EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008PC0026

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fusioner af aktieselskaber (Kodificeret udgave)

/* KOM/2008/0026 endelig udg. - COD 2008/0009 */

52008PC0026

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fusioner af aktieselskaber (Kodificeret udgave) /* KOM/2008/0026 endelig udg. - COD 2008/0009 */


[pic] | KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER |

Bruxelles, le 29.1.2008

KOM(2008) 26 endelig

2008/0009 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om fusioner af aktieselskaber (Kodificeret udgave)

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

1. I forbindelse med Borgernes Europa lægger Kommissionen stor vægt på at forenkle fællesskabslovgivningen for at gøre den klarere og lettere tilgængelig for almindelige borgere, således at de får nye muligheder og kan udnytte de specifikke rettigheder, som fællesskabslovgivningen giver dem.

Dette mål kan ikke nås, så længe en lang række bestemmelser, som er blevet ændret gentagne gange, ofte ganske væsentligt, stadig ikke er samlet, men skal findes dels i den oprindelige retsakt, dels i senere ændringsretsakter. Det er således nødvendigt at foretage omfattende undersøgelser af mange forskellige dokumenter, der skal sammenholdes, før det kan fastslås, hvilke regler der gælder.

Som følge heraf er det af afgørende betydning at bestemmelser, der ofte er blevet ændret, kodificeres, hvis fællesskabslovgivningen skal være klar og gennemsigtig.

2. Den 1. april 1987 besluttede Kommissionen[1] derfor at pålægge sine medarbejdere at kodificere alle retsakter senest efter den tiende ændring af dem, idet den understregede, at dette var et minimumskrav, og at tjenestegrenene skulle bestræbe sig på at kodificere de tekster, de var ansvarlige for, med endnu kortere mellemrum for at sikre, at fællesskabsreglerne var klare og lette at forstå.

3. Dette blev bekræftet i formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Edinburgh (december 1992)[2], hvori det understreges, at en kodifikation er vigtig, fordi den giver retlig sikkerhed med hensyn til, hvilke retsforskrifter der gælder vedrørende et bestemt spørgsmål på et bestemt tidspunkt.

Kodifikationen skal foretages under fuldstændig overholdelse af Fællesskabets normale lovgivningsprocedure.

Eftersom der ved kodifikation ikke må foretages nogen ændringer af indholdet i de kodificerede retsakter, har Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i en interinstitutionel aftale af 20. december 1994 fastsat, at der kan anvendes en hasteprocedure til hurtig vedtagelse af de kodificerede retsakter.

4. Formålet med dette forslag er at foretage en kodifikation af Rådets tredje direktiv 78/855/EØF af 9. oktober 1978 med hjemmel i traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om fusioner af aktieselskaber[3]. Det nye direktiv træder i stedet for de forskellige retsakter, som er indarbejdet i det[4]; forslaget ændrer ikke indholdet af de retsakter, der kodificeres, men er blot en sammenskrivning af dem, og der foretages kun de formelle ændringer , der er nødvendige af hensyn til selve kodifikationen.

5. Forslaget til kodifikation er udarbejdet på grundlag af en foreløbig konsolidering på alle de officielle sprog af direktiv 78/855/EØF og retsakten om ændring heraf, som er foretaget af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer ved hjælp af et edb-system . Hvor artiklerne har fået nye numre, vises sammenhængen mellem de gamle og de nye numre i en tabel i bilag II til det kodificerede direktiv.

ê 78/855/EØF (tilpasset)

2008/0009 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om fusioner af aktieselskaber

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel særlig artikel Ö 44 Õ, stk. 2, litra g),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[5],

Ö efter proceduren i traktatens artikel 251[6], og Õ

ud fra følgende betragtninger:

ê

1. Rådets tredje direktiv 78/855/EØF af 9. oktober 1978 med hjemmel i traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om fusioner af aktieselskaber[7] er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder[8]. Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

ê 78/855/EØF Betragtning 1 (tilpasset)

2. Den samordning, som er foreskrevet i artikel Ö 44 Õ, stk. 2, litra g), i traktaten og i den almindelige plan for ophævelse af begrænsninger i etableringsfriheden[9], blev påbegyndt med Rådets direktiv 68/151/EØF[10].

ê 78/855/EØF Betragtning 2 (tilpasset)

3. Denne samordning fortsattes for så vidt angår stiftelse af aktieselskaber og bevarelse af og ændringer i deres kapital med Ö Rådets andet direktiv 77/91/EØF af 13. december 1976 om samordning af de garantier, der kræves i medlemsstaterne af de i artikel 58, stk. 2, i traktaten nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelsen af og ændringer i dets kapital, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde Õ[11], og for så vidt angår årsregnskaberne for visse selskabsformer med Ö Rådets fjerde direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om årsregnskaberne for visse selskabsformer Õ[12].

ê 78/855/EØF Betragtning 3

4. Beskyttelse af selskabsdeltagernes og tredjemands interesser kræver, at medlemsstaternes lovgivning om fusion af aktieselskaber samordnes, og alle medlemsstater bør indføre fusionsinstitutionen i deres retsorden.

ê 78/855/EØF Betragtning 4 og 2007/63/EF Betragtning 4 (tilpasset)

5. I forbindelse med denne samordning er det særligt vigtigt at sikre, at aktionærerne i de selskaber, der fusionerer, informeres på hensigtsmæssig måde og så objektivt som muligt om fusionens virkninger, og at deres rettigheder beskyttes på en egnet måde. Ö Der er imidlertid ingen grund til at kræve, at en uafhængig sagkyndig skal foretage en sådan undersøgelse for aktionærerne, hvis alle aktionærer er enige om, at den er unødvendig. Õ

ê 78/855/EØF Betragtning 5 (tilpasset)

6. Reglerne om beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder, bedrifter eller dele af Ö virksomheder eller Õ bedrifter som følge af overdragelse eller fusion findes for tiden i Ö Rådets Õ direktiv Ö 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter Õ[13].

ê 78/855/EØF Betragtning 6 (tilpasset)

7. Kreditorerne, herunder indehavere af massegældsbreve samt indehavere af andre værdipapirer i de selskaber, der fusionerer, Ö bør Õ beskyttes mod at lide tab ved fusionen.

ê 78/855/EØF Betragtning 7 (tilpasset)

8. Offentlighed, som foreskrevet i Ö Europa-Parlamentets og Rådets Õ direktiv Ö [../…/..] om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser10, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde Õ, Ö bør Õ udvides til også at omfatte foranstaltningerne til fusionens gennemførelse, således at tredjemand får tilstrækkelig underretning herom.

ê 78/855/EØF Betragtning 8

9. Det er nødvendigt at udstrække de garantier, der ydes deltagerne og tredjemand ved gennemførelse af fusioner, til også at gælde for visse andre retlige fremgangsmåder, der på væsentlige områder udviser lighedspunkter med fusion, for at undgå at denne beskyttelse kan omgås.

ê 78/855/EØF Betragtning 9 (tilpasset)

10. For at øge retssikkerheden i forholdet mellem de deltagende selskaber, mellem disse og tredjemand og mellem aktionærerne indbyrdes, Ö er det nødvendigt at begrænse Õ ugyldighedstilfældene Ö ved så vidt muligt Õ at Ö afhjælpe Õ mangler ved fusionen, og Ö ved Õ at sætte en kort frist til fremsættelse af ugyldighedsindsigelsen.

ê

11. Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag I, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne -

ê 78/855/EØF

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL 1

Anvendelsesområde

Artikel 1

1. De samordningsforanstaltninger, som dette direktiv foreskriver, finder anvendelse på medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser for følgende selskabsformer:

- i Belgien:

la société anonyme/de naamloze vennootschap;

ê 2006/99/EF Art. 1 og Bilag, del A.3.

- i Bulgarien:

акционерно дружество;

ê Tiltrædelsesakten af 2003 Art. 20 og bilag II, s. 339

- i Den Tjekkiske Republik:

akciová společnost;

ê 78/855/EØF

- i Danmark:

aktieselskaber;

- i Tyskland:

die Aktiengesellschaft;

ê Tiltrædelsesakten af 2003 Art. 20 og bilag II, s. 339

- i Estland:

aktsiaselts;

ê 78/855/EØF

- i Irland:

public companies limited by shares, and public companies limited by guarantee having a share capital;

ê Tiltrædelsesakten af 1979 Art. 21 og bilag I, s. 89

- i Grækenland:

ανώνυμη εταιρία;

ê Tiltrædelsesakten af 1985 Art. 26 og bilag I, s. 157

- i Spanien:

la sociedad anónima;

ê 78/855/EØF

- i Frankrig:

la société anonyme;

i Italien:

la società per azioni;

ê Tiltrædelsesakten af 2003 Art. 20 og bilag II, s. 339

- på Cypern:

Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο;

- i Letland:

akciju sabiedrība;

- i Litauen:

akcinė bendrovė;

ê 78/855/EØF

- i Luxembourg:

la société anonyme;

ê Tiltrædelsesakten af 2003 Art. 20 og bilag II, s. 339

- i Ungarn:

részvénytársaság;

- i Malta:

kumpanija pubblika/public limited liability company, kumpanija privata/private limited liability company;

ê 78/855/EØF

- i Nederlandene:

de naamloze vennootschap;

ê Tiltrædelsesakten af 1994 Art. 29 og bilag I, s. 194

- i Østrig:

die Aktiengesellschaft;

ê Tiltrædelsesakten af 2003 Art. 20 og bilag II, s. 339

- i Polen:

spółka akcyjna;

ê Tiltrædelsesakten af 1985 Art. 26 og bilag I, s. 157.

- i Portugal:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada;

ê 2006/99/EC Art. 1 og bilag, del A.3.

- i Rumænien:

societate pe acţiuni;

ê Tiltrædelsesakten af 2003 Art. 20 og bilag II, s. 339

- i Slovenien:

delniška družba;

- i Slovakiet:

akciová spoločnosť;

ê Tiltrædelsesakten af 1994 Art. 29 og bilag I, s. 194.

- i Finland:

osakeyhtiö/aktiebolag;

- i Sverige:

aktiebolag;

ê 78/855/EØF

- i Det forenede Kongerige:

public companies limited by shares, and public companies limited by guarantee having a share capital.

ê 78/855/EØF (tilpasset)

2. Medlemsstaterne kan undlade at anvende dette direktiv på kooperative selskaber, der er oprettet under en af de i stk. 1 anførte selskabsformer. I det omfang medlemsstaternes lovgivning benytter sig af denne mulighed, skal det pålægges disse selskaber at anføre udtrykket «kooperativt selskab» på alle de i artikel 5 i direktiv Ö [../…/..] Õ omhandlede dokumenter.

3. Medlemsstaterne kan undlade at anvende dette direktiv, såfremt et eller flere af de selskaber, der overtages eller sammensmeltes, er under konkurs, akkord eller andre lignende ordninger.

ê 78/855/EØF

KAPITEL II

Bestemmelser om fusion ved et selskabs overtagelse af et eller flere andre selskaber og om fusion ved stiftelse af et nyt selskab

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer med hensyn til de selskaber, der er undergivet deres lovgivning, bestemmelser om fusion ved et selskabs overtagelse af et eller flere andre selskaber og om fusion ved stiftelse af et nyt selskab.

Artikel 3

1. I dette direktiv forstås ved fusion ved overtagelse den fremgangsmåde, hvorved et eller flere selskaber ved opløsning uden likvidation overdrager deres aktiver og passiver som helhed til et andet selskab mod vederlag i form af aktier i det overtagende selskab til aktionærerne i det eller de overtagne selskaber og eventuelt et kontant udligningsbeløb, der ikke kan overstige 10 % af de pågældende aktiers pålydende værdi eller, ved aktier uden pålydende værdi, af den bogførte pariværdi.

2. I henhold til en medlemsstats lovgivning kan der også ske fusion ved overtagelse af et eller flere selskaber i likvidation, såfremt de endnu ikke har påbegyndt udlodning af deres formue til aktionærerne.

Artikel 4

1. I dette direktiv forstås ved fusion ved stiftelse af et nyt selskab den fremgangsmåde, hvorved flere selskaber ved opløsning uden likvidation overdrager deres aktiver og passiver som helhed til et selskab, som de stifter, mod vederlag i form af aktier i det nye selskab til deres aktionærer og eventuelt et kontant udligningsbeløb, der ikke kan overstige 10 % af de pågældende aktiers pålydende værdi eller, ved aktier uden pålydende værdi, af den bogførte pariværdi.

2. I henhold til en medlemsstats lovgivning kan der også ske fusion ved stiftelse af et nyt selskab, når et eller flere af de sammensmeltede selskaber er i likvidation, såfremt de endnu ikke har påbegyndt udlodning af deres formue til aktionærerne.

KAPITEL II I

Fusion ved overtagelse

Artikel 5

1. De fusionerende selskabers administrations- eller ledelsesorganer udarbejder en skriftlig fusionsplan.

2. Fusionsplanen skal i det mindste indeholde følgende oplysninger:

a) de fusionerende selskabers form, navn og hjemsted

b) aktiernes ombytningsforhold og i givet fald de kontante udligningsbeløbs størrelse

c) de nærmere regler for udlevering af aktiebrevene i det overtagende selskab

d) det tidspunkt, fra hvilket disse aktier giver ret til andel i udbyttet samt ethvert særligt forhold, der berører denne ret

e) det tidspunkt, fra hvilket det overtagne selskabs handlinger regnskabsmæssigt anses som foretaget for det overtagende selskabs regning

f) de rettigheder, som det overtagende selskab tilsikrer aktionærer med særlige rettigheder og indehavere af andre værdipapirer end aktier, eller de foranstaltninger, der foreslås til fordel for disse personer

g) enhver særlig fordel, der gives de i artikel 10, stk. 1, omhandlede sagkyndige samt medlemmerne af de fusionerende selskabers administrations-, ledelses-, tilsyns- eller kontrolorganer.

ê 78/855/EØF (tilpasset)

Artikel 6

Fusionsplanen skal offentliggøres for hvert af de fusionerende selskaber efter den fremgangsmåde, der er fastsat i hver medlemsstats lovgivning, i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv Ö [../…/..] Õ mindst en måned forud for dagen for den generalforsamling, der skal træffe bestemmelse om fusionsplanen.

ê 78/855/EØF

Artikel 7

1. Fusionen kræver i det mindste samtykke fra generalforsamlingen i hvert af de fusionerende selskaber. Medlemsstaternes lovgivning bestemmer, at denne beslutning skal træffes med i det mindste et flertal, som ikke må værre mindre end to tredjedele af de stemmer, der er knyttet enten til de repræsenterede aktier eller den repræsenterede tegnede kapital.

Medlemsstaternes lovgivning kan dog bestemme, at et simpelt flertal af de i første afsnit nævnte stemmer er tilstrækkeligt, når mindst halvdelen af den tegnede kapital er repræsenteret. Herudover finder i givet fald reglerne om vedtægtsændring anvendelse.

2. Såfremt der findes flere aktieklasser, kræver beslutningen om fusion en særskilt afstemning, i det mindste for hver klasse af aktionærer, hvis rettigheder forringes ved dispositionen.

3. Beslutningen i stk. 2 omfatter godkendelsen af fusionsplanen og de eventuelle vedtægtsændringer, som dens gennemførelse nødvendiggør.

Artikel 8

En medlemsstats lovgivning kan undlade at kræve, at fusionen skal godkendes af det overtagende selskabs generalforsamling, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) den i artikel 6 foreskrevne offentliggørelse skal for det overtagende selskab ske mindst en måned inden dagen for den generalforsamling i det eller de overtagne selskaber, som skal træffe beslutning om fusionsplanen

b) alle aktionærer i det overtagende selskab har ret til mindst en måned forud for den i litra a) anførte dag på det pågældende selskabs hjemsted at gøre sig bekendt med de i artikel 11, stk. 1, nævnte dokumenter

c) en eller flere aktionærer i det overtagende selskab, hvis aktiebeholdning udgør en mindsteprocentdel af den tegnede kapital, skal have ret til at kræve generalforsamlingens indkaldelse i det overtagende selskab, på hvilken der skal træffes bestemmelse om fusionens vedtagelse; denne mindste procentdel kan ikke fastsættes til mere end 5 %; medlemsstaterne kan dog bestemme, at aktier uden stemmeret undtages fra beregningen af denne procentdel.

Artikel 9

Hvert af de fusionerende selskabers administrations- eller ledelsesorganer udarbejder en udførlig skriftlig beretning, i hvilken fusionsplanen, herunder navnlig aktiernes ombytningsforhold, forklares og begrundes retligt og økonomisk.

Såfremt der har været særlige vanskeligheder forbundet med vurderingen, skal disse også omtales i beretningen.

Artikel 10

1. For hvert af de fusionerende selskaber undersøger en eller flere sagkyndige, der er uafhængige af disse, og som er udpeget eller godkendt af en retslig eller administrativ myndighed, fusionsplanen og udarbejder en skriftlig beretning til aktionærerne. Dog kan en medlemsstats lovgivning bestemme, at der udpeges en eller flere uafhængige sagkyndige for alle de fusionerende selskaber, hvis denne udpegning på fælles anmodning af disse selskaber foretages af en retslig eller administrativ myndighed. Disse sagkyndige kan i henhold til hver medlemsstats lovgivning være såvel fysiske som juridiske personer og selskaber.

2. I den i stk. 1 nævnte beretning skal de sagkyndige under alle omstændigheder erklære, hvorvidt ombytningsforholdet er rimeligt og sagligt begrundet. Denne erklæring skal mindst

a) angive den eller de metoder, der er anvendt ved fastsættelsen af det foreslåede ombytningsforhold;

b) anføre om denne eller disse metoder er hensigtsmæssige i det foreliggende tilfælde, samt angive de værdier, som hver enkelt metode resulterer i, og indeholde en udtalelse om den relative betydning, der tillægges disse metoder ved fastsættelsen af værdien.

Såfremt der har været særlige vanskeligheder forbundet med vurderingen, skal disse også omtales i beretningen.

3. Enhver sagkyndig har ret til hos de fusionerende selskaber at få adgang til alle nødvendige oplysninger og dokumenter samt til at foretage enhver nødvendig kontrol.

ê 2007/63/EF Art. 2, stk. 1

4. Der kræves ikke nogen undersøgelse af fusionsplanen og heller ikke nogen beretning fra en sagkyndig, hvis alle aktionærer og indehavere af andre værdipapirer, der giver stemmeret i de selskaber, der deltager i fusionen, er enige herom.

ê 78/855/EØF

Artikel 11

1. Mindst en måned forud for dagen for den generalforsamling, der skal træffe beslutning om fusionsplanen, har hver aktionær ret til på selskabets hjemsted at gøre sig bekendt med i det mindste følgende dokumenter:

a) fusionsplanen

b) de fusionerende selskabers årsregnskaber og årsberetninger for de sidste tre regnskabsår

c) en mellembalance, der er afsluttet på et tidspunkt, som ikke ligger før den første dag i den tredje måned forud for fusionsplanens udarbejdelse, såfremt de sidste årsregnskaber vedrører et regnskabsår, der er udløbet mere end 6 måneder forud for dette tidspunkt

d) de i artikel 9 nævnte beretninger fra de fusionerende selskabers administrations- eller ledelsesorganer

ê 2007/63/EF Art. 2, stk. 2 (tilpasset)

e) i givet fald de i artikel 10, Ö stk. l Õ, nævnte beretninger.

ê 78/855/EØF (tilpasset)

2. Den i stk. 1, litra c), nævnte mellembalance udarbejdes efter samme metoder og med samme opstilling som den sidste årsstatus.

Dog kan en medlemsstats lovgivning bestemme,

a) at det ikke Ö er Õ nødvendigt Ö at Õ foretage en ny faktisk opgørelse af beholdningen;

b) at værdiansættelserne i den sidste status kun kan ændres i overensstemmelse med bevægelserne i henhold til bogføringen; der skal dog tages hensyn til,

- afskrivninger og henlæggelser for den mellemliggende tid,

- væsentlige ændringer af den faktiske værdi, som ikke fremgår af bogføringen.

3. Enhver aktionær skal efter anmodning vederlagsfrit kunne få fuldstændig eller om ønsket delvis genpart af de i stk. 1 nævnte dokumenter.

Artikel 12

Beskyttelsen af arbejdstagernes rettigheder i hvert af de fusionerende selskaber sker i henhold til direktiv Ö 2001/23/EF Õ.

ê 78/855/EØF

Artikel 13

1. Medlemsstaternes lovgivninger fastsætter en passende ordning til sikring af de rettigheder, som tilkommer de fusionerende selskabers kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud for fusionsplanens offentliggørelse og ikke er forfaldne på tidspunktet for denne offentliggørelse.

2. Med henblik herpå skal medlemsstaternes lovgivninger i det mindste bestemme, at kreditorerne har krav på passende sikkerhed, såfremt de fusionerende selskabers finansielle situation gør denne beskyttelse nødvendig, og såfremt kreditorerne ikke allerede har en sådan sikkerhed.

3. Beskyttelsen af det overtagende og det overtagne selskabs kreditorer kan være forskellig.

Artikel 14

Med forbehold af bestemmelser om fælles udøvelse af rettigheder for indehavere af massegældsbreve i fusionerende selskaber anvendes artikel 13 på disse kreditorer, medmindre en forsamling af indehavere af massegældsbreve, såfremt den nationale lovgivning indeholder bestemmelser om en sådan forsamling, eller hver enkelt indehaver af massegældsbreve har godkendt fusionen.

Artikel 15

De indehavere af andre værdipapirer end aktier, hvortil der er knyttet særrettigheder, skal i det overtagende selskab have rettigheder, der mindst svarer til dem, de besad i det overtagne selskab, medmindre ændringen i disse rettigheder er godkendt på en forsamling af indehavere af disse værdipapirer, såfremt den nationale lovgivning indeholder bestemmelser om en sådan forsamling, eller de er godkendt af hver enkelt indehaver af disse værdipapirer, eller medmindre disse indehavere har ret til at få deres værdipapirer tilbagekøbt af det overtagende selskab.

Artikel 16

1. Såfremt en medlemsstats lovgivning ikke fastsætter nogen forebyggende retslig eller administrativ kontrol med fusionens lovlighed, eller såfremt denne kontrol ikke omfatter alle for fusionen udkrævede handlinger, skal protokollen fra de generalforsamlinger, der træffer bestemmelse om fusionen, og i givet fald den efter disse generalforsamlinger sluttede fusionsaftale, legaliseres. Såfremt fusionen ikke skal godkendes af generalforsamlinger i alle de fusionerende selskaber, skal fusionsplanen legaliseres.

2. Notaren eller den myndighed, som er beføjet til at legalisere dokumentet, skal undersøge og bekræfte tilstedeværelsen og retmæssigheden af alle de handlinger og formaliteter, som påhviler det selskab, for hvilket det pågældende dokument udfærdiges, samt af fusionsplanen.

Artikel 17

Medlemsstaternes lovgivning fastsætter det tidspunkt, på hvilket fusionen får virkning.

ê 78/855/EØF (tilpasset)

Artikel 18

1. Fusionen skal for hvert af de fusionerende selskaber offentliggøres efter den fremgangsmåde, der er fastsat i hver enkelt medlemsstats lovgivning, i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv Ö [../…/..] Õ.

2. Det overtagende selskab kan selv iværksætte de formaliteter vedrørende offentliggørelse, der skal opfyldes med hensyn til det eller de overtagne selskaber.

Artikel 19

1. Fusionen har ipso jure følgende retsvirkninger, som indtræder samtidigt:

a) både i forholdet mellem det overtagne og det overtagende selskab og i forhold til tredjemand overgår det overtagne selskabs aktiver og passiver som helhed til det overtagende selskab

b) aktionærerne i det overtagne selskab bliver aktionærer i det overtagende selskab

c) det overtagne selskab ophører.

2. Aktier i det overtagne selskab ombyttes ikke med aktier i det overtagende selskab, når aktierne i det overtagne selskab indehaves enten

a) af det overtagende selskab selv eller af en person, der handler i eget navn, men for selskabets regning; eller

b) af det overtagne selskab selv eller af en person, der handler i eget navn, men for selskabets regning.

3. Ö Stk. 1berører Õ ikke de medlemsstaters lovgivning, som kræver særlige formaliteter, for at overdragelsen af visse formuegenstande, rettigheder og forpligtelser, der følger med det overtagne selskab, har retsvirkning over for tredjemand. Det overtagende selskab kan selv iværksætte disse formaliteter; medlemsstaternes lovgivning kan dog tillade, at det overtagne selskab fortsat iværksætter disse formaliteter i en begrænset periode, som bortset fra særlige tilfælde ikke må være længere end et halvt år at regne fra den dato, hvor fusionen får virkning.

ê 78/855/EØF

Artikel 20

I medlemsstaternes lovgivning skal der i det mindste fastsættes regler for det privatretlige ansvar, som påhviler medlemmerne af det overtagne selskabs administrations-eller ledelsesorganer i forhold til selskabets aktionærer på grund af uforsvarlig adfærd udvist af medlemmerne af de nævnte organer i forbindelse med fusionens forberedelse og gennemførelse.

Artikel 21

I medlemsstaternes lovgivninger skal der i det mindste fastsættes regler for det privatretlige ansvar, som de sagkyndige, der i henhold til artikel 10, stk. 1, skal afgive beretning for det overtagne selskab, har over for det overtagne selskabs aktionærer på grund af uforsvarlig adfærd udvist af de sagkyndige under udførelsen af deres hverv.

Artikel 22

1. Medlemsstaterne kan kun give bestemmelser om fusioners ugyldighed i overensstemmelse med følgende regler:

a) ugyldigheden skal fastslås ved en retsafgørelse

b) en fusion, som har fået virkning i henhold til artikel 17, kan kun erklæres ugyldig på grund af manglende forebyggende retslig eller administrativ kontrol med lovligheden eller manglende legalisering, eller hvis det konstateres, at generalforsamlingens afgørelse er ugyldig eller anfægtelig i henhold til national ret

c) retssag til fastslåelse af ugyldigheden kan ikke anlægges, når der er forløbet seks måneder efter det tidspunkt, hvor fusionen er blevet virksom over for den, der gør ugyldigheden gældende, eller hvis mangelen er afhjulpet

d) såfremt det er muligt at afhjælpe den mangel, på grund af hvilken fusionen kan erklæres ugyldig, skal retten give de pågældende selskaber en frist hertil

ê 78/855/EØF (tilpasset)

e) den retsafgørelse, ved hvilken fusionens ugyldighed fastslås, offentliggøres i henhold til de i hver medlemsstat ved lov fastsatte bestemmelser i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv Ö [../…/..] Õ

f) såfremt en medlemsstats lovgivning tillader tredjemand at påklage afgørelsen, kan dette kun ske inden for en frist af seks måneder, efter at afgørelsen er gjort offentlig tilgængelig i henhold til bestemmelserne i direktiv Ö [../…/..] Õ

g) den afgørelse, ved hvilken fusionens ugyldighed fastslås, berører ikke i sig selv retsvirkningerne af de forpligtelser, der er blevet indgået af eller over for det overtagende selskab, inden afgørelsen er gjort offentlig tilgængelig, men efter det tidspunkt Ö , hvor fusionen får virkning Õ

h) de i fusionen deltagende selskaber hæfter solidarisk for det overtagende selskabs under litra g) omhandlede forpligtelser.

2. Uanset stk. 1, litra a), kan en medlemsstats lovgivning ligeledes bestemme, at en administrativ myndighed kan fastslå fusionens ugyldighed, hvis en sådan afgørelse kan indbringes for en retsmyndighed. Litra b), og d) til h) finder tilsvarende anvendelse på den administrative myndighed. Denne ugyldighedsprocedure kan ikke indledes efter udløbet af en frist på seks måneder fra det tidspunkt Ö , hvor fusionen får virkning Õ.

3. Medlemsstaternes lovgivning vedrørende mulighederne for at erklære en fusion ugyldig efter andre former for kontrol end den forebyggende retslige eller administrative kontrol med fusionens lovlighed Ö berøres ikke Õ.

KAPITEL IV

Fusion ved stiftelse af et nyt selskab

Artikel 23

1. Med forbehold af artikel 12 og 13 i direktiv Ö [../…/..] Õ finder artikel 5, 6 og 7, samt 9-22 anvendelse ved fusion ved stiftelse af et nyt selskab. I denne forbindelse forstås ved «fusionerende selskaber» eller «overtagne selskab» de sammensmeltede selskaber og ved «overtagende selskab» det nye selskab.

Artikel 5, stk. 2, litra a), Ö i dette direktiv Õ finder også anvendelse på det nye selskab.

2. Fusionsplanen og, såfremt de foreligger som et særskilt dokument, stiftelsesoverenskomsten eller udkastet til stiftelsesoverenskomsten og det nye selskabs vedtægter eller udkast hertil kræver samtykke fra generalforsamlingen i hvert af de selskaber, som sammensmeltes.

3. Medlemsstaterne kan ved det nye selskabs stiftelse undlade at anvende de i artikel 10 i direktiv 77/91/EØF fastsatte bestemmelser om kontrol med indskud i form af andre værdier end kontanter.

KAPITEL V

Et selskabs overtagelse af et andet, i hvilket det første ejer 90 % eller mere af aktierne

Artikel 24

Medlemsstaterne fastsætter for de selskaber, der henhører under deres lovgivning, bestemmelser om den fremgangsmåde, hvorved et eller flere selskaber opløses uden likvidation og overdrager deres aktiver og passiver som helhed til et andet selskab, der ejer alle deres aktier samt øvrige værdipapirer, der giver stemmeret på generalforsamlingen. Bestemmelserne i kapitel III finder anvendelse på denne fremgangsmåde med undtagelse af artikel 5, stk. 2, litra b), c) og d), artikel 9 og 10, artikel 11, stk. 1, litra d) og e), artikel 19, stk. 1, litra b), samt artikel 20 og 21.

Artikel 25

Medlemsstaterne kan undlade at anvende bestemmelserne i artikel 7 på den i artikel 24 anførte fremgangsmåde, såfremt mindst følgende betingelser er opfyldt:

a) den i artikel 6 foreskrevne offentliggørelse skal for hvert af de selskaber, som deltager i Ö transaktionen Õ, ske mindst en måned inden, Ö transaktionen Õ får virkning

b) alle det overtagende selskabs aktionærer har ret til mindst en måned inden Ö transaktionen får virkning Õ på selskabets hjemsted at gøre sig bekendt med de i artikel 11, stk. 1, litra a), b) og c), angivne dokumenter; artikel 11, stk. 2 og 3, finder anvendelse

c) artikel 8, litra c), finder anvendelse.

ê 78/855/EØF

Artikel 26

Medlemsstaterne kan anvende artikel 24 og 25 på fremgangsmåder, hvorved et eller flere selskaber opløses uden likvidation og overdrager deres aktiver og passiver som helhed til et andet selskab, såfremt alle de i artikel 24 nævnte aktier og øvrige værdipapirer fra det eller de overtagne selskaber tilhører det overtagende selskab og/eller personer, som har disse aktier og værdipapirer noteret på eget navn, men for det overtagende selskabs regning.

Artikel 27

I tilfælde af fusion, der sker ved, at et eller flere selskaber overtages af et andet selskab, som ejer mindst 90 % men ikke alle de ovennævnte selskabers aktier eller andre værdipapirer, der giver stemmeret på generalforsamlingen, kan medlemsstaterne undlade at kræve, at fusionen skal godkendes af generalforsamlingen i det overtagende selskab, hvis mindst følgende betingelser er opfyldt:

a) den i artikel 6 foreskrevne offentliggørelse skal for det overtagende selskab ske mindst en måned inden den generalforsamling i det eller de overtagne selskaber, der skal træffe bestemmelse om fusionen

b) alle aktionærer i det overtagende selskab har ret til mindst en måned inden det i litra a) angivne tidspunkt på dette selskabs hjemsted at gøre sig bekendt med de i artikel 11, stk. 1, litra a), b) og c), nævnte dokumenter; artikel 11, stk. 2 og 3, finder anvendelse

c) artikel 8, litra c), finder anvendelse.

Artikel 28

Medlemsstaterne kan undlade at anvende artikel 9, 10 og 11 på en fusion som nævnt i artikel 27, hvis mindst følgende betingelser er opfyldt:

a) de aktionærer, som er i mindretal i det overtagne selskab, har ret til at lade det overtagende selskab erhverve deres aktier

b) i så fald har de ret til at modtage et vederlag svarende til værdien af deres aktier

c) i tilfælde af uenighed om dette vederlag skal det kunne fastsættes af en domstol.

Artikel 29

Medlemsstaterne kan anvende artikel 27 og 28 på fremgangsmåder, hvorved et eller flere selskaber opløses uden likvidation og overdrager deres aktiver og passiver som helhed til et andet selskab, såfremt mindst 90 % men ikke alle de i artikel 27 omhandlede aktier og øvrige værdipapirer fra det eller de opløste selskaber tilhører det overtagende selskab og/eller personer, som har disse aktier og værdipapirer noteret på eget navn, men for det overtagende selskabs regning.

KAPITEL V I

Andre transaktioner, der kan sidestilles med fusion

Artikel 30

Når det i en medlemsstats lovgivning tillades, at det kontante udligningsbeløb ved en af de i artikel 2 omhandlede transaktioner overstiger 10 %, finder kapitel III, kapitel IV og artikel 27, 28 og 29 anvendelse.

Artikel 31

Når en medlemsstats lovgivning tillader en af de i artikel 2, 24 eller 30 omhandlede transaktioner, uden at alle de overdragende selskaber ophører, finder henholdsvis kapitel III — med undtagelse af artikel 19, stk. 1, litra c) — kapitel IV og IV anvendelse.

KAPITEL VI I

Afsluttende bestemmelser

ê

Artikel 32

Direktiv 78/855/EØF, som ændret ved de retsakter, der er nævnt i bilag I, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag I, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 33

Dette direktiv træder i kraft den 1. januar 2009.

ê 78/855/EØF Art. 33

Artikel 34

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […]

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

[…] […]

é

BILAG I

Del A

Ophævet direktiv med oversigt over ændringer (jf. artikel 32)

Rådets direktiv 78/855/EØF (EFT L 295 af 20.10.1978, s. 36) |

Bilag I, punkt III. C til Tiltrædelsesakten af 1979 (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 89) |

Bilag I, punkt II. d) til Tiltrædelsesakten af 1985 (EFT L 302, 15.11.1985, s. 157) |

Bilag I, punkt XI.A.3. til Tiltrædelsesakten af 1994 (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 194) |

Bilag II, punkt 4.A.3 til Tiltrædelsesakten af 2003 (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 338) |

Rådets direktiv 2006/99/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 137) | Kun for så vidt angår henvisningen til direktiv 78/855/EØF i artikel 1 og bilag, del A.3. |

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/63/EF (EUT L 300 af 17.11.2007, s. 47) | Kun artikel 2 |

Del B

Liste over frister for gennemførelse i national ret (jf. artikel 32)

Direktiv | Gennemførelsesfrist |

78/855/EØF | 13. oktober 1981 |

2006/99/EF | 1. januar 2007 |

2007/63/EF | 31. december 2008 |

_____________

BILAG II

Sammenligningstabel

Direktiv 78/855/EØF | Nærværende direktiv |

- | Kapitel I |

Kapitel I til VI | Kapitel II til VII |

Artikel 1 – 31 | Artikel 1 – 31 |

Artikel 32 | - |

- | Artikel 32 |

- | Artikel 33 |

Artikel 33 | Artikel 34 |

- | Bilag I |

- | Bilag II |

_____________[pic][pic][pic]

[1] KOM(87) 868 PV.

[2] Se bilag 3 til del A i konklusionerne.

[3] Foretaget i henhold til meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Kodificering af gældende fællesskabsret, KOM(2001) 645 endelig.

[4] Se bilag I, del A, til dette forslag.

[5] EUT C [...] af [...], s. [...].

[6] EUT C [...] af [...], s. [...].

[7] EFT L 295 af 20.10.1978, s. 36. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/63/EF (EUT L 300 af 17.11.2007, s. 47).

[8] Jf. bilag I, del A.

[9] EFT 2 af 15.1.1962, s. 36/62.

[10] EFT L 65 af 14.3.1968, s. 8. Ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv [.../.../EF].

[11] EFT L 26 af 31.1.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2006/99/EF.

[12] EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/46/EF (EUT L 224 af 16.8.2006, s. 1).

[13] EFT Ö L 82 af 22.3.2001, s. 16. Õ

10 EFT L [...] af [...], s. [...].

Top