EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0096

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for så vidt angår brugen af ind- og udrejsesystemet og programmet for registrerede rejsende

/* COM/2013/096 final - 2013/0060 (COD) */

52013PC0096

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for så vidt angår brugen af ind- og udrejsesystemet og programmet for registrerede rejsende /* COM/2013/096 final - 2013/0060 (COD) */


BEGRUNDELSE

1.           BAGGRUND FOR FORSLAGET

Begrundelse og formål

Forslaget sigter på at ændre Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks). De foreslåede ændringer skyldes to lovgivningsforslag om henholdsvis oprettelse af et ind- og udrejsesystem og indførelse af et program for registrerede rejsende, som vil blive fremlagt samtidigt.

Generel baggrund

Der redegøres for den generelle baggrund i begrundelserne til de to lovgivningsforslag om oprettelse af et ind- og udrejsesystem og om indførelse af et program for registrerede rejsende samt i de konsekvensanalyser, der ledsager disse forslag.

Gældende bestemmelser

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) og konventionen af 14. juni 1985 om gennemførelse af Schengenaftalen.

2.           RESULTAT AF HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE

Høringen af interesserede parter og konsekvensanalyserne beskrives i begrundelserne til lovgivningsforslagene om oprettelse af et ind- og udrejsesystem og om indførelse af et program for registrerede rejsende og i de konsekvensanalyser, der ledsager disse forslag.

3.           JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET

Resumé

De vigtigste foreslåede ændringer vedrører følgende:

– yderligere definitioner af ind- og udrejsesystemet, programmet for registrerede rejsende, registreret rejsende og automatiseret grænsekontrol (artikel 2)

– indlæsning af oplysninger om tredjelandsstatsborgere i ind- og udrejsesystemet og undtagelser herfra (artikel 5a)

– kontrol af ægtheden af chippen i rejsedokumenter, der har en sådan elektronisk datalagringsenhed (artikel 7, stk. 2)

– erstatning af den gældende stempling af rejsedokumenter med indlæsning og kontrol af oplysninger i ind- og udrejsesystemet (artikel 5a, artikel 7, stk. 3, litra a), og artikel 7, stk. 3, litra b)). Indførelse af forpligtelsen til at kontrollere, om en person har fået adgang til programmet for registrerede rejsende (artikel 7, stk. 3, litra aaa))

– verifikation af en registreret rejsendes identitet (artikel 7, stk. 3, litra b), nr. v)

– oplysninger til den rejsende om, hvor mange dage vedkommende fortsat har tilladelse til at opholde sig (artikel 7, stk. 8)

– fritagelse for registrerede rejsende fra visse aspekter af den indgående kontrol i artikel 7a

– forpligtelse til at indlæse oplysninger i ind- og udrejsesystemet selv i tilfælde af lempet grænsekontrol (artikel 8, stk. 3)

– udvidelse af brugen af de baner, der er angivet ved skiltene i del A og B i bilag III (baner for EU-borgere (artikel 9, stk. 2, litra a))

– skilte/piktogrammer til baner med automatiseret grænsekontrol (artikel 9, stk. 6)

– sletning af artikel 10 (forpligtelse til stempling)

– formodning om ulovligt ophold i mangel af korrekt registrering (artikel 11)

– ændring af bilag III

– sletning af bilag II, punkt f, bilag IV og bilag VIII

Retsgrundlag

Artikel 77, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, da forslaget indfører bestemmelser om grænsekontrol af personer, der passerer de ydre grænser.

Dette forslag ændrer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks), der var baseret på tilsvarende bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, dvs. artikel 62, stk. 1, og artikel 62, stk. 2, litra a).

Nærhedsprincippet

Artikel 77 giver Unionen beføjelse til at udforme en politik, der skal sikre, "at personer uanset nationalitet ikke kontrolleres ved passage af de indre grænser", og "at der foretages personkontrol og effektiv overvågning ved passage af de ydre grænser".

Det nuværende forslag ligger inden for de begrænsninger, der fastsættes i disse bestemmelser. Målet med forslaget er at foretage de nødvendige ændringer af Schengengrænsekodeksen som følge af oprettelsen af et ind- og udrejsesystem og indførelsen af et program for registrerede rejsende. Medlemsstaterne kan ikke hver for sig i tilstrækkelig grad nå dette mål, fordi det kun er Unionen, der kan ændre en eksisterende EU-retsakt (Schengengrænsekodeksen).

Proportionalitetsprincippet

I medfør af artikel 5, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union må indholdet og formen af EU's indsats ikke gå videre end nødvendigt for at nå målene i traktaterne. Den form, der er valgt til denne foranstaltning, skal gøre det muligt at opfylde målet med forslaget og sikre en så effektiv gennemførelse som muligt.

Indførelsen af Schengengrænsekodeksen i 2006 var nødt til at have form af en forordning for at sikre, at den fandt anvendelse på samme måde i alle de medlemsstater, der anvender Schengenreglerne. Forslaget – en ændring af Schengengrænsekodeksen – udgør en ændring af en eksisterende forordning, og målet kan kun nås ved hjælp af en forordning. Hvad angår indholdet er dette initiativ begrænset til forbedringer af den eksisterende forordning og bygger på de politiske retningslinjer heri. Forslaget er derfor i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

Valg af reguleringsmiddel/reguleringsform

Foreslået reguleringsmiddel: forordning.

4.           VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Den foreslåede ændring har ingen virkninger for EU's budget.

5.           YDERLIGERE OPLYSNINGER

Følgerne af de forskellige protokoller, der er knyttet som bilag til traktaterne, og af de associeringsaftaler, der er indgået med tredjelande

Forslaget bygger på Schengenreglerne for så vidt som det vedrører passage af ydre grænser. Der skal således i lyset af de forskellige protokoller og associeringsaftaler tages hensyn til følgerne heraf for Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige, Bulgarien, Rumænien og Cypern, Island og Norge samt Schweiz og Liechtenstein. Hver af disse staters situation er beskrevet i betragtning 10-17 i forslaget, og der redegøres nærmere herfor i begrundelsen i lovgivningsforslagene om henholdsvis oprettelse af et ind- og udrejsesystem og indførelse af et program for registrerede rejsende.

Kort oversigt over de foreslåede ændringer af Schengengrænsekodeksen

Artikel 2, Definitioner

Yderligere definitioner

nr. 20: Definition af det nye ind- og udrejsesystem

nr. 21: Definition af det nye program for registrerede rejsende

nr. 22: Definition af "registreret rejsende"

nr. 23: Definition af "automatiseret grænsekontrol"

Ny artikel 5a, Oplysninger, der skal indlæses i ind- og udrejsesystemet

Den generelle forpligtelse for en tredjelandsstatsborger, der rejser ind i Schengenområdet, til at blive registreret i ind- og udrejsesystemet tilføjes ved en ny artikel 5a sammen med undtagelserne for de tredjelandsstatsborgere, som er fritaget for grænsekontrol eller fra forpligtelsen til kun at passere de ydre grænser ved grænseovergangssteder eller i åbningstiden.

Artikel 7, Ind- og udrejsekontrol af personer

I stk. 2 er der tilføjet en forpligtelse til at kontrollere ægtheden af rejsedokumenter, som indeholder en elektronisk datalagringsenhed, ved brug af gyldige certifikater.

I stk. 3, litra a), nr. iii), erstattes forpligtelsen til at kontrollere, hvorvidt en tredjelandsstatsborger, der er indrejst i Schengenområdet, har overskredet den højst tilladte varighed af sit ophold, ved at kontrollere stempler i vedkommendes pas, med en forpligtelse til at konsultere ind- og udrejsesystemet.

Det nye stk. 3, litra aaa), vedrører forpligtelsen for grænsevagter til at kontrollere, om en rejsende tredjelandsstatsborger allerede er registreret i ind- og udrejsesystemet.

I stk. 3, litra b), nr. iv), vedrørende forpligtelsen for grænsevagter til i forbindelse med udrejsekontrollen at kontrollere, om en tredjelandsstatsborger har overskredet fristen for sit ophold, præciseres det, at denne kontrol skal foretages ved at konsultere ind- og udrejsesystemet.

I stk. 3, litra b), nr. v), beskrives kontrollen af en registreret rejsendes identitet og adgang til programmet for registrerede rejsende.

Det nye stykke 8 indfører en forpligtelse for grænsevagter til på anmodning at informere tredjelandsstatsborgere om, hvor mange dage de højst må forblive inden for Schengenområdet ifølge ind- og udrejsesystemet og eventuelt i VIS.

Artikel 7a, Ind- og udrejsekontrol af registrerede rejsende og brug af automatiserede grænsekontrolsfaciliteter

Den nye artikel 7a, stk. 1, beskriver følgende undtagelser fra den grundige kontrol, der er fastlagt i artikel 7, stk. 3, litra a), for en registreret rejsende ved indrejse i Schengenområdet.

- grundig kontrol af rejsedokumentet (artikel 7, stk. 3, litra a), nr. ii))

-   undersøgelse af ind- og udrejsested, opholdets formål, herunder dokumentation (artikel 7, stk. 3, litra a), nr. iv))

-   undersøgelse af, om vedkommende har tilstrækkelige subsistensmidler (artikel 7, stk. 3, litra a), nr. v)

Endelig fastlægger den en procedure for rejsende, der af banen med automatiseret grænsekontrol identificeres som rejsende, der ikke er registreret, eller som registrerede rejsende, der ikke opfylder alle betingelser for indrejse. I disse tilfælde gælder de normale procedurer (som udføres af en grænsevagt) i artikel 7, stk. 3, litra a).

Stk. 2 giver rejsende mulighed for at anvende automatiseret grænsekontrol i kombination med selvbetjeningskiosker, såfremt deres fingeraftryk er lagret i VIS eller i rejsedokumentet (biometrisk pas), og såfremt grænsevagtsmyndighederne har adgang til disse fingeraftryk. Betingelserne for indrejse i artikel 7, stk. 3, litra a), skal være opfyldt.

Stk. 3 giver mulighed for at anvende automatiserede grænsekontrolfaciliteter til udrejsekontrollen af personer, som er omhandlet i stk. 1 og 2. Kontrollen i artikel 7, stk. 3, litra b) og c), skal fortsat gælde med undtagelse af kontrollen af, om rejsedokumentet viser tegn på falsk eller forfalskning (artikel 7, stk. 3, litra b), nr. ii).

Stk. 2 og 3 er ikke tekniske ændringer som følge af oprettelsen af et ind- og udrejsesystem og indførelse af programmet for registrerede rejsende, men ekstra bestemmelser, som skal lette grænsekontrolprocedurerne ved at anvende moderne teknologi. Selve ind- og udrejsebetingelserne for de pågældende rejsende forbliver uændrede.

Artikel 8, Lempelse af grænsekontrollen

Den gældende tekst tilpasses til oprettelsen af et ind- og udrejsesystem og til afskaffelsen af stempling af pas. Forpligtelsen til altid at indlæse oplysninger om den rejsende i ind- og udrejsesystemet ved udrejse af Schengenområdet understreges. Selv i tilfælde af lempede grænsekontrolprocedurer skal der foretages en registrering i ind- og udrejsesystemet.

Artikel 9, Separate baner og skiltning

Det præciseres i stk. 2, litra a), at registrerede rejsende kan anvende baner til EU-borgere.

Der tilføjes et nyt stk. 6 for at tage højde for indførelsen af automatiserede grænsekontrolfaciliteter. For at sikre en ensartet tilgang skal alle medlemsstater ved alle grænseovergangssteder anvende de skilte, der er angivet i bilag III, del D, til baner med automatiseret grænsekontrol.

Artikel 11, Formodning for så vidt angår opfyldelse af betingelserne for opholdets varighed

Den gældende tekst tilpasses til oprettelsen af et ind- og udrejsesystem. Artikel 11 regulerer i dag procedurer og formodninger i tilfælde af manglende ind- og udrejsestempler. Med ind- og udrejsesystemet vil stemplingen blive erstattet af en indlæsning i ind- og udrejsesystemet.

Bilag III, Modeller til skiltning af baner ved grænseovergangsstederne

Skiltene i bilag III suppleres med nye skilte til brug ved automatiserede grænsekontrolfaciliteter og indførelsen af programmet for registrerede rejsende.

2013/0060 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for så vidt angår brugen af ind- og udrejsesystemet og programmet for registrerede rejsende

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)       Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks)[1] fastsætter betingelserne, kriterierne og retningslinjerne for passage af medlemsstaternes ydre grænser.

(2)       [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger om tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser] har til formål at indføre et centraliseret system til registrering af ind- og udrejseoplysninger om tredjelandsstatsborgere, der passerer EU-medlemsstaternes ydre grænser med henblik på et kort ophold.

(3)       [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX om indførelse af et program for registrerede rejsende] har til formål at gøre det lettere for hyppigt rejsende og sikkerhedstjekkede tredjelandsstatsborgere, der er kontrolleret på forhånd, at passere Den Europæiske Unions ydre grænser ved at benytte automatiserede grænsepassagefaciliteter.

(4)       For at foretage kontrol af tredjelandsstatsborgere i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 562/2006, hvilket omfatter kontrol af, at tredjelandsstatsborgeren ikke har overskredet den maksimale varighed af det tilladte ophold på medlemsstaternes område, bør grænsevagter benytte alle til rådighed værende oplysninger, herunder oplysninger i ind- og udrejsesystemet og i programmet for registrerede rejsende.

(5)       For at sikre, at ind- og udrejsesystemet og programmet for registrerede rejsende er fuldt ud effektivt, bør ind- og udrejsekontrol foretages på en ensartet måde ved de ydre grænser.

(6)       Indførelsen af et ind- og udrejsesystem og et program for registrerede rejsende betyder, at det er nødvendigt at tilpasse procedurerne i forordning (EF) nr. 562/2006 for kontrol af personer, der passerer de ydre grænser. Det gælder navnlig erstatningen af stempling af pas ved ind- og udrejse med registrering af visse tredjelandsstatsborgeres alfanumeriske og biometriske data og den eventuelle brug af automatiserede grænsepassagefaciliteter.

(7)       Forordning (EF) nr. 562/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)       I betragtning af at situationen er meget forskellig i medlemsstaterne og ved de forskellige grænseovergangssteder i medlemsstaterne med hensyn til antallet af tredjelandsstatsborgere, der passerer grænsen, bør det være op til medlemsstaterne at afgøre, om og i hvilket omfang de vil gøre brug af teknologi såsom automatiserede grænsepassagefaciliteter.

(9)       Eftersom formålet med denne forordning, nemlig at foretage ændringer af de eksisterende regler i Schengengrænsekodeksen, kun kan nås på EU-plan, kan Den Europæiske Union kan træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. samme artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(10)     I medfør af artikel 1 og 2 i protokol (nr. 22) om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Da formålet med denne forordning er at udbygge Schengenreglerne, skal Danmark inden seks måneder efter Rådets vedtagelse af denne forordning træffe afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre forordningen i sin nationale lovgivning, jf. artikel 4 i protokollen.

(11)     Denne forordning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne. Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(12)     Denne forordning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne. Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(13)     For så vidt angår Island og Norge udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til nævnte aftale.

(14)     For så vidt angår Schweiz udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF.

(15)     For så vidt angår Liechtenstein udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om dette lands associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 sammenholdt med artikel 3 i afgørelse 2011/350/EF.

(16)     For så vidt angår Cypern er denne forordning med hensyn til de aspekter, der vedrører programmet for registrerede rejsende, en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003.

(17)     For så vidt angår Bulgarien og Rumænien er denne forordning med hensyn til de aspekter, der vedrører programmet for registrerede rejsende, en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 562/2006 foretages følgende ændringer:

1)           I artikel 2 tilføjes følgende numre:

"20. "ind- og udrejsesystem": det system, der er indført i overensstemmelse med [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger om tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser]

21. "program for registrerede rejsende": et program, som defineret i artikel 3 i [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX om indførelse af et program for registrerede rejsende]

22. "registreret rejsende": en tredjelandsstatsborger, som defineret i artikel 3 i [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX om indførelse af et program for registrerede rejsende]

23. "automatiseret grænsekontrol": et fuldt automatiseret system, som bekræfter rejsedokumentets gyldighed, fastslår, at den rejsende er den retmæssige indehaver af dokumentet, søger i grænsekontrolregistre og på dette grundlag automatisk kontrollerer, om indrejsebetingelserne i artikel 5, stk. 1, er opfyldt."

2)           Som artikel 5a indsættes:

"Artikel 5a

Oplysninger, der skal registreres i ind- og udrejsesystemet

1. Ind- og udrejseoplysninger om tredjelandsstatsborgere, der har tilladelse til kortvarigt ophold i henhold til artikel 5, stk. 1, indlæses i ind- og udrejsesystemet i overensstemmelse med artikel 11 og 12 i [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger om tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser].

2. Uanset stk. 1 indlæses der ikke oplysninger om følgende personkategorier i ind- og udrejsesystemet:

a)      statsoverhoveder og medlemmer af deres delegation, som er omfattet af lempelig grænsekontrol, jf. bilag VII, punkt 1

b)      flypiloter og andre besætningsmedlemmer, som er omfattet af lempelig grænsekontrol, jf. bilag VII, punkt 2

c)      sømænd, som er omfattet af lempelig grænsekontrol, jf. bilag VII, punkt 3

d)      besætningen og passagerer på krydstogtskibe, som ikke skal underkastes grænsekontrol, jf. bilag VI

e)       personer om bord på lystfartøjer, som ikke skal underkastes grænsekontrol, jf.  bilag VI

f)        personer, som er fritaget for forpligtelsen til kun at passere de ydre grænser       ved grænseovergangsstederne og inden for den normale åbningstid, jf. artikel         4, stk. 2.

3. Ind- og udrejseoplysninger vedrørende indehavere af en tilladelse til lokal grænsetrafik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1931/2006[2] kan indlæses i ind- og udrejsesystemet under hensyntagen til de lettelser af grænsepassager, der er omhandlet i artikel 15 i nævnte forordning."

3)           I artikel 7 foretages følgende ændringer:

a)           I stk. 2, første afsnit, tilføjes følgende punktum:

"Hvis passet eller rejsedokumentet indeholder en elektronisk datalagringsenhed (chip), skal chipdataenes ægthed godkendes ved hjælp af en ubrudt kæde af gyldige certifikater, medmindre dette er umuligt på grund af manglende gyldige certifikater eller af andre tekniske grunde."

b)           I stk. 3 foretages følgende ændringer:

i)        litra a), nr. iii) affattes således:

"iii) om den pågældende tredjelandsstatsborger ikke allerede har overskredet den maksimale varighed af det tilladte ophold på medlemsstaternes område ved at konsultere ind- og udrejsesystemet, jf. artikel 15 i [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger om tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser]"

ii)       følgende litra aaa) indsættes efter litra aa):

"aaa) Den indgående indrejsekontrol skal også, hvor det er relevant, omfatte verifikation af den registrerede rejsendes identitet og den adgang, der er givet til programmet for registrerede rejsende, jf. artikel 32 [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX om indførelse af et program for registrerede rejsende]."

iii)      I litra b), tilføjes følgende nummer iv) og v):

"iv) kontrol af, at den pågældende tredjelandsstatsborger ikke har overskredet den maksimale varighed af det tilladte ophold på medlemsstaternes område ved at konsultere ind- og udrejsesystemet, jf. artikel 15 i [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger om tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser]"

v) kontrol af den registrerede rejsendes identitet og af den adgang, der er givet til programmet for registrerede rejsende, skal foretages i overensstemmelse med artikel 32 i [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX om indførelse af et program for registrerede rejsende]."

iv)      I litra c) udgår nr. ii)

c)         Følgende tilføjes som stk. 8:

"8. På anmodning oplyser grænsevagten tredjelandsstatsborgeren om, hvor mange dage vedkommende højst må opholde sig under hensyntagen til resultaterne af søgningen i ind- og udrejsesystemet, og, hvor dette er relevant, om varigheden af det ophold, der er tilladt ifølge visummet. Tredjelandsstatsborgeren kan også anmode om, at datoen og stedet for ind- eller udrejse registreres skriftligt."

4)           Følgende indsættes som artikel 7a:

"Artikel 7a

Ind- og udrejsekontrol af registrerede rejsende og brug af automatiserede grænsekontrolsfaciliteter

1. Uanset artikel 7, stk. 3, litra a), omfatter kontrol af registrerede rejsende ikke undersøgelse af de aspekter, der henvises til i artikel 7, stk. 3, litra a), nr. ii), iv) og v). Kontrol af registrerede rejsende kan foretages ved hjælp af automatiserede grænsekontrolfaciliteter under tilsyn af en grænsevagt.

Hvis det ved en kontrol foretaget ved hjælp af automatiserede grænsekontrolfaciliteter afsløres, at tredjelandsstatsborgeren ikke er en registreret rejsende, eller at en eller flere indrejsebetingelser ikke er opfyldt, skal den pågældende tredjelandsstatsborger underkastes en kontrol i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, litra a).

2. Hvad angår tredjelandsstatsborgere, hvis fingeraftryk er lagret i VIS eller på et rejsedokument, fra hvilket grænsevagten teknisk og juridisk set har adgang til fingeraftrykkene, kan der foretages indgående indrejsekontrol ved hjælp af automatiserede grænsekontrolfaciliteter i kombination med selvbetjeningskiosker for at undersøge de aspekter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3, litra a), nr. ii), iv) og v). Denne proces skal overvåges og afsluttes med grænsevagtens individuelle beslutning om at tillade eller afvise indrejse.

3. Uanset artikel 7, stk. 3, litra b), nr. ii), kan der foretages indgående udrejsekontrol af registrerede rejsende og af personer, hvis fingeraftryk er lagret i VIS eller på et rejsedokument, fra hvilket grænsevagten teknisk og juridisk set har adgang til fingeraftrykkene, ved hjælp af automatiserede grænsekontrolfaciliteter under tilsyn af en grænsevagt."

5)           I artikel 8, affattes stk. 3 således:

"3.        Selv i tilfælde af lempet kontrol indfører grænsevagten både ind- og udrejseoplysninger i ind- og udrejsesystemet, jf. artikel 5a. Hvis oplysninger ikke kan indføres elektronisk, skal de indføres manuelt.

Uanset artikel 5a kan ind- og udrejseoplysninger, i tilfælde af at det er teknisk umuligt, eller at ind- og udrejsesystemet svigter, lagres lokalt og indføres i ind- og udrejsesystemet, så snart det er blevet teknisk muligt, eller fejlen er udbedret."

6)           I artikel 9 foretages følgende ændringer:

a)           stk. 2, litra a), affattes således:

"a) Personer, der har ret til fri bevægelighed i henhold til EU-retten, og registrerede rejsende kan benytte de baner, der er angivet med skiltene i del A og B i bilag III. Hvis de er indehavere af biometriske pas, kan de også benytte de baner, der er angivet med skiltene i del D i bilag III"

b)           Som stk. 6 tilføjes:

"6. Hvis medlemsstaterne beslutter at anvende automatiserede grænsekontrolfaciliteter, skal de anvende skiltene i del D i bilag III til at angive de respektive baner.

7)           Artikel 10 udgår.

8)           Artikel 11 affattes således:

"Artikel 11

Formodning for så vidt angår opfyldelse af betingelserne for opholdets varighed

1. Hvis der ikke findes en indrejsefil i ind- og udrejsesystemet for en tredjelandsstatsborger, som befinder sig på en medlemsstats område, eller hvis indrejsefilen for tredjelandsstatsborgeren ikke omfatter en udrejsedato efter udløbet af det tilladte ophold, kan de kompetente myndigheder have en formodning om, at tredjelandsstatsborgeren ikke eller ikke længere opfylder de regler for varighed af ophold, der gælder på medlemsstaternes område.

2. Formodningen i stk. 1 kan afkræftes ved, at tredjelandsstatsborgeren fremlægger et hvilket som helst troværdigt bevismiddel, f.eks. transportbilletter eller bevis for tilstedeværelse uden for medlemsstatens område, som viser, at den pågældende har overholdt reglerne for varigheden af et kortvarigt ophold.

Formodningen kan ligeledes afkræftes ved, at tredjelandsstatsborgeren fremlægger et hvilket som helst troværdigt bevismiddel for, at vedkommende har ret til fri bevægelighed i henhold til EU-retten.

I sådanne tilfælde skal de kompetente myndigheder om nødvendigt oprette en sagsmappe i ind- og udrejsesystemet for den pågældende person og oprette en indrejsefil, ajourføre den seneste indrejsefil ved, udover de oplysninger der er omhandlet i artikel 11 og 12 i [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger om tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser], at indlæse følgende oplysninger, eller slette en eksisterende sagsmappe:

a)         datoen for tredjelandsstatsborgerens passage af en af medlemsstaternes ydre grænser med henblik på ind- eller udrejse samt grænseovergangsstedet

b)         myndigheden, der indlæste oplysningerne

c)         datoen for indlæsning af oplysningerne

d)         den nye dato for, hvornår tilladelsen til at opholde sig udløber.

3.         Hvis formodningen i stk. 1 ikke afkræftes, kan de kompetente myndigheder udvise tredjelandsstatsborgeren fra de pågældende medlemsstaters område.

En tredjelandsstatsborger, som hævder at have ret til fri bevægelighed ifølge EU-retten, men ikke kan bevise det, kan kun udvises af de kompetente grænse- og indvandringsmyndigheder i den pågældende medlemsstat, jf. direktiv 2004/38/EF."

9)           I bilag II udgår litra f)

10)         Bilag III ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning

11)         Bilag IV udgår

12)         Bilag VIII udgår.

Artikel 2

Schengeneksekutivkomitéens afgørelse af 21. november 1994 ((SCH/Com-ex (94) 16 rev.) ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på datoen i artikel 48 i [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger om tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser] og i artikel 64 i [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX om indførelse af et program for registrerede rejsende]. [concrete dates will be inserted when possible]

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne                    På Rådets vegne

Formand                                                        Formand

Bilag

I bilag III til forordning (EF) nr. 562/2006 tilføjes følgende del D.

"DEL D

Del D1: Baner med automatiseret grænsekontrol for borgere fra EU/EØS/CH

[EU / EEA / CH CITIZENS = Borgere i EU/EØS/CH]

Der kræves ingen stjerner for Schweiz, Liechtenstein, Norge og Island

Del D2: Baner med automatiseret grænsekontrol for tredjelandsstatsborgere

[THIRD-COUNTRY NATIONALS = TREDJELANDSSTATSBORGERE]

Der kræves ingen stjerner for Schweiz, Liechtenstein, Norge og Island

Del D3: Baner med automatiseret grænsekontrol for alle pas

[ALL-PASSPORTS = ALLE PAS]

Der kræves ingen stjerner for Schweiz, Liechtenstein, Norge og Island"

[1]               EUT L 105 af 13.4..2006, s. 1.

[2]               EUT L 405 af 30.12.2006, s. 1.

Top