EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2021/103/11

Indkaldelse af forslag 2021 — EAC/A01/2021 Programmet Erasmus+ 2021/C 103/11

PUB/2021/254

OJ C 103, 25.3.2021, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 103/12


Indkaldelse af forslag 2021 — EAC/A01/2021

Programmet Erasmus+

(2021/C 103/11)

1.   Indledning og formål

Denne indkaldelse af forslag er betinget af

at lovgivningsmyndigheden uden væsentlige ændringer vedtager forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de retlige rammer for Erasmus+ og om oprettelse af programmet Erasmus+ og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013

at det udvalg, der er nedsat ved basisretsakten om det årlige arbejdsprogram for gennemførelsen af Erasmus+ i 2021, afgiver en positiv udtalelse

at Kommissionen vedtager det årlige arbejdsprogram for 2021, når det er blevet forelagt udvalget for programmet

at de i budgetforslaget for 2021 afsatte bevillinger er disponible, efter budgetmyndighederne har vedtaget budgettet for 2021, eller hvis budgettet ikke vedtages, gælder ordningen med foreløbige tolvtedele

at den nationale myndighed udpeger det nationale kontor og Kommissionen godkende dette, og at bidragsaftalerne undertegnes.

Derfor er denne meddelelse ikke retligt bindende for Kommissionen (den ordregivende myndighed). Hvis mindst én af ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, forbeholder den ordregivende myndighed sig ret til at opgive eller annullere denne indkaldelse og iværksætte andre med et andet indhold og passende frister for indsendelse af ansøgninger.

2.   Aktioner

Denne indkaldelse af forslag omfatter følgende aktioner under Erasmus+:

Nøgleaktion 1 — Den enkeltes læringsmobilitet

Den enkeltes mobilitet på uddannelses- og ungdomsområdet

aktiviteter med henblik på unges samfundsdeltagelse

Nøgleaktion 2 — Samarbejde mellem organisationer og institutioner

Partnerskaber med henblik på samarbejde:

samarbejdspartnerskaber

mindre partnerskaber

Ekspertisepartnerskaber:

erhvervsekspertisecentre

Erasmus+-lærerakademier

Erasmus Mundus-aktion

Innovationspartnerskaber:

innovationsalliancer

Almennyttige idrætsarrangementer

Nøgleaktion 3 — Støtte til politikudvikling og samarbejde

Europas ungdom sammen

Jean Monnet-aktioner:

Jean Monnet inden for videregående uddannelse

Jean Monnet inden for andre uddannelsesområder

3.   Støtteberettigelse

Ethvert offentligt eller privat organ, der er aktivt på områderne uddannelse, ungdom og idræt, kan søge om støtte under Erasmus+. Desuden kan grupper af unge, der er aktive inden for ungdomsarbejde, men ikke nødvendigvis i forbindelse med en ungdomsorganisation, søge om støtte til læringsmobilitet blandt unge og ungdomsarbejdere samt til strategiske partnerskaber på ungdomsområdet.

Følgende lande kan deltage fuldt ud i alle aktioner under Erasmus+ (1):

de 27 EU-medlemsstater og oversøiske lande og territorier

tredjelande, der er associeret til programmet:

EFTA-/EØS-landene: Island, Liechtenstein og Norge (2)

EU-kandidatlande: Republikken Tyrkiet, Republikken Nordmakedonien og Republikken Serbien (3).

Endvidere er visse aktioner under Erasmus+ åbne for organisationer fra tredjelande, der ikke er associeret til programmet.

Yderligere oplysninger om de nærmere regler for deltagelse findes i 2021-programvejledningen til Erasmus+.

4.   Projektbudget og -varighed

Det samlede budget til denne indkaldelse af forslag anslås til 2 453,5 mio. EUR:

Uddannelse:

2 153,1  mio.

EUR

Ungdom:

244,7 mio.

EUR

Idræt:

41,7 mio.

EUR

Jean Monnet:

14 mio.

EUR

Det samlede budget til indkaldelsen af forslag samt dets fordeling er vejledende og betinget af vedtagelsen af det årlige arbejdsprogram 2021 for Erasmus+, og det kan ændres betinget af en ændring af de årlige arbejdsprogrammer for Erasmus+. Potentielle ansøgere opfordres til jævnligt at konsultere de årlige arbejdsprogrammer for Erasmus+ og ændringerne hertil, som offentliggøres på:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_da for at få oplysninger om det samlede budget for hver af de aktioner, som indkaldelsen omfatter.

Støttebeløbenes størrelse og projekternes varighed vil variere alt efter bl.a. projekttype og antal involverede partnere.

Tilskudsmodtagere kan opgive omkostninger for arbejde udført af frivillige i forbindelse med en foranstaltning eller et arbejdsprogram på grundlag af enhedsomkostninger, som der er givet bemyndigelse til og fastlagt i Kommissionens afgørelse C(2019) 2646. Detaljerede instrukser om, hvordan omkostninger for frivillige kan være støtteberettigede, findes i programvejledningen til Erasmus+.

5.   Frist for indsendelse af ansøgninger

Alle de nedenfor angivne frister for indsendelse af ansøgninger er angivet i belgisk tid.

Nøgleaktion 1

Den enkeltes mobilitet inden for videregående uddannelse

11. maj kl. 12.00

Den enkeltes mobilitet inden for erhvervsuddannelse, skoleuddannelse og voksenuddannelse

11. maj kl. 12.00

Erasmus-akkrediteringer inden for erhvervsuddannelse og voksenuddannelse

19. oktober kl. 12.00

Den enkeltes mobilitet på ungdomsområdet

11. maj kl. 12.00

Den enkeltes mobilitet på ungdomsområdet

5. oktober kl. 12.00


Nøgleaktion 2

Samarbejdspartnerskaber inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsanliggender, undtagen partnerskaber, der indsendes af europæiske NGO'er

20. maj kl. 12.00

Samarbejdspartnerskaber inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsanliggender, der indsendes af europæiske NGO'er

20. maj kl. 17.00

Samarbejdspartnerskaber på idrætsområdet

20. maj kl. 17.00

Mindre partnerskaber på uddannelses- og ungdomsområdet

20. maj kl. 12.00

Mindre partnerskaber på uddannelses- og ungdomsområdet

3. november kl. 12.00

Mindre partnerskaber på idrætsområdet

20. maj kl. 17.00

Erhvervsekspertisecentre

7. september kl. 17.00

Erasmus-lærerakademier

7. september kl. 17.00

Erasmus Mundus-aktion

26. maj kl. 17.00

Innovationsalliancer

7. september kl. 17.00

Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet

1. juli kl. 17.00

Almennyttige idrætsarrangementer

20. maj kl. 17.00


Nøgleaktion 3

Europas ungdom sammen

24. juni kl. 17.00


Jean Monnet-aktioner og -netværk

2. juni kl. 17.00

 

Detaljerede instrukser om, hvordan ansøgninger indgives, findes i programvejledningen til Erasmus+.

6.   Yderligere oplysninger

De nærmere betingelser for denne indkaldelse af forslag, herunder prioriteringer, findes i 2021-programvejledningen til Erasmus+ på følgende internetadresse:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Programvejledningen til Erasmus+ er en integrerende del af denne indkaldelse af forslag, og de betingelser for deltagelse og støtte, den indeholder, er fuldt ud gældende for denne indkaldelse.


(1)  Jean Monnet-aktiviteterne er åbne for organisationer verden over.

(2)  Med forbehold af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse om at deltage i programmet.

(3)  Med forbehold af undertegnelse af de bilaterale associeringsaftaler.


Top