EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document f2e0a758-6d59-11ee-9220-01aa75ed71a1

Consolidated text: Rådets afgørelse (FUSP) 2021/710 af 29. april 2021 om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten

02021D0710 — DA — 25.09.2023 — 002.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2021/710

af 29. april 2021

om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten

(EUT L 147 af 30.4.2021, s. 12)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2023/258 af 6. februar 2023

  L 35

21

7.2.2023

►M2

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2023/2065 af 25. september 2023

  L 238

140

27.9.2023
▼B

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2021/710

af 29. april 2021

om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten▼M1

Artikel 1

Den Europæiske Unions særlige repræsentant

Mandatet for Sven KOOPMANS som Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR) for fredsprocessen i Mellemøsten forlænges til den 28. februar 2025. Rådet kan beslutte, at EUSR's mandat skal afsluttes tidligere, på grundlag af en vurdering fra Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) og efter forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR).

▼B

Artikel 2

Politikmål

EUSR's mandat bygger på følgende politik for fredsprocessen i Mellemøsten (MEPP):

a) 

det overordnede mål er en retfærdig, varig og samlet fred, der bør opnås på grundlag af en tostatsløsning, hvor Israel og en demokratisk, sammenhængende, levedygtig, fredelig og suveræn palæstinensisk stat lever side om side inden for sikre og anerkendte grænser med normale forbindelser med deres naboer i overensstemmelse med De Forenede Nationers Sikkerhedsråds relevante resolutioner (UNSCR'er) 242 (1967) og 338 (1973), og idet andre relevante UNSCR'er, herunder UNSCR 2334 (2016), Madridprincipperne, herunder land for fred, køreplanen, de aftaler, som parterne tidligere har indgået, det arabiske fredsinitiativ og anbefalingerne fra Mellemøstkvartetten (»Kvartetten«) af 1. juli 2016 erindres. I lyset af de forskellige dele af israelsk-arabiske forbindelser udgør den regionale dimension et væsentligt element med henblik på en samlet fred

b) 

for at nå dette mål er de politiske prioriteter at bevare tostatsløsningen og at relancere og støtte fredsprocessen. Klare parametre, der fastlægger grundlaget for forhandlingerne, er nøgleelementer med henblik på et vellykket resultat, og Unionen har fastlagt sin holdning med hensyn til sådanne parametre i Rådets konklusioner fra december 2009, december 2010 og juli 2014, som den fortsat vil fremme aktivt

c) 

Unionen er fast besluttet på at arbejde sammen med parterne og med partnere i det internationale samfund, herunder gennem deltagelse i Kvartetten og aktivt stræbe efter passende internationale initiativer med henblik på at skabe en ny dynamik i forhandlingerne.

Artikel 3

Mandat

1.  

For at nå politikmålene har EUSR mandat til:

a) 

at yde et aktivt og effektivt EU-bidrag til aktioner og initiativer, der fører til en endelig løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt på grundlag af tostatsløsningen og i overensstemmelse med Unionens parametre og relevante UNSCR'er, herunder UNSCR 2334 (2016), og at fremsætte forslag til EU-tiltag i den forbindelse

b) 

at fremme og fastholde tætte kontakter til alle parterne i fredsprocessen, relevante politiske aktører, andre lande i regionen, medlemmerne af Kvartetten og andre relevante lande samt FN og andre relevante internationale organisationer såsom Den Arabiske Liga for sammen med dem at arbejde på at styrke fredsprocessen

c) 

at drage fordel af udviklingen i det regionale landskab i Mellemøsten og navnlig normaliseringen af forbindelserne mellem Israel og en række arabiske lande med henblik på at fremme fredsprocessen yderligere og dermed bidrage til regional stabilitet

d) 

at være særlig opmærksom på faktorer, der påvirker den regionale dimension af fredsprocessen, på engagementet med arabiske partnere og på gennemførelsen af det arabiske fredsinitiativ

e) 

at arbejde på at fremme og bidrage til en mulig ny ramme for forhandlinger i samråd med alle de vigtigste interessenter og medlemsstater

f) 

aktivt at støtte og bidrage til fredsforhandlingerne mellem parterne, herunder ved at fremsætte forslag på Unionens vegne og i tråd med dens konsoliderede og langvarige praksis i forbindelse med disse forhandlinger

g) 

at sikre Unionens fortsatte tilstedeværelse stede i de relevante internationale fora

h) 

at bidrage til krisestyring og -forebyggelse, herunder med hensyn til Gaza

i) 

på anmodning at bidrage til gennemførelsen af internationale aftaler mellem parterne og at tage diplomatiske kontakter til dem, såfremt vilkårene i disse aftaler ikke overholdes

j) 

at bidrage til de politiske bestræbelser på at foretage en grundlæggende ændring, der kan føre til en holdbar løsning for Gazastriben, som udgør en integreret del af en fremtidig palæstinensisk stat, og som bør drøftes under forhandlingerne

k) 

at gå ind i en konstruktiv drøftelse med stater, der har undertegnet aftaler inden for rammerne af fredsprocessen, for at fremme overholdelsen af de grundlæggende standarder for demokrati, herunder respekten for den humanitære folkeret, menneskerettighederne og retsstatsprincippet

l) 

at fremsætte forslag om Unionens mellemkomst i fredsprocessen og om den bedste måde, hvorpå man kan videreføre Unionens initiativer og igangværende indsats i relation til fredsprocessen, såsom Unionens bidrag til palæstinensiske reformer, herunder de politiske aspekter af relevante EU-udviklingsprojekter

m) 

at engagere parterne i at afstå fra ensidige handlinger, der kan true tostatsløsningens levedygtighed, navnlig i Jerusalem og i område C på den besatte Vestbred

n) 

som udsending til Kvartetten jævnligt at rapportere om fremskridt og udvikling i forhandlingerne samt om Kvartetaktiviteterne og bidrage til forberedelsen af Kvartettens udsendinges møder på grundlag af Unionens holdninger og gennem koordinering med andre medlemmer af Kvartetten

o) 

at bidrage til gennemførelse af Unionens menneskerettighedspolitik i samarbejde med EUSR for menneskerettigheder, herunder Unionens retningslinjer om menneskerettigheder, navnlig Unionens retningslinjer om børn i væbnede konflikter og om vold mod kvinder og piger og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem, og Unionens politik vedrørende UNSCR 1325 (2000) om kvinder, fred og sikkerhed, herunder ved at overvåge og aflægge rapport om udviklingen samt formulere henstillinger i denne henseende

p) 

at bidrage til at skabe bedre forståelse for og synlighed af Unionens rolle blandt indflydelsesrige personer i regionen

q) 

om nødvendigt at indgå i dialog med repræsentanter for civilsamfundet, herunder kvinder og unge, samt med dem, der er involveret i foranstaltninger til opbygning af tillid mellem parterne.

2.  
EUSR støtter HR i dennes arbejde og bevarer et overblik over alle Unionens MEPP-relaterede aktiviteter i regionen.

Artikel 4

Gennemførelse af mandatet

1.  
EUSR har ansvaret for gennemførelsen af mandatet og handler med reference til HR.
2.  
PSC opretholder privilegerede forbindelser med EUSR og er EUSR's primære kontaktpunkt for forbindelserne med Rådet. PSC giver EUSR strategisk vejledning og politiske retningslinjer inden for rammerne af mandatet, uden at dette dog berører HR's beføjelser.
3.  
EUSR sikrer systematisk og klar samordning og samarbejde med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og dennes relevante tjenestegrene.
4.  
EUSR vil foretage regelmæssige besøg i regionen og arbejde tæt sammen med relevante EU-delegationer i hele regionen, herunder Unionens repræsentationskontor i Jerusalem og EU-delegationen i Tel Aviv, og gennem disse med medlemsstaternes diplomatiske repræsentationer.

Artikel 5

Finansiering

▼M2

1.  
Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUSR's mandat for perioden fra den 1. marts 2023 til den 28. februar 2025 udgør 289 782,33  EUR.

▼B

2.  
Udgifterne forvaltes i overensstemmelse med de procedurer og regler, der gælder for Unionens almindelige budget.
3.  
Udgifterne forvaltes i henhold til en kontrakt mellem EUSR og Kommissionen. EUSR står til regnskab for alle udgifter over for Kommissionen.

Artikel 6

Sammensætning af medarbejderstaben

1.  
EUSR er inden for rammerne af sit mandat og de tilsvarende finansielle midler, der stilles til rådighed, ansvarlig for at sammensætte en medarbejderstab. Medarbejderstaben skal have den ekspertise i specifikke politiske spørgsmål, som mandatet kræver. EUSR holder straks Rådet og Kommissionen underrettet om sammensætningen af sin medarbejderstab.
2.  
Medlemsstaterne, EU-institutionerne og EU-Udenrigstjenesten kan foreslå udstationering af medarbejdere til at arbejde sammen med EUSR. Løn til sådanne udstationerede medarbejdere afholdes af henholdsvis medlemsstaten, den pågældende EU-institution eller EU-Udenrigstjenesten. Eksperter, der af medlemsstaterne udstationeres ved EU-institutionerne eller EU-Udenrigstjenesten, kan også udstationeres til EUSR. Internationale kontraktansatte skal være statsborgere i en medlemsstat.
3.  
Alt udstationeret personale forbliver under den udsendende medlemsstats, EU-institutionens eller EU-Udenrigstjenestens administrative myndighed og udfører sine opgaver og handler i EUSR's mandats interesse.
4.  
EUSR's personale placeres samme sted som den relevante tjenestegren i EU-Udenrigstjenesten, EU-delegationen i Tel Aviv og Unionens repræsentationskontor i Jerusalem med henblik på at sikre sammenhæng og konsekvens i deres respektive aktiviteter.

Artikel 7

Privilegier og immuniteter for EUSR og dennes medarbejderstab

De privilegier, immuniteter og yderligere garantier, der er nødvendige for, at EUSR og EUSR's medarbejdere kan fuldføre og afvikle missionen uhindret, aftales med værtsparterne i relevant omfang. Medlemsstaterne og EU-Udenrigstjenesten yder enhver fornøden støtte med henblik herpå.

Artikel 8

EU's klassificerede informationers sikkerhed

EUSR og medarbejderne i EUSR's stab overholder de sikkerhedsprincipper og minimumsstandarder, der er fastsat i Rådets afgørelse 2013/488/EU ( 1 ).

Artikel 9

Adgang til oplysninger og logistisk støtte

1.  
Medlemsstaterne, Kommissionen og Generalsekretariatet for Rådet sikrer, at EUSR får adgang til alle relevante oplysninger.
2.  
Alt efter tilfældet yder EU-delegationerne i regionen og/eller medlemsstaterne logistisk støtte i regionen.

Artikel 10

Sikkerhed

I overensstemmelse med Unionens sikkerhedspolitik for personale, der er udstationeret uden for Unionen som led i operationer i medfør af traktatens afsnit V, skal EUSR i overensstemmelse med EUSR's mandat og på baggrund af sikkerhedssituationen i ansvarsområdet træffe alle med rimelighed gennemførlige forholdsregler med hensyn til sikkerheden for alt personale, der står under EUSR's direkte myndighed, navnlig ved at:

a) 

udarbejde en konkret sikkerhedsplan på grundlag af rådgivning fra EU-Udenrigstjenesten, herunder for fysiske, organisatoriske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger vedrørende styring af sikre personalebevægelser til og inden for ansvarsområdet samt styring af sikkerhedshændelser og en beredskabs- og evakueringsplan for missionen

b) 

sikre, at alt personale, der er udstationeret uden for Unionen, er dækket af en højrisikoforsikring, der er tilpasset forholdene i ansvarsområdet

c) 

sikre, at alle de medarbejdere i EUSR's stab, der skal udstationeres uden for Unionen, herunder lokalt ansat personale, har modtaget relevant sikkerhedsuddannelse før eller ved ankomsten til ansvarsområdet på grundlag af de risikoratings, der af EU-Udenrigstjenesten er opstillet for dette område

d) 

sikre, at alle vedtagne henstillinger, som fremsættes efter regelmæssige sikkerhedsvurderinger, gennemføres, og afgive skriftlige rapporter til HR, Rådet og Kommissionen om deres gennemførelse og om andre sikkerhedsspørgsmål som led i fremskridtsrapporten og rapporten om gennemførelse af mandatet.

Artikel 11

Rapportering

EUSR aflægger regelmæssigt rapport til HR og PSC. EUSR aflægger også rapport til andre af Rådets arbejdsgrupper efter behov. Der udsendes regelmæssigt rapporter gennem Coreunettet. EUSR kan aflægge rapport til Rådet for Udenrigsanliggender. EUSR kan inddrages i orienteringen af Europa-Parlamentet.

Artikel 12

Koordinering

1.  
EUSR bidrager til, at Unionens aktion fremtræder som en helhed, er sammenhængende og effektiv og medvirker til at sikre, at alle Unionens instrumenter og medlemsstaternes aktioner sættes ind på en sammenhængende måde for at nå Unionens politikmål. Der tilstræbes, hvis det er relevant, et samarbejde med medlemsstaterne. EUSR's aktiviteter koordineres med Kommissionens tjenestegrenes aktiviteter. EUSR sørger for regelmæssig orientering af EU-delegationerne og medlemsstaternes missioner, herunder Unionens repræsentationskontor i Jerusalem og EU-delegationen i Tel Aviv.
2.  
Under arbejdet på stedet holdes der tæt kontakt til de relevante chefer for medlemsstaternes missioner, EU-delegationscheferne og cheferne for missioner inden for rammerne af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. De bestræber sig i videst muligt omfang på at bistå EUSR i mandatets gennemførelse. EUSR giver i tæt samarbejde med EU-delegationschefen i Tel Aviv og Unionens repræsentationskontor i Jerusalem lokal politisk vejledning til cheferne for Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder (EUPOL COPPS) og EU-grænsebistandsmissionen ved grænseovergangen i Rafah (EUBAM Rafah). EUSR holder også forbindelse med andre internationale og regionale aktører på stedet.

Artikel 13

Bistand i forbindelse med krav

EUSR og EUSR's medarbejderstab bistår ved tilvejebringelsen af elementer til at behandle ethvert krav og enhver forpligtelse, der hidrører fra mandaterne fra de tidligere EUSR'er for MEPP, og yder administrativ bistand og adgang til relevante sagsakter med henblik herpå.

Artikel 14

Revision

Gennemførelsen af denne afgørelse og dens sammenhæng med andre bidrag fra Unionen til regionen tages løbende op til revision. ►M1  EUSR forelægger Rådet, HR og Kommissionen regelmæssige fremskridtsrapporter og en endelig samlet rapport om gennemførelsen af mandatet senest den 30. november 2024. ◄

Artikel 15

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.( 1 ) Rådets afgørelse 2013/488/EU af 23. september 2013 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 274 af 15.10.2013, s. 1).

Top