Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/362/04

Indkaldelse af forslag 2013 — EAC/S11/13 — Erasmus+ programmet

OJ C 362, 12.12.2013, p. 62–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 362, 12.12.2013, p. 4–7 (HR)

12.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 362/62


INDKALDELSE AF FORSLAG 2013 — EAC/S11/13

Erasmus+ programmet

(2013/C 362/04)

Forbehold

Forslaget til EU-programmet 2014-2020 for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, som Kommissionen forelagde den 23. november 2011 (i det følgende benævnt »programmet«), er endnu ikke vedtaget af EU's lovgivende myndighed. Kommissionen har imidlertid besluttet at offentliggøre denne indkaldelse af forslag for at sikre en tilfredsstillende gennemførelse af programmet, så snart basisretsakten er vedtaget af EU-lovgiveren, og for at give potentielle modtagere af EU-støtte mulighed for at forberede deres forslag i god tid.

Endvidere er gennemførelsen af denne indkaldelse af forslag betinget af

at EU's lovgivende myndighed vedtager basisretsakten om programmets oprettelse uden væsentlige ændringer

at det programudvalg, der nedsættes i henhold til basisretsakten, ikke har nogen indvendinger eller afgiver en positiv udtalelse

at Kommissionen vedtager det årlige arbejdsprogram for 2014, når det er blevet forelagt udvalget for programmet

at de bevillinger, der fremgår af budgetforslaget for 2014, er til rådighed, efter at budgetmyndigheden har vedtaget budgettet for 2014, eller, hvis budgettet ikke vedtages, som det fremgår af ordningen med foreløbige tolvtedele.

Derfor er Kommissionen ikke juridisk forpligtet af denne indkaldelse af forslag. Såfremt EU-lovgiverne ændrer basisretsakten væsentligt, forbeholder den ordregivende myndighed sig retten til at opgive eller annullere denne indkaldelse af forslag og til at iværksætte andre indkaldelser med andet indhold og passende tidsfrister for indsendelse af ansøgninger.

1.   Indledning og formål

Denne indkaldelse af forslag bygger på og er betinget af vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af »Erasmus+«: EU-programmet for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt. Programmet dækker perioden 2014-2020. Erasmus+ programmets specifikke mål er anført i forordningens artikel 5, 11 og 16.

2.   Aktioner

Denne indkaldelse af forslag omfatter følgende af Erasmus+ programmets aktioner:

 

Nøgleaktion 1 — Den enkeltes læringsmobilitet

Den enkeltes mobilitet på området almen uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom

Fælles kandidatuddannelser

Store arrangementer under den europæiske volontørtjeneste

 

Nøgleaktion 2 — Samarbejde for innovation og udveksling af god praksis

Strategiske partnerskaber på området almen uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom

Videnalliancer

Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer

Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet

 

Nøgleaktion 3 — Støtte til politisk reform

Struktureret dialog: Møde mellem unge og beslutningstagere på ungdomsområdet

 

Jean Monnet-aktiviteter

Jean Monnet-professorater

Jean Monnet-moduler

Jean Monnet-ekspertisecentre

Jean Monnet-støtte til institutioner og foreninger

Jean Monnet-netværk

Jean Monnet-projekter

 

Idræt

Samarbejdende partnerskaber på idrætsområdet

Europæiske idrætsarrangementer uden gevinst for øje

3.   Støtteberettigelse

Ethvert offentligt eller privat organ, der er aktivt på områderne almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, kan søge om støtte under Erasmus+ programmet. Desuden kan grupper af unge, der er aktive inden for ungdomsarbejde, men ikke nødvendigvis i forbindelse med en ungdomsorganisation, søge om støtte til læringsmobilitet blandt unge og ungdomsarbejdere samt til strategiske partnerskaber på ungdomsområdet.

Følgende lande kan deltage i Erasmus+ programmet (1):

Følgende programlande kan deltage fuldt ud i alle Erasmus+ programmets aktioner:

Den Europæiske Unions 28 medlemsstater

EFTA-/EØS-landene Island, Liechtenstein og Norge (2)

EU-kandidatlande: Tyrkiet, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (3)

Det Schweiziske Forbund (4)

Endvidere er visse aktioner under Erasmus+ programmet åbne for organisationer fra partnerlande.

Yderligere oplysninger om de nærmere regler for deltagelse findes i Erasmus+ programvejledningen.

4.   Tildelingskriterier

Ansøgninger vedrørende de aktioner, der indgår i denne indkaldelse af forslag, vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:

 

Nøgleaktion 1, Nøgleaktion 3, Idræt (Europæiske idrætsarrangementer uden gevinst for øje):

Projektets relevans

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse

Indvirkning og formidling

 

Nøgleaktion 2, Jean Monnet, Idræt (Samarbejdende partnerskaber på idrætsområdet):

Projektets relevans

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse

Kvaliteten af projektgruppen og samarbejdsaftalerne

Indvirkning og formidling

Yderligere oplysninger om, hvordan tildelingskriterierne anvendes på de enkelte aktioner, findes i Erasmus+ programvejledningen.

5.   Projektbudget og -varighed

Det samlede budget til denne indkaldelse af forslag anslås til 1 507,3 mio. EUR:

Almen uddannelse og erhvervsuddannelse

:

1 305,3 mio. EUR

Ungdom

:

174,2 mio. EUR

Jean Monnet

:

11,2 mio. EUR

Idræt

:

16,6 mio. EUR

Støttebeløbenes størrelse og projekternes varighed vil variere alt efter bl.a. projekttype og antal involverede partnere.

6.   Frist for indsendelse af ansøgninger

Alle de nedenfor angivne frister for indsendelse af ansøgninger udløber kl. 12.00 (middag) belgisk tid.

Nøgleaktion 1

Den enkeltes mobilitet på området almen uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom (samtlige)

17. marts 2014

Den enkeltes mobilitet udelukkende på ungdomsområdet

30. april 2014

Den enkeltes mobilitet udelukkende på ungdomsområdet

1. oktober 2014

Fælles kandidatuddannelser

27. marts 2014

Store arrangementer under den europæiske volontørtjeneste

3. april 2014


Nøgleaktion 2

Strategiske partnerskaber på området almen uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom (samtlige)

30. april 2014

Strategiske partnerskaber udelukkende på ungdomsområdet

1. oktober 2014

Videnalliancer, Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer

3. april 2014

Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet

3. april 2014

2. september 2014


Nøgleaktion 3

Møde mellem unge og beslutningstagere på ungdomsområdet

30. april 2014

1. oktober 2014


Jean Monnet-aktioner

Professorater, moduler, ekspertisecentre, støtte til institutioner og foreninger, netværk, projekter

26. marts 2014


Idrætsaktioner

Samarbejdende partnerskaber på idrætsområdet

15. maj 2014

Europæiske idrætsarrangementer uden gevinst for øje

14. marts 2014

15. maj 2014

Detaljerede instrukser om, hvordan ansøgninger indgives, findes i Erasmus+ programvejledningen.

7.   Yderligere oplysninger

De nærmere betingelser for denne indkaldelse af forslag, herunder prioriteringer, findes i Erasmus+ programvejledningen på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/erasmus-plus/

Erasmus+ programvejledningen er en integrerende del af denne indkaldelse af forslag, og de betingelser for deltagelse og støtte, den indeholder, er fuldt ud gældende for denne indkaldelse.


(1)  Undtagen Jean Monnet-aktionerne, som er åbne for ansøgninger fra højere uddannelsesinstitutioner verden over.

(2)  Under forudsætning af at Det Blandede EØS-Udvalg træffer en afgørelse. Hvis Erasmus+ forordningen ikke er indarbejdet i EØS-aftalen på det tidspunkt, hvor beslutningen om ydelse af støtte foreligger, ydes der ikke støtte til deltagere fra disse lande, og de kommer ikke i betragtning med hensyn til minimumsstørrelsen af konsortier/partnerskaber.

(3)  Under forudsætning af at der undertegnes et aftalememorandum mellem Kommissionen og de kompetente myndigheder i Tyrkiet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Hvis der på det tidspunkt, hvor beslutningen om ydelse af støtte foreligger, endnu ikke er undertegnet et aftalememorandum, ydes der ikke støtte til deltagere fra det pågældende land, og de kommer ikke i betragtning med hensyn til minimumsstørrelsen af konsortier/partnerskaber.

(4)  Under forudsætning af at der indgås en bilateral aftale med Det Schweiziske Forbund. Hvis der på det tidspunkt, hvor beslutningen om ydelse af støtte foreligger, endnu ikke er undertegnet en bilateral aftale, ydes der ikke støtte til deltagere fra Det Schweiziske Forbund, og de kommer ikke i betragtning med hensyn til minimumsstørrelsen af konsortier/partnerskaber.


Top