EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:170A:FULL

Den Europæiske Unions Tidende, CA 170, 6. maj 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 170A

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

64. årgang
6. maj 2021


Indhold

Side

 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Europa-Parlamentet

2021/C 170 A/01

Udvælgelsesprøve PE/AD/260/2021 — Interkulturel sprogspecialist (AD 5)

1

2021/C 170 A/02

Udvælgelsesprøve PE/AD/261/2021 — Engelsksproget interkulturel sprogspecialist (AD 5)

23


DA

 


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Europa-Parlamentet

6.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 170/1


UDVÆLGELSESPRØVE PE/AD/260/2021

Interkulturel sprogspecialist (AD 5)

(2021/C 170 A/01)

Inden ansøgningsskemaet udfyldes, anbefales det nøje at læse den vejledning til ansøgerne, der er vedføjet denne meddelelse om afholdelse af udvælgelsesprøve. Vejledningen er en integrerende del af meddelelsen og vil gøre det lettere at forstå reglerne vedrørende proceduren og ansøgningsvilkårene.

INDHOLD

A.

STILLINGSBESKRIVELSE, ADGANGSBETINGELSER

B.

AFVIKLING AF UDVÆLGELSESPRØVEN

C.

INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

BILAG:

VEJLEDNING FOR ANSØGERE TIL UDVÆLGELSESPRØVER, DER AFHOLDES AF EUROPA-PARLAMENTET

A.   STILLINGSBESKRIVELSE, ADGANGSBETINGELSER

1.   Generelt

Europa-Parlamentet har på grundlag af artikel 29, stk. 1, i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union besluttet at afholde en almindelig udvælgelsesprøve (AD 5) til Generaldirektoratet for Oversættelse.

Der søges interkulturelle sprogspecialister inden for følgende sprog:

1)

spansk

(10 personer)

2)

dansk

(10 personer)

3)

tysk

(10 personer)

4)

estisk

(10 personer)

5)

græsk

(10 personer)

6)

irsk

(10 personer)

7)

italiensk

(10 personer)

8)

nederlandsk

(10 personer)

9)

portugisisk

(10 personer)

10)

finsk

(10 personer)

Denne meddelelse om udvælgelsesprøve dækker 10 sprog. Man kan kun tilmelde sig prøven i ét sprog. Sproget vælges ved online-tilmeldingen og kan ikke ændres, når først det elektroniske ansøgningsskema er valideret.

Ansættelse vil ske i lønklasse AD 5, første løntrin, hvor den månedlige grundløn andrager 4 917,29 EUR. Fra dette vederlag trækkes der EU-skat og andre tilbageholdelser i overensstemmelse med vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Vederlaget er fritaget for national beskatning. Det løntrin, de udvalgte ansøgere ansættes i, kan dog tilpasses i forhold til de pågældendes erhvervserfaring. I visse tilfælde vil grundlønnen endvidere blive forhøjet med tillæg.

Europa-Parlamentet går ind for lige muligheder og tager imod ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske egenskaber, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering, civilstand eller familieforhold.

2.   Stillingsbeskrivelse

Generaldirektoratet for Oversættelse (GD TRAD) leverer oversættelsestjenester for Europa-Parlamentet med henblik på kommunikation på alle Den Europæiske Unions officielle sprog, såvel på papir som elektronisk.

GD TRAD har følgende opgaver:

at sikre, at alle dokumenter, der berører Parlamentets rolle som lovgivningspart og en af budgetmyndighedens to grene, er tilgængelige på alle officielle sprog eller arbejdssprog for at sikre legitimiteten og gennemsigtigheden af Unionens lovgivnings- og budgetprocedure

at sætte Parlamentet i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til politikken for flersprogethed, som har til formål at sikre ligebehandling af sprogene og give alle EU-borgere mulighed for at kommunikere med institutionerne og få adgang til disses dokumenter på deres eget sprog

at gøre teksterne enklere og lettere at læse ved at benytte et klart sprog og dermed gøre Parlamentet mere nærværende og tilgængeligt for borgerne, herunder ved at benytte nye formater, der repræsenterer fremtidens måde at læse på

at sikre, at alle disse tjenester leveres så effektivt som muligt.

GD TRAD ser det som sit kald at bygge bro mellem forskellige sprog og kulturer og at fremme en varig flersprogethed, som er et centralt element i det europæiske demokratiske ideal.

De interkulturelle sprogspecialister formidler fra deres tjenestested i Luxembourg kommunikationen mellem Europa-Parlamentet og den brede offentlighed på deres respektive modersmål. De skal anvende et klart sprog i alle aspekter af deres arbejde under hensyntagen til det eller de pågældende landes kulturelle kontekst. De oversætter og lokaliserer indhold, der er beregnet til at blive læst, hørt eller set, foretager revision af deres kollegers arbejde og hjælper tekstforfattere med affattelse og redigering af ikkelovgivningsmæssige dokumenter. De foretager også tilpasning af indhold på deres modersmål. Sans for teamwork og solide interpersonelle færdigheder er afgørende, da interkulturelle sprogspecialister arbejder tæt sammen med kolleger fra andre enheder i GD TRAD og lejlighedsvis er i kontakt med de rekvirerende tjenester.

Den interkulturelle sprogspecialist har følgende arbejdsområder:

at lette kommunikationen med borgerne i klart sprog på sit modersmål

at oversætte, tilpasse, transkreere og revidere alle typer indhold på sit modersmål

at varetage sproglig og interkulturel formidling fra mindst to andre officielle EU-sprog (f.eks. undertekstning og sproglig tilpasning af audiovisuelt indhold, i podcasts eller på websteder)

at yde bistand med affattelse af ikke-lovgivningsmæssige tekster

at bidrage til uddannelsesaktiviteter, terminologiarbejde og udvikling af IT- og kommunikationsværktøjer

at varetage den løbende kontakt med de rekvirerende tjenester

at bidrage til kvalitetssikrings- og kontrolprocesser og efterlevelse af god praksis for at sikre en høj kvalitet af det indhold, der produceres af GD TRAD.

De ofte komplekse emnefelter vedrører generelt politiske, juridiske, økonomiske, finansielle, videnskabelige eller tekniske spørgsmål inden for alle EU's aktivitetsområder.

Udførelsen af disse opgaver indebærer intensiv brug af specifikke IT-værktøjer og dertil knyttede værktøjer. Arbejdet omfatter også sproglig og interkulturel formidling i form af oversættelse af audiovisuelt indhold og undertekstning.

Arbejdet som interkulturel sprogspecialist kræver en veludviklet tilpasningsevne, evne til at sætte sig ind i problemer af varierende og ofte kompleks karakter, til at reagere hurtigt på skiftende omstændigheder og til at kommunikere effektivt. Ansøgerne skal være i stand til regelmæssigt at arbejde under pres, både selvstændigt og i et team, i et multikulturelt arbejdsmiljø. Endelig skal de være indstillet på løbende at efteruddanne sig.

3.   Adgangsbetingelser

Ved ansøgningsfristens udløb skal ansøgerne opfylde følgende betingelser:

a)

Almindelige betingelser

I overensstemmelse med artikel 28 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union skal en ansøger:

være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater

være i besiddelse af sine borgerlige rettigheder

have opfyldt sine forpligtelser efter de gældende love om værnepligt

opfylde de vandelskrav, der stilles for at udføre de planlagte opgaver.

b)

Særlige betingelser

i)

Krævede kvalifikations- og eksamensbeviser

Gennemført uddannelse på universitetsniveau af en normal varighed på mindst tre år med bevis for afsluttet uddannelse.

Se bilag I til vejledningen for ansøgere til udvælgelsesprøver, der afholdes af Europa-Parlamentet.

ii)

Sprogkundskaber

Ansøgerne skal beherske mindst tre officielle EU-sprog . I denne meddelelse om udvælgelsesprøve anvendes følgende betegnelser for sprog:

sprog 1: det sprog, der er valgt som førstesprog blandt de ti, udvælgelsesprøven omfatter (spansk, dansk, tysk, estisk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk og finsk), og som skal beherskes perfekt på modersmålsniveau

sprog 2: engelsk eller fransk, indgående kendskab

sprog 3: et af Den Europæiske Unions 24 officielle sprog, indgående kendskab, sprog 3 skal være et andet end sprog 1 og 2.

De sprog, der kan vælges ved denne udvælgelsesprøve, er blevet fastlagt ud fra tjenestens interesse. Stillingen som interkulturel sprogspecialist kræver således specifikke kvalifikationer, jf. stillingsbeskrivelsen i afsnit A, punkt 2, i denne meddelelse. For at kunne udføre deres opgaver og sikre, at GD TRAD kan yde sine tjenester på bedste vis, skal de valgte ansøgere derfor være i stand til at arbejde og kommunikere effektivt på tre sprog. Mere konkret er fransk og engelsk de to sprog, der hyppigst anvendes i kommunikationen internt i GD TRAD og kommunikationen med de øvrige generaldirektorater og de politiske organer i Europa-Parlamentet. For at kunne udføre deres opgaver og sikre, at tjenesten fungerer godt, skal de valgte ansøgere derfor kunne arbejde og kommunikere effektivt på mindst et af disse to sprog. De fleste af de dokumenter, der skal oversættes, er på enten engelsk eller fransk: engelsk tegner sig for 75 % af de dokumenter, der skal oversættes, fransk for 15 % og de øvrige sprog for 10 % til sammen.

iii)

Krævet erhvervserfaring

Der kræves ingen erhvervserfaring. Dog vil enhver form for erhvervserfaring inden for det område, udvælgelsesprøven omfatter, være en fordel.

B.   AFVIKLING AF UDVÆLGELSESPRØVEN

Udvælgelsesprøven har to faser:

1.

prækvalifikationsfasen:

a.

multiple choice-test

b.

talenttest (talent screener)

2.

prøvefasen.

1.   Prækvalifikationsfasen

a)

Multiple choice-test

Denne prækvalifikationstest foregår på sprog 2 (engelsk eller fransk).

Multiple choice-spørgeskemaet indeholder maksimalt 40 spørgsmål, som skal gøre det muligt at vurdere ansøgernes kendskab til Den Europæiske Unions værdier og Europa-Parlamentets rolle. Ansøgerne vil i god tid inden testdatoen modtage eksempler på den type af spørgsmål, der stilles i skemaet.

Testen har en varighed på maksimalt 80 minutter og gennemføres online på computer.

b)

Talent screener

Ansøgerne skal udfylde talent screeneren, der er vedhæftet ansøgervejledningen (bilag III), og føje den til deres elektroniske ansøgningsskema.

Hvis ansøgeren:

opfylder de almindelige og de særlige adgangsbetingelser (se punkt A.3)

har indgivet sin ansøgning efter reglerne og inden for fristen (se punkt C)

er blandt de bedste ansøgere ved multiple choice-testen (udvælgelseskomitéen medtager i den forbindelse de 150 ansøgere pr. sprog, der har opnået flest point ved prøven, den kan dog vælge at medtage alle ansøgere på lige fod uden begrænsning af antal)

vil udvælgelseskomitéen bedømme den pågældendes svar i talent screeneren og give de 50 bedste ansøgere pr. sprog adgang til de skriftlige prøver. Komitéen kan beslutte at give de forskellige bedømmelseskriterier en bestemt vægtning og gange det opnåede pointtal for hvert kriterium med denne vægtningsfaktor. Pointene vil blive lagt sammen for at finde frem til de ansøgere, hvis profil bedst svarer til de opgaver, der skal udføres.

Ved udvælgelsen af de 50 bedste ansøgere for hvert sprog, der får adgang til de skriftlige prøver, baserer komitéen sig udelukkende på de svar, der er givet i talent screeneren.

2.   Prøver

Prøver i oversættelse og tilpasning

a)

Oversættelse af en tekst knyttet til Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige aktiviteter fra sprog 2 til sprog 1.

Varighed: højst 90 minutter til en tekst på maksimalt 450 ord

Point: 0-40 (der kræves mindst 20/40)

Ansøgere, der ikke har opnået det krævede mindste pointtal ved denne prøve, vil ikke få deres besvarelser af prøve b) og c) bedømt.

b)

Oversættelse af en tale eller meddelelse henvendt til borgerne fra sprog 3 til sprog 1.

Varighed: højst 90 minutter til en tekst på maksimalt 450 ord

Point: 0-40 (der kræves mindst 20/40)

Ansøgere, der ikke har opnået det krævede mindste pointtal ved denne prøve, vil ikke få deres besvarelser af prøve c) bedømt.

c)

Tilpasning af en tekst til klart sprog: udarbejdelse, på grundlag af en kompleks tekst på sprog 2, af en ny tekst på sprog 1, som gengiver det oprindelige indhold i et tilpasset stilleje med det formål at tydeliggøre de centrale pointer for borgerne.

Varighed: højst 60 minutter

Point: 0-40 (der kræves mindst 20/40)

Disse prøver skal aflægges online på computer.

De 20 ansøgere for hvert sprog, der har opnået flest point ved de skriftlige prøver, indkaldes til de mundtlige prøver, forudsat at de har opnået det krævede mindste pointtal i hver prøve.

Mundtlige prøver

d)

Samtale med udvælgelseskomitéen på sprog 1 og 2 for på grundlag af samtlige elementer i ansøgerens dossier at vurdere dennes evne til at udføre de opgaver, der anført i stillingsbeskrivelsen, i en EU-institution. Udvælgelseskomitéen kan beslutte at teste ansøgerens kendskab til andre officielle sprog, der er angivet i ansøgningsskemaet.

Varighed: højst 45 minutter

Point: 0-40 (der kræves mindst 20/40)

e)

Prøve i form af en gruppediskussion eller et rollespil på sprog 2 for at sætte udvælgelseskomitéen i stand til at bedømme ansøgerens tilpasnings- og forhandlingsevner, evne til at træffe beslutning og adfærd i en gruppe.

Varigheden af gruppediskussionsprøven vil blive fastlagt af udvælgelseskomitéen alt efter gruppernes konkrete sammensætning.

Den maksimale varighed af rollespilsprøven er 25 minutter.

Point: 0-20 (der kræves mindst 10/20)

Disse prøver kan afholdes som fjernprøver.

Ansøgerne vil i god tid modtage instrukser for såvel de skriftlige som de mundtlige prøver. Prøverne vil finde sted på en bestemt dato og på et bestemt tidspunkt. Ansøgere, som ikke reagerer på en indkaldelse, ikke kan kontaktes pr. e-mail eller ikke møder op til en prøve, udelukkes fra proceduren. Ansøgerne skal følge de modtagne instrukser til punkt og prikke. Enhver undladelse af at følge instrukserne eller adfærd, der ikke er i overensstemmelse hermed, medfører øjeblikkelig udelukkelse.

3.   Optagelse på reservelisten

Efter at have kontrolleret ansøgernes bilag opstiller udvælgelseskomitéen for hvert sprog en reserveliste med navnene på de ansøgere, der samlet har opnået flest point ved de skriftlige og mundtlige prøver, inden for det maksimale antal pr. sprog, der er anført i punkt A.1 (Generelt). Ansøgerne opstilles i alfabetisk rækkefølge.

Reservelisten er gyldig til og med 31. december 2025. Gyldighedsfristen kan forlænges ved afgørelse truffet af ansættelsesmyndigheden.

Ansøgerne vil blive underrettet individuelt om deres resultater, og reservelisten vil blive offentliggjort på Europa-Parlamentets officielle websted.

En person på listen, der får tilbudt en stilling, skal i attesteringsøjemed forevise originalerne af alle de krævede dokumenter, navnlig eksamensbeviser og arbejdsattester.

Optagelse på en reserveliste giver ikke ret til eller garanti for ansættelse.

C.   INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

Ansøgninger indgives via Apply4EP-platformen: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/da_DA

Inden ansøgningsskemaet udfyldes, anbefales det nøje at læse vejledningen for ansøgere til udvælgelsesprøver, der afholdes af Europa-Parlamentet. Husk endvidere at vedlægge de relevante bilag.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen udløber den

10. juni 2021 kl. 17.30, Luxembourg-tid.

Der vil automatisk blive fremsendt en kvittering for modtagelsen, når ansøgningsskemaet er blevet valideret.

UNDLAD VENLIGST AT TELEFONERE for at få oplysninger om tidsplanen for proceduren.


Vejledning for deltagere i udvælgelsesprøver afholdt af Europa-Parlamentet

1.   INDLEDNING

Hvordan forløber en udvælgelsesprøve?

En udvælgelsesprøve omfatter flere etaper, som ansøgerne skal igennem, og den er åben for alle borgere i Den Europæiske Union, som ved ansøgningsfristens udløb opfylder de nødvendige kriterier, hvorved der gives alle ansøgere lige muligheder for at vise deres færdigheder, samtidig med at der sikres en kompetencebaseret udvælgelse og overholdelse af princippet om ligebehandling.

De ansøgere, der består en udvælgelsesprøve, opføres på en reserveliste, som Europa-Parlamentet benytter til at besætte stillinger.

Enhver henvisning i denne vejledning til en person af hankøn gælder ligeledes som henvisning til en person af hunkøn, og omvendt.

For hver udvælgelsesprøve nedsættes der en udvælgelseskomité, hvis medlemmer udpeges dels af administrationen, dels af Personaleudvalget. Udvælgelseskomitéens arbejde er fortroligt og forløber i overensstemmelse med bilag III til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union (1).

Når udvælgelseskomitéen træffer afgørelse om, hvorvidt den enkelte ansøger skal have adgang til udvælgelsesprøven, undersøger den omhyggeligt, om ansøgeren opfylder de adgangsbetingelser, der er anført i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve. Ansøgerne kan ikke påberåbe sig, at de har fået adgang til en tidligere udvælgelsesprøve eller en tidligere udvælgelsesprocedure.

Med henblik på at udvælge de bedste ansøgere sammenligner udvælgelseskomitéen ansøgernes resultater for at vurdere deres evne til at udfylde de funktioner, der er beskrevet i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve. Den skal således ikke kun vurdere den enkelte ansøgers vidensniveau, men også finde frem til de bedst kvalificerede personer.

Opmærksomheden henledes på, at en udvælgelsesprøve som regel strækker sig over en periode på mellem seks og ni måneder afhængigt af antallet af ansøgere.

2.   ETAPER I UDVÆLGELSESPRØVEN

Udvælgelsesprøven omfatter følgende etaper:

modtagelse af ansøgningerne

foreløbig udvælgelse

prøver

opførelse på reservelisten.

2.1.   Modtagelse af ansøgningerne

Personer, der beslutter sig for at indgive en ansøgning, skal tilmelde sig online og omhyggeligt følge alle etaper frem til den afsluttende elektroniske validering af ansøgningen. Ansøgninger vedlægges alle de relevante bilag, som er nødvendige for at dokumentere, at ansøgere opfylder de betingelser, der er anført i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve, således at udvælgelseskomitéen kan kontrollere rigtigheden af oplysningerne.

Det er kun muligt at indgive ansøgninger online via applikationen »Apply4EP«.

Det bemærkes, at applikationen Apply4EP gør det muligt at uploade dokumenter, der udgør højst 3MB i formaterne DOC, DOCX, GIF, JPG, TXT, PDF, PNG og RTF, for at dokumentere erhvervserfaring, eksamensbevis(er) og sprogkundskaber, som er anført i ansøgningsskemaet.

2.2.   Den foreløbige udvælgelse (stopprøve)

Denne fase omfatter to etaper:

a.

en multiple choice-prøve og

b.

en »talent screener«.

Ansættelsesmyndigheden opstiller en liste over de ansøgere, der har indgivet deres ansøgninger efter den fastsatte fremgangsmåde og inden for den fastsatte frist, og videregiver derefter listen sammen med ansøgningerne til udvælgelseskomitéen.

Disse ansøgere indkaldes til stopprøven i form af computerbaserede multiple choice-spørgsmål. Prøven rettes elektronisk.

Ansøgerne vil modtage eksempler på spørgsmål og instrukser om de skridt, der skal tages i forbindelse med prøven, via deres Apply4EP-konto.

Talent screeneren findes i bilag III til denne vejledning. Den skal udfyldes og uploades i Apply4EP i afsnittet Andre sprog (andet end sprog 1 og 2 ovenfor) — Bilag vedlagt ansøgningsskemaet.

For at udvælge de ansøgere, der indkaldes til de skriftlige prøver, gennemgår udvælgelseskomitéen ansøgningerne for at kontrollere, om de generelle og særlige betingelser er opfyldt, således at der begyndes med de ansøgninger, der har opnået det højeste antal point ved multiple choice-prøven, og derefter i faldende orden.

Udvælgelseskomitéen vurderer derefter de ansøgninger, hvis kvalifikationer (navnlig eksamensbeviser, sprogkundskaber og erhvervserfaring) er de mest relevante for arbejdsopgaverne og udvælgelseskriterierne i meddelelsen om udvælgelsesprøven.

Med henblik herpå baserer udvælgelseskomitéen sig udelukkende på de svar, som ansøgeren har givet i talent screeneren, indtil antallet af ansøgere svarer til antallet af personer, der kan indkaldes til næste etape af udvælgelsesprøven.

Med henblik på udvælgelsen på grundlag af kvalifikationer gennemgår udvælgelseskomitéen ansøgernes svar i talent screeneren. Hvert svar tildeles mellem 0 og 4 point. Udvælgelseskomitéen kan beslutte at tildele hvert udvælgelseskriterium en vægtning, der afspejler dets relative betydning, fra 1 til 3. I så fald multipliceres de point, der tildeles hvert svar, med denne vægtning. Pointene for hver kandidat vil blive lagt sammen for at finde frem til de personer, hvis profil bedst svarer til de opgaver, der skal udføres.

Hvis flere ansøgere har opnået det antal point, der kræves til sidstepladsen, vil alle disse ansøgere blive indkaldt til næste trin i udvælgelsesprøven. Ansøgninger og talent screenere for ansøgere, der ligger under denne tærskel, vil ikke blive gennemgået.

2.3.   Prøver

Alle prøver er obligatoriske stopprøver. Det maksimale antal ansøgere, der får adgang til prøverne, fremgår af meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve.

Udformningen og bedømmelsen af prøverne er beskrevet i punkt B.3 i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve.

Tekniske specifikationer — Onlineprøver

I forbindelse med de prøver, der finder sted online, benytter Europa-Parlamentet en tjenesteudbyder.

Hver ansøger får således brug for en computer, der er udstyret med et operativsystem:

Microsoft Windows 7 og senere versioner eller Apple OS X 10.10 »Yosemite« og senere versioner til MAC

1 GB friplads på harddisken

et kamera, der er forbundet med eller integreret i computeren

en internetforbindelse

4 GB RAM

Operativsystemerne XP, Vista og tidligere versioner, Windows 10 S, Windows ARM (RT), MacOS i tidligere versioner end 10.10, iOS (iPad, iPhone), Android, Chromebook, virtuelle maskiner, Linux (debian, ubuntu, …) kan ikke anvendes.

Ansøgere skal ligeledes have administratorrettigheder til computeren for at kunne blokere adgangen til andre applikationer (dokumenter, anden software, websteder osv.) end tjenesteudbyderens under prøven.

Ansøgere skal sikre sig, at deres computer viser den rette dato og det rette klokkeslæt, og at skærmopløsningen er korrekt.

Ansøgere skal downloade, installere, kontrollere og afprøve applikationen mindst en uge før prøven. For at kunne afprøve applikationen anmodes ansøgerne om at aflægge en teknisk adgangsprøve, når de skal have adgang til applikationen efter installeringen. Denne tekniske adgangsprøve er obligatorisk, men tæller ikke med i det endelige prøveresultat. Den giver ansøgerne mulighed for at gøre sig fortrolige med applikationen og brugen heraf.

Alle antivirusprogrammer på computeren skal deaktiveres under prøven.

Hvis ansøgeren i en hvilken som helst fase af udvælgelsesprøven støder på et teknisk problem, skal der gives meddelelse herom til Enheden for Udvælgelse af Talenter pr. e-mail til følgende adresse: PERS-APPLY4EPContacts@europarl.europa.eu eller via vedkommendes Apply4EP-konto med klar angivelse af udvælgelsesprøvens nummer og titel og det foreliggende problem, således at administrationen kan undersøge sagen og i givet fald træffe de relevante korrigerende foranstaltninger.

Prøvedagen: Under prøven skal hver enkelt ansøger træffe alle nødvendige foranstaltninger for ikke at skulle forlade sin computer. Der findes nærmere oplysninger om afviklingen af prøven og om, hvad man skal og ikke skal gøre under prøverne, i den »Vejledning for prøvedeltagere«, som ansøgerne får tilsendt sammen med det brev, hvor de indkaldes til at deltage i prøven.

Hvis der opstår et problem under prøven, skal ansøgerne omgående kontakte tjenesteudbyderen pr. telefon på følgende nummer: + 33 183620928 for at finde en løsning på problemet og fortsætte med prøven.

Hvis en ansøger opgiver undervejs i proceduren, bliver prøverne ikke bedømt.

Af organisatoriske årsager kan prøverne finde sted på den samme dag, men bedømmelsen af disse prøver foregår i den rækkefølge, der er anført i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve. Hvis en ansøger ikke opnår det nødvendige minimum i én prøve, foretager udvælgelseskomitéen ikke en bedømmelse af den efterfølgende prøve.

2.4.   Reservelisten

Der opføres højst det antal ansøgere, der er angivet i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve, på reservelisten. Listen offentliggøres med navnene på de udvalgte ansøgere.

Det forhold, at en ansøgers navn bliver opført på reservelisten, betyder, at ansøgeren kan blive indkaldt til samtale af en af institutionens tjenestegrene, men det udgør hverken en ret til eller en garanti for ansættelse i institutionen.

3.   NDGIVELSE AF ANSØGNINGER

3.1.   Generelt

Før tilmelding skal ansøgerne nøje læse betingelserne i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve med hensyn til erhvervserfaring, uddannelse og sprogkundskaber. Ansøgerne skal læse meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve og denne vejledning og acceptere betingelserne. Ansøgerne kan søge stillinger, hvortil de bevisligt opfylder de nødvendige kriterier og besidder de nødvendige kompetencer.

Europa-Parlamentet har en onlineplatform, Apply4EP, hvor man kan tilmelde sig dets udvælgelsesprøver. Det er muligt at få adgang til denne platform på følgende adresse: https://apply4ep.gestmax.eu. For at oprette en konto i Apply4EP skal man klikke på fanen »Tilmelding online«, der er placeret nederst i meddelelsen om den udvælgelsesprøve, som man ønsker at tilmelde sig, og følge instrukserne.

Det er kun muligt at oprette én enkelt konto. Ansøgerne kan imidlertid ændre de registrerede data for at ajourføre de oplysninger, der vedrører dem selv.

Det er vigtigt at have samtlige bilag, der skal vedlægges som dokumentation, parat på forhånd, eftersom ansøgningen kun kan indgives i én enkelt etape. NB: Apply4EP har på nuværende tidspunkt ikke et backupsystem. Derfor vil alle uploadede oplysninger gå tabt, hvis ansøgeren forlader siden uden først at have afsluttet sin ansøgning, og det vil være nødvendigt at begynde forfra.

Ansøgeren skal udfylde ansøgningsskemaet online og vedlægge samtlige nødvendige bilag, helst i PDF-format. Ansøgerne skal udfylde talent screeneren og klart angive sprog 3 i erklæringen om kendskab til sprog 3 (bilag III). Når dokumentet er udfyldt, skal det uploades til ansøgningsskemaet under fanebladet Andre sprog (andet end sprog 1 og sprog 2 ovenfor) — Bilag vedlagt ansøgningsskemaet. Det vil ikke være muligt at tilmelde sig efter udløbet af den frist, der er fastsat i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve. Det anbefales på det kraftigste, at man ikke venter til den sidste dag med at indgive sin ansøgning. Europa-Parlamentet kan ikke drages til ansvar for en eventuel funktionsforstyrrelse i sidste øjeblik, der bl.a. kan skyldes en overbelastning af systemet.

Dokumenter, der ikke indsendes som bilag under onlinetilmeldingen, men på anden vis, vil ikke blive taget i betragtning.

Enheden for Udvælgelse af Talenter tager ikke imod ansøgninger, der indleveres personligt.

Ansøgere, der har et handicap, eller som befinder sig i en særlig situation, der kunne give anledning til vanskeligheder ved afviklingen af prøverne (f.eks. graviditet, amning, helbredstilstand, nødvendig medicinsk behandling osv.), bør oplyse dette i deres ansøgning og give alle de nødvendige oplysninger, således at administrationen om muligt kan træffe samtlige nødvendige foranstaltninger inden for rimelighedens grænser. I givet fald skal ansøgeren i sin ansøgning give relevante detaljerede oplysninger om, hvilke foranstaltninger der anses for nødvendige for at lette den pågældendes deltagelse i prøverne. Det bemærkes, at ansøgeren skal sende en attest fra den relevante nationale myndighed eller en lægeerklæring, for at en sådan anmodning kan tages i betragtning. Denne dokumentation vil blive behandlet, således at der kan foretages en rimelig tilpasning efter behov.

3.2.   Hvordan indgives ansøgningen?

1)

Ansøgningen indgives online via det link, der er angivet i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve, og samtlige skærmbilleder udfyldes omhyggeligt etape for etape. For at indgive en ansøgning skal ansøgeren råde over ÉN ENKELT konto på Apply4EP-platformen, og en sådan konto kan oprettes ved at klikke på »Tilmelding online«.

2)

Ansøgeren vedlægger alle de nødvendige bilag, som på forhånd nummereres og helst konverteres til PDF-format. Apply4EP-platformen gør det muligt at uploade dokumenter op til et maksimum af 3 MB for hver erhvervserfaring og hvert eksamensbevis såvel som for talent screeneren og erklæringen om kendskab til sprog.

3)

Ansøgeren validerer sin ansøgning ud fra de instrukser, der findes i applikationen, og inden for den frist, der er angivet i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve. Når ansøgningen er valideret, kan der ikke længere foretages ændringer eller tilføjes dokumenter.

3.3.   Hvilke bilag skal vedlægges ansøgningen?

3.3.1.   Generelt

De dokumenter, helst i PDF-format, som ansøgeren uploader i forbindelse med sin tilmelding online, må ikke være forsynet med påskriften »Bekræftet kopi«.

Henvisning til websteder kan ikke træde i stedet for de dokumenter, der kræves vedlagt.

Udskrivning af internetsider betragtes ikke som bilag, men kan udelukkende vedlægges som supplerende oplysninger.

Et curriculum vitæ betragtes ikke som dokumentation for erhvervserfaring, eksamensbevis(er) eller sprogkundskaber.

Ansøgere kan ikke henvise til tilmeldinger til andre udvælgelsesprøver eller -procedurer eller andre dokumenter, der er indsendt i forbindelse med tidligere ansøgninger.

En ansøger kan fratages retten til at deltage i udvælgelsesprøven, hvis det på et hvilket som helst trin i forløbet konstateres, at oplysningerne i ansøgningsskemaet er urigtige, ikke er dokumenteret med de nødvendige bilag eller ikke opfylder samtlige betingelser i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve, eller at ansøgeren har oprettet mere end én konto.

3.3.2.   Dokumentation vedrørende de almindelige betingelser

I denne fase skal der ikke vedlægges bevis for, at ansøgeren:

er statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater

er i besiddelse af sine borgerlige rettigheder

har opfyldt sine forpligtelser efter de gældende love om værnepligt

opfylder de vandelskrav, der stilles for at udføre de planlagte opgaver

har de sprogkundskaber (sprog 1 og 2), der er anført i ansøgningsskemaet.

Ansøgeren skal afkrydse rubrikken »Erklæring på tro og love«. Ved at afkrydse denne rubrik erklærer ansøgerne på tro og love, at de opfylder disse betingelser, og at de afgivne oplysninger er korrekte og fuldstændige. Ansøgerne vil blive anmodet om at forelægge disse dokumenter i forbindelse med en eventuel ansættelse.

3.3.3.   Dokumentation vedrørende de særlige betingelser og talent screeneren

Det påhviler den enkelte ansøger at give udvælgelseskomitéen alle de oplysninger og dokumenter, som er nødvendige for, at den kan kontrollere, at oplysningerne i ansøgningsskemaet er korrekte.

Eksamensbeviser og/eller andre beviser til dokumentation for afsluttede studier

Ansøgerne skal forelægge dokumenter, helst i PDF-format, sammen med deres onlinetilmelding, i form af eksamensbeviser for uddannelse på gymnasialt niveau, eksamensbeviser for videregående uddannelse eller attester, der viser, at de har afsluttet en uddannelse på det niveau, der kræves i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve. Udvælgelseskomitéen tager hensyn til, at uddannelsessystemerne i EU's medlemsstater kan være forskellige (jf. bilag I til denne vejledning).

Hvad angår eksamensbeviser fra højere læreanstalter skal der vedlægges så detaljerede oplysninger som muligt, navnlig angående fag og varighed, så udvælgelseskomitéen er i stand til at vurdere, om eksamensbeviserne er relevante for arbejdsopgaverne.

Ved erhvervsuddannelser og efter- og videreuddannelseskurser skal det angives, om der er tale om fuldtids- eller deltidsuddannelse eller aftenkurser, hvilke fag der er undervist i og uddannelsens/kursernes officielle varighed. Ansøgeren anmodes om at uploade disse oplysninger i ét enkelt dokument, helst i PDF-format.

Erhvervserfaring

Hvis der i meddelelsen kræves erhvervserfaring, tages der kun hensyn til den erfaring, der ligger efter det tidspunkt, hvor ansøgeren har erhvervet det eksamensbevis eller kvalifikationsbevis, der kræves. Der skal forelægges dokumentation for erhvervserfaringens varighed og niveau, og arten af de udførte arbejdsopgaver skal beskrives så detaljeret som muligt, således at udvælgelseskomitéen er i stand til at vurdere, om erfaringen er relevant for arbejdsopgaverne. Hvis ansøgeren råder over flere dokumenter vedrørende det samme arbejdsforhold, skal disse dokumenter uploades i ét enkelt dokument.

Det er et krav, at der skal vedlægges dokumentation for alle de relevante perioder med erhvervsvirksomhed, herunder:

attester fra tidligere arbejdsgivere og den nuværende arbejdsgiver som dokumentation for, at ansøgeren har den krævede erhvervserfaring for at få adgang til udvælgelsesprøven

hvis ansøgeren af fortrolighedshensyn ikke kan vedlægge de nødvendige arbejdsattester, er det bydende nødvendigt, at den pågældende i stedet indsender fotokopi af arbejdskontrakten eller ansættelsesbrevet og/eller den første og sidste lønseddel

ved selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændige, liberale erhverv osv.) kan der som bevis vedlægges fakturaer, der beskriver de udførte opgaver, eller anden relevant officiel dokumentation.

Sprogkundskaber

Hvad angår sprogprofilerne, og hvis det kræves i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve, skal ansøgeren dokumentere sit tredje og eventuelt fjerde sprog blandt Den Europæiske Unions 24 officielle sprog ved at udfylde erklæringen og anføre sprogniveauet (bilag III).

Talent screener

Ansøgerne skal besvare en række spørgsmål. Spørgsmålene er baseret på kriterierne i meddelelsen om udvælgelsesprøven, og svarene vurderes af udvælgelseskomitéen. Alle deltagere i en udvælgelsesprøve besvarer samtlige spørgsmål. På den måde får udvælgelseskomitéen den samme strukturerede ramme for hver ansøgers svar, hvorved det bliver lettere at foretage en omhyggelig, objektiv vurdering af sammenlignelige meritter for alle ansøgere.

4.   DISKVALIFIKATION

Ansøgerne bliver diskvalificeret, hvis:

det på et hvilket som helst trin i forløbet konstateres, at oplysningerne i ansøgningsskemaet er urigtige eller ikke er dokumenteret med de nødvendige bilag, eller at ansøgeren ikke opfylder samtlige betingelser i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve

de har oprettet mere end én konto

de direkte eller indirekte tager kontakt til medlemmerne af udvælgelseskomitéen.

5.   KOMMUNIKATION

Ansøgerne er selv ansvarlige for at sikre, at den behørigt udfyldte onlinetilmelding, ledsaget af den nødvendige dokumentation, valideres i Apply4EP inden ansøgningsfristens udløb i henhold til meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve. Alle ansøgninger, der er gyldigt indgivet via Apply4EP, vil blive bekræftet ved hjælp af en e-mail, der er genereret af platformen, med angivelse af, at ansøgningen er registreret.

Ansøgninger, der ikke er indgivet via Apply4EP, vil ikke blive taget i betragtning. Der er således ingen grund til at sende ansøgninger med posten, heller ikke som rekommanderet brev. Enheden for Udvælgelse af Talenter tager ikke imod ansøgninger, der indleveres personligt.

Enhver korrespondance, som Europa-Parlamentet fremsender vedrørende udvælgelsesprøven, herunder indkaldelse til prøverne og meddelelse om resultaterne, vil blive sendt pr. e-mail til den adresse, ansøgeren har oplyst i ansøgningsskemaet i forbindelse med sin tilmelding online. Ansøgeren er selv ansvarlig for regelmæssigt at kontrollere sin e-mailkonto og ajourføre sine personlige oplysninger i tilfælde af ændringer. Kommunikationen med ansøgerne (herunder indkaldelse til prøver og meddelelse om resultater) foregår udelukkende på det meddelelsessprog, som ansøgerne har valgt.

Af hensyn til udvælgelseskomitéens uafhængighed er alle direkte og indirekte henvendelser fra ansøgerne til denne strengt forbudt og kan føre til udelukkelse fra udvælgelsesprøven.

Det er Enheden for Udvælgelse af Talenter, der varetager kommunikationen med ansøgerne, indtil udvælgelsesprøven er afsluttet. Ansøgere, der allerede har en Apply4EP-konto, kan skrive via denne konto. Ansøgere, der endnu ikke har en Apply4EP-konto, kan skrive til følgende adresse: PERS-APPLY4EPContacts@europarl.europa.eu

6.   GENERELLE OPLYSNINGER

6.1.   Lige muligheder

Europa-Parlamentet sørger for at undgå enhver form for forskelsbehandling.

Det har en ligestillingspolitik og tager imod ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske egenskaber, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering, civilstand eller familiesituation.

6.2.   Anmodninger fra ansøgere om adgang til oplysninger, som berører dem

Ansøgerne har i forbindelse med udvælgelsesprøven en særlig ret til på nedenstående betingelser at få adgang til visse oplysninger, som berører dem umiddelbart og personligt. Denne ret indebærer, at Europa-Parlamentet efter anmodning kan give ansøgerne følgende oplysninger:

a)

Ansøgere, der ikke har bestået de skriftlige prøver og/eller ikke er blandt de ansøgere, der er indkaldt til de mundtlige prøver, kan få en kopi af disse prøver og en kopi af de individuelle evalueringsskemaer med udvælgelseskomitéens bemærkninger. Anmodninger skal indgives inden for en frist på en måned regnet fra datoen for afsendelsen af e-mailen om afgørelsen.

b)

Ansøgere, der er blevet indkaldt til de mundtlige prøver, og som ikke er blevet opført på reservelisten, vil først få oplyst, hvor mange point de har opnået i de forskellige prøver, efter at udvælgelseskomitéen har udarbejdet reservelisten. Ansøgerne kan efter anmodning få en kopi af deres skriftlige prøver og for hver af de skriftlige eller mundtlige prøver en kopi af de individuelle skemaer med udvælgelseskomitéens bemærkninger. Anmodninger om sådanne kopier skal indgives inden for en frist på en måned regnet fra datoen for afsendelsen af e-mailen med afgørelsen om ikke at optage ansøgeren på reservelisten.

c)

Ansøgere, der er blevet opført på reservelisten, vil alene få meddelelse om, at de har bestået udvælgelsesprøven.

Anmodningerne behandles i overensstemmelse med det fortrolighedskrav, der gælder for udvælgelseskomitéens arbejde ifølge vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union (bilag III, artikel 6), og reglerne om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger.

6.3.   Beskyttelse af personoplysninger

Europa-Parlamentet, som er ansvarlig for afviklingen af udvælgelsesprøverne, sikrer, at ansøgernes personlige oplysninger behandles i fuld overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (2), især med hensyn til fortrolighed og sikkerhed.

6.4.   Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med prøver, der kræver fysisk tilstedeværelse

De ansøgere, der indkaldes til prøverne, modtager et bidrag til dækning af rejse- og opholdsudgifter. Ansøgerne vil blive informeret om de nærmere betingelser samt beløbsstørrelser i forbindelse med indkaldelsen til prøverne.

Den adresse, ansøgeren har oplyst i ansøgningsskemaet, vil blive betragtet som ansøgerens afrejsested i forbindelse med indkaldelsen til det sted, hvor prøverne afholdes. Hvis ansøgeren meddeler en adresseændring, efter at Europa-Parlamentet har afsendt indkaldelserne til prøverne, vil denne ikke kunne accepteres, medmindre Parlamentet finder, at de af ansøgeren angivne grunde svarer til force majeure eller hændeligt uheld.

7.   ANMODNINGER OM FORNYET BEHANDLING — KLAGEADGANG — KLAGER TIL DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

Der findes oplysninger om anmodninger om fornyet behandling, klageadgang og klager til Den Europæiske Ombudsmand i bilag II til denne vejledning.


(1)  Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1), som ændret ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 (EUT L 124 af 27.4.2004, s. 1) og senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).


BILAG I

Vejledende oversigt over eksamensbeviser, som giver adgang til udvælgelsesprocedurer i ansættelsesgruppe AD (1) (der foretages en konkret vurdering)

LAND

Uddannelse på universitetsniveau — fire år eller mere

Uddannelse på universitetsniveau — mindst tre år

Belgique — België — Belgien

Licence/Licentiaat / Diplôme d'études approfondies (DEA) / Diplôme d'études spécialisées (DES) / Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) / Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS) / Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS) / Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS)/ Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrïeel ingenieur / Master — 60/120 ECTS / Master complémentaire — 60 ECTS ou plus

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS) — 30 ECTS

Doctorat/Doctoraal Diploma

Bachelor académique (dit «de transition») — 180 ECTS

Academisch gerichte Bachelor — 180 ECTS

България

Диплома за висше образование Бакалавър — 240 ECTS / Магистър — 300 ECTS / Доктор

Магистър след Бакалавър — 60 ECTS / Магистър след Професионален бакалавър по … — 120 ECTS

 

Česko

Diplom o ukončení vysokoškolského studia / Magistr / Doktor

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Danmark

Kandidatgrad/Candidatus / Master/Magistergrad (Mag.Art) / Licenciatgrad / Ph.d.-grad

Bachelorgrad (B.A or B. Sc) / Professionsbachelorgrad / Diplomingeniør

Deutschland

Master (alle Hochschulen) / Diplom (Univ.) / Magister / Staatsexamen / Doktorgrad

Bachelor / Fachhochschulabschluss (FH)

Staatsexamen (Regelstudienzeit 3 Jahre)

Eesti

Rakenduskõrghariduse diplom Bakalaureusekraad (160 ainepunkti) / Magistrikraad / Arstikraad / Hambaarstikraad / Loomaarstikraad / Filosoofiadoktor / Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti) / Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Céim Onórach Bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS) Honours Bachelor Degree (4 years/ 240 ECTS) / Céim Ollscoile University Degree /

Céim Mháistir (60-120 ECTS) Masters Degree (60-120 ECTS) / Céim Dochtúra Doctorate

Céim Onórach Bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B. Eng) Honours Bachelor Degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B. Eng)

Ελλάδα

Πτυχίο [ΑΕI (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου), ΤΕI υποχρεωτικής τετραετούς φοίτησης] 4 χρόνια (1ος κύκλος)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

 

España

Licenciado / Ingeniero / Arquitecto / Graduado / Máster Universitario / Doctor

Diplomado / Ingeniero técnico

Arquitecto técnico/Maestro

France

Maîtrise / MST (maîtrise des sciences et techniques) / MSG (maîtrise des sciences de gestion)

DEST (diplôme d'études supérieures techniques) / DRT (diplôme de recherche technologique)

DESS (diplôme d'études supérieures spécialisées) / DEA (diplôme d'études approfondies)

Master 1 / Master 2 professionnel / Master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles / Diplôme d'ingénieur / Doctorat

Licence

Hrvatska

Baccalaureus / Baccalaurea (Sveučilišni Prvostupnik / Prvostupnica)

Stručni Specijalist

Master degree (magistar struke) 300 kredit min

magistar inženjer/ magistrica inženjerka (mag. ing).

Doktor struke / Doktor umjetnosti

Baccalaureus / Baccalaurea (Sveučilišni Prvostupnik / Prvostupnica)

Italia

Diploma di Laurea (DL) — da 4 a 6 anni / Laurea specialistica (LS) / Laurea magistrale (LM) / Master universitario di primo livello / Master universitario di secondo livello / Diploma di Specializzazione (DS) / Dottorato di ricerca (DR)

Diploma universitario (3 anni) / Diploma di Scuola diretta a fini speciali (3 anni) / Laurea — L180 crediti

Κύπρος

Πανεπιστημιακό Πτυχíο/Bachelor

Master / Doctorat

 

Latvija

Bakalaura diploms (160 kredītpunkti) / Profesionālā bakalaura diploms / Maģistra diploms / Profesionālā maģistra diploms / Doktora grāds

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunkti)

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas / Bakalauro diplomas / Magistro diplomas / Daktaro diplomas / Meno licenciato diplomas

Profesinio bakalauro diplomas Aukštojo mokslo diplomas

Luxembourg

Master / Diplôme d'ingénieur industriel / DESS en droit européen

Bachelor / Diplôme d'ingénieur technicien

Magyarország

Egyetemi oklevél / Alapfokozat — 240 kredit / Mesterfokozat / Doktori fokozat

Főiskolai oklevél / Alapfokozat — 180 kredit vagy annál több

Malta

Bachelor's degree / Master of Arts / Doctorate

Bachelor’s degree

Nederland

HBO Bachelor degree

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen /Doctoraat

Bachelor (WO)

Österreich

Master Magister/Magistra

Magister/Magistra (FH)

Diplom-Ingenieur/in

Diplom-Ingenieur/in (FH)

Doktor/in

PhD

Bachelor

Bakkalaureus/Bakkalaurea

Bakkalaureus/Bakkalaurea (FH)

Polska

Magister / Magister inżynier

Dyplom doktora

Licencjat / Inżynier

Portugal

Licenciado / Mestre / Doutor

Bacharel / Licenciado

România

Diplomă de Licenţă / Diplomă de inginer / Diplomă de urbanist / Diplomă de Master / Diplomă de Studii Aprofundate / Certificat de atestare (studii academice postuniversitare) / Diplomă de doctor

Diplomă de Licență

Slovenija

Univerzitetna diploma/ Magisterij / Specializacija / Doktorat

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Slovensko

diplom o ukončení vysokoškolského štúdia / bakalár (Bc.) / magister magister/inžinier / ArtD

diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (bakalár)

Suomi/

Finland

Maisterin tutkinto — Magister-examen

Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen / Lisensiaatti/Licentiat

Kandidaatin tutkinto — Kandidatexamen / Ammattikorkeakoulututkinto -

Yrkeshögskoleexamen (min 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Sverige

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera) / Licentiatexamen / Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå: Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng / Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå: Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng / Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

United Kingdom

Honours Bachelor degree / Master's degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc) / Doctorate

(Honours) Bachelor degree

NB: Master's degree in Scotland


(1)  Adgang til lønklasse 7-16 i ansættelsesgruppe AD er underlagt et supplerende krav om mindst et års relevant erhvervserfaring.


BILAG II

ANMODNING OM FORNYET BEHANDLING — KLAGEADGANG — KLAGE TIL DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

Hvis en ansøger mener, at der er truffet en forkert afgørelse, kan han/hun anmode om fornyet behandling af afgørelsen, benytte sig af en af klagemulighederne eller forelægge sin sag for Den Europæiske Ombudsmand (1).

Anmodninger om fornyet behandling

Ansøgerne kan anmode udvælgelseskomitéen om genbehandling af følgende afgørelser:

afslag på deltagelse i en skriftlig prøve og

afslag på deltagelse i de mundtlige prøver.

Afgørelsen om ikke at optage ansøgeren på reservelisten kan ikke gøres til genstand for udvælgelseskomitéens fornyede behandling.

Begrundede anmodninger om fornyet behandling skal sendes via ansøgerens Apply4EP-konto senest 10 kalenderdage regnet fra datoen for afsendelsen af e-mailen med afgørelsen. Ansøgeren vil få svar hurtigst muligt.

Klageadgang

Der kan indgives klage på grundlag af artikel 90, stk. 2, i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union (2) til Europa-Parlamentets generalsekretær:

Generalsekretæren

Europa-Parlamentet

Bât. Konrad Adenauer

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Denne mulighed kan benyttes i en hvilken som helst fase af udvælgelsesprøven.

Opmærksomheden henledes på, at udvælgelseskomitéerne har vide skønsbeføjelser, og at de træffer afgørelse i fuld uafhængighed. Udvælgelseskomitéernes afgørelser kan ikke ændres af ansættelsesmyndigheden. Disse skønsbeføjelser er kun underlagt kontrol, i tilfælde hvor der foreligger en åbenbar tilsidesættelse af de regler, der gælder for udvælgelseskomitéernes arbejde. I så fald kan udvælgelseskomitéens afgørelse indbringes direkte for Den Europæiske Unions Ret, uden at der forinden skal indgives klage i medfør af artikel 90, stk. 2, i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Der kan anlægges sag ved:

Den Europæiske Unions Ret

2925 Luxembourg

LUXEMBOURG

på grundlag af artikel 270 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 91 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Denne mulighed vedrører kun udvælgelseskomitéens afgørelser.

Administrative afgørelser om nægtelse af adgang til udvælgelsesprøven på grund af manglende overholdelse af adgangsbetingelserne i punkt B.1 i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve kan først indbringes for Den Europæiske Unions Ret, efter at der er indgivet en klage (se ovenfor).

Enhver, der ønsker at anlægge sag ved Den Europæiske Unions Ret, skal lade sig repræsentere af en advokat, der har beskikkelse i en medlemsstat i Den Europæiske Union eller i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

De frister, der er fastsat i artikel 90 og 91 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union for disse to former for klager, gælder enten fra tidspunktet for meddelelsen af den oprindelige afgørelse, der er genstand for klagen, eller — i tilfælde af anmodning om fornyet behandling — fra tidspunktet for meddelelsen af den afgørelse, som udvælgelseskomitéen har truffet efter den fornyede behandling.

Klage til Den Europæiske Ombudsmand

Som alle andre EU-borgere kan en ansøger klage til Den Europæiske Ombudsmand:

Den Europæiske Ombudsmand

1, avenue du Président Robert Schuman — BP 403

67001 STRASBOURG CEDEX

FRANKRIG

i henhold til artikel 228, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og på de betingelser, der er fastsat i Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom (3).

Der gøres opmærksom på, at en klage indgivet til Ombudsmanden ikke har opsættende virkning for den frist, der ifølge artikel 91 i vedtægten gælder for sagsanlæg ved Den Europæiske Unions Ret på grundlag af artikel 270 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. I henhold til artikel 228, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde behandler ombudsmanden ikke klager, når de påståede forhold er under eller har været under retslig behandling.


(1)  Indgivelse af en klage i henhold til artikel 90, stk. 2, et sagsanlæg eller en klage til Ombudsmanden har ikke opsættende virkning på udvælgelseskomitéens arbejde.

(2)  Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1), som ændret ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 (EUT L 124 af 27.4.2004, s. 1) og senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15).

(3)  Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15).


BILAG III

TALENT SCREENER OG ERKLÆRING OM KENDSKAB TIL SPROG 3

Image 1

Image 2

Image 3


6.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 170/23


UDVÆLGELSESPRØVE PE/AD/261/2021

Engelsksproget interkulturel sprogspecialist (AD 5)

(2021/C 170 A/02)

Inden ansøgningsskemaet udfyldes, anbefales det nøje at læse den vejledning til ansøgerne, der er vedføjet denne meddelelse om afholdelse af udvælgelsesprøve. Vejledningen er en integrerende del af meddelelsen og vil gøre det lettere at forstå reglerne vedrørende proceduren og ansøgningsvilkårene.

INDHOLD

A.

STILLINGSBESKRIVELSE, ADGANGSBETINGELSER

B.

AFVIKLING AF UDVÆLGELSESPRØVEN

C.

INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

BILAG:

VEJLEDNING FOR ANSØGERE TIL UDVÆLGELSESPRØVER, DER AFHOLDES AF EUROPA-PARLAMENTET

A.   STILLINGSBESKRIVELSE, ADGANGSBETINGELSER

1.   Generelt

Europa-Parlamentet har på grundlag af artikel 29, stk. 1, i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union besluttet at afholde en almindelig udvælgelsesprøve (AD 5) til Generaldirektoratet for Oversættelse.

Jobprofil: interkulturel sprogspecialist med engelsk som modersmål. Reservelisten vil omfatte 10 personer.

Ansættelse vil ske i lønklasse AD 5, første løntrin, hvor den månedlige grundløn andrager 4 917,29 EUR. Fra dette vederlag trækkes der EU-skat og andre tilbageholdelser i overensstemmelse med vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Vederlaget er fritaget for national beskatning. Det løntrin, de udvalgte ansøgere ansættes i, kan dog tilpasses i forhold til de pågældendes erhvervserfaring. I visse tilfælde vil grundlønnen endvidere blive forhøjet med tillæg.

Europa-Parlamentet går ind for lige muligheder og tager imod ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske egenskaber, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering, civilstand eller familieforhold.

2.   Stillingsbeskrivelse

Generaldirektoratet for Oversættelse (GD TRAD) leverer oversættelsestjenester for Europa-Parlamentet med henblik på kommunikation på alle Den Europæiske Unions officielle sprog, såvel på papir som elektronisk.

GD TRAD har følgende opgaver:

at sikre, at alle dokumenter, der berører Parlamentets rolle som lovgivningspart og en af budgetmyndighedens to grene, er tilgængelige på alle officielle sprog eller arbejdssprog for at sikre legitimiteten og gennemsigtigheden af Unionens lovgivnings- og budgetprocedure

at sætte Parlamentet i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til politikken for flersprogethed, som har til formål at sikre ligebehandling af sprogene og give alle EU-borgere mulighed for at kommunikere med institutionerne og få adgang til disses dokumenter på deres eget sprog

at gøre teksterne enklere og lettere at læse ved at benytte et klart sprog og dermed gøre Parlamentet mere nærværende og tilgængeligt for borgerne, herunder ved at benytte nye formater, der repræsenterer fremtidens måde at læse på

at sikre, at alle disse tjenester leveres så effektivt som muligt.

GD TRAD ser det som sit kald at bygge bro mellem forskellige sprog og kulturer og at fremme en varig flersprogethed, som er et centralt element i det europæiske demokratiske ideal.

De interkulturelle sprogspecialister formidler fra deres tjenestested i Luxembourg kommunikationen mellem Europa-Parlamentet og den brede offentlighed på deres respektive modersmål. De skal anvende et klart sprog i alle aspekter af deres arbejde under hensyntagen til det eller de pågældende landes kulturelle kontekst. De oversætter og lokaliserer indhold, der er beregnet til at blive læst, hørt eller set, foretager revision af deres kollegers arbejde og hjælper tekstforfattere med affattelse og redigering af ikkelovgivningsmæssige dokumenter. De foretager også tilpasning af indhold på deres modersmål. Sans for teamwork og solide interpersonelle færdigheder er afgørende, da interkulturelle sprogspecialister arbejder tæt sammen med kolleger fra andre enheder i GD TRAD og lejlighedsvis er i kontakt med de rekvirerende tjenester.

Den interkulturelle sprogspecialist har følgende arbejdsområder:

at lette kommunikationen med borgerne i klart sprog på sit modersmål

at oversætte, tilpasse, transkreere og revidere alle typer indhold på sit modersmål

at varetage sproglig og interkulturel formidling fra mindst to andre officielle EU-sprog (f.eks. undertekstning og sproglig tilpasning af audiovisuelt indhold, i podcasts eller på websteder)

at yde bistand med affattelse af ikke-lovgivningsmæssige tekster

at bidrage til uddannelsesaktiviteter, terminologiarbejde og udvikling af IT- og kommunikationsværktøjer

at varetage den løbende kontakt med de rekvirerende tjenester

at bidrage til kvalitetssikrings- og kontrolprocesser og efterlevelse af god praksis for at sikre en høj kvalitet af det indhold, der produceres af GD TRAD.

De ofte komplekse emnefelter vedrører generelt politiske, juridiske, økonomiske, finansielle, videnskabelige eller tekniske spørgsmål inden for alle EU's aktivitetsområder.

Udførelsen af disse opgaver indebærer intensiv brug af specifikke IT-værktøjer og dertil knyttede værktøjer. Arbejdet omfatter også sproglig og interkulturel formidling i form af oversættelse af audiovisuelt indhold og undertekstning.

Arbejdet som interkulturel sprogspecialist kræver en veludviklet tilpasningsevne, evne til at sætte sig ind i problemer af varierende og ofte kompleks karakter, til at reagere hurtigt på skiftende omstændigheder og til at kommunikere effektivt. Ansøgerne skal være i stand til regelmæssigt at arbejde under pres, både selvstændigt og i et team, i et multikulturelt arbejdsmiljø. Endelig skal de være indstillet på løbende at efteruddanne sig.

3.   Adgangsbetingelser

Ved ansøgningsfristens udløb skal ansøgerne opfylde følgende betingelser:

a)

Almindelige betingelser

I overensstemmelse med artikel 28 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union skal en ansøger:

være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater

være i besiddelse af sine borgerlige rettigheder

have opfyldt sine forpligtelser efter de gældende love om værnepligt

opfylde de vandelskrav, der stilles for at udføre de planlagte opgaver.

b)

Særlige betingelser

i)

Krævede kvalifikations- og eksamensbeviser

Gennemført uddannelse på universitetsniveau af en normal varighed på mindst tre år med bevis for afsluttet uddannelse.

Se bilag I til vejledningen for ansøgere til udvælgelsesprøver, der afholdes af Europa-Parlamentet.

ii)

Sprogkundskaber

Ansøgerne skal beherske mindst tre officielle EU-sprog . I denne meddelelse om udvælgelsesprøve anvendes følgende betegnelser for sprog:

sprog 1: førstesprog, perfekt kendskab til engelsk på modersmålsniveau

sprog 2: indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions 24 officielle sprog, sprog 2 skal være et andet end sprog 1

sprog 3: indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions 24 officielle sprog, sprog 3 skal være et andet end sprog 1 og 2.

De sprog, der kan vælges ved denne udvælgelsesprøve, er blevet fastlagt ud fra tjenestens interesse. Stillingen som engelsksproget interkulturel sprogspecialist kræver således specifikke kvalifikationer, jf. stillingsbeskrivelsen i punkt A.2 i denne meddelelse om udvælgelsesprøve.

For at kunne udføre deres opgaver og sikre, at GD TRAD kan yde sine tjenester på bedste vis, skal de valgte ansøgere derfor være i stand til at arbejde og kommunikere effektivt på tre sprog med engelsk som førstesprog.

iii)

Krævet erhvervserfaring

Der kræves ingen erhvervserfaring. Dog vil enhver form for erhvervserfaring inden for det område, udvælgelsesprøven omfatter, være en fordel.

B.   AFVIKLING AF UDVÆLGELSESPRØVEN

Udvælgelsesprøven har to faser:

1.

prækvalifikationsfasen:

a.

multiple choice-test

b.

talenttest (talent screener)

2.

prøvefasen.

1.   Prækvalifikationsfasen

a)

Multiple choice-test

Denne prækvalifikationstest foregår på sprog 1 (engelsk).

Multiple choice-spørgeskemaet indeholder maksimalt 40 spørgsmål, som skal gøre det muligt at vurdere ansøgernes kendskab til Den Europæiske Unions værdier og Europa-Parlamentets rolle. Ansøgerne vil i god tid inden testdatoen modtage eksempler på den type af spørgsmål, der stilles i skemaet.

Testen har en varighed på maksimalt 80 minutter og gennemføres online på computer.

b)

Talent screener

Ansøgerne skal udfylde talent screeneren, der er vedhæftet ansøgervejledningen (bilag III), og føje den til deres elektroniske ansøgningsskema.

Hvis ansøgeren:

opfylder de almindelige og de særlige adgangsbetingelser (se punkt A.3)

har indgivet sin ansøgning efter reglerne og inden for fristen (se punkt C)

er blandt de bedste ansøgere ved multiple choice-testen (udvælgelseskomitéen medtager i den forbindelse de 150 ansøgere, der har opnået flest point ved prøven, den kan dog vælge at medtage alle ansøgere på lige fod uden begrænsning af antal)

vil udvælgelseskomitéen bedømme den pågældendes svar i talent screeneren og give de 50 bedste ansøgere adgang til de skriftlige prøver. Komitéen kan beslutte at give de forskellige bedømmelseskriterier en bestemt vægtning og gange det opnåede pointtal for hvert kriterium med denne vægtningsfaktor. Pointene vil blive lagt sammen for at finde frem til de ansøgere, hvis profil bedst svarer til de opgaver, der skal udføres.

Ved udvælgelsen af de 50 bedste ansøgere, der får adgang til de skriftlige prøver, baserer komitéen sig udelukkende på de svar, der er givet i talent screeneren.

2.   Prøver

Prøver i oversættelse og tilpasning

a)

Oversættelse af en tekst knyttet til Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige aktiviteter fra sprog 2 til sprog 1.

Varighed: højst 90 minutter til en tekst på maksimalt 450 ord

Point: 0-40 (der kræves mindst 20/40)

Ansøgere, der ikke har opnået det krævede mindste pointtal ved denne prøve, vil ikke få deres besvarelser af prøve b) og c) bedømt.

b)

Oversættelse af en tale eller meddelelse henvendt til borgerne fra sprog 3 til sprog 1.

Varighed: højst 90 minutter til en tekst på maksimalt 450 ord

Point: 0-40 (der kræves mindst 20/40)

Ansøgere, der ikke har opnået det krævede mindste pointtal ved denne prøve, vil ikke få deres besvarelser af prøve c) bedømt.

c)

Tilpasning af en tekst til klart sprog: udarbejdelse, på grundlag af en kompleks tekst på sprog 2, af en ny tekst på sprog 1, som gengiver det oprindelige indhold i et tilpasset stilleje med det formål at tydeliggøre de centrale pointer for borgerne.

Varighed: højst 60 minutter

Point: 0-40 (der kræves mindst 20/40)

Disse prøver skal aflægges online på computer.

De 20 ansøgere, der har opnået flest point ved de skriftlige prøver, indkaldes til de mundtlige prøver, forudsat at de har opnået det krævede mindsteantal point i hver prøve.

Mundtlige prøver

d)

Samtale med udvælgelseskomitéen på sprog 1 og 2 for på grundlag af samtlige elementer i ansøgerens dossier at vurdere dennes evne til at udføre de opgaver, der anført i stillingsbeskrivelsen, i en EU-institution. Udvælgelseskomitéen kan beslutte at teste ansøgerens kendskab til andre officielle sprog, der er angivet i ansøgningsskemaet.

Varighed: højst 45 minutter

Point: 0-40 (der kræves mindst 20/40)

e)

Prøve i form af en gruppediskussion eller et rollespil på sprog 1 for at sætte udvælgelseskomitéen i stand til at bedømme ansøgerens tilpasnings- og forhandlingsevner, evne til at træffe beslutning og adfærd i en gruppe.

Varigheden af gruppediskussionsprøven vil blive fastlagt af udvælgelseskomitéen alt efter gruppernes konkrete sammensætning.

Den maksimale varighed af rollespilsprøven er 25 minutter.

Point: 0-20 (der kræves mindst 10/20)

Disse prøver kan afholdes som fjernprøver.

Ansøgerne vil i god tid modtage instrukser for såvel de skriftlige som de mundtlige prøver. Prøverne vil finde sted på en bestemt dato og på et bestemt tidspunkt. Ansøgere, som ikke reagerer på en indkaldelse, ikke kan kontaktes pr. e-mail eller ikke møder op til en prøve, udelukkes fra proceduren. Ansøgerne skal følge de modtagne instrukser til punkt og prikke. Enhver undladelse af at følge instrukserne eller adfærd, der ikke er i overensstemmelse hermed, medfører øjeblikkelig udelukkelse.

3.   Optagelse på reservelisten

Efter at have kontrolleret ansøgernes bilag opstiller udvælgelseskomitéen en reserveliste med navnene på de 10 ansøgere, der samlet har opnået flest point ved de skriftlige og mundtlige prøver. Ansøgerne opstilles i alfabetisk rækkefølge.

Reservelisten er gyldig til og med 31. december 2025. Gyldighedsfristen kan forlænges ved afgørelse truffet af ansættelsesmyndigheden.

Ansøgerne vil blive underrettet individuelt om deres resultater, og reservelisten vil blive offentliggjort på Europa-Parlamentets officielle websted.

En person på listen, der får tilbudt en stilling, skal i attesteringsøjemed forevise originalerne af alle de krævede dokumenter, navnlig eksamensbeviser og arbejdsattester.

Optagelse på en reserveliste giver ikke ret til eller garanti for ansættelse.

C.   INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

Ansøgninger indgives via Apply4EP-platformen: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/da_DA

Inden ansøgningsskemaet udfyldes, anbefales det nøje at læse vejledningen for ansøgere til udvælgelsesprøver, der afholdes af Europa-Parlamentet. Husk endvidere at vedlægge de relevante bilag.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen udløber den

10. juni 2021 kl. 17.30, Luxembourg-tid.

Der vil automatisk blive fremsendt en kvittering for modtagelsen, når ansøgningsskemaet er blevet valideret.

UNDLAD VENLIGST AT TELEFONERE for at få oplysninger om tidsplanen for proceduren.


Vejledning for deltagere i udvælgelsesprøver afholdt af Europa-Parlamentet

1.   INDLEDNING

Hvordan forløber en udvælgelsesprøve?

En udvælgelsesprøve omfatter flere etaper, som ansøgerne skal igennem, og den er åben for alle borgere i Den Europæiske Union, som ved ansøgningsfristens udløb opfylder de nødvendige kriterier, hvorved der gives alle ansøgere lige muligheder for at vise deres færdigheder, samtidig med at der sikres en kompetencebaseret udvælgelse og overholdelse af princippet om ligebehandling.

De ansøgere, der består en udvælgelsesprøve, opføres på en reserveliste, som Europa-Parlamentet benytter til at besætte stillinger.

Enhver henvisning i denne vejledning til en person af hankøn gælder ligeledes som henvisning til en person af hunkøn, og omvendt.

For hver udvælgelsesprøve nedsættes der en udvælgelseskomité, hvis medlemmer udpeges dels af administrationen, dels af Personaleudvalget. Udvælgelseskomitéens arbejde er fortroligt og forløber i overensstemmelse med bilag III til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union (1).

Når udvælgelseskomitéen træffer afgørelse om, hvorvidt den enkelte ansøger skal have adgang til udvælgelsesprøven, undersøger den omhyggeligt, om ansøgeren opfylder de adgangsbetingelser, der er anført i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve. Ansøgerne kan ikke påberåbe sig, at de har fået adgang til en tidligere udvælgelsesprøve eller en tidligere udvælgelsesprocedure.

Med henblik på at udvælge de bedste ansøgere sammenligner udvælgelseskomitéen ansøgernes resultater for at vurdere deres evne til at udfylde de funktioner, der er beskrevet i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve. Den skal således ikke kun vurdere den enkelte ansøgers vidensniveau, men også finde frem til de bedst kvalificerede personer.

Opmærksomheden henledes på, at en udvælgelsesprøve som regel strækker sig over en periode på mellem seks og ni måneder afhængigt af antallet af ansøgere.

2.   ETAPER I UDVÆLGELSESPRØVEN

Udvælgelsesprøven omfatter følgende etaper:

modtagelse af ansøgningerne

foreløbig udvælgelse

prøver

opførelse på reservelisten.

2.1.   Modtagelse af ansøgningerne

Personer, der beslutter sig for at indgive en ansøgning, skal tilmelde sig online og omhyggeligt følge alle etaper frem til den afsluttende elektroniske validering af ansøgningen. Ansøgninger vedlægges alle de relevante bilag, som er nødvendige for at dokumentere, at ansøgere opfylder de betingelser, der er anført i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve, således at udvælgelseskomitéen kan kontrollere rigtigheden af oplysningerne.

Det er kun muligt at indgive ansøgninger online via applikationen »Apply4EP«.

Det bemærkes, at applikationen Apply4EP gør det muligt at uploade dokumenter, der udgør højst 3MB i formaterne DOC, DOCX, GIF, JPG, TXT, PDF, PNG og RTF, for at dokumentere erhvervserfaring, eksamensbevis(er) og sprogkundskaber, som er anført i ansøgningsskemaet.

2.2.   Den foreløbige udvælgelse (stopprøve)

Denne fase omfatter to etaper:

a.

en multiple choice-prøve og

b.

en »talent screener«.

Ansættelsesmyndigheden opstiller en liste over de ansøgere, der har indgivet deres ansøgninger efter den fastsatte fremgangsmåde og inden for den fastsatte frist, og videregiver derefter listen sammen med ansøgningerne til udvælgelseskomitéen.

Disse ansøgere indkaldes til stopprøven i form af computerbaserede multiple choice-spørgsmål. Prøven rettes elektronisk.

Ansøgerne vil modtage eksempler på spørgsmål og instrukser om de skridt, der skal tages i forbindelse med prøven, via deres Apply4EP-konto.

Talent screeneren findes i bilag III til denne vejledning. Den skal udfyldes og uploades i Apply4EP i afsnittet Andre sprog (andet end sprog 1 og 2 ovenfor) — Bilag vedlagt ansøgningsskemaet.

For at udvælge de ansøgere, der indkaldes til de skriftlige prøver, gennemgår udvælgelseskomitéen ansøgningerne for at kontrollere, om de generelle og særlige betingelser er opfyldt, således at der begyndes med de ansøgninger, der har opnået det højeste antal point ved multiple choice-prøven, og derefter i faldende orden.

Udvælgelseskomitéen vurderer derefter de ansøgninger, hvis kvalifikationer (navnlig eksamensbeviser, sprogkundskaber og erhvervserfaring) er de mest relevante for arbejdsopgaverne og udvælgelseskriterierne i meddelelsen om udvælgelsesprøven.

Med henblik herpå baserer udvælgelseskomitéen sig udelukkende på de svar, som ansøgeren har givet i talent screeneren, indtil antallet af ansøgere svarer til antallet af personer, der kan indkaldes til næste etape af udvælgelsesprøven.

Med henblik på udvælgelsen på grundlag af kvalifikationer gennemgår udvælgelseskomitéen ansøgernes svar i talent screeneren. Hvert svar tildeles mellem 0 og 4 point. Udvælgelseskomitéen kan beslutte at tildele hvert udvælgelseskriterium en vægtning, der afspejler dets relative betydning, fra 1 til 3. I så fald multipliceres de point, der tildeles hvert svar, med denne vægtning. Pointene for hver kandidat vil blive lagt sammen for at finde frem til de personer, hvis profil bedst svarer til de opgaver, der skal udføres.

Hvis flere ansøgere har opnået det antal point, der kræves til sidstepladsen, vil alle disse ansøgere blive indkaldt til næste trin i udvælgelsesprøven. Ansøgninger og talent screenere for ansøgere, der ligger under denne tærskel, vil ikke blive gennemgået.

2.3.   Prøver

Alle prøver er obligatoriske stopprøver. Det maksimale antal ansøgere, der får adgang til prøverne, fremgår af meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve.

Udformningen og bedømmelsen af prøverne er beskrevet i punkt B.3 i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve.

Tekniske specifikationer — Onlineprøver

I forbindelse med de prøver, der finder sted online, benytter Europa-Parlamentet en tjenesteudbyder.

Hver ansøger får således brug for en computer, der er udstyret med et operativsystem:

Microsoft Windows 7 og senere versioner eller Apple OS X 10.10 »Yosemite« og senere versioner til MAC

1 GB friplads på harddisken

et kamera, der er forbundet med eller integreret i computeren

en internetforbindelse

4 GB RAM

Operativsystemerne XP, Vista og tidligere versioner, Windows 10 S, Windows ARM (RT), MacOS i tidligere versioner end 10.10, iOS (iPad, iPhone), Android, Chromebook, virtuelle maskiner, Linux (debian, ubuntu, …) kan ikke anvendes.

Ansøgere skal ligeledes have administratorrettigheder til computeren for at kunne blokere adgangen til andre applikationer (dokumenter, anden software, websteder osv.) end tjenesteudbyderens under prøven.

Ansøgere skal sikre sig, at deres computer viser den rette dato og det rette klokkeslæt, og at skærmopløsningen er korrekt.

Ansøgere skal downloade, installere, kontrollere og afprøve applikationen mindst en uge før prøven. For at kunne afprøve applikationen anmodes ansøgerne om at aflægge en teknisk adgangsprøve, når de skal have adgang til applikationen efter installeringen. Denne tekniske adgangsprøve er obligatorisk, men tæller ikke med i det endelige prøveresultat. Den giver ansøgerne mulighed for at gøre sig fortrolige med applikationen og brugen heraf.

Alle antivirusprogrammer på computeren skal deaktiveres under prøven.

Hvis ansøgeren i en hvilken som helst fase af udvælgelsesprøven støder på et teknisk problem, skal der gives meddelelse herom til Enheden for Udvælgelse af Talenter pr. e-mail til følgende adresse: PERS-APPLY4EPContacts@europarl.europa.eu eller via vedkommendes Apply4EP-konto med klar angivelse af udvælgelsesprøvens nummer og titel og det foreliggende problem, således at administrationen kan undersøge sagen og i givet fald træffe de relevante korrigerende foranstaltninger.

Prøvedagen: Under prøven skal hver enkelt ansøger træffe alle nødvendige foranstaltninger for ikke at skulle forlade sin computer. Der findes nærmere oplysninger om afviklingen af prøven og om, hvad man skal og ikke skal gøre under prøverne, i den »Vejledning for prøvedeltagere«, som ansøgerne får tilsendt sammen med det brev, hvor de indkaldes til at deltage i prøven.

Hvis der opstår et problem under prøven, skal ansøgerne omgående kontakte tjenesteudbyderen pr. telefon på følgende nummer: + 33 183620928 for at finde en løsning på problemet og fortsætte med prøven.

Hvis en ansøger opgiver undervejs i proceduren, bliver prøverne ikke bedømt.

Af organisatoriske årsager kan prøverne finde sted på den samme dag, men bedømmelsen af disse prøver foregår i den rækkefølge, der er anført i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve. Hvis en ansøger ikke opnår det nødvendige minimum i én prøve, foretager udvælgelseskomitéen ikke en bedømmelse af den efterfølgende prøve.

2.4.   Reservelisten

Der opføres højst det antal ansøgere, der er angivet i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve, på reservelisten. Listen offentliggøres med navnene på de udvalgte ansøgere.

Det forhold, at en ansøgers navn bliver opført på reservelisten, betyder, at ansøgeren kan blive indkaldt til samtale af en af institutionens tjenestegrene, men det udgør hverken en ret til eller en garanti for ansættelse i institutionen.

3.   NDGIVELSE AF ANSØGNINGER

3.1.   Generelt

Før tilmelding skal ansøgerne nøje læse betingelserne i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve med hensyn til erhvervserfaring, uddannelse og sprogkundskaber. Ansøgerne skal læse meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve og denne vejledning og acceptere betingelserne. Ansøgerne kan søge stillinger, hvortil de bevisligt opfylder de nødvendige kriterier og besidder de nødvendige kompetencer.

Europa-Parlamentet har en onlineplatform, Apply4EP, hvor man kan tilmelde sig dets udvælgelsesprøver. Det er muligt at få adgang til denne platform på følgende adresse: https://apply4ep.gestmax.eu. For at oprette en konto i Apply4EP skal man klikke på fanen »Tilmelding online«, der er placeret nederst i meddelelsen om den udvælgelsesprøve, som man ønsker at tilmelde sig, og følge instrukserne.

Det er kun muligt at oprette én enkelt konto. Ansøgerne kan imidlertid ændre de registrerede data for at ajourføre de oplysninger, der vedrører dem selv.

Det er vigtigt at have samtlige bilag, der skal vedlægges som dokumentation, parat på forhånd, eftersom ansøgningen kun kan indgives i én enkelt etape. NB: Apply4EP har på nuværende tidspunkt ikke et backupsystem. Derfor vil alle uploadede oplysninger gå tabt, hvis ansøgeren forlader siden uden først at have afsluttet sin ansøgning, og det vil være nødvendigt at begynde forfra.

Ansøgeren skal udfylde ansøgningsskemaet online og vedlægge samtlige nødvendige bilag, helst i PDF-format. Ansøgerne skal udfylde talent screeneren og klart angive sprog 3 i erklæringen om kendskab til sprog 3 (bilag III). Når dokumentet er udfyldt, skal det uploades til ansøgningsskemaet under fanebladet Andre sprog (andet end sprog 1 og sprog 2 ovenfor) — Bilag vedlagt ansøgningsskemaet. Det vil ikke være muligt at tilmelde sig efter udløbet af den frist, der er fastsat i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve. Det anbefales på det kraftigste, at man ikke venter til den sidste dag med at indgive sin ansøgning. Europa-Parlamentet kan ikke drages til ansvar for en eventuel funktionsforstyrrelse i sidste øjeblik, der bl.a. kan skyldes en overbelastning af systemet.

Dokumenter, der ikke indsendes som bilag under onlinetilmeldingen, men på anden vis, vil ikke blive taget i betragtning.

Enheden for Udvælgelse af Talenter tager ikke imod ansøgninger, der indleveres personligt.

Ansøgere, der har et handicap, eller som befinder sig i en særlig situation, der kunne give anledning til vanskeligheder ved afviklingen af prøverne (f.eks. graviditet, amning, helbredstilstand, nødvendig medicinsk behandling osv.), bør oplyse dette i deres ansøgning og give alle de nødvendige oplysninger, således at administrationen om muligt kan træffe samtlige nødvendige foranstaltninger inden for rimelighedens grænser. I givet fald skal ansøgeren i sin ansøgning give relevante detaljerede oplysninger om, hvilke foranstaltninger der anses for nødvendige for at lette den pågældendes deltagelse i prøverne. Det bemærkes, at ansøgeren skal sende en attest fra den relevante nationale myndighed eller en lægeerklæring, for at en sådan anmodning kan tages i betragtning. Denne dokumentation vil blive behandlet, således at der kan foretages en rimelig tilpasning efter behov.

3.2.   Hvordan indgives ansøgningen?

1)

Ansøgningen indgives online via det link, der er angivet i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve, og samtlige skærmbilleder udfyldes omhyggeligt etape for etape. For at indgive en ansøgning skal ansøgeren råde over ÉN ENKELT konto på Apply4EP-platformen, og en sådan konto kan oprettes ved at klikke på »Tilmelding online«.

2)

Ansøgeren vedlægger alle de nødvendige bilag, som på forhånd nummereres og helst konverteres til PDF-format. Apply4EP-platformen gør det muligt at uploade dokumenter op til et maksimum af 3 MB for hver erhvervserfaring og hvert eksamensbevis såvel som for talent screeneren og erklæringen om kendskab til sprog.

3)

Ansøgeren validerer sin ansøgning ud fra de instrukser, der findes i applikationen, og inden for den frist, der er angivet i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve. Når ansøgningen er valideret, kan der ikke længere foretages ændringer eller tilføjes dokumenter.

3.3.   Hvilke bilag skal vedlægges ansøgningen?

3.3.1.   Generelt

De dokumenter, helst i PDF-format, som ansøgeren uploader i forbindelse med sin tilmelding online, må ikke være forsynet med påskriften »Bekræftet kopi«.

Henvisning til websteder kan ikke træde i stedet for de dokumenter, der kræves vedlagt.

Udskrivning af internetsider betragtes ikke som bilag, men kan udelukkende vedlægges som supplerende oplysninger.

Et curriculum vitæ betragtes ikke som dokumentation for erhvervserfaring, eksamensbevis(er) eller sprogkundskaber.

Ansøgere kan ikke henvise til tilmeldinger til andre udvælgelsesprøver eller -procedurer eller andre dokumenter, der er indsendt i forbindelse med tidligere ansøgninger.

En ansøger kan fratages retten til at deltage i udvælgelsesprøven, hvis det på et hvilket som helst trin i forløbet konstateres, at oplysningerne i ansøgningsskemaet er urigtige, ikke er dokumenteret med de nødvendige bilag eller ikke opfylder samtlige betingelser i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve, eller at ansøgeren har oprettet mere end én konto.

3.3.2.   Dokumentation vedrørende de almindelige betingelser

I denne fase skal der ikke vedlægges bevis for, at ansøgeren:

er statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater

er i besiddelse af sine borgerlige rettigheder

har opfyldt sine forpligtelser efter de gældende love om værnepligt

opfylder de vandelskrav, der stilles for at udføre de planlagte opgaver

har de sprogkundskaber (sprog 1 og 2), der er anført i ansøgningsskemaet.

Ansøgeren skal afkrydse rubrikken »Erklæring på tro og love«. Ved at afkrydse denne rubrik erklærer ansøgerne på tro og love, at de opfylder disse betingelser, og at de afgivne oplysninger er korrekte og fuldstændige. Ansøgerne vil blive anmodet om at forelægge disse dokumenter i forbindelse med en eventuel ansættelse.

3.3.3.   Dokumentation vedrørende de særlige betingelser og talent screeneren

Det påhviler den enkelte ansøger at give udvælgelseskomitéen alle de oplysninger og dokumenter, som er nødvendige for, at den kan kontrollere, at oplysningerne i ansøgningsskemaet er korrekte.

Eksamensbeviser og/eller andre beviser til dokumentation for afsluttede studier

Ansøgerne skal forelægge dokumenter, helst i PDF-format, sammen med deres onlinetilmelding, i form af eksamensbeviser for uddannelse på gymnasialt niveau, eksamensbeviser for videregående uddannelse eller attester, der viser, at de har afsluttet en uddannelse på det niveau, der kræves i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve. Udvælgelseskomitéen tager hensyn til, at uddannelsessystemerne i EU's medlemsstater kan være forskellige (jf. bilag I til denne vejledning).

Hvad angår eksamensbeviser fra højere læreanstalter skal der vedlægges så detaljerede oplysninger som muligt, navnlig angående fag og varighed, så udvælgelseskomitéen er i stand til at vurdere, om eksamensbeviserne er relevante for arbejdsopgaverne.

Ved erhvervsuddannelser og efter- og videreuddannelseskurser skal det angives, om der er tale om fuldtids- eller deltidsuddannelse eller aftenkurser, hvilke fag der er undervist i og uddannelsens/kursernes officielle varighed. Ansøgeren anmodes om at uploade disse oplysninger i ét enkelt dokument, helst i PDF-format.

Erhvervserfaring

Hvis der i meddelelsen kræves erhvervserfaring, tages der kun hensyn til den erfaring, der ligger efter det tidspunkt, hvor ansøgeren har erhvervet det eksamensbevis eller kvalifikationsbevis, der kræves. Der skal forelægges dokumentation for erhvervserfaringens varighed og niveau, og arten af de udførte arbejdsopgaver skal beskrives så detaljeret som muligt, således at udvælgelseskomitéen er i stand til at vurdere, om erfaringen er relevant for arbejdsopgaverne. Hvis ansøgeren råder over flere dokumenter vedrørende det samme arbejdsforhold, skal disse dokumenter uploades i ét enkelt dokument.

Det er et krav, at der skal vedlægges dokumentation for alle de relevante perioder med erhvervsvirksomhed, herunder:

attester fra tidligere arbejdsgivere og den nuværende arbejdsgiver som dokumentation for, at ansøgeren har den krævede erhvervserfaring for at få adgang til udvælgelsesprøven

hvis ansøgeren af fortrolighedshensyn ikke kan vedlægge de nødvendige arbejdsattester, er det bydende nødvendigt, at den pågældende i stedet indsender fotokopi af arbejdskontrakten eller ansættelsesbrevet og/eller den første og sidste lønseddel

ved selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændige, liberale erhverv osv.) kan der som bevis vedlægges fakturaer, der beskriver de udførte opgaver, eller anden relevant officiel dokumentation.

Sprogkundskaber

Hvad angår sprogprofilerne, og hvis det kræves i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve, skal ansøgeren dokumentere sit tredje og eventuelt fjerde sprog blandt Den Europæiske Unions 24 officielle sprog ved at udfylde erklæringen og anføre sprogniveauet (bilag III).

Talent screener

Ansøgerne skal besvare en række spørgsmål. Spørgsmålene er baseret på kriterierne i meddelelsen om udvælgelsesprøven, og svarene vurderes af udvælgelseskomitéen. Alle deltagere i en udvælgelsesprøve besvarer samtlige spørgsmål. På den måde får udvælgelseskomitéen den samme strukturerede ramme for hver ansøgers svar, hvorved det bliver lettere at foretage en omhyggelig, objektiv vurdering af sammenlignelige meritter for alle ansøgere.

4.   DISKVALIFIKATION

Ansøgerne bliver diskvalificeret, hvis:

det på et hvilket som helst trin i forløbet konstateres, at oplysningerne i ansøgningsskemaet er urigtige eller ikke er dokumenteret med de nødvendige bilag, eller at ansøgeren ikke opfylder samtlige betingelser i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve

de har oprettet mere end én konto

de direkte eller indirekte tager kontakt til medlemmerne af udvælgelseskomitéen.

5.   KOMMUNIKATION

Ansøgerne er selv ansvarlige for at sikre, at den behørigt udfyldte onlinetilmelding, ledsaget af den nødvendige dokumentation, valideres i Apply4EP inden ansøgningsfristens udløb i henhold til meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve. Alle ansøgninger, der er gyldigt indgivet via Apply4EP, vil blive bekræftet ved hjælp af en e-mail, der er genereret af platformen, med angivelse af, at ansøgningen er registreret.

Ansøgninger, der ikke er indgivet via Apply4EP, vil ikke blive taget i betragtning. Der er således ingen grund til at sende ansøgninger med posten, heller ikke som rekommanderet brev. Enheden for Udvælgelse af Talenter tager ikke imod ansøgninger, der indleveres personligt.

Enhver korrespondance, som Europa-Parlamentet fremsender vedrørende udvælgelsesprøven, herunder indkaldelse til prøverne og meddelelse om resultaterne, vil blive sendt pr. e-mail til den adresse, ansøgeren har oplyst i ansøgningsskemaet i forbindelse med sin tilmelding online. Ansøgeren er selv ansvarlig for regelmæssigt at kontrollere sin e-mailkonto og ajourføre sine personlige oplysninger i tilfælde af ændringer. Kommunikationen med ansøgerne (herunder indkaldelse til prøver og meddelelse om resultater) foregår udelukkende på det meddelelsessprog, som ansøgerne har valgt.

Af hensyn til udvælgelseskomitéens uafhængighed er alle direkte og indirekte henvendelser fra ansøgerne til denne strengt forbudt og kan føre til udelukkelse fra udvælgelsesprøven.

Det er Enheden for Udvælgelse af Talenter, der varetager kommunikationen med ansøgerne, indtil udvælgelsesprøven er afsluttet. Ansøgere, der allerede har en Apply4EP-konto, kan skrive via denne konto. Ansøgere, der endnu ikke har en Apply4EP-konto, kan skrive til følgende adresse: PERS-APPLY4EPContacts@europarl.europa.eu

6.   GENERELLE OPLYSNINGER

6.1.   Lige muligheder

Europa-Parlamentet sørger for at undgå enhver form for forskelsbehandling.

Det har en ligestillingspolitik og tager imod ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske egenskaber, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering, civilstand eller familiesituation.

6.2.   Anmodninger fra ansøgere om adgang til oplysninger, som berører dem

Ansøgerne har i forbindelse med udvælgelsesprøven en særlig ret til på nedenstående betingelser at få adgang til visse oplysninger, som berører dem umiddelbart og personligt. Denne ret indebærer, at Europa-Parlamentet efter anmodning kan give ansøgerne følgende oplysninger:

a)

Ansøgere, der ikke har bestået de skriftlige prøver og/eller ikke er blandt de ansøgere, der er indkaldt til de mundtlige prøver, kan få en kopi af disse prøver og en kopi af de individuelle evalueringsskemaer med udvælgelseskomitéens bemærkninger. Anmodninger skal indgives inden for en frist på en måned regnet fra datoen for afsendelsen af e-mailen om afgørelsen.

b)

Ansøgere, der er blevet indkaldt til de mundtlige prøver, og som ikke er blevet opført på reservelisten, vil først få oplyst, hvor mange point de har opnået i de forskellige prøver, efter at udvælgelseskomitéen har udarbejdet reservelisten. Ansøgerne kan efter anmodning få en kopi af deres skriftlige prøver og for hver af de skriftlige eller mundtlige prøver en kopi af de individuelle skemaer med udvælgelseskomitéens bemærkninger. Anmodninger om sådanne kopier skal indgives inden for en frist på en måned regnet fra datoen for afsendelsen af e-mailen med afgørelsen om ikke at optage ansøgeren på reservelisten.

c)

Ansøgere, der er blevet opført på reservelisten, vil alene få meddelelse om, at de har bestået udvælgelsesprøven.

Anmodningerne behandles i overensstemmelse med det fortrolighedskrav, der gælder for udvælgelseskomitéens arbejde ifølge vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union (bilag III, artikel 6), og reglerne om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger.

6.3.   Beskyttelse af personoplysninger

Europa-Parlamentet, som er ansvarlig for afviklingen af udvælgelsesprøverne, sikrer, at ansøgernes personlige oplysninger behandles i fuld overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (2), især med hensyn til fortrolighed og sikkerhed.

6.4.   Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med prøver, der kræver fysisk tilstedeværelse

De ansøgere, der indkaldes til prøverne, modtager et bidrag til dækning af rejse- og opholdsudgifter. Ansøgerne vil blive informeret om de nærmere betingelser samt beløbsstørrelser i forbindelse med indkaldelsen til prøverne.

Den adresse, ansøgeren har oplyst i ansøgningsskemaet, vil blive betragtet som ansøgerens afrejsested i forbindelse med indkaldelsen til det sted, hvor prøverne afholdes. Hvis ansøgeren meddeler en adresseændring, efter at Europa-Parlamentet har afsendt indkaldelserne til prøverne, vil denne ikke kunne accepteres, medmindre Parlamentet finder, at de af ansøgeren angivne grunde svarer til force majeure eller hændeligt uheld.

7.   ANMODNINGER OM FORNYET BEHANDLING — KLAGEADGANG — KLAGER TIL DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

Der findes oplysninger om anmodninger om fornyet behandling, klageadgang og klager til Den Europæiske Ombudsmand i bilag II til denne vejledning.


(1)  Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1), som ændret ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 (EUT L 124 af 27.4.2004, s. 1) og senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).


BILAG I

Vejledende oversigt over eksamensbeviser, som giver adgang til udvælgelsesprocedurer i ansættelsesgruppe AD (1) (der foretages en konkret vurdering)

LAND

Uddannelse på universitetsniveau — fire år eller mere

Uddannelse på universitetsniveau — mindst tre år

Belgique — België — Belgien

Licence/Licentiaat / Diplôme d'études approfondies (DEA) / Diplôme d'études spécialisées (DES) / Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) / Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS) / Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS) / Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS)/ Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrïeel ingenieur / Master — 60/120 ECTS / Master complémentaire — 60 ECTS ou plus

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS) — 30 ECTS

Doctorat/Doctoraal Diploma

Bachelor académique (dit «de transition») — 180 ECTS

Academisch gerichte Bachelor — 180 ECTS

България

Диплома за висше образование Бакалавър — 240 ECTS / Магистър — 300 ECTS / Доктор

Магистър след Бакалавър — 60 ECTS / Магистър след Професионален бакалавър по … — 120 ECTS

 

Česko

Diplom o ukončení vysokoškolského studia / Magistr / Doktor

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Danmark

Kandidatgrad/Candidatus / Master/Magistergrad (Mag.Art) / Licenciatgrad / Ph.d.-grad

Bachelorgrad (B.A or B. Sc) / Professionsbachelorgrad / Diplomingeniør

Deutschland

Master (alle Hochschulen) / Diplom (Univ.) / Magister / Staatsexamen / Doktorgrad

Bachelor / Fachhochschulabschluss (FH)

Staatsexamen (Regelstudienzeit 3 Jahre)

Eesti

Rakenduskõrghariduse diplom Bakalaureusekraad (160 ainepunkti) / Magistrikraad / Arstikraad / Hambaarstikraad / Loomaarstikraad / Filosoofiadoktor / Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti) / Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Céim Onórach Bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS) Honours Bachelor Degree (4 years/ 240 ECTS) / Céim Ollscoile University Degree /

Céim Mháistir (60-120 ECTS) Masters Degree (60-120 ECTS) / Céim Dochtúra Doctorate

Céim Onórach Bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B. Eng) Honours Bachelor Degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B. Eng)

Ελλάδα

Πτυχίο [ΑΕI (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου), ΤΕI υποχρεωτικής τετραετούς φοίτησης] 4 χρόνια (1ος κύκλος)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

 

España

Licenciado / Ingeniero / Arquitecto / Graduado / Máster Universitario / Doctor

Diplomado / Ingeniero técnico

Arquitecto técnico/Maestro

France

Maîtrise / MST (maîtrise des sciences et techniques) / MSG (maîtrise des sciences de gestion)

DEST (diplôme d'études supérieures techniques) / DRT (diplôme de recherche technologique)

DESS (diplôme d'études supérieures spécialisées) / DEA (diplôme d'études approfondies)

Master 1 / Master 2 professionnel / Master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles / Diplôme d'ingénieur / Doctorat

Licence

Hrvatska

Baccalaureus / Baccalaurea (Sveučilišni Prvostupnik / Prvostupnica)

Stručni Specijalist

Master degree (magistar struke) 300 kredit min

magistar inženjer/ magistrica inženjerka (mag. ing).

Doktor struke / Doktor umjetnosti

Baccalaureus / Baccalaurea (Sveučilišni Prvostupnik / Prvostupnica)

Italia

Diploma di Laurea (DL) — da 4 a 6 anni / Laurea specialistica (LS) / Laurea magistrale (LM) / Master universitario di primo livello / Master universitario di secondo livello / Diploma di Specializzazione (DS) / Dottorato di ricerca (DR)

Diploma universitario (3 anni) / Diploma di Scuola diretta a fini speciali (3 anni) / Laurea — L180 crediti

Κύπρος

Πανεπιστημιακό Πτυχíο/Bachelor

Master / Doctorat

 

Latvija

Bakalaura diploms (160 kredītpunkti) / Profesionālā bakalaura diploms / Maģistra diploms / Profesionālā maģistra diploms / Doktora grāds

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunkti)

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas / Bakalauro diplomas / Magistro diplomas / Daktaro diplomas / Meno licenciato diplomas

Profesinio bakalauro diplomas Aukštojo mokslo diplomas

Luxembourg

Master / Diplôme d'ingénieur industriel / DESS en droit européen

Bachelor / Diplôme d'ingénieur technicien

Magyarország

Egyetemi oklevél / Alapfokozat — 240 kredit / Mesterfokozat / Doktori fokozat

Főiskolai oklevél / Alapfokozat — 180 kredit vagy annál több

Malta

Bachelor's degree / Master of Arts / Doctorate

Bachelor’s degree

Nederland

HBO Bachelor degree

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen /Doctoraat

Bachelor (WO)

Österreich

Master Magister/Magistra

Magister/Magistra (FH)

Diplom-Ingenieur/in

Diplom-Ingenieur/in (FH)

Doktor/in

PhD

Bachelor

Bakkalaureus/Bakkalaurea

Bakkalaureus/Bakkalaurea (FH)

Polska

Magister / Magister inżynier

Dyplom doktora

Licencjat / Inżynier

Portugal

Licenciado / Mestre / Doutor

Bacharel / Licenciado

România

Diplomă de Licenţă / Diplomă de inginer / Diplomă de urbanist / Diplomă de Master / Diplomă de Studii Aprofundate / Certificat de atestare (studii academice postuniversitare) / Diplomă de doctor

Diplomă de Licență

Slovenija

Univerzitetna diploma/ Magisterij / Specializacija / Doktorat

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Slovensko

diplom o ukončení vysokoškolského štúdia / bakalár (Bc.) / magister magister/inžinier / ArtD

diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (bakalár)

Suomi/

Finland

Maisterin tutkinto — Magister-examen

Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen / Lisensiaatti/Licentiat

Kandidaatin tutkinto — Kandidatexamen / Ammattikorkeakoulututkinto -

Yrkeshögskoleexamen (min 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Sverige

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera) / Licentiatexamen / Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå: Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng / Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå: Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng / Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

United Kingdom

Honours Bachelor degree / Master's degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc) / Doctorate

(Honours) Bachelor degree

NB: Master's degree in Scotland


(1)  Adgang til lønklasse 7-16 i ansættelsesgruppe AD er underlagt et supplerende krav om mindst et års relevant erhvervserfaring.


BILAG II

ANMODNING OM FORNYET BEHANDLING — KLAGEADGANG — KLAGE TIL DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

Hvis en ansøger mener, at der er truffet en forkert afgørelse, kan han/hun anmode om fornyet behandling af afgørelsen, benytte sig af en af klagemulighederne eller forelægge sin sag for Den Europæiske Ombudsmand (1).

Anmodninger om fornyet behandling

Ansøgerne kan anmode udvælgelseskomitéen om genbehandling af følgende afgørelser:

afslag på deltagelse i en skriftlig prøve og

afslag på deltagelse i de mundtlige prøver.

Afgørelsen om ikke at optage ansøgeren på reservelisten kan ikke gøres til genstand for udvælgelseskomitéens fornyede behandling.

Begrundede anmodninger om fornyet behandling skal sendes via ansøgerens Apply4EP-konto senest 10 kalenderdage regnet fra datoen for afsendelsen af e-mailen med afgørelsen. Ansøgeren vil få svar hurtigst muligt.

Klageadgang

Der kan indgives klage på grundlag af artikel 90, stk. 2, i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union (2) til Europa-Parlamentets generalsekretær:

Generalsekretæren

Europa-Parlamentet

Bât. Konrad Adenauer

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Denne mulighed kan benyttes i en hvilken som helst fase af udvælgelsesprøven.

Opmærksomheden henledes på, at udvælgelseskomitéerne har vide skønsbeføjelser, og at de træffer afgørelse i fuld uafhængighed. Udvælgelseskomitéernes afgørelser kan ikke ændres af ansættelsesmyndigheden. Disse skønsbeføjelser er kun underlagt kontrol, i tilfælde hvor der foreligger en åbenbar tilsidesættelse af de regler, der gælder for udvælgelseskomitéernes arbejde. I så fald kan udvælgelseskomitéens afgørelse indbringes direkte for Den Europæiske Unions Ret, uden at der forinden skal indgives klage i medfør af artikel 90, stk. 2, i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Der kan anlægges sag ved:

Den Europæiske Unions Ret

2925 Luxembourg

LUXEMBOURG

på grundlag af artikel 270 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 91 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Denne mulighed vedrører kun udvælgelseskomitéens afgørelser.

Administrative afgørelser om nægtelse af adgang til udvælgelsesprøven på grund af manglende overholdelse af adgangsbetingelserne i punkt B.1 i meddelelsen om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve kan først indbringes for Den Europæiske Unions Ret, efter at der er indgivet en klage (se ovenfor).

Enhver, der ønsker at anlægge sag ved Den Europæiske Unions Ret, skal lade sig repræsentere af en advokat, der har beskikkelse i en medlemsstat i Den Europæiske Union eller i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

De frister, der er fastsat i artikel 90 og 91 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union for disse to former for klager, gælder enten fra tidspunktet for meddelelsen af den oprindelige afgørelse, der er genstand for klagen, eller — i tilfælde af anmodning om fornyet behandling — fra tidspunktet for meddelelsen af den afgørelse, som udvælgelseskomitéen har truffet efter den fornyede behandling.

Klage til Den Europæiske Ombudsmand

Som alle andre EU-borgere kan en ansøger klage til Den Europæiske Ombudsmand:

Den Europæiske Ombudsmand

1, avenue du Président Robert Schuman — BP 403

67001 STRASBOURG CEDEX

FRANKRIG

i henhold til artikel 228, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og på de betingelser, der er fastsat i Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom (3).

Der gøres opmærksom på, at en klage indgivet til Ombudsmanden ikke har opsættende virkning for den frist, der ifølge artikel 91 i vedtægten gælder for sagsanlæg ved Den Europæiske Unions Ret på grundlag af artikel 270 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. I henhold til artikel 228, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde behandler ombudsmanden ikke klager, når de påståede forhold er under eller har været under retslig behandling.


(1)  Indgivelse af en klage i henhold til artikel 90, stk. 2, et sagsanlæg eller en klage til Ombudsmanden har ikke opsættende virkning på udvælgelseskomitéens arbejde.

(2)  Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1), som ændret ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 (EUT L 124 af 27.4.2004, s. 1) og senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15).

(3)  Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15).


BILAG III

TALENT SCREENER OG ERKLÆRING OM KENDSKAB TIL SPROG 3

Image 4

Image 5

Image 6


Top