1.         Denne aftale omfatter ikke kontrakter, der skal tildeles kooperativer eller foreninger i henhold til de ved aftalens ikrafttræden for Japan gældende love og forskrifter.

2.         Denne aftale omfatter ikke kontrakter, som ordregivere i gruppe A indgår med henblik på deres daglige aktiviteter med fortjeneste for øje, som er underlagt almindelige konkurrencevilkår på markederne. Denne note må ikke anvendes på en måde, der omgår bstemmelserne i denne aftale.

3.         Noter til specifikke ordregivere:

a)         Udbud vedrørende driftsmæssig sikkerhed ved transport er ikke omfattet.

b)         Udbud, der kan føre til offentliggørelse af oplysninger, der er i strid med formålet i traktaten om ikkespredning af kernevåben eller internationale aftaler om intellektuelle ejendomsrettigheder, er ikke omfattet. Udbud vedrørende sikkerhedsrelaterede aktiviteter med henblik på anvendelse og forvaltning af radioaktivt materiale og som reaktion på ulykker på atomanlæg er ikke omfattet.

c)         Udbud i forbindelse med geologiske og geofysiske undersøgelser er ikke omfattet.

d)         Udbud vedrørende reklametjenester, bygge- og anlægstjenester og ejendomsmæglertjenester er ikke omfattet.

e)         Udbud vedrørende skibe i fælles ejerskab med priate virksomheder er ikke omfattet.

f)          Udbud vedrørende offentligt elektrisk telekommunikationsudstyr og tjenester i forbindelser med den driftsmæssige sikkerhed af telekommunikation er ikke omfattet.

g)         Udbud vedrørende tjenester, som er specificeret i bilag 5, bortset fra bygge- og anlægstjenester, er ikke omfattet.

4.         Vedrørende udbud foretaget af Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency:

-       Note 3 a) finder kun anvendelse for aktiviteter i forbindelse med anlæg af jernbaner.

-       Note 3 d) finder kun anvendelse for aktiviteter i forbindelse med afviklingen af det tidligere Japan National Railways.

-       Note 3 e) finder kun anvendelse for skibsbygningsaktiviteter.

5.         East Japan Railway Company a) g), Central Japan Railway Company a) g) og West Japan Railway Company a) g) betragtes som en del af gruppe A for så vidt angår varer og tjenestydelder under dette bilag, indtil EU trækker sin indsigelse mod at fjerne disse virksomheder fra listen tilbage.

            Så snart Den Europæiske Union har meddelt sin tilbagetrækning af indsigelsen til Udvalget for Offentlige Udbud, finder denne note ikke længere anvendelse.

6.         National Aerospace Laboratory of Japan betragtes som en del af gruppe B for så vidt angår varer og tjenestydelser under dette bilag, indtil EU og USA trækker deres indsigelser mod at fjerne dette opløste selskab fra listen tilbage.

Så snart EU og USA har meddelt deres tilbagetrækning af indsigelsen til Udvalget for Offentlige Udbud, finder denne note ikke længere anvendelse.

BILAG 4

Varer

1.         Denne aftale omfatter alle varer, der indkøbes af ordregivere i bilag 1-3, medmindre andet er bestemt i denne aftale.

2.         Denne aftale omfatter udbud foretaget af forsvarministeriet vedrørende følgende kategorier under Federal Supply Classification (FSC), med forbehold af den japanske regerings afgørelser, jf. artikel III, stk. 1:

FSC   Beskrivelse

22      Jernbanemateriel

24      Traktorer

32      Maskiner og udstyr til bearbejdning af træ

34      Maskiner til bearbejdning af metal

35      Udstyr til brug for service- og handelsvirksomhed

36      Særlige industrimaskiner

37      Landbrugsmaskiner og ‑udstyr

38      Udstyr til konstruktion, minedrift, udgravning og vedligeholdelse af motorveje

39      Udstyr til håndtering af materialer

40      Reb, tovværk, kæder og fittings

41      Udstyr til køling og luftkonditionering

43      Pumper og kompressorer

45      Vand-, varme- og sanitetsudstyr

46      Udstyr til rensning af vand og spildevandsbehandling

47      Rør, slanger og fittings

48      Ventiler

51      Håndværktøj

52      Måleudstyr

55      Tømmer, savvarer, finér og krydsfinér

61      Elektriske ledninger og energi- og distributionsudstyr

62      Belysningsarmaturer og lamper

65      Udstyr og artikler til læger, tandlæger og dyrlæger

6630   Apparater til kemiske analyser

6635   Udstyr til prøvning af fysiske egenskaber

6640   Laboratorieudstyr og -artikler

6645   Tidtagningsinstrumenter

6650   Optiske instrumenter

6655   Geofysiske og astronomiske apparater

6660   Meteorologiske instrumenter og apparater

6670   Vægte

6675   Instrumenter til tegning, landopmåling og kortkonstruktion

6680   Instrumenter til flow-målinger af væsker og gasser, af væskeniveau og mekanisk måleudstyr

6685   Instrumenter til måling og kontrol af tryk, temperatur og luftfugtighed

6695   Kombinerede instrumenter og diverse instrumenter

67      Fotografisk udstyr

68      Kemikalier og kemiske produkter

71      Møbler

72      Udstyr og apparater til husholdningsbrug og kommercielle formål

73      Udstyr til madlavning og servering

74      Kontormaskiner og udstyr til synlig arkivering

75      Kontorartikler og -udstyr

76      Bøger, kort og andre udgivelser

77      Musikinstrumenter, pladespillere og radioer til hjemmebrug

79      Rengøringsudstyr og -artikler

80      Pensler, maling, lak og klæbemidler

8110   Tromler og dunke

8115   Kasser, æsker og tremmekasser

8125   Flasker og krukker

8130   Ruller og spoler

8135   Pakning og materialer i løs vægt til pakning

85      Toiletartikler

87      Landbrugsartikler

93      Ikke-metalliske bearbejdede materialer

94      Ikke-metalliske råmaterialer

99      Andre varer

BILAG 5

Tjenesteydelser

Denne aftale omfatter følgende tjenesteydelser, som er defineret i henhold til FN's centrale produktnomenklatur (CPC) 1991, samt dokument MTN.GNS/W/120 for telekommunikationstjenester:

FN's centrale

produktnomenklatur

(CPC), 1991)

-      51             Bygge- og anlægsarbejder

-      6112          Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer (note 1)

-      6122          Vedligeholdelse og reparation af motorcykler og snemobiler (note 1)

-      633           Reparation af varer til personlig brug eller husholdningsbrug

-      642           Reastaurationsvirksomhed (note 5)

-      643           Beværtningsvirksomhed (note 5)

-      712           Andre landtransporttjenester (undtagen 71235 postbesørgelse pr. landtransport)

-      7213          Udlejning af søgående skibe med besætning

-      7223          Udlejning af ikke-søgående skibe med besætning

-      73             Lufttransporttjenester (undtagen 73210 postbesørgelse pr. lufttransport)

-      748           Formidling af godstransport

-      7512          Kurertjenester (note 2)

-                       Telekommunikationstjenester

       --     MTN.GNS/W/120

                          -     Tilsvarende CPC

       --     2.C.h.   -     7523    Elektronisk post

       --     2.C.i.    -     7521    Talepost (voice mail)

       --     2.C.j.    -     7523    Online-information og databasesøgning

       --     2.C.k.   -     7523    Elektronisk dataudveksling (EDI)

       --     2.C.l.    -     7529    Avancerede telefaxtjenester

       --     2.C.m.  -     7523    Kode- og protokolkonversion

       --     2.C.n.   -     7523    Online-information og/eller databehandling (herunder transaktionsbehandling)

-      83106

til 83108    Leasing eller udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr    uden personale (note 5)

-      83203        Leasing eller udlejning vedrørende møbler eller andre husholdningsartikler (note 5)

-      83204        Leasing eller udlejning vedrørende udstyr til fritid og rekreative formål (note 5)

-      83209        Leasing eller udlejning af varer til personlig brug eller husholdningsbrug (note 5)

-      865           Virksomhedsrådgivning (note 5)

-      866           Tjenesteydelser i tilknytning til virksomhedsrådgivning (undtagen 86602 voldgifts- og

mæglingstjenesteydelser) (note 5)

-      84             Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser

-      864           Markeds- og opinionsundersøgelser

-      867           Arkitekt- og ingeniørtjenester samt andre tekniske tjenester (note 3)

-      871           Reklamevirksomhed

-      87304        Sikkerhedstransport

-      874           Rengøring af bygninger

-      876           Pakkerivirksomhed (note 5)

-      8814          Tjenesteydelser i forbindelse med skovbrug og skovning, herunder skovforvaltning

-      88442        Forlags- og trykkerivirksomhed (note 4)

-      886           Reparation af jern- og metalvarer, maskiner og udstyr

-      921           Undervisning i grundskolen

-      922           Undervisning på gymnasieniveau

-      923           Videregående uddannelse

-      924           Voksenundervisning

-      9611          Film- og videoproduktion

                        (undtagen 96112 film- og videobåndproduktion)

-      94             Kloakvæsen, renovationsvæsen, rensning og andre miljøbeskyttelsestjenesteydelser

Noter til bilag 5

1.         Vedligeholdelse og reparation er ikke omfattet, for så vidt angår motorkøretøjer, motorcykler og snemobiler, der specifikt ændres og kontrolleres for at opfylde ordregivernes forskrifter.

2.         Kurértjenester er ikke omfattet for så vidt angår breve.

3.         Arkitekt- og ingeniørtjenester samt andre tekniske tjenester i forbindelse med bygge- og anlægstjenester, med undtagelse af følgende tjenester der indkøbes separat, er omfattet:

-           udarbejdelse af detailprojekt under CPC 86712 arkitekttjenester

-           CPC 86713 administration af kontrakter

-           Projekteringstjenester bestående af en eller en kombination af detailprojekt, specifikationer og omkostningsoverslag under enten CPC 86722 ingeniørmæssig projektering af fundamenter og bygværker, CPC 86723 teknisk projektering i forbindelse med mekaniske og elektriske installationer i bygninger og CPC 86724 fagmæssig projektering af ingeniørarbejder

 

-           CPC 86727 anden ingeniørvirksomhed under bygge- og installationsfasen.

4.         Forlags- og trykkerivirksomhed er ikke omfattet for så vidt angår fortroligt indhold.

5.         Hvad angår disse tjenester, omfatter denne aftale ikke udbud, som foretages af ordregivere i bilag 2 og 3.

BILAG 6

Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Liste i hovedgruppe 51, FN's centrale produktnomenklatur (CPC) 1991:

Alle tjenesteydelser i hovedgruppe 51.

Note til bilag 6

Udbud vedrørende et byggeprojekt baseret på Act on Promotion of Private Finance Initiative af 30. november 2011 er omfattet.

BILAG 7

Generelle noter

1.         Uanset noten til bilag 6 er udbud i forbindelse med projekter, der falder inden for anvendelsesområdet for Act on Promotion Finance Initiative af 10. december 2010, omfattet.

2.         Hvis parterne ikke anvender artikel XVIII på leverandører eller tjenesteydere fra Japan ved bestridelse af ordregiveres tildeling af kontrakter, må Japan ikke anvende artiklen for leverandører og tjenesteydere fra parterne ved bestridelse af samme type enheders tildeling af kontrakter.

ENDELIGT TILBUD UNDER TILLÆG I FRA REPUBLIKKEN KOREA

(Kun den engelske udgave er autentisk)

BILAG 1

Statslige ordregivere, som foretager udbud i henhold til

bestemmelserne i denne aftale

Tærskelværdi:              130 000 SDR                Varer

130 000 SDR                Tjenesteydelser

5 000 000 SDR              Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Ordregivere:

1.         Board of Audit and Inspection

2.         Office of the Prime Minister

3.         Ministry of Strategy and Finance

4.         Ministry of Education, Science and Technology

5.         Ministry of Foreign Affairs and Trade

6.         Ministry of Unification

7.         Ministry of Justice

8.         Ministry of National Defense

9.         Ministry of Public Administration and Security

10.        Ministry of Culture, Sports and Tourism

11.        Ministry of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries

12.        Ministry of Knowledge Economy

13.        Ministry of Health and Welfare

14.        Ministry of Environment

15.        Ministry of Employment and Labor

16.        Ministry of Gender Equality

17.        Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs

18.        Ministry of Government Legislation

19.        Ministry of Patriots and Veterans Affairs

20.        Fair Trade Commission

21.        Financial Services Commission

22.        Anti-corruption and Civil Rights Commission of Korea

23.        Korea Communications Commission

24.        National Human Rights Commission of Korea

25.        National Tax Service

26.        Korea Customs Service

27.        Public Procurement Service

28.        Statistics Korea

29.        Supreme Prosecutors' Office

30.        Military Manpower Administration

31.        Defense Acquisition Program Administration

32.        National Police Agency (except purchases for the purpose of maintaining public order, as provided in Article III of the Agreement.)

33.        National Emergency Management Agency

34.        Cultural Heritage Administration

35.        Rural Development Administration

36.        Korea Forest Service

37.        Small and Medium Business Administration

38.        Korean Intellectual Property Office

39.        Korea Food and Drug Administration

40.        Korea Meteorological Administration

41.        Korea Coast Guard (except purchases for the purpose of maintaining public order, as provided in Article III of the Agreement.)

42.        Multifunctional Administrative City Construction Agency

Noter til bilag 1

1.         Ovennævnte statslige ordregivere omfatter deres "underordnede organisationer i lige linje", "særlige lokale administrative agenturer" og "tilknyttede organer" som foreskrevet i de relevante bestemmelser i Republikkens Koreas Government Organization Act. Enheder med status som særskilt juridisk person, som ikke er opført i dette bilag, er ikke omfattet.

2.         Denne aftale finder ikke anvendelse på udbud, der er øremærket til små og mellemstore virksomheder i henhold til Act Relating to Contracts to Which the State is a Party og Presidential Decree hertil, og udbud vedrørende landbrugs- og fiskeriprodukter samt animalske produkter i henhold til Grain Management Act, Act on Distribution and Price Stabilization of Agricultural and Fishery Products, og Livestock Industry Act.

3.         Hvis Public Procurement Service (tjeneste for offentlige udbud) gennemfører udbud på vegne af en ordregiver i bilag 2 eller 3, gælder anvendelsesområdet og tærskelværdien for disse ordregivere.

BILAG 2

Subcentrale statslige ordregivere, som foretager udbud i henhold til

bestemmelserne i denne aftale

1.         Gruppe A

Tærskelværdi:              200 000 SDR                Varer

200 000 SDR                Tjenesteydelser

15 000 000 SDR            Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Ordregivere:

1.         Seoul Metropolitan Government

2.         Busan Metropolitan City

3.         Daegu Metropolitan City

4.         Incheon Metropolitan City

5.         Gwangju Metropolitan City

6.         Daejeon Metropolitan City

7.         Ulsan Metropolitan City

8.         Gyeonggi-do

9.         Gangwon-do

10.        Chungcheongbuk-do

11.        Chungcheongnam-do

12.        Jeollabuk-do

13.        Jeollanam-do

14.        Gyeongsangbuk-do

15.        Gyeongsangnam-do

16.        Jeju Special Self-Governing Province

2.         Gruppe B

Tærskelværdi:              400 000 SDR                Varer

400 000 SDR                Tjenesteydelser

15 000 000 SDR            Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Ordregivere:

a)         Lokale myndigheder under Seoul Metropolitan Government

1.         Jongno-gu

2.         Jung-gu

3.         Yongsan-gu

4.         Seongdong-gu

5.         Gwangjin-gu

6.         Dongdaemun-gu

7.         Jungnang-gu

8.         Seongbuk-gu

9.         Gangbuk-gu

10.        Dobong-gu

11.        Nowon-gu

12.        Eunpyeong-gu

13.        Seodaemun-gu

14.        Mapo-gu

15.        Yangcheon-gu

16.        Gangseo-gu

17.        Guro-gu

18.        Geumcheon-gu

19.        Yeongdeungpo-gu

20.        Dongjak-gu

21.        Gwanak-gu

22.        Seocho-gu

23.        Gangnam-gu

24.        Songpa-gu

25.        Gangdong-gu

b)         Lokale myndigheder under Busan Metropolitan City

1.         Jung-gu

2.         Seo-gu

3.         Dong-gu

4.         Yeongdo-gu

5.         Busanjin-gu

6.         Dongnae-gu

7.         Nam-gu

8.         Buk-gu

9.         Haeundae-gu

10.        Saha-gu

11.        Geumjeong-gu

12.        Gangseo-gu

13.        Yeonje-gu

14.        Suyeong-gu

15.        Sasang-gu

16.        Gijang-gun

c)         Lokale myndigheder under Incheon Metropolitan City

1.         Jung-gu

2.         Dong-gu

3.         Nam-gu

4.         Yeonsu-gu

5.         Namdong-gu

6.         Bupyeong-gu

7.         Gyeyang-gu

8.         Seo-gu

9.         Ganghwa-gun

10.        Ongjin-gun

Noter til bilag 2

1.         Ovennævnte subcentrale statslige ordregivere omfatter deres "underordnede organisationer under direkte kontrol", "afdelinger" og "lokalafdelinger" som foreskrevet i de relevante bestemmelser i Republikkens Koreas Local Autonomy Act. Enheder med status som særskilt juridisk person, som ikke er opført i dette bilag, er ikke omfattet.

2.         Denne aftale finder ikke anvendelse på udbud, der er øremærket til små og mellemstore virksomheder i henhold til Act Relating to Contracts to Which the State is a Party og Presidential Decree hertil.

BILAG 3

Alle andre ordregivere, der foretager udbud i overensstemmelse med

bestemmelserne i denne aftale

Tærskelværdier:                       400 000 SDR                Varer

400 000 SDR                Tjenesteydelser

15 000 000 SDR            Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Ordregivere:

1.         Korea Development Bank

2.         Industrial Bank of Korea

3.         Korea Minting and Security Printing Corporation

4.         Korea Electric Power Corporation (except purchases of products in the categories of HS Nos. 8504, 8535, 8537 and 8544)

5.         Korea Coal Corporation

6.         Korea Resources Corporation

7.         Korea National Oil Corporation

8.         Korea Trade-Investment Promotion Agency

9.         Korea Expressway Corporation

10.        Korea Land and Housing Corporation

11.        Korea Water Resources Corporation

12.        Korea Rural Community Corporation

13.        Korea Agro-Fisheries Trade Corporation

14.        Korea Tourism Organization

15.        Korea Labor Welfare Corporation

16.        Korea Gas Corporation

17.        Korea Railroad Corporation

18.        Korea Rail Network Authority

19.        Seoul Metro*

20.        Seoul Metropolitan Rapid Transit Corporation*

21.        Incheon Metro*

22.        Busan Transportation Corporation*

23.        Daegu Metropolitan Transit Corporation*

24.        Daejeon Metropolitan Express Transit Corporation*

25.        Gwangju Metropolitan Rapid Transit Corporation*

Noter til bilag 3

1.         Denne aftale finder ikke anvendelse på udbud, der er øremærket til små og mellemstore virksomheder i henhold til Act on the Management of Public Institutions, Rule on Contract Business of Public Institutions and Quasi-governmental Institutions, Local Public Enterprises Act og Enforcement Regulations of the Local Public Enterprises Act.

2.         Denne aftale omfatter ikke transportvirksomhed, der udgør en del af eller er knyttet til et udbud.

3.         Denne aftale omfatter ikke udbud, der foretages af Korea Electric Power Corporation og Korea Gas Corporation, vedrørende følgende tjenesteydelser.

GNS/W/120 || CPC-kode || Beskrivelse

1.A.e. || 8672 || Ingeniørvirksomhed

1.A.f. || 8673 || Integreret ingeniørvirksomhed

1.B. || 84 || Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser

1.F.e. || 86761 || Afprøvning og analyse til bestemmelse af indhold og renhed

1.F.e. || 86764 || Teknisk kontrol

1.F.m. || 8675 || Tjenesteydelser inden for beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed

1.F.n. || 633, 8861-8866 || Reparation af jern- og metalvarer, maskiner og udstyr

1.F.c. || 865 || Virksomhedsrådgivning

1.F.d. || 86601 || Projektstyringsydelser

2.C. || 7523 || Telekommunikation (inkl. kode- og protokolkonversion)

4.         For så vidt angår udbud foretaget af Korea Rail Network Authority omfatter aftalen kun følgende:

-         Anlæg og indkøb af konventionelle jernbanefaciliteter

-           Ingeniørvirksomhed, herunder udformning af konventionelle jernbaner

-           Tilsyn med konventionelle jernebanefaciliteter

-           Forvaltning af konventionelle jernebanefaciliteter.

5.         Aftalen finder anvendelse for ordregivere markeret med en asterisk i dette bilag den 1. januar 2015 eller senest dagen efter denne aftales ikrafttræden for Korea.

BILAG 4

Varer

1.         Denne aftale omfatter alle varer, der indkøbes af ordregivere i bilag 1-3, medmindre andet er bestemt i denne aftale.

2.         Med forbehold af den koreanske regerings afgørelser i henhold til bestemmelserne i artikel III, stk. 1, for så vidt angår udbud, der foretages af forsvarsministeriet og Defense Acquisition Program Administration, finder denne aftale kun anvendelse for følgende FSC-kategorier.

FSC                   Beskrivelse

2510                   Strukturkomponenter til førepladser og karrosseri

2520                   Komponenter til krafttransmission til køretøjer

2540                   Sæder og tilbehør til køretøjer

2590                   Diverse komponenter til køretøjer

2610                   Dæk og slanger, pneumatiske, undtagen til fly

2910                   Komponenter til brændstofforsyning i motorer, ikke til fly

2920                   Komponenter til elforsyning i motorer, ikke til fly

2930                   Komponenter til kølesystemer i motorer, ikke til fly

2940                   Luft- og oliefiltre til motorer samt rensningsanordninger, ikke til fly

2990                   Diverese tilbehør til motorer, ikke til fly

3020                   Gear, remskiver, tandhjul og transmissionskæder

3416                   Drejebænke

3417                   Fræsemaskiner

3510                   Udstyr til vaskerier og renserier

4110                   Køleudstyr

4230                   Udstyr til dekontaminering og imprægnering

4520                   Udstyr til rum- og vandopvarmning

4940                   Diverse udstyr til reparation og vedligeholdelse af udstyr

5120                   Håndværktøj, ikke slebne, uden motor

5410                   Præfabrikerede og transportable bygninger

5530                   Finér og krydsfinér

5660                   Hegn, afspærringer og porte samt dele dertil

5945                   Relæer og magnetventiler

5965                   Hovedtelefoner, håndsæt, mikrofoner og højttalere

5985                   Antenner, bølgeledere og dermed beslægtet udstyr

5995                   Kabler, ledninger og ledningsgrupper: kommunikationsudstyr

6505                   Lægemidler og biologiske præparater

6220                   Elektrisk belysning til køretøjer

6840                   Midler til skadesdyrsbekæmpelse og desinfektion

6850                   Diverse kemiske specialvarer

7310                   Udstyr til madlavning, bagning og servering

7320                   Køkkenudstyr og -maskiner

7330                   Køkkenredskaber

7350                   Bordservice

7360                   Sæt, udstyr mv. til tilberedning og servering af mad

7530                   Papirhandlervarer og arkivformularer

7920                   Koste, børster, svabere og svampe

7930                   Rengørings- og pudsemidler

8110                   Tromler og dunke

9150                   Olie og fedt: skæring smøring og hydrauliske redskaber

9310                   Papir og pap

BILAG 5

Tjenesteydelser

Fra den universelle liste over tjenesteydelser, som findes i dokument MTN.GNS/W/120, er følgende tjenesteydelser omfattet:

GNS/W/120 || CPC || Beskrivelse

1.A.b. || 862 || Regnskab, revision og bogholderi

1.A.c. || 863 || Skatterådgivning

1.A.d. || 8671 || Arkitektvirksomhed

1.A.e. || 8672 || Ingeniørvirksomhed

1.A.f. || 8673 || Integreret ingeniørvirksomhed

1.A.g. || 8674 || Byplanlægning og landskabsarkitektur

1.B. || 84 || Computertjenesteydelser

1.B.a. || 841 || Konsulentvirksomhed vedrørende installering af hardware

1.B.b. || 842 || Implementering af programmel

1.B.c. || 843 || Databehandling

1.B.d. || 844 || Databasetjenesteydelser

1.B.e. || 845 || Vedligeholdelse og reparation af kontormaskiner og ‑udstyr, herunder computere

1.E.a. || 83103 || Leje/leasing uden personale, vedrørende skibe

1.E.b. || 83104 || Leje/leasing uden personale, vedrørende fly

1.E.c. || 83101, 83105* || Leje/leasing uden personale, vedrørende andet transportudstyr (kun passagerbiler til under 15 passagerer)

1.E.d. || 83106, 83108, 83109 || Leje/leasing uden personale, vedrørende andre maskiner og udstyr

|| 83107 || Leje/leasing uden personale, vedrørende andre maskiner og udstyr til bygge- og anlægsarbejder

1.F.a. || 8711, 8719 || Reklamevirksomhed

1.F.b. || 864 || Markeds- og opinionsundersøgelser

1.F.c. || 865 || Tjenesteydelser inden for virksomhedsrådgivning

1.F.d. || 86601 || Projektstyringsydelser

1.F.e. || 86761* || Afprøvning og analyse til bestemmelse af indhold og renhed (kun tilsyn, afprøvning og analyseydelser vedrørende luft, vand, støj og vibrationer)

|| 86764 || Teknisk kontrol

1.F.f. || 8811*, 8812* || Rådgivning vedrørende landbrugs- og husdyrsektoren

|| 8814* || Tjenesteydelser vedrørende skovbrug undtagen brandslukning og desinficering fra luften

1.F.g. || 882* || Rådgivning vedrørende fiskeri

1.F.h. || 883* || Rådgivning vedrørende minedrift

1.F.m. || 86751, 86752 || Tjenesteydelser inden for beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed

1.F.n. || 633, 8861 8862, 8863 8864, 8865 8866 || Reparation og vedligeholdelse af udstyr

1.F.p. || 875 || Fotografisk virksomhed

1.F.q. || 876 || Pakkerivirksomhed

1.F.r. || 88442* || Trykkerivirksomhed (serigrafi, gravuretryk og tjenesteydelser i forbindelse med trykning)

1.F.s. || 87909* || Stenografivirksomhed

|| || Konferencetjenester

1.F.t. || 87905 || Oversættelse og tolkning

2.C.j. || 7523* || Online-information og databasesøgning

2.C.k. || 7523* || Electronic Data Interchange (elektronisk dataudveksling)

2.C.l. || 7523* || Avancerede faksimiletjenester eller faksimiletjenester, der tilføres en merværdi, herunder lagring og videresendelse, lagring og søgning

2.C.m. || - || Kode- og protokolkonversion

2.C.n. || 843* || Online-information og/eller databehandling (herunder transaktionsbehandling)

2.D.a. || 96112*, 96113* || Film- og videoproduktion og –distribution (undtagen vedrørende kabel-tv-distribution)

2.D.e. || - || Pladeproduktion og –distribution (lydoptagelser)

6.A. || 9401* || Renovationsvæsen (kun opsamling og behandling af industrispildevand)

6.B. || 9402* || Bortskaffelse af industriaffald (kun opsamling, transport og bortskaffelse af industriaffald)

6.D. || 9404*, 9405* || Rensning af udstødningsgasser og støjbekæmpelse (undtagen i forbindelse med anlægsarbejder)

|| 9406*, 9409* || Miljøanalyse og –vurdering (kun miljøkonsekvensvurdering)

9.A || 641 || Hotelvirksomhed og lignende overnatningstjenester

9.A || 642 || Restaurationsvirksomhed

9.A || 6431 || Beværtningsvirksomhed uden underholdning (undtagen beslægtede faciliteter i tog og fly under CPC 6431)

9.B. || 7471 || Rejsebureau- og rejsearrangørvirksomhed (undtagen offentlige transportanmodninger)

11.A.b. || 7212* || International transport, undtagen cabotage

11.A.d. || 8868* || Vedligeholdelse og reparation af skibe

11.F.b. || 71233* || Transport af containergods, undtagen cabotage

11.H.c || 748* || Formidling af godstransport             -           Skibsagenturvirksomhed             -           Maritim speditørvirksomhed             -           Skibsmægling             -           Luftfragttjenester             -           Tjenesteydelser inden for toldbehandling

11.I. || - || Godstransport inden for jernbanetransport

Note til bilag 5

Ved asterisker (*) forstås "del af" som nærmere beskrevet i det reviderede betingede tilbud fra Republikken Korea vedrørende de oprindelige tilsagn vedrørende handel med tjenesteydelser.

BILAG 6

Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Definition:

1.         En bygge- og anlægskontrakt er en kontrakt, der indgås med sigte på ved et hvilket som helst middel at udføre et bygge- og anlægsarbejde i henhold til hovedgruppe 51 i den centrale produktnomenklatur (CPC). En bygge- og anlægskontrakt omfatter en kontrakt om opførelse, drift og overdragelse (herefter BOT - build-operate-transfer), for hvilken der gælder særlige tærskelværdier.

2.         En BOT-kontrakt er et kontraktarrangement, hvis hovedformål er bygning eller rehabilitering af fysiske infrastrukturer, anlæg, bygninger, faciliteter eller andre offentlige bygge- og anlægsarbejder, og som indebærer, at ordregiveren som vederlag for leverandørens udførelse af kontraktarrangementet i en bestemt periode giver leverandøren midlertidigt ejerskab eller ret til at kontrollere og drive samt opkræve betaling for brug af sådanne bygge- og anlægsarbejder i hele kontraktens løbetid.

Tærskelværdier:                       5 000 000 SDR for ordregivere i bilag 1

15 000 000 SDR for ordregivere i bilag 2

15 000 000 SDR for ordregivere i bilag 3

BOT-tærskelværdier:   5 000 000 SDR for ordregivere i bilag 1

15 000 000 SDR for ordregivere i bilag 2

Liste over tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed:

CPC                                               Beskrivelse

51                                                   Bygge- og anlægsarbejder

Note til bilag 6

Denne aftale finder ikke anvendelse på udbud, der er øremærket til små og mellemstore virksomheder i henhold til Act on Private Participation in Infrastructure.

BILAG 7

Generelle noter

1.         Korea udvider ikke fordelene ved denne aftale for så vidt angår udbud, der foretages af Korea Railroad Corporation og Korea Rail Network Authority, til leverandører og tjenesteydere fra Norge og Schweiz, før Korea finder det godtgjort, at de pågældende lande reelt sikrer koreanske virksomheder sammenlignelig adgang til deres relevante markeder.

2.         En tjenesteydelse, der er opført i bilag 5, er kun omfattet for så vidt angår en bestemt part, i det omfang parten har inkluderet denne tjeneste i sit bilag 5.

3.         Denne aftale omfatter ikke udbud som led i folkeernæringsprogrammer.

4.         Det præciseres, at udbud vedrørende lufthavne ikke er omfattet af denne aftale.

ENDELIGT TILBUD UNDER TILLÆG I FRA Fyrstendømmet Liechtenstein

(Kun den engelske udgave er autentisk)

BILAG 1

Statslige ordregivere

Varer                                                                                 Tærskelværdi:  130 000 SDR

Tjenesteydelser                                                                  Tærskelværdi:  130 000 SDR

Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed    Tærskelværdi:  5 000 000 SDR

Ordregivere:

Government of the Principality of Liechtenstein

Government of the Principality of Liechtenstein

Parliament of the Principality of Liechtenstein

Noter til bilag 1

1.         De statslige ordregivere omfatter også alle underordnede ordregivere under en statslig ordregiver, forudsat at de ikke har status som særskilt juridisk person.

2.         Følgende betragtes ikke som omfattede udbud:

-           udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, for så vidt angår udbud vedrørende FSC 58 (kommunikations-, beskyttelses- og kohærent strålingsudstyr) fra Canada

-           udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, vedrørende flyvekontroludstyr for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA

før Fyrstendømmet Liechtenstein finder det godtgjort, at de pågældende parter giver tilsvarende adgang for varer, tjenesteydelser, leverandører og tjenesteydere fra Fyrstendømmet Liechtenstein til deres eget udbudsmarked.

3.         Bestemmelserne i artikel XVIII finder ikke anvendelse for leverandører og tjenesteydere fra Japan, Korea og USA ved bestridelse af kontrakter indgået med en leverandør eller tjenesteyder fra andre parter end de ovenfor nævnte, som er små eller mellemstore virksomheder ifølge de relevante bestemmelser i Liechtensteins lovgivning, før Fyrstendømmet Liechtenstein finder det godtgjort, at de ikke længere anvender diskriminerende foranstaltninger til fordel for bestemte indenlandske små virksomheder og mindretalserhvervsforetagender.

BILAG 2

Subcentrale ordregivere

Varer                                                                            Tærskelværdi:      200 000 SDR

Tjenesteydelser                                                             Tærskelværdi:      200 000 SDR

Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed                           Tærskelværdi:        5 000 000 SDR

Ordregivere:

1.         Public Authorities at local level

2.         Alle offentligretlige organer[14]

Noter til bilag 2

1.         Følgende betragtes ikke som omfattede udbud:

a)         udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA

b)         udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, for så vidt angår varer, tjenesteydelser, leverandører og tjenesteydere fra Canada

c)         udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, for så vidt angår udbud vedrørende FSC 58 (kommunikations-, beskyttelses- og kohærent strålingsudstyr) fra Canada,

før Fyrstendømmet Liechtenstein finder det godtgjort, at de pågældende parter giver tilsvarende adgang for varer, tjenesteydelser, leverandører og tjenesteydere fra Fyrstendømmet Liechtenstein til deres eget udbudsmarked.

2.         Bestemmelserne i artikel XVIII finder ikke anvendelse på leverandører og tjenesteydere fra:

-           Israel, Japan og Korea ved bestridelse af indgåelse af kontrakter foretaget af ordregivere i bilag 2, stk. 2, før Fyrstendømmet Liechtenstein finder det godtgjort, at de har afsluttet dækningen af subcentrale ordregivere.

-           Israel, Japan og Korea ved bestridelse af kontrakter indgået af ordregivere fra Fyrstendømmet Liechtenstein, hvis værdi ligger under tærskelværdien for samme kategori af kontrakter, der indgås af disse parter.

-           Japan, Korea og USA ved bestridelse af kontrakter indgået med en leverandør eller tjenesteyder fra andre parter end de ovenfor nævnte, som er små eller mellemstore virksomheder ifølge de relevante bestemmelser i Liechtensteins lovgivning, før Fyrstendømmet Liechtenstein finder det godtgjort, at de ikke længere anvender diskriminerende foranstaltninger til fordel for bestemte indenlandske små virksomheder og minoritetsejede virksomheder.

BILAG 3

Alle andre ordregivere, der foretager udbud i overensstemmelse med

bestemmelserne i denne aftale

Varer                                                                            Tærskelværdi:  400 000 SDR

Tjenesteydelser                                                             Tærskelværdi:  400 000 SDR

Bygge- og anlægsarbejder                                            Tærskelværdi:  5 000 000 SDR

Ordregivere:

Alle ordregivere, hvis indkøb er omfattet af EØS-forsyningsvirksomhedsdirektivet, som er ordregivende myndigheder (f.eks. myndigheder i bilag 1 og 2) eller offentlige virksomheder[15], og som udøver en eller flere af de nedenfor omhandlede former for virksomhed eller en kombination heraf:

i)          tilrådighedsstillelse eller drift af faste net til betjening af offentligheden i forbindelse med produktion, transport eller distribution af drikkevand eller forsyning af disse net med drikkevand (se afsnit I)

ii)         tilrådighedsstillelse eller drift af faste net til betjening af offentligheden i forbindelse med produktion, transport eller distribution af elektricitet eller forsyning af disse net med elektricitet (se afsnit II)

iii)         tilrådighedsstillelse eller drift af net[16] til betjening af offentligheden inden for bytransport med jernbane, automatiske systemer, sporvogn, trolleybus, bus eller kabel (se afsnit III)

iv)        udnyttelse af geografiske områder med henblik på tilrådighedsstillelse af lufthavne eller andre transportterminaler til luftfartsselskaber (se afsnit IV)

v)         udnyttelse af geografiske områder med henblik på tilrådighedsstillelse af havne ved indre vandveje eller andre transportterminaler for transportvirksomheder, der opererer til vands (se afsnit V)

vi)        tilrådighedsstillelse af posttjenester (se afsnit VI).

I.          Produktion, transport eller distribution af drikkevand

Offentlige myndigheder og offentlige foretagender, der står for produktion, transport eller distribution af drikkevand. Disse offentlige myndigheder og offentlige virksomheder har koncession i henhold til lokal lovgivning og individuelle aftaler på grundlag af denne lovgivning.

-           Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland

-           Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Unterland

II.        Produktion, transport eller distribution af elektricitet

Offentlige myndigheder og offentlige virksomheder, der står for produktion, transport og distribution af elektricitet, og som opererer på grundlag af ekspropriationstilladelser.

-           Liechtensteinische Kraftwerke

III.       Ordregivere inden for bytransport med tog, automatiske systemer, sporvogn, trolleybus, bus eller kabel

LIECHTENSTEINmobil

IV.       Ordregivere inden for lufthavnsfaciliteter

Ingen

V.         Ordregivere inden for havne ved indre vandveje

Ingen

VI.       Posttjenester

Liechtensteinische Post AG, men kun i forbindelse med aktiviteter, for hvilke ordregiveren har eksklusive rettigheder.

Noter til bilag 3

1.         Denne aftale finder ikke anvendelse for udbud, som ordregiverne indgår til andre formål end udøvelse af deres aktiviteter som opført i dette bilag eller udøvelse af disse aktiviteter i et ikke-EØS-land

2.         Denne aftale omfatter ikke udbud:

a)         som en ordregiver indgår med en tilknyttet virksomhed[17]; eller

b)         som foretages af et joint venture udelukkende bestående af flere ordregivere med henblik på udøvelse af de i nr. i) til vi) i dette bilag omhandlede former for virksomhed indgås med en virksomhed, der er tilknyttet en af disse ordregivere,

hvis mindst 80 % af den gennemsnitlige omsætning af tjenesteydelser eller varer, som den tilknyttede virksomhed har haft i forbindelse med varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder i løbet af de seneste tre år, hidrører fra leveringen af sådanne tjenesteydelser eller varer til de virksomheder, den er tilknyttet.

Når omsætningen, afhængigt af hvornår den tilknyttede virksomhed blev etableret eller startede sin aktivitet, ikke er disponibel for de tre seneste regnskabsår, er det tilstrækkeligt, at denne virksomhed påviser sandsynligheden af, at den i dette afsnit nævnte omsætning kan realiseres, især i form af fremskrivning af aktiviteter.

3.         Denne aftale omfatter ikke udbud, der foretages af ordregivere i dette bilag:

a)         gennem af et joint venture udelukkende bestående af flere ordregivere med henblik på udøvelse af de i nr. i) til vi) i dette bilag omhandlede former for virksomhed for en af disse ordregivere, eller

b)         gennem et sådant joint venture, som de er en del af, hvis joint venturet er oprettet for at udføre den pågældende aktivitet over en periode på mindst tre år, og hvis det i det instrument, der opretter joint venturet, er angivet, at de ordregivere, det udgøres af, vil være del af det i mindst den samme periode.

4.         Denne aftale omfatter ikke udbud, der foretages med henblik på køb af vand og levering af energi eller brændstoffer til energiproduktion.

5.         Aftalen omfatter ikke udbud, som foretages of ordregivere, som ikke er offentlige myndighed, forsyner net, som skal betjene offentligheden, med drikkevand eller elektricitet, hvis de selv producerer disse tjenester og forbruger dem med henblik på at udføre andre aktiviteter end de i dette bilag under nr. i) og ii) beskrevne, og forudsat at forsyningen af det offentlige net kun afhænger af ordregiverens eget forbrug og ikke overstiger 30 % af dennes samlede drikkevands- eller energiproduktion beregnet som et gennemsnit over de sidste tre år, heri medregnet det løbende år.

6.         Denne aftale omfatter ikke udbud med henblik på videresalg eller udlejning til tredjemand, forudsat at ordregiveren ikke besidder særlige eller eksklusive rettigheder til at sælge eller udleje genstanden for sådanne kontrakter, og at det står andre ordregivere frit for at sælge eller udleje den på de samme betingelser som ordregiveren.

7.         Aftalen omfatter ikke udbud, som foretages af ordregivere, der udbyder en bustjeneste, hvis andre ordregivere frit kan tilbyde samme tjeneste generelt eller i et specifikt geografisk område og på de samme betingelser.

8.         Aftalen omfatter ikke udbud, som foretages af ordregivere, der udøver en aktivitetet, som er beskrevet i dette bilag, når denne aktivitet er underlagt almindelige konkurrencevilkår på markedet.

9.         Følgende betragtes ikke som omfattede udbud:

a)         udbud foretaget af ordregivere inden for:

i)          produktion, transport eller distribution af drikkevand, som er omfattet af dette bilag, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra Canada og USA

ii)         elektricitet, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra Canada og Japan

iii)         befordring med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus, som er omfattet af dette bilag, for så vidt angår varer, tjenesteydelser, leverandører og tjenesteydere fra Canada, Japan og USA

iv)        bustjenester, som er omfattet af dette bilag, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra Israel og Korea

b)         udbud, som foretages af ordregivere i dette bilag, vedrørende HS-pos. 8504, 8535, 8537 og 8544 (elektriske transformere, stikpropper, afbrydere og isolerede kabler) for så vidt angår leverandører fra Israel og Korea og HS-pos. 85012099, 85015299, 85015199, 85015290, 85014099, 85015390 og 8536, for så vidt angår leverandører fra Israel

c)         udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, vedrørende flyvekontroludstyr for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA

d)         udbud vedrørende tjenesteydelser, for så vidt angår parter, der ikke inkluderer tjenesteydelseskontrakter for de relevante ordregivere i bilag 1-3 og den relevante kategori af tjenesteydelser i dette bilag i deres egen dækning

før Fyrstendømmet Liechtenstein finder det godtgjort, at de pågældende parter giver tilsvarende adgang for varer, tjenesteydelser, leverandører og tjenesteydere fra Fyrstendømmet Liechtenstein til deres eget udbudsmarked.

10.        Bestemmelserne i artikel XVIII finder ikke anvendelse på leverandører og tjenesteydere fra:

-           Israel, Japan og Korea ved bestridelse af kontrakter indgået af ordregivere fra Fyrstendømmet Liechtenstein, hvis værdi ligger under tærskelværdien for samme kategori af kontrakter, der indgås af disse parter.

-           Japan, Korea og USA ved bestridelse af kontrakter indgået med en leverandør eller tjenesteyder fra andre parter end de ovenfor nævnte, som er små eller mellemstore virksomheder ifølge de relevante bestemmelser i Liechtensteins lovgivning, før Fyrstendømmet Liechtenstein finder det godtgjort, at de ikke længere anvender diskriminerende foranstaltninger til fordel for bestemte indenlandske små virksomheder og minoritetsejede virksomheder.

BILAG 4

Varer

Medmindre andet er bestemt, omfatter denne aftale alle varer.

BILAG 5

Tjenesteydelser

Denne aftale omfatte følgende tjenesteydelser, som er defineret i henhold til FN's centrale produktnomenklatur ("CPC"), jf. dokument MTN.GNS/W/120.

Beskrivelse

Vedligeholdelse og reparation                                                                  6112, 6122, 633, 886

Landtransport, herunder sikkerhedstransport                                            712 (undtagen 71235)

og kurértjenester, undtagen postbesørgelse                                              7512, 87304

Lufttransport af personer og gods, undtagen                                             73 (undtagen 7321)

postbesørgelse

Postbesørgelse på land, undtagen med tog og fly                                      71235, 7321

Telekommunikationstjenester                                                                  752

Finansielle tjenesteydelser                                                                       ex 81

a)         Forsikring                                                                                   812, 814

b)         Bank- og investeringstjenesteydelser[18]

Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser                        84

Regnskab, revision og bogholderi                                                             862

Markeds- og opinionsundersøgelser                                                         864

Managementkonsulentvirksomhed og hermed beslægtede tjenesteydelser   865, 866[19]

Arkitektvirksomhed, ingeniørvirksomhed og                                             867

integreret ingeniørvirksomhed; byplanlægnings- og

landskabsarkitekttjenester; hermed beslægtet

teknisk-videnskabelig rådgivningsvirksomhed; teknisk afprøvning og

analyse

Reklamevirksomhed                                                                               871

Rengøring af bygninger og ejendomsadministration                                   874, 82201-82206

Forlags- og trykkerivirksomhed på honorar- eller                                      88442

kontraktbasis

Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser    94

Noter til bilag 5

1.         De omfattede tjenesteydelser omfatter ikke tjenesteydelser, som enhederne skal indkøbe hos andre enheder, fordi disse har eksklusive rettigheder, der er tildelt dem i henhold til bekendtgjorte love eller administrative bestemmelser.

2.         Udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af bilag 1-3, vedrørende tjenesteydelser, der er omfattet af dette bilag, betragtes som omfattede udbud for så vidt angår en bestemt parts tjenesteydere, i det omfang samme part har dækket disse tjenesteydelser i sit bilag 5.

BILAG 6

Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Liste i hovedgruppe 51, CPC:

Forberedende byggepladsarbejder                                                           511

Generelle arbejder i forbindelse med opførelse af bygninger                      512

Almindelige arbejder i forbindelse med udførelse af anlægsarbejder           513

Installations- og monteringsarbejder                                                         514

Specialiserede bygge- og anlægsarbejder                                                 515

Installationsvirksomhed                                                                           516

Færdiggørelse af bygninger                                                                     517

Andet                                                                                                    518

Note til bilag 6

1.         Udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af bilag 1-3, vedrørende tjenesteydelser, der er omfattet af dette bilag, betragtes som omfattede udbud for så vidt angår en bestemt parts tjenesteydere, i det omfang samme part har dækket disse tjenesteydelser i sit bilag 6.

BILAG 7

GENERELLE NOTER OG FRAVIGELSER FRA BESTEMMELSERNE I ARTIKEL IV

1.         Denne aftale finder ikke anvendelse på:

-           udbud vedrørende landbrugsprodukter som led i landbrugsstøtteprogrammer og folkeernæringsprogrammer

-           radio- og tv-selskabers indkøb, udvikling, produktion eller koproduktion af programmateriale og aftaler om sendetid.

2.         Tjenesteydelser, herunder i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, der udføres inden for rammerne af udbudsprocedurerne i denne aftale, er omfattet af de betingelser og forbehold for markedsadgang og national behandling, der kræves af Fyrstendømmet Liechtenstein som følge af landets forpligtelser i henhold til GATS.

3.         Udbud, der foretages af ordregivere, som er omfattet af bilag 1 og 2, i forbindelse med aktiviteter vedrørende vand- og energiforsyning samt transport og posttjenester, er ikke omfattet af denne aftale, medmindre de er omfattet af bilag 3.

4.         På grundlag af artikel II, stk. 2, litra a), nr. ii), omfatter denne aftale ikke forsikringstageres investeringer, som udføres af offentlige ordregivere såsom offentlige forsikringsselskaber og pensionskasser.

ENDELIGT TILBUD UNDER TILLÆG I FRA KONGERIGET NEDERLANDENE FOR SÅ VIDT ANGÅR ARUBA

(Kun den engelske udgave er autentisk)

BILAG 1

Statslige ordregivere

Varer

Tærskelværdi:              100 000 SDR

Tjenesteydelser

Tærskelværdi:              100 000 SDR

Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Tærskelværdi:              4 000 000 SDR

Ordregivere:

Ministry of General Affairs (Note 1)

Ministry of Justice and Education

Ministry of Finance, Communication, Utilities and Energy (Note 2)

Ministry of Health and Sport

Ministry of Integration, Infrastructure and Environment

Ministry of Economic Affairs, Social Affairs and Culture

Ministry of Tourism, Transportation and Labour

Parliament of Aruba

Raad van Advies (Council of Advisers)

Algemene Rekenkamer Aruba (Court of Auditors Aruba)

Dienst Openbare Werken (Department of Public Works)

Serlimar (Environmental Agency)

Sociale Verzekeringsbank (Social Insurance Bank)

Algemene Ziektekosten Vereniging (General Health Insurance Association)

Instituto Medico San Nicolas (Medical Institute)

Wegen Infrastructuur Fonds (Infrastructure Fund)

Noter til bilag 1

1.         For så vidt angår Ministry of General Affairs, omfatter denne aftale ikke udbud, der foretages af den underordnede enhed Veiligheidsdienst Aruba.

2.         For så vidt angår ministeriet for Ministry of Finance, Communication, Utilities and Energy, omfatter denne aftale ikke udbud, der foretages af den underordnede enhed Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

BILAG 2

Subcentrale statslige ordregivere

Finder ikke anvendelse for Aruba (Arabu har ingen subcentrale statslige myndigheder).

BILAG 3

Alle andre ordregivere

Varer

Tærskelværdi:              400 000 SDR

Tjenesteydelser

Tærskelværdi:              400 000 SDR

Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Tærskelværdi:              5 000 000 SDR

Ordregivere:

BILAG 4

Varer

Denne aftale finder anvendelse for alle varer, der indkøbes af ordregivere i bilag 1-3, medmindre andet er bestemt i denne aftale.

BILAG 5

Tjenesteydelser

Denne aftale omfatter følgende tjenesteydelser, som er defineret i henhold til FN's centrale produktnomenklatur ("CPC"), jf. dokument MTN.GNS/W/120.

Beskrivelse                                                                                          CPC-referencenummer

Juridiske tjenester                                                                                  861

Regnskab, revision og bogholderi                                                            862

Skatterådgivning                                                                                    863

Ingeniørvirksomhed                                                                               8672

Computertjenester                                                                                 841

Virksomhedsrådgivning                                                                          865

Tjenesteydelser i tilknytning til virksomhedsrådgivning                              866

Rengøring af bygninger                                                                          874

Franchiseaftaler                                                                                                8929

a)         Forsikring                                                                                  812, 814

b)         Bank- og investeringstjenesteydelser

Bankvirksomhed og handel med værdipapirer                                          811, 813

Hotelvirksomhed                                                                                   6411

Forlystelsesvirksomhed                                                                          9619

Tjenesteydelser i forbindelse med rekreative parker og strande                 96491

Tjenesteydelser vedrørende sport                                                           9641

Shipping (fragt- og passagertransport)                                                     72

Hjælpetjenesteydelser ved søtransport: godshåndtering                             74

Godstrafik: speditørvirksomhed                                                               74

Hjælpetjenesteydelser ved søtransport: oplagring                                     74

Vejtransport                                                                                          71231, 71234, 71239

Tjenesteydelser vedrørende fast ejendom                                                821, 822

Forlags- og trykkerivirksomhed                                                               88442

Voksenundervisning og undervisning i øvrigt                                            924, 929

Kurértjenester                                                                                       7512

Markeds- og opinionsundersøgelser                                                        864

Reklamevirksomhed                                                                              871

Pakkerivirksomhed                                                                                876

Hoteller og lignende overnatningsfaciliteter                                              641

Telekommunikation                                                                                752

BILAG 6

Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Liste over tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejde og lignende ingeniørvirksomhed                                                51

NORGES ENDELIGE TILBUD UNDER TILLÆG I

(Kun den engelske udgave er autentisk)

BILAG 1

Centrale statslige ordregivere

Varer

Tærskelværdi:                          130 000 SDR

Tjenesteydelser

Tærskelværdi:                          130 000 SDR

Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Tærskelværdi:                          5 000 000 SDR

Alle centrale statslige ordregivere.

En vejledende liste over centrale statslige ordregivere er vedlagt som bilag.

Noter til bilag 1

1.         "De centrale statslige ordregivere" omfatter også alle underordnede ordregivere under en central statslig ordregiver, forudsat at de ikke har status som særskilt juridisk person.

2.         Følgende betragtes ikke som omfattede udbud:

-           udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, for så vidt angår indkøb af FSC 58 (kommunikations-, beskyttelses- og kohærent strålingsudstyr) fra Canada

-           udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, af flyvekontroludstyr for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA

før Norge finder det godtgjort, at de pågældende parter giver tilsvarende adgang for varer, tjenesteydelser, leverandører og tjenesteydere fra Norge til de relevante markeder for offentlige udbud.

3.         Bestemmelserne i artikel XVIII finder ikke anvendelse for leverandører og tjenesteydere fra Japan, Korea og USA i forbindelse med tilbudsgivning på kontrakter fra en leverandør eller tjenesteyder fra andre parter end de ovenfor nævnte, som er små eller mellemstore virksomheder ifølge de relevante bestemmelser i norsk ret, før Norge finder det godtgjort, at de ikke længere anvender diskriminerende foranstaltninger til fordel for bestemte indenlandske små virksomheder og minoritetsejede virksomheder.

Vejledende liste over centrale statslige ordregivere:

Statsministerens kontor                                             Office of the Prime Minister

Regjeringsadvokaten                                                      Office of the Attorney General

Arbeidsdepartementet                                               Ministry of Labour

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)                                 The Norwegian Labour and Welfare Service

Arbeidsretten                                                                The Labour Court

Arbeidstilsynet                                                              The Norwegian Labour Inspection Authority

Pensjonstrygden for sjømenn                                          Pension Insurance for Seamen

Petroleumstilsynet                                                         Petroleum Safety Authority

Riksmeklingsmannen                                                     State mediator

Statens arbeidsmiljøinstitutt                                            The National Institute of Occupational Health

Trygderetten                                                                 The National Insurance Appeal Body

Statens Pensjonskasse                                                   The Norwegian Public Service Pension Fund

Barne-, likestillings og inkluderings-                                    Ministry of Children, Equality and

Departementet                                                                       Social Inclusion

Barneombudet                                                               The Ombudsman for Children in Norway

Barne, ungdoms- og familiedirektoratet                           The Norwegian Directorate for Children,                                                                                    Youth and Family Affairs

Forbrukerombudet                                                         The Consumer Ombudsman

Forbrukerrådet                                                              The Norwegian Consumer Council

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker              County Social Welfare Boards

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet                            Directorate of Integration and Diversity

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen              The Contact Committee for Immigrants and

og myndighetene (KIM)                                                 Authorities

Likestillings- og diskrimineringsnemnda                           The Equality and Anti-Discrimination                                                                                     Tribunal

Likestilling- og diskrimineringsombudet                            The Equality and Anti-Discrimination                                                                                     Ombud

Statens Institutt for Forbruksforskning                             National Institute for Consumer                                                                                     Research

Finansdepartementet                                                 Ministry of Finance

Finanstilsynet                                                                The Financial Supervisory Authority

                                                                                    of Norway

Folketrygdfondet                                                           Folketrygdfondet

Norges Bank                                                                 Central Bank of Norway

Senter for statlig økonomistyring                         The Norwegian Government Agency for

                                                                                    Financial Management

Skattedirektoratet                                                          Directorate of Taxes

Statens innkrevingssentral                                              The Norwegian National Collection Authority

Statistisk sentralbyrå                                                      Statistics Norway

Toll- og avgiftsdirektoratet                                             Directorate of Customs and Excise

Fiskeri- og kystdepartementet                                              Ministry of Fisheries and Coastal Affairs

Fiskeridirektoratet                                                          Directorate of Fisheries

Havforskningsinstituttet                                                  Institute of Marine Research

Kystverket                                                                    The Norwegian Coastal Administration

Nasjonalt institutt for ernærings- og                                 The National Institute of Nutrition and

sjømatforskning                                                             Seafood Research

Fornyings-, administrasjons- og                                 Ministry of Government Administration

Kirkedepartementet                                                  Reform and Church Affairs

Bispedømmerådene                                                       The Diocesan Councils

Datatilsynet                                                                   The Data Inspectorate

Departementenes servicesenter                                      Government Administration Services

Det praktisk-teologiske seminar                                      Practical Theological Seminar

Direktoratet for forvaltning og IKT                                 The Agency for Public Management and

                                                                                    eGovernment

Fylkesmannsembetene                                                   The County Governors

Gáldu – Kompetansesenter for urfolks rettigheter            Gáldu – Resource Center for the Right of

                                                                                    Indigenous Peoples

Internasjonalt reindriftssenter                                         International Center for Reindeer Husbandry

Kirkerådet                                                                    National Council of the Church of Norway

Konkurransetilsynet                                                       Norwegian Competition Authority

Nidarosdomens restaureringsarbeider                             The Restoration Workshop of Nidaros

                                                                                    Cathedral

Opplysningsvesenets Fond                                             The Norwegian State Church Endowment

Personvernnemnda                                                        Data Protection Tribunal Norway

Sametinget                                                                    The Sámediggi

Statsbygg                                                                      The Directorate of Public Construction and

                                                                                    Property

Forsvarsdepartementet                                              Ministry of Defence

Forsvaret                                                                      Norwegian Armed Forces

Forsvarets Forskningsinstitutt                                         Norwegian Defence Research Establishment

Forsvarsbygg                                                                Norwegian Defence Estates Agency

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet                                        Norwegian National Security Authority

Helse- og omsorgsdepartementet                             Ministry of Health and Care Services

Bioteknologinemnda                                                       The Norwegian Biotechnology Advisory

                                                                                    Board

Helsedirektoratet                                                           Norwegian Directorate of Health

Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet              The Norwegian Governmental Appeal Board

                                                                                    Regarding Medical Treatment Abroad

Nasjonalt folkehelseinstitutt                                            Norwegian Institute of Public Health

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten                  Norwegian Knowledge Centre for Health

                                                                                    Services

Norsk pasientskadeerstatning                                         The Norwegian System of Compensation

                                                                                    to Patients

Pasientskadenemnda                                                     The Patients' Injury Compensation Board

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda                                National Board for Preimplantation Genetic

                                                                                    Diagnosis

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell                  The Norwegian Registration Authority for

                                                                                    Health Personnel

Statens helsepersonellnemnd                                          Norwegian Appeal Board for Health

                                                                                    Personnel

Statens helsetilsyn                                                         Norwegian Board of Health Supervision

Statens Institutt for rusmiddelforskning                            National Institute for Alcohol and

                                                                                    Drug Research

Statens Legemiddelverk                                                 Norwegian Medicines Agency

Statens Strålevern                                                         Norwegian Radiation Protection Authority

Vitenskapskomiteen for mattrygghet                               Norwegian Scientific Committee for Food

                                                                                    Safety

Justis- og politidepartementet                                               Ministry of Justice and the Police

Den høyere påtalemyndighet                                          The Higher Prosecuting Authority

Den militære påtalemyndighet                                         The Military Prosecuting Authority

Direktoratet for nødkommunikasjon                                Directorate for Emergency Communication

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap                        The Directorate for Civil Protection

                                                                                    and Emergency Planning

Domstoladministrasjonen                                                National Courts Administration

Hovedredningssentralen                                                 Joint Rescue Coordination Centre

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker             The Norwegian Criminal Cases Review

                                                                                    Commission

Kontoret for voldsoffererstatning                                    The Norwegian Criminal Injuries

                                                                                    Compensation Authority

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning                           The Norwegian Correctional Services

Politidirektoratet                                                            The National Police Directorate

Politiets sikkerhetstjeneste                                              The Norwegian Police Security Service

Sekretariatet for konfliktrådene                                      National Mediation Service

Siviltjenesten                                                                 The Administration of Conscientious

                                                                                    Objection

Spesialenheten for politisaker                                         Norwegian Bureau for the Investigation of

                                                                                    Police Affairs

Statens sivilrettsforvaltning                                             The Norwegian Civil Affairs Authority

Utlendingsdirektoratet                                                    The Directorate of Immigration

Utlendingsnemnda (UNE)                                              The Immigration Appeal Board

Kommunal og Regionaldepartementet                                  Ministry of Local Government and

                                                                                    Regional Development

Distriktssenteret                                                            Centre of Competence on Rural Development

Husbanken                                                                    The Norwegian State Housing Bank

Husleietvistutvalget i Oslo, Akershus, Bergen                  The Rent Disputes Tribunal in Oslo,

og Tronheim                                                                  Akershus, Bergen and Trondheim

Statens bygningstekniske etat                                         National Office of Building Technology and

                                                                                    Administration

Kulturdepartementet                                                 Ministry of Cultural Affairs

Arkivverket                                                                   The National Archival Services of

                                                                                    Norway

Kunst i offentlige rom, KORO                                        Public Art Norway

Lotteri- og stiftelsestilsynet                                             The Norwegian Gaming and Foundation

                                                                                    Authority

Medietilsynet                                                                 The Norwegian Media Authority

Nasjonalbiblioteket                                                         The National Library of Norway

Norsk Filminstitutt                                                         National Film Board

Norsk Kulturråd                                                            Arts Council Norway

Norsk lokalhistorisk institutt                                            The Norwegian Institute of Local History

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek                                   Norwegian Sound and Braille Library

Rikskonsertene                                                              The Norwegian Concert Institute

Riksteatret                                                                    The Norwegian Touring Theatre

Språkrådet                                                                    The Language Council of Norway

Kunnskapsdepartementet                                          Ministry of Education and Research

Artsdatabanken                                                                         The Norwegian Biodiversity Information

                                                                                    Centre

BIBSYS                                                                       BIBSYS

Foreldreutvalget for grunnopplæringen                            The National Parents' Committee for Primary and Secondary Education

Meteorologisk institutt                                                    Norwegian Meteorological Institute

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen                        Norwegian Agency for Quality Assurance in

                                                                                    Education

Norges forskningsråd                                                     The Research Council of Norway

Norgesuniversitetet                                                        Norway Opening University

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd            Norwegian Social Research

og aldring (NOVA)

Norsk utenrikspolitisk institutt                                         Norwegian Institute of International

                                                                                    Affairs

Samordna opptak                                                           The Norwegian Universities and Colleges

                                                                                    Admission Service

Senter for IKT i utdanningen                                          The Norwegian Centre for ICT in Education

Senter for internasjonalisering av høyere                         The Norwegian Centre for International

utdanning                                                                      Cooperation in Higher Education

Statens fagskole for gartnere og

blomsterdekoratører (Vea)

Statens lånekasse for utdanning                                      The Norwegian State Educational Loan Fund

Statlige universiteter og høyskoler                                   Universities and University Colleges

Utdanningsdirektoratet                                                   Norwegian Directorate for Education and

                                                                                    Training

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk               Norwegian Institute for Adult Learning

Landbruks- og matdepartementet                             Ministry of Agriculture and Food

Bioforsk                                                                        Norwegian Institute for Agriculture

                                                                                    and Environmental Research

Mattilsynet                                                                    Norwegian Food Safety Authority

Norsk institutt for skog og landskap                                Norwegian Forest and Landscape Institute

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning             Norwegian Agricultural Economics Research Institute

Reindriftsforvaltningen                                                   Norwegian Reindeer Husbandry Administration

Statens landbruksforvaltning                                           Norwegian Agricultural Authority

Veterinærinstituttet                                                        National Veterinary Institute

Miljøverndepartementet                                            Ministry of the Environment

Direktoratet for Naturforvaltning                                    Directorate for Nature Management

Klima- og forurensningsdirektoratet                                Climate and Pollution Agency

Norsk kulturminnefond                                                   Norwegian Cultural Heritage Fund

Norsk Polarinstitutt                                                        Norwegian Polar Research Institute

Riksantikvaren                                                              Directorate for Cultural Heritage

Statens Kartverk                                                           Norwegian Mapping Authority

Nærings- og handelsdepartementet                           Ministry of Trade and Industry

Direktoratet for mineralforvaltning med                           Directorate of Mining with

Bergmesteren for Svalbard                                            Commissioner of Mines at Svalbard

Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK)                   GIEK

Justervesenet                                                                Norwegian Metrology Service

Norges geologiske undersøkelse                                     The Geological Survey of Norway

Norsk akkreditering                                                       Norwegian Accreditation

Norsk romsenter                                                           Norwegian Space Agency

Sjøfartsdirektoratet                                                        The Norwegian Maritime Directorate

Skipsregistrene                                                              The Norwegian International Ship Register

Patentstyret                                                                  Norwegian Industrial Property Office

Brønnøysundregistrene                                                  The Brønnøysund Register Centre

Olje- og energidepartementet                                   Ministry of Petroleum and Energy

Norges vassdrags- og energidirektorat                            Norwegian Water Resources and Energy

                                                                                    Directorate

Oljedirektoratet                                                             Norwegian Petroleum Directorate

Samferdselsdepartementet                                        Ministry of Transport and

                                                                                    Communication

Jernbaneverket                                                              The Norwegian National Railway Administration

Luftfartstilsynet                                                             Civil Aviation Authority Norway

Post- og teletilsynet                                                       Norwegian Post and Telecommunications

                                                                                    Authority

Statens havarikommisjon                                                Accident Investigation Board Norway

Statens jernbanetilsyn                                                    Norwegian Rail Authority

Statens vegvesen                                                           Norwegian Public Roads Administration

Utenriksdepartementet                                              Ministry of Foreign Affairs

Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD)               Norwegian Agency for Development

                                                                                    Cooperation

Fredskorpset                                                                 FK Norway

Stortinget                                                                    The Storting

Stortingets ombudsmann for forvaltningen                       Stortingets Ombudsman for Public

 - Sivilombudsmannen                                                    Administration

Riksrevisjonen                                                               Office of the Auditor General

Domstolene                                                                Courts of Law

BILAG 2

Subcentrale ordregivere

Varer

Tærskelværdi:                          200 000 SDR

Tjenesteydelser

Tærskelværdi:                          200 000 SDR

Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Tærskelværdi:                          5 000 000 SDR

1.         Alle subcentrale statslige ordregivere på regionalt (amter) eller lokalt (kommuner) niveau.

2.         Alle offentligretlige organer.

Et organ anses for offentligretligt, hvis:

(1)        det er oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke behov af industriel eller kommerciel karakter, og

(2)        det har status som juridisk person, og

(3)        dets aktivitet for størstedelens vedkommende finansieres af staten eller de lokale myndigheder eller af andre offentligretlige organer, eller dets forvaltning er underlagt disses kontrol, eller hvis staten, de lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer udpeger mere end halvdelen af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet.

3.         Alle sammenslutninger bestående af en eller flere ordregivere, der er omfattet af foregående stk. 1 og 2.

4.         En vejledende liste over ordregivende myndigheder, som er offentligretlige organer er vedlagt.

Noter til bilag 2

1.         Følgende betragtes ikke som omfattede udbud:

-           udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA

-           udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, for så vidt angår indkøb af FSC 58 (kommunikations-, beskyttelses- og kohærent strålingsudstyr) fra Canada

-           udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, af flyvekontroludstyr for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA,

før Norge finder det godtgjort, at de pågældende parter giver tilsvarende adgang for varer, tjenesteydelser, leverandører og tjenesteydere fra Norge til de relevante markeder for offentlige udbud.

2.         Bestemmelserne i artikel XVIII finder ikke anvendelse på leverandører og tjenesteydere fra:

-           Japan, Korea og USA i forbindelse med tilbudsgivning på kontrakter fra en leverandør eller tjenesteyder fra andre parter end de ovenfor nævnte, som er små eller mellemstore virksomheder ifølge de relevante bestemmelser i norsk lovgivning, før Norge finder det godtgjort, at de ikke længere anvender diskriminerende foranstaltninger til fordel for bestemte indenlandske små virksomheder og minoritetsejede virksomheder

-           Japan i forbindelse med tilbudsgivning på kontrakter fra ordregivere fra Norge, hvis værdi ikke overstiger tærskelværdien for samme kategori af kontrakter, der indgås af denne part.

3.         Hvad angår varer, tjenesteydelser, leverandører og tjenesteyder fra Canada, finder dette bilag kun anvendelse for udbud foretaget af subcentrale myndigheder på regionalt niveau (amter).

Vejledende liste over ordregivende myndigheder, som er offentligretlige organer:

Enova SF || Enova SF

Garantiinstituttet for eksportkreditt, GIEK || The Norwegian Guarantee Institute

Helse Sør-Øst RHF || South-Eastern Norway Regional Health Authority

Helse Vest RHF || Western Norway Regional Health Authority

Helse Midt-Norge RHF || Central Norway Regional Health Authority

Helse Nord RHF || Northern Norway Regional Health Authority

Innovasjon Norge || Innovation Norway

Norsk Rikskringkastning, NRK || The Norwegian Broadcasting Corporation

Universitetssenteret på Svalbard AS || The University Centre in Svalbard

Uninett AS || Uninett, The Norwegian Research Network

Simula Research Laboratory AS || Simula Research Laboratory AS

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste || Norwegian Social Science Data services

AS (NSD) || AS (NSD)

Kategorier:

-           Statsbanker (State Banks)

-           Offentligtejede og drevne museer

BILAG 3

Andre ordregivere (forsyningsvirksomhed)

Varer

Tærskelværdi:                          400 000 SDR

Tjenesteydelser

Tærskelværdi:                          400 000 SDR

Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Tærskelværdi:                          5 000 000 SDR

1.         Alle ordregivere, hvis indkøb er omfattet af EØS-forsyningsvirksomhedsdirektivet, som er ordregivende myndigheder (f.eks. myndigheder i bilag 1 og 2) eller offentlige virksomheder[20], og som bl.a. udøver en eller flere af nedennævnte former for virksomhed eller en kombination heraf:

a)         tilrådighedsstillelse eller drift af faste net til betjening af offentligheden i forbindelse med produktion, transport eller distribution af drikkevand eller forsyning af disse net med drikkevand

b)         tilrådighedsstillelse eller drift af faste net til betjening af offentligheden i forbindelse med produktion, transport eller distribution af elektricitet eller forsyning af disse net med elektricitet

c)         tilrådighedsstillelse af lufthavne eller andre transportterminaler til luftfartsselskaber

d)         tilrådighedsstillelse af søhavne eller havne ved indre vandveje eller andre transportterminaler for transportvirksomheder, der opererer til vands

e)         tilrådighedsstillelse eller drift af net[21] til betjening af offentligheden inden for bytransport med jernbane, automatiske systemer, sporvogn, trolleybus, bus eller kabel

2.         En vejledende liste over andre ordregivere (forsyningsvirksomhed) er vedlagt.

Noter til bilag 3

1.         Udbud med henblik på udøvelse af en af ovennævnte aktiviteter er ikke omfattet af denne aftale, når aktiviteten er direkte udsat for almindelige konkurrencevilkår på markeder, hvortil adgangen er fri.

2.         Denne aftale finder ikke anvendelse på udbud, der foretages af ordregivere i dette bilag:

a)         med henblik på indkøb af vand eller energiforsyning eller levering af brændstoffer til produktion af energi

b)         til andre formål end udøvelse af deres aktiviteter som beskrevet i dette bilag eller udøvelse af disse aktiviteter i et ikke-EØS-land

c)         med henblik på videresalg eller udlejning til tredjemand, forudsat at ordregiveren ikke besidder særlige eller eksklusive rettigheder til at sælge eller udleje genstanden for sådanne kontrakter, og at det står andre ordregivere frit for at sælge eller udleje den på de samme betingelser som ordregiveren.

3.         Denne aftale omfatter ikke aftaler:

a)         som en ordregiver indgår med en tilknyttet virksomhed[22]; eller

b)         som indgås af et joint venture udelukkende bestående af flere ordregivere med henblik på udøvelse af de i litra a) – e) i dette bilag omhandlede former for virksomhed indgås med en virksomhed, der er tilknyttet en af disse ordregivere

hvis mindst 80 % af den gennemsnitlige omsætning af tjenesteydelser eller varer, som den tilknyttede virksomhed har haft i forbindelse med varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder i løbet af de seneste tre år, hidrører fra udførelsen af sådanne tjenesteydelser eller varer til de virksomheder, den er tilknyttet.

Når omsætningen, afhængig af hvornår den tilknyttede virksomhed blev etableret eller startede sin aktivitet, ikke er disponibel for de tre seneste regnskabsår, er det tilstrækkeligt, at denne virksomhed påviser sandsynligheden af, at den i dette afsnit nævnte omsætning kan realiseres, især i form af fremskrivning af aktiviteter.

4.         Denne aftale omfatter ikke udbud:

a)         som indgås af et joint venture udelukkende bestående af flere ordregivere med henblik på udøvelse af de i litra a) – e) i dette bilag omhandlede former for virksomhed indgås med en af disse ordregivere, eller

b)         der foretages af en ordregiver med et sådant joint venture, som den er en del af, hvis joint venturet er oprettet for at udføre den pågældende aktivitet over en periode på mindst tre år, og hvis det i det instrument, der opretter joint venturet, er angivet, at de ordregivere, det udgøres af, vil være del af det i mindst den samme periode.

5.         Når en ordregiver, som ikke er en offentlig myndighed, forsyner net, som skal betjene offentligheden, med drikkevand, elektricitet, gas eller varme, betragtes dette ikke som en relevant form for virksomhed som omhandlet i litra a) eller b) i dette bilag, når:

a)         den pågældende ordregivers produktion af drikkevand eller elektricitet finder sted, fordi forbruget af det producerede drikkevand er nødvendigt for udøvelsen af en anden form for virksomhed end dem, der er omhandlet i litra a) til e) i dette bilag og

b)         forsyningen af det offentlige net kun afhænger af ordregiverens eget forbrug og ikke har oversteget 30 % af dennes samlede drikkevands- eller energiproduktion beregnet som et gennemsnit over de sidste tre år, heri medregnet det løbende år.

6.         Følgende betragtes ikke som omfattede udbud:

-           udbud foretaget af ordregivere inden for følgende områder:

i)          produktion, transport eller forsyning af drikkevand, som er omfattet af dette bilag

ii)         lufthavnsfaciliteter, som er omfattet af dette bilag

iii)         flod- og kanalhavneanlæg eller andre terminaler, som er omfattet af dette bilag, og

iv)        befordring med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus, som er omfattet af dette bilag

for så vidt angår varer, tjenesteydelser, leverandører og tjenesteydere fra Canada

-           udbud foretaget af ordregivere vedrørende produktion, transport eller forsyning af drikkevand, som er omfattet af dette bilag, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA

-           udbud foretaget af ordregivere, der er omfattet af dette bilag, af flyvekontroludstyr for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA

-           udbud foretaget af ordregivere vedrørende lufthavnsfaciliteter, som er omfattet af dette bilag, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA og Korea

-           udbud foretaget af ordregivere vedrørende befordring med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus, som er omfattet af dette bilag, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra USA

- udbud foretaget af ordregivere vedrørende bybaner, som er omfattet af dette bilag, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra Japan

-           udbud foretaget af ordregivere vedrørende befordring med bus, som er omfattet af dette bilag, for så vidt angår leverandører og tjenesteydere fra Israel,

før Norge finder det godtgjort, at de pågældende parter giver tilsvarende adgang for varer, tjenesteydelser, leverandører og tjenesteydere fra Norge til de relevante markeder for offentlige udbud.

7.         Bestemmelserne i artikel XVIII finder ikke anvendelse på leverandører og tjenesteydere fra:

-           Japan, Korea og USA i forbindelse med tilbudsgivning på kontrakter fra en leverandør eller tjenesteyder fra andre parter end de ovenfor nævnte, som er små eller mellemstore virksomheder ifølge de relevante bestemmelser i norsk lovgivning, før Norge finder det godtgjort, at de ikke længere anvender diskriminerende foranstaltninger til fordel for bestemte indenlandske små virksomheder og minoritetsejede virksomheder

-           Japan i forbindelse med tilbudsgivning på kontrakter fra ordregivere fra Norge, hvis værdi ikke overstiger tærskelværdien for samme kategori af kontrakter, der indgås af denne part.

Vejledende liste over andre ordregivere (forsyningsvirksomhed):

1.         Drikkevand:

Offentlige enheder, der producerer eller distribuerer drikkevand i henhold til Forskrift om vannforsyning og drikkevann (FOR 2001-12-09 1372).

F.eks.:

Asker og Bærum vannverk         Asker and Bærum Water Network

Bergen vannverk                       Bergen Drinking Water Network

2.         Elsektoren:

            Offentlige enheder, der producerer, transporterer eller distribuerer elektricitet i henhold til Lov om erverv av vannfall mv. kap. I, jf. kap V (LOV 1917-12-14 16), Lov om vasdragsreguleringer (LOV-1917-12-14 17), Lov om vassdrag og grunnvann (LOV-2000-11-24 82) eller Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (LOV 1990-06-29 50).

F.eks.:

Alta Kraftverk                                Alta Power Plant

Bingsfoss Kraftverk                                    Bingfoss Power Plant

3.         Lufthavne:

Offentlige enheder, der driver lufthavnsfaciliteter i henhold til Lov om luftfart (LOV-1993-06-11 101).

F.eks.:

Avinor AS                                      Avinor AS

4.         Havne:

Offentlige enheder, der driver havne i henhold til Lov om havner og farvann (LOV 20009-04-17 19).

F.eks.:

Oslo havn                                       Port of Oslo

Stavangerregionens havn                 Port of Stavanger

5.         Bytransport

Offentlige enheder, som bl.a. forestår drift af net til betjening af offentligheden inden for transport med automatiske systemer, bytransport med jernbane, sporvogn, trolleybus, bus eller kabel, i henhold til Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunellbane og forstadsbane m.m. (LOV 1993-06-11 100), Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (LOV 2002-06-21 45) eller Lov om anlegg av taugbaner og løipestrenger (LOV 1912-06-14 1).

BILAG 4

Varer

1.         Denne aftale omfatter offentlige indkøb af alle varer, medmindre andet fremgår af aftalen.

2.         Denne aftale omfatter kun varer, der fremgår af nedenstående kapitler i CCC-nomenklaturen (Toldsamarbejdsrådet, Bruxelles), der indkøbes af forsvarsministeriet, dets underordnede enheder, og enheder inden for sikkerhedsaktiviteter:

Kapitel 25:        Salt; svovl; jord- og stenarter; gips, kalk og cement

Kapitel 26:        Malme, slagger og aske

Kapitel 27:        Mineralske brændselsstoffer, mineralolier og destillationsprodukter deraf; bituminøse stoffer; mineralsk voks, undtagen:

ex 27,10         særlige maskinbrændselsstoffer

Kapitel 28:        Uorganiske kemikalier; uorganiske og organiske forbindelser af ædle metaller, af sjældne jordarters metaller, af radioaktive grundstoffer og af isotoper, undtagen:

ex 28.09         eksplosive stoffer

ex 28.13         eksplosive stoffer

ex 28.14         tåregas

ex 28.28         eksplosive stoffer

ex 28.32         eksplosive stoffer

ex 28.39         eksplosive stoffer

ex 28.50         giftige stoffer

ex 28.51         giftige stoffer

ex 28.54         eksplosive stoffer

Kapitel 29:        Organiske kemikalier, undtagen:

ex 29.03         eksplosive stoffer

ex 29.04         eksplosive stoffer

ex 29.07         eksplosive stoffer

ex 29.08         eksplosive stoffer

ex 29.11         eksplosive stoffer

ex 29.12         eksplosive stoffer

ex 29.13         giftige stoffer

ex 29.14         giftige stoffer

ex 29.15         giftige stoffer

ex 29.21         giftige stoffer

ex 29.22         giftige stoffer

ex 29.23         giftige stoffer

ex 29.26         eksplosive stoffer

ex 29.27         giftige stoffer

ex 29.29         eksplosive stoffer

Kapitel 30:        Farmaceutiske produkter

Kapitel 31:        Gødningsstoffer

Kapitel 32:        Garve- og farvestofekstrakter; garvesyrer og derivater deraf; farvestoffer, lakker og malervarer, kit og spartelmasse, trykfarver, blæk og tusch

Kapitel 33:        Flygtige vegetabilske olier og resinoider; parfumevarer, kosmetik og toiletmidler

Kapitel 34:        Sæbe, organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler, smøremidler, syntetisk voks og tilberedt voks, pudse- og skuremidler, lys og lignende produkter, modellermasse og dentalvoks

Kapitel 35:        Proteiner; modificeret stivelse; lim og klister; enzymer

Kapitel 37:        Fotografiske og kinematiske artikler

Kapitel 38:        Diverse kemiske produkter, undtagen:

ex 38.19         giftige stoffer

Kapitel 39:        Plast (celluloseethere og celluloseestere, kunstharpikser og andre plastsubstanser) samt varer deraf, undtagen:

ex 39.03         eksplosive stoffer

Kapitel 40:        Naturgummi (kautsjuk), syntetgummi og facis samt varer deraf, undtagen:

ex 40.11         skudsikre dæk

Kapitel 41:        Rå huder og skind (undtagen pelsskind) samt læder

Kapitel 42:        Varer af læder; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme, undtagen fishgut

Kapitel 43:        Pelsskind og kunstigt pelsskind samt varer deraf;

Kapitel 44:        Træ og varer deraf; trækul

Kapitel 45:        Kork og varer deraf

Kapitel 46:        Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

Kapitel 47:        Materialer til papirfremstilling

Kapitel 48:        Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap

Kapitel 49:        Bøger, aviser, billeder og andre tryksager; håndskrevne eller maskinskrevne arbejder samt tegninger

Kapitel 65:        Hovedbeklædning og dele dertil

Kapitel 66:        Paraplyer, parasoller, spadserestokke, piske og ridepiske samt dele dertil

Kapitel 67:        Bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår

Kapitel 68:        Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer

Kapitel 69:        Keramiske produkter

Kapitel 70:        Glas og glasvarer

Kapitel 71:        Perler, ædel- og halvædelstene, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer, bijouterivarer

Kapitel 73:        Jern og stål samt varer deraf

Kapitel 74:        Kobber og varer deraf

Kapitel 75:        Nikkel og varer deraf

Kapitel 76:        Aluminium og varer deraf

Kapitel 77:        Magnesium og beryllium samt varer deraf

Kapitel 78:        Bly og varer deraf

Kapitel 79:        Zink og varer deraf

Kapitel 80:        Tin og varer deraf

Kapitel 81:        Andre uædle metaller, der anvendes i den metallurgiske industri, samt varer deraf

Kapitel 82:        Værktøj, redskaber, knive, skeer og gafler samt dele dertil af uædle metaller, undtagen:

ex 82.05    værktøj

ex 82.07    værktøj, dele

Kapitel 83:        Diverse varer af uædle metaller

Kapitel 84:        Dampkedler, maskiner og apparater samt mekaniske redskaber, dele dertil, undtagen:

ex 84.06    motorer

ex 84.08    andre motorer

ex 84.45    maskiner og apparater

ex 84.53    automatiske databehandlingsmaskiner

ex 84.55    dele til maskiner henhørende under pos. 84.53

ex 84.59    atomreaktorer

Kapitel 85:        Elektriske maskiner og apparater, dele dertil, undtagen:

ex 85.13    telekommunikationsudstyr

ex 85.15    sendere

Kapitel 86:        Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og sporveje samt dele dertil, undtagen:

ex 86.02    pansrede elektriske lokomotiver

ex 86.03    andre pansrede lokomotiver

ex 86.05    pansrede vogne

ex 86.06    reparationsvogne

ex 86.07    vogne

Kapitel 87:        Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) og dele dertil, undtagen:

ex 87.01    traktorer

ex 87.02    militærkøretøjer

ex 87.03    kranvogne

ex 87.08    tanks og andre pansrede køretøjer

ex 87.09    motorcykler

ex 87.14    påhængsvogne

Kapitel 89:        Skibe, både og flydende materiel, undtagen:

ex 89,01A  krigsskibe

Kapitel 90:        Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater, målekontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater, medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater, dele dertil, undtagen:

ex 90.05    kikkerter (binokulære)

ex 90.13    forskellige instrumenter, lasere

ex 90.14    afstandsmålere

ex 90.28    elektriske og elektroniske måleinstrumenter

ex 90.11    mikroskoper

ex 90.17    instrumenter til medicinsk brug

ex 90.18    apparater til mekanoterapi

ex 90.19    ortopædiske artikler

ex 90.20    røntgenapparater

Kapitel 91:        Fremstilling af ure

Kapitel 92:        Musikinstrumenter, lydoptagere eller lydgengivere, billed- og lydoptagere eller billed- og lydgengivere til fjernsyn, dele og tilbehør til de nævnte instrumenter og apparater

Kapitel 94:        Møbler og dele dertil; sengebunde, madrasser, dyner, puder og lignende, undtagen:

ex 94.01A flysæder

Kapitel 95:        Varer af udskærings- og støbematerialer

Kapitel 96:        Koste, børster, pensler, pudderkvaster og sigter

Kapitel 98:        Andre varer

BILAG 5

Tjenesteydelser

Denne aftale omfatte følgende tjenesteydelser, som er defineret i henhold til FN's centrale produktklassifikation ("CPC"), jf. dokument MTN.GNS/W/120, med de undtagelser, der er specificeret i noterne til dette bilag:

Beskrivelse || CPC-referencenummer

Vedligeholdelse og reparation || 6112, 6122, 633, 886

Landtransport, herunder sikkerhedstransport og kurér-virksomhed, undtagen postbesørgelse || 712 (undt. 71235), 7512, 87304

Lufttransport af personer og gods, undtagen postbesørgelse || 73 (undtagen 7321)

Postbesørgelse på land, undtagen med tog og i luften || 71235, 7321

Telekommunikationstjenester || 752

Finansielle tjenesteydelser || Ex 81, 812, 814

            a)         Forsikring ||

            b)         Bank- og investeringstjenesteydelser ||

Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser || 84

Regnskab, revision og bogholderi || 862

Markeds- og opinionsundersøgelser || 864

Managementkonsulentvirksomhed og hermed beslægtede tjenesteydelser || 865, 866

Arkitektvirksomhed, ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed; byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed; hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse || 867

Reklamevirksomhed || 871

Bygningsrengøring og ejendomsadministration || 874, 822

Forlags- og trykkerivirksomhed på honorar- eller kontraktbasis || 88442

Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser || 94

Noter til bilag 5

1.         Bank- og investeringstjenesteydelser under "Finansielle tjenesteydelser" i listen ovenfor omfatter ikke finansielle tjenesteydelser i forbindelse med emission, køb, salg og overdragelse af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter samt centralbankers tjenesteydelser.

2.         Managementkonsulentvirksomhed på listen ovenfor omfatter ikke voldgifts- og mæglingstjenesteydelser.

3.         Udbud gennemført af ordregivere, der er omfattet af bilag 1, 2 og 3, vedrørende tjenesteydelser, der er omfattet af dette bilag, betragtes som et omfattet udbud for så vidt angår en bestemt parts tjenesteydere, i det omfang samme part har dækket denne tjenesteydelser i sit bilag 5.

4.         De omfattede tjenesteydelser omfatter ikke tjenesteydelser, som enhederne skal indkøbe hos andre enheder, fordi disse har eksklusive rettigheder, der er tildelt dem i henhold til bekendtgjorte love eller administrative bestemmelser.

BILAG 6

Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Fortegnelse over afdeling 51, CPC:

Alle tjenesteydelser i afdeling 51.

Note til bilag 6

Udbud gennemført af ordregivere, der er omfattet af bilag 1, 2 og 3, vedrørende tjenesteydelser, der er omfattet af dette bilag, betragtes som et omfattet udbud for så vidt angår en bestemt parts tjenesteydere, i det omfang samme part har dækket denne tjenesteydelser i sit bilag 6.

BILAG 7

Generelle noter

1.         Denne aftale finder ikke anvendelse på:

a)         udbud om radio- og tv-selskabers indkøb, udvikling, produktion eller koproduktion af programmateriale og aftaler om sendetid

b)         udbud vedrørende landbrugsprodukter som led i landbrugsstøtteprogrammer og fødevarehjælp.

2.         Udbud, der gennemføres af ordregivere, som er omfattet af bilag 1 og 2, i forbindelse med aktiviteter vedrørende vand- og energiforsyning samt transport og posttjenester, er ikke omfattet af denne aftale, medmindr de er omfattet af bilag 3.

3.         Denne aftale finder ikke anvendelse på Svalbard.

SINGAPORES ENDELIGE TILBUD UNDER TILLÆG I

(Kun den engelske udgave er autentisk)

BILAG 1

Centrale statslige ordregivere

Varer (specificeret i bilag 4)                                                     Tærskelværdi:   130 000 SDR

Tjenesteydelser (specificeret i bilag 5)                                      Tærskelværdi:   130 000 SDR

Bygge- og anlægstjenesteydelser (specificeret i bilag 6)           Tærskelværdi:   5 000 000 SDR

Ordregivere:

Auditor-General's Office

Attorney-General's Chambers

Cabinet Office

Istana

Judicature

Ministry of Transport

Ministry of Community Development, Youth and Sports

Ministry of Education

Ministry of Environment and Water Resources

Ministry of Finance

Ministry of Foreign Affairs

Ministry of Health

Ministry of Home Affairs

Ministry of Information, Communications and the Arts

Ministry of Manpower

Ministry of Law

Ministry of National Development

Ministry of Trade and Industry

Parliament

Presidential Councils

Prime Minister's Office

Public Service Commission

Ministry of Defence

Noter til bilag 1

1.         Aftalen omfatter generelt udbud foretaget af Singapores forsvarministerium af følgende FSC-kategorier (andre er udelukket), i henhold til Singapores regerings afgørelser, jf. artikel III, stk. 1:

FSC     Beskrivelse

22         Jernbanemateriel

23         Luftpudefartøjer, motorkøretøjer, påhængsvogne og cykler

24         Traktorer

25         Udstyrsdele til køretøjer

26         Dæk og slanger

29         Tilbehør til motorer

30         Udstyr til mekanisk transmission

31         Lejer

32         Maskiner og udstyr til bearbejdning af træ

34         Maskiner til bearbejdning af metal

35         Udstyr til brug for service- og handelsvirksomhed

36         Særlige industrimaskiner

37         Landbrugsmaskiner og ‑udstyr

38         Udstyr til konstruktion, minedrift, udgravning og vedligeholdelse af motorveje

39         Udstyr til håndtering af materialer

40         Reb, tovværk, kæder og fittings

41         Udstyr til køling og luftkonditionering

42         Brandsluknings-, rednings- og sikkerhedsudstyr

43         Pumper og kompressorer

44         Ovne, dampanlæg og tørringsudstyr

45         Vand-, varme- og sanitetsudstyr

46         Udstyr til rensning af vand og spildevandsbehandling

47         Rør, slanger og fittings

48         Ventiler

51         Håndværktøj

52         Måleudstyr

53         Isenkram og slibemidler

54         Præfabrikerede elementer og stilladser

55         Tømmer, savvarer, finér og krydsfinér

56         Bygge- og konstruktionsmaterialer

61         Elektriske ledninger og energi- og distributionsudstyr

62         Belysningsarmaturer og lamper

63         Alarm-, signal- og sikkerhedssystemer

65         Udstyr og artikler til læger, tandlæger og dyrlæger

67         Fotografisk udstyr

68         Kemikalier og kemiske produkter

69         Undervisningshjælpemidler og -udstyr

70         Automatiske databehandlingsmaskiner til almindelig brug, software, tilbehør til hjælpeudstyr

71         Møbler

72         Udstyr og apparater til husholdningsbrug og kommercielle formål

73         Udstyr til madlavning og servering

74         Kontormaskiner, tekstbehandlingssystemer og udstyr til synlig registrering

75         Kontorartikler og -udstyr

76         Bøger, kort og andre udgivelser

77         Musikinstrumenter, pladespillere og radioer til hjemmebrug

78         Fritids- og sportsudstyr

79         Rengøringsudstyr og -artikler

80         Pensler, maling, lak og klæbemidler

81         Beholdere, emballage- og pakningsudstyr

83         Tekstiler, læder, pelsvarer, beklædningsgenstande, telte og flag

84         Beklædning individuelt udstyr og insignier

85         Toiletartikler

87         Landbrugsartikler

88         Levende dyr

89         Underhold

91         Brændstof, smøremidler, olie og voks

93         Ikke-metalliske bearbejdede materialer

94         Ikke-metalliske råmaterialer

95         Metalstænger, -plader og -forme

96         Malm, mineraler og råstoffer deraf

99         Andre varer

2.         Denne aftale finder ikke anvendelse for byggekontrakter vedrørende afdelinger af Kanslerretten i udlandet og hjemstedsbygninger foretaget af udenrigsministeriet.

3.         Denne aftale finder ikke anvendelse for udbud i forbindelse med kontrakter, der indgås af Internal Security Department, Criminal Investigation Department, Security Branch and Central Narcotics Bureau of the Ministry of Home Affairs, og udbud, der vedrører sikkerhedsspørgsmål, og som gennemføres af ministeriet.

BILAG 2

Subcentrale statslige ordregivere

Finder ikke anvendelse for Singapore (Singapore har ingen subcentrale statslige myndigheder).

BILAG 3

Andre ordregivere

Varer (specificeret i bilag 4)                                                Tærskelværdi:  400 000 SDR

Tjenesteydelser (specificeret i bilag 5)                                 Tærskelværdi:  400 000 SDR

Bygge- og anlægstjenesteydelser (specificeret i bilag 6)      Tærskelværdi:  5 000 000 SDR

Ordregivere:

Agency for Science, Technology and Research

Board of Architects

Civil Aviation Authority of Singapore

Building and Construction Authority

Economic Development Board

Housing and Development Board

Info–communications Development Authority of Singapore

Inland Revenue Authority of Singapore

International Enterprise Singapore

Land Transport Authority of Singapore

Jurong Town Corporation

Maritime and Port Authority of Singapore

Monetary Authority of Singapore

Nanyang Technological University

National Parks Board

National University of Singapore

Preservation of Monuments Board

Professional Engineers Board

Public Transport Council

Sentosa Development Corporation

Media Development Authority

Singapore Tourism Board

Standards, Productivity and Innovation Board

Urban Redevelopment Authority

BILAG 4

Varer

Denne aftale finder anvendelse for udbud vedrørende alle varer, der indkøbes af ordregivere i bilag 1-3, medmindre andet er bestemt i denne aftale.

BILAG 5

Tjenesteydelser

Følgende tjenesteydelser, som er anført i dokument MTN.GNS/W/120, er omfattet (andre er udelukket):

Tærskelværdi:      130 000 SDR for ordregivere i bilag 1

                            400 000 SDR for ordregivere i bilag 3

CPC                     Beskrivelse

862                       Regnskabsvæsen- og bogholderivirksomhed

8671                     Arkitekttjenester

865                       Virksomhedsrådgivning

874                       Rengøring af bygninger

641-643                 Hotel- og restaurationsvirksomhed (herunder catering)

74710                    Rejsebureau- og turoperatørvirksomhed

7472                     Turistguidevirksomhed

843                       Databehandling

844                       Databasevirksomhed

932                       Dyrlægevirksomhed

84100                    Konsulentvirksomhed vedrørende installering af hardware

84210                    Konsulentbistand vedrørende computersystemer og software

87905                    Oversættelse og tolkning

7523                     Elektronisk post

7523                     Talepost (voice mail)

7523                     Online-information og databasesøgning

7523                     Electronic Data Interchange (elektronisk dataudveksling)

96112                    Film- og videoproduktion

96113                    Film- og videodistribution

96121                    Filmfremvisning

96122                    Fremvisning af videobånd

96311                    Bibliotekstjenester

8672                     Ingeniørvirksomhed

7512                     Kurertjenester

-                           Bioteknologisk virksomhed

-                           Udstillingsvirksomhed

-                           Markedsundersøgelser

-                           Indretningsvirksomhed, undtagen arkitektvirksomhed

-                           Professionel rådgivnings- og konsulentvirksomhed i forbindelse med landbrug, skovbrug, fiskeri og råstofudvinding, herunder i forbindelse med oliefelter

87201                    Rekruttering af ledere ("headhunting")

Note til bilag 5

            De omfattede tjenesteydelser er underlagt begrænsninger og betingelser i Singapores liste over forpligtelser til den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS).

BILAG 6

Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Følgende bygge- og anlægstjenester, jf. afdeling 51 i FN's centrale produktklassifikation, som findes i dokument MTN:GNS/W/120, er omfattet (andre er udelukket):

Tærskelværdi:              5 000 000 SDR for ordregivere i bilag 1

5 000 000 SDR for ordregivere i bilag 3

Liste over tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed:

CPC                             Beskrivelse

512                               Generelle arbejder i forbindelse med opførelse af bygninger

513                               Almindelige arbejder i forbindelse med udførelse af anlægsarbejder

514, 516                        Installations- og monteringsarbejder

517                               Færdiggørelse af bygninger

511, 515, 518                 Andet

Note til bilag 6

De omfattede bygge- og anlægstjenesteydelser er underlagt begrænsninger og betingelser i Singapores liste over forpligtelser til den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS).

BILAG 7

Generelle noter

Aftalen omfatter ikke udbud, der foretages af en ordregiver, der er omfattet af aftalen, på vegne af en ordregiver, der ikke er omfattet af aftalen.

SCHWEIZ' ENDELIGE TILBUD UNDER TILLÆG I

(Kun den franske udgave er autentisk)

BILAG 1

Føderale statslige ordregivere

Varer (specificeret i bilag 4)                                                                 Tærskelværdi:             130 000 SDR

Tjenesteydelser (specificeret i bilag 5)                                              Tærskelværdi:             130 000 SDR

Bygge- og anlægstjenesteydelser (specificeret i bilag 6)               Tærskelværdi:             5 000 000 SDR

Vejledende liste over ordregivere:

Enhver myndighed eller centraliseret eller decentraliseret administrativ enhed i Konføderationen i henhold til offentlig ret i Schweiz.

I.              Liste over centraliserede og decentraliserede administrative enheder i den føderale forvaltning i henhold til den føderale forvaltningslov af 21. marts 1997 og den dertil hørende bekendtgørelse (senest ajourført den 1. november 2011) [23]:

1.             Det føderale kancelli (Chancellerie fédérale - ChF):

                Det føderale kancelli (ChF)

                Forbundsdatabeskyttelses- og Informationsmyndigheden (PFPDT)

2.             Forbundsudenrigsministeriet (DFAE):

                2.1           Administrative enheder

-               Secrétariat général (SG-DFAE)

-               Secrétariat d'Etat (SEE)

-               Direction politique (DP)

-               Direction du droit international public (DDIP)

-               Direction du développement et de la coopération (DDC)

-               Direction des ressources (DR)

-               Direction consulaire (DC)

                2.2           Udenomsparlamentariske markedsovervågningsudvalg

                ---

                2.3           Politiske og sociale udenomsparlamentariske udvalg

-               Commission consultative de la coopération internationale au développement

-               Commission suisse pour l'UNESCO

3.             Forbundsindenrigsministeriet (DFI):

3.1           Administrative enheder

- Secrétariat général (SG-DFI)

- Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG)

- Office fédéral de la culture (OFC)

- Archives fédérales suisses (AFS)

- Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse)

- Office fédéral de la santé publique (OFSP)

- Office fédéral de la statistique (OFS)

- Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

- Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (SER)

- Domaine des écoles polytechniques fédérales (domaine des EPF)

- Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ)

- Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

- Institut Paul Scherrer (PSI)

- Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL)

-               Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (EMPA)

-               Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux (EAWAG)

-               Musée national suisse (MNS)

-               Pro Helvetia

-               Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques

3.2           Udenomsparlamentariske markedsovervågningsudvalg

-               Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle

3.3           Politiske og sociale udenomsparlamentariske udvalg

-               Commission d'experts pour l'analyse génétique humaine

-               Commission des produits radiopharmaceutiques

-               Commission des professions médicales

-               Commission fédérale d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale

-               Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité

-               Commission fédérale des monuments historiques

-               Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine

-               Conseil suisse d'accréditation

-               Conseil suisse de la science et de la technologie

-               Comité directeur des examens du diplôme fédéral d'inspecteur des denrées alimentaires

-               Comité directeur des examens fédéraux de chimiste pour l'analyse des denrées alimentaires

-               Commission de supervision des examens d'inspecteur des denrées alimentaires

-               Commission d'examen de chiropratique

-               Commission d'examen de médecine dentaire

-               Commission d'examen humaine

-               Commission d'examen de médecine vétérinaire

-               Commission d'examen de pharmacie

-               Commission de supervision des examens de chimiste pour l'analyse des denrées alimentaires

-               Comité national suisse du Codex Alimentarius

-               Commission d'experts du fonds de prévention du tabagisme

-               Commission d'experts pour l'encouragement du cinéma

-               Commission de la Bibliothèque nationale suisse

-               Commission de la statistique fédérale

-               Commission de surveillance de la Collection Oskar Reinhart Am Römerholz à Winterthour

-               Commission des statistiques de l'assurance-accidents

-               Commission fédérale contre le racisme

-               Commission fédérale de coordination pour les questions familiales

-               Commission fédérale de l'alimentation

-               Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité

-               Commission fédérale de la fondation Gottfried Keller

-               Commission fédérale de la prévoyance professionnelle

-               Commission fédérale des analyses, moyens et appareils

-               Commission fédérale des beaux-arts

-               Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers

-               Commission fédérale des médicaments

-               Commission fédérale des prestations générales et des principes

-               Commission fédérale du cinéma

-               Commission fédérale du design

-               Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse

-               Commission fédérale pour la prévention du tabagisme

-               Commission fédérale pour les affaires spatiales

-               Commission fédérale pour les problèmes liés à l'alcool

-               Commission fédérale pour les problèmes liés au sida

-               Commission fédérale pour les problèmes liés aux drogues

-               Commission fédérale pour les questions féminines

-               Commission fédérale pour les vaccinations

-               Commission pour l'encouragement de l'instruction des jeunes Suisses de l'étranger

-               Groupe de travail Influenza

4.             Justits- og politiforbundsministeriet (DFJP):

4.1           Administrative enheder

-               Secrétariat général (SG-DFJP)

-               Office fédéral de la justice (OFJ)

-               Office fédéral de la police (fedpol)

-               Office fédéral des migrations (ODM)

-               Office fédéral de métrologie (METAS)

-                               Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (SCPT)

-                               Commission nationale de prévention de la torture

-                               Institut suisse de droit comparé (ISDC)

-                               Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)

-               Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR)

4.2           Udenomsparlamentariske markedsovervågningsudvalg

-               Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ)

-                               Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins

4.3           Politiske og sociale udenomsparlamentariske udvalg

-               Commission chargée d'examiner les demandes de subventions pour des projets pilotes

-               Commission fédérale d'experts en matière de registre de commerce

-               Commission fédérale de métrologie

-               Commission fédérale en matière de poursuite et de faillite

-               Commission fédérale pour les questions de migration

5.             Forbundsministeriet for forsvar, beskyttelse af befolkningen og sport (DDPS)

5.1           Administrative enheder

-               Secrétariat général (SG-DDPS)

-               Service de renseignement de la Confédération (SRC)

-               Office de l'auditeur en chef (OAC)

-               Groupement Défense

(a)            Etat-major de l'armée (EM A)

(b)           Etat-major de conduite de l'armée (EM cond A)

(c)            Formation supérieure des cadres de l'armée (FSCA) Forces terrestres (FT)

(d)           Forces aériennes (FA)

(e)            Base logistique de l'armée (BLA)

(f)            Base d'aide au commandement (BAC)

-               Groupement armasuisse (ar)

(a)            Office fédéral pour l'acquisition d'armement

(b)           Office fédéral de topographie (swisstopo)

-               Office fédéral de la protection de la population (OFPP)

-               Office fédéral du sport (OFSPO)

5.2           Udenomsparlamentariske markedsovervågningsudvalg

---

5.3           Politiske og sociale udenomsparlamentariske udvalg

-               Comité suisse de la protection des biens culturels

-               Commission fédérale de médecine militaire et de médecine de catastrophe

-               Commission fédérale pour la protection ABC

-               Commission fédérale de géologie

-               Commission fédérale de surveillance de l'instruction aéronautique préparatoire

-               Commission fédérale des ingénieurs géomètres

-               Commission de l'armement

-               Commission du service militaire sans arme pour raisons de conscience

-               Commission fédérale de tir

-               Commission fédérale des enquêtes auprès de la jeunesse et des recrues

-               Commission fédérale du sport

-              Commission pour les engagements militaires de la Suisse en faveur de la promotion internationale de la paix

-               Commission télématique

6.             Forbundsfinanssministeriet (DFF):

6.1           Administrative enheder

-               Secrétariat général (SG-DFF)

-               Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales (SFI)

-               Administration fédérale des finances (AFF)

-               Office fédéral du personnel (OFPER)

-               Administration fédérale des contributions (AFC)

-               Administration fédérale des douanes (AFD)

-               Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT)

-               Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

-               Unité de stratégie informatique de la Confédération (USIC)

-               Contrôle fédéral des finances (CDF)

-               Régie fédérale des alcools (RFA)

-               Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)

-               Caisse fédérale de pensions PUBLICA

6.2           Udenomsparlamentariske markedsovervågningsudvalg

---

6.3           Politiske og sociale udenomsparlamentariske udvalg

-               Commission fédérale des produits de construction

-               Commission pour les examens fédéraux d'essayeurs-jurés

-               Commission de conciliation selon la loi sur l'égalité

-              Commission pour l'harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes

-               Organe consultatif en matière de TVA

7.             Forbundsøkonomiministeriet (DFE):

7.1           Administrative enheder

-               Secrétariat général (SG-DFE)

-               Surveillance des prix (SPR)

-               Secrétariat d'État à l'économie (SECO)

-               Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT)

-               Office fédéral de l'agriculture (OFAG)

-               Office vétérinaire fédéral (OVF)

-               Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE)

-               Office fédéral du logement (OFL)

-               Suisse tourisme (ST)

-               Société suisse de crédit hôtelier (SCH)

-               Assurance suisse contre les risques à l'exportation (ASRE)

-               Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP)

7.2           Udenomsparlamentariske markedsovervågningsudvalg

-               Commission de la concurrence (COMCO)

-               Commission pour la technologie et l'innovation (CTI)

7.3           Politiske og sociale udenomsparlamentariske udvalg

-               Commission de formation du service vétérinaire

-               Conseil de l'organisation du territoire

-               Commission de surveillance du fonds de compensation de l'assurance-chômage

-               Comité suisse de la FAO

-               Commission consultative pour l'agriculture

-               Commission d'experts douaniers

-               Commission de la politique économique

-               Commission des marchés publics Confédération-cantons

-               Commission fédérale d'accréditation

-               Commission fédérale de la consommation

-               Commission fédérale de la formation professionnelle

-               Commission fédérale de maturité professionnelle

-               Commission fédérale des appellations d'origine et des indications géographiques

-               Commission fédérale des écoles supérieures

-               Commission fédérale des hautes écoles spécialisées

-               Commission fédérale du logement

-               Commission fédérale du travail

-              Commission fédérale pour les affaires relatives à la Convention sur la conservation des espèces

-               Commission fédérale pour les expériences sur animaux

-               Commission fédérale pour les responsables de la formation professionnelle

-               Commission fédérale tripartite pour les affaires de l'OIT

-               Commission pour les aménagements d'étables

-              Commission tripartite fédérale pour les mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes

-               Conseil de la recherche agronomique

-               Forum PME

-               Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail

8.             Forbundsministeriet for miljø, transport, energi og kommunikation (DETEC):

8.1           Administrative enheder

-               Secrétariat général (SG-DETEC)

-               Office fédéral des transports (OFT)

-               Office fédéral de l'aviation civile (OFAC)

-               Office fédéral de l'énergie (OFEN)

-               Office fédéral des routes (OFROU)

-               Office fédéral de la communication (OFCOM)

-               Office fédéral de l'environnement (OFEV)

-               Office fédéral du développement territorial (ARE)

-               Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)

8.2           Udenomsparlamentariske markedsovervågningsudvalg

-               Commission fédérale de la communication (ComCom)

-               Commission fédérale de l'électricité (ElCom)

-               Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP)

-               Commission d'arbitrage dans le domaine des chemins de fer (CACF)

-               Commission Offices de poste

8.3           Politiske og sociale udenomsparlamentariske udvalg

-               Commission d'experts en écotoxicologie

-               Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique

-               Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain

-               Commission fédérale de sécurité nucléaire

-               Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage

-               Commission fédérale pour la recherche énergétique

-               Commission pour la gestion des déchets radioactifs

-               Commission pour les conditions de raccordement des énergies renouvelables

-               Service d'enquête suisse sur les accidents

-               Commission fédérale du Parc national

-               Commission administrative du Fonds de sécurité routière

-               Commission d'experts pour la taxe d'incitation sur les COV

-               Commission de la recherche en matière de routes

-               Commission fédérale de l'hygiène de l'air

-               Commission fédérale de la loi sur la durée du travail

-               Commission fédérale pour la lutte contre le bruit

-               Plate-forme nationale "Dangers naturels"

II.            Enheder, der er tilknyttet de føderale retslige myndigheder og føderale strafferetslige myndigheder

1. Tribunal fédéral

2. Tribunal pénal fédéral

3. Tribunal administratif fédéral

4. Tribunal fédéral des brevets

5. Ministère public de la Confédération (MPC)

III.           Enheder, der er tilknyttet forbundsparlamentet:

1.             Le Conseil national

2.             Le Conseil des Etats

3.             Les services de l'Assemblée fédérale

BILAG 2

Enheder under de subcentrale statslige myndigheder*

Varer (specificeret i bilag 4)                                                                 Tærskelværdi:             200 000 SDR

Tjenesteydelser (specificeret i bilag 5)                                              Tærskelværdi:             200 000 SDR

Bygge- og anlægstjenesteydelser (specificeret i bilag 6)               Tærskelværdi:             5 000 000 SDR

1.             Enhver myndighed eller centraliseret eller decentraliseret administrativ enhed på kantonniveau i henhold til kantonalret.

2.             Enhver myndighed eller centraliseret eller decentraliseret administrativ enhed på kantonniveau i henhold til regional og lokal ret.

Liste over kantoner i Schweiz:

Appenzell (Rhodes Intérieures/Extérieures)

Argovie

Bâle (Ville/Campagne)

Berne

Fribourg

Glaris

Genève

Grisons

Jura

Neuchâtel

Lucerne

Schaffhouse

Schwyz

Soleure

St Gall

Tessin

Thurgovie

Vaud

Valais

Unterwald (Nidwald/Obwald)

Uri

Zoug

Zurich

Note til bilag 2

                Det skal bemærkes, at der ved decentraliserede enheder på kantonalt og kommunalt niveau også forstås offentligretlige organer, som er oprettet i kantoner, distrikter og kommuner, som ikke er af industriel eller kommerciel karakter.

BILAG 3

Alle andre ordregivere, der foretager offentlige indkøb i overensstemmelse med

bestemmelserne i denne aftale

Varer (specificeret i bilag 4)                                                                 Tærskelværdi:             400 000 SDR

Tjenesteydelser (specificeret i bilag 5)                                              Tærskelværdi:             400 000 SDR

Bygge- og anlægstjenesteydelser (specificeret i bilag 6)               Tærskelværdi:             5 000 000 SDR

Ordregivende myndigheder, som er offentlige myndigheder[24] eller offentlige virksomheder[25], som forestår mindst en af følgende aktiviteter:

1.       tilrådighedsstillelse eller drift af faste net til betjening af offentligheden i forbindelse med produktion, transport eller distribution af drikkevand eller forsyning af disse net med drikkevand (se afsnit I)

2.       tilrådighedsstillelse eller drift af faste net til betjening af offentligheden i forbindelse med produktion, transport eller distribution af elektricitet eller forsyning af disse net med elektricitet (se afsnit II)

3.       drift af net til betjening af offentligheden inden for bytransport med jernbane, automatiske systemer, sporvogn, trolleybus, bus eller kabel (se afsnit III)

4.       udnyttelse af geografiske områder med henblik på tilrådighedsstillelse af lufthavne eller andre transportterminaler til luftfartsselskaber (se afsnit IV)

5.       udnyttelse af geografiske områder med henblik på tilrådighedsstillelse af sø- eller indlandshavne og andre terminalanlæg (se afsnit IV)

6.       tilrådighedsstillelse af posttjenester (se afsnit VI).

I.              Produktion, transport eller distribution af drikkevand

                Offentlige myndigheder og offentlige foretagender, der står for produktion, transport eller distribution af drikkevand. Disse offentlige myndigheder og offentlige virksomheder har koncession i henhold til lokal lovgivning og individuelle aftaler på grundlag af denne lovgivning.

f.eks.:

-        Wasserverbund Region Bern AG

-        Hardwasser AG

II.            Produktion, transport eller distribution af elektricitet

                Offentlige myndigheder eller offentlige virksomheder, der står for produktion, transport og distribution af elektricitet med koncession i henhold til loven om elektriske installationer med lav- og højspænding af 24. juni 1902[26]

                Offentlige myndigheder og offentlige virksomheder, der står for produktion af elektricitet i henhold til forbundsloven om anvendelse af vandkraft af 22. december 1916[27] og forbundsloven om atomkraft af 21. marts 2003[28].

Eksempler.:

-        Forces motrices bernoises Energie SA

-        Axpo SA

III.           Bytransport jernbane, automatiske systemer, sporvogn, trolleybus, bus eller kabel.

                Offentlige myndigheder eller offentlige virksomheder, der står for driften af sporvogne i henhold til artikel 1, stk. 2, i forbundsloven af 20. december 1957 om sporvogne[29].

                Offentlige myndigheder eller offentlige virksomheder, der står for driften af offentlig transport i henhold til artikel 6, stk. 2, i forbundsloven af 20. marts 2009 om passagertransport[30].

f.eks.:

-               Transports publics genevois

-               Verkehrsbetriebe Zürich

IV.           Lufthavne

                Offentlige myndigheder eller offentlige virksomheder, der står for driften af lufthavne på grundlag af en koncession i henhold til artikel 1, stk. 2, i forbundsloven af 21. december 1948 om luftfart[31].

f.eks.:

-        Flughafen Zürich‑Kloten

-        Aéroport de Genève-Cointrin

-        Aérodrome civil de Sion

V.            Flod- og kanalhavne

                Schweiziske havne ved Rhinen: Iflg. aftalen "Staatsvertrag über die Zusammenlegung der Rheinschifffahrtsdirektion Basel und der Rheinhäfen des Kantons Basel-Landschaft zu einer Anstalt öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit unter dem Namen "Schweizerische Rheinhäfen" af 13.-20. juni 2006[32].

VI.           Posttjenester

                Offentlige myndigheder og offentlige virksomheder, der udbyder posttjenester udelukkende til aktiviteter, som de har eneret på (forbeholdt tjeneste i henhold til forbundsloven om posttjenester) [33].

Noter til bilag 3

Denne aftale finder ikke anvendelse på:

1.       udbud, som ordregiverne indgår til andre formål end udøvelse af deres aktiviteter som opført i dette bilag eller udøvelse af disse aktiviteter uden for Schweiz

2.       udbud, som foretages af ordregivere, der udøver en aktivitetet, som beskrevet i dette bilag, når denne aktivitetet er undergivet almindelige konkurrencevilkår på markedet.

BILAG 4

Varer

Denne aftale finder anvendelse for udbud vedrørende alle varer, der indkøbes af ordregivere i bilag 1-3, medmindre andet er bestemt i denne aftale.

Liste over forsvars- og sikkerhedsudstyr, der er omfattet af denne aftale[34]:

                For så vidt angår udbud gennemført af forbundsministeriet for forsvar, beskyttelse af befolkningen og sport[35] og andre organer med ansvar for forsvar og sikkerhed såsom forbundstoldmyndigheden vedrørende udstyr til grænsevagter og toldere, er følgende positioner omfattet af aftalen:

Kapitel 25:

Salt svovl; jord- og stenarter; gips, kalk og cement

Kapitel 26:

Malme, slagger og aske

Kapitel 27:

Mineralske brændselsstoffer, mineralolier og destillationsprodukter deraf; bituminøse stoffer; mineralsk voks

Kapitel 28:

Uorganiske kemikalier; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, af sjældne jordarters metaller, af radioaktive grundstoffer og af isotoper

Kapitel 29:

Organiske kemikalier,

Kapitel 30:

Pharmaceutiske produkter

Kapitel 31:

Gødningsstoffer

Kapitel 32:

Garve- og farvestofekstrakter; garvesyrer og derivater deraf; pigmenter og andre farvestoffer, lakker og malervarer, kit og tusch

Kapitel 33:

Flygtige vegetabilske olier og resinoider; parfumevarer, kosmetik og toiletmidler

Kapitel 34:

Sæbe, organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler, smøremidler, syntetisk voks og tilberedt voks, pudse- og skuremidler, lys og lignende produkter, modellermasse, dentalvoks og dentalpræparater på basis af gips

Kapitel 35:

Proteiner; modificeret stivelse, lim og klister, enzymer

Kapitel 36:

Krudt og andre eksplosive stoffer; pyrotekniske artikler; tændstikker; pyrophore legeringer; visse brændbare materialer

Kapitel 37:

Produkter til fotografisk og kinematografisk brug

Kapitel 38:

Diverse kemiske produkter

Kapitel 39:

Plast og varer deraf

Kapitel 40:

Naturgummi og varer deraf

Kapitel 41:

Rå huder og skind (undtagen pelsskind) samt læder

Kapitel 42:

Varer af læder; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme, undtagen fishgut

Kapitel 43:

Pelsskind og kunstigt pelsskind samt varer deraf

Kapitel 44:

Træ og varer deraf, trækul

Kapitel 45:

kork og varer deraf

Kapitel 46:

Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

Kapitel 47:

Træmasse eller masse af andre fiberholdige materialer indeholdende cellulose; skrald og skrot af papir og pap; papir og pap og varer deraf

Kapitel 48:

Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap

Kapitel 49:

Bøger, aviser, billeder og andre tryksager, håndskrevne eller maskinskrevne arbejder samt tegninger

Kapitel 50:

Silke

Kapitel 51:

Uld samt fine eller grove dyrehår; garn og vævet stof af hestehår

Kapitel 52:

Bomuld

Kapitel 53:

Andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn og vævet stof af papirgarn

Kapitel 54:

Endeløse kemofibre med undtagelse af:

5407:       Vævet stof af syntetiske endeløse fibre

5408:       Vævet stof af endeløse regenererede fibre

Kapitel 55:

Korte syntetiske fibre med undtagelse af:

5511 - 5516:            Garn eller stoffer af korte syntetiske fibre

Kapitel 56:

Vat, filt og fiberdug; særligt garn; sejlgarn, reb og tovværk samt varer deraf, undtagen:

5608:       Knyttede netstoffer af sejlgarn, reb og tovværk; konfektionerede fiskenet samt andre konfektionerede net, af tekstilmaterialer

Kapitel 57:

Gulvtæpper og anden tekstilgulvbelægning

Kapitel 58:

Særlige vævede stoffer; tuftede tekstilstoffer; blonder og kniplinger; tapisserier; possementartikler; broderier

Kapitel 60:

Trikotagestof

Kapitel 61:

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage

Kapitel 62:

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, ikke af trikotage

Kapitel 63:

Andre varer fremstillet af tekstilstoffer; sæt; brugte beklædningsgenstande og brugte tekstilvarer

Kapitel 64:

Fodtøj, gamacher og lign.; dele dertil

Kapitel 65:

Hovedbeklædning og dele dertil

Kapitel 66:

Paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske samt dele dertil

Kapitel 67:

Bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår

Kapitel 68:

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer

Kapitel 69:

Keramiske produkter

Kapitel 70:

Glas og glasvarer

Kapitel 71:

Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer

Kapitel 72:

Støbejern, jern og stål

Kapitel 73:

Varer af støbejern, jern og stål

Kapitel 74:

Kobber og varer deraf

Kapitel 75:

Nikkel og varer deraf

Kapitel 76:

Aluminium og varer deraf

Kapitel 78:

Bly og varer deraf

Kapitel 79:

Zinc og varer deraf

Kapitel 80:

Tin og varer deraf

Kapitel 81:

Andre uædle metaller; sintrede keramiske metaller (cermets); varer af disse materialer

Kapitel 82:

Værktøj, redskaber, knive, skeer og gafler, af uædle metaller, dele dertil

Kapitel 83:

Diverse varer af uædle metaller

Kapitel 84:

Atomreaktorer, dampkedler, maskiner og apparater samt mekaniske redskaber, dele dertil, undtagen:

84:71:      automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil; magnetiske og optiske læsere, maskiner til overførsel af data til datamedier i kodet form samt maskiner til bearbejdning af sådanne data, ikke andetsteds tariferet

Kapitel 85:

Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel samt dele dertil; lydoptagere eller lydgengivere, billed- og lydoptagere eller billed- og lydgengivere til fjernsyn, dele og tilbehør til de nævnte instrumenter og apparater, herunder:

85.10:      barbermaskiner, hårklippemaskiner og apparater til fjernelse af hår;

85.16:      Elektriske vandvarmere (gennemstrømningsvand-varmere, akkumulerende vandvarmere) og dyppevarmere

85.37:      Tavler, plader, konsoller, pulte, kabinetter og lign.,

85.38:      Dele til apparater under pos. 8535, 8536 og 8537

85.39:      elektriske glødelamper osv.

85.40:      Termionelektroniske lamper og rør

Kapitel 86:

Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og sporveje samt dele dertil; stationært jernbane- og sporvejsmateriel samt dele dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikreguleringsudstyr af enhver art

Kapitel 87:

Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele og tilbehør dertil, undtagen:

87.05:      motorkøretøjer til specielle formål (f.eks. bugseringsvogne, autokraner, brandbiler, betonblandevogne, gadefejevogne, vandingsvogne, værkstedsvogne og vogne med røntgenudstyr) osv.

87.08:      dele og tilbehør til motorkøretøjer under pos. 87.01 to 87.05

87.10:      Tanks og andre pansrede kampvogne, motoriserede, også med våben; dele til sådanne køretøjer

Kapitel 89:

Skibe, både og flydende materiel

Kapitel 90:

Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; dele og tilbehør dertil undtagen:

9014:       kompasser mv.

9015:       overvågningsinstrumenter og -apparater mv.

9027:       instrumenter og apparater til fysisk og kemisk analyse mv.

9030:       oscilloskoper mv.

Kapitel 91:

Fremstilling af ure

Kapitel 92:

Ure; musikinstrumenter; dele og tilbehør dertil

Kapitel 94:

Møbler sengebunde, madrasser, dyner, puder og lign.; lamper og belysningsartikler, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer; præfabrikerede bygninger

Kapitel 95:

Legetøj, spil og sportsartikler; dele og tilbehør dertil

Kapitel 96:

Andre varer

Kapitel 97:

Kunstværker, samlerobjekter og antikviteter.

BILAG 5

Tjenesteydelser

                Følgende tjenesteydelser, som fremgår af nomenklaturen over tjenesteydelser i dokument MTN.GNS/W/120, er omfattet:

Beskrivelse                                                                                                             CPC numre (den centrale produktklassifikation             reference)

Vedligeholdelse og reparation                                                                            6112, 6122, 633, 886

Hotelvirksomhed og lignende overnatningsfaciliteter                                    641

Restaurationstjenester, forbrug på stedet                                                        642, 643

Landtransport, herunder                                                                                      712 (undtagen 71235)

sikkerhedstransport og                                                                                        7512, 87304

kurértjenester, undtagen postbesørgelse

Lufttransport: passagertransport                                                                       73 (undtagen 7321)

og godstransport, undtagen postbesørgelse

Postbesørgelse på land                                                                                        71235, 7321

(undtagen jernbanetransport) og i luften

Rejsebureau- og turoperatørvirksomhed

tjenesteydelser                                                                                                      7471

Telekommunikationstjenester                                                                             752

Finansielle tjenesteydelser:                                                                                 ex 81

a)             Forsikringstjenesteydelser                                                                  812, 814

b)            Bank- og investeringstjenesteydelser*

Tjenester i forbindelse med fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis  822

Leasing eller udlejning af maskiner

og udstyr uden personale                                                                                   83106-83109

Leasing eller udlejning af

varer til personlig brug eller husholdningsbrug                                              ex 832

Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser                         84

Rådgivningsvirksomhed vedrørende oprindelseslandets lovgivning         ex 861

og international offentlig ret

Regnskabsvæsen- og bogholderivirksomhed                                                  862

Skatterådgivning                                                                                                  863

Markeds- og opinionsundersøgelser                                                                864

Konsulentvirksomhed og lignende tjenester                                                   865, 866**

Arkitektvirksomhed, ingeniørvirksomhed og                                                   867

integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og

landskabsarkitekttjenester; hermed beslægtet

teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed; teknisk prøve

og analyse

Reklamevirksomhed                                                                                              871

Rengøring af bygninger og                                                                                 874, 82201‑82206

ejendomsadministration

Pakkerivirksomhed                                                                                                876

Tjenesteydelser i forbindelse med skovbrug                                                   ex 8814

Forlags- og trykkerivirksomhed                                                                          88442

på honorar- eller kontraktbasis

Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og                                            94

lignende tjenesteydelser

Noter til bilag 5

1.             Uden at dette berører Schweiz' forpligtelser i henhold til WTO's almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS), er forpligtelserne vedrørende tjenesteydelser i denne aftale underlagt begrænsninger og betingelser vedrørende markedsadgang og national behandling i henhold til Schweiz' liste over forpligtelser til GATS.

2.             Schweiz udvider ikke fordelene ved denne aftale til tjenesteydelser og tjenesteydere fra parter, der ikke i deres egne lister har medtaget tjenesteydelseskontrakter, der indgås af ordregivere i bilag 1-3, før Schweiz finder det godtgjort, at de pågældende parter giver tilsvarende adgang for varer, tjenesteydelser, leverandører og tjenesteydere fra Schweiz til de relevante markeder.

3.             Denne aftale omfatter ikke kontrakter om radio- og tv-selskabers indkøb, udvikling, produktion eller samproduktion af programmateriale og kontrakter om sendetid.

BILAG 6

Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Definition:

                En bygge- og anlægskontrakt er en kontrakt, der indgås med sigte på ved et hvilket som helst middel at udføre et bygge- og anlægsarbejde, i henhold til afdeling 51 i den centrale produktnomenklatur (CPC).

Liste over tjenesteydelser under afdeling 51 i CPC:

Forberedende byggepladsarbejder                                                                                    511

Arbejder i