EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0726

Forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om integritet og gennemsigtighed på energimarkederne

/* KOM/2010/0726 endelig udg.- COD 2010/0363 */

52010PC0726

Forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om integritet og gennemsigtighed på energimarkederne /* KOM/2010/0726 endelig udg.- COD 2010/0363 */


[pic] | EUROPA-KOMMISSIONEN |

Bruxelles, den 8.12.2010

KOM(2010) 726 endelig

2010/0363 (COD)

Forslag

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om integritet og gennemsigtighed på energimarkederne

{SEK(2010) 1510 endelig}{SEK(2010) 1511 endelig}

BEGRUNDELSE

BAGGRUNDEN FOR FORSLAGET

Et positivt resultat af de seneste 10 års liberalisering af elektricitets- og gasmarkedet har været udviklingen af elektricitetsudvekslinger og standardiserede OTC-kontrakter, som tiltrækker en lang række aktører, som f.eks. producenter og leverandører, store energibrugere, handlende, finansielle institutioner og andre handelsformidlere.

Konkurrencedygtige og integrerede europæiske energimarkeder fremmer innovation og effektivitet. Dybe og likvide engrosmarkeder for gas og elektricitet giver erhvervslivet tillid til, at de kan reagere fleksibelt på ændringer i markedsforhold, hvilket fremmer investeringen i ny produktion og infrastruktur, som er nødvendig som led i omlægningen af den europæiske energiforsyning. Kurserne på engrosmarkederne bestemmer også husstandenes og erhvervslivets energiudgifter.

Derfor skal borgerne, erhvervslivet og myndighederne have tillid til disse engrosenergimarkeders integritet. Hvis der ikke gøres noget effektivt ved det, undergraver potentialet for illoyal handelspraksis borgernes tillid, afskrækker investorerne, øger svingningerne i energipriserne og kan føre til højere energipriser generelt.

Kommissionen anmodede i december 2007 Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR) og Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Elektricitet og Gas (ERGEG) om rådgivning om spørgsmål vedrørende engrosenergimarkedernes gennemsigtighed og markedsmisbrug. De svarede, at Kommissionen bør overveje at udarbejde og evaluere forslag om en grundlæggende skræddersyet ramme for markedsmisbrug i lovgivningen for energisektoren for alle elektricitets- og gasprodukter, som ikke er omfattet af direktivet om markedsmisbrug[1]. Dette råd var et resultat af deres konstateringer af, at den nuværende ordning har ført til huller i de gældende bestemmelser og graden af gennemsigtighed.

HØRING AF INTERESSEREDE PARTER

Generaldirektoratet for Energi (det daværende GD TREN) afholdt i maj 2009 en workshop for at indhente de interesserede parters synspunkter og drøfte, hvordan man bedst fastlægger en overvågningsordning med henblik på at sikre integritet og gennemsigtighed på energimarkederne. Der blev afholdt endnu en workshop i oktober 2009 med bred deltagelse fra branchen, og de centrale elementer til en sektorspecifik ordning for markedsintegritet blev fremlagt.

Generaldirektoratet for Energi forelagde et udkast til et oplæg[2] under Det Europæiske Elektricitetreguleringsforum i december 2009 (Firenzeforummet) og under Det Europæiske Gasreguleringsforum (Madridforummet) i januar 2010. De interesserede parter blev anmodet om at indsende deres forslag og synspunkter med hensyn til de fremlagte politiske løsningsmodeller inden februar 2010. En offentlig høring af de interesserede parter fandt sted i perioden fra den 31. maj 2010 til den 23. juli 2010.

Alle oplysninger om høringsprocessen og de dokumenter og fremlæggelser, som blev anvendt på møderne med de interesserede parter, er blevet offentliggjort på GD ENER’s websted[3].

KONSEKVENSANALYSE

Dette forslag ledsages af en konsekvensanalyse, hvori de løsningsmodeller der kan sikre integritet og gennemsigtighed på energimarkedet, undersøges nærmere. Konsekvensanalysen findes på Kommissionens websted[4].

FORSLAGENES RETLIGE ASPEKTER

Retsgrundlag

Forslaget er baseret på artikel 194, stk. 2, i TEUF. Denne artikel fastsætter, at Unionens politik på energiområdet som led i det indre markeds oprettelse og funktion bl.a. sigter mod at sikre energimarkedets funktion, og den er derfor det mest hensigtsmæssige retsgrundlag for en forordning på dette område.

En forordning er den mest hensigtsmæssige retsakt til indførelse af ensartede bestemmelser for grænseoverskridende energimarkeder med en europæisk overvågningsfunktion og koordineret håndhævelse i alle medlemsstaterne.

Subsidiaritet og proportionalitet

Subsidiaritetsprincippet

Subsidiaritetsprincippet i henhold til artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union finder anvendelse, såfremt forslaget ikke henhører under EU’s enekompetence.

Engrosenergimarkederne er vigtige for europæernes velfærd og europæiske virksomheders konkurrenceevne, samt for at EU’s energipolitik kan blive vellykket. De finansielle reguleringsmyndigheder og energireguleringsmyndighederne gjorde det i deres rådgivning til Kommissionen klart, at de ikke effektivt kan behandle problemerne med markedsmisbrug på grund af en kombination af informationssvigt og ufuldstændig regulering.

EU’s energimarkeder går i stigende grad på tværs af de nationale grænser med hensyn til, hvor handelen sker, og hvor produktionen og forbruget finder sted. Derfor fastsættes priserne på grundlag af udbud og efterspørgsel i flere lande[5]. En markedskobling mellem elektricitetsudveksling i EU[6] , som forventes at være på plads i 2015, vil styrke dette, og det vil overgangen til gashandel på grundlag af knudepunkter ligeledes sammen med tilgangs-/ afgangsgastransmissionstakster.

Endvidere omfatter engrosenergimarkederne organiserede udvekslinger og OTC-handler. Navnlig OTC-transaktioner indgås ofte uden for det land, som handlerne vedrører. Sådanne handler påvirker også handelen på elektricitetsbørser. Det er klart, at markedsmisbrug på et bestemt marked ikke begrænses til en enkelt medlemsstat, den vil uundgåeligt få indvirkning i hele EU, ligesom konkurrenceskadelig adfærd på energimarkederne kan påvirke handelen mellem medlemsstaterne og kunderne på hele det indre marked [7].

Derfor er der behov for ensartede bestemmelser for hele det indre marked og en mekanisme, der giver myndighederne adgang til oplysninger fra hele EU med henblik på fuldt ud at forstå markedsudviklingen.

Der gøres på nationalt plan forsøg på at gennemføre en overvågning af energimarkederne[8]. På grund af organisationen af energimarkederne bliver det svært for de enkelte medlemsstater at få adgang til de oplysninger, der er nødvendige for at sikre, at markedsmisbrug afsløres og forhindres effektivt. Uden en EU-indsats kunne disse initiativer ødelægge og udsætte markedsdeltagerne for modstridende og ukoordinerede ordninger.

Det er som følge af problemets grænseoverskridende karakter klart, at en EU-indsats spiller en væsentlig rolle med henblik på at sikre de europæiske energimarkeders integritet. En EU-koordination kan sikre, at fordelene ved det indre energimarked ikke går tabt som følge af en markedsadfærd, som undergraver borgernes og erhvervslivets tillid til prisfastlæggelsen, når adfærden forekommer i en anden medlemsstat end i det land, hvor virkningerne af den mærkes.

Forordningen vil skabe en ramme, der fastsætter bestemmelser, som er ensartede og tilpasset energimarkedernes særlige egenskaber, og som udformes, således at de afslører og forhindrer markedsmisbrug effektivt. Den omfatter oprettelse af Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (agenturet)[9], som samarbejder tæt med de nationale regulerende myndigheder, der er fastsat i henhold til direktiv 2009/72/EF og direktiv 2009/73/EF, og med andre kompetente myndigheder om at overvåge elektricitets- og gasmarkederne og sikre, at de håndhæves på en effektiv og koordineret måde.

Medlemsstaternes myndigheder har ikke blot en direkte interesse i resultaterne på deres markeder, de giver også en vigtig forståelse af udviklingen i markedsresultaterne inden for deres kompetenceområde. Derfor vil overholdelse af subsidaritetsprincippet være et centralt led med hensyn til at sikre, at EU-indsatsen bliver effektiv. Denne forordning vil bidrage til at fremme en mere effektiv overvågning på nationalt plan ved at give de nationale myndigheder adgang til omfattende data og sikre, at agenturet tilvejebringer den relevante EU-holdning til elektricitets- og gasmarkeder samt den nødvendige ekspertise i driften af de europæiske elektricitets- og gasmarkeder og systemer.

Proportionalitetsprincippet

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. artikel 3, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union, får forslaget ikke ud over, hvad der er nødvendigt, særlig i dets virkning på dem, der handler med engrosenergiprodukter, for at nå det tilsigtede mål, som er at sikre et velfungerende indre energimarked ved at sikre integritet og gennemsigtighed på energimarkederne.

Detaljeret redegørelse

Klare og ensartede bestemmelser

Forordningen fastsætter bestemmelser, som klart og tydeligt forbyder markedsmisbrug på engrosmarkederne for elektricitet og tilknyttede produkter og på engrosmarkederne for naturgas og tilknyttede produkter. Bestemmelserne omfatter klare forbud mod handel på grundlag af intern viden og kursmanipulation. Bestemmelserne er formuleret på en sådan måde, at de er i overensstemmelse med direktivet om markedsmisbrug, og de finder ikke anvendelse på finansielle instrumenter, som allerede er omfattet af dette direktiv.

Derfor bliver de huller, som CESR og ERGEG har påvist, udfyldt, og markedsmisbrug bliver udtrykkeligt forbudt på engrosenergimarkeder.

Fleksible og forenelige bestemmelser

Forordningen giver mulighed for at uddybe disse bestemmelser i delegerede retsakter fra Kommissionen. Branchens reaktioner på den offentlige høring var positive over for denne tilgang, som gør det muligt at tage hensyn til de særlige egenskaber på energimarkederne, som er under forandring. Her er det vigtigt, at vedtagelsen af netregler i lovgivningen for den tredje energiliberaliseringspakke vil føre til mange ændringer af den måde, som de grænseoverskridende markeder fungerer på. Denne tilgang vil give de finansielle reguleringsmyndigheder mulighed for at medtage sådanne detaljerede bestemmelser i anvendelsen af direktivet om markedsmisbrug på finansielle instrumenter vedrørende energi.

Foranstaltninger til effektiv afsløring og forhindring

Markedsovervågning

For at afsløre markedsmisbrug er der behov for en markedsovervågningsmyndighed, som fungerer effektivt, og som har rettidig adgang til fuldstændige transaktionsdata. Markedsovervågning på EU-plan kan foregå ud fra en helhedsbaseret vinkel, som er nødvendig ved overvågningen af energimarkederne. Agenturet for Samarbejde mellem Energimyndigheder (agenturet) har den nødvendige ekspertise inden for energimarkeder samt institutionelle forbindelser med nationale energireguleringsmyndigheder til at kunne spille denne rolle.

Forordningen fastsætter, at agenturet skal indsamle, gennemgå og udveksle data fra engrosenergimarkeder. Medlemsstaternes myndigheder, herunder nationale regulerende myndigheder, finansielle reguleringsmyndigheder og konkurrencemyndigheder, har en direkte interesse i markedsresultaterne og kan skabe en afgørende forståelse for markederne inden for deres kompetenceområde. Derfor er et samarbejde mellem agenturet og nationale myndigheder af afgørende betydning for den planlagte overvågning.

Dataindberetning

I henhold til forordningen skal markedsdeltagerne give agenturet en oversigt over deres transaktioner med engrosenergiprodukter. Formen, indholdet og fristen for de oplysninger, der skal indberettes, fastlægges i delegerede retsakter fra Kommissionen. De bliver baseret på et udkast til retningslinjer fra agenturet. Retningslinjerne vil skabe flere muligheder for at indberette data. Dette vil aflaste markedsdeltagerne, og man vil undgå at pålægge virksomheder, som er omfattet af direktivet om markedsmisbrug, en forpligtelse til dobbeltrapportering.

Undersøgelse og håndhævelse

Markedsovervågningen bliver ledsaget af en effektiv undersøgelse, hvor der er mistanke om markedsmisbrug, og der idømmes om nødvendigt passende sanktioner. Forordningen tildeler de nationale regulerende myndigheder den førende rolle i denne forbindelse, idet medlemsstaterne skal give dem de nødvendige beføjelser til at undersøge et formodet markedsmisbrug og fastsættes hensigtsmæssige regler for de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af forordningen.

Forordningen anerkender også, at energimarkedernes grænseoverskridende karakter betyder, at samarbejde bliver afgørende. Her tildeles agenturet en vigtig rolle. Den skal i tæt samarbejde med energireguleringsmyndighederne og de finansielle tilsynsmyndigheder sørge for, at der anvendes en ensartet tilgang til formodet markedsmisbrug, og gøre de nationale regulerende myndigheder opmærksom på potentielt markedsmisbrug samt lette informationsudveksling.

Denne koordinationsrolle bliver særlig vigtig, når en undersøgelse omfatter flere medlemsstater, eller når det er uklart, om det formodede markedsmisbrug rent faktisk fandt sted. Forordningen giver mulighed for at oprette en undersøgelsesgruppe, som koordineres af agenturet, men består af repræsentanter for de berørte nationale regulerende myndigheder.

KONSEKVENSER FOR BUDGETTET

Den vedføjede finansieringsoversigt indeholder en oversigt over virkningerne af dette forslag.

2010/0363 (COD)

Forslag

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om integritet og gennemsigtighed på energimarkederne

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 194, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen[10],

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[11],

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget[12],

efter den almindelige lovgivningsprocedure og

Og ud fra følgende betragtninger:

1. Det er vigtigt at sikre, at forbrugerne har tillid til elektricitets- og gasmarkedernes integritet, og at de priser, der fastsættes på engrosenergimarkederne, afspejler et rimeligt samspil mellem udbud og efterspørgsel.

2. Rådgivning fra Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg og Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Elektricitet og Gas har bekræftet, at den gældende lovgivnings anvendelsesområde ikke med sikkerhed løser problemerne på elektricitets- og gasmarkederne, og det anbefales at overveje en passende lovramme for energisektoren, som forebygger markedsmisbrug.

3. Energimarkederne er i stigende grad indbyrdes forbundet i EU. Markedsmisbrug i én medlemsstat påvirker engrospriserne for elektricitet og gas på tværs af de nationale grænser. Derfor kan spørgsmålet om at sikre markedernes integritet ikke kun være op til de enkelte medlemsstater.

4. Engrosenergimarkeder omfatter både råvaremarkeder og derivatmarkeder, og prisdannelsen i de to sektorer er indbyrdes forbundet.

5. Overvågningen af energimarkedet har hidtil været medlemsstats- og sektorspecifik. Dette kan afhængigt af den overordnede markedsramme og lovgivningen på området medføre, at handelen er underlagt flere jurisdiktioner, således at overvågningen udføres af flere forskellige myndigheder, som kan befinde sig i forskellige medlemsstater. Det kan medføre uklarhed om, hvem der har ansvaret, og det kan endog føre til en situation, hvor der ikke findes overvågning.

6. På en række af de vigtigste energimarkeder er adfærd, som undergraver energimarkedets integritet, på nuværende tidspunkt ikke klart forbudt.

7. Handel med både derivater og råvarer finder sted på engrosenergimarkederne. Det er derfor vigtigt, at derivat- og råvaremarkedernes definitioner af markedsmisbrug, som omfatter insiderhandel og kursmanipulation, er indbyrdes forenelige.

8. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling[13] og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet[14] anerkender, at lige adgang til information om systemets aktuelle fysiske kapacitet og effektivitet er en forudsætning for, at alle markedsdeltagerne kan vurdere den generelle efterspørgsels- og udbudssituation og afdække årsagerne til bevægelser i engrosprisen.

9. Det bør klart forbydes at benytte eller forsøge at benytte intern viden til at handle for egen eller for tredjemands regning. Brug af intern viden kan bestå i at handle med engrosenergiprodukter, hvis den pågældende ved eller burde vide, at der er tale om intern viden.

10. Manipulation på engrosenergimarkeder består i kunstigt at få kurserne til at ligge på et niveau, som ikke er berettiget af den faktiske rådighed over og de faktiske omkostninger til produktions-, lager-, oplagrings- og transportkapacitet samt efterspørgslen.

11. Det er nødvendigt at definere intern viden og kursmanipulation nærmere under hensyntagen til de særlige kendetegn ved engrosenergimarkederne, som er dynamiske og under forandring. Kommissionen bør have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, jf. traktatens artikel 290, vedrørende sådanne detaljerede bestemmelser.

12. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder[15] fremmer målene i traktatens artikel 194. Havde denne artikel været i kraft, da forordning (EF) nr. 713/2009 blev vedtaget, ville den have været retsgrundlag for oprettelsen af Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder.

13. En effektiv markedsovervågning er vigtig for at afsløre og forhindre markedsmisbrug på engrosenergimarkeder. Agenturet er bedst i stand til at udføre en sådan overvågning, da det har både overblikket over EU's elektricitets- og gasmarkeder og den nødvendige ekspertise i driften af de europæiske elektricitets- og gasmarkeder og systemer i EU. Da de nationale regulerende myndigheder har et væsentligt kendskab til udviklingen på energimarkederne i deres medlemsstat, bør de spille en vigtig rolle i sikringen af en effektiv markedsovervågning.

14. En effektiv markedsovervågning kræver regelmæssig adgang til registre over transaktioner. Derfor skal markedsdeltagere, som handler med engrosenergiprodukter, have pligt til at indsende sådanne oplysninger til agenturet.

15. For at sikre den nødvendige fleksibilitet i indsamlingen af oplysninger om transaktioner med engrosenergiprodukter bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til traktatens artikel 290, som fastsætter formen og indholdet af samt fristen for de oplysninger, som markedsdeltagerne skal indsende. Indberetningskravet bør ikke skabe unødvendige omkostninger for markedsdeltagerne. Personer, som har indberettet transaktioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter[16] og til transaktionsregistre og kompetente myndigheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. ---/---- om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre, bør ikke underlægges yderligere rapporteringsforpligtelser i denne forordning.

16. For at lette en effektiv overvågning af alle aspekter af handel med engrosenergiprodukter bør agenturet oprette mekanismer, der giver andre relevante myndigheder, særlig Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA), der er oprettet ved forordning (EU) nr. ---/---- om oprettelse af en europæisk værdipapirtilsynsmyndighed [ESMA-forordningen - Kommissionens forslag 2009/0144 (COD)], nationale regulerende myndigheder, medlemsstaternes kompetente finansmyndigheder og konkurrencemyndigheder samt andre relevante myndigheder, adgang til oplysninger, som agenturet modtager om transaktioner på engrosenergimarkederne.

17. Agenturet bør sikre den operationelle sikkerhed for de data, som det modtager, forhindre uautoriseret adgang til de oplysninger, som agenturet opbevarer, og etablere procedurer, som sikrer, at de data, det indsamler, ikke misbruges af personer med autoriseret adgang til dem. Agenturet bør også sikre sig, at de myndigheder, som har adgang til de data, agenturet opbevarer, er i stand til at opretholde et lige så højt sikkerhedsniveau.

18. Hvis oplysningerne ikke er forretningsmæssigt følsomme, bør agenturet kunne stille dem til rådighed for markedsdeltagerne og den brede offentlighed. En sådan gennemsigtighed kan bidrage til at skabe tillid til markedet og tilvejebringe viden om, hvordan engrosenergimarkeder fungerer.

19. De nationale regulerende myndigheder bør have ansvaret for, at denne forordning håndhæves i medlemsstaterne. Med henblik herpå bør de have de nødvendige undersøgelsesbeføjelser til, at de kan udføre denne opgave på en effektiv måde.

20. Agenturet bør sikre, at anvendelsen af denne forordning koordineres på EU-plan, og at den er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug)[17]. Da markedsmisbrug på engrosenergimarkeder ofte berører flere medlemsstater, bør agenturet spille en vigtig rolle i sikringen af, at undersøgelserne gennemføres på en effektiv og sammenhængende måde. Derfor bør det være i stand til at koordinere arbejdet i undersøgelsesgrupperne, som består af repræsentanter for de berørte nationale regulerende myndigheder og, hvis relevant, andre myndigheder.

21. De nationale regulerende myndigheder og de kompetente finansmyndigheder bør samarbejde om at følge en koordineret strategi for afhjælpning af problemet med markedsmisbrug på engrosenergimarkeder, som omfatter både råvare- og derivatmarkeder.

22. Det er vigtigt, at de, der modtager fortrolige oplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning, pålægges tavshedspligt.

23. Det er vigtigt, at sanktionerne for overtrædelse af denne forordning står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning samt afspejler overtrædelsernes grovhed og den eventuelle fortjeneste ved at handle på grundlag af intern viden og kursmanipulation. I erkendelse af det samspil, der er mellem handel med afledte elektricitets- og gasprodukter og handel med elektricitet og gas som sådan, bør sanktionerne for overtrædelse af denne forordning rettes ind efter de sanktioner, medlemsstaterne vedtager til gennemførelse af direktiv 2003/6/EF.

24. Målet for denne forordning, nemlig at indføre harmoniserede bestemmelser, som sikrer gennemsigtighed og integritet på energimarkederne, kan ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men kan bedre nås på EU-plan; EU kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går forordningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand, anvendelsesområde og sammenhæng med anden EU-lovgivning

Denne forordning fastsætter bestemmelser, der forbyder markedsmisbrug på engrosenergimarkeder, og som er i overensstemmelse med bestemmelserne for finansmarkeder. Den pålægger agenturet at overvåge engrosenergimarkederne.

Denne forordning finder anvendelse på handel med engrosenergiprodukter. Bestemmelserne i artikel 3 og artikel 4 finder ikke anvendelse på engrosenergiprodukter, som er finansielle instrumenter, og som er omfattet af bestemmelserne i artikel 9 i direktiv 2003/6/EF. Denne forordning indskrænker ikke anvendelsen af direktiv 2003/6/EF, direktiv 2004/39/EF eller den europæiske konkurrencelovgivning på den praksis, som er omfattet af denne forordning.

Agenturet, de nationale regulerende myndigheder og de kompetente finansmyndigheder samarbejder om at sikre, at der følges en koordineret strategi for håndhævelse af de relevante bestemmelser, hvor foranstaltningerne vedrører såvel et eller flere finansielle instrumenter, der er omfattet af bestemmelserne i artikel 9 i direktiv 2003/6/EF, som et eller flere engrosenergiprodukter, der er omfattet af bestemmelserne i artikel 3 og 4.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

25. “intern viden”: specifik viden, som ikke er blevet offentliggjort, som direkte eller indirekte vedrører et eller flere engrosenergiprodukter, og som, hvis den blev offentliggjort, mærkbart ville kunne påvirke kursen på disse engrosenergiprodukter.

I forbindelse med anvendelsen af første afsnit er viden, som en rimelig markedsdeltager ville kunne anvende som en del af grundlaget for hans beslutning om at indgå i en transaktion vedrørende et engrosenergiprodukt, viden, som, hvis den blev offentliggjort, mærkbart ville kunne påvirke kursen på disse engrosenergiprodukter. Sådan viden omfatter viden vedrørende kapaciteten af produktions-, lager-, forbrugs eller transmissionsanlæg for elektricitet eller naturgas samt viden, som skal offentliggøres i henhold til lovgivning eller administrative bestemmelser på EU-plan eller nationalt plan, markedsregler og aftaler eller sædvane på det pågældende engrosenergimarked.

Eksempelvis kan oplysninger, som skal offentliggøres i henhold til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 714/2009 eller forordning (EF) nr. 715/2009, herunder retningslinjer og netregler, som vedtages i henhold til disse forordninger, være intern viden.

26. “kursmanipulation”:

a) indgåelse i transaktioner eller afgivelse af handelsordrer for engrosenergiprodukter:

– som giver eller kan give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på engrosenergiprodukter, eller

– hvorved en person eller flere personer i fællesskab sikrer eller forsøger at sikre, at kursen på et eller flere engrosenergiprodukter ligger på et unormalt eller kunstigt niveau, medmindre den, der har indgået i transaktionerne eller har afgivet handelsordrerne, godtgør, at begrundelsen for at indgå i sådanne transaktioner eller ordrer er legitim, og at disse transaktioner eller handelsordrer er i overensstemmelse med accepteret markedspraksis på det pågældende engrosenergimarked, eller

– hvorved der benyttes eller forsøges benyttet fingererede planer eller alle andre former for bedrag eller påfund

b) udbredelse af oplysninger, der giver eller kan give urigtige eller vildledende signaler om engrosenergiprodukterne, herunder spredning af rygter og urigtige eller vildledende nyheder, når den person, der har spredt dem, vidste eller burde have vidst, at oplysningerne var urigtige eller vildledende. Når det er journalister, der som led i deres erhvervsmæssige aktivitet udbreder sådanne oplysninger, skal forholdet vurderes under hensyn til de regler, der gælder for deres erhverv, medmindre disse personer direkte eller indirekte drager fordel eller får udbytte af udbredelsen af de pågældende oplysninger.

Eksempelvis udgør det kursmanipulation at give det indtryk, at den elproduktionskapacitet eller den gasmængde eller den transmissionskapacitet, der er til rådighed, er en anden end den kapacitet, som reelt er til rådighed.

27. “forsøg på kursmanipulation”:

a) indgåelse i en transaktion, afgivelse af handelsordrer eller udførelse af enhver anden handling vedrørende et engrosenergiprodukt i den hensigt:

– at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på engrosenergiprodukter

– at sikre, at kursen på et eller flere engrosenergiprodukter ligger på et unormalt eller kunstigt niveau, eller

– at benytte fingererede planer eller alle andre former for bedrag eller påfund vedrørende et engrosenergiprodukt

b) udbredelse af oplysninger gennem medierne, herunder internettet, eller ved andre metoder i den hensigt at give urigtige eller vildledende signaler om engrosenergiprodukter.

28. “engrosenergiprodukter”: de følgende kontrakter og derivater, uanset hvor og hvordan de handles:

a) kontrakter om levering af naturgas eller elektricitet

b) derivater vedrørende naturgas eller elektricitet

c) kontrakter vedrørende transport af naturgas eller elektricitet

d) derivater vedrørende transport af naturgas eller elektricitet.

Kontrakter om levering af naturgas eller elektricitet til de endelige forbrugere er ikke engrosenergiprodukter.

29. “engrosenergimarked”: ethvert marked inden for EU, hvor der handles med engrosenergiprodukter

30. “kompetent finansmyndighed”: en kompetent myndighed, der er udpeget i henhold til proceduren i artikel 11 i direktiv 2003/6/EF

31. “national regulerende myndighed”: en national regulerende myndighed, der er udpeget i henhold til artikel 35, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF[18] eller artikel 39, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF[19]

32. “transmissionsystemoperatør”: har samme betydning som fastsat i artikel 2, nr. 4, i direktiv 2009/72/EF og artikel 2, nr. 4, i direktiv 2009/73/EF.

Artikel 3

Forbud mod insiderhandel og forpligtelse til at offentliggøre intern viden

33. Det er forbudt personer, som er i besiddelse af intern viden vedrørende et engrosenergiprodukt:

a) at benytte denne viden ved direkte eller indirekte, for egen eller tredjemands regning at erhverve eller afhænde eller forsøge at erhverve eller afhænde engrosenergiprodukter, som denne viden vedrører

b) at meddele denne interne viden til andre, medmindre det sker som et normalt led i udøvelsen af deres beskæftigelse, erhverv eller funktioner. I så fald skal denne viden offentliggøres i sin helhed. Hvis offentliggørelsen sker bevidst, skal denne viden stilles til rådighed for alle personer samtidig. Når det sker ubevidst, skal den pågældende viden stilles til rådighed for alle personer hurtigst muligt efter den ubevidste offentliggørelse. Dette punkt finder ikke anvendelse, hvis den person, der modtager den interne viden, er pålagt tavshedspligt, uanset om denne pligt er fastsat ved lov, administrative bestemmelser, vedtægter eller en kontrakt.

c) på grundlag af intern viden at opfordre eller overtale andre til at erhverve eller afhænde engrosenergiprodukter, som denne viden vedrører.

34. Forbuddet i stk. 1 finder anvendelse på følgende personer, som er i besiddelse af intern viden vedrørende et engrosenergiprodukt:

a) medlemmer af en virksomheds administrations-, ledelses- eller tilsynsorganer

b) personer, som har kapitalinteresser i en virksomhed

c) personer, som har adgang til denne viden i kraft af deres beskæftigelse, erhverv eller funktioner

d) personer, som er kommet i besiddelse af den pågældende viden ved strafbare handlinger

e) personer, som ved eller burde vide, at det drejer sig om intern viden.

35. Når en person, som er i besiddelse af intern viden vedrørende et engrosenergiprodukt, er en juridisk person, gælder forbuddet i stk. 1 også de fysiske personer, der medvirker ved afgørelsen om at gennemføre transaktionen for den pågældende juridiske persons regning.

36. Markedsdeltagerne skal offentliggøre intern viden om virksomheder eller anlæg, som den pågældende deltager ejer eller kontrollerer, eller hvis driftsforhold deltageren enten helt eller delvist er ansvarlig for. Sådan viden omfatter oplysninger om kapaciteten af produktions-, lager-, forbrugs- eller transmissionanlæg for elektricitet eller naturgas.

En markedsdeltager kan på eget ansvar udsætte offentliggørelsen af intern viden for ikke at skade sine berettigede interesser, forudsat at dette ikke vil kunne vildlede offentligheden, og at markedsdeltageren kan sikre, at denne viden behandles fortroligt, samt at han ikke træffer beslutninger vedrørende handel med engrosenergiprodukter på grundlag af denne viden. Markedsdeltageren skal stille denne viden til rådighed for agenturet og den relevante nationale regulerende myndighed under hensyntagen til bestemmelserne i artikel 7, stk. 4.

Første og andet afsnit berører ikke en markedsdeltagers forpligtelser i henhold til direktiv 2009/72/EF, direktiv 2009/73/EF, forordning (EF) nr. 714/2009 og forordning (EF) nr. 715/2009, herunder retningslinjer og netregler, som vedtages i henhold til disse direktiver og forordninger, særlig vedrørende fristen og metoden for offentliggørelse af oplysningerne.

37. Denne artikel finder ikke anvendelse på transaktioner, der gennemføres for at opfylde en forpligtelse til at erhverve eller afhænde engrosenergiprodukter, når denne forpligtelse er blevet bindende og er baseret på en aftale, som er indgået, før der er opnået intern viden.

Stk. 1, litra a) og c), finder ikke anvendelse på transmissionsystemoperatører, når de køber gas eller elektricitet for at garantere, at systemet fungerer sikkert, i overensstemmelse med deres forpligtelse i henhold til artikel 12, litra d) og e), i direktiv 2009/72/EF eller artikel 13, stk. 1, litra a) og c), i direktiv 2009/73/EF.

Artikel 4

Forbud mod kursmanipulation

Det er forbudt at deltage i eller forsøge at deltage i kursmanipulation på engrosenergimarkeder.

Artikel 5

Uddybning af definitionerne af intern viden og kursmanipulation

38. For at tage højde for den fremtidige udvikling på engrosenergimarkederne vedtager Kommissionen delegerede retsakter i henhold til artikel 15 og under betingelserne i artikel 16 og 17, om uddybning af definitionerne i artikel 2, nr. 1-5.

39. De delegerede retsakter, der er nævnt i stk. 1, tager mindst højde for:

a) engrosenergimarkeders specifikke funktionsmåde og samspillet mellem råvaremarkeder og derivatmarkeder

b) den potentielle virkning på kurserne på engrosenergimarkeder af en aktuel eller planlagt produktion, anvendelse af transmission eller af oplagringskapacitet eller et aktuelt eller planlagt forbrug

c) netregler og overordnede retningslinjer vedtaget i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 714/2009 og forordning (EF) nr. 715/2009.

Artikel 6

Markedsovervågning

40. Agenturet overvåger handelsaktiviteten inden for engrosenergiprodukter for at afsløre og forhindre handel på grundlag af intern viden og kursmanipulation. Det indsamler data til vurdering og overvågning af engrosenergimarkeder, jf. artikel 7.

41. De nationale regulerende myndigheder samarbejder med agenturet om gennemførelsen af den i stk. 1 omhandlede overvågning af engrosenergimarkederne. I denne forbindelse skal de nationale regulerende myndigheder have adgang til relevante oplysninger, som agenturet har indsamlet i overensstemmelse med stk. 1, jf. dog bestemmelserne i artikel 8, stk. 2.

42. Agenturet forelægger mindst hvert år Kommissionen en rapport om dets aktiviteter i henhold til denne forordning. Rapporterne skal gøre Kommissionen opmærksom på mangler i markedsregler, standarder og procedurer, som kunne gøre det lettere at gennemføre insiderhandel og kursmanipulation eller undergrave det indre marked. Rapporterne kan kombineres med den rapport, der er nævnt i artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 713/2009.

Agenturet kan udarbejde henstillinger vedrørende registreringerne af transaktioner, herunder handelsordrer, som efter agenturets mening er nødvendige for at gennemføre en effektiv overvågning af engrosenergimarkederne. Før det fremsætter henstillingerne bør agenturet høre interesserede parter i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 713/2009. Agenturet hører navnlig ESMA, de nationale regulerende myndigheder og medlemsstaternes kompetente finansmyndigheder.

Artikel 7

Dataindsamling

43. Agenturet skal have en oversigt over transaktioner på engrosenergimarkederne, herunder handelsordrer. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i henhold til artikel 15 og under betingelserne i artikel 16 og 17 om form og indhold af samt fristen for rapporteringen om disse oplysninger, og i givet fald tærsklerne for rapporteringen om transaktioner samt de kontrakttyper, for hvilke der skal indsendes en rapport om transaktionerne.

44. De i stk. 1 omhandlede delegerede retsakter sikrer, at personer, der er nævnt i stk. 3, litra a), b) og c), og som har indsendt en rapport om transaktioner i henhold til direktiv 2004/39/EF[20] eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. ---/---- om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre [forordningen om europæisk markedsinfrastruktur – 2010/0250(COD)], ikke underlægges en forpligtelse til rapportering ud over de forpligtelser, der er fastsat i den lovgivning.

Uden at bestemmelsen i første afsnit indskrænkes, kan der ved de i stk.1 omhandlede delegerede retsakter etableres ikkebindende regler for, hvordan organiserede markeder, handelssystemer ("trade matching"-systemer) eller handelsrapporteringssystemer kan give agenturet registrerede oplysninger om engrosenergitransaktioner.

45. I forbindelse med stk. 1 skal følgende fremsende oplysninger:

a) markedsdeltagere

b) tredjeparter, som handler på vegne af markedsdeltagere

c) organiserede markeder, handelssystemer (“trade matching"-systemer) eller handelsrapporteringssystemer

d) transaktionsregistre, der er registreret eller anerkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. ---/---- [forordningen om europæisk markedsinfrastruktur – 2010/0250(COD)]

e) kompetente myndigheder, som har modtaget disse oplysninger i henhold til bestemmelserne i artikel 25, stk. 3, i direktiv 2004/39/EF eller artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. ---/---- [forordningen om europæisk markedsinfrastruktur – 2010/0250(COD)].

46. Markedsdeltagerne giver agenturet og de nationale regulerende myndigheder oplysninger om kapaciteten af produktions-, lager-, forbrugs- eller transmissionsanlæg for elektricitet eller naturgas med henblik på at overvåge handelen på engrosenergimarkederne.

Kommissionen vedtager delegerede retsakter i henhold til artikel 15 og under betingelserne i artikel 16 og 17 om form og indhold af de oplysninger, som skal indberettes, samt fristen for indberetning.

Artikel 8

Udveksling af oplysninger mellem agenturet og andre instanser

47. Agenturet etablerer mekanismer til udveksling af oplysninger, det modtager i henhold til artikel 6, stk. 1, og artikel 7, med de nationale regulerende myndigheder, medlemsstaternes kompetente finansmyndigheder, medlemsstaternes konkurrencemyndigheder og andre relevante myndigheder. Agenturet giver kun instanser, som har oprettet systemer, der sætter agenturet i stand til at opfylde kravene i artikel 9, stk. 1, adgang til mekanismerne i stk. 1.

48. Transaktionsregistre, som er registreret eller anerkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. ---/---- [forordningen om europæisk markedsinfrastruktur – 2010/0250(COD)], stiller alle oplysninger om engrosenergiprodukter, de har indsamlet, til rådighed for agenturet.

De kompetente finansmyndigheder fremsender til agenturet rapporter om transaktioner med engrosenergiprodukter, som er modtaget i henhold til artikel 25, stk. 3, i direktiv 2004/39/EF, og artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. ---/--- [forordningen om europæisk markedsinfrastruktur – 2010/0250(COD)].

Artikel 9

Databeskyttelse og driftssikkerhed

49. Agenturet sikrer fortrolig behandling og beskyttelse af de oplysninger, det modtager i henhold til artikel 7, samt oplysningernes integritet. Agenturet træffer foranstaltninger med henblik på at forhindre misbrug af oplysningerne i dets systemer.

Agenturet overholder i de relevante tilfælde Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger[21].

Agenturet identificerer kilderne til driftsrisici og reducerer dem ved at udvikle passende systemer, kontroller og procedurer.

50. Agenturet kan træffe afgørelse om at offentliggøre dele af de oplysninger, det er i besiddelse af, forudsat at forretningsmæssigt følsomme oplysninger om individuelle markedsdeltagere eller individuelle transaktioner ikke videregives.

Artikel 10

Gennemførelse af forbud mod markedsmisbrug

51. De nationale regulerende myndigheder sørger for, at de forbud, der er fastsat i artikel 3 og 4, håndhæves.

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale regulerende myndigheder tillægges alle de nødvendige undersøgelsesbeføjelser, for at de kan udøve denne funktion. Disse beføjelser udøves på en rimelig måde. De udøver beføjelserne:

a) direkte

b) i samarbejde med andre myndigheder eller med markedsvirksomheder

c) ved begæring til de kompetente retslige myndigheder.

52. De i stk. 1 omhandlede undersøgelsesbeføjelser omfatter retten til:

a) at få adgang til ethvert relevant dokument i enhver form og at modtage en kopi deraf

b) at indhente oplysninger hos en hvilken som helst person, herunder dem, der senere er involveret i afgivelsen af ordrer eller udførelse af de pågældende operationer, og deres principaler, og eventuelt indkalde dem til høring

c) at gennemføre kontrolundersøgelser på stedet

d) at kræve oplysninger om foreliggende telefonsamtaler og foreliggende datatrafik

e) at kræve ophør med en praksis, der er i strid med bestemmelserne i denne forordning eller de tilknyttede delegerede retsakter

f) at anmode en domstol om fastfrysning og/eller beslaglæggelse af aktiver

g) at kræve nedlagt midlertidigt forbud mod erhvervsvirksomhed.

53. Personer, der som led i deres erhverv gennemfører transaktioner med engrosenergiprodukter, underretter straks den nationale regulerende myndighed, hvis de med rimelighed kan antage, at disse transaktioner er i strid med bestemmelserne i artikel 3 eller 4.

Personer, der som led i deres erhverv gennemfører transaktioner med engrosenergiprodukter, etablerer og ajourfører effektive ordninger og procedurer til at påvise overtrædelser af bestemmelserne i artikel 3 eller 4.

Artikel 11

EU-samarbejde

54. Agenturet sikrer, at de nationale regulerende myndigheder udfører deres opgaver i henhold til denne forordning på en koordineret måde.

De nationale regulerende myndigheder samarbejder med agenturet og hinanden med henblik på at udføre deres opgaver i henhold til denne forordning.

55. Når en national regulerende myndighed har begrundet mistanke om, at der gennemføres eller er blevet gennemført handlinger i strid med dette direktiv enten i den pågældende medlemsstat eller i en anden medlemsstat, giver den så nøjagtigt som muligt agenturet meddelelse derom.

Når en national regulerende myndighed har mistanke om, at der gennemføres handlinger, som påvirker engrosenergimarkeder eller kursen på engrosenergiprodukter i den pågældende medlemsstat, i en anden medlemsstat, kan den anmode agenturet om at træffe foranstaltninger i henhold til stk. 4.

56. For at sikre en koordineret strategi for markedsmisbrug på engrosenergimarkeder:

a) skal en national regulerende myndighed, som har begrundet mistanke om, at der på engrosenergimarkeder er ved at blive eller er blevet gennemført handlinger, der kan betragtes som markedsmisbrug i henhold til direktiv 2003/6/EF, og som påvirker finansielle instrumenter i henhold til bestemmelserne i artikel 9 i dette direktiv, underrette den kompetente finansmyndighed i den pågældende medlemsstat og agenturet

b) skal agenturet, hvis det har begrundet mistanke om, at der på engrosenergimarkeder er ved at blive eller er blevet gennemført handlinger, der kan betragtes som markedsmisbrug i henhold til direktiv 2003/6/EF, og som påvirker finansielle instrumenter i henhold til bestemmelserne i artikel 9 i dette direktiv, underrette ESMA og den relevante kompetente finansmyndighed

c) skal en kompetent finansmyndighed, hvis den har begrundet mistanke om, at der på engrosenergimarkeder i en anden medlemsstat er ved at blive eller er blevet gennemført handlinger, som er i strid med bestemmelserne i artikel 3 og 4, underrette ESMA og agenturet.

57. Hvis agenturet har mistanke om, at bestemmelserne i denne forordning er blevet overtrådt, har det med henblik på at kunne gennemføre sine opgaver i henhold til stk. 1, beføjelse til:

a) at anmode en eller flere nationale regulerende myndigheder om at give alle oplysninger om den formodede overtrædelse

b) at anmode en eller flere nationale regulerende myndigheder om at iværksætte en undersøgelse af den formodede overtrædelse og træffe passende foranstaltninger til at afhjælpe overtrædelsen

c) at indkalde en undersøgelsesgruppe bestående af repræsentanter for de berørte nationale regulerende myndigheder, hvis det mener, at den formodede overtrædelse har eller har haft grænseoverskridende virkning, med henblik på at undersøge, om bestemmelserne i denne forordning er blevet overtrådt, og i hvilken medlemsstat overtrædelsen er sket. Hvis det er relevant, kan agenturet også anmode om, at repræsentanter for den kompetente finansmyndighed eller en anden relevant myndighed fra en eller flere medlemsstater deltager i undersøgelsesgruppen.

58. De nationale regulerende myndigheder efterkommer anmodninger fra agenturet, der er fremsat i henhold til bestemmelserne i stk. 4.

En national regulerende myndighed, som modtager en anmodning om oplysninger i henhold til stk. 4, litra a), eller som modtager en anmodning om at iværksætte en undersøgelse af en formodet overtrædelse i henhold til stk. 4, litra b), træffer omgående de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme anmodningen. Hvis en national regulerende myndighed ikke er i stand til at meddele oplysningerne omgående, begrunder den det ufortøvet over for agenturet.

De nationale regulerende myndigheder deltager i en undersøgelsesgruppe, der indkaldes i henhold til stk. 4, litra c), og yder den fornødne bistand. Undersøgelsesgruppen koordineres af agenturet.

59. Sidste punktum i artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 713/2009 finder ikke anvendelse på agenturet, når det udfører sine opgaver i henhold til denne forordning.

Artikel 12

Tavshedspligt

60. Enhver fortrolig oplysning, der modtages, udveksles eller videregives i overensstemmelse med denne forordning, er underlagt den i stk. 2, 3 og 4 omhandlede tavshedspligt.

61. Tavshedspligten gælder for:

a) personer, der arbejder eller har arbejdet for agenturet

b) revisorer og eksperter, der har modtaget instrukser fra agenturet

c) personer, der arbejder eller har arbejdet for en national regulerende myndighed

d) revisorer og eksperter, der har modtaget instrukser fra en national regulerende myndighed, som modtager oplysninger i henhold til bestemmelserne i denne forordning.

62. Fortrolige oplysninger, som de i stk. 2 omhandlede personer modtager i forbindelse med deres hverv, må ikke videregives til andre personer eller myndigheder, undtagen i summarisk eller sammenfattet form, således at de enkelte markedsdeltagere eller markeder ikke kan identificeres, medmindre der er tale om tilfælde, som er omfattet af straffelovgivningen eller andre bestemmelser i denne forordning eller anden relevant EU-lovgivning.

63. Agenturet, de nationale regulerende myndigheder, de kompetente finansmyndigheder, ESMA, organer samt fysiske og juridiske personer, som modtager fortrolige oplysninger i henhold til denne forordning, kan, uden at det påvirker deres forpligtelser i strafferetssager, kun anvende oplysningerne i forbindelse med udøvelsen af deres hverv og deres funktioner. Andre myndigheder, organer samt fysiske og juridiske personer kan anvende oplysningerne til det formål, til hvilket de blev givet til dem, eller i forbindelse med administrative eller retlige procedurer, der specielt er knyttet til udøvelsen af disse funktioner. Den myndighed, der modtager oplysningerne, kan dog anvende dem til andre formål, hvis agenturet, de nationale regulerende myndigheder, de kompetente finansmyndigheder, ESMA, de organer eller de fysiske og juridiske personer, der har meddelt oplysningerne, giver deres samtykke.

Artikel 13

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest den[22]… Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne.

Artikel 14

Forbindelser med tredjelande

Agenturet kan, uden at det indskrænker EU-institutionernes kompetence, herunder Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil, etablere kontakter med tilsynsmyndigheder fra tredjelande. Det kan indgå administrative aftaler med internationale organisationer og tredjelandes forvaltninger.

Artikel 15

Udøvelse af delegation

64. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 5 og 7, for en ubegrænset periode.

65. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, underretter den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet herom.

66. Beføjelser til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen med forbehold af betingelserne i artikel 16 og 17.

Artikel 16

Tilbagekaldelse af delegationen

67. Den i artikel 5 og 7 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

68. En institution, der indleder en intern procedure for at beslutte, om den ønsker at tilbagekalde delegationen af beføjelser, giver den anden institution og Kommissionen meddelelse herom inden for et rimeligt tidsrum, inden den træffer endelig afgørelse, og oplyser samtidig, hvilke delegerede beføjelser der eventuelt vil blive tilbagekaldt, samt begrundelsen herfor.

69. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er nævnt i afgørelsen, til ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er trådt i kraft. Afgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 17

Indsigelser mod delegerede retsakter

70. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden to måneder fra datoen for meddelelsen herom. Fristen forlænges med en måned på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet.

71. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse mod en delegeret retsakt ved fristens udløb, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat i den. Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft før udløbet af fristen, hvis Europa-Parlamentet og Rådet begge har meddelt Kommissionen, at de ikke har til hensigt at gøre indsigelse.

72. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod en delegeret retsakt, træder den ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, anfører begrundelsen herfor.

Artikel 18

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand […] […]

FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAG

FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

Forslagets/initiativets betegnelse

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. xxx om integritet og gennemsigtighed på energimarkederne

Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen[23]

Politikområde: Energi

Aktivitet: Det indre marked for energi

Forslagets/initiativets art

( Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning

( Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning, der følger op på et pilotprojekt/forberedende foranstaltning[24]

( Forslaget/initiativet vedrører en forlængelse af en eksisterende foranstaltning

( Forslaget/initiativet vedrører en foranstaltning, der overføres til en ny foranstaltning

Mål

Kommissionens flerårige strategiske mål med forslaget/initiativet

Gennemførelsen af dybe, likvide og integrerede energimarkeder passer ind i EU’s 2020-strategi om at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i Europa. For at nå dette mål kræves der bl.a. “velfungerende og godt sammenkoblede markeder, hvor konkurrence og forbrugeradgang fremmer vækst og innovation”[25]. Hvis der skabes en passende ramme for integritet og gennemsigtighed på Europas handlede energimarkeder, vil det fremme den ønskede markedsintegration og understøtte de overordnede europæiske politikmål.

Berørte specifikke mål og ABM/ABB-aktiviteter

Agenturet forventes at afsløre og forhindre markedsmisbrug af grænseoverskridende råvarer og af grænseoverskridende karakter på engrosenergimarkeder på en effektiv måde. Det forventes også, at dets foranstaltninger vil afskrække fra forsøg på konkurrenceforvridning på markedet.

Forventede resultater og virkninger

Her anføres, hvilke virkninger forslaget/initiativet bør have for målgrupperne.

Regelmæssig og rettidig overvågning af engrosenergimarkeder, herunder nærmere oplysninger om engrostransaktioner og forvaltning af energiaktiver (opdelte produktionstal, afbrydelser, flowdata, oplagringsforvaltning osv.), vil gøre det muligt for agenturet effektivt at afsløre og forhindre markedsmisbrug. Dette vil skabe tillid til markedsdeltagerne og øge den generelle tillid til, at markederne fungerer hensigtsmæssigt. Endvidere forventes det, at en nedsættelse af risikopræmierne vil føre til lavere energipriser for alle energibrugere.

Virknings- og resultatindikatorer

Her anføres indikatorerne for kontrol med gennemførelsen af forslaget/initiativet.

- Antal indsamlede og overvågede transaktioner

- Antal konstaterede misbrug

- Udviklingen i spredningen mellem bud-tilbud med tiden (som en reference for markedsrisikopræmier)

Forslagets/initiativets begrundelse

Behov, der skal dækkes på kort eller lang sigt

Målet med forordningen om integritet og gennemsigtighed på energimarkederne (REMIT) er at skabe en effektiv ramme, der sikrer, at de europæiske handlede energimarkeder fungerer korrekt, dvs. at deres resultater ikke forvrides af markedsmisbrug, men reelt afspejler markedsgrundlaget. Det centrale element i denne ramme er oprettelsen af en markedsovervågningsfunktion på EU-plan. Denne funktion skal varetages af Agenturet for Samarbejde mellem Energimyndigheder[26] (ACER), som blev oprettet for nylig.

Agenturet skal for at nå sine mål oprette en særlig enhed bestående af specialister med stor erfaring i både energi og handlede finansmarkeder. Det skal også anvende it-infrastruktur, som kan håndtere store datamængder, og særlig software til automatisk dataanalyse.

Værditilvækst som følge af EU-foranstaltningen

En regelmæssig overvågning af engrostransaktioner er sammen med grundlæggende markedsinformation en væsentlig forudsætning for integritet og reguleringsmæssig gennemsigtighed på handlede energimarkeder.

Da handlede elektricitets- og gasmarkeder er stærkt forbundet, vil enhver manipulation, der forekommer på ét marked, automatisk påvirke et andet marked. Da disse råvarer og råvarederivater ofte handles sideløbende i forskellige medlemsstater via forskellige handelskanaler, kan en manipulation, der omfatter en kombination af flere råvaretransaktioner og/eller platforme, kun afsløres på en effektiv måde, hvis overvågningen organiseres centralt. Konsekvensanalysen for dette initiativ har vist, at en central overvågningsfunktion ikke bliver tilvejebragt af markedet, men at den bedst kan organiseres på EU-plan inden for et eksisterende agentur med en energiprofil. Placeringen af markedsovervågningsfunktionen i agenturet vil gøre det muligt at udnytte personalets uvurderlige ekspertise på energiområdet samt at drive den med de lavest mulige omkostninger ved at dele nogle af de faste omkostninger, der allerede er afsat til agenturet.

Erfaringer fra lignende, tidligere gennemførte foranstaltninger

Der findes ingen lignende foranstaltninger.

Sammenhæng med andre relevante instrumenter og mulig synergivirkning

Bestemmelserne om forbud mod markedsmisbrug er i overensstemmelse med tilsvarende bestemmelser i den gældende finansielle lovgivning, særlig direktivet om markedsmisbrug. Endvidere vil der med forslaget blive indført en ægte EU-overvågningsfunktion for engrosenergitransaktioner.

Foranstaltningens varighed og finansielle virkning

( Forslag/initiativ af ubegrænset varighed

Initiativets finansielle virkning for 2012 og 2013 går ud over de bevillinger, der allerede er afsat i den nuværende flerårige finansielle programmering.

Planlagt(e) forvaltningsmåde(r)[27]

Ressourcerne forvaltes af Agenturet for Samarbejde mellem Energimyndigheder.

FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

Bestemmelser vedrørende opfølgning og rapportering

Her anføres hyppighed og nærmere bestemmelser.

Agenturet aflægger regelmæssigt rapport til Kommissionen om sin virksomhed i forbindelse med overvågning af engrostransaktioner og om markedsmisbrug, det har påvist, og om resultaterne af undersøgelser udført af retshåndhævende myndigheder.

Forvaltnings- og kontrolordning

Konstaterede risici

Risiko for ukorrekt databehandling

Planlagt(e) kontrolredskab(er)

Lovforslaget indeholder en række foranstaltninger vedrørende databeskyttelse og operationelt ansvar. Der er også fastsat yderligere kontrolforanstaltninger i agenturets styrelsesregler. Se også artikel 34 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder.

Foranstaltninger til bekæmpelse af svig og uregelmæssigheder

De eksisterende eller planlagte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger angives.

Forvaltningen af agenturets midler kontrolleres af Revisionsretten (artikel 21) og Europa-Parlamentet (artikel 21) og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (artikel 23).

FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNING

Udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme og berørt(e) budgetpost(er)

- Eksisterende udgiftsposter i budgettet

Efter rækkefølgen af udgiftsområder og budgetposter i den flerårige finansielle ramme.

Udgiftsom-råde i den flerårige finansielle ramme | Budgetpost | Udgifternes art | Bidrag |

Nummer [Beskrivelse………………………...……….] | OB/IOB ([28]) | fra EFTA-[29] lande | fra kandidat-lande[30] | fra tredjelande | artikel 18, stk. 1, litra aa), i finansforordningen |

1 A | 32.04.10. – Agenturet for Samarbejde mellem Energimyndigheder | DA | JA | NEJ | NEJ | JA |

Anslået virkning for udgifterne

Sammenfatning af den anslåede virkning for udgifterne

i mio. EUR (3 decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme: | Antal | [Udgiftsområde …1 A …………...……………………………………………………………….] |

Første halvår 2012 | 0 | 0 |

Andet halvår 2012 | +5 | 3 | 2 |

Første halvår 2013 | +5 | 6 | 4 |

Andet halvår 2013 | +5 | 9 | 6 |

- Ved beregningen antog vi, at 60 % af de yderligere menneskelige ressourcer dækkes af midlertidigt ansatte (127 000 EUR pr. år) og 40 % af nationale eksperter (74 000 EUR pr. år). Dette afspejler et mix, som anvender den eksisterende energimarkedsekspertise med nationale regulerende myndigheder og eksperter, som har opnået særlig viden om handel med engrosråvarer og/eller råvarederivater. Det er mindre sandsynligt, at man finder sådanne eksperter hos de nationale regulerende myndigheder, og de skal derfor ansættes som midlertidigt ansatte.

År 2012 | År 2013 | … der indsættes flere år, hvis virkningen varer længere (jf. punkt 1.6) |

( Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte) |

Midlertidigt ansatte i agenturet | 0,191 | 0,952 |

( Eksternt personale (i fuldtidsækvivalenter: FTE)[31] |

SNE’er tilknyttet agenturet | 0,074 | 0,370 |

I ALT | 0,265 | 1,323 |

Agenturet vil anmode om det yderligere personale inden for rammerne af budgetproceduren for det pågældende år gennem MASPP og budgetfinansieringsoversigten.

Forenelighed med den nuværende flerårige finansielle ramme

- (Forslaget/initiativet er foreneligt med den gældende flerårige finansielle ramme.

Tredjeparts deltagelse i finansieringen

- Forslaget/initiativet tillader ikke samfinansiering med deltagelse af tredjepart.

- Forslaget/initiativet samfinansieres som anslået nedenfor:

i mio. EUR (3 decimaler)

År N | År N+1 | År N+2 | År N+3 | … der indsættes flere år, hvis virkningen varer længere (jf. punkt 1.6) | I alt |

Her anføres det samfinansierende organ | | | | | | | | | |Samfinansierede bevillinger I ALT | | | | | | | | | |

Anslået virkning for indtægterne

- (Forslaget har ingen indflydelse på indtægterne

[1] CESR's og ERGEG's råd til Europa-Kommissionen i forbindelse med den tredje energipakke, tre særskilte dokumenter (ref.: CESR/08-527, CESR/08-998 og CESR/08-739) forelagt for Kommissionen fra oktober 2008 til januar 2009.

[2] http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_electricity_florence_en.htm

[3] http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consultations/2010_07_23_energy_markets_en.htm

[4] http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm

[5] Dette underbygges af den høje sammenhæng mellem priserne i nabolande, f.eks. steg den nederlandsk-tyske prissammenhæng for elektricitetspriser én dag frem fra 0,57 (2004) og 0,67 (2005) til 0,85 og 0,91 i henholdsvis 2008 og 2009. Dette analyseres nærmere i konsekvensanalysen.

[6] Præsentation på Firenzeforummet “Target Model for Interregional Congestion Management”, 10. december 2009, http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_electricity_florence_en.htm

[7] Forespørgsel vedrørende gas- og elektricitetsmarkedernes funktion fra 2005, jf. artikel 17 i forordning (EF) nr. 1/2003 - http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/inquiry/index.html#final - og Kommissionens beslutning af 28. november 2008 vedrørende sag COMP/39.388 – Det tyske engrosmarked for elektricitet og sag COMP/39.389 – Det tyske balancemarked for elektricitet.

[8] Den franske energireguleringsmyndighed (CRE) har brede beføjelser til at føre tilsyn med engrosmarkeder (herunder spottransaktioner og OTC-derivattransaktioner), og den er begyndt at anmode om transaktionsdata, der vedrører de franske markeder, fra markedsdeltagere over hele Europa. Den tyske Monopolkommission har anmodet om oprettelse af en uafhængig markedsovervågningsmyndighed i Tyskland, som kan få adgang til transaktioner på og uden for børsen til levering i Tyskland. I marts 2009 offentliggjorde den britiske energireguleringsmyndighed, Ofgem, en meddelelse om forebyggelse af markedsmisbrug.

[9] Agenturet blev oprettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder. Agenturet fremmer målene i traktatens artikel 194. Hvis denne artikel var trådt i kraft, da forordning (EF) nr. 713/2009 blev vedtaget, ville den have været retsgrundlag for oprettelsen af agenturet.

[10] EUT C , s. .

[11] EUT C , s. .

[12] EUT C , s. .

[13] EUT L 211 af 14.8.2009, s. 15.

[14] EUT L 211 af 14.8.2009, s. 36.

[15] EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1.

[16] EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.

[17] EUT L 96 af 12.4.2003, s. 16.

[18] EUT L 211 af 14.8.2009, s. 55.

[19] EUT L 211 af 14.8.2009, s. 94.

[20] EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.

[21] EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

[22] EUT indsæt dato et år efter vedtagelsen af denne forordning

[23] ABM: Aktivitetsbaseret forvaltning – ABB: Aktivitetsbaseret budgetplanlægning.

[24] Jf. artikel 49, stk. 6, litra a) og b), i finansforordningen.

[25] KOM(2010) 2020 af 3. marts 2010: Europa 2020 - En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, side 19.

[26] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder, EUT bind 52, 14. august 2009.

[27] Forklaringer vedrørende forvaltningsmåder og referencer til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[28] OB = opdelte bevillinger / IOB = ikke-opdelte bevillinger.

[29] EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.

[30] Kandidatlande og i givet fald eventuelle kandidatlande på Vestbalkan.

[31] CA= kontraktansat, INT= vikaransat (“ Intérimaire ”), JED= “ Jeune Expert en Délégation ” (ung ekspert i en delegation), LA= lokalt ansat, SNE= udstationeret national ekspert

Top