EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 89fac33d-189f-11e9-8d04-01aa75ed71a1

Consolidated text: Intern Aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om de foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der skal følges ved gennemførelse af AVS-EF- partnerskabsaftalen

02000A1215(02) — DA — 25.06.2005 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

INTERN AFTALE

mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om de foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der skal følges ved gennemførelse af AVS-EF- partnerskabsaftalen

(EUT L 317 af 15.12.2000, s. 376)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

INTERN AFTALE mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om ændring af den interne aftale af 18. september 2000 om de foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der skal følges, ved gennemførelse af AVS-EF-partnerskabsaftalen

  L 247

48

9.9.2006
▼B

INTERN AFTALE

mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om de foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der skal følges ved gennemførelse af AVS-EF- partnerskabsaftalenREPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS MEDLEMSSTATER, FORSAMLET I RÅDET, ER —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, i det følgende benævnt »traktaten«,

under henvisning til AVS-EF-partnerskabsaftalen, undertegnet den 23. juni 2000 i Cotonou (Benin), i det følgende benævnt »AVS-EF-aftalen«,

under henvisning til udkast fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Repræsentanterne for Fællesskabet skal indtage en fælles holdning i det ved AVS-EF-aftalen oprettede ministerråd, i det følgende benævnt »AVS-EF-Ministerrådet«. Imidlertid kan gennemførelsen af dette råds afgørelser, henstillinger og udtalelser, alt efter tilfældet, nødvendiggøre en aktion fra Fællesskabets side, en fælles aktion fra medlemsstaternes side eller en aktion fra én medlemsstats side.

(2)

Det er derfor nødvendigt for medlemsstaterne — på områder, der henhører under deres kompetence — at præcisere de betingelser, under hvilke den fælles holdning, som Fællesskabets repræsentanter skal indtage i AVS-EF-Ministerrådet, skal fastlægges. Medlemsstaterne skal endvidere på samme områder træffe foranstaltninger til gennemførelse af de af dette råds afgørelser, henstillinger og udtalelser, som kan nødvendiggøre en fælles aktion fra medlemsstaternes side eller en aktion fra én medlemsstats side.

(3)

Det er nødvendigt, at medlemsstaterne på de af AVS-EF-aftalen omfattede områder, der henhører under deres kompetence, bemyndiger Rådet til at træffe relevante afgørelser i medfør af AVS-EF-aftalens artikel 96 og 97.

(4)

Det bør desuden bestemmes, at medlemsstaterne giver hinanden samt Kommissionen meddelelse om enhver traktat, konvention, aftale eller ordning og om enhver del af en traktat, konvention, aftale eller ordning, som vedrører områder, der er omhandlet i AVS-EF-aftalen, og som er indgået eller vil blive indgået mellem en eller flere medlemsstater og en eller flere AVS-stater.

(5)

Endvidere bør der fastlægges procedurer for medlemsstaternes bilæggelse af de uoverensstemmelser vedrørende AVS-EF-aftalen, som måtte opstå medlemsstaterne imellem —

BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:Artikel 1

Den fælles holdning, som Fællesskabets repræsentanter skal indtage i AVS-EF-Ministerrådet og i Ambassadørudvalget, når de behandler spørgsmål henhørende under medlemsstaternes kompetence, vedtages af Rådet, der med enstemmighed træffer afgørelse om forslag fra Kommissionen eller fra en medlemsstat efter høring af Kommissionen.

Artikel 2

De afgørelser og henstillinger, som vedtages af AVS-EF-Ministerrådet eller Ambassadørudvalget på områder, der henhører under medlemsstaternes kompetence, gøres med henblik på deres gennemførelse til genstand for retsakter udstedt af medlemsstaterne.

▼M1

Artikel 3

Rådet, som handler i overensstemmelse med proceduren i bilaget, fastsætter medlemsstaternes holdning til anvendelsen af artikel 11b, 96 og 97 i AVS-EF-aftalen for så vidt angår spørgsmål, der henhører under medlemsstaternes kompetence.

Vedrører de planlagte foranstaltninger spørgsmål, der henhører under medlemsstaternes kompetence, kan Rådet også træffe afgørelse på en medlemsstats initiativ.

▼B

Artikel 4

Enhver traktat, konvention, aftale eller ordning og enhver del af en traktat, konvention aftale eller ordning, som vedrører områder omhandlet i AVS-EF-aftalen, og som er indgået eller vil blive indgået mellem en eller flere medlemsstater og en eller flere AVS-stater, skal uanset dens form eller art snarest muligt meddeles de øvrige medlemsstater og Kommissionen af den eller de pågældende medlemsstater. På anmodning af en medlemsstat eller Kommissionen gøres den således meddelte tekst til genstand for en drøftelse i Rådet.

Artikel 5

Såfremt en medlemsstat finder det nødvendigt at bringe artikel 98 i AVS-EF-aftalen i anvendelse på områder, som henhører under medlemsstaternes kompetence, rådfører den sig forinden med de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

Såfremt AVS-EF-Ministerrådet skal tage stilling til en aktion fra den i stk. 1 omhandlede medlemsstat, er den holdning, Fællesskabet skal indtage, den samme som den pågældende medlemsstats, medmindre andet bestemmes af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet.

Artikel 6

Uoverensstemmelser, der måtte opstå mellem medlemsstater, vedrørende AVS-EF-aftalen, de dertil knyttede bilag og protokoller eller de interne aftaler, der er undertegnet med henblik på gennemførelse af nævnte AVS-EF-aftale, forelægges på begæring af den part, der tager initiativet hertil, for De Europæiske Fællesskabers Domstol på de betingelser, som er fastsat i traktaten og i den protokol vedrørende statutten for Domstolen, der er knyttet til traktaten.

Artikel 7

Repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, kan til enhver tid med enstemmighed træffe afgørelse om at ændre denne aftale efter forslag fra Kommissionen eller fra en medlemsstat efter høring af Kommissionen.

Artikel 8

Denne aftale skal godkendes af hver medlemsstat i overensstemmelse med dennes forfatningsmæssige bestemmelser. Hver medlemsstats regering giver Generalsekretariatet for Rådet notifikation om afslutningen af den procedure, der er nødvendig for aftalens ikrafttræden.

Denne aftale træder i kraft samtidig med AVS-EF-aftalen, forudsat at bestemmelserne i stk. 1 er opfyldt ( 1 ). Den finder anvendelse i samme tidsrum som bestemmelserne i AVS-EF-aftalen.

▼M1

Artikel 9

Denne aftale, der udfærdiges i ét eksemplar på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet alle tyve tekster har samme gyldighed, deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet, som fremsender en bekræftet genpart til hver af signatarstaternes regeringer.

▼B

Hecho en Bruselas, el dieciocho de septiembre del año dos mil.

Udfærdiget i Bruxelles den attende september to tusind.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten September zweitausend.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες.

Done at Brussels on the eighteenth day of September in the year two thousand.

Fait à Bruxelles, le dix-huit septembre deux mille.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto settembre duemila.

Gedaan te Brussel, de achttiende september tweeduizend.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Setembro de dois mil.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhatta.

Som skedde i Bryssel den artonde september tjugohundra.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

signatory

For regeringen for Kongeriget Danmark

signatory

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

signatory

Por el Gobierno del Reino de España

signatory

Pour le gouvernement de la République française

signatory

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

signatory

Per il Governo della Repubblica italiana

signatory

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Regierung der Republik Österreich

signatory

Pelo Governo da República Portuguesa

signatory

Suomen hallituksen puolesta

På finska regeringens vägnar

signatory

På svenska regeringens vägnar

signatory

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

▼M1

BILAG

1) Medmindre der er tale om et særligt hastende tilfælde, påhviler det Fællesskabet og dets medlemsstater at udnytte alle muligheder for politisk dialog med en AVS-stat, jf. artikel 8 i AVS-EF-aftalen, inden den konsultationsproces, der omhandles i AVS-EF-aftalens artikel 96, indledes. Den i artikel 8 omhandlede dialog iværksættes på et systematisk og formelt grundlag i overensstemmelse med artikel 2 i bilag VII til AVS-EF-aftalen. Er Den Blandede Parlamentariske Forsamling inddraget, varetages dialogen på nationalt, regionalt og subregionalt niveau af de siddende to formænd eller en særligt udpeget repræsentant.

2) Når Rådet har udnyttet alle muligheder for dialog, jf. artikel 8 i AVS-EF-aftalen, og det på Kommissionens eller en medlemsstats initiativ konstaterer, at en AVS-stat har misligholdt en forpligtelse i forbindelse med et af de væsentlige elementer, der omhandles i AVS-EF-aftalens artikel 9 eller 11b, eller i alvorlige tilfælde af korruption, anmoder det — medmindre der er tale om et særligt hastende tilfælde — den pågældende AVS-stat om at indlede konsultationer som omhandlet i AVS-EF-aftalens artikel 11b, 96 eller 97.

Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Under konsultationerne repræsenteres Fællesskabet af Rådets formandskab og Kommissionen, idet Fællesskabet tilstræber lighed i repræsentationsgraden. Konsultationerne koncentreres om, hvilke foranstaltninger den berørte part skal iværksætte, og gennemføres som fastlagt i bestemmelserne i bilag VII til AVS-EF-aftalen.

3) Hvis der trods alle bestræbelser ikke er fundet nogen løsning ved udløbet af den tidsfrist for konsultationer, der er fastsat i AVS-EF-aftalens artikel 11b, 96 eller 97, eller omgående, hvis der er tale om hastende tilfælde, eller hvis anmodningen om konsultationer afvises, kan Rådet i henhold til nævnte artikler på forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal beslutte at træffe passende foranstaltninger, herunder delvis suspension. I tilfælde af fuldstændig suspension af AVS-EF-aftalens anvendelse i forhold til den berørte AVS-stat træffer Rådet afgørelse med enstemmighed.

Disse foranstaltninger gælder, indtil Rådet efter proceduren i første afsnit har vedtaget en beslutning, som ændrer eller ophæver de tidligere trufne foranstaltninger, eller i givet fald til udløbet af det tidsrum, der er angivet i beslutningen.

Med henblik herpå tager Rådet regelmæssigt, og mindst hver sjette måned, ovennævnte foranstaltninger op til fornyet behandling.

Formanden for Rådet giver den pågældende AVS-stat og AVS-EF-Ministerrådet meddelelse om de således vedtagne foranstaltninger, inden de sættes i kraft.

Rådets beslutning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Vedtages foranstaltningerne umiddelbart, underrettes AVS-staten og AVS-EF-Ministerrådet herom samtidig med, at der anmodes om afholdelse af konsultationer.

4) Europa-Parlamentet underrettes omgående fuldt ud om enhver beslutning, der vedtages i medfør af punkt 2 og 3.( 1 ) AVS-EF-aftalens ikrafttrædelsesdato offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.

Top