EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008PC0344

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar (Kodificeret udgave)

/* KOM/2008/0344 endelig udg. - COD 2008/0109 */

52008PC0344

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar (Kodificeret udgave) /* KOM/2008/0344 endelig udg. - COD 2008/0109 */


[pic] | KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER |

Bruxelles, den 9.6.2008

KOM(2008) 344 endelig

2008/0109 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar (Kodificeret udgave)

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

1. I forbindelse med Borgernes Europa lægger Kommissionen stor vægt på at forenkle fællesskabslovgivningen for at gøre den klarere og lettere tilgængelig for almindelige borgere, således at de får nye muligheder og kan udnytte de specifikke rettigheder, som fællesskabslovgivningen giver dem.

Dette mål kan ikke nås, så længe en lang række bestemmelser, som er blevet ændret gentagne gange, ofte ganske væsentligt, stadig ikke er samlet, men skal findes dels i den oprindelige retsakt, dels i senere ændringsretsakter. Det er således nødvendigt at foretage omfattende undersøgelser af mange forskellige dokumenter, der skal sammenholdes, før det kan fastslås, hvilke regler der gælder.

Som følge heraf er det af afgørende betydning at bestemmelser, der ofte er blevet ændret, kodificeres, hvis fællesskabslovgivningen skal være klar og gennemsigtig.

2. Den 1. april 1987 besluttede Kommissionen[1] derfor at pålægge sine medarbejdere at kodificere alle retsakter senest efter den tiende ændring af dem, idet den understregede, at dette var et minimumskrav, og at tjenestegrenene skulle bestræbe sig på at kodificere de tekster, de var ansvarlige for, med endnu kortere mellemrum for at sikre, at fællesskabsreglerne var klare og lette at forstå.

3. Dette blev bekræftet i formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Edinburgh (december 1992)[2], hvori det understreges, at en kodifikation er vigtig, fordi den giver retlig sikkerhed med hensyn til, hvilke retsforskrifter der gælder vedrørende et bestemt spørgsmål på et bestemt tidspunkt.

Kodifikationen skal foretages under fuldstændig overholdelse af Fællesskabets normale lovgivningsprocedure.

Eftersom der ved kodifikation ikke må foretages nogen ændringer af indholdet i de kodificerede retsakter, har Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i en interinstitutionel aftale af 20. december 1994 fastsat, at der kan anvendes en hasteprocedure til hurtig vedtagelse af de kodificerede retsakter.

4. Formålet med dette forslag er at foretage en kodifikation af Rådets tolvte direktiv 89/667/EØF af 21. december 1989 på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar[3]. Det nye direktiv træder i stedet for de forskellige retsakter, som er indarbejdet i det[4]; forslaget ændrer ikke indholdet af de retsakter, der kodificeres, men er blot en sammenskrivning af dem, og der foretages kun de formelle ændringer , der er nødvendige af hensyn til selve kodifikationen.

5. Forslaget til kodifikation er udarbejdet på grundlag af en foreløbig konsolidering på alle de officielle sprog af direktiv 89/667/EØF og retsakterne om ændring heraf, som er foretaget af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer ved hjælp af et edb-system . Hvor artiklerne har fået nye numre, vises sammenhængen mellem de gamle og de nye numre i en tabel i bilag III til det kodificerede direktiv.

ê 89/667/EØF

2008/0109 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 44,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[5],

efter proceduren i traktatens artikel 251[6], og

ud fra følgende betragtninger:

ê

(1) Rådets tolvte direktiv 89/667/EØF af 21. december 1989 på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar[7] er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder[8]. Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

ê 89/667/EØF Betragtning 1

(2) Det er nødvendigt at samordne visse garantier, som i medlemsstaterne kræves af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde.

ê 89/667/EØF Betragtning 2 (tilpasset)

(3) På dette område findes dels Ö [Rådets første Õ direktiv 68/151/EØF Ö af 9. marts 1968] om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel [58], stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde, Õ[9] Ö Rådets fjerde direktiv Õ 78/660/EØF Ö af 25. juli 1978 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om årsregnskaberne for visse selskabsformer Õ[10], samt Ö Rådets syvende Õ direktiv 83/349/EØF Ö af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber Õ[11], vedrørende henholdsvis offentlighed, gyldigheden af selskabets forpligtelser, selskabets ugyldighed samt årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, som gælder for alle kapitalselskaber, dels Ö [Rådets andet Õ direktiv 77/91/EØF Ö af 13. december 1976] om samordning af de garantier, der kræves i medlemsstaterne af de i artikel [58], stk. 2, i traktaten nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelsen af og ændringer i dets kapital, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde Õ[12] Ö Rådets tredje direktiv Õ 78/855/EØF Ö af 9. oktober 1978 med hjemmel i traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om fusioner af aktieselskaber Õ[13], samt Ö Rådets sjette Õ direktiv 82/891/EØF Ö af 17. december 1982 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om spaltning af aktieselskaber Õ[14] vedrørende henholdsvis stiftelse og kapital samt fusioner og spaltninger, som kun gælder for aktieselskaber.

ê 89/667/EØF Betragtning 5 (tilpasset)

(4) Et retligt instrument, der åbner mulighed for en begrænsning af den individuelle virksomhedsejers hæftelse i hele Fællesskabet, Ö er påkrævet Õ, dog med forbehold af de lovgivninger i medlemsstaterne, som i visse tilfælde foreskriver, at sådanne virksomhedsindehavere hæfter for virksomhedens forpligtelser.

ê 89/667/EØF Betragtning 6 (tilpasset)

(5) Et selskab med begrænset ansvar kan være et enkeltmandsselskab allerede ved stiftelsen og kan blive det derved, at alle anparterne forenes på en hånd. Medlemsstaterne kan, indtil en senere samordning af de nationale bestemmelser i koncernlovgivningen har fundet sted, fastsætte visse særlige bestemmelser Ö eller sanktioner Õ, når en fysisk person er eneste selskabsdeltager i flere selskaber, eller når et enkeltmandsselskab eller enhver anden juridisk person er eneste selskabsdeltager i et selskab. Denne mulighed har udelukkende til formål at tage hensyn til de særlige forhold, der forekommer i henhold til visse nationale lovgivninger. Medlemsstaterne kan i dette øjemed i særlige tilfælde indføre begrænsninger i adgangen til oprettelse af enkeltmandsselskaber eller ubegrænset ansvar for den eneste selskabsdeltager. Det står medlemsstaterne frit at fastsætte regler med henblik på at imødegå den risiko, som et enkeltmandsselskab kan udgøre som følge af, at der kun findes én selskabsdeltager, navnlig for at sikre frigørelsen af den tegnede kapital.

ê 89/667/EØF Betragtning 7

(6) Hvis alle anparter samles på én hånd, bør dette samt den eneste deltagers identitet offentliggøres ved indførsel i et offentligt tilgængeligt register.

ê 89/667/EØF Betragtning 8 (tilpasset)

(7) Beslutninger, truffet af den eneste selskabsdeltager i sin egenskab af Ö generalforsamling Õ, bør nedfældes skriftligt.

ê 89/667/EØF Betragtning 9

(8) Også aftaler mellem den eneste selskabsdeltager og det selskab, han repræsenterer, bør være skriftlige, hvis disse kontrakter ikke vedrører løbende transaktioner, der indgås på nationale vilkår.

ê

(9) Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne —

ê 89/667/EØF (tilpasset)

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

De samordningsforanstaltninger, der foreskrives ved dette direktiv, finder anvendelse på medlemsstaternes ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser for Ö de Õ selskabsformer Ö der er nævnt i bilag I. Õ

Artikel 2

1. Selskabet kan være et enkeltmandsselskab allerede ved stiftelsen samt blive det derved, at alle anparterne forenes på én hånd (enkeltmandsselskab).

2. Indtil en senere samordning af de nationale bestemmelser i koncernlovgivningen har fundet sted, kan der i medlemsstaternes lovgivninger fastsættes særlige bestemmelser eller sanktioner for det tilfælde, at:

a) en fysisk person er eneste selskabsdeltager i flere selskaber, eller

b) et enkeltmandsselskab eller enhver anden juridisk person er eneste selskabsdeltager i et selskab.

Artikel 3

Når selskabet bliver et enkeltmandsselskab derved, at alle anparterne forenes på én hånd, skal oplysning herom samt om den eneste selskabsdeltagers identitet henlægges i selskabets aktmappe eller indføres i registeret Ö nævnt Õ i artikel [3, stk. 1 og 2,] i direktiv [68/151/EØF] eller i et offentligt tilgængeligt register, der føres af selskabet selv.

ê 89/667/EØF

Artikel 4

1. Eneste selskabsdeltager udøver de beføjelser, som tilkommer en generalforsamling.

2. De beslutninger, som træffes af den ene selskabsdeltager på det i stk. 1 omhandlede område, indføres i en protokol eller nedfældes skriftligt.

Artikel 5

1. Aftaler, som indgås mellem den eneste selskabsdeltager og det selskab, han repræsenterer, indføres i en protokol eller nedfældes skriftligt.

2. Medlemsstaterne kan undlade at anvende stk. 1 på løbende transaktioner, der indgås på normale vilkår.

Artikel 6

Når en medlemsstat tillader, at et aktieselskab kan være et enkeltmandsselskab, i henhold til artikel 2, stk. 1, gælder bestemmelserne i nærværende direktiv.

ê 89/667/EØF (tilpasset)

Artikel 7

En medlemsstat behøver ikke at tillade enkeltmandsselskaber, hvis Ö lovgivningen i den pågældende medlemsstat Õ giver individuelle virksomhedsindehavere mulighed for at stifte en virksomhed, hvis hæftelse er begrænset til en kapital, som er forbeholdt en bestemt erhvervsudøvelse, når der for sådanne virksomheder fastsættes garantier, som svarer til dem, der er foreskrevet i nærværende direktiv eller i andre fællesskabsbestemmelser, der finder anvendelse på de i artikel 1 angivne selskaber.

Artikel 8

Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

ê

Artikel 9

Direktiv 89/667/EØF, som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag II, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 10

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende .

ê 89/667/EØF

Artikel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […]

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand […] […]

é

BILAG I

ê 89/667/EØF art. 1 (tilpasset)

Ö Selskabsformer jf. artikel 1 Õ

- i Belgien:

Société privée à responsabilité limitée / Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

ê 2006/99/EF Art. 1 og bilag, litra A, nr. 4

- i Bulgarien:

дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество,

ê Tiltrædelsesakten af 2003 Art. 20 og bilag II, s. 340

- i Den Tjekkiske Republik:

společnost s ručením omezeným,

ê 89/667/EØF

- i Danmark:

Anpartsselskaber,

ê 89/667/EØF (tilpasset)

- i Tyskland:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

ê Tiltrædelsesakten af 2003 Art. 20 og bilag II, s. 340

- i Estland:

aktsiaselts, osaühing,

ê 89/667/EØF

- i Irland:

Private company limited by shares or by guarantee,

- i Grækenland:

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,

- i Spanien:

Sociedad de responsabilidad limitada,

- i Frankrig:

Société à responsabilité limitée,

- i Italien:

Società a responsabilità limitata,

ê Tiltrædelsesakten af 2003 Art. 20 og bilag II, s. 340

- på Cypern:

Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση,

- i Letland:

sabiedrība ar ierobežotu atbildību,

- i Litauen:

uždaroji akcinė bendrovė,

ê 89/667/EØF

- i Luxembourg:

Société à responsabilité limitée,

ê Tiltrædelsesakten af 2003 Art. 20 og bilag II, s. 340

- i Ungarn:

korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság,

- i Malta:

kumpanija privata/private limited liability company,

ê 89/667/EØF

- i Nederlandene:

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

ê Tiltrædelsesakten af 1994 Art. 29 og bilag I (tilpasset)

- i Østrig:

Ö Aktiengesellschaft, Õ Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

ê Tiltrædelsesakten af 2003 Art. 20 og bilag II, s. 340

- i Polen:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ê 89/667/EØF

- i Portugal:

Sociedade por quotas,

ê 2006/99/EF Art. 1og bilag, litra A, nr. 4

- i Rumænien:

societate cu răspundere limitată,

ê Tiltrædelsesakten af 2003 Art. 20 og bilag II, s. 340

- i Slovenien:

družba z omejeno odgovornostjo,

- i Slovakiet:

spoločnosť s ručením obmedzeným’,

ê Tiltrædelsesakten af 1994 Art. 29 og bilag I

- i Finland:

osakeyhtiö/aktiebolag,

- i Sverige:

aktiebolag,

ê 89/667/EØF

- i Det Forenede Kongerige:

Private company limited by shares or by guarantee.

______________

é

BILAG II

Del A

Ophævet direktiv med oversigt over ændringer (jf. artikel 9)

Rådets direktiv 89/667/EØF (EFT L 395 af 30.12.1989, s. 40) |

Tiltrædelsesakten af 1994, bilag I, pkt. XI.A (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 194) |

Tiltrædelsesakten af 2003, bilag II, pkt. 4.A (EFT 236 af 23.9.2003, s. 338) |

Rådets direktiv 2006/99/EF (EUT L363 af 20.12.2006, s. 137) | Udelukkende litra A i bilaget |

Del B

Liste over frister fo r gennemførelse i national ret og anvendelse (jf. artikel 9)

Direktiv | Gennemførelsesfrist | Anvendelsesdato |

89/667/EF | 31. december 1991 | Fra 1. januar 1993 på selskaber, som allerede eksisterer pr. 1. januar 1992 |

2006/99/EF | 1. januar 2007 |

_____________

BILAG III

Sammenligningstabel

Direktiv 89/667/EØF | Nærværende direktiv |

Artikel 1, indledende tekst | Artikel 1 |

Artikel 1, første til tyvende led | Bilag I |

Artikel 2-7 | Artikel 2-7 |

Artikel 8, stk. 1 | - |

Artikel 8, stk. 2 | - |

Artikel 8, stk. 3 | Artikel 8 |

- | Artikel 9 |

- | Artikel 10 |

Artikel 9 | Artikel 11 |

- | Bilag I |

- | Bilag II |

- | Bilag III |

_____________

[1] KOM(87) 868 PV.

[2] Se bilag 3 til del A i konklusionerne.

[3] Foretaget i henhold til meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Kodificering af gældende fællesskabsret, KOM(2001) 645 endelig.

[4] Se bilag II, del A, til dette forslag.

[5] EUT C [...] af [...], s. [...].

[6] EUT C [...] af [...], s. [...].

[7] EFT L 395 af 31.12.1989, s. 40. Senest ændret ved direktiv 2006/99/EF (EFT L 363 af 20.12.2006, s. 137).

[8] Jf. bilag II, del A.

[9] EFT L 65 af 14.3.1968, s. 8. Senest ændret ved direktiv 2006/99/EF.

[10] EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11. Senest ændret ved direktiv 2006/99/EF.

[11] EFT L 193 af 18.7.1983, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2006/99/EF.

[12] EFT L 26 af 30.1.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2006/99/EF.

[13] EFT L 95 af 20.10.1978, s. 36. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/63/EF (EUT L 300 af 17.11.2007, s. 47).

[14] EFT L 378 af 31.12.1982, s. 47. Ændret ved direktiv 2007/63/EF.

Top