EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document bb7ee53b-9885-11eb-b85c-01aa75ed71a1

Consolidated text: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 184/2014 af 25. februar 2014 om vilkår og betingelser for det elektroniske system til udveksling af data mellem medlemsstaterne og Kommissionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, og om nomenklaturen for interventionskategorierne for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling under målet om europæisk territorialt samarbejde, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde

02014R0184 — DA — 13.03.2021 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 184/2014

af 25. februar 2014

om vilkår og betingelser for det elektroniske system til udveksling af data mellem medlemsstaterne og Kommissionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, og om nomenklaturen for interventionskategorierne for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling under målet om europæisk territorialt samarbejde, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde

(EUT L 057 af 27.2.2014, s. 7)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/438 af 3. marts 2021

  L 85

147

12.3.2021
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 184/2014

af 25. februar 2014

om vilkår og betingelser for det elektroniske system til udveksling af data mellem medlemsstaterne og Kommissionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, og om nomenklaturen for interventionskategorierne for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling under målet om europæisk territorialt samarbejde, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejdeKAPITEL I

Bestemmelser, der gennemfører forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår ESI-fondeneELEKTRONISK DATAUDVEKSLINGSSYSTEM

(Bemyndigelse under artikel 74, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Artikel 1

Oprettelse af et elektronisk dataudvekslingssystem

Kommissionen opretter et elektronisk dataudvekslingssystem til alle officielle udvekslinger af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen.

Artikel 2

Indhold af det elektroniske dataudvekslingssystem

1.  
Det elektroniske dataudvekslingssystem (herefter benævnt »SFC2014«) skal mindst indeholde de oplysninger, der er specificeret i de modeller, formater og skabeloner, der er fastsat i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1299/2013, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 ( 1 ) og den fremtidige EU-retsakt, der fastsætter betingelserne for finansiel støtte til hav- og fiskeripolitik i programmeringsperioden 2014-2020 (»EHFF-forordningen«).
2.  
De oplysninger, der skal gives i de elektroniske formularer, der findes i SFC2014 (herefter benævnt »strukturerede data«), kan ikke erstattes af ikkestrukturerede data, herunder brug af hyperlinks eller andre typer af ikkestrukturerede data såsom vedhæftede dokumenter eller billeder. Når en medlemsstat sender de samme oplysninger i form af strukturerede data og ikkestrukturerede data benyttes de strukturerede data i tilfælde af uoverensstemmelser.

Artikel 3

Drift af SFC2014

1.  
Kommissionen, de myndigheder, der er udpeget af medlemsstaterne i henhold til artikel 59, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 ( 2 ), artikel 123 i forordning (EU) nr. 1303/2013 og artikel 65, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, samt de organer, som har fået uddelegeret opgaver af disse myndigheder, indfører de oplysninger til overførsel i SFC2014, som de er ansvarlige for og evt. opdateringer hertil.
2.  
Enhver overførsel af oplysninger til Kommissionen kontrolleres og fremsendes af en anden person end den person, som har indført dataene for overførelsen. Denne adskillelse af opgaverne understøttes af SFC2014 eller af medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolinformationssystemer, der automatisk forbinder sig med SFC2014.
3.  

Medlemsstaterne udpeger på nationalt eller regionalt plan eller på både nationalt eller regionalt plan en eller flere personer, der som ansvarlig(e) for forvaltningen af adgangsrettigheder til SFC2014 skal udføre følgende opgaver:

a) 

identificere brugere, der kræver adgang, idet det sikres, at disse brugere er ansat i organisationen

b) 

informere brugere om deres forpligtelser til at sikre systemets sikkerhed

c) 

kontrollere, at brugerne er berettigede til at have det krævede sæt af rettigheder i forhold til deres opgaver og hierarkiske position

d) 

anmode om, at adgangsrettighederne ophører, når disse adgangsrettigheder ikke længere er nødvendige eller berettigede

e) 

straks rapportere mistænkelige begivenheder, der kan skabe tvivl om systemets sikkerhed

f) 

sikre, at data til identifikation af brugerne til stadighed er pålidelige ved at rapportere enhver forandring

g) 

tage de nødvendige forholdsregler i forhold til databeskyttelse og fortrolig behandling af forretningshemmeligheder i overensstemmelse med EU-regler og nationale regler

h) 

informere Kommissionen om enhver forandring, der påvirker medlemsstatens myndigheders eller SFC2014-brugernes kapacitet til at udføre de opgaver, der henvises til i stk. 1, eller deres personlige kapacitet til at udføre de opgaver, der henvises til i litra a)-g).

4.  
Udvekslinger af data og transaktioner forsynes med en obligatorisk elektronisk signatur i den betydning, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF ( 3 ). Medlemsstaterne og Kommissionen anerkender den elektroniske signatur, som anvendes i SFC2014 til udveksling af data, som antageligt bevis i retssager.

Oplysninger behandlet i SFC2014 respekterer beskyttelsen af personoplysninger for enkeltpersoner og fortroligheden af forretningshemmeligheder for juridiske enheder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF ( 4 ), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF ( 5 ), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/46/EF ( 6 ) og forordning (EF) nr. 45/2001.

Artikel 4

Kendetegn ved SFC2014

For at sikre en effektiv elektronisk udveksling af oplysninger har SFC2014 følgende kendetegn:

a) 

interaktive formularer eller formularer, der er udfyldt af systemet på forhånd på baggrund af de data, der allerede er registreret i systemet

b) 

automatiske udregninger, når de kan nedbringe brugernes registreringsarbejde

c) 

automatiske indbyggede kontroller til at kontrollere de overførte datas indre sammenhæng og disse datas overensstemmelse med relevante regler

d) 

systemskabte advarsler, der advarer brugerne af SFC2014 om, at visse aktioner kan eller ikke kan udføres

e) 

onlinestatusopfølgning af, hvordan de registrerede oplysninger behandles i systemet

f) 

tilgængelighed af historiske data med hensyn til alle de oplysninger, der er registreret for et operationelt program.

Artikel 5

Overførsel af data gennem SFC2014

1.  
SFC2014 er tilgængeligt for medlemsstaterne og Kommissionen enten direkte gennem en interaktiv brugergrænseflade (dvs. en webapplikation) eller gennem en teknisk grænseflade, der bruger forudbestemte protokoller (dvs. webtjenester), der giver mulighed for automatisk synkronisering og overførsel af data mellem medlemsstaternes informationssystemer og SFC2014.
2.  
Datoen for medlemsstatens elektroniske overførsel af oplysninger til Kommissionen eller omvendt vil blive anset for at være fremsendelsesdatoen for det pågældende dokument.
3.  
I tilfælde af force majeure, en fejlfunktion i SFC2014 eller mangel på forbindelse med SFC2014 i mere end én arbejdsdag i løbet af den sidste uge inden en lovhjemlet frist for fremlæggelse af oplysninger eller i perioden fra 23. til 31. december eller fem arbejdsdage på andre tidspunkter kan udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen finde sted på papir ved brug af de modeller, formater og skabeloner, der er henvist til i artikel 2, stk. 1, i denne forordning.

Den pågældende part indfører straks de oplysninger, der allerede er fremlagt på papir, i SFC2014, når fejlfunktionen i det elektroniske dataudvekslingssystem ophører, forbindelsen med systemet genetableres eller grunden til force majeure ophører.

4.  
I tilfælde som omhandlet i stk. 3 vil poststemplets dato blive anset for at være det pågældende dokuments fremlæggelsesdato.

Artikel 6

Sikkerheden af data overført gennem SFC2014

1.  
Kommissionen etablerer en informationsteknologisk sikkerhedspolitik (herefter benævnt »SFC's IT-sikkerhedspolitik«) for SFC2014 for personale, der bruger SFC2014 i overensstemmelse med relevante EU-regler, navnlig Kommissionens afgørelse K(2006) 3602 ( 7 ) og dens gennemførelsesbestemmelser. Kommissionen udpeger en eller flere personer med ansvar for at definere, vedligeholde og sikre den korrekte anvendelse af SFC2014's sikkerhedspolitik.
2.  
Medlemsstater og andre EU-institutioner end Kommissionen, der har modtaget adgangsrettigheder til SFC2014, overholder de IT-sikkerhedspolitiske vilkår og betingelser offentliggjort på SFC2014-portalen og de foranstaltninger, der er gennemført af Kommissionen i SFC2014, for at sikre overførelsen af data, særlig i forbindelse med anvendelsen af den tekniske grænseflade, der er henvist til i artikel 5, stk. 1, i denne forordning.
3.  
Medlemsstaterne og Kommissionen gennemfører og sikrer effektiviteten af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vedtaget for at beskytte de data, de har lagret og overført gennem SFC2014.
4.  
Medlemsstaterne vedtager nationale, regionale eller lokale informationssikkerhedspolitikker, der dækker adgang til SFC2014 og automatisk indførelse af data i det, hvorved et minimumsæt af sikkerhedskrav sikres. Disse nationale, regionale eller lokale IT-sikkerhedspolitikker kan henvise til andre sikkerhedsdokumenter. Hver medlemsstat sikrer, at disse IT-sikkerhedspolitikker gælder for alle de myndigheder, der benytter SFC2014.
5.  

Disse nationale, regionale eller lokale IT-sikkerhedspolitikker indeholder:

a) 

de IT-sikkerhedsmæssige aspekter af det arbejde, der udføres af den eller de personer, der er ansvarlige for at forvalte adgangsrettighederne, som der henvises til i artikel 3, stk. 3, i denne forordning, i tilfælde af at de anvendes direkte

b) 

sikkerhedsforanstaltningerne for nationale, regionale eller lokale computersystemer, der er forbundet med SFC2014 gennem en teknisk grænseflade henvist til i artikel 5, stk. 1, i denne forordning, så de kan bringes i overensstemmelse med SFC2014-sikkerhedskravene.

Med hensyn til første afsnit, litra b), omfatter følgende aspekter, hvis det er relevant:

a) 

fysisk sikkerhed

b) 

datamedier og adgangskontrol

c) 

lagringskontrol

d) 

adgangs- og kodeordskontrol

e) 

overvågning

f) 

forbindelse med SFC2014

g) 

kommunikationsinfrastruktur

h) 

forvaltning af de menneskelige ressourcer inden beskæftigelse, under beskæftigelse og efter beskæftigelse

i) 

hændelsesstyring.

6.  
Disse nationale, regionale, eller lokale IT-sikkerhedspolitikker baseres på en risikovurdering, og de beskrevne foranstaltninger står i forhold til de identificerede risici.
7.  
Dokumenterne, hvori de nationale, regionale eller lokale IT-sikkerhedspolitikker fastsættes, gøres tilgængelige for Kommissionen efter anmodning.
8.  
Medlemsstaterne udpeger en eller flere personer på nationalt eller regionalt plan med ansvar for at vedligeholde og sikre gennemførelsen af de nationale, regionale eller lokale IT-sikkerhedspolitikker. Den eller disse personer fungerer som kontaktperson med den eller de personer, der er udpeget af Kommissionen, jf. artikel 6, stk. 1, i denne forordning.
9.  
Både SFC's IT-sikkerhedspolitik og de relevante nationale, regionale og lokale IT-sikkerhedspolitikker opdateres i tilfælde af teknologiske forandringer, identifikation af nye trusler eller andre relevante udviklinger. Under alle omstændigheder gennemgås de årligt for at sikre, at de fortsat udgør en passende løsning.KAPITEL II

Bestemmelser, der gennemfører forordning (EU) nr. 1299/2013INTERVENTIONSKATEGORIERNES NOMENKLATUR

(Bemyndigelse i henhold til artikel 8, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1299/2013)

Artikel 7

Interventionskategorier for målet om europæisk territorialt samarbejde

Interventionskategoriernes nomenklatur, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1299/2013, er fastsat i bilaget til nærværende forordning.KAPITEL III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSE

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG

Nomenklatur for interventionskategorierne for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling under målet om europæisk territorialtTABEL 1:  KODER FOR INTERVENTIONSOMRÅDETYPEN

1.  INTERVENTIONSOMRÅDE

I.  Produktive investeringer:

001

Generiske produktive investeringer i små og mellemstore virksomheder (»SMV'er«)

002

Forsknings- og innovationsprocesser i store virksomheder

003

Produktive investeringer i store virksomheder forbundet med en økonomi med lavere CO2-emissioner

004

Produktive investeringer forbundet med samarbejde mellem store virksomheder og SMV'er for at udvikle informations- og kommunikationsteknologiske (»IKT«) produkter og tjenester, e-handel og øget efterspørgsel efter IKT

II.  Infrastruktur for basale ydelser og forbundne investeringer:

 

Energiinfrastruktur

005

Elektricitet (lagring og transmission)

006

Elektricitet (TEN-E lagring og transmission)

007

Naturgas

008

Naturgas (TEN-E)

009

Vedvarende energi: vind

010

Vedvarende energi: sol

011

Vedvarende energi: biomasse

012

Anden vedvarende energi (herunder vandkraft, geotermisk og havenergi) og vedvarende energiintegrering (herunder lagring samt kraft til gas- og vedvarende hydrogeninfrastruktur)

013

Energieffektiv renovering af offentlig infrastruktur, demonstrationsprojekter og støtteforanstaltninger

014

Energieffektiv renovering af den eksisterende boligmasse, demonstrationsprojekter og støtteforanstaltninger

015

Intelligente systemer til distribution af energi ved lav- og mellemspændingsniveauer (herunder intelligente net og IKT-systemer)

016

Højeffektiv kraftvarmeproduktion og fjernvarme

 

Miljømæssig infrastruktur

017

Affaldshåndtering (herunder nedbringelses-, sorterings- og genbrugsforanstaltninger)

018

Affaldshåndtering (herunder mekanisk biologisk behandling, termisk behandling, afbrænding og deponeringsforanstaltninger)

019

Håndtering af erhvervsaffald, industriaffald eller farligt affald

020

Udbud af drikkevand (udvinding, behandling, lagring og formidlingsinfrastruktur)

021

Håndtering af vand og bevarelse af drikkevand (herunder forvaltning af vandområder, drikkevandsforsyning, specifikke tilpasningsforanstaltninger til klimaforandringer, område- og forbrugeropgørelser, afregningssystemer og nedbringelse af spild)

022

Spildevandsrensning

023

Miljømæssige foranstaltninger, der nedbringer og/eller undgår drivhusgasemissioner (herunder behandling og lagring af metangas og kompostering)

 

Transportinfrastrukturer

024

Jernbaner (TEN-T hovednet)

025

Jernbaner (TEN-T omfattende)

026

Andre jernbaner

027

Mobile sporbaserede aktiver

028

TEN-T motorveje og veje — hovednet (nybygget)

029

TEN-T motorveje og veje — omfattende net (nybygget)

030

Sekundære vejforbindelser til TEN-T vejnetværket og -knudepunkter (nybygget)

031

Andre nationale og regionale veje (nybygget)

032

Lokale adgangsveje (nybygget)

033

TEN-T genskabt eller forbedret vej

034

Andre genskabte eller forbedrede veje (motorvej, national, regional eller lokal)

035

Multimodal transport (TEN-T)

036

Multimodal transport

037

Lufthavne (TEN-T) (1)

038

Andre lufthavne (1)

039

Søhavne (TEN-T)

040

Andre søhavne

041

Indre vandveje og havne (TEN-T)

042

Indre vandveje og havne (regionale og lokale)

 

Bæredygtig transport

043

Ren bytransportinfrastruktur og promovering heraf (herunder udstyr og rullende materiel)

044

Intelligente transportsystemer (herunder indførelsen af håndtering af efterspørgsel, bompengesystemer, IT-overvågningskontrol- og informationssystemer)

 

Informations- og kommunikationsteknologisk (IKT) infrastruktur

045

IKT: Backbone-/backhaulnetværk

046

IKT: Bredbåndsnet med høj hastighed (adgang/abonnentnet, >/= 30 Mbps)

047

IKT: Bredbåndsnet med meget høj hastighed (adgang/abonnentnet, >/= 100 Mbps)

048

IKT: Andre typer IKT-infrastruktur/stort anlagte computerressourcer/udstyr (herunder e-infrastruktur, datacentre og sensorer, også hvor de er del af anden infrastruktur, såsom forskningsfaciliteter, miljømæssig og social infrastruktur)

III.  Social, sundhedsmæssig og uddannelsesmæssig infrastruktur og forbundne investeringer:

049

Uddannelsesmæssig infrastruktur til videregående uddannelser

050

Uddannelsesmæssig infrastruktur til erhvervsuddannelser og voksenuddannelser

051

Uddannelsesmæssig infrastruktur til skoleuddannelser (almene uddannelser på første og andet trin)

052

Infrastruktur for førskoleundervisning og børnepasningsmuligheder

053

Sundhedsinfrastruktur

054

Boliginfrastruktur

055

Anden social infrastruktur, der medvirker til regional og lokal infrastruktur

IV.  Udvikling af det eksisterende potentiale:

 

Forskning og udvikling og innovation

056

Investering i infrastruktur, kapaciteter og udstyr i SMV'er, der er direkte forbundet med forsknings- og innovationsaktiviteter

057

Investering i infrastruktur, kapaciteter og udstyr i store virksomheder, der er direkte forbundet med forsknings- og innovationsaktiviteter

058

Forsknings- og innovationsinfrastruktur (offentlig)

059

Forsknings- og innovationsinfrastruktur (privat, herunder forskningsparker)

060

Forsknings og innovationsaktiviteter i offentlige forskningscentre og kompetencecentre herunder netværk

061

Forsknings og innovationsaktiviteter i private forskningscentre herunder netværk

062

Teknologioverførsel og samarbejde mellem universiteter og virksomheder, der primært er til gavn for SMV'er

063

Støtte til klynger og forretningsnetværk, der primært er til gavn for SMV'er

064

Forsknings- og innovationsprocesser i SMV'er (herunder kuponordninger, proces, design, tjeneste og social innovation)

065

Forsknings- og innovationsinfrastruktur, processer, teknologioverførsel og -samarbejde i virksomheder, der fokuserer på en økonomi med lavere CO2-emissioner og på modstandsdygtighed over for klimaforandringer

 

Erhvervsudvikling

066

Avancerede støttetjenester til SMV'er og grupper af SMV'er (herunder forvaltnings-, marketings- og designtjenester)

067

Erhvervsudvikling for SMV'er, støtte til iværksætteri og inkubation (herunder støtte til »spin offs« og »spin outs«)

068

Energieffektivitet og demonstrationsprojekter i SMV'er og støtteforanstaltninger

069

Støtte til miljøvenlige produktionsprocesser og ressourceeffektivitet i SMV'er

070

Fremme af energieffektivitet i store virksomheder

071

Udvikling og fremme af virksomheder, der er specialiserede i tjenester, der medvirker til en økonomi med lavere CO2-emissioner og til modstandsdygtighed til klimaforandringer (herunder støtte til sådanne tjenester)

072

Erhvervsinfrastruktur til SMV'er (herunder industriparker og -grunde)

073

Støtte til sociale virksomheder (SMV'er)

074

Udvikling og fremme i SMV'er af aktiver inden for turisme

075

Udvikling og fremme i og for SMV'er af tjenester inden for turisme

076

Udvikling og fremme i SMV'er af kulturelle og kreative aktiver

077

Udvikling og fremme i og for SMV'er af kulturelle og kreative tjenester

 

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) — stimulering af efterspørgsel, applikationer og tjenester

078

E-forvaltningstjenester og -applikationer (herunder e-udbud, IKT-foranstaltninger, der støtter reformen af den offentlige administration, cybersikkerhed, tillids- og privatlivsforanstaltninger, e-justice og elektronisk demokrati)

079

Adgang til oplysninger om den offentlige sektor (herunder e-kulturen om åbne data, digitale biblioteker, e-indhold og e-turisme)

080

E-inklusion, e-tilgængelighed, e-læring og e-uddannelsesmæssige tjenester og applikationer, digitale færdigheder

081

IKT-løsninger på udfordringen med aktiv og sund aldring og e-sundhedstjenester og applikationer (herunder e-pleje og intelligente omgivelser

082

IKT-tjenester og -applikationer for SMV'er (herunder e-handel, e-business og netværksforbundne forretningsgange, levende laboratorier, webiværksættere og nystartede IKT-virksomheder)

 

Miljø

083

Luftkvalitetsforanstaltninger

084

Integreret forureningsforebyggelse og –kontrol (IPPC)

085

Beskyttelse og styrkelse af biodiversitet, naturbeskyttelse og grøn infrastruktur

086

Beskyttelse, genskabelse og bæredygtig brug af Natura 2000-områder

087

Tilpasning til klimaforandringsforanstaltninger og forebyggelse og forvaltning af klimaforbundne risici, f.eks. erosion, brand, oversvømmelse, storme og tørke, herunder øget viden, civilbeskyttelse samt katastrofeforvaltningssystemer og -infrastruktur

088

Forebyggelse af risici og forvaltningen af ikkeklimaforbundne naturlige risici (f.eks. jordskælv) og risici forbundet med menneskelige aktiviteter (f.eks. teknologiske uheld), herunder øget viden, civilbeskyttelse samt katastrofeforvaltningssystemer og -infrastruktur

089

Oprensning af industrigrunde og forurenede grunde

090

Cykel- og gangstier

091

Udvikling og fremme af naturområders potentiale for turisme

092

Beskyttelse, udvikling og fremme af offentlige aktiver inden for turisme

093

Udvikling og fremme af offentlige turismetjenester

094

Beskyttelse, udvikling og fremme af offentlige kulturelle aktiver og kulturarvsaktiver

095

Udvikling og fremme af offentlige kulturelle aktiver og kulturarvstjenester

 

Andet

096

Offentlige administrationers og offentlige tjenesters institutionelle kapacitet forbundet med gennemførelsen af EFRU eller aktioner, der støtter ESF-initiativer om institutionel kapacitet

097

Lokaludviklingsinitiativer som styres af lokalsamfundet i by- og landområder

098

Regioner i den yderste periferi: kompensation af alle meromkostninger som følge af vanskelige adgangsforhold og territorial opsplitning

099

Regioner i den yderste periferi: specifik indsats for at kompensere meromkostninger som følge af meget små markeder

100

Regioner i den yderste periferi: støtte til at kompensere meromkostninger som følge af klimatiske forhold og terrænforhold

101

Tværfinansiering under EFRU (støtte til ESF-agtige aktioner, der er nødvendige for en tilfredsstillende gennemførelse af operationens EFRU-del og er direkte forbundet med den)

V.  Fremme af bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet og støtte til arbejdskraftens mobilitet:

102

Adgang til beskæftigelse for arbejdssøgende og erhvervsinaktive, herunder langtidsledige og personer, der er langt fra arbejdsmarkedet, også gennem lokale beskæftigelsesinitiativer og støtte til arbejdskraftens mobilitet

103

Varig integration af unge på arbejdsmarkedet, navnlig unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, herunder unge, der er i fare for social udstødelse, og unge fra marginaliserede samfundsgrupper, herunder gennem gennemførelsen af ungdomsgarantien

104

Selvstændig virksomhed, iværksætteri og virksomhedsetablering, herunder innovative mikro-, små og mellemstore virksomheder

105

Ligestilling mellem mænd og kvinder på alle områder, herunder i adgang til beskæftigelse, avancementsmuligheder, forening af arbejde og privatliv samt fremme af lige løn for lige arbejde

106

Tilpasning af arbejdstagere, virksomheder og iværksættere til forandring

107

Aktiv og sund aldring

108

Modernisering af arbejdsmarkedets institutioner, såsom offentlige og private arbejdsformidlinger og forbedring af matchning af arbejdsmarkedets behov, herunder gennem aktioner, som fremmer arbejdskraftens mobilitet på tværs af landegrænser, og gennem mobilitetsordninger og bedre samarbejde mellem institutioner og relevante interessenter

VI.  Fremme af social inklusion, bekæmpelse af fattigdom og enhver forskelsbehandling:

109

Aktiv inklusion, herunder med henblik på at fremme lige muligheder og aktiv deltagelse og forbedre beskæftigelsesevnen

110

Socioøkonomisk integration af marginaliserede samfund såsom romasamfundet

111

Bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling og fremme af lige muligheder

112

Bedre adgang til prismæssigt overkommelige, bæredygtige tjenester af høj kvalitet, herunder sundhedspleje og sociale tjenesteydelser af almen interesse

113

Fremme af socialt iværksætteri og erhvervsmæssig integration i sociale virksomheder og den sociale og solidariske økonomi med henblik på at lette adgangen til beskæftigelse

114

Lokaludviklingsstrategier styret af lokalsamfundet

VII.  Investeringer i uddannelse og erhvervsuddannelse med henblik på færdigheder og livslang læring:

115

Nedbringe og forebygge tidlig skoleafgang og fremme lige adgang til førskoleundervisning og undervisning på primær og sekundærtrinnet af høj kvalitet, herunder formelle, ikke-formelle og uformelle læringsveje med henblik på tilbagevenden til uddannelse

116

Forbedre kvaliteten og effektiviteten af samt adgangen til videregående eller tilsvarende uddannelser med henblik på at øge deltagelsen og succesraten, navnlig for dårligt stillede grupper

117

Forbedre den lige adgang til livslang læring for alle aldersgrupper i formelt, ikke-formelt og uformelt regi, forbedre arbejdsstyrkens viden, færdigheder og kompetencer og fremme fleksible læringsveje, herunder via erhvervsvejledning og validering af erhvervede kompetencer

118

Forbedre uddannelsessystemers arbejdsmarkedsrelevans, lette overgangen fra skole til arbejdsmarked, styrke erhvervsuddannelsessystemerne og deres kvalitet, herunder gennem mekanismer til forudsigelse af efterspurgte færdigheder, tilpasning af læseplaner samt etablering og udvikling af arbejdsbaserede læringssystemer, herunder systemer med kombineret teoretisk og praktisk læring samt praktikpladsordninger

VIII.  Styrkelse af institutionel kapacitet for offentlige myndigheder og interesseparter og effektiv offentlig forvaltning:

119

Investering til gavn for den institutionelle kapacitet og de offentlige forvaltningers og offentlige tjenesteydelsers effektivitet på nationalt, regionalt og lokalt plan med henblik på reformer, bedre regulering og god forvaltningsskik

120

Kapacitetsopbygning hos alle de aktører, som tilvejebringer politikker for almen uddannelse, livslang læring, erhvervsuddannelse, beskæftigelse og sociale forhold, herunder gennem sektorielle og territoriale pagter med henblik på at mobilisere tilslutning til reformer på nationalt, regionalt og lokalt plan

IX.  Teknisk bistand:

121

Forberedelse, gennemførelse, tilsyn og kontrol

122

Evaluering og studier

123

Information og kommunikation

(1)   

Begrænset til investeringer forbundet med miljøbeskyttelse, eller ledsaget af de nødvendige investeringer for at afbøde eller mindske den tilknyttede negative miljøpåvirkning.TABEL 2:  KODER FOR FINANSIERINGSFORM

2.  FINANSIERINGSFORM

01

Tilskud uden tilbagebetaling

02

Tilskud med tilbagebetaling

03

Støtte gennem finansielle instrumenter: venture kapital og egenkapital eller tilsvarende

04

Støtte gennem finansielle instrumenter: lån eller tilsvarende

05

Støtte gennem finansielle instrumenter: garanti eller tilsvarende

06

Støtte gennem finansielle instrumenter: rentegodtgørelse, tilskud til garantigebyrer, teknisk støtte eller tilsvarende

07

PræmieTABEL 3:  KODER FOR OMRÅDETYPE

3.  OMRÅDETYPE

01

Store byområder (tætbefolkede > 50 000 indbyggere)

02

Små byområder (middeltætbefolkede > 5 000 indbyggere)

03

Landdistrikter (tyndtbefolkede)

04

Makroregionalt samarbejdsområde

05

Samarbejde på tværs af nationale eller regionale programområder i en national sammenhæng

06

Tværnationalt ESF-samarbejde

07

Ikke relevantTABEL 4:  KODER FOR TERRITORIALE GENNEMFØRELSESMEKANISMER

4.  TERRITORIALE GENNEMFØRELSESMEKANISMER

01

Integrerede territoriale investeringer — byer

02

Andre integrerede tilgange til bæredygtig byudvikling

03

Integrerede territoriale investeringer — andet

04

Andre integrerede tilgange til bæredygtig landudvikling

05

Andre integrerede tilgange til bæredygtig by-/landudvikling

06

Lokaludviklingsinitiativer styret af lokalsamfundet

07

Ikke relevantTABEL 5:  KODER FOR TEMATISK MÅL

5.  TEMATISK MÅL (EFRU og Samhørighedsfonden)

01

Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation

02

Bedre adgang til og brug og kvalitet af informations- og kommunikationsteknologi

03

Fremme af små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne

04

Støtte til overgangen til en økonomi med lavere CO2-emissioner i alle sektorer

05

Fremme af tilpasning til klimaforandringer, risikoforebyggelse og –styring

06

Bevarelse og beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet

07

Fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalsproblemer i vigtige netinfrastrukturer

08

Fremme af bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet og støtte til arbejdskraftens mobilitet

09

Fremme social inklusion og bekæmpe fattigdom og enhver forskelsbehandling

10

Investeringer i uddannelse og erhvervsuddannelse med henblik på færdigheder og livslang læring

11

Styrkelse af den institutionelle kapacitet for offentlige myndigheder og interesseparter og en effektiv offentlig forvaltning

12

Ikke relevant (kun for teknisk bistand)

▼M1

13

Fremme af kriseafhjælpning i forbindelse med covid-19-pandemien og dens sociale konsekvenser og forberedelse af en grøn, digital og modstandsdygtig genopretning af økonomien

▼BTABEL 6:  KODER FOR ØKONOMISK AKTIVITET

6.  ØKONOMISK AKTIVITET

01

Landbrug og skovbrug

02

Fiskeri og akvakultur

03

Fremstilling af fødevarer og drikkevarer

04

Fremstilling af tekstiler og beklædningsartikler

05

Fremstilling af transportmidler

06

Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter

07

Anden uspecificeret fremstillingsvirksomhed

08

Byggeri og anlæg

09

Udvinding af energiråstoffer (herunder udvinding af energiproducerende materialer)

10

Elektricitet, gas, damp, varmt vand og airconditioneret luft

11

Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand

12

Transport og oplagringsvirksomhed

13

Informations- og kommunikationsaktiviteter, herunder telekommunikation, informationstjenesteaktiviteter, computerprogrammering, konsulentvirksomhed og beslægtede aktiviteter

14

Engros- og detailhandel

15

Turisme, overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed

16

Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring

17

Fast ejendom, udlejning og forretningsservice

18

Offentlig administration

19

Uddannelse

20

Sundhedsvæsen

21

Sociale foranstaltninger, kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser

22

Aktiviteter forbundet med miljøet og klimaforandringer

23

Kultur, forlystelser, kreative erhverv og sport

24

Andre uspecificerede tjenesteydelserTABEL 7:  KODER FOR LOKALISERING

7.  STED (2)

Kode

Sted

 

Kode for region eller område, hvor operationen er eller udføres, som fastsat i nomenklaturen for regionale enheder (NUTS) i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 (1)

(1)   

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).

( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13.12.1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer (EFT L 13 af 19.1.2000, s. 12).

( 4 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

( 5 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009 om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor og forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (EUT L 337 af 18.12.2009, s. 11).

( 6 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

( 7 ) Kommissionens afgørelse K(2006) 3602 af 16. august 2006 om sikkerheden af Europa-Kommissionens informationssystemer.

Top