EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document c9a66b14-8911-11ee-99ba-01aa75ed71a1

Consolidated text: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1165 af 15. juli 2021 om godkendelse af visse produkter og stoffer til anvendelse i økologisk produktion og udarbejdelse af lister over disse (EØS-relevant tekst)EØS-relevant tekst.

02021R1165 — DA — 15.11.2023 — 002.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1165

af 15. juli 2021

om godkendelse af visse produkter og stoffer til anvendelse i økologisk produktion og udarbejdelse af ►C1  lister over disse ◄

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 253 af 16.7.2021, s. 13)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/121 af 17. januar 2023

  L 16

24

18.1.2023

►M2

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/2229 af 25. oktober 2023

  L 

1

26.10.2023


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 115, 13.4.2022, s.  237 (2021/1165)

►C2

Berigtigelse, EUT L 077, 16.3.2023, s.  32 ((EU) 2023/121)

►C3

Berigtigelse, EUT L 112, 27.4.2023, s.  50 ((EU) 2021/1165)
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1165

af 15. juli 2021

om godkendelse af visse produkter og stoffer til anvendelse i økologisk produktion og udarbejdelse af ►C1  lister over disse ◄

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

▼C1

Aktivstoffer i plantebeskyttelsesmidler

▼B

Med henblik på artikel 24, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2018/848 må kun de aktivstoffer, der er opført i bilag I til nærværende forordning, være indeholdt i plantebeskyttelsesmidler, der anvendes i økologisk produktion som fastsat i dette bilag, forudsat at disse plantebeskyttelsesmidler:

a) 

er blevet godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 ( 1 )

b) 

anvendes i overensstemmelse med betingelserne for anvendelse som ►C1  specificeret i medlemsstaternes tilladelser for produkter, der indeholder disse ◄ og

c) 

anvendes i overensstemmelse med de fastsatte betingelser i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 2 ).

Artikel 2

Gødningsstoffer, jordforbedringsmidler og næringsstoffer

Med henblik på artikel 24, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2018/848 må kun de produkter og stoffer, der er opført i bilag II til nærværende forordning, anvendes i økologisk produktion som gødningsstoffer, jordforbedringsmidler og næringsstoffer til planteernæring, forbedring og berigelse af strøelse, algeproduktion eller opdrætsmiljøet for akvakulturdyrene, forudsat at de er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EU-retten, især Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 ( 3 ), de relevante gældende artikler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1009 ( 4 ), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 ( 5 ) og Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 ( 6 ), og, hvis det er relevant, i overensstemmelse med nationale bestemmelser, der bygger på EU-retten.

Artikel 3

Ikkeøkologiske fodermidler af vegetabilsk eller animalsk oprindelse eller alge- eller gæroprindelse eller fodermidler af mikrobiel eller mineralsk oprindelse

Med henblik på artikel 24, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2018/848 må kun de produkter og stoffer, der er opført i del A i bilag III til nærværende forordning, anvendes i økologisk produktion som ikkeøkologiske fodermidler af vegetabilsk eller animalsk oprindelse eller alge- eller gæroprindelse eller som fodermidler af mikrobiel eller mineralsk oprindelse, forudsat at deres anvendelse er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EU-retten, især Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 ( 7 ), og, hvis det er relevant, i overensstemmelse med nationale bestemmelser, der bygger på EU-retten.

Artikel 4

Fodertilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer

Med henblik på artikel 24, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2018/848 må kun de produkter og stoffer, der er opført i del B i bilag III til nærværende forordning, anvendes i økologisk produktion som fodertilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer i foderstoffer, forudsat at deres anvendelse er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EU-retten, især Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 ( 8 ), og, hvis det er relevant, i overensstemmelse med nationale bestemmelser, der bygger på EU-retten.

Artikel 5

Produkter til rengøring og desinficering

1.  
Med henblik på artikel 24, stk. 1, litra e), i forordning (EU) 2018/848 må kun de produkter, der er opført i del A i bilag IV til nærværende forordning, anvendes som midler til rengøring og desinficering af damme, bure, tanke, raceways, bygninger eller anlæg, som anvendes til animalsk produktion, forudsat at disse produkter er i overensstemmelse med bestemmelserne i EU-retten, især forordning (EF) nr. 648/2004 og forordning (EU) nr. 528/2012, og, hvis det er relevant, i overensstemmelse med nationale bestemmelser, der bygger på EU-retten.
2.  
Med henblik på artikel 24, stk. 1, litra f), i forordning (EU) 2018/848 må kun de produkter, der er opført i del B i bilag IV til nærværende forordning, anvendes som midler til rengøring og desinficering i bygninger og anlæg til planteproduktion, herunder til opbevaring på en landbrugsbedrift, forudsat at disse produkter er i overensstemmelse med bestemmelserne i EU-retten, især forordning (EF) nr. 648/2004 og forordning (EU) nr. 528/2012, og, hvis det er relevant, i overensstemmelse med nationale bestemmelser, der bygger på EU-retten.
3.  
Med henblik på artikel 24, stk. 1, litra g), i forordning (EU) 2018/848 må kun de produkter, der er opført i del C i bilag IV til nærværende forordning, anvendes som midler til rengøring og desinficering i forarbejdnings- og oplagringsfaciliteter, forudsat at disse produkter er i overensstemmelse med bestemmelserne i EU-retten, især forordning (EF) nr. 648/2004 og forordning (EU) nr. 528/2012, og, hvis det er relevant, i overensstemmelse med nationale bestemmelser, der bygger på EU-retten.

▼C1

4.  
Indtil midler til rengøring og desinficering bliver optaget i del A, B eller C i bilag IV til forordning (EU) 2018/848, som omhandlet i artikel 24, stk. 1, litra e), f) og g), kan midler til rengøring og desinficering, der blev godkendt til anvendelse i økologisk produktion i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 eller i henhold til national lovgivning forud for anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2018/848, fortsat anvendes, hvis de overholder de relevante bestemmelser i EU-retten, især forordning (EF) nr. 648/2004 og forordning (EU) nr. 528/2012, og hvis det er relevant, i overensstemmelse med nationale bestemmelser, der bygger på EU-retten.

▼B

Artikel 6

►C1  Fødevaretilsætningsstoffer ◄ og tekniske hjælpestoffer

Med henblik på artikel 24, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2018/848 må kun de produkter og stoffer, der er opført i del A i bilag V til nærværende forordning, anvendes som fødevaretilsætningsstoffer, bl.a. fødevareenzymer, der skal anvendes som fødevaretilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer i produktion af forarbejdede økologiske fødevarer, forudsat at deres anvendelse er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EU-retten, især Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 ( 9 ), og, hvis det er relevant, i overensstemmelse med nationale bestemmelser, der bygger på EU-retten.

Artikel 7

Ikkeøkologiske landbrugsingredienser, der skal anvendes til produktion af forarbejdede økologiske fødevarer

Med henblik på artikel 24, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2018/848 må kun de ikkeøkologiske landbrugsingredienser, der er opført i del B i bilag V til nærværende forordning, anvendes i produktionen af forarbejdede økologiske fødevarer, forudsat at deres anvendelse er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EU-retten, og, hvis det er relevant, i overensstemmelse med nationale bestemmelser, der bygger på EU-retten.

Stk. 1 berører ikke de detaljerede krav til økologisk produktion af forarbejdede fødevarer som omhandlet i del IV, afsnit 2, i bilag II til forordning (EU) 2018/848. Stk. 1 finder navnlig ikke anvendelse på ikkeøkologiske landbrugsingredienser, der anvendes som fødevaretilsætningsstoffer, tekniske hjælpestoffer eller produkter og stoffer som omhandlet i del IV, punkt 2.2.2, i bilag II til forordning (EU) 2018/848.

Artikel 8

Tekniske hjælpestoffer til produktion af gær og gærprodukter

Med henblik på artikel 24, stk. 2, litra c), i forordning (EU) 2018/848 må kun de produkter og stoffer, der er opført i del C i bilag V til nærværende forordning, anvendes som tekniske hjælpestoffer til produktion af gær og gærprodukter til fødevarer og foder, forudsat at deres anvendelse er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EU-retten, og, hvis det er relevant, i overensstemmelse med nationale bestemmelser, der bygger på EU-retten.

Artikel 9

Produkter og stoffer til anvendelse i ►C1  produktion af økologisk vin ◄

Med henblik på del VI, punkt 2.2, i bilag II til forordning (EU) 2018/848 må kun de produkter og stoffer, der er opført i del D i bilag V til nærværende forordning, anvendes til produktion og ►C1  konservering ◄ af økologiske vinavlsprodukter som omhandlet i del II i bilag VII til forordning (EU) nr. 1308/2013, forudsat at deres anvendelse er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EU-retten, især inden for de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1308/2013 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/934 ( 10 ), og, hvis det er relevant, i overensstemmelse med nationale bestemmelser, der bygger på EU-retten.

Artikel 10

Procedure for tildeling af særlige tilladelser til anvendelsen af produkter og stoffer i visse områder i tredjelande

1.  
Når en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan, som er anerkendt i henhold til artikel 46, stk. 1, i forordning (EU) 2018/848, mener, at der for et produkt eller et stof bør gives en særlig tilladelse til anvendelse i et særligt område uden for Unionen på grund af de specifikke betingelser i artikel 45, stk. 2, i nærværende forordning, kan den anmode Kommissionen om at gennemføre en evaluering. Med henblik herpå forelægger den/det Kommissionen et dossier, der beskriver det berørte produkt eller stof med begrundelser for en sådan særlig tilladelse og med forklaring om, hvorfor de produkter og stoffer, der er godkendt i henhold til nærværende forordning, ikke er tilstrækkelige til anvendelsen, på grund af de specifikke betingelser i det relevante område. Disse sikrer, at dossieret er klar til at blive offentliggjort i henhold til EU-retten og den nationale lovgivning om databeskyttelse.
2.  
Kommissionen fremsender anmodningen som omhandlet i stk. 1 til medlemsstaterne og offentliggør sådanne anmodninger.
3.  

Kommissionen analyserer det dossier, der er omhandlet i stk. 1. Kommissionen godkender kun produktet eller stoffet i lyset af de specifikke betingelser, der henvises til i dossieret, hvis analysen som helhed konkluderer, at:

a) 

en sådan særlig tilladelse er berettiget på det berørte område

b) 

produktet eller stoffet, der er beskrevet i dossieret, overholder principperne i kapitel II, kriterierne i artikel 24, stk. 3, og betingelsen i artikel 24, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848 og

c) 

at anvendelsen af produktet eller stoffet er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EU-retten, især for aktivstoffer i plantebeskyttelsesmidler, med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 ( 11 ).

Det godkendte produkt eller stof opføres i bilag VI til nærværende forordning.

4.  
Når den toårige periode, der henvises til i artikel 45, stk. 2, i forordning (EU) 2018/848, udløber, bliver tilladelsen automatisk forlænget med en periode på to år, forudsat at der ikke foreligger nogen nye elementer, og at ingen medlemsstat eller ingen kontrolmyndighed eller intet kontrolorgan, som er anerkendt i henhold til artikel 46, stk. 1, i forordning (EU) 2018/848, har gjort indsigelse med den begrundelse, at Kommissionens konklusion som omhandlet i stk. 3 skal revurderes.

Artikel 11

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 889/2008 ophæves.

Bilag VII og IX finder dog fortsat anvendelse indtil den 31. december 2023.

Artikel 12

Overgangsbestemmelser

1.  
Med henblik på artikel 5, stk. 4, i nærværende forordning må de produkter til rengøring og desinficering, der er opført i bilag VII til forordning (EF) nr. 889/2008, fortsat anvendes indtil den ►M2  31. december 2025 ◄ til rengøring og desinficering af damme, bure, tanke, raceways, bygninger eller anlæg, som anvendes til animalsk produktion, jf. dog del D i bilag IV til nærværende forordning.
2.  
Med henblik på artikel 24, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2018/848 må ikkeøkologiske landbrugsingredienser, der er opført i bilag IX til forordning (EF) nr. 889/2008, fortsat anvendes til produktionen af forarbejdede økologiske fødevarer indtil den 31. december 2023. Forarbejdede økologiske fødevarer, der er produceret før den 1. januar 2024 med ikkeøkologiske landbrugsingredienser, må markedsføres efter denne dato, indtil lagrene er opbrugt.
3.  
Dokumentation, der udstedes i overensstemmelse med artikel 68 i forordning (EF) nr. 889/2008 før den 1. januar 2022, forbliver gyldig indtil udløbet af gyldighedsperioden, men ikke senere end den 31. december 2022.

Artikel 13

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2022.

▼M2

Artikel 5, stk. 1, 2 og 3, finder anvendelse fra den 1. januar 2026.

▼M2

Artikel 7 finder anvendelse fra den 1. januar 2024.

▼B

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

Aktivstoffer i plantebeskyttelsesmidler, der er tilladt til anvendelse i økologisk produktion som omhandlet i artikel 24, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2018/848

De aktivstoffer, der er opført i bilaget, ►C1  kan indgå i plantebeskyttelsesmidler ◄ , der anvendes til økologisk produktion som fastlagt i bilaget, forudsat at disse plantebeskyttelsesmidler er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. Disse plantebeskyttelsesmidler anvendes i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ►C1  og i overensstemmelse med betingelserne i tilladelser fra de medlemsstater, hvor de anvendes ◄ . Den sidste kolonne i hver tabel indeholder mere restriktive betingelser for anvendelse i økologisk produktion.

I henhold til artikel 9, stk. 3, i forordning (EU) 2018/848 tillades safeners, synergister og adjuvanter som bestanddele af plantebeskyttelsesmidler og hjælpestoffer, der skal blandes med plantebeskyttelsesmidler, til anvendelse i økologisk produktion, forudsat at de er godkendt i medfør af forordning (EF) nr. 1107/2009. Stofferne i dette bilag må kun anvendes til bekæmpelse af skadegørere som defineret i artikel 3, stk. 24, i forordning (EU) 2018/848.

I henhold til del I, punkt 1.10.2, i bilag II til forordning (EU) 2018/848 må disse stoffer kun anvendes, hvis planter ikke kan beskyttes tilstrækkeligt mod skadegørere ved hjælp af de foranstaltninger, der er fastsat i del I, punkt 1.10.1, især ved anvendelsen af biologiske bekæmpelsesmidler som f.eks. nytteinsekter, mider og nematoder, der overholder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 ( 12 ).

I dette bilag inddeles aktivstoffer i følgende undergrupper:

1.    Basisstoffer

Basisstoffer, der er opført i del C i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, og som er baseret på fødevarer og af vegetabilsk eller animalsk oprindelse som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 ( 13 ), må anvendes til plantebeskyttelse i økologisk produktion. Sådanne basisstoffer er markeret med en asterisk i tabellen nedenfor. De skal anvendes i overensstemmelse med de anvendelser, betingelser og restriktioner, som er anført i de reviderede vurderingsrapporter ( 14 ), og under hensyntagen til de eventuelle supplerende restriktioner i sidste kolonne i tabellen nedenfor.

Andre basisstoffer, der er opført i del C i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, og som ikke er baseret på fødevarer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse, må kun anvendes til plantebeskyttelse i økologisk produktion, hvis de er opført i tabellen nedenfor. Sådanne basisstoffer skal anvendes i overensstemmelse med anvendelser, betingelser og restriktioner som fastsat i de reviderede vurderingsrapporter3 og under hensyntagen til de eventuelle supplerende restriktioner i højre kolonne i tabellen nedenfor.

Basisstoffer må ikke anvendes som herbicider.Nummer og del af bilag (1)

CAS-nr.

Betegnelse

Særlige betingelser og begrænsninger

1C

 

Equisetum arvense L.*

 

▼M2

2C

70694-72-3

Chitosanhydrochlorid (2)

opnået fra Aspergillus eller økologisk akvakultur eller fra bæredygtigt fiskeri som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (2)

▼B

3C

57-50–1

Sakkarose*

 

4C

1305-62-0

Calciumhydroxid

 

5C

90132-02-8

Eddike*

 

6C

8002-43-5

Lecithiner*

 

7C

Salix spp. Cortex*

 

8C

57-48-7

Fruktose*

 

9C

144-55-8

Natriumhydrogencarbonat

 

10C

92129-90-3

Valle*

 

11C

7783-28-0

Diammoniumfosfat

kun til brug i fælder

12C

8001-21-6

Solsikkeolie*

 

14C

84012-40-8

90131-83-2

Urtica spp. (ekstrakt af Urtica dioica) (ekstrakt af Urtica urens)*

 

15C

7722-84–1

Hydrogenperoxid

 

16C

7647-14-5

Natriumchlorid

 

17C

8029-31-0

Øl*

 

18C

Sennepspulver*

 

▼M1

19C

14807-96-6

Magnesiumhydrogenmetasilicat

silikatmineral

(Talkum E 553b)

fødevarekvalitet i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 (3)

▼B

20C

8002-72-0

Løgolie*

 

21C

52-89–1

L-cystein (E 920)

 

22C

8049-98-7

Komælk*

 

23C

Løgekstrakt (Allium cepa L.)*

 

 

 

Andre basisstoffer baseret på fødevarer og af vegetabilsk eller animalsk oprindelse*

 

▼M2

24C

9012-76-4

Chitosan*

opnået fra Aspergillus eller økologisk akvakultur eller fra bæredygtigt fiskeri som defineret i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013

▼B

(1)   

Liste i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, nummer og kategori: Del A: aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, B: aktivstoffer, der er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, C: basisstoffer, D: lavrisikoaktivstoffer og E: kandidater til substitution.

(2)   

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

►M1  (3)   

Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 af 22.3.2012, s. 1).

 ◄

2.    Lavrisiko-aktivstoffer

Lavrisiko-aktivstoffer, ud over mikroorganismer, som er opført i del D i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, må anvendes til plantebeskyttelse i økologisk produktion, hvis de er opført i tabellen nedenfor eller et andet sted i bilaget. Sådanne lavrisiko-aktivstoffer skal anvendes i overensstemmelse med anvendelser, betingelser og restriktioner i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og under hensyntagen til de eventuelle supplerende restriktioner i sidste kolonne i tabellen nedenfor.Nummer og del af bilag (1)

CAS-nr.

Betegnelse

Særlige betingelser og begrænsninger

2D

 

COS-OGA

 

3D

 

Cerevisan og andre produkter, der er baseret på dele af celler af mikroorganismer

Ikke af GMO-oprindelse

5D

10045-86-6

Jernphosphat (jern(III)orthophosphat)

 

12D

9008-22-4

Laminarin

Tang skal komme fra økologisk akvakulturproduktion eller indsamles på en bæredygtig måde i overensstemmelse med del III, punkt 2.4, i bilag II til forordning (EU) 2018/848

▼M1

16D

CAS-nr. ikke tildelt

ABE-IT 56 (lysatkomponenter af Saccharomyces cerevisiae stamme DDSF623)

Ikke af GMO-oprindelse

Ikke fremstillet ved anvendelse af vækstsubstrat af GMO-oprindelse

20 D

10058-44-3

Ferripyrophosphat

 

▼M2

24D

144-55-8

Natriumhydrogencarbonat

 

▼M1

28 D

 

Vandig ekstrakt af spirede frø af sød Lupinus albus

 

▼M2

 

 

Andre lavrisikostoffer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse*

Må ikke anvendes som herbicid

▼B

(1)   

Liste i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, nummer og kategori: Del A: aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, B: aktivstoffer, der er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, C: basisstoffer, D: lavrisikoaktivstoffer og E: kandidater til substitution.

3.    Mikroorganismer

Alle mikroorganismer, der er opført i del A, B og D i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, må anvendes i økologisk produktion, forudsat at de ikke er af GMO-oprindelse og kun, hvis de anvendes i overensstemmelse med anvendelser, betingelser og restriktioner som fastsat i de reviderede vurderingsrapporter 3. Mikroorganismer, herunder vira, er biologiske bekæmpelsesmidler, der betragtes som aktivstoffer ved forordning (EF) nr. 1107/2009.

4.    Aktivstoffer, der ikke er omfattet af nogen af ovennævnte kategorier

Aktivstoffer som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og opført i tabellen nedenfor må kun anvendes som plantebeskyttelsesprodukter i økologisk produktion, hvis de anvendes i overensstemmelse med anvendelser, betingelser og restriktioner i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og under hensyntagen til de eventuelle supplerende restriktioner i højre kolonne i tabellen nedenfor.Nummer og del af bilag (1)

CAS-nr.

Betegnelse

Særlige betingelser og begrænsninger

139A

131929-60-7

131929-63-0

Spinosad

 

225A

124-38-9

Kuldioxid

 

227A

74-85–1

Ethylen

kun bananer og kartofler kan dog også anvendes som led i en strategi til forebyggelse af skader på citrusfrugt forårsaget af bananfluer

230A

i.a. 67701-09-1

Fedtsyrer

alle anvendelser, bortset fra som herbicid

231A

8008-99-9

Hvidløgsekstrakt (Allium sativum)

 

234A

CAS-nr.: ikke tildelt

CIPAC-nr.: 901

Hydrolyserede proteiner, bortset fra gelatine

 

244 A

298-14-6

Kaliumhydrogencarbonat

 

249 A

98999-15-6

Repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/fårefedt

 

255A og andre

 

Feromoner og andre semiokemikalier

kun i fælder og dispensere

220A

1332-58-7

Aluminiumsilikat (kaolin)

 

236 A

61790-53-2

Kiselgur (diatoméjord)

 

247 A

14808-60-7

7637-86-9

Kvartssand

 

343 A

11141-17-6

84696-25-3

Azadirachtin (Margosa, ekstrakt)

udvundet af frø fra neemtræet Azadirachta indica

240 A

8000-29–1

Citronelleolie

alle anvendelser, undtaget som herbicid

241 A

84961-50-2

Nellikeolie

alle anvendelser, undtaget som herbicid

242 A

8002-13-9

Rapsolie

alle anvendelser, undtaget som herbicid

243 A

8008-79-5

Olie fra grøn mynte

alle anvendelser, undtaget som herbicid

56 A

8028-48-6

5989-27-5

Orangeolie

alle anvendelser, undtaget som herbicid

228 A

68647-73-4

Tee treeoil

alle anvendelser, undtaget som herbicid

246A

8003-34-7

Pyrethriner, ekstraheret fra planter

 

292A

7704-34-9

Svovl

 

294A 295A

64742-46-7

72623-86-0

97862-82-3

8042-47-5

Paraffinolier

 

345A

1344-81-6

Svovlkalk (calciumpolysulfid)

 

44 B

9050-36-6

Maltodextrin

 

45B

97-53-0

Eugenol

 

46B

106-24–1

Geraniol

 

47B

89-83-8

Thymol

 

10E

20427-59-2

Kobberhydroxid

i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 må der kun tillades anvendelse, således at der i alt højst anvendes 28 kg kobber pr. hektar over en periode på 7 år

10E

1332-65-6

1332-40-7

Kobberoxychlorid

10E

1317-39–1

Kobberoxid

10E

8011-63-0

Bordeauxvæske

10E

12527-76-3

Tribasisk kobbersulphat

▼M1

40A

52918-63-5

Deltamethrin

kun i fælder med specifikke lokkemidler mod Bactrocera oleae, Ceratitis capitata og Rhagoletis completa

▼B

5E

91465-08-6

Lambdacyhalothrin

kun i fælder med specifikke lokkemidler mod Batrocera oleae og Ceratitis capitata

(1)   

Liste i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, nummer og kategori: Del A: aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, B: aktivstoffer, der er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, C: basisstoffer, D: lavrisikoaktivstoffer og E: kandidater til substitution.
BILAG II

Godkendte gødningsstoffer, jordforbedringsmidler og næringsstoffer som omhandlet i artikel 24, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2018/848

De gødningsstoffer, jordforbedringsmidler og næringsstoffer ( 15 ), der er opført i dette bilag, må anvendes i økologisk produktion, forudsat at de er i overensstemmelse med:

— 
den relevante EU-ret og national lovgivning om gødningsprodukter, navnlig, hvis det er relevant, forordning (EF) nr. 2003/2003 og forordning (EU) 2019/1009 og
— 
EU-lovgivning om animalske biprodukter, især forordning (EF) nr. 1069/2009 og forordning (EU) nr. 142/2011, især bilag V og XI.

I henhold til del I, punkt 1.9.6, i bilag II til forordning (EU) 2018/848 må mikroorganismepræparater anvendes til at forbedre jordens almindelige tilstand eller til at forbedre forekomsten af næringsstoffer i jorden eller afgrøderne.

De kan kun anvendes i overensstemmelse med specifikationerne og restriktionerne for anvendelse i henhold til EU-retten og national lovgivning. Den højre kolonne i hver tabel indeholder mere restriktive betingelser for anvendelse i økologisk produktion.Betegnelse

Produkter, der er sammensat af eller kun indeholder de nedenfor anførte stoffer

Beskrivelse, specifikke betingelser og begrænsninger

Fast husdyrgødning

produkt bestående af en blanding af husdyrgødning og vegetabilsk materiale (strøelse og fodermiddel).

ikke fra jordløst husdyrbrug

Tørret fast husdyrgødning, herunder tørret fjerkrægødning

ikke fra jordløst husdyrbrug

Kompost af husdyrgødning, herunder fjerkrægødning og komposteret fast husdyrgødning

ikke fra jordløst husdyrbrug

Flydende husdyrgødning

anvendes efter kontrolleret gæring og/eller passende opblanding

ikke fra jordløst husdyrbrug

▼M2

Komposteret eller forgæret bioaffald (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (2))

produkt fra særskilt indsamling af bioaffald ved kilden, der er blevet underkastet kompostering eller anaerob forgæring med henblik på produktion af biogas

kun vegetabilsk og animalsk bioaffald

skal være produceret i et lukket og overvåget indsamlingssystem, som er godkendt af medlemsstaten

maksimal koncentration i mg pr. kg tørstof: cadmium: 0,7; kobber: 70; nikkel: 25; bly: 45; zink: 200; kviksølv: 0.4; chrom (i alt): 70; chrom (VI): ikke påviselig

▼B

Tørv

må kun anvendes i forbindelse med havebrug (gartnerier, blomster- og trædyrkning, planteskoler)

Kompost fra svampedyrkning

det oprindelige vækstmedium må kun være fremstillet af produkter i dette bilag

Ekskrementer fra orme (ormekompost) og substratblanding af insektekskrementer,

hvis det er relevant i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009

Guano

 

Komposteret eller forgæret blanding af vegetabilsk materiale

produkt fremstillet af blandinger af vegetabilsk materiale, der er blevet underkastet kompostering, eller der er sket en anaerob forgæring med henblik på produktion af biogas

Biogasfermentat indeholdende animalske biprodukter, som er nedbrudt sammen med materiale af vegetabilsk eller animalsk oprindelse, som anført i dette bilag

animalske biprodukter (herunder biprodukter fra vilde dyr) af kategori 3 og mave- og tarmindhold af kategori 2 (kategorier som defineret i forordning (EF) nr. 1069/2009)

ikke fra jordløst husdyrbrug

processerne skal være i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011

anvendes ikke på de spiselige dele af afgrøder

Følgende produkter eller biprodukter af animalsk oprindelse:

Blodmel

Hovmel

Hornmel

Benmel eller aflimet benmel

Fiskemel

Kødmel

Fjermel

Uld

Pels (1)

Hår

Mejeriprodukter

Hydrolyserede proteiner (2)

(1)  Maksimal koncentration af chrom (VI) i mg pr. kg tørstof: ikke påviselig

(2)  Anvendes ikke på de spiselige dele af afgrøder

Produkter eller biprodukter af vegetabilsk oprindelse til gødskning

f.eks.: mel af oliekager/-skrå, kakaoskaller, maltspirer

Hydrolyserede proteiner af vegetabilsk oprindelse

 

Alger og algeprodukter

når de er fremkommet direkte ved:

i)  fysisk behandling, herunder tørring, frysning og formaling

ii)  ekstraktion med vand eller syre og/eller basiske vandige opløsninger

iii)  gæring

►C1  kun fra organisk produktion ◄ eller indsamling på en bæredygtig måde i overensstemmelse med del III, punkt 2.4, i bilag II til forordning (EU) 2018/848

Savsmuld og træflis

træ, der ikke er kemisk behandlet efter fældning

Komposteret bark

træ, der ikke er kemisk behandlet efter fældning

Træaske

fra træ, der ikke er kemisk behandlet efter fældning

Blødt råphosphat

produkt fremstillet ved formaling af blødt råphosphat. Indeholder som hovedbestanddele tricalciumphosphat og calciumcarbonat

mindsteindhold (i vægtprocent) af næringsstoffer

25 % P2O5

fosfor, udtrykt som P2O5, mindst 55 % af det angivne indhold af P2O5 skal være opløseligt i 2 % myresyre

partikelstørrelse:

— mindst 90 % sigtegennemgang (målt i vægt) ved 0,063 mm maskevidde

— mindst 99 % sigtegennemgang (målt i vægt) ved 0,125 mm maskevidde

indtil den 15. juli 2022, cadmiumindhold på højst 90 mg pr. kg P2O5

fra den 16. juli 2022 finder de pågældende grænseværdier for forurenende stoffer, der er fastsat i forordning (EU) 2019/1009, anvendelse

Aluminium-calciumphosphat

produkt fremstillet i amorf form ved varmebehandling og ved formaling. Indeholder som hovedbestanddele aluminium- og calciumphosphater

mindsteindhold (i vægtprocent) af næringsstoffer

30 % P2O5

fosfor, udtrykt som P2O5, mindst 75 % af det angivne indhold af P2O5 skal være opløseligt i basisk ammoniumcitrat (efter Joulie)

partikelstørrelse:

— mindst 90 % sigtegennemgang (målt i vægt) ved 0,160 mm maskevidde

— mindst 98 % sigtegennemgang (målt i vægt) ved 0,630 mm maskevidde

indtil den 15. juli 2022, cadmiumindhold på højst 90 mg pr. kg P2O5

fra den 16. juli 2022 finder de pågældende grænseværdier for forurenende stoffer som fastsat i forordning (EU) 2019/1009 anvendelse

må kun anvendes på basisk jord (pH > 7,5)

Thomasslagge (thomasmel, thomasphosphat)

produkt udvundet i stålværker ved bearbejdning af phosphorholdigt råjern. Indeholder som hovedbestanddel calcium-silicium phosphat

mindsteindhold (i vægtprocent) af næringsstoffer

12 % P2O5

phosphor bestemt som mineralsyreopløseligt phosphorpentoxid, mindst 75 % af det angivne indhold opløseligt i 2 % citronsyre

eller

10 % P2O5

phosphor bestemt som phosphorpentoxid opløseligt i 2 % citronsyre

partikelstørrelse:

— mindst 75 % sigtegennemgang ved 0,160 mm maskevidde

— mindst 96 % sigtegennemgang ved 0,630 mm maskevidde

fra den 16. juli 2022 finder de pågældende grænseværdier for ►C1  forurenende stoffer ◄ , der er fastsat i forordning (EU) 2019/1009, anvendelse

Kaliumråsalt

produkt udvundet af rå kaliumsalte

mindsteindhold (i vægtprocent) af næringsstoffer

9 % K2O

kalium bestemt som vandopløseligt K2O

2 % MgO

magnesium bestemt som vandopløselige magnesiumsalte og udtrykt som MgO

fra den 16. juli 2022 finder de pågældende grænseværdier for ►C1  forurenende stoffer ◄ , der er fastsat i forordning (EU) 2019/1009, anvendelse

Kaliumsulfat, muligvis indeholdende magnesiumsalt

produkt, der er fremstillet af kaliumråsalt ved en fysisk udvindingsproces, og som muligvis også indeholder magnesiumsalte

Vinasse og vinasseekstrakt

undtagen vinasse fra salmiakproduktion

Calciumcarbonat, f.eks.: kridt, mergel, pulveriseret kalksten, algekalk, fosfatholdigt kridt

kun naturligt forekommende

Bløddyrsaffald

kun fra økologisk akvakultur eller bæredygtigt fiskeri i overensstemmelse med artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013

Æggeskaller

ikke fra jordløst husdyrbrug

Calciumcarbonat og magnesiumcarbonat

kun naturligt forekommende

f.eks. dolomitkalk. pulveriseret magnesiumholdig kalksten

Magnesiumsulfat (kieserit)

kun naturligt forekommende

Calciumchloridopløsning

kun til behandling af blade på æbletræer for at forebygge calciummangel

Calciumsulfat (gips)

naturligt produkt indeholdende calciumsulfat med varierende vandindhold

mindsteindhold (i vægtprocent) af næringsstoffer

25 % CaO

35 % SO3

calcium og svovl bestemt som total CaO + SO3

formalingsgrad:

— mindst 80 % sigtegennemgang ved 2 mm maskevidde

— mindst 99 % sigtegennemgang ved 10 mm maskevidde

fra den 16. juli 2022 finder depågældende grænseværdier for ►C1  forurenende stoffer ◄ , der er fastsat i forordning (EU) 2019/1009, anvendelse

Kalkslam fra sukkerfabrikker

biprodukt fra sukkerproduktion af sukkerroer og sukkerrør

Kalkslam fra vakuumsaltproduktion

biprodukt fra vakuumsaltproduktionen fra saltlage, der findes i bjergene

Rent svovl

indtil den 15. juli 2022: som opført på listen i overensstemmelse med del D i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003

fra den 16. juli 2022 finder de pågældende grænseværdier for ►C1  forurenende stoffer ◄ , der er fastsat i forordning (EU) 2019/1009, anvendelse

Uorganisk mikronæringsstofgødning

indtil den 15. juli 2022: som opført på listen i overensstemmelse med del E i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003

fra den 16. juli 2022 finder de pågældende grænseværdier for forurenende stoffer, der er fastsat i forordning (EU) 2019/1009, anvendelse

Natriumchlorid

 

Stenmel, ler og lermineraler

 

Leonardit (rå, organisk aflejring rig på humussyrer)

kun hvis det fremkommer som biprodukt ved minedrift

Humus- og fulvosyre

kun hvis opnået ved uorganiske salte/opløsninger med undtagelse af ammoniumsalt eller opnået fra rensning af drikkevand

Xylit

kun hvis det fremkommer som biprodukt ved minedrift (f.eks. som biprodukt ved udvinding af brunkul)

Chitin (polysaccharid udvundet af skaller fra krebsdyr)

opnået fra økologisk akvakultur eller bæredygtigt fiskeri i overensstemmelse med artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013

Økologisk  (1) rig aflejring fra ferskvandsområder dannet under udelukkelse af ilt

(f.eks. sapropel)

kun økologiske sedimenter, der er biprodukter af ferskvandsforvaltning eller udvundet af tidligere ferskvandsområder

hvor det er relevant, bør udvinding ske på en måde, der medfører minimal påvirkning af vandmiljøet

kun sedimenter, som hidrører fra kilder fri for kontaminering af pesticider, persistente organiske miljøgifte og benzinlignende stoffer

indtil den 15. juli 2022: maksimal koncentration i mg pr. kg tørstof: cadmium: 0,7 kobber: 70 nikkel: 25 bly: 45 zink: 200 kviksølv: 0,4 chrom (i alt): 70 chrom (VI): ikke påviselig

fra den 16. juli 2022 finder de pågældende grænseværdier for forurenende stoffer, der er fastsat i forordning (EU) 2019/1009, anvendelse

Biokul — pyrolyseprodukt fremstillet af en række af organiske stoffer af vegetabilsk oprindelse og anvendt som gødningsstoffer

►C1  kun fra plantemateriale, og hvis forarbejdet efter høsten, så kun med produkter, der er opført i bilag I ◄

indtil den 15. juli 2022: maksimal værdi på 4 mg polycykliske aromatiske kulbrinter (PAHs) pr. kg tørstof (DM).

fra den 16. juli 2022 finder de pågældende grænseværdier for forurenende stoffer, der er fastsat i forordning (EU) 2019/1009, anvendelse

▼M1

Genvundet struvit og udfældede fosfatsalte

produkterne skal opfylde kravene i forordning (EU) 2019/1009

►C2  husdyrgødning som udgangsmateriale må ikke stamme fra jordløst husdyrbrug ◄

Natriumnitrat

kun til algeproduktion på land i lukkede systemer

Kaliumklorid

kun af naturlig oprindelse

▼M2

Salte af selen

kun i tilfælde af underskud i den jord, der anvendes til dyrehold og/eller græsning eller til produktion af foderafgrøder

▼B

(1)   

»Organisk« anvendes her i betydningen organisk kemi, ikke økologisk landbrug.

(2)   

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).
BILAG III

Godkendte produkter og stoffer, der anvendes som foder eller i foderproduktion

DEL A

Godkendte ikkeøkologiske fodermidler af vegetabilsk eller animalsk oprindelse eller alge- eller gæroprindelse eller som fodermidler af mikrobiel eller mineralsk oprindelse, jf. artikel 24, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2018/848

(1)   FODERMIDLER AF MINERALSK OPRINDELSENummer i foder-fortegnelsen (1)

Betegnelse

Særlige betingelser og begrænsninger

11.1.1

Calciumcarbonat

 

11.1.2

Kalkholdige marine skaller

 

11.1.4

Kulsur algekalk

 

11.1.5

Lithothamnium

 

▼M2

11.1.6

Calciumklorid

begrænset anvendelse i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2020/354 (2) som foder med særlige ernæringsformål: mindskelse af risikoen for mælkefeber og subklinisk hypocalcæmi

hos malkekøer

begrænset til selektiv anvendelse (kun til enkeltdyr, der har behov for det, og i en begrænset periode)

calciumchlorid oprenset fra naturligt forekommende salt, hvis tilgængeligt

▼B

11.1.13

Calciumgluconat

 

11.2.1

Magnesiumoxid

 

11.2.4

Magnesiumsulfat, vandfrit

 

11.2.6

Magnesiumchlorid

 

11.2.7

Magnesiumcarbonat

 

11.3.1

Dicalciumphosphat

 

▼M1

11.3.2

Monodicalciumphosphat

 

▼B

11.3.3

Monocalcium phosphat

 

11.3.5

Calciummagnesiumphosphat

 

11.3.8

Magnesiumphosphat

 

11.3.10

Mononatriumphosphat

 

11.3.16

Calciumnatriumphosphat

 

11.3.17

Monoammoniumphosphat (ammoniumdihydrogenorthophosphat)

kun for akvakultur

▼M1

11.3.19

Pentanatriumtriphosphat (STPP)

kun til foder til selskabsdyr

11.3.27

Dinatriumdihydrogendiphosphat (SAPP)

kun til foder til selskabsdyr

▼B

11.4.1

Natriumchlorid

 

11.4.2

Natriumbicarbonat

 

11.4.4

Natriumcarbonat

 

11.4.6

Natriumsulfat

 

11.5.1

Kaliumchlorid

 

(1)   

I overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 af 16. januar 2013 om fortegnelsen over fodermidler (EUT L 29 af 30.1.2013, s. 1).

(2)   

Kommissionens forordning (EU) 2020/354 af 4. marts 2020 om udarbejdelse af en liste over påtænkte anvendelser for foder med særlige ernæringsformål og om ophævelse af direktiv 2008/38/EF (EUT L 67 af 5.3.2020, s. 1).

(2)   ØVRIGE FODERMIDLERNummer i foder-fortegnelsen (1)

Betegnelse

Særlige betingelser og begrænsninger

▼M2

ex 7.1.4

Algeolie

olie udvundet gennem ekstraktion fra mikroalger ved gæring

vækstsubstratet ved gæringsprocessen må ikke være af GMO-oprindelse og bør være fra økologiske råvarer, hvis tilgængeligt

▼B

10

Mel, olier og andre fodermidler af fisk eller andre dyr af akvatisk oprindelse

forudsat at de stammer fra fiskeri, der er certificeret som bæredygtigt i henhold til en ordning, der anerkendes af den kompetente myndighed i overensstemmelse med principperne i forordning (EU) nr. 1380/2013

forudsat at de er fremstillet eller tilberedt uden kemiske opløsningsmidler

deres anvendelse er kun tilladt for ikkeplanteædende husdyr

anvendelsen af fiskeproteinhydrolysat er kun tilladt for unge ikkeplanteædende husdyr

10

Mel, olier og andre fodermidler af fisk, bløddyr eller krebsdyr

til kødædende akvakulturdyr

fra fiskeri, der er certificeret som bæredygtigt i henhold til en ordning, der anerkendes af den kompetente myndighed i overensstemmelse med principperne i forordning (EU) nr. 1380/2013, i overensstemmelse med del III, punkt 3.1.3.1, litra c), i bilag II til forordning (EU) 2018/848

fremstillet af slagteaffald fra fisk, krebsdyr eller bløddyr, der er fanget med henblik på konsum i overensstemmelse med del III, punkt 3.1.3.3, litra c), i bilag II til forordning (EU) 2018/848, eller fremstillet af slagteaffald fra hele fisk, krebsdyr eller bløddyr, der er fanget og ikke bestemt til konsum i overensstemmelse med del III, punkt 3.1.3.3, litra d), i bilag II til forordning (EU) 2018/848

10

Fiskemel og fiskeolie

i videreopdrætsfasen til fisk i indvande, rejer af Penaeidaefamilien og ferskvandsrejer og tropiske ferskvandsfisk

fra fiskeri, der er certificeret som bæredygtigt i henhold til en ordning, der anerkendes af den kompetente myndighed i overensstemmelse med principperne i forordning (EU) nr. 1380/2013, i overensstemmelse med del III, punkt 3.1.3.1, litra c), i bilag II til forordning (EU) 2018/848

kun hvor naturlig foder i damme og søer ikke er tilgængeligt i tilstrækkelige mængder, maksimum 25 % af fiskemel og 10 % af fiskeolie i foderrationen af rejer af Penaeidaefamilien og ferskvandsrejer (Macrobrachium spp.) og maksimum 10 % af fiskemel eller fiskeolie i foderrationen af gulhalet hajmalle (Pangasius spp.), i overensstemmelse med del III, punkt 3.1.3.4, litra c), nr. i) og ii), i bilag II til forordning (EU) 2018/848

▼M1

12.1.5

Gær

hvis ikke tilgængelig fra økologisk produktion

12.1.12

Gær-produkter

hvis ikke tilgængelig fra økologisk produktion

▼M2

13.11.1

Propylenglycol; [1,2-propandiol]; [propan-1,2-diol]

begrænset anvendelse i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2020/354 som foder med særlige ernæringsformål: mindskelse af risikoen for ketosis

hos malkekøer, får og geder

begrænset til selektiv anvendelse (kun ved enkeltdyr, der har behov for det, og i en begrænset periode)

▼B

 

Kolesterol

produkter, der stammer fra lanolin ved forsæbning, udskillelse og krystallisering

for at sikre rejer af Penaeidaefamilien og ferskvandsrejers kvantitative ernæringsmæssige behov (Macrobrachium spp.) i videreopdrætsfasen og i tidligere udviklingsstadier i klækkerier og yngelopdrætsanlæg

hvis ikke tilgængelig fra økologisk produktion

 

Urter

i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, litra e), nr. iv), i forordning (EU) 2018/848, især:

— hvis ikke tilgængelig i økologisk form

— det er produceret eller tilberedt uden kemiske opløsningsmidler

— maksimum 1 % i foderrationen

 

Melasse

i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, litra e), nr. iv), i forordning (EU) 2018/848, især:

— hvis ikke tilgængelig i økologisk form

— det er produceret eller tilberedt uden kemiske opløsningsmidler

— maksimum 1 % i foderrationen

 

Fyto-plankton og dyre-plankton

kun ved opdræt af økologisk yngel

 

Specifikke protein-forbindelser

I overensstemmelse med punkt 1.9.3.1, litra c), og punkt 1.9.4.2, litra c), i forordning (EU) 2018/848, især:

— indtil den 31. december 2026

— hvis ikke tilgængelig i økologisk form

— det er produceret eller tilberedt uden kemiske opløsningsmidler

— til fodring af smågrise på op til 35 kg eller ungfjerkræ

— højst 5 % af tørstofindholdet i foder af landbrugsoprindelse for en periode på 12 måneder

 

Krydderier

i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, litra e), nr. iv), i forordning (EU) 2018/848, især:

— hvis ikke tilgængelig i økologisk form

— det er produceret eller tilberedt uden kemiske opløsningsmidler

— maksimum 1 % i foderrationen

(1)   

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 68/2013.

DEL B

Godkendte fodertilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer, der anvendes i dyrefoder, som omhandlet i artikel 24, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2018/848

Fodertilsætningsstoffer, der er opført i denne del, skal tillades i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003.

De særlige betingelser, der er fastsat her, skal anvendes i tillæg til godkendelsesbetingelserne i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003.

(1)   TEKNOLOGISKE TILSÆTNINGSSTOFFER

a)    KonserveringsmidlerID-numre eller funktionelle grupper

Betegnelse

Særlige betingelser og begrænsninger

E 200

Sorbinsyre

 

E 236

Myresyre

 

E 237

Natriumformiat

 

E 260

Eddikesyre

 

E 270

Mælkesyre

 

E 280

Propionsyre

 

E 330

Citronsyre

 

b)    AntioxidanterID-numre eller funktionelle grupper

Betegnelse

Særlige betingelser og begrænsninger

1b306(i)

Tocopherol-ekstrakt fra vegetabilske olier

 

1b306(ii)

Tocopherol-rige ekstrakter fra vegetabilske olier (delta-rige)

 

c)    Emulgatorer, stabilisatorer, fortyknings- og geleringsmidlerID-numre eller funktionelle grupper

Betegnelse

Særlige betingelser og begrænsninger

1c322, 1c322i

Lecithiner

kun hvis de stammer fra økologiske råvarer

anvendelsen begrænset til foder til akvakulturdyr

▼M1

E 407

Carragenan

kun til foder til selskabsdyr

E 410

Johannesbrødkernemel

kun til foder til selskabsdyr

fremstillet udelukkende ved en ristningsproces

om muligt fra økologisk produktion

E 414

Arabisk gummi (akaciegummi)

kun til foder til selskabsdyr

om muligt fra økologisk produktion

E 415

Xanthangummi

 

E412

Guargummi

 

▼B

d)    Bindemidler og antiklumpningsmidlerID-numre eller funktionelle grupper

Betegnelse

Særlige betingelser og begrænsninger

▼M1 —————

▼B

E 535

Natriumferrocyanid

maksimalt indhold: 20 mg/kg NaCl (beregnet som ferrocyanid anion)

E 551b

Siliciumdioxid

 

E 551c

Kiselgur (renset diatoméjord)

 

1m558i

Bentonit

 

E 559

Kaolinler, asbestfri

 

E 560

Naturlig blanding af steatit og chlorit

 

E 561

Vermiculit

 

E 562

Sepiolit

 

▼M1

E 563

Sepiolitler

 

▼B

E 566

Natrolit-phonolit

 

1g568

Clinoptilolit af sedimentær oprindelse

 

E 599

Perlit

 

▼M1

1g599

Illit-montmorillonit-kaolinit

 

▼B

e)    Tilsætningsstoffer til ensilageID-numre eller funktionelle grupper

Betegnelse

Særlige betingelser og begrænsninger

1k

Enzymer og mikroorganismer

kun tilladt for at sikre en passende forgæring

1k236

Myresyre

1k237

Natriumformiat

1k280

Propionsyre

1k281

Natriumpropionat

▼M1

f)    stoffer, der nedsætter mykotoksinkontamineringen af foderID-numre eller funktionelle grupper

Betegnelse

Særlige betingelser og begrænsninger

1m558

Bentonit

 

▼B

(2)   SENSORISKE TILSÆTNINGSSTOFFERID-numre eller funktionelle grupper

Betegnelse

Særlige betingelser og begrænsninger

ex2a

Astaxanthin

kun hvis de stammer fra økologisk produktion som f.eks. skaller fra økologisk opdrættede krebsdyr

kun i foderrationer til laks og ørred inden for grænserne af deres fysiologiske behov

hvis astaxanthin fra økologisk produktion ikke er tilgængelig, kan astaxanthin fra naturlige kilder anvendes som f.eks. astaxanthin-rig Phaffia rhodozyma

ex2b

Aromastoffer

kun ekstrakter fra landbrugsprodukter, bl.a. kastanjeekstrakt (Castanea sativa Mill.)

(3)   TILSÆTNINGSSTOFFER MED ERNÆRINGSMÆSSIGE EGENSKABER

a)    Vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkningID-numre eller funktionelle grupper

Betegnelse

Særlige betingelser og begrænsninger

ex3a

Vitaminer og provitaminer

udvundet af landbrugsprodukter

hvis de ikke er tilgængelig fra landbrugsprodukter:

— hvis udvundet syntetisk, kan kun de, der er identiske med vitaminer udledt af landbrugsprodukter, anvendes til enmavede dyr og akvakulturdyr

— hvis udvundet syntetisk, kan kun vitaminer af type A, D og E, der er identiske med vitaminer udvundet af landbrugsprodukter, anvendes til drøvtyggere, efter forudgående tilladelse fra medlemsstaterne baseret på en vurdering af drøvtyggernes muligheder for at skaffe sig de nødvendige mængder af de pågældende vitaminer gennem deres foderrationer

▼M1

3a370

Taurin

kun til katte og hunde

om muligt ikke af syntetisk oprindelse

▼M1

3a920

Vandfrit betain

kun for enmavede dyr og fisk

fra økologisk produktion; hvis det ikke er tilgængeligt, af naturlig oprindelse

▼B

b)    Forbindelser af sporstofferID-numre eller funktionelle grupper

Betegnelse

Særlige betingelser og begrænsninger

3b101

Jern(II)carbonat (siderit)

 

3b103

Jern(II)sulfat, monohydrat

 

3b104

Jern(II)sulfat, heptahydrat

 

▼M2

3b107

Jern(II)chelat af proteinhydrolysat

fra økologisk soyaproduktion, hvis tilgængeligt

3b110

Jerndextran 10 %

begrænset anvendelse i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2020/354(*) som foder med særlige ernæringsformål: kompensation for jernmangel efter fødsel

kun for pattegrise

vækstsubstratet ved gæringsprocessen for dextran skal være af ikke-GMO-oprindelse

begrænset til selektiv anvendelse

(kun hos smågrise, der har behov for det, og i en begrænset periode)

▼B

3b201

Kaliumiodid

 

3b202

Calciumjodat, vandfrit

 

3b203

Coatet granulat af calciumjodat, vandfrit

 

3b301

Cobalt(II)acetattetrahydrat

 

3b302

Cobalt(II)carbonat

 

3b303

Cobalt(II)carbonathydroxid(2:3)monohydrat

 

3b304

Coatet granulat af cobalt(II)carbonat

 

3b305

Cobalt(II)sulfatheptahydrat

 

3b402

Kobber(II)dicarbonathydroxid

 

3b404

Kobber(II)oxid

 

3b405

Kobber(II)sulfatpentahydrat

 

▼M2

3b407

Kobber(II)chelat af proteinhydrolysat

fra økologisk soyaproduktion, hvis tilgængeligt

▼B

3b409

Dikobberchloridtrihydroxid

 

3b502

Mangan-(II)-oxid

 

3b503

Mangansulfat, monohydrat

 

▼M2

3b505

Manganchelat af proteinhydrolysat

fra økologisk soyaproduktion, hvis tilgængeligt

▼B

3b603

Zinkoxid

 

3b604

Zinksulfat-heptahydrat

 

3b605

Zinksulfat-monohydrat

 

3b609

Zinkchlorid-hydroxid-monohydrat

 

▼M2

3b612

Zinkchelat af proteinhydrolysat

fra økologisk soyaproduktion, hvis tilgængeligt

▼B

3b701

Natriummolybdatdihydrat

 

3b801

Natriumselenit

 

3b802

3b803

Coated granuleret natriumselenit

Natriumselenat

 

3b810

Selenberiget gær Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktiveret

 

▼M2

3b810i

Selenberiget gær Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktiveret

 

▼B

3b811

Selenberiget gær Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inaktiveret

 

3b812

Selenberiget gær Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inaktiveret

 

3b813

Selenberiget gær Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, inaktiveret

 

3b817

Selenberiget gær Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, inaktiveret

 

c)    Aminosyrer, deres salte og analogerID-numre eller funktionelle grupper

Betegnelse

Særlige betingelser og begrænsninger

3c3.5.1 og 3c352

L-histidinmonohydrochloridmonohydrat

fremstillet ved gæring

må anvendes i foderrationen for laks, når foderstofkilderne som opført i del II, punkt 3.1.3.3, i bilag II til forordning (EU) 2018/848, ikke indeholder tilstrækkelige mængder histidin til at opfylde fiskens ernæringsmæssige behov

(4)   ZOOTEKNISKE TILSÆTNINGSSTOFFERID-numre eller funktionelle grupper

Betegnelse

Særlige betingelser og begrænsninger

4a, 4b, 4c og 4d

Enzymer og mikroorganismer

 

▼M1

4d7 og 4d8

Ammoniumchlorid

kun for katte

▼B
BILAG IV

Godkendte produkter til rengøring og desinficering som omhandlet i artikel 24, stk. 1, litra e), f) og g), i forordning (EU) 2018/848

DEL A

Midler til rengøring og desinficering af damme, bure, tanke, raceways, bygninger eller anlæg, der anvendes til animalsk produktion

DEL B

Midler til rengøring og desinficering i bygninger og anlæg til planteproduktion, herunder til opbevaring på en landbrugsbedrift

DEL C

Produkter, der anvendes til rengøring og desinficering i forarbejdnings- og oplagringsfaciliteter

DEL D

Produkter, der er nævnt i artikel 12, stk. 1, i denne forordning

Følgende produkter eller produkter, der indeholder følgende aktivstoffer, som opført i bilag VII til forordning (EF) nr. 889/2008 kan ikke anvendes som biocidholdige produkter:

— 
kaustisk soda
— 
kaustisk potaske
— 
oxalsyre
— 
naturlige planteekstrakter bortset fra linolie, lavendelolie og pebermynteolie,
— 
salpetersyre
— 
phosphorsyre
— 
natriumcarbonat
— 
kobbersulfat
— 
kaliumpermanganat
— 
tefrøkage, fremstillet af naturlige kameliafrø
— 
humussyre
— 
peroxyeddikesyrer bortset fra pereddikesyre.
BILAG V

Godkendte produkter og stoffer, der anvendes i produktion af forarbejdede økologiske fødevarer og af gær anvendt som fødevare eller foder

DEL A

Godkendte ►C1  fødevaretilsætningsstoffer ◄ og tekniske hjælpestoffer som omhandlet i artikel 24, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2018/848

AFSNIT A1 — ►C1   FØDEVARETILSÆTNINGSSTOFFER  ◄ , HERUNDER BÆRESTOFFER

De økologiske fødevarer, hvortil ►C1  fødevaretilsætningsstofferne ◄ kan tilsættes, overholder de grænseværdier, der er fastlagt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1333/2008.

De særlige betingelser og restriktioner, der er fastsat her, skal anvendes i tillæg til godkendelsesbetingelserne i henhold til forordning (EF) nr. 1333/2008.

Ved beregningen omhandlet i artikel 30, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848, beregnes ►C1  fødevaretilsætningsstoffer ◄ , der er mærket med en asterisk i kolonnen med kodenummeret, som ingredienser af landbrugsoprindelse.Kode

Betegnelse

Økologiske fødevarer, som det må tilsættes

Særlige betingelser og begrænsninger

E 153

Vegetabilsk kul

spiselig ostekorpe af asket gedeost

Morbier-ost

 

E 160b(i)*

Annattoekstrakt bixin

Red Leicester-ost

Double Gloucester-ost

Cheddar

Mimolette-ost

 

E 160b(ii)*

Annattoekstrakt norbixin

Red Leicester-ost

Double Gloucester-ost

Cheddar

Mimolette-ost

 

E 170

Calciumcarbonat

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

må ikke anvendes til farvning eller tilsætning af calcium til produkter

E 220

Svovldioxid

frugtvin (vin fremstillet af anden frugt end druer, inkl. cider og pæremost) og mjød med og uden tilsat sukker

100 mg/l (maksimalt indhold uanset oprindelse, udtrykt som SO2 i mg/l)

E 223

Natriummetabisulfit

krebsdyr

 

E 224

Kaliummetabisulfit

frugtvin (vin fremstillet af anden frugt end druer, inkl. cider og pæremost) og mjød med og uden tilsat sukker

100 mg/l (maksimalt indhold uanset oprindelse, udtrykt som SO2 i mg/l)

E250

natriumnitrit

kødprodukter

må kun benyttes, hvis det over for myndighederne er godtgjort, at der ikke findes et teknologisk alternativ, der giver den samme garanti og/eller gør det muligt at bevare produktets specifikke kendetegn.

ikke sammen med E252

maksimal grænse for tilsætning udtrykt som NaNO2: 80 mg/kg, maksimal restmængde udtrykt som NaNO2: 50 mg/kg

E252

Kaliumnitrat

kødprodukter

må kun benyttes, hvis det over for myndighederne er godtgjort, at der ikke findes et teknologisk alternativ, der giver den samme garanti og/eller gør det muligt at bevare produktets specifikke kendetegn.

ikke sammen med E250

maksimal grænse for tilsætning udtrykt som NaNO3: 80 mg/kg, maksimal restmængde udtrykt som NaNO3: 50 mg/kg

E 270

Mælkesyre

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

 

E 290

Kuldioxid

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

 

E 296

Æblesyre

produkter af vegetabilsk oprindelse

 

▼M2

E 300

Ascorbinsyre

produkter af vegetabilsk oprindelse

kødprodukter (kategori 08.3 (2) og tilberedt kød (kategori 08.2 (2), der er tilsat andre ingredienser end tilsætningsstoffer eller salt«

 

▼B

E 301

Natriumascorbat

kødprodukter

må kun anvendes i forbindelse med nitrater og nitritter

E 306*

Tocopherolrig

ekstrakt

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

antioxidanter

▼M2

E 322*

Lecithiner

produkter af vegetabilsk oprindelse

produkter af animalsk oprindelse

kun fra økologisk produktion

▼B

E 325

Natriumlactat

produkter af vegetabilsk oprindelse

mælkebaserede produkter og kødprodukter

 

E 330

Citronsyre

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

 

E 331

Natriumcitrater

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

 

E 333

Calciumcitrater

produkter af vegetabilsk oprindelse

 

E 334

Vinsyre

(L(+)-)

produkter af vegetabilsk oprindelse

mjød

 

▼M2

E 335

Natriumtartrater

produkter af vegetabilsk oprindelse

fra den 1. januar 2027 kun fra økologisk produktion

E 336

Kaliumtartrater

produkter af vegetabilsk oprindelse

fra den 1. januar 2027 kun fra økologisk produktion

▼M2

E 337

Natriumkaliumtartrat

produkter af vegetabilsk oprindelse

fra den 1. januar 2027 kun fra økologisk produktion

▼B

E 341(ii)

Monocalciumphosphat phosphat

selvhævende mel

hævemiddel

E 392*

Ekstrakter af Rosmarin

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

kun fra økologisk produktion

E 400

Alginsyre

produkter af vegetabilsk oprindelse

mejeriprodukter

 

E 401

Natriumalginat

produkter af vegetabilsk oprindelse

mejeriprodukter

kødbaserede pølser

 

E 402

Kaliumalginat

produkter af vegetabilsk oprindelse

mælkebaserede produkter

 

E 406

Agar

produkter af vegetabilsk oprindelse

mælkebaserede produkter og kødprodukter

 

E 407

Carragenan

produkter af vegetabilsk oprindelse

mælkebaserede produkter

 

E 410*

Johannesbrødkernemel

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

kun fra økologisk produktion

E 412*

Guargummi

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

kun fra økologisk produktion

E 414*

Arabisk gummi

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

kun fra økologisk produktion

E 415

Xanthangummi

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

 

E 417

Taragummi

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

fortykningsmiddel

kun fra økologisk produktion

▼M1

E 418

Gellangummi

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

kun høj acyl

kun fra økologisk produktion, gældende fra den 1. januar 2026

▼B

E 422

Glycerin

planteekstrakter

aromaer

kun af vegetabilsk oprindelse

opløsningsmidler og bærestoffer i planteekstrakter og aromaer

fugtemiddel i gelekapsler

overfladebelægning til piller

kun fra økologisk produktion

E 440(ii)

Pektin

produkter af vegetabilsk oprindelse

mælkebaserede produkter

 

E 460

Cellulose

gelatine

 

E 464

Hydroxypropylmethyl-cellulose

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

indkapsling — materiale til kapsler

E 500

Natriumcarbonater

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

 

E 501

Kaliumcarbonater

produkter af vegetabilsk oprindelse

 

E 503

Ammoniumkarbonater

produkter af vegetabilsk oprindelse

 

E 504

Magnesiumcarbonater

produkter af vegetabilsk oprindelse

 

E 509

Calciumklorid

Mælkebaserede produkter

koaguleringsmiddel

E 516

Calciumsulfat

produkter af vegetabilsk oprindelse

bærestof

E 524

Natriumhydroxid

»Laugengebäck«

aromaer

overfladebehandling

surhedsregulerende middel

▼M1

E 551

Siliciumdioxid

kakao, urter og krydderier i tørret pulverform

aromaer

propolis

for kakao, kun til brug i drikkevareautomater

E 553b

Talkum

produkter af vegetabilsk oprindelse

kødbaserede pølser

For kødbaserede pølser kun overfladebehandling

▼B

E 901

Bivoks

konfekture

overfladebehandlingsmiddel

kun fra økologisk produktion

E 903

Carnaubavoks

konfekture

citrusfrugter

overfladebehandlingsmiddel

risikometode til påkrævet ekstrem koldforarbejdning af frugt som en karantæneforanstaltning mod skadelige organismer i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2017/1279 (1)

kun fra økologisk produktion

E 938

Argon

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

 

E 939

Helium

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

 

E 941

Kvælstof

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

 

E 948

Ilt

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

 

E 968

Erythritol

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

kun hvis de stammer fra økologisk produktion uden brug af ionbytteteknologi

(1)   

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2017/1279 af 14. juli 2017 om ændring af bilag I-V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EUT L 184 af 15.7.2017, s. 33).

(2)   

Fødevarekategorier i del D i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16).

AFSNIT A2 — TEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER OG ANDRE PRODUKTER, DER MÅ ANVENDES VED FORARBEJDNING AF ØKOLOGISK FREMSTILLEDE INGREDIENSER AF LANDBRUGSOPRINDELSE

De særlige betingelser og restriktioner, der er fastsat her, skal anvendes i tillæg til godkendelsesbetingelserne i henhold til forordning (EF) nr. 1333/2008.Betegnelse

Må kun anvendes til forarbejdning af følgende økologiske fødevarer

Særlige betingelser og begrænsninger

Vand

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

drikkevand som omhandlet i Rådets direktiv 98/83/EF (1)

Calciumklorid

produkter af vegetabilsk oprindelse

kødbaserede pølser

koaguleringsmiddel

Calciumcarbonat

produkter af vegetabilsk oprindelse

 

Calciumhydroxid

produkter af vegetabilsk oprindelse

 

Calciumsulfat

produkter af vegetabilsk oprindelse

koaguleringsmiddel

Magnesiumchlorid (eller nigari)

produkter af vegetabilsk oprindelse

koaguleringsmiddel

Kaliumcarbonat

Druer

tørremidler

Natriumcarbonat

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

 

Mælkesyre

Ost

til regulering af pH-værdien i saltlage ved ostefremstilling

L(+)mælkesyre fra gæring

vegetabilsk proteinekstrakt

 

Citronsyre

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

 

Natriumhydroxid

Sukker

olie af vegetabilsk oprindelse, bortset fra olivenolie

vegetabilsk proteinekstrakt

 

Svovlsyre

gelatine

Sukker

 

▼M1

Humleekstrakt

produkter af vegetabilsk oprindelse

kun til antimikrobielt brug

om muligt fra økologisk produktion

Fyrretræsharpiks-ekstrakt

produkter af vegetabilsk oprindelse

kun til antimikrobielt brug

om muligt fra økologisk produktion

▼B

Saltsyre

gelatine

Gouda, Edam og Maasdammer oste, Boerenkaas, Friese og Leidse Nagelkaas.

gelatinefremstilling i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (2)

til regulering af pH-værdien i saltlage ved ostefremstilling

Ammoniumhydroxid

Gelatine

gelatinefremstilling i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004.

Hydrogenperoxid

Gelatine

gelatinefremstilling i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004.

Kuldioxid

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

 

Kvælstof

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

 

Ethanol

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

opløsningsmiddel

Garvesyre

produkter af vegetabilsk oprindelse

filtreringsmiddel

Ægalbumin

produkter af vegetabilsk oprindelse

 

Kasein

produkter af vegetabilsk oprindelse

 

Gelatine

produkter af vegetabilsk oprindelse

 

Husblas

produkter af vegetabilsk oprindelse

 

Vegetabilske olier

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

indfedtnings-, slip- eller antiskumningsmiddel. Kun hvis de stammer fra økologisk produktion

Siliciumdioxid i form af gel eller kolloid opløsning

produkter af vegetabilsk oprindelse

 

Aktiveret kul

(CAS-nr. 7440-44-0)

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

 

Talkum

produkter af vegetabilsk oprindelse

i overensstemmelse med de specifikke renhedskriterier for fødevaretilsætningsstof E 553b

Bentonit

produkter af vegetabilsk oprindelse

mjød

klæbemiddel til mjød

Cellulose

produkter af vegetabilsk oprindelse

gelatine

 

Diatoméjord

produkter af vegetabilsk oprindelse

gelatine

 

Perlit

produkter af vegetabilsk oprindelse

gelatine

 

Hasselnøddeskaller

produkter af vegetabilsk oprindelse

 

Rismel

produkter af vegetabilsk oprindelse

 

Bivoks

produkter af vegetabilsk oprindelse

slipmiddel

kun fra økologisk produktion

Carnaubavoks

produkter af vegetabilsk oprindelse

slipmiddel

kun fra økologisk produktion

Eddikesyre

produkter af vegetabilsk oprindelse

fisk

kun fra økologisk produktion

ved naturlig gæring

Thiaminhydrochlorid

frugtvin, cider, pæremost og mjød

 

Diammoniumfosfat

frugtvin, cider, pæremost og mjød

 

Træfibre

produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

kun fra tømmer, der er certificeret og stammer fra bæredygtig skovdrift

det træ, der anvendes, må ikke indeholde giftige stoffer (fra behandling efter høst, naturligt forekommende giftstoffer eller giftstoffer fra mikroorganismer)

(1)   

Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32).

(2)   

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).

DEL B

Godkendte ikkeøkologiske landbrugsingredienser, ►C1  der kan anvendes ◄ i produktion af forarbejdede økologiske fødevarer som omhandlet i artikel 24, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2018/848Betegnelse

Særlige betingelser og begrænsninger

Algae Arame (Eisenia bicyclis), uforarbejdet samt varer, der direkte er forbundet med denne alge, og som har undergået en første bearbejdning.

 

Algae Hijiki (Hizikia fusiforme), uforarbejdet samt varer, der direkte er forbundet med denne alge, og som har undergået en første bearbejdning.

 

Barken af træet Pau d'arco Handroanthus impetiginosus (»lapacho«)

må kun anvendes i Kombucha og teblandinger

►C3  Tarme ◄

fra naturlige råmaterialer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse

Gelatine

fra andre kilder end svin

Mælkemineralpulver/-væske

må kun anvendes til sin sensoriske funktion for helt eller delvist at erstatte natriumklorid

Vilde fisk og vildtlevende akvatiske dyr, uforarbejdet samt produkter fremstillet heraf ved processer

kun fra fiskeri, der er certificeret som bæredygtigt i henhold til en ordning, der anerkendes af den kompetente myndighed i overensstemmelse med principperne i forordning (EU) nr. 1380/2013, i overensstemmelse med del III, punkt 3.1.3.1, litra c), i bilag II til forordning (EU) 2018/848

kun når ikketilgængelig i økologisk akvakultur

DEL C

Godkendte hjælpestoffer og andre produkter, der skal anvendes til produktion af gær og gærprodukter som omhandlet i artikel 24, stk. 2, litra c), i forordning (EU) 2018/848Betegnelse

Primærgær

Gærproduktion/-tilberedning/-formulering

Særlige betingelser og begrænsninger

Calciumklorid

X

 

 

Kuldioxid

X

X

 

Citronsyre

X

 

til regulering af pH-værdien ved gærproduktionen

Mælkesyre

X

 

til regulering af pH-værdien ved gærproduktionen

Kvælstof

X

X

 

Ilt

X

X

 

Kartoffelstivelse

X

X

til filtrering

kun fra økologisk produktion

Natriumcarbonat

X

X

til regulering af pH-værdien

Vegetabilske olier

X

X

indfedtnings-, slip- eller antiskumningsmiddel

kun fra økologisk produktion

DEL D

Godkendte produkter og stoffer til produktion og ►C1  konservering ◄ af økologiske vinavlsprodukter i vinsektoren som omhandlet i del VI, punkt 2.2, i bilag II til forordning (EU) 2018/848Betegnelse

ID-numre

Henvisningerne i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934

Særlige betingelser og begrænsninger

Luft

 

Del A, tabel 1, punkt 1 og 8

 

Luftformig ilt

E 948

CAS-nr. 17778-80-2

Del A, tabel 1, punkt 1

Del A, tabel 2, punkt 8.4

 

Argon

E 938

CAS-nr. 7440-37-1

Del A, tabel 1, punkt 4

Del A, tabel 2, punkt 8.1

kan ikke anvendes til bobledannelse

Kvælstof

E 941

CAS-nr. 7727-37-9

Del A, tabel 1, punkt 4, 7 og 8

Del A, tabel 2, punkt 8.2

 

Kuldioxid

E 290

CAS-nr. 124-38-9

Del A, tabel 1, punkt 4 og 8

Del A, tabel 2, punkt 8.3

 

Egetræsstykker

 

Del A, tabel 1, punkt 11

 

Vinsyre (L(+)-)

E 334

CAS-nr. 87-69-4

Del A, tabel 2, punkt 1.1

 

Mælkesyre

E 270

Del A, tabel 2, punkt 1.3

 

Kalium L(+)-tartrat

E 336(ii)

CAS-nr. 921- 53-9

Del A, tabel 2, punkt 1.4

 

Kaliumbicarbonat

E 501(ii)

CAS-nr. 298-14-6

Del A, tabel 2, punkt 1.5

 

Calciumcarbonat

E 170

CAS-nr. 471-34-1

Del A, tabel 2, punkt 1.6

 

Calciumsulfat

E 516

Del A, tabel 2, punkt 1.8

 

Svovldioxid

E 220

CAS-nr. 7446-09-5

Del A, tabel 2, punkt 2.1

Det maksimale svovldioxidindhold må ikke overstige 100 mg/l for rødvin, jf. del B, punkt A.1, litra a), i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934, ved et restsukkerindhold på under 2 g/l.

Det maksimale svovldioxidindhold må ikke overstige 150 mg/l for hvidvin og rosévin, jf. del B, punkt A.1, litra b), i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934, ved et restsukkerindhold på under 2 g/l.

For alle andre kategorier af vin nedsættes det maksimale svovldioxidindhold, der er anvendt i henhold til del B i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934, med 30 mg/l.

Kaliumbisulfit

E 228

CAS 7773-03-7

Del A, tabel 2, punkt 2.2

Kaliummetabisulfit

E 224

CAS 16731-55-8

Del A, tabel 2, punkt 2.3

L-ascorbinsyre

E 300

Del A, tabel 2, punkt 2.6

 

Trækul til ønologisk brug

 

Del A, tabel 2, punkt 3.1

 

Diammoniumhydrogenphosphat

E 342/CAS-nr. 7783-28-0

Del A, tabel 2, punkt 4.2

 

Thiaminhydrochlorid

CAS-nr. 67-03-8

Del A, tabel 2, punkt 4.5

 

Autolyseret gær

 

Del A, tabel 2, punkt 4.6

 

Gærcellevægge

 

Del A, tabel 2, punkt 4.7

 

Inaktiveret gær

 

Del A, tabel 2, punkt 4.8

Del A, tabel 2, punkt 10.5

Del A, tabel 2, punkt 11.5

 

Spiselig gelatine

CAS-nr. 9000-70-8

Del A, tabel 2, punkt 5.1

om muligt afledt af økologiske råvarer.

Hvedeprotein

 

Del A, tabel 2, punkt 5.2

om muligt afledt af økologiske råvarer.

Ærteprotein

 

Del A, tabel 2, punkt 5.3

om muligt afledt af økologiske råvarer.

Kartoffelprotein

 

Del A, tabel 2, punkt 5.4

om muligt afledt af økologiske råvarer.

Husblas

 

Del A, tabel 2, punkt 5.5

om muligt afledt af økologiske råvarer.

Kasein

CAS-nr. 9005-43-0

Del A, tabel 2, punkt 5.6

om muligt afledt af økologiske råvarer.

Kaliumkaseinater

CAS-nr. 68131-54-4

Del A, tabel 2, punkt 5.7

 

Ægalbumin

CAS-nr. 9006-59-1

Del A, tabel 2, punkt 5.8

om muligt afledt af økologiske råvarer.

Bentonit

E 558

Del A, tabel 2, punkt 5.9

 

Siliciumdioxid (i form af gel eller kolloid opløsning)

E 551

Del A, tabel 2, punkt 5.10

 

Tannin

 

Del A, tabel 2, punkt 5.12

Del A, tabel 2, punkt 6.4

om muligt afledt af økologiske råvarer.

Chitosan udvundet af Aspergillus niger

CAS-nr. 9012-76-4

Del A, tabel 2, punkt 5.13

Del A, tabel 2, punkt 10.3

 

Gærproteinekstrakter

 

Del A, tabel 2, punkt 5.15

om muligt afledt af økologiske råvarer.

Kaliumalginat

E 402/CAS-nr. 9005-36-1

Del A, tabel 2, punkt 5.18

 

Kaliumhydrogentartrat

E336(i)/CAS-nr. 868-14-4

Del A, tabel 2, punkt 6.1

 

Citronsyre

E 330

Del A, tabel 2, punkt 6.3

 

Metavinsyre

E 353

Del A, tabel 2, punkt 6.7

 

Gummi arabicum

E 414/CAS-nr. 9000-01-5

Del A, tabel 2, punkt 6.8

om muligt afledt af økologiske råvarer.

Gærmannoproteiner

 

Del A, tabel 2, punkt 6.10

 

Pektinlyaser

EF 4.2.2.10

Del A, tabel 2, punkt 7.2

kun til ønologiske formål til ►C1  klaring ◄ .

Pektinmethylesterase

EF 3.1.1.11

Del A, tabel 2, punkt 7.3

kun til ønologiske formål til ►C1  klaring ◄ .

Polygalakturonase

EC 3.2.1.15

Del A, tabel 2, punkt 7.4

kun til ønologiske formål til ►C1  klaring ◄ .

Hemicellulase

EC 3.2.1.78

Del A, tabel 2, punkt 7.5

kun til ønologiske formål til ►C1  klaring ◄ .

Cellulose

EC 3.2.1.4

Del A, tabel 2, punkt 7.6

kun til ønologiske formål til ►C1  klaring ◄ .

Gær til vinfremstilling

 

Del A, tabel 2, punkt 9.1

for de enkelte gærstammer, om muligt økologisk

Mælkesyrebakterier

 

Del A, tabel 2, punkt 9.2

 

Kobbercitrat

CAS-nr. 866-82-0

Del A, tabel 2, punkt 10.2

 

Aleppofyrharpiks

 

Del A, tabel 2, punkt 11.1

 

Frisk vinbærme

 

Del A, tabel 2, punkt 11.2

kun fra økologisk produktion
BILAG VI

Produkter og stoffer, der er tilladt til anvendelse i økologisk produktion på visse områder i tredjelande i henhold til artikel 45, stk. 2, i forordning (EU) 2018/848( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

( 2 ) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger (EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1).

( 4 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1009 af 5. juni 2019 om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af EU-gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2003/2003 (EUT L 170 af 25.6.2019, s. 1).

( 5 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

( 6 ) Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

( 7 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF (EUT L 229 af 1.9.2009, s. 1).

( 8 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29).

( 9 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16).

( 10 ) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/934 af 12. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår vindyrkningsområder, hvor alkoholindholdet kan forhøjes, de tilladte ønologiske fremgangsmåder og restriktioner for produktion og konservering af vinavlsprodukter, minimumsalkoholindholdet for biprodukter og deres bortskaffelse samt offentliggørelsen af OIV-dossierer (EUT L 149 af 7.6.2019, s. 1).

( 11 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1).

( 12 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35).

( 13 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

( 14 ) Tilgængelig i pesticiddatabasen: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as

( 15 ) Dækker især alle produktfunktionskategorier, der er opført i del I i bilag I til forordning (EU) 2019/1009.

Top