EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C(2022)9577

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / om ubegrænset toldfri adgang til Unionen i 2023 for visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2014

C/2022/9577 final

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) …/…

af 15.12.2022

om ubegrænset toldfri adgang til Unionen i 2023 for visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2014

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2014 af 16. april 2014 om handelsordninger for visse varer fremstillet af landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1216/2009 og (EF) nr. 614/2009 1 , særlig artikel 16, stk. 1, litra a),

under henvisning til Rådets afgørelse 2004/859/EF af 25. oktober 2004 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge om protokol nr. 2 til den bilaterale frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge 2 , særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)I protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge af 14. maj 1973 3 ("den bilaterale frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge") og protokol nr. 3 til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS-aftalen") 4 , som ændret ved afgørelse truffet af det blandede EØS-udvalg nr. 140/2001 af 23. november 2001 om ændring af protokol 2 og 3 til EØS-aftalen om forarbejdede landbrugsvarer og andre landbrugsvarer 5 , fastsættes handelsordningerne mellem Unionen og Kongeriget Norge for så vidt angår visse landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter.

(2)I protokol nr. 3 til EØS-aftalen er der fastsat en nultoldsats for vand tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, henhørende under KN-kode 2202 10 00, og visse andre ikke-alkoholholdige drikkevarer uden indhold af varer henhørende under pos. 0401 til 0404 eller fedt af varer henhørende under pos. 0401 til 0404, henhørende under KN-kode 2202 90 10.

(3)Den 1. januar 2017 blev KN-kode 2202 90 erstattet af KN-kode 2202 91 00 og 2202 99 [som er blevet erstattet af KN-kode 2202 10 00]. Denne forordning bør derfor omfatte varer henhørende under KN-kode 2202 10 00, ex 2202 91 00 og ex 2202 99.  

(4)Aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge om protokol nr. 2 til den bilaterale frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge 6 ("aftalen i form af brevveksling") suspenderer midlertidigt den toldfrie ordning, der anvendes i henhold til protokol nr. 2, for varer henhørende under KN-kode 2202 10 00 (vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret) og ex 2202 90 10 (andre ikke-alkoholholdige drikkevarer med indhold af sukker), som erstattes af KN-kode 2202 10 00, ex 2202 91 00 og ex 2202 99. I henhold til aftalen i form af brevveksling er toldfri import af disse varer med oprindelse i Norge kun tilladt inden for et toldfrit kontingent. Import ud over dette toldfrie kontingent belægges med en told.

(5)I henhold til aftalen i form af brevveksling får de pågældende varer endvidere ubegrænset toldfri adgang til Unionen, hvis toldkontingentet ikke er blevet opbrugt senest den 31. oktober i det foregående år.

(6)Ifølge oplysninger fra Kommissionen var det årlige kontingent for 2022 for de pågældende varer, som blev åbnet ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2154 7 , ikke opbrugt den 31. oktober 2022. De pågældende varer bør derfor få ubegrænset toldfri adgang til Unionen fra den 1. januar til den 31. december 2023.

(7)Derfor bør den midlertidige suspension af toldfritagelsesordningen i henhold til protokol nr. 2 til den bilaterale frihandelsaftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge ikke finde anvendelse i 2023.

(8)Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Horisontale Spørgsmål i forbindelse med Handel med Forarbejdede Landbrugsprodukter uden for Bilag I —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.Fra den 1. januar til den 31. december 2023 indrømmes varer med oprindelse i Norge, som er opført i bilaget, ubegrænset toldfri adgang til Unionen.

2.Oprindelsesreglerne i protokol nr. 3 til den bilaterale frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge finder anvendelse på de varer, der er opført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2023.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15.12.2022.

   På Kommissionens vegne

   For formanden
   Thierry BRETON
   Medlem af Kommissionen

(1)    EUT L 150 af 20.5.2014, s. 1.
(2)    EUT L 370 af 17.12.2004, s. 70.
(3)    EFT L 171 af 27.6.1973, s. 2.
(4)    EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3.
(5)    EFT L 22 af 24.1.2002, s. 34.
(6)    EUT L 370 af 17.12.2004, s. 72.
(7)    Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2154 af 16. december 2019 om åbning for 2020 af et toldkontingent ved import til Den Europæiske Union af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2014 (EUT L 327 af 17.12.2019, s. 66).
Top

BILAG

Varer med oprindelse i Norge, som får ubegrænset toldfri adgang til Unionen fra den 1. januar til den 31. december 2023

Løbenr.

KN-kode

Taric-kode

Varebeskrivelse

09.0709

2202 10 00

- Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret

ex 2202 91 00

10

- Alkoholfri øl med indhold af sukker

ex 2202 99 11

11

19

- Sojabaserede drikkevarer med et proteinindhold på 2,8 vægtprocent eller derover med indhold af sukker (saccharose eller invertsukker)

ex 2202 99 15

11

19

- Sojabaserede drikkevarer med et proteinindhold på under 2,8 vægtprocent; drikkevarer baserede på nødder henhørende under EU-toldkodeksens kapitel 8, korn henhørende under EU-toldkodeksens kapitel 10 eller frø med indhold af sukker (saccharose eller invertsukker) henhørende under EU-toldkodeksens kapitel 12

ex 2202 99 19

11

19

- Andre ikke-alkoholholdige drikkevarer uden indhold af varer henhørende under pos. 0401-0404 eller fedt af varer henhørende under pos. 0401-0404, med indhold af sukker (saccharose eller invertsukker)

Top