EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2020/185A/01

Indkaldelse af interessetilkendegivelser — Revisorer inden for områderne i) matematik og statistik — ii) datavidenskab, digital revision, data- og netværksanalyse, data- og tekstmining, procesautomatisering og procesmining — Midlertidigt ansatte (lønklasse AD 5 – AD 9)

OJ C 185A , 4.6.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 185/1


INDKALDELSE AF INTERESSETILKENDEGIVELSER

Revisorer inden for områderne i) matematik og statistik — ii) datavidenskab, digital revision, data- og netværksanalyse, data- og tekstmining, procesautomatisering og procesmining

Midlertidigt ansatte (lønklasse AD 5 – AD 9)

(2020/C 185 A/01)

 

HVEM VI ER

Den Europæiske Revisionsret er Den Europæiske Unions eksterne revisor. Den blev oprettet i 1975 og er en af EU's syv institutioner. Vi har til huse i Luxembourg og beskæftiger ca. 900 personer fra alle EU's medlemsstater som revisorer, støttepersonale og administrativt personale.

Revisionsretten fungerer som et kollegialt organ med 27 medlemmer, et fra hver EU-medlemsstat. Vores revisorer kontrollerer, at EU fører et godt regnskab og anvender sine finansielle regler korrekt, og at dets politikker og programmer opfylder de tilsigtede mål og giver valuta for pengene.

Gennem vores arbejde medvirker vi til at forbedre EU's økonomiske forvaltning og fremme ansvarlighed og gennemsigtighed. Vi advarer om risici, giver sikkerhed, påpeger mangler og succeser og yder vejledning til EU's politiske beslutningstagere og lovgivere. Vi fremlægger vores bemærkninger og anbefalinger for Europa-Parlamentet, EU-Rådet og de nationale regeringer og parlamenter såvel som den brede offentlighed.

Revisionsretten er opdelt i revisionsafdelinger. Revisionsretten er en opgavebaseret organisation, hvor de ansatte er samlet i en pulje og allokeres til de forskellige afdelinger på basis af prioriteter.

HVAD VI TILBYDER

Revisionsretten har besluttet at opstille en reserveliste for revisorer, der kan tilbydes kontrakter som midlertidigt ansatte afhængigt af de disponible stillinger og de operationelle behov.

Revisorerne vil blive ansat i medfør af artikel 2b i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i EU (AØA) for en periode på fire år, som kan forlænges én gang for en periode på højst to år. Der indgår en prøvetid på ni måneder i den første kontrakt.

De nyansatte revisorer vil følge et integrationsprogram, som består af en oplæringsperiode med passende uddannelse og praktisk involvering i revisionsholdenes arbejde.

Denne udvælgelsesprocedure gælder ansættelsesgruppe AD, lønklasse AD 5 til AD 9 og flere forskellige områder.

Indplaceringen af de udvalgte ansøgere i lønklasser vil ske på grundlag af deres relevante erhvervserfaring.

Den månedlige grundløn for lønklasse AD 5 (trin 1) er på nuværende tidspunkt 4 883,11 euro, og den månedlige grundløn for lønklasse AD 9 (trin 1) er på nuværende tidspunkt 8 002,30 euro.

Grundlønnen, som beskattes med en EU-skat, men er fritaget for national beskatning, vil i henhold til de betingelser, der er fastsat i AØA, og afhængig af personlige forhold og husstandssammensætning i visse tilfælde endvidere blive forhøjet med tillæg.

Bestemmelserne vedrørende beregningen af disse tillæg kan findes i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i EU (1).

EU-institutionerne har deres egne ordninger for pension og social sikring, som finansieres med bidrag, der fratrækkes lønnen ved kilden.

Børn af ansatte har gratis adgang til Europaskolen.

HVEM VI SØGER

I.   Berettigelseskriterier

1.   Retlige betingelser

I henhold til artikel 12, stk. 2, i AØA skal ansøgerne på datoen for deres ansøgning:

være statsborgere i en af EU's medlemsstater

være i besiddelse af deres borgerlige rettigheder

have opfyldt deres forpligtelser i henhold til gældende love om værnepligt

opfylde de vandelskrav, der stilles for at udføre de pågældende opgaver.

2.   Uddannelsesniveau

I henhold til artikel 10, stk. 1, i AØA:

for lønklasse AD 5 — AD 6: et uddannelsesniveau svarende til afsluttede universitetsstudier af mindst tre års varighed med bevis for afsluttet uddannelse inden for enten i) matematik og statistik eller ii) datavidenskab, digital revision, data-/netværks-/forretningsanalyse, data-/tekstmining, finansiel efterforskning, procesautomatisering og procesmining

eller

for lønklasse AD 7 — AD 9: et uddannelsesniveau svarende til afsluttede universitetsstudier af mindst fire års varighed med bevis for afsluttet uddannelse inden for enten i) matematik og statistik eller ii) datavidenskab, digital revision, data-/netværks-/forretningsanalyse, data-/tekstmining, finansiel efterforskning, procesautomatisering og procesmining.

Bemærk, at kun eksamensbeviser, der er udstedt i en EU-medlemsstat eller er genstand for overensstemmelsescertifikater udstedt af myndighederne i en medlemsstat, tages i betragtning.

3.   Erhvervserfaring (jf. også bilaget)

Inden ansøgningsfristens udløb skal ansøgerne også have:

mindst to (2) års relevant erhvervserfaring inden for enten i) matematik og statistik eller ii) datavidenskab, digital revision, data-/netværks-/forretningsanalyse, data-/tekstmining, finansiel efterforskning, procesautomatisering og procesmining, for så vidt angår lønklasse AD 5

mindst fire (4) års relevant erhvervserfaring inden for enten i) matematik og statistik eller ii) datavidenskab, digital revision, data-/netværks-/forretningsanalyse, data-/tekstmining, finansiel efterforskning, procesautomatisering og procesmining, for så vidt angår lønklasse AD 6

mindst syv (7) års relevant erhvervserfaring inden for enten i) matematik og statistik eller ii) datavidenskab, digital revision, data-/netværks-/forretningsanalyse, data-/tekstmining, finansiel efterforskning, procesautomatisering og procesmining, for så vidt angår lønklasse AD 7

mindst ti (10) års relevant erhvervserfaring inden for enten i) matematik og statistik eller ii) datavidenskab, digital revision, data-/netværks-/forretningsanalyse, data-/tekstmining, finansiel efterforskning, procesautomatisering og procesmining, for så vidt angår lønklasse AD 8

mindst tretten (13) års relevant erhvervserfaring inden for enten i) matematik og statistik eller ii) datavidenskab, digital revision, data-/netværks-/forretningsanalyse, data-/tekstmining, finansiel efterforskning, procesautomatisering og procesmining, for så vidt angår lønklasse AD 9.

4.   Sprogkundskaber

Engelsk og fransk er Revisionsrettens arbejdssprog, og derfor kræves der et indgående kendskab til et af disse sprog (mindst niveau C1 for forståelse såvel som mundtlig og skriftlig formulering).

Kendskab til yderligere sprog vil blive betragtet som en fordel.

Du kan vurdere dine sprogkundskaber her:

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr

II.   Udvælgelseskriterier

Ud over det uddannelsesniveau, den erhvervserfaring og de sprogkundskaber, der er angivet under I. Berettigelseskriterier, vil følgende kvalifikationer blive taget i betragtning på et senere stadium i udvælgelsen:

faglig certificering fra en eller flere internationale organisationer på højt plan inden for de ovennævnte områder (f.eks. CISA-certificering)

mindst tre års erhvervserfaring inden for revision (finansiel revision og juridisk-kritisk revision, forvaltningsrevision) med anvendelse af viden opnået inden for de ovennævnte områder

god akademisk erfaring — ph.d. eller officiel akademisk forskning inden for de ovennævnte områder.

UDVÆLGELSESPROCEDURE

Ansøgningerne behandles af en udvælgelseskomité nedsat af den myndighed, der kan indgå ansættelseskontrakter (ansættelsesmyndigheden), og dette sker udelukkende på grundlag af de forelagte oplysninger.

Udvælgelseskomitéen opstiller en reserveliste i alfabetisk rækkefølge over de ansøgere, som opfylder udvælgelseskriterierne.

Ansøgerne på reservelisten kan indbydes til en samtale. De vil blive udvalgt på grundlag af deres profiler under hensyntagen til tjenestens behov og de kvalifikationer, der er angivet i denne meddelelses punkt II. Udvælgelseskriterier.

Formålet med denne samtale er at fastslå, om ansøgeren/ansøgerne faktisk opfylder kravene vedrørende de opgaver, der skal udføres.

De kan også blive anmodet om at gennemføre yderligere særlige test med henblik på at vurdere deres kundskaber og kvalifikationer.

Efter samtalerne giver udvælgelseskomitéen ansættelsesmyndigheden en forslagsliste med den eller de ansøgere, der opfylder kravene vedrørende de opgaver, der skal udføres.

På grundlag af denne liste kan ansættelsesmyndigheden dernæst tilbyde en eller flere af de udvalgte ansøgere en stilling.

Ansøgernes opførelse på den reserveliste, der forelægges ansættelsesmyndigheden, giver ikke på nogen måde ret til ansættelse.

ANSØGNINGER

Fristen for indgivelse af ansøgninger er den 2. juli 2020 kl. 12.00 (CET)

Ansøgninger skal affattes på engelsk eller fransk og kan kun indgives via den onlineformular, som findes nederst i den indkaldelse (engelsk eller fransk), som er tilgængelig på Revisionsrettens webside med jobmuligheder (under »Open positions«):

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search---index---lang---en_US

Ansøgninger skal ledsages af følgende dokumenter:

et motivationsbrev (maks. 2 sider)

et ajourført CV (maks. 5 sider), som skal være udarbejdet i »Europass«-formatet (jf. http://europass.cedefop.europa.eu).

Ansøgerne skal i ansøgningen klart angive det valgte område: i) matematik og statistik eller ii) datavidenskab, digital revision, data- og netværksanalyse, data- og tekstmining, procesautomatisering og procesmining.

Bemærk, at der ved evalueringen af din ansøgning kun vil blive taget højde for oplysningerne i dit CV og dit motivationsbrev.

Oplysningerne i ansøgningerne betragtes som sande og korrekte og er derfor bindende for ansøgerne.

Ansøgerne skal efter anmodning kunne fremlægge skriftlige beviser for deres uddannelsesniveau, erhvervserfaring og nuværende arbejdsopgaver, hvis det skønnes nødvendigt.

Interesserede ansøgere bedes udfylde deres onlineansøgning i god tid. Ansøgerne opfordres på det kraftigste til ikke at vente med at indsende ansøgningen til sidste øjeblik. Erfaringen viser, at systemet kan blive overbelastet i tiden op til fristens udløb. Det kan derfor blive vanskeligt at ansøge rettidigt.

Ansøgninger, der ikke opfylder ovennævnte betingelser, vil blive afvist.

ANSÆTTELSESPOLITIK

I overensstemmelse med Revisionsrettens ligestillingspolitik og med vedtægtens artikel 1d fremmer Revisionsretten mangfoldighed og ligestilling. Revisionsretten accepterer ansøgninger uden forskelsbehandling på noget grundlag og sikrer navnlig en ligelig kønsfordeling i forbindelse med ansættelser i overensstemmelse med artikel 23 i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Revisionsretten gennemfører også foranstaltninger til at forene arbejds- og familieliv.

Hvis ansøgere har særlige behov (knyttet til et handicap eller en funktionsnedsættelse), som skal imødekommes, for at de kan deltage i denne udvælgelsesprocedure, bedes de i god tid sende en e-mail til ECA-Recrutement@eca.europa.eu

DATABESKYTTELSE

Revisionsretten er forpligtet til at sikre, at ansøgeres personoplysninger behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (2).

For nærmere oplysninger henvises der til den specifikke erklæring om databeskyttelse i forbindelse med ledige stillinger, som kan findes på

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Specific_Privacy_Statement_vacancies/Specific_Privacy_Statement_vacancies_DA.PDF

Hvis et stillingsopslag eller en indkaldelse af interessetilkendegivelser fastsætter, at en reserveliste skal oprettes, offentliggøres reservelisten med navnene på de udvalgte ansøgere på Revisionsrettens websted (intranet/internet). Listen vil være tilgængelig på vores websted, indtil den udløber. Du har ret til at anmode om, at vi ikke angiver dit navn på den offentliggjorte reserveliste. Det gør du ved at sende en e-mail til ECA-recrutement@eca.europa.eu.

ANMODNING OM GENBEHANDLING — KLAGEADGANG — KLAGE TIL DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

På et hvilket som helst tidspunkt under udvælgelsesproceduren kan du, hvis du mener, at der er truffet en forkert afgørelse, gøre brug af følgende:

I.   Anmodning om genbehandling af en afgørelse truffet af udvælgelseskomitéen

Senest ti dage efter at have fået meddelelse om en afgørelse truffet af udvælgelseskomitéen, kan du skriftligt indgive en motiveret anmodning om genbehandling af denne afgørelse på følgende adresse: ECA-Recours@eca.europa.eu

II.   Klageadgang

Ansøgere kan i medfør af vedtægtens artikel 90, stk. 2, indgive en klage over Revisionsrettens afgørelse inden for tre måneder fra meddelelsen af afgørelsen. Klagen skal sendes til følgende adresse:

Generalsekretæren

Den Europæiske Revisionsret

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

III.   Retslig klage

Hvis din klage afvises, og afgørelsen herom går dig imod, har du i henhold til vedtægtens artikel 91 mulighed for at fremsætte en klage for EU-Domstolen. Denne klage skal fremsættes af en advokat senest tre måneder efter meddelelsen af afgørelsen om at afvise klagen.

IV.   Klage til Den Europæiske Ombudsmand

Hvis du mener, at Den Europæiske Revisionsret ikke har behandlet din sag korrekt, kan du indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand efter først at have kontaktet Revisionsretten med henblik på at bilægge tvisten. Denne klage skal du indgive skriftligt senest to år efter at have opdaget de relevante forhold. En elektronisk klageformular kan findes på Den Europæiske Ombudsmands websted. En klage til Den Europæiske Ombudsmand suspenderer ikke ovennævnte klagefrister.


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20200101&from=EN

(2)  EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39.


BILAG

ERHVERVSERFARING

Den erhvervserfaring, der kræves i forbindelse med ovennævnte udvælgelsesprocedure, kan være opnået f.eks. i private virksomheder, internationale organisationer og/eller organer, EU-institutioner og/eller -agenturer, nationale og/eller regionale forvaltninger, den akademiske verden, forskningsinstitutter, industrien, ikkestatslige organisationer eller ved selvstændig erhvervsvirksomhed, og den vil kun blive taget i betragtning, hvis den stammer fra:

et reelt arbejde

et lønnet arbejde

et arbejde under en anden persons ledelse eller levering af en tjenesteydelse, og

opfylder følgende betingelser:

praktikophold: skal være lønnet

obligatorisk militærtjeneste: kan være aftjent før eller efter erhvervelsen af det krævede eksamensbevis, men må ikke være længere end den lovpligtige tjeneste i den pågældende medlemsstat

barselsorlov/fædreorlov/adoptionsorlov: hvis orloven er omfattet af en ansættelseskontrakt

ph.d.-studium: højst et treårigt forløb og på betingelse af, at vedkommende har opnået graden, men uanset om arbejdet har været lønnet

deltidsarbejde: beregnes på grundlag af det præsterede antal timer, dvs. at ansættelse på halv tid i seks måneder svarer til tre måneders arbejde.


Top