EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/319/08

Indkaldelse af ansøgninger med henblik på udvælgelse af eksperter, der udnævnes i deres personlige egenskab

OJ C 319, 17.9.2014, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 319/17


Indkaldelse af ansøgninger med henblik på udvælgelse af eksperter, der udnævnes i deres personlige egenskab

2014/C 319/08

1.   Baggrund

Ved afgørelse (1) af 7. december 2011 har generaldirektøren nedsat en ekspertgruppe vedrørende landbrugsmarkeder, navnlig aspekter, der hører ind under forordningen om fusionsmarkedsordningen (E02730), med en undergruppe vedrørende olivenolie, i det følgende benævnt »gruppen«.

Gruppen har til opgave at bistå Kommissionen med at:

a)

forberede lovgivning og udforme politikken vedrørende de kemiske aspekter og standardisering af olivenolie

b)

styrke overvågningen af, at de kemiske og organoleptiske krav til olivenolie samt kravene vedrørende ægthed overholdes

c)

sørge for koordinering med medlemsstaterne og udveksling af synspunkter.

Gruppen består af repræsentanter for de nationale forvaltninger og eksperter, der udnævnes af Kommissionen i deres personlige egenskab.

Kommissionen indkalder derfor ansøgninger med henblik på at udnævne medlemmerne af gruppen i deres personlige egenskab og opstille en reserveliste.

2.   Gruppens karakteristika

2.1.   Sammensætning

Ud over repræsentanterne for de nationale administrationer bør gruppen bestå af ti videnskabsfolk og andre eksperter med kompetencer inden for de kemiske aspekter af olivenolie. Disse medlemmer udnævnes af Kommissionen i deres personlige egenskab og skal yde Kommissionen uafhængig og højt kvalificeret teknisk rådgivning.

Gruppens sammensætning skal afspejle en passende balance med hensyn til ekspertise, køn og geografisk oprindelse.

Kommissionen vil desuden opstille en reserveliste over personer, der ikke har kunnet udnævnes som permanente medlemmer, selv om disse under udvælgelsesproceduren blev anset for egnede som medlemmer af gruppen. Der vil højst blive udvalgt fem eksperter til denne liste.

Reservelisten anvendes til udpegelse af afløsere for medlemmer af gruppen.

2.2.   Mandatperiode

Gruppens medlemmer udnævnes for en femårsperiode med mulighed for forlængelse. De varetager deres hverv, indtil deres mandatperiode udløber.

Gruppens sammensætning og reservelisten vil kunne tages op til fornyet overvejelse hvert femte år.

2.3.   Uafhængighed og fortrolighed

Gruppens medlemmer rådgiver Kommissionen uafhængigt af enhver påvirkning udefra og skal overholde reglerne om behandling af fortrolige oplysninger, som følger af traktaterne og gennemførelsesbestemmelserne hertil, samt Kommissionens sikkerhedsforskrifter vedrørende beskyttelse af EU's klassificerede oplysninger i bilaget til Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom (2).

Medlemmerne forpligter sig til at handle uafhængigt og ud fra almene samfundshensyn. De er forpligtet til på hvert møde at tilkendegive eventuelle særinteresser, som vil kunne anses for at anfægte deres uafhængighed, i forhold til punkterne på dagsordenen.

2.4.   Gennemsigtighed

Navnene på de personligt udnævnte medlemmer vil blive offentliggjort i Kommissionens register over ekspertgrupper og lignende enheder.

Personoplysninger indsamles, behandles og offentliggøres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3).

2.5.   Mødedeltagelse

Ansøgerne skal være parat til at deltage i møder regelmæssigt og bidrage aktivt til drøftelserne i grupperne, undersøge og udarbejde dokumenter og fungere som referent på ad hoc-basis.

Gruppens møder afholdes sædvanligvis på et af Kommissionens tjenestesteder i henhold til de procedurer og den tidsplan, som Kommissionen fastlægger.

Parallelt med de fysiske møder kan der dog nedsættes elektroniske arbejdsgrupper for at fremskynde arbejdet.

Deltagernes rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med gruppens aktiviteter refunderes af Kommissionen i overensstemmelse med de i Kommissionen gældende bestemmelser inden for rammerne af det årsbudget, som er tildelt af den ansvarlige tjenestegren i Kommissionen.

Medlemmerne modtager intet vederlag for deres arbejde.

De fleste arbejdsdokumenter foreligger på engelsk, og møderne vil normalt blive afholdt med mulighed for tolkning til en række af de officielle EU-sprog.

Ansøgere skal gøre sig klart, at møderne almindeligvis indebærer forberedelse.

3.   Ansøgningsprocedure

Interesserede personer skal indgive deres ansøgning til Europa-Kommissionen.

For at komme i betragtning skal en ansøgning omfatte følgende dokumenter:

1.

En følgeskrivelse med angivelse af ansøgerens begrundelse for ansøgningen

2.

En udvælgelsesformular (jf. bilaget), hvor ansøgerne skal beskrive deres erhvervserfaring og ekspertise på baggrund af de kriterier, der er opregnet i denne indkaldelse.

3.

Et curriculum vitae (CV), der bør være på højst tre sider, hvor ansøgerne skal fremlægge fuld dokumentation for deres erhvervserfaring og ekspertise. Alle CV’er skal indgives i det europæiske format:

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp

Ansøgningerne skal udfærdiges på engelsk eller fransk.

4.   Kravene

A.   Egnethedskriterier

1.

Uddannelse på universitetsniveau dokumenteret ved et eksamensbevis, som vedrører et komplet studieforløb på mindst tre år inden for kemi.

2.

Fra det tidspunkt, hvor det under punkt 1 ovenfor anførte bevis er udstedt, og til det tidspunkt, hvor ansøgningen indgives, skal der være gået en samlet periode på mindst fem år med teknisk og/eller videnskabelig erhvervserfaring inden for kemi.

3.

Et indgående kendskab til engelsk (4).

4.

Ansøgere skal være statsborgere i en EU-medlemsstat på tidspunktet for offentliggørelsen af indkaldelsen.

5.

Ansøgere skal fremlægge al den dokumentation, der henvises til i afsnit 3 (Ansøgningsprocedure).

B.   Udvælgelseskriterier

Ved udvælgelsen på grundlag af kvalifikationer tages følgende kriterier i betragtning:

Dokumenteret erfaring og ekspertise inden for kemi, navnlig vedrørende olivenolie

Erfaring med lovgivningsarbejde, politik og standardisering vedrørende de kemiske aspekter af olivenolie

Erhvervserfaring i den myndighed/organisation, som ansøgeren arbejder for, og varigheden af denne erfaring

Erhvervserfaring fra andre myndigheder/organisationer, som ansøgeren tidligere har arbejdet hos

Erhvervserfaring med almindelige kemiske laboratorieteknikker, herunder massespektroskopi, kromatografisk separation og analyseteknikker (GC, HPLC med forskellige detektorer, GC-MS, HPLC-MS osv.)

Erhvervserfaring med validering af analysemetoder og sammenlignende undersøgelse på tværs af laboratorier

Specifikke projekter og/eller opgaver, som vedkommende har deltaget i på internationalt plan

Opgaver, som ansøgeren har udført inden for det område, der er omfattet af denne indkaldelse (undervisning, deltagelse i ekspertgrupper, publikationer …)

Forventede større faglige udfordringer på området olivenolie inden for den nærmeste fremtid.

Indsamling, forvaltning og offentliggørelse af personoplysninger finder sted i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

5.   Udvælgelsesprocedure

Udvælgelsesproceduren består af fire faser:

1.

kontrol af opfyldelsen af adgangs- og egnethedskriterier

2.

bedømmelse af ansøgninger på baggrund af udvælgelseskriterierne

3.

opstilling af liste over de bedst egnede ansøgere

4.

udpegelse af gruppens medlemmer og opstilling af reservelisten.

6.   Indgivelse af ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgninger skal indgives senest den 31. oktober 2014 kl. 17:00 lokal tid i Bruxelles:

med anbefalet post (poststemplets dato er afgørende) til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Kontor C.2 — vin, spiritus og gartneriprodukter samt specialafgrøder

Rue de la Loi/Wetstraat 130, 7/66

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

eller

pr. e-mail, hvor datoen for e-mailen anses som afsendelsesdatoen. Ansøgninger pr. e-mail sendes til følgende adresse: agri-c2@ec.europa.eu

Kuverten mærkes med følgende påskrift, eller emnet for e-mailen anføres som: »Sub group olive oil — call for applications«.

Kommissionen forbeholder sig ret til at se bort fra ansøgninger, der modtages efter ovennævnte dato.

Ansøgninger, der afleveres personligt, vil ikke blive taget i betragtning.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved at kontakte den administrative mailboks:

agri-c2@ec.europa.eu

7.   Udnævnelse af medlemmer

Alle ansøgere, som indgiver ansøgning inden for rammerne af denne indkaldelse af ansøgninger, vil blive underrettet om resultatet af udvælgelsesprocessen.


(1)  Ares (2011) 1319969 af 7.12.2011.

(2)  Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom af 29. november 2001 om ændring af dens forretningsorden (EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1).

(3)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(4)  »Indgående kendskab« skal forstås som svarende til niveau B2 eller derover (dvs. niveau C1 og C2) som beskrevet i Europarådets referencedokument om den europæiske sprogmappe (»Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, and Assessment«). Yderligere oplysninger findes her: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_en.pdf


BILAG

Udvælgelsesformular (1)

Udvælgelseskriterier

Udfyldes af ansøgeren (2)

Dokumenteret erfaring og ekspertise inden for kemi, navnlig vedrørende olivenolie

 

Erfaring med lovgivningsarbejde, politik og standardisering vedrørende de kemiske aspekter af olivenolie

 

Erhvervserfaring i den myndighed/organisation, som ansøgeren arbejder for, og varigheden af denne erfaring

 

Erhvervserfaring fra andre myndigheder/organisationer, som ansøgeren tidligere har arbejdet hos

 

Erhvervserfaring med almindelige kemiske laboratorieteknikker, herunder massespektroskopi, kromatografisk separation og analyseteknikker (GC, HPLC med forskellige detektorer, GC-MS, HPLC-MS osv.)

 

Erhvervserfaring med validering af analysemetoder og sammenlignende undersøgelse på tværs af laboratorier

 

Specifikke projekter og/eller opgaver, som vedkommende har deltaget i på internationalt plan

 

Opgaver, som ansøgeren har udført inden for det område, der er omfattet af denne indkaldelse (undervisning, deltagelse i ekspertgrupper, publikationer …).

 

Forventede større faglige udfordringer på området olivenolie inden for den nærmeste fremtid

 

Titel: …

Efternavn: …

Dato: …

Underskrift: …


(1)  Denne formular skal udfyldes, underskrives og indsendes sammen med ansøgningen.

(2)  I denne kolonne bedes De anføre Deres erhvervserfaring inden for hvert punkt i kolonnen »Udvælgelseskriterier«.


Top