EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:178:FULL

Den Europæiske Unions Tidende, L 178, 5. juli 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 178

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
5. juli 2022


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1106 af 27. juni 2022 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Queso de Acehúche (BOB))

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1107 af 4. juli 2022 om fastlæggelse af fælles specifikationer for visse former for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik i klasse D i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/746 ( 1 )

3

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2022/1108 af 1. juli 2022 om fritagelse for importafgifter og momsfritagelse ved import af varer, der gratis skal uddeles til eller stilles til rådighed for personer, der flygter fra krigen i Ukraine, og personer i nød i Ukraine (meddelt under nummer C(2022) 4469)

57

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

5.7.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 178/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1106

af 27. juni 2022

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Queso de Acehúche« (BOB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Spaniens ansøgning om registrering af betegnelsen »Queso de Acehúche« er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (2), jf. artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012.

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal betegnelsen »Queso de Acehúche« registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen »Queso de Acehúche« (BOB) registreres.

Betegnelsen i stk. 1 henviser til et produkt i kategori 1.3. Oste i bilag XI i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (3).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2022.

På Kommissionens vegne

For formanden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 108 af 7.3.2022, s. 2.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 36).


5.7.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 178/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1107

af 4. juli 2022

om fastlæggelse af fælles specifikationer for visse former for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik i klasse D i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/746

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/746 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og om ophævelse af direktiv 98/79/EF og Kommissionens afgørelse 2010/227/EU (1), særlig artikel 9, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For visse typer medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik i klasse D, der er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EU) 2017/746, findes der ikke harmoniserede standarder for så vidt angår visse krav i bilag I til nævnte forordning, og der er behov for at afhjælpe folkesundhedsmæssige betænkeligheder, idet anvendelsen af det pågældende udstyr er behæftet med væsentlige risici for folkesundheden og patientsikkerheden. Der bør derfor vedtages fælles specifikationer for dette udstyr for så vidt angår disse krav.

(2)

Forordning (EU) 2017/746 træder i stedet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF (2). De fælles tekniske specifikationer, der er fastsat i Kommissionens afgørelse 2002/364/EF (3) for visse former for udstyr, der er omfattet af direktiv 98/79/EF, er fortsat relevante. Disse fælles tekniske specifikationer er derfor blevet taget i betragtning og om nødvendigt ajourført for at afspejle det aktuelle tekniske niveau.

(3)

For at give fabrikanter, andre erhvervsdrivende, bemyndigede organer og andre aktører mulighed for at tilpasse sig denne forordning og sikre, at den anvendes korrekt, bør dens anvendelse udskydes. Af hensyn til folkesundheden og patientsikkerheden bør fabrikanterne dog gives tilladelse til på frivillig basis at overholde de fælles specifikationer, der er fastsat i denne forordning, allerede inden dens anvendelsesdato.

(4)

For at sikre et konstant højt niveau af sikkerhed og ydeevne for udstyret bør det som en overgangsforanstaltning fastsættes, at udstyr, der er i overensstemmelse med afgørelse 2002/364/EF, formodes at være i overensstemmelse med kravene til visse ydeevnekarakteristika, der er fastsat i bilag I til forordning (EU) 2017/746, indtil anvendelsesdatoen for nærværende forordning.

(5)

Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr er blevet hørt.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Medicinsk Udstyr —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Fælles specifikationer

Ved denne forordning fastsættes der fælles specifikationer for visse former for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik i klasse D for så vidt angår kravene til ydeevnekarakteristika i afsnit 9.1, litra a) og b), afsnit 9.3 og afsnit 9.4, litra a), i bilag I til forordning (EU) 2017/746.

Bilag I indeholder fælles specifikationer for udstyr, der er omfattet af bilag II-XIII, som anført i bilag I.

Bilag II indeholder fælles specifikationer for udstyr, der er beregnet til detektering af blodtypeantigener i blodtypesystemerne ABO, Rh, Kell, Duffy og Kidd.

Bilag III indeholder fælles specifikationer for udstyr, der er beregnet til detektering eller kvantificering af markører for infektion med human immundefektvirus (HIV).

Bilag IV indeholder fælles specifikationer for udstyr, der er beregnet til detektering eller kvantificering af markører for infektion med human T-cellelymfotropisk virus (HTLV).

Bilag V indeholder fælles specifikationer for udstyr, der er beregnet til detektering eller kvantificering af markører for infektion med hepatitis C-virus (HCV).

Bilag VI indeholder fælles specifikationer for udstyr, der er beregnet til detektering eller kvantificering af markører for infektion med hepatitis B-virus (HBV).

Bilag VII indeholder fælles specifikationer for udstyr, der er beregnet til detektering eller kvantificering af markører for infektion med hepatitis D-virus (HDV).

Bilag VIII indeholder fælles specifikationer for udstyr, der er beregnet til detektering eller kvantificering af markører for variant Creutzfeldt-Jakobs sygdom (vCJD).

Bilag IX indeholder fælles specifikationer for udstyr, der er beregnet til detektering eller kvantificering af markører for infektion med cytomegalovirus (CMV).

Bilag X indeholder fælles specifikationer for udstyr, der er beregnet til detektering eller kvantificering af markører for infektion med Epstein-Barr-virus (EBV).

Bilag XI indeholder fælles specifikationer for udstyr, der er beregnet til detektering af markører for infektion med Treponema pallidum.

Bilag XII indeholder fælles specifikationer for udstyr, der er beregnet til detektering eller kvantificering af markører for infektion med Trypanosoma cruzi.

Bilag XIII indeholder fælles specifikationer for udstyr, der er beregnet til detektering eller kvantificering af markører for infektion med svært akut luftvejssyndrom coronavirus 2 (sars-CoV-2).

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»sand positiv«: en prøve, der vides at være positiv for målmarkøren, og som klassificeres korrekt af udstyret

2)

»falsk negativ«: en prøve, der vides at være positiv for målmarkøren, og som fejlklassificeres af udstyret

3)

»falsk positiv«: en prøve, der vides at være negativ for målmarkøren, og som fejlklassificeres af udstyret

4)

»detektionsgrænse« (LOD): den mindste mængde af målmarkøren, som kan detekteres

5)

»nukleinsyre-amplifikationsteknikker« (NAT): metoder til detektering og/eller kvantificering af nukleinsyrer enten ved amplifikation af en målsekvens, amplifikation af et signal eller hybridisering

6)

»NAT-system«: en kombination af forskelligt udstyr, som anvendes til ekstraktion, amplifikation og detektering af nukleinsyrer

7)

»hurtigtest«: kvalitativt eller semikvantitativt medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, som kun kan anvendes enkeltvis eller i små serier, og som involverer ikke-automatiserede metoder (undtagen aflæsning af resultater) og er beregnet til at give et hurtigt resultat

8)

»robusthed«: evnen til at forblive upåvirket af små, men tilsigtede ændringer i metodeparametrene og er desuden en indikation for metodens pålidelighed ved normal anvendelse

9)

»krydsreaktivitet«: evnen hos analytter eller markører, der er uden for målgruppen, til at fremkalde falsk-positive resultater i et assay på grund af lighed, f.eks. ikke-specifikke antistoffers evne til at binde til et antistofantigen i et antistof-assay eller ikke-målnukleinsyrers evne til at være reaktive i et NAT-assay

10)

»interferens«: ubeslægtede stoffers evne til at påvirke resultaterne af et assay

11)

»totalsystemfejlrate«: fejlhyppigheden, når hele processen udføres efter fabrikantens forskrifter

12)

»indledende assay«: udstyr til at detektere en markør eller analyt, som kan efterfølges af et verifikations-assay. Udstyr, der udelukkende er beregnet til at overvåge en tidligere bestemt markør eller analysand, betragtes ikke som et indledende assay

13)

»verifikations-assay«: udstyr til at bekræfte et reaktivt resultat fra et indledende assay

14)

»supplerende assay«: udstyr til at give yderligere oplysninger til fortolkning af testresultatet af et andet assay

15)

»virustyping-assay«: udstyr til at foretage typebestemmelse med i forvejen kendte positive prøver, der ikke anvendes til primær infektionsdiagnose eller screening

16)

»95 % positiv tærskelværdi«: er den komponentkoncentration, hvor 95 % af testkørslerne giver positive resultater efter seriefortyndinger af et internationalt referencemateriale, hvis et sådant findes, f.eks. en international standard fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) eller et referencemateriale, som er kalibreret efter den internationale WHO-standard.

Artikel 3

Overgangsbestemmelser

1.   Fra den 25. juli 2022 til den 25. juli 2024 formodes udstyr, der er i overensstemmelse med de fælles tekniske specifikationer i afgørelse 2002/364/EF, at være i overensstemmelse med kravene til visse ydeevnekarakteristika i afsnit 9.1, litra a) og b), afsnit 9.3 og afsnit 9.4, litra a), i bilag I til forordning (EU) 2017/746.

I denne periode skal fabrikanter af udstyr, der ikke er i overensstemmelse med de fælles tekniske specifikationer i afgørelse 2002/364/EF, behørigt begrunde, at de har valgt løsninger, som sikrer et niveau for sikkerhed og ydeevne, der som minimum er tilsvarende.

2.   Fra den 25. juli 2022 til den 25. juli 2024 formodes udstyr, der er i overensstemmelse med de fælles specifikationer i nærværende forordning, at være i overensstemmelse med kravene til visse ydeevnekarakteristika i afsnit 9.1, litra a) og b), afsnit 9.3 og afsnit 9.4, litra a), i bilag I til forordning (EU) 2017/746.

Artikel 4

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 25. juli 2024.

Dog anvendes artikel 3 fra den 25. juli 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 117 af 5.5.2017, s. 176.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (EFT L 331 af 7.12.1998, s. 1).

(3)  Kommissionens beslutning 2002/364/EF af 7. maj 2002 om fælles tekniske specifikationer for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (EFT L 131 af 16.5.2002, s. 17).


BILAG I

GENERELLE FÆLLES SPECIFIKATIONER

Del I — Krav til ydeevnekarakteristika for udstyr, der er omfattet af bilag II-XIII

Ydeevnekarakteristika

Krav

Samtlige ydeevnekarakteristika, der er fastsat i afsnit 9.1, litra a) og b), afsnit 9.3 og afsnit 9.4, litra a), i bilag I til forordning (EU) 2017/746

1.

Bestemmelsen af ydeevnekarakteristika skal foretages på grundlag af en direkte sammenligning med det mest avancerede udstyr. Det udstyr, der anvendes til sammenligning, skal være forsynet med CE-mærkning, hvis det er bragt i omsætning på tidspunktet for evalueringen af ydeevnen.

2.

Udstyr, der anvendes til bestemmelse af status for prøver til bestemmelse af ydeevnekarakteristika, skal være det mest avancerede udstyr, der er forsynet med CE-mærkning.

3.

Såfremt der ved bestemmelsen af ydeevnekarakteristika konstateres afvigende resultater, skal de pågældende resultater så vidt muligt udbedres ved hjælp af én eller flere af følgende tiltag:

evaluering af den afvigende prøve i yderligere udstyr

anvendelse af en alternativ metode eller markør

granskning af patientens kliniske status og diagnose

testning af opfølgningsprøver.

4.

Bestemmelsen af ydeevnekarakteristika skal foretages på en population, der er repræsentativ for den europæiske befolkning.

Totalsystemfejlrate

5.

Som led i den krævede risikoanalyse skal totalsystemfejlraten, der fører til falsk-negative resultater, bestemmes ved gentagne assays af svagt positive prøver.

Analytisk sensitivitet og analytisk specificitet, interferens

6.

For udstyr, der er beregnet til at anvendes med plasma, skal fabrikanten verificere udstyrets ydeevne ved hjælp af alle de antikoagulanter, som fabrikanten har angivet til brug sammen med udstyret, for mindst 50 plasmaprøver (for udstyr, der er beregnet til detektering og/eller kvantificering af smittestoffer, 25 positive og 25 negative).

Analytisk og diagnostisk specificitet, interferens og krydsreaktivitet

7.

Fabrikanten skal udvælge de potentielt interfererende stoffer, der skal evalueres, under hensyntagen til reagensernes sammensætning og udstyrets konfiguration.

Ensartethed mellem batcher

8.

For udstyr, der er beregnet til detektering af antigener og antistoffer, skal fabrikantens batchprøvningskriterier sikre, at hver batch konsekvent identificerer de relevante antigener, epitoper og antistoffer og er egnet til de angivne prøvetyper.

9.

Fabrikantens batchfrigivelsesprøvning for indledende assays skal omfatte mindst 100 prøver, der er negative for den relevante analysand  (1).

Del II — Krav til ydeevnekarakteristika for udstyr, der er omhandlet i bilag III-XIII

Ydeevnekarakteristika

Krav

Analytisk og diagnostisk sensitivitet

10.

Udstyr, der ifølge fabrikanten er beregnet til testning af andre legemsvæsker end serum og plasma, f.eks. urin og spyt, skal opfylde samme krav som serum- eller plasmaudstyr. Fabrikanten skal teste prøver fra de samme personer i det udstyr, der skal godkendes, og i et hertil relateret serum- eller plasmaudstyr.  (2)

11.

Udstyr til selvtestning skal opfylde samme krav som udstyr, der er beregnet til at anvendes af fagfolk.

12.

Positive prøver, der anvendes i forbindelse med evaluering af ydeevnen, skal udvælges således, at de afspejler de forskellige stadier i de(n) pågældende sygdom(me), forskellige antistofmønstre, forskellige genotyper, forskellige subtyper, mutanter m.v.

13.

Serokonversionspaneler skal begynde med en eller flere negative blodprøver med snævre tappeintervaller. Hvis dette ikke er muligt, skal fabrikanterne give en begrundelse i rapporten om evaluering af ydeevne.

14.

For udstyr, der ifølge fabrikanten er beregnet til at anvendes med serum og plasma, skal evalueringen af ydeevnen påvise serum/plasma-ækvivalens. Dette skal påvises for mindst 25 positive donationer.

15.

For udstyr, der detekterer eller kvantificerer antigener eller nukleinsyrer, skal hhv. målantigenet/-antigenerne eller målnukleinsyren/-nukleinsyrerne, være angivet i brugsanvisningen.

16.

For udstyr, der detekterer eller kvantificerer antistoffer mod et smittestof, skal målantigenet/-antigenerne af disse antistoffer være angivet i brugsanvisningen.

Analytisk og diagnostisk specificitet

17.

Udstyr, der ifølge fabrikanten er beregnet til testning af andre legemsvæsker end serum og plasma, f.eks. urin og spyt, skal opfylde samme krav som serum- eller plasmaudstyr. Ved evalueringen af ydeevnen testes prøver fra de samme personer i det udstyr, der skal godkendes, og i et hertil relateret serum- eller plasmaudstyr. (2)

18.

Udstyr til selvtestning skal opfylde samme krav som udstyr, der er beregnet til at anvendes af fagfolk.

19.

Negative prøver, der anvendes i forbindelse med evaluering af ydeevnen, skal defineres således, at de afspejler den målpopulation, udstyret tager sigte på, f.eks. bloddonorer, hospitaliserede patienter eller gravide kvinder.

20.

Specificiteten baseres på hyppigheden af gentagne reaktive falsk-positive resultater i prøver, der er negative for målmarkøren.

21.

For udstyr, der ifølge fabrikanten er beregnet til at anvendes med serum og plasma, skal evalueringen af ydeevnen påvise serum/plasma-ækvivalens. Dette skal påvises for mindst 25 negative donationer.

Analytisk og diagnostisk specificitet, interferens og krydsreaktivitet

22.

Fabrikanten skal bl.a. medtage følgende prøver om relevant:

prøver, der repræsenterer beslægtede infektioner

prøver fra multigravida, dvs. kvinder, som har haft mere end én graviditet, og reumatoidfaktor-positive (RF-positive) patienter

prøve indeholdende humane antistoffer mod bestanddele af ekspressionssystemet, f.eks. anti-E. coli og antistoffer mod gær.

Ydeevne, der er registreret af lægfolk

23.

Relevante dele af evalueringen af ydeevnen skal foretages (eller gentages) af lægfolk med henblik på at validere udstyrets funktion og brugsanvisningerne. De lægfolk, der udvælges til at evaluere ydeevnen, skal være repræsentative for de tilsigtede brugergrupper.


(1)  Dette krav finder ikke anvendelse på udstyr, der er omfattet af tabel 1 og 2 i bilag XIII.

(2)  Dette krav finder ikke anvendelse på udstyr, der er omhandlet i tabel 4, 5 og 6 i bilag XIII.


BILAG II

FÆLLES SPECIFIKATIONER FOR UDSTYR, DER ER BEREGNET TIL DETEKTERING AF BLODTYPEANTIGENER I BLODTYPESYSTEMERNE ABO, RH, KELL, DUFFY OG KIDD.

Anvendelsesområde

Dette bilag finder anvendelse på udstyr, der er beregnet til detektering af blodtypeantigener i blodtypesystemerne ABO, Rh, Kell, Duffy og Kidd.

Tabel 1 vedrører evalueringen af ydeevnen i udstyr, der er beregnet til detektering af blodtypeantigener i blodtypesystemerne ABO, Rh, Kell, Duffy og Kidd.

Tabel 2 vedrører fabrikantens prøvning af ensartethed mellem batcher af reagenser og reagensprodukter, der er beregnet til detektering af blodtypeantigener i ABO, Rh, Kell, Duffy og Kidd (testreagenser og kontrolmaterialer).

Tabel 1. Evaluering af ydeevnen i udstyr, der er beregnet til detektering af blodtypeantigener i blodtypesystemerne ABO, Rh, Kell, Duffy og Kidd.

Reagensspecificitet

Antal test pr. metode, som angivet af fabrikanten

Samlet antal prøver, der skal testes i forbindelse med udstyr, der skal bringes i omsætning

Samlet antal prøver, der skal testes i forbindelse med en ny sammensætning eller ved anvendelse af velkarakteriserede reagenser

Generelle kvalifikationskriterier

Specifikke kvalifikationskriterier

Acceptkriterier

Anti-ABO1 (anti-A), anti-ABO2 (anti-B) og anti-ABO3 (anti-A,B)

≥ 500

≥ 3 000

≥ 1 000

Kliniske prøver: 10 % af testpopulationen

Neonatale prøver: > 2 % af testpopulationen

ABO-prøver skal omfatte > 40 % A- og B-antigenpositive prøver, som kan indeholde prøver fra gruppe A, gruppe B og gruppe AB

Samtlige reagenser skal opvise samme ydeevne som det mest avancerede CE-mærkede udstyr med hensyn til udstyrets angivne reaktionsevne.

For CE-mærket udstyr, hvis anvendelsesområde er blevet ændret eller udvidet, bør der foretages yderligere testning i overensstemmelse med kravene i kolonne 2 ovenfor (»Antal prøvninger pr. metode, som angivet af fabrikanten«).

Anti-RH1 (anti-D)

≥ 500

≥ 3 000

≥ 1 000

Ydeevneevalueringen af anti-D-reagenser skal omfatte test for en række svage RH1 (D)- og partielle RH1 (D)-prøver, afhængigt af produkternes formål.

Svage og/eller partielle D-celler skal udgøre > 2 % af de positive RH1 (D)-prøver.

Anti-RH2 (anti-C), anti-RH4 (anti-c) og anti-RH3 (anti-E)

≥ 100

≥ 1 000

≥ 200

 

Anti-RH5 (anti-E)

≥ 100

≥ 500

≥ 200

 

Anti-KEL1 (anti-K)

≥ 100

≥ 500

≥ 200

 

Anti-JK1 (Jka) og anti-JK2 (Jkb)

≥ 100

≥ 500

≥ 200

 

Anti-FY1 (Fya) og anti-FY2 (Fyb)

≥ 100

≥ 500

≥ 200

 

Bemærk: Positive prøver, der anvendes i forbindelse med evaluering af ydeevnen, skal udvælges således, at de afspejler variant- og svag antigenekspression.

Tabel 2. Fabrikantens prøvning af ensartethed mellem batcher af reagenser og reagensprodukter, der er beregnet til detektering af blodtypeantigener i ABO, Rh, Kell, Duffy og Kidd

1.   Testreagenser

Blodtypereagenser

Mindste antal kontrolceller, der skal testes i forbindelse med specificitetstestningen

Acceptkriterier

 

Positive reaktioner

 

Negative reaktioner

Hver reagensbatch skal udvise entydigt positive eller negative resultater ved alle teknikker, der er angivet af fabrikanten, i overensstemmelse med de resultater, der er opnået på grundlag af data for evaluering af ydeevnen.

 

A1

A2B

Ax

 

B

O

 

Anti-ABO1 (anti-A)

2

2

2  (1)

 

2

2

 

 

B

A1B

 

 

A1

O

 

Anti-ABO2 (anti-B)

2

2

 

 

2

2

 

 

A1

A2

Ax

B

O

 

 

Anti-ABO3 (anti-A,B)

2

2

2 (1)

2

4

 

 

 

R1r

R2r

Svag D

 

r’r

r”r

rr

Anti-RH1 (anti-D)

2

2

2  (1)

 

1

1

1

 

R1R2

R1r

r’r

 

R2R2

r”r

rr

Anti-RH2 (anti-C)

2

1

1

 

1

1

1

 

R1R2

R1r

r’r

 

R1R1

 

 

Anti-RH4 (anti-c)

1

2

1

 

3

 

 

 

R1R2

R2r

r”r

 

R1R1

r’r

rr

Anti-RH3 (anti-E)

2

1

1

 

1

1

1

 

R1R2

R2r

r”r

 

R2R2

 

 

Anti-RH5 (anti-E)

2

1

1

 

3

 

 

 

Kk

 

 

 

kk

 

 

Anti-KEL1 (anti-K)

4

 

 

 

3

 

 

 

Jk (a+b+)

 

 

 

 

Jk (a–b+)

 

 

Anti-JK1 (anti-Jka)

4

 

 

 

 

3

 

 

 

Jk (a+b+)

 

 

 

 

Jk (a+b–)

 

 

Anti-JK2 (anti-Jkb)

4

 

 

 

 

3

 

 

 

Fy (a+b+)

 

 

 

 

Fy (a–b+)

 

 

Anti-FY1 (anti-Fya)

4

 

 

 

 

3

 

 

 

Fy (a+b+)

 

 

 

 

Fy (a+b–)

 

 

Anti-FY2 (anti-Fyb)

4

 

 

 

 

3

 

 

Bemærk: Polyklonale reagenser skal testes i forhold til et bredere cellepanel for at bekræfte specificiteten og udelukke tilstedeværelse af uønskede kontaminerende antistoffer.

2.   Kontrolmateriale (røde celler)

Fænotypen af røde celler, der anvendes ved kontrol af de ovenanførte blodtypereagenser, skal bekræftes ved anvendelse af anerkendt udstyr.


(1)  Udelukkende hvis der angives reaktion med disse antigener


BILAG III

FÆLLES SPECIFIKATIONER FOR UDSTYR, DER ER BEREGNET TIL DETEKTERING ELLER KVANTIFICERING AF MARKØRER FOR INFEKTION MED HUMAN IMMUNDEFEKTVIRUS (HIV)

Anvendelsesområde

1.

Dette bilag finder anvendelse på udstyr, der er beregnet til detektering eller kvantificering af markører for infektion med human immundefektvirus (HIV).

Tabel 1 vedrører indledende assays for HIV-1/2 antistof (anti-HIV-1/2) og kombinerede indledende antigen-/antistof-assays for HIV-1/2 (HIV-1/2 Ag/Ab), som ikke er hurtigtest.

Tabel 2 vedrører indledende assays for anti-HIV-1/2 og HIV-1/2 Ag/Ab, som er hurtigtest.

Tabel 3 vedrører verifikations-assays for anti-HIV-1/2.

Tabel 4 vedrører antigentest for HIV-1- og HIV Ag/Ab-assays.

Tabel 5 vedrører kvalitativt og kvantitativt NAT-udstyr til HIV-ribonukleinsyre (RNA).

Tabel 6 vedrører HIV-1/2 selvtest.

Definitioner

2.

I dette bilag forstås ved:

(1)

»HIV-serokonversionsprøver«:

p24 antigen- og/eller HIV RNA-positive, og

giver udslag i indledende antistof-assays, og

positive eller ubestemte i verifikations-assays.

(2)

»tidlige HIV-serokonversionsprøver«:

p24 antigen- og/eller HIV RNA-positive, og

giver ikke udslag i indledende antistof-assays, og

ubestemte eller negative i verifikations-assays.

Tabel 1. Indledende assays: anti-HIV-1/2, HIV-1/2 Ag/Ab (krav for detektering af antistoffer)

Ydeevnekarakteristika

Prøve

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

≥ 400 HIV-1

≥ 100 HIV-2

inkl. 40 non-B-subtypes

inkl. 25 positive »dagfriske« serumprøver (≤ 1 dag efter prøveudtagning)

alle foreliggende HIV/1-subtyper skal være repræsenteret med mindst 3 prøver pr. subtype

alle sandt positive prøver skal være angivet som positive

 

Serokonversionspaneler

≥ 30 paneler

mindst 40 tidlige HIV-serokonversionsprøver skal testes

diagnostisk sensitivitet under serokonversion skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

alle HIV-serokonversionsprøver skal være angivet som positive

Diagnostisk specificitet

Ikke udvalgte donorer (inkl. førstegangsdonorer) (1)

≥ 5 000

≥ 99,5 %

Hospitaliserede patienter

≥ 200

Eventuelle begrænsninger for specificitet skal angives

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 100 i alt

(f.eks. RF+, fra beslægtede virusinfektioner, fra gravide kvinder eller forsøgspersoner, der for nylig er blevet vaccineret mod et smittestof)

Tabel 2. Hurtigtest: anti-HIV-1/2, HIV-1/2 Ag/Ab (krav for detektering af antistoffer)

Ydeevnekarakteristika

Prøve

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

≥ 400 HIV-1

≥ 100 HIV-2

inkl. 40 non-B-subtypes

alle foreliggende HIV/1-subtyper skal være repræsenteret med mindst 3 prøver pr. subtype

alle sandt positive prøver skal være angivet som positive

Serokonversionspaneler

≥ 30 paneler

mindst 40 tidlige HIV-serokonversionsprøver skal testes

diagnostisk sensitivitet under serokonversion skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

alle HIV-serokonversionsprøver skal være angivet som positive

Diagnostisk specificitet

Ikke udvalgte donorer (inkl. førstegangsdonorer)

≥ 1 000

≥ 99 %

Hospitaliserede patienter

≥ 200

Eventuelle begrænsninger for specificitet skal angives

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 200 prøver fra gravide kvinder

≥ 100 andre potentielt krydsreagerende prøver i alt (f.eks. RF+ eller fra beslægtede infektioner)

Tabel 3. Verifikations-assays: anti-HIV-1/2

Ydeevnekarakteristika

Prøve

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

≥ 200 HIV-1

≥ 100 HIV-2

Inkl. prøver fra forskellige infektionsstadier, som afspejler forskellige antistofmønstre.

Angivet som »bekræftet positive« eller »ubestemte«, ikke som »negative«

Serokonversionspaneler

≥ 15 serokonversionspaneler/lavtiterpaneler

≥ 40 tidlige HIV-serokonversionsprøver

Diagnostisk sensitivitet under serokonversion skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

alle HIV-serokonversionsprøver skal være angivet som positive

Diagnostisk specificitet

Bloddonorer

≥ 200

Ingen falsk-positive resultater/ingen neutralisering

Hospitaliserede patienter

≥ 200

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 50 i alt (inkl. prøver fra gravide kvinder og prøver med ubestemte resultater i andre verifikations-assays)

Tabel 4. Antigentest: HIV-1, HIV Ag/Ab (krav til detektering af antigen)

Ydeevnekarakteristika

Prøve

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

≥ 50 positive for HIV-1-antigener

≥ 50 cellekultur-supernatanter omfattende forskellige HIV-1-subtyper og HIV-2

alle sandt positive prøver skal være angivet som positive (efter eventuel neutralisering)

Serokonversionspaneler

≥ 20 serokonversionspaneler/lavtiterpaneler

≥ 40 tidlige HIV-serokonversionsprøver

diagnostisk sensitivitet under serokonversion skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

alle HIV-serokonversionsprøver skal være angivet som positive

Analytisk sensitivitet

Første internationale referencereagent HIV-1 p24 Antigen, NIBSC-kode: 90/636

 

≤ 2 IU/ml

Diagnostisk specificitet

Bloddonorer

≥ 200

≥ 99,5 % efter neutralisering eller, hvis der ikke foreligger en neutraliseringstest, efter opløsning af prøvens status

Hospitaliserede patienter

≥ 200

Eventuelle begrænsninger for specificitet skal angives

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 50

Tabel 5. Kvalitativt og kvantitativt NAT-udstyr til HIV RNA

1.

For målsekvens-amplifikationsudstyr skal en funktionskontrol for hver prøve (intern kontrol) afspejle det aktuelle tekniske niveau. Denne kontrol skal så vidt muligt foretages under hele processen, dvs. ved ekstraktion, amplifikation/hybridisering og detektering.

2.

Detektering af genotype og/eller subtype skal påvises ved passende validering af primer- eller sondedesign og skal tillige valideres ved testning af karakteriserede genotype-prøver.

3.

Potentiel krydsreaktivitet hos nukleinsyresekvenser, der er uden for målgruppen, skal analyseres ved hjælp af passende validering af primer- eller sondedesign og skal tillige valideres ved testning af udvalgte stikprøver.

4.

Resultater fra kvantitativt NAT-udstyr skal kunne spores til internationale standarder eller kalibrerede referencematerialer, hvis sådanne findes, og udtrykkes i internationale enheder, der benyttes inden for det givne anvendelsesområde.

5.

Kvalitativt HIV-NAT-udstyr, der skal anvendes til påvisning af tilstedeværelsen af HIV i blod, blodkomponenter, celler, væv eller organer eller i derivater heraf for at vurdere deres egnethed til transfusion, transplantation eller administration af celler, skal være udformet til at påvise både HIV-1 og HIV-2.

6.

Kvalitativt HIV-NAT-udstyr, bortset fra virustyping-udstyr, skal være udformet til at kompensere for et potentielt udfald af en HIV-1-NAT-målregion, f.eks. ved at anvende to uafhængige målregioner.

Ydeevnekarakteristika

Prøve

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Analytisk sensitivitet

WHO International Standard HIV-1 RNA WHO International Standard HIV-2 RNA eller kalibrerede referencematerialer

NAT-sensitivitet og NAT LOD valideres ved hjælp af fortyndingsserier af referencematerialer, test af replikater (minimum 24) ved forskellige analytkoncentrationer, herunder dem med overgang fra positive til negative resultater med det pågældende NAT-udstyr.

LOD udtrykkes som 95 % positiv tærskelværdi (IU/ml) efter statistisk analyse (f.eks. Probit).  (2)

kvantitativ NAT: definition af nedre og øvre kvantificeringsgrænse, præcision, nøjagtighed,

»lineært« målespektrum, »dynamisk spektrum«.

Reproducerbarhed ved forskellige koncentrationsniveauer

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Sensitivitet over for HIV-genotyper/-subtyper

alle relevante genotyper/subtyper, fortrinsvis fra internationale referencematerialer

potentielle erstatninger for sjældne HIV-subtyper (kvantificeres ved hjælp af egnede metoder): supernatanter til cellekultur in vitro-udskrifter plasmider

Kvalitativ NAT: mindst 10 prøver pr. genotype eller subtype

Kvantitativ NAT: fortyndingsserie til påvisning af kvantificeringsvirkningsgrader

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver, som afspejler de sædvanlige forhold hos brugerne (f.eks. ingen forhåndsudvælgelse af prøver)

Kvantitativ NAT: ≥ 100

Sideløbende hermed skal der genereres komparative resultater med et andet NAT-system.

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Serokonversionspaneler

Kvalitativ NAT: ≥ 10 paneler

Sideløbende hermed skal der genereres komparative resultater med et andet NAT-system.

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Diagnostisk specificitet

Bloddonorprøver

Kvalitativ NAT: ≥ 500

Kvantitativ NAT: ≥ 100

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 10 prøver, der er positive for human retrovirus (f.eks. HTLV)

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Fremføring

Højpositive for HIV RNA

HIV RNA-negative

Robusthedsundersøgelserne skal omfatte mindst fem testkørsler med alternerende højpositive og negative prøver. Virustiterne for højpositive prøver skal være repræsentative for de naturligt forekommende høje virustitrer.

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Detektering i forhold til antistofstatus

HIV RNA-negative anti-HIV-negative og anti-HIV-positive

Prøver før serokonversion (anti-HIV-negative) og prøver efter serokonversion (anti-HIV-positive)

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Totalsystemfejlrate

Svagt positive for HIV RNA

≥ 100 prøver, der er svagt positive for HIV RNA, skal testes. Disse prøver skal indeholde en viruskoncentration svarende til 3 gange den 95 % positive tærskelværdi for viruskoncentration.

≥ 99 % positive

Tabel 6. Supplerende krav til HIV-1-/HIV-2-selvtest

Ydeevnekarakteristika

Prøver (3)

Antal lægfolk

Fortolkning af resultater (4)

Lægfolks fortolkning af resultater (5), som afspejler følgende spektrum af reaktivitetsniveauer:

ikke-reaktive

reaktive

svagt reaktive (6)

ugyldige

≥ 100

Diagnostisk sensitivitet

lægfolk, som vides at være positive

≥ 200

Diagnostisk specificitet

lægfolk, som ikke kender deres status

≥ 400

Lægfolk med høj risiko for at blive smittet

≥ 200


(1)  Undersøgelsen skal omfatte bloddonorpopulationer fra mindst to bloddonationscentre og bestå af konsekutive bloddonationer, som ikke er blevet udvalgt således, at førstegangsdonorer udelukkes.

(2)  Ref.: Den Europæiske Farmakopé 9.0, 2.6.21 Nucleinsyreamplifikationsteknikker, validering.

(3)  For hver kropsvæske, der er angivet til at anvendes sammen med udstyret, f.eks. fuldblod, urin og spyt. Udstyrets sensitivitet og specificitet til selvtestning hos lægfolk skal defineres i forhold til patientens bekræftede infektionsstatus.

(4)  Resultatfortolkningsundersøgelsen skal omfatte aflæsning og fortolkning af testresultaterne foretaget af mindst 100 lægfolk, hvor hver lægmand får til opgave at aflæse resultater fra hele det pågældende spektrum af resultatreaktivitetsniveauer. Fabrikanten skal fastslå, om der er sammenfald mellem lægfolks aflæsning og de professionelle brugeres aflæsning.

(5)  Der skal udføres test forud for undersøgelsen af fortolkning af resultater, hvor det er muligt under anvendelse af den prøvetype, som fabrikanten har angivet. Testene kan udføres på simulerede prøver baseret på den naturlige matrix for den pågældende prøvetype.

(6)  En højere andel af prøverne skal befinde sig i det svagt positive spektrum tæt på testens tærskelværdi eller LOD.


BILAG IV

FÆLLES SPECIFIKATIONER FOR UDSTYR, DER ER BEREGNET TIL DETEKTERING ELLER KVANTIFICERING AF MARKØRER FOR INFEKTION MED HUMAN T-CELLELYMFOTROPISK VIRUS (HTLV)

Anvendelsesområde

Dette bilag finder anvendelse på udstyr, der er beregnet til detektering eller kvantificering af markører for infektion med human T-cellelymfotropisk virus (HTLV).

Tabel 1 vedrører indledende assays for antistoffer mod HTLV I eller II (anti-HTLV I/II), som ikke er hurtigtest.

Tabel 2 vedrører indledende assays for anti-HTLV I/II, som er hurtigtest.

Tabel 3 vedrører verifikations-assays for anti-HTLV I/II.

Tabel 4 vedrører NAT-udstyr til HTLV I/II.

Tabel 1. Indledende assays: anti-HTLV I/II

Ydeevnekarakteristika

Prøve

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

 

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

≥ 300 HTLV I

≥ 100 HTLV II

inkl. 25 positive »dagfriske« serumprøver (≤ 1 dag efter prøveudtagning)

alle sandt positive prøver skal være angivet som positive

Serokonversionspaneler

Skal defineres, når de foreligger

diagnostisk sensitivitet under serokonversion skal om relevant afspejle det aktuelle tekniske niveau

Diagnostisk specificitet

Ikke udvalgte donorer (inkl. førstegangsdonorer) (1)

≥ 5 000

≥ 99,5 %

Hospitaliserede patienter

≥ 200

Eventuelle begrænsninger for specificitet skal angives

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 100 i alt

(f.eks. RF+, fra beslægtede virusinfektioner eller fra gravide kvinder)


Tabel 2. Hurtigtest: anti-HTLV I/II

Ydeevnekarakteristika

Prøve

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

≥ 300 HTLV I

≥ 100 HTLV II

alle sandt positive prøver skal være angivet som positive

Serokonversionspaneler

Skal defineres, når de foreligger

diagnostisk sensitivitet under serokonversion skal om relevant afspejle det aktuelle tekniske niveau

Diagnostisk specificitet

Ikke udvalgte donorer (inkl. førstegangsdonorer)

≥ 1 000

≥ 99 %

Hospitaliserede patienter

≥ 200

Eventuelle begrænsninger for specificitet skal angives

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 200 prøver fra gravide kvinder

≥ 100 andre potentielt krydsreagerende prøver i alt (f.eks. RF+ eller fra beslægtede infektioner)


Tabel 3. Verifikations-assays: anti-HTLV I/II

Ydeevnekarakteristika

Prøve

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

≥ 200 HTLV I

≥ 100 HTLV II

Angivet som »bekræftet positive« eller »ubestemte«, ikke som »negative«

Serokonversionspaneler

Skal defineres, når de foreligger

diagnostisk sensitivitet under serokonversion skal om relevant afspejle det aktuelle tekniske niveau

Diagnostisk specificitet

Bloddonorer

≥ 200

Ingen falsk-positive resultater

Hospitaliserede patienter

≥ 200

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 50 i alt (inkl. prøver fra gravide kvinder og prøver med ubestemte resultater i andre verifikations-assays)

Tabel 4. NAT-udstyr til HTLV I/II

1.

For målsekvens-amplifikationsudstyr skal en funktionskontrol for hver prøve (intern kontrol) afspejle det aktuelle tekniske niveau. Denne kontrol skal så vidt muligt foretages under hele processen, dvs. ved ekstraktion, amplifikation/hybridisering og detektering.

2.

Detektering af genotype og/eller subtype skal påvises ved passende validering af primer- eller sondedesign og skal tillige valideres ved testning af karakteriserede genotype-prøver.

3.

Potentiel krydsreaktivitet hos nukleinsyresekvenser, der er uden for målgruppen, skal analyseres ved hjælp af passende validering af primer- eller sondedesign og skal tillige valideres ved testning af udvalgte stikprøver.

4.

Resultater fra kvantitativt NAT-udstyr skal kunne spores til internationale standarder eller kalibrerede referencematerialer, hvis sådanne findes, og udtrykkes i internationale enheder, der benyttes inden for det givne anvendelsesområde.

Ydeevnekarakteristika

Prøve

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Analytisk sensitivitet

Internationale referenceforberedelser

NAT-sensitivitet og NAT LOD valideres ved hjælp af fortyndingsserier af referencematerialer, test af replikater (minimum 24) ved forskellige analytkoncentrationer, herunder dem med overgang fra positive til negative resultater med det pågældende NAT-udstyr.

LOD udtrykkes som 95 % positiv tærskelværdi (IU/ml) efter statistisk analyse (f.eks. Probit). (2)

kvantitativ NAT: definition af nedre og øvre kvantificeringsgrænse, præcision, nøjagtighed,

»lineært« målespektrum, »dynamisk spektrum«.

Reproducerbarhed ved forskellige koncentrationsniveauer

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Sensitivitet over for HTLV I- og HTLV II-genotyper

alle relevante genotyper, fortrinsvis fra internationale referencematerialer

potentielle erstatninger for sjældne HTLV-genotyper (kvantificeres ved hjælp af egnede metoder): supernatanter til cellekultur in vitro-udskrifter plasmider

Kvalitativ NAT: mindst 10 prøver pr. genotype eller subtype

Kvantitativ NAT: fortyndingsserie til påvisning af kvantificeringsvirkningsgrader

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Diagnostisk specificitet

Bloddonorprøver

Kvalitativ NAT: ≥ 500

Kvantitativ NAT: ≥ 100

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 10 prøver, der er positive for human retrovirus (f.eks. HIV-1 og HIV-2)

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Fremføring

Højpositive for HTLV RNA

HTLV RNA-negative

Robusthedsundersøgelserne skal omfatte mindst fem testkørsler med alternerende højpositive og negative prøver. Virustiterne for højpositive prøver skal være repræsentative for de naturligt forekommende høje virustitrer.

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Detektering i forhold til antistofstatus

HTLV RNA-negative anti-HTLV-negative og anti-HTLV-positive

Prøver før serokonversion (anti-HTLV-negative) og prøver efter serokonversion (anti-HTLV-positive)

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Totalsystemfejlrate

Svagt positive for HTLV RNA

≥ 100 prøver, der er svagt positive for HTLV RNA, skal testes. Disse prøver skal indeholde en viruskoncentration svarende til 3 gange den 95 % positive tærskelværdi for viruskoncentration.

≥ 99 % positive


(1)  Undersøgelsen skal omfatte bloddonorpopulationer fra mindst to bloddonationscentre og bestå af konsekutive bloddonationer, som ikke er blevet udvalgt således, at førstegangsdonorer udelukkes.

(2)  Ref.: Den Europæiske Farmakopé 9.0, 2.6.21 Nucleinsyreamplifikationsteknikker, validering.


BILAG V

FÆLLES SPECIFIKATIONER FOR UDSTYR, DER ER BEREGNET TIL DETEKTERING ELLER KVANTIFICERING AF MARKØRER FOR INFEKTION MED HEPATITIS C-VIRUS (HCV)

Anvendelsesområde

Dette bilag finder anvendelse på udstyr, der er beregnet til detektering eller kvantificering af markører for infektion med hepatitis C-virus (HCV).

Tabel 1 vedrører indledende assays for anti-HCV-antistoffer (anti-HCV) og kombinerede antigen/antistof-test for HCV (HCV Ag/Ab), som ikke er hurtigtest.

Tabel 2 vedrører indledende assays for anti-HCV og HCV Ag/Ab, som er hurtigtest.

Tabel 3 vedrører verifikations-assays og supplerende assays for anti-HCV.

Tabel 4 vedrører HCV-antigentest og HCV Ag/Ab.

Tabel 5 vedrører kvalitativt og kvantitativt NAT-udstyr til HCV RNA.

Tabel 6 vedrører HCV-selvtest.

Tabel 1. Indledende assays: anti-HCV, HCV Ag/Ab (krav for detektering af antistoffer)

Ydeevnekarakteristika

Prøve

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

≥ 400

Inkl. prøver fra forskellige infektionsstadier, som afspejler forskellige antistofmønstre.

HCV-genotype 1-4: > 20 prøver pr. genotype (inkl. non-a subtyper af genotype 4) HCV-genotype 5 og 6: > 5 prøver hver

inkl. 25 positive »dagfriske« serumprøver (≤ 1 dag efter prøveudtagning)

alle sandt positive prøver skal være angivet som positive

 

Serokonversionspaneler

≥ 30 paneler

HCV-serokonversionspaneler til evaluering af kombinerede HCV-antigen- og -antistof-test (HCV Ag/Ab) skal starte med en eller flere negative blodprøver og bestå af panelprøver fra tidlig HCV-infektion (HCV-kerneantigen- og/eller HCV RNA-positive, men anti-HCV-negative).

diagnostisk sensitivitet under serokonversion skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Kombinerede HCV Ag/Ab-antigentest og -antistoftest skal påvise forhøjet sensitivitet i tidlig HCV-infektion sammenlignet med HCV-antistoftest alene.

Diagnostisk specificitet

Ikke udvalgte donorer (inkl. førstegangsdonorer) (1)

≥ 5 000

≥ 99,5 %

Hospitaliserede patienter

≥ 200

Eventuelle begrænsninger for specificitet skal angives

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 100 i alt

(f.eks. RF+, fra beslægtede virusinfektioner eller fra gravide kvinder)


Tabel 2. Hurtigtest: anti-HCV, HCV Ag/Ab (krav for detektering af antistoffer)

Ydeevnekarakteristika

Prøve

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

≥ 400

inkl. prøver fra forskellige infektionsstadier, som afspejler forskellige antistofmønstre.

HCV-genotype 1-4: > 20 prøver pr. genotype (inkl. non-a subtyper af genotype 4) HCV-genotype 5 og 6: > 5 prøver hver

alle sandt positive prøver skal være angivet som positive

Serokonversionspaneler

≥ 30 paneler

HCV-serokonversionspaneler til evaluering af kombinerede HCV-antigen- og -antistof-test (HCV Ag/Ab) skal starte med en eller flere negative blodprøver og bestå af panelprøver fra tidlig HCV-infektion (HCV-kerneantigen- og/eller HCV RNA-positive, men anti-HCV-negative).

diagnostisk sensitivitet under serokonversion skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Kombinerede HCV Ag/Ab-antigentest og -antistoftest skal påvise forhøjet sensitivitet i tidlig HCV-infektion sammenlignet med HCV-antistoftest alene.

Diagnostisk specificitet

Ikke udvalgte donorer (inkl. førstegangsdonorer)1

≥ 1 000

≥ 99 %

Hospitaliserede patienter

≥ 200

Eventuelle begrænsninger for specificitet skal angives

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 200 prøver fra gravide kvinder

≥ 100 andre potentielt krydsreagerende prøver i alt (f.eks. RF+ eller fra beslægtede infektioner)


Tabel 3. Verifikations-assays og supplerende assays: anti-HCV

Ydeevnekarakteristika

Prøve

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

≥ 300

Inkl. prøver fra forskellige infektionsstadier, som afspejler forskellige antistofmønstre.

HCV-genotype 1-4: > 20 prøver (inkl. non-a-subtyper af genotype 4) HCV-genotype 5: > 5 prøver HCV-genotype 6: så vidt muligt

angivet som »bekræftet positive« eller »ubestemte«, ikke som »negative«

Serokonversionspaneler

≥ 15 serokonversionspaneler/lavtiterpaneler

diagnostisk sensitivitet under serokonversion skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Diagnostisk specificitet

Bloddonorer

≥ 200

Ingen falsk-positive resultater/ingen neutralisering

Hospitaliserede patienter

≥ 200

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 50 i alt (inkl. prøver fra gravide kvinder og prøver med ubestemte resultater i andre verifikations-assays)


Tabel 4. Antigentest: HCV-antigen og HCV Ag/Ab (krav til detektering af antigen)

Ydeevnekarakteristika

Prøve

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

≥ 25 HCV-kerneantigen- og/eller HCV-RNA-positive, men anti-HCV-negative prøver, der omfatter HCV-genotype 1-6 (hvis en genotype ikke foreligger, skal dette begrundes)

alle sandt positive prøver skal være angivet som positive

Serokonversionspaneler

≥ 20 serokonversionspaneler/lavtiterpaneler

HCV-serokonversionspaneler til evaluering af kombinerede HCV-antigen- og -antistof-test skal starte med en eller flere negative blodprøver og bestå af panelprøver fra tidlig HCV-infektion (HCV-kerneantigen- og/eller HCV-RNA-positive, men anti-HCV-negative).

diagnostisk sensitivitet under serokonversion skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Kombinerede HCV-antigentest og -antistoftest skal påvise forhøjet sensitivitet i tidlig HCV-infektion sammenlignet med HCV-antistoftest alene.

Analytisk sensitivitet

WHO's internationale standard HCV-kerne (PEI 129096/12)

Fortyndingsserie

 

Diagnostisk specificitet

Bloddonorer

≥ 200

≥ 99,5 % efter neutralisering eller, hvis der ikke foreligger en neutraliseringstest, efter opløsning af prøvens status

Hospitaliserede patienter

≥ 200

Eventuelle begrænsninger for specificitet skal angives

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 50

Tabel 5. Kvalitativt og kvantitativt NAT-udstyr til HCV RNA

1.

For målsekvens-amplifikationsudstyr skal en funktionskontrol for hver prøve (intern kontrol) afspejle det aktuelle tekniske niveau. Denne kontrol skal så vidt muligt foretages under hele processen, dvs. ved ekstraktion, amplifikation/hybridisering og detektering.

2.

Detektering af genotype og/eller subtype skal påvises ved passende validering af primer- eller sondedesign og skal tillige valideres ved testning af karakteriserede genotype-prøver.

3.

Potentiel krydsreaktivitet hos nukleinsyresekvenser, der er uden for målgruppen, skal analyseres ved hjælp af passende validering af primer- eller sondedesign og skal tillige valideres ved testning af udvalgte stikprøver.

4.

Resultater fra kvantitativt NAT-udstyr skal kunne spores til internationale standarder eller kalibrerede referencematerialer, hvis sådanne findes, og udtrykkes i internationale enheder, der benyttes inden for det givne anvendelsesområde.

Ydeevnekarakteristika

Prøve

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Analytisk sensitivitet

WHO's internationale standard HCV RNA (eller kalibrerede referencematerialer)

NAT-sensitivitet og NAT LOD valideres ved hjælp af fortyndingsserier af referencematerialer, test af replikater (minimum 24) ved forskellige analytkoncentrationer, herunder dem med overgang fra positive til negative resultater med det pågældende NAT-udstyr.

LOD udtrykkes som 95 % positiv tærskelværdi (IU/ml) efter statistisk analyse (f.eks. Probit). (2)

kvantitativ NAT: definition af nedre og øvre kvantificeringsgrænse, præcision, nøjagtighed,

»lineært« målespektrum, »dynamisk spektrum«.

Reproducerbarhed ved forskellige koncentrationsniveauer

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Sensitivitet over for HCV-genotype

alle relevante genotyper/subtyper, fortrinsvis fra internationale referencematerialer

potentielle erstatninger for sjældne HCV-genotyper (kvantificeres ved hjælp af egnede metoder): in vitro-udskrifter plasmider

Kvalitativ NAT: ≥ 10 prøver pr. genotype eller subtype

Kvantitativ NAT: fortyndingsserie til påvisning af kvantificeringsvirkningsgrader

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver, som afspejler de sædvanlige forhold hos brugerne (f.eks. ingen forhåndsudvælgelse af prøver)

Kvantitativ NAT: ≥ 100

Sideløbende hermed skal der genereres komparative resultater med et andet NAT-system.

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Serokonversionspaneler

Kvalitativ NAT: ≥ 10 paneler

Sideløbende hermed skal der genereres komparative resultater med et andet NAT-system.

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Diagnostisk specificitet

Bloddonorprøver

Kvalitativ NAT: ≥ 500

Kvantitativ NAT: ≥ 100

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

> 10 positive prøver af humane flavivirus (f.eks. HGV og YFV)

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Fremføring

Højpositive for HCV RNA

HCV RNA-negative

Robusthedsundersøgelserne skal omfatte mindst fem testkørsler med alternerende højpositive og negative prøver. Virustiterne for højpositive prøver skal være repræsentative for de naturligt forekommende høje virustitrer.

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Detektering i forhold til antistofstatus

HCV RNA-positive: anti-HCV-negative og anti-HCV-positive

Prøver før serokonversion (anti-HCV-negative) og prøver efter serokonversion (anti-HCV-positive)

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Totalsystemfejlrate

Svagt positive for HCV RNA

≥ 100 prøver, der er svagt positive for HCV RNA, skal testes. Disse prøver skal indeholde en viruskoncentration svarende til 3 gange den 95 % positive tærskelværdi for viruskoncentration.

≥ 99 % positive

Tabel 6. Supplerende krav til HCV-selvtest

Ydeevnekarakteristika

Prøver (3)

Antal lægfolk

Fortolkning af resultater (4)

Lægfolks fortolkning af resultater (5), som afspejler følgende spektrum af reaktivitetsniveauer:

ikke-reaktive

reaktive

svagt reaktive (6)

ugyldige

≥ 100

Diagnostisk sensitivitet

lægfolk, som vides at være positive

≥ 200

Diagnostisk specificitet

lægfolk, som ikke kender deres status

≥ 400

lægfolk med høj risiko for at blive smittet

≥ 200


(1)  Undersøgelsen skal omfatte bloddonorpopulationer fra mindst to bloddonationscentre og bestå af konsekutive bloddonationer, som ikke er blevet udvalgt således, at førstegangsdonorer udelukkes.

(2)  Ref.: Den Europæiske Farmakopé 9.0, 2.6.21 Nucleinsyreamplifikationsteknikker, validering.

(3)  For hver kropsvæske, der er angivet til at anvendes sammen med udstyret, f.eks. fuldblod, urin og spyt. Udstyrets sensitivitet og specificitet til selvtestning hos lægfolk skal defineres i forhold til patientens bekræftede infektionsstatus.

(4)  Resultatfortolkningsundersøgelsen skal omfatte aflæsning og fortolkning af testresultaterne foretaget af mindst 100 lægfolk, hvor hver lægmand får til opgave at aflæse resultater fra hele det pågældende spektrum af resultatreaktivitetsniveauer. Fabrikanten skal fastslå, om der er sammenfald mellem lægfolks aflæsning og de professionelle brugeres aflæsning.

(5)  Der skal udføres test forud for undersøgelsen af fortolkning af resultater, hvor det er muligt under anvendelse af den prøvetype, som fabrikanten har angivet. Testene kan udføres på simulerede prøver baseret på den naturlige matrix for den pågældende prøvetype.

(6)  En højere andel af prøverne skal befinde sig i det svagt positive spektrum tæt på testens tærskelværdi eller LOD.


BILAG VI

FÆLLES SPECIFIKATIONER FOR UDSTYR, DER ER BEREGNET TIL DETEKTERING ELLER KVANTIFICERING AF MARKØRER FOR INFEKTION MED HEPATITIS B-VIRUS (HBV)

Anvendelsesområde

Dette bilag finder anvendelse på udstyr, der er beregnet til detektering eller kvantificering af markører for infektion med hepatitis B-virus (HBV).

Tabel 1 vedrører indledende assays for hepatitis B-overfladeantigen (HBsAg) og antistoffer mod hepatitis B-kerneantigen (anti-HBc), som ikke er hurtigtest.

Tabel 2 vedrører indledende assays for HBsAg og anti-HBc, som er hurtigtest.

Tabel 3 vedrører verifikations-assays for HBsAg.

Tabel 4 vedrører assays for hepatitis B-virusmarkører: hepatitis B-overfladeantistoffer (anti-HB'er), IgM-antistof mod hepatitis B-kerneantigen (anti-HBc IgM), antistoffer mod hepatitis Be-antigen (anti-HBe) og hepatitis Be-antigen (HBeAg).

Tabel 5 vedrører kvalitativt og kvantitativt NAT-udstyr for HBV-deoxyribonukleinsyre (DNA).

Tabel 6 vedrører HBV's selvtest.

Tabel 1. Indledende assays: HBsAg og anti-HBc

Ydeevnekarakteristika

Prøve

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

≥ 400

anti-HBc: inkl. evaluering af andre HBV-markører

HBsAg: inkl. forskellige HBV-genotyper/-subtyper/-mutationer

anti-HBc eller HBsAg: inkl. 25 positive »dagfriske« serumprøver (≤ 1 dag efter prøveudtagning)

Den samlede ydeevne skal mindst svare til komparatorudstyrets.

Serokonversionspaneler

HBsAg-assays:

≥ 30 paneler

anti-HBc-assays:

skal defineres, når de foreligger

diagnostisk sensitivitet under serokonvertering skal repræsentere det aktuelle tekniske niveau (for anti-HBc skal dette være tilfældet, hvis det er relevant).

Analytisk sensitivitet

WHO's 3. internationale standard for HBsAg, subtype ayw1/adw2, HBV genotype B4, NIBSC-kode: 12/226)

 

For HBsAg-assays: < 0,130 IU/ml

Diagnostisk specificitet

Ikke udvalgte donorer (inkl. førstegangsdonorer) (1)

≥ 5 000

≥ 99,5 %

Hospitaliserede patienter

≥ 200

Eventuelle begrænsninger for specificitet skal angives

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 100 i alt

(f.eks. RF+, fra beslægtede virusinfektioner eller fra gravide kvinder)


Tabel 2. Hurtigtest: HBsAg og anti-HBc

Ydeevnekarakteristika

Prøve

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

≥ 400

inkl. evaluering af andre HBV-markører

inkl. forskellige HBV-genotyper/-subtyper/-mutationer

Den samlede ydeevne skal mindst svare til komparatorudstyrets.

Serokonversionspaneler

HBsAg-assays:

≥ 30 paneler

anti-HBc-assays:

skal defineres, når de foreligger

Diagnostisk sensitivitet under serokonvertering skal repræsentere det aktuelle tekniske niveau (for anti-HBc skal dette være tilfældet, hvis det er relevant).

Diagnostisk specificitet

Ikke udvalgte donorer (inkl. førstegangsdonorer)

≥ 1 000

HBsAg-assays: ≥ 99 %

anti-HBc-assays: ≥ 99 %

Hospitaliserede patienter

≥ 200

Eventuelle begrænsninger for specificitet skal angives

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 200 prøver fra gravide kvinder

≥ 100 andre potentielt krydsreagerende prøver i alt (f.eks. RF+ eller fra beslægtede infektioner)


Tabel 3. Verifikations-assays: HBsAg

Ydeevnekarakteristika

Prøve

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

≥ 300

Inkl. prøver fra forskellige infektionsstadier

Inkl. 20 »højpositive« prøver (> 26 IU/ml) 20 prøver inden for tærskelspektret

Korrekt angivet som positive (eller ubestemte), ikke som negative

Serokonversionspaneler

≥ 15 serokonversionspaneler/lavtiterpaneler

Diagnostisk sensitivitet under serokonversion skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Analytisk sensitivitet

WHO's 3. internationale standard for HBsAg, subtype ayw1/adw2, HBV genotype B4, NIBSC-kode: 12/226

 

 

Diagnostisk specificitet

Negative prøver

≥ 10 falsk-positive resultater, for så vidt som de foreligger fra evalueringen af ydeevnen i forbindelse med det tilsvarende indledende assay

Ingen falsk-positive resultater/ingen neutralisering

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 50


Tabel 4. Assays for HBV-markører: anti-HBs, anti-HBc IgM, anti-HBe og HBeAg

Ydeevnekarakteristika

 

anti-HBs

anti-HBc IgM

anti-HBe

HBeAg

Acceptkriterier

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

≥ 100 vaccinerede

≥ 100 naturligt inficerede personer

≥ 200

Inkl. prøver fra forskellige infektionsstadier (akut/kronisk osv.)

≥ 200

Inkl. prøver fra forskellige infektionsstadier (akut/kronisk osv.)

≥ 200

Inkl. prøver fra forskellige infektionsstadier (akut/kronisk osv.)

≥ 98 %

(for anti-HBc IgM: gælder kun for prøver fra akut infektionsstadie)

Serokonversionspaneler

10 anti-HBs-serokonversionspaneler eller opfølgningsserier

Når de foreligger

Når de foreligger

Når de foreligger

Diagnostisk sensitivitet under serokonvertering skal repræsentere det aktuelle tekniske niveau (for anti-HBc IgM, anti-HBe og HBeAg skal dette være tilfældet, hvis det er relevant)

Analytisk sensitivitet

Standarder

WHO's 2. internationale standard for antihepatitis B-overfladeantigen (anti-HB) immunglobulin, human NIBSC-kode: 07/164

 

WHO's 1. internationale standard for anti-hepatitis B-virus e-antigen (anti-HBe), PEI-kode: 129095/12

WHO's 1. internationale standard for hepatitis B-virus e-antigen (HBeAg) PEI-kode: 129097/12 HBe

anti-HBs < 10 mIU/ml

Diagnostisk specificitet

Negative prøver

≥ 500

Inkl. kliniske prøver

≥ 50 potentielt interfererende prøver

≥ 200 bloddonationer

≥ 200 kliniske prøver

≥ 50 potentielt interfererende prøver

≥ 200 bloddonationer

≥ 200 kliniske prøver

≥ 50 potentielt interfererende prøver

≥ 200 bloddonationer

≥ 200 kliniske prøver

≥ 50 potentielt interfererende prøver

≥ 98 %

Tabel 5. Kvalitativt og kvantitativt NAT-udstyr til HBV-DNA

1.

For målsekvens-amplifikationsudstyr skal en funktionskontrol for hver prøve (intern kontrol) afspejle det aktuelle tekniske niveau. Denne kontrol skal så vidt muligt foretages under hele processen, dvs. ved ekstraktion, amplifikation/hybridisering og detektering.

2.

Detektering af genotype og/eller subtype skal påvises ved passende validering af primer- eller sondedesign og skal tillige valideres ved testning af karakteriserede genotype-prøver.

3.

Potentiel krydsreaktivitet hos nukleinsyresekvenser, der er uden for målgruppen, skal analyseres ved hjælp af passende validering af primer- eller sondedesign og skal tillige valideres ved testning af udvalgte stikprøver.

4.

Resultater fra kvantitativt NAT-udstyr skal kunne spores til internationale standarder eller kalibrerede referencematerialer, hvis sådanne findes, og udtrykkes i internationale enheder, der benyttes inden for det givne anvendelsesområde.

Ydeevnekarakteristika

Prøve

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Analytisk sensitivitet

WHO's internationale standard HBV-DNA (eller kalibrerede referencematerialer)

NAT-sensitivitet og NAT LOD valideres ved hjælp af fortyndingsserier af referencematerialer, test af replikater (minimum 24) ved forskellige analytkoncentrationer, herunder dem med overgang fra positive til negative resultater med det pågældende NAT-udstyr.

LOD udtrykkes som 95 % positiv tærskelværdi (IU/ml) efter statistisk analyse (f.eks. Probit). (2)

kvantitativ NAT: definition af nedre og øvre kvantificeringsgrænse, præcision, nøjagtighed,

»lineært« målespektrum, »dynamisk spektrum«. Reproducerbarhed ved forskellige koncentrationsniveauer

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Sensitivitet over for HBV-genotyper

WHO's internationale referencepanel HBV-DNA (HBV-genotyper)

alle relevante genotyper/subtyper, fortrinsvis fra internationale referencematerialer

potentielle erstatninger for sjældne HBV-genotyper (kvantificeres ved hjælp af egnede metoder): plasmider syntetisk DNA

Kvalitativ NAT: mindst 10 prøver pr. genotype eller subtype

Kvantitativ NAT: fortyndingsserie til påvisning af kvantificeringsvirkningsgrader

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver, som afspejler de sædvanlige forhold hos brugerne (ingen forhåndsudvælgelse af prøver)

Kvantitativ NAT: ≥ 100

Sideløbende hermed skal der genereres komparative resultater med et andet NAT-system.

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Serokonversionspaneler

Kvalitativ NAT: ≥ 10 paneler

Sideløbende hermed skal der genereres komparative resultater med et andet NAT-system.

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Diagnostisk specificitet

Bloddonorprøver

Kvalitativ NAT: ≥ 500

Kvantitativ NAT: ≥ 100

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

 

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Fremføring

Højpositive for HBV-DNA

HBV-DNA-negative

Robusthedsundersøgelserne skal omfatte mindst fem testkørsler med alternerende højpositive og negative prøver. Virustiterne for højpositive prøver skal være repræsentative for de naturligt forekommende høje virustitrer.

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Detektering i forhold til antistofstatus

HBV-DNA-positive: anti-HBV-negative og anti-HBV-positive

Prøver før serokonversion (anti-HBV-negative) og prøver efter serokonversion (anti-HBV-positive)

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Totalsystemfejlrate

Svagt positive for HBV DNA

≥ 100 prøver, der er svagt positive for HBV-DNA, skal testes. Disse prøver skal indeholde en viruskoncentration svarende til 3 gange den 95 % positive tærskelværdi for viruskoncentration.

≥ 99 % positive

Tabel 6. Supplerende krav til HBV-selvtest

Ydeevnekarakteristika

Prøver (3)

Antal lægfolk

Fortolkning af resultater (4)

Lægfolks fortolkning af resultater (5), som afspejler følgende spektrum af reaktivitetsniveauer:

ikke-reaktive

reaktive

svagt reaktive (6)

ugyldige

≥ 100

Diagnostisk sensitivitet

lægfolk, som vides at være positive

≥ 200

Diagnostisk specificitet

lægfolk, som ikke kender deres status

≥ 400

lægfolk med høj risiko for at blive smittet

≥ 200


(1)  Undersøgelsen skal omfatte bloddonorpopulationer fra mindst to bloddonationscentre og bestå af konsekutive bloddonationer, som ikke er blevet udvalgt således, at førstegangsdonorer udelukkes.

(2)  Ref.: Den Europæiske Farmakopé 9.0, 2.6.21 Nucleinsyreamplifikationsteknikker, validering.

(3)  For hver kropsvæske, der er angivet til at anvendes sammen med udstyret, f.eks. fuldblod, urin og spyt. Udstyrets sensitivitet og specificitet til selvtestning hos lægfolk skal defineres i forhold til patientens bekræftede infektionsstatus.

(4)  Resultatfortolkningsundersøgelsen skal omfatte aflæsning og fortolkning af testresultaterne foretaget af mindst 100 lægfolk, hvor hver lægmand får til opgave at aflæse resultater fra hele det pågældende spektrum af resultatreaktivitetsniveauer. Fabrikanten skal fastslå, om der er sammenfald mellem lægfolks aflæsning og de professionelle brugeres aflæsning.

(5)  Der skal udføres test forud for undersøgelsen af fortolkning af resultater, hvor det er muligt under anvendelse af den prøvetype, som fabrikanten har angivet. Testene kan udføres på simulerede prøver baseret på den naturlige matrix for den pågældende prøvetype.

(6)  En højere andel af prøverne skal befinde sig i det svagt positive spektrum tæt på testens tærskelværdi eller LOD.


BILAG VII

FÆLLES SPECIFIKATIONER FOR UDSTYR, DER ER BEREGNET TIL DETEKTERING ELLER KVANTIFICERING AF MARKØRER FOR INFEKTION MED HEPATITIS D-VIRUS (HDV)

Anvendelsesområde

Dette bilag finder anvendelse på udstyr, der er beregnet til detektering eller kvantificering af markører for infektion med hepatitis D-virus (HDV).

Tabel 1 vedrører udstyr, der er beregnet til detektering (herunder bekræftelse) eller kvantificering af følgende markører for hepatitis D-virus: antistoffer mod hepatitis D-virus (anti-HDV), IgM-antistoffer mod hepatitis D-virus (anti-HDV IgM) og deltaantigen.

Tabel 2 vedrører kvalitativt og kvantitativt NAT-udstyr til HDV RNA.

Tabel 1. Assays for HDV-markører: anti-HDV, anti-HDV IgM og deltaantigen

Ydeevnekarakteristika

 

anti-HDV

anti-HDV IgM

Delta-antigen

Acceptkriterier

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

≥ 100

Angivelse af markører for samtidig HBV-infektion

≥ 50

Angivelse af markører for samtidig HBV-infektion

≥ 10

Angivelse af markører for samtidig HBV-infektion

≥ 98  %

Diagnostisk specificitet

Negative prøver

≥ 200

Inkl. kliniske prøver

≥ 50 potentielt interfererende prøver

≥ 200

Inkl. kliniske prøver

≥ 50 potentielt interfererende prøver

≥ 200

Inkl. kliniske prøver

≥ 50 potentielt interfererende prøver

≥ 98  %

Tabel 2. Kvalitativt og kvantitativt NAT-udstyr til HDV RNA

1.

For målsekvens-amplifikationsudstyr skal en funktionskontrol for hver prøve (intern kontrol) afspejle det aktuelle tekniske niveau. Denne kontrol skal så vidt muligt foretages under hele processen, dvs. ved ekstraktion, amplifikation/hybridisering og detektering.

2.

Detektering af genotype og/eller subtype skal påvises ved passende validering af primer- eller sondedesign og skal tillige valideres ved testning af karakteriserede genotype-prøver.

3.

Potentiel krydsreaktivitet hos nukleinsyresekvenser, der er uden for målgruppen, skal analyseres ved hjælp af passende validering af primer- eller sondedesign og skal tillige valideres ved testning af udvalgte stikprøver.

4.

Resultater fra kvantitativt NAT-udstyr skal kunne spores til internationale standarder eller kalibrerede referencematerialer, hvis sådanne findes, og udtrykkes i internationale enheder, der benyttes inden for det givne anvendelsesområde.

Ydeevnekarakteristika

Prøve

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Analytisk sensitivitet

WHO's 1. internationale standard HDV RNA, PEI-kode: 7657/12

NAT-sensitivitet og NAT LOD valideres ved hjælp af fortyndingsserier af referencematerialer, test af replikater (minimum 24) ved forskellige analytkoncentrationer, herunder dem med overgang fra positive til negative resultater med det pågældende NAT-udstyr.

LOD udtrykkes som 95 % positiv tærskelværdi (IU/ml) efter statistisk analyse (f.eks. Probit). (1)

kvantitativ NAT: definition af nedre og øvre kvantificeringsgrænse, præcision, nøjagtighed,

»lineært« målespektrum, »dynamisk spektrum«. Reproducerbarhed ved forskellige koncentrationsniveauer

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Sensitivitet over for HDV-genotyper

alle relevante genotyper/subtyper, fortrinsvis fra internationale referencematerialer

potentielle erstatninger for sjældne HDV-genotyper (kvantificeres ved hjælp af egnede metoder): plasmider syntetisk RNA

Kvantitativ NAT: fortyndingsserie til påvisning af kvantificeringsvirkningsgrader

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Diagnostisk specificitet

Bloddonorprøver

Kvalitativ NAT: ≥ 100

Kvantitativ NAT: ≥ 100

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

 

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Fremføring

Højpositive for HDV RNA

HDV RNA-negative

Robusthedsundersøgelserne skal omfatte mindst fem testkørsler med alternerende højpositive og negative prøver. Virustiterne for højpositive prøver skal være repræsentative for de naturligt forekommende høje virustitrer.

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Totalsystemfejlrate

Svagt positive for HDV RNA

≥ 100 prøver, der er svagt positive for HDV RNA, skal testes. Disse prøver skal indeholde en viruskoncentration svarende til 3 gange den 95 % positive tærskelværdi for viruskoncentration.

≥ 99 % positive


(1)  Ref.: Den Europæiske Farmakopé 9.0, 2.6.21 Nucleinsyreamplifikationsteknikker, validering.


BILAG VIII

FÆLLES SPECIFIKATIONER FOR UDSTYR, DER ER BEREGNET TIL DETEKTERING AF MARKØRER FOR VARIANT CREUTZFELDT-JACOBS SYGDOM (vCJD)

Anvendelsesområde

Dette bilag finder anvendelse på udstyr, der er beregnet til detektering eller kvantificering af markører for variant Creutzfeldt-Jakobs sygdom (vCJD).

Tabel 1 vedrører udstyr, der er beregnet til detektering af markører for vCJD.

Tabel 1. Udstyr, der er beregnet til detektering af markører for vCJD

Ydeevnekarakteristika

Materiale

Antal prøver

Acceptkriterier

Analytisk sensitivitet

vCJD-hjerne, der er tilsat humant plasma (WHO-referencenr. NHBY0/0003)

≥ 24 replikater af hver af tre opløsninger af materialet med WHO-nr. NHBY0/0003 (1×104, 1×105, 1×106)

23 af de 24 replikater detekteret ved 1×104

vCJD-milt, der tilsættes humant plasma (10 % milt-homogenat — NIBSC-referencenr. NHSY0/0009)

≥ 24 replikater af hver af tre opløsninger af materialet med NIBSC-nr. NHSY0/0009 (1×10, 1×102 , 1×103 )

23 af de 24 replikater påvist ved 1×10

Diagnostisk sensitivitet

Prøver fra relevante dyremodeller

Så mange prøver som rimeligt muligt og tilgængeligt, og ≥ 10 prøver

90 %

Prøver fra personer med kendt klinisk vCJD

Så mange prøver som rimeligt muligt og tilgængeligt, og ≥ 10 prøver

90 %

Kun i tilfælde, hvor der ikke foreligger 10 prøver:

antallet af testede prøver skal være mellem 6 og 9

alle foreliggende prøver skal testes

højst ét falsk-negativt resultat

Analytisk specificitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 100

 

Diagnostisk specificitet

Prøver af normalt humant plasma fra et område med lav eksponering for kogalskab (BSE)

≥ 5 000

≥ 99,5 %


BILAG IX

FÆLLES SPECIFIKATIONER FOR UDSTYR, DER ER BEREGNET TIL DETEKTERING ELLER KVANTIFICERING AF MARKØRER FOR INFEKTION MED CYTOMEGALOVIRUS (CMV)

Anvendelsesområde

Dette bilag finder anvendelse på udstyr, der er beregnet til detektering eller kvantificering af markører for infektion med cytomegalovirus (CMV).

Tabel 1 vedrører indledende assays for det samlede antal antistoffer mod CMV (samlet anti-CMV) og IgG-antistoffer mod CMV (anti-CMV IgG).

Tabel 2 vedrører kvalitative og kvantitative NAT-anordninger til CMV-DNA.

Tabel 1. Indledende assays: anti-CMV og anti-CMV IgG i alt

Ydeevnekarakteristika

Prøver

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

≥ 400

inkl. prøver fra nylig og tidligere CMV-infektion,

titerprøver med lavt og højt positivt indhold

≥ 99 % sensitivitet over for bekræftet tidligere infektion (1)

den samlede sensitivitet, inkl. nylig infektion (2), skal mindst svare til komparatorudstyrets

Serokonversionspaneler

Skal testes, når de foreligger

Diagnostisk sensitivitet under serokonversion skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Analytisk sensitivitet

Standarder

WHO's internationale standard anti-CMV IgG (PEI-kode: 136616/17)

I tilfælde af titerbestemmelse og kvantitative opgørelser

 

Diagnostisk specificitet

Negative prøver

≥ 400 (3) CMV-negative prøver fra ikke-udvalgte donorer sammenlignet med en anden CMV-test.

≥ 99 %

Hospitaliserede patienter (4)

≥ 200

Eventuelle begrænsninger for specificitet skal angives

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende (5) prøver

≥ 100 i alt

(f.eks. RF+, beslægtede virus eller andre smittestoffer, gravide kvinder m.v.)

Tabel 2. Kvalitativt og kvantitativt NAT-udstyr til CMV-DNA

1.

For målsekvens-amplifikationsudstyr skal en funktionskontrol for hver prøve (intern kontrol) afspejle det aktuelle tekniske niveau. Denne kontrol skal så vidt muligt foretages under hele processen, dvs. ved ekstraktion, amplifikation/hybridisering og detektering.

2.

Detektering af genotype og/eller subtype skal påvises ved passende validering af primer- eller sondedesign og skal tillige valideres ved testning af karakteriserede genotype-prøver.

3.

Potentiel krydsreaktivitet hos nukleinsyresekvenser, der er uden for målgruppen, skal analyseres ved hjælp af passende validering af primer- eller sondedesign og skal tillige valideres ved testning af udvalgte stikprøver.

4.

Resultater fra kvantitativt NAT-udstyr skal kunne spores til internationale standarder eller kalibrerede referencematerialer, hvis sådanne findes, og udtrykkes i internationale enheder, der benyttes inden for det givne anvendelsesområde.

Ydeevnekarakteristika

Prøver

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Analytisk sensitivitet

WHO's 1. internationale standard humant CMV-DNA (09/162; 5 000 000 IE/hætteglas) (eller kalibrerede referencematerialer)

NAT-sensitivitet og NAT LOD valideres ved hjælp af fortyndingsserier af referencematerialer, test af replikater (minimum 24) ved forskellige analytkoncentrationer, herunder dem med overgang fra positive til negative resultater med det pågældende NAT-udstyr.

LOD udtrykkes som 95 % positiv tærskelværdi (IU/ml) efter statistisk analyse (f.eks. Probit).  (6)

kvantitativ NAT: definition af nedre og øvre kvantificeringsgrænse, præcision, nøjagtighed,

»lineært« målespektrum, »dynamisk spektrum«.

Reproducerbarhed ved forskellige koncentrationsniveauer

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Diagnostisk sensitivitet

Sensitivitet over for CMV-stammer

Patientprøver, der ved brug af komparatorudstyr er blevet konstateret positive for CMV-DNA

Fortyndingsserier af CMV-positive cellekulturer kan fungere som potentielle erstatninger

Kvalitativ NAT: ≥ 100

Kvantitativ NAT: ≥ 100

fortyndingsserie til påvisning af kvantificeringsvirkningsgrader

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Diagnostisk specificitet

Bloddonorprøver

Kvalitativ NAT: ≥ 500

Kvantitativ NAT: ≥ 100

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 20 prøver i alt

Inkl. humane prøver, der er positive for beslægtede humane herpesvirus, f.eks. EBV, HHV6 og VZV

Cellekulturer, der positive for herpesvirus, kan fungere som potentielle erstatninger

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Fremføring

Højpositive for CMV-DNA

CMV-DNA-negative

Robusthedsundersøgelserne skal omfatte mindst fem testkørsler med alternerende højpositive og negative prøver. Virustiterne for højpositive prøver skal være repræsentative for de naturligt forekommende høje virustitrer.

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Totalsystemfejlrate

Svagt positive for CMV DNA

≥ 100 prøver, der er svagt positive for CMV DNA, skal testes. Disse prøver skal indeholde en viruskoncentration svarende til 3 gange den 95 % positive tærskelværdi for viruskoncentration.

≥ 99 % positive


(1)  Inkl. testning af andre CMV-parametre (f.eks. CMV-IgM, aviditet og immunblotting) eller tidligere/opfølgende prøver med henblik på at vurdere den reelle prøvestatus.

(2)  Supplerende testning til bekræftelse af nylig CMV-infektion (primær infektion eller reinfektion): f.eks. CMV-IgM, IgG-avidity og immunblottinganalyse.

(3)  Svarende til et oprindeligt antal på 1 000 donorer med en formodet forekomst af CMV på 60 %.

(4)  Inkl. modtagere forud for transplantation.

(5)  Inkl. beslægtede beta-herpesvirus (HHV-6 og HHV-7).

(6)  Ref.: Den Europæiske Farmakopé 9.0, 2.6.21 Nucleinsyreamplifikationsteknikker, validering.


BILAG X

FÆLLES SPECIFIKATIONER FOR UDSTYR, DER ER BEREGNET TIL DETEKTERING ELLER KVANTIFICERING AF MARKØRER FOR INFEKTION MED EPSTEIN-BARR-VIRUS (EBV)

Anvendelsesområde

Dette bilag finder anvendelse på udstyr, der er beregnet til detektering eller kvantificering af markører for infektion med Epstein-Barr-virus (EBV).

Tabel 1 vedrører indledende assays for IgG-antistoffer mod viruscapsidantigen af EBV (anti-EBV VCA IgG).

Tabel 2 vedrører kvalitativt og kvantitativt NAT-udstyr til EBV-DNA.

Tabel 1: Indledende assays: anti-EBV VCA IgG

Ydeevnekarakteristika

Prøver

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

≥ 400

inkl. prøver fra nylige og tidligere EBV-infektioner,

titerprøver med lavt og højt positivt indhold

≥ 99 % over for bekræftet tidligere infektion (1) den samlede sensitivitet, inkl. nylig infektion (2), skal mindst svare til komparatorudstyrets

Serokonversionspaneler

Skal testes, når de foreligger

diagnostisk sensitivitet under serokonversion skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Analytisk sensitivitet

Standarder

Internationale referencereagenser, hvis sådanne foreligger

 

Diagnostisk specificitet

Negative prøver

≥ 200 (3) EBV-negative fra ikke-udvalgte donorer sammenlignet med andet EBV-udstyr.

≥ 99 %

Hospitaliserede patienter (4)

≥ 200

Eventuelle begrænsninger for specificitet skal angives

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 100 i alt

(f.eks. RF+, beslægtede virus eller andre smittestoffer, gravide kvinder m.v.)

Tabel 2. Kvalitativt og kvantitativt NAT-udstyr til EBV-DNA

1.

For målsekvens-amplifikationsudstyr skal en funktionskontrol for hver prøve (intern kontrol) afspejle det aktuelle tekniske niveau. Denne kontrol skal så vidt muligt foretages under hele processen, dvs. ved ekstraktion, amplifikation/hybridisering og detektering.

2.

Detektering af genotype og/eller subtype skal påvises ved passende validering af primer- eller sondedesign og skal tillige valideres ved testning af karakteriserede genotype-prøver.

3.

Potentiel krydsreaktivitet hos nukleinsyresekvenser, der er uden for målgruppen, skal analyseres ved hjælp af passende validering af primer- eller sondedesign og skal tillige valideres ved testning af udvalgte stikprøver.

4.

Resultater fra kvantitativt NAT-udstyr skal kunne spores til internationale standarder eller kalibrerede referencematerialer, hvis sådanne findes, og udtrykkes i internationale enheder, der benyttes inden for det givne anvendelsesområde.

Ydeevnekarakteristika

Prøver

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Analytisk sensitivitet

WHO's 1. internationale standard humant EBV DNA (09/260; 5 000 000 IE/hætteglas) (eller kalibrerede referencematerialer)

NAT-sensitivitet og NAT LOD valideres ved hjælp af fortyndingsserier af referencematerialer, test af replikater (minimum 24) ved forskellige analytkoncentrationer, herunder dem med overgang fra positive til negative resultater med det pågældende NAT-udstyr.

LOD udtrykkes som 95 % positiv tærskelværdi (IU/ml) efter statistisk analyse (f.eks. Probit). (5)

kvantitativ NAT: definition af nedre og øvre kvantificeringsgrænse, præcision, nøjagtighed,

»lineært« målespektrum, »dynamisk spektrum«.

Reproducerbarhed ved forskellige koncentrationsniveauer

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Diagnostisk sensitivitet

Sensitivitet over for EBV-stammer

Patientprøver, der ved brug af komparatorudstyr er blevet konstateret positive for EBV DNA

Fortyndingsserier af EBV-positive cellekulturer kan fungere som potentielle erstatninger

Kvalitativ NAT: ≥ 100

Kvantitativ NAT: ≥ 100

fortyndingsserie til påvisning af kvantificeringsvirkningsgrader

 

Diagnostisk specificitet

Negative prøver

Kvalitativ NAT: ≥ 500

Kvantitativ NAT: ≥ 100

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 20 prøver i alt

Inkl. humane prøver, der er positive for beslægtede humane herpesvirus, f.eks. CMV, HHV6 og VZV

Cellekulturer, der positive for herpesvirus, kan fungere som potentielle erstatninger

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Fremføring

Højpositive for EBV-DNA

EBV-DNA-negative

Robusthedsundersøgelserne skal omfatte mindst fem testkørsler med alternerende højpositive og negative prøver. Virustiterne for højpositive prøver skal være repræsentative for de naturligt forekommende høje virustitrer.

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Totalsystemfejlrate

Svagt positive for EBV DNA

≥ 100 prøver, der er svagt positive for EBV-DNA, skal testes. Disse prøver skal indeholde en viruskoncentration svarende til 3 gange den 95 % positive tærskelværdi for viruskoncentration.

≥ 99 % positive


(1)  Inkl. testning for andre EBV-markører og -parametre (f.eks. VCA-IgM, EBNA-1 IgG og immunblotting) eller tidligere/opfølgende prøver med henblik på at vurdere den reelle prøvestatus.

(2)  Supplerende testning til bekræftelse af nylig EBV-infektion: f.eks. VCA-IgM, IgG-avidity og immunblottinganalyse.

(3)  Ved en formodet EBV-prævalens på 80 % svarende til et oprindeligt antal på 1 000 donorer.

(4)  Inkl. modtagere forud for transplantation.

(5)  Ref.: Den Europæiske Farmakopé 9.0, 2.6.21 Nucleinsyreamplifikationsteknikker, validering.


BILAG XI

FÆLLES SPECIFIKATIONER FOR UDSTYR, DER ER BEREGNET TIL DETEKTERING ELLER KVANTIFICERING AF MARKØRER FOR INFEKTION MED TREPONEMA PALLIDUM

Anvendelsesområde

Dette bilag finder anvendelse på udstyr, der er beregnet til detektering af markører for Treponema pallidum (T. pallidum).

Tabel 1 vedrører indledende assays for antistoffer mod T. pallidum (anti-T. pallidum).

Tabel 2 vedrører verifikations-assays og supplerende anti-T. pallidum-assays.

Tabel 1. Indledende assays: anti-T. pallidum

Ydeevnekarakteristika

Prøver

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Diagnostik

sensitivitet

Positive prøver

≥ 200 positive prøver i alt

på forskellige infektionsstadier, hvis disse foreligger

inkl. højpositive og svagt positive prøver

angivet som positive ved mindst to forskellige serologiske test (hvoraf den ene er et enzymimmun-assay) for forskellige antistoffer mod T. pallidum

≥ 99,5 % samlet sensitivitet

Serokonversionspaneler

Mindst 1 serokonverteringspanel, om muligt ≥ 1, inkl. individuelle prøver fra tidligt infektionsstadie

Diagnostisk sensitivitet under serokonversion skal afspejle det aktuelle tekniske niveau.

Analytisk

sensitivitet

Standarder

WHO's internationale standarder

NIBSC-kode: 05/132, hvis denne foreligger

 

Diagnostisk specificitet

Ikke udvalgte donorer (inkl. førstegangsdonorer) (1)

≥ 5 000

≥ 99,5 %

Hospitaliserede patienter

≥ 200

Eventuelle begrænsninger for specificitet skal angives

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 100 i alt

inkl. følgende prøver: positive for Borrelia burgdorferi sensu lato bekræftet af IgG immunblotting anti-HIV-positive RF+ andre beslægtede mikrobielle stoffer eller smittestoffer patienter med systemisk lupus erythematosus (SLE) positive for antiphospholipidantistoffer gravide kvinder osv.


Tabel 2. Verifikations-assays og supplerende assays: anti-T. pallidum

Ydeevnekarakteristika

Prøver

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Diagnostik sensitivitet

Positive prøver

≥ 300 positive prøver fra forskellige infektionsstadier (tidlig primær syfilis, sekundær syfilis og sen syfilis), inkl. højpositive prøver, 50 svagt positive prøver,

ved mindst to forskellige serologiske test (hvoraf den ene er et enzymimmun-assay) for forskellige antistoffer mod T. pallidum

99 % angivet som »bekræftet positive« eller »ubestemte«

Serokonversionspaneler

Mindst 1 serokonverteringspanel, om muligt ≥ 1, inkl. individuelle prøver fra tidligt infektionsstadie

Diagnostisk sensitivitet under serokonversion skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Analytisk sensitivitet

Standarder

WHO's internationale standarder

NIBSC-kode: 05/132

 

Diagnostik specificitet

Bloddonorer

≥ 200

≥ 99 %

Kliniske prøver

≥ 200

Eventuelle begrænsninger for specificitet skal angives

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 50 i alt, inkl. prøver fra gravide kvinder og prøver med ubestemte resultater i andre verifikations-assays.


(1)  Undersøgelsen skal omfatte bloddonorpopulationer fra mindst to bloddonationscentre og bestå af konsekutive bloddonationer, som ikke er blevet udvalgt således, at førstegangsdonorer udelukkes.


BILAG XII

FÆLLES SPECIFIKATIONER FOR UDSTYR, DER ER BEREGNET TIL DETEKTERING ELLER KVANTIFICERING AF MARKØRER FOR INFEKTION MED TRYPANOSOMA CRUZI

Anvendelsesområde

Dette bilag finder anvendelse på udstyr, der er beregnet til detektering eller kvantificering af markører for infektion med Trypanosoma cruzi (T. cruzi).

Tabel 1 vedrører indledende assays for antistoffer mod T. cruzi (anti-T. cruzi).

Tabel 2 vedrører verifikations-assays og supplerende anti-T. cruzi-assays.

Tabel 3 vedrører kvalitativt og kvantitativt NAT-udstyr til T. cruzi-DNA.

Tabel 1. Indledende assays: anti-T. cruzi

Ydeevnekarakteristika

Prøver

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Diagnostik sensitivitet

Positive prøver

≥ 400 positive prøver, inkl. højpositive prøver bekræftet ved mindst to forskellige serologiske test for forskellige antistoffer mod T. cruzi.

Af disse 400, ≥ 25 positive prøver af parasitter, som er blevet bekræftet ved direkte detektering.

99,5 % samlet sensitivitet

Serokonversionspaneler

Skal defineres, når de foreligger

Diagnostisk sensitivitet under serokonversion skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Analytisk sensitivitet

Standarder

WHO's internationale standarder

NIBSC-kode: 09/186

NIBSC-kode: 09/188

 

Diagnostisk specificitet

Ikke udvalgte donorer (inkl. førstegangsdonorer) (1)

≥ 5 000

≥ 99,5 %

Hospitaliserede patienter

≥ 200

Eventuelle begrænsninger for specificitet skal angives

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 100 i alt

inkl. følgende prøver: positive for anti-Toxoplasma gondii mindst 5 prøver, der er positive for anti-Leishmania RF+ beslægtede mikrobielle stoffer eller andre smittestoffer patienter med SLE patienter, der er positive for antiphospholipidantistoffer gravide kvinder osv.


Tabel 2. Verifikations-assays og supplerende assays: anti-T. cruzi

Ydeevnekarakteristika

Prøver

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Diagnostik sensitivitet

Positive prøver

≥ 300 positive prøver, inkl. højpositive prøver bekræftet ved mindst to forskellige serologiske test for forskellige antistoffer mod T. cruzi.

Af disse 300, ≥ 25 positive prøver af parasitter, som er blevet bekræftet ved direkte detektering.

≥ 99 % angivet som »bekræftet positive« eller »ubestemte«

Serokonversionspaneler

(hvis tilgængelig)

diagnostisk sensitivitet under serokonversion skal om relevant afspejle det aktuelle tekniske niveau

Analytisk sensitivitet

Standarder

WHO's internationale standarder

NIBSC-kode: 09/186

NIBSC-kode: 09/188

 

Diagnostik specificitet

Negative prøver

≥ 200

≥ 99 %

Kliniske prøver

≥ 200

Eventuelle begrænsninger for specificitet skal angives

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 50 i alt, inkl. prøver fra gravide kvinder og prøver med ubestemte resultater i andre verifikations-assays.

Tabel 3: NAT-udstyr til T. cruzi-DNA

1.

For målsekvens-amplifikationsudstyr skal en funktionskontrol for hver prøve (intern kontrol) afspejle det aktuelle tekniske niveau. Denne kontrol skal så vidt muligt foretages under hele processen, dvs. ved ekstraktion, amplifikation/hybridisering og detektering.

2.

Detektering af genotype og/eller subtype skal påvises ved passende validering af primer- eller sondedesign og skal tillige valideres ved testning af karakteriserede genotype-prøver.

3.

Potentiel krydsreaktivitet hos nukleinsyresekvenser, der er uden for målgruppen, skal analyseres ved hjælp af passende validering af primer- eller sondedesign og skal tillige valideres ved testning af udvalgte stikprøver.

4.

Resultater fra kvantitativt NAT-udstyr skal kunne spores til internationale standarder eller kalibrerede referencematerialer, hvis sådanne findes, og udtrykkes i internationale enheder, der benyttes inden for det givne anvendelsesområde.

Ydeevnekarakteristika

Prøver

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Analytisk sensitivitet

Karakteriseret internt referencepræparat (så længe der ikke foreligger internationale referencematerialer)

NAT-sensitivitet og NAT LOD valideres ved hjælp af fortyndingsserier af referencematerialer, test af replikater (minimum 24) ved forskellige analytkoncentrationer, herunder dem med overgang fra positive til negative resultater med det pågældende NAT-udstyr.

LOD udtrykkes som 95 % positiv tærskelværdi (IU/ml) efter statistisk analyse (f.eks. Probit) (2).

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Diagnostisk sensitivitet: forskellige T. cruzi-stammer/-isolater

Patientprøver, der ved brug af komparatorudstyr er blevet konstateret positive for T. cruzi-DNA sekvensvarianter

≥ 100

Fortyndingsserier af T. cruzi-positive cellekulturer (isolater) eller T. cruzi-positive materialer fra dyremodeller kan fungere som potentielle erstatninger

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Diagnostisk specificitet

Negative prøver

≥ 100

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 10 prøver fra personer, der er positive for andre parasitter, f.eks. Plasmodium-arter eller Trypanosoma brucei. Positive cellekulturer kan fungere som potentielle erstatninger

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Fremføring

 

Robusthedsundersøgelserne skal omfatte mindst fem testkørsler med alternerende højpositive og negative prøver. T. cruzi-titrerne for de højpositive prøver skal være repræsentative for naturligt forekommende høje T. cruzi-titere.

Skal afspejle det aktuelle tekniske niveau

Totalsystemfejlrate

 

≥ 100 prøver, der er svagt positive for T. cruzi-DNA, skal testes. Disse prøverne skal indeholde en T. cruzi-koncentration svarende til 3 gange den 95 % positive tærskelværdi for T. cruzi-koncentration.

≥ 99 % positive


(1)  Undersøgelsen skal omfatte bloddonorpopulationer fra mindst to bloddonationscentre og bestå af konsekutive bloddonationer, som ikke er blevet udvalgt således, at førstegangsdonorer udelukkes.

(2)  Ref.: Den Europæiske Farmakopé 9.0, 2.6.21 Nucleinsyreamplifikationsteknikker, validering.


BILAG XIII

FÆLLES SPECIFIKATIONER FOR UDSTYR, DER ER BEREGNET TIL DETEKTERING ELLER KVANTIFICERING AF MARKØRER FOR INFEKTION MED SVÆRT AKUT LUFTVEJSSYNDROM CORONAVIRUS 2

Anvendelsesområde

Dette bilag finder anvendelse på udstyr, der er beregnet til detektering eller kvantificering af markører for svært akut luftvejssyndrom coronavirus 2 (sars-CoV-2).

Tabel 1 vedrører følgende indledende assays (inkl. hurtigtest) for antistoffer mod sars-CoV-2 (anti-sars-CoV-2): antistoffer i alt, IgG alene, IgG kombineret med IgM og/eller IgA.

Tabel 2 vedrører anvendelse på indledende assays (inkl. hurtigtest) til detektering af anti-sars-CoV-2 IgM og/eller IgA.

Tabel 3 vedrører verifikations-assays eller supplerende assays for anti-sars-CoV-2.

Tabel 4 vedrører sars-CoV-2-antigentest, inkl. hurtige antigentest.

Tabel 5 vedrører NAT-assays for sars-CoV-2 RNA.

Tabel 6 vedrører sars-CoV-2-antigen-selvtest, hvis ydeevne allerede er blevet evalueret med henblik på erhvervsmæssig brug.

Tabel 7 vedrører sars-CoV-2-antistof-selvtest, hvis ydeevne allerede er blevet evalueret med henblik på erhvervsmæssig brug.

Tabel 1: Indledende assays (inkl. hurtigtest) for anti-sars-CoV-2: antistoffer i alt, IgG alene, IgG kombineret (1) med IgM og/eller IgA

Ydeevnekarakteristika

Prøve

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

≥ 400

inkl. prøver fra tidligt infektionsstadie og efter serokonvertering (2) (i de første 21 dage efter symptomernes indtræden og senere end 21 dage efter symptomernes indtræden)

inkl. prøver fra asymptomatiske eller subkliniske og svagt symptomatiske (ambulante) personer

inkl. prøver med lav- og højtitre

inkl. prøver fra vaccinerede personer, hvis det er relevant (3)

hensyntagen til genetiske varianter

≥ 90 % sensitivitet (4) ved prøver, der er udtaget > 21 dage efter symptomernes indtræden (5)

den samlede sensitivitet, inkl. i tidligt infektionsstadie, skal mindst svare til komparatorudstyrets (6)

Serokonversionspaneler

Så vidt muligt

Sensitivitet under serokonversion svarende til andet CE-mærket udstyr

Analytisk sensitivitet

Referencepræparater

WHO's internationale standard (IS) for anti-sars-CoV-2 (NIBSC-kode: 20/136)

WHO's internationale referencepanel (RP) for antistoffer mod sars-CoV-2 (NIBSC-kode: 20/140, 20/142, 20/144, 20/148, 20/150)

IS: for titerbestemmelse/kvantitativ (7) resultatfrembringelse

RP: alle antistof-assays

Diagnostisk specificitet

Negative prøver (8)

≥ 400

prøver fra ikke-inficerede og ikke-vaccinerede personer (9)

> 99 % specificitet (10)

 

≥ 200

hospitaliserede patienter (uden sars-CoV-2-infektion)

Eventuelle begrænsninger for specificitet skal angives

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 100 i alt

inkl. RF+, gravide kvinder, prøver med antistoffer mod endemiske humane coronavirus 229E, OC43, NL63, HKU1 og andre patogener af luftvejssygdomme, såsom influenza A, B og RSV.


Tabel 2: Indledende assays (inkl. hurtigtest) for anti-sars-CoV-2: Detektering af IgM og/eller IgA

Ydeevnekarakteristika

Prøve

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

≥ 200 (11)

prøver (12) med en betydelig andel fra tidligt infektionsstadie (i de første 21 dage efter symptomernes indtræden) sammenlignet med tidligere serokonverteringer (> 21 dage efter symptomernes indtræden)

inkl. prøver fra asymptomatiske, subkliniske, svagt symptomatiske (ambulante) personer

inkl. nyvaccinerede (13) individer,hvis det er relevant

hensyntagen til genetiske varianter

≥ 80 % sensitivitet (14) ved prøver, der er udtaget i de første 21 dage efter symptomernes indtræden (15)

den samlede sensitivitet skal mindst svare til komparatorudstyrets (16) af samme type (dvs. IgM og/eller IgA)

Serokonversionspaneler

Så vidt muligt

Sensitivitet under serokonversion svarende til andet CE-mærket udstyr

Analytisk sensitivitet

Standarder

Ikke relevant

Ikke relevant

Diagnostisk specificitet

Negative prøver (17)

≥ 200

prøver fra ikke-inficerede og ikke-vaccinerede personer (18)

≥ 98 % specificitet (19)

 

≥ 100

fra hospitaliserede patienter (uden sars-CoV-2-infektion)

Eventuelle begrænsninger for specificitet skal angives

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 100 i alt

inkl. RF+, gravide kvinder, prøver med antistoffer mod endemiske humane coronavirus 229E, OC43, NL63, HKU1 og andre patogener af luftvejssygdomme, såsom influenza A, B og RSV.


Tabel 3: Verifikations-assays eller supplerende assays (20) for anti-sars-CoV-2

Ydeevnekarakteristika

Prøve

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

≥ 200

inkl. prøver før og efter serokonvertering (i de første 21 dage efter symptomernes indtræden og senere end 21 dage efter symptomernes indtræden)

Korrekt angivet som »positive« (eller »ubestemte«)

Serokonversionspaneler/ lavtiterpaneler

så vidt muligt

Analytisk sensitivitet

Standarder

Ikke relevant

Ikke relevant

Diagnostisk specificitet

Negative prøver (21)

≥ 200 fra en ikke-inficeret/ikke-vaccineret population

Ingen falsk-positive resultater

Korrekt angivet som »negative« (eller »ubestemte«)

 

≥ 200 fra hospitaliserede patienter (uden sars-CoV-2-infektion)

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 50 i alt

inkl. prøver med antistoffer mod endemiske humane coronavirus 229E, OC43, NL63, HKU1 og andre patogener af luftvejssygdomme, såsom influenza A, B og RSV.

inkl. prøver med ubestemte eller falsk-positive resultater i andre anti-sars-CoV-2-assays


Tabel 4: Antigenassays (inkl. hurtigtest): Sars-CoV-2

Ydeevnekarakteristika

Prøve

Prøvenumre, karakteristika og anvendelser

Acceptkriterier

Diagnostisk sensitivitet

Positive prøver

≥ 100 (22)

NAT-positive prøver (23) fra tidligt infektionsstadie i de første 7 dage efter symptomernes indtræden (24)

prøverne skal være repræsentative for naturligt forekommende viruskoncentrationer (25)

hensyntagen til genetiske varianter (26)

hensyntagen til variationer i indsamling og/eller håndtering af prøver (27)

Detektering af > 80 % (hurtigtest)

detektering af > 85 % (laboratorieudførte assays)  (28)

i forhold til sars-CoV-2-NAT (29), (30)

Analytisk sensitivitet

Standarder

Snarest muligt

Fastsættelse af en LOD (31)

Diagnostisk specificitet

Negative prøver

≥ 300

fra ikke-inficerede personer

Specificitet > 98 % (hurtigtest)

Specificitet > 99 % (laboratorieudførte assays (28))

≥ 100 fra hospitaliserede patienter

Eventuelle begrænsninger for specificitet skal angives

Krydsreaktivitet

Potentielt krydsreagerende prøver

≥ 50 i alt

inkl. viruspositive prøver af endemiske humane coronavirus 229E, OC43, NL63, HKU1, influenza A, B, RSV og andre patogener af luftvejssygdomme, der er giver anledning til differentialdiagnosticering inkl. bakterier (32) i prøveudtagningsområdet


Tabel 5: NAT-udstyr til sars-CoV-2 RNA

Ydeevnekarakteristika

Prøve

Sars-CoV-2 RNA kvalitativt

Sars-CoV-2 RNA kvantitativt

Sensitivitet

Analytisk sensitivitet: LOD

WHO's 1. internationale standard for sars-CoV-2 RNA NIBSC-kode: 20/146 7,70 Log10 IU/ml)

Sekundære standarder kalibreret mod WHO's IS

Ifølge Den Europæiske Farmakopés retningslinjer for NAT-validering:

flere fortyndingsserier i borderlinekoncentration statistisk analyse (f.eks. Probitanalyse) på grundlag af mindst 24 replikater beregning af tærskelværdien på 95 %

Ifølge Den Europæiske Farmakopés retningslinjer for NAT-validering:

flere fortyndingsserier af kalibrerede referencepræparater i borderlinekoncentration statistisk analyse (f.eks. Probitanalyse) på grundlag af mindst 24 replikater beregning af tærskelværdien på 95 % som LOD

Kvantificeringsgrænse kvantificeringskarakteristika

WHO's 1. internationale standard for sars-CoV-2 RNA NIBSC-kode: 20/146 7,70 Log10 IU/ml)

Sekundære standarder kalibreret mod WHO's IS

 

Fortyndinger (halv log 10 eller derunder) af kalibrerede referencepræparater bestemmelse af nedre, øvre kvantificeringsgrænse, LOD, præcision, nøjagtighed, »lineært« målespektrum, »dynamisk område«. Syntetisk målnukleinsyre kan anvendes som sekundær standard for at opnå højere koncentrationsniveauer. Reproducerbarhed ved forskellige koncentrationsniveauer skal vises

Diagnostisk sensitivitet: forskellige sars-CoV-2 RNA-stammer

Patientprøver, der ved brug af komparatorudstyr fra forskellige regioner og udbrudsklynger er blevet konstateret positive for sars-CoV-2 RNA sekvensvarianter

Fortyndingsserier af sars-CoV-2-positive cellekulturer (isolater) kan fungere som potentielle erstatninger

≥ 100 (33)

 

Kvantificeringens effektivitet

Sars-CoV-2-positive patientprøver fra forskellige regioner og udbrudsklynger sekvensvarianter

med kvantitative værdier opnået ved brug af komparatorudstyr

Fortyndingsserier af sars-CoV-2-positive cellekulturer kan fungere som potentielle erstatninger

 

≥ 100

Inklusivitet

In silico-analyse (34)

mindst to uafhængige målgenregioner i ét testforløb (udformning med to mål)

Dokumentation for passende udformning af udstyret: primer/sondesekvensjusteringer med offentliggjorte sars-CoV-2-sekvenser

Dokumentation for passende udformning af udstyret: primer/sondesekvensjusteringer med offentliggjorte sars-CoV-2-sekvenser

Specificitet

Diagnostisk specificitet

Sars-CoV-2 RNA-negative humane prøver

≥ 500

≥ 100

In silico-analyse (34)

 

Dokumentation for passende udformning af udstyret (sekvensjusteringer) regelmæssig kontrol af primer/sondesekvenser i forhold til posteringer i sekvensdatabanker

Dokumentation for passende dokumentation for udstyrets udformning (sekvensjusteringer) regelmæssig kontrol af primer/sondesekvenser i forhold til posteringer i sekvensdatabanker

Krydsreaktivitet

prøver, der er positive (i forskellige koncentrationer) for de beslægtede humane coronavirus 229E, HKU1, OC43, NL63 og MERS-coronavirus Sars-CoV-1, hvis en sådan foreligger Influenzavirus A, B RSV Legionella pneumophila

positive cellekulturer kan fungere som potentielle erstatninger

≥ 20 i alt

≥ 20 i alt

Robusthed

Fremføring

 

Mindst 5 testkørsler med alternerende højpositive og negative prøver Virustiterne for højpositive prøver skal være repræsentative for de naturligt forekommende høje virustitrer.

Mindst 5 testkørsler med alternerende højpositive (der vides at forekomme naturligt) og negative prøver

Forbud

 

Intern kontrol, fortrinsvis under hele NAT-proceduren

Intern kontrol, fortrinsvis under hele NAT-proceduren

Totalsystemfejlrate, der fører til falsk-negative resultater 99/100 assays positive

 

≥ 100 virus-spikeprøver med 3 × 95 % positiv tærskelværdi for koncentration (3 × LOD)

≥ 100 virus-spikeprøver med 3 × 95 % positiv tærskelværdi for koncentration (3 × LOD)


Tabel 6: Supplerende krav til sars-CoV-2-antigen-selvtest  (35)

Ydeevnekarakteristika

Prøver (36)

Antal lægfolk

Fortolkning af resultater (37)

Lægfolks fortolkning af resultater (38), som afspejler følgende spektrum af reaktivitetsniveauer:

ikke-reaktive

reaktive

svagt reaktive (39)

ugyldige

≥ 100

Diagnostisk sensitivitet (40)

Lægfolk, som vides at være positive (41) ,  (42)

≥ 30

Diagnostisk specificitet (43)

Lægfolk, som ikke kender deres status (39)

≥ 60


Tabel 7: Supplerende krav til sars-CoV-2-antistof-selvtest  (44)

Ydeevnekarakteristika

Prøver (45)

Antal lægfolk

Fortolkning af resultater (46)

Lægfolks fortolkning af resultater (47), som afspejler følgende spektrum af reaktivitetsniveauer:

ikke-reaktive

reaktive

svagt reaktive (48)

ugyldige

≥ 100

Diagnostisk sensitivitet (49)

Lægfolk, som vides at være antistofpositive (50)

≥ 100

Diagnostisk specificitet (51)

Lægfolk, som ikke kender deres status (48)

≥ 100


(1)  Angivet ydeevne for det kombinerede samlede resultat. For udstyr med særskilte angievsler for IgM og/eller IgA henvises til tabel 2.

(2)  Der skal gives nærmere oplysninger om tidsintervallet mellem prøveudtagning og efter symptomernes indtræden (eller infektionstidspunktet, hvis sådanne foreligger).

(3)  Fabrikanten skal fremlægge en begrundelse for egnetheden og tidsplanen for sensitivitetsvurderingen af de relevante antistoffer hos vaccinerede personer.

(4)  Baseret på bekræftet positivt sars-CoV-2 NAT-resultat.

(5)  Den angivne sensitivitet skal præciseres i forhold til tidsrummet mellem prøveudtagningen efter symptomets indtræden eller den oprindelige PCR-diagnose og testen.

(6)  CE-mærket i henhold til forordning (EU) 2017/746 som klasse D, hvis en sådan findes.

(7)  Dette gælder for kvantitative assays, hvis de også er indledende assays.

(8)  Negative prøver skal være fra personer uden tidligere sars-CoV-2-infektion (hvis en sådan foreligger fra tiden forud for pandemien).

(9)  Personer, der er vaccineret mod et andet antigen end det, der anvendes i udstyret, kan medtages, hvis det er relevant.

(10)  Falsk-positive resultater skal løses ved gentestning i andre serologiske sars-CoV-2-assays, om nødvendigt med et andet testdesign og en anden antigenbelægning end den oprindelige test, og/eller ved verifikationstest.

(11)  For udstyr, der detekterer både IgM og IgA: 200 pr. markør IgM og IgA.

(12)  Der skal gives nærmere oplysninger om tidsintervallet mellem prøveudtagning og efter symptomernes indtræden (eller infektionstidspunktet, hvis sådanne foreligger).

(13)  Fabrikanten skal fremlægge en begrundelse for egnetheden og tidsplanen for sensitivitetsvurderingen af IgM og IgA hos vaccinerede personer.

(14)  Diagnoser baseret på bekræftet positivt sars-CoV-2 NAT-resultat.

(15)  Den angivne sensitivitet skal præciseres i forhold til tidsrummet mellem prøveudtagningen efter symptomets indtræden eller den oprindelige PCR-diagnose og testen.

(16)  CE-mærket i henhold til forordning (EU) 2017/746 som klasse D, hvis en sådan findes.

(17)  Negative prøver skal være fra personer uden tidligere sars-CoV-2-infektion (hvis en sådan foreligger fra tiden forud for pandemien).

(18)  Personer, der er vaccineret mod et andet antigen end det, der anvendes i udstyret, kan medtages, hvis det er relevant.

(19)  Falsk-positive resultater skal løses ved gentestning i andre serologiske sars-CoV-2-assays, om nødvendigt med et andet testdesign og en anden antigenbelægning end den oprindelige test, og/eller ved verifikationstest. Afklaring af falsk-positive resultater kan desuden omfatte testning for forekomst af andre antistoftyper mod sars-CoV-2 (IgA, IgG, antistof i alt).

(20)  F.eks. immunblotting med andre antigener end dem, der blev anvendt i den oprindelige antistoftest.

(21)  Negative prøver skal være fra personer uden tidligere sars-CoV-2-infektion (hvis en sådan foreligger fra tiden forud for pandemien).

(22)  Hvis udstyret er beregnet til mere end én prøvetype, kræves der 100 prøver for hver prøvetype. Hvis dette under ekstraordinære omstændigheder ikke er muligt (f.eks. hvis prøveudtagningen er særdeles invasiv), skal fabrikanten fremlægge en begrundelse og dokumentation for matrixækvivalens.

(23)  Prøveudtagningen skal matches med henblik på antigen- og NAT-testning, f.eks. to samtidige prøver fra hver enkelt person, eller, optimalt, NAT- og antigentestning fra samme prøve (f.eks. fra eluatet i en svaberprøve) buffer-/transportmediet skal være kompatibelt med antigentestning enhver mængdeændring i bufferen/mediet for prøveoptagelse mellem antigen- og NAT-udstyret skal være tydeligt angivet.

(24)  Eller infektionstidspunktet, hvis det kendes, under hensyntagen til inkubationstiden.

(25)  Dvs. uden forhåndsudvælgelse viruskoncentrationer og deres fordeling skal vises, f.eks. ved Ct-værdier for RT-PCR eller omregnes til viruskoncentrationer pr. ml eller pr. prøve, hvis det er relevant.

(26)  Afhængigt af udstyrets design og arten af den genetiske variant. Ved evalueringen skal mindst 3 prøver være repræsenteret for hver genetisk variant, der måtte være relevant.

(27)  Indsamling og ekstraktion af prøver, f.eks. svaberprøver og ekstraktionsbuffere, skal indgå i evalueringen. Hvis der ikke indgår proprietær prøveudtagning/prøveforberedelse i udstyret, skal udstyrets ydeevne undersøges for et passende udvalg af prøveudtagningsudstyr. Hvis prøven ikke testes straks, f.eks. efter en bestemt transporttid, skal antigenets stabilitet undersøges.

(28)  Andre end hurtigtest, dvs. officielle laboratorieudstyr som f.eks. enzymmun-assay og automatiserede test.

(29)  Sensitiviteten på henholdsvis ≥ 80 % og ≥ 85 % skal gælde for alle de angivne prøvetyper. Alle de angivne prøvetyper skal sammenlignes med parrede NAT-resultater fra prøver fra næse, svælg eller næsesvælg.

(30)  Sammenhængen mellem antigentestens og NAT's sensitivitet skal påvises sensitiviteten kan påvises i forhold til forskellige viruskoncentrationsspektrer og til tærsklen for ineffektivitet. Den anvendte NAT-metode og ekstraktionsmetode skal beskrives.

(31)  Medmindre der foreligger en international standard, kan analytisk sensitivitet testes ved hjælp af fortyndingsserier af interne viruspræparater, sammenlignet med andre antigentest og NAT hvis der benyttes inaktiveret virus, skal virkningen af inaktivering og frysning/optøning på antigenet undersøges.

(32)  F.eks. stafylokokker og streptokokker, der udtrykker protein A eller G.

(33)  Hvis udstyret er beregnet til mere end én prøvetype, kræves der 100 prøver for hver prøvetype. Hvis dette under ekstraordinære omstændigheder ikke er muligt (f.eks. hvis prøveudtagningen er særdeles invasiv), skal fabrikanten fremlægge en begrundelse og dokumentation for matrixækvivalens.

(34)  Fabrikanten skal fremlægge dokumentation for regelmæssig, proaktiv overvågningskontrol i forhold til ajourførte databankoplysninger i en rapport til opfølgning af ydeevne, efter at udstyret er bragt i omsætning.

(35)  Det antages, at selvtestens underliggende ydeevne allerede tidligere er blevet påvist med evalueringen/vurderingen af en professionel test af samme udformning som den respektive selvtest, der evalueres. Hvis der for de pågældende selvbrugsprøver ikke findes nogen tilsvarende professionel testvariant, skal der foretages en sammenligning med standardprøvetypen (f.eks. svaberprøver fra næse, svælg eller næsesvælg til antigentest, serum eller plasma til antistoftest) af den tilsvarende professionelle test.

(36)  For hver type selvbrugsprøve, der er angivet med udstyret (f.eks. prøve fra næse, sputum, spyt, fuldblod osv.).

(37)  Resultatfortolkningsundersøgelsen skal omfatte aflæsning og fortolkning af testresultaterne foretaget af mindst 100 lægfolk, hvor hver lægmand får til opgave at aflæse resultater fra hele det pågældende spektrum af resultatreaktivitetsniveauer. Fabrikanten skal fastslå, om der er sammenfald mellem lægfolks aflæsning og de professionelle brugeres aflæsning.

(38)  Der skal udføres test forud for undersøgelsen af fortolkning af resultater, hvor det er muligt under anvendelse af den prøvetype, som fabrikanten har angivet. Testene kan udføres på simulerede prøver baseret på den naturlige matrix for den pågældende prøvetype.

(39)  En højere andel af prøverne skal befinde sig i det svagt positive spektrum tæt på testens tærskelværdi eller LOD.

(40)  Sammenlignet med RT-PCR. Fabrikanten skal fastslå, om der er sammenfald mellem lægfolks aflæsning og de professionelle brugeres aflæsning.

(41)  Personer uden kendskab til det professionelle diagnostiske resultat forud for selvtestning, som udfører hele testproceduren fra indsamling af prøver og forbehandling (svaberprøver, bufferekstraktion m.v.) til aflæsning.

(42)  Forsøgspersoner op til ca. 7 dage efter symptomernes indtræden.

(43)  Fabrikanten skal fastslå, om der er sammenfald mellem lægfolks aflæsning og de professionelle brugeres aflæsning.

(44)  Det antages, at selvtestens underliggende ydeevne allerede tidligere er blevet påvist med evalueringen/vurderingen af en professionel test af samme udformning som den respektive selvtest, der evalueres. Hvis der for de pågældende selvbrugsprøver ikke findes nogen tilsvarende professionel testvariant, skal der foretages en sammenligning med standardprøvetypen (f.eks. svaberprøver fra næse, svælg eller næsesvælg til antigentest, serum eller plasma til antistoftest) af den tilsvarende professionelle test.

(45)  For hver type selvbrugsprøve, der er angivet med udstyret (f.eks. prøve fra næse, sputum, spyt, fuldblod osv.).

(46)  Resultatfortolkningsundersøgelsen skal omfatte aflæsning og fortolkning af testresultaterne foretaget af mindst 100 lægfolk, hvor hver lægmand får til opgave at aflæse resultater fra hele det pågældende spektrum af resultatreaktivitetsniveauer. Fabrikanten skal fastslå, om der er sammenfald mellem lægfolks aflæsning og de professionelle brugeres aflæsning.

(47)  Der skal udføres test forud for undersøgelsen af fortolkning af resultater, hvor det er muligt under anvendelse af den prøvetype, som fabrikanten har angivet. Testene kan udføres på simulerede prøver baseret på den naturlige matrix for den pågældende prøvetype.

(48)  En højere andel af prøverne skal befinde sig i det svagt positive spektrum tæt på testens tærskelværdi eller LOD.

(49)  Tidligere forekomst af oprindelig RT PCR-bekræftet infektion med sars-CoV-2 sammenlignet med et tidligere bekræftet antistofresultat. Fabrikanten skal fastslå, om der er sammenfald mellem lægfolks aflæsning og de professionelle brugeres aflæsning.

(50)  Personer uden kendskab til det professionelle diagnostiske resultat forud for selvtestning, som udfører hele testproceduren fra indsamling af prøver og forbehandling (svaberprøver, bufferekstraktion m.v.) til aflæsning.

(51)  Fabrikanten skal fastslå, om der er sammenfald mellem lægfolks aflæsning og de professionelle brugeres aflæsning.


AFGØRELSER

5.7.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 178/57


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2022/1108

af 1. juli 2022

om fritagelse for importafgifter og momsfritagelse ved import af varer, der gratis skal uddeles til eller stilles til rådighed for personer, der flygter fra krigen i Ukraine, og personer i nød i Ukraine

(meddelt under nummer C(2022) 4469)

(Kun den engelske, den estiske, den finske, den franske, den græske, den irske, den italienske, den kroatiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske, den svenske, den tjekkiske, den tyske og den ungarske udgave er autentiske)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2009/132/EF af 19. oktober 2009 om fastlæggelse af anvendelsesområdet for artikel 143, litra b) og c), i direktiv 2006/112/EF for så vidt angår fritagelse for merværdiafgift ved visse former for endelig indførsel af goder (1), og særlig artikel 53, stk. 1,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (2), særlig artikel 76, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 24. februar 2022 indledte Rusland en uprovokeret og uberettiget militær aggression mod Ukraine. Efter Ruslands invasion i Ukraine er der indtil den 24. maj 2022 ankommet ca. 6,2 mio. mennesker til Unionen. Tilstrømningen af personer, der flygter fra krigen i Ukraine, udgør en udfordring for de berørte medlemsstater, når det drejer sig om at sikre tilstrækkelig humanitær bistand og opfylde disse personers primære behov. Slovakiet anmodede den 27. februar 2022, Polen den 28. februar 2022 og Tjekkiet den 11. marts 2022 om assistance i overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 1313/2013/EU (3) vedrørende midlertidig nødindkvartering, udstyr til indkvartering, lægemidler og medicinsk udstyr, udstyr til brug for håndtering og levering af fødevarer til personer, der flygter fra krigen i Ukraine.

(2)

Den 24. februar 2022 anmodede Ukraine om assistance i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1, i afgørelse 1313/2013/EU vedrørende forsyninger til civilbeskyttelse.

(3)

Som et udtryk for solidaritet og støtte reagerede medlemsstaterne og det internationale samfund ved som humanitær bistand at levere varer til uddeling til personer, der flygter fra krigen og ankommer til Unionen, og til personer, der er berørt af krigen i Ukraine.

(4)

Den 14. marts 2022 hørte Kommissionen medlemsstaterne om nødvendigheden af en kommissionsafgørelse om fritagelse for importafgifter og momsfritagelse for varer, der importeres til overgang med henblik på fri omsætning med henblik på gratis uddeling til eller tilrådighedsstillelse for personer, der flygter fra krigen i Ukraine. Efter denne undersøgelse blev der indgivet sådanne anmodninger af Østrig, Kroatien, Tjekkiet, Estland, Frankrig, Grækenland, Ungarn, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Rumænien, Slovakiet og Slovenien den 18. marts 2022, Irland og Litauen den 21. marts 2022 og Finland og Italien den 23. marts 2022 (»anmodende medlemsstater«).

(5)

Eftersom den humanitære krise forårsaget af den russiske invasion i Ukraine har store konsekvenser ikke blot i Ukraine, men også i en række medlemsstater, udgør den en katastrofe, der berører en række medlemsstaters område, jf. kapitel XVII, afdeling C, i forordning (EF) nr. 1186/2009 og afsnit VIII, kapitel 4, i direktiv 2009/132/EF.

(6)

Det er derfor hensigtsmæssigt at give de anmodende medlemsstater tilladelse til at indrømme fritagelse for importafgifter for varer, der importeres til de formål, der er beskrevet i artikel 74 i forordning (EF) nr. 1186/2009, og momsfritagelse for varer, der importeres til de formål, der er beskrevet i artikel 51 i direktiv 2009/132/EF af eller på vegne af statslige eller andre velgørende eller filantropiske organisationer, der er godkendt af de kompetente myndigheder i de anmodende medlemsstater. I betragtning af den ekstraordinære situation og behovet for at reagere hurtigt bør de anmodende medlemsstater gives tilladelse til at indrømme afgifts- og momsfritagelse for varer til humanitær bistand, der importeres til overgang med henblik på fri omsætning, også af statslige eller andre velgørende eller filantropiske organisationer, der er godkendt og udfører lignende aktiviteter i en anden anmodende medlemsstat, hvor varerne er bestemt til anvendelse. For at imødekomme medlemsstaternes anmodninger om at yde bistand til personer, der er forblevet i Ukraine og er alvorligt berørt af krigen, er det også nødvendigt at tillade overførsel af disse varer til ukrainske statslige eller andre velgørende eller filantropiske organisationer, der er godkendt af Ukraines kompetente myndigheder til gratis uddeling af varerne til personer i nød i Ukraine. Det er også hensigtsmæssigt at give de anmodende medlemsstater tilladelse til at indrømme fritagelse for importafgifter for varer, der importeres til de formål, der er beskrevet i artikel 74 i forordning (EF) nr. 1186/2009, og momsfritagelse for varer, der importeres til de formål, der er beskrevet i artikel 51 i direktiv 2009/132/EF, hvis de importeres med henblik på fri omsætning af eller på vegne af hjælpeenheder til dækning af deres behov i den tid, de yder katastrofehjælp til personer, der flygter fra krigen i Ukraine.

(7)

For at overvåge den import, for hvilken der er indrømmet fritagelse for importafgifter eller momsfritagelse, bør de anmodende medlemsstater underrette Kommissionen om arten og mængden af de forskellige varer, der importeres med fritagelse for importafgifter og moms med henblik på gratis uddeling til eller tilrådighedsstillelse for personer, der flygter fra krigen i Ukraine, om de organisationer, de har godkendt til uddeling eller tilrådighedsstillelse af disse varer, og om de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at varerne anvendes til andre formål end at imødekomme behovene hos de personer, der flygter fra krigen i Ukraine.

(8)

For at sikre overholdelse af betingelserne i denne afgørelse, forebygge uregelmæssigheder og beskytte Unionens og medlemsstaternes finansielle interesser bør de anmodende medlemsstater sikre, at der anvendes risikostyringsforanstaltninger og relevante toldkontrolforanstaltninger med hensyn til overgang til fri omsætning og anvendelse og efterfølgende overførsel til Ukraine af varer, for hvilke der er indrømmet fritagelse for told eller momsfritagelse. De trufne foranstaltninger bør meddeles Kommissionen inden for den frist, der er fastsat i denne afgørelse.

(9)

I betragtning af de store udfordringer, som de anmodende medlemsstater står over for, bør der indrømmes fritagelse for importafgifter og momsfritagelse for varer, der er importeret fra og med den 24. februar 2022. Afgifts- og momsfritagelsen bør gælde indtil den 31. december 2022.

(10)

Medlemsstaterne blev konsulteret den 19. april 2022 i overensstemmelse med artikel 76, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1186/2009 og artikel 53, stk. 1, i direktiv 2009/132/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Varer indføres uden importafgifter, jf. artikel 2, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1186/2009, og fritages for merværdiafgift (moms) ved import, jf. artikel 2, stk. 1, litra a), i direktiv 2009/132/EF, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Varerne er bestemt til enten:

i)

gratis uddeling foretaget af de i litra c) omhandlede organer og organisationer til fordel for personer, der flygter fra krigen i Ukraine

ii)

gratis tilrådighedsstillelse til fordel for personer, der flygter fra krigen i Ukraine, idet de organer og organisationer, der er omhandlet i litra c), bevarer ejendomsretten.

b)

Varerne opfylder kravene i artikel 75, 78, 79 og 80 i forordning (EF) nr. 1186/2009 og i artikel 52, 55, 56 og 57 i direktiv 2009/132/EF.

c)

Varerne importeres med henblik på fri omsætning af eller på vegne af statslige organisationer, herunder statslige organer, offentlige organer og andre offentligretlige organer, eller af eller på vegne af velgørende eller filantropiske organisationer, der er godkendt af de kompetente myndigheder i de anmodende medlemsstater, hvor varerne er bestemt til anvendelse.

2.   Der kan for de i stk. 1 omhandlede varer også indrømmes fritagelse for importafgifter, jf. artikel 2, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1186/2009, og fritagelse for moms ved import, jf. artikel 2, stk. 1, litra a), i direktiv 2009/132/EF, i en anden anmodende medlemsstat end den anmodende medlemsstat, hvor varerne er bestemt til anvendelse, forudsat at varerne er importeret med henblik på overgang til fri omsætning af en statslig eller en anden velgørende eller filantropisk organisation, der er godkendt af de kompetente myndigheder og udfører lignende aktiviteter i den medlemsstat, hvor varerne er bestemt til anvendelse.

3.   Overførsel af varerne mellem de to medlemsstater er betinget af, at en godkendt velgørende eller filantropisk organisation på forhånd underretter de kompetente myndigheder i den anmodende medlemsstat, som indrømmer afgifts- og momsfritagelsen.

4.   Med forbehold af forudgående underretning af de kompetente myndigheder i den anmodende medlemsstat, der indrømmer afgiftsfritagelse, kan organisationer, der er omfattet af afgifts- og momsfritagelsen i henhold til stk. 1 og 2, overføre varer som omhandlet i stk. 1, for hvilke der er indrømmet afgifts- og momsfritagelse, til ukrainske statslige organisationer eller andre velgørende eller filantropiske organisationer, der er godkendt af Ukraines kompetente myndigheder til gratis uddeling af varerne til personer i nød i Ukraine.

5.   Varer indføres ligeledes uden importafgifter, jf. artikel 2, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1186/2009, og fritages for moms ved import, jf. artikel 2, stk. 1, litra a), i direktiv 2009/132/EF, hvis de importeres med henblik på fri omsætning af eller på vegne af hjælpeenheder til dækning af deres behov i den tid, de yder katastrofehjælp til personer, der flygter fra krigen i Ukraine, jf. dog artikel 75-80 i forordning (EF) nr. 1186/2009 og artikel 52-57 i direktiv 2009/132/EF.

Artikel 2

Medlemsstaterne meddeler hver måned Kommissionen oplysninger om arten og mængden af de varer, for hvilke de har indrømmet fritagelse for importafgifter og moms i henhold til artikel 1, den femtende dag i den måned, der følger efter rapporteringsmåneden.

Senest den 31. marts 2023 skal medlemsstaterne meddele Kommissionen følgende oplysninger:

a)

en liste over de organisationer, der er godkendt af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. artikel 1, stk. 1, litra c)

b)

konsoliderede oplysninger om arten og mængden af de varer, der indføres uden importafgifter og moms i medfør af artikel 1

c)

foranstaltninger, der er truffet for at sikre overholdelse af artikel 78, 79 og 80 i forordning (EF) nr. 1186/2009 og artikel 55, 56 og 57 i direktiv 2009/132/EF og, hvor det er relevant, risikostyrings- og toldkontrolforanstaltninger truffet i henhold til artikel 46 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (4) for så vidt angår de varer, der er omfattet af denne afgørelse.

Artikel 3

Artikel 1 finder anvendelse på import til Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn og Østrig fra den 24. februar 2022 til den 31. december 2022.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Den Franske Republik, Republikken Kroatien, Den Italienske Republik, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik og Republikken Finland.

Den anvendes fra den 24. februar 2022.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 2022.

På Kommissionens vegne

Paolo GENTILONI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 292 af 10.11.2009, s. 5.

(2)  EUT L 324 af 10.12.2009, s. 23.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 924).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).


Top